folder a4 polski

Komentarze

Transkrypt

folder a4 polski
VDR-S
Cyfrowy Rejestrator Video VDR-S
Zalety VDR-S
· Wysokiej jakoœci obraz, maks.
rozdzielczoϾ 640x480(NTSC)
768x576(PAL).
· Przechwytywanie do 25 klatek na
sekundê w PAL dla ka¿dego wejœcia.
· Maks. 16 kamer.
· Algorytm Delta o najwy¿szym
wspó³czynniku kompresji.
· Dowolnie konfigurowalne obszary
detekcji.
· Harmonogram zadañ.
· Szybkie wyszukiwanie zdarzeñ w
archiwum.
· Maks. 16 wejœæ alarmowych i 12
wyjϾ
· Sterowanie g³owicami obrotowymi
P/T/Z
· Powiadamianie email.
· Lokalne lub zdalne nagrywanie
· Zastosowanie w sieciach
komputerowych (TCP/IP): modem,
GPRS, Wi-Fi, ISDN, DSL, Internet.
Mo¿liwoœæ integracji z systemem PRS
rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
Wymagania sprzêtowe:
Procesor Pentium IV 1,8 GHz lub lepszy,
Windows 2000/XP, 256MB RAM, karta
sieciowa lub modem. Zalecamy p³ytê
g³ówn¹ opart¹ o chipset Intel.
Szanowni Pañstwo! Chcielibyœmy przedstawiæ Pañstwu
najnowsze osi¹gniêcie w systemach cyfrowych rejestratorów
wideo CCTV. System VDR-S firmy AL-NET zosta³
zaprojektowany do profesjonalnych zastosowañ zdalnego
monitoringu obiektów z uwzglêdnieniem najnowszych
standardów i œwiatowych trendów w bran¿y telewizji
przemys³owej.
System VDR-S wspó³pracuje z dowolnymi kamerami telewizji przemys³owej i dzia³a na
komputerach PC pod kontrol¹ systemu operacyjnego Microsoft
Windows 2000 lub Microsoft Windows XP. System jest w stanie
zapisaæ obraz z 16 kamer i obs³u¿yæ 16 wejœæ alarmowych oraz 12
prze³¹czników. Pozwala na podgl¹d i kontrolê przez sieæ komputerow¹
(np. Internet) oraz umo¿liwia sterowanie g³owicami obrotowymi.
System firmy AL-NET pozwala na zdalne ogl¹danie obrazu z
serwerów niezale¿nie od tego w jakim zak¹tku œwiata aktualnie siê
przebywa. Do tego celu mo¿na u¿yæ zarówno komputera
pod³¹czonego do Internetu jak równie¿ telefonu komórkowego lub
palmtopa PocketPC.
Dodatkowo oprogramowanie klienckie typu VDR-C jest dostêpne za
darmo i mo¿na go u¿ywaæ bez ograniczeñ.
Systemy firmy AL-NET s¹ w wyposa¿one w wiele funkcji i mo¿liwoœci
dostêpnych tylko w systemach cyfrowej rejestracji. Zosta³y one
zaprojektowane z myœl¹ o pracy w sieciach komputerowych o niskiej
przepustowoœci takich jak po³¹czenia modemowe, czy GPRS.
Projektuj¹c te systemy po³o¿ono nacisk na jak najd³u¿szy czas
nagrywania przez co uzyskano mo¿liwoœæ archiwizacji obrazu nawet
do kilku miesiêcy. Opcja sterowania g³owicami obrotowymi zosta³a
zaimplementowana równie¿ w oprogramowaniu klienckim na PC i
PocketPC.
Aplikacje klienckie zosta³y opracowane na komputery PC z systemem operacyjnym
Microsoft Windows 9x/Me/2000/XP jest równie¿ wersja na Microsoft Windows NT.
Wypuœciliœmy równie¿ wersjê na palmtopy typu PocketPC. Stopniowo wprowadzamy wersje
na telefony komórkowe najpopularniejszych marek, obecnie s¹ to telefony firmy Nokia, a
wkrótce inne telefony.
System dostêpny jest w wersjach: PRO (Professional) wersja profesjonalna, PRO RT
(RealTime) zwiêkszona liczba klatek i HE (HomeEdition) wersja uproszczona przeznaczona
do zastosowañ domowych.
Dostêpne modele VDR-S:
HE4
HE8
PRO4
PRO8
PRO12
PRO16
PRO
RT4
PRO
RT8
PRO
RT16
Wejœcia Wideo
4
8
4
8
12
16
4
8
16
Klatki
na sekundê
12
24
25
50
75
100
100
100
200
Model
Wersja HomeEdition (HE) nie posiada pe³nej funkcjonalnoœci wersji Professional (PRO).
Zosta³a ograniczona o nastêpuj¹ce funkcje:
· Brak obs³ugi wejœæ i wyjœæ,
· Tylko jeden administrator i u¿ytkownik,
· Maksymalnie 3 klatki na sekundê z jednej kamery,
· Zdalny dostêp do archiwum tylko z bie¿¹cego dnia,
· Brak harmonogramu zadañ.
Wersja RealTime (PRO RT) posiada pe³n¹ funkcjonalnoœæ wersji PRO, a dodatkowo
umo¿liwia przechwytywanie nawet 25 klatek na sekundê z jednej kamery.
Wszystkie znaki towarowe u¿yte w niniejszej publikacji s¹ wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ odpowiednich firm.
Producent
AL-NET Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot, tel (+48 58) 555 73 82, (+48 58) 555 73 83 fax (+48 58) 550 20 49
www.alnet.pl, e-mail: [email protected]
Przyk³adowe zastosowania systemu VDR-S
VDRS - Monitorowanie instalacji rozproszonych
Cyfrowe rejestratory serii VDRS PRO nadaj¹ siê doskonale do zdalnego monitoringu instalacji
rozproszonych na wielkim obszarze. Transmisja sygna³ów wideo do programów klienckich VDRC
mo¿e siê odbywaæ za poœrednictwem ³¹cz dzier¿awionych jak i bezprzewodowo z
wykorzystaniem technologii GPRS.
Tego typu rozwi¹zania maj¹ zastosowanie w monitoringu miedzy innymi nastêpuj¹cych obiektów:
instalacje wodoci¹gowe, instalacje energetyczne, instalacje gazownicze, nadajniki radiowe,
przejazdy kolejowe, drogi.
Dziêki bezprzewodowej transmisji obrazu istnieje mo¿liwoœæ szybkiej realizacji monitoringu wielu
bezobs³ugowych obiektów rozrzuconych na du¿ych obszarach. Jedynym ograniczeniem jest
zasiêg komórkowej sieci GSM / GPRS.
INSTALACJE
GAZOWE
PRZEJAZDY
KOLEJOWE
DROGI
GPRS
VDRC
INSTALACJE
ENERGII CIEPLNEJ
NADAJNIKI
RADIOWE
INTERNET
INSTALACJE
ENERGETYCZNE
INSTALACJE
WODOCI¥GOWE
VDRS - Monitorowanie budynków wielopiêtrowych
Dziêki mo¿liwoœci budowy rozproszonych systemów monitoringu wizyjnego rejestratory cyfrowe
serii VDRS maj¹ zastosowanie w du¿ych wielopiêtrowych budynkach. Ka¿de piêtro lub sekcja
budynku mo¿e zawieraæ jeden lub kilka rejestratorów, które s¹ wpiête w sieæ lokaln¹ obiektu. Tego
typu rozwi¹zanie pozwala na szybkie i stosunkowo tanie uruchomienie du¿ego systemu
monitoringu wizyjnego w wielopiêtrowych biurowcach wyposa¿onych w sieci LAN. Dostêp do
obrazów wideo oraz nagranego materia³u mo¿e siê odbywaæ praktycznie z ka¿dego miejsca
budynku. Takie rozwi¹zanie jest niezwykle przydatne w przypadku koniecznoœci realizacji kilku
pomieszczeñ ochrony lub w przypadku zwyk³ego przenoszenia centrum ochrony do innego
pomieszczenia na terenie budynku.
Ka¿dy z rejestratorów rozlokowanych na terenie obiektu mo¿e wspó³pracowaæ z maksymalnie z 16 kamerami zarówno stacjonarnymi
jak i wyposa¿onymi w g³owice obrotowe. Rejestracja obrazu odbywa siê lokalnie oraz na ka¿dym innym serwerze umieszczonym na
terenie budynku jak i poza nim za poœrednictwem Internetu. Rozproszony system rejestracji daje dodatkowe bezpieczeñstwo dla
nagranego materia³u wideo, który jest jednoczeœnie rejestrowany w wielu miejscach, co skutecznie chroni go przed zniszczeniem lub
kradzie¿¹.
16
1
DRS
3
2
DRC
LAN
16
1
DRS
2
3
DRC
LAN
SERWER
DRC
DRC
LAN
INTERNET
VDRS - Monitorowanie rozleg³ych zespo³ów budynków
Rozproszone systemy monitoringu wideo maj¹ zastosowanie na terenie du¿ych zak³adów
przemys³owych, centrów logistycznych, jednostek wojskowych praktycznie wszêdzie tam gdzie
istnieje potrzeba ochrony obiektów rozproszonych na du¿ym obszarze. Ka¿dy z chronionych
obiektów mo¿e zostaæ wyposa¿ony w jeden lub kilka cyfrowych rejestratorów VDRS, które mog¹
byæ podpiête pod lokaln¹ siec komputerow¹ zak³adu (LAN). W przypadku braku takiej sieci mo¿na
j¹ szybko stworzyæ stosuj¹c bezprzewodowe technologie LAN, które mog¹ obejmowaæ
praktycznie ka¿dej wielkoœci chroniony obszar. Rozwi¹zania bezprzewodowe maj¹ tak¿e
dodatkowe zalety, obraz z rejestratorów VDRS rozlokowanych w obiektach jest dostêpny
INTERNET
praktycznie z ka¿dego miejsca gdzie jest zasiêg bezprzewodowej sieci LAN. Patrole ochrony
poruszaj¹ce siê na takim obszarze mog¹ zostaæ wyposa¿one w komputery kieszonkowe (PDA) i
w ka¿dej chwili maj¹ mo¿liwoœæ podgl¹du obrazu z ka¿dej kamery zainstalowanej na terenie
chronionego obiektu. Takie rozwi¹zanie w wielu przypadkach pozwala na usprawnienie pracy
ochrony oraz znaczne jej zredukowanie.
LAN
DRS
DRS
OBIEKT
CHRONIONY
OBIEKT
CHRONIONY
DRC
DRS
DRS
OBIEKT
CHRONIONY
OBIEKT
CHRONIONY
VDRS Mobile - Monitorowanie œrodków komunikacji miejskiej
Cyfrowe rejestratory obrazu VDRS Mobile zosta³y specjalnie zaprojektowane do zastosowañ
mobilnych np. w pojazdach komunikacji miejskiej. Ka¿dy z pojazdów mo¿e zostaæ wyposa¿ony w
maksymalnie 8 kamer, które rejestruj¹ zdarzenia wewn¹trz jak i na zewn¹trz pojazdu.
Do zalet takiego systemu mo¿na zaliczyæ: poprawê bezpieczeñstwa pasa¿erów jak i personelu,
redukcje przypadków demolacji pojazdów, mo¿liwoœæ - odtworzenia przebiegu wypadków,
mo¿liwoœæ wykrycia sprawców wszelkich wykroczeñ oraz przestêpstw w pojeŸdzie.
Obraz z kamer jest rejestrowany lokalnie w pojeŸdzie, jak równie¿ mo¿e byæ na bie¿¹co transmitowany do centrali za pomoc¹
³¹cznoœci bezprzewodowej GSM/GPRS.
Cyfrowe rejestratory VDRS Mobile mog¹ wspó³pracowaæ tak¿e z systemem pozycjonowania GPS co znacznie rozszerza
mo¿liwoœci oferowane przez system.

Podobne dokumenty