informacja o leku dla pacjenta

Komentarze

Transkrypt

informacja o leku dla pacjenta
ETYKIETO-ULOTKA
OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO
GINKGOFOL®
(Ginkgo bilobae folii extractum siccum)
Tabletka, 40 mg
Logo Labofarm
Skład:
wyciąg suchy z liści miłorzębu japońskiego – 40 mg
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 6 mg ginkgoflawonoglikozydów i 2,0–2,8 mg laktonów
terpenowych.
Należy zapoznać się z ulotką zamieszczoną pod etykietą.
Wskazania do stosowania: Pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego ze związanymi
objawami (szum w uszach, zawroty głowy) i w zaburzeniach krążenia obwodowego w kończynach
(uczucie chłodu, zaburzenia czucia, mrowienia).
Sposób stosowania i droga podania: doustnie, 1 tabletka 3 razy dziennie po posiłku.
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze do 25C, w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Produkt leczniczy wydawany bez recepty
IWLF Labofarm
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gdański
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 10598
Nr serii:
Termin ważn.:
Kod EAN UCC 5909991059835
INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla
pacjenta.
- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy
lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Ginkgofol® ostrożnie i
zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Skład:
Ginkgo bilobae folii extractum siccum
40 mg
Składniki pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, koloidalny dwutlenek
krzemu, skrobia ziemniaczana
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 6 mg ginkgoflawonoglikozydów i 2,0 – 2,8 mg laktonów
terpenowych.
Dostępne opakowania: 30 lub 60 lub 90 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
83-200 Starogard Gdański
ul. Lubichowska 176 b
tel. 058 561-20-08
fax 058 561-20-16
e-mail: [email protected]
1. Co to jest lek Ginkgofol® i w jakim celu się go stosuje?
Jest to lek w postaci tabletek, o działaniu usprawniającym krążenie tętnicze, żylne i włosowate naczyń
krwionośnych.
Lek stosuje się pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego ze związanymi objawami (szum w
uszach, zawroty głowy) i w zaburzeniach krążenia obwodowego w kończynach (uczucie chłodu,
zaburzenia czucia, mrowienia).
2. Zanim zastosuje się lek Ginkgofol®:
Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na jego składniki.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Ginkgofol®:
Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia., dlatego w przypadku występowania
hemofilii stosowanie leku należy konsultować z lekarzem.
Istnieje możliwość interakcji preparatu z lekami przeciwagregacyjnymi i przeciwzakrzepowymi,
inhibitorami MAO, diuretykami tiazydowymi, trazodonem, fluksetyną, buspironem, zielem dziurawca,
melatoniną, insuliną, lekami metabolizowanymi przez cytochrom P 450 3A4.
Stosowanie leku Ginkgofol® u dzieci:
Lek nie jest przeznaczony dla dzieci.
Ciąża i karmienie piersią:
Nie stosować u kobiet w ciąży. Brak danych z badań klinicznych.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Brak wpływu.
3. Jak stosować lek Ginkgofol®?
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: 1 tabletkę 3 razy dziennie po posiłku.
Nie stosować dłużej niż przez 10 tygodni bez konsultacji z lekarzem.
W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana:
Dla produktu nie zaobserwowano objawów przedawkowania.
4. Możliwe działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić: łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, skórne
reakcje alergiczne, krwawienia, w tym krwawienia wewnątrzczaszkowe.
Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie
objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie,
lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222
Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.
5. Przechowywanie leku Ginkgofol®:
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze do 25C, w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu
6. Inne informacje:
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego.
Data zatwierdzenia ulotki: 2016.04.28

Podobne dokumenty