Document 101496

Transkrypt

Document 101496
Inhalt
piktogramy
00
G+L
00
Erzählen
Opowiadanie
opowiadasz
Sprechen
Rozmowa
rozmawiasz w parze
Hören
Słuchanie
słuchasz i rozumiesz
Lesen
Czytanie
czytasz i rozumiesz
Schreiben
Pisanie
robisz notatki, ćwiczenia, piszesz teksty
Aufgabe
Zadanie
pracujesz samodzielnie, w parze lub w grupie
i ćwiczysz kilka sprawności językowych
Projekt
Projekt
pracujecie w grupie i prezentujecie efekty pracy całej
klasie
Grammatik + Lexik
Gramatyka + leksyka
sprawdzasz znajomość słownictwa i struktur
gramatycznych
Interaktion
Funkcje językowe
sprawdzasz umiejętność reagowania językowego
w różnych sytuacjach
CD-Aufnahme
Nagranie na CD
nagranie tekstu znajdziesz na CD, cyfra na piktogramie
oznacza numer nagrania na płycie
Lernstrategien
Strategie uczenia się
tu znajdziesz porady, jak skutecznie się uczyć
Schlüssel
Klucz
rozwiązanie znajdziesz w kluczu
Mein Ziel
Mój cel
uświadomisz sobie, czego się nauczyłaś/nauczyłeś
3
Inhalt
ROZDZIAŁ
TEMAT
..
DACH-Lä nder
6
1 DER KALENDER
8
Interregio
32
Kompass-Training 1
34
KOMUNIKACJA
• Określam położenie geograficzne.
• Nazywam kraje związkowe i kantony.
1. Wie ist das Wetter
heute?
2. Im Sommer fahren wir
ans Meer
3. Feiertage
4. Was schenkst du wem?
5. Geburtstag im Karneval
• Nazywam miesiące i pory roku i opisuję pogodę.
• Nazywam zajęcia wykonywane zazwyczaj w różnych
porach roku.
• Opowiadam o ulubionej porze roku.
• Nazywam święta i ferie szkolne w krajach DACH.
• Opowiadam o zwyczajach świątecznych w mojej
rodzinie oraz o zwyczajach panujących w innych krajach
i uzyskuję informacje na ten temat.
• Piszę życzenia.
• Opowiadam o przyjęciu urodzinowym.
• Opowiadam o lubianych i nielubianych zajęciach i uzyskuję
2 INTERESSEN,
PFLICHTEN,
TRÄUME
Kompass-Training 2
3 WOHNEN
36
informacje na ten temat.
• Wyrażam swoją opinię na temat różnych zainteresowań.
• Nazywam możliwości spędzania czasu wolnego.
• Nazywam swoje umiejętności i uzyskuję informacje
o umiejętnościach innych osób.
• Opowiadam o obowiązkach.
• Zwracam się z propozycją lub prośbą i reaguję odmową
lub potwierdzeniem.
• Informuję, kim chcę zostać i dlaczego.
58
60
Projekt
81
Interregio
82
Kompass-Training 3
84
4 DAS LEBEN
SCHREIBT
GESCHICHTEN
1. Fotografieren macht viel
SpaB
2. Was ko..nnen wir hier
machen?
3. Was sollen wir heute
machen?
4. Wem ko..nnen wir helfen?
5. Berufe
86
Projekt
105
Kompass-Training 4
106
5 REISEN
108
Interregio
130
Kompass-Training 5
132
Grammatik
133
Tabellen
136
4 Wörterbuch
144
1. Welche Mo..bel stehen im
Wohnzimmer?
2. Wo ha..ngen die Lampen?
3. Auf dem Land oder
in einer Kleinstadt?
4. Was gibt es in der
Na..he?
5. Traumhaus, Traumsiedlung
1. Mensch, haben wir
gelacht!
..
2. Eine Uberraschung
3. Ich habe gelogen
4. Kriminalgeschichten
5. Klassenchronik
1. Der Weg zur Schule
2. Wie komme ich zum
Markt?
3. Welcher Bus fa..hrt zum
Dom?
4. Der Zug fa..hrt um 7.00
Uhr ab
5. Herzliche Gru..Be aus
Wien!
• Nazywam i opisuję pomieszczenia, meble i ich położenie.
• Wyrażam opinię na temat różnych pomieszczeń.
• Opisuję swój pokój i uzyskuję informację o pokojach
innych osób.
• Nazywam obiekty w mieście i na wsi.
• Nazywam typy budownictwa.
• Wyrażam opinię na temat mieszkania na wsi, w małym
i dużym mieście.
• Opowiadam o swoim miejscu zamieszkania, wyrażam opinię
o nim i uzyskuję informację na ten temat od innych osób.
• Opowiadam o zdarzeniach z przeszłości i uzyskuję
informacje na ten temat.
• Wyrażam emocje.
• Przyznaję rację i przepraszam.
• Opisuję wydarzenia z życia klasy.
• Opisuję swoją drogę do szkoły.
• Pytam o drogę i udzielam informacji.
• Nazywam środki komunikacji.
• Kupuję bilet.
• Pytam o połączenia kolejowe i udzielam informacji.
• Nazywam szyldy informacyjne i znaki drogowe.
• Pytam o pozwolenie.
• Potrafię powiedzieć, co wolno, a czego nie.
• Piszę pozdrowienia z podróży
Inhalt
GRAMATYKA
SŁOWNICTWO
STRATEGIE UCZENIA SIĘ
• Kierunki świata
• Kraje związkowe i kantony
• Główne miasta, rzeki i góry krajów DACH
• Języki urzędowe w Szwajcarii
• Zaimek nieosobowy es
• Odmiana zaimków
osobowych w bierniku
• Odmiana rzeczownika
w celowniku
• Odmiana czasownika
zwrotnego
• Rzeczowniki tworzone
od czasowników
• Odmiana czasowników
modalnych können, sollen,
müssen, wollen
• Szyk zdania z czasownikiem
modalnym
• Odmiana zaimków
osobowych w celowniku
• Tworzenie nazw zawodów
rodzaju żeńskiego
• Przyimki z celownikiem
i biernikiem
(Wechselpräpositionen)
• Zdania współrzędnie
złożone ze spójnikami und,
oder, sondern, aber
• Miesiące, pory roku, zjawiska pogodowe
• Zajęcia typowe dla pór roku
• Święta, zwyczaje świąteczne i ferie w krajach
• Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.
• Tworzę notatkę pomocną w mówieniu (diagram,
DACH
• Określanie dat
• Określenia dotyczące czasu trwania
• Prezenty i zwyczaje urodzinowe
• Zwroty używane zazwyczaj przy składaniu
życzeń
• Zwyczaje związane z dniem Świętego
Mikołaja w krajach DACH
• Wyszukuję w tekstach potrzebne informacje i określam
• Zainteresowania i hobby
• Przymiotniki, przysłówki i wyrażenia
• Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.
• Zapoznaję się z zadaniem przed pracą z tekstem.
• Wyszukuję w tekstach potrzebne informacje i określam
oceniające
• Użycie czasowników helfen, werden
• Obowiązki domowe i szkolne
• Nazwy zawodów
asocjogram).
główną myśl tekstu.
• Tworzę notatkę pomocną w pisaniu wypowiedzi.
• Posługuję się tabelami gramatycznymi.
• Pomagam kolegom i korzystam z ich pomocy podczas
pracy w parze i grupie.
• Umiem się uczyć – rozumienie wypowiedzi.
główną myśl tekstu.
• Tworzę notatkę pomocną w pisaniu wypowiedzi.
• Tworzę notatkę pomocną w mówieniu (tabela).
• Zapisuję zwroty i wyrażenia w tabeli leksykalnej.
• Posługuję się tabelami gramatycznymi.
• Pomagam kolegom i korzystam z ich pomocy podczas
pracy w parze i grupie.
• Umiem się uczyć – rozumienie wypowiedzi.
• Nazwy mebli i pomieszczeń
• Użycie czasowników stehen – stellen,
liegen – legen, hängen – hängen,
sitzen – setzen sich
• Nazwy obiektów w mieście i na wsi
• Nazwy typów budownictwa
• Określenia dotyczące miejsca zamieszkania
• Słynne obiekty architektoniczne i twórcy
kultury w krajach DACH
• Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.
• Wyszukuję w tekstach potrzebne informacje.
• Tworzę notatki pomocne w mówieniu.
• Tworzę notatkę pomocną w pisaniu wypowiedzi.
• Tworzę plan wypowiedzi.
• Grupuję zwroty i wyrażenia w grupy tematyczne.
• Posługuję się tabelami gramatycznymi.
• Pomagam kolegom i korzystam z ich pomocy podczas
pracy w parze i grupie.
• Umiem się uczyć – rozumienie wypowiedzi.
• Czas przeszły Perfekt
• Czas przeszły Präteritum
czasowników haben i sein
• Codzienne czynności
• Określenia służące wyrażaniu emocji
• Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.
• Wyszukuję w tekście potrzebne informacje.
• Tworzę notatkę pomocną w pisaniu wypowiedzi.
• Tworzę plan wypowiedzi.
• Grupuję zwroty i wyrażenia w grupy tematyczne.
• Posługuję się tabelami gramatycznymi.
• Pomagam kolegom i korzystam z ich pomocy podczas
pracy w parze i grupie.
• Umiem się uczyć – tworzenie wypowiedzi pisemnej.
• Przyimki z celownikiem
• Przyimki z biernikiem
• Zaimek pytający welcher,
welche, welches
• Odmiana czasownika
modalnego dürfen
• Określenia służące opisowi drogi
• Nazwy środków komunikacji
• Rodzaje pociągów i biletów
• Szyldy informacyjne i znaki drogowe
• Obiekty turystyczne
• Zwroty typowe dla kartek z podróży
• Komunikacja rowerowa w stolicach krajów
DACH
• Samodzielnie formułuję reguły gramatyczne.
• Posługuję się tablicą leksykalną.
• Posługuję się tabelami gramatycznymi.
• Wyszukuję w tekście potrzebne informacje.
• Tworzę notatkę pomocną w pisaniu wypowiedzi.
• Tworzę plan wypowiedzi.
• Pomagam kolegom i korzystam z ich pomocy podczas
pracy w parze i grupie.
• Grupuję zwroty i wyrażenia w grupy tematyczne.
5
Kapitel 1
DACH-Länder
im
mN
Norden
orrde
o
d n
im
im W
Westen
eesstten
teen
1. Wie heißt dieses Land? Lies und antworte.
iim
mO
Osten
sten
ste
st
en
Przeczytaj teksty i podaj nazwy państw, których one dotyczą.
m Süden
Süd
üden
im
1. Dieses Land liegt an der Nordsee. Im Westen grenzt es an Frankreich, Luxemburg, Belgien und
an die Niederlande. Im Süden grenzt es an die Schweiz und an Österreich und im Osten an die
Tschechische Republik und an Polen.
2. Im Norden grenzt dieses Land an Deutschland, im Osten an Liechtenstein und Österreich.
Im Süden grenzt es an Italien und im Westen an Frankreich.
3. Im Norden grenzt dieses Land an die Tschechische Republik und Deutschland. Im Osten grenzt
es an die Slowakei und Ungarn, im Süden an Slowenien und Italien. Im Westen grenzt es an die
Schweiz und Liechtenstein.
4. Dieses Land grenzt im Osten an Österreich und im Westen an die Schweiz.
2. Wo sind diese Flüsse, Gebirge und Städte? Ordne sie den Ländern zu.
W których krajach leżą te rzeki, góry i miasta? Przyporządkuj odpowiednio.
a) Vaduz
h) Alpen
b) Donau
i) Aare
c) Elbe
j) Zürich
d) Wien
e) Harz
k) München
f) Berlin
l) Salzburg
g) Bern
m) Rhein
3. Lies, notiere die richtigen Informationen im Heft und kontrolliere mit der Aufnahme.
CD1
01
Przeczytaj i zanotuj właściwe informacje w zeszycie przedmiotowym. Skorzystaj z mapy na drugiej
stronie okładki. Następnie sprawdź swoje odpowiedzi z nagraniem.
Deutschland besteht aus 16/12 Bundesländern. Im Westen Deutschlands liegen Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg/das Saarland.
Im Süden befinden sich Baden-Württemberg und Bayern/Thüringen.
Im Osten liegen Sachsen/Hessen und Brandenburg.
Im Norden liegen Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern/Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.
In der Mitte Deutschlands befinden sich Sachsen-Anhalt, Thüringen/Schleswig-Holstein und Hessen.
Bremen, Hamburg und Berlin/Potsdam sind Städte und zugleich Bundesländer.
6
4. Antworte anhand der Landkarte.
Schreib die Antworten ins Heft.
Odpowiedz na pytania na podstawie mapy.
Zapisz odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym.
1. In der Schweiz gibt es 26 Kantone. In der
Schweiz spricht man 4 Sprachen.
Welche sind das?
2. Welche Sprache spricht man in der Mitte der
Schweiz, welche im Süden und im Westen?
3. In welchem Kanton spricht man drei Sprachen?
5. Finde Informationen über Österreich und antworte.
Znajdź informacje o Austrii na podstawie mapy i odpowiedz.
1. Aus wie vielen
Bundesländern besteht
Österreich?
2. Welche Bundesländer
liegen im Westen, Süden,
Osten und Norden?
3. Wie heißen die
Hauptstädte von
Bundesländern?
6. Arbeitet in der Gruppe.
Przygotujcie plakat z informacjami o Polsce, a następnie zaprezentujcie go klasie.
Uwzględnijcie następujące informacje: położenie Polski, państwa, z którymi graniczy,
nazwy głównych miast, rzek i gór, podział administracyjny.
Znam główne miasta,
rzeki i góry w krajach DACH.
Znam podział administracyjny
krajów DACH.
Wiem, jakimi językami mówi się
w Szwajcarii.
1. Deutschland, die Schweiz, Österreich, Liechtenstein
2. D: Elbe, Harz, Berlin, Alpen, Donau, München, Rhein, A: Wien, Salzburg, Alpen, Donau, L: Vaduz,
CH: Bern, Aare, Zürich, Alpen, Rhein
4. 4 Sprachen: deutsch, französisch, italienisch und rätoromanisch/ Mitte: deutsch/ Westen: französisch/
Süden: italienisch/ Graubünden: italienisch, deutsch, rätoromanisch
Podaj przykłady.
7
Kapitel 1 DER KALEN
1. Wie ist das Wetter heute?
Sonntag
Hamburg
1. Lies und korrigiere die falschen Informationen.
Schreib die richtigen Informationen ins Heft.
Hannover
Przyjrzyj się mapie pogody i popraw błędne
informacje. Zapisz właściwe informacje
w zeszycie przedmiotowym.
windig
Magdeburg
Köln
regnerisch
Berlin: heiter, sonnig und kalt.
Gewitter
Magdeburg: heiter bis wolkig, Gewitter.
sonnig/heiter
Die Alpen: kalt, Tagestemperaturen
von 6 bis 10 Grad.
Dresden: heiter bis wolkig, kalt.
Hamburg: das Thermometer zeigt
16 bis 20 Grad
Frankfurt
neblig
Stuttgart
wolkig
20°C
warm
München
8°C
kalt
Stuttgart: neblig, regnerisch.
21–25° C
20–16° C
15–11° C
10–6° C
5–1° C
2. Wie ist das Wetter in Nord- und Süddeutschland von Montag bis Donnerstag?
Schreib die fehlenden Informationen anhand der Piktogramme ins Heft.
Jaka będzie pogoda w północnych i południowych Niemczech? Zapisz brakujące informacje na podstawie
piktogramów w zeszycie przedmiotowym.
NORDDEUTSCHLAND
Montag
Mo
ag
Dien
Di
Dienstag
e sttagg
Mitt
Mi
Mittwoch
ttw
wochh D
wo
Donnerstag
onn
nner
erst
er
stag
st
ag
26°–30°C
26
6°–
–30
30°C
°C 21°–25°C
21°–
21
°–25
25
5°C
C 17°–21°C
17°–
17
°–21
1°C
C 15°–18°C
15
5°–18
18
8°C
C
8
SÜDDEUTSCHLAND
Montag
M
Mo
nttag
Dien
Di
Dienstag
e st
en
s ag
21°–25°C
17°–21°C
21°–
21
°–25
°–
25°C
25
°C 17
7°–
°–21
2 °C
C
M
Mittwoch
itt
ttwo
wocch
Donn
Do
Donnerstag
ner
erst
ssttag
ag
15°–18°C
14°–16°C
15
1
5
5°°–
°–18
18°C
°C 1
14
4°–
4°
°–16
°–16
6°C
C
DER
Kapitel 1
a) Montag
Das Wetter im Norden: Es wird sonnig bei Temperaturen von 1. . . . . . bis 2. . . . . .
Grad. Am Nachmittag gibt es leider 3. . . . . . . Im Süden scheint die Sonne den
ganzen Tag.
b) Dienstag
Im Norden wird es sonnig. Im Süden ist es 1. . . . . . , bei Temperaturen von 2. . . . . .
bis 3. . . . . . Grad.
Rostock
c) Mittwoch
Im Norden wird es wolkig. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 17 und 1. . . . . .
Grad. Im Süden ist es am Morgen neblig, dann wolkig, bei Temperaturen von
2. . . . . . bis 18 Grad.
Berlin
d) Donnerstag
Im Norden ist es zuerst 1. . . . . . , dann regnet es. Im Süden zeigt das Thermometer
zwischen 2. . . . . . und 3. . . . . . Grad und es regnet den ganzen Tag.
Dresden
CD1
02
3. Wie ist das Wetter in Deutschland, in Österreich und
in der Schweiz? Hör zu und wähle die richtigen Piktogramme.
Jaka jest pogoda w krajach DACH? Posłuchaj nagrania i wskaż odpowiednie
piktogramy.
a
c
b
a
b
12°
A
D
c
a
b
c
CH
4. Wie ist das Wetter in Europa? Berichte anhand der Landkarte.
Jaka pogoda jest w Europie? Powiedz na podstawie mapy.
Es
Es
Es
Es
Es
ist kalt in Irland.
schneit in Finnland.
gibt Gewitter in...
ist warm in...
regnet in... Es ist wolkig in...
unter –10°
+11° bis +15°
–9° bis –5°
+16° bis +20°
–4° bis 0°
+21° bis 25°
+1° bis +5°
+25° bis +30°
+6° bis +10°
über +30°
9
Kapitel 1
Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczeń 2. i 4. i odpowiedz na pytania.
? ist kalt in Irland.
? regnet den ganzen Tag.
Am Nachmittag gibt ? Gewitter.
? schneit in Finnland.
Das Wetter im Norden: ? wird sonnig.
Im Norden ist ? zuerst neblig.
Niekiedy podajemy informacje, w których nie ma podmiotu w postaci rzeczy lub
osoby, np. przy określaniu zjawisk natury.
Jaki zaimek pełni wtedy rolę podmiotu?
W której osobie występuje czasownik?
Jak tłumaczymy zdania z tym zaimkiem na język polski?
s.133
5. Ordne den Jahreszeiten die Begriffe zu.
Przyporządkuj określenia (a-p) do odpowiednich pór roku.
a) April/Mai/Juni
e) weiß
j) der Wind
m) frostig
der Frühling
10
b) der Regen
f) grün
c) der Schneee
g) nasss
k) die Wolke,-n
n) der Nebel
der Sommer
d) die Sonnee
h) Juli/August/September
i) heiß
l) Oktober/November/Dezember
o) das Gewitter
der Herbst
p) Januar/Februar/März
der Winter
Kapitel 1
CD1
03
6. Wie ist das Wetter im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter?
Lies, ersetze die Bilder durch die richtigen Wörter und schreib sie ins Heft.
Kontrolliere dann mit der Aufnahme.
Jaka jest pogoda wiosną, latem, jesienią i zimą? Przeczytaj tekst, zastąp ilustracje odpowiednimi
słowami i zapisz je w zeszycie przedmiotowym. Następnie sprawdź z nagraniem.
1. . . . . . scheint. Es ist grün. Die Tage sind lang und die Nächte kurz.
Im Sommer ist es warm.
Es ist oft
2. . . . . . . Die Temperaturen liegen bei 30 Grad Celsius.
Es gibt manchmal
3. . . . . . oder
4. . . . . . .
Im Herbst ist es nicht mehr so warm. Am Himmel gibt es viele
6. . . . . . . Die Temperaturen liegen zwischen 5 bis 15 Grad.
überall nass. Es gibt oft
Es ist manchmal
5. . . . . . , es regnet oft und es ist
7. . . . . . .
8. . . . . . .
Im Frühling wacht die Natur auf. Es wird
d
9. . . . . . ist warm und schwach.
10. . . . . . , die Temperaturen liegen meistens zwischen
Es schneit selten, es regnet oft. Es ist nicht mehrr
10 bis 20 Grad.
Es ist kalt. Die Natur ist im Winter sehr schön. Es gibt viel
fast jeden Tag und in der Nacht ist es oft
11. . . . . . . Ess
12. . . . . .
13. . . . . . . Die Temperaturen liegen unter 0 Grad.
7. Mach dir Notizen im Heft und berichte über eine Jahreszeit.
Zrób notatki w zeszycie przedmiotowym na temat pogody w wybranej porze roku,
a następnie opowiedz o niej.
Schnee
?
Name der Jahreszeit
Wind
kalt
?
?
das Wetter, der Regen, der Schnee, die Sonne...
Potrafię nazwać zjawiska pogodowe,
pory roku, miesiące,
opisać pogodę.
Podaj przykłady.
die Jahreszeit, der Frühling, der Sommer...
der Monat, der Januar, der Februar, der März...
11
Kapitel 1
2. Im Sommer fahren wir ans Meer
1. Arbeitet in der Gruppe. Was macht man in diesen Jahreszeiten?
Co robi się w tych porach roku? Przyjrzyjcie się ilustracjom i opowiedzcie według wzoru.
Eier
bemalen
Schlittschuh
fahren
die Fenster putzen
ins Gebirge fahren
einen Schneemann
bauen
Schlitten
fahren
Blumen und
Gemüse
ppflanzen
pf
pfla
f llaa n z e n
spazieren
gehen
Vögel füttern
Schneeballschlachten
machen
ans Meer fahren
fernsehen
Wasserski fahren
Sommerferien
haben
zu Hause sein
baden
Pilze sammeln
Im Winter schneit es und es...
Viele Leute fahren ins Gebirge und... Die Kinder...
12
wandern
Kapitel 1
2. In welchem Monat ist das? Schreib ins Heft.
W których miesiącach mają miejsce podane wydarzenia?
Zapisz w zeszycie przedmiotowym według wzoru.
Sommerferien
mein Geburtstag
Beispiel:
CD1
04
Weihnachten
Winterferien
das Neue Jahr
Ostern
Nikolaustag
Valentinstag
Im März oder im April ist Ostern.
3. Warum mögen die Jugendlichen diese
Jahreszeiten? Lies und notiere im Heft.
Jakie są ulubione pory roku tych młodych ludzi
i dlaczego? Przeczytaj wypowiedzi i zapisz pasujące do
siebie informacje w zeszycie przedmiotowym.
Gerard: Ich liebe Schnee und ich fahre jedes Jahr ins Gebirge. Dort wohnen meine Großeltern und ich
besuche sie sehr gern. Es ist meistens frostig. Mein Großvater füttert Vögel und ich fotografiere sie. In der
Nähe gibt es eine Skiliftstation und wir fahren Ski und Snowboard. Und Weihnachten ist mein Lieblingsfest!
Gabi: Mein Element ist das Wasser. Ich schwimme und segle sehr gern. Mein Bruder wohnt in
Griechenland und ich besuche ihn jedes Jahr. Wir fahren oft ans Meer und baden. Ich sterbe für Eis und
esse es sehr oft.
Elke: Meine Eltern und ich sammeln gern Pilze. Wir fahren in den Wald und suchen sie. Manchmal regnet
es, aber das macht nichts. Ich bleibe gern zu Hause und lese Bücher oder sehe fern. Im Oktober habe ich
Geburtstag und ich feiere ihn immer mit meinen Freunden. Meine Mutter bäckt eine Torte und wir essen sie.
Und ich bekomme natürlich Geschenke.
Simon: Die Bäume und die Blumen blühen und ich bin dann immer glücklich. Es ist so schön und wir fahren
oft ins Grüne. Wir wandern oder fahren Rad. Unsere Katze liegt stundenlang in der Sonne und ich zeichne
sie gern. Sie ist ein gutes Modell. Außerdem ist Ostern.
13
Kapitel 1
Gerard
Frühling
Gabi
Sommer
Elke
Herbst
Simon
Winter
fährt ins Grüne
liebt Schnee
bleibt gern zu Hause
mag Weihnachten
feiert Geburtstag
fährt ans Meer
isst gern Eis
zeichnet die Katze
fotografiert Vögel
sammelt gern Pilze
schwimmt gern
fährt Rad
4. Warum mögen Gerard, Gabi, Elke und Simon diese Jahreszeiten? Berichte
anhand der Notizen im Heft.
Opowiedz na podstawie notatek z zeszytu, dlaczego Gerard, Gabi, Elke i Simon lubią te pory roku.
Gerard mag den... Er liebt... und...
Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczenia 3. i odpowiedz na pytanie.
Im Oktober habe ich Geburtstag und ich feiere ? immer mit Freunden.
Meine Mutter bäckt eine Torte und wir essen ? .
Ich sterbe für Eis und esse ? sehr oft.
Mein Großvater füttert Vögel und ich fotografiere ? .
Zaimki osobowe odmieniają się przez przypadki.
Jakie formy przyjmują w bierniku
• dla rodzaju męskiego (go),
• dla rodzaju żeńskiego (ją),
• dla rodzaju nijakiego (je),
• dla liczby mnogiej (ich, je)?
s.133
*
*Patrz s. 136 -142
14
Kapitel 1
5. Schreib Antworten auf die Fragen ins Heft.
Zapisz odpowiedzi na pytania w zeszycie przedmiotowym według wzoru.
1. Wann bauen die Kinder einen Schneemann?
Sie bauen ihn im Winter.
2. Wann isst du Erdbeeren?
Ich esse sie im Juni.
CD1
05
3. Wann fütterst du Vögel?
4. Wann isst du Eis?
5. Wann feierst du deinen Geburtstag?
6. Hör zu und wähle die richtigen Informationen.
Posłuchaj nagrania i wskaż właściwe informacje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Julia ist
Julia wohnt
In Blumenau gibt es
Es ist das ganze Jahr
Weihnachten ist
Der Winter ist
Julia lernt
Zum Oktoberfest kommen Touristen aus
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
Schülerin.
bei ihrer Familie.
zwei Jahreszeiten.
regnerisch.
im Winter.
von Dezember bis März.
Englisch.
Brasilien.
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
Studentin.
bei der Gastfamilie.
vier Jahreszeiten.
heiß.
im Sommer.
von Juni bis August.
Portugiesisch.
Deutschland.
7. Was siehst du auf dem Bild? Mach dir Notizen im Heft und berichte.
Co widzisz na tej fotografii? Zrób notatki w zeszycie przedmiotowym i opowiedz.
Australien – Weihnachten am Strand, Temperaturen von 17 bis 25 Grad
Monat?
Jahreszeit?
Wetter?
Wo ist der Weihnachtsmann?
Was macht er?
8. Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
Warum? Schreib ins Heft.
Zrób notatki w zeszycie przedmiotowym do podanych
punktów, a następnie opisz swoją ulubioną porę roku.
• Name der Jahreszeit • Monate • Wetter (3 Informationen) • deine Aktivitäten (3 Informationen)
Potrafię powiedzieć, jaka jest pogoda
w określonych porach roku i co się wtedy robi.
Potrafię powiedzieć, jaka jest
moja ulubiona pora roku i dlaczego.
neblig, regnerisch, warm, wolkig...
Pilze sammeln, Vögel füttern, ans Meer fahren,
ins Grüne fahren...
Podaj przykłady.
15
Kapitel 1
3. Feiertage
1. Sprecht zu zweit. Wann feiert man dieses Fest? Wo feiert man dieses Fest?
Kiedy i gdzie obchodzi się to święto? Porozmawiaj z kolegą/koleżanką według wzoru.
JANUAR
FEBRUAR
Mo Di Mi Do Fr Sa So
MÄRZ
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
14. der vierzehnte
5 6 7 1. der
8 erste9 10 11
2 3 4 Valentinstag
5 6 7 8
Neujahr (DACH)
16.
der
sechzehnte
12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15
Rosenmontag (DACH)
6. der sechste
Heilige
19 Drei
20 Könige
21 22 23 24 25
16 17 18 19 20 21 22
(DA)
18. der achtzehnte
Aschermittwoch
26 27 28 29 30 31
23 24
25 26 27 28
Karnevalsende /
Faschingsende (DACH)
1
1
2
3 4
APRIL
Mo Di Mi Do Fr Sa So
MAI
Mo Di Mi Do Fr Sa So
3. der
1 dritte
2 3 4 5
Karfreitag (DCH)
6 7 8 95. der
10fünfte
11 12
Ostern (DACH)
6. der sechste
13 14
15 16 17 18 19
Ostern
(DACH)
1 2 3
1. der erste
4 5 6 Tag
7 der8Arbeit9 10
(DACH)
14. der vierzehnte
11Himmelfahrt
12 13 14 15 1617
Christi
(DACH)
18 19 20 21 22 2324
24.
der vierundzwanzigste
25 25.
26
28 29 3031
der27
fünfundzwanzigste
Pfingsten (DACH)
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
JULI
7
1
2
3
4
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
3
1
1. der erste
Nationalfeiertag CH
4 5 6 7 8
4
5
6
7
8
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
JUNI
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4 5 6 7
4. der vierte
8 9 10Fronleichnam
11 12 13 14
(DA)
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
SEPTEMBER
Mo Di Mi Do Fr Sa So
5
3
9 10 11 12 13 14 15
AUGUST
Mo Di Mi Do Fr Sa So
6
2
Mo Di Mi Do Fr Sa So
2
9
10 1115.12
13 14 15 16
der fünfzehnte
Mariä
17 18Himmelfahrt
19 20 (DA)
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12 13
6
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
31
OKTOBER
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
3. der dritte
Deutschen
5 Tag6der 7
8 Einheit
9 10 11
(Nationalfeiertag D)
26.12
der 13 14 1531.16
der 17 18
sechsundzwanzigste
einunddreißigste
19 20
22 23 24 25
Nationalfeiertag
(A) 21 Reformationstag
(D)
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1. der erste 1
Allerheiligen
2 3 4 5 (DA)
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
11. der
16 Martinstag
17
18elfte(D)
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
16
DEZEMBER
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 6. der
3 sechste
4 5 6
Nikolaustag (DACH)
7 8 9 10 11 12 13
25. der fünfundzwanzigste
Weihnachten
(DACH)
14 15 16
17 18 19 20
26. der sechsundzwanzigste
Weihnachten
(DA)
21 22 23 24 25 26 27
31. der
28 29 30 31einunddreißigste
Silvester
Kapitel 1
der
der
der
der
der
Am Wievielten feiert man Neujahr?
Am ersten Januar.
Wo feiert man Neujahr?
In Deutschland, Österreich und in der Schweiz.
erste Mai – am ersten Mai
dritte Mai – am dritten Mai
achte Mai – am achten Mai
zwanzigste Mai – am zwanzigsten Mai
dreißigste Mai – am dreißigsten Mai
2. Welche Feste und Feiertage feiert man in Polen?
Notiere im Heft und berichte.
Jakie święta obchodzi się w Polsce? Zanotuj w zeszycie przedmiotowym i opowiedz.
Am ersten Januar feiert man/ feiern wir in Polen Neujahr. Am...
3. Welche Feste sind das? Schreib ins Heft.
Jakie to święta? Zapisz ich daty i nazwy w zeszycie przedmiotowym według wzoru.
1
2
3
4
Beispiel:
Der elfte November–Martinstag
17
Kapitel 1
CD1
06
4. Hör zu und ordne den Daten die Bilder zu.
Posłuchaj dialogu i dopasuj do dat odpowiednie zdjęcia.
Kati
MAI
Max
5
1
MAI
5. Mo
12. Mo
Test in BIO
6. Di
Uli
13. Di
6
2
7. Mi
14. Mi
8. Do
15. Do
9. Fr
SUPERMARKT
3
Oma
O
ma
7
10. Sa
11. So
Referat
16. Fr
17. Sa
4
8
18. So
Zum
Muttertag
5. Am Wievielten ist das? Schreib ins Heft.
Którego to jest? Zapisz odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym na podstawie ćwiczenia 4.
Am Wievielten...
a) ist der Muttertag?
b) ist die Radtour?
c) hat Uli Geburtstag?
d) ist Schwimmtraining?
e) kommt Oma zu Besuch?
f) ist der Test in Bio?
18
Kapitel 1
6. Sprecht zu zweit. Welche Ferien gibt es in Deutschland? Wie lange dauern sie?
Jakie są ferie w Niemczech? Jak długo trwają? Porozmawiajcie w parze na podstawie danych z tabeli.
Bundesland
Winter
2015
Ostern / Frühjahr
2015
Himmelfahrt /
Pfingsten 2015
Sommer
2015
Herbst
2015
Weihnachten
2015/2016
BadenWürttemberg
–
30.03. – 11.04.
26.05. – 06.06.
30.07. – 12.09.
02.11. – 06.11.
23.12. – 09.01.
Bayern
16.02. – 20.02.
30.03. – 11.04.
26.05. – 05.06.
01.08. – 14.09.
02.11. – 07.11.
24.12. – 05.01.
Berlin
02.02. – 07.02.
30.03. – 11.04.
15.05./26.05.
16.07. – 28.08.
19.10. – 31.10.
23.12. – 02.01.
Brandenburg
02.02. – 07.02.
01.04. – 11.04.
15.05.
16.07. – 28.08.
19.10. – 30.10.
23.12. – 02.01.
Bremen
02.02. – 03.02.
25.03. – 10.04.
15.05./26.05.
23.07. – 02.09.
19.10. – 31.10.
23.12. – 06.01.
Hamburg
30.01.
02.03. – 13.03.
11.05. – 15.05.
16.07. – 26.08.
19.10. – 30.10.
21.12. – 01.01.
Hessen
–
30.03. – 11.04.
–
27.07. – 04.09.
19.10. – 31.10.
23.12. – 09.01.
Mecklenburg-Vorpommern
02.02. – 14.02.
30.03. – 08.04.
22.05. – 26.05.
20.07. – 29.08.
24.10. – 30.10.
21.12. – 02.01.
Niedersachsen
02.02. – 03.02.
25.03. – 10.04.
15.05./26.05.
23.07. – 02.09.
19.10. – 31.10.
23.12. – 06.01.
Nordrhein-Westfalen
–
30.03. – 11.04.
26.05.
29.06. – 11.08.
05.10. – 17.10.
23.12. – 06.01.
Rheinland-Pfalz
–
26.03. – 10.04.
–
27.07. – 04.09
19.10. – 30.10.
23.12. – 08.01.
Saarland
16.02. – 21.02.
30.03. – 11.04.
–
27.07. – 04.09.
19.10. – 31.10.
21.12. – 02.01.
Sachsen
09.02. – 21.02.
02.04. – 11.04.
15.05.
13.07. – 21.08.
12.10. – 24.10.
21.12. – 02.01.
Sachsen-Anhalt
02.02. – 14.02.
02.04.
15.05. – 23.05.
13.07. – 26.08.
17.10. – 24.10.
21.12. – 05.01.
Schleswig-Holstein
–
01.04. – 17.04.
15.05.
20.07. – 29.08.
19.10. – 31.10.
21.12. – 06.01.
Thüringen
02.02. – 07.02.
30.03. – 11.04.
15.05.
13.07. – 21.08.
05.10. – 17.10.
23.12. – 02.01.
Von wann bis wann dauern die Osterferien in Thüringen?
Vom dreißigsten März bis zum elften April.
7. Arbeitet in der Gruppe.
Opracujcie plakat z nazwami i czasem trwania ferii w Polsce i w jednym z wybranych landów
(D, A) lub kantonów (CH). Wykorzystajcie informacje ze strony www.feiertagskalender.ch.
Porównajcie nazwy ferii, ich terminy i czas trwania. Wyniki porównania przedstawcie klasie.
In Polen gibt es keine Herbstferien. In Deutschland, in Bayern, gibt es Herbstferien.
Sie dauern 6 Tage, vom ... bis zum...
In der Schweiz, im Kanton Uri, gibt es...
In Österreich, in...
Potrafię nazwać święta w krajach
DACH i w Polsce, określić czas
trwania świąt, porównać nazwy
i terminy ferii szkolnych w krajach
DACH i w Polsce.
Podaj przykłady.
das Neujahr, der Heilige Abend,
das Weihnachten, das Ostern
der Nikolaustag, der Nationalfeiertag...
die Osterferien, die Winterferien,
die Sommerferien...
19
Kapitel 1
4. Was schenkst du wem?
1. Beantworte die Fragen. Schreib die Antworten ins Heft.
Odpowiedz na pytania. Zapisz odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym.
das Parfüm
das T
T-Shirt
da
d
Sh
die Kosmetika
die
Krawatte
der
Tennisschläger
der Schal
das Duschgel
die Puppe
der Teddybär
die Computerprogramme
die
Legosteine
das Handy
die Pralinen
das Geld
der Schmuck
1. Was schenkt man gewöhnlich einer Frau?
2. Was kauft man einem Kind?
20
Beispiel:
1. Einen Schal, ...
2. Einen Teddybären, ...
3. Was schenkt man gewöhnlich einem Mann?
4. Was kauft man Freunden?
Kapitel 1
2. Was bringt der Weihnachtsmann der Familie? Ordne den Personen
die Geschenke zu.
Co przynosi Święty Mikołaj rodzinie? Znajdź prezenty i dopasuj je do osób.
1. dem Vater
2. der Mutter
Der Weihnachtsmann bringt
3. dem Kind
4. den Großeltern
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Pralinen.
einen Schal.
einen Teddybären.
Fische.
Kosmetika.
ein Buch.
3. Was für Geschenke passen am besten? Gib Ratschläge.
Jakie prezenty najlepiej pasują do opisanych osób? Udziel porad.
Herr Scheller
Lena und Sven
Frau Scheller
Herr Scheller
Lena
Meine Frau ist sehr elegant. Ihr Hobby ist Mode.
Kaufen Sie Ihrer Frau... oder...
Unsere Eltern mögen Musik. Sie musizieren auch gern.
Kauft euren Eltern...
Mein Kind ist 6 Jahre alt. Es liest viel und mag Tiere.
Kaufen Sie Ihrem Kind...
Mein Sohn ist Computerfan.
Schenken Sie Ihrem Sohn...
Mein Freund treibt viel Sport.
Schenke deinem Freund...
21
Kapitel 1
Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczeń 1., 2., i 3. i odpowiedz na pytania.
Der Weihnachtsmann bringt ? Vater Kosmetika.
Was schenkt man gewöhnlich ? Mann?
Schenken Sie ? Sohn ein Computerprogramm!
Er bringt ? Mutter einen Schal.
Was schenkt man gewöhnlich ? Frau?
Kaufen Sie ? Frau ein Parfüm!
Er bringt ? Kind einen Teddybären.
Was kauft man ? Kind?
Kaufen Sie ? Kind ein Plüschtier!
Er bringt ? Großeltern zwei Fische.
Was kauft man Freunden?
Kauft ? Eltern eine CD!
Po niektórych czasownikach rzeczownik występuje w celowniku i odpowiada na
pytanie wem? (komu?).
Które z tych czasowników już znasz?
Jakie formy przybierają w celowniku:
• rodzajnik określony,
• rodzajnik nieokreślony,
• zaimki dzierżawcze,
• przeczenie kein?
Podaj je dla rodzaju męskiego, żeńskiego, nijakiego i liczby mnogiej.
Uwaga! Wszystkie rzeczowniki w celowniku liczby mnogiej mają końcówkę -n.
s.133
4. Was schenkt Achim wem zu Weihnachten? Schreib seine Antworten ins Heft.
Co Achim daje komu na gwiazdkę? Zapisz jego wypowiedzi w zeszycie przedmiotowym.
Wem möchtest du
die Kette schenken?
22
Meiner Mutter.
Sie mag Schmuck.
Kapitel 1
Wem möchtest
du den Hund
schenken?
1. . . . . .
2. . . . . .
Wem möchtest
du die Spinne
schenken?
Wem möchtest
du die Schlange
schenken?
3. . . . . .
Wem möchtest
du das T-Shirt
schenken?
4. . . . . .
Jay Z
23
Kapitel 1
5. Ordne den Bildern die Redewendungen zu.
Dopasuj do ilustracji pasujące zwroty.
1. Eier bemalen
2. Geschenke im Garten verstecken
a
3. zum Ostermarkt (Weihnachtsmarkt) gehen
c
b
4. den Christbaum schmücken
5. in die Kirche gehen
6. festliches Essen kochen 7. Osterfeuer machen
e
d
f
8. Fensterchen im Adventskalender aufmachen
g
9. Geschenke bekommen
j
i
h
10. Kerzen auf dem Adventskranz anzünden
CD1
07
6. Wie verbringen die Jugendlichen Ostern und Weihnachten?
Lies und notiere im Heft.
Jak spędzają święta młodzi ludzie? Przeczytaj tekst i zrób notatki
w zeszycie przedmiotowym według wzoru.
Vorname
Katharina
Miriam
Karola
Martin
24
Fest
Was macht er/sie?
Ostern
Eier bemalen...
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Kapitel 1
Katharina, 18 Ostern ist bei uns in Bayern ganz traditionell. Am Karfreitag gibt es Fisch zu Mittag
und am Nachmittag bemalen wir Eier. Am Karsamstag gehen wir in die Kirche zur Eierweihe. Am
Ostersonntag verstecke ich die Eier für meinen kleinen Bruder in unserem Garten. Er sucht die Eier, es ist
dann immer sehr lustig.
Miriam, 14 Das Schönste an Weihnachten ist der Christbaum. Meine Schwester und ich, wir schmücken
ihn mit Glaskugeln, mit Lametta und mit Lichtern. Unter dem Christbaum liegen dann Geschenke. Alle
sind sehr glücklich. Weihnachten macht mir immer Spaß.
Karola, 14 Ich liebe den Advent und Weihnachten. Wir haben immer einen Adventskranz zu Hause und
zünden jeden Sonntag eine oder mehrere Kerzen an. Wir Kinder öffnen täglich ein Fensterchen in unseren
Adventskalendern und essen kleine Süßigkeiten. Dann kommt endlich der Heilige Abend und wir feiern
Weihnachten: Wir essen festliche Gerichte und singen Lieder.
Martin, 15 Für meine Familie ist Ostern und Weihnachten gleich wichtig. Wir treffen uns immer mit der ganzen
Familie. Die Großeltern, Tanten und Cousinen kommen zu Ostern zu uns. Wir fahren ins Grüne und spielen
Ball. Dann essen wir zu Hause oder wir grillen. Weihnachten feiern wir im Gebirge bei meinem Onkel Achim.
Am Heiligen Abend sitzen wir zusammen am Christbaum und singen Weihnachtslieder.
7. Arbeitet zu zweit. Welches Fest magst du am liebsten?
Porozmawiajcie o waszym ulubionym święcie. Zapiszcie w zeszycie przedmiotowym swoje odpowiedzi
na podane pytania, następnie zadajcie te pytania koledze/koleżance i zanotujcie jego/jej odpowiedzi.
1. Was ist dein Lieblingsfest?
2. Wo feierst du?
CD1
08
8. Singt das Weihnachtslied.
Zaśpiewajcie kolędę.
Potrafię powiedzieć, jakie prezenty daję
bliskim, nazwać zwyczaje świąteczne
w krajach DACH i w Polsce, powiedzieć,
jak spędzam święta, dowiedzieć się,
jak inni spędzają święta.
Podaj przykłady.
3. Mit wem?
4. Was machst du?
Ihr Kinderlein kommet
Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all,
zur Krippe her kommet, in Bethlehems Stall,
und seht, was in dieser hochheiligen Nacht,
der Vater im Himmel für Freude uns macht.
O seht in der Krippe im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl,
den lieblichen Knaben, das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Engelein sind.
das Geschenk, der Schal, der Teddybär,
das Buch...
Eier bemalen, den Christbaum schmucken,
Lieder singen, in die Kirche gehen, schenken,
bekommen, feiern
25
Kapitel 1
5. Geburtstag im Karneval
1. Lies die Einladung und antworte auf die Fragen.
Przeczytaj zaproszenie i odpowiedz na pytania.
Am 24. Februar feiere ich GEBURTSTAG.
Ich werde 14 !!!
Ich lade dich herzlich ein.
Die Party fängt um 17 Uhr an.
Es ist Karneval: verkleidet euch!
Klaudia
Meine Adresse: Adlerstraße 12
1. Wer hat Geburtstag?
2. Wie alt wird sie?
3. Wann ist die Geburtstagsparty?
4. Wo ist die Party?
2. Lies die Dialoge und ordne ihnen die Bilder zu.
Przeczytaj dialogi i przyporządkuj do nich ilustracje.
1
a
Mama: Michael, was machst du so lange im Bad?
Michael: Ich dusche mich.
Vater: Komisch. Er duscht sich um 15.00 Uhr?
nach 15 Minuten
Mama: Michael, wäschst du dich immer noch?
Michael: Nein, ich schminke mich jetzt!
Vater: Wie bitte? Du schminkst dich???
26
2
b
Vater: Unsere Töchter streiten sich schon wieder!
Mama: Mädchen, warum streitet ihr euch?
Monika: Wir streiten uns nicht. Aber Lisa hat meine
Perücke und ich brauche sie selbst.
Lisa:
Ich brauche sie auch.
Mama: Wozu braucht ihr die Perücke?
Monika: Wir gehen zu Klaudias Geburtstag und
wir möchten uns verkleiden.
Kapitel 1
c
Ingo:
Ingo Werner.
Angela: Hallo, Ingo. Hier Angela. Ist Karin da?
Ingo:
Ja, aber sie kämmt sich gerade. Verkleidest du dich auch
zu Klaudias Geburtstag?
Angela: Na klar, ich verkleide mich als Hexe.
Ingo:
Komm doch vorbei, ich mache von uns allen ein Foto!
Angela: O.K. Bis gleich. Tschüs.
Ingo:
Tschüs.
3
Przeczytaj jeszcze raz zdania z ćwiczenia 2. i odpowiedz na pytania.
Ich verkleide ? als Hexe.
Michael, wäschst du ? immer noch?
Er duscht ? um 15 Uhr?
Sie kämmt ? gerade.
Wir streiten ? nicht.
Mädchen, warum streitet ihr ? ?
Unsere Töchter streiten ? schon wieder!
Czasowniki np. sich verkleiden, sich waschen, sich duschen, sich kämmen są czasownikami
zwrotnymi. Jakie formy przybiera zaimek zwrotny
• w 1. i 2. osobie liczby pojedynczej,
• w 1. i 2. osobie liczby mnogiej?
Jaką formę ma zaimek zwrotny w 3. osobie liczby pojedynczej i mnogiej?
s.133
3. Sprecht zu zweit.
Porozmawiajcie na podstawie diagramów.
Warum, ihr, sich streiten?
Du, morgen, zu Klaudia?
+
Ich, sich verkleiden, Indianerin,
Sylvia auch.
Wie, du, sich verkleiden?
Vampir.
, langweilig.
Wie, ihr, sich verkleiden?
☺
Du, sich verkleiden?
Batman, Superman.
☺☺☺
+, Clown.
Ihr, sich verkleiden,
Hund und Katze!
, nicht lustig.
27
Kapitel 1
CD1
09
4. Ordne den Text anhand der Notiz in Klaudias Terminkalender
und kontrolliere mit der Aufnahme.
Uporządkuj tekst zgodnie z zapisem w terminarzu Klaudii, a następnie sprawdź z nagraniem.
a) Am Abend fahre ich mit meinem Vater
zum Supermarkt, wir kaufen Getränke,
Chips, Kekse und Salzstangen.
c) Einen Ta
g vor
mein Zimm meinem Geburtstag rä
er auf.
ume ich
it
mer m
m
i
Z
s
ein
ir da
ken w ftballons. M
c
ü
m
h
sc
Lu
Mittag ichtern und
m
A
L
)
e
ei.
den,
Girlan hilft mir dab
r
Brude
.
e mich ch
d
i
e
l
k
r
ve
nd i
he und ich mich u rtig.
c
s
u
d
b) Ich ter schminke zt bin ich fe h
Jet
. Ic
Spä
mich.
Gäste
e
e
i
m
d
m
en
kä
komm
Party.
Gleich ich auf die
freue m
che.
h in der Kü
ic
e
it
e
rb
a
rgen
d
d) Am Mo tter hilft mir Salate un
u
Meine M
en.
Pizza mach
f) Dann decke
ich den Tisch. Fe
rtig! Jetzt habe
ich Zeit für mic
h.
28
Kapitel 1
5. Arbeitet zu zweit. Ordnet die Bildergeschichte und beschreibt Klaudias
Geburtstag.
Uporządkujcie historyjkę obrazkową, dopasujcie zwroty do odpowiednich ilustracji i zapiszcie
je w zeszycie przedmiotowym. Na ich podstawie opiszcie przebieg urodzin Klaudii.
das Zimmer festlich schmücken
zum Geburtstag gratulieren
eine Torte backen (sie bäckt)
essen und trinken
Fotos machen
Geschenke bekommen
zu spät kommen
Salate und Pizza machen
pünktlich zur Geburtstagsparty kommen
das Geburtstagslied singen
tanzen und spielen
Kerzen ausblasen (sie bläst ... aus)
sich verabschieden
Gäste einladen (sie lädt ... ein)
17.00
a
b
Tschüs!
c
igung.
Entschuld
Es war toll!
d
29
Kapitel 1
Die Torte ist lecker!
e
f
Zum Geburtstag viel Glück!
g
h
Am Samstag hat Klaudia Geburtstag.
Sie lädt viele Gäste zur Geburtstagsparty ein.
f Klaudia und ihre Mutter...
30
Kapitel 1
CD1
10
6. Hör zu und antworte.
Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania jednym słowem.
Zanotuj odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wer schmückt Klaudias Zimmer?
Wer bäckt die Torte?
Was bekommt Klaudia zum Geburtstag?
Wer kommt zu spät?
Welche Tänze tanzen Klaudias Gäste gern?
Wann verabschieden sie sich?
7. Deine Geburtstagsparty: Mach dir Notizen im Heft
und beschreibe die Vorbereitungen und dann die Party.
s. 106
Zrób notatki w zeszycie przedmiotowym, a następnie opisz przygotowania
i przebieg swojego przyjęcia urodzinowego.
Vorbereitungen
– Wer?
– Was macht?
Geburtstagsparty
–
–
–
–
–
–
Wer?
Wo?
Wann?
Wie lange?
Was esst und trinkt ihr?
Was macht ihr?
Potrafię opowiedzieć
o przygotowaniach
i przebiegu przyjęcia
urodzinowego.
Gäste einladen, eine Torte backen,
zum Geburtstag gratulieren,
Geschenke bekommen
Podaj przykłady.
sich verkleiden, sich streiten, sich kämmen
31
Interregio
1. Przeczytaj teksty i dopasuj do nich fotografie.
In Deutschland
Der Nikolaus besucht die Kinder am 6. Dezember.
Er steckt Geschenke in die Stiefel, die die Kinder vor die Tür stellen.
Er hat manchmal einen Helfer, den Knecht Ruprecht.
Der Knecht Ruprecht ist in der Regel in eine braune oder schwarze Kutte
gekleidet, trägt am Gürtel eine Rute und hat Geschenke in einem Korb
auf seinem Rücken – meist kleine Säcke, gefüllt mit Mandarinen,
Erdnüssen, Schokolade und Lebkuchen.
In Österreich
Der Nikolaus kommt mit dem Krampus, einem Teufelchen, das
böse Streiche spielt. Häufig werden die Begriffe „Knecht Ruprecht“
und „Krampus“ als Synonyme verwendet. Jedoch entstammen die Figuren
verschiedenen Traditionen. Knecht Ruprecht verteilt meistens nur
die Ruten für unartige Kinder, der Krampus schlägt manchmal mit
der Rute selbst zu.
In der Schweiz und Liechtenstein
Samichlaus hat Helfer, die Schmutzlis heißen. Der Schmutzli beobachtet
achtet
die Kinder. Alles, was sie schon sehr gut können, schreibt der Schmutzli
utzli mit
blauer Farbe ins Samichlausbuch. Alles, was die Kinder noch ein bisschen besser machen
könnten, notiert er mit roter Farbe. Wenn er mit Samichlaus bei den Kindernn zu Besuch ist,
berichtet er Samichlaus, was er alles in seinem dicken Buch notiert hat. Bevor
vor Samichlaus
und die Schmutzlis ins Städtchen reisen können, haben Schmutzlis alle Hände voll
zu tun: Sie müssen das Waldhüsli* dekorieren, Grittibänzen** backen
acken
und Ruten binden.
* domek w lesie
** ciastka drożdżowe w formie ludzików
32
1
2
3
2. Jak nazywają się pomocnicy Świętego Mikołaja w Niemczech,
w Austrii oraz w Szwajcarii i w Liechtensteinie? Znajdź w tekstach
osoby przedstawione na fotografiach.
3. Jakie wspólne cechy łączą Świętego Mikołaja odwiedzającego
dzieci w Polsce z jego odpowiednikami w krajach DACHL?
33
Kompass–Training
CD1
11
Zadanie 1.
=DSR]QDM sLÚ ] WUHĂFLÈ ]DGDQLD. 8sï\s]\s] GZXNURWQLH NUöWNL WHNsW. 1D SRGsWDZLH LQIRUPDFML ]DZDUW\FK
Z QDJUDQLX Z\ELHU] ZïDĂFLZH X]XSHïQLHQLH ]GDQLD A % OXE C.
'LH )UHXQGH sSUHFKHQ đEHU
A.
CD1
12
1
%.
C.
Zadanie 2.
=DSR]QDM sLÚ ] WUHĂFLÈ ]DGDQLD. 8sï\s]\s] GZXNURWQLH NUöWNL WHNsW. 1D SRGsWDZLH LQIRUPDFML ]DZDUW\FK
Z QDJUDQLX Z\ELHU] ZïDĂFLZH X]XSHïQLHQLH ]GDQLD A % OXE C.
(LQ 0DQQ XQG HLQH )UDX sSUHFKHQ đEHU
A. .LQR
%. 6SRUW
C. GDV )HUQVHKSURJUDPP
Zadanie 3.
3U]HF]\WDM WHNsW. = SRGDQ\FK RGSRZLHG]L AļC Z\ELHU] ZïDĂFLZÈ ]JRGQÈ ] WUHĂFLÈ WHNsWX.
Hi, David,
herzliche Grüße aus den Ferien in
Italien. Ich wohne mit meinen Freunden
Daniel und Chris zusammen. Sie sind
super. Daniel ist groß, blond und sportlich:
Er schwimmt gut, spielt Volleyball und lernt
Wasserski. Chris ist nicht groß und er ist sehr
lustig und aktiv. Er spielt Gitarre und tanzt
Iantastisch. Sein Hobby ist Fotogra¿eren.
Jetzt gehen wir in die Disco.
Ciao!
Robin
5RELQ EHsFKUHLEW LQ sHLQHP %ULHI
A. VHLQH +REE\V
David Weber
Burgstr. 32
A – 1120 Wien
Österreich
%. VHLQH )UHXQGH
C. VHLQH )HULHQSOÄQH
3RZ\ĝV]H ]DGDQLD VSUDZG]DMÈ ]QDMRPRĂÊ UR]XPLHQLD WHNVWX VïXFKDQHJR L F]\WDQHJR
: QLHNWöU\FK ]DGDQLDFK PXVLV] UR]SR]QDÊ JïöZQÈ P\ĂO VïXFKDQHJR OXE F]\WDQHJR WHNVWX F]\OL RNUHĂOLÊ
R F]\P MHVW WHQ WHNVW
.LHG\ VïXFKDV] QDJUDñ OXE F]\WDV] WHNVW\ SR UD] SLHUZV]\ VWDUDM VLÚ ÊZLF]\Ê WÚ XPLHMÚWQRĂÊ
34
.2081,.AC-A
3RJRGD
3RWUDğÚ RSLVDÊ SRJRGÚ
=:527< , :<5A¿(1,A
3202C1A *5A0A7<.A
(V LVW ZDUP (V LVW ZRONLJ (V UHJQHW
+HXWH JLEW HV *HZLWWHU LQ œVWHUUHLFK
(V VFKQHLW LQ +DPEXUJ 'LH 6RQQH VFKHLQW
=DLPHN
QLHRsRERZ\ Hs
*UDPPDWLN V =DLPHN RsRERZ\
Z ELHUQLNX
*UDPPDWLN V WDEHOD 3RWUDğÚ ]DS\WDÊ R WHUPLQ L R F]DV
WUZDQLD QS ĂZLÈW IHULL ]DMÚÊ
3RWUDğÚ RSLVDÊ XOXELRQÈ SRUÚ URNX
L ]DMÚFLD GOD QLHM W\SRZH
GHU )UđKOLQJ GHU 6RPPHU GHU +HUEVW GHU :LQWHU
-DQXDU )HEUXDU 0ÄU] $SULO 0DL -XQL -XOL
$XJXVW 6HSWHPEHU 2NWREHU 1RYHPEHU
'H]HPEHU
$P HOIWHQ 1RYHPEHU IHLHUW PDQ LQ 'HXWVFKODQG GHQ
0DUWLQVWDJ 'LH :LQWHUIHULHQ LQ 6DFKVHQ GDXHUQ YRP
]ZHLWHQ ELV ]XP IđQI]HKQWHQ )HEUXDU
$P :LHYLHOWHQ LVW 0XWWHUWDJ?
9RQ ZDQQ ELV ZDQQ GDXHUQ GLH )HULHQ LQ %D\HUQ?
,FK PDJ GHQ :LQWHU ,FK OLHEH 6FKQHH ,P -DQXDU
KDEH LFK *HEXUWVWDJ XQG LFK IHLHUH LKQ PLW )UHXQGHQ
¥ZLÚWD L XURF]\sWRĂFL
3RWUDğÚ SRZLHG]LHÊ MDNLH SUH]HQW\
GDMÚ EOLVNLP
3RWUDğÚ SRZLHG]LHÊ MDN VSÚG]DP
ĂZLÚWD L GRZLHG]LHÊ VLÚ MDN VSÚG]DMÈ
ĂZLÚWD LQQH RVRE\
3RWUDğÚ RSRZLHG]LHÊ
R SU]\JRWRZDQLDFK L SU]HELHJX
SU]\MÚFLD XURG]LQRZHJR
,FK PùFKWH PHLQHU 0XWWHU HLQH .HWWH VFKHQNHQ
,FK NDXIH PHLQHP %UXGHU HLQH &'
0HLQH )DPLOLH IHLHUW 2VWHUQ ]XVDPPHQ :LU HVVHQ
]XVDPPHQ XQG GDQQ IDKUHQ ZLU LQV *UđQH
:R XQG PLW ZHP IHLHUVW GX :HLKQDFKWHQ?
,FK ODGH *ÄVWH HLQ ,FK VFKPđFNH GDV =LPPHU
IHVWOLFK ,FK YHUNOHLGH PLFK DOV +H[H 'LH *ÄVWH
NRPPHQ SđQNWOLFK :LU HVVHQ HLQH 7RUWH XQG WDQ]HQ
2GPLDQD U]HF]RZQLND
L ]DLPND G]LHUĝDZF]HJR
Z FHORZQLNX
*UDPPDWLN V WDEHOH .DOHQGDU]
3RWUDğÚ QD]ZDÊ SRU\ URNX
3RWUDğÚ QD]ZDÊ PLHVLÈFH
3RWUDğÚ RNUHĂOLÊ WHUPLQ\ QS ĂZLÈW
IHULL ]DMÚÊ L F]DV LFK WUZDQLD
2GPLDQD F]DsRZQLND
]ZURWQHJR
*UDPPDWLN V WDEHOD 35

Podobne dokumenty