KGHM, CEZ, LPP, Ronson, Sektor deweloperski, KOV, TUP, Pol

Komentarze

Transkrypt

KGHM, CEZ, LPP, Ronson, Sektor deweloperski, KOV, TUP, Pol
Poniedziałek
25.07.2011
Dziennik
Indeksy GPW
WIG otw.
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
FW20U11 otw.
FW20U11 zam.
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
47 405,0
47 501,8
686 161
2 736,5
2 743,5
2 730,0
2 738,0
2 749,8
2 758,8
0,2%
0,4%
-49,8%
0,3%
0,5%
0,2%
0,5%
0,2%
0,6%
Największe wzrosty
PEKAES
ANTI
RAINBOW
SIMPLE
WIKANA
kurs
6,09
1,90
5,25
12,55
0,11
zmiana
21,8%
15,2%
12,2%
11,6%
10,0%
Największe spadki
EUROFAKTR
AGROWILL
ECARD
NTTSYSTEM
YAWAL
kurs
3,06
1,06
0,35
0,82
5,78
zmiana
-8,9%
-8,6%
-7,9%
-6,8%
-6,5%
Najwyższe obroty
PKNORLEN
PKOBP
PEKAO
PGE
KGHM
kurs
47,29
42,07
162,00
23,39
189,00
obrót
211 697
67 852
47 533
44 597
37 872
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
21 890,7
RTS
1 977,3
PX50
1 204,7
DJIA
12 681,2
NASDAQ
2 858,8
S&P 500
1 345,0
DAX XETRA
7 326,4
FTSE
5 935,0
CAC
3 842,7
NIKKEI
10 054,1
HANG SENG
22 268,3
zmiana
-0,2%
0,0%
-0,5%
-0,3%
0,9%
0,1%
0,5%
0,6%
0,7%
-0,8%
-0,8%
Waluty i surowce
WIBOR 3m (%)
EUR/PLN
USD/PLN
EUR/USD
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
ropa Brent (USD/bbl)
zmiana
0,0%
0,2%
0,6%
-0,5%
-0,8%
-2,2%
0,5%
Najważniejsze informacje:
KGHM - Wydłużenie wyłączności negocjacyjnej na uzdrowisko Świeradów-Czerniawa
CEZ - Redukcja w zatrudnienia w Bułgarii i Albanii
LPP - Wydzielenie znaków towarowych
Ronson - Stawia na segment popularny
Sektor deweloperski - Tanie mieszkania
KOV - Odwiert Itheria-1
TUP - Sprzedaż nieruchomości za 1,7 mln EUR netto
Pol-Aqua - Najkorzystniejsza oferta na trzeci odcinej S8
Cormay - Praca nad urządzeniem do badania krwi
Pozostałe informacje:
Best
Bioton
Bytom
Cash Flow
Euromark Polska
INGBSK
Mostal Zabrze
PKN Orlen
Rank Progress
Rubicon Partners NFI
Sygnity
TPSA
Trion
Kopex: powrót trendu wzrostowego
25.5
25.0
24.5
4,61
3,986
2,776
1,436
9 680,0
26 843,6
118,29
24.0
23.5
23.0
22.5
22.0
21.5
21.0
20.5
20.0
19.5
19.0
Wykres dnia: Kopex
18.5
W połowie ubiegłego tygodnia Kopex dotarł do wsparcia w okolicy 21,40 zł, a w
piątek silnie zwyżkował. Tym samym, można zakładad zakooczenie spadkowej korekty i powrót trendu wzrostowego. Pierwszy
opór pojawi się w okolicy 23,30 zł, ale
potencjalny zasięg ruchu można określid
na 24,50 zł lub 25,50 zł.
18.0
17.5
17.0
16.5
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
13
December
20
27
3
10
2011
17
24
31
7
14
February
21
28
7
March
14
21
28
4
April
11
18
26
2
9
May
16
23
30
6
June
13
20
27
4
July
11
18
25
1
8
August
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Dziennik
Najważniejsze informacje
KGHM
Wydłużenie wyłączności negocjacyjnej na uzdrowisko Świeradów-Czerniawa
Minister Skarbu Paostwa wydłużył przyznaną dla KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyłącznośd
negocjacyjną przy prywatyzacji spółki Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa do 31 sierpnia 2011 roku.
(A.Iwaoski)
CEZ
Redukcja w zatrudnienia w Bułgarii i Albanii
Rzecznik prasowa Ewa Novakovska poinformowała, że w ramach programu poprawy efektywności spółek
córek, CEZ chce zredukowad zatrudnienie w swoich bułgarskich i albaoskich firmach. każdej chce zlikwidowad
po 200 miejsc pracy. (S.Ozga)
LPP
Wydzielenie znaków towarowych
LPP przeniosła na rzecz spółki Gothals (ma 99,5% jej kapitału) znaki towarowe Reserved i Cropp. Ta spółka z
kolei przeniosła te znaki na Jaradi (spółka prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Dubaju).
Wartośd rynkowa znaków towarowych została wyceniona na 556 mln PLN. Celem wydzielenia jest skuteczniejsze zarządzanie prawami do tych znaków, w tym ich ochrona, a także działanie na rzecz zwiększenia ich
wartości. (W.Giller)
Ronson
Stawia na segment popularny
Spółka może wydad nawet 100 mln PLN na zakup gruntów. Spółka negocjuje zakup pięciu działek pod inwestycje mieszkaniowe w Warszawie. Spółka rozmawia o zakupie ziemi w na Bemowie, Tarchominie, Woli, Pradze i Ursynowie. Członek zarządu Tomasz Łapioski poinformował, że spółka chce przeznaczyd częśd zakupionych gruntów pod budowę najlepiej dziś sprzedających się taoszych i mniejszych mieszkao. Spółka myśli o
projektach, które mogłyby pomieścid nawet 500-1.000 lokali. (S. Ozga)
Sektor deweloperski Tanie mieszkania
Rząd chce przeznaczyd w budżecie na 2012 r. 120 mln PLN na budowę tanich mieszkao czynszowych. Dopłaty
wynoszą od 30% do 50% kosztów inwestycji. W 2011 r. budżet przeznaczony na taosze mieszkania wyniósł 80
mln PLN. (S.Ozga)
KOV
Odwiert Itheria-1
KOV rozpoczął odwiert Itheria-1, pierwszy odwiert poszukiwawczy wykonany przez KOV i partnerów w projekcie joint venture w Bloku 9 w Syrii. Planowana całkowita głębokośd odwiertu to 3.200 m. Zgodnie z szacunkami prace wiertnicze zajmą 80 dni. Odwiert Itheria-1 jest obsługiwany przez Loon Latakia, podmiot pośrednio zależny, należący w całości do Kulczyk Oil.
TUP
Sprzedaż nieruchomości za 1,7 mln EUR netto
Zarząd TUP poinformował, że w dn. 21 lipca 2011 r. TUP Property S.A. i Portico Investments Poland
(kupujący) zawarły umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej. Cena
sprzedaży nieruchomości wyniosła 1,7 mln EUR netto i została zapłacona w dn. 22 lipca 2011 r.
Pol-Aqua
Najkorzystniejsza oferta na trzeci odcinej S8
Konsorcjum Pol-Aquy i Dragadosa złożyło najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) , odcinek 3 o długości 13,1 km (Wieruszów - Walichnowy). Wartośd
oferty tego konsorcjum to 189,81 mln PLN netto.
Cormay
Praca nad urządzeniem do badania krwi
Prezes Tomasz Tuora poinformował, że spółka pracuje nad technologią i urządzeniem przeznaczonym do badao krwi, które może doprowadzid do zmian na rynku diagnostyki medycznej w skali globalnej. Łączne koszty
realizacji projektu wyniosą 20 mln PLN. Prezes poinformował, że prototyp produktu będzie gotowy na początku 2012 roku. Cormay prowadzi rozmowy na temat produkcji urządzenia z niemieckim producentem analiza-
25 lipiec 2011
2
Dziennik
torów. Prezes potwierdził wcześniejsze informacje, że pierwsze przychody z tytułu nowego produktu mogą
pojawid się w 2012 roku.
Pozostałe informacje
Best
Sąd wydał postanowienie, na mocy którego wpisano do Rejestru Zastawów zastaw rejestrowy na 40.100.000
certyfikatach inwestycyjnych posiadanych przez emitenta wyemitowanych przez BEST III Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny FIZ.
Bioton
Spółka (jako pożyczkodawca) zawarła z SciGen Ltd (jako pożyczkobiorcą) aneks do umowy pożyczki z dn. 31
lipca 2006 r., na mocy którego wartośd umowy pożyczki podwyższono o kwotę 0,2 mln USD do łącznej kwoty
ok. 69,523 mln USD, co wg tabeli kursów średnich stanowi odpowiednio równowartośd ok. 0,56 mln PLN i ok.
195,12 mln PLN.
Bytom
Została udzielona prokura Izabeli Gil. Zarząd Bytom informuje, że w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
odwołał udzieloną Rozalii Goncerz prokurę.
Cash Flow
Emitent przyjął zlecenie windykacyjne od Admin na kwotę ok. 0,23 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi.
Zlecenie to zostało złożone w ramach zawartej przez Cash Flow z Admin w dn. 21 lipca 2011 r. ramowej
umowy powierniczego przelewu wierzytelności.
Euromark Polska
Sąd wydał postanowienie o dokonaniu w dn. 12 lipca 2011 r. wpisu hipoteki umownej zwykłej łącznej w
kwocie 21,75 mln PLN ustanowionej na nieruchomościach emitenta położonych w Warszawie przy ul.
Modlioskiej 244A stanowiących zabezpieczenie kredytu obrotowego zawartego na podtawie umowy z
przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności emitenta z Millennium Bank postawionego do
dyspozycji emitenta w dwóch transzach w wysokości 14,5 mln PLN od dnia zawarcia umowy (I transza) i w
wysokości 6 mln PLN od dn. 15 sierpnia 2011 r. (II transza).
INGBSK
Zarząd spółki zawarł, wspólnie z konsorcjum innych banków, aneks do umowy z dn. 10 czerwca 2010 r. z
podmiotem z branży paliwowo energetycznej, dotyczący zwiększenia programu emisji obligacji przez ten
podmiot w okresie 4 lat, do maksymalnej kwoty w wysokości 5 mld PLN. W ramach umowy ING Bank Śląski
będzie pełnił rolę agenta emisji. Ponadto ING Bank Śląski ma prawo wstąpid w prawa i obowiązki jednego z
banków będących gwarantami emisji, w wyniku czego może objąd obligacje o wartości, która może
przekroczyd 10% KZ banku, maksymalnie nie więcej jednak niż 917 mln PLN.
Mostal Zabrze
Zarząd spółki przyjął aneks do umowy zawartej w dn. 5 sierpnia 2009 r. z konsorcjum firm: Hydrobudowa
Polska oraz Alpine Construction Polska przez konsorcjum firm: CIMOLAI (lider konsorcjum), Mostostal ZabrzeHolding oraz HIGHTEX do zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie i montaż całości konstrukcji dachu z
pokryciem oraz całościowe wykonanie i montaż pokrycia fasady" Stadionu Narodowego w Warszawie. Aneks
wprowadza nowy harmonogram rzeczowy zmieniający terminy wykonania poszczególnych robót oraz
wyznaczający termin całkowitego zakooczenia wykonania na dzieo 29 listopada 2011 r.
PKN Orlen
Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Koltrans w serii:
ORLEN518050811 o łącznej wartości emisji 13,5 mln PLN, na którą składa się 135 obligacji o wartości
nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja. PKN ORLEN posiada 99,9% udziałów w KZ ORLEN Koltrans.
Rank Progress
Podpisany został aneks do umowy z dn. 14 kwietnia 2011r. zawartej pomiędzy spółką zależną E.F. Progress III
a Rumex (obecna nazwa - Zamośd Retail). Zgodnie z aneksem zmianie ulega termin zawarcia umowy
przyrzeczonej z dn. 31 lipca 2011 r. na dzieo 31 sierpnia 2011r.
Rubicon Partners
NFI
Pełnomocnik spółki zawiadomił emitenta o otrzymaniu decyzji KNF o umorzeniu postępowania wszczętego
na podstawie wniosku Rubicon Partners Corporate Finance z dn. 9 lipca 2008 r. o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności maklerskiej przez Rubicon Partners Corporate Finance.
Sygnity
Zarząd Sygnity postanowił rozpocząd nabywanie akcji własnych spółki, które zakooczy się w dn. 30 czerwca
2012 r. z wyłączeniem okresów zamkniętych. Maksymalna liczba akcji nabytych przez spółkę wyniesie
210.000 szt. W ramach realizacji programu zakupu spółka może nabyd akcje stanowiące łącznie nie więcej niż
20% KZ spółki. Łączna wysokośd środków przeznaczonych na zakup akcji własnych nie przekroczy ok. 5,03 mln
PLN. Cena, za którą spółka będzie nabywad własne akcje, nie może byd wyższa od 100 PLN i niższa niż wartośd
nominalna akcji spółki.
25 lipiec 2011
3
Dziennik
TPSA
W dn. 21 i 22 lipca 2011 r. TP SA dokonała emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji o łącznej
wartości nominalnej 185,8 mln PLN. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartośd nominalna obligacji,
wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzieo 22 lipca 2011 r. 2.498,7 mln
PLN.
Trion
W dn. 21 lipca 2011 r. umowa objęcia akcji serii T4 z 4 Business Consulting – Tomasz Gromek została
rozwiązana w związku z brakiem wniesienia wkładów na pokrycie akcji TRION z tytułu ich objęcia. Powyższe
rozwiązanie umowy jest tylko formalnym potwierdzeniem zaistniałego faktu.
Wikana
Zarząd KDPW podjął uchwałę w sprawie warunkowego zarejestrowania w KDPW 1.169.765.940 akcji
zwykłych na okaziciela serii F emitenta o wartości 0,02 PLN każda oraz postanowił oznaczyd je kodem
PLELPO000016, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu
tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje emitenta
oznaczone kodem PLELPO000016.
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Anti
Spółka zwołuje NWZA ANTI, które odbędzie się w dn. 19 sierpnia 2011 r. o godz. 10:00 we Wrocławiu przy ul.
Borowskiej 264.
Pekaes
Spółka zwołuje na dzieo 31 sierpnia 2011 r. na godz. 12.00 NWZ spółki PEKAES, które odbędzie się w Hotelu
Sheraton w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w sali Warszawa.
Pronox Technology
Sąd wydał postanowienie o istotnym znaczeniu dla realizacji procesu naprawczego spółki. Postanowienie
dotyczy sporządzenia listy uprawnionych do głosowania wierzycieli i ich podziału na poszczególne kategorie
interesów. Jednocześnie sędzia komisarz wydała obwieszczenie o zwołaniu na dzieo 3 listopada 2011 r. na
godzinę 10.00 NWZ Pronox Technology w upadłości układowej. Przedmiotem zgromadzenia jest głosowanie
nad propozycjami układowymi złożonymi przez upadłego. Wierzyciele mogą oddad głos na piśmie.
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
Getin Noble Bank
Spółka zależna emitenta - Noble Securities - zbyła 16 szt. obligacji serii A po średniej jednostkowej cenie
zbycia 102.903,85 PLN.
LW Bogdanka
Prokurent spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA zbył w dn. 19 lipca 2011 r. 1.129 akcji spółki po cenie 115,20
PLN.
Midas
Członek RN funduszu nabył w dn. 18 czerwca 2011 r. 215.120 akcji serii C funduszu, w wyniku zapisania na
rachunku papierów wartościowych akcji serii C (kod ISIN: PLNFI0900014) w miejsce praw do tych akcji (PDA –
kod ISIN: PLNFI0900071) w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem ww. akcji do obrotu na rynku
podstawowym GPW ("Transakcja"). Cena za jedną akcję byłą równa cenie emisyjnej akcji serii C i wyniosła
1,24 PLN natomiast zapisanie na rachunku akcji w miejsce PDA było nieodpłatne.
Osoba blisko związana z członkiem RN funduszu dokonała w dn. 18 czerwca 2011 r. nabycia 159.597.095 akcji
serii C funduszu, w wyniku zapisania na rachunku papierów wartościowych akcji serii C (kod ISIN:
PLNFI0900014) w miejsce praw do tych akcji (PDA – kod ISIN: PLNFI0900071) w związku z dopuszczeniem i
wprowadzeniem ww. akcji do obrotu na rynku podstawowym. Cena za jedną akcję była równa cenie
emisyjnej akcji serii C i wyniosła 1,24 PLN natomiast zapisanie na rachunku akcji w miejsce PDA było
nieodpłatne.
Neuca
25 lipiec 2011
Kazimierz Michał Herba – akcjonariusz - na skutek darowizny zbył w dn. 21 lipca 2011 r. 333.333 akcji spółki.
Po rozliczeniu transakcji aqkcjonariusz posiada: a) bezpośrednio - 1.014.159 akcji spółki stanowiących 22,87%
udziału w KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów w spółce oraz b) pośrednio, poprzez ABRASCO - 666.666 akcje
spółki stanowiących 15,04% udziału w KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów w spółce, c) łącznie (bezpośrednio
i pośrednio) akcjonariusz posiada - 1.680.825 akcji spółki stanowiących 37,91% udziału w KZ spółki oraz
ogólnej liczby głosów w spółce.
4
Dziennik
Wiesława Teresa Herba – akcjonariusz - na skutek darowizny zbył 333.333 akcji spółki. Transakcja została
dokonana poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie akcji na rzecz nabywcy oraz, w efekcie, zmniejszenie
posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło z dn. 21 lipca 2011 r.
Obecnie akcjonariusz posiada 1.354.843 akcji spółki, stanowiących 30,56% udziału w KZ spółki oraz głosów w
ogólnej liczbie głosów w spółce, z czego: a) 1.000.001 akcji spółki, stanowiących 22,55% udziału w KZ spółki,
oraz reprezentujących 1.000.001 głosów na WZ spółki, co stanowi 22,55% głosów w ogólnej liczbie głosów w
spółce, jest objętych wspólnością majątkową małżeoską, a akcjonariuszem z tych akcji względem spółki jest
małżonek akcjonariusza, b) 354.842 akcji spółki, stanowiących 8,00% udziału w KZ spółki oraz
reprezentujących 354.842 głosów na WZ spółki, co stanowi 8,00% głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce,
wchodzi w skład majątku odrębnego akcjonariusza.
ABRASCO Limited - akcjonariusz - w wyniku dokonania darowizny 333.333 akcji spółki, posiada bezpośrednio
666.666 akcji spółki, stanowiących 15,04% udziału w KZ spółki ogólnej liczby głosów w spółce.
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
DM IDM
DM IDM dokonał nabycia 250.000 akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,48 PLN. Na dzieo 22 lipca 2011
r. DM IDM posiada 11.368.501 akcji nabytych w ramach realizacji programu. Uwzględniając 7.830.000 akcji
nabytych od 28 czerwca 2010 r. do 10 września 2010 r., które w dn. 10 września 2010 r. zostały zbyte, łączna
liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 22 lipca 2011 r. wynosi 19.198.501
sztuk i odpowiada 19.198.501 głosom na WZ DM IDM.
Energopol
Emitent dokonał, za pośrednictwem BM, nabycia 4.378 akcji własnych, po średniej cenie nabycia 8,049 PLN.
Aktualnie emitent posiada łącznie 44.960 akcji nabytych w ramach realizacji programu, co odpowiada 44.960
głosom na WZ "Energopol – Południe", stanowiącym 0,405 % udziału w KZ spółki.
Magellan
DI BRE Banku zawiadomił emitenta o nabyciu w dn. 21 lipca 2011 r. na rachunek własny spółki 200 akcji
własnych po średniej cenie 35,40 PLN za jedną akcję. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę
wynosi 33.969 akcji co stanowi 0,5215% w KZ emitenta oraz uprawnia do 33.969 głosów na WZ spółki.
Marvipol
Emitent nabył 3.900 akcjki własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,94 PLN. Łączna liczba
posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 465.000, co stanowi 1,2594% w KZ emitenta.
MCI
DM BOŚ poinformował emitenta, że w ramach realizacji programu odkupu akcji własnych zostało nabytych
46.477 akcji spółki po średniej cenie jednostkowej w wysokości 6,72 PLN/szt. Na dzieo publikacji niniejszego
raportu spółka posiada 352.766 akcji własnych, co uprawnia do 352.766 głosów na WZ spółki, stanowiących
0,57% udziału w głosach na WZ spółki.
Nowagala
Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego, dokonał w dn. 22 lipca 2011 r. transakcji nabycia akcji 36.200
akcji własnych po średniej cenie 2,38 PLNN/szt. Łącznie spółka wraz z podmiotem zależnym CNG Luxembourg
posiada 6.303.808 akcji (w tym podmiot zależny posiada 5.703.888 akcji) stanowiących 6.303.808 głosów na
WZ emitenta.
Platforma
Mediowa Point
Group
DM AmerBrokers, działając w imieniu własnym i na zlecenie emitenta, nabył na własny rachunek 50 szt. akcji
emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,08 PLN/szt. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers emitent
będzie posiadał łącznie 807.833 akcji własnych, stanowiących 0,778 % udziału w KZ emitenta, uprawniających
do wykonywania 807.833 głosów na WZ emitenta oraz stanowiących 0,778% udziału w ogóle głosów na WZ
emitenta.
Sygnity
ING Securities działajad na zlecenie spółki nabyła na rachunek Sygnity 9.807 szt. akcji Sygnity po średniej
jednostkowej cenie nabycia 22,10 PLN. W wyniku niniejszej transakcji spółka posiada łącznie 9.807 akcji
własnych, stanowiących 0,083% KZ i dających 0,083% głosów na WZ spółki.
Kalendarium
Data
27 lipca
27 lipca
29 lipca
1 sierpnia
3 sierpnia
3 sierpnia
25 lipiec 2011
Spółka
BOGDANKA
TP
HANDLOWY
CEZ
PEKAO
BRE
Wydarzenie
Pierwszy dzieo bez prawa do dywidendy (1,40 PLN na akcję)
Raport za I półrocze
Wypłata dywidendy 5,72 PLN na akcję
Wypłata dywidendy
Raport za I półrocze
Raport za I półrocze
5
Dziennik
Wykresy i tabele sektorowe
Metale
Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem
miedzi.
złoto
Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce
(1troy ounce=31.1g)
Cena spot aluminium, LME, USD/t
srebro
1600
50
2800
1500
1400
40
2400
1300
1200
30
1100
1000
20
2000
900
800
10
12/29/2009
5/4/2010
złoto
9/7/2010
złoto śr. kw.
1/11/2011
srebro
5/17/2011
1600
12/29/2009
5/4/2010
srebro śr. kw.
9/7/2010
Cena spot
1/11/2011
5/17/2011
cena śr. kw.
Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton
600
500
400
300
200
100
0
12/29/2009
5/4/2010
9/7/2010
COMEX
1/11/2011
LME
5/17/2011
Shanghai
Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a
cena miedzi na LME (spot)
tys. ton
800
700
600
500
400
300
200
100
0
12/29/2009
8500
6500
4500
5/4/2010
9/7/2010
łączne zapasy
25 lipiec 2011
USD/t
10500
1/11/2011
cena
5/17/2011
cena śr. kw.
6
Dziennik
Wykresy i tabele sektorowe
Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t
(COMEX)
pozycje długie netto
40000
cena miedzi, USD/t
11000
30000
9000
20000
7000
10000
5000
0
-10000
3000
-20000
12/29/2009
1000
5/4/2010
9/7/2010
niekomercyjne
1/11/2011
nieraportowane
5/17/2011
cena miedzi
Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX
350
300
250
200
150
100
50
0
1/5/2010
5/25/2010
niekomercyjne
25 lipiec 2011
10/12/2010
komercyjne
3/1/2011
7/19/2011
nieraportowane
7
Dziennik
Bank
Banki
BRE*
Handlowy*
ING BSK*
Kredyt Bank*
Millennium*
Pekao*
Spółka
Paliwa i Chemia
Lotos
PGNiG
PKN Orlen
Puławy**
Synthos
Pozostałe
Bogdanka
KGHM
Mispol
Netmedia
Oponeo.pl
Polimex Mostostal*
Travelplanet.pl
Rekomendacja
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
Rekomendacja
Data rekomendacji Cena docelowa
-
-
2010
P/E skorygowane
2011P
2012P
17,7
16,2
15,4
21,5
17,3
18,6
Data rekomendacji Cena docelowa
2010
13,8
13,7
12,2
14,0
14,1
14,2
11,6
11,8
10,9
11,9
11,0
12,4
P/E skorygowane
2011P
2012P
2010
1,9
1,9
2,1
1,4
1,5
2,3
2010
P/BV
2011P
1,7
1,7
1,7
1,5
1,5
2,0
EV/ EBITDA
2011P
2012P
1,5
1,7
1,5
1,4
1,4
1,9
2012P
Sprzedaj
Kupuj
Neutralnie
Kupuj
zawieszona
2011-04-12
2011-04-12
2011-04-12
2010-06-30
2010-06-25
38,25
4,68
51,06
79,81
-
7,9
14,4
8,5
20,9
-
6,9
13,9
14,0
13,7
-
6,0
11,5
12,2
12,9
-
9,6
6,1
5,0
21,2
-
8,0
7,0
6,7
9,4
-
6,9
6,0
6,2
6,9
-
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
zawieszona
Sprzedaj
2011-07-14
2011-07-01
2010-07-22
2010-11-05
2011-01-28
2011-02-01
148,00
212,00
7,10
9,95
15,29
16,8
8,3
11,7
12,2
22,2
19,0
-
20,2
5,3
9,9
9,1
15,1
12,6
-
13,3
5,9
6,3
7,7
12,2
10,8
-
8,9
5,6
7,3
13,9
11,5
27,3
-
9,2
3,7
6,8
9,6
8,8
8,0
94,5
6,1
4,1
5,2
8,6
7,2
7,3
30,3
11,94
* wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego
** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie
Materiały periodyczne w Dzienniku:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
25 lipiec 2011
8

Podobne dokumenty