Plan zajęć dzieci i młodzież, sala LO

Transkrypt

Plan zajęć dzieci i młodzież, sala LO
Nazwa organizacji
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY IPPON W JAROCINIE
Prowadzenie szkolenia Sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
(rodzaj zadania publicznego)
Prowadzenie szkolenia sportowego pn. ”Judo i sumo doskonali moje ciało i umysł”
(tytuł zadania publicznego)
w okresie od 31.01.2013 do 31.12.2013r.
Informacje dotyczące realizacji zadnia publicznego
Miejsce realizacji zadnia
Szkolenia
w
małej
Sali
gimnastycznej
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących w Jarocinie ul.T.Kościuszki 31,wyjazdy na
zawody na terenie kraju.
Liczba beneficjentów zadania
10-12
Dni tygodnia i godziny zajęć
Pon. Wt. Śr. od 1830 -1930
Cz.Pt. od
1700 -1830
w środy odbywają się zajęcia wyjazdowe na sparingi do
Poznania
Planowane przerwy w realizacji
Ferie zimowe i wakacje letnie
zadania( np. wakacje zimowe, letnie)
Inne informacje np. kiedy są nabory lub Przyjęcia do szkółki odbywa się przez cały rok, w tej chwili są
miejsca wolne itp.
miejsca wolne.
1. Powyższe informację są zgodne ze stanem faktycznym w dniu podpisania umowy, jeśli
natomiast którekolwiek z powyższych danych ulegnie zmianie niezwłocznie o tym
powiadomimy zleceniodawcę.
2. Wyrażamy zgodę na zamieszczenie powyższych informacji na stronie www.jarocin.pl w celach
informacyjnych i promocyjnych.
pieczęć organizacji
…………………………………………
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
………………………………………..
Data 24.05.2013r.
……………………………………

Podobne dokumenty