Jednostka Wojskowa Nr 3674 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1

Transkrypt

Jednostka Wojskowa Nr 3674 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1
Jednostka Wojskowa Nr 3674
10-073 Olsztyn
ul. Saperska 1
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Olsztyn, dnia 21.08.2015 r.
Nr sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na:
" Roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej urządzeń i instalacji
kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1
oraz
roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej urządzeń i instalacji
kotłowni w budynku nr 87 w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1
oraz
roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń sanitarnych
w budynku nr 88 na terenie JW 3674 Olsztyn ul. Saperska 1.
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 21.08.2015 r. pod nr 215526 - 2015
oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającegobiuro przepustek i na własnej stronie internetowej www.22wog.wp.mil.pl
Termin składania ofert: 07.09. 2015 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:
07.09 .2015 r. godz. 11:30
DOWÓDCA
z upoważnienia
KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/-/ Leszek CHOBOT
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 1 z 139
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Jednostka Wojskowa 3674
10-073 Olsztyn ul. Saperska 1
NIP: 739-38-27-791
tel: 261 32 28 15 fax: 261 32 34 50
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.22wog.wp.mil.pl
I.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”.
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674 Olsztyn
ul. Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej
urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 87 w JW. 3674 Olsztyn ul.
Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń
sanitarnych w budynku nr 88 na terenie JW 3674 Olsztyn ul. Saperska 1,
zgodnie z dokumentacja projektową.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do
specyfikacji:
2.1. dokumentacja projektowa (w tym rysunki, przedmiary robót, odpowiedź na
zgłoszenie/decyzje);
2.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR).
Oryginały dokumentów Zamawiający może także udostępnić do wglądu w swojej
siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu.
3. Zamawiający informuje, że przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną,
a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem
zamówienia.
4. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie.
5. Od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi dla całości
robót. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi na
przedmiot zamówienia.
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Część 1
Prace dotyczące przygotowania placu budowy
kod - 45100000-8
Prace rozbiórkowe
kod - 45110000-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu
kod - 45111200-6
Część 2
Prace dotyczące przygotowania placu budowy
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
kod - 45100000-8
Strona 2 z 139
III.
Prace rozbiórkowe
Roboty w zakresie usuwania gruzu
kod - 45110000-1
kod - 45111200-6
Część 3
Prace dotyczące przygotowania placu budowy
Prace wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Częściowe lub pełne prace budowlane
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty murarskie
Prace tynkarskie
Kładzenie i wykładanie podłóg
Roboty malarskie i szklarskie
Roboty instalacyjne elektryczne
kod - 45100000-8
kod - 45400000-1
kod - 45200000-9
kod - 45300000-0
kod - 45262500-6
kod - 45410000-4
kod - 45421000-4
kod - 45440000-3
kod - 45310000-3
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:
Część 1 - Roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej urządzeń
i instalacji kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1;
Część 2 - Roboty budowlane na rozbiórce demolacyjnej urządzeń i instalacji
kotłowni w budynku nr 87 w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1;
Część 3 - Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń sanitarnych
w budynku nr 88 na terenie JW 3674 Olsztyn ul. Saperska 1.
IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – zakończenia
budowlanych objętych niniejszym postępowaniem Zamawiający określa na:
Część 1 - 57 dni kalendarzowych od terminu rozpoczęcia realizacji robót.
robót
Część 2 - 35 dni kalendarzowych od terminu rozpoczęcia realizacji robót.
Część 3 - 47 dni kalendarzowych od terminu rozpoczęcia realizacji robót.
Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac budowlanych nie może nastąpić później
niż 7 dni od dnia podpisania umowy.
V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY I SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
SPOSOBU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 3 z 139
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 – 1.4 winien spełniać, co najmniej jeden
z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2. Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
2.1. uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający dokona
oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia;
2.2. wiedzy i doświadczenia – Zamawiający dokona oceny spełnienia tego
warunku na podstawie oświadczenia;
2.3. potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie
oświadczenia;
2.4. dysponowania osobą (osobami) zdolną do wykonania zamówienia - kierownika
budowy - Zamawiający uzna dysponowanie osobą zdolną do wykonania
zamówienia, posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje
odpowiednie do stanowiska, jakie zostaną jej powierzone, tj.:
a) Osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,
b) Osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro1
energetycznych
c) Osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnosanitarnej 2
lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do
wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane tej specjalności.
UWAGA! Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243,
poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394).
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie
oświadczenia o posiadaniu osoby (osób) spełniającej (spełniających)
powyższe warunki.
2.5. sytuacja ekonomiczna i finansowa – Zamawiający dokona oceny spełnienia
tego warunku na podstawie oświadczenia.
1
2
Dotyczy części 3
Dotyczy części 3
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 4 z 139
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienie warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru
oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ) oraz aktualny odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
6. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp.
VI.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty
należy załączyć:
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ); W przypadku oferty
składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
1.2 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ
(wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie
spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (wg wzoru zał. 3 do
SIWZ);
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 5 z 139
2.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3 listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej, co Wykonawca
- w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, późn. zm.)
albo
informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
(wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3. powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty, o których mowa w ust. 2 składa
każdy z tych Wykonawców oddzielnie.
VII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości:
3 500 zł, w tym:
Część 1 - 1 000 zł
Część 2 - 1 200 zł
Część 3 - 1 300 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Wadium
uznaje się za wniesione, jeżeli:
2.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert,
2.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone
w budynku nr 1, pok. nr 14 (p. Monika Giemza) przed upływem terminu do
składania ofert.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 3313 9120 0000.
4. Formy wniesienia wadium:
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 6 z 139
4.1. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1.1. pieniądzu;
4.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
4.1.3. gwarancjach bankowych;
4.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z
2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96,
poz. 620).
4.2. w treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być
wyszczególnione okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale punkt 6
w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta
(poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta
(poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu
potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Zamawiającego.
5. Zwrot wadium.
5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
z zastrzeżeniem pkt. 6.1 niniejszego rozdziału;
5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zatrzymanie wadium.
6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub
pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie;
6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
6.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
6.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 7 z 139
6.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Inne postanowienia dotyczące wadium.
7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę,
który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
7.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie, pkt. 5.1. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
VIII.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują faksem lub droga elektroniczną. Każda ze stron, na żądanie drugiej jest
obowiązana do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa
4. Domniemywa się, iż pismo wysłane na numer faksu lub e-maila podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego
do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji
w sposób określony w ust. 2 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie
później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania
i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na
stronie internetowej (www.22wog.wp.mil.pl), pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Dla zainteresowanych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania oględzin
miejsca realizacji robót budowlanych w terminie do 04.09.2015 r., po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 261 32 27 50, p. Magdalena GRĘDA.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania
ofert poinformuje Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej
www.22wog.wp.mil.pl.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 8 z 139
10.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Jednostka Wojskowa 3674, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn tel: 261 32 28 15
fax: 261 32 34 50 lub na e-mail: [email protected] w formie
zeskanowanego dokumentu.
11.Zamawiający upoważnił do porozumiewania się z Wykonawcami: p. Teresa
Łabaszewska-Buń, Tel/fax. 261 32 28 15, Tel. 261 32 38 66. Kontakt od
poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.
IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być
dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia
pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż polski winien
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione
w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Zaleca się by strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być zamieszczona informacja o ilości stron.
9. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 9 z 139
10.
11.
12.
13.
XI.
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające
zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę.
Na ofertę składają się:
13.1. formularz ofertowy wg wzoru (zał. nr 1 do SIWZ);
13.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru (zał. nr 2 do SIWZ);
13.3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
wg wzoru (zał. nr 3 do SIWZ);
13.4. oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu osoby (osób) zdolnej (zdolnych) do
wykonywania zamówienia wg wzoru (zał. nr 4 do SIWZ);
13.5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
13.6. informacja Wykonawcy dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
wg wzoru (zał. nr 5 do SIWZ);
13.7. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik –
także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 3674
Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, w kancelarii jawnej jednostki,
budynek nr 1, pokój nr 18, parter, do dnia 07.09.2015 r. roku, do godziny
11:00.
2. Oferty można składać w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.30.
3. Składając ofertę osobiście należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki (nie
dopuszcza się możliwości składania ofert na biurze przepustek lub u oficera
dyżurnego). Za moment wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia
odbioru przesyłki. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za
termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki
przez kancelarię jednostki.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:
Jednostka Wojskowa 3674
ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 10 z 139
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
XII.
oraz opisane:
„Przetarg numer sprawy 307/308/312/26/RB/PN/15/T na ………………………
nie otwierać do dnia ………. do godziny ……..…”,
przesłanej lub złożonej osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie oznakowanej jak pkt. 3 z
dodanym napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi
na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofywanymi nie będą
otwierane.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego budynek nr 2 - II piętro, pok. 220.
Otwarcie ofert jest jawne.
Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny.
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na
jego wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, wzywa do uzupełnienia oświadczeń lub
dokumentów, poprawia oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty.
Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego
o udostępnienie dokumentów postępowania (w przypadku ofert - tylko w części
niezastrzeżonej przez Wykonawców), a Zamawiający określi pisemnie termin
i miejsce udostępnienia dokumentacji z zastrzeżeniem, że oferty udostępnia się od
chwili ich otwarcia, pozostałe dokumenty nie później niż w dniu przesłania informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe
oznacza, że cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji technicznej wykonania robót oraz
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 11 z 139
2.
3.
4.
5.
XIII.
przedmiarów robót jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można
wykonać zamówienia.
W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić m.in.:
a) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi (w tym utylizacja)
i robotami tymczasowymi;
b) przewidywany, uzyskany przychód ze sprzedaży odpadów budowlanych nie
podlegających utylizacji pozostawianych do dyspozycji Wykonawcy;
c) podatek od towarów i usług obowiązujący na dzień składania ofert, oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi,
roboty) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem
akcyzowym.
Cena oferty musi zawierać wszelkie składniki cenotwórcze i koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia.
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w specyfikacji technicznej i przedmiarach
robót obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy
nie może ulec zwiększeniu.
Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
pomiędzy ceną wyrażoną cyfrowo i słownie przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
Zamawiający poprawi w ofercie:
5.1 oczywiste omyłki pisarskie;
5.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
5.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta zostanie poprawiona.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę stosując poniższe kryteria
K 1 - Kryterium cena brutto oferty - znaczenie 95%
K 2 - Kryterium terminu wykonania - znaczenie 5%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów
wg systemu punktowego wg zasady
K= K1 + K2
gdzie
K - liczba punktów ogółem
K 1 - Cena brutto oferty - 95%
K 2 - Termin wykonania - 5%
1)
W kryterium K 1 - "Cena brutto oferty" zostanie zastosowany wzór:
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 12 z 139
liczba punktów
=
najniższa oferowana cena brutto
----------------------------------------- x 100 pkt. x 95%
cena brutto badanej oferty
2) W kryterium K 2 - "Termin wykonania ":
Część 1
a) Wykonawca, który zaproponuje skrócenie terminu wykonania zamówienia do
52 dni otrzyma 5 pkt.
b) Wykonawca, który zaproponuje terminu wykonania zamówienia wskazany
w SIWZ ( 57 dni) otrzyma 0 pkt.
c) Brak podania terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna za przyjęcie
przez Wykonawcę terminu określonego w SIWZ.
Część 2
a) Wykonawca, który zaproponuje skrócenie terminu wykonania zamówienia do
30 dni otrzyma 5 pkt.
b) Wykonawca, który zaproponuje terminu wykonania zamówienia wskazany
w SIWZ ( 35 dni) otrzyma 0 pkt.
c) Brak podania terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna za przyjęcie
przez Wykonawcę terminu określonego w SIWZ.
Część 3
a) Wykonawca, który zaproponuje skrócenie terminu wykonania zamówienia do
42 dni otrzyma 5 pkt.
b) Wykonawca, który zaproponuje terminu wykonania zamówienia wskazany
w SIWZ ( 47) otrzyma 0 pkt.
c) Brak podania terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna za przyjęcie
przez Wykonawcę terminu określonego w SIWZ.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największą liczba punktów
uzyskana przez Wykonawcę.
3. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że złożone
oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
XIV.
INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 13 z 139
1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. w terminie nie krótszym
niż 5 dni, z zastrzeżeniem ust. 2. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 7 dni od
upływu terminu na wniesienie odwołania.
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych
w art. 94 ust. 2 Pzp.
3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego,
o czym Wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie (zaproszenie do zawarcia
umowy).
4. Przed podpisaniem umowy strony ustalą osoby reprezentujące Wykonawcę oraz
Zamawiającego.
5. Ustala się, że umowa zostanie podpisana w 3 egzemplarzach – 2 egz. dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed
podpisaniem umowy zgodnie z ust. 3 do niezwłocznego:
6.1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6.2. przedłożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową
(w 2 egz.) sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867
z 2001r.);
6.3. przedłożenia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego
potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za szkody wyrządzone,
w związku lub przy okazji wykonywania umowy (o wartości nie mniejszej niż
wartość złożonej oferty);
6.4. dostarczenia wykazu osób oraz pojazdów realizujących zamówienie celem
wydania przepustek osobowych i samochodowych, wraz z podaniem:
a) imienia i nazwiska
b) serii i numeru tożsamości
c) stanowiska ( pełnionej funkcji)
d) zdjęć pracowników realizujących roboty ( dopuszcza się wersję
elektroniczną fotografii)
e) marki i numeru rejestracyjnego pojazdu.
Uwaga: Kierownik budowy sporządzi wniosek zbiorczy o wydanie przepustek
okresowych - wzór załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie
z wyprzedzeniem co najmniej 2-dni roboczych uzgadniać wszelkie zmiany
osobowe pracowników. Dowódca JW 3674 zastrzega sobie prawo zgłaszania
wniosków dotyczących składu zespołu osobowego Wykonawcy. Przed
rozpoczęciem realizacji zadania na terenie kompleksu wojskowego, pełnomocnik
d/s OIN Zamawiającego przeprowadzi z pracownikami Wykonawcy 15
minutowe szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych ( art. 19 ustawy
z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. z 2010
nr 182 poz.1228. W przypadku osób biorących udział w realizacji zamówienia nie
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 14 z 139
posiadających obywatelstwa polskiego winny być spełnione wymagania
określone w Decyzji nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. MON
z 2012 r., poz. 33), zamieszczonej na stronie http://www.dz.urz.mon.gov.pl.
6.5. złożenie oświadczenia, że osoby biorące udział w realizacji umowy posiadają
przeszkolenie w zakresie przestrzegania przepisów BHP (zał. nr 4 do umowy);
6.6. wskazania osoby (osób) posiadającej wymagane uprawnienia budowlane
wraz kserokopiami tych uprawnień i kserokopiami aktualnych
zaświadczeń o przynależności tej (tych) osoby (osób) do Izby Samorządu
Zawodowego zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego;
6.7. przesłania umowy regulującej współpracę Wykonawców, jeżeli wspólnie
ubiegali się o zamówienie.
XV.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem”, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% (w zaokrągleniu do pełnych złotych)
ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie może być wniesione przez Wykonawcę w jednej lub kilku formach
zapisanych następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
- termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania;
c) gwarancjach bankowych - termin ważności 30 dni od wykonania
zobowiązania;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych - termin ważności 30 dni od wykonania
zobowiązania;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie
z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść
dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa
zamówień publicznych, czyli Zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30%
wysokości zabezpieczenia.
6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień
publicznych.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe
zobowiązanie
gwaranta
(poręczyciela)do
wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 15 z 139
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta
(poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu
potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 33 13 9120 0000.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
XVI.
ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie umowy
– zał. nr 6 do SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty.
INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
XVIII.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
XVII.
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2-4
przywołanej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego.
XIX.
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XX.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XXI.
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 16 z 139
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie obcej.
XXII.
XXIII.
INFORMACJA DOTYCZĄCA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Załączniki do SIWZ
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
- załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp
- załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące osoby (osób), które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy
- załącznik nr 5 – informacja Wykonawcy dotycząca przynależności do grupy
kapitałowej
- załącznik nr 6 – projekt umowy
- załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa
- załącznik nr 8 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- załącznik nr 9 – wzór wniosku o wydanie przepustek
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ Magdalena GRĘDA
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 17 z 139
Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy
.............................................
........................, dnia .................. r.
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
JEDNOSTKA WOJSKOWA 3674
UL. SAPERSKA 1
10-073 Olsztyn
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa (firma)/ imię nazwisko
Adres siedziby:................................................................................................................
Adres do korespondencji:................................................................................................
Numer telefonu do koresp.: ........................ Numer faksu do koresp.:...........................
(e-mail):................................................... NIP (przedsiębiorca):......................................
I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu
nr spr. 307/308/312/26/RB/PN/15/T na roboty budowlane polegające na
rozbiórce demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 4
w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na
rozbiórce demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 87
w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na
remoncie pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 88 na terenie JW 3674
Olsztyn ul. Saperska 1.
Oferujemy wykonanie zamówienia za:
Część 1 - Roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej urządzeń
i instalacji kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1
cenę brutto: ……………………… zł, cenę netto …………………… zł.
Słownie: ..................................................................................... zł brutto
Cena brutto uwzględnia przewidywany, uzyskany przychód ze sprzedaży
odpadów budowlanych (złomu m.in. grzejników, zaworów stalowych, żeliwnych i
mosiężnych) niepodlegających utylizacji pozostawianych do dyspozycji Wykonawcy
termin wykonania .................dni
Część 2 - Roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej urządzeń
i instalacji kotłowni w budynku nr 87 w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1
cenę brutto: ……………………… zł, cenę netto …………………… zł.
Słownie: ............................................................................................. zł brutto
Cena brutto uwzględnia przewidywany, uzyskany przychód ze sprzedaży
odpadów budowlanych (złomu m.in. grzejników, zaworów stalowych, żeliwnych i
mosiężnych) niepodlegających utylizacji pozostawianych do dyspozycji Wykonawcy
termin wykonania .................dni
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 18 z 139
Część 3 - Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń sanitarnych
w budynku nr 88 na terenie JW 3674 Olsztyn ul. Saperska 1
cenę brutto: ……………………… zł, cenę netto …………………… zł.
Słownie: ............................................................................................. zł brutto
termin wykonania .................dni
II. Przedkładamy wszystkie wymagane rozdziałem XI ust. 13 SIWZ dokumenty jako
załączniki do naszej oferty.
III. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Oświadczam, że wartość brutto niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
2) Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia,
w którym upłynął termin składania ofert.
3) Oświadczamy, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w niej zawarte.
4) W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuję się do zawarcia
pisemnej umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego
wyznaczonym.
Oferta została złożona na ….... ponumerowanych kolejno stronach łącznie z wszystkimi
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.
………...................................
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 19 z 139
Załącznik nr 2 do SIWZ
………....................................
………............. dnia ....................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674
Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 87
w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na
remoncie pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 88 na terenie JW 3674
Olsztyn ul. Saperska 1.
oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ................................................................................................................
oznaczenie Wykonawcy
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 1473 z zm.) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
………..................................................
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 20 z 139
Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………………
……….......... dnia .....................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674
Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 87
w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na
remoncie pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 88 na terenie JW 3674
Olsztyn ul. Saperska 1.
oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy
Oświadczam, że ................................................................................................................
oznaczenie Wykonawcy
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 1473 z zm.),
zwanej dalej "Pzp".
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wyklucza się:
1) uchylono;
1a) uchylono;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 21 z 139
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary,
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie
wyroku.
…….......................................
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 22 z 139
Załącznik nr 4 do SIWZ
……………………………….....
...................., dn. ................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674
Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 87
w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na
remoncie pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 88 na terenie JW 3674
Olsztyn ul. Saperska 1.
oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że osoba (osoby), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiada wymagane uprawnienia budowlane:
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych3
 w specjalności instalacyjno-sanitarnej4
Osoba ta, (osoby te) spełniają wymagania stawiane przed Kierownikiem
budowy w wymaganym zakresie i posiada (posiadają) wymagane uprawniania
budowlane do realizacji niniejszego zamówienia oraz jest (są) członkiem (członkami)
właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z przepisami polskiego Prawa
budowlanego.
Obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie:
......................................................................................................... ....
( imię i nazwisko , nr uprawnień)
…..........................................
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)
3
4
Dotyczy części 3
Dotyczy części 3
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 23 z 139
Załącznik nr 5 do SIWZ
...................................
...................... dnia ..................
pieczątka firmy
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674
Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 87
w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na
remoncie pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 88 na terenie JW 3674
Olsztyn ul. Saperska 1.
oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
My, niżej podpisani
…………………..…………………..…………………..…………………..……………………..
Działając w imieniu
…………………..…………………..…………………..………………….………………………
…………………..…………………..…………………..…………………..……………………..
Oświadczamy, że Wykonawca…………………..…………………..………………………….
…………………..…………………..…………………..………………….………………………
nie należy do grupy kapitałowej
……….................................
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)
UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz.
1473 z zm.).
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 24 z 139
Załącznik nr 6 do SIWZ
Egz. nr ………
(projekt)
UMOWA Nr …........../FIN/2015
zawarta w dniu ….………………..r., pomiędzy:
Skarbem Państwa - Jednostką Wojskową Nr 3674 z siedzibą w Olsztynie ul. Saperska
1, NIP 7393827791, REGON 280603684, zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Dowódcę – …………………………………………
a
………………………………………………………………………………………....................
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie robót
ogólnobudowlanych polegających na: „……………………” zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną STWiOR)
stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
§2
Termin rozpoczęcia realizacji robót ustala się na dzień .…………… roku, natomiast
termin zakończenia całości robót budowlanych objętych niniejszą umową ustala się do
dnia …………… roku.
§3
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia
realizacji robót.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę:
…….....…. złotych brutto (słownie złotych: ……….……….) ………….. złotych netto
(słownie złotych netto:…………….) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym
załącznik do umowy.
2. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w całości,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone, przez komisję powołaną przez
Zamawiającego, w oparciu o faktycznie wykonaną ilość robót, po potwierdzeniu ich
wykonania przez przedstawiciela Zamawiającego (wskazanego w § 5) w książce
obmiaru i kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu cen i stawek
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 25 z 139
określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy; niezależnie od tego zapisy § 10 stosuje się odpowiednio.
3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe - ponad wynagrodzenie
ryczałtowe ustalone w ust. 1, z tytułu realizacji robót przekraczających zakres
przedmiotu umowy określony w § 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§5
Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującym wykonanie robót:
w branży budowlanej jest .................................... tel. …………………….*
w branży sanitarnej jest ......................................... tel. …………………….*
w branży elektrycznej jest ...................................... tel. …………………….*
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
Kierownik budowy …………………...zam. ………….…………….… tel. ………….*
w branży sanitarnej jest ...................... tel. ………*
w branży elektrycznej jest ................... tel. ………*
Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy
po ukończeniu robót w pełnym zakresie, co zostanie potwierdzone sporządzeniem
protokołu odbioru robót objętych zamówieniem.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie i gotowość do odbioru wpisem
do dziennika budowy oraz stosownym pismem/faksem. Potwierdzenie wpisu lub
brak ustosunkowania się inspektora nadzoru (przedstawiciela Zamawiającego)
w terminie 7 dni od daty wpisu Wykonawcy do dziennika budowy oznaczać będzie
osiągnięcie gotowości do odbioru, o czym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie w terminie 14 dni od daty
potwierdzonej pisemnie gotowości odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów
wymaganych przepisami Prawa budowlanego oraz książkę obmiarów, dowód
przekazania materiałów z demontażu i rozbiórki, książkę obmiaru robót.
A w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 także kosztorys powykonawczy
uzgodniony z Zamawiającym. Wymienione dokumenty podlegają sprawdzeniu
i akceptacji przez inspektora/ inspektorów nadzoru (przedstawiciela/ przedstawicieli
Zamawiającego).
Od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi dla całości
robót. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.
Odbiór dokonany zostanie z jednoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy do
eksploatacji uprawnionemu użytkownikowi.
§6
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
§7
1. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach
przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w stosownym protokole.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 26 z 139
2. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia,
a nie uniemożliwiają one podjęcia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie
umowne. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania
go po raz drugi, a Wykonawca zobowiązany jest spełnić to żądanie.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
§8
Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą po zakończeniu
i odbiorze robót przez Zamawiającego.
Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przedłożyć dowody potwierdzające
zapłatę
wymagalnego
wynagrodzenia
podwykonawcom
lub
dalszym
podwykonawcom.
Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktury do realizacji jest komplet
prawidłowo sporządzonych dokumentów określonych w § 5 ust. 6 sprawdzonych
pod tym względem przez inspektora nadzoru/ przedstawicieli zamawiającego
określonych w § 5.
Fakturę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni po odbiorze
robót przez Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z konta bankowego
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
§9
Wykonawca wykona osobiście roboty budowlane w branży budowlanej,
a pozostałe/ą branże/ę może wykonać przy udziale podwykonawców.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w ciągu 7 dni od zawarcia
Umowy o nazwach firm Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizacje
robót wraz ze wskazaniem części robót powierzanych poszczególnym
Podwykonawcom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 25 dni,
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł
umowę:
 zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub
 przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi,
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 27 z 139
5.
6.
7.
8.
9.
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego
wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy
o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od
zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres
robót wykonanych przez Podwykonawcę,
b) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia,
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego
Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,
a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może
nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 22 umowy,
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nie wyższą niż wynikająca z cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy i wraz z częścią
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być zrealizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem części dokumentacji, nie
później niż 14 dni przed jej zawarciem.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia
projektu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w § 22
umowy.
Zamawiający zgłosi w terminie wskazanym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo,
określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy,
wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa
w ust. 7,
c) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla
Podwykonawców,
d) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 25 dni od doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
za wykonane roboty budowlane,
e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do
wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość
wycenioną za tą robotę w Ofercie Wykonawcy,
f) zamieszczenie w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 28 z 139
Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez
Podwykonawcę,
g) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
h) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla robót,
i) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą na podstawie Umowy.
10.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości
zastrzeżenia Zamawiającego.
11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od zawarcia tej Umowy, jednakże nie później
niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót
budowlanych.
12.Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia
w przypadkach określonych w ust. 9.
13.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie
14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej zastrzeżeń.
14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo,
których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi,
przy czym wyłączenie nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50.000 zł.
15.Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo
w przypadku określonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku
przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 14, zawierającej
termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia faktury lub
rachunku. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
16.Wykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa
w pkt. 11 i 14, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny
dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy potwierdzający
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 29 z 139
17.Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub
zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 4 – 16.
18.Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone
w ust. 17, stosuje się zasady określone w ust. 10 – 16.
19.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
20.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie
rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania potwierdzających je Podwykonawców lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
21.Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zapłaci
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego
Podwykonawcy,
Podwykonawca może się zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia
bezpośrednio do Zamawiającego.
22.Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 21 Zamawiający
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.
23.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22,
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
24.Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie,
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22
uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.
25.Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych
polskich (PLN).
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 30 z 139
26.Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub
skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
27.Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 22 umowy może żądać
od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny,
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie spełniają warunków lub
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminu realizacji tych robót.
§ 10
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych liczonych
od wartości całkowitego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1:
a) w wysokości 0,5% z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania
przedmiotu umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) w wysokości 0,5% z tytułu nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie – za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
c) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 15%,
d) postanowień zawartych w § 10 ust. 1 pkt. a) nie stosuje się, jeżeli Wykonawca
osiągnie gotowość do odbioru w terminie wskazanym w § 2, a następnie dojdzie
do podpisania i sporządzenia protokółu odbioru zgodnie z § 5. Jeżeli Wykonawca
nie osiągnie gotowości do odbioru w terminie wskazanym w § 2, kary umowne
będą naliczane do dnia sporządzenia i podpisania protokółu odbioru.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmian, potwierdzonej za
zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak
wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty, w wysokość 1000,00 złotych za każdy nie przedłożony do
akceptacji projekt Umowy, lub jej zmianę, kopię Umowy lub jej zmianę,
b) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1000,00 złotych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Strony zgodnie oświadczają, że kary umowne mogą być potrącane przez
Zamawiającego z bieżącej należności Wykonawcy.
§ 11
1. Zamawiający wraz z terenem budowy przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz
wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej itp.
2. Strony uzgodnią granice terenu budowy, stan i sposób korzystania z dróg
i chodników na terenie kompleksu wojskowego oraz inne niezbędne elementy
współpracy wg protokołu przekazania terenu budowy.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 31 z 139
3. Zamawiający rozliczy Wykonawcę za używanie wody z odprowadzeniem ścieków
(w celach sanitarno-higienicznych i na potrzeby budowy), w uzgodnieniu
z Wykonawcą, w formie ryczałtu naliczonego przez Zamawiającego.
4. Rozliczenie zużytych mediów dokonane będzie na podstawie aktualnych cen
wykazanych na fakturach wystawianych Zamawiającemu przez dostawców mediów
komunalnych.
5. Należność za zużytą zimną i ciepłą wodę, odprowadzenie ścieków Wykonawca
opłaci Zamawiającemu na podstawie rachunku wystawionego przez Jednostkę
Wojskową Nr 3674 w Olsztynie z terminem płatności 30 dni od daty jego
wystawienia.
6. Należność za zużytą energię elektryczną dla potrzeb budowy Wykonawca opłaci na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w Olsztynie w oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą
a Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Olsztynie.
7. Utylizacja odpadów odbędzie się w ramach kosztów ogólnych budowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres związania umową posiadać aktualną
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone,
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w związku lub przy okazji
wykonywania umowy, w sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż ………………
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie budowy warunki bezpieczeństwa
i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 13
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu nowych
materiałów zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty zespołem roboczym, który
zagwarantuje terminowe wykonanie robót.
Zastosowane materiały powinny posiadać znaki, atesty, certyfikaty materiałowe
zgodnie z Prawem Budowlanym. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te
zostaną poddane badaniom, na terenie budowy lub też w określonym przez
Zamawiającego miejscu.
Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty materiałowe na każde żądanie
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgromadzone materiały z terenu budowy na
swój koszt.
§ 14
1. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) – zamówienia
oraz rękojmi, Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego należność
w wysokości ………. złotych stanowiącą 5% wynagrodzenia umownego na
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 32 z 139
zasadach określonych w art. 147 – 151 ustawy z dnia 29.01.2004 r. ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Część zabezpieczenia gwarantującą wykonanie robót w wysokości 70% zwrócona
zostanie w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym. Pozostała część w wysokości
30% zostanie zatrzymana na okres rękojmi określonej przez Wykonawcę na 36
miesięcy, zabezpieczając usunięcie wad ujawnionych w tym okresie, ze zwrotem
w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.
3. ZNWU wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie przez Zamawiającego na
odrębnym oprocentowanym rachunku w banku: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397
0020 3313 9120 0000 i podlegać będzie zwrotowi Wykonawcy wraz z odsetkami
bankowymi na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W okresie realizacji robót i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,
f) zawieszeniu działalności Wykonawcy.
§ 15
Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy,
b) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym,
c) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres ponad 7 dni,
d) Wykonawca przekroczył umowny termin realizacji przedmiotu umowy określony
w § 2 o 14 dni,
e) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania,
f) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bądź niezgodnie
z dokumentacją,
g) Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań określonych w § 14 ust. 4 niniejszej
umowy,
h) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto umowy w sprawie
zamówienia publicznego określonej w §4 ust 1.
i) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawca jest
zobowiązany w terminie do 14 dni od oświadczenia mu o odstąpieniu od umowy
przedstawić kompletne rozliczenie wykonanych robót. Brak wykonania tego
obowiązku powoduje powstanie dodatkowej kary umownej w wysokości 0,5%
wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku braku rozliczenia wykonanych robót
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 33 z 139
w podanym terminie, Zamawiający może rozliczyć je przy pomocy powołanej przez
siebie komisji.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia.
4. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 stanowi odstąpienie od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
Zamawiający zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót,
b) odkupienia zakupionych na tę budowę materiałów i urządzeń pozostających na
budowie,
c) przejęcia terenu budowy.
§ 16
Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§ 17
Materiały i odpady powstałe w trakcie realizacji robót Wykonawca komisyjnie rozliczy
z Zamawiającym i dostarczy:
a) w przypadku materiałów - do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
(tj. magazyn 22 WOG);
b) w przypadku odpadów - na składowisko odpadów lub do zakładu utylizacji,
zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r., poz. 21).
§ 18
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją określoną w § 1,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi Polskimi
Normami Budowlanymi.
§ 19
Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności, przysługujących mu względem
Zamawiającego, które wynikają z zapisów niniejszej umowy, bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 20
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 21
Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
w pierwszej kolejności polubownie, a następnie w sądzie właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
§ 22
Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy
niniejszej umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub
sporządzane przez upoważnionych przedstawicieli (za wyjątkiem składania oświadczeń
woli powodujących powstanie zobowiązań i zmian niniejszej umowy)
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 34 z 139
po stronie Zamawiającego: ……...................................tel. nr …………………….
po stronie Wykonawcy: …….........................................tel. nr …………………….
§ 23
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 24
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach,
2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 25
Integralną część postanowień umownych stanowią załączniki:
Zał. nr …. – kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową
Zał. nr ….– dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót
Zał. nr ….– formularz ofertowy
Zał. nr ….– oświadczenie
WYKONAWCA
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
ZAMAWIAJĄCY
Strona 35 z 139
Załącznik nr 4 do umowy
……………………, dn. …….......
...............................................
(pełna nazwa zakładu pracy)
…………………………………
(adres zakładu pracy)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674
Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na rozbiórce
demolacyjnej urządzeń i instalacji kotłowni w budynku nr 87
w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1 oraz roboty budowlane polegające na
remoncie pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 88 na terenie JW 3674
Olsztyn ul. Saperska 1.
oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że pracownicy zatrudnieni w …………………………………………………...
(nazwa zakładu pracy)
………………………………………………………………………………………………….......
Wykonujący pracę na terenie …………………………………………………………………..
odbyli obowiązujące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
pracy na określonym stanowisku, a także posiadają inne niezbędne uprawnienia do
wykonywania zadań na stanowisku pracy.
Zostali poinformowani:
 o zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy,
 o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających
zdrowiu i życiu pracowników,
 o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania
lub ograniczenia zagrożeń,
 pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, oraz wykonywania
działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
* Ponadto informuje, że zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
w …………………………………………………………………………………………….
wykonuje Pan(i) ……………………………., numer telefonu ………………………….
* na czas realizacji umowy wpisać osobę odpowiedzialną ze strony wykonawcy.
Wykaz pracowników
Lp.
Nazwisko i imię
Stanowisko
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Imię i Nazwisko
przełożonego pracownika
Uwagi *
Strona 36 z 139
oraz nr telefonu
* Inne istotne dane dot. pracownika, np. stopień niepełnosprawności.
…………………………….
(nazwa stanowiska)
…………………………….
(pieczątka i podpis)
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 37 z 139
DOTYCZY CZĘŚCI 1
Załącznik nr 7 do SIWZ/ Załącznik do umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej urządzeń i instalacji
kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1.
Podstawa opracowania
(§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 464)
Opracował:
/-/ Jan Pacholski
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 38 z 139
Spis zawartości dokumentacji projektowej
l.p.
1
2
3
Nazwa dokumentu
Strona tytułowa dokumentacji
Przedmiar robót
Wykaz urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Str.
1
4-8
9-13
Strona 39 z 139
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej istniejących stałych urządzeń
i instalacji kotłowni w budynku nr 4 w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1.
2. Nazwy i kody:
 grupy robót:
 Prace dotyczące przygotowania placu budowy
 klasy robót:
 Prace rozbiórkowe
 kategorii robót:
 Roboty w zakresie usuwania gruzu
 Roboty rozbiórkowe
kod - 45100000-8
kod - 45110000-1
kod - 45111200-6
kod - 45111300-1
3. Nazwa i adres zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
4. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących
części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania:
Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.
a)
Przedmiar robót opracował Jan Pacholski dn. 3.08.2015 r. na podstawie
wykazu ilościowego urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu
sporządzonego przez Sekcję Obsługi Infrastruktury (Henryk Mackoicz; Jerzy
Stempowski
5. Rodzaj i zakres robót podstawowych:
Roboty demontażowe urządzeń i instalacji:
- kotły żeliwne – 9 szt.
- zbiornik kondensatu stalowy -1 szt
1000x2000x1000- 2 szt.
- rurociągi technologiczne kotłowni zgodnie z załączonym przedmiarem
- konstrukcja wsporcza pod rurociągi i urządzenia
- pomosty nad kotłami i schody do kotłowni ze stali kształtowej
- czopuch murowany z cegły
- prowadnica suwnicy- 2 kpl
- elektrowyciąg – 2 kpl
- wymienniki pojemnościowe – 2 szt
Opracował: Jan Pacholski
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 40 z 139
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
1
Roboty demontażowe urządzeń i instalacji kotłowni w bud. nr 4-251
1 KNR 4-02
0409-07
Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego typu Eca IV o powierzchni ogrzewalnej
44.0 m2
kpl.
9
kpl.
Poszcz.
Razem
9.000
RAZEM
2 KNR 4-02
0418-06
Demontaż zbiornika kondensatu o pojemności do 3000 dm3 - zbiornik stalowy
kondensatu o wym. 1500x2000x1000, grubość blachy 3mm
szt.
2
szt.
9.000
2.000
RAZEM
3 KNR 4-02
0418-03
Demontaż zbiornika kondensatu o pojemności do 1000 dm3 - zbiornik stalowy
kondensatu o wym. 1000x1000x1000, grubość blachy 3mm
szt.
1
szt.
2.000
1.000
RAZEM
4 KNR 4-02
0417-08
Demontaż wymiennik pojemnościowegoV-2500L, typ WP6/16-6
szt.
1
szt.
1.000
1.000
RAZEM
5 KNR 4-02
0417-06
Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 1600 dm3 wymiennik pojemnościowy V-1600L, typ WP-6/8
szt.
1
szt.
1.000
1.000
RAZEM
6 KNR 4-04
0704-06
Analogia
Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 219-273 mm przy użyciu
palnika tlenowego - analogia do rur stalowych czarnych o średnicach 300mm i
400mm
m
147.6
m
147.600
RAZEM
7 KNR 4-04
0704-05
Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 139-193 mm przy użyciu
palnika tlenowego - rura stalowa czarna fi 150mm
m
23
m
Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 114-133 mm przy użyciu
palnika tlenowego - rury stalowe czarne fi 120mm oraz 125mm
m
74
m
Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 89-108 mm przy użyciu
palnika tlenowego - rura stalowa czarna fi 100mm
m
111
m
Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 76 i 83 mm przy użyciu
palnika tlenowego - rura stalowa czarna fi 80mm
m
235
m
Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu
palnika tlenowego - rury stalowe o średnicach 15mm, 20mm, 25mm, 32mm,
40mm, 50mm, 65mm
m
902
m
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr.
200 mm
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
235.000
902.000
RAZEM
12 KNR 4-02
0513-09
111.000
235.000
RAZEM
11 KNR 4-04
0704-01
74.000
111.000
RAZEM
10 KNR 4-04
0704-02
23.000
74.000
RAZEM
9 KNR 4-04
0704-03
147.600
23.000
RAZEM
8 KNR 4-04
0704-04
1.000
902.000
szt.
Strona 41 z 139
2
szt.
2.000
RAZEM
13 KNR 4-02
0513-08
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr.
150 mm
szt.
12
szt.
12.000
RAZEM
14 KNR 4-02
0513-07
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr.
125 mm
szt.
1
szt.
2.000
12.000
1.000
RAZEM
15 KNR 4-02
0513-06
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr.
100 mm
szt.
5
szt.
1.000
5.000
RAZEM
16 KNR 4-02
0513-05
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr.
65-80 mm
szt.
13
szt.
13.000
RAZEM
17 KNR 4-02
0513-04
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr.
50 mm
szt.
4
szt.
5.000
13.000
4.000
RAZEM
18 KSNR 8
0412-03
Demontaż zaworu przelotowego o śr. 50mm
szt
9
szt
4.000
9.000
RAZEM
19 KSNR 8
0514-05
Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego
o śr.100-125 mm
szt
1
szt
9.000
1.000
RAZEM
20 KNR 7-03
0104-04
Analogia
Wciągniki przejezdne o udźwigu do 3.0 t z napędem elektrycznym - analogia
demontaż elektrowciągarek o udźwigu 500 kg (50% montażu)
kpl.
2
kpl.
1.000
2.000
RAZEM
21 KNR 4-06
0118-01
Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i
elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy - blacha ryflowana
(971,244 kg), blacha wspornikowa gładka (8,6kg), kątowniki (138,56kg), ceowniki
(797,432kg), prowadnice suwnicy (960kg) (pomost nad kotłami i jego konstrukcja,
schody metalowe i ich konstrukcja, podesty metalowe, zewnętrzna konstrukcja
stalowa) , wymienniki pojemnościowe (1173kg), zbiorniki stalowe kondensatu
(753,6kg)
t
4.92
t
2.000
4.920
RAZEM
22 KNR 13-07
0201-01
Analogia
Podnoszenie lub opuszczanie do 10 m ładunku kat. A wciągarkami o napędzie
ręcznym lub elektrycznym - analogia transport pionowy zdemontowanych
urządzeń i instalacji z kotłowni
t
59.5
t
59.500
RAZEM
23 KNR 4-04
1107-03
1107-04
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odległość 5 km. Złom pochodzący z rozbiórki i demontażu
określony w przdmiarze wykonawca wywiezie z budowy i dostarczy do
miejscowego Punktu Skupu Surowców wtórnych, a uzyskaną wartość za złom
zminusuje od wartości kosztorysu ofertowego – 59,5 t
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
4.920
59.500
t
Strona 42 z 139
59.5
t
59.500
RAZEM
24 KNR 4-01
0348-03
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowowapiennej - czopuch murowany z cegły szamotowej o wym. 0,65m x 18m,
grubości 1/2 cegły i 1/4 cegły
m2
42.58
m2
42.580
RAZEM
25 KNR 4-04
1101-02
1101-05
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 5 km
m3
5.1
m3
59.500
42.580
5.100
RAZEM
26 KNNR 8
0515-05
Demontaż odmulacza z rur stalowych o śr.200 mm - odmulacz stalowy o śr.
250mm, L-0,5m, gr. 5mm
szt
1
szt
1.000
RAZEM
27 KNR 4-05I
0223-02
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm w
komorach
szt.
4
szt.
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 250 mm w
komorach
szt.
2
szt.
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 300 mm w
komorach
szt.
1
szt.
Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 350 mm w
komorach
szt.
1
szt.
Demontaż demolacyjny pompy ręcznej - analogia Pompa skrzydełkowa fi 32
szt.
1
szt.
Demontaż odwadniacza pływakowego żeliwnego kołnierzowego o śr. 50mm;
norma robocizny x 0,3 ze względu na rozpatrywanie tylko demontażu
szt
2
szt
Demontaż odwadniacza pływakowego żeliwnego kołnierzowego o śr. 25mm;
norma robocizny x 0,3 ze względu na rozpatrywanie tylko demontażu
szt
4
szt
Demontaż odwadniaczy pływakowych żeliwnych kołnierzowych o śr. 15mm (1
szt) i 20mm (2szt); norma robocizny x 0,3 ze względu na rozpatrywanie tylko
demontażu
szt
3
szt
4.000
3.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
2.000
4.000
RAZEM
34 KSNR 8
0408-01
analogia
1.000
2.000
RAZEM
33 KSNR 8
0408-02
analogia
1.000
1.000
RAZEM
32 KSNR 8
0408-03
analogia
1.000
1.000
RAZEM
31 KNR 4-02
0418-08
2.000
1.000
RAZEM
30 KNR 4-05I
0223-07
4.000
2.000
RAZEM
29 KNR 4-05I
0223-06
1.000
4.000
RAZEM
28 KNR 4-05I
0223-05
5.100
Strona 43 z 139
3.000
35 KNR 2-16
0316-01
z.o.2.2.2.
9902-1
z.sz.2.3.
9903-2
Demontaż demolacyjny izolacji z waty szklanej gr 5 cm na rurociągach o śr 50
mm.
m2
5.02
m2
5.020
RAZEM
36 KNR 2-16
0316-02
z.o.2.2.2.
9902-1
z.sz.2.3.
9903-2
Demontaż demolacyjny izolacji z waty szklanej gr 5 cm rurociągów o śr. 65mm;
80 mm; 100 mm
m2
49.8
m2
49.800
RAZEM
37 KNR 2-16
0316-06
z.o.2.2.2.
9902-1
z.sz.2.3.
9903-2
Demontaż demolacyjny izolacji z waty szklanej gr 5 cm rurociągów o śr. 120
mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
m2
140.2
m2
Demontaż demolacyjny płaszcza gipsowo-klejowego o grubości 10 mm na
izolacji rurociągów o śr.zewn.50mm; 65mm; 80mm; 100mm
m2
54.53
m2
Demontaż demolacyjny płaszcza gipsowo-klejoweo o grubości 10 mm na izolacji
rurociągów o śr.zewn. 120mm; 125 mm; 200mm;250mm; 300mm
m2
140.2
m2
Demontaż demolacyjny izolacji grubości do 50 mm wełną mineralną
wymienników pojemnościowych V-1600l; V-2500l. Zbiornik kondensatu
1000x1000x1000 - 1 szt; zbiornik kondensatu 1500x2000x1000 -2 szt
19,73+25
m2
44.73
m2
Demontaż płaszcza gipsowego na izolacji zbiorników o grubości 10 mm.
m2
44.73
m2
transport gruzu gipsowego ze zdemontowanej izolacji.
m3
11.99
m3
44.730
11.990
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
44.730
44.730
RAZEM
42 KNR 13-23
0106-09
analogia
140.200
44.730
RAZEM
41 KNR 2-16
0608-03
z.o.2.2.2.
9902-1
z.sz.2.3.
9903-2
54.530
140.200
RAZEM
40 KNR 2-16
0319-01
z.o.2.2.2.
9902-1
z.sz.2.3.
9903-2
140.200
54.530
RAZEM
39 KNR 2-16
0609-02
z.o.2.2.2.
9902-1
z.sz.2.3.
9903-2
49.800
140.200
RAZEM
38 KNR 2-16
0609-01
z.o.2.2.2.
9902-1
z.sz.2.3.
9903-2
5.020
11.990
Strona 44 z 139
43 kalkulacja
własna
Utylizacja zdemontowanej izolacji z waty szklanej wełny mineralnej. transport na
odległość do 6 km
m3
16.79
m3
16.790
RAZEM
44 KNP 08
7148-03.03
Wykonanie barierek zabezpieczających w otworach drzwiowych
złącze
32
złącze
32.000
RAZEM
45 KNP 08
7159-01.01
Wykonanie barierek zabezpieczających w otworach drzwiowych
szt.
16
szt.
Malowanie zamontowanych w otworach drzwiowych barierek, na kolor żólty
m2
2.9
m2
32.000
16.000
RAZEM
46 KNR 7-12
0209-04
16.790
16.000
2.900
RAZEM
2
47 KNR 4-03
1134-01
2.900
Demontaż instalacji elektrycznej
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym
szt.
6
szt.
6.000
RAZEM
48 KNR 4-03
1101-02
Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr. do 50 mm
w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoże
ceglane lub betonowe
szt.
250
szt.
250.000
RAZEM
49 KNR 4-03
1113-02
Demontaż rur o śr. do 21 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych
skręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach
m
104
m
Demontaż rur o śr. do 29 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych
skręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach
m
62
m
Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg
szt.
22
szt.
Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg
szt.
3
szt.
62.000
22.000
RAZEM
52 KNNR 9
0202-06
104.000
62.000
RAZEM
51 KNNR 9
0202-05
250.000
104.000
RAZEM
50 KNR 4-03
1113-03
6.000
22.000
3.000
RAZEM
53 KNR 13-26
0101-07
Demontaż korytek metalowych PTE zamontowanych na podłożu bez względu na
jego rodzaj
m
60
m
60.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
3.000
60.000
Strona 45 z 139
Wykaz urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu
l.p.
Opis
J.m.
Ilość
Masa
jedno jednostkowa
stek
[kg]
Masa
łączna
stali
[kg]
Masa
łączna
żeliwa
[kg]
HALA KOTŁÓW:
1
Kocioł żeliwny parowy typu Eca-IV
o pow. ogrzewalnej 44 m 2
szt.
9
4819
2
Pomost nad kotłami ze stali ceowej i
kątowej przykryty blachą ryflowaną
gr. 4 mm
m2
25
33,6
840
43371
Konstrukcja pomostu ze stali ceowej
i kątowej:
3
- kątownik 40mm x 40mm, gr 4 mm
mb
13
2,42
31,46
4
- kątownik 50mm x 50mm gr 4 mm
mb
25
3,06
76,5
5
- ceownik 50mm x 45mm gr 4 mm
mb
78,75
5,59
440,213
6
- ceownik 50mm x 50mmgr 4 mm
mb
2
7,09
14,18
7
Schody metalowe 7 stopniowe
wykonane ze stali kątowej i blachy
ryflowanej o grubości 4mm, o
wymiarach 60cm x 18cm
m2
0,756
33,6
25,4016
Konstrukcja schodów wykonana ze
stali kątowej:
8
- kątownik 50mm x 50mm gr 4 mm
mb
10
3,06
30,6
9
- ceownik 60mm x 100mm gr 4 mm
mb
6
10,6
63,6
Podest metalowy wykonany z blachy
10 ryflowanej 4mm o wymiarach 90cm x
100cm, szt 1
m2
0,9
33,6
30,24
Podest metalowy wykonany z blachy
11 ryflowanej 4mm o wymiarach 90cm x
110cm, szt 1
m2
0,99
33,6
33,264
m2
0,4
21,5
8,6
m2
1,26
33,6
42,336
12
Blacha wspornikowa przy schodach
o wymiarach 200cm x 10 cm, szt 2
Schody metalowe 7 stopniowe
wykonane ze stali kątowej i blachy
13
ryflowanej o grubości 4mm, o
wymiarach 90cm x 20 cm
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 46 z 139
Aparaty wyrzutowe z rur stalowych:
- rura stalowa czarna o śr. 80 mm
- rura stalowa czarna o śr. 32 mm
- rura stalowa czarna o śr. 15 mm
Zasuwa żeliwna kołnierzowa o śr. 250
Zawór skośny żeliwny kołnierzowy
18
o śr. 150 mm
Zawór skośny żeliwny kołnierzowy
19
o śr. 65 mm
mb
mb
mb
szt.
99
90
108
1
8,38
3,05
1
80,5
szt.
9
65
585
szt.
9
17
153
20 Zawór żeliwny mufowy o śr. 50
szt.
9
0,8
7,2
mb
9
84,9
764,1
mb
7
71,1
497,7
mb
42
57,3
2406,6
mb
7
26,5
185,5
mb
15
24,7
370,5
mb
23
16
368
mb
mb
mb
mb
27
173
25
20
8,02
4,74
3,97
2,93
216,54
820,02
99,25
58,6
mb
mb
mb
mb
mb
mb
20
15
4
7
7
8
2,93
2,56
8,38
4,74
2,56
1
58,6
38,4
33,52
33,18
17,92
8
mb
6
121
726
mb
1,6
45,6
72,96
mb
10
84,9
849
mb
6
57,3
343,8
mb
13
26,5
344,5
mb
29
11,5
333,5
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
Rura stalowa czarna o śr. 300mm izolacja cieplna (kolektor zasilający)
Rura stalowa czarna o śr. 250mm izolacja cieplna (kolektor zasilający)
Rura stalowa czarna o śr. 250 mm izolacja cieplna
Rura stalowa czarna o śr. 150 mm izolacja cieplna
Rura stalowa czarna o śr. 125 mm izolacja cieplna
Rura stalowa czarna o śr. 80 mm izolacja cieplna
Rura stalowa czarna o śr. 65 mm
Rura stalowa czarna o śr. 50 mm
Rura stalowa czarna o śr. 40 mm
Rura stalowa czarna o śr. 25 mm
Barierki na pomostach z rur
stalowych:
- rury stalowe o śr. 25 mm
- rury stalowe o śr. 20 mm
Rura stalowa czarna o śr. 80 mm
Rura stalowa czarna o śr. 50 mm
Rura stalowa czarna o śr. 20 mm
Rura stalowa czarna o śr. 15 mm
829,62
274,5
108
80,5
POMIESZCZENIE
ROZDZIELACZE PARY:
38
39
40
41
42
43
Rura stalowa czarna o śr. 400mm
(Kolektor zasilający)
Rura stalowa czarna o śr. 200 mm
(Kolektor zasilający)
Rura stalowa czarna o śr. 300 mm
(izolacja cieplna)
Rura stalowa czarna o śr. 250 mm
(izolacja cieplna)
Rura stalowa czarna o śr. 150 mm
(izolacja cieplna)
Rura stalowa czarna o śr. 100 mm
(izolacja cieplna)
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 47 z 139
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Rura stalowa czarna o śr. 80 mm
(izolacja cieplna)
Rura stalowa czarna o śr. 65 mm
(izolacja cieplna)
Rura stalowa czarna o śr. 50 mm
(izolacja cieplna)
Rura stalowa ocynk o śr. 50 mm
Rura stalowa czarna o śr. 32 mm
Rura stalowa czarna o śr. 25 mm
Zasuwa żeliwna kołnierzowa
o śr 350 mm
Zasuwa żeliwna kołnierzowa
o śr. 300 mm
Zasuwa żeliwna kołnierzowa
o śr. 250 mm
Zawór skośny żeliwny kołnierzowy
o śr. 200 mm
Zawór skośny żeliwny kołnierzowy
o śr. 150 mm
Zawór skośny żeliwny kołnierzowy
o śr. 125 mm
Zawór skośny żeliwny kołnierzowy
o śr. 100 mm
Zawór skośny żeliwny
o śr. 50 mm
Zawór prosty żeliwny kołnierzowy
o śr. 100mm
Zawór prosty żeliwny kołnierzowy
o śr. 65 mm
Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy
o śr. 100 mm
Wymiennik pojemnościowy V-1600L,
61 typ. WP-6/8, (izolacja w płaszczu
gipsowym)
Wymiennik pojemnościowy V-2500L,
62 typ. WP6/16-6, (izolacja w płaszczu
gipsowym)
63 Rura stalowa czarna o śr. 150 mm
64 Rura stalowa czarna o śr. 125 mm
65 Rura stalowa czarna o śr. 100 mm
66 Rura stalowa czarna o śr. 65 mm
Zawór prosty żeliwny kołnierzowy
67
o śr 65 mm
Zawór skośny żeliwny kołnierzowy
68
o śr. 65 mm
Odmulacz stalowy o śr. 250 mm,
69
L-0,5m gr 5mm
mb
24
8,38
201,12
mb
8
8,02
64,16
mb
7
4,74
33,18
mb
mb
mb
11
8
4
4,74
3,05
2,93
52,14
24,4
11,72
szt.
1
239
239
szt.
1
140
140
szt.
1
80,5
80,5
szt.
2
110
220
szt.
2
65
130
szt.
1
50
50
szt.
3
30
90
szt.
3
12
36
szt.
2
30
60
szt.
1
17
17
szt.
1
35,8
35,8
szt.
1
454
454
szt.
1
719
719
mb
mb
mb
mb
3
8
10
2
26,5
24,7
11,5
8,02
79,5
197,6
115
16,04
szt.
1
17
17
szt.
2
17
34
szt.
1
25
25
POMIESZCZENIE
KONDENSATU:
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 48 z 139
Zbiornik stalowy kondensatu o wym.
70 1000x1000x1000, pojemności
1000dm3, grubość blachy 3mm, szt. 1
m2
6
23,55
141,3
Zbiornik stalowy kondensatu o wym.
71 1500x2000x1000, pojemności
3000dm3, grubość blachy 3 mm, szt. 2
m2
26
23,55
612,3
72 Pompa skrzydełkowa o śr. 32 mm
szt.
1
11
11
szt.
4
23
92
szt.
1
65
65
szt.
1
26,2
26,2
szt.
3
7,8
23,4
mb
11
84,9
933,9
mb
7
45,6
319,2
mb
51
19,7
1004,7
mb
18
11,5
207
mb
7
8,38
58,66
mb
25
4,74
118,5
mb
13
84,9
1103,7
mb
28
45,6
1276,8
mb
40
11,5
460
86 Rura stalowa czarna o śr. 80 mm
mb
64
8,38
536,32
87 Rura stalowa czarna o śr. 50 mm
mb
12
4,74
56,88
88 Rura stalowa czarna o śr. 25 mm
mb
10
2,93
29,3
szt.
1
26,2
26,2
szt.
1
7,8
7,8
szt.
1
12
12
kpl.
1
60
60
mb
15
48
720
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Zasuwa żeliwna kołnierzowa
o śr. 100 mm
Zawór skośny żeliwny kołnierzowy
o śr. 150 mm
Odwadniacz pływakowy żeliwny
kołnierzowy o śr. 50 mm
Odwadniacz pływakowy żeliwny
kołnierzowy o śr. 25 mm
Rura stalowa czarna o śr. 300 mm
w izolacji cieplnej
Rura stalowa czarna o śr. 200 mm
w izolacji cieplnej
Rura stalowa czarna o śr. 120 mm
w izolacji cieplnej
Rura stalowa czarna o śr. 100 mm
w izolacji cieplnej
Rura stalowa czarna o śr. 80 mm
w izolacji cieplnej
Rura stalowa czarna o śr. 50 mm
w izolacji cieplnej
KORYTARZ PRZY
KONDENSACIE:
Rura stalowa czarna o śr. 300 mm
w izolacji cieplnej
Rura stalowa czarna o śr. 200 mm
84
w izolacji cieplnej
Rura stalowa czarna o śr. 100 mm
85
w izolacji cieplnej
83
Odwadniacz pływakowy żeliwny koł.
o śr. 50 mm
Odwadniacz pływakowy żeliwny koł.
90
o śr. 25 mm
Zawór skośny żeliwny kołn
91
o śr. 50 mm
89
KORYTARZ- SUWNICA:
92 Elektrowyciąg 500kg, typ 11T-10236
Prowadnica suwnicy ze stali
93
dwuteowej wys. 28cm, szer. 12cm
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 49 z 139
94 Rura stalowa ocynk o śr. 50 mm
95 Rura stalowa czarna o śr. 65 mm
mb
mb
15
15
4,74
8,02
71,1
120,3
kpl.
1
60
60
mb
5
48
240
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
7
14
14
71
88
97
9
20
45,6
11,5
8,38
8,02
4,74
3,05
2,93
2,56
319,2
161
117,32
569,42
417,12
295,85
26,37
51,2
szt.
2
7,3
14,6
szt.
1
6,8
6,8
SZYB DO WYCIĄGANIA
SZLAKI:
96 Elektrowyciąg 500kg, typ 11T-10236
97
Prowadnica suwnicy ze stali
dwuteowej wys. 28cm, szer. 12cm
SKŁAD OPAŁU:
Rura stalowa ocynk o śr. 200 mm
Rura stalowa ocynk o śr. 100 mm
Rura stalowa ocynk o śr. 80 mm
Rura stalowa ocynk o śr. 65 mm
Rura stalowa ocynk o śr. 50 mm
Rura stalowa ocynk o śr. 32 mm
Rura stalowa ocynk o śr. 25 mm
Rura stalowa ocynk o śr. 20 mm
Odwadniacz pływakowy żeliwny
106
kołnierzowy o śr. 20 mm
Odwadniacz pływakowy żeliwny
107
kołnierzowy o śr. 15mm
98
99
100
101
102
103
104
105
Zewnętrzna konstrukcja
stalowa :
108
a. ceownik stalowy o wymiarach 5cm
x 12cm o długości 2,10m szt. 8
mb
16,8
13,4
225,12
109
b. ceownik stalowy o wymiarach
15cm x 7cm o długości 1,64m szt. 1
mb
1,64
18,8
30,832
110
c. ceownik stalowy o wymiarach 15cm
x 7cm o długości 1,25m szt. 1
mb
1,25
18,8
23,5
razem:
23865 ; 45601
wsp. 15% na korozję i zanieczyszcz:
3579 ; 6840
ogółem:
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
20286 ; 38761
Strona 50 z 139
Załącznik nr 8 do SIWZ/ Załącznik do umowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej urządzeń i instalacji
kotłowni w budynku nr 4 na terenie JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1.
Podstawa opracowania
(§ 12, 13, 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 464)
Opracował:
Jan Pacholski
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 51 z 139
Spis treści:
Treść
Lp.
str.
1.
Część ogólna
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne
wymagania odnosi się do postanowień norm
20.
3.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych
do wykonania demontażowych urządzeń i instalacji kotłowni zgodnie z
założoną jakością.
20.
4.
Wymagania dotyczące środków transportu
20.
5.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem
sposobu
wykończenia
poszczególnych
elementów,
tolerancji
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje
dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także
wymagania specjalne
20.
16-20.
Wymagania od Wykonawcy
21-22.
6.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów
i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
21.
7.
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
21.
8.
Opis sposobu odbioru robót demontażowych
21.
9.
10.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Przepisy związane z wykonywaniem prac rozbiórkowych
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
22.
22.
Strona 52 z 139
1. Część ogólna
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Roboty polegające na całkowitej rozbiórce demolacyjnej istniejących urządzeń
stałych i instalacji technologicznych kotłowni wyłączonej z eksploatacji, w budynku nr
4/251 na terenie Jednostki Wojskowej nr 3674 przy ul Saperskiej 1 w Olsztynie.
Przedmiot i zakres robót rozbiórkowych.
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na demontażu:
- kotły żeliwne – 9 szt.
- zbiornik kondensatu stalowy -1 szt
1000x2000x1000- 2 szt.
- rurociągi technologiczne kotłowni zgodnie z załączonym przedmiarem
- konstrukcja wsporcza pod rurociągi i urządzenia
- pomosty nad kotłami i schody do kotłowni ze stali kształtowej
- czopuch murowany z cegły
- prowadnica suwnicy- 2 kpl
- elektrowyciąg – 2 kpl
- wymienniki pojemnościowe – 2 szt
Wraz z uporządkowaniem terenu i wywiezieniem materiałów z rozbiórki.
- wartość sprzedanego przez Wykonawcę złomu uzyskanego z demontażu
kotłowni stanowić będzie część jego wynagrodzenia za realizację
Zamówienia.
- po zakończeniu wszystkich prac demontażowych w kotłowni i
uporządkowaniu pomieszczenia otwory wejściowe do kotłowni oraz
składu opału zabezpieczyć trwale barierkami zabezpieczającymi
wykonanymi z rur uzyskanych z demontażu i pomalować na kolor żółty.
Uwaga:
Z wyceny przedmiotu Zamówienia (ceny ofertowej) należy zminusować
wycenioną przez Wykonawcę wartość złomu stalowego i żeliwnego. Wycena
uzyskanego z demontażu kotłowni złomu będzie zgodna przedmiarem robót oraz
wykazem urządzeń i instalacji.
b) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót zabezpieczających:
Prace Towarzyszące:
 utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego i na trasach
przemieszczania się pracowników,
 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 53 z 139
 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną
wysokość z demontażem elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnego do wykonania prac.
 wyniesienie poza obręb obiektu elementów zdemontowanych kotłowni, sprzętu
oraz odpadu i złożenie w ustalone z Inspektorem nadzoru miejsce,
 segregowanie i sortowanie materiałów pochodzących z rozbiórki (stal, żeliwo) na
terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym,
 usuwanie uszkodzeń obiektu oraz terenu przylegającego, powstałych w trakcie
wykonywania robót rozbiórkowych, a zawinionych przez Wykonawcę,
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz
wywieszanie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół stref zagrożenia,
 zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie
obiektu,
 wywóz na stanowisko zapewnienie utylizacji odpadów powstałych w skutek
prowadzenia robót,
 Wykonawca po wykonaniu zleconych robót uporządkuje miejsce pracy
i przyległy teren.
c) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane
istotne z punktu widzenia:
organizacji robót rozbiórkowych :
 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót
rozbiórkowych do uzgodnienia z użytkownikiem (gospodarzem terenu) sposobu
poruszania się po terenie wojskowym, oraz zobowiązany jest podporządkować się
jego wymaganiom związanym z wojskowym charakterem obiektu tzn. dostarczyć
żądane dokumenty (listy pracowników, listy pojazdów itp.) posługiwać się wydanymi
przepustkami na żądanie umożliwić przeprowadzenie kontroli pojazdów, osób itp.
 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na
miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania się pracowników.
 Czas realizacji prac został przewidziany przez Zamawiającego jako maksymalny.
Założono realizację robót w dni robocze w czasie (liczba roboczogodzin)
wynikającym z przedmiaru robót, w dziennym wymiarze pracy – 8 godzin. Realizacja
robót może odbywać się w dni powszednie w godz. od 7.00 do 15.00.
 Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczyć zespół roboczy
gwarantujący terminową realizację zamówienia w wyżej określonych warunkach
czasowych.
 Wykonawca koordynował będzie prace związane z bieżącym przebiegiem robót z
Zamawiającym (Użytkownikiem).
 przystąpienie wykonawcy do realizacji robót na terenie kompleksu będzie możliwe
tylko z Kierownikiem robót (lub osobą przez niego uprawnioną) i na podstawie
wystawionych przepustek osobowych dla pracowników oraz przepustek na pojazdy
wykonawcy;
 sprawy wymagające dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji zadania,
wykonawca będzie uzgadniał poprzez osobę wskazaną w umowie z ramienia
zamawiającego (w przypadkach wymagających zmian w stosunku do pkt. 1);
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 54 z 139
 osoba wskazana w umowie będzie nadzorowała zasady bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie kompleksu oraz inne ustalenia wynikające przepisów
obowiązujących w jednostce.
 Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej.
 Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na własny koszt dokona naprawy lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej własności musi być nie gorszy niż
przed powstaniem szkody.
 W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji, wykonawca
natychmiast powiadomi użytkownika oraz przedstawiciela Zamawiającego
(Inspektora nadzoru) i będzie współpracował w usunięciu awarii z odpowiednimi
służbami specjalistycznymi.
ochrony środowiska:
 W wyniku robót rozbiórkowych Zamawiający przewiduje powstanie odpadów
szkodliwych dla środowiska naturalnego: wełna mineralna, wata szklana.
 Po stronie Wykonawcy leży utylizacja w/w odpadów (wełna mineralna, wata
szklana) zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r.,
poz. 21). Gruz gipsowy po zdemontowanym płaszczu izolacji rurociągów
odstawić do najbliższego punktu odbioru gruzu.
warunków bezpieczeństwa pracy:
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, a w szczególności:
 Nie przystępować do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
 Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania ognia otwartego i stosowania
innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów niebezpiecznych
pożarowo z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 Przestrzegać zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektrycznej.
 Przestrzegać zakazu ustawiania i składowania jakichkolwiek materiałów
i przedmiotów na drogach komunikacji ogólnej służącej do ewakuacji.
 Przestrzegać zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napięciem po
skończonej pracy.
 Przestrzegać zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia się, czy nie
zachodzi niebezpieczeństwo powstania pożaru.
 Przestrzegać zakazu składowania materiałów palnych pod ścianami budynków.
 Przestrzegać zakazu zastawiania dostępu do obiektu na wypadek działań
ratowniczo-gaśniczych.
 Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych zgodnie z
przepisami BHP i Ppoż.
 Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
 z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 55 z 139
 Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do
zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlach i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719
z 2010 r.) w zakresie dotyczącym realizowanych robót budowlanych,
 Wykonawca każdorazowo w przypadku realizowania prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym, zagrożonych wybuchem ma obowiązek przed ich
rozpoczęciem, poinformowania przedstawiciela Zamawiającego (administratora) w
celu komisyjnego dokonania oceny występującego zagrożenia oraz w celu
określenia rodzaju przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstania
pożaru lub wybuchu. W skład komisji wchodzą: Inspektor ochrony ppoż.
Zamawiającego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Rozpoczęcie prac
niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje wyłącznie na podstawie
pisemnego „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem
pożarowym” wydanego przez inspektora ochrony ppoż. Zamawiającego.
zaplecza dla potrzeb wykonawcy:
 Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do poboru wody.
 Energia elektryczna z rozdzielni głównej budynku poprzez przystawkę licznikową z
zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi - Wykonawcy robót,
 Zamawiający wskaże miejsca na placu budowy do składowania materiałów z
rozbiórki na wolnym powietrzu.
warunków dotyczących organizacji ruchu:
 Na terenie placu budowy należy wykorzystać istniejące drogi i dojazdy
 Drogi i dojazdy na plac budowy należy utrzymywać w czystości, szczególnie
w okresie wywozu złomu i odpadów.
d) nazwy i kody:
 grupy robót:
 Prace dotyczące przygotowania placu budowy
kod - 45100000-8
 klasy robót:
 Prace rozbiórkowe
kod - 45110000-1
 kategorii robót:
 Roboty w zakresie usuwania gruzu
kod - 45111200-6
 Roboty rozbiórkowe
kod - 45111300-1
e) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
- brak
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 56 z 139
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, składowaniem i kontrolą, jakości - poszczególne wymagania odnosi
się do postanowień norm.
– materiały budowlane nie występują.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót demontażowych zgodnie z założoną jakością.
Roboty związane z rozbiórką urządzeń i instalacji technologicznych kotłowni
będą wykonywane mechanicznie. Sprzęt niezbędny do wykonania prac zostanie
dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z
ewentualnymi rusztowaniami,
podnośnikami i oświetleniem.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
zapewni bezpieczny i sprawny sposób przeprowadzenia robót demontażowych
obiektu i nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Transport materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach
rozbiórkowych. Zdemontowana z rurociągów wełna mineralna i wata szklana jako
odpad szkodliwy dla środowiska, będzie transportowana w szczelnych workach
foliowych.
5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych,
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące
odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania
specjalne
– nie występują.
Wymagania:
a) Prace należy wykonać pod kierownictwem osób posiadających właściwe kwalifikacje
i uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz zrzeszonej w Izbie Inżynierów
Budownictwa.
Prowadzanie prac demontażowych bez nadzoru Kierownika robót określonego
w umowie, jest zabronione.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora nadzoru).
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 57 z 139
c) Wykonawca po wykonaniu zadania jest zobowiązany do likwidacji placu budowy
i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
d) Elementy (otoczenie) obiektu, które w czasie robót rozbiórkowych mogą ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed
zabrudzeniem.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót
demontażowych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.
Kontrola jakości robót polegać będzie na wizualnej ocenie przez Inspektora
nadzoru całości wykonania robót demontażowych, ich zgodności ze Specyfikacją
Techniczną oraz przedmiarem, łącznie z pracami porządkowymi po ich zakończeniu.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko do prac
związanych z właściwą segregacją złomu uzyskanego z demontażu, dla określenia
jego wartości wagowej i przygotowania do odstawienia do punktu skupu.
Książka obmiarów robót demontażowych powinna być prowadzona z podpisami
kierownika budowy (przedstawiciela Zamawiającego) i Inspektora nadzoru dostarczona
przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.
8. Opis sposobu odbioru robót demontażowych.
a) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót oraz złoży
oświadczenie o gotowości do odbioru.
b) Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni potwierdzi gotowość do odbioru wykonanych robót
dzienniku rozbiórki lub przedstawi Wykonawcy pisemną informację jakie warunki
musi spełnić, aby roboty rozbiórkowe zakresie urządzeń technologicznych kotłowni
oraz prac zabezpieczających i porządkowych mogły zostać uznane za gotowe do
odbioru. Taka decyzja Inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakończenia robót
określonego w umowie.
c) W przypadku nie zajęcia stanowiska przez Inspektora nadzoru w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia, Zamawiający uzna gotowość do odbioru deklarowaną przez
Wykonawcę,
d) W przypadku potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru lub nie
zajęcia przez niego stanowiska w ciągu 7 dni, Zamawiający wyznaczy termin
odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez
wykonawcę gotowości do odbioru.
e) Zamawiający dokona końcowego odbioru robót komisyjnie.
f) Końcowy odbiór robót polegał będzie na ostatecznej ocenie jakości
wykonania robót demontażowych, porządkowych i zabezpieczających
pomieszczenie kotłowni.
g) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót związanych z
demontażem urządzeń i instalacji technologicznych, które nie wpływają na
prawidłową eksploatację obiektu, a Wykonawca odstąpi od ich usunięcia, to
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 58 z 139
Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zakwestionowanego
przez komisję odbiorową elementu prac adekwatnie do stopnia stwierdzonych
nieprawidłowości, wyrażone współczynnikiem procentowym w stosunku do wielkości
wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu.
9. Opis sposobu rozliczenia robót demontażowych i towarzyszących.
- materiały odpadowe powstałe z demontażu: gruz, wełna mineralna i wata
szklana i inne, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
- wartości robót tymczasowych i towarzyszących określonych w punkcie 1 litera b)
niniejszej Specyfikacji Wykonawca wkalkuluje w koszty ogólne budowy, które
uwzględni w złożonej ofercie.
10. Przepisy związane z wykonywaniem prac rozbiórkowych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108, poz. 953)
- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r., poz. 21).
-
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 59 z 139
OPIS TECHNICZNY
Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
dotyczącego robót demontażowych kotłowni w budynku nr 4 w kompleksie
wojskowym nr 251 przy ul Saperskiej 1 w Olsztynie.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA




Ustalenia z Użytkownikiem;
Wizja lokalna;
Specyfikacja Techniczna robót;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.1126).
2. ZAKRES ROBÓT
Zakres prac dokładnie opisany w Specyfikacji Technicznej.
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Przedmiot rozbiórki (demontaż demolacyjny urządzeń i instalacji
technologicznych kotłowni) – budynek nr 4/251 zlokalizowany jest w Olsztynie
przy ulicy Saperskiej 1
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI
Zakres opracowania obejmuje roboty wewnątrz budynku (prace
demontażowe urządzeń i instalacji) jak i na zewnątrz (transport, składowanie i
segregowanie złomu, materiałów odpadowych, takich jak wełna i wata szklana
oraz gruz gipsowy i ceglany).
5. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
BUDOWLANYCH:
 prowadzenie prac demontażowych w terenie dostępnym dla osób
postronnych;
 zorganizowanie terenu objętego pracami rozbiórkowymi - wygrodzenie
terenu budowy;
 urządzenie składowisk złomu z demontażu i materiałów odpadowych i
szkodliwych dla środowiska;
 utrzymywanie porządku na placu objętym robotami demontażowymi;
 urządzenie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego i socjalnego dla
pracowników;
 roboty demontażowe – właściwa kolejność wykonywania prac;
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości; zabezpieczenie przed
upadkiem narzędzi z wysokości;
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 60 z 139
 wygrodzenie strefy niebezpiecznej; drabiny zabezpieczyć przed poślizgiem
i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność;
 stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do
wykonywania pracy;
 maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach
dotyczących systemu oceny zgodności.
6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z
ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Na
terenie rozbiórki powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami zdrowia pracowników;
 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 udzielania pierwszej pomocy.
Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania
przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub
zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad bhp.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach
pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz inna osoba odpowiedzialna za
przebieg prac stosownie do zakresu obowiązków.
7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA
ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na terenie objętym pracami
demontażowymi prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia i
zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:
 niewłaściwa ogólna organizacja pracy;
 niewłaściwy podział pracy lub rozplanowanie zadań;
 niewłaściwe polecenia przełożonych;
 brak nadzoru;
 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;
 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy;
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 61 z 139
 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i
ergonomii;
 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań
 lekarskich;
 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: niewłaściwe usytuowanie
urządzeń na stanowiskach pracy;
 nieodpowiednie przejścia i dojścia;
 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
 niewłaściwy stan czynnika materialnego;
 wady konstrukcyjne czynnika materialnego, będące źródłem zagrożenia;
 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego;
 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające;
 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór;
 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń;
 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu;
 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
 wady materiałowe czynnika materialnego;
 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego;
 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy;
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając
zabezpieczenie pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska
pracy;
 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
 oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na
danym stanowisku pracy;
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych;
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac
szczególnie niebezpiecznych;
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 62 z 139
Kierownik robót powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na
celu:
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych;
 zapewnić koordynację realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących
takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
opracowanego przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą
ochronę przed występującymi zagrożeniami np. upadek z wysokości,
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu. Kierownik robót obowiązany jest
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Zgodnie z Prawem Budowlanym, kierownik robót rozbiórkowych jest
obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem robót,
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danego zadania.
SPORZĄDZIŁ:
/-/Jan Pacholski
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 63 z 139
DOTYCZY CZĘŚCI 2
Załącznik nr 7 do SIWZ/ Załącznik do umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej urządzeń i instalacji
kotłowni w budynku nr 87 w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1.
Podstawa opracowania
(§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 464)
Opracował:
/-/ Jan Pacholski
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 64 z 139
Spis zawartości dokumentacji projektowej:
Lp.
1
2
3
Nazwa dokumentu
Strona tytułowa dokumentacji
Przedmiar robót
Wykaz urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Str.
1
4-7
8-11
Strona 65 z 139
6. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej istniejących stałych urządzeń
i instalacji kotłowni w budynku nr 87 w JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1.
7. Nazwy i kody:
 grupy robót:
 Prace dotyczące przygotowania placu budowy
 klasy robót:
 Prace rozbiórkowe
 kategorii robót:
 Roboty w zakresie usuwania gruzu
 Roboty rozbiórkowe
kod - 45100000-8
kod - 45110000-1
kod - 45111200-6
kod - 45111300-1
8. Nazwa i adres zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
9. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących
części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania:
Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.
a)
10.
Przedmiar robót opracował Jan Pacholski dn. 3.08.2015 r. na podstawie
wykazu ilościowego urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu
sporządzonego przez Sekcję Obsługi Infrastruktury (Henryk Mackoicz; Jerzy
Stempowski.
Rodzaj i zakres robót podstawowych:
Roboty demontażowe urządzeń i instalacji:
-
kotły – 6 szt.
zbiornik kondensatu stalowy o wym. 1000x1000x800 – 1 szt.
rurociągi technologiczne kotłowni zgodnie z załączonym przedmiarem
konstrukcja wsporcza pod rurociągi i urządzenia
pomosty nad kotłami i schody do kotłowni ze stali kształtowej
czopuchy i wentylacja
urządzenia sanitarne w pomieszczeniach socjalnych palaczy
Opracował: Jan Pacholski
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 66 z 139
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
1
Roboty demontażowe urządzeń i instalacji kotłowni w bud. nr 87-251
1 KNR-W 402 0413-07
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny kotłów o powierzchni grzewczej 32m2 - stalowych,
parowych typu: SŻIIG RUMIA
kocioł
2
kocioł
Poszcz.
Razem
2.000
RAZEM
2 KNR-W 402 0413-09
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny kotłów o powierzchni grzewczej 57m2 - stalowych,
wodnych typu: SŻIIG RUMIA
kocioł
4
kocioł
2.000
4.000
RAZEM
3 wycena
własna
Demontaż czopucha stalowego o wym 1300x900
m
6
m
4.000
6.000
RAZEM
4 KNR 2-16
0609-02
z.o.2.2.2.
9902-1
z.sz.2.3.
9903-2
Ddemontaż demolacyjny płaszcza ochronnego gipsowo-klejowe goo grubości 10
mm na izolacji rurociągów
m2
83.1
m2
83.100
RAZEM
5 KNR 2-16
0103-03
z.o.2.2.2.
9902-1
z.sz.2.3.
9903-2
Demontaż demolacyjny izolacji rurociągi o śr: 40 mm; 50mm; 65 mm; 100 mm
m2
74.59
m2
Demontaż demolacyjny płaszcza gipsowego na izolacji rurociągówo śr 200mm;
300mm
m2
8.5
m2
83.100
74.590
RAZEM
6 KNR 2-16
0101-04
z.o.2.2.2.
9902-1
z.sz.2.3.
9903-2
6.000
74.590
8.500
RAZEM
7 KNR 2-16
0101-04
z.sz.2.3.
9903-2
Demontaż demolacyjny izolacji z wełny mineralnej- rurociągi o śr 200mm; 300mm
m2
8.50
m2
8.500
RAZEM
8 wycena
własna
Demontaż czopucha stalowego 1400x400
m
6
m
Demontaż kanału wentylacji nawiewnej kotłów parowych i wodnych wym
700x700
m
14
m
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
8.500
6.000
RAZEM
9 KNR-W 402 4020103
8.500
14.000
Strona 67 z 139
6.000
RAZEM
10 KNR-W 402 0412-05
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny aparatu -pływakowego stalowego
szt.
1
szt.
14.000
1.000
RAZEM
11 KNR-W 402 0427-05
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o.
o śr. 150mm; 250 mm; 300 mm
m
32
m
32.000
RAZEM
12 KNR 4-04
0704-01
Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 15-65 mm przy użyciu
palnika tlenowego
m
217
m
Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 80-100 mm przy użyciu
palnika tlenowego
m
133
m
Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 200,-300 mm przy użyciu
palnika tlenowego
m
8
m
217.000
133.000
RAZEM
14 KNR 4-04
0704-06
32.000
217.000
RAZEM
13 KNR 4-04
0704-03
1.000
133.000
8.000
RAZEM
15 KNR-W 402 0512-05
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego o śr. 40 mm
szt.
1
szt.
8.000
1.000
RAZEM
16 KNR 4-02
0418-03
Demontaż zbiornika kondensatu o wym. 1000x1000x800.
szt.
1
szt.
1.000
1.000
RAZEM
17 KNR 4-02
0418-08
Demontaż pompy ręcznej.
szt.
1
szt.
1.000
1.000
RAZEM
18 KNR-W 402 0513-04
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu
kołnierzowym o śr. 50 mm
szt.
5
szt.
1.000
5.000
RAZEM
19 KNR-W 402 0513-09
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu
kołnierzowym o śr. 200 mm
szt.
5
szt.
5.000
5.000
RAZEM
20 KNR-W 402 0513-08
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu
kołnierzowym o śr. 150 mm
szt.
18
szt.
18.000
RAZEM
21 KNR 4-02
0513-07
Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr.
125 mm
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
5.000
18.000
szt.
Strona 68 z 139
1
szt.
1.000
RAZEM
22 KNR-W 402 0513-06
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu
kołnierzowym o śr. 100 mm
szt.
4
szt.
1.000
4.000
RAZEM
23 KNR-W 402 0423-04
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny zaworu zaporowego kołnierzowego o śr. 80 mm
szt.
1
szt.
4.000
1.000
RAZEM
24 KNR-W 402 0235-06
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny umywalki.
kpl.
3
kpl.
1.000
3.000
RAZEM
25 KNR-W 402 0235-05
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny zlewozmywaka żeliwnego.
kpl.
1
kpl.
3.000
1.000
RAZEM
26 KNR-W 402 0141-01
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej.
szt.
2
szt.
1.000
2.000
RAZEM
27 KNR-W 402 0235-08
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny ustępu z miską porcelanową.
kpl.
1
kpl.
2.000
1.000
RAZEM
28 KNP 08
7159-01.01
Balustrada zabezpieczająca wejście do pomieszczenia po kotłowni. Drzwi
wejściowe do kotłowni oraz zsypu (2 szt).
Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) rur stalowych śr. rur o śr 25 mm .
Cięcie gazowe tlenem rur stalowych śr. 25mm, gr ścianek do 6 mm.
Materiał z demontażu.
szt.
12
szt.
12.000
RAZEM
29 KNR 7-12
0209-04
Malowanie wykonanych barierek farbą na kolor żółty.
m2
1.04
m2
1.000
12.000
1.040
RAZEM
30 KNR 4-06
0118-01
Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i
elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy - blacha rblacha
wspornikowa gładka kątowniki ceowniki , pomost nad kotłami i jego konstrukcja,
schody metalowe i ich konstrukcja, podesty metalowe, ) , ,zbiorniki stalowe
kondensatu
t
29
t
29.000
RAZEM
31 KNR 13-07
0201-01
Analogia
Transport pionowy zdemontowanych urządzeń i instalacji z kotłowni - wyniesienie
zdemontowanych elementów i wyposażenia kotłowni na zewnątrz budynku.
t
29
t
29.000
29.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
1.040
29.000
Strona 69 z 139
32 KNR 4-04
1107-03
1107-04
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odległość 5 km. Złom pochodzący z rozbiórki i demontażu
określony w przdmiarze wykonawca wywiezie z budowy i dostarczy do
miejscowego Punktu Skupu Surowców wtórnych, a uzyskaną wartość za złom
zminusuje od wartości kosztorysu ofertowego
t
29
t
29.000
RAZEM
33 KNR 4-04
1101-02
1101-05
Transport gruzu gipsowego po zdemontowanym płaszczu izolacji rur z terenu
rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 5 km.
m3
0.83
m3
29.000
0.830
RAZEM
34 kalkulacja
własna
Utylizacja wełny mineralnejprzy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 6km
m3
4.16
m3
0.830
4.160
RAZEM
35 KNR 4-06
0118-01
Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy
t
29
t
29.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
4.160
29.000
Strona 70 z 139
Wykaz urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu
l. p.
Opis
Masa
Masa
Ilość
łączna
J.m.
jednostk
jednostek
stali
owa [kg]
[kg]
Masa
łączna
żeliwa
[kg]
HALA KOTŁÓW:
1
Kocioł stalowy parowy - typ SŻIIG,
producent RUMIA o pow.
Ogrzewalnej 32 m2, moc 290 kW
szt
2
2378
4756
2
Kocioł stalowy wodny - typ SŻIIG,
producent RUMIA o pow.
Ogrzewalnej 57 m2, moc 530kW
szt
4
4128
16512
3
Czopuch stalowy kotłów wodnych o
wym. 1300x900
m2
28,74
18,06
519,04
4
Czopuch stalowy kotłów parowych o
wym. 1400x400
m2
22,72
18,06
410,32
5
Kanał stalowy wentylacji nawiewnej
kotłów parowych o wym. 700x700
m2
20,09
18,06
362,83
6
Kanał stalowy wentylacji nawiewnej
kotłów wodnych o wym. 700x700
m2
20,09
18,06
362,83
szt
1
4
4
szt
1
32
7
8
Aparat pływakowy stalowy
Zlewozmywak żeliwny
dwukomorowy
32
Pomost nad kotłami ze stali ceowej
przykryty blachą ryflowaną gr. 5mm:
9
Pomost - blacha stalowa ryflowana
gr. 5 mm
m2
42
41,4
1738,8
10
Podpory - stal ceowa 100 mm
mb
18
9,96
179,28
11
Podciągi - stal dwuteowa 180 mm
mb
42
21,9
919,8
12
Podpory - stal ceowa 80 mm
mb
50
8,14
407
13
Poręcze - rury stalowe o śr. 32 mm
mb
59
3,05
179,95
14
Poręcze - rury stalowe o śr. 15 mm
mb
72
1
72
mb
15
9,96
149,4
Schody metalowe 18 stopniowe
wykonane ze stali ceowej i blachy
ryflowanej szerokość stopni 25cm i
długości 90cm długość całkowita
schodów – 5 mb
15
Podpory - stal ceowa 100 mm
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 71 z 139
16
Stopnie - blacha stalowa ryflowana
gr. 5mm o wymiarach 0,9x0,25 18
szt
m2
4,05
41,4
167,67
17
Poręcze - rury stalowe o śr. 32 mm
mb
14
3,05
42,7
18
Poręcze - rury stalowe o śr. 15 mm
mb
12
1
12
Aparaty wyrzutowe z rur stalowych:
19
- rura stalowa czarna o śr. 80 mm
mb
30
8,38
251,4
20
- rura stalowa czarna o śr. 32 mm
mb
26
3,05
79,3
mb
48
1
48
28
21 - gwizdawki – rura stal. o śr. 15 mm
22
- rura stalowa czarna o śr. 15 mm
mb
28
1
23
Zawór żeliwny kołnierzowy prosty
o śr. 200 mm
szt
2
126
252
24
Zawór żeliwny kołnierzowy prosty
o śr. 150 mm
szt
8
74,2
593,6
szt
2
12
24
szt
1
1,5
1,5
szt
2
30
60
25
26
27
Zawór żeliwny kołnierzowy prosty
o śr. 50mm
Zawór przelotowy mufowy
o śr. 40mm
Zawór żeliwny kołnierzowy skośny
o śr. 100 mm
28
Rura stalowa czarna o śr. 250 mm
– w izolacji cieplnej, (kolektor
zasilający wodny)
mb
10
71,1
711
29
Rura stalowa czarna o śr. 250 mm
– w izolacji cieplnej, (kolektor
powrotu wody)
mb
10
71,1
711
30
Rura stalowa czarna o śr. 150 mm
– w izolacji cieplnej, (kolektor
zasilający pary)
mb
2,5
26,5
66,25
31
Rura stalowa czarna o śr. 150 mm
– w izolacji cieplnej, (kolektor
powrotu pary)
mb
2,5
26,5
66,25
32
Rura stalowa czarna o śr. 100 mm
– w izolacji cieplnej
mb
19
11,5
218,5
33
Rura stalowa czarna o śr. 65 mm –
w izolacji cieplnej
mb
35
8,02
280,7
34
Rura stalowa czarna o śr. 50 mm –
w izolacji cieplnej
mb
46
4,74
218,04
35
Rura stalowa czarna o śr. 100 mm
mb
27
11,5
310,5
36
Rura stalowa czarna o śr. 65 mm
mb
15
8,02
120,3
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 72 z 139
37
Rura stalowa czarna o śr. 50 mm
mb
4
4,74
18,96
38
Rura stalowa czarna o śr. 20 mm
mb
13
2,56
33,28
39
Rura stalowa ocynkowana o śr. 15
mm
mb
20
1
20
40
Rura stalowa ocynk o śr. 40 mm,
w izolacji cieplnej
mb
14
3,97
55,58
5,2
23,55
122,46
7
84,9
594,3
3
84,9
254,7
mb
5
45,6
228
mb
12
11,5
138
mb
7
8,38
58,66
mb
4
8,02
32,08
POMIESZCZENIE
ROZDZIELACZY:
41
42
43
44
45
46
47
Zbiornik stalowy kondensatu o wym.
1000x1000x800, gr. blachy 3mm,
m2
szt.1
Rura stalowa czarna o śr. 300 mm
– w izolacji cieplnej, (kolektor
mb
rozdzielaczy)
Rura stalowa czarna o śr. 300 mm
mb
– w izolacji cieplnej
Rura stalowa czarna o śr. 200 mm
– w izolacji cieplnej
Rura stalowa czarna o śr. 100 mm
– w izolacji cieplnej
Rura stalowa ocynkowana
o śr. 80 mm
Rura stalowa ocynkowana
o śr. 65 mm
48
Rura stalowa ocynkowana
o śr. 20 mm
mb
5
2,56
12,8
49
Rura stalowa ocynkowana
o śr. 80 mm
mb
15
8,38
125,7
50
Zawór żeliwny kołnierzowy prosty
o śr. 200 mm
szt
3
126
378
szt
6
74,2
445,2
szt
1
52,8
52,8
51
52
Zawór żeliwny kołnierzowy prosty
o śr. 150 mm
Zawór żeliwny kołnierzowy prosty
o śr. 125mm
53
Zawór żeliwny kołnierzowy prosty
o śr. 100 mm
szt
1
35
35
54
Zawór żeliwny kołnierzowy prosty
o śr. 50 mm
szt
3
12
36
55
Zawór żeliwny kołnierzowy skośny
o śr. 150 mm
szt
1
65
65
56
Zawór żeliwny kołnierzowy skośny
o śr. 100 mm
szt
1
30
30
57
Zawór żeliwny kołnierzowy zwrotny
skośny o śr. 150 mm
szt
3
62
186
KORYTARZ PIWNICA:
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 73 z 139
58
59
60
61
62
Rura stalowa czarna o śr. 100 mm
– w izolacji cieplnej
Rura stalowa czarna o śr. 50 mm –
w izolacji cieplnej
Rura stalowa ocynkowana
o śr. 80 mm
Rura stalowa ocynkowana
o śr. 50 mm
Rura stalowa ocynkowana
o śr. 20 mm
mb
6
11,5
69
mb
5
4,74
23,7
mb
9
8,38
75,42
mb
4
4,74
18,96
mb
4
2,56
10,24
mb
3
8,38
25,14
mb
3
4,74
14,22
mb
11
2,56
28,16
mb
2
1
2
mb
5
11,5
57,5
szt
1
22,7
mb
6
1
POMIESZCZENIE
WARSZTATOWE, PIWNICA:
63
64
65
66
67
68
Rura stalowa ocynkowana o śr. 80
mm
Rura stalowa ocynkowana o śr. 50
mm
Rura stalowa ocynkowana o śr. 20
mm
Rura stalowa ocynkowana o śr. 15
mm
Rura stalowa czarna o śr. 100 mm
Zawór żeliwny kołnierzowy prosty
o śr. 80 mm
22,7
POMIESZCZENIE SOCJALNE
PALACZY:
69
Rura stalowa ocynkowana o śr. 15
mm
6
razem: 31930 ; 2215
wsp. 15% na korozję i zanieczyszcz: 4790 ; 332
ogółem: 27140 ; 1883
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 74 z 139
ałącznik nr 8 do SIWZ/ Załącznik do umowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty budowlane polegające na rozbiórce demolacyjnej urządzeń i instalacji
kotłowni w budynku nr 87 na terenie JW. 3674 Olsztyn ul Saperska 1.
Podstawa opracowania
(§ 12, 13, 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 464)
Opracował:
Jan Pacholski
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 75 z 139
Spis treści:
Treść
Lp.
str.
1.
Część ogólna
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne
wymagania odnosi się do postanowień norm
18.
3.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych
do wykonania demontażowych urządzeń i instalacji kotłowni zgodnie z
założoną jakością.
18.
4.
Wymagania dotyczące środków transportu
18.
5.
14-18.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem
sposobu
wykończenia
poszczególnych
elementów,
tolerancji
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje
dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także
wymagania specjalne
18.
Wymagania od Wykonawcy
19.
6.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów
i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
19.
7.
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
19.
8.
Opis sposobu odbioru robót budowlanych
9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
20.
10.
Przepisy związane z wykonywaniem prac rozbiórkowych
20.
19-20.
4. Część ogólna
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 76 z 139
Roboty polegające na całkowitej rozbiórce demolacyjnej istniejących urządzeń stałych
i instalacji technologicznych kotłowni wyłączonej z eksploatacji, w budynku nr 87/251
na terenie Jednostki Wojskowej nr 3674 przy ul Saperskiej 1 w Olsztynie.
Przedmiot i zakres robót rozbiórkowych.
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na demontażu:
- 6 kotłów: 2 szt. typu SŻIIG prod. RUMIA o pow. 32m2; 4 szt. typu SŻIIG
RUMIA o pow. 52m2,
- zbiornik kondensatu stalowy o wym. 1000x1000x800 – 1 szt.
- rurociągi technologiczne kotłowni zgodnie z załączonym przedmiarem
- konstrukcja wsporcza pod rurociągi i urządzenia
- pomosty nad kotłami i schody do kotłowni ze stali kształtowej
- czopuchy i wentylacja
- urządzenia sanitarne w pomieszczeniach socjalnych palaczy
Wraz z uporządkowaniem terenu i wywiezieniem materiałów z rozbiórki.
- wartość sprzedanego przez Wykonawcę złomu uzyskanego z demontażu
kotłowni stanowić będzie część jego wynagrodzenia za realizację
Zamówienia.
- po zakończeniu wszystkich prac demontażowych w kotłowni i
uporządkowaniu pomieszczenia otwory wejściowe do kotłowni
oraz
składu opału zabezpieczyć trwale barierkami zabezpieczającymi
wykonanymi z rur uzyskanych z demontażu i pomalować na kolor żółty.
UWAGA:
Z
wyceny
przedmiotu Zamówienia (ceny ofertowej) należy zminusować
wycenioną przez Wykonawcę wartość złomu stalowego i żeliwnego. Wycena
uzyskanego z demontażu kotłowni złomu będzie zgodna przedmiarem robót oraz
wykazem urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu.
b) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i zabezpieczających:
Prace Towarzyszące:
 utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego i na trasach
przemieszczania się pracowników,
 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną
wysokość z demontażem elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnego do wykonania prac.
 wynoszenie i transportowanie wysokość elementów zdemontowanych i
wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnego do wykonania robót
rozbiórkowych,
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 77 z 139
 wyniesienie poza obręb obiektu elementów zdemontowanych kotłowni, sprzętu
oraz odpadu i złożenie w ustalone z Inspektorem nadzoru miejsce,
 segregowanie i sortowanie materiałów pochodzących z rozbiórki (stal, żeliwo) na
terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym,
 usuwanie uszkodzeń obiektu oraz terenu przylegającego, powstałych w trakcie
wykonywania robót rozbiórkowych, a zawinionych Wykonawcę,
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz
wywieszanie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół stref zagrożenia,
 zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie
obiektu,
 Wykonawca po wykonaniu zleconych robót uporządkuje miejsce pracy
i przyległy teren.
c) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane
istotne z punktu widzenia: organizacji robót rozbiórkowych:
 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót
rozbiórkowych do uzgodnienia z użytkownikiem (gospodarzem terenu) sposobu
poruszania się po terenie wojskowym, oraz zobowiązany jest podporządkować się
jego wymaganiom związanym z wojskowym charakterem obiektu tzn. dostarczyć
żądane dokumenty (listy pracowników, listy pojazdów itp.) posługiwać się wydanymi
przepustkami na żądanie umożliwić przeprowadzenie kontroli pojazdów, osób itp.
 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na
miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania się pracowników.
 Czas realizacji prac został przewidziany przez Zamawiającego jako maksymalny.
Założono realizację robót w dni robocze w czasie (liczba roboczogodzin)
wynikającym z przedmiaru robót, w dziennym wymiarze pracy – 8 godzin. Realizacja
robót może odbywać się w dni powszednie w godz. od 7.00 do 15.00.
 Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczyć zespół roboczy
gwarantujący terminową realizację zamówienia w wyżej określonych warunkach
czasowych.
 Wykonawca koordynował będzie prace związane z bieżącym przebiegiem robót z
Zamawiającym (Użytkownikiem).
 przystąpienie wykonawcy do realizacji robót na terenie kompleksu będzie możliwe
tylko z kierownikiem robót (lub osobą przez niego uprawnioną) i na podstawie
wystawionych przepustek osobowych dla pracowników oraz przepustek na pojazdy
wykonawcy;
 sprawy wymagające dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji zadania,
wykonawca będzie uzgadniał poprzez osobę wskazaną w umowie z ramienia
zamawiającego (w przypadkach wymagających zmian w stosunku do pkt. 1);
 osoba wskazana w umowie będzie nadzorowała zasady bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie kompleksu oraz inne ustalenia wynikające przepisów
obowiązujących w jednostce.
 Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 78 z 139
 Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na własny koszt dokona naprawy lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej własności musi być nie gorszy niż
przed powstaniem szkody.
 W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji, wykonawca
natychmiast powiadomi użytkownika oraz przedstawiciela Zamawiającego
(Inspektora nadzoru) i będzie współpracował w usunięciu awarii z odpowiednimi
służbami specjalistycznymi.
ochrony środowiska:
 W wyniku robót Zamawiający przewiduje powstanie odpadów budowlanych
szkodliwych dla środowiska naturalnego: wełna mineralna, wata szklana.
 Po stronie Wykonawcy leży utylizacja w/w odpadów zgodnie z Ustawą o
odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r., poz. 21). Gruz gipsowy po
zdemontowanym płaszczu izolacji rurociągów odstawić do najbliższego punktu
odbioru gruzu.
warunków bezpieczeństwa pracy:
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, a w szczególności:
 Nie przystępować do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
 Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania ognia otwartego i stosowania
innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów niebezpiecznych
pożarowo z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 Przestrzegać zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektrycznej.
 Przestrzegać zakazu ustawiania i składowania jakichkolwiek materiałów
i przedmiotów na drogach komunikacji ogólnej służącej do ewakuacji.
 Przestrzegać zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napięciem po
skończonej pracy.
 Przestrzegać zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia się, czy nie
zachodzi niebezpieczeństwo powstania pożaru.
 Przestrzegać zakazu składowania materiałów palnych pod ścianami budynków.
 Przestrzegać zakazu zastawiania dostępu do obiektu na wypadek działań
ratowniczo-gaśniczych.
 Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych zgodnie z
przepisami BHP i Ppoż.
 Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
 z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
 Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do
zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlach i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719
z 2010 r.) w zakresie dotyczącym realizowanych robót budowlanych,
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 79 z 139
 Wykonawca każdorazowo w przypadku realizowania prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym, zagrożonych wybuchem ma obowiązek przed ich
rozpoczęciem, poinformowania przedstawiciela Zamawiającego (administratora) w
celu komisyjnego dokonania oceny występującego zagrożenia oraz w celu
określenia rodzaju przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstania
pożaru lub wybuchu. W skład komisji wchodzą: Inspektor ochrony ppoż.
Zamawiającego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Rozpoczęcie prac
niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje wyłącznie na podstawie
pisemnego „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem
pożarowym” wydanego przez inspektora ochrony ppoż. Zamawiającego.
zaplecza dla potrzeb wykonawcy:
 Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do poboru wody.
 Energia elektryczna z rozdzielni głównej budynku poprzez przystawkę licznikową z
zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi - Wykonawcy robót,
 Zamawiający wskaże miejsca na placu budowy do składowania materiałów z
rozbiórki na wolnym powietrzu.
warunków dotyczących organizacji ruchu:
 Na terenie placu budowy należy wykorzystać istniejące drogi i dojazdy
 Drogi i dojazdy do obiektu rozbiórki należy utrzymywać w czystości, szczególnie w
okresie wywozu złomu i odpadów.
d) nazwy i kody:
 grupy robót:
 Prace dotyczące przygotowania placu budowy
 klasy robót:
 Prace rozbiórkowe
 kategorii robót:
 Roboty w zakresie usuwania gruzu
 Roboty rozbiórkowe
kod - 45100000-8
kod - 45110000-1
kod - 45111200-6
kod - 45111300-1
f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
- brak
5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, składowaniem i kontrolą, jakości - poszczególne wymagania odnosi
się do postanowień norm.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 80 z 139
– materiały budowlane nie występują.
6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót demontażowych zgodnie z założoną jakością.
Roboty związane z rozbiórką urządzeń i instalacji technologicznych kotłowni będą
wykonywane mechanicznie. Sprzęt niezbędny do wykonania prac zostanie
dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z
ewentualnymi rusztowaniami,
podnośnikami i oświetleniem.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni
bezpieczny i sprawny sposób przeprowadzenia robót demontażowych obiektu i nie
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
7. Wymagania dotyczące środków transportu.
Transport materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach
rozbiórkowych. Zdemontowana z rurociągów wełna mineralna i wata szklana jako
odpad szkodliwy dla środowiska, będzie transportowana w szczelnych workach
foliowych.
8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu
wykończenia
poszczególnych
elementów,
tolerancji
wymiarowych,
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków
robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne
– nie występują.
Wymagania:
a) Prace należy wykonać pod kierownictwem osoby posiadających właściwe
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz zrzeszonej w Izbie
Inżynierów Budownictwa.
Prowadzanie prac demontażowych bez nadzoru Kierownika robót określonego
w umowie, jest zabronione.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora nadzoru).
c) Wykonawca po wykonaniu zadania jest zobowiązany do likwidacji placu budowy
i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
d) Elementy (otoczenie) obiektu, które w czasie robót rozbiórkowych mogą ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed
zabrudzeniem.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót
demontażowych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 81 z 139
Kontrola jakości robót polegać będzie na wizualnej ocenie przez Inspektora nadzoru
całości wykonania robót demontażowych, ich zgodności ze Specyfikacją Techniczną
oraz przedmiarem, łącznie z pracami porządkowymi po ich zakończeniu.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko do prac związanych z
właściwą segregacją złomu uzyskanego z demontażu, dla określenia jego wartości
wagowej i przygotowania do odstawienia do punktu skupu.
Książka obmiarów robót demontażowych powinna być prowadzona z podpisami
kierownika budowy (przedstawiciela Zamawiającego) i Inspektora nadzoru dostarczona
przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.
8. Opis sposobu odbioru robót demontażowych.
a) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót oraz złoży
oświadczenie o gotowości do odbioru.
b) Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni potwierdzi gotowość do odbioru wykonanych robót
dzienniku budowy lub przedstawi Wykonawcy pisemną informację jakie warunki
musi spełnić, aby roboty rozbiórkowe zakresie urządzeń technologicznych kotłowni
oraz prac zabezpieczających i porządkowych mogły zostać uznane za gotowe do
odbioru. Taka decyzja Inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakończenia robót
określonego w umowie.
c) W przypadku nie zajęcia stanowiska przez Inspektora nadzoru w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia, Zamawiający uzna gotowość do odbioru deklarowaną przez
Wykonawcę,
d) W przypadku potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru lub nie
zajęcia przez niego stanowiska w ciągu 7 dni, Zamawiający wyznaczy termin
odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez
wykonawcę gotowości do odbioru.
e) Zamawiający dokona końcowego odbioru robót komisyjnie.
f) Końcowy odbiór robót polegał będzie na ostatecznej ocenie jakości
wykonania robót demontażowych, porządkowych i zabezpieczających
pomieszczenie kotłowni.
g) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót związanych z
demontażem urządzeń i instalacji technologicznych, które nie wpływają na
prawidłową eksploatację obiektu, a Wykonawca odstąpi od ich usunięcia, to
Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zakwestionowanego
przez komisję odbiorową elementu prac adekwatnie do stopnia stwierdzonych
nieprawidłowości, wyrażone współczynnikiem procentowym w stosunku do wielkości
wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu.
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących.
- materiały odpadowe powstałe z demontażu: gruz, wełna mineralna i wata
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 82 z 139
Szklana i inne, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.
- wartości robót tymczasowych i towarzyszących określonych w punkcie 1 litera b)
Niniejszej specyfikacji Wykonawca wkalkuluje w koszty ogólne budowy, które
uwzględni w złożonej ofercie.
10. Przepisy związane z wykonywaniem prac rozbiórkowych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108, poz. 953)
- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 21).
-
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 83 z 139
DOTYCZY CZĘŚCI 3
Załącznik nr 7 do SIWZ/ Załącznik do umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 88 na terenie JW 3674 Olsztyn
ul. Saperska 1
Podstawa opracowania
(§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego
(Dz. U. Z 2013 r. Nr 72 poz. 1129)
SPORZĄDZIŁ
/-/ Z. Maśnicki
/-/ D. Nawrocki
/-/ J. Pacholski
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 84 z 139
Spis zawartości dokumentacji projektowej:
L.P.
Nazwa dokumentu
Str.
1.
Strona tytułowa dokumentacji
2.
Szkice
2-3
3.
Przedmiar robót
4-8
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
1
Strona 85 z 139
11. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 88 na terenie JW 3674 Olsztyn
ul. Saperska 1.
12. Nazwy i kody:
 Grupy robót:
 Prace dotyczące przygotowania placu budowy
 Częściowe lub pełne prace budowlane
 Prace wykończeniowe budowlane
 Klasy robót
 Roboty murarskie
 Prace tynkarskie
 Kładzenie i wykładanie podłóg
 Roboty malarskie i szklarskie
 Roboty instalacyjne elektryczne
 Kategorii robót:
 Specjalne prace budowlane inne niż dekarskie
 Prace malarskie
 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
kod - 45100000-8
kod - 45200000-9
kod - 45400000-1
kod - 45262500-6
kod - 45410000-4
kod - 45421000-4
kod - 45440000-3
kod - 45310000-3
kod - 45262000-1
kod - 45442100-8
kod - 45311200-2
kod - 45332000-3
kod - 45332400-7
13. Nazwa i adres zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
14. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących
części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania:
Jednostka Wojskowa 3674 Olsztyn, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.
a)
Przedmiar robót budowlanych - Zbigniew Maśnicki- 14.07.2015 r.
b)
Przedmiar robót elektrycznych - Dariusz Nawrocki - 15.07.2015 r.
c)
Przedmiar robót sanitarnych - Jan Pacholski- 14.07.2015 r.
15. Rodzaj i zakres robót podstawowych:
Roboty budowlane rozbiórkowe:
 zabezpieczenie podłóg folią osłonową
 rozebranie ścianek działowych
 wykucie ościeżnic drzwiowych
 rozebranie okładzin ściennych i podłogowych
 wyniesienie i wywiezienie gruzu do utylizacji
Roboty murarskie i tynkarskie:
 osadzenie ościeżnic stalowych
 wykonanie tynków na ościeżach
 zamurowanie przebić w ścianach
 zamurowanie bruzd z przewodami
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 86 z 139
 zabetonowanie otworów w stropach
 tynki na bruzdach
 osadzenie podokiennika z PCV
 tynki wewnętrzne kat. II pod okładziny ścienne
 obudowa instalacji sanitarnych płytami k/g na rusztach
 osadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych
Roboty posadzkarskie:
 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
 izolacje przeciwwilgociowe powłokowe na bazie żywicy
 izolacja z płynnej filii
 warstwy wyrównawcze pod posadzki
 licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi
 zakup i przyklejenie luster
 ochrona narożników zewnętrznych
 podkłady betonowe brodzikowe
 posadzki z płytek gres antypoślizgowe na klej
 montaż progów z kątowników
Roboty malarskie:
 zeskrobanie i zmycie starej farby
 zagruntowanie podłoży
 gładzie gipsowe
 gruntowanie gładzi gipsowych
 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi
 dwukrotne malowanie farbą olejną, grzejników i wentylacji
 dwukrotne podmalowanie z jednokrotnym szpachlowaniem ścian
Drzwi przegrody kabinowe
 drzwi stalowe wewnętrzne z blachy stalowej ocynkowane ogniowo w kolorze
białym
 dostarczenie i montaż kabin sanitarnych z systemowych płyt
laminowanych h-2 m
 mycie po robotach malarskich
Roboty sanitarne:
 wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
 demontaż istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 montaż rurociągów,
 montaż armatury,
 montaż urządzeń,
 badania instalacji.
Roboty instalacyjne elektryczne :
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
 wykonanie przepustów przez ściany,
 kucie bruzd i ułożenie przewodów instalacyjnych pod tynkiem,
 montaż puszek rozgałęźnych,
 montaż osprzętu elektrycznego,
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 87 z 139
 montaż opraw oświetleniowych,
 pomiary i badania ochrony przeciwporażeniowej,
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 88 z 139
RYSUNKI
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 89 z 139
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 90 z 139
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 91 z 139
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 92 z 139
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 93 z 139
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz.
Razem
REMONT UMYWALNI W BUDYNKU NR 88
1
1 KNR 4-01
d.1 1216-01
DEMONTAŻE
Zabezpieczenie posadzek folią budowlaną ochronną
m2
< w pokojach przejściowych> 25.0
m2
25.000
RAZEM
2 KNR 4-01
d.1 0348-05
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej
m2
1.0 *2.0 *5
m2
10.000
RAZEM
3 KNR 4-01
d.1 0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2
szt.
< 0,60*2,0>2< ościeżnice 0,70> +2
szt.
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm
m3
< Okładziny ścienne z podłożem betonowym w/c>(
2.65+1.15) *2*1.5*0.05-( 0.7*1.5) *2*0.05
m3
0.465
< cd> ( 3.30+1.90)*2*1.5*0.05 -(0.7*1.5)*0.05
m3
0.728
< posadzki z podłożem w w/c> 9.98*0.10
m3
0.998
< w pomieszczeniu z natryskami> ( 9.90+1.95)
*2*1.5*0.05
m3
1.778
< posadzki w pomieszczenu z natryskami>
1.95*9.90*0.10 +( 1.23*0.80)*0.10
m3
2.029
RAZEM
5 KNR 4-01
d.1 0106-04
Usunięcie z parteru i piętra budynku gruzu
m3
5.998
m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
m3
5.998
m3
5.998
5.998
5.998
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
4.000
5.998
RAZEM
6 KNR 4-01
d.1 0108-11
10.000
4.000
RAZEM
4 KNR 4-01
d.1 0212-01
25.000
5.998
Strona 94 z 139
7 KNR 4-01
d.1 0329-02
analogia
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych
m2
< poszerzenie istniejących otworów na szersze drzwi.>
(5*0.15)*2
m2
1.500
RAZEM
8 KNR 4-01
d.1 0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9
m3
5.998
m3
5.998
RAZEM
9 kalk. własna
d.1
Utylizacja odpadu budowlanego
m3
5.997
m3
10 KNR 4-01
d.2 0320-02
Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł +ościeżnice FD 7
m2
( 0.80 *2) *2
m2
3.200
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 15 cm
m
5.0 *2
m
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg.
szt.
< z rurami wod-kan>6
szt.
Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
m
< z rurami wod-kan>10 +3 + 2 + 3
m
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o
powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
szt.
< z kratkami ściekowymi. > 5
szt.
18.000
5.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
6.000
18.000
RAZEM
14 KNR 4-01
d.2 0206-02
10.000
6.000
RAZEM
13 KNR 4-01
d.2 0326-01
3.200
10.000
RAZEM
12 KNR 4-01
d.2 0323-02
5.997
ROBOTY MURARSKIE
RAZEM
11 KNR 4-01
d.2 0708-01
5.998
5.997
RAZEM
2
1.500
5.000
Strona 95 z 139
15 KNR 4-01
d.2 0705-01
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami
m
10.0
m
10.000
RAZEM
16 KNR 4-01
d.2 0321-04 kalk.
własna
Obsadzenie podokienników z PCV wewnętrzny
fornirowany w ścianach z cegieł + podokiennik
szt.
< + podokiennik fornirowany 1.80 *0.35> 1
szt.
1.000
RAZEM
17 KNR 4-01
d.2 0705-01
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu
pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami
m
10.0
m
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5
m2
1.000
10.000
RAZEM
18 KNR 4-01
d.2 0715-01
10.000
10.000
m2
< pod nowe okładziny ścienne łazienka na parterze>
( 2.65 +1.15) *2*2 - ( 0.8*2) *2 +( 3.30 +1.90) *2*2 -(
0.80*2.0)
m2
31.200
< ubikacja na piętrze> ( 1.95+0.95) *2*2 -( 0.70 *2)
m2
10.200
< umywalnia z natryskami> ( 8.65+1.95) *2*2 +( 0.80
*2) *2 < minus drzwi> - (0.80*2)*2-( 0.70*2)
m2
41.000
RAZEM
19 KNR 2-02
d.2 2004-01
analogia
Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
55-01- pionów kanalizacyjnych
m2
(0.50 *3.20) *3 + ( 0.95*3.20)
m2
7.840
RAZEM
20 KNR 2-02
d.2 2004-05
analogia
Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01- instalacji sanitarnych na
ścianach
m2
(0.6* 6.0)
m2
Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek
rewizyjnych dostępu do zaworów w ścianach z cegieł i
płytach K/g
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
7.840
3.600
RAZEM
21 KNR 4-01
d.2 0322-02
analogia
82.400
3.600
szt.
Strona 96 z 139
6
szt.
6.000
RAZEM
3
22 KNR 2-02
d.3 1102-01
POSADZKI, IZOLACJE, OKŁADZINY
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
m2
< podkładowa pod izolację poziomą na parterze>(
2.65*1.15) + (3.30*1.90)
m2
9.318
< umywalnia na piętrze> ( 1.95*0.95) + ( 8.65*1.95) +(
1.23*0.80)
m2
19.704
RAZEM
23 KNR 2-02
d.3 0602-01
analogia
Izolacje przeciwwodne powłokowe elastyczne poziome
- wykonywane na bazie żywicy ( weber tec 827) lub
podobne
m2
< przedmiar jak warstwy wyrównawcze> 9.318+19.70
m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe elastyczne
poziome - wykonywane na bazie żywicy- druga
warstwa
m2
29.018
m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane z płynnej foli -
m2
< pod nowe okładziny ścienne > 31.20 +41.0
m2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro Krotność
=2
m2
29.018
m2
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi o
wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną
m2
82.40
m2
Lustra fazowane z powłoką teflonową o wymiarach
40*32cm przyklejone do glazury na klej motażowy do
luster
m2
(0.42*0.32) *6
m2
82.400
0.806
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
29.018
82.400
RAZEM
28 KNR 4-01
d.3 1101-02
analogia
72.200
29.018
RAZEM
27 KNR 2-02
d.3 0829-07
29.018
72.200
RAZEM
26 KNR 2-02
d.3 1102-01
29.018
29.018
RAZEM
25 KNR 2-02
d.3 0603-01
analogia
29.022
29.018
RAZEM
24 KNR 2-02
d.3 0602-02
6.000
0.806
Strona 97 z 139
29 KNR 2-02
d.3 2602-13
analogia
-Ochrony narożników wypukłych listwą wykończeniową m
PCV do okładania płytek ceramicznych
2.0* 17
m
34.000
RAZEM
30 KNR 2-02
d.3 1101-02
analogia
Podkłady betonowe na stropie - pod kabiny
prysznicowe z wyprofilowaniem spadków do kratek
ściekowych
m3
(1*4) *0.05
m3
0.200
RAZEM
31 KNR 2-02
d.3 1118-09
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30
cm układane na klej metodą kombinowaną - gresowe
antypoślizgowe
m2
19.70+ 9.318
m2
Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - na progi
m
0.80 *5
m
33 KNR 4-01
d.4 1202-08
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
powierzchni podłogi do 5 m2 SUFITY
m2
29.018
RAZEM
( 2.65+1.15) *2*1.20+( 3.30 +1.9) *2*1.2
m2
21.600
< na piętrze> (1.95+0.95) *2*1.20+( 8.65+1.95)
*2*1.20+( 0.80*1.20) *2
m2
34.320
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2
< sufitów> 29.0
m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2
< ścian> 55.9
m2
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
55.920
29.000
RAZEM
36 KNR 0-23
d.4 2611-02
29.018
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
powierzchni podłogi do 5 m2 ŚCIANY
RAZEM
35 KNR 0-23
d.4 2611-02
4.000
ROBOTY MALARSKIE
9.318 < umywalnia Pietro> +19.70
34 KNR 4-01
d.4 1202-08
29.018
4.000
RAZEM
4
0.200
29.018
RAZEM
32 KNR 2-02
d.3 1217-03
analogia
34.000
29.000
55.900
Strona 98 z 139
RAZEM
37 KNR 2-02
d.4 0815-05
Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
m2
29.0
m2
29.000
RAZEM
38 KNR 2-02
d.4 0815-01
Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych z narożnikami
m2
55.92
m2
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2
< Sufitów > 29.0 < ścian> +55.92
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
ZEWNĘTRZNYMI powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania
m2
< Sufitów > 29.0 < ścian> +55.92
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowożebrowych
m
2.30 *4
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie
m2
< pudła wentylacji> ( 0.1*0.30) *2* 6.0 + ( 0.12+0.20)
*2*6
m2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem
m2
( 0.5*4) *2
m2
44 KNR 2-02
d.5 1017-01
analogia
4.200
4.000
RAZEM
5
9.200
4.200
RAZEM
43 KNR 4-01
d.4 1206-04
84.920
9.200
RAZEM
42 KNR 4-01
d.4 1212-02
84.920
84.920
RAZEM
41 KNR 4-01
d.4 1212-23
55.920
84.920
RAZEM
40 KNR 2-02
d.4 1505-01
analogia
29.000
55.920
RAZEM
39 KNR 0-23
d.4 2611-02
55.900
4.000
DRZWI I PRZEGRODY KABINOWE
Drzwi stalowe wewnętrzne z blachy stalowej
ocynkowane ogniowo w kolorze białym o wym. 70 do
80 cm
m2
< wymiana z drewnianych na wodoodporne.>( 0.80*2)
*5
m2
8.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
8.000
Strona 99 z 139
45 kalk. własna
d.5
Dostarczenie i montaż kabin sanitarnych z
systemowych płyt laminowanych, h 2, 0 w profilach
aluminiowych lub ze stali nierdzewnej na podpórkach h
15 cm z drzwiami szer. 0, 80 z okuciami,
m2
< działowa z drzwiami do ubikacji>( 1.20+1.95) *2
m2
6.300
< kabiny prysznicy> ( 1*2) *8
m2
16.000
RAZEM
46 KNR 4-01
d.5 1215-08
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych
m2
< w pokojach przejściowych> 25.0
m2
25.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
22.300
25.000
Strona 100 z 139
PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH
Lp.
Podstawa
1
1.1
1 KNR 4-01
d.1.1 0106-01
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz. Razem
SANITARIAT - PARTER
Roboty demontażowe kanalizacyjne
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na
odległość do 3 m
m3
0.47
m3
0.470
RAZEM
2 KNR 4-01
d.1.1 0210-02
Wykucie bruzd o przekroju do 0.0375 m2 poziomych w
posadzce z betonu żwirowego
m
5.2
m
5.200
RAZEM
3 KNR 4-01
d.1.1 0106-04
Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
m3
0.472
m3
Demontaż demolacyjny ustępu z miską porcelanową
kpl.
2
kpl.
Demontaż demolacyjny umywalki
kpl.
1
kpl.
Demontaż pisuaru- jena sztuka do ponownego
montażu, druga do dyspozycji Zamawiającego
kpl.
2
kpl.
2.000
Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. do 50 mm m
na ścianach budynku
2.8
m
2.800
RAZEM
8 KNR-W 4-02
d.1.1 0233-02
z.o.2.9.
1.000
2.000
RAZEM
7 KNR-W 4-02
d.1.1 0229-07
z.o.2.9.
2.000
1.000
RAZEM
6 KNR 4-02
d.1.1 0235-01
0.472
2.000
RAZEM
5 KNR-W 4-02
d.1.1 0235-06
z.o.2.9.
5.200
0.472
RAZEM
4 KNR-W 4-02
d.1.1 0235-08
z.o.2.9.
0.470
2.800
Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego szt.
śr. 50 mm
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 101 z 139
1
szt.
1.000
RAZEM
9 KNR-W 4-02
d.1.1 0229-01
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego
kanalizacyjnego o śr. 100 mm pod posadzką w wykopie
m
3.5
m
3.500
RAZEM
10 KNR-W 4-02
d.1.1 0229-04
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego
kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku
m
1.8
m
Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego
kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku.
Pion kanalizacyjny
m
4.65
m
12 KNR 4-02
d.1.2 0114-01
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 1520 mm
rurociąg ośredn 15 mm - 12,35 m
rurociąg o średn.20 mm - 3,25 m
m
15.6
m
15.600
Demontaż demolacyjny zaworu czerpalnego
(wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania
podejścia.
szt.
1
szt.
Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej
szt.
1
szt.
15 KNR 4-01
d.1.3 0210-01
1.000
1.000
RAZEM
1.3
15.600
1.000
RAZEM
14 KNR-W 4-02
d.1.2 0141-01
z.o.2.9.
4.650
Roboty demontażowe wodociągowe
RAZEM
13 KNR-W 4-02
d.1.2 0140-03
z.o.2.9.
1.800
4.650
RAZEM
1.2
3.500
1.800
RAZEM
11 KNR-W 4-02
d.1.1 0229-04
z.o.2.9.
1.000
1.000
Roboty montażowe kanalizacyjne
Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 wykucie
posadzki pod wykonanie podejścia odpływowego z
spustu podłogowego, pisuaru.
m
1.5
m
1.500
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
1.500
Strona 102 z 139
16 KNR-W 2-15
d.1.3 0207-01
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach m
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
1.6
m
1.600
RAZEM
17 KNR-W 2-15
d.1.3 0211-01
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o
śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
podej.
3
podej.
3.000
RAZEM
18 KNR-W 2-15
d.1.3 0203-03
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o
połączeniach wciskowych
m
4.2
m
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o
śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
podej.
2
podej.
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych
m
2.1
m
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
szt.
1
szt.
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach
wciskowych. Pion kanalizacyjny
m
4.2
m
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych
szt.
1
szt.
Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
kpl.
1
kpl.
1.000
1.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
4.200
1.000
RAZEM
24 KNR-W 2-15
d.1.3 0234-02
1.000
4.200
RAZEM
23 KNR-W 2-15
d.1.3 0222-02
2.100
1.000
RAZEM
22 KNR-W 2-15
d.1.3 0207-03
2.000
2.100
RAZEM
21 KNR-W 2-15
d.1.3 0218-01
4.200
2.000
RAZEM
20 KNR-W 2-15
d.1.3 0203-01
3.000
4.200
RAZEM
19 KNR-W 2-15
d.1.3 0211-03
1.600
1.000
Strona 103 z 139
25 KNR-W 2-15
d.1.3 0230-02
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
kpl.
1
kpl.
1.000
RAZEM
26 KNR-W 2-15
d.1.3 0230-05
Postument porcelanowy do umywalek
kpl.
1
kpl.
1.000
RAZEM
27 KNR-W 2-15
d.1.3 0233-03
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl.
1
kpl.
28 KNR 4-01
d.1.4 0336-01
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
9,0+ 2,8
m
9+2.8
m
11.800
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm
o połączeniach gwintowanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych - tranzyt przez sanitariat do
korytarza
m
3.25
m
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
15 mm
szt.
4
szt.
Rurociągi z tworzyw sztucznych PPo śr. 15mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
m
11.15
m
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu
elastycznym z tworzywa o śr. 15 mm
szt.
2
szt.
11.150
2.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
4.000
11.150
RAZEM
32 KNR-W 2-15
d.1.4 0116-07
3.250
4.000
RAZEM
31 KNR-W 2-15
d.1.4 0111-01
11.800
3.250
RAZEM
30 KNR-W 2-15
d.1.4 0116-01
1.000
Roboty montażowe wodociągowe
RAZEM
29 KNR-W 2-15
d.1.4 0105-02
1.000
1.000
RAZEM
1.4
1.000
2.000
Strona 104 z 139
33 KNR 2-15
d.1.4 0112-01
Zawór pisuarowy - materiał Zamawiającego z odzysku o szt.
śr. nom. 15 mm
1
szt.
1.000
RAZEM
34 KNR-W 2-15
d.1.4 0136-01
Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej
15 mm
szt.
1
szt.
1.000
RAZEM
35 KNR-W 2-15
d.1.4 0132-01
szt.
2.000
RAZEM
Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
szt.
1
szt.
Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
szt.
1
szt.
szt.
1.000
RAZEM
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych
Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1
prób.
14.35
m
1.000
14.350
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
m
11.1
m
Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
m
14.6
m
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
14.350
11.100
RAZEM
41 KNR 0-34
d.1.4 0101-01
1.000
m
RAZEM
40 KNR-W 2-15
d.1.4 0128-01
1.000
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z szt.
rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm
1
39 KNR-W 2-15
d.1.4 0127-01
1.000
1.000
RAZEM
38 KNR-W 2-15
d.1.4 0130-02
2.000
1.000
RAZEM
37 KNR-W 2-15
d.1.4 0137-01
1.000
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z szt.
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - do
spłuczek
2
36 KNR-W 2-15
d.1.4 0132-01
1.000
11.100
14.600
Strona 105 z 139
RAZEM
2
2.1
42 KNR-W 4-02
d.2.1 0235-06
z.o.2.9.
SANITARIAT I PIĘTRO
Roboty demontażowe instalacji kanalizacyjnej
Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez
korkowania podejść dopływowych i odpływowych umywalka
kpl.
6
kpl.
6.000
RAZEM
43 KNR-W 4-02
d.2.1 0235-08
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny ustępu z miską porcelanową.
kpl.
1
kpl.
Demontaż demolacyjny - zlewozmywak żeliwny.
kpl.
1
kpl.
szt.
4.000
RAZEM
Wykucie z posadzki betonowej wpustów żeliwnych
podłogowych w 0,15x 0,2x0,2 x4
m3
0.24
m3
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - wykucie
pionów żeliwnych w stropie.
m3
0.024
m3
Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego
kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku
m
10.4
m
0.024
10.400
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
0.240
0.024
RAZEM
48 KNR-W 4-02
d.2.1 0229-04
z.o.2.9.
4.000
0.240
RAZEM
47 KNR 4-01
d.2.1 0212-02
1.000
Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego szt.
śr. 50 mm l
4
46 KNR 4-01
d.2.1 0212-01 analogia
1.000
1.000
RAZEM
45 KNR-W 4-02
d.2.1 0233-02
z.o.2.9.
6.000
1.000
RAZEM
44 KNR-W 4-02
d.2.1 0235-05
z.o.2.9.
14.600
10.400
Strona 106 z 139
49 KNR-W 4-02
d.2.1 0229-07
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. do 50 mm m
na ścianach budynku
3.2
m
3.200
RAZEM
50 KNR-W 4-02
d.2.1 0229-04
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego
kanalizacyjnego o śr. 80 mm - na ścianach budynku
m
2.0
m
2.000
RAZEM
51 KNR-W 4-02
d.2.1 0229-01
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego
kanalizacyjnego o śr. 75mm - w wykopie
m
1.7
m
52 KNR 4-02
d.2.2 0114-02
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.32
mm
m
20.2
m
20.200
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20
mm
m
7.6
m
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15
mm
m
32.2
m
Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm
szt.
2
szt.
Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez
korkowania podejścia o śr. 15 mm
szt.
2
szt.
Demontaż demolacyjny baterii natryskowej
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
2.000
2.000
RAZEM
57 KNR-W 4-02
d.2.2 0141-03
z.o.2.9.
32.200
2.000
RAZEM
56 KNR 4-02
d.2.2 0131-03
7.600
32.200
RAZEM
55 KNR 4-02
d.2.2 0133-02
20.200
7.600
RAZEM
54 KNR 4-02
d.2.2 0114-01
1.700
Roboty demontażowe instalacji wodociągowej
RAZEM
53 KNR 4-02
d.2.2 0114-01
2.000
1.700
RAZEM
2.2
3.200
2.000
szt.
Strona 107 z 139
3
szt.
3.000
RAZEM
58 KNR-W 4-02
d.2.2 0141-01
z.o.2.9.
Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej i
zmywakowej
szt.
7
szt.
7.000
RAZEM
59 KNR 4-01
d.2.2 0108-09
0108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 5 km (gruz po przekuciach
ścian, bruzd, zdemontowane umywalki)
m3
1.9
m3
Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km
t
0.380
t
61 KNR-W 2-15
d.2.3 0207-01
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach m
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
m
9.000
RAZEM
Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cmprzebicie otworów w stropach pod montaż wpustów
podłogowych
m2
0.2
m2
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
szt.
5
szt.
5.000
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach m
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
- pion wywiewny
3
m
3.000
RAZEM
65 KNR-W 2-15
d.2.3 0207-02
0.200
5.000
RAZEM
64 KNR-W 2-15
d.2.3 0207-01
9.000
0.200
RAZEM
63 KNR-W 2-15
d.2.3 0218-01
0.380
Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej
9
62 KNR 4-01
d.2.3 0209-03
analogia
1.900
0.380
RAZEM
2.3
7.000
1.900
RAZEM
60 KNR 4-04
d.2.2 1107-01
1107-04
3.000
3.000
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach m
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
- pion wywiewny w WC
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 108 z 139
2.7
m
2.700
RAZEM
66 KNR 4-01
d.2.3 0336-03
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z
m
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod rurociąg
PCV śr 50 mm odpływ umywalek
3.2
m
3.200
RAZEM
67 KNR-W 2-15
d.2.3 0207-01
m
3.200
RAZEM
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o
śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - umywalki i
zlewozmywak
podej.
6
podej.
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o
śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
podej.
1
podej.
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o
śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - podejścia pod
wpusty podłogowe
podej.
5
podej.
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl.
1
kpl.
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie, na
konstrukcji wsporczej
szt.
1
szt.
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
kpl.
5
kpl.
1.000
5.000
RAZEM
2.4
1.000
1.000
RAZEM
73 KNR-W 2-15
d.2.3 0230-02
5.000
1.000
RAZEM
72 KNR-W 2-15
d.2.3 0229-04
1.000
5.000
RAZEM
71 KNR-W 2-15
d.2.3 0233-03
6.000
1.000
RAZEM
70 KNR-W 2-15
d.2.3 0211-01
3.200
6.000
RAZEM
69 KNR-W 2-15
d.2.3 0211-03
3.200
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach m
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
3.2
68 KNR-W 2-15
d.2.3 0211-01
2.700
5.000
Roboty montażowe wodociągowe
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 109 z 139
74 KNR 4-01
d.2.4 0336-01
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
m
8.4
m
8.400
RAZEM
75 KNR 4-01
d.2.4 0333-10
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
szt.
3
szt.
3.000
RAZEM
76 KNR-W 2-15
d.2.4 0111-02
m
13.400
RAZEM
Rurociągi z tworzyw sztucznych PPo śr. zewnętrznej 20
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych
m
5.4
m
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 15 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych
m
3.5
m
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, o
połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
szt.
20
szt.
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o
połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15
mm
szt.
1
szt.
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii,
płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. 15
mm
szt.
1
szt.
1.000
1.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
20.000
1.000
RAZEM
81 KNR-W 2-15
d.2.4 0116-07
3.500
20.000
RAZEM
80 KNR-W 2-15
d.2.4 0115-09
5.400
3.500
RAZEM
79 KNR-W 2-15
d.2.4 0116-01
13.400
5.400
RAZEM
78 KNR-W 2-15
d.2.4 0111-01
3.000
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 m
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w
budynkach mieszkalnych
13.40
77 KNR-W 2-15
d.2.4 0111-01
8.400
1.000
Strona 110 z 139
82 KNR-W 2-15
d.2.4 0132-03
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z szt.
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
2
szt.
2.000
RAZEM
83 KNR-W 2-15
d.2.4 0132-01
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z szt.
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
1
szt.
1.000
RAZEM
84 KNR-W 2-15
d.2.4 0136-01
Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm ze złączką do węża
szt.
1
szt.
Baterie umywalkowe i zmywakowe ścienne o śr.
nominalnej 15 mm
szt.
6
szt.
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.
nominalnej 15 mm
szt.
4
szt.
Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
m
13.4
m
Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
m
9.0
m
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1
prób.
22
m
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
m
22
m
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
9.000
m
1.000
22.000
RAZEM
90 KNR-W 2-15
d.2.4 0128-01
13.400
9.000
RAZEM
89 KNR-W 2-15
d.2.4 0127-01
4.000
13.400
RAZEM
88 KNR 0-34
d.2.4 0101-01
6.000
4.000
RAZEM
87 KNR 0-34
d.2.4 0101-02
1.000
6.000
RAZEM
86 KNR-W 2-15
d.2.4 0137-09
1.000
1.000
RAZEM
85 KNR-W 2-15
d.2.4 0137-01
2.000
22.000
22.000
Strona 111 z 139
RAZEM
91
d.2.4
Badanie bakteriologiczne wody
kpl.
1
kpl.
1.000
RAZEM
2.5
92 KNR-W 4-02
d.2.5 0522-08
Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych
czterorzędowych G-4 o długości 2.5-3.0 m
szt.
1
szt.
1.000
Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowe
typu GŻ-4 o długości 2.5-3.0 m rzejnik uprzednio zdjęty.
szt.
1
szt.
Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania
(na gorąco)
urz.
1
urz.
1.000
1.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
1.000
1.000
RAZEM
94 KNR-W 2-15
d.2.5 0436-02
1.000
Instalacja centralnego ogrzewania
RAZEM
93 KNR-W 2-15
d.2.5 0424-04
22.000
1.000
Strona 112 z 139
PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
Remont pomieszczeń sanitariatów bud 88 JW - Olsztyn - Instalacje Elektryczne
1 45300000-0
1.1 45311200-2
1 KNR 4-03
d.1.1 1133-07
Roboty instalacyjne w budynkach- sanitariat parter
Roboty instalacyjne w budynkach - Demontaż
Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub
plafonier przykręcanych
szt.
2
szt.
2.000
RAZEM
2 KNR 4-03
d.1.1 1124-02
Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
szt.
1
szt.
1.000
RAZEM
3 KNR 4-03
d.1.1 1122-02
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
szt.
1
szt.
4 KNR 5-08
d.1.2 0502-09
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)
kpl.
4
kpl.
4.000
szt.
4.000
RAZEM
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
7
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o
śr. do 60mm. PK-60 LUX pogłębiana.
szt.
5
szt.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
4.000
7.000
RAZEM
7 KNR 5-08
d.1.2 0302-01
4.000
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
szt.
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych Analogia:
Oprawa typu SATURN 60W E27 IP54 + LED15WE27
4
6 KNR 5-08
d.1.2 0301-20
1.000
Roboty instalacyjne w budynkach - Montaż
RAZEM
5 KNR 5-08
d.1.2 0504-07
1.000
1.000
RAZEM
1.2 45311200-2
2.000
7.000
5.000
Strona 113 z 139
RAZEM
8 KNR 5-08
d.1.2 0302-03
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o
śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5
mm2
szt.
2
szt.
2.000
RAZEM
9 KNR 5-08
d.1.2 0309-06
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem.
szt.
1
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników
bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez
przykręcenie z podłączeniem
szt.
2
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników
bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez
przykręcenie z podłączeniem. Uwzglądnic ramkę
dwukrotna pion
szt.
2
szt.
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle
m
25
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
m
42
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
m
4
m
42.000
4.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
25.000
42.000
RAZEM
14 KNR 5-08
d.1.2 0210-02
2.000
25.000
RAZEM
13 KNR 5-08
d.1.2 0210-01
2.000
2.000
RAZEM
12 KNR 4-03
d.1.2 1001-01
1.000
2.000
RAZEM
11 KNR 5-08
d.1.2 0308-04
2.000
1.000
RAZEM
10 KNR 5-08
d.1.2 0308-04
5.000
4.000
Strona 114 z 139
15 KNR 4-03
d.1.2 1012-01
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
m
42
m
42.000
RAZEM
16 KNNR 5
d.1.2 1205-01
Podłączanie silników w obudowie normalnej przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6
mm2. Analogia: Montaż i podłaczenie wentylatorów
łazienkowych. uwzgl. Wentylator 160 silient.
szt.
1
szt.
1.000
RAZEM
1.3 45311200-2
17 KNR-W 5-08
d.1.3 0901-01
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
pomiar
1
pomiar
1.000
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
pomiar
1
pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
pomiar
1
pomiar
2.1 45311200-2
20 KNR 4-03
d.2.1 1133-07
Roboty instalacyjne w budynkach - Demontaż
Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub
plafonier przykręcanych
szt.
5
szt.
5.000
Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
szt.
2
szt.
5.000
2.000
RAZEM
22 KNR 4-03
d.2.1 1120-03
1.000
Roboty instalacyjne w budynkach- sanitariat I pietro
RAZEM
21 KNR 4-03
d.2.1 1124-02
1.000
1.000
RAZEM
2 45300000-0
1.000
1.000
RAZEM
19 KNR-W 5-08
d.1.3 0902-01
1.000
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Pomiary Elektryczne
RAZEM
18 KNR-W 5-08
d.1.3 0901-02
42.000
2.000
Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z
odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
5
szt.
5.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
5.000
Strona 115 z 139
2.2 45311200-2
23 KNR 5-08
d.2.2 0502-09
Roboty instalacyjne w budynkach - Montaż
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)
kpl.
9
kpl.
9.000
RAZEM
24 KNR 5-08
d.2.2 0504-07
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
szt.
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych. Analogia:
Oprawa typu SATURN LED 18W IP54 RCR
1
szt.
1.000
RAZEM
25 KNR 5-08
d.2.2 0504-07
szt.
8.000
RAZEM
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
ślepych otworów mechanicznie w cegle
szt.
11
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o
śr. do 60mm. PK-60 LUX pogłębiana.
szt.
9
szt.
Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o
śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5
mm2
szt.
2
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem.
Uwzglądnic ramki dwukrotne pion
szt.
2
szt.
2.000
2.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
9.000
2.000
RAZEM
29 KNR 5-08
d.2.2 0309-06
11.000
9.000
RAZEM
28 KNR 5-08
d.2.2 0302-03
8.000
11.000
RAZEM
27 KNR 5-08
d.2.2 0302-01
1.000
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
szt.
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykręcanych, końcowych Analogia:
Oprawa typu SATURN 60W E27 IP54 + LED15WE27
8
26 KNR 5-08
d.2.2 0301-20
9.000
2.000
Strona 116 z 139
30 KNR 5-08
d.2.2 0308-04
Montaż na gotowym podłożu łączników
bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego
jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez
przykręcenie z podłączeniem.
szt.
2
szt.
2.000
RAZEM
31 KNR 5-08
d.2.2 0307-04
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych szt.
podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w
puszce instalacyjnej z podłączeniem
2
szt.
2.000
RAZEM
32 KNR 5-08
d.2.2 0308-06
Montaż na gotowym podłożu łączników
bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego
krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez
przykręcenie z podłączeniem
szt.
3
szt.
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle
m
90
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
m
62
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
m
35
m
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
m
90
m
37 KNR-W 5-08
d.2.3 0901-01
35.000
90.000
RAZEM
2.3 45311200-2
62.000
35.000
RAZEM
36 KNR 4-03
d.2.2 1012-01
90.000
62.000
RAZEM
35 KNR 5-08
d.2.2 0210-02
3.000
90.000
RAZEM
34 KNR 5-08
d.2.2 0210-01
2.000
3.000
RAZEM
33 KNR 4-03
d.2.2 1001-01
2.000
90.000
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Pomiary Elektryczne
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
pomiar
1
pomiar
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
1.000
Strona 117 z 139
RAZEM
38 KNR-W 5-08
d.2.3 0901-02
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
pomiar
1
pomiar
1.000
RAZEM
39 KNR-W 5-08
d.2.3 0902-01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
pomiar
1
pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
pomiar
1
pomiar
1.000
1.000
RAZEM
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
1.000
1.000
RAZEM
40 KNR-W 5-08
d.2.3 0902-02
1.000
1.000
Strona 118 z 139
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 119 z 139
Załącznik nr 8 do SIWZ/ Załącznik do umowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 88 na terenie
JW. 3674 Olsztyn ul. Saperska 1
Podstawa opracowania
(§ 12, 13, 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. Z 2013 r. Nr 72 poz. 1129)
SPORZĄDZIŁ:
/-/ Z. Maśnicki
/-/ D. Nawrocki
/-/ J. Pacholski
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 120 z 139
Spis treści:
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
Treść
Część ogólna
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą, jakości poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych
do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną, jakością.
Wymagania dotyczące środków transportu
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem
sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i
ograniczeń, a także wymagania specjalne
Wymagania od Wykonawcy
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów
odniesienia
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania
robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Str
.
27
32
33
33
33
40
41
41
42
43
Strona 121 z 139
1.
Część ogólna
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku nr 88 na terenie Jednostki Wojskowej
w Olsztynie przy ulicy Saperskiej 1.
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych: Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane sanitariatach polegające na: wymianie okładzin ściennych, podłogowych
stolarki drzwiowej, obudowie pionów kanalizacyjnych płytami KG, szpachlowaniu,
malowaniu, wymianie instalacji wod-kan i armatury, wymianie instalacji elektrycznej.
W zakres robót wchodzi:
Roboty budowlane rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie,
elektryczne.
c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Prace towarzyszące:
 Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego i na trasach
przemieszczania się pracowników,
 Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
 Transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebą
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego
niezbędnego do wykonania robót,
 Zniesienie lub wyniesienie poza obręb obiektu materiałów, sprzętu oraz odpadu
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem
Nadzoru miejsce,
 Segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub pochodzących
z rozbiórki na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym,
 Obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
 Sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,
 Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie
wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
 Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz
wywieszanie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół stref zagrożenia,
 Przygotowywanie materiałów,
 Zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie
obiektu,
 Niezwłoczne oczyszczanie zabrudzonych elementów obiektu,
 Materiały nadające się do dalszego użytkowania zdać do magazynu WOG,
 Wywóz na stanowisko zapewnienie utylizacji odpadów powstałych w skutek
prowadzenia robót,
 Wykonawca po wykonaniu zleconych robót uporządkuje miejsce pracy
i przyległy teren.
d) Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne
z punktu widzenia:
organizacji robót budowlanych:
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 122 z 139
 Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązany jest przed przystąpieniem do
realizacji robót budowlanych do uzgodnienia z użytkownikiem (gospodarzem
terenu) sposobu poruszania się po terenie wojskowym, oraz zobowiązany jest
podporządkować się jego wymaganiom związanym z wojskowym charakterem
obiektu tzn. dostarczyć żądane dokumenty (listy pracowników, listy pojazdów itp.)
posługiwać się wydanymi przepustkami na żądanie umożliwić przeprowadzenie
kontroli pojazdów, osób itp.
 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku
na miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania się pracowników.
 Czas realizacji prac został przewidziany przez Zamawiającego, jako maksymalny.
Założono realizację robót w dni robocze w czasie (liczba roboczogodzin)
wynikającym z przedmiaru robót, w dziennym wymiarze pracy – 8 godzin.
Realizacja robót budowlanych może odbywać się w dni powszednie
w godz. od 7.00 do 15.00
 Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczyć zespół roboczy
gwarantujący terminową realizację zamówienia w wyżej określonych warunkach
czasowych.
 Wykonawca – kierownik budowy koordynował będzie prace związane
z bieżącym przebiegiem robót z zamawiającym (Użytkownikiem).
e) Zabezpieczenia interesów osób trzecich:
 Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem Własności publicznej oraz prywatnej.
 Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na własny koszt dokona
naprawy lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej własności musi
być nie gorszy niż przed powstaniem szkody.
 W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji, Wykonawca
natychmiast powiadomi użytkownika oraz przedstawiciela zamawiającego
(Inspektora nadzoru) i będzie współpracował w usunięciu awarii z odpowiednimi
służbami specjalistycznymi.
f)
Ochrony środowiska:
 W wyniku robót naprawczych i konserwacyjnych Zamawiający przewiduje
powstanie odpadów budowlanych - niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.
 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby wytwarzanie odpadów ograniczyć do
minimum.
 Po stronie Wykonawcy leży utylizacja odpadów powstałych w wyniku robót
budowlanych zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U.
z 2013r., poz. 21).
g) Warunków bezpieczeństwa pracy pod względem p. poż
Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, a w szczególności:
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 123 z 139
 Nie przystępować do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
 Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania ognia otwartego i stosowania
innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów niebezpiecznych
pożarowo z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 Przestrzegać zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektrycznej.
 Przestrzegać zakazu ustawiania i składowania jakichkolwiek materiałów
i przedmiotów na drogach komunikacji ogólnej służącej do ewakuacji.
 Przestrzegać zakazu pozostawiania po zakończonej pracy maszyn i urządzeń
bez uprzedniego oczyszczenia ich z pyłów, smarów i innych odpadów
produkcyjnych itp.
 Przestrzegać zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napięciem po
skończonej pracy.
 Przestrzegać zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia się czy nie
zachodzi niebezpieczeństwo powstania pożaru.
 Przestrzegać zakazu składowania materiałów palnych pod ścianami budynków.
 Przestrzegać zakazu zastawiania dostępu do obiektu na wypadek działań
ratowniczo-gaśniczych.
 Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych zgodnie
z przepisami BHP i Ppoż.
 Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
 Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do
zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 07.06.20110 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlach i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719
z 2010 r.) w zakresie dotyczącym realizowanych robót budowlanych,
 Wykonawca każdorazowo w przypadku realizowania prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym, zagrożonych wybuchem ma obowiązek przed ich
rozpoczęciem, poinformowania przedstawiciela Zamawiającego (administratora)
w celu komisyjnego dokonania oceny występującego zagrożenia oraz w celu
określenia rodzaju przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością
powstania pożaru lub wybuchu. W skład komisji wchodzą: inspektor ochrony
ppoż. Zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. Rozpoczęcie
prac niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje wyłącznie na
podstawie pisemnego „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych
pod względem pożarowym” wydanego przez inspektora ochrony ppoż.
Zamawiającego.
h) Informacja dotycząca BHP na placu budowy
i. Zakres robót obejmuje wykonanie tynków, ułożenie posadzek, malowanie
pomieszczeń w budynku nr 88 w Olsztynie.
ii. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
 zorganizowanie placu budowy
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 124 z 139









i)
utrzymanie porządku na placu budowy
prace rozbiórkowe – właściwa kolejność
drabiny zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się,
narzędzia zmechanizowane powinny być montowane i obsługiwane zgodnie z
instrukcją producenta,
pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
związanym z pracą na danym stanowisku pracy
nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji, a także dostatecznej znajomości przepisów BHP
pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież obuwie robocze
bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują kierownik
budowy, kierownicy robót oraz mistrz, stosownie do zakresu obowiązków
Zgodnie z art. 21 ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany
sporządzić lub zapewnić sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy plan
bezpieczeństwa dla danej inwestycji.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:
 Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do poboru wody.
 Energia elektryczna z remontowanego budynku, zapłata za zużycie naliczona
ryczałtem.
 Zamawiający nie udostępni pomieszczenia z przeznaczeniem na cele
magazynowe.
 Zamawiający wskaże miejsca na placu budowy do składowania materiałów
budowlanych na wolnym powietrzu (Materiały z rozbiórki kwalifikujące się do
zwrotu na magazyn powinny być zabezpieczone przed zamoknięciem).
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją, jakość i właściwość do robót oraz by były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Warunków dotyczących organizacji ruchu:
 Na terenie placu budowy należy wykorzystać istniejące drogi i dojazdy, wjazd na
plac budowy od ulicy Saperskiej brama główna za okazaniem przepustki
 Drogi i dojazdy na plac budowy należy utrzymywać w czystości, a szczególnie
w okresie wywozu gruzu i odpadów.
Ogrodzenia: nie dotyczy
Rusztowania: nie występują
Zabezpieczenia chodników i jezdni: nie dotyczy.
j)
k) Nazwy i kody:
– grup robót:
Prace dotyczące przygotowania placu budowy·
Częściowe lub pełne prace budowlane
Prace wykończeniowe w zakresie obiektów bud.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
kod - 45100000-8
kod - 45200000-9
kod - 45400000-1
Strona 125 z 139
– klas robót:
Roboty murarskie
Prace tynkarskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
Roboty malarskie i szklarskie
– kategorii robót:
Specjalne prace budowlane inne niż dekarskie
Instalacja drzwi i okien i podobnych elementów
Prace malarskie
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
l)
kod - 45262500-6
kod - 45410000-4
kod - 45440000-3
kod - 45262000-1
kod - 45421100-5
kod - 45442100-8
kod - 45310000-3
kod - 45332000-3
kod - 45332400-7
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: Brak
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, składowaniem i kontrolą, jakości - poszczególne wymagania odnosi
się do postanowień norm.
a) Dostawy materiałów na budowę organizuje wykonawca robót. Materiały winny
być zabezpieczone przed kradzieżą, oraz składowane w taki sposób, aby nie
zmniejszyć ich właściwości technicznych. Dostarczać na budowę systematycznie
w miarę potrzeb, a ilości dostarczone składować pod przykryciem, najlepiej w
pomieszczeniach, aby nie dopuścić do ich zawilgocenia. Materiały dostarczone
na budowę powinny być oznaczone:
b) Znakiem CE – potwierdzającym dokonania oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną z europejską aprobatą techniczną, krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego UE, bądź Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznaną przez komisję Europejską za zgodną z wymogami
podstawowymi.
c) Znakiem budowlanym „B” – potwierdzające, że producent wyrobu mający swoją
siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub
Aprobatą Techniczną i wydał na własną odpowiedzialność deklarację zgodności
lub dostarczył oświadczenie, że wyrób wytworzony tradycyjnie na danym terenie
został wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce
stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na
podstawie Decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).
d) Dla wyrobów umieszczonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa - producent winien
wydać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
e) Dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje oświadczenie o zgodności
wyrobu z dokumentacją oraz przepisami.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 126 z 139
f) Zastosowane do robót materiały muszą spełniać wymagania norm zestawionych
w niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
„O wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności PN-88/B10085 dla stolarki okiennej oraz PN-77/B-10180 dla robót szklarskich – posiadać
wymagane aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.
g) Sprawdzenie materiałów Zamawiający przeprowadzi pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń, o jakości (atestów), oceny zgodności
lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną, jakością.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba
i wydajność sprzętu powinna gwarantować terminowe zrealizowanie robót, zgodnie
z ofertą. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia za pomocą własnych środków
transportu i narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich
środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na stan i jakość
transportowanych materiałów.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu
wykończenia
poszczególnych
elementów,
tolerancji
wymiarowych,
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków
robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.
WYMAGANIA PRZY REMONTOWYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH
Roboty murowe z cegły PN-68/B-10020.
Roboty tynkowe PN-70/B-10100
Posadzki betonowe z zaprawy z zaprawy cementowej PN-62/B-1014.
Roboty malarskie farbami emulsyjnymi zmywalnymi do łazienek PN-69/B10280.
ROBOTY MURARSKIE I MALARSKIE
Do zamurowań zastosować cegły wapienno-piaskowe na zaprawie cementowowapiennej M 4
Do naprawy powierzchni betonowych beton marki 200.
Podłoża pod posadzki z zaprawy cementowej m 80
Izolacja pionowa ścian 2* płynna folia, pozioma przeciwwodna z żywicy epoksydowej.
Obudowy instalacji wod-kan płytami kartonowo- gipsowymi wodoodpornymi
Gruntowania podłoży pod posadzki, szpachlowania i malowania wykonać emulsją
gruntująca ATLAS UNI – Grunt Lub TYTAN
Okładziny ścian z płytek ceramicznych szkliwionych.
Posadzki z płytek gres antypoślizgowych.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 127 z 139
Szpachlowanie gładzią gipsową białą.
Malowanie sufitów i ścian do glazury farbą emulsyjna do wymalowani zewnętrznych
Elementy metalowe pomalować emalią ftalową ogólnego stosowania
Drzwi do łazienek metalowe ocynkowane malowane na biało
Przegrody kabin w/c i prysznicy z płyt laminowanych wodoodpornych na rusztach ze
stali nierdzewnej systemowo drzwiami i okuciami.
WYMAGANIA PRZY REMONTOWYCH ROBOTACH SANITARNYCH
1. Wymagania dotyczące materiałów sanitarnych.
Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne i
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska
akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony z aktualnymi Normami.
2. Wymagania dotyczące robót demontażowych.
Przed rozpoczęciem robót montażowych instalacyjnych należy przystąpić do
demontażu wszystkich instalacji. Istniejące instalacje zimnej i ciepłej wody oraz
cyrkulacji wykonane są z rur stalowych ocynkowanych.
Istniejąca instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur żeliwnych. Rury instalacji zimnej i
ciepłej wody oraz kanalizacyjne zamontowane są na ścianach.
Zakres robót demontażowych:
 demontaż istniejącą instalację zimnej i ciepłej wody w obu sanitariatach,
 demontaż istniejący przewodów kanalizacyjnych w obrębie remontowanych
 pomieszczeń, pionów oraz żeliwnych podejść odpływowych pod przybory pod
stropem piętra,
 przewody zimnej i ciepłej wody do miejsca włączenia do istniejących rur
 zasilających w sanitariacie na parterze (poziomy główne),
 zdemontować podejścia pod wpusty, miski ustępowe, prysznice, umywalki w celu
umożliwienia montażu nowych podejść z rur PVC,
 urządzenia sanitarne; miski ustępowe, umywalki, zlew i kratki ściekowe,
Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wykonany będzie bez
odzysku materiałów i urządzeń i innych elementów, za wyjątkiem jednego pisuaru i
zaworu pisuarowego, który przeznaczony będzie do ponownego montażu.
Materiały uzyskane z demontażu tj. gruz betonowy i fajansowy, odpady z PCV i
izolacji termicznych, złom stalowy, żeliwny, mosiężny, itp. Wykonawca wywiezie z placu
budowy i zutylizuje we własnym zakresie, w ramach umowy.
3. Montaż instalacji wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji sanitarnej.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 128 z 139
Instalacja będzie wykonana w oparciu o przedmiar robót i rysunki projektowe z rur
PP łączona przez zgrzewanie, montowana na ścianach w bruzdach. Wymagania ogólne
dla tych połączeń określone są w ”Warunkach technicznych”.
Rurociągi otulić pianką polietylenową typu Thermaflex lub równoważnymi
grubości 9 mm dla wody ciepłej i zimnej. W miejscach przejść rurociągów przez ściany i
stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane
wykonać o tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i
wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem plastycznym. Wypełnienie
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodów. Długość tulei
powinna być większa od grubości przegrody budowlanej. Przewody pionowe należy
mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3 m dla tur o
śr. 15 – 20 mm. Przewody poziome należy mocować do ścian za pomocą uchwytów
umieszczonych co 2,5 m dla rur o śr. 15 mm, co 3 m dla rur o śr. 20 mm , co 3,5 m dla
rur o śr. 25 mm.
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę wypływową. Baterie
montowane na ścianie. Armatura odcinająca musi być zgodna z technologią dla rur PP
o standardzie przewidzianym w przedmiarze robót.
Armatura wodociągowa odcinająca powinna być montowana w miejscach
umożliwiających wygodny dostęp.
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.
3.1. Badania szczelności.
Instalacja przed zakryciem bruzd musi być poddana próbie szczelności.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić
protokół.
Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu
próbnym wynoszącym 0,6 MPa. Próbę należy przeprowadzać dwukrotnie: raz
napełniając instalację wodą zimną, drugi raz napełniając wodą o temperaturze 55oC.
Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia należy przeprowadzać kontrolę
instalacji, zwracając uwagę na połączenia rur i armatury, instalację uważa się za
szczelną, jeżeli w okresie 20 minut nie wykaże spadku ciśnienia.
3.2. Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej.
Przewidziano płukanie oraz dezynfekcję całej instalacji wodociągowej oraz
bakteriologiczne badania wody do uzyskania decyzji, iż woda jest zdatna do picia.
3.3. Montaż instalacji kanalizacyjnej.
Wymagania ogólne dla połączeń kielichowych instalacji kanalizacyjnej określne
są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
Rurociągi kanalizacji sanitarnej prowadzić w pod posadzką (sanitariat na parterze) lub w
bruzdach na ścianie. Należy zwrócić uwagę na połączenia rur i kształtek. Instalacje
kanalizacyjne projektuje się z rur i kształtek PVC. Podejścia do przyborów wykonać na
ścianie w bruzdach; poziomy pod posadzką (sanitariat na parterze) Styki urządzeń
kanalizacji sanitarnej („biały montaż”) ze ścianami uszczelnić masą silikonową.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 129 z 139
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
3.4. Montaż urządzeń sanitarnych.
 umywalki fajansowe na postumentach, białe o wymiarach 50 cm x 42 cm,
 miski ustępowe porcelanowe białe typu „kompakt”,
 postumenty pod umywalki,
 deski sedesowe z tworzyw sztucznych,
 wpusty PVC śr. 50 mm z kratką z blachy nierdzewnej wyjmowanym syfonem.

3.5. Instalacja centralnego ogrzewania.
Na czas przeprowadzenia robót budowlanych grzejnik w sanitariacie na
I piętrze należy tymczasowo zdemontować i po wykonaniu robót budowlanych po
oczyszczeniu i pomalowaniu ponownie zamontować.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT I KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Warunkami Technicznymi. Każda dostarczona partia materiałów powinna być
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek wymaganie nie zostało spełnione, należy daną
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami Normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych
robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez inspektora nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 przy montażu instalacji wody zimnej i ciepłej z rur z tworzyw sztucznych PP
poprawność wykonania złączy,
 prawidłowy dobór i montaż przyborów i urządzeń sanitarnych, armatury
czerpalnej przepływowej,
 prawidłowość prowadzenia przewodów odpływowych oraz podłączeń
kanalizacyjnych z zachowaniem kierunków przepływu i spadków oraz jakości
 wykonanych połączeń kielichowych, mocowań do elementów konstrukcji
budowlanej,
Całość robót należy wykonać pod kierownictwem osoby posiadających stosowne
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej.
ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz
zeszytem nr 7 Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 130 z 139
COBRTI 2003. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do
następujących robót:
przejścia przewodów przez ściany i stropy,
bruzdy w ścianach,
ułożenie poziomów odpływowych pod posadzką (sanitariat na parterze).
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji wod – kan.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
księga obmiarów robót,
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości
wydane przez dostawców materiałów),
protokoły wszystkich odbiorów częściowych robót,
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania robót z przedmiarem robót, rysunkami projektowymi oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy,
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących z
usunięcia usterek,
protokoły badań i szczelności instalacji.













PRZEPISY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZĄ
SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ:
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe
Zeszyt nr 7 Warunków Wykonania i Odbioru Instalacji wodociągowych
COBRTI 2003,
PN-EN 806-01; 2004 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych do
przesyłu wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi Część 1:
postanowienia ogólne,
PN-81/B 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 83/B-10700.04. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, szczegółów
technologicznych, a także wymagania specjalne.
a) Wymagania dotyczące materiałów elektrycznych
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 131 z 139
Do wykonania instalacji elektrycznej i mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu, akceptację pisemną
inspektora nadzoru. Materiały wbudowane przed ich uzgodnieniem
i zatwierdzeniem będą podlegać demontażowi na koszt Wykonawcy. Wszystkie
użyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do
określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem
producenta!. Należy stosować materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie
gorszych niż wskazano w dokumentacji.
W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji szczegółowej nie podano
wymagań technicznych dla materiałów i wyrobów lub je podano w sposób ogólny,
należy dokonać uzgodnień z inspektorem nadzoru oraz spisać notatkę służbową.
b) Wykonanie robót elektrycznych
1. Demontaż
Materiały uzyskane z demontażu przeznaczone do odzysku protokolarnie
przekazać Inwestorowi, pozostałe Wykonawca utylizuje w własnym zakresie!.
Należy zdemontować wszystkie elementy instalacji a mianowicie:
 oprawy oświetleniowe,
 osprzęt łączeniowy i gniazda,
 puszki rozgałęźne wraz z listwami łączeniowymi,
 przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku,
 uchwyty, rurki, listwy osłonowe przewodów itp.
 zbędne przewody instalacji elektrycznej,
 prace demontażowe przeprowadzać tak aby obwody instalacji elektrycznej
czynne i zasilające inne urządzenia w budynku, pozostawić w stanie
nienaruszonym, w przypadku uszkodzenia niezwłocznie naprawić przywracając
ich funkcjonalność. Wszelkie usterki Wykonawca usuwa niezwłocznie własnym
kosztem i staraniem informując użytkownika i inspektora nadzoru.
2. Montaż instalacji oświetlenia
Oświetlenie sanitariatów.
Oświetlenie realizować za pomocą opraw typu: plafon SATURN-1 1x60W E27
IP54 w kolorze białym, klosz poliwęglanowy z źródłem światła LED SMD 15W E27. DO
oświetlenia nad lustrami zastosować oprawy typu jak wyżej wymienione.
W wyodrębnionych pomieszczeniach sanitarnych zastosować oprawy typu plafon
wyposażone w czujnik ruchu i obecności Oprawa typu : SATURN- LED 18W, IP54,
1850 lm, klosz OPAL PC, panel LED GO, barwa ciepła biała. Montaż opraw realizować
tak by zapewnić równomierność oświetlenia w pomieszczeniach. Załączanie oświetlenia
pomieszczenia realizować za pomocą łączników pojedynczych i schodowych,
bryzgoszczelnych podtynkowych typu Simon Basic Moduł
Połączenia przewodów instalacji oświetlenia realizować w puszkach
instalacyjnych podtynkowych pod osprzętem (bryzgoszczelnych) lub w oprawach
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 132 z 139
przelotowych uszczelniając wejścia i wyjścia przewodu. Do połączeń stosować zaciski
typu WAGO. Puszki mocować do podłoża w miejscu do tego stosownym. Instalację
mocować w wykonanych bruzdach pod tynkiem. Trasy przewodów prowadzić w liniach
prostych równoległych do krawędzi ścian i sufitów. Ostateczny montaż uzgodnić
w trakcie realizacji prac z inspektorem nadzoru lub użytkownikiem obiektu. Instalację
oświetleniową wykonać przewodami typu: YDYp3(4)x1,5mm 2/750V. Łączniki instalować
w puszkach podtynkowych pogłębianych typu PK60 na wysokości 1,4m od posadzki.
W pomieszczeniu sanitariatów przy umywalkach łączniki instalować wraz z gniazdem
wtykowym bryzgoszczelnym w ramce 2-krotnej pionowej. Przy układaniu i montażu
instalacji oświetleniowej należy zachować normatywne odległości określone przepisami
od innych urządzeń i instalacji. Instalację zasilić z rozdzielnicy skrzynkowej korytarza.
Zabezpieczenie dostosować parametrami do istniejących BiWts-10A.
W pomieszczeniu sanitariatów na parterze zainstalować wentylator wyciągowy
w istniejącym otworze wentylacyjnym. Zasilić z obwodu oświetleniowego (załączanie za
pomocą łącznika pojedynczego .p/t IP44). Wentylator o średn.160mm.
3. Montaż instalacji gniazd wtykowych 0,23kV
Gniazda wtykowe 230V N+PE.
W pomieszczeniach sanitariatów instalować gniazda wtykowe modułowe p/t IP44
1x2P+Z 16/250 bryzgoszczelne w ramce 2-krotnej na wysokości ok.1,6m w nad
posadzką.
Połączenia przewodów instalacji gniazd realizować w puszkach instalacyjnych
podtynkowych bryzgoszczelnych lub puszkach pogłębianych pod osprzętem (zaciski
typu WAGO). Puszki mocować do podłoża w miejscu do tego stosownym. Instalację
mocować w wykonanych bruzdach pod tynkiem. Trasy przewodów prowadzić w liniach
prostych równoległych do krawędzi ścian i sufitów. Ostateczny montaż uzgodnić
w trakcie realizacji prac z inspektorem nadzoru lub użytkownikiem obiektu. Instalację
gniazd wtykowych 0,23kV wykonać przewodami typu: YDYpżo 3x2,5 mm2 - 750V. Przy
układaniu i montażu instalacji należy zachować normatywne odległości określone
przepisami od innych urządzeń i instalacji. Instalację zasilić z rozdzielnicy skrzynkowej
korytarza. Zabezpieczenie dostosować parametrami do istniejących BiWts-16A.
4. Pomiary i sprawdzenia odbiorcze
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać oględzin i sprawdzić:
 zgodność wykonania instalacji z opracowaniem, wymaganiami norm i przepisów
 zgodność przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub
dokumentów
 sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych,
 wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji,
 sprawdzić stopień ochrony samoczynnego wyłączenia zasilania,
 wykonać próby działania,
 wykonać schematy powykonawcze instalacji,
 sporządzić kpl. dokumentacje powykonawczą,
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami :
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 133 z 139
PN-HD 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.
Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokoły. Wykonawca winien
posiadać zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt pomiarowo –
badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
ODBIORY ROBÓT
Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru będzie dokonywał odbioru części lub etapu
robót. Odbiór części robót potwierdzony zostanie protokółem odbioru części robót
wykonanych w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru po sprawdzeniu,
jakości wykonania, zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
użycia właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w
specyfikacji technicznej.
WYMAGANIA:
a) Prace należy wykonać pod kierownictwem osoby posiadających właściwe
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz zrzeszonej w Izbie
Inżynierów Budownictwa.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego
(Inspektora Nadzoru).
c) Wykonawca po wykonaniu zadania jest zobowiązany do likwidacji placu budowy
i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
d) Elementy (otoczenie) obiektu, które w czasie robót naprawczych mogą ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed
zabrudzeniem.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.
a. Barwa powłok malarskich powinna być jednolita i równomierna, bez smug,
b. Nie dopuszcza się spękań łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz
widocznych łączeń lub poprawek.
c. Powłoki malarskie nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać
substancji szkodliwych dla zdrowia.
d. Odbiór materiałów dokonywany będzie bezpośrednio na budowie.
e. Odbiór materiałów obejmować będzie sprawdzenie ich parametrów i właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
certyfikatów.
f. Zamawiający dla dokonania oceny, jakości wyrobów sprawdzi między innymi:
zgodność wymiarów, jakość materiałów, z których to została wykonana,
prawidłowość wykonana z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawność działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 134 z 139
a) Przedmiar robót (obmiar) musi zawierać opis robót budowlanych w kolejności
technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót
wynikających z nakładów rzeczowych (nr katalogu tablicy i kolumny).
b) Książka obmiarów powinna być wyprowadzona z podpisami kierownika budowy
(przedstawiciela Zamawiającego) i inspektora nadzoru dostarczona przez
Wykonawcę Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
a) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót oraz złoży
oświadczenie o gotowości do odbioru.
b) Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni potwierdzi gotowość do odbioru wykonanych robót
dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemną informację, jakie warunki
musi spełnić, aby roboty budowlane mogły zostać uznane za gotowe do odbioru.
Taka decyzja inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakończenia robót
określonego w umowie.
c) W przypadku nie zajęcia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia Zamawiający uzna gotowość do odbioru deklarowaną przez Wykonawcę,
d) W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru lub nie
zajęcia przez niego stanowiska w ciągu 7 dni, Zamawiający wyznaczy termin
odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez
wykonawcę gotowości do odbioru.
e) Zamawiający dokona końcowego odbioru robót komisyjnie.
f) Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla Zamawiającego komplet dokumentów
będących podstawą oceny prawidłowości wykonania robót i zastosowanych
materiałów budowlanych, a w szczególności takich jak: aprobaty techniczne,
deklaracje zgodności itp. dotyczące wbudowanych materiałów, oświadczenie
kierownika budowy o prawidłowym (zgodnym z wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną) wykonaniu robót i uporządkowaniu placu budowy, protokóły odbioru
robót zanikowych, książkę obmiarów.
g) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych
uniemożliwiających prawidłową eksploatację obiektu Zamawiający będzie żądał od
Wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robót na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wpływu na umowny termin realizacji
umowy.
h) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych, które
nie uniemożliwiają prawidłowej eksploatacji obiektu, a Wykonawca odstąpi od ich
usunięcia, to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy za realizację
określonego (zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidłowości (uznanego prze komisję odbiorową) wyrażonego współczynnikiem
procentowym w stosunku do wielkości wynagrodzenia za poprawne wykonanie
elementu.
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Materiały z demontażu – drewno opałowe, złom Wykonawca zagospodaruje we
własnym zakresie, a o wartość zagospodarowanego odzysku pomniejszy cenę oferty.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 135 z 139
Wartości robót tymczasowych i towarzyszących określonych w punkcie 1 litera c)
specyfikacji Wykonawca wkalkuluje w koszty ogólne budowy, które uwzględni w
złożonej ofercie.
10. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Ustawy:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Tekst
jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) (Dz. U. 2006, Nr 170,
poz. 1217);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz 85.
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. Z 2002 r. Nr
147, poz.1229.
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122, poz.1321
z późniejszymi zmianami.
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21).
 Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U.
Nr 63/2001, poz. 638 ze zmianami.
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian).
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 204,
poz.2086 z późniejszymi zmianami.).
Rozporządzenia:
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999r. Dz. U.
Nr 74, poz. 836
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów Dz. U. nr 112, poz. 1206
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r.
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorstwami do wykorzystania na
ich własne potrzeby Dz. U. nr 74 poz.686
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; Dz. U. Nr
47 poz. 401
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE Dz. U. Nr
209, poz. 1779 z 2002
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 136 z 139
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany Dz. U. Nr
209, poz. 1780 z 2002 r.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997r.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
2004r.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. Nr 198,
poz. 2042 z 2004 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki.
Inne dokumenty i instrukcje:
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Poradnik projektanta
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Warszawa 2004.
 Dokumentacja projektowa.
 Warunki technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część
I-IV. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Instytut Techniki
Budowlanej. Copyright by Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1990.
 PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane wodnymi i wodorozcieńczalnymi
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
 PN-EN ISO 12944-5: 2001 - Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.
 PN-EN ISO 12944-8: 2001 - Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
 PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 Deklaracje zgodności i certyfikaty.
 Instrukcje wykonawcze producenta.
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997 poz.348
z późn.zm.),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 80/1999, poz.912).
 PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 NSEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporażeniowa.
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 137 z 139
Załącznik nr 9 do SIWZ
WNIOSEK O WYDANIE PRZEPUSTKI/KARTY DOSTĘPU STAŁEJ LUB OKRESOWEJ (OSOBOWEJ, SAMOCHODOWEJ) DO KOMPLEKSU 251 - DOTYCZY
GRUPY OSÓB
ZATWIERDZAM
...................................................................................
(podpis dowódcy jednostki wojskowej lub innej upoważnionej rozkazem osoby)
Dnia ........................................................
lp.
stopień
imię
nazwisko
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3674
OLSZTYN
jednostka
(komórka)
organizacyjna
telefon służbowy
rodzaj przepustki:
stała lub
okresowa,
osobowa lub/i
samochodowa
Strona 138 z 139
rodzaj, marka
i numer
rejestracyjny
pojazdu
nazwa
jednostki,
komórki
organizacyjnej
lub obiektu /
budynku
seria i nr
dokumentu
tożsamości
Przyczyna uzasadniająca potrzebę wydania przepustki/karty dostępu
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
Załącznik: aktualna fotografia* (w odniesieniu do przepustek osobowych lub kart dostępu). *dopuszczalna jest fotografia na nośniku
informatyczny (płyta CD lub PEN DRIVE)
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej)
Opinia pełnomocnika ochrony
......................................................................................................…………………………..……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………………………………….
Oznaczenie sprawy: 307/308/312/26/RB/PN/15/T
Strona 139 z 139

Podobne dokumenty