Sprawdzian nr 2

Komentarze

Transkrypt

Sprawdzian nr 2
Sprawdzian nr 2
Rozdział II. „Za wolną Polskę”
G R UPA A
/ 20
1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A–C.
Wykrzyknąłem z uniesieniem […]: „Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!”, co w ogóle
cała kompania po trzykroć powtórzyła, i przy wzięciu na ramię broń, opowiedziałem, o co rzecz
idzie […] i udałem się wraz z kompanią w porządku bojowym przy śpiewie „Jeszcze Polska
nie zginęła, póki my żyjemy” […] przez ulicę Zakroczymską […]. I śmiało mogę powiedzieć,
że już pod Arsenałem było 6000 obywateli, oczekujących na broń i jeden drugiemu prawie ją
wydzierali, aby czym prędzej się uszykować w szeregi obrońców ojczyzny.
A. Powyższy tekst opisuje
a) okoliczności powstania Legionów Polskich.
b) wydarzenia nocy listopadowej 1830 roku.
c) wybuch powstania styczniowego.
B. Autor tekstu przywołuje słowa
a) obecnego hymnu Polski.
b) pieśni Fryderyka Chopina.
c) wiersza Adama Mickiewicza.
C. Wydarzenie opisane w tekście miało miejsce
a) w zaborze rosyjskim.
b) w zaborze austriackim.
c) w zaborze pruskim.
/3
2. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie prawdziwe.
a) Legiony Polskie we Włoszech są jednym z bohaterów „Mazurka Dąbrowskiego”.
b) Celem walki Legionów Polskich była walka o niepodległość San Domingo.
c) Dowódcą Legionów Polskich we Włoszech był Józef Wybicki.
/1
3. A. Na poniższej taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę wybuchu powstania
listopadowego.
1700
190
1800
1900
B. Oblicz, ile lat upłynęło między wybuchem powstania listopadowego a wybuchem
powstania styczniowego.
C. Zaznacz właściwe zakończenie zdania.
Wiek XIX to lata
a) 1801–1900.
b) 1800–1900.
c) 1901–2000.
d) 1800–1901.
/4
4. Zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli wpisz „prawda”
lub „fałsz”.
A.
Królestwo Polskie było państwem zależnym od Rosji.
B.
Emisariusze to tajni wysłannicy polityczni.
C.
Po klęsce powstania listopadowego najwięcej polskich emigrantów osiedliło się we Włoszech.
/3
5. Wyjaśnij poniższe pojęcia.
a) autonomia –
b) branka –
/2
6. Zdecyduj, który z opisów dotyczy Adama Mickiewicza. Zaznacz właściwy punkt.
a) Z Królestwa Polskiego wyjechał przed wybuchem powstania listopadowego. Osiadł
w Paryżu. Pisał głównie utwory fortepianowe, w których wykorzystywał polskie melodie ludowe.
b) Poruszał w swoich utworach tematykę patriotyczną. Jest autorem takich dzieł, jak „Pan
Tadeusz” i „Dziady”.
/1
7. Zaznacz podpunkt, w którym wydarzenia wymieniono w porządku chronologicznym.
a) powstanie styczniowe, powstanie listopadowe, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
b) powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech,
c) utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe
/1
191
Sprawdzian nr 2
8. Zaznacz skutki powstania styczniowego.
a)
b)
c)
d)
e)
budowa Cytadeli w Warszawie
surowe represje
całkowita likwidacja autonomii Królestwa Polskiego
zniesienie cenzury w Królestwie Polskim
zmiana nazwy „Królestwo Polskie” na „Kraj Przywiślański”
/3
9. Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz na pytania.
a) Na pamiątkę którego wydarzenia z historii Polski został wybity ten medal?
b) Herby których dwóch państw zostały wybite na tym medalu?
/2
192
Rozdział II. „Za wolną Polskę”
G R UPA B
/ 20
1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A–C.
W starym kościółku na Woli
Został jenerał* Sowiński,
Starzec o drewnianej nodze,
I wrogom się broni szpadą […].
„Choćby nie było na świecie
Jednego już nawet Polaka,
To ja jeszcze zginąć muszę
Za miłą moją Ojczyznę,
I za ojców moich duszę
Muszę zginąć... na okopach,
Broniąc się do śmierci szpadą
Przeciwko wrogom ojczyzny”. […]
I szpadą się jako fechmistrz**
Opędzał przed bagnetami;
Aż go jeden żołnierz stary
Uderzył w piersi i przebił...
Opartego na ołtarzu
I na tej nodze drewnianej.
Juliusz Słowacki, Sowiński w okopach Woli, [w:] http://wolnelektury.pl/
katalog/lektura/sowinski-w-okopach-woli.html [stan na 11.02.2014]
* Jenerał – dawniej: generał.
** Fechmistrz – mistrz w walce szablą lub szpadą.
A. Powyższy wiersz opisuje wydarzenie z okresu
a) powstania styczniowego.
b) powstania Legionów Polskich we Włoszech.
c) powstania listopadowego.
B. Generał wymieniony w wierszu był kaleką, ponieważ
a) nie miał ręki.
b) nie miał nogi.
c) był niewidomy.
C. Generał ten zginął w walce z wojskami
a) rosyjskimi.
b) pruskimi.
c) francuskimi.
/3
193
Sprawdzian nr 2
2. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie prawdziwe.
a) Autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego” jest gen. Jan Henryk Dąbrowski.
b) Przed powstaniem listopadowym Królestwo Polskie było zależne od Prus, ale posiadało
autonomię.
c) Po upadku powstania listopadowego wielu Polaków udało się na emigrację.
/1
3. A. Na poniższej taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę wybuchu powstania
styczniowego.
1700
1800
1900
B. Oblicz, ile lat upłynęło między wybuchem powstania listopadowego a wybuchem
powstania styczniowego.
C. Zaznacz właściwe zakończenie zdania.
Wiek XIX to lata
a) 1800–1900.
b) 1801–1900.
c) 1800–1901.
d) 1901–2000.
/4
4. Zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli wpisz „prawda”
lub „fałsz”.
A.
Legiony Polskie we Włoszech powstały, by pomóc Francji w walce z Rosją,
Austrią i Prusami.
B.
Emigracja po powstaniu listopadowym została nazwana Wielką,
ponieważ znalazło się wśród niej wielu wybitnych Polaków.
C.
W Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego
członkowie tajnych organizacji urządzali manifestacje patriotyczne.
/3
5. Wyjaśnij poniższe pojęcia.
a) emisariusz –
b) represje –
/2
194
6. Zdecyduj, który z opisów dotyczy Fryderyka Chopina. Zaznacz właściwy punkt.
a) Poruszał w swoich utworach tematykę patriotyczną. Jest autorem takich dzieł, jak „Pan
Tadeusz” i „Dziady”.
b) Z Królestwa Polskiego wyjechał przed wybuchem powstania listopadowego. Osiadł
w Paryżu. Pisał głównie utwory fortepianowe, w których wykorzystywał polskie melodie ludowe.
/1
7. Zaznacz podpunkt, w którym wydarzenia wymieniono w porządku chronologicznym.
a) utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe
b) powstanie listopadowe, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, powstanie styczniowe
c) powstanie styczniowe, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, powstanie listopadowe
/1
8. Zaznacz skutki powstania listopadowego.
a)
b)
c)
d)
e)
budowa Cytadeli w Warszawie
surowe represje
zlikwidowanie polskiego sejmu i polskiego wojska
zniesienie cenzury w Królestwie Polskim
zmiana nazwy „Królestwo Polskie” na „Kraj Przywiślański”
/3
9. Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz na pytania.
a) Na pamiątkę którego wydarzenia z historii Polski została wykonana ta broszka?
b) Herby których dwóch państw zostały przedstawione na tej broszce?
/2
195
Sprawdzian nr 2
Rozdział II. „Za wolną Polskę”
G R UPA C
/ 20
1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A–C.
Wykrzyknąłem z uniesieniem […]: „Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!”, co w ogóle
cała kompania po trzykroć powtórzyła, i przy wzięciu na ramię broń, opowiedziałem, o co rzecz
idzie […] i udałem się wraz z kompanią w porządku bojowym przy śpiewie „Jeszcze Polska
nie zginęła, póki my żyjemy” […] przez ulicę Zakroczymską […]. I śmiało mogę powiedzieć,
że już pod Arsenałem było 6000 obywateli, oczekujących na broń i jeden drugiemu prawie ją
wydzierali, aby czym prędzej się uszykować w szeregi obrońców ojczyzny.
A. Powyższy tekst opisuje
a) okoliczności powstania Legionów Polskich.
b) wydarzenia nocy listopadowej 1830 roku.
c) wybuch powstania styczniowego.
B. Autor tekstu przywołuje słowa
a) obecnego hymnu Polski.
b) pieśni Fryderyka Chopina.
c) wiersza Adama Mickiewicza.
C. Wydarzenie opisane w tekście miało miejsce
a) w zaborze rosyjskim.
b) w zaborze austriackim.
c) w zaborze pruskim.
/3
2. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie prawdziwe.
a) Autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego” jest gen. Jan Henryk Dąbrowski.
b) Przed powstaniem listopadowym Królestwo Polskie było zależne od Austrii, ale posiadało
autonomię.
c) Po upadku powstania listopadowego wielu Polaków udało się na emigrację.
/1
3. A. Na poniższej taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę wybuchu powstania
listopadowego.
1700
196
1800
1900
B. Oblicz, ile lat upłynęło między wybuchem powstania listopadowego a wybuchem
powstania styczniowego.
C. Zaznacz właściwe zakończenie zdania.
Wiek XIX to lata
a) 1801–1900.
c) 1901–2000.
b) 1800–1900.
d) 1800–1901.
/4
4. Zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli wpisz „prawda”
lub „fałsz”.
A.
Legiony Polskie we Włoszech powstały, by pomóc Francji w walce z Rosją,
Austrią i Prusami.
B.
Emigracja po powstaniu listopadowym została nazwana Wielką, ponieważ znalazło się wśród niej wielu wybitnych Polaków.
C.
W Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego członkowie tajnych organizacji urządzali manifestacje patriotyczne.
/3
5. Wyjaśnij poniższe pojęcia.
a) autonomia –
b) branka –
/2
6. Zdecyduj, który z opisów dotyczy Fryderyka Chopina. Zaznacz właściwy punkt.
a) Poruszał w swoich utworach tematykę patriotyczną. Jest autorem takich dzieł, jak „Pan
Tadeusz” i „Dziady”.
b) Z Królestwa Polskiego wyjechał przed wybuchem powstania listopadowego. Osiadł w Paryżu. Pisał głównie utwory fortepianowe, w których wykorzystywał polskie melodie
ludowe.
/1
7. Zaznacz podpunkt, w którym wydarzenia wymieniono w porządku chronologicznym.
a) utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe
b) powstanie listopadowe, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, powstanie styczniowe
c) powstanie styczniowe, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, powstanie listopadowe
/1
197
Sprawdzian nr 2
8. Zaznacz skutki powstania styczniowego.
a)
b)
c)
d)
e)
budowa Cytadeli w Warszawie
surowe represje
całkowita likwidacja autonomii Królestwa Polskiego
zniesienie cenzury w Królestwie Polskim
zmiana nazwy „Królestwo Polskie” na „Kraj Przywiślański”
/3
9. Przyjrzyj się ilustracjom i odpowiedz na pytania.
a) Na pamiątkę którego wydarzenia z historii Polski został wykonany ten medalik?
b) Herby których dwóch państw zostały na nim przedstawione?
/2
198

Podobne dokumenty