Protokół Nr 7 - rada osiedla kijewo

Komentarze

Transkrypt

Protokół Nr 7 - rada osiedla kijewo
Szczecin 01.09.2015r.
Protokół Nr 7
z posiedzenia Rady Osiedla Kijewo w dniu 01 września 2015 roku
W dniu 01 września br. odbyło się siódme posiedzenie Rady Osiedla Kijewo
Przebieg spotkania:
1. Przywitanie radych osiedla, gości i mieszkańców przez Przewodniczącą Panią Katarzynę Duszyńską.
2. Sprawdzenie listy obecności (obecnych 13, nieobecnych 2) – załącznik Nr 15
3. Odczytanie porządku zebrania przez Przewodniczącą oraz przyjęcie go przez radnych– załącznik Nr 16
4. Sprawy bieżące:
• Zabranie głosu przez mieszkańców w sprawie budowy sklepu wielkopowierzchniowego na terenie
osiedla, przy ul. Świstaczej. Złożenie w tej sprawie pisma oraz kopii listy z podpisami mieszkańców,
którzy wyrażają wolę powstania takiego obiektu na osiedlu.
• Złożenie przez mieszkańców pisma w sprawie uporządkowania terenu przy przystanku „Pętla
Kijewo” – wykoszenie trawy.
• Zapytanie dotyczące kwestii podniesienia prędkości do 70 km/h na ulicy Zwierzynieckiej.
• Zapytanie dotyczące zamontowania ekranów wygłuszających wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej.
• Prośba o zamontowanie progów zwalniających na jezdni pomocniczej wzdłuż ulicy
Zwierzynieckiej, od nr 23 do nr 28.
• Zapytanie w sprawie modernizacji ul. Koziej – planowane w roku 2016
• prezentacja grupy ASG , [email protected]
5. Pożegnanie przez Przewodniczącą Panią Katarzynę Duszyńską zaproszonych gości i mieszkańców
Kijewa.
6. Omówienie przez Przewodniczącą Panią Katarzynę Duszyńską, spotkania Zarządu RO z Dyrektor
Wydziału Inwestycji Miejskich Panią Elżbietą Ostatek:
• Budowa ulicy Jeleniej – przekazanie przez RO terenu budowy – przetarg w połowie października.
• SP NR 59 – wstrzymanie inwestycji- referowała radna M. Szycko.
• Parking przy ulicy Świstaczej – przekazanie terenu budowy do 20 września br.
• Strzelnica – wygaśniecie umowy w dniu 07.08.2015 r. oraz unieważnienie regulaminu strzelnicy.
7. Rozmowa radnych na temat możliwości wybudowania sklepu wielkopowierzchniowego w Kijewie.
Propozycja uruchomienia darmowej linii autobusowej – radny R. Długopolski.
8. Odczytanie przez Przewodniczącą Panią Katarzynę Duszyńską korespondencji:
• WGKiOŚ – pismo w sprawie planu zadań inwestycyjnych do kwoty 145 tys. zł.
• UM – pismo w sprawie kurników.
• Miejska Komisja Wyborcza - zaproszenie na szkolenie rad osiedli.
• Straż Miejska – pismo w sprawie wzmożenia przez straż miejską patroli na terenie Parku Leśnego
Dąbie (dotyczy zamknięcia strzelnicy).
9. Dyskusja dotycząca organizacji festynu osiedlowego pod nazwa ,,Pożegnanie Lata”:
• Napisanie pisma do MPO w sprawie wypożyczenia pojemników 240l w ilości 10 sztuk (radny W.
Cimochowski).
• MPO – punkt sprzedaży – takie same zasady sprzedaży jak na festynie z okazji Dnia Dziecka.
• Zaproszenie zespołu muzycznego – radny A. Woroniak.
• Konkurs na ciasto – radna A. Waryło- Goździk.
• Stoisko z kawa (sprzedaż za 1 zł. )- przekazanie pieniędzy na pomoc dla Filipka (radna B. Błaszczyk).
•
•
•
•
Animacje dla dzieci, 2 godz. – umowa o dzieło (radna B. Błaszczyk).
Porady prawne – radna Z. Tokażewska-Żarna.
Propozycja darmowych porad w ramach RO – radny Z. Frątczak.
Nordick-walking, bieg – radny I. Wypijewski.
10. Wolne wnioski:
prośba radnej B. Błaszczyk o zaprotokołowanie, cyt: ,,Dlaczego Błaszczykowa rozdała karteczki?”.
11. Zakończenie posiedzenia.
Sekretarz RO Kijewo
Magdalena Szycko
~W/vLli~ ffr{ Alf
~ada
Osiedla
KIJEWO
ul. Orla Nr 12
70-792 SZCZECIN
LISTA OBECNOSCI
NA SPOTKANIACH RADY OSIEDLA KIJEWO
Lp.
Nazwisko i
imi~
Data:
14.07.2015 r.
Data:
Data:
Data:
,f 09 ,Z0.{ 5 ~ ~()
,/D. .:J Of._;;::-<(
3.
4.
Dlugopolski Ryszard
·-----J=ff=~----l---.:f-=-=~---+~~'.:::::".:~-J---ldJ.J.-=~__._..j
6.
Drewnowska
Agnieszka
Duszyt1ska
K
.. atarzyna
7.
Fr<J:tczak Zbignifiv
5
·_
8.
9.
Romianowski
Krzysztof - - ·-
10.
Sicit'lski Slawom.ir
11.
Szycko Magdalena
---·--
12.
13.
Tokarzewska Zarna
Zuzanna
Warylo Gozdzik
Agnieszka
14.
Woroniak: Andrz~j
15.
Wypijewski Igor
J
-
-
- - - -- - - - · · · - · ..
Porz~dek VII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
)
zebrania Rady Osiedla Kijewo w dniu 01.09.2015 r.
Otwarcie zebrania.
Stwierdzenie qworum.
Przyjycie porzci.dku obrad.
Sprawy biezci.ce Rady Osiedla Kije_wo: informacja o budowie dr6g na osiedlu, budowie
boiska, budowie szkoly 59,
Zabranie glosu przez Radnych: Tomek Reszkiewicz, Agnieszka Drewnowska, Ania
Adamowicz, Agnieszka Warylo - Gozdzik,Magda Szycko
Organizacja festynu Rady Osiedla Kijewo.
Odczytanie korespondencji Rady Osiedla Kijewo.
Wolne wnioski.
·
Zamkniycie obrad.

Podobne dokumenty