WARUNKI I ZASADY REKRUTACJI 2013

Komentarze

Transkrypt

WARUNKI I ZASADY REKRUTACJI 2013
Płock, dn. 28.02.2013 r.
L. Dz. ZSUiP/57/02/2013
WARUNKI I ZASADY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014
W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUG I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W PŁOCKU
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami) oraz Zarządzenia
Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2013 r., a także Statutu Zespołu
Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.
§1
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku prowadzi rekrutację na rok szkolny
2013/2014 do następujących typów szkół na podbudowie gimnazjum:
1. Technikum Nr 4
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik obsługi turystycznej
- technik organizacji reklamy
- technik usług fryzjerskich
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4
- kucharz
- sprzedawca
- fryzjer
- cukiernik
- oddział wielozawodowy (piekarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec,
elektromechanik, złotnik-jubiler, wędliniarz).
§2
Terminy rekrutacji
1. Rekrutację kandydatów do klasy pierwszej przeprowadza się w terminach ustalonych
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty ( Zarządzenie Nr 10 z dnia 11 lutego 2013 r.).
2. Do szkół ponadgimnazjalnych: (technikum, zasadniczej szkoły zawodowej) obowiązują
następujące terminy:
1
1) od 10 maja od godz. 1000, do 24 maja do godz.1500 kandydaci do oddziałów klasy
pierwszej składają w szkole kwestionariusze - podania, stanowiące podstawę
utworzenia bazy kandydatów;
2) od 21 czerwca od godz.1000, do 25 czerwca do godz. 1600 kandydaci mogą
dokonywać zmiany wyboru szkół;
3) od 28 czerwca od godz. 1100, do 1 lipca do godz. 1600 – kandydaci składają kopię
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat
ukończył. Ponadto kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej do klasy fryzjer,
piekarz, cukiernik, i oddziału wielozawodowego, składają oświadczenie – wstępną
deklarację pracodawcy o przyjęciu ucznia - młodocianego pracownika na praktyczną
naukę zawodu;
4) od 2 lipca godz. 900 do 4 lipca godz. 1500 szkolna komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole
procedur;
5) do 4 lipca do godz. 1600 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej wraz z liczbą
punktów i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej
wraz z liczbą uzyskanych punktów, umieszczając nazwiska kandydatów w kolejności
uzyskanych punktów i innych kryteriów zawartych w statucie szkoły;
6) od 5 lipca od godz. 900 do 8 lipca do godz. 1500 kandydaci umieszczeni na listach
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające
wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum. Kandydaci otrzymują skierowanie na badania do lekarza
medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć
do 26 sierpnia w sekretariacie szkoły);
7) 8 lipca do godz. 1600 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów przyjętych do szkoły wraz z liczbą punktów, którzy potwierdzili wolę
uczęszczania do wybranej szkoły, umieszczając nazwiska kandydatów w kolejności
uzyskanych punktów i innych kryteriów zawartych w statucie szkoły, a także
informację o liczbie wolnych miejsc;
8) od 9 lipca do 11 lipca szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza
rekrutację uzupełniającą do szkół, które nie dokonały pełnego naboru wg ustalonych zasad
w regulaminie szkoły;
9) 9 lipca od godz. 900 do godz. 1500 kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia
gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
10) 10 lipca szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna prowadzi postępowanie
rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur;
2
11) 10 lipca do godz. 1200 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej wraz z liczbą
punktów w kolejności uzyskanych punktów i innych kryteriów zawartych w statucie
szkoły;
12) od 10 lipca od godz. 1200 do 11 lipca do godz. 1500 kandydaci umieszczeni na
listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie
potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa
i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci otrzymują skierowanie na badania do
lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć
do 26 sierpnia w sekretariacie szkoły);
9) 11 lipca do godz. 1530 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy
przyjętych do szkoły wraz z liczbą punktów, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do
wybranej szkoły, umieszczając nazwiska kandydatów w kolejności uzyskanych
punktów i innych kryteriów zawartych w statucie szkoły, a także informację o liczbie
wolnych miejsc;
10) od 27 sierpnia do 30 sierpnia – szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
przeprowadza dodatkową rekrutację.
§3
Kryteria przyjęcia do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
1. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów będących sumą punktów:
1) uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym,
2) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech zajęć
edukacyjnych:
- język polski,
- matematyka,
- dwie najlepsze, wybrane przez kandydata spośród następujących
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język obcy nowożytny, historia,
geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, informatyka.
3) za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,
4) za średnią arytmetyczną ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Złożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien uzyskać łącznie minimum
30 punktów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów i braku miejsc
do danej klasy pierwszeństwo przyjęcia mają:
- sieroty: osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
- kandydaci o ukierunkowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny
program lub tok nauki,
- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
3
- kandydaci, którzy posiadają wyższą ocenę zachowania i są tegorocznymi
absolwentami gimnazjum.
§4
Sposób przeliczania ocen, wyników egzaminu i innych osiągnięć kandydatów na punkty.
Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki
i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka obcego
nowożytnego, historii, geografii, biologii, fizyki i astronomii, chemii, informatyki oraz
wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób
punktowania innych osiągnięć kandydatów:
200 punktów - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, w tym:
1. 100 punktów - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
- należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik
0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów
w rekrutacji);
Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans
edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę punktów uzyskaną za:
- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka obcego
nowożytnego, historii, geografii, biologii, fizyki i astronomii, chemii, informatyki,
- inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
- średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum oraz religii lub etyki mnoży się razy dwa.
Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów:
- uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy: język polski,
matematyka, język obcy nowożytny):
- 20 punktów – stopień celujący
- 16 punktów – stopień bardzo dobry
- 12 punktów – stopień dobry
- 8 punktów – stopień dostateczny
- 4 punkty – stopień dopuszczający
4
- uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotyczy:
historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i chemii)
- 20 punktów – średnia ocen 5,51 – 6,0
- 16 punktów – średnia ocen 4,51 – 5,50
- 12 punktów – średnia ocen 3,51 – 4,50
- 8 punktów – średnia ocen 2,51 – 3,50
- 4 punkty – średnia ocen 2,00 – 2,50
2. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie
ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język obcy nowożytny, historia, geografia,
biologia, fizyka i astronomia, chemia, informatyka) oraz za inne osiągnięcia ucznia
wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
1) sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego, matematyki i dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
- 18 punktów – stopień: celujący
- 14 punktów – stopień: bardzo dobry
- 10 punktów – stopień: dobry
- 6 punktów – stopień: dostateczny
- 2 punkty – stopień: dopuszczający
2) sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum:
- 13 punktów – liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym
konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora
oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty
innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - zasady organizacji
tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,
poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów,
- 5 punktów - liczba punktów za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub
honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych, co
najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie
szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,
- 2 punkty - liczba punktów za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub
honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych, co
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,
- 2 punkty - liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi,
zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,
- 2 punkty - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem,
- do 6 punktów - liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech
miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych
5
wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu
średniej arytmetycznej).
Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące
wartości punktowe dla stopni:
- 6 punktów – stopień: celujący
- 5 punktów – stopień: bardzo dobry
- 4 punkty – stopień: dobry
- 3 punkty – stopień: dostateczny
- 2 punkty – stopień: dopuszczający.
§5
Wymagane dokumenty.
1. Podanie - wydruk podania z systemu elektronicznego naboru.
2. 3 aktualne fotografie podpisane na odwrocie.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie.
4. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum.
6. Oświadczenie - wstępna deklaracja pracodawcy o przyjęciu ucznia – młodocianego
pracownika na praktyczną naukę zawodu ( dotyczy kandydatów do zasadniczej szkoły
zawodowej, którzy zawierają z pracodawcą indywidualne umowy na szkolenie
praktyczne).
§6
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości prowadzi rekrutację kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym.
§7
1. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów chętnych do podjęcia nauki
w którejkolwiek z oferowanych klas, szkoła zastrzega sobie prawo do rezygnacji
z otwarcia takiej klasy. Kandydatowi, który ubiega się o przyjęcie do tej klasy,
szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna zaproponuje podjęcie nauki w innej
klasie.
2. Do klasy pierwszej szkół na podbudowie gimnazjum (technikum i zasadniczej szkoły
zawodowej) nie są przyjmowani kandydaci pełnoletni.
3. Kandydaci, którzy nie są tegorocznymi absolwentami gimnazjum przyjmowani
są wyłącznie w trybie rekrutacji uzupełniającej, jeżeli szkoła będzie dysponowała
wolnymi miejscami.
6

Podobne dokumenty