uwAD MORSKT W SZGZECTNTE Zapytanie ofertowe na dostawg

Transkrypt

uwAD MORSKT W SZGZECTNTE Zapytanie ofertowe na dostawg
uwAD
MORSKT W SZGZECTNTE
Pl. Batorego
4,
70-207 Szczecin
tel.: +48 91 44-03-428 fax +48 91 43-44-698, e-mail:[email protected]
Zapytanie ofertowe
zT -t-241 | 65t 2t 1 5, PO-t | -379 |ZZP
-21
2015-04-02
651201 5
Julita Sztapi6ska
I nspektor ds. Zaopatrzenia
91) 43 44 698
Urzqd Morski w Szczecinie zaprasza do zNo2enia oferty cenowej na dostawq
na dostawg sprzgtu i narzgdzifirmy HUSQVARNA.
Opis przedmiotu zam6wieniaw zaNqczniku nr 1 do wzoru Umowy.
Termin realizacii: 10 dni od daty zawarcia umowy
Mieisce dostawv: Magazyn Nr 3 Uzqdu Morskiego w Szczecinie ul. Swiatowida 16c
Zlo2enie oferty jest jednoznaczne z akceptacjqwarunk6w umowy.
Prosimv o ofertg zawieraiaca informacie o:
- formie dostawy flezeli transport nie jest wliczony w cene towaru prosze wyra2nie to zaznaczye),
- wartoSci netto i brutto za wlw towar + stawka VAT,
- terminie wazno6ci oferty,
- formie platno6ci.
Jedvnvm krvterium wvboru ofertv iest cena.
Odpowiedz prosimy przesla6 w zamknigtej kopercie do dnia 13.04.2015 r. do godz. 10:00
na adres: UrzEd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4,70-207 Szczecin,
Zesp6l ds. Zam6wieh Publicznych pok.110, z dopiskiem:
,,Oferta na dostawg sprzgtu firmy Husqvarna"
Zpowa2anie
Zce Dwektora
ds, Technicznych

Podobne dokumenty