Broszura informacyjna wydziału - Wydział Filologiczny

Komentarze

Transkrypt

Broszura informacyjna wydziału - Wydział Filologiczny
Wydział Filologiczny
41-205 Sosnowiec
ul. Grota-Roweckiego 5
FILOLOGIA ANGIELSKA
tel.: 32 364 08 92
fax.: 32 364 08 09
e-mail: [email protected]
www. ija.us.edu.pl;
www.ikila.us.edu.pl
FILOLOGIA GERMAŃSKA
tel.: (32) 364 09 05
e-mail: [email protected]
www.fil.us.edu.pl/ifg
JĘZYKI STOSOWANE, JĘZYK FRANCUSKI,
HISZPAŃSKI, FILOLOGIA ROMAŃSKA
tel.: 32 364 08 99
fax: 32 364 08 98
e-mail: [email protected]
JĘZYK
WŁOSKI,
FILOLOGIA ROSYJSKA, JĘZYK ROSYJSKI, ROSJOZNAWSTWO
tel.: 32 364 08 81, fax: 32 364 09 15
e-mail: [email protected]
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
tel.: 32 364 08 19
tel./fax: 32 364 08 41
e-mail: [email protected]
www.slaw.us.edu.pl
JĘZYK
kierunek: FILOLOGIA ANGIELSKA
Rodzaj i forma studiów:
stacjonarne I stopnia
Specjalności:
nauczycielska z informatyką
nauczycielska z językiem niemieckim
kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
kultura – media – translacja
projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINTWRITE)
tłumaczeniowa z językiem arabskim
tłumaczeniowa z językiem chińskim
tłumaczeniowa z językiem japońskim
tłumaczeniowa z językami Indii
tłumaczeniowa z językiem niemieckim
język biznesu
Rodzaj i forma studiów:
stacjonarne II stopnia
Specjalności:
amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji
kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
kultura – media – translacja
projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II)
nauczycielska
tłumaczeniowa z językiem arabskim
tłumaczeniowa z językiem niemieckim
tłumaczeniowa z językiem chińskim
tłumaczeniowa z językiem japońskim (od roku 2016-2017)
Rodzaj i forma studiów:
niestacjonarne I stopnia
Specjalności:
tłumaczeniowa z językiem chińskim (tryb wieczorowy)
tłumaczeniowa z językiem japońskim (tryb wieczorowy)
język biznesu (tryb wieczorowy)
Uzupełniające studia I stopnia (VI semestr wyrównawczy) dla słuchaczy i absolwentów
NKJO pod opieką naukową UŚ
Rodzaj i forma studiów:
niestacjonarne II stopnia
Specjalności:
nauczycielska
kultura – media – translacja
tłumaczeniowa
język biznesu
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowią gramatyka,
językoznawstwo, język mówiony i pisany oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z
oferowanych specjalności przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalności
nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę
nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze
opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński, hiszpański lub języki
Indii) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego oraz przekładu w środowisku
internetowym. Specjalności kultura i literatura angielskiego obszaru językowego oraz kultura
- media - translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu
tekstów użytkowych i literackich oraz komunikacji językowej. Specjalność projektowanie
rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) zawiera
komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji oraz historii sztuki) oraz
komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry,
projektowanie poziomów gry, współpraca w grupie twórczej). Specjalność amerykanistyka
dla stosunków międzykulturowych i dyplomacji oferuje zajęcia poświęcone współczesnej
historii, kulturze i polityce Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz dyplomacji. Natomiast dla
osób chcących szkolić język angielski biznesowy przygotowana zastała specjalność z
intensywną nauką języka ukierunkowana na sferę biznesu: leksykę oraz gramatykę
praktyczną, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomicznospołeczno-polityczną oraz tłumaczenia.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
 praca w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w placówkach edukacyjnych różnego
szczebla (w zależności od uzyskanego stopnia: licencjat/magister);
 zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych),
praca w biurach tłumaczeń;
 praca w środkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet);
 praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą;
 praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych, które
wymagają zaawansowanej znajomości języka angielskiego;
 prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością
języków obcych (m.in. reklama, public relations);
 praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych
 praca w placówkach dyplomatycznych oraz instytucjach zajmujących się stosunkami
międzynarodowymi.
CIEKAWOSTKI
Przy obydwu Instytutach anglistycznych działa szereg studenckich i doktoranckich kół
naukowych pozwalających na rozwinięcie indywidualnych zainteresowań naukowych
słuchaczy oraz zaangażowanie się w organizację ciekawych wydarzeń.
Przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych działa aż 5 studenckich kół naukowych i
organizacji studenckich. Najstarszą z nich jest Koło Naukowe Anglistów „NeoLit”, które
rozpoczęło swoją działalność już 20 lat temu. Studenckie Koło Naukowe Kanadystów działa
od roku 2009, zaś w roku 2013 powołano do istnienia Koło Naukowe DevProper, zrzeszające
studentów chcących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu badań nad grami wideo i
projektowania gier. Doktoranci zainteresowani związkami pomiędzy badaniami
historycznymi i literacko-kulturowymi działają zaś w Doktoranckim Kole Naukowym
H/Story. Poza kołami funkcjonującymi wewnątrz struktur Uniwersytetu Śląskiego, Instytut
obejmuje swoim patronatem również mniej formalne organizacje studenckie. Przykładem
takiej organizacji jest ECOCENTRICS, czyli koło naukowe skupiające studentów
zainteresowanych teorią ekokrytyczną. Wszystkie te koła naukowe koordynują wiele
wydarzeń naukowych, organizują wykłady czy odczyty gościnne oraz regularne spotkania, ale
angażują się też –często współdziałając z Samorządem Studenckim Wydziału Filologicznego
i innymi organizacjami studenckimi—w wydarzenia społeczne, imprezy studenckie i
wydziałowe. Wśród takich wydarzeń znaleźć można zarówno kiermasze książek czy
wypieków świątecznych, organizowane na rzecz stowarzyszeń dbających o prawa zwierząt,
gry terenowe organizowane dla uczniów szkół naszego regionu, jak i turnieje gier wideo.
Corocznym świętem działających przy naszym Instytucie organizacji naukowych, ale i innych
studentów chcących podzielić się swoimi osiągnięciami, stał się przyciągający z roku na rok
coraz szerszą publiczność oraz coraz większą liczbę uczestników Festiwal Studenckiej
Działalności Naukowej, którego już czwarta edycja odbyła się w 2015 r.
Anglistyka UŚ usytuowana jest w nowoczesnym budynku przy ul. Gen. S. GrotaRoweckiego, który wyposażony jest w nowoczesną bazę sprzętową na potrzeby zajęć o
charakterze specjalistycznym, jak np. tłumaczenia (laboratoria i kabiny tłumaczeniowe) oraz
projektowanie gier komputerowych.
kierunek: FILOLOGIA GERMAŃSKA
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia, II stopnia
NIESTACJONARNE: II stopnia
akredytacja, ECTS
Specjalności:
 język niemiecki od podstaw (studia stacjonarne I stopnia);

język szwedzki (studia stacjonarne I stopnia);

nauczycielska z językiem szwedzkim (studia stacjonarne I stopnia);

tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (studia stacjonarne I stopnia);

kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego (studia stacjonarne I i II stopnia);

nauczycielska (studia stacjonarne II stopnia, studia niestacjonarne II stopnia);

tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego (studia stacjonarne II
stopnia).
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Kierunek filologia germańska oferuje studentom wybór dziewięciu specjalności.
Na studiach stacjonarnych I stopnia (trzyletnich):
1. Specjalność język niemiecki od podstaw skierowana jest do absolwentów liceum
ogólnokształcących oraz zawodowych. Nowa specjalność przygotowuje studentów do
posługiwania się językiem niemieckim (na poziomie B2), pracy w instytucjach
kulturalno-oświatowych i centrach biznesowych, a także do obsługi
niemieckojęzycznych klientów w przedsiębiorstwach wykorzystujących strategie
outsourcingowe. Program studiów zakłada zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami
z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki języka oraz poszerzenie
wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, filozofii/socjologii. Program tej
specjalności przewiduje pozyskanie umiejętności w zakresie pracy z tekstem
prasowym i korespondencji handlowej. Zajęcia praktyczne pozwolą studentowi na
opanowanie wiedzy z zakresu języka niemieckiego w biznesie, stosunków polskoniemieckich, standardów kulturowych w krajach niemieckiego obszaru językowego.
Podczas zajęć praktycznych student nabywa umiejętność w zakresie teorii i praktyki
translacji. Ponadto program studiów obejmuje zajęcia z zakresu literatury i kultury
krajów niemieckiego obszaru językowego, będące uzupełnieniem wiedzy
ogólnoakademickiej studenta.
2. Specjalność język szwedzki skierowana
ogólnokształcących oraz zawodowych.
jest
do
absolwentów
liceum
Nowa specjalność przygotowuje studentów do pracy w instytucjach kulturalnooświatowych i centrach biznesowych oraz do obsługi szwedzkich klientów w
przedsiębiorstwach wykorzystujących strategie outsourcingowe.
Absolwent kierunku filologia germańska specjalność język szwedzki posiądzie
umiejętności w zakresie znajomości języka i kultury szwedzkiej na poziomie
pozwalającym mu na swobodne posługiwanie się językiem w miejscu pracy,
nawiązywanie kontaktów międzynarodowych w tym języku i komunikowanie się w
biznesie.
3. specjalność nauczycielska z językiem szwedzkim, której program studiów zakłada
bardzo dobre opanowanie języka niemieckiego, zdobycie gruntownej wiedzy o języku
niemieckim, osiągnięcie pogłębionej znajomości kultury, realiów życia i literatury
krajów niemieckiego obszaru językowego. Podczas zajęć z metodyki nauczania języka
niemieckiego studenci przygotowują się do prowadzenia zajęć na potrzeby nauczania
wczesnoszkolnego i szkoły podstawowej. W trakcie studiów studenci poznają drugi
język – szwedzki, poszerzają swoje wiadomości z zakresu wiedzy o Szwecji,
literaturze i kulturze tego kraju skandynawskiego. Przygotowują się do nauczania
języka szwedzkiego na poziomie podstawowym;
4. specjalność kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego, której program
studiów zakłada bardzo dobre opanowanie języka niemieckiego i pozyskanie
gruntownej wiedzy z zakresu literatury, historii, kultury i realiów życia krajów
niemieckiego obszaru językowego. Student poznaje teorie kultury, funkcjonowanie
mediów w krajach niemieckojęzycznych oraz wyrabia umiejętność oceny zjawisk
kulturowych, przygotowując się do pracy w instytucjach kultury i mediach. Program
studiów obejmuje także zajęcia z literatury i kultury niemieckiej na Śląsku.
Skierowany jest ponadto na przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze
tłumacza języka niemieckiego;
5. specjalność tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych to specjalność
zakładająca pozyskanie bardzo dobrej i wybitnej znajomości języka niemieckiego,
gruntowne poznanie odmian niemieckiego języka specjalistycznego, w szczególności
języka prawniczego i ekonomicznego. Podczas zajęć praktycznych student
przygotowuje się do wykonywania tłumaczeń dokumentów i różnych odmian
tłumaczenia ustnego. Poznaje dogłębnie terminologię językoznawczą, teorię i praktykę
przekładu, kulturowe uwarunkowania językowe, etykietę pracy tłumacza oraz
elementy mikroekonomii i prawodawstwa niemieckiego/polskiego.
Na studiach stacjonarnych II stopnia (dwuletnich):
1. specjalność nauczycielska przygotowuje studentów do pracy w zawodzie nauczyciela
na wszystkich poziomach nauczania; przede wszystkim oferuje uzupełnienie
wykształcenia psychologiczno-pedagogicznego oraz metodycznego dla przyszłych
nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program studiów zakłada
pogłębienie znajomości języka niemieckiego i osiągnięcie bardzo wysokich
kompetencji językowych. Ćwiczenia praktyczne, wzbogacone o zgłębianie wiedzy z
zakresu teorii przekładu, tłumaczenie tekstów użytkowych i literackich, poznanie
nowych aspektów języka, językoznawstwa ogólnego i porównawczego umożliwiają
gruntowane opanowanie języka. Podjęta podczas ćwiczeń refleksja nad przemianami
kultury niemieckiej przyczynia się do rozwoju kompetencji znawcy języka
niemieckiego. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej z zakresu metodyki
nauczania języka niemieckiego, literaturoznawstwa, językoznawstwa lub
kulturoznawstwa;
2. specjalność kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego przygotowuje
niemcoznawców, posiadających rozległą wiedzę w zakresie literatury, kultury i realiów
życia w krajach niemieckojęzycznych. Program studiów tej specjalności zakłada
zapoznanie się z literaturą i kulturą Austrii i Szwajcarii, zgłębienie historii filmu i
teatru niemieckiego oraz zapoznanie się z przemianami kultury niemieckiej po 1945
roku. Zajęcia przygotowują do krytycznej oceny dzieł literackich, zjawisk kultury,
zakładają wykształcenie tłumaczy literatury i tekstów z zakresu nauk
humanistycznych;
3. specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego
skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w zakresie tłumaczeń
specjalistycznych i przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie
prawa i ekonomii.
Program studiów zakłada zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa
cywilnego, karnego, handlowego, rodzinnego i opiekuńczego oraz poszerzenie wiedzy
z zakresu mikroekonomii. Student poznaje terminologię w języku polskim i
niemieckim z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego, rodzinnego i
opiekuńczego, potrafi ją zastosować w pracy tłumacza, posiadając podstawową wiedzę
prawniczą w tym zakresie. Podczas zajęć praktycznych student pod kierunkiem
doświadczonych tłumaczy doskonali umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych
(konsekutywnych, symultanicznych/kabinowych), zwłaszcza w zakresie ustnych
tłumaczeń prawniczych, sądowych i biznesowych. Zajęcia praktyczne pozwolą
studentowi na opanowanie technik komputerowych, wspomagających pracę tłumacza.
Program tej specjalności przewiduje pozyskanie umiejętności w zakresie tłumaczeń
tekstów użytkowych, korespondencji handlowej oraz postępowania w przypadku
pozyskiwania funduszy unijnych z wykorzystaniem terminologii polskiej i niemieckiej.
Ponadto program studiów obejmuje zajęcia z zakresu językoznawstwa i
literaturoznawstwa niemieckiego, będące uzupełnieniem wiedzy ogólnoakademickiej
studenta.
Absolwent zostanie przygotowany do pracy jako tłumacz, szczególnie w kancelariach
prawniczych, urzędach, także Unii Europejskiej, oraz w firmach niemieckojęzycznych.
Uzyska wykształcenie wyróżniające go w skali kraju – jako filologa z przygotowaniem
prawniczo-ekonomicznym.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

praca w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w różnych placówkach
edukacyjnych (w zależności od uzyskanego stopnia: licencjat/magister);

nauczanie języka szwedzkiego na poziomie podstawowym i gimnazjalnym
(specjalność nauczycielska z językiem szwedzkim);

praca w firmach międzynarodowych wymagających dobrej znajomości języka
niemieckiego;

praca w instytucjach kulturalnych i oświatowych promujących kulturę niemieckiego
obszaru językowego;

praca w centrach biznesowych i w przedsiębiorstwach wykorzystujących strategie
outsourcingowe i skierowanych na obsługę szwedzkich klientów (specjalność język
szwedzki);

praca w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,
turystyce, sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego;

praca tłumacza, szczególnie literatury pięknej i z zakresu nauk humanistycznych, w
biurach tłumaczeń, w biurach prawniczych.
kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK FRANCUSKI I JĘZYK ANGIELSKI
(ECTS)
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia, II stopnia
NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia
Program (DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA):
 tłumaczeniowy
Program (DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA):
 tłumaczeniowy z językiem biznesu
CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Nikomu nie trzeba uświadamiać konieczności posługiwania się językami obcymi we
współczesnych kręgach świata nauki i kultury. W języku angielskim jako urzędowym
porozumiewają się nie tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii, ale także jej byłych kolonii (m.in.
w Irlandii, Kanadzie, RPA i Nowej Zelandii). Ponadto obowiązuje w Australii i Stanach
Zjednoczonych, należy do oficjalnych języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej
używanym językiem w kontaktach międzynarodowych: jako obcym posługuje się nim dziś
1,2–1,6 miliarda osób. Po francusku mówią natomiast, prócz mieszkańców Francji, Belgowie,
mieszkańcy Szwajcarii, największej prowincji Kanady – Quebeku, a także krajów Czarnej
Afryki, Algierii, Maroka i Tunezji. Francuski jest także oficjalnym językiem wielu organizacji
o zasięgu międzynarodowym: Europejskiej Agencji Kosmicznej, FIFA, Interpolu,
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, NATO, ONZ. Liczbę frankofonów szacuje
się na około 200 mln.
Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę tych dwóch języków: angielskiego i
francuskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury, kultura i cywilizacja
angielskiego oraz francuskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku
zawodowym oraz przekład tekstów.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
•
•
•
•
•
•
•
w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi;
w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce;
w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne;
w administracji;
w instytucjach kulturalnych i badawczych;
w mediach;
w wydawnictwach.
kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK WŁOSKI I JĘZYK ANGIELSKI (ECTS)
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia
NIESTACJONARNE: I stopnia
Program:
 tłumaczeniowy
CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę dwóch języków: angielskiego i
włoskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury, cywilizacja Włoch oraz
cywilizacja angielskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym
oraz blok modułów tłumaczeniowych. Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała
znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz dobra znajomość języka włoskiego,
orientacja we współczesnej literaturze angielskiej, amerykańskiej i włoskiej, głęboka wiedza o
strukturze języka angielskiego i włoskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w
praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad
tekstem i w nauczaniu.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
•
•
•
•
•
•
•
w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi;
w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce;
w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne;
w administracji;
w instytucjach kulturalnych i badawczych;
w mediach;
w wydawnictwach.
kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK HISZPAŃSKI I JĘZYK PORTUGALSKI
(ECTS)
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia
NIESTACJONARNE: I stopnia
Program:
 tłumaczeniowy
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę dwóch języków: hiszpańskiego i
portugalskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury hiszpańskiego i
luzofońskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz blok
modułów tłumaczeniowych. Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka
hiszpańskiego w mowie i w piśmie oraz dobra znajomość języka portugalskiego, orientacja we
współczesnej literaturze hiszpańskiego i luzofońskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o
strukturze języka hiszpańskiego i portugalskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w
praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad
tekstem i w nauczaniu.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
•
w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi;
•
w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce;
•
w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne;
•
w administracji;
•
w instytucjach kulturalnych i badawczych;
•
w mediach;
•
w wydawnictwach.
kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: JĘZYK FRANCUSKI (AKREDYTACJA, ECTS)
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia
Program:
 tłumaczeniowy
CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Studia przewidują przede wszystkim praktyczną naukę języka francuskiego oraz – do wyboru
– hiszpańskiego lub włoskiego. Uzupełnienie stanowi tutaj historia literatury
francuskojęzycznej oraz kultura francuskiego obszaru językowego. Drugi blok to przedmioty
związane z tłumaczeniem tekstu ustnego i pisemnego, także z dziedzin specjalistycznych
(prawa, administracji, ekonomii) w zakresie dwóch języków obcych. Dodatkowo zajęcia z
nowych technologii dają możliwość zapoznania się z programami komputerowymi
wspomagającymi tłumaczenie.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE




praca w firmach współpracujących z partnerami francuskiego obszaru językowego;
praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne;
praca w instytucjach kulturalnych;
zatrudnienie w wydawnictwach obcojęzycznych;
CIEKAWOSTKA
Assososno (inaczej: Koło Naukowe Romanistów) jest stowarzyszeniem studentów, którzy
chcą promować kulturę Francji i krajów francuskojęzycznych, a przy okazji efektywnie
wykorzystać wolny czas po zajęciach na uczelni. Skupia studentów, którzy uwielbiają
muzykę, literaturę oraz sztukę francuską, jej kuchnię, wieżę Eiffla, Paryż, Francuzki i
Francuzów itd. Do stowarzyszenia przyłączyć się może każdy student UŚ, nie tylko filologii
romańskiej czy języków stosowanych pod warunkiem, że interesuje się kulturą francuską –
znajomość języka francuskiego jest tutaj mile widziana, ale nie niezbędna.
Głównym celem Koła jest promowanie języka oraz kultury francuskiej wśród studentów i w
regionie poprzez organizowanie konkursów (dla studentów, licealistów, gimnazjalistów)
dotyczących kultury, literatury, geografii Francji, organizowanie studenckich konferencji
naukowych, udział w imprezach promujących kulturę francuską – np. Dni Frankofonii, Dni
Kanady oraz organizowanie własnych imprez, wystaw, koncertów, warsztatów itd. Ponadto
członkowie Koła mogą liczyć na pomoc ze strony studentów starszych lat (w postaci
rozmowy, notatek itd.), wymieniają się francuskimi płytami, książkami, filmami itp.
kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: FILOLOGIA ROMAŃSKA (AKREDYTACJA, ECTS)
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: II stopnia
NIESTACJONARNE: II stopnia
CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Studia w zakresie filologii romańskiej to uzupełniające studia magisterskie. Program obejmuje
praktyczną naukę języka francuskiego i drugiego języka obcego (na studiach stacjonarnych)
oraz językoznawstwo i literaturę francuskiego obszaru językowego. Absolwent może zostać
nauczycielem języka francuskiego lub zająć się tłumaczeniem tekstów z tego języka. Obie
ścieżki mają swoje odzwierciedlenie w programie kształcenia: są przewidziane zajęcia z
zakresu organizacji pracy tłumacza, a w bloku obowiązkowych zajęć nauczycielskich:
psychologia, pedagogika, metodyka języka obcego oraz praktyki pedagogiczne w szkołach.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
 nauczanie języka francuskiego w szkołach;
 praca w zawodzie tłumacza;
 praca w instytucjach kulturalnych i administracji;
 zatrudnienie w wydawnictwach obcojęzycznych.
kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: JĘZYK FRANCUSKI – TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE I
WSPOMAGANE KOMPUTEROWO
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: II stopnia
Język wykładowy: francuski
CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Studia te obejmują: praktyczną naukę języka francuskiego oraz praktyczną naukę drugiego
języka (do wyboru), zajęcia z zakresu teorii, historii literatury oraz cywilizacji francuskiego
obszaru językowego, językoznawstwo oraz zajęcia z zakresu tłumaczenia specjalistycznego:
język biznesu w przekładzie, przekład tekstów ekonomicznych i prawnych w UE, tłumaczenie
tekstów naukowych lub artystycznych, przekład tekstów technicznych lub prasowych, a także
zajęcia z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo: teoria i praktyka przekładu we
współpracy z komputerem, główne narzędzia komputerowe wspomagające tłumaczenie,
tłumaczenie produktów medialnych. Ponadto plan studiów przewiduje seminaria magisterskie
i specjalizacyjne oraz praktyki zawodowe.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka francuskiego w
mowie i w piśmie, dobra znajomość drugiego języka obcego, bardzo dobra orientacja w
literaturze i kulturze francuskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o historii i strukturze
języka francuskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi
technikami przekładu pisemnego oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, w
komunikacji oraz w przekładoznawstwie. Te kompetencje uprawniają absolwentów
wskazanego kierunku do podjęcia pracy w instytucjach Unii Europejskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa i gospodarki Unii Europejskiej. Gruntowna wiedza z zakresu obsługi
głównych programów CAT pozwoli absolwentowi na samodzielne wykonywanie tłumaczeń
pisemnych o wysokim stopniu trudności. Absolwent specjalności język francuski –
tłumaczenie specjalistyczne i wspomagane komputerowo charakteryzuje się otwartą
postawą oraz posiada świadomość językową, a zatem jest przygotowany do podjęcia pracy w
instytucjach wymagających znajomości różnych języków i kultur. Dzięki takiej ofercie
dydaktycznej absolwent będzie mógł skutecznie starać się o pracę wszędzie tam, gdzie
ceniona jest znajomość zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i
wysokie umiejętności tłumaczeniowe.
kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: JĘZYK WŁOSKI (ECTS)
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia, II stopnia
NIESTACJONARNE: I stopnia
Program:
 tłumaczeniowy
Specjalność: FILOLOGIA WŁOSKA
Forma studiów i poziom kształcenia:
NIESTACJONARNE: II stopnia
Język wykładowy: włoski
CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Specjalności te powinny zostać wybrane przez wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem
znajomości języka włoskiego. Program specjalności: język włoski obejmuje nie tylko
praktyczną jego naukę, zapewniającą doskonałą znajomość w mowie i piśmie, lecz dodatkowo
studenci opanowują drugi język. Równolegle prowadzony jest blok przedmiotów
przekładoznawczych, przygotowujących studenta do wykonywania tłumaczeń tekstów z
języka włoskiego na polski. To jednak nie wszystko – uzupełnienie programu stanowią zajęcia
z historii literatury włoskiej i kultury Włoch, elementy prawa oraz nowe technologie w
środowisku zawodowym. Poznanie tych rozwiązań i posiadanie umiejętności stosowania
technologii niezbędne jest do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie
informacyjnym w przyszłym miejscu pracy italianisty.
Studia w zakresie filologia włoska, studia niestacjonarne II stopnia obejmują: praktyczną
naukę języka włoskiego, zajęcia z zakresu teorii literatury, językoznawstwa,
przekładoznawstwa i kulturoznawstwa. Plan studiów przewiduje również dwa opcjonalne
moduły przedmiotów z zakresu specjalizacji tłumaczeniowej lub nauczycielskiej.
Absolwenta tych specjalności cechuje bardzo dobra znajomość języka włoskiego w
mowie i piśmie. Posiada również gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu
językoznawstwa, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Moduły w ramach specjalizacji
nauczycielskiej dają możliwość starannego przygotowania do wymagań stawianych
współczesnemu nauczycielowi języka obcego z uwzględnieniem nowatorskich metod i
tendencji w metodyce nauczania. Specjalizacja tłumaczeniowa zapewnia absolwentowi
nabycie kompetencji w zakresie posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami
przekładu pisemnego oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, w komunikacji oraz w
przekładoznawstwie. Absolwent opisanych specjalności charakteryzuje się otwartą postawą
oraz posiada świadomość językową, a zatem jest przygotowany do podjęcia pracy w
instytucjach wymagających znajomości różnych języków i kultur. Dzięki takiej ofercie
dydaktycznej absolwent będzie mógł skutecznie starać się o pracę wszędzie tam, gdzie
ceniona jest znajomość zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i
wysokie umiejętności tłumaczeniowe oraz dydaktyczne.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE




polskie firmy współpracujące z partnerami zagranicznymi oraz przedstawicielstwa
firm zagranicznych w Polsce;
instytucje świadczące usługi turystyczne;
instytucje kulturalne i jednostki administracyjne wymagające znajomości języka
włoskiego;
edukacja i szkolnictwo – nauczanie w szkołach pod warunkiem uzyskania
odpowiednich uprawnień pedagogicznych po licencjacie.
kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: JĘZYK HISZPAŃSKI (AKREDYTACJA, ECTS)
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia, II stopnia
NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia
Program:
 tłumaczeniowy
CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Język hiszpański wywodzi się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jest trzecim
najpowszechniej używanym językiem na Ziemi – posługuje się nim około 500 milionów ludzi
na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej. Program
studiów na tym kierunku ukształtowany jest przede wszystkim z myślą o praktycznej nauce
języka hiszpańskiego oraz drugiego języka obcego. Ponadto student poznaje historię literatury
hispanojęzycznej, kulturę hiszpańskiego obszaru językowego, elementy ekonomii, prawa i
marketingu oraz przedmioty przekładoznawcze, których celem jest kształcenie kompetencji
tłumacza w zakresie przekładu ustnego i pisemnego.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
•
•
•
•
•
•
•
w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi;
w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce;
w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne;
w administracji;
w instytucjach kulturalnych i badawczych;
w mediach;
w wydawnictwach.
kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: JĘZYK ROSYJSKI
Program:


tłumaczeniowy (studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia)
język biznesu (studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia)
Specjalność: JĘZYK ROSYJSKI W MEDIACH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia
Specjalność: ROSJOZNAWSTWO
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia, II stopnia
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Współczesny wizerunek naszego wschodniego sąsiada – Federacji Rosyjskiej, kształtowany
był na przestrzeni wielu wieków. Jej początki sięgają czasów wczesnego średniowiecza, a
wydarzenia historyczne, przełomy kulturalne i religijne następnych stuleci budowały
bogactwo dzisiejszego narodu. Dla osób zainteresowanych dziejami, tradycjami, literaturą i
językiem tego kraju Uniwersytet Śląski przygotował kilka ciekawych propozycji,
przedstawionych poniżej.
JĘZYK ROSYJSKI – PROGRAM TŁUMACZENIOWY
Celem studiów na specjalności język rosyjski program tłumaczeniowy jest wszechstronne
przygotowanie absolwenta do podejmowania różnorodnych form pracy tłumacza. Szczególny
nacisk położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie: lingwistyczne
podstawy przekładu, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie
konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne. Program kształcenia przewiduje także opanowanie
języka nowożytnego: angielskiego lub niemieckiego.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
 wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych;
 sfera usług turystycznych: instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp.;
 instytucje kulturalne i badawcze;
 praca w firmach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie
Rosji;
 praca w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego (po uzyskaniu odpowiednich
uprawnień pedagogicznych).
JĘZYK ROSYJSKI – PROGRAM JĘZYK BIZNESU
Specjalność ukierunkowana jest na sferę biznesu, szczególnie opanowanie słownictwa
specjalistycznego z zakresu m.in. ekonomii, biznesu, reklamy, turystyki i hotelarstwa, prawa,
sądownictwa, współpracy międzynarodowej. Absolwenci tej specjalności biegle posługują się
językiem rosyjskim w mowie i piśmie. Posiadają wiedzę o kulturze, literaturze, historii i
współczesności Rosji. Z uwagi na wszechstronne przygotowanie absolwentów do
wykonywania różnorodnych zadań, w programie studiów znalazły się również przedmioty
rozwijające kompetencje translatorskie. Program kształcenia przewiduje także opanowanie
języka nowożytnego: angielskiego lub niemieckiego.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Praca w:
 firmach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji;
 przedstawicielstwach firm i instytucji z Rosji i krajów rosyjskojęzycznych;
 sferze usług turystycznych;
 biurach tłumaczeń.
JĘZYK ROSYJSKI W MEDIACH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Wzrost znaczenia komunikacji społecznej dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa sprawia,
iż celem kształcenia na specjalności język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej jest
pozyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających rozumienie oraz analizę procesów
zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych, w szczególności polskim i
rosyjskim. Celem kształcenia w ramach specjalności jest zapoznanie studentów z
zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnym
społeczeństwie polskim i rosyjskim, nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania
środków komunikowania społecznego w pracy w różnych instytucjach oraz kształtowanie
analitycznej postawy wobec przekazów medialnych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Praca w:

biurach tłumaczeń;

administracji publicznej;

firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie
Rosji;

instytucjach politycznych i społecznych;

jednostkach samorządowych;

mediach elektronicznych i tradycyjnych.
ROSJOZNAWSTWO
Studia przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy dotyczącej Rosji dawnej i
współczesnej. Program obejmuje bardzo szeroki wachlarz zagadnień: historię, współczesne
realia społeczno-gospodarcze, literaturę, filozofię, religię, teatr, kinematografię, sztukę i
architekturę Rosji. Studenci uzyskują jednocześnie gruntowne wykształcenie w zakresie
języka rosyjskiego.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
 różnorodne formy pracy, których podstawą jest biegła znajomość języka rosyjskiego
oraz komplementarna wiedza dotycząca życia społecznego, kulturalnego, politycznego
i gospodarczego Rosji;
 praca w instytucjach kulturalno-oświatowych, badawczych i analitycznych;
 praca w strukturach samorządu terytorialnego, administracji państwowej oraz
organizacjach pozarządowych współpracujących ze Wschodem.
kierunek: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia, II stopnia
Specjalność (DOT. STUDIÓW I STOPNIA):
 językowo-kulturowa
Specjalności (DOT. STUDIÓW II STOPNIA):
 ogólnofilologiczna
 przekład w komunikacji międzykulturowej
 komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i zachodnich
Filologia słowiańska to studia dwujęzyczne. Podstawą procesu kształcenia jest nauka jednego
lub (w zależności od wybranej ścieżki) dwóch języków słowiańskich, do wyboru:
 język bułgarski
 język chorwacki
 język czeski
 język macedoński
 język serbski
 język słowacki
 język słoweński
Tylko śląska slawistyka ma w ofercie aż siedmiu języków słowiańskich. Ponadto jesteśmy
jedyną slawistyką, która umożliwia połączenie nauki jednego z języków południowo- lub
zachodniosłowiańskich z językiem niesłowiańskim jako drugim językiem kierunkowym. W
roku akademickim 2015/2016 jako drugi język kierunkowy, oprócz języków słowiańskich,
proponujemy język angielski, niemiecki lub nowogrecki.
Na studiach II stopnia oferujemy możliwość kontynuowania nauki języków słowiańskich dla
kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata filologii słowiańskiej lub rozpoczęcia
nauki od podstaw dla kandydatów z dowolnym dyplomem studiów licencjackich. Dla
przyszłych tłumaczy proponujemy specjalność – przekład w komunikacji międzykulturowej.
Śląska slawistyka ma największe spośród slawistyk, bo 20-letnie doświadczenie w
prowadzeniu studiów przekładoznawczych. Ponadto zatrudnia czynnych zawodowo tłumaczy
przysięgłych. Osoby zainteresowane tradycyjną filologią mogą wybrać specjalność
ogólnofilologiczną. Specjalność komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i
zachodnich jest odpowiedzią na popularność, jaką cieszą się zorientowane kulturowo studia
slawistyczne.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Nasi absolwenci są gotowi do podjęcia pracy wymagającej bardzo dobrej znajomości
języka, przygotowania humanistycznego, komunikatywności i umiejętności organizacyjnych:
 w biurach tłumaczeń
 w biurach turystycznych i agencjach podróży
 w instytucjach kulturalnych
 w placówkach dyplomatycznych
 w wydawnictwach, redakcjach gazet i czasopism (w tym naukowych i
obcojęzycznych)
 w firmach współpracujących z krajami słowiańskimi
 w placówkach i przedstawicielstwach handlowych
 w środkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, portale internetowe)
CIEKAWOSTKA
W Instytucie co roku odbywają się dni kultury poszczególnych krajów. Kreatywni i
przedsiębiorczy studenci włączają się w ich organizację. Jest to znakomita okazja do zdobycia
doświadczenia i praktyki w przygotowywaniu tego typu wydarzeń oraz w tłumaczeniach. W
ramach dni kultury goszczą w Instytucie znany twórcy i ludzie kultury z krajów południowej i
zachodniej Słowiańszczyzny, odbywają się projekcje filmów, wieczory literackie i spektakle
teatralne, prowadzone są wykłady i warsztaty.

Podobne dokumenty