Monitoring procesow w cementowniach

Komentarze

Transkrypt

Monitoring procesow w cementowniach
ECO Monitoring
Systemy monitoringu w ochronie rodowiska oraz w procesach przemysłowych
Cement kiln monitoring...
Monitoring procesów w cementowniach
ZASTOSOWANIA
1.
2.
3.
4.
Monitoring gazów w piecu obrotowym
Kontrola procesu mielenia w gla
System monitoringu emisji
Monitoring zapylenia
4.1
Pyłomierze optyczne
4.2
Pyłomierze elektrodynamiczne
ECO Monitoring, Warzywna 27, 40-545 Katowice, Tel./Fax: 32-247 0152
www.ecomonitoring.pl, e-mail: [email protected]
ECO Monitoring
Systemy monitoringu w ochronie rodowiska oraz w procesach przemysłowych
Ad. 1 System monitoringu składu gazów w piecu obrotowym.
- wysokoodporny na czynniki zewn trzne
mechanizm wprowadzaj cy sond do pieca
- specjalna konstrukcja dla aplikacji
w których wyst puj wyj tkowo du e
zapylenie i wysoka temperatura
- filtry grzane do temperatury 180 oC,
co zapobiega zatykaniu i korozji
- automatyczny przedmuch
- chłodzenie wod
Ad. 2. Instalacja przygotowania w gla
•
•
•
•
•
•
Pomiar st enia O2 i CO
Na wlocie – ogrzewany filtr ze spieku
Równoczesna analiza wielu strumieni gazu
System przygotowania próbki chłodz cy
do 4oC
Mo liwo analizy gazu wilgotnego
i gor cego (130 oC)
Komunikacja z systemem sterowania
Ad. 3 Monitoring emisji gazów i pyłów
Typowe mierzone parametry procesowe:
• NOx
• CO
• Tlen
• Temperatura
Typowe mierzone parametry w monitoringu emisji:
• SO2
zapylenie
• NOx
tlen
• CO
przepływ gazu
• W giel organiczny ci nienie
• HCl
temperatura
• HF
Ka dy system monitoringowy dostarczany przez ECM jest dostosowywany do specyficznych
potrzeb klienta. Ostateczny projekt uwzgl dnia wszystkie aspekty techniczne i prawne
zwi zane z konkretnymi potrzebami.
ECO Monitoring, Warzywna 27, 40-545 Katowice, Tel./Fax: 32-247 0152
www.ecomonitoring.pl, e-mail: [email protected]
ECO Monitoring
Systemy monitoringu w ochronie rodowiska oraz w procesach przemysłowych
Dla monitoringu procesowego oferujemy układy chłodzone wod
zapylenia. System jest konstrukcyjnie prosty i ekonomiczny cenowo.
i odporne na du e
Dla monitoringu emisji proponujemy systemy ekstrakcyjne, in-situ oraz z rozcie czaniem
próbki. Najcz ciej stosowane s analizatory NDIR lub FTIR. W pomiarach zapylenia nowe
metody wykorzystuj ce efekt scyntylacji stanowi alternatyw dla klasycznych metod
opartych na pomiarze tłumienia lub rozpraszania wiatła.
Rejestracja i obróbka danych pomiarowych
ECM dostarcza systemy akwizycji danych spełniaj ce lokalne wymogi prawne z interfejsem
w j zyku u ytkownika.
Centralnym elementem systemu jest rejestrator tworz cy bazy danych, zapewniaj cy
mo liwo odtworzenia zgromadzonych informacji nawet w wypadku awarii nadrz dnego
systemu komputerowego.
Dane pomiarowe przesyłane s do lokalnej sieci LAN.
Pyłomierz optyczny :
Pyłomierz elektrodynamiczny :
ECO Monitoring, Warzywna 27, 40-545 Katowice, Tel./Fax: 32-247 0152
www.ecomonitoring.pl, e-mail: [email protected]