Protokół Nr VIII/11

Komentarze

Transkrypt

Protokół Nr VIII/11
‘
Protokół Nr VIII/11
z sesji Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 08.04.2011
( godz. 9 00 – 9 15 )
Ad.1. Otwarcie sesji.
Otwarcia VIII sesji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej –
Grzegorz Kapica, który przywitał Burmistrza Byczyny – Pana Ryszarda Grünera, Z-cę
Burmistrza - Panią Ewę Bartosiewicz, Sekretarza Gminy – Pana Macieja Tomaszczyka, Panią
Skarbnik Gminy – Wiesławę Różewską, Radcę Prawnego - Pana Jerzego Delę, Radną
Powiatową – Panią Wiolettę Kardas, wszystkich Radnych oraz pozostałych przybyłych gości.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, więc obrady są
prawomocne.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady poinformował, że każdy z Radnych w zawiadomieniu o sesji otrzymał
porządek obrad i zapytał, czy ktoś z Radnych lub Pan Burmistrz Byczyny chce wnieść zmiany
do porządku obrad. Nikt nie zabrał głosu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady
przystąpił do przegłosowania porządku obrad. W wyniku głosowania porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów „ za ” ).
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Sekretarza obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011- 2025
( druk nr 64 ),
b) zmian w budżecie gminy na 2011r. ( druk nr 65 ).
5. Komunikaty.
6. Zakończenie sesji.
Ad.3. Wybór Sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby Sekretarzem obrad został Radny – Jan Romańczyk.
Kandydatura została przyjęta przez Radnych jednogłośnie ( 14 głosów „ za ” )
Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011 - 2025 ( druk nr 64 ). Następnie Przewodniczący
Rady otworzył dyskusję nad w/w projektem uchwały. Na wstępie głos zabrała p.o
Kierownika Cispolu – Pani Wioletta Kardas i omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011- 2025 dotyczące realizacji projektu pod nazwą
„ Od CIS-u do Spółdzielni Socjalnej ”. Liderem projektu jest Spółdzielnia Socjalna, która
w Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach ma swoją siedzibę, partnerem
jest Gmina Byczyna. Następnie p.o Kierwika Cispolu – Pani Wioletta Kardas pokrótce
omówiła cele projektu „Od CIS-u do Spółdzielni Socjalnej”. Projekt zakłada wsparcie dla
dwudziestu pięciu bezrobotnych osób przez okres kilku miesięcy. Oferowane będą
warsztaty. Każdy warsztat dla pięciu osób wraz z instruktorem zawodu. Warsztaty będą
organizowane przez okres 4, 5, 7 bądź 8 miesięcy. W maju rozpoczyna się warsztat
„ Poligraficzny ” w ramach, którego zostaną zakupione odpowiednie maszyny. Podczas
realizacji warsztatów „ Poligraficznych ” wydawany będzie Biuletyn Informacji Publicznej.
P.o Kierownika Cispolu - Pani Wioletta Kardas stwierdziła, że kolejnym proponowanym
warsztatem będzie „ Obsługa ruchu turystycznego ” które odbędą się w lipcu.
Pięcioosobowej grupie chętnych przydzielony zostanie opiekun oraz specjaliści wynajęci do
realizacji warsztatów „ Kompetencji i umiejętności społecznych ”, oraz do warsztatów
„ Komunikacji i autoprezentacji”. i warsztatów „ Poznania historii
z zakresu Opolszczyzny ”. Po zakończeniu omawianych warsztatów przewidziana została
także miesięczna praktyka dla uczestników warsztatów. Kontynuując wypowiedź p.o
Kierownika Cispolu - Pani Wioletta Kardas stwierdziła, że kolejnym planowanym
warsztatem jest warsztat „ Krawiecki ”, który trwać będzie przez okres pięciu miesięcy, w
przedziale czasowym od sierpnia do grudnia. Następnie p.o Kierownika Cispolu – Pani
Wioletta Kardas oświadczyła, że podjęła kroki - konsultując się z opiekunem przy
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Zamojskiego w Byczynie, aby uczestnicy
w ramach zajęć z w/w warsztatu, uszyli stroje dla dzieci będącymi członkami zespołu.
W planach zostało także uwzględnione szycie firan dla wszystkich sołectw w g. Byczyna.
Następnym w kolejności przewidzianym do realizacji jest warsztat „ Małej architektury ”,
który nawiązując do poprzednich projektów, ma za zadanie dbanie o estetykę g. Byczyna.
Kolejnym planowanym warsztatem planowanym do uruchomienia jest warsztat „ Obróbka
i skrawanie drewna ”. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest wybudowanie dwóch
drewnianych straganów dla osób handlujących na placu targowym w Byczynie. Jeden taki
stragan już powstał wcześniej, podczas realizacji poprzednich projektów. Jednakże całe
przedsięwzięcie uzależnione jest od ceny drewna, które w ostatnim okresie w znacznym
stopniu podrożało. P.o Kierownika Cispolu - Pani Wioletta Kardas oświadczyła, że
w projekcie będą brali udział także asystenci rodzinni. W tym celu zostaną zatrudnione
osoby z odpowiednim ku temu wykształceniem. Asystenci rodzinni będą mieli za zadanie
udzielanie wsparcia osobom potrzebującym, a w szczególności dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych. Będzie to przede wszystkim pomoc w odrabianiu lekcji. W ramach projektu
zostanie przyjętych czterech asystentów rodzinnych. P.o Kierownika Cispolu – Pani Wioletta
Kardas dodała, że w roku 2012 planowane są również kursy skierowane przede wszystkim
dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „ CISPOL ” w Polanowicach, w tym m. in.
z zakresu : „ Małej gastronomii”, „Hydrauliki” , „ Spawania ”, Wózków widłowych”.
W ramach jednego z kursów zaplanowane jest uruchomienie fontanny w byczyńskim parku.
W swojej wypowiedzi p.o Kierownika Cispolu – Pani Wioletta Kardas pokreśliła, że
wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają stypendium w wysokości 1097 zł netto. Wg.
interpretacji przepisów przez Ministerstwo Finansów od kwoty zarobionej przez
uczestników warsztatów, nie będzie się pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych.
P.o Kierownika Cispolu – Pani Wioletta Kardas oświadczyła, że wraz z Panią Bogusławską
w lutym naniosła 40 zmian do projektu „ od CIS-u do Spółdzielni Socjalnej ”. W związku
z powyższym korekta do budżetu gminy na 2011r.w przedmiotowej sprawie zostaje dopiero
teraz przedstawiana Wysokiej Radzie. Według nowych wytycznych osoba zatrudniona do
realizacji projektu nie może zarabiać więcej niż pracownik z danej jednostki. Równocześnie
nowe wytyczne nie dopuszczają, aby były powielane zadania ( np. księgowa jednostki, nie
może zajmować się księgowaniem projektu). W ramach Projektu „ Od CIS-u do Spółdzielni
Socjalnej ” zostało uwzględnione wyposażenie biur ( miedzy innymi szafa biurowa za ok.
2500 zł, a także biurka ), na które Wojewódzki Urząd Pracy nie wyraził zgody. P.o
Kierownika Cispolu – Pani Wioletta Kardas podkreśliła, że instruktorzy zostaną zatrudnieni
przez Spółdzielnie Socjalną, dzięki czemu ich wynagrodzenie będzie wyższe od
przewidywanego ( tj. 1520 zł netto). Pani Wioletta stwierdziła, że byłoby to niestosowne
gdyby instruktor danego projektu otrzymywał mniejsze wynagrodzenie niż bezrobotny
uczestnik. W ramach realizacji w/w projektu dla każdego uczestnika przewidziano do
dyspozycji 90 minut wsparcia psychologicznego, doradczego oraz warsztaty „ Umiejętności
i kompetencji społecznych ”, które są grupowe. Następnie głos zabrał Burmistrz Byczyny i
złożył gratulacje Pani Wiolettcie Kardas w związku z otrzymaniem przez Centrum Integracji
Społecznej „ CISPOL ” pierwszej nagrody w konkursie „ Zatrudniam bez uprzedzeń ”.
Następnie głos zabrała Radna – Iwona Sobania i stwierdziła, że na terenie g. Byczyna jest
zbyt mały nacisk na propagowanie sukcesów Gminy, przez co mieszkańcy są
niedoinformowani w zakresie podejmowanych inicjatyw przez lokalne władze. Następnie
Przewodniczący Rady przystąpił do przegłosowania projektu uchwały w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011- 2025 ( druk nr 64 ).
Uchwała przedstawiona na druku nr 64 została przez Radnych podjęta jednogłośnie ( 14
głosów
„
za
”
).
b)
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2011r. ( druk nr 65 ). Następnie Przewodniczący Rady otworzył
dyskusję nad w/w projektem uchwały. Głos zabrała Pani Skarbnik Gminy i pokrótce
przedstawiła dokonane zmiany w budżecie gminy na 2011r., a zawarte zostały w § 3
projektu uchwały na druku 65. Zwiększone zostały dochody i wydatki Gminy o kwotę
248.687,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację projektu „ od CIS-u do
Spółdzielni Socjalnej ”. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Uchwała przedstawiona na druku 65 została przez Radnych podjęta jednogłośnie (14
głosów
„
za
”
).
Ad. 5. Komunikaty
Brak
Ad. 6. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady dokonał zakończenia VIII sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie magnetofonowe
(1 kaseta) przechowywana w Biurze Rady, zgodnie z § 30 Statutu Gminy, przez okres jednego
roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
Grzegorz Kapica
Protokołował: Marek Rychlicki

Podobne dokumenty