katalog rękopisów biblioteki książąt czartoryskich w krakowie

Transkrypt

katalog rękopisów biblioteki książąt czartoryskich w krakowie
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
KATALOGI ZBIORÓW
Nowa Seria
KATALOG RĘKOPISÓW
BIBLIOTEKI KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
W KRAKOWIE
SYGNATURY
2301 – 2600
POD REDAKCJĄ
JANUSZA NOWAKA
OPRACOWALI
JANUSZ NOWAK, PAWEŁ PROKOP
KRAKÓW 2005
1
2301 II Pol. XIX w. 20,5 x 13,5 cm. S. 166.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Rozprawy historyczne i literackie, w tym ks. Józefa Olędzkiego.
1. „O starożytney potędze, granicach, rządach y ozdobie Rzymu. Dzieło przełożone z
włoskiego [...] przez xiędza Józefa Olędzkiego kanonika przemyskiego, plebana w Krukienicach
1800 roku”, s. 1–110.
2. „Posthuma czyli ostatek niektórych wierszów xiędza Józefa Olędzkiego [...]”, s. 111–
157. Wiersze i eseje historyczne odnoszące się do wydarzeń z lat 1776–1806.
Zawiera m.in.:
3. „Tłumaczenie prozy o Buonaparte”, s. 143.
4. „Pamiętnik autorów, co historię Polski pisali”, s. 112.
Wiersze:
5. „Na zaślubiny Józefa hr. Komorowskiego [...] z [...] Karoliną hr. Drohojowski wiersz
weselny czyli epithalamium [...] 1804 roku”, s. 113–117.
6. „[...] Onufremu hr. Drohojowskiemu imienin powinszowanie 12 czerwca 1802”, s. 118–
123.
7. „Do [...] Mikołaja Drohojowskiego porucznika w wojsku J[ego] Ces[arskiej] M[ości] z
okoliczności mariażu z [...] Borkowską starościanką redelnicką wierszyk 1801 roku”, s. 124–
128.
8. „Do tegoż Pana Węgrzeckiego[...]” i „Mężu z zacności, zacny z rozumu”, s. 131.
9. „Drugi nagrobek teyże wywiórce [...]”, s. 131–133.
10. „Wizyta w Podliskach u Wąsowiczów 1790 roku”, s. 141–142.
11. „Na kopersztych [...]”, s. 142.
12. „O Beacie”, s. 143.
13. „List zapraszający [...] Michała Dąbrowskiego proboszcza radymeckiego na
uroczystość św. Mateusza do Krukienic 1804”, s. 143–145.
14. „Na przywitanie Wiktora hr. Drohojowskiego [...] 1779”, s. 146.
15. „Na powrót z Widnia [!] hrabiów Drohojowskich z synami Janem y Sewerynem [...]”,
s. 147.
2
16. „[...] Wincentemu Okolskiemu moiemu przyiacielowi imienin powinszowanie [...]”, s.
148.
17. „Pamiętnik bytności hrabiów Komorowskich w Krukienicach”, s. 149.
18. „Do [...] Węgrzeckiego [...] na opisanie ogrodu pałacowego w Krukienicach”, s. 149–
150.
19. „Na zaślubiny Adama Konarskiego z Julianną z Konarskich [...] 27 septembra 1776”,
s. 150–153.
20. „Na imieniny z Drohojowskich Karoliny hr. Komorowski”, s. 154.
21. „Na imieniny Katarzyny z Jaszowskich Klemkowskiej”, s. 155.
22. „Pamiętnik szlubu [!] Honoraty z Baworowskich y Onufrego hr. Drohojowskich [...]”,
s. 155–157.
23. „Na przybycie [...] Karola arcyksiążęcia Austryi do miasta Lwowa, Wiersz [...] pana
Jana Holfeld[a [...] tłumaczony 1803 od tegoż księdza”, s. 133–140.
Węgrzecki
24. „Nagrobek wywiórce”, s. 131.
25. „Opisanie ogrodu w Krukienicach [...]”, s. 163–166.
Józef Jaszowski
26. „[...] Franciszce Jaszowski [!] imienin powinszowanie [...]”, s. 145.
27. „Od oyca Katarzynie imienin powinszowanie”, s. 155.
mikr. BN 17668
2302 I Franc. [II poł. XVIII w.]. 18 x 12 cm. S. 28, s. nie zapis. 3.
Opr. tekt. uszk. grzbiet. Na okł. przedn. złoc. tyt.: „Conte Persan”. Dopiski marg. i
interlinearne Adama Kazimierza Czartoryskiego. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Nichourvan et Dabchelin [Dabszelim] conte Persan”. Traktat historycznobiograficzny nieznanego autora.
3
mikr. BN 17669
2303 I Łac. 1741–1744. 20 x 16,5 cm. S. 846. S. nie zapis. 12.
Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie naklejka pap. z tyt. jak niżej. Na s. 1 i 841 piecz.
Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Liber septem signatus sigillis disputationibus scholasticis apertus seu tractatus
thelogicus de novae et veteris legis sacramentis in tertiam partem divi Thomae a
quaestione sexagesima [...] propositus in Rozrażeviano Soc. Jesu Collegio Anno
D[omi]ni 1741”. [Tytuł odnosi się do pierwszego traktatu!].
Traktaty teologiczne pisane przez studentów jezuickiego Kolegium Rozrażewskiego w
Gdańsku.
1. [„Tractatus de sacramentis”]. „Disputatio [...]”, s. 1–260.
2. „Tractatus theologicus de poenitentia [...] 1742”, s. 263–452.
3. „Theologiae controversae quaesita de Deo Nostro [...] in Collegio Rozrażeviano Soc.
Jesu Gedani 1743 in 1744 [...]”, s. 455–664, bez końca.
4. „Tractatus theologicus de jure et justitia in 2dam 2dae divi Thomae [de Aquino] [...]
disputationibus [...] explanatus [...]”, s. 665–841.
Prow.: Rękopis zakupiony w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu w 1853 r. (Por. Bibl.
Czart. rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17670
2304 II Pol., łac. [II poł. XVIII w.]. 23 x 17,5 cm. K. ochr. 1 + s. 156. S. nie zapis. 55.
Opr. sk. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie złoc. tyt.: Erectio canon[icatus] concio[naturae]
Eccles[iae] Colleg[iatae] OO[mnium] SS[anctorum]”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
4
Akt erekcji kanonii kaznodziejskiej przy kościele Wszystkich Świętych w Krakowie w
1522 r. przez Jana Konarskiego bpa krak. oraz wykaz fundacji i zapisów
późniejszych na rzecz tej kanonii do roku 1787, głównie przez mieszczan m. Krakowa
i szlachtę, a zatwierdzanych przez Mikołaja Oborskiego bpa sufragana i oficjała gen.
krak. w 1675 r.
s. 1–132.
Rkps zawiera ponadto ogólny zapis treści i zapiski rachunkowe, s. 154–156.
mikr. BN 17671
2305 II Franc. 1714. 23,5 x 37 cm. i mniej. K. ochr. 2 + s. 430. S. nie zapis. 46.
Opr. sk. franc. grzbiet złoc. elem. rośl.; uszk., na nim tyt.: „Traité de sphère”. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Traité de sphère où l’on explique le mouvement des astres suivant les différents
sistèmes du monde: avec un abrégé de la géographie 1714” [!] nieznanego autora.
Rkps zawiera 22 plansze: s. 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105,
107, 109, 111, 113, 147, 149, 151.
Prow.: Na s. 1 notatka „Bertrand Hariaque de Bayonne 1730”.
mikr. BN 17672.
2306 II Pol. 1671. 20,5 x 17 cm. S. II + 384, s. nie zapis. 4.
Opr. tekt., zniszcz. Pismo kilku rąk. Na s. 384 rysunek piórkiem. Na s. I i 384 piecz. Arch.
Adama Jerzego Czartoryskiego.
5
„[...]O rzeczach do wiary należących. Rozmowa teologa z różnemi wiary prawdziwey
przeciwnikami przez X[iędza] Woyciecha Wijuka Koiałowicza Societatis Jezu
napisane [...] podanie roku Pańskiego 1671 w Krakowie w druk[arni] Stanisł[awa]
Piotrowicza J[ego] K[rólewskiey] M[ości] T[ypografa]”.
Druk: Estr. XIX, 403.
1. Prow:. Na wewn. s. okł. przedn. notatka: „Hic liber inscriptus se[m]per script[us] cura
Fr[atris] Ludovici Reformat[i] scitu superiorij [!] [właściwie: superioris] pro tunc
actualij [!] [właścicwie: actualis] guardiani Gerardi Gorinski Vęgr.[oviensis] A. 1775”
[Nowicjat franciszkanów-reformatów w Węgrowie].
2. Rkps zakupiono w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu w 1853 r. (Por. Bibl. Czart.
rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17673
2307 I Pol., łac. [koniec XVII w.]. 19 x 16 cm. S. 326.
Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Kopiariusz. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta publiczne i prywatne z końca XVII wieku.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
Polska
Maria Kazimiera Sobieska królowa i królewicz Jakub Sobieski
1. „Consideratia względem aresztu na summy y deposita Żółkiewskie”, [1696], s. 23–26.
2. „Copia listu króla [...] [Jana III] przesłanego [...] do królowey z czyścca [...] 1697”, s.
164–167. Paszkwil nieznanego autora.
3. „Rozmowa królowey J[ey] M[oś]ci z królewicem Jakubem o teraźnieyszych rzeczach”,
s. 3–15.
6
4. „Zdrowa reflexia [...] nad paszkwilem pod tytułem Rozmowa królowey [...]”, s. 29–47.
Por. wyżej nr 2.
Sobieski Jakub królewicz
5. Uwagi przeciwko elekcji Jakuba Sobieskiego, 1696, s. 69–74 oraz „Responsorium [...]”,
s. 74–85.
6. „Prognostyk discolor królewicz Jakub discolor”, s. 107–108.
7. „Cudowna Królestwa Polskiego methamorphosis [...] kiedy [...] królewicz [...] Jakub
promovetur ad Regale sceptrum [...]”, 14 XII 1696, s. 123–124. Wiersz.
Bezkrólewie po śmierci króla Jana III
8. „Vaticinium in Polonia [...] circa reges futuros p[ost] Joannem Tertium [...]”, 1696, s.
121–122. Wiersz.,
9. „Considerationes circa electionem futuri regnantis”, s. 172–202. Pismo ulotne.
10. „Partya francuska”, s. 262–263 oraz „Respons”, s. 263–264. Wiersze.
11. „Lament ziemianina [...]”, s. 259–262. Wiersz.
12. „Templum pacis” i inne drobne wiersze, s. 247–258.
13. List [Stanisława Dąmbskiego] bpa płockiego do Melchiora Polignac posła franc. w
Polsce, 1696, s. 125–126 oraz respons, s. 126–145.
August II król
14. „Rokosz generalny ku obronie wiary Ś. Katolickiey zaszczytu wolności uczyniony na
poparcie elekcyi w okopach electionalnych między Wolą a Warszawą die 26 augusti 1697
A[nn]o”, s. 271–280.
15. Manifest wydany po wstapieniu na tron, 6 IX 1697, s. 285–296.
16. „Relatia wiazdu solennego do Krakowa y zamku [...] króla [...] polskiego [...]
odprawionego die 12 septembris [1697]”, s. 296–323.
17. Mowa powitalna Jana Stanisław Jabłonowskiego wdy wołyńskiego wygłoszona do
króla Augusta II, 1697, s. 264–268.
Polska-Litwa
18. „Coaequatio iurium Wielkiego Xięstwa Lit[ewskiego] z Koroną Polską”, 1 VII 1699,
Warszawa, s. 280–284.
7
SEJM
19. „Mowa po zerwanym seymie [...] Chrystyana Zgody derpskiego woiewody w
Warszawie in senatus consilium die 12 martij 1695 A[nn]o”, s. 152–162.
SEJMIKI
20. List Stanisława Dąmbskiego bpa kujawskiego na sejmiki relacyjne „post
convokacyalne”, 15 X 1696, s. 113–121.
21. „Copia listu [...] p [anów] Mroczków na seymik proszowski”, b.d. s. 99–101.
URZĘDY, URZĘDNICY
Korespondencja.
Bidziński Stefan kaszt. sand.
Listy do następujących osób:
22. Czerny Michał kaszt. sądecki, b.d., s. 20–21.
23. [Lubomirski Hieronim] podsk. w. kor., kaszt. sand., 1696 (2), s. 85–90.
24. [Lubomirski Franciszek] Sebastian star. olsztyński, [1696], s. 97–99.
25. Maj Stanisław podstoli krak., [1696], s. 96–97.
26. Pieniężek Jan Odrowąż wda sieradzki, [1696], s. 94–95.
27. Warszycki Michał wda sand., [przed 1697 r.], s. 93–94.
28. Wąsowicz Kazimierz sędzia sand., [1696], s. 95–96.
Listy różnych osób:
29. Czacki Wojciech star. włodzimierski do star. krasnostawskiego, b.d., s. 47–50.
Odpowiedź.
30. [Lubomirski Stanisław Herakliusz ] marsz. i podsk. w. kor. do [Stanisława Jana
Jabłonowskiego] kaszt. krak., 1696, s. 18–20.
31. Layban rezydent ces. do [Kazimierza Sapiehy] wdy wil., 1696, s. 167–171.
KONFEDERACJE I ROKOSZE
8
Konfederacja wojskowa Piotra Baranowskiego.
32. Instrukcja koła rycerskiego ziemi wyszogrodzkiej do [Michała Radziejowskiego] kard.
i arcybpa gnieźn. za pośrednictwem posłów tej ziemi: Jana Bromirskiego miecznika z. i Jakuba
Żukowskiego sędziego z., 17 VII 1696, Wyszogród s. 15–18 oraz odpowiedź Michała
Radziejowskiego, s. 91–93.
33. „Puncta instructionis od woyska skonfederowanego w senacie czytaney [...]”, 1696, s.
90–91.
34. „Punkta przy których confaederatia woysk polskich opponuie się ufundowanych w
kole generalnym pod Kniaziem [!] die 2 septembris [16]96 a[nno]”, [!] s. 145–150 oraz
„Jurament [...] posłów obranych na convocatiey”, s. 150–151 i „Przysięga [...] panów
związkowych”, s. 151–152.
35. „Mowa [...] [Jana] Odrowąża Pi[e]niążka wdy sieradzkiego przy determinatiey
extraor[dinaryiney] konfedaeracyey [...]”, 7 X 1696, s. 104–107.
36. Mowy Andrzeja Załuskiego bpa płockiego w Samborze podczas podpisywania
traktatów z wojskiem skonfederowanym, 11 i 13 III 1697, s. 206–222, 222–234.
37. Traktat między wojskiem skonfederowanym a Rzecząpospolitą podpisany w
Samborze, 30 IV 1697, s. 234–247.
38. „Proiekt pewny”. Paszkwil na konfederację Piotra Baranowskiego, s. 202–204 oraz
„Epiphonema [...] Baranowskiemu marszałkowi związkowemu”, s. 204 i „Respons” pisany
wierszem, s. 205–206.
39. „Hymnus Patriae ad confoederatos milites”, s. 162–163 oraz „Item confoederatorum ad
regem et Remp[ublicam] hymnus”, s. 163–164.
Rokosz łowicki 1696 r.
40. Uniwersał Michała Radziejowskiego prymasa, 28 I 1696, s. 323–326.
KOŚCIÓŁ
Prymas
41. Dąmbski Stanisław bp kujawski do Michała Radziejowskiego prymasa, 1696, s. 101–
104 oraz respons, s. 108–112.
9
Zakon Kawalerów Maltańskich
42. „Copia listu z Malty pisanego do [...] Status Gubernij Ministri Kawalerów maltańskich
sekretarza do Wiednia [...]”, 15 XI 1696, s. 50–53.
PRYWATNE
Wiersze i prognostyki
43. Wiersz pol. i łac. na wewn. s. okł. tylnej: Inc.: „Orbem quaerens [...]” oraz „W żałości
świat obieżałem [...]”, pisany inną ręką niż cały rękopis.
44. „Inventa in Neapolitano Regno in Monasterio Reverendorum Patrum Benedictinorum”,
s. 270. Prognostyk.
45. „Prophetia secretów”, s. 269.
46. „Vaticinium Andre[ae] Redij abbatis Andreioviensis nuntij Neapolitani de rebus futuris
Regni Poloniae”, s. 269–270.
GAZETA PISANA
47. „Respons na list [...] z Warszawy die 30 czerwca 1696”, s. 53–69.
mikr. BN 8224
2308 II Łac. niem. XVII w. 20 x 16,5 cm. K. ochr. 2 + s. 328 + 2. nlb. S. nie zapis. 102
Opr. perg. współcz., ślady po wiązaniach perg. Kopiariusz. Na s. 1 i 330 piecz. Arch.
Adama Jerzego Czartoryskiego.
Kopiariusz przywilejów książęcych z lat 1413–1569 i różnych aktów dotyczących
Prus.
1. „Samblendische Privilegia”. Przywileje dla Sambii wystawione przez następujących w.
mistrzów krzyżackich:
A. Henryk von Plauen, 1413, s. 43–47.
B. Ludwik von Erlichshausen, 1455, s. 48–53.
C. Henryk von Richtenberg, 1476, s. 54–56.
10
2. „Confirmatio Alberti ducis omnium privilegiorum libertatum [...] quae diu et ab antiquo,
incolae Ducatus Prussiae habuerunt”, 11 IV 1525, Kraków, s. 81–86.
3. Odnowienie traktatu między Zygmuntem I Starym a Albrechtem ks. pruskim, 21 VI
1529, Wilno, s. 57–80.
Druk: Volumina Legum, T. 1, Petersburg 1859, s. 487–494; Codex diplomaticus Regni
Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae. Wyd. M. Dogiel, Wilno 1764 (Dalej cyt. Dogiel, Cod.
Dipl.), T. IV, nr 186.
4. Przywileje Albrechta Starszego margrabiego pruskiego dla Prus Książęcych:
A. Dokument z 31 X 1540, Królewiec, s. 5–35 oraz deklaracja dodatkowa wydana w
Królewcu w 1560 r., s. 36–42.
B. „Privilegium der Regierung”, 10 XI 1544, Królewiec, s. 87–111 oraz dokument z 11 X
1565, s. 111–115.
C. Przywilej z 18 IV 1557, s. 219–233.
D. Przywilej z 19 XII 1565, Królewiec, s. 235–239.
5. Dokument króla Zygmunta Augusta dopuszczający Joachima elektora brand. do sukcesji
w Księstwie Pruskim, 4 III 1563, Piotrków, s. 131–136.
Druk: Dogiel, Cod. Dipl., T. IV, nr 243.
6. „Confirmation der Regierung [...]” wydana przez Joachima elektora brand. Albrechta
Starszego margrabiego brand. oraz Fryderyka margrabiego brand., 12 I 1566, Królewiec, s. 119–
130.
7. Testament Albrechta Starszego margrabiego brand., 17 II 1567, Królewiec, s. 137–214
oraz konfirmacja testamentu przez króla Zygmunta Augusta [w j. łac.], s. 214–215.
8. „Privilegium [...] [Alberto Friderico] duci in Prussia a Sacra Regia M[aiesta]te
[Sigismundo Augusto] concessum de Augustana conffessione et appellationibus”, 1569, Lublin,
s. 1–3.
Prow.: Na wewn. s. okł. przedn. notatka: „Va[len]tini Bodeckher D. B. Anno 1601 ad 27
Januarii aufgeschrieben worden”.
mikr. BN 9148
2309 IV Pol. łac. XVII-XVIII w. 39 x 24,5 cm. K. ochr. 2 + s. 230.
11
Opr. płperg., s. 3–4 przedarte, podobnie s. 133-136. Oryg. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Akta
1632–1796”, pod nim ekslibris Czartoryskich.
Akta i materiały publiczne i prywatne z lat 1632–1796.
PUBLICZNE
SEJMIKI
1. Michał Sapieha podkancl. lit., Pismo „Do [szlachty] powiatu kowieńskiego”, 15 XII
1755, s. 137–140.
URZĘDY, URZĘDNICY
2. „Rewersał listu [...] [Augusta III]” do Jana Jerzego Detlofa Flemminga powiadamiający
o nominacji Antoniego Zabiełły na urząd łowczego lit. po śmierci Ignacego Łaniewskiego, z
poleceniem spisania dóbr do urzędu tegoż należących, 9 V 1761, s. 197–200, z piecz.
3. Stanisław August król, Zawiadomienie dla Joachima Chreptowicza o nominacji Jerzego
Zabiełły na dworzanina króla, 12 V 1781, s. 209–212, z piecz.
Listy panujących do następujących urzędników:
4. August III król do [Jana Zabiełły] kaszt. mścisławskiego, 1756, s. 159–164, koperta z
piecz. lakową.
5. Jan Kazimierz król do Jana Pisarzowskiego pis. z. zatorskiego, 1653, s. 13–16, piecz.
opłatkowa.
6. Stanisław August król do [Szymona Zabiełły] kaszt. mińskiego, 20 VI 1796, s. 227–230.
7. Władysław Zygmunt [późn. król Władysław IV] do Jana Pisarzowskiego, 1632, s. 5–8,
pieczęć opłatkowa.
SĄDY
Trybunał Koronny w Lublinie
8. Pismo króla Władysława IV do marszałków i deputatów Trybunału, 1639, s. 9–12,
piecz. opłatkowa.
12
SKARB
Królewszczyzny
Nadania i zrzeczenia się dzierżaw z lat 1655–1760
9. Jan Kazimierz król, „Rewersał listu [...]” do Wincentego Gosiewskiego podsk. w. i
hetm. p. lit. zawiadamiający o nadaniu 4 włók z dzierżawy Dawkowskiej zwanych Klibakiszki i
Kołupie Krzysztofowi Albrychtowi Nowickiemu i Judycie Mackiewiczowej Zabłockiej
małżonkom oraz polecający dworzaninowi skarbowemu spisanie inwentarza tej dzierżawy, 20 V
1655, Wilno, s. 17–18, piecz.
10. Pozew do stawienia się przed sąd królewski dla Krzysztofa Albrychta Nowickiego i
jego żony Judyty Mackiewiczowej Zabłockiej w sprawie oddania dzierżawy Klibakiszki i
Kołupie, 9 III 1668, s. 19–20, piecz. opłatkowa.
11. Pismo Benedykta Sapiechy podsk. w. lit. do Andrzeja Dziewiałtowskiego Gintowta
dworzaniana skarbowego w sprawie oszacowania i spisania inwentarza dóbr Klibakiszki i
Kołupie dzierżawionych przez Krzysztofa Albrychta Nowickiego i ustąpionych Stanisławowi
Nowickiemu, 19 XI 1677, s. 25–26, piecz. lakowa z opłatkiem.
12. List króla Augusta II do Krzysztofa Micianki podkom. grodzieńskiego w sprawie
przejęcia leśnictwa Stryjowskiego w pow. Grodzieńskim od Elżbiety z Sobieskich Górzyńskiej i
spisania inwentarza tegoż leśnictwa przed objęciem go przez Benedykta Sapiehę podsk. w. lit.,
21 II 1698, s. 27–30, piecz. lakowa.
13. Stanisław Leszczyński król, „Rewersał listu [...]” do Michała Kazimierza
Czartoryskiego podsk. w. lit. w sprawie zrzeczenia się leśnictwa Stryjowskiego przez Samuela
Szwykowskiego, 21 XI 1708, s. 45–48, piecz.
14. August II król, „Rewersał listu [...]” do Stanisława Poniatowskiego podsk. w. lit. w
sprawie przekazania pustek Kulupie (Kołupie) po śmierci [Krzysztofa Albrychta] Nowickiego
Michałowi Zabielle pis. z. kowienskiemu oraz spisania inwentarza przez dworzanina
skarbowego, 15 XII 1722, s. 69–72, piecz., [dok. uszk. na s. 71-72].
15. „List dworzański [...]” Stanisława Poniatowskiego podsk. w. lit. do dworzanina
skarbowego W. Ks. Lit. zawiadamiający o przekazaniu pustek Kolupie (Kołupie) po śmierci
Krzysztofa Albrychta Nowickiego Michałowi Zabielle z poleceniem spisania inwentarza, 5 VIII
1724, s. 73–76, piecz. woskowa.
16. August III król, „Rewersał listu [...]” do Jana Jerzego Detlofa Flemminga podsk. w. lit.
w sprawie ustąpienia dzierżawy Dyrgaycie przez Tomasza i Angelę z Borzęckich Legieckich na
13
rzecz Józefa Nagórskiego, z poleceniem spisania inwentarza przez dworzanina skarbowego, 3 IX
1757, s. 165–168, piecz.
17. Tenże, Przywilej dla Tomasza Straszewicza star. starodubowskiego nadający mu za
zasługi dobra Skrebiny i Wigie w pow. kowieńskim w dożywotnią dzierżawę, 12 IX 1758, s.
101–104, piecz.
18. Tenże, „Rewersał listu [...]” do Jana Jerzego Detlofa Flemminga zawiadamiający o
przekazaniu dzierżawy Skrebiny Józefowi Zabielle po śmierci Eufrozyny Straszewiczowej, 26
IV 1760, s. 181–184, piecz.
19. Tenże, „Rewersał listu [...]” do Jana Jerzego Detlofa Flemminga z zawiadomieniem o
śmierci Jerzego Niemczewskiego dzierżawcy dóbr Zwirdzie i przekazania ich Józefowi Zabielle
z poleceniem spisania inwentarza przez dworzanina skarbowego, 26 IV 1760, s. 177–180, piecz.
20. Tenże, „Rewersał listu [...]” do Jana Jerzego Detlofa Flemminga powiadamiający o
nadaniu dóbr Borkuniszki Ignacemu Romanowskiemu po Barbarze i Samuelu Rheuneusach z
poleceniem spisania inwentarza, 10 X 1760, s. 193–196, piecz.
21. Jan Jerzy Detlof Flemming, podsk. w. lit., Pismo do Macieja Sankowicza dworzanina
skarbowego z poleceniem spisania inwentarza dzierżawy Zwirdzie w pow. telszewskim po
śmierci Jerzego Niemczewskiego, a przed objęciem jej przez Józefa Zabiełłę, 26 IV 1760, s.
173–176, piecz.
Poddani królewszczyzn
22. Wyciąg z wyroku króla Augusta III w sprawie ludzi „putnych” pow. połockiego,
wyciąg z Metryki Lit., uwierzytelniony przez Michała Fryderyka Czartoryskiego kancl. w. lit.,
10 XII 1762, s. 85–88, piecz. opłatkowa.
WOJSKO
Koronne i litewskie
Nominacje
23. Ludwik Konstanty Pociej hetm. w. lit., „Patent na [...] pułkownikostwo Szymonowi
Zabieł[ł]owi [Zabielle] łowczemu W. X. Lit.”, 27 II 1710, s. 57–60, piecz.
24. Ludwik Konstanty Pociej, Ordynans na zaciąg ludzi do pułku Szymona Zabiełły
łowczego lit., 28 II 1710, s. 61–62, piecz.
25. Michał Józef Massalski, Nominacja Michała Zabiełły na komisarza wojskowego w Ks.
Żmudzkim, 17 XII 1745, s. 89–92, piecz.
14
26. Tenże, Uniwersał do wojska lit. ogłaszający nominację Jana Massalskiego star.
radoszkowskiego oberszterlejtnantem w regimencie buławy p. W. Ks. Lit., 10 XII 1746, s. 97–
100, piecz.
27. „Dekret woyskowy Kreyzrechtowy [właściwie: kriegsrechtowy] kontumacyjny na Jana
Massalskiego pułk. artylerii lit.”. Wypis z ksiąg Metryki Wojskowej Buławy Wielkiej W. Ks.
Lit., 30 VII 1760, s. 189–192, piecz. opłatkowa.
Wojsko prywatne
Nominacja
28. Stanisław August król, Patent na pułkownika dla Teodora Laskarysa w pułku pieszym
wojsk W. Ks. Lit. książąt Massalskich, 12 VI 1793, s. 221–224, piecz.
KOŚCIÓŁ
29. August Aleksander Czartoryski, Pismo do Floriana Hrebnickiego arcybpa połockiego i
metropolity całej Rusi prezentujący Antoniego Drzewieckiego na probostwo cerkwi we wsi
Dubna w kluczu wołożyńskim, 26 VI 1753, s. 121–124, piecz.
MIASTA
Jarosław
30. Aleksander Dominik Lubomirski star. sand. i zatorski, Ordynans w sprawie
przeniesienia karczmy z brzegu rzeki San zalewanego przez wodę na inne miejsce, skierowany
do komisarzy, dzierżawców, administratorów i pisarzy prowentowych miasta, 11 V 1720, s. 65–
68, piecz.
Wasiliszki
31. Dekret Komisji w sprawie Michała Ogińskiego pis. p. lit. z Aleksandrem Pociejem wdą
trockim i Adrianem Glindzicem o place w Wasiliszkach, podp. przez Michała Fryderyka
Czartoryskiego podkancl. w. lit. i Rafała Jeleńskiego podsędka wiłkomirskiego, 29 I 1752, s.
105–112, piecz. opłatkowa.
POWSTANIA NARODOWE
15
Powstanie kościuszkowskie
32. „Rekwizycja [furmanek] do Kommissyi Porządkowey Brzeskiey Litewskiey”. Pismo
od Wydziału Potrzeb Woyskowych w Radzie Naywyższej Narodowej w czasie powstania, podp.
przez Tadeusza Dembowskiego prezesa Wydziału, 3 X 1794, s. 225–226.
PRYWATNE
Akta dotyczące ochrony dóbr z lat 1702–1711
33. Michał Serwacy Wiśniowiecki hetm. p. lit., Uniwersał do oficerów i wojska lit.
dotyczący ochrony dóbr Szczytniki własności Zygmunta Benedykta Chrzanowskiego, 22 VII
1702, s. 31–34, piecz.
34. Tenże, Uniwersał do wojska lit. o ochronie dóbr i zakazie stacji we wsiach Kustyn i
Szczytniki własności Zygmunta Benedykta Chrzanowskiego sędziego i cześnika grodzkiego
brześciańskiego, 15 III 1703, s. 35–38, piecz.
35. Ludwik Konstanty Pociej podsk. w. lit., regim. wojsk lit., Uniwersał do wojska lit. w
sprawie ochrony dóbr Kustyn i Szczytniki Zygmunta Benedykta Chrzanowskiego, 13 X 1706, s.
39–42, piecz.
36. Jan Kazimierz Sapieha hetm. w. lit., Uniwersał do wojska w tej samej sprawie, 18 VII
1708, s. 43–44, piecz.
37. Tenże, Uniwersał ochronny do wojska lit. dla dóbr Szczytniki i Rakowica w wojew.
brzesko-lit. własności Zygmunta Benedykta Chrzanowskiego, 20 VII 1709 s. 49–50, piecz.
38. Ludwik Konstanty Pociej hetm w. lit., Uniwersał do wojska lit. w sprawie ochrony
dóbr Kustyn i Szczytniki Zygmunta Benedykta Chrzanowskiego, 20 XI 1709, s. 51–52, piecz.
39. Stefan Sadowski kaszt. brzesko-lit., regim. wojsk lit., Uniwersał w tej samej sprawie,
[20] VI 1711, s. 63–64, piecz. lakowa.
Akta procesowe
40. Dokumenty prywatno-prawne dotyczące sporu między Adamem Witanowskim i jego
sukcesorami a Jakubem Stępkowskim kaszt. żarnowieckim i jego następcami z lat 1741–1758
(13), s. 77–84, 113–116, 93–96, 117–120, 125–128, piecz. opłatkowa; s. 129–132, piecz.
opłatkowa; s. 133–136, piecz. opłatkowa; s. 141–144, piecz. opłatkowa; s. 145–152, 153–154,
155–156, piecz. opłatkowa; s. 157–158, piecz. opłatkowa; s. 169–172, piecz. opłatkowa, zatarta.
16
41. Oświadczenie Jana Zdzitowieckiego w sprawie poszukiwań dekretu sejmowego w
aktach Metryki Lit. odnośnie sporu między Chodkiewiczami a Sapiehami, wypis z ks.
radzieckich m. Starej Warszawy, 25 V 1787, s. 217-220, piecz. opłatkowa.
Nadania, nominacje, glejty, plenipotencje.
42. Adam Mikołaj Sieniawski wda bełski, hetm. w. kor., Glejt dla Michała Rzymuskiego
udającego się do wsi [Sowliny] koło Limanowej, 7 II 1710, s. 53–56, piecz.
43. August II król, Przywilej dla Ignacego Romanowskiego oddający mu prawem kaduka
za zasługi dobra Borkuniszki w pow. jaswońskim po Barbarze i Samuelu Rheuneusach, VII
1760, s. 185–188, piecz.
44. Glejt wystawiony przez Michała Fryderyka Czartoryskiego (w imieniu króla) dla
Antoniego Rostkowskiego w sprawie z Andrzejem Ukolskim, 25 IX 1763, s. 201–204, piecz.
opłatkowa.
45. August Aleksander Czartoryski, Plenipotencja dla Michała Zaleskiego budowniczego
lidzkiego, 13 XII 1775, s. 205–208, trzy piecz. lakowe.
46. Izabella z Czartoryskich Lubomirska, Plenipotencja dla Michała Zaleskiego wojskiego
lit., 19 IV 1787, s. 213–216, trzy piecz. lakowe.
Akta inne
47. List króla Michała do Władysława Rondomańskiego strażnika wojew. trockiego i
Mikołaja Bohuszewicza Minkowskiego komisarzy król. w sprawie przeprawy rzecznej w
Gieczanach dzierżawionej przez Stanisława Dowoynę, 2 II 1673, s. 21–24, piecz.
mikr. BN 11023
2310 I Łac. pocz. II poł. XVIII w. 19,5 x 16,5 cm. S. 146 + s. nlb. 4, nie zapis. 6.
Opr. płsk. Stara paginacja atramentem 1–139, nieaktualna. Pismo różnych rąk. Na s. tyt.
nlb. piecz. Bibl. Puławskiej.
„Diarium residentiae sancissimi sanguinis Christi compilatum sub felici praesidentia
[...] Anastasij a S. Brocardo Sacrae Theologiae lectoris jubilati Anno [...] 1754” [!].
17
1. „Compendiosa descriptio. De erectione oratorii S. Sanguinis Christi D[omi]ni in platea
judaica Posnan[iae]”. Dokumenty z lat 1399–1751, s. 1–24.
2. Diariusz z lat 1763–1769, s. 25–139.
3. Indeks do diariusza, s. 140–141.
mikr. BN 17674
2311 II Łac., niem. I poł. XVIII w. 20 x 17 cm. S. 8, nie zapis. 2.
Opr. pap. Kopiariusz. Poszyt. Na okł. przedn. naklejka tyt. Jeden tyt. przekreślony, drugi
ręką Antoniego Rutkowskiego: „Noty przywilejów królów polskich nadanych dyssydentom od
1563 do 1717 [...]”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Regesty przywilejów wystawionych dla i w sprawach dysydentów przez królów
polskich oraz innych w latach 1563–1717.
1. Zygmunt August król, Przywilej dla dysydentów lit., 6 VI 1563, Wilno s. 1.
Por. Bibl. Czart. rkps Teka Naruszewicza nr 72, dok. 134.
2. Tenże, Przywilej dla dysydentów lit., 1 VII 1568, s. 1–2.
3. Akt konfederacji warszawskiej, 28 I 1573, s. 2.
Druk: Volumina Legum, T. II, Petersburg 1859, s. 841–843.
4. Stefan Batory król, 20 X 1579, [Wilno], s. 2.
Por. Bibl. Czart. rkps Teka Naruszewicza nr 87, dok. 41 i 42.
5. Władysław IV król, 20 V 1633, Wilno, s. 2–3.
Por. rkps Bibl. Czart. Teka Nauszewicza. nr 128, dok. 386; s. 4.
6. Akt konfederacji gen. po śmierci Władysława IV, 16 V [!, raczej VII] 1648, s. 3, fragm.
Druk: Volumina Legum, T. IV, Petersburg 1859, s. 150.
7. Protestacja prymasa Macieja Łubieńskiego i ośmiu biskupów pol. na sejmie
warszawskim, 1 VIII 1648, s. 3–4.
8. Jan Kazimierz król, [1649/1650], s. 4.
Por. Bibl. Czart. rkps Teka Naruszewicza nr 144, dok. 7 oraz nr 166.
9. Streszczenie kilku dokumentów w sprawach dysydentów z r. 1716, s. 4–5.
18
Por. Bibl. Czart. rkps Teka Naruszewicza nr 203, dok. 264; rkps Teka Naruszewicza nr
204, dok. 226; oraz dok. 22, 23, 24.
10. August II, Przywilej zabezpieczający prawa dysydentom i potwierdzający poprzednie
przywileje, 3 II 1717, Warszawa s. 5–6.
Por. Bibl. Czart. rkps Teka Naruszewicza nr 205, dok. 30.
mikr. BN 17675
2312 II Łac. włoski [XVII w.]. 21,5 x 16 cm. S. 56 + s. nlb. 2. S. nie zapis. 5.
Opr. tekt. Pismo jednej ręki. Na okł. przedn. tyt.: „Diverse istruttioni per diverse luoghi”.
Tamże notatki dotyczące dok. nieznaną ręką. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Instrukcja dla nuncjuszów papieskich udających się do Anglii, Francji i Polski.
1. Instrukcja dla monsignora Fantuccio udającego się do Anglii, b.d., s. 1–4.
2. Instrukcja dla nuncjusza do Francji, s. 4–14.
3. Instrukcja dla Bernarda Bongiovanni nuncjusza w Polsce, II 1560 r., s. 4–24.
Odmienna nieco redakcja tej instrukcji znajduje się w: Relacye nuncyuszów apostolskich i innych
osób w Polsce od roku 1548 do 1690, Wyd. Bibl. Polskiej w Paryżu, Wrocław 1864, T. I, s. 74–
79.
4. Instrukcja papieża Pawła III dla nuncjusza Pamphilio a Strasoldo udającego się do
Polski we wrześniu 1536 r., s. 25–34.
5. Pismo informacyjne w formie instrukcji dla kard. Enrico Gaetani wysłanego do Francji
w czasie walk o tron po śmierci Henryka III w 1589 r., s. 35–50.
mikr. BN 17676
2313 I Pol., łac. 1633–1634. 19 x 15,5 cm. S. 748 + k. ochr. 1. S. nie zapis. 4.
Opr. perg. Pismo dwóch rąk. Na grzbiecie naklejka z nieczyt. tyt. Na okł. przedn. napis:
„P[etrus] C[iświcki] S[ecretarius] S[acrae] R[egiae] M[aiestatis]” odciśnięty w perg. Tamże
19
atramentem nr „190”. Ślady po wiązaniach tasiemkowych. Na s. 3 i 747 piecz. Arch. Adama
Jerzego Czartoryskiego.
„In universam theologiae moralis de Sacramentis doctrinam tractatus A[nn]o
D[omi]ni 1633 usque ad [16]34 post Pascha per me Petrum Ciswicki in Alma
Academia Cracoviensi sub Magistro [...] Adamo Opatovio [...] conscriptus”.
1. Traktat o Sakramentach św. z ozdobną k. tyt., s. 1–490.
2. „Theatrum powszechne Xiążąt wszystkich świata historyi napisane przez Jana
Franciszka Doglioni część szósta”, od r. 1301 do 1387, s. 493–747.
Druk: Compendio historico universale [...] di Gio. Nicolo Doglioni [...] in Venetia 1605,
s. 387–411.
Prow.: Rkps zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (por. Bibl.
Czart. rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17677
2314 I Niem. XVIII w. 19,5 x 15,5 cm. k. ochr. 2 + s. 668. S. nie zapis. 6.
Opr. płsk. S. 1–2 oddarta. Na s. 651–654 „Register [...]”, na s. 1 i 665 piecz. Arch. Adama
Jerzego Czartoryskiego.
Pomniki prawne miasta Torunia.
1. „Schöppen Model des erbahren Gerichts alten Stadt Thorn [...]”, 1613, s. 338–374. Na s.
375–402 indeks. Por. Bibl. Czart. rkps 2370, s. 5–29.
2. „Reformation des Wett-Artickel allen dreyen Ordnungen der Königliche Stadt Thorn ein
hellig geschlossen Anno 1612” [!], s. 225–330. Na s. 331–337 indeks. Por. Bibl. Czart. rkps
2435, s. 659–733.
3. „Transaction eine richtige Composition zwischen [...] Rath und beyden [!] Ordnungen
gekohrnen Deputaten [...] den 19 Decembris Ao 1622 ratificiret [...]” [!], s. 531–555. Por. Bibl.
Czart. rkps 2431, s. 186–220.
20
4. „Königliche Stadt Thorn Willkühr, Recht, Gesetze u[nd] Ordnungen”, 31 VII 1634, s.
1–200. Indeks na s. 211–224. Por. Bibl. Czart. rkps 2431, s. 203–209.
5. „Gerichtl[icher] Process der Stadt Thorn”, [!] 1634, s. 403–508. Por. Bibl. Czart. rkps
2370; rkps 2432, s. 101–127.
6. „Status causae der Gegenwärtigen Zwistigkeiten zwischen [...] Rath und denen [...]
Ordungen auch gesambter Bürgerschaff königlicher Stadt Thorn Anno 1716” [!], s. 591–650.
7. „Artickel des Vergleichs zwischen einem Edlen und Wohlehrenvesten Rath an einem
und denen Wohlehrenverten Schöppen [...] Bürgerschafft konigliche Stadt Thorn an ander Theil
geschlossen unterschrieben im Schlosse zu Graudenz den 12 [...] Februarius A[nn]o 1718” [!], s.
557–590. Por. Bibl. Czart. rkps 2431, s. 112–134, 171–185.
8. Przepisy postępowania tajnych deputacji wyjęte z dawnego prawodawstwa toruńskiego
m.in. z „Reformacji” króla Zygmunta Starego z 1523 r., s. 655–661.
9. Fragmenty różnych aktów prawnych – dekretów, układów między radą a mieszczanami,
formuły przysiąg itp. z lat 1621–1721, b.d., s. 556, 514–516, 519, 517–518, 520–522, 523–530.
Por. Bibl. Czart. rkps 2370, s. 41–47.
Varia
10. Wykaz dni świątecznych w sądach i urzędach m. Torunia i Rzeczypospolitej, pocz.
XVIII w., s. 509–513.
11. Drobne zapiski historyczne pisane przez tę samą osobę a dotyczące Torunia: „Pro
memoria” 1779, s. 663; „Notta [...]”, s. 664 oraz dotyczące roku 1786 na wewn. s. okł. tylnej i
roku 1779 na wewn. s. okł. przedn.
Prow.: Na wewn. s. okł. przedn. notatka: „A. H. Roden m[anu] p[ropria]”.
mikr. BN 17678
2315 II Pol. 1796, 24 x 19,5 cm. K. ochr. 2 + s. 84 + k. nlb. 2. S. nie zapis. 7.
Opr. płsk. zniszcz. [Oryg.]. Pismo jednej ręki.. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Molski. Uwagi nad
panowaniem Sta[nisława] Augusta króla polskiego 1796”. Na s. 1 i 81 piecz. Arch. Adama
Jerzego Czartoryskiego.
21
„[Stanislaida]. Uwagi nad panowaniem Stanisława Augusta króla polskiego w dwóch
częściach przez obywatela y żołnierza tegoż kraiu Marcina Molskiego 1796o [...]”.
Poemat wierszem.
1. List dedykacyjny Marcina Molskiego do króla Stanisława Augusta, 13 II 1797, s. 2,
oryg.
Prow.: Rkps zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (por. Bibl.
Czart. rkps Ew 2361, s. 71–74).
Druk: Warszawa 1831.
mikr. BN 17679
2316 II Niem. XVII w., 23 x 18 cm. K. ochr. 2 + s. 142 + nlb. 2. S. nie zapis. 4.
Opr. tekt. Pismo jednej ręki. Na naklejce grzbietowej atramentem tyt. jak niżej. Na s. tyt. i
141 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Halberstädliche Chronicke durch Johannem Widmannum a Winningstedt [...]. Ex
Bibliotheca Regia Berolinensi”.
Kronika biskupów halbersztackich od r. 780 do 1590.
1. Spis zamków, kościołów i klasztorów należących do biskupstwa w Halbersztadt, s. 1.
2. Uwagi historyczno-biograficzne na temat autora, s. 2.
3. „Reime vom Eigennutz”. Wiersz s. 3–4 oraz dedykacja dla burmistrzów i rajców m.
Halberstadt, s. 4–9.
4. Kronika bpów halbersztackich, s. 9–142.
Prow.: Rkps zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (por. Bibl. Czart.
rkps Ew. 2361, s. 71–74).
22
mikr. BN 17680
2317 III Łac. XIV w. Perg. 24,5 x 17,5 cm. S. 110 + 2 k. S. nie zapis. 110.
Opr. XVIII w., sk. jasna, tłocz. i złoc. po brzegach, grzbiet złoc., tamże tłocz. złotem tyt.:
„Mart. Chro. sec. XIV” [„I” w XIV wydrapana]. Pismo jednej ręki, w jednej kolumnie,
rubrykacja. Inicjały rozdziałków czerw. i nieb. na filigranowym ornamencie. Paginacja czerw.
atramentem XIX w., reklamanty. Wiele krótkich notek. Na s. 1, 109 i k. dodanej przy opr. piecz.
Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego. Na tejże k. tytuł dzieła i ogólny wykaz stron na których
podano informację w Kronice o papieżach, cesarzach i Joannie papieżycy. Tamże informacja, że
Kronikę doprowadzono do r. 1284. Na tejże k. verso ołówkiem: 93/ 4/4/0.
Martinus de Oppavia Polonus
Cronica.
Incipit cronica fratris Martini domini pape penitenciarii et capellani. Inc. Quoniam scire
tempora summorum pontificum [...] Expl. Rex Navarrae de Africa infirmus veniens mortuus est
in Sicilia. Explicit Cronica de imperatoribus a nativitate Domini citra.
Por. rkpsy Bibl. Czart. 2033 II, 1575 II; J. Soszyński, A Survey of Medieval Manuscripts
Containing the Chronicle of Martin the Pole in Polish Collections, W: Studie o rukopisech XXVII
(1989-1990), 1989 s. 613; J. Soszyński, Kronika Marcina Polaka, W: Studia Copernicana
XXXIV (1995), s. 66-67, 136. Ed.: L. Weiland, Martini Oppaviensis Cronicon ..., W:
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 22, 377–482; inne ed. Nowy Korbut, T. 2, s. 504–
505.
Prow. Rkps pochodzenia franc., był w Paryżu w zbiorach Czartoryskich w r. 1852, por.
Zbiory starożytności polskich w Paryżu, W: „Przegląd Poznański” 15 (1852), s. 50.
mikr. BN 17681
2318 II Pol. I poł. XIX w. 21,5 x 18 cm. K. ochr. 2 + s. 140, s. nie zapis. 4.
23
Opr. płsk. uszk. Pismo jednej ręki. Na s. 3 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Pamiętnik Antoniego Chrząszczewskiego. Kopia z oryginału”.
Uwaga: Oryg. znajduje się w Bibl. Kórnickiej PAN rkps 1154.
Druk: Antoni Chrząszczewski, Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna, Wyd. wstępem i
komentarzem opatrzył Jerzy Piechowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
mikr. BN 17682
2319 II Tur. 1778, 20 x 14 cm. K. ochr. 2 + s. 170 + k. 2.
Opr. sk. z ornamentem złoc. Pap. Rkps przepisany przez Hafiza Mehmeda.
„Inšá-i margúb”. Wzory pisania listów.
Uwaga: Opis rkpsu por. Katalog rękopisów tureckich i perskich. Opracował T. Majda,
Warszawa 1967, s. 97.
mikr. BN 82415 i Bibl. Czart.
2320 II Łac. 1460. Pap. 14,5 x 21 cm. S. 140.
Okł. z kartonu, XIX w. [?], na grzbiecie zniszcz. naklejka: Matheus de Cracovia Tractatus
de formatione confitentium et puritate conscientiae. Pismo jednej ręki w jednej kolumnie,
dopiero na końcu kilku rąk. Rubrykacja, k. liniowane ołówkiem lub rylcem, notki na marg. S.
114 i 138 notki słownikowe niem. S. 119 słowniczek grecko-łac. (kilka wyrazów). S. 53 nota:
Adam nouicius scripsit; może jest on skryptorem części rkpsu. S. 137 luźne notki, kolofon Laus
regum regi per quem hec scripta peregi etc. Wyrwane 3 k. między s. 102 i 103 i 1 k. między s.
82 i 83. Na s. 1 i 140 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego. Daty ukończenia s. 104: 26
IV 1460; s. 137: 31 V 1460; S. 140: Item hoc prescriptum exemplum bis ad minus audiui
predicari in parochia ciuitatis Amorbacensis videlicet a domino Conrado de Han [?] pastori iam
24
in Luczelbach pro tunc autem adiutor in diuinis siue capellanus domini plebani [?] pro tunc
nuncupati Johannes Buiczigus [?] de Werdea. Et dominus Petrus ... eciam [?] capellanus etc.
Ten zapis i głoski niem. wskazywać by mogły na niem. proweniencję.
Traktaty teologiczne i filozoficzne m.in. Mateusza z Krakowa.
1. S. 1–82 Mateusz z Krakowa, De puritate conscientiae. Episcopus wormacensis. Incipit
tractatus magistri Mathei de Cracouia de informacione confitencium et puritate consciencie. Inc.
Quoniam fundamentum et ianua virtutum [...].
Por. A. L. Szafrański, Mateusz z Krakowa, W: „Materiały i Studia Zakładu Historii
Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej” VIII (1967), s. 38; M. W. Bloomfield, A Preliminary
List of Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices..., W: „Traditio” XI (1955), nr 814. Ed.:
Textus et Studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia, Vol. II, fasc. 1 (1974), s.
248–291.
2. S. 83–104 Jakub z Parydyża-ps., Speculum amatorum mundi. Inc. Videte quomodo caute
ambuletis [...]. Inc. Apostolus Paulus conscius consiliorum Dei [...] expl. Explicit speculum
mundi 1460 sabbato ante dominicam Misericordia Domini seu in crastino sancti Marci
evangeliste, hora decima.
Por. Z. Włodek, Polonica w średniowiecznych rękopisach bibliotek niemieckich, Wrocław
1974, s. 178 (uznany przez autorkę jako pseudo-Jakub); J. Fijałek, Jakub z Parydyża, Kraków
1900, T. 2, s. 329 (przypisywane Jakubowi); A. G. Little, Initia operum latinorum [...],
Manchester 1904 (jako Bernardyn), s. 271; cod. Bibl. Czart. 3394 II, f. 6–12; L. Meier, Die
Werke des Erfurter Kartäusers Jakob von Jüterbog in ihrer handschriftlichen Überlieferung, W:
Beiträge z. Geschichte d. Philosophie u. Theologie d. Mittelalters, Bd. 37, H. 5, s. 87 (jako
bezpodstawnie przypisywane Jakubowi); Słownik Polskich Teologów Katolickich, Warszawa
1983, vol. II, s. 111, nr 19 (jako Jakub); Textus et Studia, o. c., V (1978), s. 123, 124 (jako
przypisywane Jakubowi), Ed.: Bernardinus Senensis, Opera, Vol. III, Venetiis 1745, s. 437–440
(wg Meiera, non vidi).
3. S. 104–110 Wyjaśnienie snu proroka Daniela. Nota historiam Judith de Holoferne, quid
ei acciderit, de ebrietate etc. Inc. Videbam in visione mea nocte [...], Dan. 7, 1–2. Daniel
propheta vidit exire de mari quatuor bestias fortissimas [...].
Por. V. Dokupil, Soupis Rukopisoů Knihovny Benediktinů v Rajhradě, v Rajhrade (Brno),
1966, s. 176 (379–143a); K. Schneider, Die Handschriften der Stadtbibliothek Nürnberg,
Wiesbaden 1967, Bd. II, Teil I, s. 360 (Theol. Lat. VII 99, 55b); Die Handschriften25
Verzeichnisse der Cistercienser-Stifte, W: Xenia Bernardina, pars secunda, Bd. II, s. 80 [dotyczy
klasztoru w Wilhering, Hs. 138 (6)], Wien 1891.
4. S. 110–113 O podziale nieba i istot niebieskich. De ordinacione mundi. Inc. Hoc
tenendum est, quod totus mundus consistit ex natura celesti. Natura celestis dividitur in tres
principales [...].
5. S. 113–114. Wypiski z różnych autorów. Sanctus Gregorius papa dicit. Passio tua
Domine Iesu ultimum refugium [...]. S. 114 De sancto Petro et Paulo. Rogate fratres sanctos Dei
Apostolos [...]. Bernardus dicit et allegatur in sermone de cena Domini. Necesse est nos omnes
[...]. Metrista. In mundo duo sunt, quae nil abscondita prosunt [...]. Por. Carmina medii aevi
posterioris Latina. Proverbia sententiaeque Latinitatis, herausgegeben von H. Walther,
Göttingen 1963, Vol. II, nr 11880. Superbia dicit. Quis mihi laude pari honore poterit similari.
Por. Bloomfield, o. c., Nr 1100 [tu tylko tyle]. Augustinus dicit. Omne quodcumque inchoaveris
facere primo invoca Deum [...]. Jeronimus [...].
6. S. 115–116 Copia certarum conclusionum super concilio futuro celebraturo. Cum
notorium sit toti christianitati, quod a concilio Constanciensi citra indicibilis numerus
christianorum a fide exorbitauerit [...], (urwane w septima conclusio).
7. S. 117–125 Drobne traktaty astronomiczne i tablica alfonsyńska [?]. S. 117–119 o
posługiwaniu się dwoma ekwatoriami [instrumentum parvum dla Słońca i Księżyca, magnum
dla planet]. Pro usu et practica istius instrumenti primo nota, quod medius motus planetarum
faciliter invenitur per posicionem [...]. S. 120–124 O ruchach planet i posługiwaniu się tablicami
planetarnymi. Nota quod planete mouentur diuersis motibus, primo motu firmamenti vel motu
raptus [...]. S. 125 Tablica planetarna alfonsyńska [?] dla Saturna i Jowisza.
8. Wiersz Inc. O bone Petre, hec scripta recipite lete, bene ruminate, palam predicate [...].
9. S. 126–137 Registrum secundum ordinum alphabeti multum utilis predicantibus verbum
Dei nec non audientibus. Adulator Deum sua gloria priuat [...]. Accidia – est fugienda [...]
Auarus [...] Timor –- cor dilatat [...] Tribulatio [...] Verbum Dei – ad bonum incitat [...].
10. S. 138–140 Miracula NMP
Superscripcio unius Fronece. Aue facies omnipotentis in trono iudicis [...]. Salue Regina. Amen.
Quomodo hec antiphona instuta fuerit [...].
11. S. 140 Exemplum de s. Nicolao. Quidam telonarius paganus habuit sancti Nicolai
imaginulam [...], i inne noty, na końcu wiersz inc. Dicite prelatis, cleri, cur tam male statis pro
grege commisso [...]. Por. Carmina medii aevi ..., H. Walther, o. c., II, nr 5601a.
26
mikr. BN 17683
2321 I Pol., łac. [ok. r. 1639]. 18.5 x 15 cm. K. Ochr. + nlb. 2 + s. 506. S. nie zapis. 27.
Opr. płsk. Pismo wielu rąk. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Dekreta i przywileje królów polskich.
Fasciculus orationum funebrium”. Na s. 3 i 505 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Materiały publiczne dotyczące m. Krakowa oraz prywatne.
PUBLICZNE
Miasta
1. Regesty przywilejów i dekretów dla miasta Krakowa, a także klasztoru cystersów w
Mogile i benedyktynów w Tyńcu wystawione przez królów polskich i ułożone chronologicznie
za lata 1290–1544, s. 3–256. „Index omnium contentorum Anno 1545”, na s. 261-364.
PRYWATNE
Epistolografia
2. „Fasciculus epistolarum variarum” s. 371–374. Na s. 369 notatka „Ex libris Stephani
Ha[n...]”.
3. Wzory różnych listów, s. 387–397, 405–416, 435–436, 447–469, 471–473 oraz
„Fasciculus epistolarum scriptus A[nn]o 1639 die 12 Januarijs”, s. 477–481.
Mowy
4. Wzory mów pogrzebowych i powitalnych, s. 381–384, 398–401, 403–405, 437–447,
469–471, 474–475, 482–505.
Wiersze
5. Wiersze okolicznościowe i różne, s. 375–380, 384–386, 401–403, 416–427.
mikr. BN 110
27
2322 II Łac., niem. XVII w. 20.5 x 17 cm. Paginacja stara atramentowa S. 110 + k. ochr. 2 + 1
nlb. S. nie zapis. 1.
Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Na zniszcz. naklejce grzbietowej tyt. jak na k. tyt. nlb.:
„Statuta Academiae Regiomontanae”. Na k. ochr. podpis nieczytelny. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej.
Akta publiczne do dziejów Prus Książęcych i Uniwersytetu w Królewcu w latach
1546–1666.
Kopiariusz dokumentów do dziejów Sambii i Prus Książęcych.
1. Albrecht ks. pruski, Przywilej dla Joachima Mörlina na biskupstwo sambijskie, [1566],
s. 106–110.
2. „Diploma quo [...] Joannes Casimirus rex Poloniae [...] Frederici Wilhelmo marchioni
brandenburgico [...] ducatum Prussiae cum summa atque absoluta potestate iuro supremi
directique Dominii habendum et tenendum, possidendum [...]”, 30 VIII 1658, Warszawa, s. 89–
91, 91–94, (2 egz: w jęz. łac. i niem.).
3. Fryderyk Wilhelm margrabia brand., Dokument ogłaszający przyznanie mu uprawnień
w zakresie władzy w Prusach przez króla Jana Kazimierza 30 VIII 1658 roku w Warszawie, 4/14
IX 1658, Labbe (Labiawa), s. 94–96.
4. Dominik Mikołaj Radziwiłł ks., Pismo skierowane do urzędników pruskich w
powyższej sprawie, (Por. wyżej nr 3), 12 X 1658, Królewiec, s. 96–98.
Uniwersytet w Królewcu.
Statuta, przywileje i inne pisma.
5. [Statuta Academiae Regiomontanae], [1546], s. 1–55.
6. Przywileje książąt i królów dla Uniwersytetu:
A. Albrecht ks. pruski 18 IV 1557, Królewiec, s. 55–64.
B. Zygmunt August król, 28 III 1560, Wilno, s. 64–68.
7. „De crudelitate spectaculi duorum germanorum fratrum à Nolden Anno 1615”, s. 68–71.
8. „Ex Academia quae Regiomonti est [...] ut et totalis conventuum abrogatio rector et
senatus Academiae Regiomontanae [...]”, s. 71–77.
A. Fryderyk Wilhelm elektor brand.: 12 IX 1664 s. 85–89; 6 X 1664, Królewiec, s. 77–
78; 25 VI 1666, Królewiec, s. 82.
28
9. Uchwały rektora i Senatu Uniwersytetu, 1666, s. 78–81, 83–85.
10. „Special privilegium”, s. 98–100 oraz „Der Landschafft [Bedencken] auff die alte und
neue Constitutionibus Academiae”, [!] [ok. 1666 r.], s. 100–104.
11. Rachunki uniwersyteckie (m.in. wykazy pensji profesorów), s. 104–105.
mikr. BN 17684
2323 II Arabski, XVII/XVIII w. 23,5 x 17 cm. k. ochr 1 + 2 + K. 118.
Opr. orient. sk. tłocz. Pap. Na wewn. s. okł. tylnej doklejona kartka z napisem:
„Manuskrypt arabski po Sułkowskim zamordowanym w Kairze”. Rkps bez tyt.
Komentarz do anonimowego Muhtasar ala l-Alfryya wierszowanego podręcznika
gramatyki Alfiyya Muhammada b. ‘Abd Allah b. Malik at-Ta i al-Gayyani [zm.
1273]. Autor: Abu Zayd ‘Abd ar-Rahman b. Ali n. Salih al.-Makkudi al-Mutarizzi
[zm. 1405 r.].
Uwaga: Opis za: Katalog rękopisów arabskich. Opracował W. Dembski, Warszawa 1964,
s. 84.
Prow.: Na klapie rękopisu napis: „Ze zbioru Adolfa Cichowskiego”.
2324 II Włoski, 1571. 22,5 x 16 cm. k. ochr. pap. 2 + s. 160 perg. + k. nlb. 3.
Opr. sk. zdob. złoc. elem. rośl. Ślady po czterech wiązaniach sk. Ramki na obu okł. Oryg.
grzbiet sztukowany kawałkami sk. w stylu à la fanfare. Na k. 1 obraz malowany na perg.
przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem i aniołami. W dln. cz. h. włoski z trzema delfinami
na niebieskim tle. Na s. 3 piecz. Bibl. Puławskiej.
Ustawy wydane przez dożę Wenecji Aloysio Mocenigo przy okazji nominacji Anzolo
Dolfiego na podestę okręgu Rovigno dnia 22 marca 1571 w Pałacu Dożów.
29
mikr. BN 23078
2325 II Pol., łac. ok. 1730–1735. 20,5 x 16,5 cm. S. 382 + k. ochr. 2 + 3 nlb. S. nie zapis. 4.
Opr. płsk. grzbiet złoc. elem. rośl., tamże złoc. tyt.: „Kazania”. Pismo wielu rąk. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
Kazania i wskazówki retoryczne pomocne do ich głoszenia.
1. Kazania na różne święta kościelne głoszone m.in. w klasztorze [bernardynów] w
Brzeżanach [por. s. 307], s. 1–22, 37–90, 95–103, 105–126, 127–134, 135–180, 183–198, 211–
278, 283–286, 291–320.
2. „[...] Kazanie na konsekracyey kościoła u [...] karmelit[an]ek”, s. 199–210.
3. Materiały pomocnicze dla głoszących kazania z okazji świąt kościelnych oraz wypisy z
Pisma św., żywotów świętych i pism Ojców Kościoła, s. 45–46, 91–94, 103–104, 125–126, 161,
180–182, 210, 278–280, 281–282, 287–290.
4. „Praxes oratoris Sacri”, s. 34–37.
5. „Orationes panegiricae”, s. 321–326.
6. „Phrases cultioris eloquentiae”. Powiedzenia i zwroty retoryczne dla głoszących
kazania, 1737, s. 337–360, 361–368.
7. „Epithome variae eruditionis”, s. 369–382.
Prow.: Rkps znalazł się prawdopodobnie w zbiorach biblioteki zamkowej Czartoryskich w
Brzeżanach, a nastepnie przewieziono go do Puław.
mikr. BN 17685
2326 II Pol., pocz. XIX w. 22 x 19 cm. K. ochr. 2 + s. 188. S. nie zapis. 128.
30
Opr. pap. uszk. Pismo jednej ręki. Na k. ochr. [tyt.] spis zawartości rkpsu. Na naklejce
grzbietowej tyt. atramentem: „Lista imienna wojewodów, arcybiskupów, kasztelanów i
starostów od 970 do 1728”. Na s. 1 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Spis niektórych senatorów Rzeczypospolitej sporządzony na podstawie I-go tomu
Herbarza Polski Kaspra Niesieckiego do roku 1728 ułożony przez nieznaną osobę.
1. Arcybiskupi gnieźnieńscy, s. 49–52.
2. Kasztelanowie troccy, s. 117–118.
3. Kasztelanowie wileńscy, s. 97-98.
4. Starostowie żmudzcy, s. 129–130.
Wojewodowie
5. Bełzcy, s. 69–71.
6. Bracławscy, s. 57–58.
7. Brzesko-litewscy, s. 17.
8. Brzesko-kujawscy, s. 137–139.
9. Chełmińscy, s. 25–26.
10. Inowrocławscy, s. 153–154.
11. Kaliscy, s. 101–103.
12. Kijowscy, s. 145–146.
13. Lubelscy, s. 185–186.
14. Łęczyccy s. 121–123.
15. Malborscy, s. 41–42.
16. Mścisławscy, s. 33–34.
17. Płoccy, s. 65.
18. Podlascy, s. 1.
19. Podolscy, s. 177–178.
20. Poznańscy, s. 77–79.
21. Rawscy, s. 9–10.
22. Ruscy, s. 161–162.
23. Sandomierscy, s. 89–92.
24. Sieradzcy, s. 113–114.
25. Smoleńscy, s. 181–182.
26. Troccy, s. 117–118.
31
27. Wileńscy, s. 85–86.
28. Wołyńscy, s. 169.
mikr. BN 17686
2327 III Turecki, XVI w. 27,5 x 17,5 cm. K. 50, wiele uszk.
Opr. sk. tłocz. uszk. Ramki złoto-zielone. Pap. ze znakami wodnymi. Tekst w 2
kolumnach. Tekst przysypany złotym piaskiem. 8 miniatur dużej wartości artystycznej.
Maktel-i hażret-i Huseyn zw. Lami i Čelebi [zm. 938 r.].
Poemat religijny.
Uwaga: 1. We wstępie Lami wyjaśnia, że poemat ułożył dla defterdara Sinan Beya.
2. Opis za: Katalog rękopisów tureckich i perskich. Opracował T. Majda,
Warszawa 1967, s. 97–98.
2328 I Pol. II poł. XVII w. 19 x 15 cm. S. 104, nie zapis. 48.
Opr. sk. tłoczenia z elem. rośl., ślady po wiązaniach. Na okł. przedn. piecz. lakowa,
zniszcz. Pismo jednej ręki. Na wewn. s. okł. przedn. ekslibris Stanisława Zamoyskiego z pocz.
XIX w. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Konstancja z Sapiehów Sanguszkowa
Pamiętnik z lat 1651–1684.
Autograf.
Uwaga: Biografia Konstancji Sanguszkowej ż. Hieronima oraz fragm. Pamiętnika
informacjami znajdującymi się w dziele: Sapiehowie, T. III, Petersburg 1894, s. 22–23.
mikr. BN 17687
32
z
2329 II Ruski, XVII w. 20,5 x 16,5 cm. S. 180 + k. ochr. 2 + nlb. 2. S. nie zapis. 4.
Opr. perg. Pismo jednej ręki. Na obu okł. Złoc. ramki. Na grzbiecie nieczytelny tyt.
atramentem, prawdopodobnie „Carta Puisza instygatora” lub „Carta pierwsza instygatora”. Na s.
1 piecz. Bibl. Puławskiej, na k. 1 nlb. piecz. Bibl. Czartoryskich.
Trzecia księga zapisów Metryki Litewskiej.
1. Nadania Kazimierza Jagiellończyka, m.in. z r. 1462 (aż do pierwszego ustępu na s. 133,
a zatem bez ostatnich aktów), s. 1–135.
Druk: M. Downar-Zapolskij, Dokumenty Moskowskogo Archiwa Ministerstwa Justicii, T.
1, Moskwa 1897, s. 1–62.
2. Nadania ziemskie króla Aleksandra, m.in. z 1487 roku, s. 135-170. (Jako spis treści tych
nadań służyć może Regestr III księgi wpisów Metryki Litewskiej w rkpsie 227 Bibl. Czart., s.
53–66).
3. Inwentarz zamków hospodarskich na Ukrainie i wsi przynależnych do nich wraz z
powinnościami poddanych, z końca XV wieku, s. 171–180.
Bibliogr.: I. Sułkowska-Kurasiowa, Nieznane egzemplarze ksiąg Metryki Litewskiej z lat
1440–1518, „Kwartalnik Historyczny” 90 (1983), s. 119–126; The Lithuanian Metrica in
Moscow and Warsaw..., prepared by P. Kennedy-Grimsted, Cambridge, Massachusetts 1984, s.
29;
Prow.: 1. Wg P. Kennedy-Grimsted, o. c., s. 29, rkps należał do kolekcji Cypriana Pawła
Brzostowskiego [+1688 r.].
2. Na s. 180 notatka: „1828 Junii 1 dnia ofiaruie do Biblioteki Puławskiej Ambroży
Wilgocki”.
mikr. BN 1889
2330 II Łac. I poł. XV w. 22,5 x 16 cm. Perg. K. ochr. 2 + s. 80 + 1 k. nlb.
33
Opr. sk. grzbiet tłocz. Na nim kartka z tyt.: „Capitula et articuli ordinationum ordinis
Valleri [!] aurei”. Na s. 3 piecz. Bibl. Puławskiej. Na k. przedn. ochr. ekslibris Stanisława
Zamoyskiego z pocz. XIX w.
„Statuta seu ordinationes incliti ordinis velleris aurei”
1. „Tabula ordinate distinguens singula Capitula et articulos presentis libri ordinationum
sive statutorum incliti ordinis velleris aurei per [...] principem et dominum Philippum [...]
Burgundi[a]e, Lotharingi[a]e [...] et Limburgi[a]e duce[m] [...]”. Streszczenie 67 rozdziałów tych
statutów, s. 3–19.
2. „[...] Statuta seu ordinationes [...]”. „Datum in villa nostra Insulensi die XXVI mensis
novembris Anno domini millesimo quadringentesimo XXXIo”, s. 21–74.
Prow: 1. Na s. 3 ręką XVII w.: „Ascriptus Cathalogo Bibliothecae arcis Nesuiziensis”.
2. Na wewn. s. okł. przedn. supereksibris Radziwiłłów: „Ex Bibliotheca Radiviliana
ducali Nesvisiensi. Loc. V. No 18”.
mikr. BN 17688
2331 II Pol. 1840. 20 x 17 cm. S. 18, nie zapis. 5.
Opr. pap., poszyt. Autograf. Na s. 1 i okł. przedn. naklejka z tyt. jak niżej. Na s. 1 i 16
piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Józef Elsner
„O muzyce wojskowej i jej użytku”. Traktat muzyczny.
Uwaga: Na s. 16 notatka własnoręczna autora: „pisano dnia 3 marca 1840. Józef Elsner”.
Bibliogr.: Por. S. Zetowski, Józefa Elsnera traktat o muzyce i jej użytku, „Orkiestra” R. VI,
nr 12 (63), grudzień 1935.
34
mikr. BN 12917
2332 I Pol. XVIII w. 19,5 x 15 cm. K. ochr. 1 + s. 40.
Opr. pap., poszyt. Pismo jednej ręki. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Zbiór wierszy różnych autorów.
Franciszka z Wiśniowieckich Radziwiłłowa
1. „Przestrogi zbawienne alias informacya życia
[...] córce swoiey Annie Maryi
[Radziwiłłównie], teraz zaś [...] Teofili y Katarzynie Radziwiłłównie [...] na pamiątkę
ofiarowane”, s. 1–9.
2. „Waleta Xiężny [...] hetmanowey [...] z Xięciem [Leonem Radziwiłłem] krayczycem
odieżdżaiącym w drogę”, s. 9–11.
3. „Respons”. Wiersz, s. 11.
4. „Respons od [...] hetmanowej [...] do [Izabelli Radziwiłłówny] Xiężniczki [...]
krayczanki [...] pisany na list”, s. 28–29.
Leon Radziwiłł krajczyc koronny
5. „Podziękowanie [...] za respekta w całym życiu świadczone [...] Xiężny [...]
Radziwiłłowey [...]”. Wiersz dziękczyny, s. 11–14.
6. „Podziękowanie [...[ do [...] panny Anny Mycielskiey kasztellanki poznańskiey”, s. 14–
15.
7. „Powtórne powinszowanie”, s. 15.
8. „Wiersze na niezabudz [...] pannie Annie Mycielskiey [...] pisane”, s. 16.
Anna Ludwika z Mycielskich Radziwiłłowa, Leon Radziwiłł, Maciej Mycielski
9. „Wiersze z Rzeszowa przysłane przy pieczątce [...] Księżny [...] krayczycowey [...] od
samego”, s. 18.
10. „Powinszowanie [...] Maciejowi Mycielskiemu kasztellanowi poznańskiemu na
imieniny od [...] Leona Radziwiłła [...]”, s. 18–19.
11. „Podziekowanie [...] [Macieja Mycielskiego] kasztallana poznańskiego za węzeł [...]
kraycz[ycowi]”, s. 19.
35
12. „Replika na ten wiersz od [...] [Leona Radziwiłła] [...]”, s. 19–20.
13. „Wiersze [...] z Białey Krynicy, do Xięcia pisane”, s. 16–18.
Wiersze nieznanych autorów
14. „Opisanie pierwsi białogłowskich” [!], s. 20–21.
15. „Wiersze o miłości”, s. 21–22.
16. „Punkta dla każdey żony, jaki wzgląd ma mieć na męża”, s. 23–25.
17. „Respons od żony mężowi”, s. 25–28.
18. „Exkuza na gniew pewney damy, która się gniewała o prześladowanie Panem Pacem
staraiący się o nie”, s. 29–30.
19.
„Jaśnie
Oświeconey
Xiężnie
Korybutównie
Wiśniowieckiey
woiewodzinie
krakowskiey”, s. 30–31.
20. „Zła propozycja kawalera”, s. 31–32.
21. „Słuszney damy respons”, s. 32–40.
mikr. BN 17689
2333 IV Pol. łac. 1738–1763. 41 x 35,5 cm. K. ochr. 2 + s. 208.
Opr. płperg. Oryg. i kopie. Na naklejce grzebiet. złoc. tyt. „Akta Śmilańszczyzny 1738–
1763”. Na s. 5–6 niepełny spis dok. ręką współcz.
Zbiór dokumentów dotyczących procesu o spadek po Koniecpolskich między
Jabłonowskimi a Lubomirskimi w latach 1738–1763.
1. „Oblata contractus donatori bonor[um] Koniecpolscianor[um] in personam [...]
[Alexandri] Walewski ensiferi palatinatus Siradiensis serviens [...]”. Wypis z ks. starościńskich
piotrkowskich, 1738, s. 9–24, z piecz. opłatkową.
2. „Oblata assecurationis certae in personam [...] [Alexandri] Walewski [...]”, 1738, s. 25–
32, z piecz. opłatkową.
3. „[...] Joannes Uliński dapifer Podoliae vigore diplomatis a Stanislao rege [...] emanati
[...] Jabłonowski [...] bona Koniecpolsciana donat [...]”. Wypis z ks. grodzkich trembowelskich,
1744, s. 33–48, z piecz. opłatkową.
36
4. „Inter [...] Stanislaum Lubomirski subdapiferum R[eg]ni ab una et [...] [Joannem
Cajetanum] Jabłonowski palatinum Bracłaviensem ab altera partibus Decretum [...]”. Dekret
Trybunału Kor. w Lublinie, 23 VI 1760, s. 49–72, z piecz.
5. „Inter [...] Stanislaum comitem in Wiśnicz Lubomirski [...] ab una et [...] [Joannem
Cajetanum] Jabłonowski [...] ac alios parte ab altera decretum [...] 1760 [...] Lublini”, s. 73–84,
wypis uwierzyt. podpisem Rembielińskiego.
6.
„Inter
[...]
[Stanislaum]
palatinum
Sandomiriensem,
Remigianum
abbatem
Andreoviensem, Christophorum capitaneum Stryiensem, [Joannem] Koniecpolskie divisionis
bonorum conscriptae oblata in c[ast]ro Lublin[ensi] [...] 1760”, s. 85–96, dok. uwierzyt.
podpisem Choynackiego.
7. „Skrypt od [...] [Stanisława] Lubomirskiego podstolego kor. na osobę [...] [Jana
Kajetana] Jabłonowskiego woiewody bracławskiego na sumę 180000 dany w Lublinie die 6 julij
1760”, s. 97–100, oryg, z piecz. lakową.
8. „Między [...] [Janem Kajetanem] Jabłonowskim [...] a [Stanisławem] Lubomirskim [...]
resignationis dóbr Żabotyna kontrakt w Lublinie die 6 julij 1760”, s. 101–104, oryg. z czterema
piecz. lakowymi.
9. „Kopia tranzakcyi, którą przy zgodzie [Koniecpolszczyzny]? [...] [Jan Kajetan]
Jabłonowski [...] dla [...] [Stanisława] Lubomirskiego [...] podpisał przy zeznaniu donacyi
Żabotyń w grodzie lubelskim [...]”, 12 VII 1760, s. 105–108, kopia.
10. „Między [...] [Janem Kajetanem] Jabłonowskim [...] a [Stanisławem] Lubomirskim [...]
in ordine do odgraniczenia dóbr Żabotyń od dóbr Śmiły tranzakcya [...]”, 12 VII 1760, Lublin, s.
109–112, oryg. z piecz. lakową
11. „Donatio [...]” klucza Żabotyń z przyległościami przez Stanisława Lubomirskiego
Janowi Kajetanowi i Annie z Sapiehów Jabłonowskim, wypis z ks. grodzk. starościńskich lub.,
1760, s. 113–120, z piecz. opłatkową.
12. Umowa między Janem Kajetanem Jabłonowskim a Stanisławem Lubomirskim, w
której strony asekurują się w celu odgraniczenia klucza Żabotyń od włości Śmilańskiej, 12 VII
1760, s. 121–124, wypis uwierzyt. piecz. opłatkową.
13. Dokument z kwitem zapisanym na dobra Żabotyń Stanisława Lubomirskiego dla Jana
Kajetanem i Anny z Sapiehów Jabłonowskich, wypis z ks. grodu lub., 1760, s. 125–128.
14. Relacja woźnego o intromisji pewnej posesji,
własności Jana Kajetana i Anny
Jabłonowskich do dóbr klucza Żabotyń, 3 I 1761, s. 129–132, wypis z ks. grodzkich
żytomierskich, z piecz.
37
15. „[Relatia] na T[rybunał] Koronny L[ubelski] od [...] [Jana Kajetana Jabłonowskiego y
innych po [...] [Stanisława] Lubomirskiego [...]”, 11 IV 1761, oryg. wypis z ks. grodzkich zamku
łuckiego, s. 133–136. Por. nr 23, 25, 28.
16. August III król, Dokument w sprawie sporu Jana Kajetana Jabłonowskiego z
Stanisławem Lubomirskim. „Condemnatio”, 1761, s. 137–144, oryg. wypis z ks. Trybunału Lub.
17. Dekret w sprawie między Janem Kajetanem Jabłonowskim i jego ż. Anną a
Stanisławem Lubomirskim, dekret Tryb. Lub., 14 XI 1761, s. 145–148, oryg. wypis z protokołu
sądowego spraw specjalnych wojew. bracławskiego.
18. Dekret w tej samej sprawie, 1761, s. 149–152, wypis z ks. zamku lwowskiego, piecz.
opłatkową.
19. Manifestacja Jana Kajetana Jabłonowskiego przeciwko Stanisławowi Lubomirskiemu
przed urzędem grodzkim lwowskim, 1762, s. 153–156, oryg. wypis z ksiąg zamku lwowskiego,
z piecz. opłatkową.
20. „Ex parte [...] Jabłonowski [...] contra officium [...] Castren[se] Capitaneale
Leopolien[se] ad J[udicium] T[ribunalis] R[eg]ni Lublinen[sis] editae citationis relatio 1762
an[n]o”, s. 157–160, oryg. wypis z ks. zamku lwowskiego.
21. „[...] Jabłonowski [...] relationem ad cassandam condemnationem editam approbat
Lublini [...] 1762”, s. 161–164, wypis oryg..
22. „Rel[a]t[ia] na T[rybunał] K[oronny] L[ubelski] od [...] [Jana Kajetana]
Jabłonowskiego [...] po [...] [Stanisława] Lubomirskiego [...]”, 10 V 1762, s. 165–168 i drugi
dok. z 21 V 1762 s. 169–172, oryg. wypisy z ks. grodu łuckiego.
23. Dekret Trybunału Kor. Lub. w powyższej sprawie, 1762, s. 173–184, oryg. wypis z ks.
Trybunału.
24. Manifestacja Jana Kajetana Jabłonowskiego przeciwko Stanisławowi Lubomirskiemu
przed urzędem grodzkim star. we Lwowie, 1763, s. 185–188, wypis oryg. z ks. zamku
lwowskiego, z piecz. opłatkową.
25. Relacja o złożeniu pozwu przez Jana Kajetana Jabłonowskiego w sprawie przeciwko
Stanisławowi Lubomirskiemu, 15 I 1763, s. 189–192, oryg. wypis z ks. grodzk. zamku łuckiego.
26. „Actus cond[escensio]nis in fundo bonorum [oppidi] Żabotyń per officium Castrense
Crasnostaviense cum remissione ad I[udicium] T[ribunale] R[egni] [...] expeditus [...]”, 1763, s.
193–196, wypis uwierzyt.
27. „Oblata dekretu condescensionis na gruncie dóbr miasta Żabotynia między [...]
[Stanisławem] Lubomirskim [...] a [Janem Kajetanem i Anną] Jabłonowskiemi [...] ferowanego”,
25 II 1763, s. 197–204, oryg. wypis z ks. grodzk. żytomierskich.
38
28. Relacja ze złożenia pozwu w Trybunale Kor. przez Stanisława Lubomirskiego
przeciwko Janowi Kajetanowi i Annie Jabłonowskim, 14 III 1763, s. 205–208, oryg. wypis z ks.
grodzk zamku łuckiego.
29. Genealogia Koniecpolskich, s. 7–8, ręką współcz.
Prow. Prawdopodobnie rkps pochodzi z kręgu Jana Kajetana Jabłonowskiego lub rodziny
Jabłonowskich.
mikr. BN 17690
2334 II Pol., koniec XVIII w. 23 x 18,5 cm. K. ochr. 2 + s. 76.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Rkps pochodzi ze Świątyni Sybilli w Puławach i posiadał tam
nr 145 (Por. Bibl. Czart. rkps 3226). Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Serafin Sokołowski
„Dyaryusz seymu ordynaryinego przypadaiącego na rok 1778” od 5 X do 14 XI.
Por. Chronologia sejmów polskich, Wyd. W. Konopczyński, Kraków 1948, s. 169.
mikr. BN 10998
2335 I Pol. I poł. XIX w. 19,5 x 17,5 cm. k. ochr. 2 + s. 92, s. nie zapis. 13.
Opr. pap., uszk. Pismo jednej ręki. Na s. 3 spis treści. Na s. 6 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Poezyie ułożone w pamięci w więzieniu stanu, w kazamatach Zamościa przez Józefa
Hipolita Kurzewskiego – do biblioteki Puławskiej rękopism”.
1. „Mizantrop czyli nienawiść ludzi. Ditiramb orginalnie [!] wierszem napisany”, s. 5–24.
2. „Baiki [...]”, s. 25–53.
3. „Krakowianka. Powieść romantyczna [...]”, s. 57–72.
39
4. „Diabeł czyli początek czarownic. Powieść romantyczna [...]”, s. 77–92.
Uwaga: Wszystkie utwory oprócz Mizantropa..., zostały wydane. Por. Estr. II, 534
mikr. BN 17691
2336 II Łac., niem. [I poł. XVI w.]. 21,5 x 15 cm. k. ochr. 2 + s. 176, s. nie zapis. 68.
Opr. płperg. Pismo kilku rąk. Opr. płperg. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Rubrycela 1513”. Tekst
rubrykowany, podkreślenia zdań i inicjały rubrem. Drobne notatki s. 1 i 176. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej.
Rubrycella, kalendarz kościelny, spis dobroczyńców, rocznic ich śmierci ułożone dla
nieznanego kościoła parafialnego przez plebana tegoż kościoła Piotra Suleffely.
1. Modlitwy po łacinie i niem., główne prawdy wiary, formuły modlitw i wezwań
liturgicznych, s. 5–17.
2. Kalendarz kościelny, s. 25–55, poprzedza go tyt. i notatka o autorze na s. 25: „Sequuntur
Anniversaria que locata sunt per circulu[m] Anni in libro animarum et sunt divisa per menses et
septimanas anni modo ut sequitur pro utilitate pl[e]b[a]no[rum] huius ecclesiae per Petrum
Suleffely [...] Anno d[omi]ni Millesi[m]o quingentesimo XIIIo die martis octava novembris
conscripta”.
3. Wykaz rocznic śmierci dobrodziejów kościoła ułożonych według tygodni całego roku
kalendarzowego, s. 53–153; dopiski inną, późniejszą ręką: s. 61, 68, 77, 87, 91, 101, 111, 125,
144, 146.
4. Spis alfabetyczny nazwisk dobrodziejów kościoła, ułożony alfabetycznie od A-W,
sporządzony ręką piszącą dopiski, (por. nr 3), s. 155–173.
mikr. BN 17692
2337 I Pol., ruski. [pocz. XVIII w.]. 18,5 x 15,5 cm. S. 169.
40
Opr. sk. tłocz. podwójne ramki i elem. rośl.; zniszcz. Pismo wielu rąk. Na wewn. s. okł.
przedn. tyt. jak niżej. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Zbiór wierszy polskich i ruskich”.
Wiersze polskie nieznanych autorów:
1. Inc.: „Tu pospolite z oycem [...]”, s. 1–8, bez końca.
2. Inc.: „Kiedy się i natęsknić [...]”, s. 11–24, b. końca.
3. Inc.: „Niechay komu należy [...]”, s. 25–70.
4. „Text”, s. 121–122; oraz „Pieśnia”: Inc.: „O serce ludzkie [...]”, s. 125–126, b. końca.
5. Inc.: „Ślicznym kwiatem [...]”, s. 127.
6. „Wiersze”, s. 127; Inc.: „Jednym miłość panuie [...]”, s. 127–129.
7. „Trzecia [pieśń]”. Inc.: „Kto nie doznał miłości [...]”, s. 129–130.
8. „Czwarta [pieśń]”. Inc.: „Życie niemiłe [...]”, s. 130–131.
9. „Pieśń 1”. Inc.: „Kto mi da skrzydła [...]”, s. 131–134.
10. „Pieśń 2”[do Pieśni 24] [w jęz. pol. i ruskim], s. 134–153.
11. Inc.: „Krasna u pani uroda [...]”, s. 153–154.
12. „Pieśń 25–30”, s. 154–162.
13. „Podczaszanka orszańska”, s. 163–164.
14. „Pan moy miłościwy”, s. 163–164.
15. Inc.: „Niech mi się godzi [...]”, s. 164–166.
16. Inc.: „Choć kto kontent [...]”, s. 170.
Wiersze ruskie
17. „Pieśni ruskie. [...]”. „Pieśń 1” do” Pieśni–40”, s. 71–117.
18. „Duma 1–4”, s. 99–121.
19. Inc.: „Oy Bożesz, moy Boże [...]”, s. 121.
20. Inc.: „Oy ne każysz ty dziewczyno [...]”, s .123.
21. „Ruska”. Inc.: „Anusiu serdeńko, palisz duszu moju [...]”, s. 123–124.
22. Inc.: „Na berżeku stoiała [...]”, s. 168–169.
23. Inc.: „Hniewała się dziewczyna [...]”, s. wewn. okł. tylnej.
24. Przysłowie ludowe na wewn. s. okł. tylnej oraz nieznane wiersze dopisane na s. 9, 145,
161, 166–167 i inną ręką fragm. wiersza, Inc.: „Nienaiduiąc [...]”, s. 9.
41
mikr. BN 17693
2338 II Pol., łac. II poł. XVIII w. 31,5 x 20,5 cm. K. ochr. 2 + s. 350 + k. nlb. 2.
Opr. płsk. uszk., niektóre k. zniszcz. S. 19-34, 237-242 luźne. Oryg. Na k. tylnej ochr.
notatka ołówkiem: „Władysław Kopacz dnia 9/4 1873 roku czytał”. Na k. ochr. przedn. i s. 44,
88, 144, 244, 344 piecz. Bibl. Czartoryskich.
Akta i materiały historyczne do dziejów kongregacji benedyktyńsko-polskiej w latach
1738–1774.
Pisma Kurii Rzymskiej w sprawie kongregacji z lat 1738–1766.
1. Pismo kard. D. [Carudino?] w imieniu papieża [Benedykta XIII] na wcześniejsze pismo
od benedyktynów pol., w którym papież opowiada się za ideą wybierania przeorów w
klasztorach benedyktyńskich i cysterskich przez konwent, a przeciw naznaczaniu opatów
komendatoryjnych, V 1738, s. 1–4.
2. Pismo Stefana Borgia w imieniu papieża Klemensa XIII, jako odpowiedź na prośby
Floriana Amanda Janowskiego pozwalające rozciągnąć odpusty przynależne niektórym
kościołom benedyktyńskim na wszystkie obecnie należące do kongregacji benedyktyńskopolskiej, 25 II 1766, s. 73–76.
3. Joseph kard. przewodniczący Kongregacji Św. Obrzędów, Pismo do Floriana Amanda
Janowskiego zezwalające, aby godziny kanoniczne w klasztorach były sprawowane według
kalendarza kongregacji włoskiej czyli kassyńskiej św. Benedykta, 16 XII 1766, s. 77–80.
Korespondencja.
Janowski Florian Amand
Listy od następujących osób:
4. [Archetti] J[oannes] A[ndreas] arcybp chalcedoński, nuncjusz papieski w Polsce, 1777,
s. 327–328.
5. Benavides Joseph, 1773 (2), s. 209–212, 329–332.
6. Carafa F. kard., 1773, s. 225–228.
7. Celestyn (Celestinus) opat klasztoru benedyktynów w Trokach, b.d., s. 23–26.
8. Czerny Franciszek, 1762, s. 13–16.
42
9. Frigerius Philippus, 1762–1764 (3), s. 35–38, zał. 39–42; 45–52.
10. [Galeppi] L. audytor Kurii Rzymskiej, 1773–1774 (2), s. 255–258, 337–340.
11. Garampi Giuseppe arcybp Berytu (Bejrutu), nuncjusz apostolski w Polsce, 1772–1776
(31), s. 57–60, 149–152, 157–164, 169–182, 185–200, 213–216, 221–224, 229–232, zał. s. 217–
220; 233–254, 259–262, 267–270, 275–314, zał. s. 315–318; 319–322.
12. Ghigiotti Caietanus, 1774, s. 263–266.
13. Głowacki Jan Kanty, 1771, s. 99–102.
14. Kieszkowski Stanisław opat benedyktynów w Horodyszczu, 1779–1780 (2), s. 31–34.
15. Łubieński Władysław prymas, 1762, s. 17–18a.
16. Młodziejowski Andrzej bp pozn., 1776, s. 19–22.
17. Monaldini Josephus Raymundus, 1772–1773 (9), s. 113–118, zał. s. 119–124; 129–
138, zał. s. 139–142; 143–148; s. 201–204.
18. [Ostrowski] Antoni [Kazimierz] arcybp gnieźn., 1778, s. 345–348.
19. Palma Julius Andrea de, 1766, s. 69–72.
20. Sowiński Cyprian, 1772–1774 (7), s. 81–84, zał. s. 85–88; 91–94, zał. s. 89–90; 95–98,
103–110, zał. s. 111, 112; 165–168, 271–274.
21. Visconti A[ntonio] E[ugenio] arcybp efeski, nuncjusz apostolski w Polsce, 1763, s. 53–
56.
22. [Włosierowicz J.], 1762, s. 9–12.
23. Woroniec Arnulf benedyktyn, 1773, s. 125-128.
Kopie listów do następujących osób:
24. [Celestyn opat klasztoru benedyktów w Trokach], b.d., s. 27–30, bez podpisu.
25. Garampi Giuseppe, 1772–1774 (3), s. 153–156, 241–242; 323–326. (2 kopie i 1 oryg.).
26. Ghigiotti Gaetano, 1773, s. 237–240.
Listy różnych osób:
27. Frigerius Philippus do Jana Kantego Głowackiego, 1762–1765 (2), s. 5–8, 65–68.
28. Tenże do Karola Jaworskiego, 1762 (2), s. 43–44, 341–344.
29. [Lubsłowski?] B. cysters do NN, 1764, s. 61–64.
30. Monaldini Josephus Raymundus do Cypriana Sowińskiego 1774, s. 143–146.
31. Tenże do NN, s. 85–88, zał. do listu C. Sowińskiego do Floriana Amanda
Janowskiego.
43
Prow.: Rkps zakupiono od Alfreda Szczepańskiego z Zakopanego w 1904 r. (Por. Bibl.
Czart., rkps Ew. 2129, s. 74; rkps Ew. 3311, s. 341.
mikr. BN 17694
2339 I Pol. 1650–1661, bd. 19 x 15,5 cm. K. ochr. 2 + s. 184, s. nie zapis. 1–14, 36–40, 52–86,
88–184.
Opr. sk. tłocz. ramki i elem. rośl. Na wewn. s. okł. przedn. ekslibris Stanisława
Zamoyskiego z pocz. XIX w. Na s. 15 piecz. Bibl. Puławskiej.
[Michał Kazimierz Radziwiłł]
Mowy głoszone do króla Jana Kazimierza w latach 1652-1661
1. Mowy na sejmie w Warszawie, 26 I 1652 (7), s. 20–25, 26–27 [do króla Jana
Kazimierza]; s. 28–33 przy obejmowaniu starostwa upickiego; s. 34 „Wieżdżaiąc na starostwo
upitskie gdy mię [...] obywatele podkali [!] w roku 1652 die 4 junij w polu odpowiedziałem”,
oraz s. 35 „Przyiechawszy do Poniewieża przed przysięgą”.
2. Trzy mowy wygłoszone na sejmie w Warszawie w maju 1661 pisane własnoręcznie
m.in. w czasie obejmowania laski poselskiej, s. 41–52.
Mowy sejmikowe z lat 1650–1651.
3. Na sejmiku [w Mińsku?], X 1650, s. 15.
4. [Na sejmiku] w Nowogródku, 13 XII 1651, s. 16–19.
Inne
5. Brulion listu do króla, bd., s. 87.
Prow.: Na wewn. s. okł. przedn. naklejka Bibl. Radziwiłłów w Nieświeżu, „Lo[cum] VI
No 10”. (Por. Bibl. Czart. rkps 2317).
mikr. BN 17695
44
2340 I Franc. [koniec XVIII w.]. 19,5 x 15,5 cm. K. ochr. 1 + s. 182 + k. ochr. 1 + s. nlb. 1, nie
zapis. 1.
Opr. płsk. Na okł. przedn. naklejka bibl. Czartoryskich w Sieniawie z nr „8”. Szkice
piórkiem s. nlb. i 179–180. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Zbiór różnych notatek historycznych dotyczących Francji, Anglii, Włoch, Papiestwa i
Polski oraz literackich, filozoficznych, a także wierszy, sentencji i anegdot pisanych
głównie ręką Adama Kazimierza Czartoryskiego.
mikr. BN 17696
2341 II Łac. [II poł. XVII w.]. 20,5 x 16 cm. K. Ochr. 1 + s. 59 + 1k. nlb, s. nie zapis. 10.
Opr. sk. uszk. tłocz. ramki i elem. rośl. w rogach obu okł. Ślady starej foliacji atramentem
1–14, 21–32. Na grzbiecie naklejka z tyt.: „Tablice prawnicze” ręką Leona Bentkowskiego. Na
okł. przedn. naklejka Bibl. Czartoryskich w Sieniawie z nr „10”. Na k. nlb. v. piecz. Bibl.
Puławskiej.
Tablice prognostyczne nieznanego autora.
mikr. BN 17697
2342 I Pol. 1776. 20 x 16,5 cm. K. ochr. 1 + s. 58.
Opr. tekt. Pismo jednej ręki. Prawy grn. róg ze stronami 1–32 zbutwiały. Na okł. przedn.
naklejka Bibl. w Sieniawie z nr „20”. Na s. 2 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rozmowa ciekawe intrygi odrywaiące między Xięciem [Adamem] Ponińskim
podskarbim w. koronnym, [Florianem] Drewnowskim, Rychłowskim, Bierzyńskimi y
innemi napisana roku 1776 r.” nieznanego autora.
45
Por. PSB, T. 27, s. 507.
mikr. BN 11043
2343 II Łac., pol., [koniec XVII w.]. 20,5 x 17 cm. k. ochr. 1 + s. 142 + k. nlb. 2, nie zapis. s. 8.
Opr. tekt. Pismo wielu rąk. Tyt. na naklejce grzbietowej i na naklejkach okł. przedn. i
tylnej: „Miscellanea ręką Adama Kazimierza Czartoryskiego”. Dopisek na naklejkach okł.
przedn. i tylnej – Bibl. Sieniawskiej „O Jezuitach [...] 1644 itd.” i „Str. 80 Katalog” ręką
Antoniego Rutkowskiego bibliotekarza Hotelu Lambert Czartoryskich w Paryżu. Na s. 142
własnoręczna uwaga o. Norberta prowincjała [jezuitów] o niniejszym zbiorze. Na k. 2 nlb. i s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
Zbiór różnych wierszy religijnych i paszkwili na zakon Jezuitów.
1. „Modlitwa Urbana VIII papieża”. Wiersz, s. 109.
Wiersze i paszkwile.
2. Paszkwil na jezuitów zawierający przepisy dla zakonu, bez pocz., s. 1–29.
3. „O stanie Societatis [Jezu] y prywatnych monitach rozmowa poufała, którą [...] Anno
1644 dwóch jezuitów [...] między sobą [przy] biesiedzie mieli, jeden z nich prostak, a drugi
polityk [...]”. Rozmowa poprzedzona listem Jana Zaremby, [być może pseudonim autora], s. 31–
60.
Wiersze inne.
4. „Dzień rodzin dwodniowym pogrzebem odchodzony, w którym [...] Michał
Raciborowski starosta ulanicki sędzia kapturowy[...] od [...] Marianny z Piaskowskich
Raciborowskiey [...] obfitych za duszę swoią ofiar w kościele zaturzeckim WW. XX.
Augustyanów odbiera wiązanie [...]”. Panegiryk, s. 123–140.
5. „Opisanie palaiącego [!] się Lublina”. Wiersz, s. 111–118.
6. Inc.: „Krzyżem leżał na podłoga [...]”, s. 119–122.
46
7. Wiersz łac. przeciwko Marcinowi Lutrowi, jego żonie Katarzynie von Bohr i
Luteranom. Inc.: „Arma virumque cano [...]”, s. 63–108.
mikr. BN 17698
2344 I Pol. [I poł. XVIII w.]. 19,5 x 15,5 cm. K. ochr. 1 + s. 168 + k. nlb. 1, s. nie zapis. 6. Stara
paginacja atramentowa powtórzona, nieaktualna.
Opr. sk. uszk. luźna okł. tłocz. ramki. Kopiariusz. Pismo jednej ręki. Na k. nlb. verso
notatka Karola Sienkiewicza: „Korespondencie historyczne za Sasów”. Rkps zawiera dokumenty
i materiały w większości powiązane ze sobą narracyjnie w dwóch częściach. Na s. 81-83:
„Regestr różnych ciekawości [...], do pierwszej części; na s. 163-168: „Summaryusz osobliwości
[...]” do drugiej części. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały publiczne i prywatne z I połowy XVIII wieku.
PUBLICZNE
KRÓL i PAŃSTWO
A. Polska
August II król polski
1. „Instrument abdykacyi króla Augusta od korony Polskiey”, 20 X 1706, s. 8–10.
2. List Stanisława Leszczyńskiego do Augusta II, 1707, s. 11–12.
Stanisław Leszczyński król
Akta i materiały 1733–1760.
3. „Genealogia. Dom Leszczyńskich [...]”, s. 57–60.
4. „[...] o podróży Króla [...] Stanisława z Wersalu do Warszawy [...]”, 1733, s. 42–45
oraz: Opis medali wybitych w Gdańsku na cześć powrotu Stanisława Leszczyńskiego, 1733, s.
45–47.
5. Opis noclegu Stanisława króla w Kwidzyniu, [narracja], V 1734, s. 56–57.
6. „Attestatum [...]” markiza de Monty dane Burchardowi Christophowi von Münnich, 29
VI 1734, s. 20–22 oraz uwagi NN o atestacji.
47
7. „Protekcia boska nad królem Stanisławem”, s. 143–148.
8. Rozważania nad sytuacją Polski i Europy w latach 1703 aż do śmierci Stanisława
Leszczyńskiego, s. 84–158.
9. „[...] puncta pokoiu w Wiedniu w miesiącu aprilu podpisane były, które respektem króla
[...] to w sobie zawierały [...]”, 1735, s. 24–26.
Korespondencja króla Stanisława Leszczyńskiego
Listy od następujących osób:
10. Anna królowa ang., 1708, s. 14.
11. „List powinszowania [...]” od króla Augusta II, 1707, s. 11.
12. Fryderyk I król pruski, 1707, s. 12–13.
13. [Józef I] ces. rzym.-niem., 1707, s. 13–14.
14. Karol XII król szwedz., 1704, s. 1.
15. Ludwik XV król franc., 1734, s. 23–24.
16. Miller H. de podkancl. szwedz. (o śmierci króla Karola XII), 1718, s. 70–71.
List do:
17. NN [osoba z kręgu króla], VII 1734, s. 48–65.
Bezkrólewie 1733 r.
18. „Interregnum”. Szkic historyczno-polityczny, s. 121–131.
19. Uwagi na temat „Listu pewnego posła do swego przyiaciela” – pisma ulotnego po
sejmie konwokacyjnym [po 23 V 1733] i opinii o liście wydanej przez sąd kapturowy, s. 39–41.
August III król
Materiały historyczne z 1733 r.
20. Uwagi na temat dwóch pism ulotnych, w tym wiersza krążącego po zakończonym
sejmie konwokacyjnym 1733 roku, w Warszawie, s. 30–32.
21. „Elekcia króla [...] Augusta III”, X 1733, s. 131–143.
Korespondencja
Listy od następujących osób:
22. Potocki Teodor, VI–VIII 1733 (2, i respons), s. 32–34, 34–36; 36–39.
48
Państwa obce
Francja
Materiały historyczne związane z małżeństwem Marii Leszczyńskiej z królem Francji
Ludwikiem XV
23. „Mowa [Ludwika de Montespan] książęcia d’Antin [...] miana przed królem [...]
Stanisławem w Straszburku [!] prosząc o królewnę [Marię]”, 1725, s. 14–16; „Odpowiedź
królewska”, s. 16; [Mowa do królowey Katarzyny], s. 16–17; „Królowey [Katarzyny] zaś
odpowiedź na to taka była”, s. 17,
24. „Ostatnia deklaracia, którą tym posłom [...] dał król Stanisław [w]zględem
konkurrencyi króla francuskiego [Ludwika XV], w przytomności królowey [Katarzyny]
małżonki, y królowey [Marii] córki swoiey”, 1725, s. 17–18.
25. Mowa księcia [Ludwika de Motespan] d’Antin do królowey [Marii], 1725, s. 18–19.
26. „Odpowiedź królowey [Marii] [...]”, 1725, s .19.
27. Wskazówki ojcowskie Stanisława Leszczyńskiego dla córki Marii, 15 VIII 1725,
Strasburg, s. 60–69.
28. List Augusta II do Stanisława Leszczyńskiego z gratulacjami przesłany przez grafa von
Heuma, 1725 s. 69 i odpowiedź na te gratulacje przez Marię Leszczyńską, s. 69 wraz z narracją
autora rkpsu, s. 70.
29. Opis zaręczyn, układów ślubnych i ślubu „per procuram” między przedstawicielami
króla Stanisława a przedstawicielami Ludwika XV 1725, s. 71–79 oraz opis medalu wybitego na
polecenie Stanisława z okazji ślubu, s. 70.
Materiały inne z r. 1733
30. „Motiva, które [...] Ludwika XV pobudziły do wypowiedzenia woyny cesarzowi
rzymskiemu Karolowi VI”, b.d., s. 152–158.
31. List Antoine F. de Monty posła franc. w Polsce do Burchharda Christopha de Münnich,
b.d., s. 148–151 oraz „drugi list”, s. 151–152.
Rosja
32. „Deklaracia dworu [...] pokazuie się fundamentalnie, że wzięcie w niewolę markwisa
[!] de Monty nie było contra iura gentium”, 1735, s. 26–29.
33. List Teodora Potockiego prymasa do Anny carowej ros., 1734, s. 22–23.
49
Szwecja
34. List Katarzyny królowej pol. do króla Karola XII, 1704, s. 2.
KOŚCIÓŁ
Papież
35. List Piotra Bronisza marsz. konf. warszawskiej (w imieniu tejże) po papieża Klemensa
XI, 1705, s. 5–8.
Prymas
Teodor Potocki
Listy od następujących osób:
36. Ludwik XV król franc. „respons”, 1733, s. 29–30.
37. Stanisław Leszczyński, 1734, s. 19–20.
Arcybiskupi i biskupi
38. List od papieża Klemensa, XI 1705, s. 3–5.
MIASTA
39. List Ludwika XV krola franc. do m. Gdańska, 1733–34 (2), s. 47–48, 20.
PRYWATNE
40. „Informacia o [Janie] Mazeppie”, b.d., s. 80.
mikr. BN 17699
2345 II Pol. [XVIII w.]. 20 x 16,5 cm. K. ochr. 1 + s. 330.
Opr. sk. Pismo jednej ręki. Kopia. Na grzbiecie ślady po naklejce. Rkps zniszcz. Na s. 3
piecz. Bibl. Puławskiej.
50
„Policya Królestwa Polskiego na kształt Arystotelessowych Polityk wypisana y na
świat dla dobrego pospolitego wydana przez Stanisława Orzechowskiego [...]”.
Uwaga: Tekst poprzedza „Copia listu [...] [Jerzego] Ossolińskiego kanclerza wielkie[g]o
Księstwa Litewskie[g]o [powinno być: kancl. w. kor.] do [Wacława Leszczyńskiego] biskupa
warmińskiego z Warszawy [...]”, 22 II 1647, s. 3–6.
Druk: Poznań 1854 i Kraków 1859.
mikr. BN 1770
2346 I Łac. XVII w. 19 x 15,5 cm. K. ochr. 2 + s. 122 + k. nlb. 1, s. 37–122 luźne.
Opr. sk., uszk. Pismo dwóch rąk. S. 36a, b, c, d luźne, pisane inną ręką. Na s. 2 piecz. Bibl.
Puławskiej.
„Horoscopus horarum astronomicarum”.
Traktat astronomiczno-matematyczny nieznanego autora, z wykresami i tablicami .
mikr. BN 17701
2347 I Pol. I poł. XVIII w. 19,5 x 16,5 cm. K. ochr. 1 + s. 26.
Opr. pap., poszyt. Pismo dwóch rąk. Por. rkps. 2332. Na okł. przedn. naklejka Bibl.
Sieniawskiej z nieczyt. numerem, pisanym czerw. kredką. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Franciszka z Wiśniowieckich Radziwiłłowa wojewodzina wileńska.
Wiersze.
1. „Listy” do męża Michała Radziwiłła pisane wierszem, s. 1–10.
2. Wiersze inne z 1728 r.
A. „Wiersze do J. O. Xcia Jmci”, s. 10.
51
B. „Wiersze na dobranoc J. O. z Xiążąt Radziwiłłów [...]” [!], s. 10.
C. „Wiersze do JO. Xięcia Imci”, s. 10.
D. „Wiersz narzekający na małżęstwo [!], s. 11.
E. „Inne w teyże materyi”, s. 12.
F. „Przestrogi, że bardziey powinniśmy dbać o życie wieczne, niż o doczesne”, s. 13.
G. „Przestroga, że trzeba być pokornego zdania o samym sobie”, s. 13–16.
3. „Nagrobek Jaśnie Oświeconemu śp. [...] Mikołaiowi Krzysztofowi Radziwiłłowi
zmarłemu w Białey w roku 1729 lat trzy żyiącemu”, s. 16–22.
4. „Text pierwszy”. Inc.: „Boże, tyś świata całego obrońca [...]”, s. 22–23.
5. „Text drugi”. Inc.: „Jezu z ran twych krwią zbrocony [...]”, s. 24.
6. „Raiu słodki wspomnienie”, s. 25–26 [wiersz dopisany inną ręką].
Uwaga: W rkpsie zał. luźne s. 27-28, z genealogią rodziny Szemiothów.
mikr. BN 17702
2348 I Pol. koniec XVIII w. 19 x 11,5 cm. K. ochr. 3 + s. 1226 + k. nlb. 3, s. nie zapis. 21.
Opr. sk. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie tyt.: „Seym Czteroletni Warszawski. Tom I”. Na
wielu s. piecz. Bibl. Czartoryskich.
„Szczególnieysze rzeczy Seymu blisko Czteroletniego, który R[oku] 1788 zaczął się
pod konfederacyą, zalimitował się pod rewolucyą, a roku 1792 obalony przez
konfederacyę Targowicką, iak ią niektórzy zwali maiącą na czele Szczęsnego
Potockiego generała art. kor., Xawerego Branickiego hetm. w. kor., Seweryna
Rzewuskiego hetm. pol. kor. Mich[ała] Alexan[dra] X[ię]cia Sapiehę kancl[lerza]
w[ielkieg]o lit[ewskiego]”.
Diariusz Sejmu Czteroletniego od dnia 6 X 1788 roku do 1 V 1792 roku oraz spisy składek
obywatelskich, spisy posłów i senatorów, zagadki satyryczne.
Uwaga: Na s. 1177–1225 „Regestr materyi w tey Xiędze znayduiących się”.
52
Por.: Chronologia sejmów polskich, Wyd. Władysław Konopczyński, Kraków 1984, s.
169.
mikr. BN 17705
2349 I Pol. [pocz. XVII w.]. 19,5 x 15 cm. K. ochr. 2 + s.. 184 + k. nlb. 2 + s. IV, s. nie zapis.
13.
Opr. perg. Pismo jednej ręki. W zwierciadle okł. przedn. tłocz. złotem czteropolowa tarcza
z herbami: Oksza, Kierdeja, Godziemba i monogramem: „B. Z. PPSL.”. W dolnej cz. okł.
przedn. naklejka Bibl. Sieniawskiej z nr „16”. Na s. II piecz. Bibl. Puławskiej.
Odpisy z dzieł Jana Januszowskiego i Stanisława Orzechowskiego.
1. Jan Januszowski, „Zwierciadło królewskie z wielu mieysc ludzi wielkich zebrane y na
polskie przełożone w Krakowie 1606”, s. I–VI, s. 1–106.
Na s. III–VI „Reiestr titułów w tych ksiąszkach [!] opisanych”.
Dzieło to zostało przedrukowane w Bibliotece Pisarzów Polskich, T. 76: „Sześć broszur
politycznych z XVI i początku XVII stulecia, Wydał B. Ulanowski 1921, s. 213–279 oraz s. 1–38,
gdzie wydawca przypisał autorstwo „Zwierciadła [...]” Janowi Januszowskiemu. Por. PSB, T. X,
s. 598–600.
2. „Stanisława Orzechowskiego Fidelis subditis albo o stanie królewskim przekładania
X[iędza] Jana Januszowskiego archidiakona sądeckiego w Krakowie 1606”, s. 113–182.
Na s. 113a–114a „Reiestr titułów [...]”
Druk: Estr. XXIII, 456.
Prow.: Na s. I u dołu notatka: „Po Xiędzu [Szymonie] Okolskim provinciale xiążka ta
dostała się konwentowi Lwowskiemu Bożego Ciała Oyców Dominikanów”; w połowie karty
zaznaczono nr „798” późn. pismem.
mikr. BN 17703
53
2350 II Pol. II poł. XVIII w. 21,5 x 17,5 cm. K. ochr. 2 + s. 100, s. nie zapis. 15.
Opr. kartonowa. Pismo jednej ręki. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej pisany przez
Adama Kazimierza Czartoryskiego. S. 6-12, 97-100 nie zapis. Na s. 12 i 13 piecz. Bibl.
Puławskiej.
„Pan Podczaszy w zamysłach”.
„Uwagi Pana Podczaszego nad historią rzymską”
1. „Przedmowa do czytelnika”, s. 13–17.
2. „Uwagi Pana Podczaszego nad historią rzymską”, s. 18.
3. „Uwaga Pierwsza nad początkami Rzymu”, s. 19–32.
4. „Uwaga druga nad stanem Rzymian [...]”, s. 32–39.
5. „Uwaga trzecia nad upadkiem Rzymu”, s. 39–68.
6. „Mowa Augusta Imperatora”, s. 69–72.
7. „Mowa y rada Agryppy”, s. 73–80.
8. „Mowa mecenasa”, s. 81–96.
mikr. BN 17704
2351 I Rjęz. (w tym pol.). 1782–1795. 16,5 x 19 cm. S. 170 + II, nie zapis. 2.
Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Paginacja atramentem s. 1–169 z pomyłkami; od s. 131–170
ołówkiem. Na s. I tyt. jak niżej. Na s. 1, 2, 37, 69, 89, 170 piecz. Bibl. Czartoryskich.
„Wypisy [Adama] Klewańskiego”
Wybór tekstów historycznych dotyczących Francji oraz literackich, wierszem i prozą na
temat literatury greckiej, rzymskiej, fragmenty sztuk teatralnych przepisanych w latach
1782–1795 w Tuluzie.
Por. PSB, T. XII, s. 610.
54
mikr. BN 17705
2352 II Pol. [XVIII w.]. 20,5 x 17 cm. K. ochr. 1 + s. 136, s. nie zapis 7.
Opr. tekt. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie fragm. naklejki z tyt. jak niżej. Brak pocz.
fragm. rkpsu; oddarta s. I-II. Wg starej paginacji atramentem brak s. 1–10. Na s. 1 i 129 piecz.
Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Mikołaj Chwałkowski
„Kronika mistrzów pruskich” z lat 965–1586.
Uwaga: Na s. I na marginesie notatka Karola Sienkiewicza – „Jest to Kronika
Chwałkowskiego – odmienna nieco od drukowanej – 1712 - 4º”.
mikr. BN 17706
2353 I Pol., łac. XVII w. 19 x 14,5 cm. S. 328 + k. ochr. 2 + 2 nlb. S. 153–154 luźne.
Opr. płsk. Pismo kilku rąk. Na grzbiecie tyt. jak niżej. Na s. 1 naklejka Bibl. Sieniawskiej z
nr „50” i podaną s. katalogu biblioteki. Tamże piecz. Bibl. Puławskiej.
„Liber I-mus lyricorum ex variis authoribus collectorum Anno D[omi]ni 1656”.
Zbiór utworów poetyckich poetów XVI i XVII wieku.
Joachim Bielski
1. „Carminum [...] A. D. 1588”, s. 107–132.
Druk: Kraków 1588, u Jakuba Siebeneychera.
2. „Poemata [...] Anno D[omi]ni 1588”. „Satyra in quendam Dantiscanum [...]”, s. 245–
249.
3. „Encomiasticon ad [...] Joannem Zamoscium. Ode I”, s. 249–251.
4. „Concilium de electione [...] Sigismundi Tertii [...]. Ode II”, s. 251–253.
5. „Allocutio ad Sigismundum III electum [...] Ode III”, s. 254.
55
Antonius Codrus
6. „Ferraria [...]”, s. 214.
7. „Panegyris Aegano Lambertino [...]”, s. 215–217.
8. „Epigramma [...]”, s. 217.
9. „Arcus trumphalis a Francisco Numaio in honorem D. Hieronymi [...] [...]”, s. 218.
10. „Triumphus Hannibalis Bonivolii Bononiensium ducis [...]”, s. 219–221.
11. „Glaucus [...]”, s. 222.
12. „Epigramma de reditu eiusdem Hannibali [...]”; „Epigramma [...]”, s. 221.
13. „Laus Herculis [...]”, s. 223–224.
14. „Hercules redivivus [...]”, s. 225–226.
15. „Gratia relata [...]”, s. 227–228.
16. „Supplicatio [...]”, s. 229–230.
Jan Mikołaj Gąsiowski
17. „Natalis dies [...] viro [...] Jacobo Suski [...] 1644”, s. 207–210.
Bazyli [Goliński] Goliniusz
18. „In exequiis [...] Catherinae Jagellonae [...] reginae Suaeciae per Annam Jagielloniam
[...]”, s. 237–239, 147–149.
19. „[...] [Alberto] Baranowski episcopo Premisliensi [...] 1588”, s. 149–150.
20. „Ode [...] Alberto Baranowski episcopo Premisliensi [...] Anno 1585”, s. 151–153.
Rafał Goliński [Goliniusz]
21. „Ode [...] Alberto Baranowski [...] 1585”, s. 239–241.
22. „Dedicatorium [...] Alberto Baranowski [...]”, 1588, s. 244.
23. „Exhortatorium ad Christophorum Varsevicium [...]”, s. 243.
„Poema Felicis Kryski”[z 1666 r.]
24. „Strata przyiaciela”, s. 155–158.
25. „Dialog młodzieńca z panną”, s. 158–159.
26. „Kondicja szlachecka”, s. 160–161.
27. „Szczęście”, s. 161–162.
28. „Mąż”, s. 162–163.
56
29. „Pan”, s. 163–164.
30. „S[z]lachcic”, s. 164–165.
31. „Błazen”, s. 165–167.
32. „Chudy pachołek”, s. 167.
33. „Liga. Maria z Wenerą”, s. 167–168.
34. „Połóg”, s. 168–169.
35. „Rozwód”, s. 169–170.
36. „Wiek człowieczy”, s .170.
37. „Krotofile”, s. 170–171.
38. „Kazirodztwo”, s. 171–172.
39. „Epigram[m]ata”, s. 199–200.
40. „Periphrastica”, s. 201–204.
41. „Valedictio”, s. 204.
42. „Respo[nsi]o Adama”, s. 204–205.
43. „Duma wieku człowieczego”, s. 205–206.
„Erotica E. legiis impacta”
44. „Wiązanie”, s. 183–184.
45. „List do Panny”, s. 187–190.
46. „List do Panny”, s. 184–187.
47. „Przemowa do idącej na ślub”, s. 191–192.
48. „Insinua[ti]o”, s. 192–193.
49. „Contesta[ti]o”, s. 193–194.
50. „Apostrophe”, s. 194–195.
51. „Vis amoris”, s. 195.
52. „Mancipatio”, s. 196.
53. „Querimonia”, s. 196–197.
54. „Gemitus”, s. 198.
„Epigra[m]mata”
55. „Pani star[sz]a”, s. 173.
56. „Epithaphia”, s. 177–178.
57. „Monita [Proverbia]”, s. 179–182.
57
Maciej Łyskiewicz
58. „Jambi dolentes in funere Sigismundi Casimiri Poloniarum et Sueciae principis [...]
1647”, s. 2–6.
59. „Aucupium libitinae aquilae in veram Polonae prolem [...] Sigismundum Casimirum
[...] 1644”, s. 7–16.
60. „Tuba pacifica [...] Ludovici Stempkowski [...] episcopi Heliopolitani, coadiutoris et
electi Camenecensis [...] in Cathedrali Ecclesia Cracovien[si] die 11 Junij consecratur [...] 1651”,
s. 17.
61. „Prophasis in tubam pacificam”, s. 18–22.
62. „Praesagium felicitatis ad Podoliam de tuba et Cruce [...]”, s. 23–24.
Marcin [Slachciński]
63. „In celeberrimam coronationem [...] principis [...] Sigismundi III [...] 1587”, s. 233–
236, 132–135.
64. „De felici Cracoviam adventu [...] Sigismundi [...] Tertij [...] carmen gratulatorium [...]
1587”, s. 136–141.
Michał Kazimierz Śmiałecki
65. „Hector Vladislavianus [...] magister Joachimus [Speronius] [...] 1642”, s. 211–213.
66. „Epigramma”, s. 213.
Jan Racki
67. „Poemata [...] 1647 [...]”. „Fama [...]”, s. 255.
68. „Ode Ima”, s. 256–263.
69. „Arrha [!] perpetuae observantiae [...] Paulo Nercio [...] a [...] Petro Janikowski [...]
porrecta [...] 1648 [...]”, s. 272–275.
70. „Mnemosinon debitae pietatis [...] Jacobo Uctellio [...] 1648 die martis 17”, s. 276–
279.
Adam [Schoneius]
71. „M. Andreae Schonei philosophiae doctoris Oda [I] in obitum [...] Stephani [...]
Poloniae regis”, s. 141–143.
72. „Oda II ad [...] Sigismundum III [...]”, s. 143–145.
73. „Oda III. Ad Joannem Zamoscium [...]”, s. 145–147.
58
Christianus Theodorus Schosser
74. „Deploratio immaturi obitus Christiani Theodori Schosseri ad [...] Zachariam Textorem
[?][...]”, s. 33–34.
75. „Deploratio obitus d[omi]ni Georgij Gravij [...] Elegia IXma”, s. 35–36.
76. „Bacchi numen Michaeli Gotichio secretario Brandenburgico [...] a Christiano
Theodoro Schossero [...]”. „Elegia Xma”, s. 37–38.
77. „Simii epithaphium”, s. 38.
78. „Elegia Xima [...] Joanni Henceio a Blanckenburg [...]”, s. 39.
79. „Elegia XIIma dedicatoria cuidam cesareo consiliario oblata a Christophoro Theodoro
Schossero [...]”, s. 40.
80. „Elegia XIII. Georgius Wilhelmus Witaskius [...]”, s. 41.
81. „Elegia XIVta. [...] Georgio Wilhelmo Witaskio”, s. 42.
82. „Elegia XV [...]”, s. 43.
83. „Elegia XVIta [...] Joanni Baptisto Spindlero [...] baroni austriaco [...]”, s. 44–45.
84. „Responsio sed non ad superiorem epistolam. Joannes Henricus Suitanski [...].
Pragensis eques et poeta M. Christiano Theodoro Schossero [...]”, s. 45–46.
85. „Epigramma [...]”, s. 32.
Wiersze poświęcone królom i książętom polskim nieznanych autorów
86. „Ale[xan]der [...]”, s. 231.
87. „Joannes Alberti [...]”, s. 231.
88. „Casimirus IV [...]”, s. 231–232.
89. „Vladislaus Varnensis”, s. 232.
90. „Conclusio speculi heroum [...]”, s. 233.
91. „Praesagium spei publicae de susceptae in Turcas expeditionis eventu [...] Vladislao
IVto [...] 1634”, s. 65–66.
92. „Contestatio grati animi [...] Poloniae et Sueciae Regi Vladislao IVto [...] 1634”, s. 67–
68.
93. „Panegyris [...] Poloniae Regi Vladislao Quarto [...] 1634”, s. 69–71.
94. „Epigramma ad [...] Isabellam [...] reginam Hispaniarum [...]”, s. 26.
Mowy, wiersze gratulacyjne i panegiryki
59
95. „Oratio III. Architecta honoris et gloriae [...]”. Mowa Sebastiana Stanisława
Jelińskiego przy objęciu przez Karola Tarłę star. stężyckiego urzędu wdy lubelskiego, 1685, s.
98–107.
96. „Apostrophae ad Christum patientem”, s. 27–29.
97. „Gratulatio senatoriae dignitatis [...] viro [...] Michaeli Sommero [...] senatori”, s. 30.
98. „Gratulatio consulatus rectoratis [...] viro [...] Joanni Hevenero [...]”, s. 31–32.
99. „Plausus publicae laetitiae in persona, exultantis ecclesiae [...] Stanislao Grochowski
archiepiscopo Leopoliensi cum cathedram suam solenni pompa ingrederetur institutus”, [633], s.
153–154, 241–243, (2 egzem.).
100. „Applausus [...] Alberto Nicolao de Olexow Gniewosz [...] ode [...]”, s. 263–272.
101. „Srzeniava fluvius Lubomirscianus gloriae [...] in laudes [...] Georgij Lubomirski
1647”, s. 53–64.
„Exhortatio Levitarum et aliorum virorum religiosorum [...]”
102. Psalm 134, s. 71–72.
103. Psalm 100, s. 72–73.
104. Psalm 23, s. 73–74.
105. Psalm 102, s. 75–76.
106. Psalm 124, s. 76–77.
107. “Precatio nominis conscii peccatoris [...]. Psalmus CXXX”, s. 78-79.
108. „Confessio modestiae suae [...]”. Psalm 131, s. 79–80.
109. „Laus mutuae charitatis [...]”. Psalm 123, s. 326 (bez końca).
110. „Exultatio plausus et laetitiae [...]”. Psalm 125, s. 325–326.
111. „Imploratio misericordiae Dei [...]”. Psalm 123, s. 324–325.
112. „Descriptio et depaedicatio [...]”. Psalm 128, s. 323–324.
113. „Didascalicon [...]”. Psalm 126, s. 322–323.
114. „Depredicatio [...]”. Psalm 129, s. 321–322.
115. „Obsecratio populi Hebraici pro rege [...]”. Psalm 127, s. 318–320.
116. „Exultatio plausus et laetitiae [...]”. Psalm 126, s. 317–318.
117. „Didascalicon [...]”. Psalm 126, s. 316–317.
118. „Querimonia [...]”. Psalm 120, s. 315–316.
119. „Exegeticon [...]”. Psalm 42, s. 311–314.
120. „Eucharisticon [...]”. Psalm 30, s. 309–311.
121. „Responsio amicis [...]”. Psalm 11, s. 307–308.
60
122. „Querimonia super depravatis sui saeculi [...]”. Psalm 12, s. 304–305.
123. „Miseratio [...]”. Psalm 13, s. 306–307.
Wiersze inne
124. „Elogia et poemata imperatorum, regum et principum [...] excerpta ex [...] patrum
Societ[atis] Jesu [...]”, s. 47–52.
125. „Epigramma in Beatissimam Virginem Mariam [...]”, s. 29.
126. „Evangelica narratio”, s. 81–82.
127. „Expositio propriae sententiae [...]”, s. 80–81.
128. „Navis institoris”, s. 25–26.
129. „Precatio ad Dominum Deum [...]”, s. 82.
130. Fragm. modlitwy bez pocz., s. 303–304.
Traktaty filozoficzne
131. „Institutiones dialecticae sive introductio compendiaria in organum Ar[istote]lis
Stagiritae”, 1665, s. 327–328.
132. „De locis a simili[ci]t[u]d[i]ne, dissimilitud[i]ne, oppositis et repugnantibus.
Interrogatio 1ma de loco a similitudine [...]”, s. 279–302 (bez końca).
mikr. BN 17707
2354 I Łac. 1644. 19,5 x 16 cm. K. ochr. 2 + s. 178 + s. II, s. nie zapis. 17. Pismo jednej ręki.
Opr. sk. tłocz. ramki. Pierwsze k. rkpsu zniszcz. Na s. II „Index [...]”, tamże piecz. Bibl.
Puławskiej.
„Colloquia memorabiliora ante et sub tempus Colloquia Charitativi [...] Thoruniae
Prussorum celebrata a [...] Jona de Bukowiec Schlichtingio et fideliter conscripta a
Stanislao Lubieni[e]czki de Lubieniecz [...]”.
1. „Fidelis relatio transactarum Thoruniae et imprimis comparitionis et expeditionis
nostrae die 10 Octob[ris]Anno MDCXLIV”, s. 1–16.
61
2. Sprawozdania z dysput teologicznych przeprowadzonych przez Jonasza Szlichtynga w
X i XI 1644 w czasie Colloquium Charitativum w Toruniu z następujacymi osobami:
A. Czimmerman Piotr minister toruński, s. 83–93.
B. Leszczyński Jan kaszt. gnieźn., s. 93–97.
C. Schönhoff Grzegorz teolog jezuicki, s. 101–123.
D. Dreyer Christian prof. teologii Akademii w Królewcu, s. 124–142.
Korespondencja Jonasza Szlichtynga. Kopie
List od:
3. Laterman Jan, 1644, s. 31–33.
Listy do następujących:
4. Calixt Jerzy prof. teologii, 1644 (2), s. 17–21, 97–100.
5. Doktorzy (uczeni) Akademii w Królewcu, 1644, s. 147–150.
6. Głoskowski Maciej podkom. kaliski, 1644, s. 21–30.
7. Laterman Jan, s. 34–82.
8. Schönhoff Grzegorz teolog, jezuita, s. 142–146.
mikr. BN 17708
2355 I Franc. 1766. 16 x 12,5 cm. K. ochr. 2 + s. II + 52 + k. nlb. 1, s. nie zapis. 6.
Opr. sk. franc. Pismo jednej ręki. Na okł. przedn. naklejka Bibl. w Sieniawie z nrem „44”.
Na s. I piecz. Bibl. Puławskiej.
„Livre de tableaux de [...] Monseigneur le duc d’Orleans premier prince du Sang au
Palais Royal à Paris 1766”
Spis 397 obrazów z kolekcji ks. Orleańskiego znajdujących się w poszczególnych salach w
Palais Royal w Paryżu.
mikr. BN 17709
62
2356 II Pol. łac. 1632–1653. 20,5 x 15,5 cm. K. ochr. 2 + s. 1300 + 8 nlb., s. nie zapis. 15.
Opr. płsk. Luźne k. na skutek uszk. opr. Pismo dwóch rąk. Na grzbiecie złoc. tyt.:
„Pamiętnik Radziwiłła Albrechta Stanisława 1632–1653”. Na s. 1 tyt. jak niżej.
„[...] Memoriale rerum gestarum in Polonia a morte Sigismundi Tertii inchoatum et
continuatum [...] descriptum cui Anno 1632 initium datum a me Alberto Stanislao
Radziuilo cancell[ario] M. D. L.”.
Uwagi: 1. Na s. 2 własnoręczna notatka Józefa Jędrzeja Załuskiego bpa kij. i referendarza
kor.: „Ab A[nno] 1632 morte Sigismundi 3 ad 1654, Kochowski 1648–1668, Radziwiłł 1632–
1654 itaque ex Radzivilio p[otes]t suppleri historia 16 annorum scilicet ab Anno 1632 ad 1648. J.
Załuski referendarius Regni manu propria”.
2. Notatka NN s. 2: „Nota bene to iest ręką X. Józefa Załuskiego referend. i biskupa
kiiowskiego zanotowane” oraz s. 3 „Oryginał ręką X. Albrychta Radziwiłła”
3. Na k. 3 nlb. notatka ołówkiem ręką XIX-wieczną z tyt. powtórzonym ze s. 1.
Prow.: Na s. 1. Notatka: „Ex libris Francisci Drusi Lubomirski”.
Druk. Pamiętnik Albrychta Stanisława X. Radziwiłła, T. I-II. Wydał E. Raczyński, Poznań
1839; por. też L. Finkel, Bibliografia historii polskiej, T. 1, Warszawa 1955, s. 456, nr 8273.
mikr. BN 17710
2357 II Łac. 1463. Pap. 15 x 21 cm. S. 760.
Opr. deski w jasnej sk., podwójne zwięzy. Zniszcz. k. na pocz. i końcu rkpsu. Książka po
konserwacji w r. 1990. Wycięto ok. 8 k. po s. 440. Pierwszych trzynaście składek
numerowanych na końcu. Od s. 337 sygnowano je od nowa: 1–4. Widać numerację na s. 669,
reszta obcięta przez introligatora. Pismo kilku rąk, dwie ręce główne, w jednej kolumnie,
marginesy atramentem. Do s. 120 czerw. inicjały, potem puste miejsca. S. 581 ozdobniejszy
inicjał „W”. Nieco poprawek i haseł treściowych. Na s. 1 sygnatura rkpsu i piecz. Bibl.
Puławskiej. Na grzbiecie stara sygn.: „N. 21”.
63
Kazania, Gesta Romanorum i Złota Legenda Jakuba de Voragine.
1. S. 1–336, Ioannes Contractus, Kazania de tempore. Jakub z Voragine, 4 kazania (s. 13–
17, 117–120, 244–252). 27 kazań nie notowanych u Schneyera. inc. Dies appropinquabit [!]
Rz.13, 12. Quam plures Paulus tamquam excellens et fidelis legatus [...].
Por. J. B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters f. d. Zeit von 11501350, Vol. III, Münster 1969-, W: Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des
Mittelalters, Bd. 43, s. 433–439, nr 1, 2, 4–13, 15, 17–19, 23–31, 33–38, 41–44, 47, 54, 58–60,
62, 65–87 oraz s. 221, nr 8, s. 224, nr 45 i s. 240, nr 226 i 226a; J. B. Schneyer, Wegweiser zu
lateinischen Predigtreihen des Mittelalters, München 1965, s. 140; P. Spunar, Repertorium
auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans,
W: Studia Copernicana XXV, Wrocław 1985, s. 187. Druk: W. A. Copinger, Supplement to
Hain`s Repertorium bibliographicum, London 1895-1902, nr 5676 [non vidi]. Do kazań ze s.
167–178 być może por. Schneyer, o. c., s. 436 nr 40, do kazań ze s. 199–207 być może por.
„Studia Claromontana” 8 (1987), s. 295, nr 12 i 11.
2. S. 337–437, Gesta Romanorum. inc. Dorotheus imperator statuens pro lege [...].
Por: J. Zathey, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej, Wrocław 1963, s. 43.
Druk: Gesta Romanorum, ed. H. Oesterley, Berlin 1872.
3. S. 437–440, Exempla (tekst urwany). inc. Gallus inveniens hyacinthum [...]. Do s. 440
(exempla o zającach, myszy i mrówce), por. Aesopus, Fabulae (ed. Cracoviae 1725, s. 78–79 i
Gesammtkatalog der Wiegendrucke hrsg. f. d. Kommission f. d. Katalog der Wiegendrucke, Bd.
1-8, Leipzig 1925-1938, nr 384).
4. S. 441–759, Jakub de Voragine, Złota legenda (nie cała) z żywotami polskich
świętych. inc. Margareta dicitur a quadam pretiosa gemma [...]. Druk: Jacobus de Voragine,
Legenda aurea, ed. T. Graesse, Vratislaviae 1890.
Następujące legendy różnią się od ed. Graessego lub ich w niej brak:
S. 450–452, o św. Annie, por. ed. Graessego, s. 586.
S. 454–460, o św. Wawrzyńcu, por. ed. Graessego, s. 488–501.
S. 474–477, o św. Stanisławie, por. Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis
(dalej cyt. BHL), ed. Socii Bollandiani, 1911, nr 7835; Catalogus codicum manuscriptorum
medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Z. Włodek, G.
Zathey, M. Zwiercan (dalej cyt. Ms. BJ) Vol. I, s. 312, nr 33. Druk: Monumenta Poloniae
Historica (dalej cyt. MPH) vol. IV, Kraków-Lwów, s. 393–396, 399–400, 434–438.
64
S. 477–478, o św. Wacławie.
S. 480–482, o św. Jadwidze. Druk: MPH IV, s. 634–641.
S. 497–499, o św. Katarzynie, por. BHL (1911), nr 1672e.
S. 578–581, o św. Apolonii, por. BHL (1911 i 1986), nr 643; Ms. BJ I, s. 308, nr 5.
S. 642–651, o św. Wojciechu, por. „Studia Źródłoznawcze” II (1958), s. 41–75; Ms. BJ I, s. 311,
nr 25. Dla s. 650–651 druk: MPH IV, s. 226–228.
S. 659–660, o św. Zygmuncie.
S. 665–673, o męce św. Stanisława, por. ed. MPH IV, s. 364–370, 277–279, 374–378, 279–284.
S. 673–679, o św. Zofii por. „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, vol. XIV, s. 158, nr 8; ed.
Graesse, s. 203–204; S. Rybandt, Katalog ksiąg zachowanych w Rudach, W-wa 1979, s. 40, nr 7.
S. 679, wiersz o dziewictwie, por. Walther, Initia carm., I, 13081.
S. 693–694, o św. Erazmie, por. ed. Graesse, s. 890–893.
S. 699–701, o dziesięciu tysiącach męczenników, por. ed. Graesse, s. 858.
S. 753–754, o Matce Boskiej Snieżnej.
S. 755–757, o św. Barbarze, por. ed. Graesse, s. 898–901.
5. Fragm. psałterza z XIV w. na perg. zszywkach wzmacniających składki, obecnie w
osobnej teczce.
Prow.: S. 336 „Explicit liber fratris Gregorii et prepositi de Gozew [?] Goszno pro tunc
moranti in Przeworsko [...]” i data ukończenia kodeksu 2 IV 1463. O pochodzeniu kodeksu z
nieznanego klasztoru może świadczy fragm. psałterza. Na dawnej wyklejce okł. przedn. (obecna
k. I) b. zniszczony list z adresem: Magnifice domin[e?] domini Rapha[elis] heredis in
Prz[eworsko?] genitrici caris[sime]. Może to Rafał Tarnowski z Przeworska, w r.1462 fundował
coś dla klasztoru bożogrobców (Miechowitów) w Przeworsku (cf. K. Niesiecki, Herbarz Polski, T.
IX, s. 29. S. 1 „D[atum] [?] munere” pod tym: Nr B[iblioteki] X[iążąt] C[zartoryskich].; piecz.
Bibl. Puławskiej. Na grzbiecie stara sygn. „21”. W makulaturze oprawy (obecnie w osobnej
teczce) wymienione miasta Legnica i Magdeburg i zapiski niekiedy po niem.
mikr. BN 17711
2358 I Staro-cerkiewno-słowiański red. ruskiej i bułgarskiej. 1660. 16 x 18 cm. S. 616.
65
Opr. płsk. ilum. Brak pocz. i końca. Półustaw. Nuty. Tyt. rozdz. śpiewnika i niektóre pocz.
litery Irmosów czerw.ne. Na marg. s. skróty cerkiewnych nazw liturgicznych i oznaczenia
słowno-cyfrowe kolejności głosów w chórze. Nuty kształtu graniastego pisane na pięciolinii. W
prawym grn. rogu s. recto paginacja arabska ołówkiem i staro-cerk.-słowiańska. Na marg. s. tyt. i
uwagi o pieśniach. Na s. 49 u góry: „Zastawka”. Naklejony prostokąt pap. Od lewej w owalu
scena biblijna: Chrzest Chrystusa. Po prawej s. owalu: „Jewengelista Joan Swatyj Joan
Priedtiecza”. Między owalami ornament rośl. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Jarmołoj.
Spiewy cerkiewne na osiem głosów na okres Wielkiego Postu, Bożego Narodzenia i
okolicznościowych świąt cerkiewnych.
Prow.: 1. S. 2–8 „Rab Bożyj Andriej s Posochawa u Mładiema Olusza z Biaputicz s
Podkamianki s triema synami Fiedorowa Jaroszewicza za sumu pospoł monaty
zołotych piat. A dieło sia w domu Otca Siemiona Posochowskiego roku Bożija
1660 miesiaca dekawrija, dnia synowi swojemu Grigoriju”.
2. S. 30–31 na dolnych marg.: „Sija kniga riekomaja Jarmołoj Pana Prokopija
Motylewicza”.
3. S. 36 na dln. marg.: „Sija kniga riekomaja Irmołoj jest prodana za zołotych 7 ot
syna Prokopowa Pietrucha do Dombrowice cerkwi a prodana Wielebnomu Otcowi
Dobrowickomu czasy wieczistmi”.
4. S. 199–201 na dln. marg.: „Irmoły Oycza Manałybowicza cyrkowy Dubowycko
chrobywa Mołoydyłymy fonaramamswyrybydo”.
5. S. 203 na dln. marg.: „Rmoły Kyryły Anadury Łybowyćki”. S. 205 na dln.
marg.: „Popowyćki”.
6. S.317–319 na dlnych marg.: „Si Jarmołoj Wilebnego Otca Matfieja
Dubrowickago”. S. 353 na dln. marg.: „Jarmołoj Oyca Matyjeja Dubowyćkago,
Dubowyćka”. S. 591 na dln. marg.: „Tyji Jarmoły Oyca Matfieja”.
7. S. 593 na dln. marg.: „A. Dobrowyćkago”. S. 595 na dln. marg.: „Za zołotych
try”.
8. S. 596 między ostatnimi pięcioliniami:„Predstawisia rab bożij Danił Popowicz w
Posuchowie Otirc Prokopij”, na dln. marg.: „Pridstawisia Swiszczenij Ijriej Roku
Bożija 1712”.
66
9. S. 614 na dln. marg.: „Sij Jarmołoj Pana Matfieja ukuplena Pana Prokopi u
Diepituchowa syna”.
Bibliogr.: Ščapov J. N, Vostočnoslavjanskie i južnoslavjanskie rukopisnye knigi v
sobranijach Pol`skoj Narodnoj Respubliki, [Č. 1], Moskva 1976, s. 90–91.
mikr. BN 12918
2359 II Franc. [1804]. 19,5 x 12 cm. K. ochr. 2 + s. 276.
Opr. płsk. Pismo dwóch rąk. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Élément d’Économie. I Part. La
domestiq[ue]”. Na s. 271–275 „Table de l’Économie domestique”. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej. Na okł. przedn. naklejka z nrem „50”. Bibl. Sieniawskiej.
Poirsenot „abbe”(ksiądz, zakonnik)
„Éléments d’Économie. Première partie. De l’économie domestique”.
Na s. 1–4 notatka: „Épître aux élèves de son Altesse la Princesse-Generale [Isabelle]
Czartoryska”, natomiast na s. 270: „Fin de la première parti 17 Avril transcrit le 24 Mai 1804”.
mikr. BN 17711
2360 I Pol. 1728. 19 x 18,5 cm. K. ochr. 2 + s. 198, s. nie zapis. 4.
Opr. tekt. Pismo jednej ręki. Na naklejce grzbietowej tyt.: „Regestr argumentów całe
Pismo Ś[więte] w sobie zalegający”. Na s. 1 i 19 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Zbiór cytatów, sentencji i aforyzmów ułożony według alfabetu z odesłaniem do
różnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu.
1. „Reiestr argumentów [...]”, s. 1–33.
67
2. „Zebranie krótkie mieysc Pisma Świętego [...] wydane roku 1728”. Indeks cytatów i
myśli od A–Z, s. 35–193.
mikr. BN 17713
2361 I Łac. 1775–1776. 20 x 17 cm. S. 274.
Opr. tekt. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie fragm. naklejki z niepełnym tyt. jak niżej,
powtórzonym na wewn. s. okł. przedn. Rkps pochodzi prawdopodobnie z nieznanego kolegium
jezuickiego. Por. Bibl. Czart. rkps 2362, 2433, 2415. Drobne notatki nie związane z tekstem na
wewn. s. obu okładek i s. 272–274. Tytył na wewn. s. okł. przedn. jak niżej. Na s. 1 piecz. Arch.
Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Logica et Phisica R. P. Ladislai a s. Antonio dictata per [...] Vincentium et [...]
Lucam 1775 et 1776”.
Podręcznik logiki i fizyki do nauki w nieznanym kolegium jezuitów.
Prow.: 1. Na wewn. s. okł. przedn. – „Ex libris Bibliothecae Valentini Wolski”.
2. Zakupiono w 1853 r. w Księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Rkps Bibl. Czart.
Ew. 2361, s.71–74.).
mikr. BN 17714
2362 I Łac. 1770/1771. 19,5 x 16,5 cm. K. ochr. 2 + s. 432, s. nie zapis. 6.
Opr. płsk. uszk. Stara foliacja atramentem 1–73, 1–280. Pismo dwóch rąk. Luźne karty.
Por. Bibl. Czart., rkpsy 2361, 2433, 2415. Na s. 1 i 429 piecz. Arch. Adama Jerzego
Czartoryskiego.
„Institutiones ph[i]l[osof]icae ad usum scholarum accomodatae [...] in collegio Ge–
danensi Rozrażeviano Soc[iestatis] Jesu ex Anno D[omi]ni 1770 in annum 1771”.
Cz. I i II.
68
Prow.: 1. Na s. przedtyt. notatka: „Ex libris Bibliothecae Valentini Wolski 1772 constat
[...]”.
2. Na s. 1: „Exlibris Bibliothecae Valentini Wolski 1772”. Zakupiono w 1853 r. w
Księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu. (Por. Bibl. Czart., rkps Ew. 2361, s. 71–74.)
mikr. BN 17715
2363 II Franc. 1710. 23 x 36,5 cm. K. ochr. 1 + s. 300, nie zapis. s. 35. Tablice i rys. szt.
24:163, 165, 167,169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 279, 281, 283,
285, 287, 289, 291, 293, 295, 297.
Opr. perg. zdob. elem. o wzorach astronomicznych. Pismo jednej ręki. Tyt. na grzbiecie:
„Géographie universelle. Manuscrit 1710”. Na s. 1, 298 i ostat. k. ochr. piecz. Arch. Adama
Jerzego Czartoryskiego.
Traktat geograficzno-astronomiczny nieznanego autora.
Prow.: Na wewn. s. okł. przedn. naklejka: „Philippe Bédigis Professeur d’ecriture rue St.
Antoine à Paris 1790”.
mikr. BN 17716
2364 II Niem. 1734. 20 x 16,5 cm. K. ochr 2 + s. 354 + 1 k. tyt. nlb. s. nie zapis. 11.
Opr., sk. uszk., tłocz. ramki i elem. rośl. Pismo jednej ręki. Akwarele z widokami miast,
zamków, wizerunków zwierząt. Na s. 325–339 indeksy m.in. nazwisk i rzeczy. Na k. tyt. nlb.
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Merckwürdige historische-und wahrhaftige Reise-Beschreibung durch die Länder
von Teutschland [!], Böhmen, Pohlen, Preussen, Schonen, Schweden, Dännemarck
69
und denn auch noch zwey Seefahrten über das mare Balticum oder Ostsee [...] von
Benedicto Christiano Herman ausgefertige in [...] 1734”.
Uwaga: Cz. I, k. tyt. nlb + 1–114.
Cz. II, s. 115–324.
Na s. 339 (akwarelowy monogram autora).
mikr. BN 17717
2365 II Pol., łac. [pocz. XVIII w.]. 20 x 16,5 cm. S. 604, s. nie zapis. 7.
Opr. perg. ślady po wiązaniach sk. Pismo kilku ręk. Na grzbiecie fragm. naklejki z tyt.:
„Ro[stra] Sarm[atica] [...]”. Początkowe s. rkpsu (1-12) zniszcz. przez oddarcie. Ślad oddarcia k.
między s. 190 a 191, 366 a 367, 428 a 429, 594 a 595. Na s. 1 i 604 piecz. Bibl. Puławskiej.
Silva rerum historycznoliterackie.
Materiały publiczne do dziejów Polski na początku XVIII wieku oraz prywatne: zbiór
wypisów, sentencji, wzory mów, listów oraz modlitwy.
PUBLICZNE
PAŃSTWO
Polska
1. Zarys historii Polski od Lecha do r. 1683, s. 9–81 oraz dodatek inną ręką do r. 1705, s.
81–84.
Inne kraje
2. Drobne notatki z historii powszechnej, s. 87–90.
SEJMY I SEJMIKI
3. „Ora[ti]o salutatoria [...]” do króla Jana III Sobieskiego na sejmie w Grodnie 8 I 1693
przez Andrzeja Kazimierza Kryszpina-Kirszensteina marsz. poselskiego, pis. p. lit., s. 547–549.
4. Wzory mów sejmowych i sejmikowych z końca XVII i pocz. XVIII w., s. 191–217.
KONFEDERACJE, ROKOSZE
70
Rokosz Jerzego Lubomirskiego
Listy Jana Kazimierza do:
5. Lubomirski Jerzy marsz. w. kor., 1663, s. 188–190.
6. Związek Wojskowy, 1663, s. 187–188.
KOŚCIÓŁ
7. „Historia de Sanctissima Trinitate”, s. 513–514. Traktat teologiczny.
8. Kazania okolicznościowe, s. 364–366, 379–386 (o św. Aleksym).
PRYWATNE
9. Opis herbu rodziny Kołodzińskich, s. 536 oraz herbu Abdank, s. 539.
Materiały służące do wygłaszania mów i kazań
10. Zbiór sentencji, przysłów, wierszy okolicznościowych m.in. następujących autorów:
Plutarch, Quintus Horatius Flaccus (Horacy), Hezjod, Ksenofont, Lucanus Marcus Anneus,
Tacitus Publius Cornelius (Tacyt), Homer, Martialis Marcus Valerianus (Marcjalis), Claudianus
Claudius (Klaudian), Francesco Petrarca, Maciej Sarbiewski i in., s. 98–99, 100–126, 127–142,
166–191, 293–322, 323–336, 337–355, 361–364, 387–401, 402–412, 445–483, 485–486, 488,
492–504, 506, 515–522, 527–528, 533–534, 537–546, 592–600.
11. Wzory mów okolicznościowych m.in. powitalnych, podziękowań za urzędy, fragm.
utworów następujących: Lucius Anneus Seneca (Seneka), Horatius Flaccus (Horacy), Titus
Livius (Liwiusz), s. 7–9, 151–156, 156–157, 175–185, 219–241, 250, 251–259, 261–265, 412–
436, 487–488, 489–491, 505, 507–508, 523–527, 529–533, 535–536, 547–560.
12. „Listy w rozmaitych materyach”, wzory i formularze, s. 143–150, 157–174, 538–539.
13. „Aristotelis Tulliani in rostris seu dialectica ad finem Anni Palladij 1693 tradita”, s.
569–591.
14. „Panegyricus”, s. 367–378.
15. „Axiomata philosophica”, s. 357–359.
16. Drobne zapiski i notatki, s. 1–6, 90–98, 99–100, 241–249, 437–444, 509–512, 560–
568, 601–604 oraz wewn. s. obu okładek.
mikr. BN 17718
71
2366 I T. 1 Franc. koniec XVIII w. 19,5 x 16 cm. K. ochr. 2 + s. 472 + k. nlb. 5, s. nie zapis.
10.
Opr. sk. zielona. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Introduction a l’Histoire des
Traitées du Nord”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej. Por. rkps Bibl. Czart., rkps 2366 T. 2, rkps
2367, rkps 2368.
Historia traktatów politycznych zawartych między państwami Europy w latach
1648–1763.
1. „Introduction pour l’historie des traités”, s. 1–10.
2. „Histoire de la paix de Westphalie en 1648”, s. 11–100.
3. „Histoire de la paix des Pyreneés en 1659”, s. 101–119.
4. „Histoire de la paix d’Aix-la-Chapelle en 1668”, s. 120–126.
5. „Histoire de la paix de Nimegue en 1678”, s. 127–158.
6. „Histoire du traité de paix de Rysvic en 1697”, s. 159–204.
7. „Paix d’Utrecht en 1713, de Rastatt et Bade en 1714”, s. 205–295.
8. „Paix entre la France et l’Angleterre signée à Utrecht 11 avril 1713”, s. 296–304.
9. „Paix entre la France et la Portugal signée à Utrecht le 11 avril 1713”, s. 305–306.
10. „Paix entre la France et le Roi de Prusse signée à Utrecht le 11 avril 1713”, s. 307–310.
11. „Paix entre la France et le Duc de Savoye signée à Utrecht le 11 avril 1713”, s. 311–
314.
12. „Paix entre la France et la Hollande signée à Utrecht le 11 avril 1713”, s. 315–321.
13. „Paix entre l’Espagne et l’Angleterre signée à Utrecht le 13 juillet 1713”, s. 322–324.
14. „Paix entre l’Espagne et la Savoye signée à Utrecht le 13 d’Aout 1713”, s. 325–327.
15. „Paix de Rastatt et de Bade entre la France, l’Empereur et l’Empire du 6 mars et 7
septembre 1714”, s. 328–345.
16. „Paix entre le Roi d’Espagne et les Hollandais signée à Utrecht le 26 juin 1714”, s.
346–347.
17. „Paix entre l’Espagne et le Portugal signée à Utrecht le 6 fevrier 1715”, s. 348–355.
18. „Traité de la Barrière entre l’Empereur, le Roi d’Angleterre et les États généraux des
Provinces unies fait à Anvers le 15 novembre 1715”, s. 356–363.
19. „Traités et négociations qui suivirent la paix d’Utrecht. Traité de la quadruple aliance
en 1718”, s. 364–372.
72
20. „Congrés de Cambray. Traité de paix de Vienne en 1725”, s. 373–382.
21. „Traités d’alliance de Vienne et d’Hanovre. Congrés de Soissons. Traité de paix de
Vienne en 1731”, s. 383–394.
22. „Traité de paix de Vienne en 1738”, s. 393–406.
23. „Traité de paix d’Aix-la-Chapelle en 1748”, s. 407–439.
24. „Traité de paix de Paris et de Hubertsbourg en 1763”, s. 440–459.
25. „Sommaire du Traité de Paris entre la France, l’Espagne, l’Angleterre et le Portugal
signé le 10 février 1763”, s. 460–467.
26. „Sommaire du Traité de Hubertsbourg signé le 15 février 1763”, s. 468-470.
27. „Extrait du Traité de Hubertsbourg entre le roi de Prusse et le Roi de Pologne signé le
15 février 1763”, s. 471–472.
Prow.: Na wewn. s. okł. przedn. ekslibris z h. Wąż i notatką „Ze zbioru Adolfa
Cichowskiego”.
mikr. BN 17719
2366 II T. 2 Franc., koniec XVIII w. 19,5 x 15,5 cm. K. ochr. 2 + s. 276 + k. nlb. 3, s. nie zapis.
6.
Opr. sk. zielona. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Traités entre les Puissances de
l’Europe. Tom II”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej. Por. Bibl. Czart., rkpsy 2366 T. 1, 2367,
2368.
Historia
traktatów
politycznych
zawartych
między
państwami
Europy
z
informacjami o poprzedzających w latach 1660–1774.
1. „Traité de paix d’Oliva du 3 mai 1660”, s. 1–54.
2. „Différens traitées qui ont été une suite du traité d’Oliva” [!], s. 55–75.
3. „Traités relatifs à la grande guerre du Nord sous Charles 12” [!], s. 76–152.
4. „Traités entre la Russie et le Danemarc[k] relatifs a l’échange du Duché de HolsteinGottorp contre le comtes d’Oldenbourg et de Delmenhorst en 1767 et 1773”, s. 153–168.
5. „Traité définitif signé a Zarsko Selo le 1 juin 1773”, s. 169–172.
73
6. „Paix de Carlowitz de 1699”, s. 173–187.
7. „Paix entre l’Empereur et le grand Seigneur signée à Carlowitz le 26 janvier 1699”, s.
188–195.
8. „Paix entre la Pologne et le grand Seigneur signée à Carlowitz le 26 janvier 1699”, s.
196–200.
9. „Paix entre les Vénitiens et les Turcs signée à Carlowitz le 26 janvier 1699”, 201–205.
10. „Traités entre le Czar Pierre le grand et la Porte”, Adrianopol, 1713, s. 206–216.
11. „Traite de paix de Passarowitz 1718”, s. 217–222.
12. „Articles de la paix entre l’Empereur et la Porte signés à Passarowitz le 21 juillet
1718”, s. 222–228.
13. „Paix entre la République de Venise et la Porte signée à Passarowitz le même jour 21
juillet 1718”, s. 229–230.
14. „Traité de paix de Belgrad de 1739”, s. 231–244.
15. „Articles du Traité entre l’Empereur et la Porte signés au congrés près de Belgrad le 18
septembre 1739”, s. 244–248.
16. „Articles du Traité entre la Russe et la Porte signés au camp de Belgrad le 18
sept[embre] 1739”, s. 249–259.
17. „Traité de paix entre la Russe et la Porte signé au camp de Chiusciuc-Cainardgi le 21
juillet 1774”, s. 260–275.
Prow.: Na wewn. s. okł. przedn. ekslibris: „Ze zbioru Adolfa Cichowskiego”.
mikr. BN 17720
2367 I Franc., koniec XVIII w. 20 x 15,5 cm.K. ochr. 2 + s. 380 + k. nlb. 3, s. nie zapis. 22.
Opr. sk., zielona. Pismo trzech rąk. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Introduction pour l’Histoire
des traités”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej. Por. Bibl. Czart., rkps 2366 T. 1, 2; rkps 2368.
Dzieje traktatów zawartych między państwami zachodniej Europy w latach 1552–
1678.
1. „Introduction pour l’histoire des traités”, s. 1–17.
74
2. „Histoire de la transaction de Passau et de la Paix de Réligion 1552 et 1555”, s. 21–60.
3. „Histoire de la Paix de Westphalie en 1648”, s. 61–76.
4. „Guerre de trente Ans”, s. 77–81.
A. „Première période de Boheme 1618–1625”, s. 85–95.
B. „Période Danoise 1625–1630”, s. 101–111.
C. „Période Suédoise 1630–1635”, s. 117–155.
D. „Période française 1635–1648”, s. 156–184.
E. „Principaux événemen[t]s de la guerre du côte des Suédois”, s. 184–202.
F. „Histoire des négociations”, s. 202–206.
5. „Histoire du Traité [de Westphalie]”, s. 206–278.
6. „Sommaire du Traité [de Westphalie]”, s. 278–341.
7. „Histoire de la Paix des Pyrenées en 1659”, s. 341–350.
8. „Paix de Lisbonne entre les Espagnols et les Portugais en 1668”, s. 350–353.
9. „Paix de la Haye entre les Portugais et les Hollandois en 1669”, s. 353–355.
10. „Histoire de la Paix d’Aix-la-Chapelle en 1668”, s. 356–357.
11. „Traité des droits de la Reine de France sur divérs états de la monarchie Espagnole”, s.
357–360.
12. „Histoire de la paix de Nimégue en 1678”, s. 360–379.
Uwaga: Rkps niniejszy podaje w nieco zmienionej wersji treść I tomu rkpsu 2366 do
pokoju w Nijmegen w 1678 r. włącznie, z tą różnicą, że między traktatem pokojowym
Pirenejskim w 1659 a Akwizgrańskim zamieszczono traktat pokojowy Lizboński w 1668 i
traktat pokojowy w Hadze 1669. Rkps posiada bardziej zasługujące na uwagę
przedstawienie wojny 30-letniej i genezę Pokoju Westfalskiego.
Prow.: Na wewn. s. okł. przedn. ekslibris: „Ze zbioru Adolfa Cichowskiego” z h. Wąż.
mikr. BN 17721
2368 I Franc., koniec XVIII w. 20 x 16,5 cm. K. ochr. 2 + s. 472 + k. nlb. 2, s. nie zapis. 19.
Opr. sk. Pismo dwóch rąk. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Introduction à l’Histoire des traités du
Nord”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej. Por. Bibl. Czart., rkpsy 2366 T. 1–2, 2367.
75
Dzieje traktatów pokojowych między państwami Europy północnej i wschodniej w
latach 1570–1784.
1. „Introduction à l’histoire des traités du Nord”, s. 1–16.
2. „Paix de Stettin entre la Suède et le Danemarck en 1570” [!], s. 17–22.
3. „Paix de Siöröd de 1613 entre le Dannemarck et la Suède” [!], s. 25–30.
4. „Paix de Kieverova-Horca entre les Polonais et les Russes en 1582”, s. 33–40.
5. „Paix de Teussin entre la Russie et la Suede des 1595”, s. 41–48.
6. „Traités de Wiborg et de Stolbow (Stołbowo) de 1609 et 1617”, s. 49–56.
7. „Traités de Diwilna (Dywilino) ou Deulina et de Wiasma 1618 et 1634 entre la Pologne
et la Russie”, s. 57–60.
8. „Traité de Treve, d’Altmarck et de Stumsdorf entre la Suède et la Pologne en 1629 et
1635”, s. 61–70.
9. „Paix de Broemsebro (Brösebro) entre la Suède et le Danemarck 1645” [!], s. 73–77.
10. „Traités de paix de Roschild [Rodkilde] de Coppenhague et d’Oliva entre la Suède, le
Danemarck et la Pologne des annees 1658 et 1660” [!], s. 81–118.
11. „Traité de Paix de Kardis entre la Russie et la Suède 1661”, s. 121–126.
12. „Tréve de Andrussow et traité de Paix de Moscow entre la Russe et la Pologne 1667.
1686”, s. 129–152.
13. „Traités de paix de Stockholm, et de Fridericsbourg et de Nystedt de 1719, 1720 et
1721”, s. 153–229.
14. „Conventions pour la Paix entre la Suède [le roy – dopisek] et la Republique de
Pologne 1719, 1729, 1732”, s. 230–234.
15. „Traités relatifs aux différens entre les Rois de Dannemarck et les Ducs de HollsteinGottorp” [!], s. 235–261.
16. „Traité definitif signé à Zarskoselo le 1er juin 1773”, s. 262–265.
17. „Paix d’Abo en 1743”, s. 266–284.
18. „Traités de partage de la Pologne des années 1772 et 1773” [II rozbiór Polski], s. 285–
292.
19. „Article du traité entre le Roi et la Republique de Pologne et [Catherine] l’Imperatrice
Reine signé à Varsovie le 18 septembre 1773”, s. 293–300, 301–310
20. „Articles de traité de Varsovie entre le Roy et la Republique de Pologne et le Roy de
Prusse du 18 Septembre 1773”, s. 311-316
76
21. „Paix de Carlowitz de 1699”, s. 317–349.
22. „Traités entre le Czar Pierre le grand et la Porte”, Adrianopol, 1713, s. 350–361.
23. „Traité de paix de Passarowitz 1718”, s. 362–369, 370–377.
24. „Paix entre la Republique de Venise et la Porte signée à Passarowitz le même jour 21
juillet 1718”, s. 377–380.
25. „Traité de paix de Belgrade 1739”, s. 381–396, zał. s. 445–452.
A. „Articles du Traité entre l’Empereur et la Porte [...] 18 Septembre 1739”, s. 397–401,
zał. s. 465–470.
B. „[...] la Russie et la Porte [...]”, s. 402–412.
26. „Traité de paix entre la Russie et la Porte signé au camp de Kutschouc-Kaynardgi [...]”,
10 VII 1774, s. 413–444, zał. s. 453–464.
Uwaga: Rkps niniejszy podaje w zmienionej redakcji treść II T. rkpsu 2366. Traktaty
poprzedzające Pokój Oliwski [od r. 1570] stanowią tutaj osobne rozdziały oraz dodano traktaty I
rozbioru Polski i łączących się z nimi paktów z r. 1772–1773 s. 285–316.
Prow.: Na wewn. s. okł. przedn. ekslibris „Ze zbioru Adolfa Cichowskiego”.
mikr. BN 17722
2369 II Łac., włoski. 1480. Pap. 20,5 x 14,5 cm. S. 674 + 3 k.
Opr. XV w., włoska, profilowane deski w brunatnej sk. W zwierciadle ornament
plecionkowy wykonany na ślepo: kwiaton. Na tylnej okł. mosiężne klamry z literą „M”. Na
przedn. ślady po rzemykach do zapinania i 3 gwoździe. Grzbiet zachowany tylko częśc.
Nalepka: „Historya religijna przez Bernarda Imola”. Na czerw. barwionych k. zamkniętej książki
można odczytać: „Divi Bernardi”. Reprodukcja opr.: M. Jarosławiecka-Gąsiorowska, M.
Wierzbicki, Oprawy artystyczne XIII–XVIII wieku w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie,
Kraków 1952, tabl. 11. Pismo Bernarda z Imoli, który w 1480 r. przepisał też inny kodeks
(Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux dès origines au XVI siècle, vol.
I, Fribourg 1965, W: Spicilegii Friburgensis Subsidia vol. 2-, (dalej cyt. Colophons I, 2084), w
jednej kolumnie, rubrykacja, większe i mniejsze inicjały atramentem nieb. o zielonym odcieniu
na czerw. filigranowym ornamencie. Reklamanty na czerw. ornamencie. Marg. i liniowanie
77
atramentem. S. 1 i 676 puste; w numeracji ołówkowej po s. 82 następuje s. 85. W XIX w. s. 673,
674 i 675 nadano atramentową inną paginację (667, 668, 669). K. w składkach posiadały
zapewne osobną foliację, ale obcięto je przy oprawie (ślady s. 195, 219, 609). Notatek brak,
trochę popr. tekstu. W dziele Jakuba z Mediolanu opuszczono rozdziałki: Quod a Passione
omnia sacramenta ecclesiastica trahunt virtutem i Meditacio super antiphona beate Marie, choć
są w spisie treści. Na wyklejce okł. przedn. zapewne stara sygn.: „A[lmari?]a 21 1200” Na
wyklejce okł. tylnej zapiska antykwaryczna ołówkiem. S. 1 i 3, 675 piecz. Arch. Adama Jerzego
Czartoryskiego. K. doklejona do okł. przedn. zawiera tekst prawniczy z XVII w. jedną ręką:
Casus de contractu simoniaco i Casus II de donatione rei alienae.
Traktaty teologiczne oraz wypisy z Biblii i pism Ojców Kościoła.
1. S. 2–171 Jakub z Mediolanu[?], Stimulus amoris.
Incipit prologus h[uic] Libro [beati Bernardi], qui dicitur Stimulus amoris in dulcissimum
et pium Ihesum. [Prolog] Liber iste, qui Stimulus amoris [...], spis rozdziałów, s. 3–6. Inc.
Currite gentes undique [...] expl. a purgatoria te absoluo qui in eternum vivo. Amen. Explicit
liber beati Bernardi, qui dicitur Stimulus amoris [...] Laus Deo. Ego frater Bernardus de Imola
scripsi anno Domini 1480. Rogate Deum pro me.
Por. Lexicon f. Theologie u. Kirche, ed. M. Buchberger, Freiburg 1957–58, Vol. 5, s.
842–843; Bonaventura, Opera, Ad Claras Aquas, 1902, vol. 10 s. 23. Druk: Bonaventura, Stimulus divini amoris, Cracoviae 1604 ma wszystkie rozdziałki z wyjątkiem: 1. s. 51–58 jest to Ps.
Ambroży, Precatio in praeparatione ad Missam. Summe sacerdos et vere pontifex [...]. Druk: PL
12, 829–833. 2. S. 59–67, jest to św. Bonawentura, De praeparatione ad Missam. Ad missam
celebrandam sex considero attendenda [...], i in. wyd. Większość rozdziałków jest też w:
Jacobus Mediolanensis, Stimulus amoris, Ad Claras Aquas, 1905, s. 3–129 i wydaniach św.
Bonawentury.
2. S. 172–248 Bernard z Clairvaux, Quattuor homiliae super Missus est [Łk 1, 26].
Incipit prefacio sancti Bernardi in laudibus Virginis Mariae super euangelium Missus est
Gabriel angelus etc. [Prolog] Scribere me aliquid et deuocio iubet [...]. Omelia s. Bernardi
abbatis. Quid sibi voluit euangelista [...].
Por. F. Stegmüller, Repertorium commentariorum in Sententias Petri Lombardi, 1726;
Schneyer, RLS, I s. 442 nr 8–12. Druk: PL, 183, 55–88.
3. S. 248–389 Jakub z Benewentu [?], Viridarium consolationis de virtutibus et vitiis,
także pod imieniem św. Bonawentury.
78
Incipit viridarium consolacionis ad honorem Dei et ad salutem proximi [Prolog]
Quoniam, ut ait Petrus Apostolus, Spiritu Sancto afflati [...]. Tabula huius libri deuoti [...]. S.
253 Quoniam omne peccatum a superbia trahit originem [...] Explicit Viridarium consolacionis.
Laus Deo. Deo gratis [!]. Ego frater Bernardus de Imola scripsi Anno Domini 1480. Rogate
Deum pro me. Et si herraui parcatis et hemendetis errorem meum amore Dei. Benedictus
Dominus.
Por. M.W. Bloomfield, A Preliminary List of Incipits of Latin Works on the Virtues and
Vices, mainly of the Thirteenth, Fourteenth, and Fifteenth Centuries, [in:] “Traditio”, XI (1955), nr
839 i 823. Druk: Florilegium Cassinense, W: Bibliotheca Cassinensis seu codicum
manuscriptorum..., IV, Montis Cassini 1873-1880, s. 263–315.
4. S. 390–431 Ambroży Autpert, De conflictu vitiorum.
Incipit liber sancti Augustini episcopi doctoris eximii de conflictu viciorum atque
virtutum, valde utilis pro salute anime et corporis. Apostolica vox clamat per orbem [...].
Por. M.W. Bloomfield, B.-G. Guyot OP, D.R. Howard, Th.B. Kabealo, Incipits of Latin
Works on the Virtues and Vices 1100-1500 A.D., Cambridge, Massachusetts 1979 (cyt. Bloomfield i
in.), nr 455; Enc. Katolicka, Lublin 1973, vol. I, s. 415–416; cod. Bibl. Czart. 3421 III f. 154–
159v. Druk: Patrologiae cursus completus (cyt. PL), Series Latina 40, 1091–1103, PL 83, 1131–
1144; PL 17 1149–1168; PL 143, 559–575, dołączono tekst s. 431–432 Amplius enim letatur
Deus de anima desperata [...] quam de ea que numquam fuit perdita [...].
5. S. 432–493 Adalgerus OSB (?), Admonitio ad Nonsuindam reclusam.
Admonitio sancti Augustini ad suam devotissimam matrem valde utilis de laude caritatis.
Petitiones tuas exaudiens o carrissima mater [...].
Por. Bloomfield i in. nr 6115; E. Dekkers, Clavis patrum Latinorum..., W: Sacris Erudiri
III (1951) 1219; Die Handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus (cyt.
dalej Hs. Überleg. Augustini), Vol. III, Wien 1973, ”Österreichische Akademie der
Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte”, H. 289, s. 154. Druk: PL
134, 915–938.
6. S. 493–547 Flores Ojców Kościoła.
S. 493 św. Augustyn; s. 495 Questi infrascripti sonno fioretti o vere auctoritade de lo glorioso
doctore santo Augustino. Molto utile per la salute. Augustinus [...]. Si sciremus fratres quantum
per unum peccatum [...]. Por. Hs. Überleg. Augustini, III, s. 154; S. 502 św. Hieronim; s. 510 św.
Ambroży; S. 515 św. Grzegorz I Wielki; s. 523 św. Bernard, s. 538 Dice santo Bernardo che
ogne fidele christiano [...].
7. S. 548–550 Jacopone da Todi [?], De contemptu mundi.
79
Carmina meliflua sancti Bernardi de contemptu mundi. Cur mundus militat sub vana
gloria [...].
Por. Walther, Carmina, 3934. Druk: L. Małunowicz, Roma christiana. Podręcznik łaciny
chrześcijańskiej, Lublin 1986, s. 214; PL 184, 131D–1316B; inne wyd.
8. S. 550–551 Ps. św. Augustyn, De falsitate praesentis vitae.
Augustinus in secundo de anima quam sit misera et falax vita presens. O vita brevis, vita
falax, quantos de prosperis decipis [...].
Druk: PL 40, 1332.
9. S. 552–675 Flores z Biblii.
Z Księgi Przysłów, Koheleta, Mądrości, Syracha, Apokalipsy, listów św. Jana, św. Piotra, św.
Judy Tadeusza i św. Pawła. S. 667 Finisse li fioritti o vere auctoritade cauade de tutte l’epistole
de santo Paulo apostolo. Laus Deo. Z Izajasza, Trenów Jeremiasza. S. 675 Explicit liber. Amen.
Laus Deo. Ego frater Bernardus de Imola scripsi ad laudem Dei. 1480. Pregati Dio perenni et se
alcuno fallo ce trouati prego che lo emendati.
Uwaga: O rękopisie por. Hs. Überleg. Augustini, III, s. 30, 154.
mikr. BN 17723
2370 I Niem. [XVIII w.]. 19,5 x 16 cm. k. ochr. 2 + s. 522, s. nie zapis. 23 + s. 331–522.
Opr. płsk. Ślady po wiązaniach sk. Niektóre składki mają własną foliację. Pismo kilku rąk.
Kopiariusz. Pismo kilku rąk. Odcięcia k. między s. 56 a 57. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Pomniki prawne miasta Torunia z lat 1523–1634 oraz varia.
1. „Reformation [...]” króla Zygmunta I Starego wydana 22 VIII 1523 w Krakowie, s.
303–330. (Por. Bibl. Czart. rkps 2431, s. 1–47, 135–169; rkps 2435, s. 772–788).
2. „Schöppen Model des Erbarn Gerichts Alter Stadt Thorn aus einem alten Model Anno
1444 beschrieben [...] einhellig approbiret Anno 1613 [...]”, s. 5–29. Na s. 31–35 regestr.
3. „Koniglicher Stadt Thorn Willkühren Rechte [...]”, z lat 1632 i 1634, s. 177–302.
4. „Gerichtlicher Proces [!] der Stadt Thorn”, 1634 r., s. 121 i 166. Na s. 167–168 regestr
oraz nota, s. 169–170.
80
5. Fragmenty różnych ustaw miejskich i przepisów sądowych, b.d., s. 37–38, 41–47, 49–
56, 59–66, 67–72, 75–80, 83–87, 89–90, 93–106.
6. Spis datków uiszczonych przez członków sądu spadkowego m. Torunia w latach
1617–1690 oraz (inną ręką) w l. 1699–1700, s. 107–119.
7. Spis zawartości rkpsu (obejmuje jedynie ustawy prawne ze s. 5–120), s. 1.
mikr. BN 17724
2371 II Pol. pocz. XIX w. 21 x 18 cm. K. ochr. 2 + s. 16 + k. nlb. 2., s. nie zapis. 4.
Opr. płsk. Stara paginacja atramentem. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie złoc. tyt.:
„Książka katechizmu M. N. S”. Na s. 1 i 16 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Książka katechyzmu przez twórcę dla ministrów y wszelkich stanów sporządzona z
którey można się wiele zbudować poczciwym dobrze myślącym, starożytnym
Polakom roku 1814 wydana albo Opis katechizmowy uszczęśliwienia Xięstwa
Warszawskiego od iego narodzenia czyli od roku 1807”.
Paszkwil polityczny nieznanego autora.
mikr. BN 17725
2372 I Pol. ok. r. 1551, 18,5 x 14,5 cm. K. ochr. 1 + s. 194, s. nie zapis. 2.
Opr. tekt. Pismo dwóch rąk. Na s. 1 i 194 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego oraz
Bibl. Puławskiej.
Zbiór pieśni religijnych na różne święta kościelne wypisane ze zbioru drukowanego w
Brześciu Litewskim w roku 1551.
Uwagi: 1. Na s. 1–2, 13, 14 regestry.
2. Rkps zdefektowany wg pierwotnej foliacji czyli tzw. Listów. Brak k. I–IV. List
VI następuje po XV-ym; List IX po VI-ym; List XI po s. 14 paginacji ołówkiem;
81
List XV po Liście VIII-ym; List XXXIX po XXXI-ym; a List XXXII następuje
po Liście XXXVIII-ym. Foliacja pierwotna wg Listów czyli kart doprowadzona
została do Listu LXXXV tzn. do s. 165 paginacji ołówkowej. Pieśni dalsze
posiadają paginację późniejszą od s. 167–190 i nie posiadają końca, zaznaczono
jedynie tytuł ostatniej Pieśni.
3. Na s. 191–194 dwie modlitwy, w tym pierwsza bez pocz. [z pocz. XVII w.].
Bibliogr.: Rkps został opisany i opracowany dokładnie przez Mikołaja Bobowskiego,
Polskie pieśni katolickie, Kraków 1893, s. 179 i nn.
Prow.: Zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Por. Bibl. Czart.
rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 13663
2373 I Łac. [pocz. XVIII w.]. 18,5 x 14,5 cm. K. ochr. 2 + s. 178 + k. nlb. 1, s. nie zapis. 5.
Opr. płsk. Pismo kilku rąk. Na s. 1 i 175 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Caput sub Lauro geminum Apollo et Mercurius [...] explicatum [...] Posnaniae in
Collegio S[ocietatis] J[esu]”.
Traktat o poetyce nieznanego autora powstały w kolegium jezuickim w Poznaniu.
Prow.: 1. Na k. ochr. notatka: „Hic liber est Petri Będkowski Anno 1760 d[ie] vero 29
Augusti” oraz tym samym pismem na następnej karcie: „Ta kxiążka iest od Pana Jakuba
Wolniewicza roku Pańskie[go] 1760 dnia 1go sierpnia”.
2. Zakupiono w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu w 1853 r. (Por. Bibl. Czart.
rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17726
2374 I Łac. [XVII w.]. 18,5 x 14,5 cm. S. 46 + k. nlb. 1, s. nie zapis. 1.
82
Opr. tekt. powlekana jedwabiem zniszcz. Pismo jednej ręki. Tyt. na przedn.: „Vita s[anct]i
Casimiri co[n]fess[oris] ex ser[enissi]mis Poloniae regibus et magnis Lithuaniae ducibus
clarissimi”. Na s. tyt. i 46 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego i Arch. Czartoryskich.
„Vita s. Casimiri [...] a [...] Zacharia Ferero Vincentio ep[isco]po Gardiensi in
Polonia[m] et Lithuania[m] legato Ap[osto]lico [...] conscripta Anno salutis MDXX
[...]”. Kopia.
Żywot św. Kazimierza pisany jako podstawa do kanonizacji królewicza, s. 1–31.
Rkps zawiera ponadto:
1. „Die IV Martii S. Casimiri Confessoris duplex per Poloniae Regnum et Magnum
Ducatum aliasque Provincias ipsorum sceptris subiectas. Officium totum sumitur de communi
conffessorum non Pontificum praeter propria, quae sequuntur. Oratio [...]”, s. 32–34.
2. „Hymnus quem s. Casimirus princeps et composuit ipse et quotidie recitare solitus fuit
[...]” (Hymn św. Bernarda z Clairvaux). s. 35–44. Por. PSB, T. XII, s. 287; Enc. Kościelna
Michała Nowodworskiego, T. X, Warszawa 1877, s. 274–275.
Druk: Vita S. Casimiri, Kraków 1521; Estr. XVI, 201.
Prow.: 1. Na s. 46 notatka: „Ex libris Lucae Josephi Dudziński 1687”.
2. S. 1: „Manuscrypt ten kupiłem od Żyda w Londynie za 16 szylingów w r.1847
dr Gutowski” zaś na s. tyt. poniżej tyt. podpis: „Dr A[rtur] R. Gutowski”.
mikr. BN 17727
2375 II Pol., franc. 1753–1810. 23,5 x 19,5 cm. K. ochr. 2 + s. 102, s. nie zapis. 60.
Opr. płperg. Oryg. Na grzbiecie naklejki sk. ze złoc. tyt.: „Listy [Jana Jerzego] Flemminga,
[Karola] księcia Kurlandzkiego i inne”.
Korespondencja Antoniego Zabiełły marszałka powiatu kowieńskiego oraz innych
osób.
83
Antoni Zabiełło marsz. pow. kowieńskiego i łowczy lit.
Listy od następujących osób:
1. Czartoryski Adam Kazimierz, 1767–1779, b.d. (5), s. 41–42, 45–60.
2. Flemming [Jan Jerzy] podsk. w. lit., 1753–1764 (10 w tym 2 kopie), s. 5–6, 9–12, 17–
22, 25–40.
3. Głuchowski Dominik, 1778, s. 43–44, oryg.
4. Karol ks. kurlandzki, 1762–1768 (7), s. 77–102.
Korespondencja różna
Listy następujących osób:
5. Czartoryski Adam Jerzy do Zaleskiego wojskiego lidzkiego, 1810, s. 71–72.
6. Tenże do [Tomasza] Wawrzeckiego prezesa Komisji Edukacyjnej Wileńskiej, 1810, s.
73–74, kopia.
7. [Czartoryski Adam Kazimierz] gen. z. podolskich do [Karola Radziwiłła] wdy wil.,
1779, s. 61-2, kopia.
8. Flemming [Jan Jerzy] do [Jana] Zabiełły kaszt. mścisławskiego, 1757, s. 13–14.
9. Plater A[dam] do Zaleskiego cześnika lidzkiego, b.d., 1779 (2), s. 65–70, oryg.
10. NN do Zaleskiego cześnika lidzkiego, 1779, s. 63–64.
mikr. BN 17728
2376 I Pol., łac. 1675. 18 x 12 cm. K. ochr. 2 + s. 32, s. nie zapis. 2.
Opr. sk. tłocz. elem. rośl. i ramki. Na obu okł. tłocz. herb jezuitów z krzyżem i napisem
„IHS”. Perg. Pismo dwóch rąk. Rkps pisany atramentem czarnym i złotym. Winieta na s. 1 i h.
na s. 2 zdob. złotem, podobnie jak inicjały i tekst. Na s. tyt. piecz. Bibl. Puławskiej.
„Promtuarium compendiosae devotionis [...] collectum Anno salutis MDCLXXV”.
Zbiór modlitw zebrany przez [ks. Wojciecha Borzęckiego].
1. „In stemma [...] Morstynorum emblema” z h. Leliwa, s. 2.
84
2. Dedykacja z własnoręcznym podpisem Wojciecha Borzęckiego pisana do Jana Andrzeja
Morsztyna podsk. w. kor. i star. kowalskiego, tucholskiego i zawichojskiego, 20 IX 1675,
Warszawa, s. 3–6.
3. Modlitwy, s. 7–28, w tym jedna modlitwa w jęz. pol.: „Suplika nabożna do Pana Boga w
ciężkich potrzebach Królewstwa [!] Polskiego”, s. 21–24.
4. Na s. 29 modlitwa dopisana ręką późniejszą.
Prow.: 1. Na k. przedtyt. notatka: „Poss[esor] Ern[st] Andr[eas] Christophorus
Callenberg [...] Rector Scho[lae] Weissenscens[is] 1800”.
2. Na s. verso k. przedtyt. notatka: „M. E. Pfister 1822”.
mikr. BN 17729
2377 I Niem., łac. [1712]. 20 x 16 cm. K. ochr. 2 + s. 234, s. nie zapis. 67.
Opr. płsk. cz. kart uszk. Pismo dwóch rąk. W tekście rysunki i plansze fortyfikacji
wykonane piórkiem. Na s. ostatniej notatki wykonane ręką autora. S. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Collegium fortificationis habitum a proffessore Joh[anne] Naudée Berolini in
Collegio Joachimico et observatum a me studioso Johanne de Lubienieckij Nobili
Polono Anno 1712”.
Prow.: Na wewn. s. okł. przedn.: „Joh[annes] de Lubieniec Lubieniecki [...] medicinae
doctor m[anu] p[ropria].
mikr. BN 8214
2378 I Niem., [XVII w.]. 19,5 x 15 cm. S. 20 + nlb. 2.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Na s. 1 nlb. próby pióra NN ręka. Rkps posiada obwolutę
makulaturową XVI-wiecznego druku z fragm. kazań o św. Augustynie i św. Bartłomieju. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
85
„Copia der Santa Ligischen bündniss, geschehn zu Ferrara den 12 Julii a[nn]o 1586”.
mikr. BN 17730
2379 I Łac. XVI/XVII w. 10 x 16 cm. k. ochr. 2 + s. 216 + k. nlb. 1, s. nie zapis. 1.
Opr. perg. zniszcz. Tłocz. ramki. Uszk. grn. cz. kart rkpsu. Pismo dwóch rąk. Na przedn.
okł. trudno czytelny emblemat, na tylnej krzyż z napisem: „IHS” w tarczy owalnej, luźne k. Na
wewn. s. okł. przedn. fragm. modlitwy „Zdrowaś Mario ...”, na tylnej k. ochr. verso notatka
dotycząca roku 1306 pisana ręką kopisty pierwszej cz. rkpsu. Na s. 3 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Annales Stanislai Orichovii”.
1. „Annales” Stanisława Orzechowskiego, s. 1–166 poprzedzone dedykacją na s. 1–7,
kopia z końca XVI w.
Druk: Dobromil 1611.
2. „Pospolithe ruszenie al[ia]s rokosz sub Sigismundo primo Stanislai Orichovij”, b.
zakończenia, kopia z końca XVI lub pocz. XVII w., s. 167–216.
Uwaga: Tekst tego rkpsu wykazuje różnice z wydaniem toruńskim z 1854 r. opracowanym
przez T. Działyńskiego. Por. Estr. XXIII, s. 444–445.
Prow.: Na wewn. s. okł. tylnej notatka: „Johannes Wysocski de Budzisław, venator
Calisiensis possesor huius libri 1609”.
mikr. BN 9145
2380 II Łac. [XVII w.]. 19,5 x 16,5 cm. S. 292, nie zapis. 10.
86
Opr. perg. z makulatury średniowiecznego [XV w.] rkpsu muzycznego z notacją. Na
grzbiecie tyt. jak niżej. Pismo kilku rąk. Na s. 1 i 292 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Retorica”. Traktat filozoficzno-historyczny napisany przez nieznanego autora w
oparciu o dzieła Arystotelesa.
mikr. BN 17731
2381 II Niem., łac. [I poł. XVII w.]. 20 x 16,5 cm. K. ochr. 2 + s. 234, s. nie zapis. 123–236.
Opr. perg. zielona, ślady po wiązaniach tasiemkowych. Pismo jednej ręki. W grn. cz.
grzbietu notatka atramentem: „Nr 91”; tamże naklejka z tyt. jak niżej. Na s. 1 i tylnej k. ochr.
piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Accisen der Stadt Dantzig und wie es mit den selben gehalten wird”
1. „Von den Accisen der Stadt Dantzig und wie es mit den selben gehalten wird”, s. 5–75.
2. Wilkierze Rady m. Gdańska z lat 1387–1654, s. 77–122 oraz przywileje królów polskich
dla Gdańska, m.in. Zygmunta III z 12 IV 1590, s. 95–100; Władysława IV z [1636], s. 94, 101–
102; Jana Kazimierza z [1651], s. 103–104.
3. „Ordo et dispositio titulorum”, s. 3–5.
Prow.: Rękopis zakupiono w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu w 1853 r.
mikr. BN 17732
2382 I Łac. [XVII w.]. 19,5 x 15 cm. K. ochr. 2 + s. 170 + k. nlb. 1.
Opr. tekt. Pismo jednej ręki. Na k. tyt. i s. 170 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
87
„Practica criminalis seu modus corrigendi fratres minores regularis observantiae ex
statutis eorundem, tam generalibus praecipue Vallisoletanis Anni 1593, quam
provincialibus diversorum capitulorum in provincia Poloniae celebratorum breviter
collectus et compillatus”.
Prow.: Rękopis kupiono w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu w 1853 r. (Por. Bibl.
Czart., rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17773
2383 I Niem. 1661. 19 x 15 cm. K. ochr. 2 + s. 102+ 1 k. tyt. nlb., s. nie zapis. 15.
Opr. sk., tłocz. ramki. Pismo trzech rąk. Na k. tyt. recto i s. 99 piecz. Arch. Adama Jerzego
Czartoryskiego.
„Kirchenn Ordnung unndt [!] Ceremonienn alhier in königlichen Stadtt Tohrenn [...]
Anno 1661 [...]” [!].
Prow.: Rkps zakupiono w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu w 1853 r. (Por. Bibl.
Czart. rkps Ew. 2361, s. 71–74.)
mikr . BN 17734
2384 I Łac. 1591. 19 x 15,5 cm. K. ochr. 2 + s. 56, s. nie zapis. 2.
Opr. tekt. Pismo jednej ręki. Na s. 1 i 55 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Jura municipalia Terrae Prussiae Anno Domini MDXCI” w 61 rozdziałach.
Uwaga: Na s. 55 notatka: „Finis Juris Culmensis”.
mikr. BN 17735
88
2385 I Łac. 1610–1611. 19 x 16 cm. K. ochr. 1 + s. 482, s. nie zapis. 28.
Opr. perg. ślady po wiązaniach. Pismo kilku rąk. Na grzbiecie tyt. atramentem:
„Introductio in dialecti[cam]”. Na s. 1 i 478 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Podręcznik do ćwiczeń retorycznych [z kolegium jezuitów w Poznaniu].
1. „Introductio in universam Artistotelis dialecticam”. Wykłady ze wstępu do Dialektyki
Arystotelesa, s. 1–102.
2. Mowy Jakuba Bieleckiego, s. 111–125, 285–300, 301, 302–304, 305–308, 443–450.
3. Fragmenty dialogów i dysput filozoficzno-retorycznych, s. 130–137, 144–168, 171–176,
315–441.
4. Traktaty filozoficzne, s. 176–181, 181–194, 195–203, 203–232, 234–237, 240–284,
451–478.
Uwaga: Na s. 129 notatki tą samą ręką: „Posnaniae sub magistro Boleslavio rhet.
Professore Anno Domini 1610” oraz s. 314: „Posnaniae sub R[everen]do patre Obornicensi
[Rhet.] Profes[sore Anno] Domini 1611”.
mikr. BN 17736
2386 I Pol., łac. XVII w. 18,5 x 15,5 cm. S. 338, s. nie zapis. 5.
Opr. uszk., ostatnie k. zniszcz. Pismo wielu rąk. Kopiariusz. Na wewn. s. okł. drobne
notatki. Rkps pisany przez NN osobę i Władysława Rogalińskiego, który w kilku miejscach
zaznaczył: „moje”, „pisane przeze mnie”. Na s. 1, 44, 144, 244, 334 piecz. Arch. Adama Jerzego
Czartoryskiego i Bibl. Czartoryskich.
Silva rerum Władysława Rogalińskiego.
Materiały publiczne i prywatne z lat 1587–1667.
PUBLICZNE
89
KRÓL I PAŃSTWO
A. Polska
Zygmunt III Waza
Materiały z lat 1587–1621, b.d.
1. „Potrzeba Byczynna opisana R[oku] P[ańskiego] 1588”, s. 116–134.
2. „Wiazd króla Zygmunta III do Krakowa X decembris [1587]”, s. 79–81.
3. „Przemowa króla [...] do panów rad y do rycerstwa secunda Martii po koronacji zaras
[!]”, 1588, s. 68–69.
4. „Conditiones pacis inter [...] regem Poloniae et [...] archiducem Maximilianum [...]”.
Układ bytomsko-będziński, 9 III 1589, s. 69–70.
5. „Pasquil na drugie wesele królewskie” z okazji ślubu Zygmunta III z Konstancją w
1605, s. 84–87 oraz inne wiersze „Heynał”, s. 87 i „Pasquil”, s. 87–89.
6. „Script przed weselem królewskim w dworcu [...] [Bernarda] Maciejowskiego
podrzucony”, 1605, s. 89–91.
7. „Przemowa żołnierza do króla [...]”, [1621], s. 220–224.
8. [Paulo Bombini], „Aeternitati Sigismundus III [...] datus rex”, s. 139–142.
9. „Tu wszystka ślachta śpiewa”, s. 208.
10. „Copia listu do J. K. M., który [...] Stanisław Żółkiewski za ten czas hetman [...]
zostawił przy pieczęci w Barze na expedita przeciwko Skinder Baszy wyieżdżaiąc”, 1620, s.
155–157.
Druk: Żółkiewski Stanisław. Pisma ..., wydał A. Bielowski, Lwów 1861, s. 374–378.
11. List NN do króla, b.d., s. 134–135.
Władysław IV
Listy:
12. „List [...] Urbana VIII [papieża] do króla [...] Władysława strony Kazimierza królewica
co jezuitą beł został”, 1643 s. 268–269. Druk: Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae... ab
Augustino Theiner, T. III, Romae 1863, nr 372 oraz „responsio” na powyższy list, 1643, s. 269270.
Karol Ferdynand Waza pretendent do tronu polskiego
13. „List królewica Karola [Ferdynanda Wazy] biskupa płockiego y wrocławskiego o
królestwo prosząc przez [...] Kr[z]ysztofa Grzymułtowskiego”, [1648], s. 253–254.
90
Jan Kazimierz
Materiały z lat 1655–1667
14. „Orzeł do Wielgopolaków na przy[j]ście króla szwedzkiego do Gniezna”, 1655, s.
278–281.
15. „Wiersz o koronie polskiey od Szwedów spustoszoney 20 jan[uarii] 1656”, s. 284–286.
16. „Paszkwil na króla [...]”, s. 295.
17. „Respons” na powyższy paszkwil, s. 295.
Poselstwo do Turcji 1667 r.
18. „1667. Terminata wyprawy [Hieronima] Radziejowskiego polskie[g]o do cesarza
tureckie[g]o posła na co z [s]karbu wziął sto tysięcy in Maio”, s. 325–326.
Lenna polskie
Prusy
19. „Status Prussiae Ducalis”. Geneza statusu prawnego Prus z czasów Zygmunta Starego I
Zygmunta Augusta, poł. XVII w., s. 296–309.
20. „Memoriał anni 1629” w sprawie wydarzeń w Prusach, s. 169–170.
21. „Confessio Prussiana”. Satyra na króla i Królestwo Polskie nieznanego autora, 1626–
1638, s. 207.
B. Państwa obce
Anglia
22. „Breve” papieża Grzegorza XV skierowane do [Karola] królewicza ang. [późn. króla
Karola I], 21 IV 1623, s. 38–41.
23. „Anagramma”. Satyra pisana na Ferdynada II Habsburga, po r. 1619, s. 242.
24. „Wiersze złożone, kiedy Magdeburg wziął Tylli hetman cesarski roku 1632 [...]”, (2
egzempl.), s. 327–330.
25. List Jana Zamoyskiego kancl. w. kor. do ks. Karola Sudermańskiego, 1601, s. 70–71.
Francja
26. „Epitaphium Julij cardinalis Mazarini”, 1661, s. 290–292.
91
Macedonia
27. Privilegium ab Alexandro magno Macedonorum rege”, [z 320 r. p. n. e ], s. 158.
Rosja (Moskwa)
28. „Wypis tego jakim kształtem przeszły car podszedł dziedziców własnych w państwie
moskiewskim [...]”, [1605], s. 112–116.
Szwecja
Gustaw Adolf
29. „Lamentatio in obitum Gustavi Adolphi”, 1632, s. 65–68 oraz „Epitaphium [...]”, s. 68.
30. „Gustavi Adolphi tumulus. Viator ne subsistas”, 1632, s. 144–147.
31. „In mortem Papenheim et Gustavi descriptio”, [1632], wiersz, s. 249–252.
32. „Pieśń o Karolu [X Gustawie] królu szwedzki[m] 1658”, s. 310–313.
33. „Nagrobek Carolowi [...]”, 1660, s. 288–290.
34. „De conversione Reginae Sueciae Romam proficiscentis 20 Decembris 1655”, s. 278.
Materiały inne
35. „Pikieta różnych potentatów świata z Gdańska 7 Februarii 1656”, s. 281–283.
SEJM
Materiały z lat 1596–1643
36. „Słuchanie posłów papieskiego y cesarskiego 21 april[is] 1596”, s. 105–107.
37. „Przemowa do króla [...] Krzysztofa Wiesiołowskiego marszałka poselskiego 1618”, s.
147–151.
38. Grzegorz XV papież, Breve do stanów kor., 20 IV 1623, s. 36–38.
39. „Respons [...] marszałka poselskiego [...] Marcina Żegockiego sędziego wschowskiego
na praktyki cudzoziemskie y de eligendo successore K[róla] Jego M[ości] contrarietas”, 1626, s.
233–235.
40. „Rozsądek propositiey de modo eligendi regis [...] senatorom od [...] [Zygmunta III] in
deliberatoriis przed seymem podaney Anno 1630”, s. 1–34.
41. „Votum [Jana Wężyka] arcybiskupa [gnieźnieńskiego] posłane na seym”, [1632], s.
72–79.
92
42. „Oratio ad nuncium apostolicum [Mario Filonardi] habita Varsaviae a [...] Jacobo
Sobieski pal[a]t[in]o Russiae a rege cum alijs senatoribus misso tempore comitiorum Anno
D[omi]ni 1643”, s. 243–248.
SEJMIKI
Materiały z lat 1620–1632, b.d.
43. „Votum szlachcica iednego na seymiku pod tenże czas confoederatiey żołnierza
moskiewskiego”, b.d., s. 151–153.
Krakowskie
44. [Jerzy Zbaraski ] kaszt. krak., List na sejmiki, [po r. 1620], s. 50–57.
45. „List na seymik [...] [Jerzego] Zbarawskiego [!] strony żołnierzów”, 1620–1631, s.
224–230.
Wielkopolskie
46. List królewicza Władysława [późn. Władysław IV] na sejmik sieradzki do Szadku, 24
IX 1625, s. 167–169.
47. „Puncta niektóre na seymiku podczas interregnum ode mnie [Wład. Rogalińskiego]
proponowane w Szadku a[nn]o 1632”, s. 46–48.
48. „Articuly seymiku srzedzkiego”, b.d., s. 35.
49. „Mowa na electij podsędka wschowskiego od [...] Krzysztofa Grzymułtowskiego
kasztel[ana] poznań[skiego]”, b.d., s. 317–318.
URZĘDY, URZĘDNICY
Listy z lat 1603–1620
50. Jazłowiecki Hieronim wdy podolski do [Stanisława] Stadnickiego „Diabła”, 1606, (3),
s. 93–100, 103–105.
51. [Raduł Serpan VIII] hospodar wołoski do [Krzysztofa] Dzierżka, [po r. 1603], s. 111–
112.
52. Stadnicki Stanisław „Diabeł” do Hieronima Jazłowieckiego, 1606 (2), s. 95–96, 100–
103, respons (Por. nr. 50).
53. „Copia listu [...] [Jerzego Zbaraskiego kaszt.] krakowskiego do prz[yiacie]la swego”,
[ok. r. 1620], s. 64–65.
54. „List miełosnika Rzeczypospolitey [...] [Jerzego Zbaraskiego]”, 1628, s. 242.
KONFEDERACJE, ROKOSZE
93
Rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego
55. „Votum ślachcica [!] polskiego na rokoszu za królem die 6 A[u]gust[i] Anno 1606”, s.
159–161.
SĄDY
Trybunał Koronny
56. „Votum na wybieranie deputatów [...]”, b.d., s. 44–46.
WOJSKO
Materiały z lat 1600–1634
57. Spis wojska w czasie wyprawy wołoskiej Jana Zamoyskiego, [ok. r. 1600], s. 108–111.
58. „Przemowa [Hieronima] Kleczkowskiego pułk. lisowskiego wychodząc z granice
Polski na cesarską”, [1620], s. 256–258.
59.
„Winszowanie
imieniem
szlacheckim
woiewództwa
kaliskiego
[Stefanowi
Chmieleckiemu]”, [po r. 1625], s. 136–138.
60. „List winszuiący ab aequestri ordine”, [Stefanowi Chmieleckiemu, po r. 1625], s. 135–
136.
61. „Comisia (!) kozaków zaporoskich”. Dekret Stanisława Koniecpolskiego i in., 6 XI
1626, s. 161–166.
62. „Dług woysku pruskiemu Anno Domini 1627”, s. 169.
63. Mikitiniec Hawryło, „List żołnierza quarcianego z woyska pruskiego 1628”, s. 209–
210.
64. „Comput woyska 27 Augusti 1634 pod Kamieniec przeciwko Abazy paszy tureckiego
ściągnionego”, s. 272.
KOŚCIÓŁ
Prymas
65. List Krzysztofa Dzierżka do [Stanisława Karnkowskiego] arcybpa gnieźn., [ok. 1600],
s. 108.
66. „Pasquil na [Wojciecha] Baranowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego”, [przed r.
1615], s. 82–83 oraz „Rescript na to”, s. 83–84.
Biskupi, biskupstwa
67. List Andrzeja Szołdrskiego na wiazd [do] biskupstwa poznańskiego”, 2 XI 1636, s.
235.
94
68. „Pasquil o biskupstwo warmińskie co ie król Zygmunt dał królewicowi [Janowi
Albrechtowi Wazie] synowi swoiemu”, 1621, s. 62–64.
69. „Iudicium de responsione Gorscy contra Herbertum in controversia de periodis,
Philippo Padniewski episcopo Cracoviensi decernente” [!] b.d., s. 203–306.
KOŚCIÓŁ
Polska
Wiersze jezuickie i antyjezuickie
70. „Elogium Sigismundi III regis Poloniae ac Sueciae a [...] [Przemyslao] Rudnicki
Societatis Jesu concinnatum”, s. 142–144.
71. „Absolutio jesuitae Bobolae” s. 207.
72. „Lectio apostoli Bembi [Mateusz Bembi] Jesuitae”, s. 208.
73. „Monita privata Societatis Jesu”, s. 271.
74. „In laudem Societatis Jesu”, s. 271.
75. „O jezuitach” w Krakowie, s . 272.
76. Notatki i drobne uwagi, s. 42–44; „Tribus est parentem”, s. 224; „Oratio in assertione”,
s. 41–42; anagram, s. 242.
Listy różnych osób:
77. Zbaraski [Jerzy] kaszt. krak. do prowincjała jezuitów, [po r. 1620], s. 58–62; oraz s.
57–58. Druk: Listy Księcia Jerzego Zbaraskiego kasztelana Krakowskiego z lat 1621–1631,
wydał A. Sokołowski, Kraków 1878, s. 161.
78. „List od pana Jarockiego o syna jezuitę”, b.d., s. 158–159.
Kościół we Francji
79. „Decreti Parlamenti Parisiensis contra jesuitas capita. 28 Decembris [1611]”, s. 266–
267.
80. „Responsum Venetorum pro restitutione jesuitarum intercedente nuntio regis Galliae”,
1626, s. 267–268.
Wiersze inne
81. „Votum S. Antoniemu w Kobylinie”, s. 263–264.
82. „Na[y]świętszy Pannie”, s. 264.
83. „Na Passiey”, s. 265.
95
84. „Aniołowi”, s. 265.
85. „Lutrów deriwatia” [!], s. 313–316.
GAZETY PISANE
86. „Nowiny z Krakowa strony [Maryny] Mniszkówny carowy moskiewskiey”, [1605], s.
208–209.
PRYWATNE
Materiały procesowe
87. „Przy iednaniu [...] Bilskie[g]o z [...] Rogaczowskim mowa moia [Wład.
Rogalińskiego] iako roziemce”,1632 [?], s. 48–49.
88. „Straszny punkt z testamentu p. Piotrowskiego w woiewództwie bracławskim 1637”, s.
241–242.
89. „Dekret [...] Piotra Obornickiego [...] 1648”, [11 III], s. 254–256.
Mowy weselne
90. „Oddawanie małżonki Jadwiszki ze Lwowa [...] starościny merecki[ey] [...] [Janowi]
Wypyskiemu chorążemu nurskiemu przez [...] [Jakuba Maksymiliana] Fredra podkom.
przemyskiego w Warszawie 1637”, s. 258–261.
Mowy pogrzebowe i epitafia
91. Różne epitafia z lat 1620–1626, m.in. Stanisława Żółkiewskiego (+ 1620), s. 238;
Remigiana Kłobukowskiego (+ 1627) s. 239–240; Krzysztofa Łąckiego (+ 1626), s. 240–241
oraz inne, s. 248, 266; Jana Silnickiego (+ 1621) s. 240.
92. „Nagrobek [...] plebana Czesramskiego [...]”, s. 265.
93. „Nagrobek [Stanisława] Lubomirskiego woiewody krakowskiego”, 1649, s. 286–287.
94. „Nagrobek [...] [Jerzego] Ossolińskiego kanclerza [w. kor.], [po r. 1650], s. 262–263.
95. „Hospes” i „Epitaphium Piotrowina”, 1636, s. 240-241.
96. „Mowa do [...] [Zygmunta III] po zejściu [...] [Jakuba Potockiego] woiewody
braczławskiego [!] pod Smoleńskiem”, 1611, s. 153–155.
97. „Nagrobek Januszowi Radziwiłłowi [...]” wdzie wil., [1655], s. 273–277.
98. „Nagrobek [...] [Jędrzeiowi] Starkowieckiemu kasz[telanowi] łęczy[ckiemu] [...]”, 17
IX 1661, s. 293–295.
96
99. „Nagrobek [...] Samuela Twardowskiego poety polskiego sam go sobie pisał 1661”, s.
292–293.
100. „Lament po śmierci [Jana] Zamoyskiego”, [1605]. Wiersz, s. 91–93.
Wiersze
101. Dwuwiersz, inc.: „Nawróć się serce [...]”, s. 265.
102. „Epitaphium Marchionis Piscariae”, b.d., s. 207.
103. „Gratis albo diskurs plebana z ziemianinem”, s. 171–203.
Prognostyki
104. „Prognosticon astrologicum in Annum 1654 [...]”, s. 271.
105. „Prognostyk 1666”, s. 318–325.
Listy (formularze zaproszeń)
106. „List odpisuiący na wesele”, 1637 s. 236.
107. „List na wesele proszący”, s. 236–237.
108. „List cieszący przyiaciela”, s. 237.
Prow.: 1. Na wewn. s. okł. przedn.: „Hic liber Wladislai Rogaliński”.
2. Rkps zakupiono w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu w 1853 r. (Por. Bibl.
Czart. rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17737
2387 II Łac. XIII. Perg. 19,5 x 14 cm. S. 1176 (recte: 1172) + 1 k. S nie zapis.: 2, 1094, k. I.
Biblia
1. S. 1-1093: Biblia z prologami; S. 491-500 capitulare evangeliarum; S. 501-503 oficjum
zmarłych.
S. 1 (inną ręką:) indeks ksiąg Biblii; S. 3-8: 2 prol. św. Hieronima [Por. Repertorium Biblicum
medii aevi, collegit F. Stegmüller (cyt. RB) vol. I et VIII 284, RB 285]; S. 9-44: Rdz (od 3, 1); S. 4576: Wj; S. 76-97: Kpl; S. 97-127: Lb; S. 127-154: Pwt; S. 154-155: prol. Joz [RB 311]; S. 155-172:
97
Joz; S. 172-191: Sdz; S. 191-194: Rut; S. 194-195: prol. Kr [RB 323 et VIII]; S. 195-222: 1 Sm; S.
222-244: 2 Sm; S. 244-270: 1 Kr; S. 270-297: 2 Kr; S. 297-298: Incipit prefacio sancti Ieronimi in
libro [1] Paralipomenon [RB 328 et VIII]; S. 298-322: 1 Krn; S. 322-353: Incipit liber secundus
Paralipomenon [2 Krn]; S. 353-354: prol. Ezd [RB 330 et VIII]; S. 354-363: Ezd; S. 363-375: Ne
Verba Neemie filii Helchie; S. 375-387: apokryf 3 Ezd (Encyklopedia, KUL I col.758, IV col.1479;
RB I et VIII 94,1] Incipit liber Ezre secundus; S. 387: prol. Tb [RB I et VIII 332]; S. 387-395: Tb; S.
395-396: prol. Est [RB I et VIII 341]; S. 396-406: Est; S. 406: prol. Jdt [RB I et VIII 335]; S. 406417: Jdt; S. 417-419: prol. Hi [RB I et VIII 344]; S. 419-438: Hi (do 39, 25); S. 439-490: Ps (od 2,
9); S. 491-500: capitulare evangeliarum (incipit, explicit i dzień na jaki wypadają)]; S. 501-503:
oficjum zmarłych; S. 504: prol. Prz [RB I et VIII 457]; S. 505-526: Prz; S. 526-534: Koh; S. 534538: Pnp; S. 538-552: Mdr; S. 552-553: prol. Syr [RB 26]; S. 553-593: Syr; S. 593-594: prol. Iz [RB
482]; S. 594-640: Iz; S. 640: prol. Jr [RB 487]; S. 640-697: Jr; S. 697-702: Lm, S. 701-702: Incipit
oratio Jeremie prophete [=Lm 5]; S. 702: prol. Ba [RB 491]; S. 702-708: Ba, S. 706-708: list
Jeremiasza =Baruch VII] Incipit exemplum epistole eiusdem quam misit [...]; S. 708-709: prol. Ez
[RB 492]; S. 709-756: Ez; S. 757-758: prol. Dn [RB 494]; S. 758-776: Dn; S. 777: prol. XII
Proroków [RB 500]; S. 777-782: Oz; S. 782: prol. Jl Isidori Hispalensis [RB III 5208, druk PL 83,
170]; S. 782-785: Jl; S. 785: prol. Am [RB 512, różny explicit]; S. 785-790: Am; S. 790: prol. Ab
[RB 516]; S. 790: Ab; S. 790: prol. Jon [RB 521]; S. 790-792: Jon; S. 792-796: Mi; S. 796-797: Na;
S. 797-799: Ha; S. 799-801: So; S. 801-803: Ag; S. 803-811: Za; S. 811-813: Ml; S. 813-814: prol.
Mch [RB 551]; S. 814-846: 1 Mch; S. 846-864: 2 Mch; S. 865-892: Mt; S. 892-893: prol. Mk [RB I
et VIII 607]; S. 893-910: Mk; S. 910-941: Łk; S. 941-942: prol. J [RB I et VIII 624]; S. 942-966: J;
S. 966-997: Dz; S. 997: prol. Jk Isidori Hispalensis [RB I 805, druk PL 83, 153]; S. 997-1000: Jk; S.
1000: prol. P [RB VI 10198,2? et VII 10346]; S. 1000-1003: 1 P; S. 1003-1005: 2 P; S. 1005-1008:
1 J; S. 1008: 2 J; S. 1009: 3 J; S. 1009-1010: Jud.; S. 1010: 2 prol. Rz [RB 677, RB III 5461 (różny
explicit]; S. 1010-1022: Rz; S. 1022: prol. 1 Kor [RB 684]; S. 1023-1034: 1 Kor; S. 1034: prol. 2
Kor [RB I 699?, IV 6657?, IX 8929,3?]; S. 1034: prol. 2 Kor [RB 696]; S. 1034-1043: 2 Kor; S.
1043: prol. Gal [RB 707]; S. 1043-1047: Gal; S. 1047: prol. Ef [RB 715] [...] Sciendum sane, quod
hec epistola quam nos ad Ephesios scriptam habemus, heretici et maxime marcioniste ad
Laodicencios adtitulant.; S. 1047-1051: Ef; S. 1051: prol. Flp [RB 728]; S. 1051-1054: Flp; S.
1054-1055: prol. 1 Tes [RB 747]; S. 1055-1057: 1 Tes; S. 1057: prol. 2 Tes [RB 752]; S. 1057-1058:
2 Tes; S. 1058: prol. Kol [RB 736 (inny explicit]; S. 1059-1061: Kol; S. 1061-1062: List do
Laodiczan, apokryf [RB I et VIII 233]; S. 1062: prol. 1 Tm [RB 765]; S. 1062-1065: 1 Tm; S. 1065:
2 prol. 2 Tm.] [RB 772, RB 770]; S. 1065-1068: 2 Tm; S. 1068: prol. Tt [RB 780 (trochę inny
98
explicit]; S. 1068-1069: Tt; S. 1069: prol. Flm [RB 783]; S. 1069-1070: Flm; S. 1070: prol. Hbr [RB
793, druk PL 192, 399]; S. 1070-1079: Hbr; S. 1079-1080: prol. Ap [RB I 835]; S. 1080-1093: Ap.
2. S. 1095-1176: Stephanus Langton, Interpretationes nominum Hebraicorum
Inc. Aaz apprehendens vel apprehensio ... Expl. Zuzim consiliantes eos vel consiliatores eorum.
Por. F. Stegmüller, Repertorium biblicum 7709. Druk: Biblia, Lugduni 1531 i inne edycje.
Składki: w nowej paginacji błędnie dodano 4 strony, które nie istnieją: s. 494/5 i s. 655/6.
11+7+8(1-32); 2-138+8(33-416); 148+7(417-446); 158+8(447-478); 166+4+2(479-504); 17-248+8(505762); 254+3(763-776); 26-278+8(777-840); 286+6(841-864); 29-348+8(865-1056); 359+9(1057-1092);
36-378+8(1093-1156); 386+4(1157-1176). Niepewna budowa 25 składki. Wyrwane k.: po s. 8 (brak
w tekście), po s. 438 (brak w tekście), po s. 776 (k. nie zapis.), po s. 1176 brak 2 k. ochr. Zostało
kilka reklamantów, np. na s. 288, 960, 1092. Paginacja obecna ołówkiem. Perg. cienki, dobrze
wyprawiony. Na s. 111 szycie perg. na dolnym marg., 2 dziury w marg. s. 183, kilka k. nieco
mniejszych, np. 245-252, takie były od początku, co widać na s. 745, gdzie wskazówka dla
rubrykatora jest nad takim ubytkiem. Na s. 371 na miejscu wyciętego fragm. perg. przyklejono inny
kawałek z pismem tą samą ręką. Dziura w k. 391/2. W k. 395/6 wycięto mały fragm. perg. z marg.,
może z inicjałem. Ubytek na bocznym marg. w k. 533/4. Przecięta na marg. s. 615 była podklejana
perg. Do s. 625 przyklejony mały fragm. z tekstem w miejsce dziury. Mały otwór w s. 665/6;
podklejony marg. s. 766; w k. 811/12 wycięto inicjał; poplamiona s. 886 i końcowe k. były chyba
zawilgocone; braki na marg. na s. 971 i 973; plamy na s. 975, 976 i 977. Na k. I perg. nacięty na
kształt lilii.
Pismo i zdobienia: pismo jednej ręki, choć różne odmiany (tylko na s. 1, 491-500 i 501-503
trzy inne ręce), w dwóch kolumnach, marg. i linie atramentem, rubryki (np. na s. 45: Incipit liber
Exodus), rubrykacja. Inicjałki czerw. i nieb. z delikatnym ornamencikiem odpowiednio nieb. i
czerw. z wicią wychodzącą na marg. oraz w tekście małe czerw. i nieb. Duże inicjały to miniaturki
figuralne związane z daną księgą Biblii, najczęściej przy nich jest i łodyga obramowująca tekst z
dwóch stron lub wychodząca tylko na marg., na literach często stoi lub siedzi jakaś postać, ptak lub
zwierzę. Również w łodygach są niekiedy smoki czy węże z ludzkimi głowami. Na s. 3 większy
ilum. inicjał ze św. Hieronimem. Inicjały ilum. na s. 8, 45, 76, 97, 127, 154, 155, 172, 191, 194,
195, 222, 244, 270, 297, 298, 322, 353, 354, 363, 375, 387 (2), 395, 396, 406 (2), 417, 419, 446,
451, 456 (2), 461, 467, 472, 473, 478, 484, 504, 505, 526, 534, 538, 552, 553, 593, 594, 640 (2),
697, 701, 702, 706, 708, 709, 756, 758, 777, 782, 785, 790 (2), 792, 796, 797, 799, 801, 803, 813,
99
814, 846, 865, 892, 893, 910, 941, 942, 966, 997, 1000 (2), 1003, 1005, 1008, 1009 (2), 1010 (3),
1022, 1023, 1034 (3), 1043 (2), 1047 (2), 1051, 1054, 1055, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1065
(2), 1068, 1069, 1070, 1080, 1095. Na s. 811 i 396 wycięto inicjały. Na górnych marg. żywa pagina
czerw.-nieb. majuskułą (brak w księdze psalmów). Na bocznych marg. nry rozdziałków cyframi
rzymskimi, w księdze Psalmów cyfry arabskie czerw. atramentem a obok ołówkiem wskazówki dla
rubrykatora. Na licznych dolnych marg. wskazówki dla rubrykatora, najczęściej numerki
rozdziałów a czasem nazwa księgi. Na s. 501-503 złote inicjałki na czerw. lub nieb. tle z białym
ornamentem i małe, złote na słabo zarysowanym ornamencie.
Noty i glossy: poprawki, np. na s. 67. Jest kilka notek pisanych wyblakłym atramentem, np.
na s. 113, 135, 137. Na s. 193 u dołu nieczytelny napis ołówkiem. Na s. 500 i 504 próby pióra ?, na
s. 501 obcięcie, na s. 999 notka dla rubrykatora i obok to samo czarnym atramentem: „unus est
enim legislator et iudex”. Na dolnym marg. często wskazówki dla rubrykatora. Na wyklejkach notki
antykwaryczne, na wyklejce okł. przedn. ołówkiem: „299”, na tylnej atramentem: „454 feui[?]llets”
a niżej ołówkiem „33” i jeszcze coś u dołu. Na s. 396 u góry: „hest”[?]. W spisie ksiąg Biblii na s. 1
opuszczono księgę Barucha i officium defunctorum.
Oprawa: deski oprawne w czerwony (XVIII w.) aksamit. Do deski przedn. przymocowana
(śrubą do drewna) XIX w. okładka z mosiężnej blachy wysadzanej po brzegach 20 kolorowymi
klejnocikami z pasty szklanej i 4 gemmami, ale cztery szkiełka wypadły (jedno przechowywane w
kopercie przy rkpsie). W zwierciadle oprawy, chronionym z boków przez wypukłe brzegi, znajduje
się XIV-wieczna płaskorzeźba Matki Bożej w koronie z Dzieciątkiem na ręku (kość słoniowa), w
drugiej ręce Najświętsza Panna trzyma jakiś kwiat. W grzbiecie kodeksu jest 5 zwięzów. W rkpsie
Bibl. Czart., rkps Ew. 2118 na s. 106 informacja z 3 X 1879 r., że niniejsza Biblia zostaje
wyekspediowana celem oprawy do Paryża. Dokładny opis por. S. S. Komornicki, Zbytkowne
oprawy średniowieczne. Zbiór Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1925, odb.
Prow: z Francji. Na s. 500 jakby: „Hic liber [...]”, na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej (ale nie
wiadomo czy rkps był w Puławach).
Bibliografia: Jarosławiecka-Gąsiorowska, Les principaux manuscrits a peintures du Musée
des princes Czartoryski, a Cracovie ..., Paris 1934, s. 7; Komornicki, j. w., s. 20-21, il. 8; K. Aland,
Die Handschrifenbestände der Polnischen Bibliotheken, Berlin 1956, s. 32; JarosławieckaGąsiorowska M., Wierzbicki M., Oprawy artystyczne XIII-XVIII w. w zbiograch Czartoryskich w
Krakowie, Kraków 1952, il.7.
mikr. w Bibl. Czart.
100
2388 II Łac. 1499. Perg. 14 x 21 cm. S. 272 + 2 k.
Zbiór listów
I. S. 3-125: Plato, Epistolae. Leonardus Aretinus Brunus tłum.
1. S. 3-8: Leonardi Aretini in quasdam epistolas e greco in latinum traductas ad Cosmam
Medicem praefatio. Inc. Inter clamosos strepitus negociorumque procellas, quibus Florentina
palacia ... Expl. tibi non frustram collatum ostendas. [Druk: H. Baron, Leonardo Bruni Aretino...,
Leipzig 1928, s. 135-6].
2. S. 8-11: Argumentum. Inc. Ter Syracusas profectus est Plato ... Expl. tamquam unicam
viam rerum componendarum. [S. 11] Inc. Prima et quinta epistola Dionis est, caetere vero omnes
Platonis ... Expl. commiscendam censui. [Druk: Baron, o. c., s. 137-8].
3. S. 12-14: Dion Syracusanus, Dionisio et fratribus epistola Ia. Inc. Ego tam longa vobis
opera assiduitateque impensa ... Expl. quo erga coeteros probabilius te geras. [Por. Baron, o. c., s.
174].
4. S. 14-24: Platonis epistola ad Dyonisium IIa. Inc. Audivi ex Archidamo te censere non
solum me ... Expl. cum eam legeris combure.
5. S. 24-35: Platonis ad Dyonisium III. Inc. Petis an rectius ponatur in salutationibus
gaudere ... Expl. in verum traducas.
6. S. 35-39: Platonis Dioni Syracusano IIII. Inc. Puto manifestam per omne tempus fore ...
Expl. solicitudinem amicorum parit.
7. S. 39-41: Dionis Syracusani Perdicae V. Inc. Eufreo suasi quemadmodum ad me
scripsisti ... Expl. se onerandum putaret.
8. S. 41-44: Plato Hermiae, Erastro [recte: Erasto] et Dorisco [incun.: Corisco]. Inc. Michi
quidem videtur deorum aliquis fortunam ... Expl. hominibus foelicitatem nansciscamur[!].
9. S. 44-108: Plato Hipparino caeterisque principibus Syracusas tenentibus VII. Inc.
Scripsistis mihi censere vos eandem mentem in rem publicam esse ... Expl. satis quidem nobis
dictum esset.
10. S. 108-121: Plato Syracusanis et sociis VIII. Inc. Qua maxime sententia prospere
succedant res ... Expl. superuenientia opere foelicitatesque adimpleatis.
11. S. 121-122: Plato Architae Tarentino IX. Inc. Venerunt ad nos Archippus et Philonides
... Expl. et propter ipsum adolescentem. Vale.
101
12. S. 122-123: Plato Aristodoro X. Inc. Audio te imprimis familiarem esse Dionis ... Expl.
et in tuis perseuera moribus. [Por. P. O. Kristeller, Iter Italicum, vol. I, London 1963, s. 13 col. b
(środek dolny, jako list do Archytasa)].
13. S. 123-125: Plato Amyntae XI. Inc. Scripsimus tibi etiam prius referre plurimum ... Expl.
Cogitare tamen haec quae dico oportet, nec ea negligere. Vale. Platonis Atheniensis Epistolae
expliciunt.
Do całości por. M. E. Cosenza, Biographical and Bibliographical Dictionary of the Italian
Humanists and of the World of Classical Scholarship in Italy 1300-1800, vol. I (2nd ed.), Boston
1968, s. 285 col. b; Kristeller, Iter I, s. 17 col.b (dół), IV s. 409 col.a-b; Baron, o. c., s. 174. Druk: H
13066 i 13067 (non vidi. Por. druk HC* 13062, Incunabula quae in Bibliothecis Poloniae
asservantur, comp. E. Szandorowska, M. Bohonos, Wrocław 1970, nr 4472, tłum. Marsilius
Ficinus).
II. S. 126-183: Hippocrates-ps., Epistolae. tłum. Rinucius Aretinus
Hipocratis Epistolae secuntur.
1. S. 126-128: Praefatio in quasdam aepistolas[!] Hipocratis medicinae artis peritissimi e
greco in latinum conversas per[!] ad Nicholaum V summum pontificem.
Inc. Philippus Mediolanensis vir inter medentes nostri temporis prestantissimus, beatissime Pater,
cum ipsum iure veteris inter nos amicitiae visitarem ... Expl. aequis[!] auribus Romano sermone
loquentes audire dignetur.
2. S. 128-129: Rex Artaxerses Peto I. Inc. Rex regum magnus Artaxerses Peto salutem.
Morbus qui nomine appellatur pestis nostrum inuasit exercitum ... Expl. donec haec omnino quam
primum et ad vota perficias. Vale. [Por. Kristeller, Iter I, s. 186-7 inc. Morbum quem pestilenciam
vocant].
3. S. 129-132: Petus regi Artaxersi IIa. Inc. Petus magno regi Artaxersi s<alutem>
d<icit>. Morbi pestiferi epidimia[!] naturae adiumentis haud quamquam soluuntur ... Expl. hic
diuinae scientiae simpliciter dux. Vale.
4. S. 132-133: III. Rex regum magnus Artaxerses Histani Hellesponti prefecto salutem
dicit. Inc. Hyppocratis medici Coi, qui ab Esculapio duxit originem, gloria artis ad nos iam usque
peruenit ... Expl. non est facile inuentu. Vale. [Por. Kristeller, Iter I, s. 38 col. b (góra); s. 196 col.a
(dół)].
5. S. 133: IIII. Hystanus Hyppocrati s<alutem> d<icit>. Inc. Quam rex te indigens
epistolam misit ... Expl. regi rescribam. Vale. [Por. Kristeller, Iter I, s. 38 col.b (góra)].
102
6. S. 133: V. Hyppocrates medicus Hystani salutem d<icit>. Inc. Non secus ac tibi
rescribo regi rescribas ... Expl. qui Graecorum hostes existunt. Vale.
7. S. 133-137: VI. Hyppocrates Abderitarum senatui s<alutem> d<icit>. Inc. Ciuis vester
Melisagoras Coum venit ... Expl. atque decus rei p<ublicae> vestrae. Vale.
8. S. 137-140: VII. Hyppocrates Philomeni s<alutem> d<icit>. Inc. Legati qui rei
p<ublicae> vestrae literas attulerunt ... Expl. ut probe scis te semper habuerim. Vale.
9. S. 140-142: VIII. Hyppocrates Dionisio s<alutem> d<icit>. Inc. Aut apud Alicarnassum amice me expecta ... Expl. quam affectu animi curet modo et sit beniuolus. Vale.
10. S. 142-145: IX. Hyppocrates Damageto s<alutem> d<icit>. Inc. Cum Rhodi essem
apud te Damagete vidi nauem illam ... Expl. sed hoc ipso tempore quo ad te scribo, nauis profecto
tardat. Vale.
11. S. 145-147: X. Hyppocrates Philomeni s<alutem> d<icit>. Inc. Cum intentus
cogitansque de Democrito quiescerem illa ipsa nocte ... Expl. et egrotantes curat. Vale. [Por.
Kristeller, Iter I, s. 196 col.a (dół)].
12. S. 147-152: XI. [S. 148] Hyppocrates Crateue s<alutem> d<icit>. Inc. Scio te in
herbarum viribus cognoscendis optimum esse ... Expl. Verum sapientia sibi erit efficacissima
medelarum. Vale.
13. S. 152-177: Argumentum. Democritus Abderites inter philosophos sui temporis
clarissimus familiae ... Expl. [s. 153] domo abiens commiserat, presenti epistola significat, sic
scribens.
Epistola Hyppocratis ad Damagetum XII. Inc. Quod suspicati sumus Damagetae illud nimirum fuit.
Non enim exciderat mente Democritus ... Expl. quae de Democrito scribere possum: idque profecto
libens. Vale.
14. S. 177-180: XIII. [s. 178] Democritus Hippocrati foelicitatem. Inc. Ut mihi tanquam
insanienti helleborum dares ... Expl. Misi tibi quae de insania nuper notaueri. Vale.
15. S. 180-181: XIIII. Hyppocrates Democrito salutem d<icit>. Inc. Artis medicine
salutares effectus, o Democrite, plerique homines omnino non approbant ... Expl. quae de hellebori
effectione iam scripserim. Vale.
16. S. 182-183: XV. Hyppocrates Thessalo filio suo salutem d<icit>. Inc. Congnitionem
[!] geometriae artis metricaeque probe teneas cura fili diligenter ... Expl. quare ad utriusque
huiusmodi facultatis cognitionem accedere velis. Hyppocratis epistole expliciunt.
Do całości por. Cosenza, Dictionary IV, s. 3058 col.b; Kristeller, Iter IV, s. 409 col. a-b.
Druk: GW 8396, HCR 10500 (non vidi), H 6193-5 (vidi H 6194).
103
III. S. 184-253: Diogenes Sinopensis-ps., Epistolae. Franciscus Aretinus Griffolini, tłum.
1. S. 184-187: Francisci Aretini Elegia in qua Musam adloquitur rogatque, ut libellum
suum epistolarum Diogenis reddat Pio IIo pontifici maximo, incipit foeliciter.
Inc. Ad Vaticani praeclara palatia Petri vade precor nostri dura Thalia memor ... Expl. Sic
hominum mundique diu moderatus habenas candidus exsuperes seruis astra Pie. [Por. L. Bertalot,
Initia humanistica latina, Bd I, „Poesie” (1985), s. 72 nr 80].
2. S. 187-191: Ad sanctissimum et clementissimum patrem et dominum Pium II-um
pontificem maximum in Diogenis Philosophi epistolas Francisci Aretini praefatio.
Inc. Diogenis Philosophi epistolas nuper a me e greco in latinum traductas ... Expl. nunc ad
ipsum Diogenem veniamus.
3. S. 191-192: Epistola I Diogenis. Inc. Audio quam iniquo animo feras, quod pueri
Athenienses ebrii me verberarunt ... Expl. nunquam in huius modi mala incidissent. Vale.
4. S. 192: II. Multa quae perae nostrae oneri erant abiecimus, Thebanae Megasthenes,
catinum videlicet et poculum ... Expl. contempnere sed complecti. Vale.
5. S. 192-193: III. [s. 193] Inc. Non videntur mihi omnia nostra in virtute constituta esse
... Expl. quae secundum virtutem efficiunt. Vale.
6. S. 193-194: IIII. Inc. Asseris ut audio nihil mirum, quod triplex pallium et peram
ferimus ... Expl. minime latere possunt. Vale.
7. S. 194: V. Inc. Petii abs te domum et mihi gratiam habuisti ... Expl. nobis naturae
inuentoribus. Vale.
8. S. 194-195: VI. Inc. Non iccirco parentibus gratia habenda est, quod me genuerunt ...
Expl. sed cum laude vitam agunt. Vale.
9. S. 195: VII. Inc. Audio te et virtute ad nos scribere et familiaribus polliceri oratione
tua nos adducturum ... Expl. tu ipse coram nobis alloquaris.
10. S. 195-196: VIII. Inc. Adeo mihi vita incerta est, ut dum hanc ad te epistolam
scribam, me victurum dubitem ... Expl. supra hominem sapias te admoneo. Vale.
11. S. 196: IX. Inc. Significas mihi Macedonum regem videndi nostri desiderio teneri ...
Expl. ab Athenis abesse. Vale.
12. S. 196-197: X. [s. 197] Inc. Si vis bonus et benignus videri tuis abiectis facultatibus
pallio indutus ad nos venias, sed non potes, Ephestionis namque foemoribus teneris. Vale.
13. S. 197: XI. Inc. Rogarunt me Megarenses adolescentuli, ut tibi Menodorum
philosophum commendarem ... Expl. per se ipsum commendatur. Vale.
104
14. S. 197: XII. Inc. Sorinicus Larisseus auditor noster Argos clarum equis oppidum
videre cupit. Qui abs te non multa, cum philosophus sit, postulabit. Vale.
15. S. 197-198: XIII. Inc. Reprehendis vitam nostram tanquam laboriosam et propter
eius asperitatem omnibus odiosam ... Expl. voluptatibus dediti videantur. Vale.
16. S. 198: XIIII. Inc. Pythagoras Euphorbium Panti filium se fuisse dicebat ... Expl. ad
eum qui se sapientem profitetur. Vale.
17. S. 198-199: XV. Inc. Lacedemonii contra nos sententiam tulerunt ne Spartam
accederemus ... Expl. morbo liberari potuerunt. Vale.
18. S. 199-201: XVI. Inc. Veni mi Pater Athenas, ubi cum Socratis socium foelicitatem
docere intelligerem ... Expl. ad quam dei in poetas utuntur. Vale.
19. S. 202-204: XVII. Inc. Ascendi post certamen in Olympia. Postridie Cicerinus
Prancatii luctator ... Expl. desisteret persuasus abiit.
20. S. 204-206: Aristippo XVIII. Inc. Audio te contra nos exerceri et apud tyrannum
singulis in diebus nostram exprobrare paupertatem ... Expl. in vescendis pultibus inuenitur. Vale.
21. S. 206-209: Phaomaco. Inc. Sedebam in theatro et libellos glutine resarciebam ...
Expl. vix a me dimissus abiit. Vale.
22. S. 209-211: Olympiadi XX. Inc. Noli dolere cum familiaribus Olympias, quod pallium
induo ... Expl. frustra dolore afficieris.
23. S. 211: Maranithensibus XXI. Inc. Recte fecistis quod ciuitatis nomen meliori
appellatione mutastis ... Expl. quam a Marone viro temulento appellari.
24. S. 211-212: Crateti XXII. Inc. Au<d>ii te uniuersum patrimonium tuum in phiscum
contulisse ... Expl. ubi tui similes non inuenias. Vale.
25. S. 212-213: Metrocli XXIII. Inc. Non solum panis, aqua, cubile, pallium modestiam
me docent ... Expl. vel aliud, quid vis, appellet.
26. S. 213-214: Metrocli XXIIII. Inc. Noli stolae Metrocles, et nomini et vitae tantum
confidere ... Expl. Petes igitur tua.
27. S. 214-219: Thimomacho XXV. Inc. Veni Cyzicum, ubi inter deambulandum ianuam
quandam his versibus inscriptam conspicatus sum ... Expl. amice in Timomache correximus.
28. S. 219-220: Polycei XXI[!]. Inc. Pudeat te eorum quae mihi minaris ... Expl. malo
aliquo afficereris.
29. S. 220-224: Monemo XXVII. Inc. Dum Epheso profectus est, Rhodium propere
Dolliorum certaminis visendi gratia nauigaui ... Expl. apud Lacydam hospitem locutus sum.
30. S. 224-227: Monimo XXVIII. Inc. Cum certamina longius differrentur et tubis relictis
in Olympia[!] te contuleris ... Expl. in Olympia profectus sum, contigerunt.
105
31. S. 227-228: Crateti XXIX. Inc. Et ad statuas, quae in foro sunt accede ... Expl.
spadones potius quam philosophi.
32. S. 228-229: Crateti XXX. Inc. Multi cum breuem et facilem viam quae ducit ad
foelicitatem esse audiunt ... Expl. metu nos ad virtutes abducit.
33. S. 229-232: Monimo XXXI. Inc. Curae tibi sit ex hac vita migratio, curae autem erit
... Expl. mali sunt et brutorum similes.
34. S. 232-233: Eugnesio XXXII. Inc. Veni Megaris Corynthum ubi in forum profectus ad
puerorum ludum constiti ... Expl. mala commiseris.
35. S. 233-234: Carmide [H 6194: Carnide] XXXIII. Inc. Captiones mihi et fallacias
familiaris tuus Eurenio proposuit ... Expl. aliis mederi profitentur.
36. S. 234-235: Platoni XXXIIII. Inc. Abominaris pallium meum et peram tanquam mihi
molestia ... Expl. tanquam parum sapientes irrideas.
37. S. 235-236: Zenoni XXXV. Inc. Hec [recte: nec] uxor ducenda est nec educandi liberi
... Expl. qui rerum naturam considerant.
38. S. 236-237: Hypponi XXXVI. Inc. Hortaris me, ut ad te scribam, quid tandem de
sepultura et morte sentiam ... Expl. venerint animalia abigam.
39. S. 237-238: Ioete [H 6194: Icetae] XXXVII. Inc. Non modeste fero pater, quod canis
appellor et duplici induor pallio ... Expl. inuentum est, alterum dei.
40. S. 238-239: Sinopensibus XXXVIII. Inc. Vos me exilio damnastis, ego vos domo. Nam
vos Sinopem habitatis ... Expl. quam ita vobiscum habitare.
41. S. 239-240: Anthisteni XXXIX. Inc. Cum ex Pireo in urbem ascenderem a conuiuio
quodam [recte: quidam] adolescentuli ... Expl. in urbem reuersi sunt.
42. S. 240-241: Crateti XL. Inc. Cum Thebas proficisceris sub meridiem ex Pireo in
urbem ... Expl. in hominum salutem conuertimus[?]
43. S. 241: Hypparchiae XLI. Inc. Delector desiderio tuo, quod mulier philosophiam
expetas ... Expl. habent quam praesens disputatio.
44. S. 241-242: Antipatro XLII. Inc. Noli nos reprehendere, quod cum nos in
Macedoniam accersiueris ... Expl. non enim prae ceteris regum est.
45. S. 242-243: Perdice XLIII. Inc. Si contra gloriam pugnare vis, quae inimicorum
fortissima ... Expl. et Illyrios et Scithas subegit.
46. S. 243-246: Alexandro XLIIII. Inc. Scripsimus ad Dionisium et Perdicam praeterea et
ad te ... Expl. et huius modi morbo praeditus.
47. S. 246-247: Aruecae XLV. Inc. Canis Aruecae sui ipsius cognitionem dicit. Ita enim
bene facies ... Expl. si litteras meas non contempseris.
106
48. S. 247-252: Grecis XLVI. Inc. Canis iis, qui Graeci appellantur gemitum dicit ...
Expl. et perdite educati viuitis.
49. S. 252: Epimenidi XLVII. Inc. Diogenis Epimenidi preclarorum omnium ob virtutem
tollerantiam dicit ... Expl. polliceri autem perfacile. [s. 253] Diogenis epistolae expliciunt.
Por. Kristeller, Iter I, s. 186, col. a (dół), IV, s. 409, col.a-b; Cosenza, Dictionary II, s.
1481, col.b. Druk: H 6194 i inne.
IV. S. 253-263: 4 mowy i list (prawdziwy autor?: Petrus Marcellus, także pod imieniem
Leonardi Bruni Aretini tłum.)
1. S. 253: Consilium Atheniensium in aduentu Alexandri. Inc. Cum Alexander Macedo
Thebas deleuisset ... Expl. orationes sunt diuersimode habite, ut infra patet. [Por. Kristeller, Iter I, s.
261, col.a (góra). Druk: L. Bertalot, Studien zum italienischen und deutschen Humanismus,
herausgegeben von P. O. Kristeller, Iter II, s. 246-7].
2. S. 253-254: Aeschines-ps., Oratio
Oratio Eschinis. [s. 254] Inc. Reminiscor Athenienses Alexandrum hac nostra in urbe ... Expl. sibi
supplicesque invenerit. [Por. Bertalot, o. c., s. 246, 397-8; Kristeller, Iter I, s. 38, col.a (dół);
Leitschuh, Bamberg I,2, s. 68. Druk: R. Sabbadini, Antonio da Romagno e Pietro Marcello, W:
„Nuovo Archivio Veneto” 99 (1915) (n.s. 59), s. 241; por. też Bertalot, o. c., s. 247].
3. S. 254-255: Demades-ps., Oratio ad Athenienses
Oratio Demadis. Inc. Admirans vehementer admiror Athenienses quonam modo timiditatem nobis
incutiens Eschines ... Expl. viribus et consiliis vacuam facilius diripi queat. [Por. Baron, Leonardo
Bruni Aretino, s. 178; Kristeller, Iter I, s. 38 col.a (dół); Bertalot, o. c., s. 246, 393, 397-8. Druk: R.
Sabbadini, o. c., s. 241-2; por. też Bertalot, o. c., s. 393, 247].
4. S. 256-257: Demosthenes-ps., Oratio
Oratio Demosthenis. Inc. Apud vos in questione verti videor ... Expl. ne similes simus Thebanis.
[Por. Bertalot, o. c., s. 246; Baron, Leonardo Bruni Aretino, s. 171; Kristeller, Iter I, s. 38, col.a
(dół). Druk: R. Sabbadini, o. c., s. 242; por. też Bertalot, o. c., s. 247].
5. S. 258-262: Demosthenes-ps., Oratio ad Alexandrum
Oratio Demosthenis legati ad Alexandrum (verus auctor ?: Petrus Marcellus). Inc. Nihil habet rex
Alexander, vel fortuna tua maius ... Expl. feceris, consecutus es. Finis. [Por. R. Sabbadini, Antonio
da Romagno e Pietro Marcello, W: „Nuovo Archivio Veneto” 99 (1915) (n.s. 59), s. 221-224;
Bertalot, o. c., s. 246, 393, 397-398; BJ I, s. 102 nr 19; Bibl. Czart. rkps 1242, s. 202-203; Baron,
Leonardo Bruni Aretino, s. 171, 179; Kristeller, Iter I, s. 261, col.a (góra); Sopko I, s. 222 nr 194(h);
107
Katalog der Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Bamberg bearbeitet von F. Leitschuh und
H. Fischer, Bd I, 2 Bamberg 1887, s. 68. Druk: Bertalot, o. c., s. 247, 393, np. Coloniae 1474 HC
5362; R. Sabbadini, o. c., s. 243-4].
6. S. 263: Philippus, Epistola ad Aristotelem.
Phylippus rex Macedoniae Aristoteli s<alutem> p<lurimam> dicit. Inc. Filium mihi genitum ...
Expl. rerum tuarum successione. [Por. Bertalot, Studien II, s. 247-8; Kristeller, Iter I, s. 13 col.b , s.
33 col.a (góra), IV, s. 409 col.a-b. Druk: R. Hercher, Epistolographi graeci, Paris 1873, s. 466 (ex
Aulo Gellio IX 3, non vidi, por. Bertalot o. c., s. 248); Laudinus (Laudivius), Epistolarum Turci
magni per Laudinum libellus [...] additis nonnullis [...] epistolis, Viennae 1512].
7. S. 264-267: Tabula materiae (niepełna)
Platonis epistolarum repertorium [...] Hyppocratis epistolarum tabula sequitur [...]
Dion Syracusanus, Ego tam longa. I [...] Diogenis XLVII. Finis.
Por. R. Sabbadini, o. c., s. 221-4 (o Petro Marcello).
S. 268-272 nie zapis.
Składki: 11+1(II-2); 2-135+5(3-242); 144+4(243-258); 154+3(259-272). Kustosze, reklamanty.
Jedna k. wydarta po s. 272. Niewątpliwie k. były numerowane w składkach, lecz niestety obcięte
przez introligatora, np. s. 127, 211. Perg. raczej cienki (niektóre k. były obustronnie gładzone),
biały, choć miejscami przybrudzony i pożółkły, u góry był zapewne zalany wodą.
Pismo i zdobienia: rkps przepisał Antonius Sinibaldus z Florencji, w jednej kolumnie,
marginesy rylcem. Ozdobne inicjały nieb. czerw. i zielone na różnych tłach. Iluminacje. Na s. 2 w
ozdobnym rośl. ornamencie złoty medalion, w nim na nieb. tle złotymi literami: „In hoc codice
continentur epistolae Platonis, Hippocratis, Diogenis et orationes <habi>tae per At<henien>ses in
adventum <Ale>xandri”. W małych złotych okręgach głowa z brodą „europejska” i głowa
„wschodnia” w turbanie. S. 3 bordiura wokół stekstu przedmowy Leonarda Bruni Aretino, w niej
ornament rośl., amorki, 3 głowy „obce”, a u dołu złota tarcza herbowa z nieb. krzyżem i wieńcem
dokoła. W punkcie przecięcia się ramion krzyża złoty kwadracik. Nad nieb. krzyżem mniejszy,
czarny, podwójny i leżący. Tyt. złotymi literami na nieb. polu: „Leonardi Aretini [...] praefatio” u
góry, a poniżej złoty inicjał „J” z obrazkiem przedstawiającym mężczyznę z księgą w zielonej
oprawie. Na s. 126 ozdobna winieta na lewym i grn. marg. Poniżej na czerw. polu złotymi literami
„praefatio in quasdam epistolas Hipocratis [...]” i inicjał P złoty na ciemnozielonym polu. S. 184
ozdobna listwa, poniżej tyt. na czerw. polu i inicjał „A” na nieb., czerw. i zielonym polu. S. 253
listwa na lewym marginesie, inicjał C na polach nieb., czerw. i zielonym. Dużo liter inicjalnych
108
zaczynających każdy list czy mowę w kolorze nieb., czerw. i zielonym, np. s. 8. czerw. tytuliki, np.
Plato Aristodoro X czy Vale, a czerw.-czarno: expliciunt epistole czy: scripsit Antonius Sinibaldus
(s. 263).
Oprawa: XV/XVI w., renesansowa, brunatna koźla sk. tłocz. ślepe i złote, w wytłocz. na
ślepo bordiurze złoty ornament arabeskowy, a poza nim w bordiurze jeszcze 6 innych zdob.
(wytłocz. na złoto dwoma różnymi tłokami). Ślady po 4 klamrach, grzbiet zniszcz. u góry, u dołu
był już naprawiany nową skórą (ma 4 zwięzy i kapitałki). Na grzbiecie u góry nalepka z treścią
książki, chyba ręką XVIII w.: „Epistolae e greco in latin[um] a Leonardo et F[ra]ncisco Aretino[?]
translatae. M S”. Między tymi ostatnimi literami chyba „et”, a pod „et” znajduje się „x”.
Prow.: Na s. 263: „Scripsit Antonius Sinibaldus Florentinus (por. Cosenza, Dictionary IV, s.
3282-3; Kristeller, Iter I, s. 56 col.b góra, II, s. 545 col.a środek, IV,, s. 409 col.a; Colophons, nr
1223 et sqq.) Anno Domini M CCCC XC VIIII ex commissione P<a>u<l>i <H>ie<r>o<n>i<m>i
<P>a<l>a<v>i<c>i<n>i”. Na wewn. s. okł.: „Liber amicorum Pauli Pallauicini”. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej.
Bibliografia: Kristeller, Iter IV, s. 409 col.a-b; repr. oprawy zob. Jarosławiecka, Wierzbicki,
Oprawy, il.17; M. Sokołowski, Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, W: „Kwartalnik
Historyczny” VI (1892), s. 257 (wzmianka); J. Hankins, Repertorium Brunianum, vol.I, Handlist of
Manuscripts, Roma 1997, (?, non vidi) ;
mikr. w Bibl. Czart.
2389 I Łac., włoski. XIV-XV. Perg. 6,5 x 4,5 cm. S. 374 + 2 k. S. nie zapis.: 17, 300-302, I-II.
S. 1-374: Godzinki
S. 1-10: modlitwy po włosku do NMP; S. 11-16: modlitwy do Chrystusa po włosku; S. 19-28:
Msza świąt NMP; S. 29-190: oficjum NMP, s. 29 matutinum (bez początku i końca), s. 57 laudes
(bez początku, środka i końca; prawie przy wszystkich nabożeństwach brak początku i końca,
czasem i środka, por. Fasciculos), s. 73 prima, s. 85 tertia, s. 95 sexta, s. 103 nona, s. 111 vesperae,
s. 131 completa, s. 141-190: części ruchome; S. 191-299: oficjum zmarłych; S. 303-334: psalmy
pokutne; S. 334-360: Incipiunt letanie [z modlitwami]; S. 361-368: horae s. Crucis; S. 369-374:
psalmy gradualne z modlitwami (urwane na Ps.131, 10)].
109
Składki: 14+5(1-18); 2-33+3(19-42); 43+2(43-52); 54+4(53-68); 63+3(69-80); 75+5(81-100); 8104+4(101-148); 113+3(149-160); 126+6(161-184); 133+3(185-196); 14-175+5(197-276); 183+3(277288); 19-225+5(289-368); 231+2(369-374). Trochę niepewna budowa niektórych składek. Na s. 69,
75, 79, 85, 87, 89 i kilku następnych, zachowała się (ale tylko częściowo) stara paginacja [?]
atramentem. Nowa paginacja ołówkiem. S. 300 na pół sklejona z s. 301. Prawie przy wszystkich
nabożeństwach brak początku i końca, czasem i środka. Przed s. 1 wycięto 3 k. pap. dodane przy
oprawie i 1 perg. Po jednej k. pap. wycięto przed s. 17, 29, 57, 65, 73, 85, 95, 103, 111, 131, 141,
151, 159, 191, 281, 285, 303, 361, 369, oraz po s. 374. Perg. w dobrym stanie, przy brzegach nieco
przybrudzony i pożółkły, z obu stron nieco szorstki. Atrament w kilku miejscach przeżera perg., np.
na s. 247.
Pismo i zdobienia: jedna ręka w jednej kolumnie, w części włoskiej (s. 1-16) atramentem raz
nieb., raz złotym ze złotymi inicjałkami każdego wiersza z wyjątkiem pierwszego, który jest czerw.
i większy. Oprócz tego na każdej niemal k. kaligraficzne wici roślinne czerw., liliowe (s. 5, 7, 9) i
nieb. Małe inicjałki złote i nieb., większe nieb. na czerw. filigranowym ornamenciku łączącym się z
kaligraficzną czerw. wicią obramowującą tekst z trzech stron lub złote na nieb. tle z nieb. wicią.
Czerw. rubryki. Na s. 95 widoczne w kilku miejscach odbite kolory nieb. i czerw., pochodzące z
wyciętej miniatury, zapewne także na innych wyciętych k. były miniatury. Ocalała miniatura na s.
18, przedstawia dwie nagie skrzydlate postacie podtrzymujące biały duży ornat [?] z krzyżem. W tle
nieb. budowla przykryta kopułą, a u dołu 3 lub 4 małe postacie. Miniatura została obcięta przy
oprawie, poza tym u dołu trochę odprysły farby. Miniatura może dodana później. Na s. 1
niewidoczne już prawie pismo, na s. 2, 373, 374 źle widoczne.
Oprawa: XVII/XVIII w., tekt., perg., w zwierciadłach oprawy stylizowany ozdobnik tłocz.
na złoto, podwójną złotą linią zaznaczona bordiura. W grzbiecie trzy zwięzy i tłocz. na złoto linie z
kropek oraz trzy koła. W części włoskiej przycięty tekst, przycięta miniatura i wici. Dwie k. dodane
przy oprawie nie zapis.
Prow.: rkps włoski, jak świadczą pierwsze k. Na s. 300 (na pół sklejonej z s. 301) ręką
XVII/XVIII w.: "Katarzyna Michalczowska". Na s. 3 piecz. Bibl. Puławskiej; w Puławach w Domu
Gotyckim pod numerem 1470.
Bibliografia: I. Czartoryska, Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w
Puławach, Warszawa 1828, s. 121, nr 1470.
2390 I Łac. Koniec XV. Perg. 9 x 6 cm. S. 538 + 2 k. S. nie zapis.: 518-522, 538, k. I, II.
110
Godzinki.
S. 1-24: kalendarz diecezji w Padwie; S. 25-288: oficjum NMP, s. 25 matutinum (bez
początku), s. 65 Ad laudes, s. 112 Ad primam, s. 129 Tertia (bez początku), s. 140 Sexta (bez
początku), s. 153 Ad nonam, s. 167 Ad vesperas, s. 197 Ad completorium, s. 211 części ruchome;
S. 289-335: psalmy pokutne (brak początku); S. 335 litania, s. 355 modlitwy, s. 374: Expliciunt VII
psalmi penitenciales; S. 375-518: oficjum zmarłych; S. 523-537: oficjum Krzyża św. (brak
początku).
Składki: 16+6(1-24); 24+4(25-40); 3-65+5(41-120); 74+5(121-138); 84+5(139-156); 9-145+5(157276); 153+3(277-288); 164+5(289-306); 17-185+5(307-346); 194+4(347-362); 203+3(363-374);
21-275+5(375-514); 282+2(515-522); 294+4(523-538). Brak k. przed s. 25, 129, 141, 289, 523. Składki
oznaczone literami od A do Z i potem jeszcze od AA do DD. Perg. cienki, trochę pożółkły, niekiedy
przybrudzony, ale w dobrym stanie. Na początku, w kalendarzu, pismo słabo czytelne, bo
poszarzała (przybrudzona) k.
Pismo i zdobienia: jednej ręki w jednej kolumnie, marg. rylcem. Kalendarz pisany złotym,
czerw. i czarnym atramentem (ale kolory spłowiały, s. 1 prawie już niewidoczna). Reszta napisana
czarnym atramentem, rubryki złote jak również niektóre wyrazy, np. psalmus, tytuły oficjów czerw.
atramentem, a potem pierwszy wyraz złotymi, nieb. i czerw. i literami. Małe inicjałki nieb. i złote,
czasem już na marg.. Duże figuralne na złotym polu połączone z łodygą z kulkami obramowującą
tekst; na s. 65 i 112 Matka Boża; na s. 153 postać w czapce, w czerw. ubraniu, z siwą brodą; s. 167
Chrystus z profilu; s. 197 Chrystus en face; s. 375 ciemno ubrana postać ze złożonymi rękami.
Inicjałki trochę mniejsze, z kwiatem lub listkiem w literze oraz kilkoma kulkami na marg. s. 395,
457, 496, 526, 528, 530, 531, 533, 534.
Oprawa: tekt. w jasnym perg. z XVII/XVIII w. Na grzbiecie atramentem sygn. i napis: "liber
orationum". Brzegi k. lekko nakrapiane na czerw. Wyklejki i k. ochr. (k. I, II) nie zapis.
Prow.: Rkps pochodzi z Włoch (kalendarz diecezji padewskiej, włoskie zdobnictwo). Na
wykl. okł. przedn.: „Petrus Chiari”, zapewne wlaściciel modlitewnika. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej, ale trudno stwierdzić, czy rkps się tam znajdował.
2391 I Łac., franc. Pocz. XIV. Perg. 8 x 6 cm. S. 242 + 5 k. Nie zapis.: k. I-V, s. 2, 242.
Godzinki.
111
S. 3-17: tertia; S. 19-31: sexta; S. 33-44: nona (wycięta karta po s. 34, brak tekstu); S. 47-70:
vesperae; S. 71-88: completa; S. 89-126: psalmy pokutne; S. 126-132: C'est la letanie (brak końca);
S. 133-162: matutinum (brak początku); S. 163-198: laudes; S. 199-220: (brak początku) antienne:
de la Trinité, s. 200 dou saint Esperist, s. 202 de saint Michiel, s. 203 de s. Jehan Baptiste, s. 204 de
saint Jehan Apostre, s. 206 de saint P[i]erre et s. Pol, s. 207 de saint Lorenc, s. 208 de saint Martin,
s. 210 de saint Nicholas, s. 211 de sainte Katherine, s. 213 de sainte Marie Magdalene, s. 215
antienne de la pais: Da pacem Domine [...], s. 216 pour le pardon ant[ienne]: Cognoscimus Domine
quia peccauimus [...]; S. 221-240: Prima.
Składki: 11+1(I-II); 23+1(III-6); 36+6(7-30); 41+1(31-34); 56+6(35-47-58); 62+2(59-63-66);
75+5(67-77-86);
82+2(87-91-94);
96+6(95-107-118);
102+2(119-123-126);
114+4(127-135-142);
124+3?(143-151-156?); 134+4(157-165-172); 144+4(173-181-188); 154+4(189-197-204); 164+4(205213-220); 173+3?(221-232); 183+2(233-242); 191+1(IV-V). Budowa składek niepewna, nie widać ich
początków. Paginacja ołówkiem. Na pewno wycięto k. po s. 34, 132, 198, bo lakuny w tekście.
Pierwotna kolejność k. mogła być trochę inna. Perg. cienki, pożółkły, niezbyt gładki.
Pismo i zdobienia: jednej ręki w jednej kolumnie, pismo na przemian złote i nieb.,
liniowanie i marg. brązowym atramentem. Rubryki w jęz. franc. Inicjałki złote wypełnione nieb.
kolorem na różowym ząbkowanym tle, inne większe nieb. lub czerw. na złotym ząbkowanym tle
przedłużone na marg. łodygą z liśćmi bluszczu, wewnątrz tych liter filigrany. W tekście jako
przerywniki rozety, głowy zwierząt, złote prostokąty, dwie ryby. Ilum.: s. 1 Nawiedziny św.
Elżbiety; s. 18 Pokłon Trzech Króli; s. 32 Oczyszczenie; s. 46 Ucieczka do Egiptu.
Najprawdopodobniej wycięto inne iluminacje. Dokładny opis dekoracji por. Jarosławiecka.
Noty i glossy: na s. 33 próba pióra, na s. 241 późniejszą ręką trudne do odczytania: „la
seniadie i 161”[?].
Oprawa: XIX w., fioletowy aksamit. Wyklejki i dwie pap. k. ochr. z kolorowego,
marmurkowego pap., brzegi k. złoc., marg. zbytnio obcięte przez introligatora (obcięte np. wici);
przy opr. pomieszana trochę kolejność k., także źle umieszczone ilum.
Proweniencja: rkps franc. (Jarosławiecka sądzi, że z północnej Francji), datę powstania
Jarosławiecka (s. 30) określa na podstawie szczegółów dekoracji malarskiej na początek XIV w.
Rkps kupiony najprawdopodobniej w Paryżu. Na k. III piecz. Bibl. Puławskiej (rkps nie był w Puławach).
Bibliografia: Jarosławiecka, s. 27-30, il. 9 b, c; Sichergestellte Kunstwerke in
Generalgouvernement (circa 1941), Krakau, s. 48.
112
2392 I Arabski, [XVIII w.]. 13.5 x 8.5 cm. K. 130. Foliacja na sposób arabski. Pismo jednej reki.
Opr. pap., uszk., podobnie jak grn. i dolna cz. grzbietu. Brak pocz. i końca. Pap. Tekst w
ramkach, rubrykowany i złoc. Tyt. rozdziałów złoc. Na k. 130 verso piecz.: “Z Biblioteki
Puławskiey XX. Czartoryskich”.
Fragment Koranu i modlitwy muzułmańskie.
2393 I Arabski, [XVII-XVIII w.]. 9 x 6.5 cm. K. 117. Foliacja na sposób arabski. Pismo kilku rąk.
Pap. cz. woskowany. Opr. sk. kopertowa uszk., luźne okł. Także niektóre k. luźne i uszk.
Tekst rubrykowany. Ilum. i zdob. akwarelowe. Na k. 117 piecz.: „Z Biblioteki Puławskiej XX.
Czartoryskich”.
„Historie władców”
mikr. w Bibl. Czart.
2394 I Łac., 1501. 10,5 x 7 cm. S. 1348 (s. 1,2 i 1347,8 perg.).
Traktaty teologiczne
1. s. 1-35: Traktaty religijne
... [s. 2] Gregorius in omelia[?] ... [s. 5] Diabolus apellatur pater mendacii ... [s. 7] De sermone seu
verbo Dei ... [s. 9] De officiis seu dignitatibus ... [s. 13] De hora incepcionis fest[oru]m et
terminacionis ... s. 16 niezapisana ... [s. 20] De prelatiis ... s. 28-33 niezapisane; s. 35 Quod diabolus
non potest facere quitquam homini sine permissione Dei ...
2. s. 35-1143: Excerpta z kazań Mikołaja z Sokolnik sporządzone przez brata Kaliksta
113
Ista sunt rapta in sermonibus patris Nicolai eximii predicatoris alias[?] Szokonylszki[?] in Wiilna
per fratrem Calixtum minimum inter minores ... Anno incarnacionis Christi 151[!] in Viilna.
[do s. 90 są to kazania na różne tematy, potem raczej kazania de tempore]
De iudicio Dei extremo vide ... in principio post patrem patrem vicar[ium?] vicra[?] in eadem Viilna
predicantem rapta per me fratrem[?] Calixt[um]. [s. 36] Ego tamen nolo procedere per modum
sermonis sed magis mee informacionis.
s. 348, 475-476, 836,837, 978. 1072, 1144-1154 niezapisane
3. s. 1155-1185: rejestr alfabet. tematów do s. 35-1143 (podaje fasc. i k.) oraz do s. 1186-1207
(podaje tylko, że trzeba szukać w rejestrze, np. s. 1157: dispensacio post registrum)
s. 1161 niezapisana
4. s. 1186-1207: tractatuli de missa, de graecis, de schismaticis, de bigamistis, et alii.
s. 1208,1209 niezapisane
5. s. 1210-1226: Registrum super III decretalium de vita et ho[nestate] clericorum secundum
al[phabe]tum [nieskończone, są tylko tituli de a, de b ... de v. Na początku notka de lingua. Chyba
miał to być rejestr do s. 1235-1313].
s. 1211, 1218,1219, 1227 niezapisane
6. s. 1228-1229: de Salomone
s. 1230-1234 niezapisane
7. s. 1235-1313: liber III decretalium de vita et honestate clericorum, de legibus canonicis (s.
1307), de electione (s. 1312). Cf. Gregorius IX, Decretales; HC* 8021 (Inc. Pol. 2522)
s. 1314-1343, 1345-1347 niezapisane
Składki: Wydarto części dwóch kart między s. 780 i 781. S. 35-1143 są podzielone na
fascykuły i mają wewnętrzną foliację. Mają też własną foliację s. 1235-1283.
Pismo i zdob.: głównie brata Kalixta, choć jest też kilka innych rąk, w jednej kolumnie,
rubrykacja, czasem marg. atramentem.
114
Noty i glossy: mało not, np. s. 269, na dodanej karcie przed s. 619, 646-647.
Oprawa: deski w ciemnej sk., w zwierciadle opr. okł. przedn. liście lub roślina dwoma
tłokami na ślepo, w obramowaniu jednym tłokiem większe liście oraz linie. W okł. tyln. inne liście,
w lustrze chyba kwiaty a dookoła lilijki. Grzbiet bardzo zniszcz., 3 zwięzy. Kodeks zamyka
mosiężna klamra.
Prow.: nota s. 1344: „honeste domine Jako[?] sorori mee carissime in Christo S[?] in
Viiszlica”. Na s. 1 pieczątka Bibl. Puławskiej i sygn. Nr BXC 2394. Na s. 35: „Ista sunt rapta in
sermonibus patris Nicolai eximii predicatoris alias[?] Szokonylszki[?] in Wiilna per fratrem
Calixtum minimum inter minores ... Anno incarnacionis Christi 151[!] in Viilna”.
Bibliogr.: Inwentarz BCz I; K. Kantak, Bernardyni polscy, Lwów 1933, I s. XXII, 146
przypis, 173 przypis; Cz. Bogdalski, Bernardyni polscy, T. II, Kraków 1933, s. 366; Katalog
mikrofilmów Biblioteki Narodowej. Oprac. K. Zawadzki, Bibl. Czartoryskich, Z. 11, Warszawa
1965, s. 45.
mikr. BN 17738.
2395 I Niem. 1421-1680. Perg. 15 x 12,5 cm. k. ochr. 1 + s. 60. S. nie zapis. 7.
Opr. sk., zachowane 2 guzy na przedniej okładce, klamry metalowe, brak pasków
spinających. Pismo kilku rąk. Na wewn. s. okł. przedn. notatka: „Anno 1421 [...]”. Na s. 1 piecz.
Bibl. Puławskiej.
Ustawy cechowe m. Elbląga, głównie cechu pasamoników, kaletników i rymarzy z lat
1421–1680.
Uwaga: S. 51–55 pisane przez Rafała Nakielskiego.
mikr. BN 17739
2396 I Turecki, XVI–XVII w. 6,5 x 14 cm. K. ochr. 3 + 63 + 3 k. ochr. Pap. prążkowany.
115
Opr. sk. koloru wiśni, europejska. Niektóre wiersze, tyt. i ramki czerw. Tekst pisany w
układzie europejskim, w ramkach poprzecznych i ukośnych.
Zbiór wierszy tureckich poetów m.in. Šeyhīoġlï, Hassān, Dā‛i, Ya‛kūb Köylüğe,
Tutmağï, Bahšāyiš, Yahyāġaoglï i Šeyhī.
Uwaga: Rkps opracowano za: Katalog rękopisów tureckich i perskich. Opracował Tadeusz
Majda, Warszawa 1967, s. 98.
Prow.: Rkps kupiony przez Czartoryskich w Paryżu po 1840 r. prawdopodobnie za
pośrednictwem
znawcy
języków
wschodnich
Wojciecha
Biberstein-
Kazimierskiego.
mikr. BN 82416
2397 I Arabski, XIX/XX w. 14 x 11,5 cm. K. 43. K. 1r, 31r–43v. s. nie zapis.
Opr. płsk. Pap. Interpunkcja czerw. ramki czarnym ołówkiem.
Min kitāb ahādit as-sulafā.
Niedokończona opowieść ze zbioru Bajek z tysiąca i jednej nocy traktująca o Nūr ad-Dīnie
i jego niewolnicy Anīs al-Ğalīsie. Niniejszy fragm. stanowi tzw. wersję Zotenberga.
Uwaga: Opis za: Katalog rękopisów arabskich. Opracował W. Dembski, Warszawa 1964,
s. 85.
mikr. BN 17740
2398 I Arabski, XVIII w. 14,5 x 10,5 cm. K. 76.
116
Opr. sk. Pap. Tyt. sur prymitywnie zdob. na niebiesko i zielono. Pocz. i końcowe k. uszk.
Na wyklejce przedn. notatka atramentem: „Autore, Pedro Banos [?] te manuscritto comprende
una par[te] del Alcoran desde [...] la sura Ambra [?] ha [sta] [...] Zaragoza, 20 F[e]brero 1780.
Ignazi de [...]”.
KORAN. Fragmenty
Część modlitewnika zawierająca sury: 2 [od poł. 4 wersetu], 3, 36, 67, 78–80, 104.
Uwaga: Opis katalogowy za: Katalog rękopisów arabskich. Opracował W. Dembski,
Warszawa 1964, s. 85.
2399 I Arabski, turecki, XVIII–XIX w. 16 x 10,5 cm. K. ochr. 9. + 74 + ochr. 1.
Opr. płsk. Pap. K. ochr. 1–8, 1k. r. i 74 nie zapis. Brzegi k. zabrudzone. Ramki czarnozielone do k. 64v.
Modlitewnik.
Zawiera sury Koranu [k. 1–55], sposoby i okoliczności odmawiania modlitw, opowiadania
religijne, litanię do Mohammada [k. 60v–67v], modlitwę arabską, [k. 68], wzory modlitw i
formuły zaklęć na amuletach [k. 71v].
Uwaga: Opis katalogowy za: Katalog ękopisów tureckich i perskich. Opracował T. Majda,
Warszawa 1967, s. 98–99.
mikr. BN 17741
2400 I Perski, XVI w. 17,5 x 9,3 cm. K. ochr. 2 + 103 + ochr. 2.
Opr. sk. tłocz. w ornament rośl.-zwierzęcy, niezwykle pięknej i misternej roboty. Klapa
urwana. 55 kartuszy prostokątnych wypełnionych złotymi i nieb. listkami na złotym tle. Ramki
nieb.-czarne. Bez. tyt., brak pocz. i końca. Pap. Tyt. rozdziałów w kartuszach nieb. i złote. K. 1,
2v., 103, 104 nie zapis. W kolofonie [k. 2r.] nazwisko kopisty: Šayh Muhammed al-Ya‛kūbī.
117
Paginacja europejska nie obejmująca 2 k. i foliację ołówkiem od lewej strony, k. 2 [103]
wklejono błędnie podczas naprawy na początek, jest to k. końcowa. Na k. 2r. podpis
poprzedniego właściciela: „Finis Eleonora z Schlieb[en?] X. D’Aschem, ten sam podpis na k.
103v. Ślady wyrwania kilku k., kilka zalepionych bibułką.
Masnavi mistyczne.
Utwór poetycki o treści mistycznej w formie masnavi. Po anegdotach następują zapytania,
odpowiedzi oraz wskazania.
Uwaga: Opis katalogowy za: Katalog rękopisów tureckich i perskich. Opracował T. Majda,
Warszawa 1967, s. 99.
mikr. w Bibl. Czart.
2401 I Staro-cerkiewno-słowiański, red. ruskiej 1718. 16 x 10 cm. S. 262.
Płsk. Pismo półustaw. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Sija Kniżnica Putnik nazwannaja spisasia Roku bożija [1718] miesiaca marta dnia
10”.
Opis podróży z Korsunia do Ziemi Świętej nieznanego autora.
Uwaga: S. 1. Na dln. marg. notka: – „Pomoszcz moja ot Gospodina sotworszago niebo i
ziemlu”. S. 39 „Po mnie”. Podobne na s. 57, 81, 118, 128, 156, 196, 234: NN ręką na s. 90 –
„Kto te książkie ukradnie temu reńka odpadnie”.
Prow.: 1. S. 1 grn. marg.: „Lewicki Theodor”.
2. S. 152 na lewym marginesie: „Ta ksioszczka należy do Manastyrzyskiego
Szewicza”.
3. S. 185 na dln. marg.: „Ta książeczka należe do pana Onofrieja Szewicza [...]”.
Bibliogr.: Ščapov J. N, Vostočnoslavjanskie i južnoslavjanskie rukopisnye knigi v
sobranijach Pol`skoj Narodnoj Respubliki, [Č. 1], Moskva 1976, s. 91–93.
118
mikr. BN 17742
2402 I Łac. pocz. XVIII w. 16,5 x 10 cm. k. ochr. 1 + s. II + 140, s. nie zapis. 1.
Opr. perg., uszk. Pismo dwóch rąk. Na k. tyt. piecz. Bibl. Puławskiej.
„Locutio Dei ad cor religiosi in sacram octiduanam exercitiorum solitudine
commorantis a [...] Daniele Pawloski Societatis Jesu theologo conscripta”.
Podręcznik ośmiodniowych ćwiczeń duchowych dla młodych kapłanów [jezuckich]. s. I–
II, 1–133.
1. „Exercitium sabbathinum singulis sabbathis, vigilijs, ac ipsis festis B. V. Mariae
dicendum atque pie recitandum”, s. 135–140 oraz na wewn. s. okł. tylnej.
Druk: zob. Estr. XXIV, s. 160–162.
mikr. BN 17743
2403 I Pol. łac., [XVII–XVIII w.]. 12,5 x 9 cm. K. ochr. 2 + s. X + 60, s. nie zapis. 39.
Opr. sk. uszk. Złoc. ramki, boki s. złoc. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Duch
seraficzny”. Na k. przedn. ochr. i s. 595 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego i Bibl.
Puławskiej.
„Spiritus seraphicus [...]”. Modlitewnik dla zakonników zakonu franciszkańskiego
pisany przez Szymona Krzepickiego.
Uwaga: Na s. V, 1–2, 322 rysunki piórkiem.
Prow.: Zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Por. Bibl. Czart.,
rkps Ew. 2361, s. 71– 74).
119
mikr. BN 17744
2404 I Pol., niem. Pocz. XIX w. 14 x 9,5 cm. K. ochr. 1 + s. 294, s. nie zapis. 14.
Opr. tekt. uszk. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie tyt.: „Dykcyonarz niemiecko-polski”. Na
okł. przedn. tyt. jak niżej. Na k. ochr. i s. 294 piecz. Arch. Ad. J. Czartoryskiego.
„Dykcionarz [!] niemiecko-polski rękopism Zawadzkiego”. Słownik niemiecko- polski
A–Z oraz zestawienie form gramatycznych języka niemieckiego.
Prow.: Na k. ochr. i okł. przedn. notatka: „J[ózef] Zawadzki”.
mikr. BN 17671
2405 I Ormiański, XVI w. [?]. 8 x 10,5 cm. S. 486.
Opr. sk. z klamerkami. Tłocz ornament rośl., ślady złoceń. Perg. K. brzegami kolorowane.
Tekst w jednej kolumnie. Ilum. Na s. 4 miniatura całostronicowa przedstawiająca króla Dawida
z harfą oraz 8 winiet na nagłówkach stron. Ornamenty na marg. ilum. i złoc. Ilum. bizantyjskie.
Na s. 6 pieczątka Bibl. Puławskiej.
Psałterz i różne modlitwy wyjęte z brewiarza.
Rękopis zawiera:
1. Psałterz, s. 1-461.
2. Modlitwy brewiarzowe, s. 462-481, zakończone kolofonem na s. 482.
Bibliogr.:
K.
Roszko,
Rękopisy
ormiańskie
w
zbiorach
polskich,
„Przegląd
Orientalistyczny” 3 (23), 1957, s. 308; Ormianie polscy. Odrębność i asymilacja. Katalog
wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie 1999-2000. Komisarz wystawy dr Beata
Biedrońska-Słotowa, Kraków 1999, s. 83. Opis rkpsu dr Małgorzata Smorąg-Różycka z UJ.
120
Tamże bibliogr. Do opisu wykorzystano także: Katalog rękopisów ormiańskich i gruzińskich.
Opracował K. Roszko, Warszawa 1958, s. 26.
2406 I Ormiański, 1597–1603. 10,5 x 14,5 cm. S. 670 + 5 k. nlb.
Opr. sk. Perg. Ilum.
Zbiorek hymnów brewiarzowych sporządzony przez Ter Aristakesa w klasztorze
Sanahin (Armenia Płn.) w r. 1597 na polecenie wartabeda Jana, ukończony w 1603 roku i
przewieziony do miasta Łars przez księdza Łazarza.
Uwaga: Opis katalogowy za: Katalog rękopisów ormiańskich i gruzińskich. Opracował K.
Roszko, Warszawa 1958, s. 26–27.
2407 I Łac. 1533. 15 x 10 cm. K. ochr. 2 + s. 578. S. nie zapis.: 280, 291-292, 303-304, 326.
Opr. ozdobna, sk. zdobiona na ślepo przedstawieniami cnót: iustificatio, lucretia, satisfactio,
w zwierciadle okł. przedn. złoc. plakieta przedstawiająca króla Dawida, pod nią złoty napis: „Iuxta
est Dominus his qui tribulato sunt corde”. U góry złoty napis: Sermones qua[dragesimales].
Pozostałości rzemyków spinających. W okł. przedn. pod wykl. fragm. starodruku. Pismo jednej
ręki, zapewne Klemensa z Radymna. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej. Na s. 1 między wierszami
tytułu: fr[ater]. C[lemens] de R[adymno] fecit. Podobnie na górnym marg. s. 327. Kilka notek
polskich czerw. kolorem: np. na s. 378 „krzywe przyszyąstwo”, 469 „kuglyarzum”. Inne rkpsy z
kazaniami Klemensa Ramułta zob. Bibl. Czart. rkps 2409, 2411.
Klemens Ramułt z Radymna (+ 1562).
Quadragesimale. Sermones.
1. Sequitur Quadragesimale de cura quinque sensuum. Sermo I [...] S. 305 Feria V in Cena
Domini. Sermo XXXI [...] S. 325 Collectum est ac terminatum hoc quadragesimale de
121
preseruacione quinque sensuum per quendam fratrem Anno Domini 1533 apud Radom ibidem per
eundem populo practicatum eodem anno. s. 1-325.
2. Quadragesimale incipit de quatuor generibus peccatorum, hoc est dictu de peccatis cordis
et de peccatis oris et de peccatis operis ac de peccatis omissionis. In die cinerum sermo I [...] S. 567
Eadem die post prandium. Sermo 31 [...] s. 327-578.
Zob. Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, red. ks. H. E. Wyczawski OFM, Warszawa
1981, s. 407.
Prow.: Na wyklejce okł. przedn. napis: „fratris Clementis de Radymno in Radom 1533”.
mikr. BN 17746
2408 I Pol. łac. [1573]. 16 x 10,5 cm. S. 380.
Ozdobna opr. sk. tłocz. na ślepo, w zwierciadle okł. przedn. stylizowany element rośl.,
ślady po klamrach. Pismo jednej ręki. Na wewn. s. okł. przedn. i s. 1–2 porządek niektórych
czytań i modlitwa. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Ordo epistolarum et Evangeliorum dominicalium tocius Anni 1573 fratris C[aspari]
K[rzywiński] [...]”.
mikr. BN 17747
2409 I Łac. 1549. 16 x 10,5 cm. S. 644 +k. ochr. 2. S. nie zapis.: 20, 96, 124, 141 (mniejsza
kartka), 170, 178, 222, 334, 428, 452, 543-544, 596.
Opr. ozd., sk., zdob. tłokami ślepymi postacie w rzędach (Chrystus Salvator, Mojżesz, św.
Piotr i Paweł, Muzy). Ślady zapięć. U góry okł. przedn. napis złoc.: Sermones Adven[tus]. Pismo
jednej ręki, zapewne Klemensa z Radymna. Mniejsze kartki dodane z tym samym pismem na
s. 141, 355. Na s. 326 uwaga rubro o czasie głoszenia kazań. Inne rkpsy Klemensa Ramułta zob.
Bibl. Czart. 2407, 2411. Na s. 1 pieczątka Bibl. Puławskiej.
122
Klemens Ramułt z Radymna (+1562)
Sermones de tempore z roku 1549.
Ponadto:
1. De sancto Andrea sermo [...], s. 633.
2. De s. Katherina sermo [...], s. 1-644.
Uwaga: Zob. Rkps 418 w Seminarium Diec. w Sandomierzu (bp W. Wójcik, „Archiwa
Biblioteki i Muzea Kościelne” 4 (1962), s. 289-290, nr kat. 81; Słownik polskich pisarzy
franciszkańskich, red. ks. H. E. Wyczawski OFM, Warszawa 1981, s. 407.
Prow.: Na k. ochr.: „Frater Clemens de Radimno hos sermones congessit in Przeworzsko et
populo declamavit Posnanie Anno Domini 1549”.
mikr. BN 17748
2410 I Łac. Przed 1550 r. 15,5 x 9,5 cm. K. ochr. 3 + s. 468. S. nie zapis.: 1-12, 43-44, 64-68, 84,
104, 128, 148, 164, 184, 222-224, 264-272, 382-384, 463-468.
Opr. restaurowana, deski przykryte do poł. sk. stary pas sk. tłocz. rolką z głowami w
medalionach i ornamentem rośl., nowy grzbiet. Pismo jednej ręki. Na wykl. okł. przedn. na
karteczce (pozostałości starej wyklejki?) napis: „Dominica 7 post Trinitatis. 221. tempore ducis
Lesco Alb. Boleslai Krzywousty et Casimiri inundationes” [?]. K. 451-452 brak, zamiast niej
fotografia. Większość k. podklejona bibułką japońską. K. za bardzo przycięte przez introligatora,
niekiedy brak bocznych i górnych marg. Na s. 13 piecz. Bibl. Puławskiej.,
Kazania łacińskie z lat 1533-1550 nieznanego autora.
Dominica tercia post Trinitatis [...], S. 42, 1545 M G [..], S. 63, 1544 in primicys Ioannis
Columbi dol [?] [...], S. 103, 1545 [...], S. 147 Leopoli in arce 1545 [...], s. 381, 1550, S. 385 Pro
dominica nona post Trinitatis sermo [...], S. 460, 1545 in primiciis Stephani Lisek de Dolsko in
antiqua Gosthyn, s. 13-462.
123
Prow.: Rkps pochodzi z klasztoru bernardynów w Przeworsku lub Krakowie.
mikr. BN 17749
2411 I Łac. 1537-1539. 17 x 11 cm. K. II + s. 506.
Opr. deski w sk. ozdobnie tłocz. W okł. przedn. w bordiurze postacie muz, w zwierciadle
złoc. plakieta z zatartymi postaciami i elem. architektury. W okł. tylnej w bordiurze elem. rośl. i
medaliony z głowami, orłem i kluczami, w zwierciadle 3 rzędy splotów, w nich medaliony ze
zwierzętami. Grzbiet uszk. Ślady po zapinkach mosiężnych (pozostały jedynie trzy elem.
zapinek). Na wewn. s. okł. przedn. naklejona k. o wym. 6.2 x 3.2 cm. z tekstem ręką kopisty
niniejszego rkpsu. Pismo dwóch rąk. Tekst drugiego kopisty na s. 485-503. Tekst rubrykowany.
Glossy marg. Na s. 300 nota o wygłoszeniu kazań przez Klemensa z Radymna w Poznaniu w
1539 r. Na s. 482 tekst: „Opella fratris Clementis de Radimno [...] quadragesimale [...]
declamatus per eundem apud Tharnow Anno D[omini] 1537”, podobny na s. 476. Na s. 1 piecz.
Bibl. Puławskiej.
Klemens Ramułt z Radymna
Zbiór kazań postnych z lat 1537-1539 głoszonych w Tarnowie i Poznaniu.
Zob. Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, red. ks. H. E. Wyczawski OFM, Warszawa
1981, s. 407.
Prow.: 1. Na wewn. s. okł. przedn. notka: „L[iber] domui Leopoliensis pro loco 1592”. Rkps
pochodzi z klasztoru bernardynów w Przeworsku lub Krakowie.
mikr. BN 17750
2412 I Ormiański i kipczacki, I poł. XVII w. 8,5 x 13,5 cm. S. 476.
Opr. sk. tłocz. Pap. grubo prążkowany. Pismo dwóch rąk. Pismo notrgir. Rkps powstał w
środowisku Ormian we Lwowie.
124
Zbiorek modlitw i pieśni, psalmów i hymnów ormiańskich z przekładem kipczackim
oraz godziny kanoniczne ormiańskie.
1. S. 1-148. Tekst w jęz. kipczackim.
2. S. 149-165. Tekst w jęz. ormiańskim. Początek: trzecia godzina kanoniczna.
3. S. 166-277. tekst w jęz. kipczackim.
4. S. 288-344. Tekst w jęz. ormiańskim: początek Kompletorium
Uwaga: Opis za: Katalog rękopisów ormiańskich i gruzińskich. Opracował K. Roszko,
Warszawa 1958, s. 27.
Bibliogr.:
K.
Roszko,
Rękopisy
ormiańskie
w
zbiorach
polskich,
„Przegląd
Orientalistyczny” 3 (23), 1957, s. 309; Ormianie polscy. Odrębność i asymilacja. Katalog
wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie 1999-2000. Komisarz Beata Biedrońska-Słotowa,
Kraków 1999, s. 90. Tamże bibliogr.
2413 I Staro-cerkiewno-słowiański, red. ruskiej. XVII w. 17 x 11 cm. S. 256 + k. ochr. 2 + s.
nlb. 1.
Opr. sk. uszk. Pismo półustaw, atramentem czarnym i czerw. Pap. ze znakiem wodnym:
lilia w herbie. Nad tekstem nuty bez pięciolinii. Na grn. marg. znakowanie cyfrowe kolejności
głosu cerkiewnego. Tyt. rozdziałów i pocz. litery antyfon pisane czerw. atramentem. Na okł.
przedn. dwie klamry mosiężne. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Śpiewnik ruski na 8 głosów tzw. Osmiohłasnik z liturgią śpiewów wielkanocnych,
porannych i wieczornych [Wielikaja Wieczernia].
S. 1–2, 2–256.
Prow.: 1. Na s. 61 na grn. i bocznym marginesie notatka: „Dmitriej Woronow”.
2. Na wyklejce okł. przedn.: „Hippolit Błotnickoj podarit knjazju Władysławu
Czartoryskiemu 5ho fiewralja 1856 hoda w Paryżje”.
125
Bibliogr.: Ščapov J. N, Vostočnoslavjanskie i južnoslavjanskie rukopisnye knigi v
sobranijach Pol`skoj Narodnoj Respubliki, [Č. 1], Moskva 1976, s. 93.
mikr. BN 17678
2414 I Pol., łac. 1745. 16 x 10 cm. S. 186 + nie zapis. 19.
Opr. sk. tłocz. i złoc. elem. rośl. Pismo kilku rąk. S. 185–186 luźne. Na s. 1, 3, 41, 95, 163,
184 piecz. Arch. i Bibl. Czartoryskich.
„Flores ligatae et solutae eloquentiae [...] d[omi]no Josepho de Brudzewo Mielziński
castellanidae Srzemensi [...] 1745”.
1. „Homo honoris”. Wypisy sentencji z poezji Owidiusza Publiusza Naso, Wergiliusza
Publiusza Maro, Marcjalisa (Martialisa Marcusa Waleriusza), Horacego Quintusa Flaccusa i
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i in., s. 3–20.
2. „Genus [hominum] fragmenta poetarum”. Wypisy sentencji i fragm. z wierszy m.in.
Juwenalisa (Iuvenalis Decimusa Iuniusa), Seneki (Lucius Anneus Seneca), Stacjusza (Statius
Publius Papinius), Klaudiana (Claudianus Claudius), oraz Owidiusza (Ovidius Publius Naso),
Wergiliusza (Vergilius Publius Maro), Lukana (Lucanus Marcus Annaeus) i Marcjalisa
(Martialis Marcus Walerius), s. 21–38.
3. „Sapientia homminum seu scientiarum artiumque elogia”. Wypisy sentencji i myśli z
dzieł Owidiusza, Wergiliusza, Horacego, Persiusa Aulusa Flaccusa, Katullusa (Catullus Caius
Valerius) i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, s. 41–55.
4. „Fama hominum seu celebrium hominum elogia”. Wypisy wierszy Wergiliusza,
Owidiusza, Horacego, Lukana, Marcjalisa, Klaudiana i Sarbiewskiego, s. 57–65.
5. „Fortuna hominum seu felicium hominum elogia”. Wypisy sentencji i fragm. wierszy
Seneki, Owidiusza, Juwenalisa (Iuvenalis Decimus Iunius), Lukana, Horacego, Wergiliusza i
Sarbiewskiego i in., s. 73–79.
6. „Forma hominum”. Wypisy z Papiniusza, Owidiusza, Wergiliusza, Marcjalisa,
Horacego, Albiusa Tybullusa, s. 89–92.
126
7. „Militia hominum seu bellatorum heroumque elogia”. Wypisy wierszy następujących:
Papiniusza, Lukana, Klaudiana, Owidiusza, Seneki, Wergiliusza, Tybullusa, Marcjalisa, M. K.
Sarbiewskiego i in., s. 95–125.
8. „Divitia hominum seu divitum elogia”. Wypisy sentencji i fragm. wierszy z: Katullusa,
Owidiusza, Wergiliusza, Marcjalisa, Lukrecjusza, Eurypidesa i M. K. Sarbiewskiego, s. 127–
133.
9. Sentencje różnych pisarzy i poetów łacińskich. „Sententiae Ciceronis de libertate”, s.
135–136; „Sententiae Taciti”, s. 136–137; „Sententiae Curtii” (Kurcjusz, Quintus Curtius
Rufus), s. 137–138, 145, 155–156, 163; oraz Salustiusza, s. 138, 144–145; Tytusa Liwiusza, s.
138–139, 142–143, 150–152, 157–158, 160–161; „Sententiae Stradae”, s. 139–140, 146–147,
156–157, 158–159, 163–164; Sentencje Seneki, Plauta, Cycerona, s. 140–142, 147–148, 157,
159–160, 164; Sentencje Tacyta, s. 143–144, 152–154, 161–162, Pliniusza, s. 145–146, 148–
150; Salustiusza, s. 154–155, 162–163.
10. „Sententiae Ciceronis de legibus et judicibus”, s. 165; Sentencje Tytusa Liwiusza, s.
165–166; Tacyta, s. 166, Cycerona „[De tributis]”, s. 166–167; Cycerona „De honore et gloria”,
s. 167–168; Liwiusza, s. 168, 184; Salustiusza, s. 168–169; Pliniusza, s. 169–170; Seneki, s.
170–172; Sarbiewskiego, s. 170, 173–174; Cycerona, s. 170–171, 180, 182, 184; Tacyta, s. 171;
Seneki, 174–176, 177–180, 181–182; Horacego s. 172–173; Owidiusza, s. 174; Erazma z
Rotterdamu, s. 176–177; „Sentetiae de virtute”, s. 182–183; „Sententiae de Prudentia” s. 183;
„Fortitudo”, s. 183–184; „Wiersze o urodzie, które Eurypides napisał [...]”, s. 185, 186.
11. Rachunki klasztorne, s. 39–40; drobne zapiski s. 93–94, 185–186 i na wewn. s. okł.
przedn. i tyln.
mikr. BN 17751
2415 II Łac. 1766–1767. 19,5 x 17 cm. K. ochr. 2 + s. 590, s. nie zapis. 6.
Opr. sk. zniszcz. Pismo jednej ręki. Na okł. tłocz. ramki. Na zniszcz. naklejce grzbietowej
fragm. tyt. Na s. 1 i 588 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Principia philosophiae rationalis et experimentalis in usum auditorum [...] tradita in
scholis Gedanensibus Soc[ietatis] Jesu ineunte Anno scholastico 1766 ab [...] Andrea
Grochowalski professore [...]”.
127
Uwagi: 1. Na końcu rkpsu notatka: „Finis annui cursus philosophici Anno D[omi]ni
MDCCLXVII die 28 Junij [...]”.
2. Na s. 35 rycina z nieznanego druku; w rkpsie liczne tablice i wykresy.
3. Zob. Bibl. Czart., rkpsy 2361, 2362, 2433.
Prow.: Na k. ochr. przedn.: „Ex libris Valentini Wolski 1766 constat compactura [...]”.
Zakupiono w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Bibl. Czart., rkps Ew. 2361, s.
71–74).
mikr. BN 17752
2416 I Łac., franc. Pocz. II poł. XV w. Perg. 15,5 x 10,5 cm. S. 284 + 4 k. S. nie zapis. 32.
Opr. XIX w. płsk. czarny, na grzbiecie wytłocz. tyt.: „Livre d’Heures”. Wyklejki z
kolorowanego pap. Paginacja XVIII w. atramentem zaczyna się od 11 i nowa ołówkiem. Brak
dwóch k. przed s. 1; między s. 20 i 21 wyrwano 10 k. Być może zamiast nich dołączono
kalendarz (w którym nie ma starej paginacji, ale są takie same ozdobne wici na marginesach). Po
jednej k. wycięto po s. 32, 76, 98, 108, 114, 122, 128, 134, 140, 150 [brak dwóch k. wg starej
paginacji], 184 [stara paginacja ma ciągłość], 193/194 wydarte ok. 1/3 k., 196, 204 [stara
paginacja ciągła]. Prawdopodobnie na wyciętych k. oprócz początku modlitw znajdowały się
miniatury. S. 24 reklamant. Pismo jednej ręki, tylko kalendarz pisała inna, w jednej kolumnie.
Kalendarz pisany na nieb., czerw., złoto i jasno-brązowo, litery „KL” w ramkach na nieb. i
różowym tle, z białym oranemencikiem, złotym kolorem. Teksty czarnym atramentem, często
występują prostokąty – wypełniacze linii czerw.-nieb. z białym ornamentem i ze złotym
punktem oraz inicjały większe i mniejsze złote na nieb. i czerw. tle z białym ornamentem. S. 27
jedyny zachowany inicjał figuralny „O” [?] z Matką Boską i Dzieciątkiem na nieb. i złotym tle.
Oprócz tego na pierwszym marginesie plecionka rośl. z kwiatów, liści i złotych punktów [kolory
zielony, czerw., złoty, czarny, różowy]. Takie same wici w kalendarzu. Są też rubryki: oratio,
lectio, prima itp. W kilku miejscach próby pióra jasno-brązowym atramentem np. s. 38 i 39. Na
s. 1 i 284 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Godzinki.
128
1. S. 1–20 Kalendarz [od marca]. 2. S. 21–31 Modlitwy do Najśw. Marii Panny: Obsecro
te Domina [zaczyna się:] [iusti?]ticie fons consolationis; O intemerata. 3. S. 33–150 Oficjum
NMP. 4. S. 151–175 Psalmy pokutne. 5. S. 175–184 Litania [z Agnus Dei i modlitwą]. 6. S.
184–196 Oficjum Krzyża. 7. S. 197–204 Oficjum Ducha św. 8. S. 105–184 Oficjum zmarłych
[urwane na Ps. 149].
Prow.: Francja.
2417 I Łac. XIV w. Perg. 18 x 13,5 cm. S. 430 + 11 k. pap.
Opr. XVIII w. tekt. w jasnobrąz. sk., w zwierciadle opr. wytłocz. duży prostokąt potrójną
linią, w jego rogach kwadraciki z elem. rośl. Grzbiet [naprawiany inną sk.] wytłocz. złotem „De
feria [?] a[c ?] de sanctos” [!], a u dołu naklejka owalna z sygnaturą kodeksu. Brzegi kart
nakrapiane na czerw. Pergaminowe wypustki-wskaźniki tekstów np. s. 1, 7. Za b. przycięte
niektóre k., np. s. 374. Na wyklejce okł. przedn. próby pióra: „In nomine patris et Filii et Spiritus
sancti [...]”. 11 k. pap. nie zapis., dodanych przy opr., tylko pierwsza ma ołówkiem na recto i
verso napis: „po Hoziuszu kardynale”. Przy wyklejce okł. przedn. szczątkowa k. perg. przycięta
na ok. 2 cm od okł., na niej: „Hosius”. Wyklejka okł. tylnej nie zapis. Reklamanty, foliacja
współcz. czerw. atramentem i obecna paginacja ołówkiem. Wyrwano kartę lub karty po s. 430.
S. 130 poprawka na marginesie. Czasem na grn. marginesie ołówkiem np. s. 176 „In conversione
Sancti Pauli”. S. 407 na dln. marginesie ołówkiem „Deus meus”. Noty czerw. atramentem, np.
na s. 230 „R [esponsorium] 4 Tollite ut infra pag. 161”. Pismo jednej ręki w dwóch kolumnach,
atrament w kilku odcieniach, czerw. rubryki, małe inicjałki nieb. i czerw. większe takie same ale
na czerw. lub nieb. filigranie z małą wicią. Na s. 311 w nieb. inicjał wpisany smok i zwierzę z
ludzką twarzą. Duże inicjały z umieszczonymi w nich różnymi kwiatami, kolorami: złotym,
nieb., czerw., różowym i białym mają w tle delikatny filigran; z nich wychodzi łodyga z liśćmi
bluszczu obramowująca tekst z trzech stron. S. 7 na łodydze małe zwierzątka: królik, pies i
sójka, s. 96 tylko sójka, na s. 237 inny ptak. W tekście czasem inicjały z głowami np. s. 334, 335
lub z rybą s. 375. Często partie do śpiewania z nutami na czterolinii. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej.
Brewiarz.
129
1. S. 1–6: Kalendarz.
2. S. 7–135: Psalmy, na końcu antyfony: Beatus vir qui non abiit [...].
3. S. 135–137: Anastazjański symbol wiary.
4. S. 137–139: Litania z modlitwami.
5. S. 139: Dominica in aduentu et ceteris dominicis [...] ad vesperas hymnus.
6. S. 157: In natali unius apostoli vel plurimorum [...].
7. S. 159: In agenda defunctorum.
8. S. 164: Credo nicejsko-konstantynopolitańskie.
9. S. 167: In natiuitate sancti Andree Apostoli.
10. S. 325: In natiuitate unius apostoli vel plurimorum.
11. S. 339: In natiuitate plurimorum martyrum.
12. S. 366: In natiuitate unius confessoris pontificis.
13. S. 379: In natiuitate unius confessoris non pontificis.
14. S. 397: De virgine non martyre.
15. S. 402: Incipiunt hore Beate Marie Virginis.
16. S. 405: Officium misse Beate Marie.
17. S. 415–428 Ps.94 z różnymi melodiami Venite, exultemus Domino” i in.
18. S. 429: Suffragia omnium sanctorum [...].
Prow.: Francja. Rkps miał należeć do kard. Stanisława Hozjusza [Por. PSB X, s. 42–46].
Zob. też k. pap. dodane przy opr. Na wyklejce okł. przedn.: „Ex libris Adolfa
Cichowskiego” [Por. Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 129–
130; PSB IV, s. 27].
mikr. BN 16233
2418 IV Pol., łac. [koniec XVIII w.]. 33,5 x 21 cm. S. 228 + k. ochr. 2 + nlb. 2. s. nie zapis. 12.
Pismo kilku rąk. Opr. sk., ślady po wiązaniach. Na k. 3 ochr. verso notatka ołówkiem:
„Początek lub dalszy ciąg jest u Xcia Wł. Czartoryskiego”.
130
Sumaryczne zestawienie źródeł do dziejów Polski od XI do XVIII wieku zebrane
przez Jana Albertrandiego w bibliotekach we Włoszech oraz w bibliotekach i
księgarniach Szwecji i Danii.
I. „Iter Italicum complectens [...]”.
1. Regestry aktów i dok. wypisanych przez Jana Albertrandiego ze zbiorów różnych
bibliotek rzymskich w układzie chronologicznym i rzeczowym do XVIII wieku, s. 1–67.
2. Informacje o rękopisach zawierających źródła do historii Polski, bez wypisów, s. 68–
77.
3. Polonica historyczne w różnych drukach, s. 78–113. Na s. 1 ręką T. Czackiego notatka:
„manu Ill[ustrissi]mi Albertrandi exaratum propter usum amici et discipuli - Thadei Czacki”.
II. „Iter Sueticum”.
4. „Pisma znal-ezione w Szwecji i szukającego ręką przepisane. Rejestr pism zawartych
w rękopiśmie u prywatnej osoby znelezionym, a zupełnie przepisanym” z l. 1618–1657, s. 117–
124.
5. „Rejestr pism zawartych w trzech tomach ex Bibliotheca Gymnastii Lincopiensis
pozwolonych [...] przepisanych [...]”, z lat 1539–1589, s. 125–136.
6. Rękopisma w Szwecyi i innych kraiach widziane [...]” w tym „Rękopisma z Księgarni
Królewskiey w Sztockholmie”, s. 137–169.
7. „Rejestr rękopisów znalezionych w Księgarni Akademii Upsalskiej”, s. 169–171.
8. „Rejestr Rękopism w Księgarni Królewskiey w Koppenhadze znalezionych”, s. 171–
174.
9. Krótkie katalogi druków i zbiorów rękopiśmiennych zawierających informacje
dotyczące historii Polski w różnych bibliotekach szwedzkich z lat 1559–1739, s. 177–226.
Na s. 115 notatka: „Joannis Albertrandi episcopi Zenopolitensis docti ac eruditi viri manu
autoris exaratum 1880 Anno in usum amici, Thadei Czacki” [ręką Czackiego].
Uwagi: 1. Drugą cz. tego rkpsu „Iter Italicum” opisał krótko Eugeniusz Barwiński w
przedmowie do „Sprawozdań z poszukiwań ze Szwecji”, Kraków 1914, s. XIII–XIV.
2. Na k. 3 notatka ołówkiem: „Początek lub dalszy ciąg jest u Xcia Wł.
Czartoryskiego”.
Prow.: 1. Na s. 1 piecz. owalna – z orłem dwugłowym ros. i napisem w otoku: „RimskoKatoliczeskoj Duchownoj Akademii Wilenskoj”.
131
2. Na wewn. s. okł. przedn. ekslibris: „Biblioteka Konstantego Przeździeckiego
oraz na s. 1 odciśnięty w papierze h. Przeździeckich „Pierzchała”.
3. Na wewn. s. okł. przedn. notatka własnoręczna Józefa Łepkowskiego:
„Otrzymane z Biblioteki hrabiego Konstantego Przeździeckiego w zamian za
miniaturę Heleny z Przeździeckich Xżney Radziwiłłowey, nabytą dla J. O. Xcia
Wł. Czartoryskiego od WP. Mikołaja Wisłockiego w Warszawie r. 1875, 16/5.
Łepkowski”.
mikr. BN 17753
2419 II Łac. 1 poł. XV w. Pap. 21,5 x 15 cm. S. 412.
Opr. deski w ciemnej sk., został jeden guz na okł. przedn., było ich 5; ślady po paskach
spinających rkps, grzbiet zniszcz. z naklejką: „Tłumaczenie Pisma S. z XV w.”. Pismo jednej [?]
ręki, jedna kolumna, kilka czerw. inicjałów, marg. atramentem. Na s. 122 i 124 rys. głowy,
składki numerowane, zszwki perg., brak karty (kart?) między s. 408–409, na końcu wyrwane ok.
29 k. Na wewn. s. okł. makulatura pap. [przy okł. tylnej fragm. perg.] o treści religijnej [czytać w
lustrze]. Na s. 1 notki ręką XVI w.: „Judas Kolyn et canonicus sancti Martini”, „Domine non
sum dignus” i „Liber sum Gabrielis”. U dołu piecz. Bibl. Puławskiej.
Kazania.
1. S. 1–364 Antoni Azaro z Parmy, Kazania de tempore do Ewangelii. Inc. Cum
appropinquasset Iesus [...], Mat. 21, 1. Tempus quod hodie incipit et durat usque ad nativitatem
Domini vocatur ab ecclesia adventus Domini [...].
Por. J. B. Schneyer, Wegweiser zu lateinischen Predigtreihen des Mittelalters, München
1965, s. 97, 241; J. B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters, Vol. I,
Münster 1969, s. 292–313, vol. VIII, s. 515 [nie sygnalizuje wszystkich kazań], W: Beiträge zur
Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Bd 43; J. Sopko, Stredoveké latinské
kódexy v Slovenských knižniciach, Matica Slovenska 1981, I, s. 123 nr 88 [c]; G. Meersseman, Le
opere di fra Antonio Azaro Parmense, W: „Archivum Fratrum Praedicatorum” 10 (1940), s. 20–
47 [non vidi]. Ed. GW 2248 [Incunabula Poloniae 440] brak ed. dla niektórych kazań rkpsu; 3
kazania na s. 87–109 nie znane Schneyerowi.
2. S. 365–412 Hugo de Trimberg, Solsequium.
132
Inc. Lector quisque [poprawnie: quisquis] eris hec qui proponere queris [...] . Legitur in
tripartita historia capitulo XII [...]
Por. Katalog der Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Bamberg, von F. Leitschuh
u. H. Fischer, Bd I, Bamberg 1887, s. 651; Das „Registrum Multorum Auctorum” des Hugo von
Trimberg, von K. Langosch, W: „Germanische Studien” 235 [Berlin 1942], s. 273, 66–82. E.
Seemann, Hugo von Trimbergs Lateinische Werke. I. Das Solsequium, W: „Münchener Texte”.
Heft 9, 1914 [non vidi]; Das „Registrum”, o. c., s. 274–276 [ed. wierszy].
mikr. BN 17754
2420 I Łac., franc. Ok. 1500 lub 1 poł. XVI w. Perg. 17 x 12 cm. S. 304 + 4 k. S. nie zapis.: 13,
37–39, 198, 199, 231, 287, 288, 294, 304.
Opr. XVIII/XIX w., czarna sk. tłocz. w złote lilijki w rombach, na grzbiecie lilijki w
ramkach otoczone gwiazdkami, wewn. okł. przy brzegu złoty ornament, wyklejki z czerw.
atłasu, który również przyklejony do k. ochr. Brzegi k. złoc. Na k. ochr. przy okł. tylnej niezbyt
czyt. zapiski antykwaryczne o wieku kodeksu i liczbie miniatur oraz „No 101” [stara
sygnatura?]. Pismo jednej ręki, w jednej kolumnie, liniowanie i marg. czerw. atramentem,
rubryki czerw. po franc., na s. 301 złota rubryka, małe lub większe złote inicjałki na nieb. tle z
białym ornamentem; większe inicjałki wypełnione obrazkiem kwiatu [często bratek] lub
poziomki, na złotym tle, łączą się z wicią z winogronami, poziomkami kwiatami i liśćmi tworząc
winietę ramową; s. 15, 41, 101, 121, 141, 151, 159, 167, 175, 189, 201, 233 [piszczel i czaszka
w inicjale]. Miniatury pełnostronicowe w ramce z wicią rośl. taką, jak przy większych inicjałach:
s. 14 Czuwanie w Ogrodzie Oliwnym; s. 18 Jezus przed Piłatem; s. 21 Spotkanie ze św.
Weroniką; s. 24 Ukrzyżowanie; s. 27 Czuwanie pod Krzyżem; s. 30 Zdjęcie z Krzyża; s. 33
Złożenie do Grobu; s. 40 Zesłanie Ducha Św.; s. 67 św. Katarzyna; s. 120 Nawiedzenie św.
Elżbiety; s. 140 Boże Narodzenie; s. 150 Zwiastowanie pasterzom; s. 158 Pokłon Trzech Króli;
s. 166 Ofiarowanie w świątyni; s. 174 Ucieczka do Egiptu; s. 188 Koronacja NMP.; s. 200 Król
Dawid; s. 232 Wskrzeszenie Łazarza. Małe miniatury: s. 51 św. Trójca; s. 53 św. Jan; s. 54 św.
Piotr i Paweł; s. 56 św. Mikołaj; s. 57 św. Sebastian; s. 59 św. Antoni; s. 60 św. Hieronim; s. 62
św. Franciszek; s. 63 św. Adrian; s. 65 św. Anna; s. 69 św. Barbara; s. 71 św. Małgorzata; s. 72
św. Apolonia; s. 75 św. Venissa; s. 76 Msza św. Grzegorza; s. 82 NMP z Dzieciątkiem na rękach
stojąca na półksiężycu; s. 88 Chrystus zapraszający do Komunii; s. 289 Zdjęcie z Krzyża. W
133
kalendarzu złote litery „KL” na nieb. tle z białym ornamentem w liliowych ramkach. Kalendarz
pisany żółto-brązowym [wyblakłym?] atramentem, święta zaznaczone kolorem czerw. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
Godzinki.
1. S. 1–12 Kalendarz w jęz. franc.; S. 15–36 Oficjum Krzyża; S. 41–50 Oficjum Ducha
Św.; S. 51–76 Modlitwy do Trójcy św., Anioła Stróża, do świętych wymienionych przy małych
miniaturach [oraz św. Katarzyny]; S. 76–79 Modlitwa O Domine Jesu Christe, adoro Te in cruce
pendentem; S. 79–82 Modlitwa św. Bernarda Illumina oculos meos; S. 82–84 Modlitwa Ave
Mater sanctissima i hymn Salve Regina; S. 85–92 Modlitwy przy Podniesieniu i Komunii św.; S.
93–100 Skład wiary św. Atanazego Quicunque vult; S. 101–197 Oficjum NMP; S. 201–222
Psalmy pokutne; S. 222–230 Litania z modlitwami; S. 233–286 Oficjum zmarłych [Vigilles des
trespasses]; S. 289–293 Hymn Stabat Mater. Sancta Mater istud agas, crucifixi fige plages oraz
modlitwa; S. 295–298 Modlitwa za zamarłych [po franc. o odpuście]; S. 299–300 Hymn
Conditor alme siderum; S. 301–303 Hymn Veni Creator z modlitwą.
Uwaga: Zapewne iluminatorką była Cornelia van Wulfschkercke działająca w Bruggii
(Flandria). Por. A. Arnould OP, De la production de miniatures de Cornelia van Wulfschkercke,
Bruxelles 1998, s. 8-11.
2421 I Łac., franc. 1 ćw. XV w. Perg. 17,5 x 13 cm. S. 250 + 1 k.
Opr. XV, deski w ciemnej sk., ślepe tłocz.; w zwierciadle łodygi z liśćmi, po obu s. rząd
lilijek, w bordiurze liście koniczyny w rombach. W grzbiecie 4 zwięzy, wytłocz. inny liść [inny
kolor sk. i łączenie okł. z grzbietem świadczą o tym, że grzbiet późniejszy]. Na grzbiecie
naklejka: „Modlitewnik łaciński” ręką L. Bentkowskiego. Wyklejki perg. Brzegi k. złoc. Między
s. 44 i 45 brak jednej k. S. 249 na marg. ma ślady nieb. i zielonej farby. Ręką późn. wpisany
hymn Salve Regina [z błędami]. Pismo jednej ręki w jednej kolumnie, reklamanty, rubryki,
kalendarz pisany czarno i czerw. inicjałki małe złote na nieb.-czerw. tle z białym ornamentem,
większe podobne, ale z małą kolorową wicią rośl. wychodzącą na marg. Duże, wielobarwne
inicjały z kolorową wicią rośl. obramowującą tekst: s. 28, 35, 63, 85, 96, 103, 110, 116, 122.
Miniatury: s. 41 św. Sebastian; s. 143 król Dawid modli się do Boga na tle górskiego krajobrazu;
134
s. 181 modły nad trumną, obok kościoła grabarz kopie grób. Większość k. ma zostawione puste
miejsce na marg. na ornamenty. S. 141 miejsce na inicjał. Pismo niekiedy bez żadnych ozdób,
najczęściej jednak wypełniacze linii wiersza z białym ornamentem na nieb. i czerw. tle. Notki na
wyklejce okł. przedn. dot. urodzin w rodzinie le Chemiz (?) w latach 1575–1577. Do k. ochr.
okł. przedn. przyklejona k. perg. z opisem rkpsu po franc. ręką XVIII/XIX w. Do tej k.
przyklejony na verso odcinek perg. z wyjaśnieniem po franc. symbolu z kalendarza. Na samej k.
niewyraźnie: „le 15 jour de septembre”, a poniżej pismem naśladującym druk: „G. Emond”; s.
247 daty ur. w rodzinie de Briend [Briand] posiadającej ten modlitewnik, z datami: 1426–1442,
na s. 248 data: 1452. S. 247 jest przepisana ręką XIX-wieczną na k. doklejonej do wyklejki okł.
tyln. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej. S. 142 i 250 nie zapis.
Godzinki.
S. 1–24 Kalendarz; S. 25–27 fragm. Ewangelii św. Jana; S. 27–40 Modlitwy do Boga i
NMP; S. 40–44 Sufragia do św.: Katarzyny, Sebastiana, Michała Archanioła, Szczepana; S. 45–
131 Oficjum NMP [brak pocz.]; S. 131–140 XV radości NMP po franc.; S. 141 Modlitwa o
skruszenie pogan; S. 143–168 Psalmy pokutne; S. 168–180 Litania z modlitwami; S. 181–246
Oficjum zmarłych.
Por. Jarosławiecka-Gąsiorowska M.; Wierzbicki M., Oprawy artystyczne..., Kraków 1952,
tabl. 16.
Prow.: Francja
2422 I Łac., franc. ok. 1480. Perg. 16,5 x 10,5 cm. S. 444 + 3 k. pap. ochr. S. nie zapis.: 23, 62,
217, 218, 427–441.
Opr. XVIII w., czerwona sk., złoty napis na grzbiecie: „Heures gotique”. Wewnątrz okł.
na brzegach złoc. ornament. Złoc. brzegi k. S. 425, 426 składa się z dwóch sklejonych k. i ma
wycięty fragm. tekstu lub ilum. W kalendarzu pismo na przemian złote, czerw. i nieb., inicjały
„KL” nieb., obramowane złotym kolorem, bordiura z trzech s. tekstu z plecionkami rośl., z
kwiatami i zwierzętami, na prawo znaki zodiaku, u dołu prace miesiąca. W modlitewniku nieb.
rubryki, teksty czarnym atramentem. K. mają bogato zdobiony marg. z plecionkami rośl. i
135
zwierzęcymi [ptaki] oraz inicjałki większe i mniejsze w różnych kolorach. Występują małe
prostokąty – wypełniacze wiersza. Ilum. [opis: Gąsiorowska-Jarosławiecka, por. bibliogr.]: s. 24
św. Jan na Patmos; s. 29 św. Łukasz; s. 33 św. Mateusz; s. 38 św. Marek; s. 41 Matka Boska z
Dzieciątkiem [modlitwa Obsecro Te]; s. 51 Zdjęcie z Krzyża [modlitwa O intemerata]; s. 63
Zwiastowanie; s. 118 Nawiedzenie św. Elżbiety; s. 145 Boże Narodzenie; s. 159 Zwiastowanie
pasterzom; s. 168 Pokłon Trzech Króli; s. 178 Oczyszczenie; s. 188 Ucieczka do Egiptu; s. 204
Koronacja Matki Bożej; s. 219 Namaszczenie króla Dawida; s. 260 Ukrzyżowanie; s. 276
Zesłanie Ducha św.; s. 289 Umierający na łożu; s. 395 Matka Boża z Dzieciątkiem; s. 409
Święta Trójca oraz trzy obrazki przy inicjałach: s. 417 św. Michał; s. 419 św. Jakub; s. 421 św.
Krzysztof przenosi Dzieciątko przez rzekę. Dekoracja w stylu pracowni Mistrza François [Paryż,
Bibl. Nar.]. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej. Na s. 44, 143, 344, 444 piecz. Bibl. Czart., na k.
ochr. okł. przedn. verso dawna sygn. „nro 18”.
Godzinki.
S. 1–22 Kalendarz paryski [bez miesiąca maja]. S. 25–40 fragm. 4 Ewangelii; S. 41–61
Modlitwy do NMP Obsecro Te, O intemerata; S. 63–216 Oficjum do NMP; S. 219–248 Pslamy
pokutne; S. 248–259 Litania z modlitwami; S. 259–275 Oficjum Krzyża św.; S. 275–288
Oficjum Ducha św.; S. 288–394 Oficjum zmarłych; S. 395–408 les XV joies [de Notre Dame] po
franc.; S. 408–417 Les sept Requestes [de Notre Dame], po franc.; S. 417–425 Antyfony do św.
Michała, św. Jakuba, św. Krzysztofa i Sebastiana; S. 442–444 tekst późn. po łac. wspomnienie
10 świętych. Tyt. franc.: “Memoire des cinq saincts et cinq sainctes”.
Por. Jarosławiecka-Gąsiorowska, Les Principaux Manuscrits..., W: „Bulletin de la Société
Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 18e année” Paris 1935 (exercice 1934)
[plansza XIX przedst. ilum. ze s. 24 i 260 rkpsu]; Sztuka francuska w zbiorach polskich, Katalog
wystawy, Poznań 1973, s. 76–77.
Prow.: Francja, diecezja paryska.
2423 I Łac. 1547. 14 x 15 cm. Pap. S. 232.
Opr. współcz. deska w jasnej sk. grzbiet podniszcz., 3 zwięzy, ślady po nalepce i dwóch
klamrach [zostały metalowe wpusty]. Pismo w jednej kolumnie, dwóch (?) rąk. Podkreślono
136
wiele zdań na czerw. a na kilku s. na niebiesko; tłustym pismem wyróżniono niektóre wyrazy i
zdania, notek mało, puste s. 39, 40, 198. Na s. 232 notatka: „Fr[ater] J. de C [Innocentius de
Czerniejewo wg Kantaka] 18 Septembris 1547 in loco Cob[ilinensi=Cobylin] finivit”. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
Rozmyślania wielkoczwartkowe.
1. S. 2–232 Innocenty z Czerniejewa?, Rozmyślania wielkoczwartkowe.
2. S. 2–38 Kazania o Ostatniej Wieczerzy. Inc. Desiderio desideravi hoc Pascha
manducare ... . Łk. 22, 15. In sermone vide: 1. Dominum Iesum a Iuda ...
3. S. 41–232 Kazania o męce Chrystusa podzielone na 7 godzin Męki. Inc. Mementote diei
huius in qua egressi estis ... . Wj. 13, 3. Ut memores sint suae liberationes ...
Bibliogr.: K. Kantak, Bernardyni polscy I, Lwów 1933, s. XXII; s. 304–305, 235; Kronika
miasta Poznania, T. V, 1927, s. 247, 248, 251–253, fragm. tłum. na jęz. pol.
mikr. BN 17755
2424 I Łac. pocz. XV w. Perg. 14 x 10 cm. S. 420 + 2 k. ochr. pap.
Opr. XVIII w. włoska, jasna sk. tłocz. przy brzegach w gwiazdy i ornament z kropek i
kresek. Grzbiet tłocz. w trójkąty z lilijkami, ma trzy zwięzy i naklejkę: „Liber offitiorum”. K.
zbyt przycięte przez introligatora. Brzegi k. barwione na zielono. K. ochr. nie zapis. Reklamanty,
ślady numeracji składek. S. 420 próby pióra. Pismo jednej ręki w dwóch kolumnach czarnym
atramentem. Rubryki. Inicjałki czerw. i nieb. na odpowiednim nieb. i czerw. ornamencie jako tle
z wiciami wychodzącymi na marg. Oprócz tego zdobione małe inicjały z ilum. wypełniającymi
inicjał, z wicią rośl. [kwiaty i liście, kolory: złoty, nieb., czerw., zielony, żółty] przechodzącą na
marg. między kolumnami lub tworzącą obramowanie tekstu. S. 1 w połowie kolumny tekstu w
inicjale „E” postać z mieczem i księgą (św. Paweł?). Obramowanie tekstu z palmet i drogich
kamieni na czerw. lub ciemnonieb. tle. U góry medalion z postacią z podniesioną ręką. Na
prawym marg. medalion z Jeremiaszem, na dolnym aniołki podtrzymują medalion z Izajaszem.
Inne inicjały głównie figuralne: s. 2, 42, 52, 58, 65, 81, 94, 195, 221, 235, 251, 264, 265, 300,
314, 326, 327, 333, 334, 341. Na s. 2 piecz. Bibl. Puławskiej.
137
Brewiarz.
S. 1–419 Brewiarz wallumbrozjański. In nomine sancte atque indiuidue Trinitatis. Amen.
Incipit breuiarium nouissimum secundum morem ordinis et consuetudinem Vallis Umbrose. In
primis dominica prima de aduentu [...]. Ecce dies veniunt, dicit Dominus [...]. Jer. 23, 5.
Prow.: Włochy.
2425 I Łac. XIV. Perg. 15 x 10,5 cm. S. 214 + 2 k. ochr. pap. K. nie zapis.: s. 208-214.
Opr. XVIII w. Jasnobrązowa sk. z namalowanymi na niej czarnymi plamami. Na
grzbiecie naklejka z czerw. sk. ze złotym napisem: „Quat. Evan.”. K. ochr. w nieb. marmurek.
Perg. b. cienki, u góry w rogach k. brązowawe plamy, w kilku miejscach np. s. 16 atrament
przeżera perg. Na s. 43, 46, 47, 93 i in. naklejone fragm. perg. z popr. Pismo jednej ręki, w
dwóch kolumnach. Rubryki i rubrykacja. Notki na marg. Żywa pagina czerw.-nieb. literami:
„Lucas”, „Marcus” itp. Numery rozdz. Ewangelii nieb.-czerw. Na każdej prawie s. nieb. lub
czerw. wici zajmujące najczęściej cały marg., niekiedy nieb.-czerw., niekiedy zamiast elem. rośl.
są drolerie. Inicjałki nieb. lub czerw. złączone z winietką rośl. Są też inicjały figuralne
najczęściej połączone z wicią rośl. lub ptakami czy smokami. W samych inicjałach
przedstawienia łączące się z Ewangeliami, często b. rozbudowane, z wieloma postaciami, choć
sam inicjał zajmuje pow. kilku cm2. Użyto do nich wielu kolorów, są utrzymane w ciemnej
tonacji. Występują na pocz. Ewangelii, listów i Dziejów Apostolskich: s. 2, 27, 43, 70, 92, 103,
113, 120, 124, 128, 130, 133, 135, 136, 139, 141, 142, 143, 151, 179, 182, 185, 187, 189, 190,
191. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Nowy Testament z prologami.
S. 1–2 dwa prologi Mt [RB 596 i 590, Repertorium Biblicum medii aevi, edidit F.
Stegmüller, vol. 1-7, Matriti 1940-1961]; S. 2–27 Mt; S. 27–42 Mk; S. 43–70 Łk; S. 70–90 J; S.
90–91 prol. do listów św. Pawła [RB 670]; S. 91–92 3 prol. Rz [RB 674, 651 (inny explicit),
677]; S. 92–102 Rz; S. 102–103 2 prol. 1 Kor [RB 690 i 685]; S. 103–113 1 Kor; S. 113 prol. 2
Kor [RB 697 i 700 (trochę różny]; S. 113–120 2 Kor; S. 120 prol. Gal [RB 707]; S. 120–124 Gal;
138
S. 124 prol. Ef [RB 715]; S. 124–127 Ef; S. 127–128 prol. Flp [RB 728]; S. 128–130 Flp; S. 130
prol. Kol [RB 736]; S. 130–133 Kol; S. 133 prol. 1 Tes [RB 747]; S. 133–135 1 Tes; S. 135 prol.
2 Tes [RB 752]; S. 135–136 2 Tes; S. 136 prol. 1 Tm [RB 765]; S. 136-139 1 Tm; S. 139 prol. 2
Tm [RB 772]; S. 139–141 2 Tm; S. 141 prol. Tt [RB 780]; S. 141–142 Tt; S. 142 prol. Flm [RB
783]; S. 142–143 Flm; S. 143 prol. Hbr [RB 793, Patrologia Latina 192, 399]; S. 143–151 Hbr;
S. 151 3 prol. Dz [RB 633, 631, 640]; S. 151–179 Dz; S. 179 3 prol. Jk [RB 809, 807 i 806]; S.
179–182 Jk; S. 182 prol. P [tylko jedno zdanie z RB 815]; S. 182–185 1 P; S. 185–186 2 P; S.
186 prol. 1 J [RB 822]; S. 187–189 1 J; S. 189–190 2 J; S. 190 prol. 3 J [RB 824]; S. 190 3 J; S.
190 Jud [RB 825, 826]; S. 190–191 Jud; S. 191 prol. Ap [RB 835 i 829]; S. 191–204 Ap; S. 204–
205 prol. Ap [RB 839]; S. 206 prol. Mk [RB 607]; S. 206–207 prol. Łk [RB 620]; S. 207 prol. J
[RB 624].
Prow.: Włochy.
2426 I Franc. [XVIII w.]. 18,5 x 12,5 cm. K. ochr. 2 + s. 225. + nlb. 10 k. pap., k. perg. 52.
Dodatkowe s. 117a-118a.
Opr. sk. czerw., na obu okł. w formie ekslibrisu złoc. h. franc. – cielę w polu z liliami oraz
napis: „Figures des magi [?] Turcs”. Na s. 1 złotem wizerunek anioła – zwiastuna
przedstawiającego dolinę Jozafata z proroctwa Joela ze Starego Testamentu. Na szarfie w ręku
anioła napis: „Gaudet his [...]”. U dołu s. napis: „Gaudet via [...]”. Tamże piecz. Bibl.
Puławskiej.
Album postaci w strojach ludowych, reprezentacyjnych i wojskowych z terenu
Imperium Ottomańskiego, malowane na pergaminie i objaśnione w języku
francuskim.
1. „Femme more d’Alger en Barbarie allant par la ville”, s. 4–5.
2. „Fille moresque esclave en Alger [...]”, s. 8–9.
3. „Femme de lisle de Malte”[!], s. 12–13.
4. „Femme moresque de Tripoli en Barbarie”, s. 16–17.
5. „Fille de lisle de Paris en l’Archipelacque”[!], s. 20–21.
6. „Grand dame Turque”, s. 24–25.
139
7. „Gentile femme turque éstant dans leur maison ou sarail”, s. 28–29.
8. „La femme vestue à la Surienne”, s. 32–35.
9. „Femme turque vestue à la moresque”, s. 40–41.
10. „[La femme] turque menant ses enfens”[! właściwie: enfants], s. 46–47.
11. „Femme turque allant par la ville”, s. 52–53.
12. „Femme turque menant ses enfans”[! właściwie: enfants], s. 58–59.
13. „Gentille femme perote frangue”, s. 64–65.
14. „Femme juifve[...] d’Andrinople”[!], s. 68–69.
15. „Azamoglan ou Zamoglan enfens du tribut”[!], s. 72–73.
16. „Azamoglan rusticque”[!], s. 76–77.
17. „Ianissaire allant à la guerre”, s. 80–81.
18. „Ianissaire [...] à pied de la garde ordinaire du grand Seigneur”, s. 84–85.
19. „Boluch bassi cappitainne de sent [?] janissaire”[!], s. 88–89.
20. „Solachi ou solacler archer ordinaire de la garde du grand Seigneur”[!], s. 92–93.
21. „Aga cappitainne général des jannissaire”[!], s. 96–97.
22. „Peich ou peicler de nation Persienne [...]”, s. 100–101.
23. „Habit et maniére [...] des peichs [...?]”, s. 104–105.
24. „Plevianders luitants”, s. 108–109.
25. „Les Ivrongues”, s. 112–113.
26. „Plevianders luiteurs”, s. 116–117.
27. „Cuisinier turc”, s. 118a–119.
28. „Medicin Juif”, s. 124–125.
29. „Villageois grec” [chłop grecki], s. 130–131.
30. „Cadikesquer”, s. 134–135.
31. „Giomalier religieux turc”, s. 138–139.
32. „Dervis religieux turc”, s. 142–143.
33. „Torlaqui religieux turc”, s. 146–147.
34. „Religieux turc”, s. 150–151.
35. „Femme persienne”, s. 154–155.
36. „Marchant Arabe”, s. 158–159.
37. „Esclave more”, s. 162–163.
38. Ochotnik-żołnierz piechoty, s. 166–167.
39. Ochotnik-żołnierz konnicy, s. 170–171.
40. „Femme de Caramanie”, s. 174–175.
140
41. „Marchant juif”, s. 178–179.
42. „Marchant armenien”, s. 182–183.
43. „Marchant Ragusei”, s. 186–187.
44. „Femme de Stat grecque de la ville de Perasi”, s. 190–191.
45. „Femme de Stat grecque de la cité Dendrinople [d’Adrianople] ville de Trace”[!], s.
196–197.
46. „Fille jufve [!] Dandrinople [d’Adrianople]”, s. 202–203.
47. „Fille de Stat grecque de la ville de Pera”, s. 206–207.
48. „Marchant grec”, s. 212–213.
49. „Villageoise grecque”, s. 220-221.
50. „Petit disco[u]rs de la puissance du Turc”, s. 222-223
mikr. BN 22824
2427 I Rjęz., XVIII w. 17,5 x 15 cm. S. 120. Stara foliacja czerwonym atramentem k. 1–60. S.
nie zapis. 1.
Pismo wielu rąk. Opr. pap. uszk. grzbiet. Na okł. przedn. naklejka z tyt.: „Stambuch”.
Tamże i na s. 1 i 120 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego i Arch. Czartoryskich.
Sztambuch nieznanej osoby.
Zbiór różnych materiałów historycznych, drobnych wierszy i zapisków odnoszących
się do spraw publicznych i prywatnych.
Materiały historyczne
Polska
1. NN, „Na aspirantów do Korony Polski po śmierci Aug[usta] III”, s. 32–33 oraz drugi
wiersz, inc.: „[...] niewinnie Książąt pomówili [...]”[!], s. 33–34.
2. Spis dzieł drukowanych odnoszących się do dziejów Polski z lat 1681–1769, nr 1–159, s.
81–87.
3. Wypisy z gazet pol. dotyczące spraw politycznych z lat 1758–1764, s. 84–87.
141
Anglia
4. „Caractère d’Elisabeth Reine d’Angleterre”, s. 43.
Francja
5. „Caractère de Louis XIII Roi de France”, s. 40–42.
6. „Le Maréchal Gassion”, s. 42.
Varia
7. Zbiór różnych przepisów praktycznych i notatek pisanych przez tę samą osobę, XVIII w.
s. 2–27, w tym „Extract [...] Bernhard Connor Medicum in London Beschreibung des Königreichs
Polen u[nd] Grossherzogtums Lithauen Pag. 16”, s. 26–27. Zob. Druk: Leipzig 1700.
8. „Utilité de la Fable ou Mythologie expliquée”, s. 68–74.
9. „Principes de l’Astronomie pour l’usage des Globes”, s. 102–106.
10. „Définitions Géométriques”, s. 106–108.
11. Drobne notatki – wiersze, epigramy, sentencje różnych autorów m.in. Nicolas Boileau,
Wergiliusza, Tacyta, Tukidydesa, Seneki, Pierre Corneille’a, Monteskiusza i Juwenalisa, s. 27,
28–31, 35–39, 44–67, 76–80, 88–101, 109–120.
12. Odciski lakowe 11 pieczęci [cz. mało czyt. na skutek zniszczenia], s. 108.
mikr. BN 17756
2428 I Pol. 1831. 19,5 x 12,5 cm. k. ochr. 2 + s. 280 + 1 k. luźna, s. nie zapis. 3.
Opr. płsk. uszk. grzbiet, na nim tyt. jak niżej. Pismo jednej ręki. Zapiski marg. i
interlinearne. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Literatura ojczysta [...] dnia 12 października 1831”. Szkice z dziejów literatury
starożytnej, polskiej, angielskiej, francuskiej i portugalskiej pisane przez nieznanego
autora.
mikr. BN 17757
142
2429 I Pol. pocz. XIX w. 16,5 x 9,5 cm. K. ochr. 2 + s. 38, s. 13-40 nie zapis.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Na końcu rkpsu ślady odcięcia dwóch k. Na okł. przedn.
zaznaczono złotą farbą nr niniejszego rkpsu w Katalogu Bibl. Puławskiej „75”, pochodzącego
ze Świątyni Sybilli – por. Bibl. Czart. rkps Ew. 3226. Na wewn. s. okł. przedn. ekslibris
Stanisława Zamoyskiego. Piecz. Bibl. Puławskiej i Arch. Czartoryskich.
Opis medali króla Stefana Batorego wybitych z okazji wzięcia Połocka w roku 1579
oraz medalu Jana Zamoyskiego kancl. i hetm. w. kor. wraz z notami historycznymi
dotyczącymi ich działalności.
mikr. BN 17758
2430 I Niem. 1782. 16,5 x 10 cm. K. ochr. 2 + s. 32 + k. nlb. 2, s. nie zapis. 2.
Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Na s. 2 i 31 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
[Pismo NN osoby z dn. 29 III 1782 r. do wydawcy dzieła ”[...] über den ehemaligen
und gegenwärtigen Zustand der Stadt Thorn in Westpreussen”].
Uwaga: Na s. 1 notatka:
1. „Extract aus dem Hofr. Mensels histor[ischer] Litterat[ur] VII. Stück 1702”.
2. Rkps zakupiono w r. 1853 od Józefa Lissnera w Poznaniu (Por. Bibl. Czart.
rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17759
2431 I Niem., łac. XVIII w. 16 x 10 cm. S. 226 + 19 nie zapis.
Opr. sk., uszk. Pismo wielu rąk. Na wewn. s. okł. przedn. przepis na wykonanie atramentu.
Na s. 1 i 226 piecz. Arch. Ad. J. Czartoryskiego i spis treści. S. 123–146 uszk.
143
Pomniki prawne m. Torunia z lat 1523–1718.
1. „Constitutio seu reformatio Regiae Majestatis Sigismundi Senioris inter nobiles senatum
et communitatem Thoruniensem facta”, 22 VIII 1523, Kraków, s. 1–47 [w jęz. niem.], s. 135–
169 [w jęz. łac.].
Druk: Jacobi R., Die Reformation Sigismundi von J. 1523, „Mitteilungen des Copernicus
Vereins für Wissenschaft und Kunst”, Thorn, H. 18:1910, s. 2–26.
2. Układ między radą miejską a gminą m. Torunia, 19 XII 1622, s. 186–200. Na s. 200–202
„Register [...]”.
3. „Königlicher Stadt Thorn Willkührlich Recht [...] publicirt [!] auf den Rathaus d. 31 Julii
A[nn]o 1634 per Joannem Kiesling und Henricum Stroband secretarium [...]”, s. 203–209 [bez
końca].
4. „Decretum Commissoriale Anno 1668”, 21 VIII [w sprawie odebrania kościoła św.
Jakuba w Toruniu z rąk dysydentów], s. 48–111. Por. Bibl. Czart. rkps 2432, s. 165–176.
5. „Graudentische Convention von anno 1718”, 12 II. Ustanowiona między radą miejską a
mieszczanami, s. 112–134 oraz w jęz. łac. „Articulij Conventionis inter [...] magistratum ex una,
et [...] scabinatum [...] sexagintaviratum totamque communitatem civitatis Regiae Thoruniensis
ex altera partibus in Arce Graudentinensi die XII mensis Februarij Anno Domini MDCCXVIII
conclusi et subscripti”, s. 171–185.
Uwaga: Ślady wycięcia karty między s. 134 a 135 przed spaginowaniem.
mikr. BN 17760
2432 I Łac. niem. XVIII w. 17 x 11 cm. K. ochr. 2 + s. 412, s. nie zapis. 42.
Opr. tekt. uszk. Pismo kilku rąk. Kopiariusz. Na czerw. naklejce grzbietowej, złoc. tyt.:
„Willkühr der Stadt Thorn”. Na k. ochr. przedn. ogólny spis treści. Na s. 1 piecz. Adama Jerzego
Czartoryskiego.
Pomniki prawne m. Torunia.
1. „Concordia oder Commissions vergleich der Stadt Thorn im Jahr 1553”, s. 129–139.
144
2. „Compositio inter [...] senatum et ordines Civitatis Thorunen[sis] Anno 1622 d[ie] 19
Decembr[is]”, s. 141–153.
3. „Willkühr königlicher Stadt Thorn”, 1634, s. 1–68.
4. „Reformatio der Wett Artickeln von alten dreyen Ordnungen der Stadt Thorn ein hellig
beschlossen a[nn]o 1634”, s. 69–96.
5. „Decretum Commissoriale de Anno 1668”, s. 165–176.
6. Przywilej króla Jana III dla m. Torunia potwierdzający „Reformację” Zygmunta Starego
z 1523, 28 IV 1685, Warszawa, s. 191–233.
7. „Ius Culmense ex novissima statuum terrarum Prussiae revisione emandatum et justo
ordine digestum”, s. 239–365, oraz indeksy, s. 369–385, 386–403.
8. Wypis fragm. traktatu „De jure Prussorum” Krzysztofa Hartknocha, s. 328 i nn., ze
zbioru jego dzieł „Selectae dissertationes historicae” wydanych w 1679 r., s. 403–404.
9. Wykazy posiedzeń Sądu w Toruniu w latach 1706–1742, s. 157–164.
10. „Gerichtlicher Process [!] der Stadt Thorn”, b.d., s. 101–127.
11. „Gewicht eines Groschen-Brodts”, b.d., s. 98–99.
Uwagi: Zob. Bibl. Czart. rkps 2314 I.
Prow.: Na s. 189 podpis: „Andr[eas] Mühler”.
mikr. BN 17678
2433 I Łac. [pocz. XVIII w.]. 16,5 x 10,5 cm. K. ochr. 2 + s. 98 + k. nlb. 2, s. nie zapis. 14.
Opr. pap., uszk. Na s. 1 i tylnej ochr. piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Leges et statuta congregationum B. V. Mariae [...] aprobatae [...] et [...] exornatae
Romae. Primum in collegio eiusdem Societatis Jesu 1557. Deinde Cracoviae apud
Andream Petricovium in publicam datae lucem 1598”.
Uwaga: Zob. Bibl. Czart. rkps 2361, 2362, 2415.
145
Prow.: Na k. ochr.: „Ex libris Bibliothecae Valentini Wolski 1770 valoris gr. 24 [?]”.
Zakup w Poznaniu w księgarni Józefa Lissnera w 1853 r. (Por. Bibl. Czart. Ew. 2361, s.
71–74).
Druk: Estr. XXI, 145.
mikr. BN 17762
2434 I Łac. XVIII w. 15,5 x 9,5 cm. S. 290 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 66.
Opr. sk. uszk. Pismo dwóch rąk. Na k. ochr.-tyt. winieta piórkiem. Ponadto rys. piórkiem
na s. 58, 80, 87, 93, 97, 102, 109, 113, 117, 122, 130, 134, 155, 168, 175, 211, 216; na s. 162
naklejono rycinę z nieznanego druku przedstawiającą [św. Jana Chryzostoma]. Indeks na s. 295296. Na s. tyt. i s. 296 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Octavarius pro festis SS. Confessoru[m] atque SS. Virginum una cum officiis
sanctorum propriis recentius praeceptis et a S. R. C. [!] approbatis. Per me [...]
Math[eum] Żymchanowski ad commodum usum conscriptus”.
Modlitewnik.
Prow.: Zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Por. Bibl. Czart. rkps
Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17763
2435 I Łac., niem. [XVIII w.]. 14 x 8 cm. S. 806, b. końca.
Opr. sk. tłocz. ramki. Pismo trzech rąk. Głosy marg. oraz notatki na wewn. s. obu okł.
wyraźne oddarcie ostatnich s. Kopiariusz. Na s. 1 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Pomniki prawne miasta Torunia.
146
1. „Constitutio seu reformatio S[acrae] R[egiae] M[aiesta]tis Sigismundi Senioris inter
civitatem seu communitatem Thorunensem facta Anno Domini 1523, Cracoviae [...] [22 VIII]”,
s. 734–762.
2. „Concordia” między radą a gminą m. Torunia 1553, 15 VI, s. 772–788 oraz pisma
Zygmunta Augusta do burmistrza i rady m. Torunia z 30 VIII 1552, s. 788–790; 30 VIII 1552 s.
790–792; do komisarzy król. 30 VIII 1552, s. 792–794 i mandat król. z tej samej daty, s. 795–
797.
3. „Ius Culmense” w redakcji z roku 1576 w jęz. niem. i łac., s. 1–516. Brak początku
przedmowy częściowo pisanej przez Caspara Schütza sekr. Rady m. Gdańska na s. 5 oraz
prawdopodobnie dopisek na s. 516.
4. Przywilej Zygmunta III dla m. Torunia 23 III 1598, Warszawa, s. 763–771.
5. „Reformation der Wett Artickel von allen dreyen Ordnungen dieser Stadt einhellig
geschlossen Anno 1624”, s. 659–733.
6. Wilkierz toruński w redakcji z 1634 r. s. 517–657. Na s. 517 notatka: „per Johannem
Kisling et Henr[icum] Stroband secretarios” 1634, która odnosi się także do tekstu pisanego
przed s. 517. Na s. 657 notatka: „Publicatum et correctum 31 Julij Anno 1634”.
7. Przepisy prawne i porządkowe wydane przez Radę m. dla przedmieść m. Torunia, 16 IV
1637, s. 798–806, bez końca.
Prow.: Zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Por. Bibl. Czart.
rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17764
2436 I Niem., XVI w. 17 x 14,5 cm. S. 508+ nie zapis. 18 + 4 k. ochronne + 2 wyklejki.
Pismo jednej ręki, oryg., opr. półsk., na grzbiecie wytłoczone złoc. tyt.: „Kazania”. W grn.
cz. k. ochr. Na skutek uszk. kart częściowo nieczytelne noty; z drugiej części można odczytać:
„Folgen die Sontagen ... Sontage des Advents ... der h: 3 Szön? (Kön)”. Rkps b. zniszcz. pleśnią,
duże ubytki. Na s. 1 i 502 pieczątki: „Z Archwum X. Wdy Ad. J. Czartoryskiego”.
Kazania niedzielne na okres od 2-giej niedzieli Adwentu do 5-tej niedzieli po Trzech
Królach (włącznie):
147
1. Kazania (5) na 2-gą niedzielę Adwentu, s. 1–63.
A. „ ... [brak] ... anderen Sonntag des Ad[vents]” „... Herr Jesus czu seij ... sein czeichen
[ander] Sonnen und Mon[d] und Sternen etc.”, „geschehen an XXII tag des Merczin am Dinstag
in der palmwochen auff dem weggen Bethania. Ausslegung”, s. 1–12”.
B. „Dy andere predig vom anderen Sontag des Advents von Jungsten Tag”, s. 12–27.
C. „Dy dritt predig von dem Jungsten Tage,” s. 27–38.
D. „Die viert predig von form des Jungsten gerichts”, s. 38–52.
E. „Die funfft predig von letsten Teil dis Evangeliumss am anderen Sontag des Advents”,
s. 52–63. S. 64–68 nie zapisane.
F. „Evangelium an [dritten?] Sontag des Advents. Math. [Da aber] Johannes ym
Gefänck[nis die Worte Christi hörte] die Werck Christi saendt [er seine Jun]ger zween und ließ
ym [sagen] bist du der da kommen soll, oder [sol]len wir eines andern warten]. II Geschehen an
S. Lucien tag am XIII tag des Decembers als der Herr alt war XXXI ior. „Ausslegung diss
Evangeliumss”, s. 69–82.
G. „Dy andere predig vom dritten Sontags des Advents”, s. 82–98.
2. Kazania (2) na 3-cią niedzielę Adwentu, s. 69–98.
A. „Evangelium Joannis”, s. 100–101 [św. Jan Chrzciciela] inną ręką [późniejszą].
B. „Evangelium am vierten Sontag des Advenths Geschehen an den XV tag des Apriln, do
Christus alt war XXX ior”, „Auslegung”, s. 101–116.
C. „Dy andere Predig vom vierten Sontag des Advents”, s. 116–130.
D. „Dy dritte [Predig] in vierten Sontag des Advents”, s. 131–145. Następnie s. 146–148
nie zapisane.
3. Kazania (3) na 4-tą niedzielę Adwentu, s. 100–145.
A. „Evangelium von [Sontag noch Weihennachten] „Geschehen am andreren Tag des
Hornungs, als der Here Jesus alt war XL tag, ist unser frawen Liecht mess tag”; Auslegung, s.
149–163.
B. „Dy andere Predig über das Evangelium des Sontags nach Weyhenachten”, s. 163–178.
C. „Dy dritt Predig vom Sontag nach dem Crist tag”, s. 178–192.
4. Kazania (3) na niedzielę po Bożym Narodzeniu, s. 149–192.
148
A. „Geschehen als der Herr Jesus alt war XII ior dornoch czu Ostern an XV des Aprillen”.
Auslegung, s. 193–194.
B. „Evangelium an Sontag nach dem heiligen drey Konig tag”, s. 195-205.
C. „Dy andere Predig vom Sontag noch dum heiligen drei Konig tag”, s. 205-221.
D. „Dy dritt an Sontag noch dem heyligen drei konig tag”, s. 221–235. Następnie s. 237–
240 nie zapisane.
E. „Evangelium am Sontag noch Epiphanie”, „Geschehen am siehsten tag des Jenners als
Christus alt war XXX ior”, s. 241–256.
5. Kazania (4) na niedzielę po święcie Trzech Króli, s. 193–256.
A. „Dy andere Predig auff dem anderen Sontag noch Epiphanie”, s. 256–270.
B. „Die dritt Predig von and[e]ren Sontag noch Epiphanie”, s. 271–295.
C. „Die ... [urwane] może: [vierte Predigt am anderen Sontag noch Epiphanie?], s. 296–
310.
D. „Die funfft predig am andern sontag noch Epiphanie”, s. 310–325.
E. „Die sechst predig am andern Sontag noch Epiphanie”, s. 325–346.
F. „Die sibend predig vom andern Sontag noch Epiphanie”, s. 346–357.
6. Kazania (6) na 2-gą niedzielę po Trzech Królach, s. 256–357.
A. Tekst Ewangelii wg św. Mateusza Rozdz. 8. o uzdrowieniu trędowatego, s. 358–359.
S. 360 nie zapisane.
B. „Geschehen als Christus alt war XXXI ior, dernoch ym hewmonat am vierczenden tag”;
s. 361–362 „Evangelium am dritfen Sontag noch Epiphanie Math 8”, s. 363-374;
C. „ Die andere Predig am dritten Sontag noch Epiphanie”, s. 374–390.
D. „ Die dritt predig am dritten Sontag noch Epiphanie”, s. 390–405.
E. „Die vierdt Predig am dritten Sontag noch Epipanie”, s. 405–420.
F. „Die fünfte Predig [am dritten] Sontag noch Epiphanie”, s. 421–440.
7. Kazania (5) na 3-cią niedzielę po Trzech Królach, s. 358–440.
A. „Evangelium am vierten Sontag noch Epiphanie Math VIII”, „Geschehen ym ior Czistci
XXXI am erstet tag des Augusten”, s. 441–452.
B. „Die andere predig vom vierten Sontag noch Epiphanie”, s. 452–464.
C. „Die dritt predig am vierten Sontag noch Epiphanie”, s. 464–473.
S. 474 nie zapisane.
149
8. Kazania (3) na 4-tą niedzielę po Trzech Królach s. 441–473 i Kazania (2) na 5-tą
niedzielę po Trzech Królach, s. 475–502.
A. „Evangelium an dem fünfsten Sontag noch Epiphanie”, „Geschehen als der Herr Jesus
alt war XXXI ior dornoch am XIII tag des Decembers des Cristmonats”, Auslegung, s. 475–490.
B. „Die andere predig vom fünfsten Sontag noch Epiphanie”, s. 490–502.
Uwagi: Rkps nieznanej prowiniencji, bardzo zniszczony: odpadające górne brzegi kart,
część k. zlepionych nie daje się oddzielić bez rozdarcia.
2437 I Pol. pocz. XVIII w. 15,5 x 9,5 cm. K. ochr. 2 + s. 146 + k. nlb. 1, s. nie zapis. 1.
Opr. perg. zniszcz. ślady po wiązaniach perg. Na obu okł. tłocz. elem. rośl. stylizowany na
h. Gozdawa. Pismo jednej ręki. Na k. nlb. i s. 146 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Św. Bonawentura
Pisma różne.
1. [„Zwierciadła ćwieczenia do nowicyuszów”], s. 1–124.
2. [„O postępku zakonnym”], s. 125–145.
Rkps zawiera ponadto:
3. Fragment pism Luciusza Anneusza Seneki O postępku, s. 124.
Prow.: Na k. nlb. notatka: „Pro refectorio Conventus Neoforiensis Ord[ini]s Min[oru]m
Reform[atoru]m ad Prata Mariana” (dziś Nowe Miasto Lubawskie). Rękopis zakupiono w 1853
roku w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Ew. 2361 s. 71–74).
mikr. BN 17766
2438 I Łac. XIII/XIV w. Perg. 15 x 11 cm. S. 146 + 2 k.
150
Opr. XVI w. [?], jasny perg., na grzbiecie napis: „Tract. Petri [napisane Patri] Ispani” i
ozdobnik czerw.. Na wyklejce okł. tylnej zapiski antykwaryczne ołówkiem. Pismo w dwóch
kolumnach, jednej ręki. Rubrykacja, małe czerw. inicjałki z winietkami. Liniowanie s.
ołówkiem, kilka rysunków figur logicznych. Częste notki. Numerowane składki, reklamanty
najczęściej obcięte przez introligatora. Na s. 1 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Traktaty logiczne
1. S. 1–72 i 107–146 Piotr Hiszpan (Jan XXI), Summulae logicales. Inc. Dialectica est
pars artium [...].
Druk: ed. L. M. de Rijk, Van Gorkum Assen 1972, s. 1–88, 185–232; inne.
2. S. 73–107 Thomas de Aquino, De fallaciis. Inc. Quia logica est sciencia racionalis [...].
Por. M. Grabmann, Die Werke des Hl. Thomas von Aquin, W: „Beiträge zur Geschichte
der Philologie und Theologie des Mittelalters”, Münster Westfalen, XXII Heft 1/2, s. 348-52.
Druk: Opera s. Thomae, S. E. Frette, P. Marè, Paris-Vivés 1874-1889; HC 12051 (Inc. Pol.
4049).
Prow.: Na wewn. s.
okł. przedn. doklejona k. z informacją w jęz. franc. o Piotrze
Hiszpanie i pochodzeniu rkpsu z biblioteki księdza H. N. S. Guillon, wydawcy Ojców
Kościoła (Por. Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, t. X, Warszawa 1862, s. 976)
mikr. BN 17767
2439 I Niem. [XVIII w.]. 15 x 9,5 cm. K. ochr. 2 + s. 96 + k. nlb. 2.
Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Kopiariusz. Na grzbiecie tyt.: „1620–22–26–37. Copia
Schreibens”. Na s. 1 i 95 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Silva rerum.
Akta i materiały publiczne dotyczące Polski i Cesarstwa, w tym Czech i Śląska oraz
prywatne z wieku XVII.
151
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
A. Polska
1. Pismo Karola I króla ang. do Władysława IV, 1637, Hampton, s. 1–7.
B. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
2. Ferdynand II ces., „Kayserliche Assecuration über den Sächsichen Accord dem
Kayserlichen Oberampte Herzog Georg Rudolphen zue Lignitz [...] eigenschickt [...]”, 3 XII
1626, Wiedeń, s. 23–26.
3. „De privilegio principali et electione Regis Bohemiae Silesiorum”, b.d., s. 17–22.
4. „Pactum Silesiae et Bohemiae”, b.d., s. 9–16.
5. Pismo króla Władysława IV do Ferdynanda II ces. ,[1632–1637], s. 27–32.
PRYWATNE
Korespondencja
Listy do J. B. v[on] J. do następujących osób:
6. Bukowski Jan, 1621–1622 (2), s. 33–38.
7. Niksch Baltasar [z Opawy], 1622, s. 38–43.
8. Somerfeld Abraham von [zum Wartha], 1620, s. 53–79.
9 . B. W., 1620–1622 (2), s. 43–46, 49–52.
Prow.: Zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Bibl. Czart. rkps
Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17768
2440 I Pol. koniec XVIII–pocz. XIX w.. 16,5 x 10,5 cm. S. 98 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 6.
Opr. płsk. luźne karty. uszk. Grzbiet złoc., na nim naklejka z tyt.: „Skowroniana”. Pismo
jednej ręki. Na s. 2, 3, 42, 43, okł. przedn. oraz s. 1, 42, 92 i tyln. ochr. piecz. Arch. Adama
Jerzego Czartoryskiego oraz Bibl. Czartoryskich. Na przedn. k. ochr. nieczytelna piecz.
trójkątna.
152
P. N. Destouche „Dumny”. [„Glorieux”].
Komedia w
tłumaczeniu Adama Kazimierza Czartoryskiego przepisana przez jego
sekretarza Daniela Skowrońskiego.
Zob. Nowy Korbut, T. 4, Warszawa 1966, s. 396.
mikr. BN 17769
2441 II T. 1 Franc. [koniec XVIII w.]. 24 x 18 cm. K. ochr. 2 + s. 564 + k. nlb. 1, s. nie zapis.
13.
Opr. płsk. uszk. Pismo jednej ręki. Kopia. Na s. 1 i 559 piecz. Arch. Adama Jerzego
Czartoryskiego.
„Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et des actions de Jean Sobieski III e du
nom roi de Pologne par Mr [Philippe] Dupont, [!] attaché à ce Prince en qualité
d’ingénieur en chef de l’artillerie. Première partie”.
Uwaga: Na s. 2 ręką nieznanej osoby notatka: „wyjęta z dzieła François Coyer, Histoire de
Jean Sobieski, roi de Pologne ..., wyd. m.in. w Warszawie w 1761 r., T. 1–3”.
Druk: Zob. J. Janicki, Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Muzeum Konstantego
Świdzińskiego, Kraków-Warszawa 1885, gdzie na s. III–V informacja o niniejszej kopii.
Prow.: Na s. 2 notatka NN – „J’ai acquis ce manuscrit en 1812”.
mikr. BN 17770
2441 II T. 2 Franc. [koniec XVIII w.]. 24 x 18 cm. K. ochr. 2 + s. 602 + k. 2 nlb., s. nie zapis.
5.
153
Opr. płsk. uszk. Pismo jednej ręki. Kopia. Na s. 1 i 601 piecz. Arch. Adama Jerzego
Czartoryskiego.
Philippe Dupont
„Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et des actions de Jean Sobieski III e du
nom roy de Pologne. Seconde partie”.
Druk i prow. jak w rkpsie 2441 T. 1.
mikr. BN 17771
2441 II T. 3 Franc [koniec XVIII w.]. 24 x 18 cm. K. ochr. 2 + s. 662 + k. nlb. 2, s. nie zapis. 4.
Opr. płsk. grzbiet zdobiony.Tamże złoc. tyt.: „Histoire de Jean Sobieski. 3”. Pismo jednej
ręki. Kopia.. Na s. 1 i 662 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Philippe Dupont
„Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et des actions de Jean Sobieski III e du
nom de Pologne. Troisième et dernière partie”.
Druk i prow. jak w rkpsie 2441 T. 1.
mikr. BN 17772
2442 Hebr. XVII/XVIII w. Zwój perg. 1605 x 175 x 50 mm, ilum. figuralne i rośl. w grn. i dln.
cz. oraz w partii pocz. i końcowej, między poszczególnymi s. i k. K. zszyte nicią. Pisany ozdob.
Proweniencja nieznana.
Księga Estery.
154
Bibliogr.: Biblioteka Jagiellońska. Katalog wystawy iluminowanych rękopisów włoskich,
Kraków 1934 s. 54. Princely Taste. Treasures from Great Private Collections, Jerusalem 1995,
s. 109.
mikr. w Bibl. Czart.
2443 III Pol. [XVII w.]. 29 x 19 cm. S. 714, s. nie zapis. 3.
Opr. perg. b. zniszcz. uszk. s. 1–6. Pismo kilku rąk. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Statut litewski z 1566 r. tzw. II redakcja.
1. „Przywiley Bielski [króla Zygmunta Augusta] na statut litewski [Anno] D[omi]ni
1564”, 1 VII s. 1–10.
2. „Copia przywileiu [Zygmunta Augusta] na prawa Wielkiego X[ięs]twa Litewskie[g]o na
seymie wileńskim w roku 1566 danego”, 11 III, s. 10–12.
3. „Statut Wielki[eg]o X[ięs]twa Litewskiego”, 1566 s. 13–699. Statut litewski, II redakcja;
brakuje w nim na końcu 29 i 30 art. w rozdz. 14, natomiast art. 28 tego rozdziału posiada
dodatki, których nie ma w tekście Statutu zamieszczonym w: Archiwum Komisji Prawniczej
Akademii Umiejętności w Krakowie, T. VII, Kraków 1900, s. 250.
4. „Regestr rozdziałów [...]” od 1–9 s. 702-714; brak końcowego fragm. spisu na skutek
wyrwania kart.
5. „Porządek sądzenia Trybunału Lubelskiego naprzód woiewództwa”, s. 700–701.
Uwaga: 1. Rkps nie został uwzględniony przez Franciszka Piekosińskiego przy wydaniu
Statutów w Tomie VII Archiwum Komisji Prawniczej Akademii Umiejetności w Krakowie,
Kraków 1900.
2. Zob. Bibl. Czart. rkps: 1758, 1764, 2444.
Prow.: Z Biblioteki Walentego Wolskiego. Zakupiono w księgarni Józefa Lissnera w
Poznaniu 1853 (Bibl. Czart. rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 9129
155
2444 IV Pol. [I poł. XVII w.]. 22 x 20,5 cm. S. 252 + k. ochr. 2 + nlb. 1. S. nie zapis. 7.
Opr. płperg. Pismo kilku rąk. Na grzbiecie tyt. jak niżej. i h. Pogoń Czartoryskiech. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Statut litewski po polsku”. II redakcja.
1. [Statut litewski]. II redakcja s. 1–239, zawiera także w rozdz. 14 artykuły 29 i 30; w tym
ostatnim brak końca.
2. „Poprawa artikulów niektórych z Statutu W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] na
seymie walnym brzeskim miesiąca jula roku Pań[skieg]o 1566”, s. 240–247. Część „Poprawy
...” ogłosił w wersji łacińskiej Franciszek Piekosiński w: Archiwum Komisji Prawniczej T. VII,
s. 251–253 (Por. Bibl. Czart. rkps 2443).
3. „Reces seymu grodzi[e]ńskiego roku pań[skieg]o 1567. Artykuł dwudziesty siódmy O
poprawieniu statutu”, s. 248–250.
4. Fragm. trzeciej redakcji Statutu Litewskiego z 1588 r., s. 257–258.
Uwaga: 1. Rkps nie został uwzględniony przez Franciszka Piekosińskiego przy wydaniu
Statutu w całości w: Archiwum Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności, T. VII,
Kraków 1900.
2. Zob. rkps Bibl. Czart. 1758, 1764, 2443.
Prow.: Zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Por. Bibl. Czart.
rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 9136
2445 IV Pol. [pocz. XIX w.]. 34,5 x 21,5 cm. S. 1424 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 1.
Opr. płpł. Na grzbiecie tyt.: „W. J. Rudawski. Dzieje polskie za panowania Jana
Kazimierza”. Kopia. Pismo jednej ręki. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
156
„Dzieiów polskich od śmierci Władysława Czwartego aż do pokoiu Oliwskiego Xiąg
dziewięć czyli różne dzieje panowania Jana Kazimierza polskiego y szwedzkiego
króla od roku 1648 aż do roku 1660 przez Wawrzyńca Jana Rudawskiego szlachcica
polskiego, kanonika katedralnego ołomuyckiego [...] Leopolda Gwilhelma arcyxięcia
austriackiego, sekretarza i radcę napisane”.
Na s. 3–7 dedykacja autora dla Barbary z Zawiszów Radziwiłłowej wojewodziny
nowogrodzkiej; s. 9–10 „Do czytelnika; s. 11–1423 „Dzieje Królestwa Polskiego ...”.
Uwagi: 1. Rkps jest tłumaczeniem polskim tekstu łacińskiego Historiarum Poloniae ab
excessu Vladislai IV ad pacem Olivensem usque libri IX, Warszawa i Lipsk 1755 wyd. przez
Wawrzyńca Mitzlera de Koloff wraz z dodatkiem wydawcy.
2. Dzieło to wydał również W. Spasowicz, Petersburg i Mohylew 1855, T. 1–2.
mikr. BN 17773
2446 IV Pol., łac., ruski. [II poł. XVII w.]. 30 x 19,5 cm. S. 642.
Opr. sk. tłocz., z elem. rośl. i geometrycznymi, zniszcz. Ślady po wyciętych stronach
między 176–177, 270–271, 354–355, 448–449, 580–581, Kopiariusz. Pismo wielu rąk. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
Silva rerum.
Akta i materiały publiczne i prywatne związane z działalnością Stefana Światopełka
Czetwertyńskiego podkomorzego bracławskiego (+ 1665) z lat 1628–1665.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
A. Polska
Jan Kazimierz król
1. List Stefana Niemierzyca podkom. kij., b.d. s. 511–512.
157
Bezkrólewie po abdykacji Jana Kazimierza
2. „Poseł Piastów na electią króla polskiego”, 1668 [?]. Pismo ulotne, s. 162–173.
3. „Echo żałosne z głosu i wieści przechodzonczych przez Polskie [...]” [!], s. 624–642.
Stosunki polsko-kozackie 1658–1660
4. Wyhowski Konstanty, Uniwersał do sotników i dowódców swego pułku, [1658], s. 146.
5. „Uniwersału copia od [...] [Jana Wyhowskiego] hetmana zaporowskie[g]o do
woyskowych zaporoskich”, tabor pod Łuckiem, 26 I 1659, s. 194.
6. Tenże, Uniwersał do rycerstwa Korony i Litwy, 16 I 1660, Stepań, s. 241 oraz drugi
„Uniwersał [...]”, 16 I 1660, s. 238.
7. „Pacta z Kozakami, które staneli [...] 29 octobra 1660”, s. 327 oraz 17 X 1660, s. 324–
326.
Stosunki polsko-moskiewskie w 1656 r.
8. „Puncta p[ro]positij moskiewski (!) 22 augusti [...]”, [1656], s. 4.
9. Obietnice cara Aleksego Michajłowicza dane szlachcie polskiej w przypadku wybrania
go królem Polski, 6 X 1656, s. 5.
10. „Postanowienie [...] commissarzów Korony Polskiey y W[ielkiego] X[ięstwa]
L[itewskieg]o z commissarzami cara [...] moskiewskiego [Aleksego] w Niemieżu pod Wilnem
[...] 1656”, s. 7–9.
11. „Uniwersał od [...] commissarzów [królewskich do rokowań z carem Aleksym] do
powiatu pińskiego [...]”, 6 XI 1656, Niemież, s. 6–7.
12. Pismo NN do Michajły Semenowicza Szachowskiego z zawiadomieniem o wysłaniu
gramoty do Wilna, [1656], s. 3–4.
13. „Puncta z Moskwą postanowione do przyszłego seymu y do Rz[eczy]p[ospo]l[i]tey
[...]”, [1656], s. 10–17.
Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1657–1660
14. „Puncta oddania Krakowa przez Wirca [Paula Wirtza pułk. szwedzk.] [...] królowi
[Janowi Kazimierzowi] [..]”, 24 VIII 1657, s. 80–81.
15. „Pakta Oliwieńskie roku 1660”, 3 V, s. 375–396.
16. „Lament Gustawa króla szwedzkiego po straconych kawalerach”, b.d., s. 70–74.
158
Stosunki polsko-węgierskie 1656.
17. „Uniwersał od [Jerzego II] Rakoc[z]ego do w[oiewó]dztw koronnych
y
Rzeczypospolitey wydany”, 31 XII 1656, Kolomonastyr, s. 19.
B. Inne państwa
Rosja
Stosunki rosyjsko-kozackie
18. Aleksy Michajłowicz car moskiewski, Uniwersał do kozaków zaporoskich, 1656, s. 2–
3.
19. Notatka w jęz. ruskim zawierająca tytuły cara Aleksego Michajłowicza, poł. XVII w.,
s. 347.
Cesarstwo rzymsko-niemieckie
20. List Mehmeda IV sułtana tur. do Leopolda I ces., [1663], s. 516–517.
SEJM
21. „Mowy i ratie na seymie w roku 1661 o obraniu nowego Pana, gdy król [...] Jan
Kazimierz chciał, aby Francuz successorem Królestwa Polskiego zostawał”, V-VIII 1661, s.
410–415.
22. „Mowa [...] [Jana Kazimierza] [...] w senacie na seymie przeszłym w roku [...] 1661”,
V–VII, s. 435.
SEJMIKI
Akta i materiały z lat 1657–1665.
23. Jan Kazimierz, „Uniwersał ode dworu wprzód na seymiki, a potym na seym A[nn]o
1658 die 7 maia pisano”, Poznań, s. 140–141.
Bracławskie i czernihowskie
24. Jan Kazimierz, Uniwersał do szlachty woiewództw, 9 XI 1658, obóz pod Toruniem, s.
174.
Brzesko-litewskie
25. „Jurament [...] obywatelów pińskich wykonany [Bohdanowi] Chmielnickiemu w roku
1657”, s. 75–77.
159
Wielkopolskie
26. Laudum sejmiku pozn. i kaliskiego, 19 I 1657, Kalisz, s. 39–45.
27. Laudum wojew. sieradzkiego, 7 I 1659, Szadek, s. 179–182.
Wołyńskie
28. Mikołaj Jerzy Czartoryski wda woł., Uniwersał na zjazd wojew. w Łucku na dzień 6 II
1657, 28 I 1657, Klewań, s. 18.
29. List Stefana Czetwertyńskiego podkom. bracławskiego pisany na sejmik w Łucku, 16
IV 1657, Nowa Czetwiertnia, s. 54–55.
30. Laudum uchwalone na sejmiki w Łucku na pospolite ruszenie 17 IV 1657 i podp. przez
Włodzimierza Hulewicza marsz. koła ryc. wojew. wołyńskiego, s. 59–61.
31. Laudum szlachty wojew. podane do grodu w Łucku, 4 IV 1658, s. 124–126.
32. List sejmikowy króla Jana Kazimierza wysłany do Łucka, 11 IV 1658, Warszawa, s.
118–122.
33. Laudum, 11 IV 1658, s. 126–132.
34. Jan Kazimierz król, Instrukcja dana posłom wojew. na sejmik w Łucku na dzień 11 IV,
20 III 1658, Warszawa, s. 113–117.
35. Paweł Sapieha wda wil., hetm. w. lit., Uniwersał do szlachty wołyńskiej, 17 IV 1758,
Brześć Lit., s. 132–133.
36. Gabriel Hulewicz, List na sejmik relacyjny łucki 1658 roku po sejmie w Warszawie
przy odebraniu godności chor. czernihowskiego, 17 IX 1658, s. 155–156.
37. Laudum sejmiku relacyjnego, 18 IX 1658, s. 156–159.
38. Jan Kazimierz król, Instrukcja dla posła król. na sejmik w Łucku, 13 I 1659, Toruń, s.
183–184.
39. Stanisław Potocki wda krak., hetm w. kor., Uniwersał do szlachty wołyńskiej, 11 X
1659, s. 219.
40. Tenże, Uniwersał do szlachty wołyńskiej, 16 XI 1659, Lachowce, s. 226.
41. Jan Kazimierz król, Uniwersał do szlachty, 13 VII 1660, Lwów, s. 317–318.
42. Laudum szlachty wołyńskiej uchwalone na sejmiku łuckim 16 I 1660, podpisane przez
Abrama Grabowskiego marsz. koła, s. 242–245.
43. Jan Kazimierz król, Uniwersał do wojew. wołyńskiego w sprawie zwołania sejmiku do
Łucka na dzień 22 VII 1660, 9 VII 1660, Warszawa, s. 307.
160
44. Laudum wojew. wołyńskiego uchwalone „pro die” 27 VII po uniwersale króla, podp.
Marcin Czaplic marsz. koła, s. 310–312.
45. Stanisław Potocki hetm. w. kor., Uniwersał do szlachty wołyńskiej, 11 VIII 1660,
Lwów, s. 319–320.
46. „Wici trzecie od króla [...] [Jana Kazimierza] wydane po zieździe [...] obywatelów za
drugimi wiciami, które wydane byli [...] na seymik y po wysłaniu [...] posłów z koła do J. K.
Mci.”, 15 VIII 1660, Lwów, s. 315–316.
47. Mikołaj Jerzy Czartoryski wda wołyński, Stanisław Kazimierz Bieniewski kaszt.
wołyński, Uniwersał do szlachty wojew., 26 VIII 1660, s. 320–321.
48. Tenże, Pismo do szlachty wołyńskiej w sprawie przeniesienia zjazdu sejmikowego z
Łucka do Krzemieńca, 30 VIII 1660, s. 321–322.
49. Tenże, Uniwersał w sprawie zamierzonego sejmiku oraz uchwalenia podatku na
obronę, 18 X 1660, Klewań, s. 322–323.
50. Laudum uchwalone „za uniwersałami” królewskimi, 1660, Łuck, s. 327–330.
51. Jan Kazimierz król, Instrukcja dla Marcina Czaplica posła na sejmik wołyński do
Łucka na dzień 28 III 1661, 29 XII 1660, Kraków, s. 397–404.
52. Pismo Samuela Leszczyńskiego do koła rycerskiego wojew. wołyńskiego, 11 IV 1660,
s. 362.
53. Instrukcja sejmiku relacyjnego dla posłów Wacława Czetwertyńskiego, Stefana
Czetwertyńskiego i Samuela Wskrzyńskiego z dnia 16 VII w Łucku „de medio braci wysłanym”,
s. 416–417 oraz respons z Kancelarii W. Kor. podpisany przez Stefana Hankiewicza, 11 IX
1661, s. 424–425.
54. Laudum sejmiku relacyjnego wołyńskiego, podp. przez Mikołaja Żaborzyckiego
marsz. koła, 16 VIII 1661, s. 418–423.
55. Laudum sejmiku łuckiego podp. przez Wacława Siemaszko marsz. koła, 12 IX 1661, s.
427-431
56. Jan Kazimierz król, Uniwersał na sejmik łucki, 15 I 1665, Warszawa, s. 559–560.
57. Tenże, „Credens posłowi na seymik łucki [...]”, 16 II 1665, Warszawa, s. 561.
58. Michał Jerzy Czartoryski kaszt. wołyński, Uniwersał do szlachty, 24 VIII 1656, s. 1.
59. Jan Kazimierz król, Punkty do instrukcji dla posła na sejmik wołyński, 1665, s. 562–
563.
Zob. też WOJSKO
URZĘDY, URZĘDNICY
161
Korespondencja
Stanisław Potocki hetm. w. kor., wda krak. i kij.
Listy od następujących osób:
60. Czetwertyński Stefan podkom. bracławski, 1657–1660, b.d. (8) s. 35, 52, 232, 263,
266, 542–543.
61. Machowski Sebastian, 1657, s. 37–38.
62. Wyhowski Jan, 1660, s. 241.
Listy do następujących osób:
63. Czetwertyński Mikołaj kaszt. miński, 1657 (2), s. 32, 37.
64. Isaykowski sędzia i pis. grodzki łucki, 1663, s. 486.
65. Kompania chorągwi kaszt. mińskiego [Mikołaja Czetwertyńskiego], 1657, s. 83.
66. [Leszczyński Samuel], star. łucki 1660, s. 267.
67. Sapieha Paweł hetm w. lit., 1658, s. 124.
68. Wyhowski Jan wda kij., 1660, s. 260.
Stanisław Kazimierz Bieniewski kaszt. wołyński, wda czernihowski
Listy od następujących osób:
69. Chmielnicki Jerzy hetm wojsk zaporoskich, 1660, s. 251.
70. Czetwertyński Stefan podkom. bracławski, 1658–1661 (5), s. 101, 231, 234, 357, 493.
71. Kowalewski star. wojska zaporoskiego, 1660, s. 251.
72. Leszczyński Samuel star. łucki, 1660, s. 261–262.
73. Prażmowski Mikołaj bp łucki, 1661, s. 425–426.
74. Wyhowski Jan, 1657–1659 (3), s. 66, 91–92, 196–198.
75. NN, 1660, s. 361.
Listy do następujących osób:
76. Chmielnicki Jerzy, 1660, s. 252–256.
77. Dowgird (Daugierd) Aleksander i rycerstwo wojew. wołyńskiego, 1660, s. 250.
78. Obywatele wojew. wołyńskiego, 1660, s. 219.
79. [Leszczyński Samuel] star. łucki, 1660 (2), s. 258–259, 270.
80. [Wyhowski Jan] pis. wojsk zaporoskich, 1657, s. 66–68.
81. Wiśniowiecki Dymitr Jerzy, [1657], s. 47–50.
162
82. NN wojski czernihowski, 1660, s. 218.
Korespondencja różnych osób:
83. Czetwertyński Mikołaj kaszt. miński do pułk. Kmitycza, 1658, s. 106.
84. Tenże do Pawła Sapiehy wdy wil., 1658 (2), s. 107, 123.
85. Gosiewski Wincenty do Pawła Sapiehy hetm w. lit., 1656, s. 6.
86. Horain Bogusław do [Samuela Leszczyńskiego] wojewodzica derpskiego, 1657, s. 61–
62.
87. Hulewicz Włodzimierz marsz. koła ryc. wojew. wołyńskiego i obywatele na sejmiku w
Łucku do [Samuela Leszczyńskiego] wojewodzica derpskiego, 1657, s. 57–58.
88. Massini sekr. króla Jana Kazimierza do NN, 1657, s. 69–70.
89. Obodziński Samuel do Mikołaja Czetwertyńskiego kaszt. mińskiego,1657, s. 33–34.
90. Tenże do [Samuela Leszczyńskiego], 1657, s. 46–47.
91. Sapieha Paweł hetm. w. lit. do Mikołaja Czetwertyńskiego, 1658 (2), s. 93–94, 107.
92. Tenże do Kmitycza chor. orszańskiego, 1658, s. 94–95.
93. [Szalej Paweł] star. makowiecki do regenta grodu lubelskiego, 1657, s. 19–20.
94. Woroszyłło Ludwik chor. żytomierski do pis. z. łuckiego, 1660, s. 326.
95. Wyhowski Jan do NN, b.d., s. 175.
96. NN do Jana Wohowskiego, 1660, s. 361.
97. Podkomorzy lwowski do [Wielhorskiego], [1657], s. 30–31. Zał. warunki układów m.
Lwowa z Jerzym II Rakoczym [1657] przed ugodą w Stryju, s. 31–32.
98. NN do podstar. turzyskiego, 1660, s. 268.
99. NN, 1656, s. 5.
100. NN do strażnika kor., b.d., s. 201–203.
101. NN do b.d., s. 264–265.
SĄDY
102. „Ordynatia sądów głównych commissarskich oraz Trybunalskich lwowskich”, [1659],
s. 203–205.
SKARB
103. „Copia uniwersału od [Jana Kazimierza Krasińskiego] podskarbiego koronnego
wydanego, żeby szelągów starych wszelakich brano, a wołoskich żeby nie brano” 8 I 1665,
Warszawa, s. 556–557.
163
WOJSKO
Akta i materiały z lat 1657–1663
104. „Uniwersał do żołnierzów od [...] [Stanisława Potockiego] hetmana [w. kor.], aby się
zciągali pod Tyszowce”, 2 II 1657, Krasnystaw, s. 26.
105. Stanisław Potocki, Uniwersał do wojew. wołyńskiego „na pospolite ruszenie”, 9 II
1657, Krasnystaw, s. 29–30.
106. Tenże, Uniwersał wzywający szlachtę do gromadzenia się wokół Konfederacji
Tyszowieckiej, 17 II 1657, Krasne, s. 34.
107. Mikołaj Jerzy Czartoryski wda wołyński, Uniwersał do szlachty wojew. wołyńskiego,
27 II 1657, Klewań, s. 35–36.
108. „Uniwersał albo wici od [...] [Jana Kazimierza] do w[oiewó]dztwa wołyńskiego na
pospolite ruszenie wydane”, 27 II 1657, Kalisz, s. 50–51.
109. Mikołaj Jerzy Czartoryski, Uniwersał w sprawie pospolitego ruszenia, 7 IV 1657,
Klewań, s. 54.
110. Jan Kazimierz król, „Ustawa żołnierska”. Wypis z ks. grodzkich piotrkowskich, 11
XII 1657, Poznań, s. 98–101.
111. „Informatia panu Dużemu do [...] [Stanisława Kazimierza] Bieniewskiego kaszellana
wołyńskiego”, [1658], s. 346.
112. „Rozdanie consistenciey na Wołyniu na trzi pułki W. X. L. y gwardiey
cudzoziemskiey”, [1658], s. 133–136.
113. „Artykuły na Commissiey Lubelskiey od woyska uchwalone”, 1659, Lublin, s. 199–
200.
114. Stanisław Potocki, Uniwersał na pospolite ruszenie do wojew. wołyńskiego, 20 IV
1660, Podhajce, s. 294–295.
115. Jan Kazimierz król, Wici na pospolite ruszenie do wojew. wołyńskiego, 5 VI 1660,
Warszawa, s. 299–300.
116. Notatka NN o zarządzeniu dot. rekwizycji przysłanym przez [Jana] Horaina z wojska
[Jerzego Lubomirskiego] marsz. w. kor., 17 VIII 1660, s. 374.
117. „Co pospolite ruszenie [stawiali] w różnych expediciach”, [1660], s. 269.
118. Jan Kazimierz król, Uniwersał do dywizji Stefana Czarnieckiego wdy ruskiego, 9 VII
1661, Warszawa, s. 408–409.
119. Adam Czarnkowski star. osiecki, Uniwersał do wojska królewskiego pod komendą
wdy ruskiego Stefana Czarnieckiego, 14 VIII 1661, Klewań, s. 407–408.
164
120. „Traktat [...] woyska w kole generalnym uchwalony w Kielcach [...]”, 21 XI 1661, s.
443, b. końca.
121. „Uniwersał [...] [Jerzego Chmielnickiego] hetmana JKMści woysk Zaporoskich [...]
1661”, 10 XII, tabor pod Perejasławiem, s. 443.
122. Sposób odbierania przysięgi przez rewizorów-komisarzy wojskowych na Ukrainie,
[1661], s. 444–448, b. końca.
123. Stanisław Potocki hetm. w. kor., wda krak., Uniwersał do deputatów Trybunału Kor.
w sprawie pospolitego ruszenia, dający za wzór osobę Stefana Czetwertyńskiego, 28 VI 1663,
obóz pod Przeczem, s. 457.
124. Stanisław Potocki hetm. w kor., Uniwersał do deputatów Tryb. Kor., urzędników
ziemskich i grodzkich o wyprawie wojennej na Ukrainę i współdziałaniu ze Stefanem
Czetwertyńskim, VIII 1663, obóz pod Glinianami, s. 460.
125. Jan Kazimierz król, „List przypowidni na chorągiew tatarską [...] Samuelowi
Sulimanowiczowi”, 5 VIII 1663, Lwów, s. 472–473.
Wojsko obce w Polsce
126. „Comput woyska króla [...] węgierskiego Leopolda syna [...] Ferdinanda Trzeciego,
które weszło do Polski die 26 may A[nn]o 1657 na posiłek [...]”, s. 68–69.
KOŚCIÓŁ
127. „Wiersze z Psałterza Dawydowego na tych, którzy ludzi cnotliwych uciskaią”, b.d., s.
589–590.
128. „Oblata przywileiu [...] [Władysław IV] na uspokoienie generalne religiey greckiey
dany Anno 1635 die 16 junij. Wypis z Xiąg grodzkich zamku łuckiego [...]”, s. 108–110.
129. „Regestr apparat[ów], srebra, xiąg cerkwi ś[wię]te[g]o Jana Złotoustego [...] w
mieście Borowicach alias Nowey Czetwiertni [...] 1659 [...]” oraz „monastyrze tumińskim”, s.
272–276.
Mniejszości narodowe
Żydzi (zob. też: PRYWATNE)
130. „Copia uniwersału od [...] [Stanisława Potockiego] Żydom wydany”, 10 V 1664,
Podhajce, s. 534.
MIASTA
165
Korespondencja
Listy różnych:
131. Gundy Andrzej pułk. Ks. Siedmiogrodzkiego do burmistrzów m. Kowla, 1657 s. 65.
132. Gundy Andrzej do burmistrzów m. Krakowa, 1657, s. 65.
GAZETY PISANE (zob. też: PRYWATNE)
133. „Nowiny z samego Gdańska 15 novemb[ris]”, [1656], s. 9–10.
PRYWATNE
Stefan Czetwertyński i jego rodzina
Akta dotyczące dóbr z lat 1593–1666, b.d.
134. Pismo od Jerzego Czartoryskiego s. Michała w sprawie rozgraniczenia Włodzimierca,
8 VI 1593, Czartorysk, s. 336–337.
135. „Oblata zapisu [z r. 1621] od [...] Hrehorego [...] Czetwertyńskiego [...] Adamowi
Chomiakowi na zastawę Hołuży[na] [...]”. Wypis z ks. zamku łuckiego z 7 XII 1624, s. 565–571.
136. „Zapis od [...] Hrehorego Czetwertyńskiego [...] Zachariaszowi synowi swemu na
połowice miasta Czetwertni i Zalubecza”, 3 II 1628, Łuck, s. 478–479.
137. „Copia zapisu zastawy od [...] Łukasza i małżonki Hulewiczów [Andrzejowi]
Mszalskiemu na Hołużynie [...]”, 1 II 1644, s. 616–622.
138. „Copia zapisu wieczności od [...] Jana Charlezkiego [Charlęskiego] [...] [Stefanowi
Czetwertyńskiemu] [...] na części Rudeckie [Rudki] y insze [...]”, 30 III [1647], s. 518–524.
139. „Zapis od [...] Hrehorego Czetwertyńskiego [...] Wacławowi [Czetweryńskiemu] na
połowice miasta Czetwertni i Zalubecza w roku 1647 [...]”, 5 X, s. 479–480.
140. Wyciąg z intercyzy między Stefanem Czetwertyńskim a Wacławem Czetwertyńskim
w roku 1648, 7 VII, Łuck, s. 488–489.
141.
„Inquisitia
w
sprawie
[...]
Łukaszewicza
o
zabicie
poddanego
[...]
włodzimier[eckieg]o” [należącego do Stefana Czetwertyńskiego], 5 II 1657, s. 351–354.
142. Stefan Czetwertyński, [„Zapis quitowny”] dla Wacława Czetwertyńskiego, 7 V 1657,
Łuck, s. 348–350.
143. Stanisław Potocki hetm. w. kor., Uniwersał skierowany do wojska w sprawie dóbr
Stefana Czetwertyńskiego, 19 VIII 1657, Podhajce, s. 84.
144. „Awizy te wyszli z Ołyki [...] od [...] Xdza custosza ołyckiego przez [...] Woynę
przysłane „[...]”, 3 IX 1657, s. 79–80.
166
145. Mowa Stefana Czetwertyńskiego do swego syna Stefana „[...] die 26 septembris
A[nn]o 1667 kiedy odieżdżał do Łucka”, s. 85–86.
146. „Oblata scriptu między [...] [Stefanem Czetwertyńskim] podkomorzym bracławskim a
[...] [Samuelem Leszczyńskim] woiewodzicem derpskim, starostą łuckim [...]”, 24 X 1657, s.
339–340.
146. „Awizy tykocińskie przysłane [...] [Stefanowi Czetwertyńskiemu] od [...] Jelskiego
marszałka pińskiego”, 8 XII 1657, s. 28–29.
147. Jan Wyhowski hetm. zaporoski, Uniwersał w sprawie ochrony dóbr Stefana
Czerwertyńskiego, 18 XII 1657, Czehryń, s. 97–98.
148. Notatka o oddaniu przez Stefana Czetwertyńskiego dóbr Rudka Mikołajowi
Czetwertyńskiemu kaszt. mińskiemu, 1657, s. 347.
149. „Awizy od [...] Xdza Horaina z Łucka [...] [Stefanowi Czetwertyńskiemu] [...]
przysłane”, [1657], s. 52–53.
150. „Z Ukrainy zaś takie awizy”, [1657], s. 82.
151. Protest Szczepkowskiego przeciwko wojsku Mikołaja Czetwertyńskiego kaszt.
mińskiego, 29 III 1658, s. 358–360.
152. Paweł Sapieha wda wil., hetm. w. lit., Uniwersał do wojska lit. w sprawie ochrony
dóbr Stefana Czetwertyńskiego, 12 IV 1658, Brześć Lit., s. 137.
153. Stefan Czetwertyński, „Oznaymienie” o ugodzie z Żydami targowickimi, 26 VII
1658, Nowa Czetwertnia, s. 149–150.
154. „Wypis z Xiąg grodzkich zamku łuckiego [...]” sprawy dotyczącej zapisu pewnych
dóbr dla Katarzyny z Leśniowskich Czetwertyńskiej 1 v. Charlęskiej, 6 VI 1658, Łuck, s. 223–
224.
155. Oświadczenie Stefana Czetwertyńskiego w sprawie wiarygodności swego sługi
szlachcica Jana Howorońskiego, 28 IX 1658 Nowa Czetwertnia, s. 159.
156. Stefan Czetwertyński, Przywilej uposażający cerkiew pod wezw. Podniesienia Krzyża
św. w Nowej Czetwertni, 28 X 1658, s. 160–161.
157. „Wiadomość z Litwy die 8 novembris [którą] przysłał [...] [Mikołaj Czetwertyński]
kasztelan miński [...] panu oycu swemu bar[d]zo żałosną” o wzięciu do niewoli pod Werkami
koło Wilna Wincentego Gosiewskiego hetm. p. lit., 21 X 1658,. s. 161.
158. „Votum syna mego Stephana Czetwertyńskiego w lat trzynaście będącego w
Collegium łuckim pod inspektorem Xiędzem Janem Gębiczem Akademiey Zamoyskiey
professorem philozophiey”, [1658], s. 153.
167
159. Kwit wydany przez Stefana Czetwertyńskiego Żydom-arendarzom targowickim, 26 II
1659, s. 148.
160. Stefan Czetwertyński, Dokument sprzedaży młyna na rzece Terebince, 9 V 1659,
Nowa Czetwertnia, s. 185–186.
161. Tenże, Oświadczenie w sprawie majętności Omelno i Borowicze, 25 VI 1659, s. 187–
190.
162. Tenże, Oświadczenie w sprawie kradzieży pieniędzy przez Iwana Dobosza, 31 VII
1659, Nowa Czetwertnia, s. 195.
163. „Mowa [Stefana Czetwertyńskiego syna] na pogrzebie [...] Mikołaia Swiatopełka [...]
Czetwertyńskiego kaszellana mińskiego [...]”, 9 IX 1659, s. 227–230.
164. Stefan Czetwertyński, Oświadczenie o oddaniu w arendę miasteczka Stefangród, wsi
Starosiele, Duba, Hinorz, Radieżów i innych – Żydom: Moszkowi Beniaminowiczowi i
Jankielowi Abramowiczowi, mieszczanom stefangrodzkim, 23 IX 1659, Nowa Czetwertnia, s.
207–208.
165. Notatka o śmierci Mikołaja Czetwertyńskiego kaszt. mińskiego, 1659, s. 208.
166. Stefan Czetwertyński, Oświadczenie o przekazaniu w dzierżawę karczmy we wsi
Borówno Teodorowi Potapczykowi, 9 II 1660, Nowa Czetwertnia, s. 335 [notatka z VI 1661].
167. Stefan i Katarzyna z Leśniowskich Czetwertyńscy, Plenipotencja dla różnych osób w
różnych urzędach i trybunałach, 9 IV 1660, wypis z ks. grodzkich łuckich, s. 366–368.
168. Stefan Czetwertyński, Oświadczenie o oddaniu w arendę karczmy, młyna i folusza w
dobrach Lipa Żydowi Harunowi Dawidowiczowi, 10 IV 1660, Skorcz, s. 355–356.
169. Jan Kazimierz król, Pozew dla Stefana Czetwertyńskiego do stawienia się przed
Trybunał Lub., 30 IV 1660, Lublin, s. 297–298.
170. Oświadczenie Stefana Czetwertyńskiego w sprawie rekwizycji wojskowych, 9 VI
1660, s. 374.
171.
Tenże,
Protest
przeciwko
sądownictwu
sprawowanemu
przez
Samuela
Leszczyńskiego star. łuckiego, 13 VIII 1660, Lublin, s. 304–306.
172. Tenże, Pismo w sprawie oddania w arendę mieszczanom stefangrodzkim miasteczka
Stefangród i okolicznych wsi, 6 XII 1660, Nowa Czetwertnia, s. 330–331.
173. Oświadczenie Lejby Ezejaszewicza s. Lejby Ezejasza o spłaceniu długu Mikołajowi
Czetwertyńskiemu przez Stefana Czetwertyńskiego, 25 XII 1660, Nowa Czetwertnia, s. 371–
372.
174. Wyroki Tryb. Lub. w sprawach między Stefanem Czetwertyńskim a Samuelem
Leszczyńskim star. łuckim, 1660, s. 277–278, 279–294.
168
175. Protest Stefana Czetwertyńskiego przeciwko Zofii Zahorowskiej przed urzędem
starościńskim w Łucku, [1660], s. 313.
„Manifestatia
176.
o
spalenie
maiętności
[...]
włodzimierskich
[Stefana
Czetwertyńskiego]”, [1660], s. 314.
177. Jan Kazimierz król, Pismo biorące w opiekę Stefana Czetwertyńskiego podkom.
bracławskiego, [1660], s. 257–258.
178. Spis poddanych wsi Borowce i Łuków obwinionych o pobicie poddanych należących
do Zofii Zahorowskiej, [1660], s. 370.
179. Spis gruntów zleconych do zlustrowania przez Samuela Leszczyńskiego star.
łuckiego, 1660, s. 369–370.
180. Oświadczenie Stefana Czetwertyńskiego o przejęciu przez siebie spłaty długu
Mikołaja Czetwertyńskiego kaszt. mińskiego wobec Lejby Ezejasza, 23 I 1661, Nowa
Czetwertnia, s. 371.
181. „Assekuratia od [...] [Stefana Czetwertyńskiego] [...] [Sewerynowi Kopystańskiemu]
komornikowi granicznemu krzemienieckiemu dana [...]”, 16 III 1661, s. 338–339.
182. „Intercyza zmowna między [Henrykiem Kaszowskim] kasztellanem wendeńskim a
[...] [Stefanem Czetwertyńskim] w roku 1661 die 27 octobris”, Kaszogród, s. 432–434.
183. Pozew dla Stefana Czetwertyńskiego od Fiodora Czetwertyńskiego o stawienie się
przed sąd grodzki łucki, podp. przez Samuela Leszczyńskiego, 1 XII 1661, s. 440–441.
184. Stefan Czetwertyński, „Aręda Żydom stepangrodzkim na wszystek klucz
włodzimirzecki”, 11 XII 1661, Włodzimirzec, s. 436–438.
185. Tenże, „Aręda Żydowi Hanczelowi na Bużany wieś”, 13 XII 1661, Włodzimirzec, s.
438–439.
186. Tenże, List do poddanych wsi Lipie pozwalający na łowienie ryb w stawie, 27 XII
1661, s. 440.
187. „Copia attestaciey assecuraciey od [...] [Stefana Czetwertyńskiego] [...] [Sewerynowi
Kopystańskiemu] komornikowi granicznemu krzemienieckiemu daney w roku 1661”, s. 341–
342.
188. Tenże, Umowa dzierżawna z Żydami nowoczetwerteńskimi na arendę karczmy za
wsią Borowicze [austerii], [1661], s. 344–345.
189.
Pismo
Samuala
Isaykowskiego
superarbitra
w
sporze
między Stefanem
Czetwertyńskim a Aleksandrem Chreptowiczem stolnikiem kaniowskim, 28 I 1662, Łuck, s.
441–442.
169
190. Stefan Czetwertyński, Umowa dzierżawna na szynk piwny i wódczany w dobrach
Harazdza i Borochów dla Andrzeja i Iwana Beków, 13 XII 1662, s. 452–453.
191. Tenże, Fragm. dokumentu arendy szynku we wsi Borowicze, [1662], s. 449.
192. „Tegoż roku [1662] [...] aręda wsi Omelna [Żydowi Judyczowi] z Nowej Czetwertni,
8 XII 1662, s. 450–451.
193. „Revocatia Alexandra [Kałusowkiego] o niesłuszne y nienależne tytułowanie się
Xiążenciem [!] Aleksandrem Czetwertyńskim [...], który za Oyczyznę od lat 35 co w Prusiech
pod Górnem zginoł [!] A[nno] 1663 die 13 aprilis [...]”. Wypis z ks. grodzkich zamku łuckiego,
s. 464.
194. Stefan Czetwertyński, Manifestacja przeciwko Aleksandrowi Kałusowskiemu, 13 IV
1663, s. 456.
195. „Copia attestatiey [...]” Stanisława Potockiego hetm. w. kor. w sprawie śmierci
Aleksandra Czetwertyńskiego s. Stefana, w Prusach w roku 1639, 16 VI 1663, Lwów s. 462.
196. „Attestatia od [...] [Jana Karola Młockiego] starosty pińskiego y innych [...]
obywatelów powiatu pińskiego [...] [Stef. Czetwertyńskiemu] dana”, 3 VII 1663, Pińsk, s. 469.
197. „Attestatia [...] obywatelów powiatu pińskiego y oyców jezuitów [...] [Stefanowi
Czetwertyńskiemu] [...] dana”, 4 VII 1663, s. 470.
198. „Attestatia od mieszczan pińskich [...] [Stefanowi Czetwertyńskiemu] dana”, 15 VII
1663, s. 471.
199. Stefan Czetwertyński, Pismo biorące w opiekę i dające zatrudnienie Hrehorowi
Kotlarzowi na zamku w Nowej Czetwertni, 11 XI 1663, s. 483.
200. Tenże, „Arenda Hołużyska” na karczmę i młyn poddanym tejże wsi, 26 XI 1663,
Nowa Czetwertnia, s. 474.
201. Tenże, Dokument w sprawie arendy karczmy mieszczanom stefangrodzkim na trzy
lata, 12 XII 1663, Nowa Czetwertnia, s. 484–485.
202. Tenże, Dokument arendy karczmy i młyna we wsi Bużany dla Żyda Andzela
Nachymowicza, 16 XII 1663, Nowa Czetwertnia, s. 487.
203.
„Zapis
kwitowny
od
[...]
[Stefana
Czetwertyńskiego]
[...]
Wacławowi
Czetwertyńskiemu z oddania summy 70000 złotych [...] na połowie miasta Czetwertni i
Zalubecza”. Wypis z ks. grodzkich zamku łuckiego, [1663], s. 475–477.
204. „Manifestacya [...] [Stefana Czetwertyńskiego syna] cum iuramento [...]”, 17 VIII
[1663], s. 513–515.
205. „Copia zapisu [...] od [...] [Stefana Czetwertyńskiego] Janowi Buszyńskiemu [...]”.
Wypis z ks. grodzkich łuckich, 24 I 1664, s. 526–528.
170
206. Jan Kazimierz król, „Przypozew po [...] officialistów grodzkich łuckich do Xżąt [...]
[Stefana ojca i syna] Czetwertyńskich”, 22 II 1664, Piotrków, s. 496–497.
207. „Informacia przysłana s Piotrkowa do Łucka w sprawie Xiążąt [...] Czetwertyńskich
[...]”, 1 III 1664, s. 510.
208. Pismo Stefana Czetwertyńskiego unieważniające wszelkie swoje zapisy kwitowne i
zobowiązania, jakie wobec niego miał Stanisław Kazimierz Bieniewski kaszt. czernihowski, 4
IV 1664, Nowa Czetwertnia, s. 525.
209. Stefan Czetwertyński, Zapis pewnych sum swemu poddanemu Andrzejowi
Chlamocie Woynie, synowi Jana, 20 VI 1664, Nowa Czetwertnia, s. 543–544.
210. „Intercyza [dzierżawy] spustu stawków bużańskich [dla Polikowskiego]”, [1664], s.
545.
211. Wypis sprawy z akt piotrkowkich trybunalskich między Stefanem Czetwertyńskim a
Aleksandrem Kałusowskim, III–IV 1664, s. 499–509.
212. Dekret Trybunału Lub. przysłany przez Stefana Czetwertyńskiego w sprawie z
Aleksandrem Kałusowskim, 2 egz. jęz. pol. i łac., 1664, s. 538–539, 540–541.
213.
Protestacja
Zofii
z
Krasińskich
Charlińskiej
(Charlęskiej)
i
Katarzyny
Czetwertyńskiej przeciwko urzędnikom grodzkim łuckim o złamanie prawa, 1664, Lublin, s.
605–606.
214. „Intercyza bużańska [Jaśkowi Mackiewiczowi] tkaczowi dana [na karczmę i młyn]”,
4 V 1665, Nowa Czetwertnia, s. 563–564.
215. „Decret wolności między [...] [Samuelem Leszczyńskim] oboźnym koronnym a [...]
[Stefanem Czetwertyńskim] o zbiegłe poddane [...]” 27 VI 1665, Łuck, s. 596–598 oraz drugi
dok. s. 599–602.
216. Protestacja Samuela Leszczyńskiego przeciwko Stefanowi Czetwertyńskiemu, 30 VI
1665, Łuck, s. 575–576.
217. „Publicatia banitiey od [...] [Stefana Czetwertyńskiego] y panien zakonnych łuckijch
zakonu Świętey Brygitty na [...] [Samuelu Leszczyńskim] staroście łuckim o contraventią [w]
intercyzie [...]”, [!] 10 VIII 1665, s. 591–593.
218. „Decret Trybunalski między [...] Xiędzem Mogilnickim kanonikiem i plebanem
łuckim a [...] Stefanem Czetwertyńskim y [...] Bogusławem Janem i Teresą Zofianną, Marianną
Horaynami o przedmieście łuckie [...]”, 18 VIII 1665, Lublin, s. 584–588.
219. „List odroczny” Aleksandra Piruskiego podsędka włodzimierskiego w sprawie sporu
księdza Mogilnickiego ze Stefanem Czetwertyńskim o przedmieście łuckie, 27 IX 1665, s. 594–
595.
171
220. Stefan Czetwertyński, Dzierżawa dla mieszczan i poddanych nowoczetwerteńskich na
„kurzenie dziegciu” we wsi Bużany, 20 VI 1665, s. 610, oryg.
221. Tenże, Dokument dzierżawy karczem i myt we wsiach Borowicze, Hroziatyń,
Hadomicze dla Żydów nowoczetwerteńskich, 1665, s. 607–609.
222. „Awizy z Warszawy od [...] [Stanisława Kazimierza Bieniewskiego] kasztellana
wołyńskiego [...] Stefanowi Czetwertyńskiemu [...] przysłane” [1665], s. 612–615.
223. „Informatia w sprawach [różnych dla] [...] [Stefana Czetwertyńskiego]”, [1665], s.
603–604.
224. Notatka w sprawie umowy między [Stefanem Czetwertyńskim] a niejakim
Mianowkim o zgromadzenie zboża w spichrzu i wyekspediowanie go do Gdańska, 3 I 1666, s.
611.
225. „Intercyzy o gospodę w Lublinie [...] [Mikołajowi i Aleksandrowi Czetwertyńskim]
kasztelanicom mińskim [...]”, 2 IV 1666, s. 615–616.
226. „Obedientia Xiędzu Franciszkowi Polańskiemu [bernardynowi w Leszniowie] na
kapelanią od [Stefana Czetwertyńskiego] [...]”, 22 VII 1666, Sokal, s. 623.
227. Zeznanie Michała Petersena mjra pułku piechoty ks. Michała Radziwiłła podcz. lit.,
przed urzędem grodzkim łuckim o zaniechaniu pretensji wobec Stefana Czetwertyńskiego, b.d.,
s. 396.
228. „Intercyza [arendy] spustu stawu omelańskiego”, b.d., s. 545.
229. „Instructia [...]” Stefana Czetwertyńskiego w sprawie zbiegłych poddanych, b.d., s.
573; por. s. 575–576.
230. Instrukcja tegoż w sprawie sporu z brygidkami łuckimi, b.d., s. 574–575.
231. Protestacja Andrzeja Paprockiego w imieniu Stefana Czetwertyńskiego przeciwko
Samuelowi Leszczyńskiemu oboźnemu kor., b.d., s. 577–580.
232. „Copia protestatiey [...] roczków grodzkich łuckich od [...] [Jana Kraharskiego?]”,
b.d., s. 580.
233. Regestr rzeczy ruchomych srebra, cyny, miedzi, szat, koni, bydła [...]” Fedora
Czetwertyńskiego, b.d., s. 531–533.
Korespondencja Stefana Czetwertyńskiego
Listy od następujących osób:
234. Bałaban Dionizy episkop łucki, metropolita prawosławny kij., [1657] (4), s. 25, 96–
97, 103, 208–209.
172
235. Bieniewski Stanisław Kazimierz kaszt. wołyński, wda czernihowski, 1658–1664 (6),
s. 102, 191–192, 192–193, 247, 417, 494.
236. Chmielnicki Bohdan, 1657, s. 24.
237. Czetwertyński Stefan syn, 1658–1664 (7,) s. 144, 153, 455, 490–492, 529, 530, 536–
538.
238. [Dąbrowski[ Dombrowski [Piotr] łowczy bracławski, 1657, s. 86–88.
239. Horainowa Katarzyna ż. pis. ziemi włodzimierskiej, 1657, s. 22.
240. Lechowicz, 1657, s. 26–27.
241. Leszczyński Samuel star. łucki, wojewodzic derpski, 1659–1660 (2), s. 218, 239.
242. Potocki Stanisław wda krak., hetm. w. kor., 1657–1663 (5), s. 36–37, 235, 262, 267,
463.
243. Puzowski Daniel, 1663, s. 481–482.
244. Rodkiewicz Roman, 1657–1660 (2), s. 78, 237.
245. Skarbek Jan, 1663, s. 468.
246. Wiśniowiecki Dymitr Jerzy, 1657, s. 21.
247. Woronicz Daniel Jerzy skarbnik kij., 1658, s. 90.
248. Wyhowski Jan hetm. zaporoski, 1657, s. 95–96.
249. Wyhowski Konstanty pułk. piński i turowski, 1658–1659 (2), s. 145, 220–221.
250. Zasławska z Sobieskich Katarzyna ks. [także Ostrogska], 1656, s. 22.
251. NN, b.d., s. 363–365.
Listy do następujących osób:
252. Bałaban Dionizy, 1659 (3), s. 209-211, 535–536.
253. Chalecki Eustachy dominikanin, 1663, s. 465.
254. Chmielnicki Bohdan, 1657, s. 17.
255. Czetwertyński Wacław, 1663, s. 458–459.
256. [Firlej Andrzej] kaszt. bełski, 1658, s. 104.
257. Isaykowski Samuel sędzia z. łucki, 1663, s. 473.
258. Kaszowski Henryk kaszt. wendeński, 1659–1660, b.d., (2), s. 224, 259–260, 526.
259. [Kmitycz] pułk., chorąży orszański, 1657–1658 (2), s. 89, 138.
260. Kraniewicz Hrehory sędzia wojska lit., 1658 (2), s. 105–106, 151–152.
261. Leszczyński Samuel star. łucki, wojewodzic derpski, 1657–1660 (8), s. 55–56, 63–64,
86, 139, 212, 217, 222, 239–240.
262. Łojkiewicz Andrzej, 1661, s. 406–407.
173
263. Mieszczanie m. Komargrodu, 1664, s. 495.
264. Piruski [Aleksander], 1657 (2), s. 56–57, 58–59.
265. Tetera Paweł, 1658, s. 154.
266. Wiśniowiecki Dymitr Jerzy strażnik kor., 1657 (2), s. 23–24.
267. Wyhowski [Jan], 1657, 1659 (2), s. 17–18, 213.
268. Wyhowski Konstanty [marsz. piński], 1658–1659/ [6 w tym 2 egz. jednakowe], s.
142, 143, 147–148, 214–215, 215–216, 221–222, 225.
269. NN, (Antoni) pułk. kij., wojsk zaporoskich, 1657, s. 29.
270. NN (cześnik chełmski), 1661, s. 406.
271. Namiestnik monasteru łuckiego, 1661, s. 415.
272. Podczaszy podolski, 1660, s. 295–296.
Listy różnych osób:
273. Obywatele (szlachta) wojew. wołyńskiego do Bohdana Chmielnickiego, 1657, s. 64.
Akta i materiały prywatne związane z innymi osobami z lat 1628–1660, b.d.
274. Intercyza między Rafałem Leszczyński wdą bełskim a Janem Kazimierzem Pacem
wojewodzicem mińskim o Włodzimirzec, 1628, s. 546–555.
275. Drobne notatki s. 271, oraz spisy zjawisk i wydarzeń niecodziennych w latach 16581665, w Sielcu, s. 572; Hruziatyniu (na Wołyniu), s. 582-583; urodziny potwornego dziecka we
Włodzimircu, s. 350.
276. Jan Kazimierz król, Pozew dla Aleksandra Piruskiego podstar. łuckiego,
Jana
Krzeruckiego Boreyki i Szymona Piotrusewskiego do stawienia się przed Trybunał Lub., 12 I
1660, Łuck, s. 303–304.
277. „Mandat [...]” króla Jana Kazimierza dla Jana Władysława Golniewskiego z żądaniem
stawienia się przed sąd zadworny asesorski pod przewodnictwem Stefana Czetwertyńskiego, 26
VII 1663, Warszawa, s. 461.
278. Jan Kazimierz król, Uniwersał w sprawie Jerzego Lubomirskiego marsz. w. i hetm. p.
kor., 3 I 1665, Warszawa, s. 557–558.
279. Fragment wyroku sądu podpisanego przez Feliksa Szaniawskiego notariusza lub.
skazującego NN osobę na zapłacenie 2000 grzywien za niestawienie się przed sąd celem
złożenia przysięgi, b.d., s. 405.
280. Wykaz osób i znaczeń oraz ich alegorycznych odpowiedników w jęz. łac., b.d., s. 20–
21.
174
281. Drobne notatki, rachunki na wewn. s. obu okł. oraz s. 1, 17, 21, 53, 64, 71–75, 103,
135, 145, 152, 160, 173, 176, 182, 184, 186, 195, 206–207, 218, 228, 231, 234–236, 240, 246,
260, 262, 268–270, 278, 342–343, 356, 373, 374, 409, 454–455, 459–460, 406–407, 471, 474–
475, 483–485, 498, 515, 524, 525, 544, 555, 564, 572, 576, 581, 590–591, 598, 600–601, 606–
607, 632–633.
282. Fragm. dwóch dok. s. 111–112 [bez pocz. i końca], s. 177–179 bez pocz. oraz s. 581.
Prow.: Rkps pochodzi bez wątpienia z otoczenia Stefana Czetwertyńskiego podkom.
bracławskiego, niektóre fragm. jego ręką.
mikr. BN 17844
2447 IV Pol., łac. [pocz. XVIII w.]. 32,5 x 20,5 cm. S. 182 + k. ochr. 2. s. nie zapis. 4.
Opr. płperg. Na grzbiecie tyt. „Silva rerum 1700–1708”, tamże ekslibris Czartoryskich.
Pismo jednej ręki. Kopiariusz. Na s. 5 piecz. Bibl. Puławskiej.
Silva rerum Rzewuskich.
Akta i materiały publiczne i prywatne z początku XVIII wieku.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
A. Polska
August II
1. „Juramentum [...]”, [1704], s. 107–108.
2. „Mowa posła ziemi bielskiey do [...] [Augusta II] w Malborku [...]”, 19 III 1703, s. 33–
34.
Krystyna Eberhardyna ż. Augusta II
3. List od Karola XII króla szwedz., 1704, s. 49.
Stanisław Leszczyński
175
4. „Manifest [...] Stanisława Pierwszego [...] króla obranego polskiego do Stanów
Rzeczypospolitey Polskiey wydany”, 30 X 1704, Warszawa, s. 138–141.
5. „Replika pewnego ziemianina na manifest Stanisława [...] uczyniona 1ma novembris
1704”, s. 141–150.
6. Diariusz koronacji króla Stanisława w Warszawie 3–4 X 1705, s. 125–128.
7. „Denuntiatio Regis Coronati Stanislai primi”. Uniwersał, 4 X 1705, s. 117–118.
8. „Diploma seu assecuratio data ordinibus Regni Poloniae a [...] Rege Stanislao primo
circa iura, leges et libertates manutenendas”, 4 X 1705, Warszawa, s. 114–117.
9. „Manifest przeciwko koronacyi warszawskiey y wszystkim aktom ziazdu przytomnego,
uczyniony w Tykocinie [...]”, 15 X 1705, s. 121–125.
10. „Dyaryusz albo nova facies Rz[eczy]p[ospo]litey Polskiey w Paryżu publicznym aktem
wystawiona przy obecności [Ludwika XIV] króla [...] francuskiego Anno 1705”, s. 131–138.
11. Formularz przysięgi szlachty na wierność królowi Stanisławowi po abdykacji Augusta
II, s. 159–160.
Korespondencja
12. List Augusta II do króla Stanisława, [1705], s. 54–55.
Stosunki Stanisława Leszczyńskiego z królem szwedz. Karolem XII
13. Karol XII, Uniwersał, 24 X 1705, Błonie, s. 181–182.
14. Stanisław król, Uniwersał, 5 XI 1705, s. 178.
15. „Faedus inter Sacram Maiestatem Regiam atque Rempublicam Poloniae et Sacram
Regiam Maiestatem Sueciae conclusum Varsaviae in coenobio carmelitarum discalceatorum
[...]”, 18/28 XI 1705, s. 161–177.
B. Państwa obce
Cesarstwo rzymsko-niemieckie
18. List Aleksandra Sobieskiego do ces. Leopolda I, [1703?], s. 41–42 oraz respons 1704,
s. 42.
Stosunki sasko-szwedzkie
19. „Oblężenie Sasów w Toruniu od Szwedów w roku 1703 przez Gimnazistę iednego na
ten czas w Toruniu będącego wierszem polskim opisane”, s. 57–63.
176
Szwecja
20. „In hospitalitatem an hostilitatem Sueticam epigramma”. Wiersz, s. 47–48.
SEJM
21. „Copia circularium [...] [Michała Radziejowskiego] kardynała prymasa do senatorów w
Warszawie pisany [...]”, 25 I 1703, s. 16–17.
22. „Copia circularium króla [...] [Augusta II] do [...] senatorów revocatoriarum”, 29 I
1703, s. 17–18.
SEJMIKI
23. August II, „Uniwersał pilny do woiewództw”, 25 I 1703, s. 18–19.
24. „Copia listu [...] [Michała Radziejowskiego] do woiewództw rozpisanego”, 20 II 1703,
s. 30–31.
25. „Copia listu [...] panów Sapiehów do w[oiewó]dztw Korony”, w imieniu braci podp.
Kazimierz Sapieha wda wil. i hetm. w. lit., 23 II 1703, s. 31–32.
26. List Jana Potockiego wdy kij. do stanów wojew. kor., 22 IV 1705, s. 50–51.
Brzesko-kujawskie
27. „Instrukcya [...] Jakubowi [...] Wysockiemu podstolemu ziemi Gostyńskiey y
Kazimierzowi [...] Kaczkowskiemu, stosuiąc się ad contenta listu sub data 22 februarij w roku
teraźnieyszym na seymiki w[oiew]ództw całey Rz[eczypospoli]tey pisanego do [...] [Michała
Radziejowskiego] kardynała prymasa na zieździe seymikowym w Radzieiewie die 29 martij z
brzesko kuiawskiego inowrocławskiego w[oiew]ództw w roku 1703 dana”, podp. Andrzej
Osiecki marsz. sejmiku w Radziejowie, s. 36–37.
28. Odpowiedź na tę instrukcję przez Michała Radziejowskiego wymienionym posłom, 10
IV 1703, s. 37–38.
29.
Stanisław
Leszczyński,
Uniwersał
do
wojew.
brzesko-kujawskiego
i
inowrocławskiego, 11 VIII 1708, Malbork, s. 155–159.
Pruskie
30. „Responsum [Caroli] regis Sueciae ad legationem Palatinatuum Prussiae” [...]”, 4 II
1705, s. 50.
Wielkopolskie
177
31. „Instrukcya seymiku srzedzkiego woiewództw poznańskiego y kaliskiego” 8 I 1703, s.
21–22.
32. [Mikołaj Święcicki] bp pozn., List na sejmik wielkopolski, 8 I 1703, s. 20.
33. August II, Odpowiedź na instrukcję wydaną przez szlachtę wojew. pozn. i kaliskiego
na sejmiku średzkim udzielona posłom tegoż sejmiku Andrzejowi Micielskiemu (Mycielskiemu)
chor. pozn. i Wojciechowi Gruszczyńskiemu, 27 I 1703, Toruń, s. 22–23.
34. Maciej Radomicki, gen. wielkopol., Uniwersał, 12 VI 1704, Kościan, s. 107.
Korespondencja
Listy następujących osób:
35. [Lipski Aleksander] wda kaliski do koła gen. wielkopolskiego, [1700], s. 5.
36. [Leszczyński Rafał] podsk. w. kor. do sejmiku średzkiego, [1702] s. 6 oraz respons s.
6–7.
Sandomierskie
37. „Mowa pewnego pana z w[oiewó]dztwa sędomierski[g]o miana na sessyi u OO.
Bernardynów w Warszawie [...] Octobris 1705”, s. 129–131.
URZĘDNICY
38. List Jerzego Towiańskiego wdy łęczyckiego do Piotra Kczewskiego wdy
malborskiego, respons, 1703, s. 38–40.
WOJSKO
39. Instrukcja od hetmanów i całego wojska kor. dana posłom Kazimierzowi
Głuchowskiemu
cześnikowi
wieluńskiemu
i
Antoniemu
Szaszowskiemu
podstolemu
nowogrodzkiemu wysłanym do Michała Radziejowskiego, 1 II 1703, Pardopole, s. 29–30.
40. List Michała Radziejowskiego do posłów wojska kor., [1703], s. 30.
41. Mowa [Michała Kazimierza] Raczyńskiego posła od wojew. pozn. i kaliskiego do
wojska kor., [1703], s. 33.
42. „Przysięga [...] [posłów] woyskowych”, [1703], s. 20–21.
KOŚCIÓŁ
Papież
Klemens XI
178
43. List od Michała Radziejowskiego prymasa i konfederatów 1704, s. 43–44.
44. „Copia literarum a Congressu Varsaviensi ad Summum Pontificem [Clementem XI]”,
[1704], s. 150–155.
Prymas
Michał Radziejowski przywódca konfederacji warszawskiej 1704
Korespondencja
Listy od następujących:
45. [Bieliński Ludwik Kazimierz] marsz. w. kor., [1705?], s. 53 oraz respons, s. 54.
46. Hetmani koronni, 1702, s. 12–13 oraz respons, s. 13.
47. Karol XII król szwedz., 1704, s. 42–43.
48. Klemens XI papież, 1702–1704 (3, w tym breve), s. 24, 48–49, 108.
49. [Hieronim Lubomirski] kaszt. krak., hetm. w. kor. 1704, s. 105–106.
50. Niemojewski Jędrzej kaszt. bydgoski 1703 (3), s. 24, 34–36, 36, oraz respons, s. 36.
KONFEDERACJE
Warszawska [za Stanisławem Leszczyńskim]
51. Uniwersał 25 XI/ 5 XII 1705, Warszawa, s. 178, 181.
52. „Actum in Curia Regia Varsaviensi [...] Anno 1704 [...]. Konfederacya Generalna circa
Religionem orthodoxam et avitam libertatem woiewództw, ziem y powiatów zkonfederowanych
” [!], 1704, s. 65–79.
53. „Deputaci z woiewództw, ziem y powiatów [...]”, 1704, s. 79–82.
54. „Przysięga [...] [Piotra Jakuba Bronisza] marszałka konfederacyi generalney”, [1704],
s. 82.
55. „Przysięga senatorów y konsyliarzów”, 1704, s. 82–83.
56. „Przysięga [...] urzędników y braci [...] szlachty” 1704, s. 83–84.
57. Bronisz Piotr marsz. gen. konfederacji, „Witanie króla [...]”, 1704 s. 56–57 oraz
„Mowa [...] żegnaiąc króla przy rozwiązaniu rokoszu”, [1704], s. 55–56.
Michał Radziejowski przywódca konfederacji
Listy od następujących:
58. Leszczyński Jan wda pozn.,1703, s. 29 oraz respons, s. 29.
59. [Stadnicki Jan] wda woł., 1703, s. 19 oraz respons, s. 19–20.
60. Województwa wielkopolskie z koła gen., 1702, s. 8.
179
61. Załuski Andrzej Ch. bp warmiński, kancl. w kor., 1702, s. 9–10 oraz respons, s. 11–12.
Listy do następujących osób:
62. Dąbski Zygmunt wda brzesko-kujawski, [1702], s. 8–9.
63. Leszczyński Rafał, 1702, s. 9.
64. Lubomirski Hieronim kaszt. krak.,1702, s. 7–8.
65. Pieniążek Odrowąż Jan wda sieradzki, 1702, s. 14–15 i respons, s. 15–16.
66. Wierni archidiecezji gnieźn., [1705], s. 51–52.
Konfederacja sandomierska [za Augustem II].
67. „Konfederacya woiewództwa sędomirskiego”, 1704, s. 84–85.
68. „Konfederacya opatowska woyska koronnego”, 29 II 1704, s. 85–89.
69. August II, List do wojew. kor. i lit., 16 III 1704, Baranów, s. 45–47.
70. „Konfederacya woiewództwa sendomirskie[g]o”, 10 VI 1705, Opatów, s. 110–114.
PRYWATNE
Sobiescy
Sprawa następstwa tronu w r. 1704
71. Karol XII król szwedz., Uniwersał, 23 XII 1703, Lidzbark s. 103.
72. Aleksander Sobieski, Manifest do stanów kor. i lit. „de raptu Jakuba Konstantyna”, 16
IV 1704, Warszawa, s. 96–103, 103–104.
73. „Glosa na manifest królewica [...] Alexandra”, [1704], s. 89–96.
74. „Reflexye ziemianina nad konkurencyami o Koronę polską”, [1704], s.109 oraz wiersz
„Przestroga”, s. 110 i „Haruspicium aspirantibus ad coronam Poloniae heroibus”, s. 110.
Varia
75. Wiersz: „Imprimatur Nicolaus Stanislaus [Święcicki] episcopus Posnaniensis” w jęz.
pol. i łac., [przed 1707], s. 38.
76. „Skryptura [...] Pannie Głębockiey starościance brzeskiey kujawskiey roku 1708
pisana”, s. 179–180 oraz „Druga skryptura”, s. 180; i wiersz „Służebney Pannie”, s. 180.
77. „O pannach Ogińskich”. Wiersz, s. 54.
78. Fragm. nieznanego aktu bez pocz., [pocz. XVIII w.], s. 25–28, 41.
79. Listy NN, [1705] (2), s. 52 (m.in. w formie formularza prezenty na funkcję
proboszcza).
180
mikr. BN 17774
2448 IV Pol., łac. [II poł. XVIII w.]. 31,5 x 19,5 cm. S. 314, luźne s. 307–314, dołączone
później.
Opr. płsk. Kopiariusz. Paginacja ołówkiem i atramentem (nieaktualna). Na s. 307–312
„Reiestr pism w tey Książce zawartych” Na wewn. s. okł. tylnej, ręką właściciela rkpsu Jana
Wilczopolskiego „Index pism ciekawych”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Silva rerum.
Akta i materiały publiczne, głównie sejmowe oraz prywatne z XVII i XVIII wieku.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
A. Polska
August III
1. „Mowa [...] Teodora Potockiego prymasa [...] z recognicyą [...] króla [...] Augusta
Trzeciego w Warszawie”, [przed 1738], s. 236–237.
Krystyna Eberhardyna
2. „Rekognicya do krolowey JeyMciey od tegoż [...] [Teodora Potockiego] prymasa [...]”,
[po r. 1734], s. 237.
Stanisław Leszczyński
3. „Abdicatio seu renuntiatio ab electione regis Stanislai, Regiomonti 1736 [...]”, 27 I s.
233–235.
B. Państwa obce
Prusy
181
4. List [Józefa Potockiego] hetm. w. kor. do Fryderyka II króla pruskiego, 1745, s. 264–
266.
Rosja
5. „Reflexye niektóre sup[er] punctu Imperatoris [...] Russiae”, b.d., s. 197–202.
SEJM
Sejm 1632 r.
6. Mowa Krzysztofa Radziwiłła hetm. p. lit. po wybraniu go na marszałka Izby Poselskiej,
5 V 1632, Warszawa, s. 249–251.
Przed r. 1738
7. Mowa Teodora Potockiego na sejmie, [przed r. 1738], s. 275–276.
Sejm w Grodnie 1744 r.
8. Orański Aleksander podczaszy wojew. czernihowskiego, poseł na sejm grodzieński,
Mowa do kard. Jana Aleksandra Lipskiego „na prowincyonalney sessyi miana”, [1744], s. 266–
267.
9. Jan Fryderyk Sapieha kancl. w. lit., Mowa na sejmie, s. 293–294.
10. „Kopia listu od spekulatora Rz[eczy]p[ospoli]tey Szwaycarskiey do obserwatora
Rz[eczy]p[ospoli]tey Hollenderskiey die 5 septembris 1744 Anno [...] do uwagi podana”, s. 294–
298.
11. „Sposoby do aukcyi woyska, które może bydź [!] durantibus comitijs w roku 1744”, s.
298–299.
12. „Obwinieni, którzy pobrać mieli pieniądze od Prusaka na seymie grodzi[e]ńskim w
roku 1744”, s. 299.
13. „Manifest [C. G. Hoffamna] posła y rezydenta pruskiego na seymie grodzi[e]ńskim w
roku 1744”, s. 299–300.
14. „Głos [...] Wilczewskiego własną retractans objekcyą na seymie grodzi[e]ńskim w
roku 1744”, s. 300–302.
15. „Głos [...] Wilczewskiego, który actu miał [...] Wilczewski”, [1744] s. 302 oraz
„Wiersze na [...] Wilczewskiego”, [1744] (2), s. 306.
16. „Posłowie contradicentes [...] seymu Grodzi[e]ńskiego”, 1744, s. 302.
182
17. „Puncta ad senatus consilium w Grodnie dnia 18 listopada [...] 1744”, s. 302–304 oraz
„Resultatum senatus consilij”, s. 304–306.
SEJMIKI
18. „Kopia listu [...] Teodora Potockiego arcibiskupa gnieźnieńskiego y prymasa [...] na
seymiki poselskie 1732”, s. 256–260.
Wielkopolskie
19. Teodor Potocki, Mowa na sejmiku w Środzie, 14 V 1736, s. 241–244.
20. List Teodora Potockiego do Komisji Poznańskiej wojew. wielkopolskich, 1737, s. 238244.
URZĘDNICY
21. „Manifest Franciszka Bielińskiego marszałka w. k[or.] przeciwko [...] [Andrzeiowi]
Załuskiemu kanclerzowi w. k[or.] uczyniony”, 1745, s. 261–263.
Korespondencja.
Listy różnych osób:
22. [Mienszykow] Mężykow Aleksander do Jana Szembeka kancl. w. kor., 1722, s. 83–84
oraz respons, s. 84–86.
23. Olędzki Wojciech kaszt. chełmski do Jełowickiego deputata Tryb. Kor., 1722 (2), s.
213, 213–214.
24. Piotr I car ros. do Adama Mikołaja Sieniawskiego kaszt. krak. i hetm. w. kor., 1721, s.
56–57 i respons, s. 57–58.
25. Trybunał Kor. do podkancl. kor.[może do Jana Szembeka], b.d., s. 273–275.
WOJSKO
26. „Mowa [...] [Stanisława] Rzewuskiego wdy podlaskiego [...] miana na kole
woyskowym pod Lwowem pro die 30 Julij złożonym”, 1722, s. 193–196.
SĄDY
183
27. „Mowa [...] Antoniego Michała Potockiego woiewody bełskiego [...] przy reasumpcyi
Trybunału y odebraniu od ziemstwa lubelskiego laski marszałkowskiey [...]”, 26 IV 1745, s.
267–272.
KOŚCIÓŁ
28. „Racye dla czego [!] [...] prymas [Teodor Potocki] powinien zostać circa
indifferentiam”, [1736], s. 245–249.
29. List Maksymiliana Ossolińskiego podsk. w. kor. do Andrzeja Załuskiego bpa nominata
łuckiego, kancl. w. kor., 1736, s. 251–254.
30. „Dysputa pewnego kanonika ze śmiercią”. Wiersz, s. 278.
PRYWATNE
Varia
31. „Testament [...] [Teodora] Lubomirskiego woiewody krakowskiego” 1745, s. 279–287.
32. „Relaxacya dekretu [...] Szamockiego na herb [...] Jastrzębie [...]”. Wiersz, s. 260–261.
33. „Epitaphium trzech braci Pągowskich die 17 martij 1745 w Piotrkowie za rozbój
straconych”. Wiersz, s. 261.
Wiersze
34. „De amore Christi”, s. 254–255.
35. „De brevitate vitae humanae”, s. 255–256.
Korespondencja
Stanisław Mateusz Rzewuski wda podlaski i hetm. p. kor.
Listy od następujących osób:
36. August II król, 1722, s. 91–95.
37. Dłużewski [Kazimierz] chor. chełmski, 1722 (2), s. 75–76, 136–137.
38. Humiecki Stefan wda podolski, 1721, s. 66–70.
39. Innocenty XIII papież, 1721, s. 139–140.
40. Lubomirski Jan kawaler maltański, 1722, s.150–152.
41. Lubomirski Jerzy gen., 1722, s. 150–152.
42. Lubomirski Józef [+1732], 1722, s. 150–152.
184
43. Rupniewski [Stefan] bp łucki, 1722 s. 158–159.
44. Santini Vincenzo abp Trapezuntu, nuncjusz apostolski w Polsce, 1722, s. 140–141.
45. Sieniawski Adam Mikołaj kaszt. krak., 1722 (2), s. 179-184, zał. „Kopia listu na
seymiki przedseymowe die 24 august 1722 przypadaiące” s. 184–191 oraz „Do senatorów” s.
191–192; „Do urzędników ziemskich”, s. 192.
46. Wiśniowiecki Janusz wda krakowski, 1735 [!], [1721–1722] (5), s. 1–2, 51–52, 55, 89–
90, 104–105.
Listy do następujących:
47. Ancuta [Maciej Józef] bp misinopolitański, 1721, s. 72.
48. August II król, 1722, s. 95–98.
49. Bieliński [Franciszek] cześnik kor., 1722, s. 227–228.
50. Brzostowski Konstanty bp wil., 1721, s. 107–110.
51. [Delamarse] oficjał lub., 1722 (3), s. 135–136, 145–146, 230–231.
52. Dłużewski [Kazimierz] chor. chełmski, 1721 (3), s. 11–12, 76, 137.
53. Dołgorukij [Grigorij] min. carski,1721, s. 61–62.
54. Firlejówna, 1722, s. 110–111.
55. Fredro Aleksander bp chełmski 1721–1722 (4), s. 72–73, 122–123, 132–133, 147–148.
56. Górecki [Stanisław] sędzia grodzki chełmski,1721 (2), s. 36–37, 41–42.
57. Górski podwojewodzi stężycki, 1721, s. 43–44.
58. Hozjusz [Stanisław Józef] bp kamieniecki, 1722 s. 142.
59. Jabłonowski [Jan] wda ruski, 1722 (5,) s. 86–88, zał. 88-89; 90–91, 154–156, 178–179,
203–204.
60. Janicki podczaszy inflancki, 1722, s. 128–131.
61. Jasiński [Jasieński] deputat łukowski z wojew. lub., 1721, s. 37–38.
62. Kawiecki guwerner Seweryna Rzewuskiego, 1721–1722 (13), s. 4–5, 22–24, 34–36,
64–66, 73–74, 82–83, 103–104, 116–117, 125–128, 133–134, 142–143, 146–147, 156-157.
63. Kobielski [Franciszek Antoni] wiceprezydent Trybunału Kor., 1721, s. 50–51.
64. Kociełł [Michał Kaziemierz] podsk. w. lit., 1722 s. 78–79.
65. Kredkowski [Feliks Ignacy] ks., referendarz kor., prezydent Trybunału Kor., 1722, s.
209–210.
66. Lubomirski [Aleksander Jakub] kuchmistrz kor., 1722 (4), s. 160–162, 166–168, 168–
170, 174–176.
67. Lubomirski Jan kawaler maltański, 1722 (2), s. 152–153, 174–176.
185
68. Lubomirski Jerzy [Dominik] gen., podkom. kor., 1722 (3), s. 152–153, 164–166, 225.
69. Lubomirski Józef, 1722, s. 152–153.
70. Lubomski ks., komisarz cystersów, 1722, s. 79–80.
71. Mniszech [Józef] marsz. w. kor., 1721–1722 (5), s. 27–28, 218–219, 221–222, 224–
225, 225–226.
72. Olędzki Wojciech kaszt. chełmski, 1721, s. 12–14.
73. Orański [Józef] chor. nowogrodzki,1721 (2), s. 21–22, 38–39.
74. Piotr I car ros., 1721, s. 59–61.
75. Potocka z Sieniawskich Joanna wojewodzina bełska [ż. Stefana], 1722 (3), s. 100–101,
118–119, 160.
76. Potocki [Michał] pis. p. kor., 1722, s. 206–207, 210.
77. Potocki Stanisław strażnik lit., 1721–1722 (10), s. 74–75, 138–139, 143, 154, 204–205,
205–206, 207–208, 208, 218, 219–220.
78. Potocki Teodor bp warmiński, 1721–1722 (5), s. 17, 25–27, 40–41, 216–217, 228–229.
79. Przebendowski Jan podsk. w. kor., 1721 (2), s. 6–8, 70–71.
80. Przebendowski [Piotr] wda inflancki, 1722, s. 226–227.
81. Rupniewski Stefan bp łucki, 1722, s. 159–160 [respons].
82. Rybiński Jakub wda chełmiński, 1722 (2), s. 79, 162–163.
83. Rydzyński Wojciech, 1722, s. 80–81.
84. Rzewuski Seweryn star. chełmski (syn), 1722 (5), s. 101–103, 115–116, 223–224, 231–
232, 232.
85. Rzewuski Wacław syn, 1722, s. 137–138.
86. Sanguszko Kazimierz marsz. n. lit., 1722, s. 114-115.
87. Santini Vincenzo nuncjusz apostolski w Polsce, 1722, s. 140–141.
88. Sieniawski Adam Mikołaj, 1721–1722 (20), s. 14–15, 31–33, 44–46, 55–56, 62–63,
76–77, 99, 121–122 „Reflexye niektóre [...] komunikowane”; 123–124, 147, 157–158, 171–172,
173–174, 202–203, 206, 214–215, 217–218, 221, 229.
89. Skarbek Jan arcybp lwowski, 1721 (3), s. 9–11, 12, 17–18.
90. Skarbkówna [Zofia] ksieni benedyktynek we Lwowie, 1721, s. 18–19.
91. Strzelnicki sędzia winnicki, deputat bracławski na Tryb. Kor., 1721 (2), s. 20–21, 39.
92. Szembek Jan kancl. w. kor. 1721–1722 (27), s. 5–6, 8–9, 15–17, 19–20, 24–25, 30–31,
46–47, 63–64, 75, 77–78, 81–82, 98–99, 111–112, 117–118, 124–125, 143–145, 146, 156, 160,
172–173, 196–197, 208–209 „Instancya za [...] [Stanisławem Potockim] [...]”, s. 210–213, 216,
219, 222–223, 230.
186
93. Tarło Jan wda lub., marsz. Trybunału Kor., 1721, s. 33–34.
94. Wąż sędzia grodzki drohicki, 1722, s. 131–132.
95. Wiechowski pis. grodzki kij., 1721, s. 42–43.
96. Wielopolski Franciszek wda sieradzki,1722, s. 176–177.
97. Wiśniowiecki Janusz wda krak., 1721–1722 (8), s. 2–4, 52–54, 54–55, 90, 105–107,
153–154, 163–164, 220–221.
98. Zamoyski [Michał Zdzisław] ordynat, 1722, s. 148–150.
99. Prowincjał pijarów, 1722, s. 119–120.
100. NN ks., rektor [kościoła w Warce?], 1722, s. 120-121.
Listy różnych osób:
101. Damasceno pijar (kapelan Stanisława Rzewuskiego) do Seweryna Rzewuskiego,
1722, s. 134–135.
102. Szpilowski stolnik rzeczycki do Kawieckiego guwernera Seweryna Rzewuskiego,
1721, s. 47–50.
103. Podczaszy kor. do Urszuli Franciszki Wiśniowieckiej kasztelanki krak., przed 1725 r.,
s. 289–292.
Prow.: Rkps pochodzi prawdopodobnie z archiwum Rzewuskich. Świadczy o tym treść
dokumentów i jego ostatnia część. Por. Muzeum Narodowe w Krakowie, rkps sygn. 4, 22.
Prow.: 1. Na wewn. s. okł. przedn. „Ex libris et Bibliotheca M[oś]ci Sebastian Tatarowicz
subdapiferi Smolensciae Capitanei Camionocensis” [XVIII w.].
2. Tamże, notatka inną ręką: „Donatum in rem et personam, M[oś]ci Taddei
Wilczopolski podcillatoris [!] [właściwie pocillatoris] Luceoriensis” [II poł. XVIII w.].
3. Tamże, „Jan Mikołaj Wilczopolski major W. P.”.
mikr. BN 17775
2449 III Pol., łac. [po r. 1624]. 29,5 x 20 cm. S. 252 + k. ochr. 2 + nlb. 2. s. nie zapis. 17.
Opr. perg., ślady po wiązaniach. Pismo jednej ręki. Kopia. W zwierciadle okł. przedn.
odciśnięty h. Janina z dewizą: „Frustra vivit, qui nemini prodest” i literami „APDB” [Adamus
187
Pszonka de Babin]. Na grzbiecie rkpsu ślady po naklejce. S. 1 i 3 winietki ozdobne rysowane
piórkiem. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Andrzej Lisiecki
„Apologia pro libertate Reipub[licae] et legibus Regni Poloniae contra callidos novi
iuris repertores to iest dowód jasny z historij i zwyczaiów, z praw, z statutów y
constitutij koronnych [...]”.
Rkps zawiera wiersze: „Anagrammatismus” s. 4; „Griphus” s. 5; „Logogryphus” s. 5.
Uwagi: 1. Treść ta sama jak w rkpsie Bibl. Czart. 2170, gdzie jednak brak winiet ze s. 1 i 3.
Zob. Bibl. Czart., rkps 1683 i 2170.
Druk: Estr. XXI, 332.
Prow.: Na pierwszej k. ochr. notatka: „[...] Tarło starosta stężycki”.
mikr. BN 17776
2450 III Pol., łac. 1581. 29,5 x 19 cm. S. 92 + k. ochr. 2 + nlb. 3, s. nie zapis. 17.
Opr. sk., grzbiet zdob., uszk. Oryg. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Inwentarz
żup Wie[lickich] i Bo[cheńskich]. Rok 1581” Na s. 1 tyt. jak niżej. Na s. 1 tyt. i 86 piecz. Bibl.
Czart.
Inwentarz wielkorządów krakowskich. Żupy wielickie i bocheńskie. 1581.
1. Wstęp z informacją o śmierci Jakuba Rokoszewskiego podsk. kor. i żupnika krak. oraz
przyjeździe komisarzy królewskich do żupy wielickiej 18 III 1581 z zamiarem spisania
inwentarza. Zamieszczono także kopię dok. Stefana Batorego z 11 III 1581 wystawionego w
Warszawie, upoważniającego Szymona Ługowskiego prepozyta miechowskiego, Michała
Maliczkowskiego wielkorządcy krak., Jana Płazę star. lubaczowskiego, Marcjana Chełmskiego
188
chor. krak., Mikołaja Korycińskiego i Stanisława Cieszkowskiego do przeprowadzenia spisu, s.
1–6.
2. „Żuppa Wieliczka”, s. 9–51.
3. „Żuppa Bocheńska”, s. 53–86.
Inwentarz uwierzytelniono czterema piecz. i podp. oryg. Sz. Ługowskiego, M.
Chełmskiego, M. Korycińskiego i St. Cieszkowskiego.
mikr. BN 1890
2451 III Staro-cerkiewno-słowiański red. ruskiej, [koniec XV w.]. 28,5 x 20,5 cm. S. 328 + 2 k.
ochr. tylne.
Opr. płsk. Rkps zdob. Tyt. rozdziałów, inicjały i niektóre wyrazy czerw. atramentem.
Plecionki ozdobne w większości na tyt. rozdziałów. Na s. 2 wizerunek Matki Boskiej z
Dzieciątkiem. Na s. 327 wizerunek Chrystysa Pantokratora. Drzeworyty. Uwagi na marginesach,
tamże zaznaczono pocz. rozdziałów. Na s. 3–12 zamazane atramentem napisy. Czytelne uwagi
na s. 14–20. Na s. 3 piecz. Bibl. Puławskiej.
Jewengelije Tetr.
Ewangelie św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana na Boże Narodzenie i Wielkanoc
oraz na okolicznościowe święta cerkiewne.
Bibliogr.: Ščapov J. N, Vostočnoslavjanskie i južnoslavjanskie rukopisnye knigi v
sobranijach Pol`skoj Narodnoj Respubliki, [Č. 1], Moskva 1976, s. 93–94. Autor ustala
wiek rękopisu według filigranów, na przełom w. XV i XVI.
Prow.: 1. S. 16: „Ja rab bożij Joan Potocki kupił”.
2. S. 18:
„Siju knigu riekomuju Jewangeliju u swiaszczenika otca Pawła
Bugajskiego za czotiri zołoti” oraz „Za otpuszczenije griechow swoich do chramu”. S. 19:
„Swatogo Archistratiga Michajła Archangieła do Sieła Olchowca”. S. 20: „Mieł siju knigu
otdalit ot cerkwi”. S. 21: „Niechaj budiet proklat anafiema. Amen”.
189
mikr. BN 17777
2452 II Łac. XVII/XVIII w. 20,5 x 16,5 cm. K. ochr. 2 + s. 328, s. nie zapis. 2.
Opr. płperg. Pismo jednej ręki, przypuszczalnie Adama Łupaczewskiego – Zob. Bibl.
Czart. rkps 2453, s. 135-158, 480–581. Na naklejce grzbietowej złoc. tyt.: „De origine
principioru[m] iuris publi[ci] ecclesiast[ici]”. S. 1 piecz. Bibl. Puławskiej. S. 1–12 zniszcz. w
prawym grn. rogu.
„Prolegomena. De origine principiorum iuris publici ecelesiastici eius progressu ac
totius corporis partitione”. Kompendium prawa kanonicznego nieznanego autora.
[Część I].
Uwaga: Dalszy ciąg, zob. niżej rkps 2453.
mikr. BN 17778
2453 II Łac. XVII/XVIII w. 20,5 x 16,5 cm. K. ochr. 2 + s. 584, s. nie zapis. 5.
Opr. płsk. Pismo wielu rąk, w tym Adama Łupaczewskiego na s. 135–188, Por. wyżej rkps
2452. Na s. 1 w prawym grn. rogu dopisano nazwisko domniemanego autora: „Lisiecki”. Między
s. 134-135 odcięcie k. Na grzbiecie naklejka z tyt.: „Lisiecki. Jus ecclesiasticum” ręką Leona
Bentkowskiego. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Kompendium prawa kanonicznego nieznaego autora. Część II.
mikr. BN 17779
2454 I Łac. [II poł. XVII w.]. 19 x 15,5 cm. K. ochr. 1 + s. 584, s. nie zapis. 5.
190
Opr. sk. tłocz. ramki wraz z elem. rośl., ślady po wiązaniach. Pismo jednej ręki. Wyrwane
k. między s. 472 i 473. Na wewn. s. okł. przedn. i s. 1 drobne notatki. Winieta tyt. rysowana
piórkiem. Na k. ochr. próby atramentu. Na s. 3 piecz. Bibl. Puławskiej.
Silva rerum nieznanej osoby zawierające materiały z retoryki i historii Polski.
„Fortissimum expugnatricis animarum eloquentiae armamentarium [...] instructum
atque Leoburgica in urbe [...] erectum Anno [...] 1667mo”
Rethorica
1. Kompedium retoryczne – sentencje i wiersze NN autorów, epitafia, wzory mów
gratulacyjnych, powitalnych, pogrzebowych, epitalamia, s. 3–62, 63, 66–90, 97–108, 110–122,
125–134, 153–242, 388–394, 414–423, 423–458, 463–472.
Mowy służące jako przykłady retoryczne
2. „Saluta[ti]o [...] Steph[ani] Czarniecki palatini Russ[iae] [...]”, s. 63–64.
3. „Mowa [...] podkanclerzego na seymie”, b.d., s. 64–66.
4. „Saluta[ti]o Urbani VIII [...] dicta a Famiano Strada”, [przed 1644], s. 90–91.
5. „Saluta[ti]o Joannis de Torres archiepiscopi Anglopolitani, nuntij ap[osto]lici in basilica
s. Petri, Cracoviae”, s. 91.
6. „Saluta[ti]o [...] regis dicta in Comitijs a notario Samogitiae”, s. 92–93.
7. „Saluta[ti]o [...] reginae Ludovicae Mariae de Gonzaga ab [...] [Georgio] Ossoliński
cancella[ri]o Regni, Varsaviae in basilica S. Joan[ni]”, s. 93–94.
8. „Saluta[ti]o episcopi Cracoviensis”, s. 94–95.
9. „Saluta[ti]o [...] Stanislai Pstrokoński episcopi Chełmensis”, [przed VI 1657], s. 95.
10. „Saluta[ti]o [...] Palatini Cracoviensis”, s. 95–96.
11. „Saluta[ti]o [...] principis Demetrii Wiśniowiecki campi ducis”, (3), s. 96, 96–97, 97.
12. „Mowa na rozerwanym seymie [...] [Jana] Pieniężka marszałka izby poselskiey roku
1666”, [przed 4 V], s. 109–110.
13. Mowa Jerzego Ossolińskiego na pogrzebie Marcina Szyszkowskiego bpa krak., pocz.
V 1630 r., s. 122–123.
14. „Oddawanie laski wielkiey przez [...] [Feliksa] Kryskiego kanclerza koronnego [...]
Mikołaiu [!] Wolskiemu marszałkowi nadwornemu po śmierci [...] Zygmunta Myszkowskiego
marszałka wielkiego koronnego”, [1615], s. 124.
191
15. „Przemowa [Kryskiego] syna kanclerza koronnego [Feliksa] Kryskiego z nauk
przyiechawszy [...]”, s. 125.
„Praxes epistolarum Polonicarum”. Wzory listów
16. „List pogrzebny [Aleksandra Madalińskiego] do [...] [Jana Tarnowskiego] arcybiskupa
lwowskiego”, [ok. 1667?], s. 135 i drugi list, s. 135.
17. Kopia listu Pawła Szczawińskiego kaszt. lwowskiego do Andrzeja Olszowskiego
podkancl. kor., 1667, s. 136–137.
18. List Andrzeja Leszczyńskiego arcybpa gnieź. do Janusza Radziwiłła wdy wil., [1653–
1655], s. 137–140 oraz respons, s. 140–145.
19. „List [...] starosty do [...] referendarza koronnego”, s. 145–146.
20. „Kopia listu [...] hetmana koronnego z obozu na seymiki do [...] obywatelów
woiewództwa pogranicznego [...]”, s. 146–147.
21. „List proszący, w którym hetman polny Wielkiego Ziemstwa [!] Litewskiego prosi o
posiłek [...] woiewody ruskiego [Stefana Czarnieckiego]”, [poł. XVII w.] s. 147–148 oraz „List
odpowiadaiący”, s. 148.
Sentencje i żarty różnych autorów łacińskich i polskich dotyczące życia polskiego s. 345–
387 oraz zaczerpnięte z utworów następujących autorów:
22. Marka T. Cycerona, s. 242–256.
23. Tytusa Liwiusza, s. 256–264.
24. Curtiusa, s. 264–268.
25. „Ex Historia Stradae [...]”, s. 268–275.
26. Owidiusza, s. 275–285.
27. Wergiliusza, s. 285–288.
28. Horacego, s. 288–295.
29. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, s. 295–307.
30. Jana Kochanowskiego, s. 307–331 oraz s. 331–345.
Historica
31. „Compendium Historiae Polonae”, od pocz. do r. 1608, s. 473–584. [bez końca].
32. „Continentes variam erudi[ti]onem de religione servientem”. Uwagi na temat konf.
Warszawskiej 1573 r., jej genezy; wyciągi z dokumentów m.in. Władysława Jagiełły z 1424 r.,
192
Władysława Warneńczyka z 1438 r., laudum sejmikowe wojew. płockiego w Raciążu w 1573 r.;
dokumenty Henryka Walezego z 10 IX 1573 r. i inne, s. 394–414, 423.
33. Opis herbów województw i ziem Polski, s. 458–463.
Prow.: 1. Na s. tyt. notatka – „Residentiae Żytomir[iensis]” ręką XVII w. [?].
2. Na k. ochr. verso – „Ex Bibliotheca Romanoviensi Comitis Henrici Iliński a[nn]o
1856”.
mikr. BN 17780
2455 I Pol., łac. 1683. 19,5 x 15,5 cm. S. 646.
Opr. sk. ślady wiązań. Tłocz. ramki i elem. rośl. Na okł. przedn. wytłoczona scena
Zwiastowania Matki Boskiej. Pismo dwóch rąk. Na wewn. s. okładek notatki tą samą ręką. S. 1
winieta piórkiem. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Penarium Tullianae eloquentiae ad usus politicos Polonae iuventuti in Collegio
Vilnensi [Societatis Jesu] a [...] patre praefecto et professore Jasaph [!] Krakowski
[...] 1683”.
Podręcznik retoryczny.
Uwaga: Na s. 642–647 indeks rzeczowy.
mikr. BN 17781
2456 I Pol. łac. 1709. 16,5 x 10 cm. S. 176 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 2.
Opr sk., tłocz. Ramki. Pismo jednej ręki.. Na k. przedn. ochr. tyt.: „Adagia Joannis
Małachowski P. P. scripta Anno Domini 1709”. Na k. tyt. piecz. Bibl. Puławskiej.
Silva rerum.
193
Zbiór przysłów, sentencji, wypisy z różnych traktatów przydatnych do nauczania
retoryki, sporządzony przez Jana Małachowskiego (1696–1762), późn. kancl. w. kor.
1. Alfabetyczny zbiór przysłów, sentencji i cytatów z dzieł różnych autorów starożytnych i
nowożytnych ułożone od A–Z, m.in. Katullusa (Catullus Caius Valerius), Lukana (Lucanus
Marcus Anneus), Platona, Menandra, Terencjusza (Publius Terentius Afer), Cicerona (Marcus
Tullius Cicero), Wergiliusza (Publius Vergilius Maro), Plutarcha, Lukrecjusza (Titus Lucretius
Carus), Owidiusza (Publius Ovidius Naso), Stacjusza (Publius Papinius Statius), Pindara, Seneki
(Lucius Annaeus Seneca), Horacego (Quintus Horatius Flaccus), Swetoniusza (Caius Suetonius
Tranquillus, Liwiusza (Titus Livius), Teokryta, Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, św.
Hieronima, Marcjalisa (Marcus Valerius Martialis), Katona (Marcus Porcius Cato), Klaudiana
(Claudius Claudianus), św. Augustyna, Epikteta, Juwenalisa (Decimus Iunius Iuvenalis), Erazma
z Rotterdamu i św. Jana Kantego, s. 1–117.
2. „Tractatus compendios[us] de epistola”, s. 129–170.
3. „Doctrina de verbis impersonalib[us] passivae vocis”, s. 171–175.
Prow.: Rkps był prawdopodobnie własnością Jana Małachowskiego, późn. kancl. w. kor.
mikr. BN 17782
2457a V Pol., franc. włoski. I poł. XIX w. 39,5 x 26 cm. S. 464 + 4 k. ochr. s. nie zapis. 59.
Opr. płsk. nowa. Autografy i kopie (zaznaczone przy opisach). Na grzbiecie tyt.:
„Archiwum Czartoryskich. Wiersze XIX w.”. Na s. 17 piecz. Bibl. Puławskiej.
Silva rerum literackie.
Zbiór wierszy i utworów dramatycznych różnych autorów z I połowy XIX wieku, w
tym dedykowane Izabeli i Adamowi Kazimierzowi Czartoryskim w Puławach.
1. Izabela Czartoryska, „Pielgrzym w Dobromilu”. Kopia. Przeróbka do wymogów utworu
scenicznego przez NN, b.d., s. 149–192.
194
2. Franciszek Karpiński, „Do Jaśnie Oświeconey Xiężny Jeymci Izabeli z Flemmingów
Czartoryskiey [...] w dzień Imienin Jey”, s. 237–238, nota Adama Kazimierza Czartoryskiego, że
wiersz pisał autor ręką własną.
Franciszek Dionizy Kniaźnin
3. „Do Boga”, s. 106.
4. „Do Haliny”, s. 69, kopia.
5. „Do mecenasa”, s. 89–90.
6. „Do X. Izab[eli] Czartoryskiey”, s. 93.
7. „Do X. Wirtemberskiey 25 marca 1796”, s. 95–96.
8. „Godziny”, s. 67–68.
9. „Halina i Filon”, s. 97–98, (oryg.), 109, kopia.
10. „Marynki”, s. 111.
11. „Mąż prawy”, s. 99–101.
12. „Na imieniny X[iędz]a Józefa Koblańskiego”, s. 85–86, uwaga ręką Adama
Kazimierza Czartoryskiego.
13. „Na urodziny Xczki Zofii Czartoryskiey”, s. 91.
14. „Na woynę turecką 1787”, s. 105.
15. „Odcięcie”, s. 83–84.
16. „Orzeł biały i 3 czarne”, s. 103–104.
17. „Psyche”, s. 87–88, z uwagą Adama Kazimierza Czartoryskiego.
18. „Sielanki”, I, s. 71–78; II, s. 72–73; III, s. 73–74; IV, s. 75; V, s. 76; VI [błędnie VII] s.
77–78; VII, s. 79; VIII, s. 80–81; IX, s. 81–82.
19. „Ułomek z Ogrodów de Lille” [Jacques Delille], s. 112, 111, kopia
20. „Wieniec Haliny”, s. 113–114, kopia.
21. „Zacięcie”, s. 83.
Józef Koblański
22. „Do Xiężniczki Marianny” [Wirtemberskiey], s. 241–243, autograf.
Albert Krajewski, „Różne poezyje [...]”, autografy.
23. „Uratowanie gołębia”, s. 305–307.
24. „Dytyramb czyli rozpacz po stracie ukochanego dziecięcia”, s. 307–309.
25. „Opis wierzytelny ruin dawnego miasta rzymskiego Lamboesis w Afryce”, s. 309–311.
195
26. „Wspomnienia młodości”, s. 312–313.
27. „Westchnienie wygnańca”, s. 313–315.
28. „Obraz”, s. 315.
29. „Młyn. Allegoryja”, s. 316–317.
30. „Wspominek przeszłości”, s. 317–321.
31. „Samotność”, s. 323–324.
32. „Elegia z powodu śmierci wygnańca”, s. 324–325.
33. „Więzień polityczny”, s. 321–322.
34. „Pożegnanie wygnańca”, s. 322–323.
35. „Pan i chłop. Satyra”, s. 325–327.
36. „Góra Kamienna i dolina”, s. 327.
37. „Szachy”, s. 328.
38. „Wizyta na wsi”,s. 328–331.
39. „Pożar”, s. 362.
40. „Ustąpienie własności”, s. 363–364.
41. „Przedsiębiorca robót publicznych i dozorca”, s. 335–341.
42. „Do przedsiębiorcy”, s. 341–342.
43. „Do moiey nędzy”, s. 342–343.
44. „Elegia z powodu śmierci przyiaciela”, s. 343–344.
45. „Miłość prawdziwa”, s. 344–346.
46. „Schronienie się skowronka przed sokołem”, s. 346–347.
47. „Śpiew”, s. 347–348.
48. „Wiosna”, s. 348–349.
49. „Sknera czyli dziwne zrządzenie losu. Do demokratów 1846 r.”, s. 349–358.
50. „Wojna 1855”, s. 359–360, z dedykacją dla Adama Jerzego Czartoryskiego.
51. „Przygotowanie do wojny 1853”, s. 358–359.
52. „Kruszec”, s. 361–365.
.........53. „Walka Lwa z tygrysem i myśliwy”, s. 366–368.
54. „Orzeł”, s. 368.
55. „Śpiew dla Polski”, s. 369–370.
Ludwik Kropiński
56. Fragm. tragedii „Ludgarda” s. 129–133, 136, autograf.
57. „Na deklaracyę dworów względem podziału Polski”, s. 141–144, kopia.
196
58. „Miłość aptekarzem”, s. 145–148, autograf.
Aleksander Linowski
59. List-wiersz, „P[an]a Linowskiego wiersze prosząc o tutuń”, s. 245–248. Autograf. Na
s. 248 notatka Adama Kazimierza Czartoryskiego.
Julian Ursyn Niemcewicz, autografy
60. „Z Florencyi d. 24 grudzień 1793”, s. 117–119.
61. „Szczęście i nieszczęście z francuskiego przez Panią de Sabran”, s. 125–127.
62. „Wygnaniec. Elegia naśladowanie z angielskiego” ,s. 123–124.
63. „Zefir i piwonia. Bayka”, s. 127–128. Na s. 128 notatki Adama K. Czartoryskiego.
Władysław Paszkiewicz
64. „Prośba do Boga za Oyczyznę”, b.d., s. 273–275, autograf.
Tymon Zaborowski, autografy
65. „Dumy podolskie za czasów panowania tureckiego w tey ziemi”, s. 445–463.
66. „Pieśni o Bolesławie Chrobrym zdobywaiącym Kiiów”, s. 401–424.
67. „Tajemnica czyli Borys i Milwaba. Trajedyja oryginalna w 5ciu aktach”, s. 197–236,
autogr. Na s. 236 notatka: „w październiku roku 1824go [...] w Liczkowcach”.
68. „Umwit. Poema dramatyczne w 3 aktach”, (tyt. na s. 444), s. 425–444, [1924], autogr.
Por. Nowy Korbut, Oświecenie T. 3, s. 505.
„Wiersze wyjęte z listów Tymona Zaborowskiego do swego wuia Wincentego
Szeptyckiego pisanych”. Kopie.
69. Inc. „Przez lat ośm [...]”, s. 373–375.
70. Inc. „Czy na polach Hiszpanii [...]”, s. 375–376.
71. Inc. „A ieśli los okrutny [...]”, s. 376.
72. Inc. „W tobie kochany wuiu [...]”, s. 376.
73. Inc. „O nadzieio [...]”, s. 376.
74. Inc. „Nie mogąc swych uczuć [...]”, s. 376.
75. Inc. „Snieżnym okryty płaszczem [...]”, s. 376–377.
76. Inc. „Czytałem twoie myśli [...]”, s. 377–381.
77. Inc. „Oda do Polski [...]”, s. 382–384.
197
78. Inc. „Kiedyż wiosna [...]”, s. 384.
79. „Wieszcz miodoboru”, s. 391–397.
Wiersze inne Tymona Zaborowskiego, kopie.
80. „Do Emy, naśladowanie z Goet[h]ego”, s. 389–390.
81. Inc. „Gdybym był szczęśliwym [...]”, s. 386.
82. „Idzie Molski [...]”, s. 399.
83. „Krakowiaki”, s. 386–387.
84. „Nadzieja”, s. 387–389.
85. Inc. „O iakże mi dziś widok [...]”,s. 390–391.
86. Inc. „Poziomki się, i wiśnie [...]”, s. 400.
87. „Sielanka. Do strumyka, z francuskiego”, s. 397–399.
88. „Szczęśliwy”, s. 390.
89. „Wyobrażenie miłości. Wyiątek z poematu o Bolesławie Chrobrym”, s. 385–386.
90. „Żal nad zgonem Felińskiego”, s. 400.
Wiersze nierozpoznanych autorów
91. „Air, si le roi mavoit donné. Chanson de Dauvigni[e]”, s. 267–269.
92. Inc. „Dalej chłopcy, nuż dziewczęta [...]”, s. 193–194.
93. Inc. „Dans la nuit [...]”, s. 261–263.
94. „Do bieżącego 1825-go roku, wiersz napisany w jesieni tegoż roku”, s. 371–372.
95. „Do ojczyzny”, s. 372.
96. „Do W. Imci Pani z Majewskich [Laszkiewiczowej]”, s. 265.
97. „Excerpt z listu J. P. Starosty Lewickiego do Oyca mego pisanego d. 7 kwietnia 1782
roku”, s. 239.
98. Inc. „Je vas, je viens [...]”, s. 271–272.
99. „Kobiety z Puław”, utwór sceniczny, s. 252–259.
100. „L’histoire guidée par le Temps au Salon de Sieniawa aux Maîtres du chateau”, s.
249–250.
101. „Modlitwa poranna w raju Adama i Ewy”, s. 297–300.
102. „Orfeusz i Eurydyka”. Utwór sceniczny, [być może przekład], s. 279–295.
103. „Wyjątek z pisma – co to jest poezja i jaki to wierszopis zasługuje na imię poety.
Naśladowanie z Boileau”, s. 121–122.
198
Zbiór wierszy poświęconych Teofili z Jabłonowskich Sapieżynie
104. „Powinszowanie na Imieniny Jaśnie Oświeconey Xiężnie Jmci [...] krayczyny Wo
Xztwa [!] Litt. Przez Józefę Kocównę przy gitarze rzucone”, s. 25–27.
105. Alojzy Osiński. Inc. „Górnego rodu pyszne imiona [...]”, s. 17, autograf.
106. „Wiersze [...] przez Józefa Konstantego Wilczyńskiego”, s. 59.
107. F. K., „Do [...] w dniu Imienin” s. 23, autograf.
108. R. L., „Per giorno natalizio du S. A. la Sig[no]ra Pricipessa Sapieha angli 8 di Agosto
1804”, s. 39–41.
109. S. O., Inc. „Zebrana w radzie starszyzna [...]”, s. 57.
110. „Aktorowie Teofilpolscy zacnemu Dyrektorowi swemu w dzień iego imienin”, s. 49–
51.
111. „A son Altesse la Princesse Théophile Sapieha pour l’anniversaire de sa Naissance le
8 d’Août 1804”, s. 31.
112. Inc. „Darować mi Xiężna raczy [...]”, s. 53.
113. Inc. „Dawco, z którego niedociekłey ręki [...]”, s. 43.
114. „Dowód wdzięczności aktorom Teofilipolskim wraz z pożegnaniem, od
mianowanego przez nich dyrektora za powinszowanie, które odebrał w dniu imienin swoich”, s.
45–47.
115. „[...] Chociaż od Tofipola [!] [...]”, s. 37–38.
116. Inc. „Gdybym dziś łatwy przystęp [...]”, s. 55.
117. Inc. „O! Vous qui méritez généreuse Princesse [...]”, s. 29.
118. „Powinszowanie”, s. 36.
119. Inc. „Stryienko, wiele razy widzę Ciebie [...]”, s. 21–22.
120. Inc. „Szanowna Xiężna [...]”, s. 33.
121. Inc. „Tey to dowody [...]”, s. 35.
mikr. BN 17783
2457b IV Rjęz. XVIII–XIX w. 39,5 x 24 cm. i mniej. S. 554 + k. ochr. 2 + nlb. s. 6, s. nie zapis.
116.
Oryg. i kopie. Opr. płperg. paryska. Na grzbiecie tyt.: „Wiersze różne. Sieniawa” i h.
Pogoń. S. 1–2, 357–360 luźne. S. 73–74 z dziurkami powstałymi na skutek wilgoci. Na s. 1, 52,
199
53, 55, 60, 112 (rysunki piórkiem), s. 316 akwarelka, 337 winieta akwarelowa, 82 rysunek
ołówkiem. Przedarte s. 239–240, 321–322, 111–112. Na s. 80, 74, 78, 153, 169, 243, 403, 450
piecz. Arch. Czartoryskich i Bibl. Puławskiej.
Silva rerum literackie
Zbiór wierszy różnych poetów związanych z Puławami i Sieniawą, dedykowanych
Czartoryskim lub pisanych na różne okoliczności w II połowie XVIII i na początku
XIX wieku.
Kazimierz Brodziński
1. „Na zgon Xięcia Adama Czartoryskiego G[enerała] Z[iem] P[odolskich]”. „Wiersz
czytany na publicznym posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego Przyiaciół Nauk przez E... .”,
[ok. 1823 r.], s. 317–320, kopia.
Aleksander Bronikowski
2. „En continuation de l’Etincelle (Iskra)”, b.d., s. 351–354.
Kasper Bujdecki
3. „Erotica divo Casparo Luce sacrata refulgentia”, b.d., s. 53–60. Na s. 53, 55 i 160
winiety rysowane piórkiem.
Chmielewski [...?]
4. „Do [...] Adama Czartoryskiego generała feldmarszałka z okazyi zbliżaiącego się dnia
Imienin”, 20 XII 1818, s. 343–344, autograf.
[Ignacy Chołoniewski]
5. „Do muzyki”, bd. s. 217, kopia.
Adam Jerzy Czartoryski
6. „Nowy Rok. Do Jaśnie Oświeconego Xcia Adama [Kaz.] Czartoryskiego”, b.d., s. 313–
315. Na s. 315 akwarela przedstawiająca Nowy Rok w postaci dziecka. Pisany ręką Izabeli
Czartoryskiej.
7. „O Fonbrunie”, bd. s. 316, pisany przez I. Czartoryską z notatką Adama Kazimierza
Czartoryskiego. U dołu s. 317 akwarelka przedstawiająca osobę siedzącą obok stołu.
200
8. „Powrót do Puław”. Fragm. wiersza b.d., ręką Feliksa Bernatowicza [?], s. 383–393.
Adam Kazimierz Czartoryski
9. „Przypisny list” przepisany własnoręcznie dla Ignacego Potockiego, 1802 s. 275–278.
K. Daniłowski
10. „Dan z wysokiego honoru y wielkiey powagi [...] Adamowi Czartoryskiemu
Generałowi [...] w dniu poświęconym imieniowi jego [...] od [...] [Daniłowskiego] die 23
grudnia 1818 roku”, s. 395–399, autograf.
11. „Powinszowanie Nowego Roku 1819 dla [Adama Jerzego Czartoryskiego]”, 1 I 1819,
s. 337, autograf.
Franciszek Salezy Dmochowski
12. „Puławy. Wiersz napisany po zwiedzeniu kościoła Sybilli dnia 21 czerwca 1828”, s.
247–250, autograf.
Antoni Drozdowski
13. „Pieśni świeckie i nabożne złożone przez xiędza [...] w Wilnie w drukarni XX.
Misjonarzy 1814”, s. 95–102.
Druk: S. Kessler, Eine unbekannte Übersetzung der Gedichte von Antanas Strazdas ins
polnische, „Literatura”, Vilnius University 2000, 38 (I) tomas, s. 99-106.
Sebastian Hess
14. „Epistola ad Polonos”, b.d., s. 201.
Juwenalis
15. Inc. „Nam quid racidius [...]”, kopia z końca XVIII w., s. 106.
Kędzierzyński M.
16. „Do [...] Adama Czartoryskiego [...]”, 1 II 1815, s. 339–340, autograf.
Ignacy Krasicki, (kopie)
17. „Baran dany na ofiarę”, b.d., s. 86.
18. „Bryła lodu i kryształ”, s. 86–87.
201
19. „Dąb i dynia”, s. 88.
20. „Derwisz i błazen”, s. 88.
21. „Doktor”, s. 86.
22. „Dwa żółwie”, s. 85–86.
23. „Myszeis”, s. 403–450.
24. „Mysz i kot”, s. 87–88.
25. „Ocean i Pagus rzeka”, s. 85.
26. „Ojciec łakomy, syn rozrzutny”, s. 85.
27. „Osieł i baran”, s. 87.
28. „Osieł i wół”, s. 88.
29. „Pszczoła i szerszeń”, s. 86.
30. „Ptaszki w klatce”, s. 88.
31. „Stary pies i stary sługa”, s. 87.
32. „Strzelec i pies”, s. 86.
33. „Syn i ojciec”, s. 87.
34. „Szczur i kot”, s. 85.
35. „Źrebiec i stary koń”, s. 85.
Aleksandra Kurdwanowska
36. „Powinszowanie w dzień Bożego Narodzenia”, s. 335, autograf.
Franciszek Karpiński
37. „[...] Tłumaczenie Fr[anciszka] Karpińskiego według notatki Generała w Arch.
Domowym”. Inc. „Cóż przykrzeysze [...]”, s. 163; „Wyiątek z Hezyoda do Persesa o
Gospodarstwie”, s. 163, kopia.
38. „Pieśni [...] o Narodzeniu Pańskim” Inc. „Bóg się rodzi [...]”, s. 177–178, kopia.
39. „Pieśń 2ga o Narodzeniu Pańskim” Inc. „Stańmy razem [...]”, s. 178–179, kopia.
Józef Kochański
40. „Do Juliana Ursyna Niemcewicza [...]”, [1801–1802], s. 469–471, kopia. Por. Nowy
Korbut, Oświecenie, t. II, s. 126.
41. „Duma do Przyiaciela”. „To ręką Xiędza Krasnodębskiego b. kapelana u księcia
Generała”, s. 219–222.
202
Krause
42. „Neu Jahres Wünsch (!) an Ihre Hof-Fürstliche Durchlaucht Meines Allergnädigsten
Fürsten und Heren”, s. 379–380, autograf.
Ludwik Kropiński
43. Inc. „Jeśli ci się ujrzeć zdarzy [...]”, s. 233; tamże notatka „to ręką Bernatowicza”.
Jacques Delille, (kopie)
44. „Z poematu Ogrodów [...] ułomek z Pieśni 4tey”, [wolny przekład F. D. Kniaźnina?], s.
357–359, 361–362.
45. „Tłumaczenie wierszy de l’abbe de Lile [...]”, s. 197.
Józef Lipiński
46. „Do Skopecia”. Wiersz poświęcony Klementynie z Czartoryskich Sanguszkowej,
kopia, s. 73. Na s. 74 uwaga Adama K. Czartoryskiego.
Wojciech Mier
47. „Elegia IIga. Tibulla tłumaczona p[rzez] [...]”, s. 227–230. [Kopia]. Zob. Nowy
Korbut, Oświecenie, T. II, s. 314.
Józef Mieroszewski, [kopie]
48. „List [...] do Kas[pra] Wiel[ogłowskiego] [...]”, s. 169–171, kopia.
49. „Pożegnanie Francuzów [...]”, s. 167–168, kopia.
Marcin Molski
50. „Do J. O. Xcia Adama Czartoryskiego d. 24 grud. 1815 [...]”, s. 489. Zob. Nowy
Korbut, Oświecenie, T. II, s. 336.
Franciszek Morawski
51. „Celina. Ballada przez [...]”, s. 233–240, [ręką Feliksa Bernatowicza].
Julian Ursyn Niemcewicz
203
52. „Treny wygnańca [...] w Londynie, dnia 5 marca napisane”, s. 259–272. Kopia. Na s.
272 notatka: „Lipsk 1833. Przepisane z oryginału drukowanego w Wysocku dnia 1-o marca
1833. F. X. K.”.
Jan Nowicki
53. „Hymn funebre sur la Mort du Général Hoche par Mr Chenier Dupré représentant du
Peuple et Membre de l’Institut National”, s. 109–110 oraz „Toż po polsku Jana Nowickiego” s.
110.
Wincenty Pol
54. Inc. „Gdy dość kąsa, wściekłość wyje [...]”, s. 191, autograf.
Jean Jacques Rousseau
55. „Przeciwko ziemie. Kantata 13-a [...]”, s. 359–360, 363–364, kopia.
Sokulski, prefekt jezuitów
56. Inc. „A jeśli dalsza ciekawość uwodzi [...]”, s. 103–104, kopia [?].
Krystyn Lach Szyrma
57. „Astrolog. Wiersze Adamowi [Jerzemu] Czartoryskiemu [...]”, [1815], s. 473–475,
305–310, kopia.
58. „Wiersze na dzień uroczystego imienia [...] Adama [Kazimierza] Czartoryskiego
generała ziem podolskich [...] w Sieniawie d[nia] 24 grudnia 1814 R[ok]u”, s. 297–301, kopia.
J. Tarchalski
59. „Na mury Wysockie”, s. 243. „Napisał dnia 5 grudnia [1]831 w Laszkach”. Na s. 246
dedykacja dla Izabelli z Flemmingów Czartoryskiej, autograf.
60. „Powinszowanie na Rok Nowy 1834”, s. 279, autograf.
Rafał Wężyk
61. „Elegia w dniu pogrzebu [...] Adama Czartoryskiego marszałka polnego wojsk C. K.
austriackich [...] we Lwowie 10 kwietnia 1823 [...]”, s. 321–324, [autograf].
Jan Paweł Woronicz ks.
204
62. „Swiątynia Sybilli w Puławach [...]”, s. 491–544, kopia.
63. „Z poematu – Sławnieysze czyny Polaków – pieśni i strofa 67 seymu wiślickiego”, s.
153–158. Kopia. Na s. 160 ręką Adama Kazimierza Czartoryskiego „Woronicza Seym Wiślicki”
oraz powtórne wiersz na s. 463–467.
Zwierzowski ks.
64. „Wielmożny Mości Dobrodzieju”, s. 113–115, autograf.
L. P. K.
65. „Od Kollegiaty Opolskiey. Węzeł życzeń [...] Karolinie [...] Rzewuskiey kasztelance
witebskiey [...] die 4-o listopada 1810 w Opolu”, s. 367–368, kopia.
Wiersze nieznanych lub nierozpoznanych autorów
66. „Ad principem [...] Adamum [Casimirum] Czartoryski comitiorum Confederatorum
Poloniae praesidem et moderatorem 1812”, s. 289–291.
67. „Akces do konfederatyi Generalney Warszawskiey”, s. 371. „Pisano w Galicyi dnia 19
lipca r[ok]u 1812go”.
68. „Alye czo oczyecz myloszyerdzia [...]”, s. 117–124.
69. „Arya z Opery”. Inc. „Minął już ów wiek złoty [...]”, s. 375.
70. „Bat i rada”, s. 348.
71. „Choć mnie Twój obraz śliczny [...]”, s. 241.
72. „Chomąto i siodło”, s. 348.
73. Inc. „Cóż to ma znaczyć [...]”, s. 377 (wiersz ołówkiem).
74. Inc. „Czegoż drżysz na wspomnienie klasztornej zasłony [...]”, s. 455.
75. „Do Adama”, s. 111.
76. „Do dam krakowskich z okazyi kawalkady”, s. 83.
77. „Do [...] Xięcia [...] Adama Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich [...] od sługi [...]
roku 1810 miesiąca Xbra 24 dnia [...]”, s. 281–286.
78. „Do króla Stanisława Poniatowskiego”, s. 110.
79. „Do K. P. N. K. z Karpińskiego”. Inc. „Twoją była...”, s. 471.
80. Inc. „Do wdzięczności [...]”, s. 81.
81. „Do Xiężny Elżbiety Czartoryskiey Generałowey Ziem Podolskich 31-o marca w dniu
jey urodzin y zaczynaiącey szczególnie 90 rok życia swego”, s. 331–332, ręką K. Druziewicza.
82. „Do Xiężny [Izabelli z Flemmingów Czartoryskiey]”. Inc. „Co to Xiężno [...]”, s. 329.
205
83. „Extract of an unpublished poem”, s. 193–194.
84. „Gdzież ustemi? Jakaż mi siła [...]”, s. 81. Na s. 82 wizerunek kobiety rysowany
ołówkiem.
85. „Głowa i ogon”, s. 348.
86. „Gończe złotego słońca [...]”, s. 251–252.
87. Inc. „Imperativo modo [...]”, s. 105.
88. „Isaure et Blondel. Romance”, s. 459–461.
89. „Kolenda na rok 1813ty [!]”, s. 293–294.
90. „Kopia urzędowa testamentu Ixa z akt Towarzystwa”, s. 365.
91. „Krótki odpis na koncept Monachomachii”, s. 225–226.
92. „La cena egloga a Silindro Aseo”, s. 61–71.
93. „La consience”, s. 91–92. Inc. „Soisante moments font une minute [...]” s. 93; „Mon
Père”, s. 94.
94. „La Songe. Romance”, s. 381, „Bruxelles le 22 Mai 1845. A. B.”.
95. „Marsz pułku wtóro-ósmego”, s. 231–232.
96. „Miotła i oręż”, s. 348.
97. „Mnogość światów nieskończona [...]”, s. 75.
98. „Osioł i konie”, s. 348.
99. „Na portret x. J. P. z Pieś[ni] III strof [y] V”, s. 218.
100. Inc. „Nie mam sukni godowej [...]”. „d. 24 grudnia 1814”, s. 79.
101. Inc. „Nie wie Pan mężulko drogi [...]”, s. 375.
102. Inc. „Orły francuskie przez Ren przelatują [...]”, s. 369. „[...] 12 lipca r[oku] 1812”.
103. „Pieśń Rzewuskiego [1] 1797”. Inc. „Wszechmocny o Boże [...]”, s. 110.
104. „Portrait de la Souveraine de Celejów”, s. 327.
105. Wiersz na imieniny Adama Jerzego Czartoryskiego. Inc. „Prince excellent et cher
[...]”, „le 24 Xbre 1810”, s. 325–326.
106. „Przypadki u Im. Hilarego” s. 125–152, ręką Ignacego Witosławskiego.
107. [Gutschmidt von, baron], „Pulawy, ein beschreibendes Gedicht in XX Altheilungen,
Leipzig 1827”, s. 1-54, autograf. Na s. 1 rys. Świątyni Sybilli w Tivoli.
108. „Rzeź Pragi pod Warszawą 4 Novembris 1794”, s. 111.
109. „Uwagi nad wypadkami kampanii 1812 r[ok]u do Antoniego Korwina Zienkowskiego
sędziego appelacyinego d. 9 czerwca 1813 R[ok]u”, s. 545–551.
110. Inc. „Weselmy się bracia moi [...]”, s. 349.
111. „Wielki Boże, przed Twym tronem [...]”; „10 sierp. 1817 w Puławach”, s. 195–196.
206
112. „Wiersz Adama – J. W. Janowi Trautmansdorffowi w dniu Imienin na balu
ofiarowany w Krakowie [...] 1800”, s. 111.
113. „Wiersz czyli na śmierć X[ię]cia Poniatowskiego prymasa dnia 11 aug[usta] 1794go
zmarłego żal z pochwałą od jednego z Przyiaciół wyrażony”, s. 355–356.
114. „Wiersz na śmierć Jasińskiego roku 1795 na Pradze podczas rzezi”, s. 109.
115. „Wiersz na urodziny Tomaszowi następcy ordynacyi syna [...] hrabi Konstantego
Zamoyskiego w r. 1832 31/4”, s. 332–333, ręką K. Druziewicza.
116. „W niem miłość bliźniego [...]”, s. 173–174 [pisane ołówkiem i atramentem].
117. „Wzniesienie myśli do Boga”, s. 76.
118. „Żal. Na zgon śp. z Matusewiczów Kickiej”, s. 255–258.
Varia
119. „Kopia listu z Lublina die 22 Julij 86 ro[ku]”, s. 78.
120. Opis inskrypcji na nieznanym krucyfiksie z roku 1464, s. 161.
121. Dekret w sprawie między Antonim Pogórskim dziedzicem wsi Wołodyjowce a
Stanisławem Cichockim aktualnym dziedzicem wsi Barek o najazd i zniszczenie przez
Cichockiego karczmy i młyna wybudowanego przez Pogórskiego na gruntach Barku, [1782], s.
77.
mikr. BN 17784
2458 III T. 1 Pol., 1816–1822. 26,5 x 21 cm. S. 686 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 30.
Opr. płperg., paryska. Na grzbiecie tyt.: „Teatr 1. Sieniawa 1816–1822”. Między s. 516 a
517 ślady wydarcia k. S. 215-246 uszk. w prawym dln. rogu. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Silva rerum literackie.
Zbiór
utworów
scenicznych
ofiarowanych
lub
dedykowanych
Adamowi
Kazimierzowi Czartoryskiemu.
Alexandre Duval
1. „Szekspir rozkochany. Komedya w iednym akcie przez [...] przekładania F[ranciszka]
Morawskiego”, s. 159–193, kopia oraz „Wiersz dla Xiężny Sułkowskiej w oktawę imienin w
207
graney komedyi Szekspir rozkochany dnia 31 grudnia 1814”, s. 194–195. Na s. 202 notatka
Izabeli Czartoryskiej do [A. K. Czartoryskiego] męża: „Posyłam ci Shakespeara [...]”.
Antoni Hoffman
2. „Bolesław Śmiały. Tragedya w pięciu aktach”, s. 5–79. Na s. 3 dedykacja dla Adama
Kazimierza Czartoryskiego, b.d., autograf.
3. „Heligunda. Tragedya w pięciu aktach”, b.d., s. 81–157, autograf.
Ludwik Kropiński
4. „Ludgarda. Tragedya w 5ciu aktach [...]”, s. 1809, s. 549–647, kopia.
August Friedrich von Kotzebue
5. „Niebezpieczne sąsiedztwo [...]. Komedya w I akcie”, s. 517–546, kopia.
6. „Pan Kminek z Pipiszek. Krotofila w 5ciu aktach [...]”, s. 311–466, kopia.
[Jean Baptiste Poqueline] Moliére
7. „Filozofki. Komedya [...] grana w Wilnie w 1806 roku”, s. 203–306, z uwagami Adama
Kazimierza Czartoryskiego na s. 205, 205.
Utwory nieznanych autorów
8. [„Smyk i Sarafińska”], s. 473–515, przepisana ręką Feliksa Bernatowicza.
9. Nieznany utwór bez tyt. przepisany przez Feliksa Bernatowicza, s. 655–686.
mikr. BN 17785
2458 III T. 2 Pol. pocz. XIX w. 37 x 19,5 cm. S. 665 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 45.
Opr. płperg. paryska. Na grzbiecie tyt.: „Teatr 2. Sieniawa 1816–1822”. Ślady odcięcia kart
po s. 665. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Silva rerum literackie.
Zbiór utworów scenicznych ofiarowanych lub dedykowanych Adamowi Kazimierzowi
Czartoryskiemu.
208
Feliks Bernatowicz
1. [”Łykodrzey”], [autorstwo prawdopodobne], s. 103–312, przepisane ręką Bernatowicza.
2. Nieznany z tyt. utwór sceniczny pisany ręką Feliksa Bernatowicza, s. 593–602, 605–
612, 619–657, różne redakcje.
3. Nieznany z tyt. utwór sceniczny [Feliksa Bernatowicza], s. 619–657.
4. Drobne notatki redakcyjne do utworów scenicznych, s. 660–665.
5. „Rozlazłość. Komedya we dwóch aktach napisana dla teatru Sieniawskiego p[rzez]
F[eliksa] B[ernatowicza] w listopadzie 1817”, s. 313–371.
August Friedrich von Kotzebue
6. „Dwaj roztargnieni. Komedya w 1-m akcie [...]”, s. 523–588.
Ludwik Kropińki
7. [„Ludgarda. Tragedya w 5ciu aktach”], s. 1–97, kopia ręką Feliksa Bernatowicza.
Franciszek Wężyk
8. „Gliński. Tragedya w 5 aktach [...]”, s. 373–447, 451–522, brulion, autograf.
mikr. BN 17786
2459 IV Pol., łac. [Koniec XVIII w.]. 35,5 x 21 cm. S. 668 + k. ochr. 1, s. nie zapis. 11. Stara
paginacja atramentem.
Opr. pł. Na grzbiecie złoc. tyt. jak niżej oraz ekslibris Czartoryskich (h. Pogoń). Pismo
jednej ręki. Autograf. Na s. 3 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego”.
1. [Przedmowa autora], s. 3–16.
2. Herbarz, s. 19–661.
3. „Summaryusz Tomu 88”, spis rodzin pisany ręką [J. Kaczanowskiego], s. 663–664,
666–667.
209
4. „Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego”. Notatka Józefa Łepkowskiego o historii
„Herbarza” i sprawie jego wydania. „Sieniawa 14/8 1869. Łepkowski”.
Prow.: Według notatki Łepkowskiego ze s. 1 rkps dostał się od autora do rąk Walentego
Śliwowskiego w Brzeźnicy k/Brańska, gdzie otrzymał nr 88 jego biblioteki. Po śmierci
Śliwowskiego, Ferdynand Śliwowski sprzedał „Herbarz” J. Kaczanowskiemu. Przed r. 1869 rkps
nabył od Kaczanowskiego Józef Ignacy Kraszewski. W 1869 r. J. Łepkowski kupił go od
Kraszewskiego do Bibl. Czartoryskich. Zob. Bibl. Czart. rkps Ew. 2397, s. 21.
Druk:
Herbarz J. K. Milewskiego [Dopełnienie Herbarza Kaspra Niesieckiego]. Wydał
J. Łepkowski, Wydanie Bibliohteki XX. Czartoryskich w Sieniawie. Kraków 1870, bez
przedmowy autora, natomiast ze wstępem Zygmunta Glogera.
mikr. BN 17765
2460 IV T. 1 Pol., łac., ruski. XVI w. 33 x 22 cm. S. 418 + k. ochr. 2.
Opr. płpł. Oryg. Na s. 1–4 „Spis dokumentów [...]”. Na grzbiecie tyt.: „Archiwum
Czartoryskich. XVI wiek. Listy oryginalne A–Z”. Na s. 293 i 299 piecz. Arch. Adama Jerzego
Czartoryskiego.
Akta i materiały publiczne i prywatne z XVI wieku.
PUBLICZNE
URZĘDY, URZĘDNICY
Korespondencja
Mikołaj Radziwiłł „Rudy” podczaszy lit., wda trocki i wil.
Listy od następujących osób:
1. Mielecki Mikołaj wda podolski, 1572–1574 (3), s. 43–52, 57–60, 61–64 (bez piecz).
2. Myszkowski Stanisław z Mirowa margrabia, 1551, s. 69–72.
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” wda trocki
210
Listy od następujących osób:
3. Herburt Jan, 1599, s. 17–20.
4. Hlebowicz Jan, 1590, s. 13–16.
5. Myszkowski Aleksander, b.d., s. 137–140.
6. Myszkowski Piotr podkancl. kor., 1567 (4), s. 73–88.
7. Myszkowski Zygmunt star. oświęcimski i zatorski, 1569, s. 129–132.
8. Ostroróg J[an], 1592–1599 (9), s. 161–164, 171–174, 175–176, 177–180, 181–184, 185–
188, 189–194, 195–200, 201–204.
9. Pociej Adam bp włodzimierski, 1593–1599 (2), s. 209–212, 213–220.
10. Tarnowski Jan, 1586 (2), s. 303–308.
Krzysztof Mikołaj Radziwiłł podczaszy lit., podkancl. i hetm. w. lit., kaszt. trocki i wda
wil.
Listy od następujących osób:
11. Łaski Olbracht wda sieradzki, 1577, s. 27–30.
12. Mielecki Mikołaj wda podolski, 1574, 1583 (2), s. 53–56, 65–68.
13. Myszkowski Piotr bp krak., 1587, s. 89–92.
14. Myszkowski Piotr kaszt. lub., 1595–1599 (7), s. 93–128.
15. Myszkowski Zygmunt margrabia, kaszt. wojnicki, 1598, s. 133–136.
16. Ostroróg J[an] kaszt. pozn., 1592, b.d., s. 165–170, 205–208.
17. Sanguszko Hrehory kaszt. bracławski,1598, s. 297–298.
18. Skarga Jan, 1582, s. 293–296.
19. Tomicki Krzysztof,1587, s. 311–314.
20. Zbaraski Janusz wda krak., b.d., [1589–1603?] (2), s. 397–406.
Mikołaj Zebrzydowski wda lub., marsz. w. kor.
Listy od następujących osób:
21. Maciejowski Bernard [B. Canars] bp łucki ,1599 (2), s. 31–38.
22. Zamoyski Jan 1588–1596 (5) s. 317–324, 327–338.
Listy różnych osób:
23. Skumin Teodor do Lwa Sapiehy kancl. w. lit., 1599, s. 299–302.
24. Szlachta wojew. kaliskiego do Jana Zamoyskiego hetm. w. kor., 1590, s. 325–326.
25. Woroniecki Michał do [Hieronima Sieniawskiego] wdy ruskiego, 1577, s. 315–316.
211
26. Zborowski Samuel do [Hieronima Sieniawskiego] wdy ruskiego, 1578–1579 (2), s.
407–414.
SKARB
27. Zaświadczenie Jana Kmity marsz. królewskiego, Jana Makowieckiego kustosza wil.,
Jana Gradowskiego ciwuna derwańskiego o wpływie do skarbu królewskiego podatku zwanego
serebszczyzna uiszczonego przez Mikołaja Zbaraskiego star. krzemienieckiego z dóbr i miasta
Zbaraża, 10 XII 1568, Wilno, s. 393–394.
PRYWATNE
Akta majątkowe rodziny Sanguszków, Prońskich, Zbaraskich oraz innych osób dotyczące
dóbr Chołopicze w pow. łuckim i Zaturce w pow. włodzimierskim z lat 1533–1594
28. Zapis kwitowny Jana i Aleksandra Kniehinińskich Fedorowi Sanguszko z odebrania
115 kop groszy za sprzedaż dóbr Chołopeczy, [1533], s. 283–286.
Druk: Archiwum Sanguszków w Sławucie, T. III, Lwów 1890, nr 496.
29. Relacja woźnego o złożeniu pozwu przez Teodora Sanguszkę niejakiemu Jaroszowi
Janczyńskiemu, [1540], s. 287–288.
30. „Complanatia [...]” między Teodorem Sanguszką a Janczyńskim o różne krzywdy i
najazd na dobra Kruhinicze, [1540], s. 289–292.
31. „Dokument widza Krzysztofa Niemieczkowskiego oglądania sługi Mikołaja
Kruszyńskiego zabitego y innych poddanych Chołopeckich zranionych Xcia Mikołaja
Zbaraskiego y Xżny Anny Despotówny [...]”, 25 VII 1554, s. 349–350.
32. Pokwitowanie Naruszkiewicza w sprawie odebrania 15 kop i 52 groszy srebra z dóbr
Łokacze dane Mikołajowi Zbaraskiemu, 5 X 1554, s. 351–352.
33. Rejestr szkód wyrządzonych poddanym Mikołaja i Anny Zbaraskim w Chołopiczach
przez Wasyla Włudacza Zatureckiego, 1554, s. 339–348.
34. „List grodu łuckiego do [...] Bazylego Hulewicza [...] napominalny w żałobie [...]
Mikołaia Zbaraskiego respektem ścięcia żyta [...]”, 1 VIII 1555, s. 353–354.
35. „Protestacya [...]” w grodzie włodziemierskim przez Romana Sanguszkę star.
żytomierskiego przeciw zabraniu gruntów Pawłowickich przy rozgraniczaniu dóbr Chołopicze i
Zaturce, 6 VII 1558, s. 221–224.
36. Protest Romana Sanguszko w grodzie włodzimierskim przeciwko zabraniu bydła i
najściu na grunta Chołopicze przez Olizara Kierdeja, 10 XI 1569, s. 225–228 oraz w jęz. ros., s.
415–418.
212
37. Zeznanie Kondrata Bobyckiego w sprawie pobicia ludzi ks. Mikołaja Zbaraskiego
przez Wasyla Hulewicza, 15 VIII [1570], s. 395–396.
38. „List upominalny do [...] [Anny z Despotów] Mikołaiowey Zbaraskiey [...]”, 1571, s.
355–356 oraz drugi list, s. 357–358.
39. Protest Anny Zbaraskiej w sądzie łuckim przeciwko Wasylowi Hulewiczowi w sprawie
granic między Chołopiczami a Zaturcami, 14 VI 1572, s. 359–364.
40. „Relacye woźnych będących na oglądaniu gruntów chołopeckich [...] Anny
Despotówny 1mo voto Teodorowey Sanguszkowey 2do voto Mikołaiowey Zbaraskiey [...] iako
ius vitalitium maiącey, et [...] Romana Sanguszka syna [...] przeciwko [...] Olizerowi Kirdzieju o
odebraniu gruntów od Chołopic[z], a przyłączenie do dóbr swoich Kysielina”, 6 VII 1572, s.
229–232.
41. Protest Anny Zbaraskiej przeciwko Wasylowi Hulewiczowi o zniszczenie granic
między Chołopiczami i Zaturcami, 27 VII 1572, s. 365–368.
42. Manifest w imieniu ks. Zbaraskich przeciwko Wasylowi Hulewiczowi o pobicie i
ograbienie poddanych chołopeckich, 20 I 1573, s. 369–370.
43. Pozew do sądu dla Ks. Zbaraskich od Wasyla Hulewicza oskarżonych o najazd na
Zaturce i pobicie poddanych, 26 II 1573, s. 371–374.
44. Relacja woźnego w sprawie wyjazdu do Bazylego Hulewicza do Zaturec w celu
uwolnienia poddanych ks. Zbaraskich tam uwięzionych, 15 IV 1573, s. 375–376.
45. „Relatia woźnego wywiedzenia się szkód poczynionych w Chołopiczach przez [...]
[Wasyla] Hulewicza [...] 1574”, s. 377–380.
46. „Regestr [...] spisany p[ro] memoria woźnemu powiatu włodzimierskiego krzywd,
ucisków, bicia, grabieży [...] Bazylego Hulewicza [...]”, 1575, s. 381–384.
47. „Relatia woźnego ieżdżenia na condescensyą y oddania summy od [...] Anny [...]
Zbaraskiey [...] Hulewiczowi [...]”, 31 I 1577, s. 385–388.
48. „Przeniesienie zapisu z grodu włodzimi[e]rskiego do powiatu tegoż od [...]
Despotówny Zbaraskiey [...] Jarosławowi y Romanowi Sanguszkom synom swoim na dobra
Łokacze [...] danego na wieczność [...]”, 3 VI 1580, s. 389–392.
49. „Protestacya [...] przez [...] Teodora Horainowicza parocha michaiłowickiego [w
imieniu] Romana [...] Sanguszka [...] przeciwko X[iędzu] Borzobohatemu Krasińskiemu
władyce łuckiemu o expulsyą gruntów michałowieckich [...]”, 11 VIII 1584, s. 233–240.
50. „Pozew ziemski włodzimi[e]rski od [...] [Wasyla] Hulewicza [...] [Prońskim i
Zasławskim o grunta Zaturce]”, 2 VIII 1586, s. 241–242.
213
51. Pozew od [Wasyla] Hulewicza dla Romana Sanguszki przed sąd włodziemierski w
sprawie o granice między Chołopiczami a Zaturcami, 17 XI 1588, s. 251–252.
52. Wypis z ks. z. włodzimierskich aktu kupna Kruhinicz przez Romana Sanguszka od
Jarosza Janczyńskiego, 6 X 1588, s. 243–250.
53. Pozew do sądu z. włodzimierskiego w sprawie między Romanem Sanguszką a
Wasylem Hulewiczem o zniszczenie granic między Chołopiczami a Zaturcami, 4 V 1589, s.
255–256.
54. Pozew przed sąd z. włodzimierski od Wasyla Hulewicza wojskiego włodzimierskiego
po Romana Sanguszka w sprawie o zaoranie gruntów zaturzeckich, które przyłączył książe do
Chołopicz, 14 VIII 1589, s. 257–258.
55. Pozew w sprawie o granice między Chołopiczami a Zaturcami między Wasylem
Hulewiczem a Romanem Sanguszką, 14 VIII 1589, s. 259–260.
56. Pozew w tej samej sprawie, 24 VIII 1589, s. 261–262.
57. Pozew w tej samej sprawie, 3 XII 1589, s. 263–264.
58. Pozew przed sąd z. włodzimierski dla Romana Sanguszki od Jarosza Janczyńskiego o
dobra Kruhinicze, które jego antecessor zastawił u Teodora Sanguszki, 24 XII 1591, s. 265–266.
59. Pozew od Jarosza Janczyńskiego o połowę wsi Kruhinicz, 8 V 1592, s. 267–268.
60. Pozew dla Aleksandra i Teodora Sanguszków, Prońskich, Janusza i Aleksandra
Zasławskich jako opiekunów dóbr Romana Sanguszka przez Bazylego Hulewicza w sprawie o
granice między Zaturcami i Łokaczami, 18 V 1593, s. 269–272.
61. Pozew z. włodzimierski dla Aleksandra Prońskiego i Janusza Zasławskiego przez
Bazylego Hulewicza w sprawie o granice między Zaturcami a Łokaczami, 18 V 1593, s. 275–
276.
62. Pozew z. łucki po Aleksandra i Teodorę Prońskich przez Bazylego Hulewicza o
zabranie zbóż jarych na polach Sernickich, 5 IX 1593, s. 273–274 oraz 5 IV 1594, s. 279–280;
jak też pozew dla Prońskich o nasłanie poddanych i urzędników na grunta Hulewicza, 5 IV 1594,
s. 281–282.
63. „Pozew ziemski łucki po [...] Alexandra Prońskiego [...] ad instantiam [...] Bazylego
Hulewicza [...] o nasłanie gwałtowne ludzi włości łokackiej [...]” na Zaturce własności
Hulewicza, 5 XI 1593, s. 277–278.
Korespondencja prywatna
Listy różnych osób:
64. Łaski Jan do Wolfrada de Mansfeld, 1549, s. 23–26.
214
Druk: Dalton Herman, Lasciana ..., Berlin 1898, s. 312–313.
65. Myszkowska Jadwiga do Katarzyny z Tęczyńskich 1° v. ks. Słuckiej, 2° v.
Radziwiłłowej, 1581–1585 (5), s. 141–160.
66. Tarnowska Zofia do NN, [1572], s. 309–310.
67. Zborowski Andrzej do Anny Jordanowej, 1588, s. 411–414.
Uwagi: Rkps powstał na skutek oprawy luźnych dokumentów. Niektóre z nich posiadają
notatki archiwistów świadczące o pochodzeniu z nieznanego archiwum lub kancelarii, np. s. 76
„M. fasc. 29”.
Prow.: Na s. 3, 7 ślady po piecz. „Biblioteka Krasińskich”.
mikr. BN 11009
2460 IV T. 2 Pol., łac. 1572–1716. 33 x 21 cm. S. 544 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 279.
Opr. płsk. Na naklejce grzbietowej tyt.: „Listy królów polskich i mężów znakomitych
wieku XVIo”. Oryg. i kopie [w opisie zaznaczane!]. Na s. 1–4 „Spis dokumentów [...]” ręką L.
Bentkowskiego. Na s. 7 i in. piecz. Bibl. Czartoryskich.
Akta publiczne i prywatne, głównie z czasów Stefana Batorego.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
A. Polska
Zygmunt August
1. Opis pogrzebu Zygmunta Augusta w Knyszynie w 1572 r. [odpis z pocz. XIX w.], s.
111–112.
Stefan Batory
2. Uniwersał ogłaszający wojnę z Moskwą, 6 III 1579, Wilno, s. 67–68, kopia.
3. Uniwersał Jankula hospodara mołdawskiego skierowany do króla zapewniający o swej
przyjaźni, 16 XI 1580, Suczawa, s. 31–32.
215
Korespondencja
Listy od następujących osób:
4. Białobrzeski Stanisław opat klasztoru cystersów w Jędrzejowie, 1579, s. 191–194.
5. Brzeski Mikołaj gen. z. podolskiej, 1579, s. 317-319.
6. Czarnkowski Piotr kaszt. pozn., 1579, s. 113-116.
7. Drohojowski Jan Tomasz, 1580, s. 231–234.
8. Górnicki Łukasz,1579, s. 471–474, (oddarcie s. 473-474).
9. Herburt Mikołaj, 1579, s. 175–178.
10. Kiszka Jan, 1579, s. 15–18.
11. Kostka Jan wda sandomierski, 1580, s. 415–418.
12. Kostka Piotr bp chełmiński, 1579, s. 333–336.
13. Pieniążek Prokop, 1579, s. 455–458.
14. Piotr hospodar mołdawski, 1579 s. 121–124.
15. Rokoszewski Jan, 1579, s. 53.
16. Rycerstwo (szlachta) pow. buskiego, 1579, s. 167–170.
17. Szlachta w Kamieńcu: Stanisław Radzimiński, Jan Górski, Franciszek Górski, 1576, s.
287–290.
18. Taranowski Jędrzej, 1579, s. 377–380.
19. Tarnowski Jan, 1579, s. 153–154.
20. Tęczyński Jan [w sprawie Żydów pogorzelców w Lublinie], 1581, s. 215–218.
21. Włodek Stanisław, 1579, s. 247–250.
22. Wolski Dunin Piotr bp płocki, 1579, s. 325–328.
23. NN, [1579], s. 401 (dopisek).
24. NN [Stanislaus comes de Gorga, Górka?], 1579, s. 366.
Listy do następujących osób:
25. Rokoszewski Jan, 1579, s. 53–56.
26. Sieniawski Mikołaj kaszt. kamieniecki, 1580, s. 97–100.
Anna Jagiellonka królowa pol.
27. [Stanisław Karnkowski] bp kujawski, Mowa wygłoszona w obecności Anny Jagielonki
w Łomży, 5 III 1572, s. 355–358, dokument współcz..
216
B. Państwa obce
Szwecja
28. Dunin Jakub regent kor. do Karola XII króla szwedz., 1713 (2), s. 495–500, 501–504.
URZĘDNICY
29. Pismo Stefana Batorego skierowane do sędziów i urzędników sandomierskich
polecające sumienne i rzetelne oraz sprawiedliwe rozsądzenie sporów granicznych między
dobrami kolegiaty wiślickiej a dobrami królewskimi, 25 V 1576, Kraków, s. 363–366, na s. 366
notatka NN ręką.
Jan Zamoyski kancl. w. kor.
Listy od następujących osób:
30. Anna Jagiellonka, 1579, s. 45–48.
31. [Caligari] Joannes Andreas bp Bertimoro, nuncjusz apostolski w Polsce, 1580, s. 431–
434.
32. Czema Fabian wda malborski, 1579 (2), s. 407–410, 423–426.
33. Drohojowski Jan Tomasz, 1579 (2), s. 199–202, 309–312.
34. Górka Stanisław wda pozn., 1579–1580 (3), s. 129–132, 531–534, 535–536.
35. Kromer Marcin bp koadiutor warmiński, 1579, s. 23–26.
36. Lubieniecki Marcin, 1579, s. 271–274.
37. Myszkowski Piotr bp krak., 1579–1580 (2), s. 293–296, 349–350.
38. Ostrorogowa Zofia z Tęczyna, 1578, s. 137–140.
39. Rajcy m. Krakowa, 1581, s. 75–78.
40. Rozrażewski Krzysztof star. łęczycki, 1580, s. 479–482.
41. Strubicz Maciej sekr. Stefana Batorego, 1579 (3), s. 145–148, 223–226, 255–258.
42. Taranowski Andrzej, 1579 (2), s. 207–210 raport z Adrianopola, s. 239–242 [ze
Stambułu].
43. Tęczyński Jan, 1579, s. 263–266.
44. Sienieńska Zofia starościna halicka, 1580, s. 487–490.
45. Wiśniowiecki Michał star. czerkaski i kaniowski, 1579 s. 159-162.
46. Wolski Dunin Piotr bp płocki, 1580, s. 279–282.
47. Wołłowicz Ostafi kaszt. trocki, 1579, s. 439–442.
48. Zamoyski Florian, 1581, s. 81–84.
49. Zborowski Samuel, 1579, s. 391–394.
217
Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego, Warszawa 1904–1909, T. I, nr 241, 275–276, 286,
290, 300–302, 307, 310–311, 324, 331, 354, 355, 357–359; T. II, nr 375, 377, 386, 398, 405,
417.
Listy różnych osób:
50. Brzeziński Jan Dunin do Piotra Tylickiego, 1579, s. 447–450.
51. Burmistrz i rada m. Poznania do Piotra Tylickiego, 1579, s. 341–344.
52. Jerinus Andreas prepozyt wrocławski do Andrzeja Opalińskiego marsz. n. kor., 1581,
s. 541–544.
53. Piotr hospodar z. mołdawskiej do Mikołaja Brzeskiego gen. z. podolskiej, star.
kamienieckiego, 1578, s. 89–92.
54. Possevino Antonio do Andrzeja Opalińskiego marsz. n. kor., 158[?], s. 383–388.
SKARB
55. Zygmunt August król, Rozsądzenie sporu granicznego między dobrami koronnymi a
dobrami Achacego Czemy, 13 III 1572, Warszawa, s. 61–62, oryg.
56. Jan III król, Zapis starostwa parczewskiego Annie Denhoffowej, 9 III 1696, Warszawa,
s. 105–108, oryg.
WOJSKO
57. Stefan Batory król, Rozporządzenie wojskowe przed wojną moskiewską, 2 II 1579,
Warszawa, s. 183–186.
KOŚCIÓŁ
Korespondencja
Listy następujący osób:
58. Bronikowski Jan opat bledzewski cystersów do Piotra Dunin Wolskiego bpa nominata
przemyskiego, 1577, s. 37–40.
59. Olelkowicz Jerzy ks. słucki do Piotra Dunin Wolskiego bpa przemyskiego, 1577, s.
463–466.
MIASTA
60. Stanisław Herburt kaszt. lwowski, Przywilej na założenie cechów w Dobromilu, 29 I
1579, s. 399–402.
218
61. Suplika mieszczan m. Kołomyi do króla Stefana Batorego, b.d., s. 371–374.
PRYWATNE
Akta
62. Dekret Zygmunta III nakazujący odroczenie wyroku w sądzie sejmowym między
Ludwikiem Miękickim a Markiem Sobieskim, 4 IV [1598], s. 7–10.
List:
63. Dunin Jakub do [Duninowej swej matki], 1713–1716 (3), s. 513–526, 505–512.
mikr. BN 11007
2461 IV T. 1 i 2 Łac. [XVIII w.]. 38 x 24 cm. T. I, s. 558 + k. ochr. 2 + 2 nlb; T. II, s. 852.
Opr. sk. grzbiety zdob. Na obu okł. każdego tomu superekslibris Czartoryskich z h. Pogoń.
Tamże tyt.: „Orzelscii Historia de interregno Poloniae. 1572–1576 [...]”. Na s. 1 t. I i II piecz.
Bibl. Puławskiej.
„Sventoslai de Bożeiewice Orzelscii capitanei Radzieioviensis iudicis terrae Calisiensis
comitiorum Regni anno 1582 mareschalci Historia Polonica ad suum avunculum,
Petrum Czarnkovium castellanum Posnaniensem, res post obitum Sigismu[n]di
Augusti gestas ab a[nn]o 1572 ad annum 1576 complectens libris VIII”.
Uwagi: 1. Tom I zawiera ks. I–IV; T. II ks. V–VIII.
2. Por. Bibl. Czart. rkps 306.
3. Krótkie opisy tych rkpsów podał Aleksander Batowski, Biblioteka Zakładu
Ossolineum, T.VIII, [Lwów] 1843, s. 213.
4. Polskie tłumaczenie dzieła Orzelskiego, z rkpsu petersburskiego ogłosił Wł.
Spasowicz, Petersburg 1858, T. 1–4.
mikr. BN 17787–17788
2462 IV Pol. 1607. 33 x 21 cm. S. 12 + k. ochr. 2.
219
Opr. płpł. Oryg. Na s. 3 ślady po 4 piecz. S. 12 notatka: „Fasc. 1. Przywileiów
publicznych” świadczy o wyjęciu niniejszego aktu ze zbioru dokumentów. Tyt. oryg. na s. 12:
„Confaederatia wypowiedzenia posłuszeństwa Zigmuntowi III królowi Polskiemu A[nn]o 1607
[...]”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akt rokoszu szlachty przeciwko Zygmuntowi III zawiązanego w kole rokoszowym
pod Jeziorną 24 czerwca 1607 roku, tzw. rokosz Zebrzydowskiego. Akt z pieczęciami
i podpisami Mikołaja Zebrzydowskiego i Janusza Radziwiłła oraz podpisami
szlachty.
S. 3–9.
Druk: Wg informacji Ludwika Finkla (w Bibliografii Historyi Polskiej, Lwów 1891–1904,
T. 1–3), akt ten został wydany w Poznaniu w formie litograficznej.
mikr. BN 17789
2463 IV T. 1 Pol., łac. Pocz. XIX w. 36 x 23,5 cm. S. 444 + k. ochr. 2. S. nie zapis. 59.
Opr. pap. Na okł. przedn. naklejka z tyt.: „Kopie historyczne 1530–1564. I”. Luźna k.
ochr. przedn. i s. 1–6. Na s. 9 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Zbiór kopii historycznych i wyciągów do panowania Zygmunta Aug[usta]
należących. Część I od R[oku] 1530 do 1564”.
1. Spisy treści rękopisów Biblioteki Poryckiej [cz. akt streszczono, regestowano, cz.
wynotowano] do tzw. Tek Naruszewicza nr 44–73, 78 z lat 1530–1563 i b.d. z zastrzeżeniem, że
z Tek Naruszewicza obejmujących okres panowania Zygmunta Starego wynotowano akta
dotyczące Zygmunta Augusta. Zawartość niniejszego inwentarza różni się od ich zawartości
obecnej [np. od Teki 78], s. 9–308.
2. Spis treści do rękopisów innych, przechowywanych w Bibl. Czart. do dziejów
panowania Zygmunta Augusta z lat 1532–1572 podanych w: Catalogus codicum manu
scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis, vol. I, oprac. przez J. Korzeniowskiego
do następujących rkpsów: 294, 293, 297, 302, 292, 304, 247, 245, 243, 391, 343, 242, 376, 296,
220
295, 270, 281, 301, 283, 289, 284, 249, 285, 287, 265, 264, 282, 283. Numery sygnatur
podkreślone dotyczą spisów treści rękopisów brakujących dziś w Bibl. Czartoryskich, a
przechowywanych w różnych bibliotekach i archiwach polskich.
Niektóre dokumenty, jak np. z rkpsu 294, znajdują się w odpisach w rkpsie 916 IV s. 61 i
nn.; natomiast akta z rkpsu 295 ogłosił Władysław Chomętowski, Biblioteka Ordynacji
Krasińskich. Vol. 3. Diariusz Sejmu Piotrkowskiego r. p. 1565 ... objaśnił ..., Warszawa 1868, s.
309–429.
mikr. BN 17790
2463 IV T. 2 Pol., łac., włoski. XIX w. 37,5 x 23,5 cm. S. 280 + s. nie zapis. 13.
Opr. tekt. Na okł. przedn. naklejka z tyt.: „Zbiór kopii historycznych z różnych archiwów
zebranych. Cz. II. Rok. 1564–1565”. Na s. 5 piecz. Bibl. Puławskiej.
Spisy treści rękopisów Biblioteki Poryckiej zawierające materiały do czasów
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, ułożone przez, lub pod kierunkiem Łukasza
Gołębiowskiego, bibliotekarza tej biblioteki.
1. Spisy treści do Tek Naruszewicza sygn. 79–80 z lat 1564–1572, s. 5–275. Dotyczą
panowania Zygmunta Augusta, z tą uwagą, że zawartość obecna Tek w porównaniu ze spisem
niniejszym różni się znacznie.
2. „Verzeichniss der für die h. h./ Ritterschaften von Lief-Ehst- und Kurland im Jahr 1809
von dem geh[eimen] Archiv zu Königsberg in Pr[eussen] kopierten Urkunden und andern zu
ihrer Landes-Geschichte [...]”, s. 277–279.
mikr. BN 17791
2464 IV Łac. [II poł. XVIII w.]. 32 x 21 cm. S. 392 + k. ochr. 2 + nlb. 2. S. nie zapis. 8.
221
Opr. płsk. Kopia. Grzbiet złoc.; na nim tyt. jak niżej. Według notatki Karola Sienkiewicza
na s. 9: „Rękopism wyięty z Tek Naruszewicza”. Zob. Bibl. Czart. rkps 522, s. 173–527. Na s. 9
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Corollarium actorum comitialium Pacificationis Reipublicae. Varsaviae 16 junij
1699”.
mikr. BN 17792
2465 IV Pol. 1734–1735. 32,5 x 20 cm i mniej. S. 316 + k. ochr. 2.
Opr. płsk. Tyt. na naklejce grzbietowej: „Rachunki k[lucza] międzyboskiego. Szkody
woyska rossyiskiego 1734/5”. Rkps pisany przez kilku oficjalistów dóbr międzyboskich
Czartoryskich. S. 103–110 luźne. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Szkody poczynione w całej włości Międzyboskiej od woysk rossyiskich die 23
februarij A[nn]o diem 23 martij 1735 a[nn]o [...]”.
Regestr.
1. Szkody wyrządzone w zamku w Międzybożu, s. 1–3.
2. Szkody wyrządzone chrześcijanom, s. 5–49.
3. „Regestr szkód Żydom międzyboskim [...] poczynionych in Anno 1734 et in Anno
1735”, s. 49–59; w Starej Sieniawie, s. 195–199; Nowej Sieniawie, s. 208–213.
4. Szkody w poszczególnych wsiach i dobrach klucza, s. 61–308.
5. Stara Sieniawa, w tym kościół s. 181–195.
6. Nowa Sieniawa, s. 200–208.
Uwaga: Zob. Bibl. Czart. rkps 2466 IV.
mikr. BN 17793
2466 IV Pol. [1735]. 32 x 20 cm. S. 540 + k. ochr. 1.
222
Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie rkpsu tyt.: „Szkody przez woyska moskiewskie
w dobrach ruskich poczynione 1733–1735”. Ślady wycięcia k. między s. 74 a 75, 100 a 101, 192
a 193, 196 a 197, 244 a 245, 422 a 423. Zob. Bibl. Czart. rkps 2465 IV. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej.
„Regestr szkód i expens różnych w dobrach [...] Czartoryskich woiewodów y
generałów ziem ruskich [...] to iest w hrabstwie jarosławskim w kluczach
kańczugckim,
sieniawskim,
oleszyckim,
starosielskim,
dźwinigrodzkim,
przemyślańskim, brzeżańskim, bursztyńskim, w włości Skolskiey, Podhorodcach y w
starostwie kałuskim, stante revolutione ab A[nn]o 1733 ad diem 16 Julij Anni
praesentis 1735–ti, tak przez woyska polskie iako tesz [!] rossyiskie poczynionych, a z
dyspozycyi [...] Cieszkowskiego łowczego czernihowskiego kommisarza dóbr przeze
mnie [Krupickiego] z indagacyi poddaństwa spisany”.
1. Hrabstwo jarosławskie, s. 1–71, w tym kahał, s. 16–17.
2. Klucz kańczucki, s. 75–99.
3. Miasto Sieniawa z kluczem sieniawskim i dzikowskim oraz miastem Oleszyce i
kluczem oleszyckim, s. 103–143.
4. Klucz starosielski, s. 147–196.
5. Klucz dźwinogrodzki, s. 197–242.
6. Klucz brzeżański, s. 245–360.
7. Klucz przemyślański, s. 361–379.
8. Klucz bursztyński, s. 388–421.
9. Włość skolska, s. 425–445.
10. Klucz podhorecki, s. 447–450.
11. Starostwo kałuskie, s. 451–519.
Rękopis zawiera ponadto:
12. „Compendium summariorum poczynionych przez woyska polskie y rossyiskie szkód w
kluczach [...] 20 Augusti 1735 A[nn]o”, s. 526–527.
13. „Regestr zabranych rzeczy [głównie broni] idących z Brzeżan do Skolego [...] 1734
A[nn]o”, s. 543–545.
223
mikr. BN 17794
2467 IV Pol. [ok. 1780 r.]. 39 x 24,5 cm. S. 148 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 4.
Opr. pap. S. 3–6 luźne. Pismo wielu rąk. Na grzbiecie tyt.: „Naruszewicz. O religij i
bogach słowiańskich, rękopism puławski”. Na okł. przedn. i s. 1 piecz. Arch. Adama Jerzego
Czartoryskiego.
Adam Naruszewicz
„O religii y bogach słowiańskich” Fragment IV rozdziału III Księgi dzieła Historia
narodu polskiego. Kopia.
Druk: Zob. wyd. T. 1, Warszawa 1780.
mikr. BN 22114
2468 IV Pol., łac. [XVIII w.]. 38 x 24,5 cm. S. 250. S. nie zapis. 10.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Na naklejce okł. przedn. tyt.: „1723. Spis spraw trybunalskich
i akta metryki rządowej” ręką Leona Bentkowskiego. Na okł. przedn. i s. 1 piecz. Arch. Adama
Jerzego Czartoryskiego.
[Regesty aktów majątkowych z ziem ruskich Rzeczypospolitej, zebrane w r. 1723 z
ksiąg sądowych oraz Metryki koronnej i litewskiej] z lat 1562–1722.
1. Kijowskie, 1571–1646, s. 3–11, 13–30.
2. Owruckie, 1701–1722, s. 32.
3. Żytomierskie, 1585–1716, s. 33–42.
4. Krzemienieckie, 1552–1680 s. 43–68.
5. Łuckie, 1561–1704, s. 69–73, 74–79.
6. Włodzimierskie, 1561–1581, s. 80–85.
7. Akta Trybunału Lubelskiego z lat 1590–1689, s. 80–85.
224
A. Księgi dotyczące wojew. kijowskiego, 1595–1677, s. 86–116.
B. Księgi wojew. wołyńskiego, 1590–1668, s. 116–176.
C. Księgi wojew. bracławskiego, 1596–1689, s. 177–221.
D. Księgi wojew. czernihowskiego, 1646, s. 222.
8. Księgi Metryki Koronnej [dotyczące Rusi Czewonej i Podola], 1502–1677, s. 224–231.
9. Księgi Metryki Litewskiej, 1546–1562 s. 231–234.
10. Inne źródła z lat 1631–1700, s. 234–242 [m.in. z Księgi oblat grodu winnickiego].
mikr. BN 22111
2469 IV Hiszp. 1601–1603. 30,5 x 21 cm. S. 146 + k. ochr. 1. Między k. 1 a 2 wszyta wkładka z
jedwabiu.
Opr. sk. tłocz., elem. rośl. złotem, z pewnymi elem. stylu à la fanfare, złamanych, jak się
wydaje, bogatą ornamentyką właściwą dla opraw hiszpańskich. Do wyklejek oprawy użyto
makulatury, stanowiącej karty z inkunabułów hiszpańskich. Na grzbiecie opr. naklejka ręką L.
Bentkowskiego: „Ustawy hiszpańskie”. Na s. 2 obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w grn. cz.;
w dln. cz. medalion z napisem po obu stronach: „Don Philippe” i klęczącą rodziną królewską. W
środkowej cz. napis: „N[ostra] Senora de la Paz”. Po obu s. malowane ptaki, kwiaty i owady. Na
s. 3 obraz malowany przedstawiający w grn. cz. sceny bitew. U dołu h. hiszp. czteropolowy. W
środku napis: „Por la gracia de Dios”. Po obu s. zdob. w postaci elem. rośl., maszkaronów i
portretów ludzi. Rkps pisany pismem ozdob. i zdob. inicjałami. Na s. 1 i 109 notki kancelaryjne.
Ślady po czterech wiązaniach jedwabnych.
Dwa zbiory praw Filipa III króla Hiszpanii.
1. 26 IV 1601, Granada, s. 4–104. Na s. 104–105 notatki kancelaryjne, uwierzytelniające
ustawę.
2. 10 IX 1603, Granada, s. 110–140. Na s. 139–140 notatki jak wyżej.
mikr. BN 16219
225
2470 IV Pol. [ok. 1763]. 32 x 20 cm. S. 106 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 73( w tym 58–104).
Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Na s. 105–106 „Index [...]”. Tyt. jak niżej nadany przez J.
Witoszyńskiego. Tyt. na wyklejce grzbietowej: „Acta kommissyi hibernowych 1696–1720” ręką
L. Bentkowskiego. Na s. 2 notatka Jana Witoszyńskiego „No 12 Akta hetmań[skie]” oraz na
wewn. s. okł. przedn. uwagi o niniejszym rkpsie.
„Summarjusz aktów różnych hetmańskich, woyskowych, sądów, ordynansów
commissyi hibernowych lwowskich, łuckich, radomskich etc. y różnych dziejów
woiennych sub inetrregno p[os]t olim [...] Joannem III regem Poloniae et sub hostica
circa electionem [...] Augusti II za waleczney buławy śp. [...] Adama Mikołaia [...]
Sieniawskiego [...] kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego [...] ab
A[nn]o 1696 aż do fata eiusdem in A[nn]o 1720 dzieiących się” spisany przez J.
Witoszyńskiego.
Prow.: Archiwum pochodzi z Archiwum Hetmańskiego Adama Mikołaja Sieniawskiego.
mikr. BN 17795
2471 IV Pol. [ok. 1764 r.]. 36 x 23 cm. Poszyt s. 12.
Opr. pap. Kopia. Pismo jednej ręki. Tyt. jak niżej, powtórzony na naklejce okł. przedn.
Tamże i na s. 1 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Mowa Nayiaśnieyszego króla J[ego] M[oś]ci polskiego Stanisława Augusta po
złączeniu się Iz[by] Poselskiey z Senatorską przy oddaniu pieczęci koronnych y
litewskiey, dnia 4 decembris An[n]o 1764 siedząc na tronie miana”.
Druk: Estr. XXV, 18.
mikr. BN 17796
226
2472 IV Pol., łac. 1626–1720. 34 x 21 cm. S. 169 + k. ochr. 4, s. nie zapis. 14.
Opr. pap., uszk. Oryg. i kopie. Na s. 1–2 „Spis dokumentów [...]” ręką Leona
Bentkowskiego. Tyt. na grzbiecie: „Akta różne od 1644–1720”. Na okł. przedn. i s. 3 piecz.
Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Akta publiczne i prywatne z XVII i początku XVIII wieku.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
Polska
Stosunki polsko–tureckie 1720 r.
1. August II, Dekret w sprawie wyznaczenia Komisji do rozsądzenia sporów granicznych
polsko–tureckich, 7 III 1720, Warszawa, s. 163–168, wypis z ks. grodzkich przemyskich,
uwierzyt.
SEJM
2. August II, Uniwersał zwołujący sejm na 30 XII 1719 roku, 4 XI 1719, Warszawa, s.
161–162, kopia współcz.
SEJMIKI
3. „Oblata laudi Conventionis particularis Łomżen[sis]”, 1673, s. 13–20, uwierzyt.
URZĘDNICY
4. Protest Jakuba de Ansdra w imieniu Władysława Denhoffa przeciwko poborcom
podatkowym w roku 1673 i 1674, s. 51–54, wypis z ks. zamku warsz., uwierzyt.
5. Dekret Trybunału Radomskiego w sprawie nadużyć Łukasza Mieczkowskiego podsędka
i poborcy z. łomżyńskiej, 1675, s. 71–74.
6. Pozew przed Trybunał Radomski Adama Iżyckiego poborcy podymnego w wojew. lub.
przez Aleksandra Garniechowskiego w imieniu Adama Mikołaja Sieniawskiego, 1712, s. 141–
144, oryg. wypis z ks. starościńskich stężyckich.
SKARB
7. Rewersał przywileju Władysława IV skierowanego do Gedeona Michała Tryzny podsk.
lit. z zawiadomieniem o nadaniu w dożywocie wsi Śmigi, Samuelowi Sołtanowi i jego żonie
227
Krystynie z Kołłątajów oraz wysłaniu dworzanina skarbowego celem spisania inwentarza dóbr,
6 V 1644, Warszawa, s. 3–4, kopia urzędowa z podp. G. M. Tryzny.
8. Dekret sądu fiskalnego łomżyńskiego w sprawie podymnego, 1673, s. 5–12, oryg.
9. „Taryffa podymnego dóbr w Ziemi Przemyskiey leżących na regiment pieszy [...]
[Adama Mikołaja] Sieniawskiego [...] h[etmana] w[ielkiego] k[oronnego] in A[nn]o 1711 od [...]
Ustrzyckiego kommisarza [...] ziemi wydana”, s. 101–140. Wyciąg oryg. z ks. grodzkich
przemyskich. Tyt. na s. 140 pisany przez J. Witoszyńskiego.
10. Postanowienie Trybunału Skarbowego w Radomiu w sprawie między Franciszkiem
Szumańczowskim komisarzem i plenipotentem Adama Mikołaja Sieniawskiego oraz
Stanisławem Denhoffem hetm. p. lit. a obywatelami wojew. sand. o stypendium dla wojska, 13
VI 1718, Radom, s. 149–160, oryg.
WOJSKO
Akta dotyczące spraw oficerów, głównie Ernesta Brinka z chorągwi Władysława Denhoffa
podkom. pomorskiego z lat 1673–1676 w kwestiach poboru podatków i innych
11. „Oblata executionis [podymne] bonorum Grzymały 1673”, s. 21–24, wyciąg uwierzyt.
z ks. grodzkich łomżyńskich.
12. „Protestatio [...]” Ernesta Brinka z polecenia Adama Mikołaja Sieniawskiego przeciw
egzekucji podymnego przez poborcę Walentego Jemielitę, 25 VI 1674, s. 25–28, wyciąg
uwierzyt. z ks. grodzkich zambrowskich.
13. Zeznanie Walentego Jemielity przed urzędem grodzkim zambrowskim w sprawie
długu zaciągniętego u Ernesta Brinka, 1674, s. 29–30, wyciąg uwierzyt. z ks. grodzkich
zambrowskich.
14. Relacja sędziego Bartłomieja Depty o pozwie wystosowanym przez Trybunał
Radomski do Andrzeja Długoborskiego i Walentego Jemielity od Ernesta Brinka, 1674, s. 31–
34, wyciąg uwierzyt. z ks. wizneńskich.
15. Pokwitowanie Ernesta Brinka oddania 1903 zł. 15 gr. przez Walentego Jemielitę, 1674,
s. 37–38, wypis z ks. grodzkich zambrowskich.
16. Ezgekucja fiskalna we wsi Krzyki własności Jałbrzykowskich, 1674, s. 43–46, wypis z
ks. grodzkich łomżyńskich.
17. Dekret sądu fiskalnego łomżyńskiego w sprawie Ernesta Brinka przeciwko
Jałbrzykowskim o pobór we wsi Krzyki, 1674, s. 47–50, uwierzyt. wyciąg z ks. grodzkich
zambrowskich.
228
18. Protest Ernesta Brinka wniesiony do sądu kapturowego w Lublinie przeciwko
Andrzejowi Sierakowskiemu podstolemu bełskiemu z powodu gwałtów przez tegoż
uczynionych, 1675, s. 55–60, wypis oryg. z ks. grodu lub.
19. Pozew dla Walentego Jemielitego i Andrzeja Długoborskiego od Ernesta Brinka do
stawienia się przed Trybunał Radomski, 1675, s. 61–64, wypis uwierzyt. z ks. zamku warsz.
20. Pozew dla Łukasza Mieczkowskiego podsędka i poborcy z. łomżyńskiego przez
Ernesta Brinka przed Trybunał Radomski, 1675, s. 65–66, wypis uwierzyt. z ks. zamku warsz.
21. Pozew dla urzędników pow. łomżyńskiego od Ernesta Brinka przed Trybunał
Radomski, 1675, s. 67–70, uwierzyt. wypis z ks. zamku warsz.
22. Dekret Trybunału Radomskiego w sprawie między Ernestem Brinkiem a Walentym
Jemielitym i Andrzejem Długoborskim podstar. zambrowskim, 1675, s. 79–86, uwierzyt. wyciąg
z ks. grodzkich radomskich.
23. Protest Jakuba Sulickiego por. z chorągwi Władysława Denhoffa przeciwko Janowi
Lisieckiemu miecznikowi podlaskiemu, 1676, s. 91–94, uwierzyt. wypis z ks. grodzkich
brańskich.
24. Asygnacja Dymitra Wiśniowieckiego hetm. w. kor. dla regimentu Władysława
Denhoffa podkom. pomorskiego na podstawie konstytucji z 1676 r., s. 97–100, uwierzyt. wypis z
ks. star. stężyckiego.
Akta inne wojskowe
25. Dekret sądu wojennego w Lublinie w sprawie Kułakowskiego plenipotenta podsędka
wiskiego przeciwko por. Sznidknechtowi, 1674, s. 39–42, wyciąg uwierzyt.
MIASTA
26. „Deklaracya [Trybunału Radomskiego] pro indemnitate miast y miasteczek
królewskich”, 1717, s. 145–148, uwierzyt. wyciąg z ks. trybunalskich.
PRYWATNE
Akta z lat 1626–1676
27. Protest Dymitra Wejhera kaszt. gdańskiego w sądzie [gajonym berneńskim?]
przeciwko kilku osobom, 1626, s. 87–90, dok. uszk., uwierzyt.
28. Obdukcja ran Jerzego Reya, Jana Wiśniowskiego i Marcina Suchorzewskiego przed
sądem kapturowym lub., 1675, s. 75–78, uwierzyt. wyciąg z ks. kapturu lub.
229
29. Oświadczenia Jana Stanisława Krasowskiego przed urzędem starościńskim
drohiczyńskim, w sprawie wyznaczenia swoich plenipotentów w osobach Stanisława Konopki i
Piotra Szczuki, 1676, s. 95–96, uwierzyt. wyciąg z ks. starościńskich.
mikr. BN 17797
2473 IV Łac., niem. [XVIII w.]. 34 x 20 cm. S. 8 + k. ochr. 4.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Tyt. na naklejce okł. przedn.: „Culmschen Handfeste vom
Jahre 1251”. Pierwsze wiersze dok. stylizowane na dok. średniowieczny z zachowaniem
skrótów. Na s. 1 i 8 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Abschrift der Culmischen Handfeste de A[nn]o 1251 aus dem Originale, so im
Preussischen Landarchiv zu Thorn aufbehalten wird, mit Beobachtung der im
Original befindl. Abreviaturen, abgeschrieben mense Januar 1754 [...] I. A. Kries
[...]”.
Odpis przywileju mistrza zakonu krzyżackiego Eberharda von Sayn dla mieszczan
chełmińskich i toruńskich z 1 X 1251 wydanego w Chełmnie.
Prow.: Rkps zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Por. Bibl.
Czart., rkps Ew 2361, s. 71–74).
mikr. BN 17798
2474 IV Łac. [pocz. XVIII w., 1731?]. 34,5 x 20,5 cm. S. 18 + k. ochr. 1, s. nie zapis. 1. Poszyt.
Opr. pap. Pismo kilku rąk. Tyt. jak niżej. Na s. 1 i 17 piecz. Arch. Adama Jerzego
Czartoryskiego.
„Series abbatum Monasterii Olivensis”
230
1. Przedmowa w formie dedykacji do NN osoby, s. 1–3.
2. „Series [...] abbatum regularium Monasterij Olivensis Ord[ini]s Cistercien[sis] [...] a
primo eiusdem abbate Dithardo usque ad [...] Franciscum Nicolaum Zaleski [...] 1731 die 25
augusti regestrata”, s. 4. Po r. 1731 wpisano jeszcze trzy nazwiska pod numerami 51–53: Józefa
H. Rybińskiego, Karola Hohenzollerna i Józefa Hohenzollerna.
3. „Series abbatum Olivensium et magistrorum Crucigerorum” od Ditarda do Józefa H.
Rybińskiego, s. 5–17.
mikr. BN 17799
2475 IV Łac. [II poł. XVIII w.]. 32 x 10 cm. S. 16, s. nie zapis. 7. Poszyt./
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Tyt. na naklejce okł. przedn.: „Wachschlager D. G. 1770.
Applausus ad Joannem III de pace cum Mosco. Thorn 9 Mars”. Na s. 1 i 10 piecz. Arch.
Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Cum pace perpetua et foedere mutuo Polonus cum Mosco auspiciis et cura [...]
Joannis III coaluissent, Regi et domino clementissimo applaudere voluit et debuit
humillimus subditus D. Wachschlager”.
Utwór wierszowany.
Prow.: Rkps zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Por. Bibl.
Czart., rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 22113
2476 IV Łac. XVIII w. 33 x 23 cm. S. 22 + k. ochr. 1.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Poszyt. Na naklejce okł. przedn. tyt.: „O Arrianach”. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
Materiały do dziejów kościoła parafialnego w Rakowie.
231
1. „Ecclesiae Racoviensis principium et origo”. Krótka informacja o założeniu i dziejach
Rakowa z uwzględnieniem historii arian, s. 1–4.
2. „Decretum comitiale Regni contra arianos”, 1638, Warszawa, s. 4–9.
3. Ciąg dalszy wiadomości o dziejach kościoła katolickiego, rozwój parafii od r. 1645, s.
9–10. Załączono: „Structura utriusq[ue] ecclesiae”, s. 10; „Testimonium consecrationis Ecclesiae
Racoviensis et nonnulorum altarium”, z r. 1730, s. 11–13; „Testimonium consecrationis quinque
altarium in ecclesia p[a]r[o]ch[ia]li Racoviensi”, s. 13–14; opis kościoła w Drogowlach, s. 14–
18; opis kościoła w Rakowie, s. 18–19.
4. „Decretum Unionis Pągowiec et Drogowle”, 18 III 1648, Kielce, wydane przez Piotra
Gembickiego bpa krak., s. 19–22.
mikr. BN 17800
2477 IV Pol., łac., niem. XVIII w. 36,5 x 23 cm. S. 12.
Opr. pap. Pismo kilku rąk. Kopiariusz. Tyt. na naklejce okł. przedn.: „1454–[1]524–
[15]26–1623–1721–1732. Zygmunt IIIci i August IIgi. Siedem przywilejów królewskich.
Toruń”. Poszyt wyjęto z większej całości i posiada starą paginację od s. 45–56. Na s. 1 i 12
piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Fragment kopiariusza przywilejów królów polskich i stanów pruskich dla m. Torunia.
1. Kazimierz Jagiellończyk, 24 VIII 1454, Toruń, s. 3–6.
2. Stany pruskie, 1524, s. 7–9 oraz 1526, s. 9–11.
3. Zygmunt III, 3 VI 1623, Malbork, s. 1–2 oraz s. 12 (2 egz.).
4. August II, 19 V 1721, Warszawa, s. 6–7; 17 VI 1732, s. 3.
mikr. BN 22756
2478 IV Niem. XVI i [XVII w.]. 31,5 x 21,5 cm. S. 28.
232
Opr. pap. Pismo dwóch rąk. Na okł. przedn. naklejka z tyt.: „Sigismund I. J. 1523.
Reformation und Ordnung. Kraków”. Na s. 1 i 28 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Pomniki prawne miasta Torunia 1523–1553.
1. „Reformation und Ordnunk [!] Kö[nigliche] Mai[es]t[ä]t in Polen Sigismundi der
Ersthen [...] im Jahr 1523 zu Krakau [...]”, s. 1–23.
Druk: Jacobi R., De Reformation Sigismundi von J. 1523, „Mitteilungen des Copernicus
Vereins für Wissenschaft und Kunst”, Thorn, H. 18:1910, s. 2–26. (Zob. rkps Bibl. Czart., 2431,
s. 1–47, 135–169; rkps 2370, s. 303–330).
2. „Concordia” między radą miejską a gminą m. Torunia podpisana dzięki pośrednictwu
komisji królewskiej, 15 VI 1553, s. 24–28. (Zob. Bibl. Czart. rkps 2435, s. 772–788).
Prow.: Na s. 1 i 3 notatka: „Jacob Sternbergk”.
mikr. BN 22755
2479 IV Niem. [XVIII w.]. 32,5 x 20 cm. S. 78.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. S. 1–2 wraz z okł. luźne. Niektóre inicjały tekstu ozdobione
czerw. atramentem. Na okł. przedn. naklejka z tyt. XIX w.: „Ordnung der Stadt Thorn”. Na s. 1 i
78 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Pomniki prawne miasta Torunia [1634 r.].
1. Wilkierz miasta Torunia w redakcji z 31 lipca 1634 roku, bez końca (poprowadzony do
1 artykułu w rozdziale 14).
(Por. Bibl. Czart., rkps 2314, s. 1–210; rkps 2370, s. 177–302; rkps 2435, s. 517–657.
mikr. BN 22672
2480 IV Niem. [XVII w.]. 33 x 21 cm. S. 24, s. nie zapis. 4.
233
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Na naklejce okł. przedn. tyt.: „Thornische willküre[n] [!]
1523”. Na s. 1 i 19 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Summarischer Kürtzer auszczüg aller Straffen auf allerley vorbrechung und
übertrettunge, in der Thornischen Wilküren Endthalten, nach ordenung des Alphabets
aussgeczogen” [!].
mikr. BN 22763
2481 IV Niem., łac. 1695. 32 x 20,5 cm. S. 8.
Opr. tekt. Pismo jednej ręki. Rkps b. końca. Na naklejce okł. przedn. tyt.: „1595. Gespräch
zwischen Tyllmann und Edelmann über Polnische Verhältnisse am Oster–Sonnabend 2 April”.
Na s. 1 i 8 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Unterredung am Oster [!] Sonnabend d[en] 2 April A[nn]o [16]95 mit einem
Edelmann und Herr Tyllmann [...] gehalten”.
Fragment pisma ulotnego z czasów zatargu Konstantego Kazimierza Brzostowskiego bpa
wil. z Kazimierzem Janem Sapiehą hetm. w. lit., pod koniec panowania króla Jana III.
Uwaga: 1. Pismo poprzedza notatka o wystawieniu ołtarza przez królowę Marię Kazimierę
[w Wilnie]?, s. 1.
2. Por. Bibl. Czart., rkps 1865, s. 199–215 „Rozmowa wielkosobotnia [...] oraz s.
216 „Proiekt ex Parte Sapiehana [...]”.
mikr. BN 17801
2482 III Pol., łac. [II poł. XVII w.]. 28 x 18 cm. K. ochr. 2 + s. 460.
Opr. sk. tłocz. ramki i elem. rośl. oraz wizerunek Chrystusa z napisem w otoku, ślady po
wiązaniach. Kopiariusz. Pismo kilku rąk. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
234
Akta i materiały do dziejów Polski i państw europejskich oraz prywatne od połowy
XV do połowy XVII wieku.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
Polska
Władysław Warneńczyk
Zbiór mów 1440–1444 r.
1. „Vladislao Jagielonidi [...] Hungariae regnum delatum [...] in templo Sancti Stanislai
arcis Cracoviensis”, s. 167–169.
2. „Archiepiscopus Strigoniensis purgat se regi Vladislao, quod data ipsi fide ad Reginam
defecerit [...]”, s. 169–170.
3. „Vladislaus rex comitem Ciliae captum alloquitur”, s. 171.
4. „Eiusdem Vladislai oratio ad Hungaros infideles [...]”, s. 171–172.
5. „Amurates per oratorem suum pacem petit a Vladislao Rege Budae”, s. 173–174.
6. „Gregorius Sanocensis episcopus Vladislai regis iuramentum intercessit pio magnoque
animo, cum Turcae peterent, ut in confirmandis pactis prolata in medium Eucharistia rex iuraret,
Segedini Anno 1443”, s. 174–175.
7. „Julianus Caesarinus cardinalis, pontificis maximi authoritate foedus rescindit regemque
Vladislaum, ab iuramento absoluit”, s. 175–178.
7a. „Epithaphium [...] Vladislai regis Poloniae”, s. 316–317.
Kazimierz Jagiellończyk
Stosunki polsko–włoskie. Materiały dotyczące r. 1485.
8. Glejt wydany Stefanowi wdzie wołoskiemu w Kołomyi, 1485, s. 178–179.
9. Hołd złożony przez Stefana wdę wołoskiego królowi w Kołomyi, 1485, s. 179–181.
10. Pismo biorące w opiekę Jana [!] Stefana wdę wołoskiego, 15 IX 1485, s. 181–182.
11. „Ex parte [Stephani] palatini Valachiae privilegium homagii eiusmodi exhibitum”, 6
IX [1485], Kołomyja, s. 182–183.
Zygmunt I Stary
Akta dotyczące stosunków Polski z następującymi krajami:
235
Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
12. „Legatio eiusdem [Sigismundi I] ad Status Imperii Romani per Andream de Górka
expedita”, [1530], s. 204–206.
13. „Instructio ad Ferdinandum Romanorum regem Petro Opaliński data”, 1528, s. 206–
209.
14. List Zygmunta Starego do Karola VI ces., 1530, s. 201.
Francja
15. „Legatio Sigismundi Primi ad Franciscum primum Gallia[rum] regem per Stanislaum a
Lasco palatinum Syradiensem expedita”, 1530, s. 203–204.
16. List Zygmunta Starego do króla Franciszka I, 1524, s. 206.
Mołdawia
17. „Confirmatio foederum cum woiewoda Mołdaviae sub Sigismundo Primo rege
Poloniae”, 13 XII 1537, s. 184–187.
Węgry
18. „Sigismundo Primo regi Poloniae Andreas Cricius episcopus Ploce[nsis] in casu
Joannis regis Hungariae”, 1527 s. 210–212.
19. Mowa Andrzeja Krzyckiego do Zygmunta Starego w sprawie Jana Zapolyi, 1530, s.
189–192.
Druk: Acta Tomiciana, T. XII, Poznań 1906, nr 8 (dalej cyt. Acta Tomiciana)
20. „Instructio ad Joannem regem Hungariae M. Sebastiano Opaliński data”, [1530], s. 209
oraz „Responsio oratori regis Poloniae a Joanne rege Hungariae data”, s. 209–210.
21. „Legatio a Joanne rege Hungariae ad Sismundum regem Poloniae per [...] Joannem de
Lasco habita, Cracoviae”, s. 212–213.
Korespondencja
Listy Zygmunta Starego do następujących osób:
22. Jan Zapolya król węg., 1530, s. 192–193.
Druk: Acta Tomiciana, t. XII, nr 28.
23. Ludwik II Jagiellończyk, 1520, b.d. (3), s. 188, 201–202.
24. Szlachta węg., b.d., s. 203.
25. NN palatyn węg., b.d., s. 202–203.
236
Turcja
26. „Faedus Turcicum per [...] Petrum Opaliński curiae marsalcum Sigismundo allatum”,
[ok. 1530], s. 216–217.
Korespondencja Zygmunta Starego.
Listy do Zygmunta Starego od nastepujących osób:
27. Doża wenecki, 1527, s. 188, odp., s. 188–189.
28. Tomicki Piotr bp krak., [1524–1535], s. 189.
Zygmunt August
Akta i materiały historyczne 1530
29. „Contractus matrimoniales inter liberos Ferdinandi et Sigismundi regum [...]”, 10 XI
1530, s. 196–199.
30. „Coronatio Sigismundi Augusti regis Poloniae”, 1530, s. 193–194.
Druk: Acta Tomiciana, t. XII, nr 48.
31. „Pomeraniae duces foedum praestabunt Sigismundo Augusto, cum ad aetatem
legitimam pervenerit”, 1530, s. 196.
32. „Sponsio Bonae reginae pro eodem”, 1530, s. 196.
33. „Literae Sigismundi Primi, quibus notum facit, quod non deroget iuri ac mori vetusto.
Sigismundi Augusti in Regem Poloniae, contra legem ac morem Regni facta electio”, 1530, s.
194.
34. „Submissio Sigismundi Augusti regis, quod postquam ad annos legitimae aetatis
pervenerit supra iura subditis servanda iuramentum praestabit”, 1530, s. 194–195.
Jan Kazimierz i Maria Ludwika
35. „Pacierz dworski vivente Joanne Casimiro et uxore illius Maria Ludovica”, wiersz, s.
311–312.
36. Mowa Jana Kazimierza „Przy abdicatiey Kroliestwa”, 26 IX 1668, s. 287–288.
37. „Triumph nieboszki [!] [Marii Ludwiki] Polskiey Xiężny Mantuańskiey uxoris Joannis
Casimiri [...]”, 1670, s. 313–314.
Michał Korybut Wiśniowiecki
38. „Copia listu iednego śliachcica do [...] [Michała] 1670 anno”, s. 320–322.
237
Stosunki polsko–kozackie w latach 1516–1658
39. „Początek Kozaków zaporoskich z takiey przyczyny [...] [1589]”, s. 297–298.
40. „Punkta postanowione z woyskiem zaporoskim”, [1658?], s. 290–291; analogiczne z
„Memoriałem transactiey ukraińskiey, y pokoiu postanowionego”, [1658], s. 289–290, ale nie
identyczne z umową w Hadziaczu.
Akta i materiały do stosunków moskiewsko–turecko–tatarskich w latach 1613–1670
41. „Kopia pakt [c]hana tatarskie[g]o z carem moskiewskim [Michałem Fiodorowiczem]”,
[po r. 1613–przed 1645], s. 236.
42. List cara Michała do chana tatarskiego „o przymierze”, [między 1613 a 1645], s. 237
oraz kopia drugiego listu, s. 238–239.
43. „Traktat zawarty między carem moskiewskim [Aleksym] a [c]hanem krymskim [Adi
Gierejem] przez posłów od [c]hana [...]”, 27 IV 1670, s. 299–303 oraz „Przysięga”, s. 303.
44. „Sancti Ludovici regis Francorum ad Philippum filium bene vivendi praecepta”, s.
165–167.
Akta inne
45. „Legatio Philippi Hispaniarum regis ad Summum Pontificem per [...] ducem Alcala
expedita”, [między 1621 a 1665], s. 213–215 oraz „Responsio [...] Joannis Clampedi nomine
Pontificio”, s. 215–216.
Stosunki polsko–tatarskie 1513–1595
46. „Foedus Sigismundi regis Poloniae cum Mendli [Mengli] Gierej Tartarorum
Perecopensium chano”, 29 IX 1513, s. 226–228.
47. „Dawne pacta tatarskie z [...] [Zygmuntem Augustem]”, [1551], s. 231–236.
48. „Postanowienie na Cecorze [...] Jana Zamoyskiego canclerza y hetmana wielkie[g]o
koronnego z Kazi Gierejem chanem tatarskim”, 21 IX 1595, s. 228–229.
49. „Copia przymierza cara perekopskiego z królem [...] polskim”, b.d., s. 229–231.
Stosunki polsko–tureckie w latach 1554–1591
50. „Foedus cum Caesare Turcarum Solimano per [...] Stanislaum Tęczyński castellanum
Leopoliensem [...]”, 1554, s. 217–218.
238
51. „Foedus Turcicum per [...] Georgium Jazłowiecki castellanu[m] [...] Camenecensem
[...] allatum”, 1565, s. 218–221.
52. „Contenta pactorum cum Turcarum imperatore [...] per [...] Petrum Zborowski
castellanum Woynicen[sem] [...]”, 1568, s. 221–222.
53. „Foedus Turcicum per [...] Andream Taranowski post decessum Sigismundi Augusti
sub interregno [...] 1574 die 29 decembris [...]”, s. 223–224.
54. „Foedus Turcicum inter Murad chan sułtan imperator Turcarum et Sigismundum
tertium [...] regem Poloniae anno 1591 die 21 septembris initum”, s. 224–226.
55. „Expeditio Sigismundi tertii regis Poloniae contra Osmanum Turcarum imperatorem ad
Chotinum [...]”, 1621, s. 108–121; „Chotinensis belli liber secundus [...]”, s. 121–141; „Liber
tertius”, s. 141–149 oraz „Pacta: Stanislaus Szeliszovius tanquam venturi legati internuntius
Osmanum Constantinopolim comitabitur [...]”, s. 150–152.
List:
56. Wacław Leszczyński kancl. w. kor. do Iskander paszy, namiestnika Bośni i Sylistrii,
1616, s. 239.
Materiały inne: Polska i inne państwa
57. Spis tytułów królów i książąt polskich, austriackich i niemieckich, s. 292–293.
Krótkie notatki historyczne nieznanego autora pisane w formie narracyjnej dotyczące
poszczególnych krajów od XIV–XVII wieku:
58. Polska: pogrzeb Zygmunta Augusta, s. 385; przyjazd Henryka Walezego do Polski, s.
385–386, 414–415; polityka zagraniczna za Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy z: Prusami
1577–1604, Gdańskiem, wojny moskiewskie, stosunki z Turcją i Tatarami oraz z Danią, s. 387–
388, 390–396, 397–400, 402, 403, 403–404, 405–406, 406, 406–407, 408–409, 409–410 (wojny
o Piltyń), s. 412–413, 410–411 (stosunki z Danią).
59. Anglia, s. 442.
60. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, s. 388–390, 446, 425–426, 447, 449–451.
61. Cypr, s. 431–433.
62. Francja (czasy króla Ludwika św.), s. 165–169, oraz w. XVI, s. 393–394, 455–456,
442–443.
63. Gruzja, s. 392, 396.
64. Hiszpania, 1681 s. 438–439.
239
65. Moskwa (Rosja), s. 412–416, 431, 377–378 (o carze Iwanie Groźnym).
66. Niderlandy – sprawy wewnętrzne, morskie, stosunki z Parmą, s. 440, 441–442, 443,
447–449, 451–458.
67. Niemcy, 1585 s. 425–426, 447, 449–451.
68. Portugalia, s. 443–446.
69. Prusy, s. 433–434.
70. Sabaudia, s. 421–422, 425.
71. Turcja XVI–XVII w. – stosunki z Persją, s. 391–393, 396–397, 401–402; wyprawy na
Maurów, s. 403; legacja Turcji w Antwerpii, s. 408; w Hiszpanii, s. 402–403, 427–428,
oblężenie Famagusty na Cyprze, s. 380–381, walki morskie z flotami chrześcijańskimi, s. 382–
385, 430–431 oraz sprawy wewnętrzne, s. 407–408, 43, 429–430, 427–428.
72. Włochy – sprawy dotyczące Parmy, s. 437–438, 439–440, 443, 453–454, 458, 458–
460; Stolica Apostolska, s. 423–424, 434, 449, 457, Wenecja, s. 434–435, wybuch wulkanu
Etna, s. 428, 579, legacja Japonii, s. 422–425.
73. Żydzi, s. 417–421.
74. Inne państwa starożytne, s. 404–405, 435–437.
SEJM 1670 r.
75. Michał Korybut król, Instrukcja dla Stanisława Łużeckiego kaszt. podlaskiego i [Jana
Karola] Daniłowicza star. parczewskiego – posłów do Jana Sobieskiego marsz. i hetm. w. kor.
„[...] except punktów na seym y compendium seymu w Warszawie odprawionego 1670 anno”, s.
277–278 oraz odpowiedź Jana Sobieskiego, 8 V 1670 s. 278–279.
76. „Compendium seymu [...]”, 9 IX 1670, s. 286–287.
Akta b.d.
77. „Votum in comitiis”, s. 293–296.
SEJMIKI 1670, b.d.
Kowieński
78. „Except punktów z instructiey różnych na seym przyszły osobliwie z kowieńskiey
[...]”, 9 IX 1670, s. 280–284.
Wielkopolskie
240
79. „[...] Puncta woiewództw wielgopolskich extraordynaryinych”, 26 VIII 1670, s. 284–
285, jak też „Responsum ad primum punctum”, s. 285.
Inne
80. „Aliud promovendo desiderium regis in comitiolis”, s. 296–297.
URZĘDNICY
Korespondencja z lat 1667–1670
Listy różnych osób
81. „Copia listu tatarskiego [do Stanisława Potockiego wdy krak. i hetm. w. kor.]”, przed
1667, s. 292.
82. Michał król do Jana Sobieskiego, 1670, s. 279–280.
83. Tenże do Dymitra Wiśniowieckiego wdy bełskiego i hetm. p. kor., 1670, s. 280.
KONFEDERACJE, ROKOSZE
Rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego
84. „Historia apocripha o gliniańskim rokoszu”, 1339 [!] [dot. r. 1607], s. 103–108. Pismo
ulotne z czasów rokoszu.
Konfederacja Tyszowiecka
85. „Confederacia pod czas woiny ze Szwedami w kościele tyszowieckim odprawiana”,
1655, s. 153–156.
SĄDY
86. „Prawdziwy wyraz Trybunału Koronnego lubelskiego [...] marszałkiem iego [...]
[Jędrzej] Radlicki”, 1670, s. 322–324, b. końca.
WOJSKO
87. „Narratia o klęsce czehryńskiey [...] 1648 potrzebna” oraz opis wydarzeń z roku 1648,
s. 163–164.
88. Informacja o kampanii wojskowej pod Zbarażem oraz wiersz o tej bitwie: inc.
„Gdyśmy iuż bardzo Zbarawscy strapieni [...]”, s. 162–163.
89. „Rhytm do rycerstwa polskiego z pod Piławiec powracaiącego”, wiersz [1648], s. 317.
241
90. „Opisanie woiny kozackiej pod Zbarażem y z ordą przez Sebastiana Kochanowskiego
cześnika lwowskiego”. Wiersz pisany w dwóch kolumnach, s. 156–161.
KOŚCIÓŁ
Papież
Listy króla Zygmunta Starego do następujących papieży:
91. Hadrian VI, 1522, s. 212.
92. Klemens VII, 1530, s. 199–200.
93. Leon X, [przed 1521], s. 187.
Kardynałowie
94. List króla Zygmunta Starego do Kolegium kardynałów w Rzymie, 1530, s. 200–201.
Biskupi
95. Zygmunt Stary do Andrzeja Krzyckiego bpa płockiego, 1527, s. 211–212.
Inne:
96. „Pieśń Naświętszey Panny Maryey Bogurodzice”, s. 319–320.
GAZETY PISANE
97. „Z obozu [z Białej Cerkwi] 14 augusti 1670 Anno”, s. 285–286.
PRYWATNE
98. „Epithaphium [...] [Christophori] Grzymułtowski castellani Posnaniensis in conventu
Sredensi [...]”, 20 V 1670, s. 315 oraz „Aliud epithaphium”, s. 316.
Varia
99. „Sententiae variae ex variis authoribus”, s. 6–82, 333–336, m.in. z Ksiąg Salomona ze
Starego Testamentu, Tytusa Liwiusza.
100. „Exempla apophtegmata similitudines variorum dictorum gestorum consuetudine ad
usum servientia”, s. 82–103, 325–332, 336–380, w tym opowiadanie z historii starożytnego
Rzymu i Wschodu, s. 288–289.
101. „Orationes epithalamicae ad actus nuptiales servientes”, s. 239–277.
102. Drobne notatki, wróżby, przepowiednie wypisane z sennika egipskiego, s. 1–4, 325.
242
Wiersze
103. Inc.: „Nadobna dziwka [...]”, s. 317–318.
104. Inc.: „Poniechay bożka miłości [...]”, s. 318.
105. Inc.: „Ach, zła miłość [...]”, s. 319.
106. Inc.: „Dies irae, dies illa [...]”, s. 319.
107. „Vanitas vanitatum [...]”, s. 303–305.
108. „Satyr polski narzeka na czasy zepsowane, obyczaje, stroie francuskie”, s. 305–309.
109. „Do serca strapionego”, s. 309.
110. „Pociecha do żalu”, s. 309–311.
111. Inc.: „Nic to, choć dobry człowiek [...]”, 1660, s. 5.
mikr. BN 17802
2483 IV Pol. 1780–1781. 32 x 19,5 cm. S. 170.
Opr. płsk. Autograf–brudnopis. Na wewn. s. okł. przedn. ekslibris Stanisława
Zamoyskiego, na tylnej drobne notatki autora. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Franciszek Zabłocki
Komedie
1. „Zabobonny. Komedya we III aktach w Warszawie 1780”, wg J. A. Romaques’a, Le
superstitieux; inny tyt. Zabobonnik, s. 3–108, autograf–brudnopis.
Druk: Zob. Nowy Korbut t. VI, cz. I, s. 488–489; także Dzieła ..., Wyd. F. S. Dmochowski,
T. 1, Warszawa 1839–1830.
2. „Szczyry niegrzecznie. Komedya w IV aktach. 1780”. Nie dokończony fragm. I aktu, 1
sceny, autograf–brudnopis, s. 109–111.
Druk: Pisma Fr. Zabłockiego. Zebrał i wydał B. Erzepki, Poznań 1903.
3. „Gamrat. Komedya we III aktach w Warszawie 1781”, brak końca. Autograf–brudnopis
s. 113–170, jak też na s. 1–3 fragm. Sceny VII. (Zob. Bibl. Czart., rkps 2491, gdzie znajduje się
autograf–czystopis komedii wzorowanej na N. Hauteroche, Les Apparences trompeuses ou les
maris infidèles.
243
Druk: o.c. Dzieła, i in.
mikr. BN 29767
2484 II Pol. pocz. XIX w. 24 x 18 cm. S. 108 + k. 1.
Opr. kartonowa. Pismo jednej ręki. Kopia ręką Feliksa Bernatowicza. Na k. tyt. piecz.
Bibl. Puławskiej.
„Ospalec. Komedya w 3 aktach” nieznanego autora.
mikr. BN 27106
2485 II Pol. pocz. XIX w. 25,5 x 20 cm. K. ochr. 2 + s. 54, s. nie zapis. 1.
Opr. płpł. Tyt. na naklejce grzbietowej jak niżej. Na s. tyt. piecz. Bibl. Puławskiej.
[Fryderyk Florian Skarbek]
„Co głowa to rozum. Komedya w jednym akcie”.
Druk: Nowy Korbut, t. 6, cz. I, s. 182.
mikr. BN 17803
2486 II Pol. [koniec XVIII w.]. 25 x 20 cm. S. 106.
Opr. płsk., uszk. Na grzbicie złoc. tyt.: „Zamieszanie. Komedya”. Por. niżej. Na s. tyt.
piecz. Bibl. Puławskiej.
August Fryderyk Kotzebue
244
„Zamieszanie.
Komedya w
5 aktach” [w
tłumaczeniu
Jana Nepomucena
Kamińskiego].
mikr. BN 17804
2487 II Pol. 2 poł. XVIII w. 20 x 16 cm. S. 124.
Opr. pap. Pismo kilku rąk, m.in. Franciszka Zabłockiego, s. 1, 34–63; Daniela
Skowrońskiego s. 2–34, 64–124. Na wielu stronach poprawki ręką autora. Liczne piecz. Bibl.
Czart. i Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Adam Kazimierz Czartoryski
„Mniejszy koncept niż przysługa. Komedia w 3 aktach” znana także pod tyt.
„Pysznoskąpski”.
Druk: Warszawa 1777 oraz zob. Komedie, opr. Z. Zahrajówna, Warszawa 1955.
mikr. BN 22670
2488 III Pol. 1820. 26 x 20,5 cm. K. ochr. 2 + s. 94+ k. 2.
Opr. pap. Pismo dwóch rąk. Tyt. na grzbiecie rkpsu: „Niemcewicz J. U. Kieystut.
Tragedya”. Na okł. przedn., s. 1 i 3 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Kieystut. Tragedya [w 5 aktach] przez J[uliana] U[rsyna] N[iemcewicza] 1820 r.”.
Odpis autoryzowany.
Uwaga: Tekst pisany przez NN osobę, poprawki i dopiski ręką J. U. Niemcewicza.
Druk: Wyd. T. Pazdanowski, „Przegląd Polski”, 1901, T. II, s. 181–204, 363–397.
245
mikr. BN 22671
2489 II Pol. [1785]. 23 x 19 cm. K. ochr. 2 + s. 152, s. nie zapis. 4.
Opr. sk. tłocz. ramki i elem. rośl. Opr. jak w rkpsie 2491, 2492, 2496. Autograf–czystopis.
Na grzbiecie tyt. jak niżej. Na s. 1 i 5 piecz. Bibl. Puławskiej.
Franciszek Zabłocki
„Sarmatyzm. Komedya w pięciu aktach”.
[II redakcja].
Druk: Dzieła ..., T. 3; Por. też. Nowy Korbut, T. VI, cz. 1, s. 490.
mikr. BN 17805
2490 II Pol. [1814]. 20 x 16,5 cm. K. ochr. 1 + s. 120.
Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Kopia. Tyt. na grzbiecie podobny jak niżej. Na s. 1 piecz.
Bibl. Puławskiej, tamże fragm. naklejki Bibl. Sieniawskiej.
Julian Ursyn Niemcewicz
„Jadwiga królowa polska czyli połączenie Litwy z Koroną Polską. [Drama muzyczne
w 3 aktach wierszem]”.
Druk:
Warszawa 1814.
mikr. BN 12919
2491 II Pol. [1781]. 23 x 19 cm. S. 110 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 3.
246
Opr. sk. tłocz., na grzbiecie tyt. mało czytelny, jak niżej. Na s. 1 i 5 pieczątka Bibl.
Puławskiej. Autograf–czystopis.
Franciszek Zabłocki
„Mężowie poprawieni przez swoie żony. Komedya we trzech aktach” wg Noël
Hauteroche’a „Les Apparances trompeuses, ou les maris infidèles”. Inny tyt. „Gamrat
albo ukaranie mężów”.
Uwaga: Zob. Bibl. Czart., rkps 2483, s. 113–170, gdzie zamieszczono brudnopis autografu.
Druk: Dzieła ..., T. 4 oraz inne wyd.
mikr. BN 17806
2492 II Pol. Koniec XVIII/pocz. XIX w. 23 x 19 cm. S. 176 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 2.
Opr. sk. tłocz. Por. wyżej rkps 2489, 2491, 2496. Tyt. na naklejce grzbietowej, podobny
jak niżej, zapożyczony w pełnej formie z: Nowy Korbut, T. VI, cz. 1. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej.
Franciszek Zabłocki
„Pasterz szalony. Komedja paster[s]ka w 5 aktach wolne przełożenie z Tomasza
Kornela [Thomas Corneille]”. Autograf.
Druk: Dzieła ..., T. 5.
mikr. BN 29768
2493 II Pol. 1822. 23 x 18 cm. K. ochr. 2 + S. 60 + 3 k. nlb., s. nie zapis. 3.
Opr. płperg. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Rozbicki – K. Chodkiewicz. Opera
1822. M. S.”. Na s. 48–56 „Nuty; Muzyka do aryiów [nr 1–12] w tey operze tragiczney użytych
247
– przez N[orberta] R[ozbickiego]”. Na okł. przedn. naklejka z nrem „27”. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej.
„Karol Chodkiewicz czyli wesele i pogrzeb. Opera tragiczna we trzech aktach z
przydatkiem dwóch transparamentów przez N[orberta] R[ozbickiego]”. Autograf.
Uwaga: Na s. 3 dedykacja – „Jaśnie Oświeconemu Xięciu Jegomości Adamowi
Czartoryskiemu kuratorowi szkół i kawalerowi błahą mą pracę poświęcam. Norbert Rozbicki”.
mikr. BN 12920
2494 II Pol., łac. [II poł. XVIII w.]. 24 x 18,5 cm. K. ochr. 2 + s. 76, s. nie zapis. 6.
Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Regulus wzór miłości ojczyzny. Trajedya włoskim językiem przez Imci Xiędza Piotra
Metastazyusza [Pietro A. Metastasio] napisana, na polski zaś język z niektórymi
odmianami przełożona”.
Uwaga: Na s. 67–73 dedykacja (tłumacza) dla króla Stanisława Augusta. Zob. Stanisław
Trembecki, Regulus [Uwagi krytyczne o tragedyi P. A. Metastasio]. Wyd. H. Biegeleisen,
Nieznane prace St. Trembeckiego, „Biblioteka Warszawska” 1897, T. 3, s. 301–311.
mikr. BN 17807
2495 II Pol. [koniec XVIII w.]. 22 x 13,5 cm. K. ochr. 2 + s. 50 + k. nlb. 3.
Pismo jednej ręki. Opr. płsk., czerw. Na grzbiecie złoc. tyt. jak niżej. Na s. 1 naklejka z
numerem „40”. Bibl. Sieniawskiej; na s. 3 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Klara, poema dramatyczne przez J. K.”.
248
mikr. BN 17808
2496 II Pol. [1786–1787]. 23 x 19,5 cm. K. ochr. 2 + s. 110.
Opr. sk. tłocz. ramki i elem. rośl. Por. wyżej rkpsy: 2489, 2491, 2492. Autograf–czystopis.
Tyt. na grzbiecie jak niżej. Na s. 1, 105, 110 piecz. Bibl. Puławskiej. Arch. Czartoryskich.
Franciszek Zabłocki
„Król w kraiu roskoszy [!]. Komedya zapustna we 3–ch aktach” wg sztuki M. A.
Legranda „Le Roi de Cacagne”.
Druk: „Dialog” 1960, nr 6.
mikr. BN 29769
2497 III Pol. 1818. 25,5 x 21,5 cm. K. ochr. 2 + s. 34, s. nie zapis. 1.
Opr. tekt. Pismo jednej ręki. Na k. ochr. verso spis treści. Na okł. przedn. naklejka Bibl.
Sieniawskiej z nr „31”, na tylnej ochr. trójkątna piecz. nieczytelna. Na s. 1 rys. piórkiem i piecz.
Bibl. Puławskiej.
„Kodex szubrawski zawierający Prawidła wedle których odbywaią obowiązki
szubrawcowie, w szczególności i całe towarzystwo w ogóle”.
Uwaga: Na s. 33 notatka o uchwaleniu Kodexu i
przepisaniu go 18 III 1818 r. i
stylizowana piecz. Towarzystwa Szubrawców wykonana piórkiem.
mikr. BN 17809
2498 II Pol. poł. XIX w. 20,5 x 17,5 cm. S. 92.
249
Opr. tekt. Litogr. Na grzbiecie atramentem tyt. „Pińsk”. Na s. 92 „Regestr”, na s. 1 piecz.
Bibl. Puławskiej.
Kazimierz Kontrym
„Exkursya z Pińska po nad [!] Prypecią do Dereszewicz w powiat Mozyrski, z ogulną
[!] na Polesie uwagę pod względem przemysłu, a osobliwie handlowego, w roku 1829”.
Druk: Egzemplarz niniejszy jest jednym z kilkudziesięciu litografii rkpsu K. Kontryma.
Zob. wyd. 2, Poznań 1839.
mikr. BN 17810
2499 II Łac., grecki [1601]. 22 x 16,5 cm. S. 46.
Opr. perg. zniszcz. Ślady po wiązaniach, widoczne złoc. ramki i ślady po odciśniętym
złotem herbie [?] na obu okł. Na okł. przedn. naklejka z nr „9” Bibl. Sieniawskiej; na s. 3 piecz.
Bibl. Puławskiej.
„In obitum [...] Elisabetae Euphemiae Radivilae de Visnieviec ducis[sae] in Niesviez et
Olika palatinae Trocen[sis], moerens cecinit hos threnos Parthenica sodalitas in
collegio Nesvisien[si] Societatis Jesu”
Treny na śmierć Elżbiety Eufemii z Wiśniowieckich Radziwiłłowej (zm. w 1601 r.),
ż. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, m. in. przez Jana Korzeniowskiego, s. 4–7,
24–25;
Jana
Brzuchowskiego,
s.
7–8;
Jana
Szumowskiego,
s.
8–9;
Albina
Szydłowieckiego, s. 9–10; Jana Czarkowskiego, s. 10–11, 23; Filipa Radkiewicza, s. 11–
12, 23–24; Łukasza Rynkowskiego, s. 12–13, 19–21; Jana Wonorowskiego, s. 13–14;
Wojciecha Żuchowskiego, s. 14–15, 26; Andrzeja Słupskiego, s. 15; Tomasza
Brzuchowskiego, s. 16; Aleksandra Szablowskiego, s. 16–17, 22–23; Stanisława
Wiszemirskiego, s. 20; Tomasza Mykońskiego, s. 22; Jakuba Wojny, s. 24; Macieja
Radowieckiego, s. 25; Walentego Czerwieńskiego, s. 27; Krzysztofa Czarkowskiego, s. 28;
Krzysztofa Rutkowskiego, s. 28–29; Stanisława Czarkowskiego, s. 29–30; Jana
Szygowskiego, s. 30–31; Leonarda Odachowskiego, s. 31–32; Hieronima Odachowskiego,
250
s. 32–33; Michała Ombutowicza, s. 34–35; Macieja Nieskurskiego [!], s. 35; Pawła
Moroczkowskiego, s. 36; Tomasza Wilkowskiego, s. 37; Andrzeja Walickiego, s. 38; Jana
Ulatowskiego, s. 39; Adama Kownackiego, s. 40–41; Mikołaja Uniechowskiego, s. 42;
Jana Molińskiego, s. 42 oraz rebus Macieja Radowieckiego, s. 43–44; NN, s. 45–46.
Uwaga: Rkps kaligrafowany, ozdobiony malowanymi ilustracjami w postaci herbów, scen
alegorycznych na s. 3, 8, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44. Dedykacja
dla Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła s. 2.
Prow.: Na s. 1 notatka – „Ascriptus Cathalogo Bibliothecae Arcis Nesuisiensis [...]”.
mikr. BN 17811
2500 II Pol. [II poł. XVIII w.]. 22,5 x 18,5 cm. K. ochr. 2 + s. 62, s. nie zapis. 11.
Opr. płsk. Stara paginacja atramentem 1–52. Pismo jednej ręki. Na s. 5 winieta tyt.
wykonana piórkiem z tyt. jak niżej. Tekst w ramkach. Tamże piecz. Bibl. Puławskiej.
„Wyciąg Konstytucyi ex Volumina Legum tyczących się Trybunału W[ielkieg]o
X[ięstw]a L[itewskieg]o. Konstytucya roku 1764.”
1. „Konstytucya roku 1764”. Wyciągi dotyczące sejmików i prawa prywatnego, s. 7–44.
Druk: Volumina Legum, T. VII, Petersburg 1860, s. 387–407.
2. „Konstytucya seymu Coronationis Anni 1764 [...]”; wyciągi dotyczące trybunałów,
1766, s. 45–52.
Druk: Volumina Legum, T. VII, s. 534–536.
3. [Wyciąg z konstytucji roku 1775] dotyczący trybunału litewskiego, s. 55–56.
Druk: Volumina Legum, T. VIII, s. 617–618.
4. „Regestr”, s. 53–54. Na s. 54 podano błędnie datę 1764 zamiast 1766.
mikr. BN 17812
251
2501 II Pol. ok. r. 1805. 20,5 x 16 cm. K. ochr. 2 + s. 26 + k. nlb. 1.
Opr. kart. Stara paginacja atramentem 1–24. Pismo dwóch rąk. Luźne okł. Na k. ochr.
recto uwaga pedagogiczna Hipolita Błotnickiego dla Augusta Czartoryskiego. Na okł. przedn.
naklejka z tyt. ręką H. Błotnickiego: „Szkółka domowa w Pau u Hr. St[anisława] Zam[oyskieg]o
dla szkoły Sieniawskiej”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Seweryna Duchińska
„Szkółka domowa”.
Kopia wiersza przepisana przez nieznaną osobę.
Uwaga: Zob. Bibl. Czart. rkps Ew. 1951.
Druk: „Wielkopolanin” 1885, nr 3–6 lub odb. Poznań 1885.
mikr. BN 22733
2502 II Niem. [po r. 1697]. 21 x 8,5 cm. K. ochr. 2 + s. 236, s. nie zapis. 26.
Opr. kartonowa. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie naklejka z tyt. ręką L. Bentkowskiego. Na
okł. przedn. naklejka z tyt. jak niżej i nrem „19”. Ręka piszącego niniejszy rkps, por. głosy
marginalne w rkpsie 2503. Na s. 1 i ostatniej piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Extracte aus dem Blutbuche 8 Febr[uar] – 10 Juni 1692”.
Wyciąg z ksiąg katowskich m. Torunia zawierający spis skazanych za różne przestępstwa,
ułożony według rodzaju kary.
Prow.: Zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Por. Bibl. Czart.
rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 22735
252
2503 II Niem. [koniec XVII–pocz. XVIII w.]. 22 x 9 cm. S. 126 + s. II, nie zapis. 16.
Opr. kartonowa, s. luźne. Pismo dwóch rąk. Na grzbiecie naklejka tyt. ręką L.
Bentkowskiego: „Czimmermaniana 1548 – [1]599”. Na okł. przedn. naklejka z numerem „18”
Bibl. Sieniawskiej. Na s. 1 i 126 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Kronika miasta Torunia z lat 1548 do 1599, spisana w końcu XVII wieku lub na
początku XVIII.
Prow.: Zakupiono w 1853 r. w księgarni Józefa Lissnera w Poznaniu (Por. Bibl. Czart.
rkps Ew. 2361, s. 71–74).
mikr. BN 22734
2504 I Pol. [1855]. 8,5 x 15,5 cm. K. ochr. 2 + s. 102, s. nie zapis. 10.
Opr. płsk. tłocz., klamra metalowa oraz sk. futerał na ołówek. Paginacja atramentem i
ołówkiem. Pismo jednej ręki. Na wewn. s. okł. tyln. kieszeń na luźne notatki. Na s. III recto
obrazki religijne. Na s. I piecz. Bibl. Puławskiej.
„Życie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego przez de Lansac tłumaczone przez Seweryna
Jana Wierzbiańskiego r[oku] P[ańskiego] 1855”. Autograf tłumacza.
mikr. BN 69918
2505 I Rjęz. 1836–1838. 25 x 22 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. II + 48, s. nie zapis. 38.
Opr. płsk. Oryg. Odcięcie dolnej cz. k. ochr. Drobne zapiski rachunkowe na wewn. s. okł.
przedn. Na wewn. s. k. tyt. obrazek religijny. K. ochr. recto piecz. Bibl. Puławskiej.
Paszport Karla Theodore’a Zumbülte’a profesora gimnazjum w Münster, opiekuna
Witolda Adama Czartoryskiego, wystawiony przez władze tego miasta.
253
mikr. BN 69919
2506 I Rjęz. 1837. 43,5 x 28 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. II + 48, s. nie zapis. 19.
Opr. płsk. Oryg. Na wewn. s. okł. przedn., s. II i 46 drobne zapiski rachunkowe i rys.
piórkiem. Na k. ochr. recto piecz. Bibl. Puławskiej.
Paszport Adama Witholde’a [Witolda Adama Czartoryskiego] wystawiony przez
[Leveson–Gower] lorda Granville ambasadora nadzwyczajnego Wielkiej Brytanii w
Paryżu, dnia 5 VIII 1837 r.
mikr. BN 69920
2507 II Pol., łac. 1650–1681. 20 x 17 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 58, s. nie zapis. 16.
Opr. płpł. Oryg. Pismo wielu rąk. S. dodatkowe: 5a–6a, 18a–18b. Na naklejce grzbietowej
tyt. ręką L. Bentkowskiego podobnie jak niżej. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Liber quietationum per [...] Joannem Pandlicki decanum Crosn[ensem], plebanum
Rogien[sem] [...] notarium confectus a[nn]o 1650”.
mikr. BN 25756
2508 II Pol. [1838]. 21 x 17 cm. K. ochr. 2 + s. 220, s. nie zapis. 8.
Opr. kartonowa. Pismo jednej ręki. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Adolf Mułkowski
„Rys dziejów piśmiennictwa greckiego i rzymskiego ułożył [...]. Piśmiennictwo
greckie. Kraków 1838”. Autograf.
254
mikr. BN 69921
2509 II Pol. [ok. r. 1829]. 21,5 x 17,5 cm. Poszyt. S. 10 + nlb. 2, s. nie zapis. 2.
Opr. pap. Litogr. Na s. 10 i cz. s. nlb. notatka atramentem dotycząca dóbr Wietki własności
ks. [...?] Lubomirskiej. S. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„O handlu Wietki i innych miejsc nad Sożem i w bliskości. Wyjątek z listu [...] Pawła
Odyńca administratora jej, pisanego pod d[niem] 26 marca 1829”.
mikr. BN 69922
2510 I Pol. [pocz. XIX w.]. 20 x 24,5 cm. S. 28, s. nie zapis. 2.
Poszyt bez opr., uszk. karty. Pismo jednej ręki. Na okł. przedn. piecz. Bibl. Puławskiej.
„Pisarze greccy i rzymscy, w wymowie i historyi. Od powstania do upadku tych
narodów” nieznanego autora.
1. Pisarze greccy, s. 1–15.
2. Pisarze rzymscy, s. 17–27.
mikr. BN 69923
2511 II Niem. [1828–1830]. 21 x 17,5 cm. S. 40, s. nie zapis. 21.
Opr. kartonowa. Pismo dwóch rąk. Na okł. przedn. tyt. ręką Karola Sienkiewicza: „Korn –
nowe”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
255
Spis nowych książek wystawionych na targach książki w Lipsku w latach 1828–1830
m.in. przez Johanna Gottlieba Korna, a sporządzony przez nieznaną osobę.
Uwaga: Na s. 2 ręką Karola Sienkiewicza dopisane trzy tytuły dzieł z roku 1828. Niektóre
skreślone atramentem lub ołówkiem, inne podkreślone czerw. kredką.
mikr. BN 22754
2512 I Pol. [1706–1726]. 20 x 16 cm i mniej. S. 58, s. nie zapis. 11.
Poszyt. Opr. pap. zniszcz. Stara foliacja czerw. atramentem k. 1–29. Pismo trzech rąk.
Rkps powstał przez oprawę trzech małych poszytów. Na k. tyt. będącej okładką, na s. 1 i 49
piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
„Mowy Adama Mikołaja Sieniawskiego hetmana w[ielkieg]o koronnego miane na
sejmach” przypuszczalnie w latach 1708–1726”.
1. Mowa do króla Augusta II, s. 1–16, pisana przez NN z poprawkami autora.
2. Mowa do tegoż, s. 17–38, pisana przez NN z poprawkami autora.
3. Mowa wygłoszona w nieznanych okolicznościach przepisana przez autora, s. 49–57.
mikr. BN 22744
2513 III Pol. 1695–1725. 25, 5 x 20,5 cm. K. ochr. 2 + s. VI + 524, s. nie zapis. 181.
Opr. płpł. Oryg. i 1 kopia współcz. Stara foliacja czerw. atramentem k. 1–250, nieaktualna.
Na kilku listach piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Adam Mikołaj Sieniawski wda bełski i kasztelan krakowski, hetman wielki koronny
Korespondencja.
Listy od następująych osób:
256
1. Wi[e]niawski Hieronim, 1695 (2), s. 1–6, oryg.
2. Wieniawski Marcin, 1715–1725, b.d. (115), s. 7–16, 21–32, 35–36; Zał. „Kopia listu [...]
marszałka generalnego do [...] [Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej] kasztelanowej
krakowskiej [...] w Lublinie [...] 1716”, s. 33–34; 37–524, ze śladami pieczęci.
Listy różne
3. Marcin Wieniawski do pułk. [Franciszka] Głogowskiego star. grabowieckiego, 1715, s.
17–20, oryg.
Uwaga: Uszk. stron przez naddarcie lub wyrwanie pieczęci, s. 307–309, 380, 436, 520.
mikr. BN 22129
2514 III Pol., franc. 1688–1706. 23,5 x 18 cm. K. ochr. 2 + s. 500 + k. nlb. 3, s. nie zapis. 148.
Opr. płpł. Oryg. Stara foliacja czerw. atramentem. Listy ułożono chronologicznie. Na
wielu piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Adam Mikołaj Sieniawski wda bełski
Korespondencja
Listy od żony Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej pisane od 10 X 1688 do 31 XII
1706 r.
Oryginalne listy (szt. 111), niektóre z piecz. sygnetową Lubomirskich h. Szreniawa, s. 3–
500.
Uwaga: s. 75–76, 97–98, 159–160, 315–316, 345–346 uszk. na skutek oddarcia.
mikr. BN 22130
2515 II Pol. 1663–1682. 31 x 20 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 264 + k. nlb. 4, s. nie zapis. 61.
257
Opr. płpł. Oryg. Stara foliacja czerw. atramentem k. 1–129. Na niektórych listach piecz.
Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Mikołaj Hieronim Sieniawski marszałek nadworny koronny, wojewoda wołyński i
hetman polny koronny
Korespondencja
Listy do żony Cecylii z Radziwiłłów Sieniawskiej pisane od 2 VII 1663 do 26 VII 1682
S. 69–248 oraz listy b.d., s. 1–68 i od s. 249–264 (64), oryg.
Uwaga: Uszk. wielu stron przez naddarcie lub wyrwanie piecz. przy otwieraniu listu przez
adresata.
mikr. BN 22131
2516 II Pol., franc. 1677–1712, b.d. 23 x 18,5 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 474 + k. nlb. 4, s. nie
zapis. 144.
Opr. płpł. Oryg. Stara foliacja czerw. atramentem dotyczy k. zawierających
korespondencję. Na niektórych listach piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Adam Mikołaj Sieniawski
Korespondencja
1. Listy do żony Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, od 16 II 1698 do 21 II 1705 (87),
s. 7–410; 1712 (2), s. 411–420 oraz listy b.d. [13 + zał.], s. 421–442, zał. s. 443–444; 445–474,
oryg.
2. List do matki [Elżbiety z Potockich Sieniawskiej], 1677, s. 3–6, oryg.
mikr. BN 22132
258
2517 II Pol. 1671–1717, b.d., 32,5 x 20 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 202 + k. nlb. 4, s. nie zapis.
58.
Opr. płpł. Numeracja listów i kart czerw. atramentem od 1 do 69 nieaktualna. Na s. 1 i 89
piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Sieniawscy: Mikołaj Hieronim i Adam Mikołaj.
Korespondencja
Mikołaj Hieronim Sieniawski chor. kor., wda wołyński
Listy od następujących osób:
1. Matczyński Marek, 1674–1682 (12), s. 1–48. oryg.
2. Wojakowski J[an]?, 1671, 1683 (2), s. 89–92, 97–98, oryg.
Adam Mikołaj Sieniawski star. lwowski i wda bełski
Listy od następujących osób:
3. Matczyński Marek, 1691–1697 (6), s. 49–52, 55–78, oryg.
4. Wojakowski J[an]?, 1689–1698 (12), s. 99–122, 135–138, 151–154, 159–162, 167–182,
oryg.
5. Wojakowski Kasper, 1696, 1716–1717 (9), s. 123–134, 143–150, 155–158, 163–166,
191–198, oryg.
6. Wojakowski Konstanty, 1706, 1714, b.d. (4), s. 139–142, 183–190, 199–202, oryg.
Korespondencja różnych osób
Listy następujących:
7. Matczyński Marek do Jana Bełchackiego łowczego buskiego, 1697, s. 53–54, oryg.
8. Tenże do [Stefana Bidzińskiego] kaszt. sandomierskiego i strażnika nadw. kor., b.d., s.
79–82.
9. Tenże do NN, b.d., s. 83–86, oryg.
10. Wojakowski J[an] do [Jana Sobieskiego] marsz. i hetm. w. kor., 1672, s. 93–96, oryg.
mikr. BN 22133
259
2518 IV Pol., franc. pocz. XVIII w. 34,5 x 21 cm. K. ochr. 2 + s. 530 + k. nlb. 3, s. nie zapis.
153.
Opr. płpł. Oryg. i kopie. Luźne s. 447–450. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Listy i różne papiery
Lubomirskich. BXC”. Na s. 1 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Lubomirscy.
Korespondencja i ordynanse wojskowe
Hieronim Augustyn Lubomirski hetm. w. kor.
Ordynanse i asygnacje wojskowe
1. Ordynans do gen. [Jakuba Henryka] Flemminga komendanta regimentu królowej w
sprawie udania się na leże zimowe do dóbr Ekonomii Samborskiej, 26 X 1702, s. 501–502,
brulion z poprawkami.
2. Ordynans do Grebena gen. lejtnanta regimentu pieszego o udanie się na leże zimowe do
dóbr kapituły lwowskiej, 26 X 1702, s. 503–504, brulion z poprawkami.
3. Ordynans do gen. [Nenchy] kwatermistrza regimentu pieszego o udanie się na leże
zimowe do dóbr benedyktynek lwowskich, 26 X 1702, s. 505–506, brulion z poprawkami.
4. Ordynans do gen. Brandta d–cy regimentu pieszego, 26 1702, s. 507–508, brulion z
poprawkami.
5.
Ordynans
dla
regimentu
pieszego
kasztelana
kamienieckiego
[Nikodema
Żaboklickiego], 26 X 1702, s. 509–510, brulion z popr.
6. „Assygnacya [...] [Adamowi Mikołajowi] Sieniawskiemu [...] na hibernę do różnych
dóbr [archidiecezji lwowskiej] na buławę polną 1703”, 9 II Tarnopol, s. 511–512, oryg. oraz do
starostw: jaworowskiego, lubaczowskiego i hrubieszowskiego, 18 X 1704, Myślenice, s. 513–14,
oryg.
7. Ordynans dla NN por. chorągwi i marsz. związkowego o udanie się pod komendę
Adama Mikołaja Sieniawskiego hetm. w. kor., 24 III 1705, s. 515–516, oryg.
Listy do następujących osób:
8. Czartoryski Michał Jerzy wda wołyński, 1679, s. 55–58, oryg.
9. [Radziejowski Michał] prymas, 1703, s. 377–380, oryg.
10. Sieniawski Adam Mikołaj star. lwowski, wda bełski, 1687–1706 (105), s. 75–84, 89–
376, 381–406, 411–498, oryg.
260
11. Sieniawski Mikołaj Hieronim chor. kor., star. lwowski, wda wołyński, marsz. n. kor.,
1672–1683 (13), s. 25–54, 59–74, 85–88, oryg.
12. [Kurdwanowski Mikołaj] podstoli halicki, 1704, s. 407–410, oryg.
Korespondencja różna
Listy następujących osób:
13. Lubomirski Jerzy [Sebastian] marsz. n. kor. do [Michała] Zebrzydowskiego miecznika
kor., 1648, s. 19–22, oryg.
14. Lubomirski [Józef Karol] koniuszy kor. do [Adama Mikołaja Sieniawskiego] star.
lwowskiego, 1690, s. 519–522, oryg.
15. Lubomirski [Józef Stanisław] opat tyniecki do [Adama Mik. Sieniawskiego] wdy
bełskiego, 1694, s. 525–528, oryg.
16. Lubomirski Stanisław wdy krak. do [Michała Zebrzydowskiego] star. lanckorońskiego
i miecznika kor., 1643–1648 (4), s. 1–16, oryg.
Uwaga: Spis dokumentów ze s. 529 nie odpowiada zawartości rkpsu.
mikr. BN 22134
2519 IV Rjęz. II poł. XVI–końca XVII w. 37,5 x 25 cm i mniej.K. ochr. 2 + s. 364, s. nie zapis.
83.
Opr. płperg., po konserwacji. Na grzbiecie tłocz. tyt.: „Archiwum Czartoryskich. Akta za
Wazów i listy oryginalne królewskie”. Oryg. i kopie. Na s. 1–4 „Spis dokumentów [...]” ręką
Leona Bentkowskiego. Rkps powstał przez oprawienie luźnych dok. pochodzących z XVI i
XVII w. Na s. 11 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta historyczne i korespondencja do dziejów Polski od XVI do XVII wieku.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
261
Polska
Zygmunt III Waza
1. Kontrakt ślubny Konstancji Austriaczki i króla Zygmunta III wystawiony przez Marię
arcyks. austr. matkę i Ferdynanda arcyks. austr. brata, 23 X 1605, Graz, s. 287–304, oryg.
2. List króla Zygmunta III do NN, 1605, s. 267–270, oryg.
Władysław IV król pol.
Korespondencja
Listy od następujących osób:
3. [Gembicki Piotr] bp krak., 1646, s. 62–63, kopia współcz.
4. [Lubomirski Stanisław] wda krak., 1646 ,s. 55–58, kopia współcz.
5. Urban VIII papież, 1643, s. 173, kopia współcz.
6. Zadzik Jakub bp chełmiński [do królewicza Władysława Zygmunta, późn. króla], 1628,
s. 43, kopia współcz.
Jan Kazimierz król pol.
Korespondencja
Listy od następujących osób:
7. Fryderyk Wilhelm elektor brand., 1650, s. 183–186, oryg.
8. Kisiel Adam wda kij., 1650, s. 69–76, kopia współcz.
List do:
9. NN, [w sprawie oddania ponownego sołtystwa w Hocznej danego nieopatrznie
Wojciechowi Jezierskiemu z pow. oszmiańskiego, a dzierżonego przez niejaką Barwałdzką,
1665, s. 359–360, oryg.
Kurlandia
Listy różnych osób:
10. Gustaw Adolf król szwedz. do [Wilhelma] ks. kurlandzkiego, 1621, s. 147–150, kopia
współcz..
11. Świadectwo Rektora Uniwersytetu w Rostocku do Wilhelma ks. kurlandzkiego,
potwierdzone przez króla szwedz. Gustawa Adolfa w Rydze, 19 IX 1621, s. 151–156, oryg.
podp. Gustawa Adolfa.
262
Prusy Książęce
12. „O mieyscu Xiążęcia Pruskiego w Radzie”, [1652], s. 81–82.
Stosunki polsko–szwedzkie 1620 r.
13. Plenipotencja dla senatorów pol. do paktowania ze Szwecją, 10 III 1620, Warszawa, s.
35–36, oryg.
14. „Praescriptum instructionis [...] Joanni Carolo Chodkiewicz [...], Joanni Gothardo a
Thisenhausen [...], [Christophoro] Wiesiołowski Ronenburgensi cap[ita]neis, Bartholomaeo
Ważyński succamerario Dorpatensi [...]” (dotyczy komisarzy do paktowania ze Szwecją), 13 III
1620, Warszawa, s. 29–34, 2 kopie współcz.
Stosunki polsko–tureckie
15. „Wywód woyny przeciw Turkom”, [ok. r. 1646], s. 58–61.
B. Państwa obce
Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
Cesarz
16. Zygmunt III król pol. do cesarza Rudolfa II, 1600, s. 257–260, oryg.
17. Leopold I cesarz do Jana hr. Retel, 1670, s. 167–170, kopia współcz.
Rosja
18. List Cypriana Pawła Brzostowskiego [ i in.] do NN hetmana carskiego, 1660, s. 97–
100, oryg.
Szwecja
19. Listy Gustawa Adolfa do NN, 1616–1625 (4), s. 145–146, 157–158, 159–162, 163–
164, kopie współcz.
Węgry
20. List Leopolda I ces. rzym.–niem. do hrabiów Królestwa Węgier, 1699, s. 171–172,
kopia współcz.
URZĘDY
Akta z lat 1644–1661
263
21. Władysław IV król, List do mieszczan [wil.] akredytujący Marcjana Wituskiego swego
sekr. jako zastępcę i plenipotenta w sprawach sądowych, 14 III 1644, Lwów, s. 337–340, kopia z
XVIII w.
22. Tenże, Uniwersał w sprawie nominowania na urzędy w Prusach, III 1645, Warszawa,
s. 341–342, kopia współcz.
23. Jan Kazimierz król, Przywilej dla Cypriana Pawła Brzostowskiego na starostwo
dawgowskie, 1661, s. 357–358, oryg.
Korespondencja
Listy różnych osób:
24. [De la Gardie], Delagardie Jacobus do [Jana Karola Chodkiewicza] wdy wil., 1621, s.
209–210, [oryg. ?].
25. [Gembicki Piotr] bp krak. do [Jerzego Ossolińskiego] kancl. w. kor., [1646], s. 63–64,
kopia wspólcz.
26. Jasnogórski Stanisław [kuchmistrz kor.] do [Zygmunta Kazanowskiego] star.
kokenhauskiego, 1625, s. 44–45, kopia współcz.
27. Jerzy Wilhelm margr. brand. do Krzysztofa Radziwiłła, 1629 (2), s. 137–144, oryg.
28. Konstancja królowa pol. do Adama Czarnkowskiego wdy łęczyckiego i gen.
wielkopol., 1625, s. 305–308, oryg.
29. Lampugnano Philippo do [Zygmunta Kazanowskiego] star. kokenhauskiego, 1628, s.
45–46, kopia.
30. Maksymilian elektor bawarski do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, 1604, s.
131–134, oryg.
31. [Prażmowski Mikołaj] bp łucki, kancl. w. kor. do [Bogusława Radziwiłła] koniuszego
lit., 1661, s. 107–110, oryg.
32. Senatorowie pol. do [Jerzego Sebastiana] Lubomirskiego hetm. p. kor., 1666, s. 111–
112, kopia współcz.
33. [Sofon–gazy aga] do Bogusława Radziwiłła koniuszego lit., 1661, s. 191–194, oryg.
34. Strale [Olafus?] do Jana Karola Chodkiewicza star. żmudzkiego, 1603, s. 205–208,
oryg.
35. Wasyl wda mołdawski do Janusza Radziwiłła podkom. lit., 1644 (2), s. 175–182, oryg.
36. Władysław Zygmunt [późn. Władysław IV] do [Zygmunta Kazanowskiego] star.
kokenhauskiego, 1682, s. 43, kopia.
264
37. Władysław IV król do Krzysztofa Wiesiołowskiego marsz. n. lit., 1633, s. 311–312,
oryg.
38. Zygmunt III król do Hieronima Chodkiewicza koniuszego lit., 1592, s. 261–262, oryg.,
uszk.
39. Tenże do Krzysztofa Naruszewicza podsk. lit., 1626, s. 275–276, oryg.
40. NN do Michała Kazimierza Radziwiłła, 1660, s. 187–190, oryg.
41. NN do [Lwa Sapiehy] kancl. w. lit., 1608, s. 11–14, kopia współcz.
42. NN do [sekr. kor.?], 1646, s. 61–62, kopia współcz..
SKARB
Akta z lat 1599–1661
43. Zygmunt III król, „Consens [...] Mikołaiowi Wolskiemu miecznikowi” na kopalnię
żelaza zwaną „Kawęczyńska” w starostwie krzepickim, 3 II 1599, Kraków, s. 255–256, oryg.
44. Zygmunt III król, Zgoda na sprzedaż dzierżawy Wójtowe Sioło Piotrowi
Olszewskiemu przez Krzysztofa Sapiehę, 27 II 1626, Warszawa, s, 281–282, oryg.
45. Władysław IV król, Nadanie prawa handlu saletrą na 6 lat dla Samuela de Lyma
[Lymy] na określonych przez króla warunkach, w myśl ustaw sejmowych z roku 1620 i 1626, 17
XI 1639, Warszawa, s. 315–316, kopia współcz.
46. Tenże, Uniwersał do szlachty i urzędników ziem pruskich w sprawie czopowego, 15 III
1644, Wilno, s. 335–336, oryg.
47. Tenże, „Consens [...] [Piotrowi] Olszewskiemu pisarzowi grodzkiemu słonimskiemu y
małżonce [Katarzynie Słowińskiey] [...] na arendę dóbr Woytowe Sioło [...] do lat 6”, 19 XI
1646, Warszawa, s. 343–344, oryg.
48. Jan Kazimierz, „List podawczy [...]” do dworzanina skarbowego o nadaniu starostwa
dawgowskiego Cyprianowi Pawłowi Brzostowskiemu ref. i pis. lit., 1661, s. 355–356, oryg.
WOJSKO
49. „Artykuły woienne hetmańskie authoritate seymu approbowane 1609”, kopia z XVIII
w., s. 15–24.
50. Zygmunt III król, Nominacja [Henryka] Denhoffa na pułk. wojsk kor., 18 III 1626,
Warszawa, s. 277–278, oryg.
51. Władysław IV, List przypowiedni dla Samuela Osińskiego, 27 II 1640, Warszawa, s.
319–320, kopia współcz. wpisu do ks. radzieckich malborskich.
265
52. „Powinność strzelcom w[e] włości Kwasowskiey w siele Odle [...] mieszkaiącym”,
1650, s. 77–80, oryg.
53. Skarga w imieniu Adama Sakowicza wdy smoleńskiego na żołnierzy chorągwi
husarskiej o szkody wyrządzone w Ekonomii Szadowskiej, 1660, s. 101–102, kopia współcz. z
ks. grodzkich upickich.
MIASTA 1607–1654
54. Zygmunt III król, Zatwierdzenie ugody między mieszczanami m. Kazimierza (przy
Krakowie) a ks. Turskim prepozytem klasztoru św. Jadwigi na Stradomiu, 11 X 1607, Kraków,
s. 263–266, oryg. podp. przez Macieja Pstrokońskiego podkancl. kor.
55. Pismo Gustawa Adolfa króla szwedz. do rajców i senatu m. Gdańska, 1623–1625 (2),
s. 165–166, 159–160, kopie z XVIII w. oraz zał. „Formula assecurationis [...]”, s. 161–162.
KOŚCIÓŁ
Papiestwo
56. List Władysława IV króla do papieża Urbana VIII, 1643, s. 173–174, kopia współcz.
Kardynałowie
57. List NN do kardynała Francesco Buonvisio, 1633, s. 239–246, kopia współcz.
58. „Oratio Jacobi Sobieski palatini Russiae ad Marium Filonardi [...] nuntium in Polonia
apostolicum [...] de anno Domini 1643”, s. 47–50, kopia z XVIII w.
Kościół w Polsce
59. List Zygmunta III króla do kard. Jerzego Radziwiłła, 1591, s. 249–252, oryg.
60. List tegoż do Stanisława Siecińskiego bpa przemyskiego, 1616, s. 271–272, oryg.
Zakony w Polsce
61. List NN do dominikanów we Lwowie, 1641, s. 51–54, kopia współcz.
62. Hieronim Augustyn Lubomirski, Memoriał w sprawach bożogrobców, 1670, s. 237–
238, kopia.
63. Jan Kazimierz król, Dok. potwierdzający przywileje nadane przez swoich
poprzedników dla cerkwi Iwanowskiej w Grodnie, 20 VIII 1653, Lwów, s. 345–348, kopia z
XVIII w.
Kościół we Francji
266
64. List biskupa Beauvais do NN, 1680, s. 247–248, oryg.
PRYWATNE
Akta z lat 1507–1668. Kopie i oryg.
65. Bohdan wda i hospodar mołdawski, Przywilej nadający Rusołowi pustkowia Zarewt i
Krynicę za wierną służbę z celem założenia wsi, 1507, s. 195–196, kopia z XVII w.
Zob. oryg. Bibl. Czart., dok. perg. 696.
66. Zygmunt III król, „Decretum libertationis a foro coram Sacra Maiestate Regia ad
consiliares [...] inter [Paulum] Pernus et cives Leopolienses ratione molendini Zimnowodzki
[...]” 1591, Kraków, s. 253–254, oryg.
67. Tenże, Dekret w sprawie sporu między Mikołajem Wolskim a sukcesorami Jana
Bogusławskiego, 1629, Warszawa, s. 279–280, 273–274, 283–286, oryg.
68. Pozew dla Gerarda Denhoffa złożony przez Udalryka przeora kartuzów, 1 X 1635,
Starogard [Gdański], s. 325–326, oryg.
69. Pozew dla Reginy Młodzik ż. Tomasza rajcy kleparskiego od Franciszka Czechowicza
obywatela m. Kazimierza, 1636, s. 313–314, oryg.
70. Pozew dla Gerarda Denhoffa od Krzysztofa Polensa, 1 VI 1640, Starogard [Gdański],
s. 321–322, oryg.
71. Pozew dla tegoż od Sikorskiego, 21 XII 1641, Starogard [Gdański], s. 323–324, oryg.
72. Władysław IV król, Dekret potwierdzający postanowienie urzędu radzieckiego w
sporze między Stanisławem Starczewskim a Andrzejem Węgrzynowiczem, 1641, Warszawa, s.
327–330, oryg.
73. Tenże, Dekret powtórny w tej samej sprawie, 1644, Wilno, s. 331–334, oryg.
74. „Quity, które mi odesłał [...] Stanisław Zadorski cześnik kor. [...] z Warszawy [...]
k[się]dza Jana Zaidlicza proboszcza Ś[więteg]o Krzyża” w Warszawie, [1647–1648], s. 68,
kopia współcz.
75. Skarga Hieronima Zawiszy na dwóch hajduków o zabicie stangreta, 1658, s. 89–92,
potwierdzony wypis z ks. wojewodzińskich mińskich.
76. Jan Kazimierz król, Dekret w sprawie sporu między Michałem Krauze a Janem
Miroszem, 1660, Kraków, s. 351–354, oryg.
77. Protokół egzekutorów testamentu Szumowskiego wojskiego przemyskiego w
Przeworsku w 1668 roku, s. 113–120, kopia współcz.
Korespondencja
267
Listy różnych osób:
78. Albrecht ks. Friedlandu do NN, 1628, s. 135–136, oryg.
79. Bertumius Franciscus Antonius kard. do NN, 1607, s. 221–226, kopia współcz.
80. Brzostowski Cyprian Paweł [ i in.] do [Aleksandra Połubińskiego] pis. p. lit., 1660 (2),
s. 93–96, 103–106, oryg.
81. Buonvisio Francesco kard. do księdza Melani, 1673, s. 231–232, oryg.
82. Tenże do NN, 1673–1673 (2), s. 233–236, oryg.
83. Car[r] (Kar) Robert do NN, 1622 (3), s. 213–216, 219–220, oryg.
84. Cilli da Pistoia Aless[andro] do ks. Urbino, 1612, s. 227–230, oryg.
85. Forgacz Adam do NN, 1678, s. 211–212, kopia współcz.
86. Kazanowski Zygmunt do NN, 1628, s. 43–44, kopia współcz.
87. Maksymilian arcyks. austr. do Wolfena, 1597, s. 127–130, oryg.
88. Rakoszowski Andrzej do Piotra Borzyszkowskiego, 1625, s. 39–42, oryg.
89. NN do Baluse, 1667, s. 203–204, oryg.
90. NN do Colverta, 1622, s. 37–38, kopia XVIII w.
91. NN do [Lambo?], [1622], s. 217–218, oryg.
92. NN, 1618 (2), s. 25–26, 27–28, kopia współcz.
93. „List. Amicus ad amicum”, 1646, s. 64–66, kopia oraz „Respons [...]”, 1646, s. 66–67.
Varia
94. „Altercatio Hadriani Augusti et Epicteti philosophi”, s. 83–84.
95. „Contra Calvinum”. Wiersz, (pismo ulotne), s. 86.
96. „Haereticorum virus contra Jesuitas”. Wiersz, s. 85–86.
97. „Initium Quinti Affangelii secundum Lutherum”, s. 86–87.
mikr. BN 22154
2520 IV Pol., łac. 1677–1685, 1721. 32,5 x 21 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 76 + k. nlb. 5, s. nie
zapis. 42.
Opr. kartonowa. Stara foliacja atramentem 1–37. Na grzbiecie naklejka z tyt.: „Sieniawski
Adam Mikołaj”. Na naklejce okł. przedn. tyt.: „Sieniawski od 1677 do 1687. Listy Adama
268
Mikołaja Sieniawskiego hetmana w[ielkieg]o koronnego do swej matki, list z roku 1721 do
kogo, nie wiadomo”. Tamże i na niektórych listach piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Adam Mikołaj Sieniawski
Korespondencja
Listy do rodziców i innych osób:
1. Sieniawski Mikołaj Hieronim ojciec, 1677–1683 (4), s. 1–4, 21–24.
2. Sieniawska z Radziwiłłów Cecylia matka, 1677–1684, b.d. (14), s. 5–20, 31–44, 49–70,
oryg.
3. [Czartoryski Michał Jerzy] wda wołyński, 1672, s. 25–28, oryg.
4. NN, 1721, s. 73–76, oryg.
mikr. BN 22158
2521 IV Pol., 1659–1682, b.d. 31,5 x 21 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 68 + k. nlb. 2, s. nie zapis.
32.
Opr. tekt. Oryg. Stara foliacja czerw. atramentem 1–33. Na okł. przedn. naklejka z tyt.:
„Sieniawski. Od 1659–1682. Listy Mikołaja Hieronima Sieniawskiego do swej matki i różnych
osób”. Tamże i na s. 1 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Mikołaj Hieronim Sieniawski
Korespondencja
1. Listy do matki Elżbiety z Potockich Sieniawskiej, 1659–1671 (12), s. 1–48, oryg.
Listy do różnych osób:
2. Dzierżanowski Andrzej ekonom dóbr, 1676, s. 53–56, oryg.
3. Fox ksiądz, b.d., s. 63–68, oryg.
4. [Proboszcz z Przeworska], b.d., s. 61–62, oryg.
5. NN, 1675, s. 51–52, oryg.
6. NN, 1682, s. 57–60, oryg.
269
mikr. BN 22145
2522 IV Pol., niem. 1662. 33 x 11 cm. K. ochr. 1 + s. VI + 150, s. nie zapis. 57.
Opr. płsk. zniszcz., luźne strony. Oryg. Format dutki. Pismo wielu rąk. Na wewn. s. okł.
przedn. i naklejce tyt. jak niżej ręką Jana Witoszyńskiego. Na naklejce nr „36”. Na k. ochr. i s. 1,
144, 150 piecz. Bibl. Czartoryskich.
„[...] Role regimentowe [...] Łukasza Opalińskiego marszałka nadwor[nego] kor. ab
anno 1622 ad a[nn]um 1665 y daley”.
mikr. BN 1910
2523 IV Pol. 1700. 30,5 x 19,5 cm. K. ochr 2 + s. 152, s. nie zapis. 22.
Opr. płpł. Pismo jednej ręki. Na naklejkach okł. przedn. i k. ochr. tyt. pisane przez różne
osoby; w tym na naklejce k. przedn. ochr. ręką Jana Witoszyńskiego. Na k. ochr. i s. 21, 152
piecz. Bibl. Czartoryskich.
„Actus Commissiey Hybernowey Lwowskiey w roku Pańskim 1700”.
Spis chorągwi i pułków (z podaniem dowódców), na które przeznaczono pieniądze
hibernowe z wyszczególnieniem ich wysokości.
Uwaga: Zob. Bibl. Czart. rkps 2557.
mikr. BN 1893
2524 IV Pol. 1695–1697. 31,5 x 20 cm. K. ochr. 2 + s. 364, s. nie zapis. 12.
270
Opr. płsk. zniszcz. podobnie jak strony. Pismo dwóch rąk. S. 5–8, 267a–268a, 357a–358b
luźne. Na grzbiecie naklejka z tyt.: „Actus Commissiey hibernowey Lwowskiey” adekwatnym
tylko dla pierwszej cz. rkpsu. Na s. 1 i 364 piecz. Bibl. Czartoryskich.
Akta komisji hibernowych we Lwowie.
Spis chorągwi i pułków (z podaniem dowódców), na które przeznaczono pieniądze
hibernowe z wyszczególnieniem ich wysokości.
1. „Actus Commissiey Hibernowey Lwowskiey za szczęśliwym powrotem z kampaniey
[...] [Adama M. Sieniawskiego] kasztelana krakowskie[g]o hetmana wielkie[g]o koronnego [...]
1695to odprawioney”, s. 1–161.
2. „Actus combinaciey hybernowey Warszawskiey po rozwiązaniu związku woyska Je–
[g]o Kr[ólewskiey] M[o]ści y Rz[eczy]p[ospo]l[i]tey podczas electiey [...] króla [...] Augusta
Wtórego in Julio odprawioney [...] 1697mo pro A[nn]o 1696to”, s. 167–358.
3. List Adama M. Sieniawskiego do NN, [1703], s. 357a–358a, oryg., luźny.
mikr. BN 1895
2525 IV Pol. 1724–1742. 32 x 20,5 cm. K. ochr. 2 + s. 660. Stara paginacja atramentem 1–158,
1–155, 1–162, 1–165 dzieli rkps na cztery cz. i obejmuje tylko s. zapisane, s. nie zapis. 13.
Opr. tekt. uszk., tasiemki do wiązania. Pismo trzech rąk. Oryg. Na grzbiecie naklejka z tyt.
ręką Leona Bentkowskiego: „Percepty z różnych intrat 1723”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Rachunki dochodów i wydatków starostwa wieliskiego w dawnym wojew. witebskim
z lat 1724–1727 oraz notatką z początku 1729 r.
s. 7–655.
Ponadto:
1. „Percepty z różnych intrat pi[e]niędzy tak w głowiźnie po [...] panu de Thamps maiorze
[...] pozostałych iako też y remanentów za rok 1723 wybranych”, s. 1–6 z podpisami
sprawującego percepty Krzysztofa Petrusewicza.
271
2. „[...] punkta z listu [...] pułkownika Bucholca [Bucholtza] [...] y wydyktowane przez
samego [...] [Fryderyka Michała Czartoryskiego] [...] podkanclerzego [lit.] w Warszawie na
[dzień] 28 novembra 1742”, dotycząca prowadzenia rachunków i ksiąg starostwa wieliskiego, s.
657–660, luźne.
Uwaga: Starostwo wieliskie objął Adam Kazimierz Czartoryski (ur. 1731 r.) po
Konopackich, długo po r.1727. Prawdopodobnie także przejął niniejszy tom akt starostwa i
wcielił do archiwum Czartoryskich.
mikr. BN 16821
2526 IV Pol. 1660–1662. 30,5 x 20,5 cm. K. ochr. 2 + s. 168, s. nie zapis. 33.
Opr. tłocz. zniszcz. pochodzi z II poł. XVII w., ramki z tłocz. elem. rośl., ślady po
wiązaniach sk., luźne s. później dołączone 15a–16a, 141–142, 157–160. Na grzbiecie fragm.
naklejki z tyt. L. Bentkowskiego: „[Rachu]nki wojskowe 1661”. Pismo kilku rąk. Na k. ochr.
przedn. tyt.: „Signum. Connotacya rachunków P[ana] Dzierżanowskiego”. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej.
Materiały publiczne i prywatne z lat 1660–1662.
PUBLICZNE
Akta związku wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w roku 1661
1. „Artykuły z koła rycerskiego zgodnie wszystkich braci namówione y w roku 1661 die
Septembris spisane”, s. 156–159.
2. „Jurament [...] [Kazimierza Chwalibóg Żeromskiego] marszałka naszego”, s. 159–160.
3. „Jurament [...] consiliarzów, pułkowników, rotmistrzów, poruczników, officyerów y
towarzystwa, który każdy ex persona sua [...] marszałkowi [Kaz. Chwalibóg Żeromskiemu]
powinni”, [1661], s. 160–161.
4. „Suffragium militis oppressi et nobilitatis”, s. 162–164.
5. „Informatia ad suffragium nostrum oppressi militis et nobilitatis W[ielkiego] X[ię–
[stw]a Litewskieg[o] [...] [Kazimierzowi Chwalibóg Żeromskiemu] marszałkowi od nas woysk
zgodnie obranemu dana”, [1661], s. 165–168 oraz na wewn. s. okł. tylnej.
272
PRYWATNE
Sieniawscy
6. Rachunki przychodów i rozchodów dóbr szkłowskich prowadzone przez Andrzeja
Dzierżanowskiego w l. 1660–1663, s. 1–126, 136–137; oraz inne dokumenty:
a/ „Roku Pańskiego 1661 die 14 Septembris. Spisowanie rzeczy pozostałych po śmierci
[...] Jana Piruskiego”, s. 1–4;
b/ list Gabriela Naumowicza i Andrzeja Szejelki do A. Dzierżanowskiego, [1662], s. 19,
oryg.
c/ list Hieronima Orwita do A. Dzierżanowskiego, [1662], s. 135a–136a.
7. Pokwitowania pobrania przez różne osoby; pieniędzy, zboża, inwentarza żywego,
żywności wydawane przez ekonoma dóbr szkłowskich Andrzeja Dzierżanowskiego w r. 1661, s.
151–152 oraz w r. 1662, s. 141–145, 152–153.
Uwaga: Na s. wewn. okł. przedn. zapiski drobne NN ręką.
mikr. BN 16822
2527 IV Pol. 1713–1721. 31,5 x 19 cm. S. 136. S. nie zapis. 41.
Opr. płsk., zniszcz., fragm. wiązań tasiemkowych. Oryg. Pismo kilku rąk. Na wewn. s. okł.
drobne zapiski rachunkowe. Na okł. trudno czytelne tyt.: „Regestr sukien [...]” i „Regestr barwy
1713–1721”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Rachunki wydatków na sukno i ubiory dla czeladzi i chorągwi nadwornych w
dobrach, głównie oleszyckich Adama Mikołaja Sieniawskiego, prowadzone w latach 1713–
1721.
Uwaga: Rkps pisany także od końca. Na wewn. s. okł. tylnej notatka z pocz. XVIII w.:
„Quousque vixero iestem obligatus Joanni Witoszeński [Witoszyński] et coram Deo et
hominibus na co się piszę. J. Barański”.
273
mikr. BN 16823
2528 IV Pol. 1668–1694. 30,5 x 19 cm. K. ochr. 1 + s. 190, s. nie zapis. 36.
Opr. sk. tłocz. w ramki i elem. geometryczny. Ślady po wiązaniach. Pismo kilku rąk. Na s.
1 tyt.: „Regestr sług młodzi pokojowych in anno 1668 vo”. Na s. 1 i 9 piecz. Bibl. Puławskiej.
Księga rachunkowa zawierająca rejestry wypłaconych pieniędzy poszczególnym
osobom, należącym do dworu Stanisława Opalińskiego star. nowokorczyńskiego w
latach 1668–1694.
mikr. BN 16824
2529 IV Pol. 1705–1710. 30,5 x 19 cm. K. ochr. 2 + s. 90, s. nie zapis. 15.
Opr. sk., tłocz. ramki., wiązania sk. Oryg. Ślady wyciętych kart między s. 8 a 9. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
Adam Mikołaj Sieniawski
Regestry podatków ściągniętych z miasta Szkłowa oraz wydatków poniesionych przez
miasto związanych ze stacjonowaniem wojsk carskich i W. Ks. Lit. w latach 1705–
1710.
mikr. BN 16830
2530 IV Pol. 1713–1715. 30,5 x 19,5 cm. S. 176. S. nie zapis. 88.
Opr. płsk. zniszcz. luźne s. 1–34. Pismo wielu rąk. Na naklejce grzbietowej tyt. ręką L.
Bentkowskiego: „Rachunki wojskowe 1712” nie odpowiadający treści rkpsu. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej.
274
Adam Mikołaj Sieniawski
„Regestra percept y expens różnych zaczęte die 16 septembris 1712”.
Różne regestry i rachunki gospodarcze (w tym kuchenne) dworu hetmańskiego w
poszczególnych rezydencjach, wykazy wydanych nakładów na barwę dla służby z dóbr
kluczy: Sieniawa, Oleszyce i innych majętności Adama M. Sieniawskiego w latach 1712–
1716.
Rękopis zawiera ponadto:
1. Regestr sreber przywiezionych z rezydencji Sieniawskich w Warszawie [do Sieniawy
lub Oleszyc], 1712, s. 73; spisy sreber i „naczynia” w rezydencjach: we Lwowie, 1713–1714, s.
74–77, 82–85, 93, w Dzikowie, 1713, s. 81, w Sieniawie, 1714, s. 87–91; obrusów: w Sieniawie,
Dzikowie 1713–1716, s. 78–79, 85, 90–92, bez miejsca, 1716, s. 103.
Uwaga: Ślady wyrwania k. przed spaginowaniem między s. 72–73; s. 175–176 oddarta.
mikr. BN 29770
2531 IV Pol. 1708–1709. 31 x 19 cm. K. ochr. 1 + s. 120, s. nie zapis. 33.
Opr. płpł., niegdyś płsk., zniszcz. Oryg. Na grzbiecie naklejka z tyt. ręką L.
Bentkowskiego: „Rachunki wojskowe 170[8]”. Na s. 9 piecz. Bibl. Puławskiej.
Adam Mikołaj Sieniawski hetman wielki koronny
Regestry, kwity, pokwitowania, rachunki wojskowe dotyczące sum pieniężnych z
dóbr Jarosław, Brzeżany i in. z przeznaczeniem na wojsko pod dowództwem Adama
Mikołaja Sieniawskiego w l. 1708–1709.
s. 1–91, 120.
Rękopis zawiera ponadto:
1. List Jana Turskiego do Szornela towarzysza chorągwi husarskiej Adama M.
Sieniewskiego, 1709, s. 95–98 oraz zał. – pokwitowanie Mateusza Zarzeckiego, s. 97.
2. „Copia kwitu danego [...] Brzezińskiemu [...] po hibernę na pensy[e] buławy [wielkiey
kor.] z starostwa grybowskiego”, 1708, s. 99.
275
3. „A[nn]o 1709 d[ie] 3 januarij w Jarosławiu. Percepta od [...] Turskiego chorążego
królewicza [...] Augusta, hiberny przysłaney z dobczyckiego starostwa i innych dóbr [...]”, s.
101–105.
4. Rachunki hiberny Jana Turskiego, 1708, s. 93.
5. Drobne zapiski rachunkowe i notatki, na wewn. s. okł. przedn. i tyln.
mikr. BN 29771
2532 IV Pol. 1764–1765. 39 x 24 cm. K. ochr. 1 + s. 38, s. nie zapis. 2.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Poszyt. Oryg. Tyt. na naklejce okł. przedn. jak niżej. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek z garnizonu Międzyboskiego [...] [Augusta Aleksandra Czartoryskiego]
woiewody y generała ziem ruskich [...]” od 1 VII 1764 do 30 VI 1765 roku podpisany
przez Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 16831
2533 IV Pol. 1767–1768. 37,5 x 23,5 cm. S. 38.
Poszyt złożony z 3 składek, bez opr. Oryg. Pismo jednej ręki. Piecz. okrągła Bibl.
Czartoryskich
„[Rachunek garnizonu międzyboskiego]. Percepta pieniędzy na infanteryą [...]
[Augusta Aleksandra Czartoryskiego] woiewody y generała ziem ruskich [...]” od 1
VII 1767 do 30 VI 1768 roku podpisany przez Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 22156
2534 IV Pol. 1768–1769. 37,5 x 24 cm. K. ochr. 2 + s. 26, s. nie zapis. 2.
276
Opr. pap. ozdobna. Oryg. Pismo jednej ręki. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na k.
ochr. piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek pieniężny y moderunkowy od infanter[yi] [Augusta Aleksandra]
Czartoryskiego
woiewody
y
g[e]n[e]r[a]ła
ziem
ruskich
[...]
z
garnizonu
międzyboskiego [...]” od 1 VII 1768 do 30 VI 1769 roku podpisany przez Antoniego
Czosnowskiego.
mikr. BN 16832
2535 IV Pol. 1769–1770. 37,5 x 23,5 cm. K. ochr. 2 + s. 12, s. nie zapis. 1.
Opr. pap., Oryg. Pismo jednej ręki. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 1 piecz.
Bibl. Puławskiej.
„Rachunek pieniężny y moderunku małego od infanteryi [...] [Augusta Aleksandra]
Czartoryskiego woiewody y generała ziem ruskich [...] z garnizonu międzyboskiego
[...]” od 1 VII 1769 do 30 VI 1770 roku podpisany przez Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 16833
2536 IV Pol. 1770–1772. 38 x 24 cm i mniej, K. ochr. 2 + s. 26, s. nie zapis. 1.
Poszyt. Opr. pap. Pismo jednej ręki. Tyt. na naklejce okł. przedn. jak niżej. Piecz. okrągła
Bibl. Czartoryskich.
„Rachunek chorągwiany pieniężny y moderunkowy od infanteryi [...] [Augusta
Aleks.] Czartoryskiego woiewody y generała ziem ruskich [...] z garnizonu
międzyboskiego [...]” od 1 VII 1770 do 30 VI 1771 oraz od 1 VII 1771 do 30 VI 1772
roku podpisany przez Antoniego Czosnowskiego.
277
Uwaga: Poszyt z rachunkami z lat 1771–1772 dołączono tu przypadkowo, powiększając
jednostkę rękopiśmienną.
mikr. BN 16834
2537 IV Pol. 1775–1776. 38,5 x 24 cm. K. ochr. 1 + s. 20, s. nie zapis. 1.
Poszyt. Opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Tyt. na naklejce okł. przedn. jak niżej. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek [pienię]żny y moderunkowy [...] od infanteryi [...] [Augusta Aleksandra]
Czartoryskiego [...] z garnizonu międzyboskiego [...]” od 1 VII 1775 do 30 VI 1776
roku podpisany przez Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 16835
2538 IV Pol. 1776–1777. 38 x 24 cm. K. ochr. 2 + s. 16, s. nie zapis. 3.
Poszyt. Opr. płsk. Pismo jednej ręki. Oryg. Tyt. na naklejce okł. przedn. jak niżej. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek percepty pieniężney y expensy, tudzież moderunku wielkiego, od
infanteryi [...] [Augusta Aleksandra] Czartoryskiego [...] z garnizonu międzyboskiego
[...]” od 1 VII 1776 do 30 VI 1777 roku podpisany przez Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 16836
2539 IV Pol. 1777–1778. 38 x 24 cm. K. Ochr. 2 + s. 16, s. nie zapis. 1.
278
Poszyt. Opr. pap., zdob. Pismo jednej ręki. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek chorągwiany z garnizonu międzyboskiego [...] [Augusta Aleksandra]
Czartoryskiego [...]” od 1 VII 1777 do 10 VI 1778 roku podpisany przez Antoniego
Czosnowskiego.
mikr. BN 16837
2540 IV Pol. 1779–1780. 38 x 24,5 cm. K. ochr. 4 + s. 16.
Poszyt. Opr. płpł. Pismo jednej ręki. Oryg. Po konserwacji. Na s. 1 i 15 piecz. Bibl.
Puławskiej.
„Percepta pieniędzy na infanteryą [...] [Augusta Aleksandra] Czartoryskiego [...] w
garnizonie międzyboskim [...]” od 1 VII 1779 do 30 VI 1780 roku podpisane przez
Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 17838
2541 IV Pol. 1780–1781. 38,5 x 24,5 cm. K. ochr. 2 + s. 12, s. nie zapis. 1.
Poszyt, opr. pap., zdob. Pismo jednej ręki. Oryg. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na
s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek pieniężny y moderunkowy z garnizonu międzyboskiego [Augusta Aleks.
Czartoryskiego] [...]” od 1 VII 1780 do 30 VI 1781 roku podpisany przez Antoniego
Czosnowskiego.
mikr. BN 16839
279
2542 IV Pol. 1781–1782. 38 x 24 cm. K. ochr. 2 + s. 14.
Poszyt, opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek z garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza] Czartoryskiego
generała ziem podolskich [...]” od 1 VII 1781 do 30 VI 1782 roku podpisany przez
Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 16840
2543 IV Pol. 1782–1783. 39 x 24,5 cm. K. ochr. 2 + s. 10, s. nie zapis. 1.
Poszyt. Opr. pap., zdob. Pismo jednej ręki. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego]
generała ziem podolskich” od 1 VII 1782 do 30 VI 1783 roku podpisany przez
Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 16841
2544 IV Pol. 1783–1784. 38 x 23,5 cm. K. ochr. 2 + s. 12.
Poszyt. Opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Tyt. na naklejce okł. przedn. jak niżej. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego]” od
1 VII 1783 do 30 VI 1784 roku podpisany przez kpt. Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 16842
280
2545 IV Pol. 1785–1786. 38 x 24 cm. K. ochr. 2 + s. 12, s. nie zapis. 2.
Poszyt, opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 3
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego]” od
1 VII 1784 do 30 VI 1785 roku podpisany przez Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 16843
2546 IV Pol. 1785–1786. 38,5 x 24 cm. K. ochr. 2 + s. 20, s. nie zapis. 8.
Poszyt, opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 3
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego]” od
1 VII 1785 do 30 VI 1786 roku podpisany przez Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 16844
2547 IV Pol. 1786–1787. 38,5 x 24 cm. K. ochr. S. 10, s. nie zapis. 10.
Poszyt. Opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego]” od
1 VII 1786 do 30 VI 1787 roku podpisany przez Antoniego Czosnowskiego.
mikr. BN 16845
281
2548 IV Pol. 1787–1788. 36 x 23 cm. K. ochr. 2 + s. 12, s. nie zapis. 2.
Poszyt. Opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„N[ume]ro 1mo. Rachunek garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza
Czartoryskiego]” od 1 VII 1787 do 30 VI 1788 roku podpisany przez Jana Hadziewicza.
mikr. BN 16846
2549 IV Pol. 1788–1789. 38,5 x 24,5 cm. K. ochr. 2 + s. 16, s. nie zapis. 3.
Poszyt. Opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 3
piecz. Bibl. Puławskiej.
„2. Rachunek garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego]”
od 1 VII 1788 do 30 VI 1789 roku podpisany przez Jana Hadziewicza.
mikr. BN 16847
2550 IV Pol. 1789–1790. 34,5 x 22 cm. K. ochr. 2 + s. 12.
Poszyt. Opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 1
piecz. Bibl. Puławskiej.
„3. Rachunek garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego]”
od 1 VII 1789 do 30 VI 1790 roku podpisany przez Jana Hadziewicza.
mikr. BN 16848
2551 IV Pol. 1790–1791. 36 x 12,5 cm. K. ochr. 2 + s. 8, s. nie zapis.I
282
Poszyt. Opr. pap., zniszcz. Pismo jednej ręki. Oryg. Na na naklejce okł. przedn. tyt. jak
niżej. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego]” od
1 VII 1790 do 10 VI 1791 roku podpisany przez Jana Hadziewicza.
Uwaga: Jedna k. luźna z drobnymi zapiskami rachunkowymi
mikr. BN 16849
2552 IV Pol. 1792. 36 x 22,5 cm. K. ochr. 2 + s. 16, s. nie zapis. 5.
Poszyt. Opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na k. tyt.
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunek garnizonu międzyboskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego] z
przyłączeniem zabranej z Międzyboża do Połonnego amunicji Junio w roku 1792”
sporządzony i podpisany przez Jana Hadziewicza.
mikr. BN 16850
2553 IV Pol. 1767–1768. 48,5 x 61 cm. K. Ochr. 2 + s. 2. Tabela.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Oryg. Tyt. na ozdobnej naklejce okł. przedn. jak niżej. Na s. 2
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Tabella lenungów całego roku w tygodniach kwartałami podzielona dla infanterij
garnizonu szkłowskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego] woiewody y generała
ziem ruskich zaczęta d[ie] 20 junij 1767, a skończona d[ie] 18 junij 1768 a[nn]o” podpisana
przez A. Hermanowskiego kpt. garnizonu w Szkłowie.
283
mikr. BN 29772
2554 IV Pol. 1769–1770. 48,5 x 60 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 12, s. nie zapis. 4.
Opr. płsk. Pismo kilku rąk. Oryg. Na ozdobnej naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 1
poszytu piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta z Archiwum Adama Kazimierza Czartoryskiego dotyczące prywatnego
garnizonu wojskowego w Szkłowie.
1. „Tabella lenungów całego roku w kwartałach, tygodniami podzielona dla infanteryi
garnizonu szkłowskiego [...] [Adama Kazimierza Czartoryskiego] woiewody y generała ziem
ruskich zaczęta dnia 17 junij 1769, a skończona dnia 16 junij 1770 r[ok]u”, s. 1–4.
2. „Rachunek expensy pieniężney na beymoderunek sporządzony [w] r[ok]u 1769 die 24
junij do roku 1770 die 24 junij na infanteryą garnizonu szkłowskiego [...]”, s. 5–12.
Obie części podpisane przez A. Hermanowskiego kpt. garnizonu w Szkłowie.
mikr. BN 29773
2555 IV Pol. 1776. 36,5 x 23,5 cm. K. ochr. 2 + s. 82, s. nie zapis. 41.
Opr. sk. zniszcz. tłocz. ramki i elem. rośl. S. 9–12 uszk. Pismo jednej ręki. Oryg. Luźne
karty. Na s. 5 piecz. Bibl. Puławskiej.
„[...] Komput y płaca woyska W[ielkieg]o X[ięstw]a Lit[ewskieg]o z mocy prawa
świeżo skończonego seymu ułożony przez Stanisława Augusta króla [...] za zdaniem
[...] Rady Nieustaiącey tegoż dnia 9 [...] decembra 1776 odebrany, w akta wpisany
[...]”
Uwaga: Podpis Makarego Kurdwanowskiego podkom. buskiego na s. 81.
284
mikr. BN 29774
2556 IV Pol. 1794. 39,5 x 24,5 cm. S. 26, s. nie zapis. 5.
Opr. płsk. zniszcz. Pismo kilku rąk. Oryg. Na naklejce okł. przedn. tyt. późniejszy: „Etat
woyska koronnego 1794”. Na wewn. s. okł. przedn., s. 1 i 26 piecz. Bibl. Puławskiej
Czartoryskich.
„Etat tymczasowy dla regimentu gwardyi pieszey koronney [...] od dnia 1go marca
1794 roku” podpisany przez króla Stanisława Augusta, s. 17–22 oraz Komput i płaca
sztabu gen. i Komisji Wojskowej, Brygady Kawalerii Narodowej i wojska kor.
podpisane przez Piotra Ożarowskiego hetm. w. kor.
S. 1–16, 23–26.
mikr. BN 1908
2557 III Pol. 1707. 30,5 x 20 cm. S. 26, s. nie zapis. 5.
Opr. pap. Pismo jednej ręki. Na okł. przedn. i na naklejce powtórzony tyt. jak niżej. Na s. 3
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Actus Commissionis Hybernalis Leopoliensis 1707”
Wypis uwierzytelniony z akt Komisji Hibernowej Lwowskiej.
Uwaga: Zob. Bibl. Czart. rkps 2523.
mikr. BN 29775
2558 IV Pol. 1707–1709. 32 x 20,5 cm. K. ochr. 2 + s. 24., s. nie zapis. 5.
285
Poszyt. Opr. pap. Pismo jednej ręki. Opr. pap. Na okł. przedn. tyt. jak niżej. Na s. 1 piecz.
Bibl. Puławskiej.
„Actus Commissionum Hybernalium Exercitus Regni Leopoliensium Annorum
Domini 1707, 1708 et 1709no”.
Wypisy uwierzytelniony z akt Komisji Hibernowej Lwowskiej.
mikr. BN 29776
2559 IV Pol., łac. 1740. 33 x 21 cm. K. ochr. 1 + s. 42, s. nie zapis. 2.
Poszyt. Opr. tekt., zniszcz. Kopiariusz. Pismo dwóch rąk. Ślady naklejki z tyt. ręką Leona
Bentkowskiego. Na naklejce okł. przedn. tyt. jak niżej. Na k. ochr., s. 1 i 42 piecz. Bibl.
Czartoryskich.
„Acta Trybunału [Skarbowego] Radomskiego roku Pańskiego 1740”
S. 5–30, 37–41.
Ponadto:
Postanowienia Trybunału
1. „Deklaracya pro parte woyska autoramentu cudzoziemskiego”, s. 1–3.
2. „Deklaracya miasteczku [...] [Raków]”, s. 31.
3. „Deklaracya dla Żydów Wielkopolskiey y Małopolskiey prowincyi y ruskich”, s. 31–33.
4. „Deklaracya Żydom generaliter wszy[s]tkim koronnym”, s. 33–34.
5. „Deklaracya dobrom Niegibalice y Morzyce [...] iako y dobrom Ściborz [...]”, s. 34–35.
6. „Deklaracya sołtysom wybranieckim Ekonomii Samborskiey [...]”, s. 35.
7. „Deklaracya miastu Dukli”, s. 36.
mikr. BN 1906
2560 IV Pol. 1699. 32 x 20 cm i mniej. S. 24, s. nie zapis. 8.
286
Poszyt. Opr. pap., zniszcz. Pismo dwóch rąk. Odpis współcz. Tyt. w formie skróconej na
naklejce okł. przedn. i s. 1. Tamże notatka atramentem „No 7mo”. Na s. 1, 3, 24 piecz. Bibl.
Puławskiej i in.
„Komput woyska J[eg]o K[rólewskiey] M[o]ści y Rz[eczy]p[ospo]l[i]tey na seymie
walnym warszawskim An [ni] 1699 postanowiony”
mikr. BN 1905
2561 IV Pol. 1711. 32,5 x 20,5 cm. K. ochr. 2 + s. 99, s. nie zapis. 6.
Opr. płpł., zniszcz. Pismo kilku rąk. Oryg. Na okł. przedn. naklejka z tyt. jak niżej. Na s. 3
piecz. Bibl. Puławskiej.
„Komput woyska koronnego do lokaciey zimowey na skończeniu kampagnij [!] in
anno 1711 spisany”
Uwaga: Na s. 95 „Forma assignacyi consistencyalnych in A[nn]o 1711”.
mikr. BN 29777
2562 IV Pol. 1690. 30 x 20,5 cm. K. ochr. 1 + s. 64.
Poszyt. Opr. płsk. Oryg. Pismo kilku rąk. S. 63–64 luźne. Na naklejce okł. przedn. notatka
atramentem: „No 10” oraz tyt. cz. nieczytelny. Na k. ochr., s. 1 i 64 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Comput woyska I[ego] K[rólewsk]iey M[oś]ci y Rzeczypospolitey koronnego na
seymie anni 1690 ad numerum 30000 redukowany y spisany” oraz „Podział woyska
[...] z computu na seymie teraźnieyszym anni 1690 postanowionego [...] uczyniony”
Komput podpisany własnoręcznie na s. 8 i 64 przez Stanisława Jana Jabłonowskiego hetm.
w. kor.
287
Uwaga: Na wewn. s. okł. przedn. oraz s. 21 notatki tą samą ręką dotyczące komputu.
Prow.: S. 1 notatka: „Ex libris Francisci Pułaski”.
mikr. BN 1907
2563 IV Pol., franc., niem. 1683–1809. 40 x 61,5 cm i mniej. K. XIV + 752. Stara foliacja 1–
327 czerw. atramentem.
Opr. sk., po konserwacji. Oryg. i kopie. Na k. I–XIII spis treści wg stron. Na niektórych
poszytach pieczątki Bibl. Czartoryskich.
Akta i materiały wojskowe z Archiwum Hetmańskiego Adama Mikołaja
Sieniawskiego hetmana wielkiego koronnego
WOJSKO królewskie, litewskie i Rzeczypospolitej
1. Wykazy komputów z lat 1683–1711, b.d. (37), s. 7–54, 59–70, 75–130, 139–214, 219–
242, 247–358, 363–378, 381–384, 395–444, 461–504, z uwagami Adama Mikołaja
Sieniawskiego.
Spisy i wykazy sprzętu wojskowego w twierdzach i cekhauzach, spisy chorągwi,
prowiantów i żołnierzy
2. Brzeżany, 1711–1714, s. 511–522, 635–638, 661–707.
3. Elbląg i Puck 1704. Spis dział i amunicji zabranej przez Szwedów w 1704 r., s. 55–58.
Kamieniec Podolski i Okopy Św. Trójcy
4. „Inwentarz generalny ceikhauzów [!] Kamienieckich spisany [...]”, V 1710, s. 385–392.
5. [...] Dispozycya pieniędzy na lenungowanie y konserwacyą w amunicyą garnizonów
Kamieńca y od Św. Trójcy, w Zwinogrodzie [...]”, 3 I 1711, s. 505–508, 509–510, oryg. i kopia.
6. „Specyfikacya prowiantów w Okopach Świętey Tróycy [...]”, 2 II 1711, s. 527–530,
oryg.
288
7. „Rachunek uczyniony z tey summy, którą odebrałem za assignacyą [...] [Adama
Mikołaja Sieniawskiego] kasztelana krakowskiego hetmana w. k[or.] na przysposobienie
ammunicyi do Kamieńca Podolskiego y Okopów ś. Tróycy ze skarbu [...] cara [Piotra I] [...]
przez [...] Galliczyna [Golicyna] [...] spisana we Lwowie [...]”, 4 II 1711, s. 535–538.
8. „Specifikacya artilleristów przysłanych do Kamieńca Podolskiego spisana we Lwowie
[...]”, 3 V 1711, s. 541–544.
9. „Connotacya roboty fortificatiey [...] w Kamieńcu in anno 1711”, s. 555–558 podp.
przez A. Glowera oraz s. 559–570.
10. „Inwentarz amunicyey ceykhauzu Szańcu ś. Tróycy [...]”, V 1711 s. 545–548.
11. Spis artylerii i amunicji pozostającej w Szańcu Św. Trójcy, 6 VI 1711, s. 549–550,
podpisany przez brygadiera G. Bartscha.
12. „Attestacye [...]” od [C.] Rappe i [A.] Glowera, komendantów kamienieckich dane
[Janowi] Kamińskiemu na odebranie dział, VII i VIII 1711, s. 551–554, oryg.
13. Spis dział przysłanych do Kamieńca przez Adama M. Sieniawskiego w 1715 r. podp.
przez A. Glowera, s. 709–710.
14. Spis artylerii i amunicji w szańcu św. Trójcy, 2 II 1771 s. 531–534, podpisana przez G.
Bartscha.
15. „Connotacya assignacyi różnych ze skarbu wydanych na fortyfikacyą Kamieńca
Podolskiego [...]”, b.d., s. 643–646.
16. „Necessaria do fortecy Kamienieckiey”, b.d., s. 615–622.
Kraków
17. „Specyfikacya amunicyi w zamku krakowskim in 1707”, s. 131–134, oryg. oraz kopia,
s. 135–138.
Lwów
18. Wykaz dział i amunicji w cekhauzie lwowskim, 25 VII 1713, s. 629–630 oraz 12 VI
1713, s. 631–634.
Międzybóż
19. „Regestr rewizji cekhauzu [...]”, 15 IX 1721, s. 723–728, oryg.
Połonne
289
20. Wykaz dział i amunicji wyprawionej na podstawie ordynansu Adama M.
Sieniawskiego z cekhauzu lwowskiego do Połonnego, 17 IV 1713, s. 627–628.
Stanisławów
21. Inwentarz cekhauzu wysłany za ordynansem Adama M. Sieniawskiego, 21 IV 1711, s.
539–540.
22. Wykaz armat i amunicji w Stanisławowie, 10 VIII 1714 i 20 VIII 1714, s. 657–658,
podpisny przez J. Karśnickiego.
Śniatyń
23. Wykaz amunicji, 20 X 1713, s. 639–642, oryg. podp. przez NN.
24. Spis amunicji wyprawionej ze Stanisławowa do Śniatynia, 29 VIII 1714, s. 659–662,
podpisany przez F. de Szyllinga.
Toruń
25. „Chorągwie, które król August II naznaczył do zwinienia w Thoruniu [...]”, XI 1709, s.
359–362.
Trześń
26. „Opatrzenie fortec pogranicznych deklarowane w Trześni [...]”, 28 VII 1710, s. 393–
394.
Ukraina
27. „Opatrzenie Ukrainy y osadzenia fortec tam bendących [!]”, 1712, s. 607–610.
28. Wykaz dział, aminicji i innego sprzętu wojskowego wyprawionego z cekhauzu
lwowskiego na Ukrainę, 1 VII 1714, s. 647–650; 17 VII 1714, s. 651–652, podpisany przez de
Casenaue`a.
29. Spis dział i amunicji znajdujących się na Ukrainie, a spisany w Białej Cerkwi, 11 IX
1714 s. 663–666, oryg. oraz 17 IX 1714 s. 667–680, podpisany przez de Casenaue`a i de
Boyena.
Zinków
30. Regestr cekhauzu, 16 VIII 1717, s. 715–718, oryg.; b.d., s. 719–720.
290
Spisy i wykazy ogólne chorągwi, twierdz i uzbrojenia z lat 1689–1712
31. „Memoriał dział, moździerzów [...], które [...] w pole wyprowadzić potrzeba in anno
1689”, s. I–II, 1–6.
32. „Connotacya chorągwi komendzie [...] podkomorzego chełmińskiego od [...] [Adama
Mikołaja Sieniawskiego] [...] powierzonych y pod Kaliszem die 8 novembris a[nn]o 1706 [...]
oddanych”, s. 71–74.
33. „Elucidatio wiele iest dragonij w woysku koronnym a[nn]o 1707mo”, s. 211–214.
34. „Wyprawa dział y amuniciey za ordynansem [...] [Adama Mikołaja Sieniawskiego]
woiewody bełskiego [...] z cekhauzu lwowskiego [...] pod komendę Haendorfa pułkownika
primis diebus decembris 1707”, s. 215–218, oryg.
35. „Connotacya działł y ammuniciey z Samsonowa na potrzebę [...] [Adama Mikołaja
Sieniawskiego] kasztelana krakowskiego [...]”, 11 VI 1711, s. 595–598, oryg. oraz s. 243–246,
379–380, 743–744.
36. „Connotacya chorągwi ussarskich pancernych y wołoskich, które maią póyść do
Polski”, [1711], s. 447–455.
37. „Dispositia lenungów na garnizony pograniczne [...]”, 1711, s. 523–526.
38. „Specyfikacya [...] officyerów ij [...] ludzi armatnych (!) [...] pod komendą [...] [Jakuba
Henryka] Flemminga koniuszego W. X. Lit° [...]”, 2 V 1712, Warszawa, s. 585–594.
39. „Specyfikacya armat y wozów z ammunicyą za ordynansem [...] [Adama Mikołaja
Sieniawskiego] kasztellana krakowskiego [...] wyprawioney do obozu. Spisana we Lwowie [...]”,
11 VI 1712, s. 599–602.
40. „Regestr koni do obroku”, b.d., s. 739–742.
Różne akta i materiały wojskowe z lat 1708–1721
41. Rachunek NN za wykonane roboty dla Stanisława Denhoffa hetm. p. lit., [po r. 1708],
s. 713–714, podpisany przez de Lazarena.
Adam Mikołaj Sieniawski hetm. w. kor.
42. „Copia protocolli przeciwko [...] pana Inessa [!] kapitana regimentu [...] [Adama
Mikołaja Sieniawskiego] [...] hetmana wielkiego koronnego sądzona we Lwowie die 17
septembris 1711 anno”, podpisana przez Jana Kampenhausena, s. 571–584.
43. „Taryffa teraz postanowiona w Ziemi Halickiey y powiecie Trembowelskim y
Kołomyiskim in a[nn]o 1712 [...] na wybranie dymowego [...] na wyprawę [...]”, s. 603–606,
oryg.
291
44. „Pretensye, które ma artylleria koronna do skarbu Rz[eczy]p[ospo]l[it]ey [...] za
generalstwa [...] spisan[e] we Lwowie [...]”, 15 XI 1712, s. 611–614.
45. „Pretensye do woiewództw o różne summy na regimenty”, [1712], s. 623–626.
46. Pokwitowanie odbioru pieniędzy Jerzego Zabłockiego dla Piotra Morzyckiego pisarza
prowentowego hrabstwa tenczyńskiego, 1715, s. 711, oryg.
47. „Krysdrecht [Kriegsrecht] na kapitana Waltera [...], że bez ordynansu hetmańskiego
[Stanisława Denhoffa] poszedł z ludźmi do Radomia [...]”, 1721, s. 721–722.
WOJSKO PRYWATNE
Sieniawscy i Czartoryscy [Por. też wyżej nr 19, 20 i 30]
Akta wojskowe dotyczące Adama Kazimierza Czartoryskiego
48. Raport milicji nadwornej w Puławach o aresztantach, podp. przez por. Forbera, 18 IX
1786, s. 735–736 i drugi raport, s. 737–738.
49. „Todtenschein [...]” Jana Barny żołnierza regim. pieszego Adama Kazimierza
Czartoryskiego, 1 VIII 1809, s. 749–750, oryg.
Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska
50. „Regestr chorągwi tatarskiey nadworney [...]”, 30 I 1727, s. 751–752.
WOJSKO OBCE w Polsce
Carskie (rosyjskie)
51. „Monatlicher haupt Rapport [!] pro Februario [1]785 der koniglich gallizischen
adelichen Leib Garde” [!], s. 731–734, oryg.
52. Rozliczenia magazynu zaopatrzenia w Schrambergu w maju 1794 r., s. 745–748,
wyciąg uwierzyt.
53. „Specyfikacya regimentów rosyiskich zza Dniepru [...] anno 1773 [...]”, s. 727–730.
mikr. BN 1913
2564 IV Pol. [1715]. 35,5 x 20,5 cm. S. 804 + k. ochr. 2 + nlb. 1. S. nie zapis. 489.
292
Opr. płsk. zniszcz. s. 643–644 przedarte. Pismo kilku rąk. Na grzbiecie naklejka z tyt.:
„Komput woyska koronnego 1715”. Na k. nlb. i s. 1 i 804 piecz. Bibl. Czart.
„Komput woyska Je[g]o Królewskiey M[oś]ci y Rzeczypospolitey koronne[g]o ad
mentem postanowienia Walney Rady Warszawskiey sformowany w obozie pod
Baworowem die 29 septembr[is] 1714 anno, według którego in a[nn]o 1715 assignacye
hibernowe deputaci odbierali”
Kopia rozporządzenia Adama Mikołaja Sieniawskiego hetm. w. kor. w sprawie hiberny,
b.d., s. 748, bez końca.
Uwaga:
Asygnacje
hibernowe
za
lata
1713–1714
umieszczono przy każdym
wyszczególnionym pułku.
mikr. BN 1909
2565 IV Pol. 1707–1720, b.d. 34,5 x 21,5 cm i mniej. S. 100 + k. ochr. 3. S. nie zapis. 27.
Opr. pap. Stara foliacja czerw. atramentem 1–43. Na grzbiecie rkpsu naklejka z tyt.:
„Sieniawski. Akta Adama Mik. Sieniawskiego hetmana”. Oryg. uwierzyt. pieczęciami
opłatkowymi i kopie (zaznaczane w opisie). Na każdym dok. piecz. Arch. Adama Jerzego
Czartoryskiego.
Adam Mikołaj Sieniawski hetman wielki koronny
Akta i materiały wojskowe z lat 1707–1717
Asygnacje i repartycje dla wojska do różnych województw i ziem z lat 1707–1710
Bełskie
1. „na regiment pieszy do woiewództwa bełskiego”, 5 III 1708, Lwów, s. 23–24.
Krakowskie
2. „[...] na 33600 [złotych polskich]”, 5 III [1707], Lwów, s. 1–2.
293
Lubelskie
3. 5 III 1707, Lwów, s. 11–12.
Lwowskie i żydaczowskie
4. 5 III 1707 do 1708 r., s. 3–4, 25–26.
5. Asygnacje dla arkabuzerii, [4 VII] 1708, Nisko, s. 29–30, 31–32; piechocie węgierskiej,
s. 33–34, 35–36, 39–40, 43–44 [z r. 1710].
Mielnickie
6. Regimentowi pieszemu, 5 III 1708, s. 27–28.
Przemyskie
7. 5 III 1707, s. 5–6; regimentowi pieszemu, s. 21–22.
Sandomierskie i radomskie
8. 5 III 1707, s. 7–8, 9–10.
Ordynanse z lat 1707–1717
9. Pozwolenie na pobór rekruta w Księstwie Siewierskim dla pułk. Swinarskiego, 7 XI
1707, Sobibór, s. 13–16.
10. Ordynans dla pułk. Swinarskiego o udanie się pod komendę [Jakuba] Rybińskiego
podkom. chełmińskiego, 12 XII 1707, s. 17–18.
11. [Uniwersał do wojska], 25 III 1712, Kozienice, s. 47–48.
12. „Ordinans chorągwi pancerney [...] [Sulimierskiego] chorążego bracławskiego”, 26 I
1717, s. 65–66.
13. „Ordinans chorągwi pancerney [...] Żabickiego”, 26 I 1717, Warszawa, s. 67–68.
14. Ordinans chorągwi pancerney [...] [Michała Potockiego] pisarza polnego koronnego”,
26 I 1717, Warszawa, s. 69–70.
15. „Ordinans chorągwi ussarskiey [...] [Michała Serwacego Wiśniowieckiego] kanclerza
w. W° X. Lit°”, 26 I 1717, Warszawa, s. 71–72.
16. „Ordinans chorągwi pancerney [...] Ledóchowskiego kasztelanica wołyńskiego”, 26 I
1717, Warszawa, s. 73–74.
294
17. „Ordinans chorągwi pancerney [...] starosty ropczyckiego”, 16 I 1717, Warszawa, s.
75–76.
18. „Copie ordynansów [...] 1717”.
A. dla Jakuba Flemminga, [3 III 1717], s. 77–78.
B. do wojska, 3 III 1717, s. 78.
19. Ordynans dla komendanta regimentu pieszego królowej o udanie się do Piotrkowa na
usługi i do dyspozycji Trybunału Koronnego i jego marszałka, 9 X 1720, Warszawa, s. 97–98,
kopia.
20. Kopia ordynansu dla NN dowódcy otrzymującego komendę chorągwi do walki z
buntującymi się Kozakami, b.d., s. 89–92.
Uniwersały 1717 r., b.d.
21. „Relacya od hetmanów r[atio]ne komendy woyska cudzoziemskiego, która [...]
[Jakubowi Henrykowi] Flemmingowi była zdana”, zawierająca kopie dwóch ordynansów
Adama Mikołaja Sieniawskiego z 3 III 1717, s. 81–88.
22. Uniwersał do rycerstwa i szlachty w sprawie rzekomo mającego nastąpić przemarszu
Tatarów z Węgier przez Polskę do swoich ziem, 7 I 1717, Międzybóż, s. 93–94, kopia.
23. Uniwersał do wojsk królewskich, koronnych i cudzoziemskiego autoramentu, b.d., s.
99–100, kopia.
Jurysdykcja wojskowa 1710–1714 r.
24. Pozew dla [Przebendowskiego] rotmistrza regimentu arkabuzerii w celu stawienia się
przed sąd hetmański, 14 IV 1710, Warszawa, s. 51–52.
25. Wpis oryg. do ks. sądu wojskowego sprawy między Aleksandrem Szczerbą rajcą m.
Potylicza a Mikołajem Jackowskim dowódcą chorągwi starosty sand. o bezprawne noclegi i
gwałty w Potyliczu, 23 XII 1711, Lwów, s. 59–62, podpisany przez
Adama Mikołaja
Sieniawskiego.
26. „[...] dekret trąbny na panu Zdanowiczu pułkowniku”. Pozew wtórny, 5 I 1714, Lwów,
s. 53–54, uwierzyt.
27. „Ex instantia instygatora woyskowego y [...] poddanych z Nowey Sieniawy na osobie
pana Zdanowicza pułkownika poena publicationis tubae et poena captivationis osoby iego
decretus”, 5 II 1714, Lwów, s. 55–58, uwierzyt.
295
mikr. BN 29778
2566 IV Pol. niem. łac. pocz. XIX w. 40 x 27,5 cm i mniej. S. 128 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 56.
Opr. płsk. Oryg., kopie, litogr. Rkps powstał na skutek oprawienia przypadkowych
dokumentów. Na s. 1 spis zawartości ręką L. Bentkowskiego. Na każdym dok. piecz. Bibl.
Czartoryskich.
Akta i materiały publiczne i prywatne od I połowy XIV do początku XIX wieku
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
1. Mowa Olbrachta Łaskiego wdy sieradzkiego w imieniu stanów pol. i lit. witająca
arcyks. Maksymiliana jako króla pol. pisana ręką Krzysztofa Warszewickiego, 18 I 1576, s. 45–
48, oryg.
URZĘDNICY
Listy różnych osób:
2. List Jana Mazepy hetm. wojsk zaporoskich do Atanazego Miączyńskiego podsk. n. kor.
1705, s. 17–20, oryg.
3. List Władysława Zygmunta [późn. Władysława IV] do Jana Stanisława Sapiehy marsz.
n. lit., 1617–1619 (9), s. 103–126, litogr.
WOJSKO
4. Adam Mikołaj Sieniawski hetm. w. kor., Uniwersał o wysłaniu załogi wojskowej do
Tenczyna pod dowództwem Mikołaja Przeździeckiego podczaszego gostyńskiego, 1 II 1709,
Tarnów, s. 37–38, oryg.
KOŚCIÓŁ
5. List kredencjonalny Macieja Korwina króla węg. do Mikołaja Tungena bpa
warmińskiego w sprawie Jana Czelo de Czechowicz, 16 VI 1476, Ofen (Buda), s. 25–26, oryg.
296
6. Fragment nieznanego rkpsu prawniczego z XV w., s. 3–6, z pięcioma notami z XVII w.
dotyczącymi przywileju Władysława IV z r. 1640 w sprawie nadania 4 kamienic przy ul.
Stradom w Kazimierzu k/Krakowa dla mansjonarzy katedry krakowskiej.
7. Adam Mikołaj Sieniawski wda bełski, hetm. w. kor., Ordynans do wojska kor. w
sprawie ochrony dóbr kamedułów z Bielan k/ Krakowa, 25 III 1708, Lwów, s. 31–32, oryg.
8. List Piotra Skargi do nuncjusza papieskiego Andreae Caligari, 1580, s. 99–100, odb.
litograficzna.
Autografy i varia kościelne
9. Fragment brewiarza z XV w., pochodzącego z nieznanego kodeksu, z notacją muzyczną,
perg. ilum., inicjały ozdobne, s. 7–11.
10. Karta Karola Rogawskiego kolekcjonera z Ołpin (II poł. XIX w.). Fragm. „Sprawy
chędogiej o Męce Pana Chrystusowej” mylnie uważanej też za fragm. „Rozmyślania
przemyskiego”. Są to teksty luźno związane z Meditationes vitae Christi, które przerabiał też
Baltazar Opec, s. 79–80:
inc. „Gdziie stoliiecz biil postawiion ... x ... a to myeszczye”//
Cf. J. Janów, „Karta z „Rozmyślania” czy z Opeciowego „Żywota Pana Jezu Krysta”
[in:] „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, T. 47, luty 1946,
nr 2, s. 33–35; L. Bernacki, Karta z „Rozmyślania o życiu Pana Jezusa” [in:] „Pamiętnik
Literacki” X (1911), s. 470–477; Nowy Korbut I, s. 320, 325–6; PSB T. 24, s. 117 (bibliografia,
hasło: Opec); A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, T. 3, Kraków 1904, s.
18; i inne. Druk: Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej, ed. S. Vrtel–Wierczyński, Poznań
1933, s. 80–81; ed. z rękopisu L. Bernacki, o. c., s. 472–476. Podobizny: Album fotograficzne
Wystawy Starożytności i zabytków sztuki ... urządzonej w Krakowie 1858 i 1859 r., Warszawa
1859, tabl. LXII; P. Chmielowski, Historya literatury polskiej. Ed. S. Kossowski, T. I, Lwów
1914, s. 109.
Opis: perg. 31,5 x 25 cm, zapisany dwustronnie, tekst na verso jest bardzo słabo
widoczny. Pismo jednej ręki, w dwóch kolumnach. Czerw. tytuliki rozdziałków, inicjałki czarny,
czerw. i żółty.
Ten sam tekst współczesną polszczyzną na s. 73–78. Na s. 69–70 list Ludwika
Bernackiego z Ossolineum, podpisany przez Wojciecha Kętrzyńskiego o zwrocie tekstu
„Rozmyślań” do Muzeum Czartoryskich. Na s. 67 noty L. Bernackiego o druku niniejszego
tekstu w „Pamietniku Literackim”, T. X, 1911, s. 470–477 oraz Józefa Łepkowskiego o zakupie
zabytku w r. 1872.
297
11.
Dedykacja
Sebastiana
Petrycego
dla
Marcina
Kłoczyńskiego
doktora
i
protonotariusza apostolskiego załączona do wydania Polityki Arystotelesa, [1605], s. 43–44.
Druk: Estr. XII, 214–215.
NARODOWOŚCI
12. Wiersz „[...] do panów Polaków od niżowskich Kozaków”, [1577], s. 63–64;
poprzedza go notatka na s. 61–62 w jęz. franc.
PRYWATNE
Korespondencja i autografy sławnych ludzi
13. Cino de Pistoia, Lectura in codicem (fragm.), s. 85–86.
//quia sentencia suum robur habet ex mente actorum sicut contractus ex mente contrahentium ...
x ... quia ita moueretur ad calumpniam propter rem sicut propter quotam hereditatis.
Zob. V. Branca, Sebastiano Ciampi in Polonia e la biblioteca Czartoryski (Boccaccio,
Petrarca e Cino da Pistoia), [W:] „Academia Polacca delle Scienze. Biblioteca e centro di Studi
a Roma”, Fasc. 43, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 12–14; Studi sul Boccaccio V (non
vidi); P. O. Kristeller, Iter Italicum. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued
humanists manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries, Vol. IV, London 1989,
s. 409, col. a. Druk. (non vidi): GW 7045 (Incunabula. Poloniae nr 1615).
Opis: papier, 28,5 x 22 cm. K. z tekstu Cino da Pistoia z I poł. XIV w. pisana przez
Boccaccia w dwóch kolumnach, marg. ołówkiem. Pochodzi z Zibaldone Magliabechiano XXIX
169, była to karta 83, której tam właśnie brakuje. Na s. 85 napisana piórem liczba: „83”. Na tej
samej stronie notki na bocznych marg., a na dolnym notka ręką Sebastiana Ciampiego: „Questo
e il carattere del comento sul codice di Cino da Pistoia e pretesa scarittura [!] di mano del
Boccaccio”.
13a. Francesco Petrarca, Epistola ad Boccacium (21 Dec. 1355), s. 87.
Franciscus Petraccus Johanni de Certaldo. inc. „Ex multis epistolis, quas hiis temporibus
tuas legi unum elicui esse te turbato animo ... x ... Sospitem te opto. Mediol[ani] XII Kal. Jan.”.
Zob. Monumenti d’un manoscritto autografo di ... Giovanni Boccaccio da Certaldo,
Firenze 1827, s. 107–108; Branca, o. c., s. 11–12; V. Branca, Una carta dispersa dallo
Zibaldone Magliabechiano. Una familiare petrarchesca autografo del Boccaccio, [W:] Studi sul
Boccaccio, II (1964, non vidi), s. 22–32; Kristeller, Iter IV, s. 409 col. a., Druk: ed. S. Ciampi,
[W:] Monumenti, o. c., s. 88–89; najnowsza ed. i inna wersja tego listu, ed. V. Rossi (vol. 4 ed.
U. Bosco), Firenze 1933–1942, s. 301 i nn., także vol. I, s. CIII i nn. (non vidi).
298
14. Fragmenty oryg. notatek filozoficznych Immanuela Kanta s. 53–56. Na s. 51 nota
Tadeusza Czackiego: „Ręką Kanta pisany ułomek wziołem [!] w Królewcu 1802 R. 9 sierpnia”.
Druk: K. Weyand, G. Lehmann, [W:] Kant Studien, Bd. 51, H. 1, Köln 1959; I. Kant,
Spór fakultetów, Nowa Wieś 2003, s. 187-195.
15. List Franciszki z Krasińskich ks. kurlandzkiej do [jednej ze swoich sióstr, po r. 1760],
s. 93–94, oryg.
mikr. BN 22765
2567 V Niem., łac. XIX w. 40,5 x 25,5 cm. K. ochr. 2 + s. 681 i 2 wklejone z przeznaczeniem na
spis treści, k. nie zapis. ok. 150, dok. 136.
Oprawa tekt., brzegi i grzbiet z perg. Kilka rąk. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Teki królewieckie
1” i herb Czartoryskich. Na s. 5 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Teki Królewieckie”. Kopiarusz dokumentów z Archiwum Zakonu Krzyżackiego
odnoszące się stosunków polsko–krzyżackich, litewsko–krzyżackich. T. I.
I. Transakcje, traktaty pokojowe, rozejmy, poselskie, umowy międzypaństwowe (głównie
Polska, Litwa – Krzyżacy) 1263, 1306–1412 r.
1. Włocławek, 19 II 1263
Wyrok arbitrów w sporach między Kazimierzem ks. łęczycko–kujawskim a Zakonem
Krzyżackim, s. 341–348 oraz tłumaczenie na j. polski przez Łukasza Gołębiowskiego.
Druk: Codex diplomaticus Prussicus. Hrg. v. J. Voigt, Königsberg 1853–1861, (dalej cyt.
Voigt, Cod.) I, s. 148–152, nr 145.
2. Toruń, 25 I 1306
Rajcy i obywatele Włocławka zapewniają, że Przemysł ks. kujawski dotrzyma układu
pokojowego, który zawarty został z Pawłem de Paulsteyn starostą, s. 595–597.
Druk: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877–1881 (dalej
cyt. Kod. dypl. Wlkp.) II, s. 247–248, nr 892.
3. Elbląg, 24 X 1323
299
Biskupi: warmiński, sambiński, pomezański, chełmiński zwracają się do biskupów,
prałatów, mistrzów krzyżackich i miast w Inflantach, aby zerwali pokój zawarty z księciem
litewskim, s. 607–610.
Druk: Voigt, Cod. II, s. 136–137, nr 105
4. Brodnica, 2 I 1326
Ziemowit ks. mazowiecki zawiera przymierze z Zakonem Krzyżackim, s. 297–298 i reg.
295.
Druk: Voigt, Cod. II, s. 156–157 (j. łac.).
5. Toruń, 3 IV 1329
Jan Luksemburski król czeski poświadcza, że winien jest Wernerowi de Orsela (von
Orseln) w. mistrzowi Zakonu Krzyżackiego i mieszczaninowi toruńskiemu Hermanowi z Essen
1300 kop groszy czeskich, s. 603.
Druk: Voigt, Cod. II, s. 167–168, nr 127.
6. Sochaczew, 15 VII 1329
Książęta mazowieccy Ziemowit i Trojden zobowiązują się dotrzymać z Wernerem von
Orseln w. mistrzem Zakonu Krzyżackiego zawieszenia broni do dn. 1 sierpnia, s. 255–256,
Druk. Voigt, Cod. II, s. 168, nr 128.
7. Inowrocław, 10 III 1337
Jan król czeski poręcza za biskupa lubuskiego i płockiego oraz opata płockiego, że nie
będą oni żądać i poszukiwać wynagrodzenia w sądach duchownych i świeckich za krzywdy i
szkody poniesione w czasie wojny Zakonu z królem pol. Kazimierzem, s. 539–540.
Druk: I. Daniłowicz, Skarbiec dyplomatów, Wilno 1860–1862, (dalej cyt. Daniłowicz,
Skarbiec), T. I, s. 176, nr 349, reg.
8. Monaci [Monachium], 5 XII 1337
Ludwik IV ces. rzym. nadaje Zakonowi Krzyżackiemu Litwę z następującymi ziemiami i
miastami: Żmudzią, Karsau i Rusię (Rusią?) i zakłada biskupstwo w stolicy Litwy Wilnie, s. 13–
16.
Druk: E. Raczyński. Kodeks dyplomatyczny Litwy przez ..., Wrocław 1845 (dalej cyt. Kod.
dypl. Litwy), s. 42–44, nr 6.
9. Płock, 31 X 1338
Klemens bp. płocki zwraca się do papieża Benedykta XII z prośbą, aby pomógł w
zakończeniu wojny między Polską a Zakonem Krzyżackim, s. 543–544.
Druk: Daniłowicz, Skarbiec, I, s. 178–9, nr 356, reg.
10. Toruń 31 III 1339
300
Pełnomocnicy króla Kazimierza oskarżają Zakon wobec jego pełnomocników, że nie chce
wypłacić 14 tys. grzywien jako warunku dotrzymania układów inowrocławskich, s. 591–593.
Druk: Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Oprac. I. Zakrzewski,
Poznań 1890 (dalej cyt. Lites). T. I, s. 460–461, nr 31.
11. Elbląg 3 XII 1340
Pismo
biskupów:
chełmińskiego,
pomezańskiego
i
sambijskiego
do
kolegium
kardynalskiego usprawiedliwiające niestawienie się w. mistrza zakonu przed papieżem, s. 279–
283.
Druk: Voigt, Cod. III, s. 34–36, nr 21.
12. Kalisz, 8 VII 1343
Jarosław arcybp. gnieźn., Maciej bp włocławski, Jan bp poznański i Klemens bp płocki
ogłaszają, że puszczają w niepamięć wszystkie krzywdy i szkody doznane od Zakonu na skutek
wojen, s. 547–549.
Druk: Kod. dypl. Wlkp., II, s. 553 w 1223, Voigt, Cod. III, s. 51–52, nr 32.
13. [Kalisz, 8 VII 1343]
Kazimierz król pol. uznaje prawo Zakonu Krzyżackiego do Pomorza, z. dobrzyńskiej i
michałowskiej, oraz, że będzie tegoż Zakonu bronił przed pretensjami króla węg., s. 576.
Druk: Lites, II, s. 372, nr 6 (j. łac).
14. Kalisz, 8 VII 1343
Kazimierz król pol. obiecuje, że nie będzie wspomagał pogan przeciw Zakonowi, s. 574–
575.
Druk: Kod. dypl. Wlkp. II, s. 548, nr 1217 (j. łac).
15. – 11 XI 1343
W. mistrz Ludolf Kunig ustala z Ziemowitem ks. mazowieckim granice między
Mazowszem a posiadłościami Zakonu, s. 287–289.
Druk: Voigt, Cod. III, s. 61, nr 39 dokument ks. Ziemowita (j. łac.).
16. [Kalisz, 8 VII 1343]
Koniec dokumentu [traktatu zawartego m. królem Kazimierzem Wielkim a Zakonem
Krzyżackim], s. 573.
Druk: Lites, II, s. 373–4 i nn.
17. Rawa, 13 VII 1343
Książęta mazowieccy (Ziemowit i Bolesław) zrzekają na rzecz Zakonu się praw do ziem:
pomorskiej, michałowskiej i chełmińskiej, s. 301–303; reg. 299.
Druk: Lites II, s. 378 nr 11; Voigt, Cod. III, s. 55–56, nr 35.
301
18. Kraków, 15 VII 1343
Mieszkańcy Krakowa, Sandomierza i Sącza gwarantują utrzymanie pokoju zawartego 8
VII 1343 w Kaliszu między królem pol. i Zakonem. Dopisek o takiej gwarancji uczynionej przez
Poznań, Kalisz i inne miasta, s. 293–294.
Druk: Voigt, Cod. III, s. 56–57, nr 36; Lites, II, s. 379–380, nr 13.
19. Kalisz, 8 VII 1343
Kazimierz król pol. zapewnia łaskę tym wszystkim, którzy go w czasie wojny z Zakonem
Krzyżackim odstąpili, uciekli lub poddali się zakonowi, s. 291–292.
Druk: Kod. dypl. Wlkp. II, s. 549, nr 1218.
20. Lwów, 24 VIII 1359
Kazimierz król pol. oświadcza, że dotrzyma pokoju zawartego z Zakonem i nie będzie
dochodzić sprawy zatrzymanego przez mieszczan toruńskich sukna, s. 551–552.
Druk: Daniłowicz, Skarbiec, I, s. 192, nr 396 (reg.).
21. – 15 VIII 1383
Konrad Zöllner w. mistrz wyjaśnia przyczyny wypowiedzenia wojny królowi
Władysławowi Jagielle i jego bratu Skirgielle, s. 305–314 oraz streszczenie Łukasza
Gołębiowskiego, s. 315–316.
Druk: Kod. dypl. Litwy, s. 64–68, nr 8.
22. – 13 I 1384.
Pertraktacje przedstawicieli Zakonu i Litwy w sprawie ustalenia nowych granic, s. 321–
328 i reg. 319.
23. Niepołomice, 14 V 1389
Pełnomocnicy króla Władysława Jagiełły i w. mistrza Konrada Zöllnera uzgadniają datę
zjazdu, s. 491–497 i reg. 489.
Druk: Voigt, Cod. IV, s. 87–9, nr 66.
24. Werona, VII 1389
Jan duchowny diec. warmińskiej transumuje następujący dokument:
-
maj 1245.
Fryderyk II cesarz nadaje Henrykowi Hohenlohe i całemu Zakonowi prawo podbijania
celem chrystianizacji ziem Prus, Rusi i przejmowania ich jako lenno, s. 559–562, tzw. złota bulla
(druga).
25. Ełk, 19 I 1390
Ks. Witold poręcza Konradowi Zöllnerowi w. mistrzowi, że zwróci mu wszelkie długi, s.
351–353.
302
Druk: Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae. Wyd. A. Prochaska, Kraków
1882, Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, (dalej cyt. Cod. Vitoldi),
T. VI, s. 20–21, nr 64.
26. Redin (Reda ?), 23 V 1390
W. mistrz Konrad Zöllner za pośrednictwem legatów papieskich, zgadza się na osobisty
zjazd z królem polskim Władysławem Jagiełłą koło Torunia w dn. 13 X dla ułożenia pokoju, s.
563–568.
Druk: Voigt, Cod. IV, s. 106–108, nr 74.
27. Królewiec, 26 V 1390
W. marsz. Zakonu potwierdza pokojowy układ zawarty ze Żmudzinami, s. 275–276 i reg.
273.
Druk: Cod. Vitoldi, s. 24–25, nr 68.
28. Królewiec, 26 V 1390
Żmudzini przyrzekają Zakonowi i ks. Witoldowi udzielić pomocy na wezwanie, pod
warunkiem wolnego handlu na pogranicznych ziemiach Zakonu, s. 355–357.
Druk: Cod. Vitoldi, s. 23–24, nr 67.
29. Malbork, 27 V 1391
Pełnomocnicy króla Władysława Jagiełły i Zakonu Krzyżackiego ustanawiają termin
zjazdu posłów obu stron (k. Złotorii) oraz wzajemne stosunki do czasu zjazdu. Ponadto ceduła
Zakonu oraz tłumaczenie Gołębiowskiego, s. 611–617.
Druk: Kod. dypl. Litwy, s. 73–76.
30. – 3 XI 1391
„Gewerbe und Bevehlh dem Compthur von der Memmell und dem Hawsz Compthur vor
Rangnith an den Grossfürsten Hertzogen Allexandern mitgegeben [!] A[nn]o [13]91” [Sprawy
do ks. Witolda – polecone komturom Kłajpedy], s. 371–384, reg. s. 369.
31. Stoki, 30 VIII 1392
Panowie polscy upominają Zakon Krzyżacki z powodu wzięcia w zastaw grodu Złotorii i
ziemi dobrzyńskiej. W transumpcie z 11 IX 1392, s. 17–20.
Druk: Voigt, Cod. IV, s. 157–158, nr 109.
32. – 1395 [przed połową czerwca]
Ks. Witold potwierdza umowę, którą zerwał z Tettingenem marszałkiem Zakonu
dotyczącą zjazdu na rz. Dubissie w dn. 24 VI oraz zawieszenie broni na 2 tygodnie przed i po
zjeździe, s. 403–404 i reg. 401.
Druk: Cod. Vitoldi, s. 39–40, nr 117.
303
33. Królewiec, 1395
W. marsz. Zakonu potwierdza umowę o zjeździe [treść jak wyżej], s. 407–408 i reg. 405.
Druk: Voigt. Cod. VI, s. 19–20, nr 20.
34. – 1395 [po 24 VI]
[Instrukcja] dla komtura Redy w czasie jego poselstwa do Kurfürsta [dotycząca stosunków
Zakonu z Litwą i Polską], s. 61–65 i reg. 59.
Druk: Voigt, Cod. VI, s. 20–23, nr 21.
35. Kowno, 28 VII 1396
Ks. Witold poświadcza, iż zawarł zawieszenie broni z w. mistrzem Zakonu do 29 IX (data
rozpoczęcia układów) i zobowiązuje się, że nie zezwoli Litwinom na zbrojne wkraczanie do
Inflant z wyjątkiem tych, którzy obecnie zdążają z [Bogusławem] ks. szczecińskim, s. 207–208,
s. 209–210 i s. 409–410.
Druk: Cod. Vitoldi, s. 42, nr 128 (reg.), por. dok. poniżej.
36. Dubissa, 28 VIII 1396
Konrad von Jungingen w. mistrz potwierdza zawieszenie broni z ks. Witoldem zawarte do
29 IX (por. wyżej), s. 201–202 i 203–204, reg. s. 198.
Druk: Voigt, Cod. V, s. 103, nr 83.
37. [26 I] 1397
Ks. Witold zawiera z Konradem v. Jungingen w. mistrzem zawieszenie broni do święta św.
Jerzego [23 IV], s. 443.
Druk: Cod. Vitoldi, s. 44, nr 140.
38. Einsiedel, 26 I 1397
Ks. Witold zawiera zawieszenie broni z Konradem v. Jungingen w. mistrzem do święta św.
Jerzego], s. 443 i 529–530, (por. wyżej).
Druk: Cod. Vitoldi, s. 44, nr 140.
39. Einsiedel, 26 I 1397
W. mistrz Konrad von Jungingen zawiera zawieszenie broni z ks. Witoldem do święta św.
Jerzego, s. 447 i 525–526, (por. wyżej).
Druk: Cod. Vitoldi, s. 44, nr 141.
40. Einsiedel, 26 I 1397
W. mistrz Zakonu przysyła ks. Witoldowi swoje poświadczenie zawieszenia broni do
święta św. Jerzego (oświadczając, że jeżeli księciu więcej chodzi o bpa dorpackiego niż o pokój,
to może ten dokument odesłać). Obiecuje wysłać pełnomocników w celu zawarcia pokoju, s.
445–446.
304
Druk: Voigt, Cod. IV, s. 39–40, nr 36; Cod. Vitoldi, s. 44, nr 42.
41. [Malbork, 4 IV 1397]
Instrukcja dla landkomtura czeskiego Albrechta von der Dube (Alberchta Duby) posła do
króla rzym. w sprawie stosunków Zakonu z ks. Witoldem, s. 513–516 i reg. 511.
Druk: Voigt, Cod. VI, s. 43–45, nr 39.
42. – 10 VI 1397
Królowa pol. Jadwiga wystawia glejt dla w. mistrza Konrada von Jungingen na zjazd do
Włocławka, s. 533–534 i reg. 531.
Druk: por. dok. niżej.
43. Bobrowniki, 10 VI 1397
Konrad von Jungingen w. mistrz wystawia glejt dla królowej Jadwigi na zjazd do
Włocławka, s. 537–538 i reg. 535.
Druk: Voigt, Cod. V, s. 131–132, nr 102.
44. Gdańsk, 13 VII 1397
Konrad von Jungingen zawiera pokój z w. ks. lit. Witoldem do 15 VIII, s. 435–436 i 521–
522.
45. Malbork, 4 XII 1397
Pełnomocnicy ks. mazowieckiego Ziemowita poświadczają, że otrzymali od w. mistrza
Konrada von Jungingen 2 tys. kop groszy czeskich, s. 397–8 i reg. 395.
46. – – 1397
Instrukcja w. mistrza Konrada von Jungingen dla posła do króla węg. (o stanowisku wobec
Jagiełły i Witolda), s. 507–512 i reg. 505.
Druk: Voigt, Cod. VI, s. 54–56, nr 50.
47. – 26 II 1398
Instrukcja Zakonu dla posła Jana Rymana do książąt niemieckich, s. 69–73 i reg. s. 67.
Druk: Voigt, Cod. VI, s. 65–67.
48. Malbork, 2 IV 1398
W. mistrz Konrad von Jungingen zawiera zawieszenie broni z ks. Witoldem, s. 317–318.
Druk: Voigt, Cod. V, s. 142–143, nr 107.
49. Grodno, 23 IV 1398
Preliminarz układu pokojowego między ks. Witoldem i Zakonem, s. 457–463 (+ s. 464 –
streszczenie Gołębiowskiego).
Druk: Cod. Vitoldi, s. 51–54, nr 179.
50. Lidzbark, 24 X 1398
305
Notariusz publiczny transumuje poniższe dokumenty:
A. Dorpat, 26 III 1396
Dietrich bp dorpacki zawiera z ks. Witoldem traktat pokoju i wolnego handlu.
B. Dorpat, 5 III 1396
Otto ks. szczeciński obrany arcybiskupem rzym. zawiera z ks. Witoldem, za zgodą ks.
szczecińskiego Bogusława traktat pokoju i przymierza, s. 647–658.
Druk: Cod. Vitoldi, s. 41, nr 124 i 125 [reg. dok. transumowanych].
51. [Buda, 24 VIII 1412]
[Wyrok] cesarza Zygmunta wydany w sporze między Polską a Zakonem. Fragm. dok. bez
początku i końca, s. 89–92.
Druk: Lites, II, s. 52–69, nr 18; tekst odnosi się do s. 55–57 i cz. s. 68.
Korespondencja różna
Listy następujących osób:
52. Konrad von Jungingen w. mistrz Zakonu do królowej Jadwigi, 20 VI 1397, Malbork, s.
5–6.
Druk: Voigt, Cod. V, nr 122.
53. Tenże do Małgorzaty królowej Szwecji i Norwegii, 4 IV 1395, Malbork, s. 9–10.
Druk: Voigt , Cod. V, 90–91.
54. Tenże do królowej Małgorzaty, 4 IV 1395, Malbork, s. 10–12.
55. Konrad von Wallenrod do królowej Jadwigi, 10 I 1391, Malbork, s. 21 (reg.), 23–26.
Druk: Voigt, Cod. IV, 138.
56. Konrad von Jungingen w. mistrz Zakonu do [Wennemara von Brüggenei] w. mistrza
Zakonu w Inflantach, IV 1398, s. 27 (reg.), 29–32.
Druk: Liv–, Esth–, und Curlädisches Urkundenbuch nebst Regesten. Hrg. v. F. G. Bunge,
Reval–Riga 1852–1875, (dalej cyt. Bunge), T. IV, s. 201.
57. Tenże do prokuratora Zakonu w Rzymie, 8 VIII 1396, s. 33–34 (reg.), 35–39.
Druk: Voigt, Cod. V, 107.
58. Jan Tieffen do króla Jana Olbrachta, 24 VIII 1497, s. 43 (reg.), 45–47.
Druk: Scriptores rerum Prussicarum, T. V. Hrg. v. Th. Hirsch, M. Toppen, E. Strehlke,
Leipzig 1861, s. 308–309.
59. Witold ks. lit. i Jan [Galschau] do Konrada Zöllnera, 19 I 1390, s. 49 (reg.), 51–52.
Druk: Cod. Vitoldi, s. 20.
60. Konrad von Jungingen do Wacława ces. rzym.-niem. 5 VIII 1395, s. 55 (reg.), 57–58.
306
Druk: Voigt, Cod. VI, 11.
61. Komtur Elbląga do Konrada von Jungingen w. mistrza, [26 IV] 1397, s. 75 (reg.), 77–
78.
Druk: Voigt, Cod. V, 124.
62. Komtur Torunia do Ulryka von Jungingen w. mistrza, 21 I [1409], s. 105 (reg.), 95–97.
63. Friedrich Zorn (Czorn) burgraf Drezdenka (Driesen) do wójta Neumark [Nowej
Marchii], b.d., s. 101–102, 99 (reg.).
64. Komtur m. Ryn do Ulryka von Jungingen, 2 VII 1410, Rastenburg (Rastembork, dziś
Kętrzyn), s. 94 (reg.), 103–104.
65. Komtur Ostródy (Osterode) do [Ulryka von Jungingen), 20 VIII [1409], s. 111 (reg.),
107–109.
66. Tenże do w. mistrza, 24 VI b. r., s. 117 (reg.), 113–115.
67. Komtur Ragnety (Ragnitz) do marsz. Zakonu, 29 III 1410, Tylża, s. 123–124 (reg.),
119–121.
68. Komtur (Hauskomthur) Człuchowa (Schlochau) do komtura Człuchowa, 20 VI [1410],
Marienfelde, s. 125 (reg.), 127–128.
69. Komtur Ragnety do marsz. Zakonu, 14 VIII 1409?, s. 126 (reg.), 129–130.
70. Komtur Ostródy do Ulryka von Jungingen w. mistrza, 18 XII [1409?], Nidzica, s. 131
(reg.), 133–135.
71. Komtur Gniewu (Mewe) do w. mistrza Michała Küchmeistra, 4 I [1417], s. 137 (reg.),
139–142.
72. Komtur Ostródy do w. mistrza, b.d., s. 143 (reg.), 145–146.
73. Pfleger zum Jesnitz do Michała Küchmeistra w. mistrza, 9 VII [1416], Świecie, s. 144
(reg.), 147–148.
74. Komtur Torunia do w. mistrza, b.d., s. 149 (reg.), 151–154.
75. Komtur Ostródy do w. mistrza b.d., Iława (Eylau), s. 155 (reg.), 157–158.
76. Komtur Tucholi do w. mistrza, b.d., s. 161 (reg.), 163–165.
77. Komtur Gdańska do w. mistrza, 19 XI b.r., s. 167–169.
78. Komtur Tucholi do Jarosława kaszt. nakielskiego (Hauptmann zu Nackel), [1418], s.
171 (reg.), 173–177.
79. Komtur Torunia do w. mistrza, b.d., Kraków, s. 177–178.
80. Rycerze Zakonu do w. mistrza, 14 V b.r., Buda (Ofen), s. 181 (reg.), 183–188.
81. Konrad von Jungingen do ks. Witolda, 26 I 1397, Malbork, s. 191 (reg.), 193–194.
Druk: Bunge, IV, nr 1438.
307
82. Tenże do tegoż, 3 XI 1397, Malbork, s. 195 (reg.), 197–198.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 52.
83. Tenże do Wacława ces. rzym.-niem., 4 VI 1397, Malbork, s. 211 (reg.), 213–214.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 40.
84. Zygmunt król węg. do Konrada von Jungingen, 14 VII 1397, Neuendorf, s. 215 (reg.),
217–220.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 45.
85. Konrad von Jungingen do ks. Witolda, 26 I 1397, Einsiedel, s. 223 (reg.), 225–226.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 36.
86. Marszałek Zakonu Krzyżackiego do Władysława ks. opolskiego, 13 I 1397, Malbork,
s. 227 (reg.), 229–230.
87. Konrad von Jungingen do Władysława ks. opolskiego, 9 I 1397, Malbork, s. 231 (reg.),
233–234.
88. Tenże do w. ks. Witolda, 10 XII 1399, Malbork, s. 235 (reg.), 237–238.
Druk: Cod. Vitoldi, nr CCVIII.
89. Konrad von Jungingen do ks. Witolda, 10 XII 1399, Malbork, s. 239 (reg.), 241–242.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 91.
90. Tenże do ks. Witolda, 24 VIII 1399, Malbork, s. 243 (reg.), 245–246.
91. Tenże do ks. Świdrygiełły, 23 I 1398, Malbork, s. 247 (reg.), 249–250.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 57.
92. Tenże do Władysława ks. opolskiego, 28 I 1398, Malbork, s. 251 (reg.), 253–254.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 56.
93. Tenże do ks. Witolda, 1399, Malbork, s. 261 (reg.), 263–265.
94. Tenże do ks. Witolda, 22 I 1398, Malbork, s. 267 (reg.), 269–271.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 54.
95. Konrad Zöllner do ks. Świdrygiełły, 31 VIII 1389, Strasburg, s. 329 (reg.), 331–332.
96. Tenże do Ziemowita ks. mazowieckiego, przed 29 VIII 1389, Rogoźno (Roggenhau), s.
333 (reg.), 335–336.
97. Tenże do Ziemowita ks. mazowieckiego, 11 VIII 1389, Rogoźno, s. 337 (reg.), 339–
340.
98. Święcibor ks. szczeciński oraz ks. ks.: [Marczlaus], Bogusław, Warcisław i Jan ks.
meklemburski do Sędziwoja kasztelana ?, 6 XI 1390, Malbork, s. 359 (reg.), 362–363.
99. Władysław Jagiełło do Jana arcybpa ryskiego, 26 IV 1393, Sanok, s. 365–368.
308
100. Konrad Zöllner do [Janusza] ks. mazowieckiego, 25 IX 1389, s. 387 (reg.), 389 oraz
odp. 6 VIII 1390, s. 391 (reg.), 393–394.
101. Komtur Dyneburga do ks. Świdrygiełły, 16 IV 1396?, s. 411–412.
102. Konrad von Jungingen do ks. Witolda, 3 XII 1396, Malbork, s. 415 (reg.), 417–419.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 29.
103. Tenże do Władysława ks. opolskiego, 9 I 1396, Malbork, s. 421 (reg.), 423–425.
104. Tenże do ks. Witolda 13 VII 1397, Gdańsk, s. 427 (reg.), 429–430.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 43.
105. Tenże do ks. Witolda, 16 VI 1397, Świecie, s. 431 (reg.), 433–434.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 41.
106. Komtur Dyneburga do Wennemara von Brüggenei mistrza Zakonu w Inflantach, 1 I
1397, s. 437–439.
107. Konrad von Jungingen do Zygmunta króla węg., 14 VII 1397, Nowa Wieś, s. 441–
442.
108. Tenże do Władysława Jagiełły, 23 XII 1399, Malbork, s. 449 (reg.), 451–452.
Druk: Cod. Vitoldi, nr CCIX.
109. Tenże do Wilhelma ks. austr., 5 X 1399, Świecie, s. 453 (reg.), 455–456.
110. Tenże do Zygmunta króla węg., 2 VIII 1397, s. 465 (reg.), 467–469.
111. Tenże do ks. Świdrygiełły, 23 VI 1398, Człuchów, s. 471 (reg.), 473–474.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 66.
112. Tenże do [Zakonu w Niemczech?], 24 II 1398, Malbork, s. 475 (reg.), 477–479.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 60.
113. Mistrz Zakonu Niemieckiego (Ordens Gebietigers) do Władysława ks. opolskiego, 23
VI 1397, s. 481 (reg.), 483–484.
114. Konrad von Jungingen do ks. Witolda, 8 XI 1398, Malbork s. 485 (reg.), 487–488.
Druk: Bunge, IV, nr 1480.
115. Tenże do ks. Witolda, 23 VI 1397, Malbork, s. 499 (reg.), 501–503.
116. Konrad Zöllner do Urbana VI papieża, 5 IV 1388, Malbork, s. 555–557.
117. [Jan] arcybp Rygi, bp Dorpatu i komtur Gdańska do Wacława ces. rzym.-niem., 29 X
1398, s. 577 (reg.), 579–587.
118. Wacław król czeski i węg. do Konrada mistrza Zakonu [10 X 1395?], s. 599–600.
119. Konrad von Jungingen do królowej pol. Jadwigi, 13 IV 1398, Malbork s. 619–620.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 63.
120. Tenże do królowej Jadwigi, 30 III 1398, s. 623–625.
309
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 62.
121. Konrad von Jungingen do Ziemowita ks. mazowieckiego, 24 IX 1398, Tapiawa, s.
627–628.
122. Tenże do królowej Jadwigi, 14 VIII 1398, s. 631–633.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 71.
123. Tenże do królowej Jadwigi, 1 VI 1398, Sztum, s. 635–638.
124. Tenże do królowej Jadwigi, 15 V 1398, Królewiec, s. 639–641.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 64.
125. Tenże do królowej Jadwigi, 25 VII 1398, Sztum, s. 643–645.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 69.
126. Tenże do królowej Jadwigi, 16 IV 1398, Malbork, s. 659–661.
127. Tenże do królowej Jadwigi, 26 X 1397, Malbork, s. 663–665.
128.Tenże do królowej Jadwigi, 3 VIII 1397, Starogard, s. 667–670.
Druk: Voigt, Cod. VI, nr 46.
129. Tenże do królowej Jadwigi, 25 VII 1397, s. 671–672.
130. Tenże do królowej Jadwigi, 21 VI 1397, s. 675–676.
131. Tenże do królowej Jadwigi, 20 VI 1399, s. 679–681.
mikr. BN 9130
2568 V Rjęz. XIX w. 40 x 25 cm. S. 278. S. nie zapis.: 1–4 (dodane przy oprawie), 6–8, 12, 17–18,
22, 26, 30–32, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 72, 82, 84, 88, 94, 98, 102, 104, 108, 110, 118, 126, 130,
138, 140, 144, 146, 152–154, 158–160, 166, 172, 206, 210, 218, 222, 224–226, 232, 240,
250–252, 256–258.
Opr. płsk. Pismo wielu rąk. Na grzbiecie nalepka z tyt.: „Teki Królewieckie”. Większość
odpisów z napisem: „Ex tabulario Regiomont[ano] ab originali”. Za zgodność z oryg. na wielu
podpisał się „Voigt”=Johannes Voigt, wydawca Codex diplomaticus Prussicus.
„Teki Królewieckie” T. II.
Kopiariusz dokumentów z archiwum w Królewcu dotyczących stosunków Zakonu
Krzyżackiego z Polską i Litwą z lat 1410–1412, 1431, przywilej w. mistrza dla m.
310
Bartenstein z r. 1332 oraz list Izabeli Czartoryskiej z roku 1819 i Karola Sienkiewicza z
1822 roku.
Dokumenty i listy
1. Luderus de Brunswich (z Brunszwiku) w. mistrz Zakonu, przywilej dla mieszkańców
Bartoszyc (Bartenstein), Elbląg, 17 II 1332, (łac.), s. 9–11.
2. Zygmunt Luksemburski król węg. i ces. rzym. list do Henryka von Plauen w. mistrza, Buda
(Ofen), 21 I 1411, (niem.), s. 13–14, reg. niem., s. 15–16.
3. Hinrik van Guntersberge rycerz (ritter) do Engelharda Kassow wójta Niyhen Mark
(Neumark, Nowa Marchia), Kallis (Kalisz?), 5 I 1410, (niem.), s. 19–21, (brak takiej osoby wśród
wójtów Nowej Marchii) w: J. Voigt, Namencodex der deutschen Ordensbeamten, Hofmeister etc.,
Königsberg 1843).
4. [Arnold von Baden] komtur Człuchowa (Slochau) do w. mistrza [Ulryka von Jungingen],
Frydland, 25 VI 1410, (niem.), s. 23–25.
Zob. A. Prochaska, Codex epistolaris Vitoldi, Kraków 1882 (dalej cyt. Cod. Vitoldi), s. 210,
nr 446.
5. [Ruprecht] ces. rzym. do w. mistrza [Ulryka von Jungingen], Heidelberg, 26 I 1410,
(niem.), s. 27–28, reg. niem., s. 29.
6. [Konrad von Vietinghof] mistrz Zakonu w Inflantach do [Henryka von Plauen], komtura w
Świeciu, Ryga, 9 IV 1410, (niem.), s. 33–37, reg. niem., s. 35.
7. [Konrad von Vietinghof] mistrz Zakonu w Inflantach do w. mistrza [Ulryka von
Jungingen], Wenden, 2 VI 1410, (niem.), s. 39–43, reg. niem., s. 41.
8. [Michał Küchmeister von Sternberg] wójt Nowej Marchii (Neumark) do w. mistrza
[Ulryka von Jungingen], Drawenburg, 10 VI 1410, (niem.), s. 45–49, reg. niem., s. 47.
Zob. Codex epistolaris saeculi decimi quinti, T. II, ed. A. Lewicki, Kraków 1891, w:
Monumenta Medii Aevii Historica res gestas Poloniae illustrantia (dalej cyt. Cod. epistolaris), T.
XII, s. 37, nr 31.
9. [Johann von Sayn] komtur Torunia do w. mistrza [Ulryka von Jungingen], zu Prage
(Praga?), 4 VI 1410, s. 51–52.
10. [Izabela Czartoryska] do NN w sprawie ks. Tarnawskiego, Puławy, 6 VI 1819, (pol.),
s. 53.
11. [Karol Sienkiewicz] do Longmana [wydawcy w Londynie] w sprawie angielskiego
papiernika, Warszawa, 9 VII 1822, (ang.), s. 55–56.
311
12. Henryk von Plauen do Wacława IV króla czeskiego (tytułowanego królem rzymskim i
czeskim), Toruń, 15 I 1411, (niem.), s. 57–58.
Zob. Cod. epistolaris, II, s. 39, nr 34.
13. [Paul Rulmann von Dademberg albo Engelhard Kirsau] komtur Birgelau [Bierzgów] do
[Ulryka von Jungingen] w. mistrza, Birgelau, 30 V 1410, (niem.), s. 59–61, reg. niem., s. 61.
Druk: Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 208–209, nr 442.
14. [Nicolaus von Nieckeritz] komtur Człuchowa (Slochau), list do w. mistrza [Pawła von
Russdorf], Slochau, 30 XII 1431, (niem.), s. 62–64, reg. niem., s. 62.
Druk: Cod. epistolaris, II, s. 254, nr 187.
15. Zygmunt Luksemburski, do książąt, panów i poddanych Rzeszy, Buda, 30 XII 1412 (?),
(niem.), s. 67–74, reg. niem., s. 73–74.
16. Zygmunt Luksemburski król węg. i rzym., list do Eryka króla duńskiego, Buda (Ofen), 30
XII 1412(?), (niem.), s. 75–78 i s. 5, reg. niem., s. 81.
Zob. Cod. epistolaris, II, s. 49, nr 44.
17. Zygmunt Luksemburski król węg. i ces. rzym. do burgrabiego Friedricha z Norymbergi,
aby w razie wojny Polska nie otrzymała żadnej pomocy wojskowej z Czech, Moraw i Śląska,
Burge[!] (Brig w reg. niem.), 2 XII 1411 (bez początku, niem.), s. 75–83, reg. niem. (przekreślony
ołówkiem!), s. 65–66.
18. [Konrad von Vietinghof] mistrz Zakonu w Inflantach do w. mistrza [Henryka von
Plauen], Ryga, 27 VIII 1411, (niem.), s. 85–90, reg. niem., s. 89–90.
Zob. Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 226, nr 484. Druk: Bunge, B. IV, col. 792–793, nr
MDCCCXCIX.
19. Witold w. ks. lit. do Henryka von Plauen, Garthen (Grodno), 28 III 1411, (niem.), s. 91–
92, reg. pol., s. 91.
Druk: Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 221–222, nr 473.
20. Witold (Aleksander) w. ks. lit. do Henryka von Plauen w. mistrza, Kijów, 17 VIII 1411,
(niem.), s. 93.
Druk: Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 226, nr 483.
21. Witold do marsz. Zakonu [Michała Küchmeistra], Kowno, 19 V 1411, (niem.), s. 95–97,
reg. pol., s. 97.
Druk: Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 224–225, nr 478.
22. [Konrad von Vietinghof] mistrz Zakonu w Inflantach, list do w. mistrza [Henryka von
Plauen], Ryga, 23 XI 1411, (niem.), s. 99–103, reg. niem., s. 101.
Zob. Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 227, nr 486. Druk: Bunge, col. 798–799, nr MCMV.
312
23. Dawid Rosenfeld rycerz do w. mistrza [Henryka von Plauen], Chełmno, 8 I 1411, (niem.),
s. 105–109, reg. niem., s. 107.
24. Władysław Jagiełło i Witold, Salvus conductus dla wysłanników Zakonu, Raciąż, 23 I
1411, (łac.) s. 111–112 [na s. 111 napis ołówkiem: „Raczyń. p. 125–127”, ale w Kod. dypl. Litwy
inna miejscowość, por. niżej].
25. Władysław Jagiełło do Henryka von Plauen, Szeszupa, 30 V 1411, (łac.), s. 113–114.
Zob. Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 225, nr 479.
Druk: Kod. dypl. Litwy, s. 143.
26. Władysław Jagiełło kwituje w. mistrza z wypłaconych pieniędzy, Toruń, 25 VI 1411,
(łac.), s. 115–117.
27. Władysław Jagiełło do hr. Alberta de Szwarzburg, Wiślica, 30 XI 1411, (łac.), s. 119–120.
Zob. Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 227, nr 487. Druk: Kod. dypl. Litwy, s. 149–150.
28. Władysław Jagiełło kwituje w. mistrza z wypłaconych pieniędzy, Toruń, 8 III 1411, (łac.),
s. 121–122.
29. Władysław Jagiełło do Henryka von Plauen, Tripoli, 18 VIII 1411, (łac.), s. 123–124.
Druk: Kod. dypl. Litwy, s. 145–146.
30. Władysław Jagiełło do Henryka von Plauen, Wilno, 7 VI 1411, (łac.), s. 125.
Zob. Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 225, nr 480. Druk: Kod. dypl. Litwy, s. 144.
31. Władysław Jagiełło i Witold, dok. o zawieszeniu broni (treuga pacis) na dwa dni, Raciąż,
24 I 1411, (łac.), s. 127–129. [Inne w: Kod. dypl. Litwy, s.125, 127?]
32. Jan XXIII papież do Władysława Jagiełły, Rzym, 22 IX 1411, (b.d., data ołówkiem na
s. 134), (niem.), s. 131–134.
Zob. I. Sułkowska–Kuraś, S. Kuraś, Bullarium Poloniae, T. III, Lublin 1988, s. 216–217, nr
1323. Druk: Kod. dypl. Litwy, s. 146–148.
33. Tomaschik Tannenfeld, Grzymal Neynofski, Kunz Rydeburg i inni rycerze oświadczają,
że mimo przyrzeczonego im przez przez w. mistrza glejtu do podróżowania po Prusach, nie
dotrzymano w rzeczywistości jego warunków, chcieliby uważać sprawę za załatwioną pokojowo,
Elbląg, 13 II 1411, (niem.), s. 135–139, reg. niem., s. 137.
34. Henryk von Plauen, skrypt dłużny dla księcia Witolda i Władysława Jagiełły, Malbork, 24
VI 1411, (niem.), s. 141–145, reg. niem., s. 143.
Zob. Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 225, nr 481.
35. Punkty dyspozycji dla poselstwa do króla Czech [Wacława IV], Malbork(?), 31 X 1411,
(niem.), s. 147–151.
313
36. Władysław Jagiełło do w. mistrza [Henryka von Plauen], Kraków, 18 XI 1411, (niem.),
s. 155–157.
37. Władysław Jagiełło do Henryka von Plauen, Kraków, 27 I 1412, (łac.), s. 161–162.
Druk: Cod. epistolaris, s. 51, nr 46.
38. Jan arcybp Rygi i komturzy – Elbląga, Torunia [Eberhard von Mallenfels?], Grudziądza
[Johann von Bichau?] do w. mistrza [Henryka von Plauen] o trudnościach w wypłacaniu pieniędzy
należnych królowi pol. i w. ks. Witoldowi, Toruń, am Freitage nach Gehardi? (Gerardi?, Geraldi?,
24 IX?, 13 X?, 21 XI? 1412(?), (niem.), s. 163–165, reg. pol., s. 163.
39. Henryk von Plauen potwierdza, że Zygmunt Luksemburski załatwił część sporu między
Zakonem a Polską, a pozostałą rozwiąże w ciągu 2 lat, Malbork, 22 XI 1412, (łac.), s. 167–171.
Zob. Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 246.
40. Henryk von Plauen, Pełnomocnictwo dla Michała Küchmeistra marsz. Zakonu i innych
osób, do traktowania wobec Benedykta Makry w sprawie zamku w Wielonie i jeńców tam
przetrzymywanych, Malbork, 26 XI 1412, (niem., łac.), s. 173–180.
Zob. Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 246–247. (Na s. 173 rękopisu notka ołówkiem: „Druk. Lit. ac
r. g. II nr 22 str? 72”; jednak w Lites tego brak)
41. W. mistrz(?), do Benedykta [de Macra?], Malbork, 23 XII 1412, (niem.), s. 181–182 i 209
(ale brak reklamantu: nicht).
42. List NN urzędnika Zakonu do NN księcia elektora (dem korfursten!) Rzeszy w sprawie
listu kredencyjnego, (niem.), b.d., s. 193–196.
43. List Henryka von Plauen do panów i poddanych Zakonu [dot. brata zakonnego Jorgen
Eyglinger komtura Torunia] <takiego komtura w wykazie brak>, Władysława Jagiełły i ks.
Witolda], Malbork, 27 XI 1412, (niem.), s. 197–200.
44. List [Henryka von Plauen] w. mistrza do króla Węgier [Zygmunta Luksemburskiego].
Malbork, 30 XI 1412, (niem.), s. 201–205.
45. Wypis punktów sprawy w. mistrza krzyżackiego z mistrzem zakonu inflanckiego z
powodu Wilhelma z Eppingen komtura Schönsee w l.1411–1413, Malbork, 27 XI 1412, (niem.),
s. 207–208 i s. 183–192. (Na s. 207 przekreślona notka ołówkiem: "L[ites] ac r[es] g[estae] II nr 25
str.78; również data przynależąca do s. 209).
46. List [Henryka von Plauen] do marsz. Zakonu [Michała Küchmeistra], pocz. XII 1412,
(niem.), s. 211–217.
Druk (części): Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 248–249. (W rkpsie notka ołówkiem: Cod. Vit. 6,
112–114 [tamże jednak coś innego!].
314
47. List [Michała Küchmeister] marsz. Zakonu do w. mistrza [Henryka von Plauen], Buda, 24
VIII 1412, (niem.), s. 219–223, reg. niem., s. 223.
48. Władysław Jagiełło król, Skarga na Zakon, który niesłusznie oskarża króla i zbroi się do
wojny, Kraków, 21 VIII 1412, (niem.) s. 227–231, reg. niem., s. 231.
Zob. Prochaska, Cod. Vitoldi, s. 233, nr 497.
49. List [Albrechta von der Dube] wójta Nowej Marchii (Nuwen Mark) do w. mistrza
[Henryka von Plauen], Gorzów (Landsberg), 5 I 1412, (niem.), s. 233–236 (wraz z dodatkiem do
listu tzw. beilage).
50. Notatki dotyczące różnych wydarzeń i spraw Zakonu, [z lat 1382–1390, m. in. z czasów
w. mistrza Konrada von Zöllner (l.1382–1390), s. 243; na końcu list ks. Witolda do w. mistrza,
(niem.), b.d., s. 241–249, bez pocz.
51. List komtura Goldingen (Kuldiga) do komtura Memel [Heinricha Schabe?], w którym
ostrzega, że nadciąga w. ks. Witold wraz ze swoim wojskiem, Goldingen, 21 IX 1412, (niem.),
s. 253–255, reg. niem., s. 255 (brak u Voigta komturów Goldingen).
52. Pro memoria. Skargi miast Chełmna, Torunia, Gdańska i Elbląga na Władysława Jagiełłę,
króla pol., Malbork, 13 II 1412, (niem.), s. 259–270, reg. niem., s. 263–264.
Uwaga: Regesty polskie ręką Łukasza Gołębiowskiego. Imiona dostojników Zakonu ustalono
na podstawie J. Voigt, Namencodex der deutschen Ordensbeamten etc. ..., Königsberg 1843.
mikr. BN 9137
2569 V Pol., niem., łac. 1792–1823. 39 x 24 cm i mniej. S. 736 + k. ochr. 2, s. nie zapis. 235.
Opr. płperg. Rkpsy i druki. Oryg. i kopie. Na grzbiecie tyt.: „Akta mandataryuszów 1794”.
Na s. 1 ogólny spis treści.
Akta i materiały publiczne z lat 1792–1823.
PAŃSTWA OBCE
Austria
Akta władz z czasów powstania kościuszkowskiego
315
I. Pisma Urzędu Gubernialnego lwowskiego do komisarzy ubezpieczenia granic w
Podgórzu (koło Krakowa)
1. Gallenberg Siegmund von do Bauma, 30 VI do 10 X 1794, Lwów, s. 67–74, 133–136,
143–144, 161–166, 207–210, 211–222, 237–244, 263–268, 275–278, 285–288, 459–464.
2. Joseph graf Mailath do barona Lipowskiego, 26 X do 9 XII 1794, s. 387–390, 401–402,
391–394, 397–398, 521–524, 529–532, 563–566, 597–598, 603–604, 633–634, 637–638, 657–
660, 661–668, 675–678, 687–688, 691–692, 705–706, 711–712.
3. Franz [Albrich] do barona Lipowskiego, 25 XI do 10 XII 1794, s. 645–654, 693–694.
4. NN do barona Lipowskiego, 9 XII 1794, s. 725–728.
II. Raporty Komisji Ubezpieczenia Granic do Urzędu Gubernialnego we Lwowie
5. Koncepty raportów NN: od 5 VII do końca 1794 r., s. 61–64, 77–78, 89–95, 101–132,
137–142, 145–154, 159–160, 167–206, 223–236, 245–262, 269–274, 279–386, 395–396, 403–
458, 467–474, 479–520, 525–528, 535–552, 561–562, 567–576, 585–590, 595–596, 599–602,
605–622, 629–632, 653–656, 669–674, 679–686, 689–690, 701–704, 707–724, 731–736, zał.
kopia listu Fryderyka Wilhelma II króla pruskiego do króla Stanisława Augusta 1794, s. 257–
258 oraz Stanisława Augusta do króla pruskiego, 1794, s. 255–256.
III. Pisma i raporty różnych osób do Komisji Ubezpieczenia Granic w Podgórzu k.
Krakowa
6. Nota NN o rewizji u ks. Jakuba Marondla w Podgórzu, 30 V 1794, s. 9–10, oryg.
7. Raporty Jenike z Zatora od 8 VII do 5 IX 1794 (3), s. 75–76, 155–158, 475–478, oryg.
8. Zeznanie Tomasza Komali w sprawie znalezionych u niego karabinów, 6 XI 1794, s.
623–626, oryg.
9. Zeznanie kilku obywateli Podgórza w sprawie posiadanych karabinów przez Tomasza
Komalę, 12 XI 1794, s. 591–592, oryg.
10. Pisma Pawlikowskiego, s. 555–556, Pągowskiego, s. 553–554, Lipskiego, s. 577,
Spincka, s. 579–582, o pozwolenie udania się do Lwowa, 21–22 XI 1794 (4), oryg.
11. Zobowiązania Lipskiego, Pągowskiego, Pawlikowskiego i Spincka do nieużywania
znaków i emblematów wojska polskiego na terenie Galicji, 12 XII 1794, s. 639, oryg.
Druki
316
12. Odezwa Józefa Harnacour gen. i feldmarsz. austr. do ludności pol. o wstrzymanie się
od uczestnictwa w powstaniu kościuszkowskim i zachowanie spokoju, 20 VI 1794, Wielowieś,
s. 71–72, (pol. i niem.).
13. Obwieszczenie Siegmunda von Gallenberga o zakazie wywozu zboża, siana, żywności
i wódki z Galicji, 25 VIII 1794, Lwów, s. 697–698.
Akta inne austriackie
14. „Bestimmungen des Finanz-Patents”, 1811–1823, s. 41–50.
WOJSKO
15. „Woysko przymierzone w kwaterze w Krakowie dnia 23 listopada 1809”. Wykaz
oficerów, s. 53–54.
KOŚCIÓŁ
Diecezja krakowska
Dokumenty związane z osobą Jana Michała Zaborskiego
16. Poświadczenie Tymoteusza Gorzeńskiego bpa smoleńskiego o święceniach
subdiakonatu, 1792, Kraków, s. 11–14, oryg.
17. Poświadczenie Józefa Olechowskiego bpa sufragana krak. o święceniach diakonatu
Jana M. Zaborskiego, 22 IX 1792, Kraków, s. 27–30, oryg.
18. Ogłoszenie Mikołaja Wybranowskiego wikariusza gen. i oficjała krak. o nadaniu altarii
w kościele św. Mikołaja w Krakowie, 3 IV 1792, Kraków, s. 23–26, oryg.
19. Poświadczenie Józefa Muszyńskiego dra filozofii o uczestnictwie Zaborskiego w
seminarium teologicznym, wraz z opinią, 7 VII 1792, s. 15–18, oryg.
20. Zaświadczenie Józefa Olechowskiego bpa sufragana krak. o wyświęceniu na kapłana
Jana M. Zaborskiego, 22 XII 1792, Kraków, s. 19–22, oryg.
21. Przywilej odpuszczania zastrzeżonych grzechów tzw. rezerwatów dla Jana M.
Zaborskiego, wystawiony w imieniu Mikołaja Wybranowskiego kanonika katedralnego i oficjała
krak. przez Stanisława Tynieckiego dra teologii i praw, 22 XII 1794, s. 31–32, oryg.
POWSTANIA NARODOWE
Powstanie kościuszkowskie
Akta władz
317
22. Glejt dla Piotra Pankrowa dezertera ros. wystawiony przez Bonawenturę Tarłę prezesa
Komisji [Porządkowej] wojew. sand., 5 VI 1794, s. 35–36, 55–56, oryg.
23. Paszport dla Piotra Hlebowskiego porucznika artylerii udajacego się do Lwowa
wystawiony przez Tomasza Wawrzeckiego naczelnika powstania, 17 XI 1794, Radomice, s. 57–
60, oryg.
PRYWATNE
24. Paszport wystawiony przez władze pruskie dla Aloisa Rosenzweiga, 22 II 1810,
Radom, s. 37–40.
mikr. BN 22160
2570 Folio.
Dyplomy pergaminowe bez pieczęci XIII–XVIII w. oprawne w księgę.
Zob. W. Szelińska, J. Tomaszewicz, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki
Czartoryskich w Krakowie, cz. I. Dokumenty z lat 1148–1506, Kraków 1975; J. Tomaszewicz,
Katalog dokumentów pergaminowanych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. II Dokumenty
z lat 1506–1828, Kraków 1991.
2571 IV T. 1. Pol. franc. ruski 1637–1764. 35,5 x 22,5 cm i mniej, s. 598 + k. ochr. 2, s. nie
zapis. 89.
Opr. płperg. „paryska”, Na grzbiecie złoc. tyt.: „Archiwum Czartoryskich. Szkody od
woysk poczynione I. 1637–1711”. Niektóre k. luźne. Na s. 13 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały wojskowe od XVII do początku XVIII w. Szkody wyrządzone przez
wojsko w dobrach Czartoryskich i Sieniawskich; wykazy kontrybucji, rachunki,
kwity.
I. Wykazy ogólne z lat 1698–1716, b.d.
318
1. „Regestr szkód poczynionych w Warszawskiey maiętności [...] [Józefa] Czartoryskiego
chorążego l[it.]”, [po r. 1698], s. 135–138.
2. „Rewizye uczynione we wsi Dobrey [...]”, 1704, s. 199–210 oraz we wsi Rudka, s. 260–
265.
3. Rejestr szkód w kluczu sieniawskim, 1704, s. 225–242, w tym szkody Żydów, s. 236–
237.
4. Spis szkód w Dzikowie, b.d., 1716, s. 242, 243–244.
5. Rejestr szkód we wsiach klucza Oleszyce: Dachnów, s. 253–260; Cieplice, s. 247–249;
Dąbrowica, s. 250–252; NN, s. 245–246.
6. Rejestry szkód w mieście Tarnoruda w dobrach międzyboskich, [pocz. XVIII w.], s. 79–
107, w tym Żydów, s. 105–107; Kaniówka, s. 108–112; Rypna, s. 113–120; we wsi Sorbinów, s.
121–122.
II. Wojsko koronne, litewskie i królewskie
Wykazy szkód z lat 1637–1711, b.d.
7. „Regestr szkód poczynionych przez woyska auxiliarne w dobrach klucza
międzyboskiego in anno 1637 spisane”, s. 13–38.
8. „Regestr szkód miasta Oleszyc [...]”, 1704, s. 163–178.
9. Spisy kontrybucji i towarów przeznaczonych dla wojska, zabranych w Cewkowie, 1704,
s. 191–198.
Wykazy i spisy szkód wyrządzonych dobrom kasztelanii krakowskiej
10. „Suppliki y dekreta myślenickie do kasztellaniey krakowskiey”. Rejestr szkód we
wsiach kasztelanii krak.: Pierzchów, Polanka [por. niżej pkt. 12], Krzeczów, Krzczonów, Pcim,
Lubień, Tenczyn, Stróża, Bysina, Borzęta, 1706, s. 431–458.
11. „Connotacya wydatków przez miasteczko Myślenice [...] od aktu Commissiey na
zamku Myślenickim w roku 1707 odprawioney [...]” pisana w formie supliki do Adama
Mikołaja Sieniawskiego kaszt. krak., s. 417–424.
12. „Regestr szkód wsi Polonki [Polanka koło Myślenic] przez ludzi [Józefa Potockiego]
starosty spiskiego poczynionych”, 1707, s. 429–430.
13. Spis wydatków na wojsko przechodzące przez wieś Borzęta, 1709, s. 425–428.
14. „Supplika wsi Bysina” skierowana przeciw ludziom Józefa Potockiego wdy kij. i star.
spiskiego, 1711, s. 427–428.
319
15. Spis szkód poczynionych przez wojsko we wsi Dobropol, b.d., s. 179–190, 266–276,
463.
Wojsko rosyjskie
Wykazy komputów wojsk ros. w Polsce, pokwitowania pieniędzy z kasy carskiej
16. Wykazy miast i miasteczek, w których stacjonują wojska gen. [...?] Dołgorukiego, b.d.
[pocz. XVIII w.], s. 39–69.
17. „Comput woyska moskiewskie[g]o”, pocz. XVIII w., s. 293–294.
18. Pokwitowanie odbioru pieniędzy z kasy carskiej przeznaczonych na wojsko podp.
przez Adama M. Sieniawskiego, 1707, Lwów, (15), s. 313–316, 319–340, 343–346, oraz przez
NN, (2), s. 341–342, 358.
19. Wykaz pułków kawalerii carskiej na Litwie, 1708, s. 303–306.
20. „Comput woyska moskiewskiego na campan[iey] 1708 in maio”, s. 409–416 oraz s.
299–302.
21. „Lista floty [...] cara [Piotra I], która przyszłey kampaniey w Bałtyckie morze przyiść
ma”, b.d., [przed 1725], s. 297–298.
22. „Comput woyska moskiewskiego w Pomeranij”, b.d., s. 295–296.
23. „Route que les troupes russes, sous les ordres du Lieutenent général Stofeln, doivent
prendre pour s’en retourner dans leurs quartiers à Seewsk”, b.d., s. 369–372.
Pokwitowania
24. Pokwitowanie odbioru pieniędzy z kasy carskiej na wojsko, podp. przez Krzysztofa
Jana Hondorffa, 1707, s. 317–318.
Wykazy szkód wyrządzonych przez wojsko rosyjskie w latach 1706–1764, b.d.
25. Wykaz szkód w kluczu Derewnia, X 1708, s. 373–404.
26. Szkody poczynione w kluczu Satanów, 1706–1711, s. 471–474.
27. Szkody w Satanowie z notatką o wpisie do ks. grodzkich latyczowskich, 1706-1711, s.
475–480, 535–560, 560, 584, 587–591 oraz s. 489–520, 529, 529–534, 563–567, 487–488
(spisano według prowiantu i osób) oraz Nowej Sieniawie, 1709, s. 567-568, Starej Sieniawie,
1709, s. 568, dobrach klucza Międzybóż, 1711, s. 569-584, 587-598.
28. „Regestr prowiantu wybranego z Werbicza [...]”, 1711, s. 527–528.
Szkody w kluczu Szadów
320
29. „Regestr wydania pieniędzy na auxiliarne woysko [...]”, 1733, s. 347–350.
30. „Expens summy na różne komendy moskiewskie i kozackie [...]”, 1734, s. 359–366.
31. „Regestr wydanych pieniędzy, racij, porcij na auxiliarne woysko [...] przez Leona
Mackiewicza [...]”, 1734–1735, s. 367–368.
32. „Obrachowanie z Tomkiem Borkowskim z pieniędzy branych na skupienie na skarb
[...] od przechodzącego woyska rosyiskiego”, 1739, s. 351–354.
Inne
33. Wykaz wsi i miasteczek własności Augusta Aleksandra Czartoryskiego mających
pretensje do wojska ros. z potwierdzeniem odbioru wykazu przez M. Petroffa, 1740, s. 307–312.
34. Wykaz zabranych rzeczy w star. Kamieniec Podolski, 1764, s. 355–360.
35. „Wieś Ułazów spisany na contributię”, b.d., s. 283–286.
Wojsko saskie
Wykaz szkód
36. Wykaz szkód poniesionych od wojska saskiego Augusta II w kluczu Oleszyce i
Sieniawa, 1704, s. 155–162.
Wojsko szwedzkie
Wykaz szkód wyrządzonych w latach 1702–1709 oraz pobranych kontrybucji
37. „Expensa ze Szwedczyzny” z klucza oleszyckiego i sieniawskiego, 1702, s. 467–468.
38. „Expensa szwedzkie 1706” z dóbr Sieniawa i Oleszyce, s. 277–282.
39. „Regestra do wybierania pieniędzy na contrybucyą [...]”, 1702–1703, s. 123–124, 127–
130, 134–137 oraz „Ordynacya podymnego według uniwersału szwedzkiego do miasta
Oleszyc”, 1702, s. 465–466, podp. przez Aleksandra Garnuchowskiego.
40. Pismo Aleksandra Garnuchowskiego poborcy oleszyckiego w sprawie zebrania
pieniędzy na poczet kontrybucji, 1702, s. 125–126.
41. „Regestr spisania szkody co Szwedzi naczynili [...]” w kluczu oleszyckim, I 1703, s.
139–154.
42. „Regestr [...] szkód [...] miasta Oleszyc [...]”, VIII 1704, s. 211–224.
43. Regestr szkód wyrządzonych przez Szwedów w Cieplicach, Dobropolu, Dąbrowicy,
Dzikowie, Rudce, Borzchowie, Sieniawie, Cewkowie i Dobraniach, 1704, s. 463–464.
44. Wykaz szkód w Oleszycach, 1704, s. 225–242, 163–178.
45. Spis kontrybucji z klucza Oleszyce, 1706, s. 287–292.
321
46. Wykaz kontrybucji z wsi klucza sieniawskiego, 1706, s. 287–292.
47. Wykaz szkód poczynionych przez Szwedów w dobrach klucza Przemyślany, 1709, s.
459–462.
48. „Rachunek odebranych pieniędzy na kontribucyą szwedzką od [...] [Aleksandra]
Garnuchowskiego na Dobrą”, b.d., s. 469–470.
mikr. BN 27723
2571 IV T. 2. Pol., niem., ruski 1707–1780. 34 x 21 cm. K. ochr. 2 + s. 528, s. nie zapis. 68.
Opr. płperg. paryska. Uszk. oprawa, niektóre k. luźne. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Archiwum
Czartoryskich. Szkody od woysk poczynione II. 1711–1735”. Na s. 13 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały wojskowe z XVIII wieku.
Szkody wyrządzone przez wojsko w dobrach Czartoryskich i Sieniawskich; rewizje
włości po przemarszach wojsk, wykazy zbiegłych poddanych.
PUBLICZNE
Wykazy ogólne – wojsko polskie, rosyjskie i saskie 1734– 1735
1. „Connotacya szkód w starostwie kościerzyńskim przez woyska [...]”, 1734, s. 295–
298.
2. Wykaz szkód na Pomorzu Gdańskim, 1735, s. 288–289.
3. „Memoriale [...] posłom od [...] [Stanisława Szembeka] biskupa kuiawskiego y [...]
[Adama M. Sieniawskiego] kasztelana krakowskiego [...] jakie porcye były naznaczone an[n]o
1707, a iakie teraz położone są”, s. 117–118. (dotyczy wojska pol.).
Wykazy szkód z lat 1716–1736
4. „Regestr poczynionych szkód w kluczu międzyboskim [Sieniawskich] przez dywizyą
[...] [Józefa Potockiego] pisarza polnego k[oronneg]o [...]”, 1716, s. 31–32.
5. Wykaz szkód wyrządzonych przez wojsko polskie i kozackie w kluczu w Mikołajowie,
w tym także wobec Żydów, 17 V 1733, s. 205–224 oraz rejestr zbiegłych poddanych z
Mikołajowa, 6 V 1735, s. 225–226.
322
6. Szkody wyrządzone przez wojsko rosyjskie, które wyszło z Warszawy oraz polskie pod
dowództwem Franciszka Rudzińskiego kaszt. czerskiego w starostwie Latowicz i w ziemi
czerskiej, 1734–1735, s. 291–294.
7. Rejestr wydatków na wojsko w Szkłowie w czasie pobytu Stanisława Ogińskiego star.
przewalskiego, 4 III 1735, s. 197–198.
8. „Regestr expensów hrabstwa szkłowskiego na ludzie [!] komendy [...] Niezabitowskiego
kasztellana nowodroszkiego [...]”, 1735, s. 199–200.
Wojsko rosyjskie
Materiały z lat 1709–1735
9. „Repartitia regimentów [...] cara [Piotra I]”, 1709–1710, s. 125–128.
10. Wykaz pensji i racji wojskowych dla wojska ros. w fortecy elbląskiej, 1710, s. 109–
112.
11. „Dymy na porcye woyska auxiliarn[ego] [...]”, XII 1710, s. 123–124.
12. Wykaz dymów i przypadających na nie porcji wojskowych w poszczególnych wojew.,
ok. 1710, s. 119–122.
13. „Specyfikacya papierów rachunkowych moskiewskich in archivo [...] we Lwowie [...]”
pisana przez J. Witoszyńskiego, 5 VII 1733, s. 173–174.
14. Pokwitowanie odbioru prowiantów z dóbr hrabstwa szkłowskiego przez komisarzy
dywizji białoruskiej wojsk ros., 1735, s. 185–186.
15. Rozmieszczenie i podział wojsk ros. gen. Burharda Christopha von Münnich w obozie
nad rzeką Lebiodą, 1739, s. 318–320.
Wykaz szkód z lat 1707–1780
16. Zaświadczenie o przekazaniu prowiantu dla wojsk ros. ze wsi Ulina do magazynu
wojskowego w Kazimierzu k. Krakowa, 7 IV 1707, s. 99–100.
17. „Proiekt ukrzywdzonego [...] Benedykta Mikułowskiego od woysk [...] cara [Piotra I]”
[...]”, 1709, s. 101–102.
18. Wykaz ziem wojew. mazowieckiego, które mają obowiązek utrzymać wojska ros.
pod dowództwem gen. [Otto] de Nostitz, 1710, s. 103–104.
19. „Proiekt do naznaczenia zimowych consistencyi dla woysk [...] tu w Prusiech
będącego”, 1710, s. 105–108 oraz wyszczególnienie porcji i racji, s. 113–116.
20. Rewizja star. rohatyńskiego przez wojska rosyjskie, w tym także Żydów, 1709–1710,
s. 13–22.
323
21. Rewizja miasta Stołpce przez przechodzące wojska ros., 30 XI 1717, s. 95–98.
22. „Terminata szkód poczynionych przez woysko auxiliarne przechodzące przez
hrabstwo szkłowskie [...]”, 1717, s. 129–172.
23. Rewizja włości stołpeckiej przez wojska ros. gen. Borysa Szeremietiewa, 30 XI 1717,
s. 93–94.
24. Szkody wyrządzone w Janczynie, 1711, s. 23–26 oraz szlachcie janczyńskiej, ok.
1735, s. 497–500.
25. Wykaz szkód w star. czerskim, 1733–1734, s. 291.
26. „Regestr użętku różnego z krescencyi folwarku Dobreickiego [...]” [Dobrejca dobrach
Szkłów], 1733–1744, s. 190.
27. „Rachunek z [...] Strzeleckim z magazynu z wydawania zbóż [...]”, 19 IX 1734, s.
227–256.
28. Wykaz rekwizycji i kontrybucji dokonanych przez wojsko ros. i saskie w 1734 r. we
wsiach: Rudno, s. 283, 284, 299; Gremblin [Gręblin], s. 279–282, 299; Lignowy [Lichnowy], s.
275, 276, 299.
29. Wykaz sum dla wojska ros. przez niejakiego Andrzeja Klawszę ze swego wójtostwa
w dobrach Szadów, 1734, s. 267–272.
30. Szkody we wsi Buzykowce w kluczu Zinków, 1734–1735, s. 513–516.
31. Szkody w Głuszkowcach w kluczu Zinków, 24 III 1735, s. 337–366, 436–454.
32. Szkody w Hoholach w kluczu Zinków, 25 III 1735, s. 477–478 oraz w Ohrymowcach
w kluczu Zinków, s. 479–496.
33. Wykazy sum pieniędzy w Szkłowie za wójtostwa Jana Naumowicza, 1735, s. 177–
184, 201.
34. Szkody w Zinkowie, 1735, s. 371–411, 517–522 oraz wsiach klucza zinkowskiego:
Swinna, s. 455–456, Manasterek, s. 457–458, Manikowice, s. 458–469, Mazniki, s. 470–476
oraz spis zbiegłych przed wojskiem poddanych klucza, 1734, s. 523–526.
35. Szkody w Jaskowcach w kluczu Zinków, 1735, s. 501–512.
36. Szkody we wsi Bebech i Chwaszczejówka w kluczu Zinków, ok.1735, s. 413–435.
37. „Taryffa [...]” zestawiona w 1735 r. w celu zebrania prowiantów dla wojska ros. z z.
lwowskiej, s. 303–314 oraz z. halickiej, s. 315–316.
38. Regestr pieniędzy dla piechoty ros., 1734, s. 329–336.
39. Spis pretensji wobec wojsk ros. we wsiach kluczy należących do Czartoryskich, ok.
1740, s. 324–336.
324
40. Poświadczenie Antoniego Poźniaka o oddaniu drewna dla armii ros. z dóbr Stołpce za
zgodą Adama Kazimierza Czartoryskiego, 1780, s. 327–328; poświadczenie Mikołaja
Świętorzeckiego, 1781 s. 325–326.
Wojsko saskie
Wykazy szkód z r. 1716.
41. Wykazy szkód w kluczu oleszyckim i sieniawskim (we wsiach: Dobra, Dzików,
Ułazów, s. 33–63; star. lubaczowskim (i jego wsiach i miasteczkach) własności Adama Mikołaja
Sieniawskiego, 1716, s. 65–92.
KOŚCIÓŁ
42. Wojciech Temesvary, kan. kamieniecki, Protokół po wizytacji odbytej na zlecenie
Andrzeja Stanisława Załuskiego bpa łuckiego w kościele w Granowie, 1726, s. 321–322 oraz
„Connotacya srebra kościoła Granowskiego [...]”, 1734, s. 323.
PRYWATNE
Czartoryscy
43. „Rachunek [...] importancyj hrabstwa szkłowskiego [...]”, 1734, s. 191–195.
Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska
44. List NN pisany ze Stryja, dotyczący sytuacji na Węgrzech i pograniczu polsko–
węgierskim, 1711, s. 27–30, oryg.
Listy różne:
45. List Jana Szumskiego do Bułhaka namiestnika szkłowskiego, 1735, s. 187–188, oryg.
mikr. BN 27724
2571 IV T. III Pol. ruski 1733–1740. 35 x 21 cm. K. ochr. 2 + s. 654, s. nie zapis. 81.
Opr. płperg. Na grzbiecie tyt.: „Archiwum Czartoryskich. Szkody od woysk poczynione.
III 1735–1739”. Na s. 13 piecz. Bibl. Puławskiej.
325
Akta i materiały wojskowe z I połowy XVIII wieku.
Rejestry i wykazy szkód wyrządzonych przez wojska polskie, rosyjskie, kozackie,
saskie i szwedzkie w dobrach Czartoryskich i Sieniawskich, spisy zbiegłych
poddanych 1733–1740.
Spisy i wykazy ogólne – wojsko koronne, rosyjskie i kozackie
1. Spis szkód w Iwankowcach w 1734, s. 285–324 oraz szkody poniesione przez
Rasiewicza podstar. iwankowskiego, s. 325–326.
Szkody wojsk koronnych (polskich) oraz rosyjskich w następujących dobrach:
2. Bębnowce, ok.1734–1735, s. 221–224.
3. Satanów, 7 IV 1735, s. 49–134; Żydzi satanowscy, s. 135–161.
4. Kaniówka, 24 IV 1735, s. 253–256 oraz Postołowce, s. 257–258; Rypna, s. 259–261;
Serbinów, s. 263–264; Sztomna, s. 265–266; Hreczana, s. 269–272.
5. Tarnoruda, 1735, s. 225–238, 241; Żydzi tarnorudzcy, s. 239–240.
6. Lipów, 28 IV 1735, s. 245–248.
7. Satanów, 1735, s. 185–193 (w tym kościół ), 275; folwark Satanów, s. 194–204.
8. Turczyńce w kluczu satanowskim, 1735, s. 273–275 i Radkowica, s. 276–280.
Wojsko polskie
Wykazy szkód z lat 1734–1735
9. „Regestr szkód [...] mieszczanom, Żydom satanowskim uczyniony [...] po bytności [...]
dywizyi [...] [Michała Potockiego] woiewody wołhyńskiego [!] spisany”, 1734, s. 163–172.
10. Wieś Kurówka, 1734–1735, s. 205–217.
Wojsko rosyjskie
Wykaz szkód z lat 1733–1739
Klucz Satanów (nr 11–15)
11. Zające, s. 249.
12. Spis podanych w kluczu satanowskim zbiegłych przed wojskami rosyjskimi, s. 331–
334.
13. Sumariusz szkód w kluczu i miasteczku Satanów, s. 335–338, 183–184.
326
14. Szkody w kościele satanowskim, 1734, s. 175–178 oraz wykaz szkód wyrządzonych
wikaremu satanowskiemu Stanisławowi Głazowskiemu, 1735, s. 179.
15. Wierzchowce i Borszczowy, 1735, s. 281–284.
16. Szkody poczynione w kluczu Międzybóż między 23–VI 1734 do 13 III 1735, s. 13–46.
17. „Connotacya wybranych prowiantów y szkód [...] w dobrach [...] [Augusta Aleksandra]
Czartoryskiego woiewody ruskiego w woiewództwie podlaskim, mazowieckim, lubelskim
[końskowolskie], krakowskim [dobra krzeszowickie, spytkowickie, morawickie, tenczyńskie],
sendomierskim [!], leżących w roku 1735 y 1736”, oraz 1733, s. 339–348, 553, 555, oraz
sumariusz, s. 413, 483–486.
A. Dobra Międzyrzec, s. 341–342, 469–471, 491–494, 513–516.
B. Dobra Wyszków, s. 343, 472–472, 495–496, 517–518.
C. Klucz Końskowola, s. 344–345, 473, 497–500, 519–522.
D. Dobra Tenczyn, s. 346–348, 474–478, 501–506, 523–528.
E. Dobra Wilanów, 1733, s. 467, 489, 511
F. Starostwo Latowicz, 1733, (3 egz.), s. 468, 490, 511.
G. Miasto i dobra Ciepielów, s. 479–480, 507, 531.
H. Miasto i dobra Staszów, s. 481–482, 508–510, 532–534.
18. „Connotacya wybranych prowiantów i szkód tudzież expens poczynionych [...] w
dobrach [...] [Augusta Aleksandra] Czartoryskiego woiewody ruskiego w woiewództwie ruskim
leżących [...]”, od 2 IV 1735 do 31 V 1736 oraz 1733–1736, s. 537, 551; sumariusz, s. 407–411.
A. Hrabstwo Jarosław, s. 351–362, 417–428.
B. Klucz Kańczuga, s. 363–366, 429–432.
C. Klucz Sieniawa, Oleszyce, Dzików, s. 367–374, 433–439.
D. Klucz Przemyślany, s. 375–378, 443–446.
E. Klucz Brzeżany, Bursztyn, Przemyślany, s. 383–399, 451–462, 539–543.
F. Włość skolska (Skole), s. 379–382, 447–450.
G. Starostwo kałuskie (Kałusz), s. 405–406.
19.
Indeks
papierów
zawierających
wykazy szkód
wyrządzonych
w
dobrach
międzyboskich, 1738, s. 574, 579–580, 576–577.
20. „Kwit od Stefana Wołkowa [...] [sietrżanta] jarosławskiego pułku na mąki cetnarów
467” [z włości jarosławskiej], 1739, s. 561–564, oryg. i kopia, oraz „Podwody na mąkę
moskiewską”, s. 557–560.
21. „Kontrakt [...]” na dostarczenie krup i mąki dla armii moskiewskiej, 1739, s. 565–568,
oryg.
327
Wojsko saskie
Szkody w dobrach Adama Mikołaja Sieniawskiego w 1716 r.
22. Klucz Sieniawa (wsie i folwarki), s. 581–603, Oleszyce (wsie i folwarki), s. 605 i
starostwo Lubaczów (wsie i folwarki), s. 607–630.
23. Gromada Laszki, s. 636–650.
Wojsko szwedzkie
24. „Comput szkód [...] poczynionych w Rohatynie”, tabela niekompletna, 1716, s. 631–
634.
Korespondencja
Listy różnych osób:
25. Jerzy Liven do NN [w sprawie włości jarosławskiej], 1739, s. 569–572, oryg.
26. Modr[z]yński do NN [m.in. w sprawie Żydów włości międzyboskiej], 1740, s. 651–
652 oraz brulion odpowiedzi.
mikr. BN 28588
2571 IV T. IV Pol., ros. 1738–1740. 34 x 21 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 560. S. nie zapis. 67.
Opr. płperg., uszk. luźne k. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Archiwum Czartoryskich. Szkody od
woysk poczynione IV. 1739–1740”. Na s. 13 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały wojskowe z lat 1738–1740.
Spisy szkód wyrządzonych przez wojsko rosyjskie w dobrach Augusta Aleksandra
Czartoryskiego.
Klucz międzyboski
1. Spisy ogólne, 1739, s. 17–59, 87–88, 93–96, 105–106, 111–112, 121–122, 127–128,
141–144, 149–150, 155–160, 163–164, 173–174, 187–194, 197–198 oraz list Dunin–
Męcińskiego do Aksamitowskiego, gubernatora włości międzyboskiej, 1740, s. 195–196 i in.
wykazy szkód, 1739, s. 243–278, 291–312, 399–472, 317–358.
328
2. „Expens dla woyska moskiewskiego przechodzącego” przez dobra Czartoryskich, 1739,
s. 75–78 w tym przez wsie: Nowa Sieniawa, s. 13–16, 76–77, 161–162, Hołosków, s. 78;
Międzybóż, s. 78–79; Babin, s. 78; 113–120.
3. „Regestr expensy dla przechodzących woysk moskiewskich [...] w mieście Międzybóż
a[nn]o 1739”, s. 81–84.
4. Wykaz szkód w Chotkowicach, [1739], s. 97–104.
5. Szkody w Czeszkach, [1739], s. 151–154.
6. „Pretensye wsi Ilaszówki”, 1739, s. 73.
7. Szkody w Juwkach, 1739, s. 165–172.
8. Szkody we wsi Parchowce, 1739, s. 123–126.
9. Szkody we wsi Podlesce, 1739, s. 145–148.
10. Szkody w Mołomolińcach, s. 129–140; Paplińcach, s. 107–110.
11. Szkody w Starej Sieniawie, 1739, s. 175–184 oraz s. 13–16, jak też „Specifikacija [!]
komend przechodzących przez miasto [...]”, s. 185–186.
12. Szkody w Tereszówce, 1739, s. 89 oraz Redwińcach, s. 89–90.
Szkody wyrządzone przez wojska rosyjskie w innych dobrach Czartoryskich
13. Klucz Granów [wojsko pod dowództwem B. von Münnicha], 1738–1739, s. 201–224,
225–242.
14. Gromada Jarosław, 1739, s. 91–92.
15. Klucz Mikołajów, 1739, s. 387–388, 397–398, 389–394, 395–396.
16. Wieś Nowe Stawy, 1739 [2 egz.], s. 279–280, 281–282.
17. Dobra podolskie, s. 557–560.
18. Klucz Satanów, 1739, s. 473–482, 497–500, 483–496, 501–506, 507–508.
19. Klucz Tarnoruda, [1739], s. 359–384.
20. Wieś Teleżyńce, 1739, s. 283–284, 289–290; Łysanowce, s. 285; Pankowce, s. 286; list
J. Kurowickiego do gubernatora nieznanych dóbr, s. 287–288.
21. Klucz Zinków, s. 521–554, w tym szkody poniesione przez Żydów.
Wykazy szkód w dobrach nie będących własnością Czartoryskich
22. Wieś Spiczyńce Józefa Rulikowskiego podczaszego bełskiego, 1739–1740, s. 509–510
oraz wieś Szumowce, s. 511–515 wraz ze spisem szkód okolicznej szlachty, s. 516–520.
23. Wieś Pilawce i Karpowce własności Nikodema Kazimierza Woronicza chor.
owruckiego oraz wieś Ilaszowce, 1739, s. 59–68, 69–70, 67, 71, 74.
329
mikr. BN 22367
2572 IV Pol. pocz. XVIII w. 34 x 22,5 cm. K. ochr. 2 + s. 536, s. nie zapis. 21.
Opr. płperg. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Archiwum Czartoryskich. Excerpta z akt
hybernowych 1705–1712”. Na s. 13 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta skarbowo–wojskowe z początku XVIII wieku.
SKARB
Wyciągi i odpisy z taryf i asygnacji hibernowych z lat 1705–1712 ułożone według ziem i
województw.
1. Wojew. krakowskie, 1705–1712, s. 25–26, 37–38.
2. Wojew. ruskie [z. lwowska], 1705–1712, s. 27–28, 30, 39–40, 44.
3. Wojew. brzesko–kujawskie, 1705–1712, s. 29, 32.
4. Z. dobrzyńska, 1705–1712, s. 29–30.
5. Wojew. sieradzkie, 1705–1711, s. 36.
6. Z. wieluńska, 1705–1711, s. 31.
7. Wojew. łęczyckie, 1705–1711, s. 32.
8. Wojew. sandomierskie, 1705–1712, s. 33–35.
9. Wojew. kaliskie, 1705–1712, s. 35–36.
10. Wojew. poznańskie, 1705–1712, s. 38.
11. Z. przemyska, 1712, s. 41.
12. Z. sanocka, 1705–1712, s. 41–42.
13. Wojew. halickie (wołyńskie), 1705–1712, s. 45–46 oraz z. łucka, 1705 s. 21–24.
14. Wojew. lub., 1705–1712, s. 46–47.
15. Wojew. bełskie, 1705–1712, s. 47–49.
16. Wojew. płockie, 1705–1712, s. 49.
17. Wojew. mazowieckie, 1705–1712, s. 50–52.
18. Wojew. podlaskie, 1705–1712, s. 52–54.
19. Wojew. rawskie, 1705–1712, s. 54–55.
20. Wojew. chełmińskie, 1705–1712, s. 55–56.
330
21. Wojew. malborskie, 1705–1712, s. 57.
22. Wojew. pomorskie, 1705–1712, s. 58–59.
Wykazy hiberny z dóbr duchowieństwa poszczególnych diecezji w latach 1705–1712
Archidiecezje
23. Gnieźnieńska, s. 60–62; lwowska, s. 75.
Diecezje
24. Przemyska, s. 64.
25. Chełmska, s. 64.
26. Łucka, s. 65, 77.
27. Warmińska, s. 65.
28. Chełmińska, s. 66.
29. Krakowska, s. 73, 74, 67–68.
30. Kujawska, s. 68, 71.
31. Poznańska, s. 72–73, 69.
32. Płocka, s. 69.
33. „Dobra [kościoła] greko–ruskie[go]”, 1705–1712, s. 77 i drobne notatki, s. 78.
34.
„Excerpt
repartycyi
Trybunału
Skarbowego
Lwowskiego
in
anno
1707
odprawionego”, s. 249–250, 263–265.
35. Wyciągi z akt asygnacji i dystrybuty hibernowej dotyczące wydanych hibern i kwart z
lat 1705–1712 (11), s. 79–84, 155–215, 217–248, 269–282, 285–340, 341–385, 388, 389–432,
437–536.
36. „Porachowanie Skarbu Koronnego z [...] Samsonem Rombekiem stolnikiem
latyczowskim [...] o quartę we Lwowie pro a[nn]o 1710 spisane we Lwowie die martij 1711
anno”, s. 433–437.
WOJSKO
Akta z lat 1705–1710.
37. „Comput woyska koronnego według postanowienia seymu lubelskiego [...] anno
1705to”, s. 251–259.
38. „Specifikatia dóbr na dragonie saskie w przeszłym roku wydzielonych 1710” oraz z lat
1707–1708, s. 85–154.
331
mikr. BN 8167
2573 IV Pol., łac. XVII–XVIII w. 37,5 x 23 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 396, s. nie zapis. 119. S.
25 występuje po s. 30. Ponadto s. 341–348 i 129–130 luźne.
Opr. płperg. Oryg. i kopie. Na grzbiecie tyt.: „Archiwum Czartoryskich. Papiery i listy
Radziwiłłów 1598–1679”. Większość akt i materiałów posiada notatki o ich przynależności do
nieznanego archiwum np. „No 2 Fasc. 19 Publicznych”, jak też osobną paginację. „Spis
dokumentów [...]” ręką Leona Bentkowskiego na s. 1–2. Na s. 9 piecz. Bibl. Puławskiej.
Silva rerum. Akta i materiały Radziwiłłów z XVII i XVIII wieku.
Elżbieta Eufemia Radziwiłłowa [+1596], ż. Mikołaja Krzysztofa „Sierotki”
1. Epitafium, trzy projekty, [XVIII w.], s. 11–12.
Urszula Franciszka z Wiśniowieckich Radziwiłłowa
2. Listy do Teofili z Leszczyńskich Wiśniowieckiej, matki, 1726–1727 (5), s. 273–275,
277–279, 281–283, 285, 287–290, oryg.
Bogusław Radziwiłł koniuszy lit.
Materiały historyczne z r. 1669, b.d.
3. „Kopia relacyi Pana Winklera zdana Xięciu [...] o mianey konferencyi około roku
1669”, s. 359–361, kopia współcz.
4. „Relacya Pana Winklera [...] o różnych woyskowych naiazdach w Słuszczynie”, s. 363–
366, kopia współcz..
5. NN, „Lubom dnia onegdayszego namienił, co ex nunc expediować trzeba iednak y teraz
przypominam y tak podaię, abyś [...] y zdanie swoie na połowicy gołego papieru [...] zostawić
raczył” [Sprawozdanie pisane dla Bogusława Radziwiłła], b.d., s. 231–238 i odp. Radziwiłła, s.
231–238, oryg.
Korespondencja
6. List od J. M. [rodzaj sprawozdania], b.d., s. 227–230 oraz odp. ks. Bogusława
Radziwiłła w punktach, s. 227–230, oryg.
332
Listy do następujących:
7. [Chodkiewicz Jerzy Karol] star. gen. żmudzki, [1651–1670], s. 211–214, oryg.
8. Gorecki, b.d., s. 221–224, oryg.
9. Mierzeński Jan marsz. wiłkomierski, 1660–[1665] (2), s. 207–210, 215–218.
10. Morsztyn [Zbigniew lub Szczęsny], 1665, s. 219, kopia współcz.
Hieronim Florian Radziwiłł chor. lit.
Materiały historyczne sporządzone dla tegoż:
11. „Manuskrypt dla [...] przepisany od [...] P. Kiwaczyckiego m[anu] p[ro]p[ria]”, [1750–
1760], s. 175–180, w tym:
12. „Posłuszeństwo pokorney owcy [...] paniey Drużbackiey skarbnikowey żydaczowskiey
[...] [Andrzejowi Stanisławowi] Załuskiemu biskupowi krakowskiemu”, s. 177–179, (ręką
Kiwaczyckiego).
13. „Opisanie duellu [...] Adama Tarła [!] wdy lub[elskiego] z [...] [Kazimierzem]
Poniatowskim [...] pod Marymuntem w Warszawie w miesiącu marcu [14 III 1744 r.]”, s. 179–
180.
Jerzy Radziwiłł kardynał
14. List do papieża Sykstusa, V 1589, s. 181–184, wraz z odp. z kancelarii papieskiej, s.
184, oryg.
Karol Stanisław Radziwiłł „Panie Kochanku”
15. List do [Janusza Aleksandra Sanguszki] miecznika lit., 1760, s. 295–298, oryg.
Krzysztof Radziwiłł [+1640]
Materiały historyczne
16. „Po odprawie pana starosty Marienburskiego zawarł hetman z Ryżany [z mieszczanami
m. Rygi] contract strony pożyczenia. Na co dał im taki membran z podpisem swoim y pana
Piaseckiego pisarza polnego Wº Xº Lº”, 1618, s. 86–88, współcz.
17. Memoriał do komisarzy wyprawionych z Rygi na granicę estońską: Bertrama
Holtsbura kaszt. dorpackiego, Gotarda Jana a Fiesenbausen, Waltera Pletenberga i Tomasza
Ram[m]a, IX 1618, Ryga, s. 78–86, kopia współcz..
333
18. Benedykt Oxienstierna, „Puncta circa moranda castra inter utriusque Regni exercitus
duces inita in castris ad Dunam fluvium die Octobris a[nn]o 1635”, s. 331–334, oryg., pisany dla
Krzysztofa Radziwiłła.
19. „Na seymiku tego ossobliwie pilnować”. Instrukcja z nieznanego sejmiku dla NN
posła, przesłana ks. Krzysztofowi Radziwiłłowi, b.d., s. 121–134, kopia.
Korespondencja
Listy od następujących osób:
20. Gardie Jacobus de la, 1621 [3 kopie, 4 oryg.], s. 373–396.
21. Haidelius Erasmus de Rauenstein radca ces. austr., poseł ces. do Polski i Moskwy,
1616, s. 349–352, oryg.
22. Oxienstierna Axel, 1625–1631 (6), s. 305–330, i odp. oryg.
23. Radziwiłł Bogusław, 1632, s. 203–206, oryg.
24. Szlachta dysydencka zebrana w Gusielinie i Lesznie, 1638–1639 (2), s. 353–358. Pod
listem 22 podpisy.
Listy do następujących osób:
25. [Gembicki Wawrzyniec] arcybp gnieźn., 1618, s. 92–98, kopia współcz.
26. Rek, 1618, s. 77, kopia współcz.
27. Sąd ziemski piltyński, 1618, s. 77–78, kopia współcz.
28. Szyszkowski Marcin, 1618, s. 98–100, kopia współcz..
29. Zygmunt III, [1618], s. 88–91 i ceduła, s. 91–92, kopia współcz. oraz 1621 (2), s. 185–
196, oryg.
Michał Kazimierz Radziwiłł [+1680]
30. List do [Michała Czartoryskiego] wdy woł. i posła do cara, 1678–1679 (5), s. 245–264,
oryg.
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko”
31. List do [Adama Brzostowskiego] kaszt. połockiego, 1760, s. 291–294, oryg.
32. Listy do NN, 1718–1728, b.d., (3), s. 265, 267–271, oryg.
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” [+1616]
334
33. Notatki medyczne o śmiertelnej chorobie M. K. Radziwiłła, ok. r. 1616, s. 101–120,
opis współcz.
34. Testament, 31 III 1612, s. 55–69, egz. współcz. i s. 27–53, z pocz. XIX w.
35. „Regestr rzeczy ze trzech regestrów spisanych sławnei pamięci Xiążęncia [...]
woiewody nowogrodzkie[g]o klieinoty”, 1589, s. 9, 15–26, współcz.
Korespondencja
Listy od następujących:
36. Karol arcyks. austr., 1600, s. 335–336, kopia ręką J. Schrenkha.
37. Schrenkh Jacobus a Nolingen radca dworu austr., „consiliarius austriacus”, 1600 (3), s.
337–340, zał. s. 335–336; 341–348, oryg.
Akta i materiały dotyczące fundacji komandorii zakonu maltańskiego w dobrach
stwołowickich Radziwiłłów w latach 1610–1646, b.d., s. 135–173, w tym:
38. Dokument
fundacji
komandorii
przez
Mikołaja Krzysztofa
Radziwiłła w
Stwołowiczach i Pociejkach, [10] XI 1610, Nowogródek, s. 141–146, kopia współcz, także
potwierdzenie papieża Klemensa IX z 1669 r. s. 161–164.
39. Zygmunt Karol Radziwiłł, Dokument fundacji i uposażenia kościoła Najśw. Marii
Panny wraz z „domkiem” maltańskim i cudownym obrazem, 2 II 1637, Stwołowicze, s. 149–
158, kopia z XVIII w.
40. „Compendiosa narrativa facti”. Oświadczenie jednego z braci Zygmunta Karola
Radziwiłła o fundacji „domku” maltańskiego w Stwołowiczach, b.d., s. 173, kopia z XVIII w.
Korespondencja
Listy od następujących osób:
41. Nador Bartholomeo d’ kard. do [A. Wignacourta] mistrza zakonu maltańskiego, 1623,
s. 147, kopia z XVIII w.
42. Radziwiłł Aleksander Ludwik do NN, 1646, s. 159, kopia z XVIII w.
43. List NN, b.d., (2), s. 165, 167–171, kopie z XVIII w.
mikr. BN 22168
2574 IV Pol., łac. 1648–1737, b.d. 37 x 26,5 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 442. S. nie zapis. 91.
335
Opr. płperg. paryska, uszk. Luźne k. Oryg. i kopie. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Archiwum
Czartoryskich. Korespondencie [!] oryginalne miast A–Z” Na s. 1–4 „Spis dokumentów
zawartych w vol. 2574” ręką Leona Bentkowskiego. Każdy dok. ponumerowany według „Spisu
[...]” czerw. kredką. Na s. 9 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały publiczne i prywatne z lat 1646–1737, głównie korespondencja
Adama Mikołaja Sieniawskiego, jego żony Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej oraz
Stanisława i Władysława Denhoffów.
PUBLICZNE
KRÓL
Władysław IV
List od:
1. Johan Czebmer?, Isack Spierinck, 1648 (2), s. 29–32, oryg.
August II
Listy od:
2. Burmistrz i rada m. Lwowa, 1696, s. 219–220, kopia.
3. NN (w sprawie m. Lwowa),1698, s. 217–218, kopia współcz.
URZĘDY, URZĘDNICY
Korespondencja
Stanisław Denhoff hetm. p. lit., wda połocki, star. nowomiejski
Listy od następujących:
4. Burmistrzowie i rada m. Elbląga, 1720, s. 37–40, oryg.
5. Burmistrzowie i rada m. Gdańska, 1719–1727 (3), s. 97–102, 163–166, 183–186, oryg.
6. Mieszczanie m. Nowe, b.d., s. 315–318, oryg.
7. Pospólstwo m. Piotrkowa, 1710, s. 319–322, oryg.
8. Rada, burmistrz i ława m. Połocka, 1726, s. 323–324, oryg.
Władysław Denhoff wda pomorski
Listy od następujących:
9. Burmistrz i rada m. Bytowa [Bütow], 1680, s. 19–22, oryg.
10. Mieszczanie m. Królewca, 1659, s. 199–202, oryg.
336
11. Burmistrz i rada m. Nowe, 1678, s. 311–314, oryg.
Adam Mikołaj Sieniawski wda bełski, kaszt. krak., hetm. w. kor.
Listy od następujacych miast i osób:
12. Burmistrzowie i rada m. Elbląga, 1712–1725 (13), s. 33–36, 41–84, zał. 85–88; 89–96,
oryg. i kopia.
13. Burmistrzowie i rada m. Gdańska, 1709–1725 (15), s. 103–130, 139–142, 147–162,
167–178, oryg.
14. Burmistrzowie i rada m. Krakowa, 1708, s. 187–190, oryg.
15. Burmistrz i rada m. Lwowa, 1706–1707, b.d., (11), s. 223–250, 255–268, oryg.
16. Magistrat i prezydent m. Lwowa Michał Barcz,1711, s. 251–254, oryg.
17. Burmistrzowie i rada m. Malborka, 1710 (3), s. 269–280, zał. s. 281–284, oryg.
18. Burmistrzowie i rada m. Międzyrzeca [Mederecensis], 1711–1714 (4), s. 287–302,
oryg.
19. Burmistrz i rada m. Poznania, 1715–1724 (3), s. 325–332, 337–340, oryg.
20. Mieszczanie m. Poznania, b.d., (2), s. 333–336, 341–342, oryg.
21. Burmistrz i rada m. Sandomierza, b.d., s. 347–350, oryg.
22. Obywatele z. sochaczewskiej (Kasper Łaźniewski łowczy sochaczewski, Zygmunt
Szymanowski skarbnik sochaczewski, Wojciech Goiszewski podwojewodzi, Mikołaj Bieniewski
komornik graniczny), b.d., s. 351–354, oryg.
23 .Burmistrzowie i rada m. Tczewa, 1712, s. 359–362.
24. Burmistrzowie i rada m. Torunia, 1707–1724 (15), s. 363–398, 403–426.
25. Obywatele i burmistrz m. Warszawy, 1707 (2), s. 429–432, oryg.
26. Samuel Kramm, Samuel Hoffmann rajcowie m. Warszawy, 1713, s. 435–438, oryg.
27. Burmistrz i rada m. Wschowy, 1710, s. 439–442, oryg.
Korespondencja różna
Listy następujących osób:
28. Wójt, burmistrz, rada i ława m. Mohylowa do Bogusława Ernesta Denhoffa gen.
artylerii lit., 1719, s. 303–304, zał. 305–306, oryg.
29. Miasto Elbląg do gen. mjr. [Jakuba Henryka] Flemminga, 1725, s. 85–88, zał. do listu
do Adama Mikołaja Sieniawskiego.
30. Burmistrzowie i rada m. Rygi do [Jana Wilhelma] Platera, 1715, s. 343–346, oryg.
337
31. Burmistrzowie i rada m. Gdańska do Jakuba Zygmunta Rybińskiego łowczego kor.,
1712, s. 131–134, oryg.
32. Rada m. Lwowa do Adama Hieronima Sieniawskiego star. lwowskiego, 1649, s. 209–
212, oryg.
33. Rada m. Lwowa do Mikołaja Hieronima Sieniawskiego marsz. n. kor., star.
lwowskiego, 1678, s. 213–216, oryg.
34. Miasto Środa do [hetmanów kor.], ? [pocz. XVIII w.], s. 355–358, oryg.
35. Burmistrz, rada i pospólstwo m. Bochni do miecznika kor., b.d., s. 9–10, oryg.
36. Mieszczanie m. Bursztyn do NN, b.d., s. 15–18, oryg.
37. Radni m. Elbląga – Israel Hopp, Michael Engelke do NN, b.d., s. 23–28, oryg.
38. Burmistrz i rada m. Lublina do NN, b.d., s. 207–210, oryg.
39. Burmistrz i rajcowie m. Mozyrza do NN, b.d., s. 307–310, oryg.
40. Obywatele m. Warki do NN, b.d., s. 427–428, oryg.
MIASTA
41. Zaświadczenie burmistrza i rady m. Brodnica stwierdzające spłatę długów przez
oberleutnanta Huffnera zaciągniętych w czasie jego pobytu w mieście, 1679, s. 11–14, oryg.
42. „Laudum doni gratuiti quietationis et praecustoditionis civitatis Gedansis”, 1713, s.
143–146, kopia współcz.
Miasta prywatne
43. „Desideria z urzendu [!] miasta Międzyboża do [...] [J. Wolińskiego] stolnika ziemi
nurskiej [...] podane die 4 junij a[nn]o 1737mo”, podpisane przez wójta międzyboskiego Stefana
Bartnickiego i K[onstantego] Waszkiewicza, s. 285–286, oryg.
PRYWATNE
Akta
44. Pozew od m. Starej Warszawy dla Karola [Stanisława] Radziwiłła kancl. w. lit., 1715,
s. 433–434, oryg.
45. Zaświadczenie burmistrza i rady m. Torunia dla Piotra Jenichen, 1723, s. 399–402,
oryg.
Korespondencja
Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska
Listy od następujących:
338
46. Burmistrzowie i rada m. Gdańska, 1725, s. 179–182, oryg.
47. Burmistrz i rada m. Krakowa, 1724–1725 (2), s. 191–198, oryg.
48. Mieszczanie m. Lubaczowa, [po 1726 r. czyli po śmierci Adama Mikołaja
Sieniawskiego], s. 203–206, oryg.
49. Burmistrz i rada m. Lwowa, 1705, s. 221–222, oryg.
mikr. BN 11037
2575 IV Pol., niem., łac. 1698–1731, b.d., 37 x 24 cm i mniej. K. Ochr. 2 + s. 320. S. nie zapis.
103.
Opr. płperg. paryska. Oryg. i kopie. S. 245–252 luźne. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Archiwum
Czartoryskich. August II. Listy oryginalne”. S. 1–4 „Spis dokumentów [...]” ręką L.
Bentkowskiego. Każdy dok. ponumerowany według „Spisu [...]” czerw. kredką. Na s. 9 piecz.
Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały publiczne i prywatne z lat 1698–1731.
PUBLICZNE
KRÓL
August II
1. Listy do NN, 1710–1719 (3 oryg. i 1 kopia), s. 103–104, 109–110, 119–122, 171–172.
Prusy
2. August II król do Fryderyka Wilhelma I króla pruskiego, 1720, s. 173–174 oraz
odpowiedź, s. 175–176, kopie.
SEJMIK
3. Uniwersał króla Augusta II do obywateli pow. grodzieńskiego, 4 XI [1719], Wschowa,
s. 291–292, kopia współcz.
URZĘDY, URZĘDNICY
August II, Przywileje i kopie przywilejów na różne urzędy w latach 1715–1730, b.d.,
339
Kurlandia
4. Pozew od Ferdynanda ks. kurlandzkiego dla rajców i urzędników kurlandzkich, 1715, s.
153–154, kopia współcz.
Urzędy inne
5. Przywilej na ciwuństwo trockie dla Kazimierza Ukolskiego, 1720, Warszawa, s. 195–
196, oryg.
6. Przywilej na starostwo wiślickie dla Stanisława Denhoffa, 1715, Warszawa, s. 155–158,
kopia współcz.
7. Przywilej na cześnikostwo wojew. połockiego dla Ignacego Rypińskiego, 1723,
Warszawa, s. 255–256, oryg.
8. Przywilej na urząd horodniczego wil. dla Mikołaja Sawickiego, 30 I 1726, Warszawa, s.
277–278, oryg.
9. Przywilej na urząd horodniczego trockiego dla Stanisława Szczodry, 1723, Warszawa, s.
257–258, oryg.
10. Przywilej na skarbnikostwo nowogrodzkie dla Dominika Reytana, 1720, s. 193–194,
oryg.
11. Przywilej na urząd sędziego z. lidzkiej dla Kazimierza Aleksandrowicza, 1720,
Warszawa, s. 201–202, oryg.
12. Przywilej na urząd podczaszego lidzkiego dla Andrzeja Borowskiego, 19 XII 1724,
Warszawa, s. 261–264, oryg.
13. Przywilej na urząd podczaszego żydaczowskiego dla Jerzego [Wieniawskiego], 1722,
s. 213–214, oryg.
14. Przywilej na urząd podczaszego wiłkomierskiego dla Józefa Legowicza po odejściu
Marcjana Morykoniego na starostwo wiłkomierskie, b.d., s. 13–14, oryg.
15. Przywilej na miecznikostwo przemyskie dla Marcina Wieniawskiego, 1730, s. 313–
314, kopia współcz.
16. Przywilej na urząd miecznika powiatu upickiego dla Adama Szersza, 1720, Warszawa,
s. 203–204, oryg.
Listy króla Augusta II do różnych urzędników:
17. Marchocki Mikołaj kaszt. żarnowski, 1711, s. 115–116, oryg.
18. Potocki Stefan refer. kor., 1711, s. 117–118, oryg.
19. Sapieha Jan Fryderyk kaszt. trocki, 1720, s. 185–188, oryg.
340
20. Sieniawski Adam Mikołaj kaszt. krak., 1720, s. 221–224, oryg.
21. Stadnicki Jan wda wołyński, 1703–1710 (8), s. 19–26, 31–34, 39–42, 47–54, 59–62,
101–102, oryg.
SKARB
August II król
Przywileje i konsensy w sprawie dzierżaw królewszczyzn
22. Konsens na odstąpienie starostwa wołkowyskiego przez Krzysztofa Komorowskiego
nieznanej osobie, 14 VII 1703, Lublin, s. 63–66, oryg.
23. Wyciąg z przywileju z 15 V 1720 na dzierżawę dóbr Jotkany dla Kazimierza
Ogińskiego wdy trockiego, wyciąg uwierzyt. z Metryki Lit., 1727, s. 301–304.
24. Konsens na ustąpienie dzierżawy Gołąb w wojew. sand. Józefowi Wandalinowi
Mniszchowi i jego żonie Konstancji, 31 VIII 1729, Grodno, s. 87–90, oryg.
25. Konsens na ustąpienie wójtostwa Krościenko w z. przemyskiej Józefowi W. i
Konstancji Mniszchom, 5 IX 1709, Grodno, s. 71–74, oryg.
26. Konsens na ustąpienie wsi Nowosielce w z. sanockiej Józefowi W. i Konstancji
Mniszchom, 5 IX 1709, Grodno, s. 75–78, oryg.
27. Przywilej na starostwo latowickie dla Stanisława Denhoffa po śmierci Teresy
Sapieżyny, 22 X 1709, Toruń, s. 83–86, oryg.
28. Przywilej dla Joanny Denhoffowej zapewniający jej dożywocie na starostwie
latowickim, 19 XI 1709, Toruń, s. 79–82, oryg.
29. Asygnata na pobieranie soli z żup krakowskich przez Stanisława Młockiego star.
zakroczymskiego i Aleksandra Skulskiego podstar. warsz., 1710, s. 105–106, uszk. kopia
współcz.
30. Przywilej na wójtostwo we wsi Lemina dla Adama Korzbok Niesiołowskiego, 1719, s.
169–170, kopia współcz.
31. Inwentarz zamku owruckiego spisany za Zygmunta Augusta w roku 1552, wypis z
Metryki Lit. w 1722, s. 225–254, współcz.
32. Konsens udzielony Bogusławowi Ogińskiemu na odstapienie star. dorsuniskiego
Józefowi Ogińskiemu, 1724, Warszawa, s. 265–266, oryg.
33. Konsens dla Michała Massalskiego star. radoszkowskiego i jego żony Franciszki z
Ogińskich na odstąpienie dóbr Jesmona Atanazemu Bohdanowiczowi, 1726, Warszawa, s. 297–
298, oryg.
341
34. Przywilej na „wybraniectwo” we wsiach starostwa tucholskiego i kluczu Kossobudy
dla Pawła Wolskiego łowczego brzesko–kujawskiego, 1722, Warszawa, s. 217–218, kopia
współcz.
35.
Przywilej
na
starostwo
propojskie
w
pow.
rzeczyckim
dla
Bogusława
Niezabitowskiego, z jednoczesnym zapewnieniem dożywocia dla jego żony Marianny, 19 XI
1725, Warszawa, s. 271–274, oryg.
36. Przywilej dla Aleksandra Padłowskiego na dobra Szyłosady w wojew. trockim, 1725,
s. 275–276, oryg.
37. Konsens dla Józefa Wandalina Mniszcha i jego żony Konstancji na ustąpienie dóbr
Gołąb nieznanej osobie, 28 III 1726, s. 295–296, oryg.
38. Konsens udzielony tymże na odstąpienie wsi Nowosielce nieznanej osobie, 16 VI
1726, Warszawa, s. 293–294, oryg.
39. Potwierdzenie przywileju Jana III z r. 1679 na 54 morgi poddanym należącym do
urzędu koniuszego lit., we wsi Odle w kluczu Kwasów, X 1726, Grodno, s. 283–284, oryg.
40. Przywilej nadający dobra Setkańce w pow. wiłkomierskim Antoniemu Kosowskiemu,
6 XI 1726, Grodno, s. 285–286, oryg.
41. Przywilej nadający 15 włók we wsi Porowieś Aleksandrowi Padłowskiemu, 1726,
Warszawa, s. 279–280, oryg.
42. Przywilej dla Zofii Sieniawskiej Denhoffowej na starostwo latowickie po Stanisławie
Denhoffie, 26 IV 1727, Warszawa, s. 299–300, oryg.
43. Przywilej na przelanie praw do starostwa latowickiego na rzecz Augusta Aleksandra
Czartoryskiego po małżeństwie z Zofią z Sieniawskich Denhoffową, 1731, s. 315–316, oryg.
44. Przywilej na wójtostwo przemyskie wraz z wsią Sielec do niego należącą, dla Marcina
Wieniawskiego po śmierci Franciszka Charczewskiego, 1731, s. 319–320, kopia.
Akta procesowe
45. Pozew przed sąd królewski od instygatora kor. Aleksandra Drzewieckiego i in. dla Jana
Sikorskiego pis. prowentowego dóbr kasztelanii krak., wojtów i chłopów wsi kasztelańskich:
Krzeczów, Stróża, Tenczyn, i Lubień, 1712, s. 125–126, kopia współcz.
WOJSKO
August II król
Nominacje, potwierdzenia, paszporty
342
46. Paszport dla oficerów Adama M. Sieniawskiego wdy bełskiego, 8 III 1698, Warszawa,
s. 9–10, oryg.
47. Paszport j.w., 8 III 168, Warszawa, s. 11–12, oryg.
48. Nominacja Aleksandra Skarbka Borowskiego na chor. husarii, 1715–1716 (2), s. 149–
152, kopie współcz.
49. „Confirmacya włók ośmiu we wsi Odle służące strzelcom”, 1716, s. 159–160, oryg.
50. „List przypowiedni na chorągiew pancerną [...] [Aleksandrowi] Łaszczowi woiewodzie
bełskiemu”, 18 III 1717, Warszawa, s. 163–166, oryg.
51. List przypowiedni na chorągiew lekką dla Stefana Groszkowskiego cześnika
dobrzyńskiego, 1721 s. 211–212, oryg.
52. Pismo do Wilhelma Miera mjra wojsk pol. w sprawie nominacji Strzeszkowskiego i
Dobrowolskiego na rotmistrzów pułku, 1722, s. 209–210, kopia współcz.
Listy króla Augusta II do następujących wojskowych:
53. Denhoff Stanisław miecznik kor., hetm. p. lit., 1720–1721 (2), s. 177–180, 205–208,
oryg.
54. Jabłonowski Aleksander chor. kor., 1711, s. 113–114, oryg.
55. Mazepa Jan hetm. wojsk zaporoskich, 1704, s. 43–46, oryg.
MIASTA
August II
Uniwersały i przywileje dla następujących miast:
Bukowsko
56. Przywilej na jarmarki cotygodniowe, 2 VI 1720, s. 181–184, oryg.
Dziembrów
57. Przywilej na założenie miasteczka dla Eliasza Rymwida podkom. lidzkiego, 1713, s.
127–128, oryg.
Grodno
58. Reskrypt do pow. grodzieńskiego biorący w opiekę Żydów m. Grodna przed
poczynaniami Kotowicza star. grodzieńskiego, 1713, Warszawa, s. 129–130, oryg.
343
Krosno
59. Uniwersał ochronny przed stacjami wojsk kor., lit. i moskiewskich, 12 VI 1704, obóz
pod Sandomierzem, s. 35–38, oryg.
Poznań
60. Pismo do burmistrza, wójta, rajców i ławników miasta w sprawie rodziny
Wojciechowskich, 1730, s. 309–310, kopia współcz.
Sandomierz
61. List króla Augusta II do star. czorsztyńskiego „[...] pro parte Sandomierza”, 1716, s.
161–162, kopia współcz.
Słuck
62. Pismo do komisarzy królewskich posłanych do dóbr księstwa słuckiego w sprawie
wypłaty Michałowi Mierzejewskiemu pewnych sum przez kahał słucki, 1715, Warszawa, s.
147–148, kopia.
Wilanów
63. Przywilej lokacji Wilanowa na prawie magdeburskim dla Marii Zofii z Sieniawskich
Denhoffowej, 1731, Warszawa, s. 311–312, kopia.
KOŚCIÓŁ
64. Pozew od Kazimierza Łubieńskiego bpa krak. dla Dominika Lochmana kan. krak. i
Franciszka Więckowskiego, 1714, Kraków, s. 133–134, kopia.
August II
Pisma w sprawach kościelnych z lat 1710–1730.
65. Dokument prezenty Mikołaja Koziełła na kanonię wil., 1730, s. 305–308, kopia.
66. Prezenta Michała Włodzimirskiego na probostwo hajneńskie [Hajnówka], 17 XI 1725,
Warszawa, s. 267–270, oryg.
Jezuici
67. Reskrypt do burmistrzów, rady i ławników m. Krosna w sprawie własności kolegium
jezuitów w tym mieście, 23 IV 1710, Warszawa, s. 93–96, oryg.
344
Korespondencja
Listy Augusta II do następujących osób:
68. [Bokum de Alten Jan Kazimierz] bp przemyski, 1711, s. 111–112, oryg.
69. [Szembek Stanisław] prymas, 1714, s. 131–132, kopia współcz.
70. [Wyhowski Aleksander] bp łucki, 1721, s. 107–108, oryg.
PRYWATNE
Pozwy z lat 1710–1726
71. Pozew od Jana Jerzego Deublera dla ordynata Tomasza Zamoyskiego, 17 VI 1710,
Malbork, s. 91–92, wysłany do Stanisława Denhoffa, oryg.
72. Pozew od Konstancji Denhoffowej wojew. malborskiej dla Teresy i Jana Tarłów oraz
in. osób, 1711, Lublin, s. 123–124, kopia współcz.
73. Pozew dla Aleksandra Rusockiego i Ludwika Ożarowskiego w sprawie Maksymiliana,
Teodory, Doroty Zielińskich i dóbr Mikułowicze i Podgajcze, 1718, Lublin, s. 167–168, kopia
współcz.
74. Pozew dla Franciszka Prażmowskiego, 1722, s. 215–216, oryg.
75. Pozew dla Anny, Piotra, Franciszka, Teodory i Kazimierza Stadnickich oraz Józefa
Sierakowskiego star. olszańskiego przez karmelitów w Zagórzu, 1722, Lublin, s. 219–220, oryg.
76. Pozew dla Zamoyskich od Konstantego Pocieja wdy wil., 1724, Lublin, s. 259–260,
kopia współcz.
77. Pozew dla Heleny Róży z Białozorów Bokiejowej i Antoniego Dubiskiego od
Antoniego Kosowskiego, 1 IX 1726, s. 287–290, oryg.
78. Pozew dla Elżbiety Sieniawskiej od Józefa Macieja Strzygockiego, 27 IX 1726, Lublin,
s. 281–282, oryg.
August II król
Uniwersały, przywileje wystawiane dla prywatnych odbiorców w latach 1705–1720
79. Przywilej uwalniający dobra Jana Stadnickiego od kontrybucji, 20 XII 1705, Grodno,
s. 55–58, oryg.
80. Uniwersał ochronny dla Jana Stadnickiego i jego dóbr Rymanów, 24 III 1706, Kraków,
s. 67–70, oryg.
81. Przywilej dla Tomasza Stańskiego na wybudowanie mostu koło majętności Biesiady
Horodyszcze i pobieranie opłat za przejazd, 1714, Warszawa, s. 135–136, kopia współcz.
345
82. Pismo do Urzędu Księstwa Śląskiego w sprawie Józefa Stadnickiego, 1715, s. 143–144
oraz odp. s. 145–146, kopia współcz.
83. Konsens udzielony Maciejowi Grodziowi na sprzedaż części swej wsi Krejwiany
Mikołajowi Ignacemu i Konstancji Buczyńskim, 1720, s. 191–192, 197–198, oryg. (2 egz.).
84. Przywilej nadający Michałowi Stanisławowi [Wacuńskiemu] folwark Wingrany za
wierną służbę, 1720, Warszawa, s. 189–190, oryg.
85. „Reskrypt dla Jana Fryderyka Sapiehy kaszt. trockiego w sprawie Izraela Chajmowicza
i jego syna Lejby Izraelowicza z Brześcia Litewskiego, 1720, Warszawa, s. 199–200, oryg.
Paszporty wystawione przez Augusta III dla różnych osób:
86. Paszport dla Hieronima Orzechowskiego i Andrzeja Żurowskiego, 21 IX 1703,
Ujazdów, s. 27–30, oryg.
87. Paszport dla Jana Szembeka podkancl. kor., 14 V 1710, Warszawa, s. 97–100, oryg.
88. Paszport dla [Jana] Stadnickiego wdy woł., 1701, s. 15–18, oryg.
Inne materiały
89. August II król, Zatwierdzenie listu feudalnego Fryderyka Wilhelma ks. kurlandzkiego
z 17 X 1710 dla Ernesta Rönne star. kandawskiego i jego żony, dotyczącego majątku
Jungfernhoff, 5 VII 1715, Warszawa, s. 137–138, 141–142 oraz zał. s. 139–140, kopie współcz.
mikr. BN 11033
2576 IV Rjęz. II poł. XVII w. 36 x 23 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 666. S. nie zapis. 83.
Opr. płperg. paryska. Oryg. i kopie. Na grzbiecie złoc. naklejki z tyt.: „Archiwum
Czartoryskich. Akta z czasów Władysława IV i Jana Kazimierza I”. Na s. 1–5 „Spis
dokumentów [...]”. Na s. 13 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały publiczne i prywatne z XVII wieku.
KRÓL I PAŃSTWO
Władysław Jagiełło
346
1. „Invadiatio tredecim oppidorum Scepusiensium a Sigismundo Romanorum imperatore
[...] Vladislao regi Poloniae anno D[omi]ni 1412 facta”, s. 356–359, kopia z XVII w.
Władysław IV król
2. Traktat z Krystyną królową szwedz., podpisany 2 IX 1635 r. w Stumsdorfie, s. 13–24,
fragm., kopia współcz.
Bezkrólewie 1648
3. „Condolentia, którą miał [...] [Bogusław Leszczyński] generał wielgopolski [!],
marszałek poselski do królewiców [...] polskich”, VI 1648, s. 145–147.
4. Uniwersał zwołujący elekcję, podp. przez prymasa Macieja Łubieńskiego, 18 IX 1648,
Warszawa, s. 287–288, kopia współcz.
Jan Kazimierz król
Akta i materiały z lat 1655–1663, b.d., (dok. współcz.)
5. „Primo projetto di Glogovia superiore”, s. 370–373.
6. „Discorso politico sopra gli affari di Polonia”, s. 373–380.
7. „Secondo projetto di Glogovia”, s. 380–387.
8. „Considerationes salvandae Reip[ublicae]”, s. 399–401.
9. Pismo senatorów Rzeczypospolitej do Jana Kazimierza o zwołanie sejmu, 1663, s. 431–
432, kopia współcz.
10. „Informacia [...] pieczątarzowi do odprawy gońca moskiewskiego”, [1657], s. 419–
420, dok. współcz.
11. „Proiectum foederis Polono–Suetici contra Moscum. Factum in tractatibus Olivensibus
[...]”, 1660, s. 451–454.
12. Raport NN pisany do króla, b.d., s. 455–465, kopia współcz.
Korespondencja
Listy od następujących (kopie współcz.):
13. Aleksy car ros., 1657, s. 417–418, 421–422.
14. Potocki Stanisław wda kij., 1655, s. 388–389.
15. NN, 1663, s. 427–430.
Materiały inne do historii Polski
347
16. „Opisanie krótkie spraw ty[c]h czasów czynionych”, 1621–1627, s. 491–492.
17. „Das Polnische Piquet Spiel”, b.d., s. 405–412.
18. „Problème militaire. S’ il est plus expedient de faire la paix avec les Moscovites, que
de continuer la guerre”. Szkic NN autora, II poł. XVII w., s.79–81.
19. Notatki drobne do historii Polski, m. in. do historii miast, s. 490.
Lenna
Kurlandia
20. „Punctatio obsequiosi [!] pro Republ[ica] contra Tartaros et rebelles Regni subditos
auxilij militaris”. Postanowienie o posiłkach, jakie ma dostarczyć Jakub Kettler ks. Kurlandii,
[1648–1654], s. 235–236.
Prusy
21. Trzy listy NN „o rzeczach pruskich”, 1655–1656, s. 363–364, 365–370, współcz.
Stosunki polsko–kozackie w r. 1648
Korespondencja (kopie współcz.)
Listy różnych osób:
22. Bałaban do Adama Hieronima Sieniawskiego star. lwowskiego, s. 192.
23. Białobrzeski Jan do Łepkowskiego, s. 94.
24. Bojakowski Jan do NN, s. 229–230.
25. Chmielnicki Bohdan do Czernego podstar. białocerkiewskiego, s. 103–104.
26. Tenże do [Adama Kisiela] wdy bracławskiego, s. 126 i „ceduła” s. 127.
Druk: Jakuba Michałowskiego ... Księga pamiętnicza ..., Kraków 1864, nr 23; oraz s. 155–
156 i „ceduła” s. 156.
27. Chmielnicki Bohdan do komisarzy Rzeczypospolitej w sprawie traktatu z Kozakami,
(3), s. 203, 208–209, 234.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 68, 67.
28. Chmielnicki Bohdan do stanów Rzeczypospolitej, (2 egz.), s. 267–269.
29. [Chodkiewicz Krzysztof] wda wil. do NN, s. 253.
30. Ciekliński Dobiesław kaszt. czchowski do NN, „nowiny”, s. 201.
31. Dzik Jan chor. bracławski do Bogusza, s. 200–201.
32. Giza kpt. do NN, s. 258.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 86.
348
33. Grodzicki Krzysztof gubernator Kudaku do [Mikołaja Potockiego] kaszt. krak., s. 95.
34. Grotkowski [Jan] do [Mikołaja] Potockiego kaszt. krak., s. 190–191.
35. Islan Gierej do Władysława IV, s. 279.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 19.
36. Jaskólski Kostyn b. hetm. z. mołdawskiej do NN, s. 120–121.
37. Jelski marsz. pow. pińskiego do sejmiku słonimskiego, s. 215.
38. Kalinowski Samuel do Zachariasza Czetwertyńskiego, s. 123–124.
39. Kaliński Seweryn do [Łukasza Miastkowskiego] sędziego podolskiego, s. 158–159.
40. Kisiel Adam do Bohdana Chmielnickiego (2), s. 99–100, druk: Michałowski, Księga
pamiętnicza, o. c., nr 22; s. 222–224, druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 66.
41. Kisiel Adam do komisarzy wojskowych, s. 232–234.
42. Tenże do [Macieja Łubieńskiego] arcybpa gnieźn. (5), s. 105–109, 127, 183, 231, 257.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 15, 24, 81.
43. Tenże do [Jerzego Ossolińskiego] kancl. w. kor. (2), s. 205–207, 207–208.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 63.
44. Tenże do [Stanisława Potockiego] wdy podolskiego, s. 247–248.
45. Tenże do [Janusza Tyszkiewicza] wdy kij., s. 245.
46. Kłobukowski, porucznik wdy krak. do Adama Kisiela wdy bracławskiego, s. 101–102.
47. Komisarze wojskowi Rzeczypospolitej do [Adama Kisiela], s. 231–232.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 64.
48. Komisarze wojskowi Rzeczypospolitej do Macieja Łubieńskiego prymasa, s. 249–251.
49. Komisarze traktatowi do regimentów i komisarzy wojskowych, s. 247.
50. Komisarze traktatowi do senatorów, s. 219–221.
51. Krosnowski Mikołaj arcybp lwowski do [Stanisława Zadorskiego] cześnika kor., s.
243.
52. Krzywonos Maksym do Władysława Dominika Zasławskiego wdy sand., s. 169–170.
53. [Stanisław Lubomirski] wda krak. do Janusza Radziwiłła hetm. „[...] około arianów”, s.
225–228.
54. Tenże do sejmiku proszowickiego, s. 133–136.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 30.
55. Łaszcz Samuel do NN, nowiny z Ukrainy, s. 114–115.
56. Łubieński Maciej do Adama Kisiela „respons”, s. 128 oraz s. 152, bez końca.
57. Tenże do [Janusza Kiszki] hetm. w. lit., s. 152.
58. Miastkowski Łukasz sędzia podolski do podkom. lwowskiego, s. 210–212.
349
59. Tenże do NN, (2), s. 159–160; 193.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 57.
60. Murtarz bej do Derwisz Mehmeda paszy sylistryjskiego, s. 93.
61. Notowic[z] urzędnik Sieniawskich z dóbr Stare Sioło do Narajewskiego stolnika
podolskiego, s. 201–202.
62. [Obuchowicz Filip] wda smoleński do NN, s. 189.
63. Osiński [Samuel] oboźny kor. do Jerzego Ossolińskiego kancl. w. kor., s. 240–241
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 55.
64. [Ostroróg Mikołaj] podczaszy kor. do Andrzeja Leszczyńskiego podkancl. kor., s. 240–
241
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 77; s. 255, druk: Tamże, o. c. nr 84.
65. Tenże do [Macieja Łubieńskiego], s. 180–182.
66. Tenże do [Jerzego Ossolińskiego] kancl. w. kor., (2), s. 97–98, 125–126.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o. c., nr 25.
67. Pęcławski cześnik czerski do NN, wyciągi, s. 253.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, nr 83.
68. Poczernicki Prokop do NN, s. 197.
69. [Potocki Mikołaj] kaszt. krak. do [Jerzego Ossolińskiego] kancl. w. kor., s. 96.
70. Radziwiłł Janusz star. żmudzki, hetm. p. lit. do [Stanisława Lubomirskiego] wdy krak.,
s. 185–188.
71. Rościszewski Stanisław do NN, s. 159.
72. Sejm do wojska zaporoskiego, s. 161–162.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 44.
73. Senat do [Ahmeda Hazarpare] w. wezyra tur., s. 149–150 oraz ceduła s. 149.
74. Senat do Islana Giereja chana krymskiego, o.c., s. 279–280.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 35.
75. Senatorowie do Bohdana Chmielnickiego, s. 155.
76. Senatorowie do ces. [Ferdynanda III], s. 151.
77. Senatorowie do Macieja Łubieńskiego, s. 173–174.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 53.
78. Senatorowie do [Mateusza Basaraba] hospodara wołoskiego, s. 150–151
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 36.
79. Senatorowie do [Jana Tyszkiewicza] wdy kij., s. 129–130.
80. Senatorowie do [Jeremiego Wiśniowieckiego] wdy ruskiego, s. 128–129.
350
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 30.
81. Sosnowski Aleksander podstoli wil. do NN, s. 215–216.
82. [Szołdrski Andrzej] bp pozn. do [Macieja Łubieńskiego] arcybpa gnieźn., s. 113–114,
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 26.
83. Szornel [Jerzy] do [Macieja Łubieńskiego] prymasa, s. 263.
84. Tenże do NN, s. 273–278.
85. Trzecicki podstar. trembowelski do podkom. lwowskiego, s. 212–214.
86. Uliński Jan chor. halicki do NN, (4), s. 91–93.
87. Uliński Jan i Stanisław Jaskólski do [Macieja Łubieńskiego], s. 117–120.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 18.
88. Wasyl [=Bazyli] hospodar i wda mołdawski do [Mikołaja Ostroroga] podczaszego kor.,
s. 239–240.
89. [Wiśniowiecki Jeremi] wda ruski do [Macieja Łubieńskiego] prymasa, s. 242.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 71.
90. Tenże do [Mikołaja Ostroroga] podczaszego kor., s. 193–195.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 59.
91. [Wiśniowiecki Jeremi] wda ruski do [Władysława Dominika Zasławskiego] wdy sand.,
s. 96–97 oraz respons, s. 97.
92. Zasławski Władysław Dominik do [Macieja Łubieńskiego] arcybpa gnieźn., s. 111,
175–176.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 52 (z błędami).
93. Tenże do NN, s. 170–171.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 50; s. 171.
94. Tenże do NN, s. 190.
95. Żurowski do NN, s. 120.
96. Podstarości piński do [Lwa Kazimierza Sapiehy] podkancl. lit., s. 214.
97. NN do [Łukasza Miaskowskiego] sędziego podolskiego, s. 214.
98. NN do Mikołaja Ostroroga podczaszego kor., s. 93–94.
99. NN do [Lwa Kazimierza Sapiehy] podkancl. lit., s. 189–190.
100. NN do Adama Hieronima Sieniawskiego, s. 195.
101. „List confidenta hospodara wołoskiego do [...] [Macieja Łubieńskiego] arcibiskupa
gnieźnieńskiego”, s. 153–154.
102. List NN do [Aleksandra Koniecpolskiego 1648 r.] chor. kor., s. 198–199.
103. List NN do podkom. lwowskiego, s. 199–200.
351
104. Listy NN (8), s. 195–196, 196, 199, 202, 209–210, 216–217, 236–238.
105. Notatka o liście NN do [marsz. w. kor.], s. 243.
Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
Ferdynand III cesarz
106. Memoriał [Antonio Eugenio] Viscontiego przedłożony ces. w sprawie Polski, 15 XII
1655, s. 344–351, kopia współcz.
107. Poselstwo Jana Leszczyńskiego do ces. zawierające propozycje Jana Kazimierza króla
pol., 27 XII 1655, Wiedeń, s. 351–352 oraz odpowiedź ces., 8 I 1656, s. 360–361.
108. „Rationes quibus demonstratur Caesarem bellum nolle”, s. 331–335, współcz. kopia.
109. „Relatione de sensi della corte Imperiale circa le cose di Polonia [...]”, s. 335–340,
kopia współcz.
Akta inne
110. „Manifesto dell’Arciduca Leopoldo contra il duca di Lorena”, 21 XI 1655, Bruksela,
s. 340–341, kopia współcz.
Korespondencja
Listy od następujących:
111. Jan Kazimierz król, 1655, s. 342–344, kopia współcz.
112. Władysław IV król, 1639, s. 25–26, kopia współcz.
Francja
113. „Testament de Monsieur le Cardinal Duc de Richelieu [Armand Jean Plesis]”, 23 V
1642, s. 31–50, kopia z poł. XVII w.
114. „Mort de Monsiegneur le Cardinal de Richelieu, Paris le 6 decembre 1642”, s. 51–52,
dok. współcz.
115. „Epitaphe du [...] cardinal [Richelieu]”, s. 53, dok. współcz.
Szwecja
Karol Gustaw król
116. Nadanie budynku z gruntem między Rynkiem a Bramą Stradomską należącego
niegdyś do Jana Schultza pis. króla Jana Kazimierza, swemu sekr. Wackenstedtowi, 29 X 1655,
Kraków, s. 329–330, bez pocz.
352
117. „Discursus circa fines Regis et Regni Sueciae”, s. 401–402, współcz.
118. Uniwersał przeciwko nie uznającym jego władzy, 8 V 1656, Malbork, s. 493–496,
kopia współcz.
SEJM
Konwokacyjny, Warszawa 16 VII – 1 VIII 1648 r.
119. „Continuatio diariusza convocatiei Warszawskiei”, 19 VII – 2 VIII, s. 297–308, 311–
318, kopia współcz.
120. Propozycja prymasa Macieja Łubieńskiego przedstawiona w czerwcu na konwokacji,
s. 141–143, kopia współcz.
121. [Adam Kazanowski] marsz., n. kor., Votum przedstawione między 16 VII a 1 VIII s.
162–167, kopia współcz.
122. Wiersze drobne z okresu sejmu konwokacyjnego 1648 r.
A. Inc. „Orzeł biały przed kobuzami [...]”, s. 188.
B. „Votum do ptastwa [!] za czyżem”, s. 188.
C. „Na orła”, s. 188.
D. „Na czyża”, s. 188.
E. „Na [Janusza] Radziwiłła hetmana polnego [litewskiego] [...]”, s. 188.
Elekcyjny w Warszawie 6 X – 19 XI 1648 r.
123. „Diariusza seymu electionis”, 6 X – 9 X, s. 323–326, kopia współcz.
Zob. Chronologia sejmów polskich, Wyd. W. Konopczyński, s. 152.
SEJMIKI
Krakowskie 1647–1648
Lauda i instrukcje
124. Lauda sejmików proszowickich: 8 I 1647, s. 521–528; 25 VI 1648, s. 137–140; 1650,
s. 545–550; po 24 VIII 1654, s. 567–578; 15 IX 1658, s. 579–586; 1658, s. 587–600; 1660, s.
601–604; 1661, s. 609–618; 11 XI 1663, s. 619–622; 16 III 1666, s. 623–630; 15 X 1668, s. 635–
640; 21 VI 1668, s. 641–648; 23 VII 1668, s. 649–654, kopie współcz.
125. Laudum sejmiku krak., 13 X 1648, s. 529–532, kopia.
126.
Instrukcja
dana
Władysławowi
Reyowi
stolnikowi
krak.,
Stanisławowi
Chrząstowskiemu podsędkowi gen. wojew. krak., Marcinowi Piegłowskiemu i in. posłom
sejmiku proszowickiego na sejm dn. 19 V 1654, s. 551–564, oryg.
353
Mazowieckie 1648 r.
127. „In convocatione Ziem Xięstwa Mazowieckiego pro securitate Rei[pub]licae die 9
junij 1648 w Warszawie uchwaleli [!] [...]”, s. 112, kopia.
Wielkopolskie 1648 r.
128. Laudum, 8 VI, Poznań, s. 533–540, kopia współcz.
129. Laudum wojew. pozn. i kaliskiego w Środzie, 25 VI 1648, s. 541–544, kopia współcz.
KONFEDERACJE I ROKOSZE
Tyszowiecka 1655 r.
130. „Confederacia y związek generalny tak woysk iako y obywatelów Rz[eczy]–
p[ospoli]tey [...] w Tyszowcach”, 29 XII, s. 389–395, kopia współcz.
131. „Puncta do confederatiey, ieżelibi [!] do niey przys[z]lo, podany od [...] [Piotra
Gembickiego] biskupa krakowskiego”, 1655, s. 397, kopia współcz.
Rokosz Lubomirskiego 1663–1666
132. „Respons na respons na votum y Radę [...] [Jerzego Lubomirskiego] marszałka w.
koron[neg]o”, [1663] s. 442 oraz „Na puncta iego tak odpowiadam generaliter”, s. 442–445.
133. „[...] zdanie [...] [Jerzego Lubomirskiego] marszałka wielkie[g]o koronnego”, 5 IV
1663, Lwów, s. 432–436.
134. List Jerzego Lubomirskiego do wojska, 16 IV 1663, Łańcut, s. 436–441.
135. „Tenor monitorii contra milites in nexu existentes, in congregatione G[e]n[er]ali
Archiepiscoporum Regni Varsaviae mensis aprilis [...] 1663 habita, emanati”, pocz. fragm. s.
446.
136. „Puncta zgody pod Łęgonicami”, 1666, s. 469–482.
Konfederacja wojew. krak. w czasie bezkrólewia 1668 r.
137. Manifest, 23 VII 1668, s. 631–634.
WOJSKO
Materiały z r. 1648, sprawy polsko–kozackie
138. „Relatia oyca Petroniego [...], który był posłany do Chmielnickiego od [...] [Adama
Kisiela] woiewody bracławskiego”, 18–31 VII 1648, s. 156–158, kopia współcz.
354
139. „Poselstwo woyska kozackiego do Słucka” [do Aleks. Sosnowskiego]. Podp. Jan
Sokołowski hetm. kosterski, 13 VIII 1648, s. 217–218, kopia współcz.
140. Władysław Dominik Zasławski wda sand., Uniwersał do wojska, 17 VIII, obóz pod
Glinianami, s. 197–198, kopia współcz.
141. Notatka nieznanej osoby po zdobyciu Międzyboża [gazeta pisana], poł. VIII, s. 195.
142. Uchwała senatu w sprawie żołdu dla wojska podp. przez Macieja Łubieńskiego
prymasa, 24 X, Warszawa, s. 285–286, kopia współcz.
143. Uchwała senatu w sprawie ponownego zaciągu „kup swawolnych”, 27 X, Warszawa,
s. 289–290, kopia współcz.
144. „Regestr krzywd Kozaków Zaporoskich do [...] [Mikołaja Potockiego] kasztelana
krakowskiego od Chmielnickiego posłany”, b.d., s. 131, kopia współcz.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 3.
145. „Confessata Kozaka niżey mianowanego”, 30 X, s. 265–266, opis współcz.
146. „Puncta albo confessata tych, których do Warszawy przywieziono Kozaków [...]”, s.
270–271, współcz.
147. „Relatia X[ię]dza Cieklińskiego dominikanina, który wyiechał z obozu [...]
[Jeremiego Wiśniowieckiego] woiewody ruskiego od Kamienia Czołhańskiego [...]”, 2 IX, s.
238–239.
Druk: Michałowski, Księga pamiętnicza, o.c., nr 76.
148. Gazety pisane: ze Smoleńska, s. 189; z Czarnobyla s. 189–190; z Kamieńca, 193, 197;
„Z Warszawy nowiny z pogromu woyska pod Pilawcami”, 23 IX, s. 259–261.
KOŚCIÓŁ
149. „Liquidacya sreber kościelnych wydanych z różnych diecezyi na potrzeby
R[zeczyspos]p[o]l[i]tey”, 1662, s. 497–500, 501–508, 509–512, 513–514, 519–520, 515–518,
oryg.
PRYWATNE
Akta i materiały z lat 1659–1759
150. „Calculatio między dwiema bracią Bełżeckiemi [...] Janem Ewarystem starostą
wyszogrodzkim a Bonawenturą Constantim stolnikiem halickim wystawiona [...]”, 22 X 1662, s.
655–656.
151. „Extraict de la relation du voyage D. Adam Olearius [Olearski, Oelschläger] en
Moscovie, Tartarie et Perse a Paris [...] MDCLIX”, s. 55–74, współcz.
355
Por. A. O., Neue orientalische Reisebeschreibung, Schleswig 1647.
Prognostyki
152. „Propositio quaedam electori Bavarico a Cassandra”, b.d., s. 362.
Korespondencja
Listy różnych osób (kopie współcz.):
153. Leszczyński Bogusław do NN, 1656, s. 398.
154. NN do Des Noyers [o Polsce], 1669, s. 75–78.
155. „Lettre de la princesse Palatine”, 1655, s. 353–356.
156. List NN [o Polsce], 1655, s. 395–396.
157. NN, 1648 (3), s. 195–196.
Uwaga: Rkps powstał w obecnej formie w XIX w. jako przypadkowy sylw, jednak zawiera
elementy autentycznego sylwu powstałego po połowie XVII w., o czym świadczą jego
fragmenty, m. in. s. 329–402 wraz z notatkami jego twórcy na s. 192.
mikr. BN 11013
2577 IV Pol., łac. II poł. XVII – końce XVIII w. 36 x 23 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 382, s. nie
zapis. 31.
Opr. płperg. Na grzbiecie czerw. naklejki sk. ze złoc. tyt.: „Archiwum Czartoryskich. Akta
z czasów Michała Korybuta II”. Na s. 1–4 spis dokumentów. Akta ponumerowane według spisu
czerw. kredką. Niektóre akta i grupy akt zaopatrzone w k. z podaniem reg. wykonanych w 1827
r. przez NN. Na s. 11 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały publiczne i prywatne od I połowy XVII do końca XVIII wieku.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
A. Polska
356
Zygmunt III
Korespondencja
Listy od następujących osób (kopie współcz.):
1. [Abbas I] król perski, 1624, s. 151 oraz respons, s. 151–152.
2. Szahin Gierej chan krymski, 1624, s. 145–149 oraz respons króla, s. 149–151 i ceduła, s.
152.
Materiały dotyczące kandydatów pretendujących do tronu polskiego po abdykacji Jana
Kazimierza z lat 1668–1669
3. „Respons na diszkurs [...] [Adama Oborskiego] kasztellana liwskiego deliberujący,
któremu ze dwóch candidatów adhaerere pro Moscho con[tra] Neoburgicum”, 10 VII 1668, s.
19, 32–38.
4. „Contra rationes pro parte X [ię]cia Neyburskiego datas”, s. 11–18.
Michał Korybut Wiśniowiecki
Materiały z lat 1669–1670 (kopie współcz.)
5. „Diploma electionis regis Poloniae [...] Michaelis Korybuth”, 19 VI 1669, Warszawa, s.
307–310.
6. „Ceremonia iuramenti iuris electi”, s. 310–311.
7. „Juramentum a [...] noviter electo Poloniae rege [...] Michaele Corybuth [...] super pacta
conventa expeditum et in ecclesia collegiata s. Joannis Baptistae Varsaviae positum [...]”, 7 VII
1669, s. 379.
8. „Juramentum ab eodem [Michaeli Korybuth] [...] rege in futura coronatione
praestandum”, 1669, s. 379–380.
Korespondencja Michała Korybuta Wiśniowieckiego
Listy od następujących osób (kopie współcz.):
9. [Dennemark] „oberster”, 1669, s. 318–319.
10. Doroszenko Piotr hetm. kozacki, 1671 (2), s. 71–72, 332–334.
11. Fryderyk Wilhelm elektor brand., 1669–1670 (7), s. 336–338, 354–355, 355–356, 356–
357, 364, 365, 371–372, 374–375.
12. Jan Jerzy elektor saski, [1670], s. 359–360.
13. Leopold I ces. rzym.–niem., 1670, s. 358–359.
14. [Mehmed IV] sułtan tur., 1670, s. 203–204.
357
15. [Mehmed] pasza sylistyryjski, 1669, s. 57–58.
16. Tukalski Józef, 1671, s. 73–74.
Listy do następujących osób:
17. [Ahmed Fazil] w. wezyr tur., 1670, s. 204–205.
18. [Antoniusz] hospodar wołoski, 1670 (3), s. 335, 343–344.
19. Doroszenko Piotr, 1669–1670 (3), s. 65–66, 334–335, 336.
20. Doża wenecki, 1669, s. 326.
21. Fryderyk Wilhelm w. elektor brand., [1669–1670] (10), s. 313–314, 326, 344–346,
351–352, 357–358, 372–374, 377–378.
22. [Jakub] ks. kurlandzki, 1669–1670 (2), s. 314, 346.
23. Jan Kazimierz ex–król, 1669, s. 325.
24. Kajmakan tur., [1670], s. 341–342.
25. [Kara Mustafa?] w. wezyr tur., [1670] s. 341.
26. Karol XI król szwedz., 1669 (2), s. 313, 331–332.
27. [Karol] II król ang., 1669, s. 312–313.
28. Klemens IX papież, 1669 (2), s. 324, 353–354.
29. Leopold I ces. rzym.–niem., (4), s. 311–312, 324–325, 352–353, 359.
30. Ludwik XIV król franc., 1669 (2), s. 312, 325.
31. Mehmed IV sułtan tur., 1670 (2), s. 201–202, 339–340.
32. Mehmed pasza sylistryjski, 1670 (2), s. 204, 342–343.
33. Miasta: Elbląg, Gdańsk, Toruń, 1670, s. 346, 351.
34. [Michał I Apafi] ks. siedmiogrodzki, 1670 (2), s. 206–207.
35. Sobieski Jan hetm. w. kor., 1669, s. 327.
Stosunki polsko–tureckie w latach 1624–1670 (kopie współcz.):
36. Relacja Krzysztofa Serebkowicza z poselstwa do Turcji, 14 III 1624, Warszawa, s.
137–142.
37. „Instructia [...] Krzysztophowi Kiełczewskiemu [...] posłannikowi [...] do cesarza
tureckiego Amurada [Murada] dana [...]”, 20 III 1624, Warszawa, s. 142–145.
38. „Puncta, które poseł turecki ma poprzysiąc”, 1669, s. 89–90.
39. „Instructia [...] Franciszkowi Kazimierzowi Wysockiemu cześnikowi ziemie
sochaczewskiey [...] do [...] Porty Ottomańskiey wysłanemu [...]”, 26 I 1670, Warszawa, s. 209–
210 oraz s. 197–198, 213–214, oryg.
358
Stosunki polsko–francuskie 1669 r.
40. Sprawozdanie z konferencji u króla w sprawie poselstwa do [Leopolda I] ces. rzym.–
niem. i [Ludwika XIV] króla franc., [1669], s. 381, kopia współcz.
Stosunki polsko–angielskie i polsko–beligijskie w r. 1669.
41. Instrukcja dla Hieronima Pinocciego posła pol. do Belgii i Anglii, 1 I 1669, s. 165–172,
kopia współcz.
Materiały inne
42. „Isagoge equitis Aurati de Speuille colonelli et generalis Vragi suae Regiae Maiestatis
enucleans vera media, quibus Poloniae Regnum locupletissimum et armis felicissimum reddi
possit [...]”, b.d., s. 103–120, 123–126, współcz.
43. „Consideratie o Tosonie”. Kilka uwag na temat Orderu Złotego Runa, s. 93–96.
Lenna
Prusy
44. Szkic na temat tytułów ks. pruskiego, b.d., s. 97, 99–100, 2 egz.
B. Inne państwa
Brandenburgia
Korespondencja z r. 1669
45. Fryderyk Wilhelm elektor brand. do kancelarii królewskiej w sprawie starostwa
drahimskiego, 1669, s. 362–363, kopia. i odpowiedź, s. 367–368.
Turcja
Korespondencja z lat 1624–1671
46. List króla Zygmunta III do Murada sułtana tur., 1624, s. 152, b. końca, kopia współcz.
47. Leszczyński Jan kancl. w. kor. do [Ahmed Fazila] w. wezyra tur., 1670, s. 205–206,
kopia współcz.
48. [Olszowski Andrzej] podkancl. kor. do [Ahmed Fazila] w. wezyra tur., 1671, s. 77,
kopia współcz.
SEJMIKI
359
Akta i materiały z lat 1648–1689
49. „Uniwersał [Michała] króla nowoobranego do s[z]lachty po seymikach”, 20 VII 1669,
Warszawa, s. 314–315, kopia współcz.
50. „Uniwersał królewski [Michała] do s[z]lachty po seymikach die 9 Augusti 1669 dany”,
s. 316–317, kopia współcz.
51. „List królewski [Michała króla] zawarty do seymików [...]”, 9 VIII 1669, Warszawa, s.
318, kopia współcz.
52. Michał król, „Uniwersał składaiący seymików w woiewództwach ad mentem
Constitutionis [...]” 28 I 1671, Warszawa, s. 78, kopia współcz.
53. „Kopia listu [króla Michała] [...] na seymiki [...]”, 5 III 1671, s. 78, 75–76.
Sejmiki wojew. krakowskiego 1648–1689
54. „Instructia [...] Andrzeiowi Cieskiemu y Jerzemu Pipanowi rajcom i posłom miasta
Krakowa na seymik proszowski [...]”, 17 XII 1648 (2 egz.), s. 161–162, 163–164, oryg.
55. Instrukcja sejmiku proszowskiego [proszowickiego] dana posłom na sejm koronacyjny,
24 XII 1648, s. 153–160, oryg.
56. „Instructia na seymik przedseymowy proszowski woiewództwa krakowskiego z
Cancellariey Wielkiey koronney [...] dana [...] Piotrowi Dembińskiemu kanonikowi
krakowskiemu [...] y posłowi J. K. M.”, 30 VIII 1664, s. 173–184, kopia współcz.
57. „Instructia [...] posłom z seymiku proszowskiego [proszowickiego] dnia XXVIII
września [1666] odprawuiącego się, pro seym walny warszawski obranym dana”, s. 185–196,
kopia współcz.
58. Instrukcja dla posłów sejmiku proszowickiego na sejm walny w Warszawie w 1676 r.,
31 XII 1675, s. 215–246, kopia współcz.
59. Instrukcja dla posłów sejmiku proszowickiego na sejm walny 1683 r. w Warszawie, 16
XII 1682, s. 247–272, kopia współcz.
60. Instrukcja dla posłów m. Krakowa na sejm walny w Grodnie w 1688 r., [1687], s. 273–
282, oryg.
61. Instrukcja dla posłów sejmiku proszowickiego na sejm walny wyznaczony w
Warszawie na 16 I 1690, 5 XII 1689, s. 283–306, oryg.
URZĘDY, URZĘDNICY
Korespondencja różnych osób z lat 1668–1671 (kopie współcz.):
62. Ahmed [Fazil] w. wezyr tur. do [Jana Sobieskiego] hetm. w. kor., [1671], s. 85.
360
63. Dąbski chor. zatorski do Rafała Brzechwy chor. krak., 1668, s. 21–30.
64. [Grzymułtowski Krzysztof] do chor. pozn., 1668, s. 41–43.
65. [Jerzy Wilhelm Kurfürst] do [Jana Leszczyńskiego] kancl. w. kor., 1669, s. 365–367.
66. Kamieński Wacław do [Jana Sobieskiego] marsz. i hetm. w. kor., 1669 (2), s. 319–320,
328.
67. Karwowski do [Jana Sobieskiego], 1671, s. 83–84.
68. [Leszczyński Jan] kancl. w. kor. do [Andrzeja Olszowskiego], 1670, s. 368.
69. Tenże do sekr. królewskiego, 1671, s. 368–369.
70. Łuszczewski Wojciech do [Adama Oborskiego] kaszt. liwskiego, 1668, s. 31 oraz
respons s. 31–32.
71. Sobieski Jan do [Jana Leszczyńskiego] kancl. w. kor., 1669, s. 45–46.
72. Tenże do Andrzeja Olszowskiego podkancl. kor., 1671, s. 81.
73. Szumlański Józef władyka lwowski do Andrzeja Olszowskiego, 1671, s. 79–80.
WOJSKO
Akta i materiały z r. 1669
74. Jarosz Hryszenko Pawłowski (Pawłocki) pułk. wojsk zaporoskich, Uniwersał do
horodniczych i atamanów, 1 VII 1669, Śmiała (2), s. 320, 329, kopie współcz.
75. Michał Korybut król, Uniwersał przeciwko „kupom swawolnym”, 20 VII 1669,
Warszawa, s. 323–324, kopia współcz.
76. „Uniwersał [Mikołaja Prażmowskiego arcybpa gnieźn.] [...] na pospolite ruszenie [...]”,
1 VIII 1669, Warszawa, s. 315–316, kopia współcz.
77. „Copia wici [Mikołaja Prażmowskiego] na pospolite ruszenie [...]” do poszczególnych
z. i wojew., 1 VIII 1669, s. 326–327, kopia współcz.
78. Michał król, Uniwersał wzywający do tworzenia pospolitego ruszenia i popierający
wici Mikołaja Prażmowskiego, 1 VIII 1669, Warszawa, s. 329–330, kopia współcz.
Listy różnych osób:
79. [Cerbes] do komendanta Białej Cerkwi, [1671], s. 85, kopia współcz.
80. Doroszenko Piotr do komendanta Białej Cerkwi, 1669, s. 63, kopia współcz.
81. Łaziński Marcin do Prusinowskiego chor. husarii hetm w. kor., 1669 (2), s. 319, 328,
kopie.
82. Muradyn [raczej Mehmed IV] sułtan tur. [?] do komendanta twierdzy w Białej Cerkwi,
[po r. 1670], s. 86, kopia współcz.
361
KOŚCIÓŁ
Biskup krakowski
83. List NN do [Andrzeja Trzebickiego] bpa krak., 1668, s. 39–40, 47–50, kopia współcz.
MIASTA
Kraków
84. Michał król, Pismo do magistratu m. Krakowa w sprawie wydania sum pieniężnych
pozostałych po zmarłym Aleksym Haleyu, poddanym Stanisława Warszyckiego kaszt. krak., 4 X
1669, s. 62.
GAZETY PISANE
85. Nowiny z Baru, 31 VIII [1669], s. 87–88; Humania, s. 60; Międzyboża, 26 VI–14 VII
1669, s. 90, 382; Mohylowa, s. 60, z Warszawy i Litwy, 26 VII 1669, s. 90–91.
86. Z Kamieńca Podolskiego, 1669, s. 61.
87. Z Konstynopola, 1674, s. 211–212.
88. Z Krasnopola, 1669, s. 53.
89. Ze Lwowa, s. 51–52.
90. Z Międzyboża, 1669, s. 59.
91. Z Tyśmienicy, 1669, s. 53–56.
92. Z Warszawy, 1669, s. 67–70, 90–91.
PRYWATNE
93. List NN do Tomasza Wawrzeckiego, 1791, s. 127–134, kopia współcz.
Uwaga: Rkps powstał przez oprawienie luźnych dok. w formie sylwu w XIX w; świadczą
o tym niektóre jego składki przygotowane do niniejszego sylwu z materiałami z XVII w., m. in.
s. 137–152, 307–322, 331–382.
mikr. BN 11011
2578 IV Rjęz. 1667–1733, b.d. 36 x 32 cm i mniej. S. 190 + k. nlb. 2. S. nie zapis. 95./
362
Opr. płperg. Na grzbiecie czerw. naklejki ze złoc. tyt.: „Archiwum Czartoryskich. Król
Michał i Jan. – Akta oryginalne 1668–1692”. Na s. 1–2 „Spis dokumentów [...]” ręką Leona
Bentkowskiego. Dok. w rkpsie ponumerowane według „Spisu [...]” czerw. kredką. Niektóre z
nich zaopatrzone w piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Akta i materiały publiczne i prywatne z lat 1667–1733.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
Michał Korybut Wiśniowiecki
Korespondencja
Listy do następujących:
1. Kirszenstein Kryszpin Hieronim, 1670, s. 21–24, oryg.
2. Łącki Eliasz, 1672, s. 25–26, oryg.
3. Polanowski Aleksander, 1670, s. 17–20, oryg.
Jan III Sobieski
4. Epitafium, po r. 1697, w jęz. pol. i łac., s. 107–108.
Listy do następujących osób:
5. Książę Toskanii, 1674, s. 41–44, oryg.
6. Łasko stolnik, 1692, s. 99–102, oryg.
7. Radziwiłł Michał Kazimierz podkancl. i hetm. p. lit., 1675, s. 49–52, oryg.
8. [Sieniawski Adam Mikołaj], b.d., s. 105–106, oryg., na rewersie dok. nota J.
Witoszyńskiego.
9. NN, 1675, s. 45–48, oryg.
SEJMIKI
10. NN [mandaty w sprawie zjazdu na sejmiki], 1675 (4), s. 53–62, 67–70, oryg.
URZĘDY
11. Jan III król, Przywilej dla Szczęsnego Potockiego wdy krak. na star. lucińskie w
wojew. inflanckim, 24 V 1685, Warszawa, s. 93–96, oryg.
363
SKARB
Akta z lat 1667–1693
12. Jan Sobieski hetm. p. kor., marsz. w. kor., Uniwersał skierowany do zarządcy Skarbca
Kor. we Lwowie, 10 VIII 1667, s. 35–38, oryg.
13. Michał król, Przywilej na przelanie praw do wójtostwa we wsi Piaseczno w star.
wareckim na Mariannę z Magnuszewskich ż. Andrzeja Żalskiego podstolego pomorskiego, [VI
lub VII] 1673, s. 27–28, oryg.
14. Jan III król, Konsens udzielony Cyprianowi Pawłowi Brzostowskiemu na ustąpienie
dzierżawy Dawga (Dauga) w wojew. trockim Janowi Władysławowi Brzostowskiemu pis. lit.,
15 IV 1676, Kraków, s. 71–74, oryg.
15. Kopia urzędowa polecenia króla Jana III dla Benedykta Pawła Sapiehy podsk. w. lit.
wprowadzenia do dóbr Dawga (Dauga) Jana Władysława Brzostowskiego, 6 III 1677,
Warszawa, s. 75–76, oryg.
16. Jan III król, Przywilej potwierdzający ustawy wsi Strzelce w kluczu Kwasów należącej
do ekonomii grodzieńskiej, 28 II 1679, Warszawa, s. 77–80, oryg.
17. Tenże „Confirmatia prawa na pułwłóczek [!] [...] Maciejowi Popczenia we wsi Łaszy
w ekonomii Grodzieńskiey”, 7 III 1679, Grodno, s. 85–88, oryg.
18. Maria Kazimiera królowa, Kopia przywileju dla Wojciecha Moroziewicza młynarza w
Wyhylowie, 20 X 1685, Wysock, s. 123–126, kopia współcz.
19. Asygnata dla Milskiego podstar. żółkiewskiego na pobranie z folwarku królewskiego
w Żółkwi różnych prowiantów, 9 VI 1685, Wilanów, s. 97–98, oryg.
20. Jan III król, Pismo do Benedykta Pawła Sapiehy podsk. w. lit. polecające oddanie wsi
Wójtowe Sioło Annie Barbarze z Kopciów Sapieżynie, 1693, s. 103–104, oryg.
KOŚCIÓŁ
Akta z lat 1668–1670
21. Jan Sobieski hetm. w. kor., Uniwersał ochronny dla dóbr Konotop i Werbkowice,
będących własnością jezuitów z Kijowa, VIII 1668, Błudów, s. 39–40, oryg.
22. Michał król, Przywilej na pobranie dziesięcin dla kościoła w Sarzynie, leżącej w
tenucie leżajskiej, 29 VI 1670, Warszawa, s. 13–16, oryg.
PRYWATNE
Akta z lat 1682–1684
364
Pozwy
23. Pozew dla magistratu m. Krakowa od Kazimierza Kudrowicza, 1682, s. 89–90, oryg.
24. Pozew Michała i Mikołaja Leduchowskich oraz Michała Siennickiego poborców pow.
krzemienieckiego przez Michała Jerzego Czartoryskiego wdę sand., 29 V 1684, Łuck, s. 91–92,
oryg.
Kwit
25. Maria Karolina Sobieska ks. de Bouillon, 1730, s. 187–188, kopia.
Listy, w tym rodziny Sobieskich:
26. Eleonora królowa pol. do hr. Schelland, 1697, s. 29–32, oryg. i tłum. franc., s. 33–34.
27. Ta sama do hr. de Bethune, 1715, s. 113–116, oryg.
28. Jakub Edward Stuart pretendent do tronu Anglii do teścia Jakuba Ludwika
Sobieskiego, 1733, s. 175–182, oryg.
29. Maria Kazimiera królowa do o. Melaniego, 1670, s. 127–130, oryg.
30. Ta sama do Karoliny Radziwiłłówny, 1678, s. 119–122, oryg.
31. Maria Klementyna Sobieska do Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, 1721–
1729 (5), s. 157–174, oryg.
32. Aleksander Sobieski królewicz do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, 1695–1698,
b.d., (8), s. 117–118, 131–138, 141–150, oryg.
mikr. BN 11016
2579 IV Pol., łac., ruski 1524–1599, b.d., 39 x 25 cm i mniej. K. ochr. 6 + s. 510, s. nie zapis.
80. Dodatkowe s. 51–52a.
Opr. płperg. po konserwacji. Oryg. i kopie. Na grzbiecie czerw. naklejki ze złoc. tyt.:
„Archiwum Czartoryskich. XVI wiek. Akta oryginalne”. Na s. 1–5 „Spis dokumentów [...]” ręką
Leona Bentkowskiego. Dok. w rkpsie ponumerowane według „Spisu” czerw. kredką, większość
z nich z piecz. Bibl. Puławskiej, Arch. Adama Jerzego Czartoryskich i Arch. Czartoryskich.
Akta i materiały publiczne i prywatne z lat 1524–1599.
365
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
Polska
1. „Kxziążęta (!) polskie i królowie, którzy panowali w Polszcze”. Wykaz panujących od
1574 do Augusta II, uzupełniany przez różne osoby od wieku XVII do XVIII, s. 319–321.
2. „Śliachczicza polskiego do ryczerskiego koła bracziei swei milei o obraniu króla krótka
przemowa”, 1572, s. 291–318, 344–348.
Druk: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wyd. J. Czubek, Kraków 1906,
s. 278–288.
Zygmunt August
3. List od Mikołaja Radziwiłła, 1574, s. 25–32, kopia XVIII w.
Bezkrólewie po śmierci Zygmunta Augusta
4. „Articuli, które [...] panowie radni duchownego stanu i thes [!] swieczkiego z sobą
postanowieli tempore Interregni na zamku krakowskim, die 17 Julij anno 1572”, s. 288–290.
Dok. poprzedzony wykazem bezkrólewi w Polsce, s. 287, dok. współcz.
Henryk Walezy
5. List Stanów Rzeczypospolitej do Henryka Walezego ks. andegaweńskiego, 1573, s. 356,
kopia współcz.
Maksymilian ks., pretendent do tronu polskiego
6. Manifest stronników habsburskich zawiadamiający o wyborze Maksymiliana na króla,
21 XII 1575, s. 387–390, uwierzyt. wyciąg z ksiąg zamku warsz.
Stefan Batory
Akta, w tym ze zjazdu jędrzejowskiego, zebranego na poparcie Batorego:
7. „Conditiones propositae a legatis [...] principis Transylvaniae [...] in comitijs noui
eligendi regis [...]”, s. 373, kopia współcz.
8. „Articuli na których się zasadził [...] woie[woda] siedmi[o]grodzki”, [1575], s. 425–428,
kopia współcz.
9. NN, Drobne uwagi na temat wyboru Stefana Batorego na króla, [1575], s. 413–414,
współcz.
366
10. Pismo sejmu zawiadamiające o wyborze Maksymiliana na króla wystosowane do
Stefana Batorego, 10 XII 1575, Warszawa, s. 399–402, kopia współcz.
11. Manifest stronników habsburskich przeciwko wyborowi Stefana Batorego poddanego
tur. na króla pol. , 1575, s. 383–386, uwierzyt. wyciąg z ks. zamku warsz.
12. „Poselstwo z Warszawy podobno do Litwy oznaimuiącze elct[ie] Stefana Batorego
[...]”, [15 XII 1575], Warszawa, s. 447–450, kopia współcz.
13. „Conditiones ex communi ordinum Regni consensu [...] palatini Transilvaniae legatis,
Varsaviae 14 Decembris propositae”, 1575, s. 373–374, kopia.
14. Pismo ces. Maksymiliana do Piotra Zborowskiego star. krak., Andrzeja Tarły wdy lub.,
Mikołaja Tenczyńskiego i Mikołaja Siennickiego, 29 XII 1575, Wiedeń, s. 395–398, kopia
współcz.
15. „Artycuły sthanowienia [...] stanów coronnych na zieździe walnym Andrzeiowskim
pro die 18 Januarij [...] 1576”, s. 433–436, kopia współcz.
16. „Krótki spisek spraw, które się działy na zieździe pod Jendrzeiowem”, 20–27 I 1576, s.
441–446, współcz.
17. Odpowiedź zjazdu jędrzejowskiego królowi Stefanowi Batoremu, 30 I 1576, s. 369–
371, kopia współcz.
18. List posłów króla Stefana Batorego do stanów Rzeczypospolitej, 30 I 1576, s. 417–418,
kopia współcz.
19. „Exemplum legationis nomine Sacrae Caesaraeae Romanae Maiestatis per oratores
suos [...] dominos de Rozemberg, domino de Zogaw in conventu Regni Poloniae, Andreowiae
die penultima Januarij 1576 habitae”, s. 467–474, w tym responsum zjazdu jędrzejowskiego, s.
470–473 i s. 491–494, 487–490.
20. „Replika posłów [stanów Rzeczypospolitey] w Siedmiogrodzkiey ziemi p[anu]
woiewodzie [siedmiogrodzkiemu]”, 1576, s. 379–382, kopia współcz.
21. Poselstwo Hieronima Filipowskiego, syna do Stefana Batorego „ad ordines Regni”,
1576 (2 egz.), s. 365–368, 443–446, dok. współcz.
22. „Artikuły od Turka Batore[mu] podane”, [1576?], s. 421–424, kopia współcz.
23. Pismo Stefana Batorego do stanów Rzeczypospolitey, 1 i 9 II 1576 (2), s. 375–376,
415–416, kopia współcz.
Listy:
24. Murad III sułtan tur. do króla Stefana Batorego, 1575, s. 437–438, kopia współcz.
367
Zygmunt III
25. List od Góreckiego, komornika księcia Lwa Sapiehy, 1595, s. 499–502, kopia współcz.
Litwa
26. Zygmunt August, Pismo do stanów lit. obiecujące zmianę i poprawę Statutu Księstwa
na najbliższym sejmie, 29 IV 1570, Wilno, s. 99–100, kopia późn.
Państwa obce
Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
Listy:
27. Aldobrandini [Hippolito] do ces. Rudolfa II, 1583, s. 195–198, kopia współcz.
28. Dipfel Martin do ces. [Rudolfa II?], b.d., s. 201–204, oryg.
Francja
29. Glejt wystawiony przez Karola IX króla franc. dla Rambouilleta, posła w Polsce, 30 IX
1573, Fontainebleau, s. 149–152, oryg. i s. 147–148, kopia współcz.
Rosja
30. Rudolf II ces. rzym.–niem do Fiodora Iwanowicza cara ros., 1594, s. 229–230, kopia
współcz.
SEJM
Akta i materiały z lat 1568–1574
31. „Rzecz króla [...] Zygmunta Augusta do posłów na dokończenie seymu lubelskiego die
12 Augusti 1568 miana własnymi usty iego”, s. 21–24, kopia z pocz. XIX w.
32. Pismo Jean Monluc`a posła franc. w Polsce do stanów Rzeczypospolitej, 28 X 1572, s.
337–340, kopia współcz.
33. „Reces conventus electionis Varsavien[sis] [...]”, 20 V 1573, s. 348–352, kopia
współcz.
34. Pismo Henryka Walezego do Stanów Rzeczypospolitej, 1574, s. 363–364, kopia
współcz.
SEJMIKI
35. Zygmunt Stary król, Pismo do powiatu grodzieńskiego, 8 VII 1529, s. 117–118, oryg.
368
36. List szlachty inflanckiej do NN, 1571, s. 131–134, oryg.
URZĘDY, URZĘDNICY
Korespondencja z lat 1549–1599
Listy różnych osób do dygnitarzy i urzędników kor. i lit.
37. Baro Melchior do Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła [+1603] kaszt. wil., 1587, s. 191–
194, oryg.
38. Rrossek `l poseł ces. do Mikołaja „Rudego” Radziwiłła wdy wil., 1575, s. 175–178,
oryg.
39. Tenże do Jana Chodkiewicza kaszt. wil., 1575, s. 175–178, oryg.
40. Dudith [Dudycz] Andrzej do Jana Chodkiewicza kaszt. wil. [+1579], 1574 (4), s. 159–
174, oryg.
41. Mohiła Jeremiasz wda mołdawski do Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła wdy wil., 1598–
1599 (4), s. 235–250, oryg.
42. Piotr [V Kulawy] wda mołdawski do kancl. kor. [Jana Zamoyskiego], 1590, s. 231–
232, kopia współcz.
43. Płaza Jan do [Piotra Zborowskiego] wdy krak., 1576, s. 419–420, oryg. [?].
44. Printz Daniel i [...] [l`Rossek] posłowie ces. do Jana Chodkiewicza, 1575, s. 175–178,
oryg.
45. Printz Daniel i [...] [l`Rossek] do Mikołaja „Rudego” Radziwiłła, 1575, s. 175–178,
oryg.
46. Senatorowie Rzeczypospolitej [m.in. Andrzej Firlej, Andrzej Leszczyński, Stanisław
Gostomski] do Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła wdy wil., 1595, s. 503–506, oryg.
47. Rosenberg Wilhelm in Gronaw de do Jana Chodkiewicza, X 1572, Czeranow, s. 141–
144, oryg.
48. Pernestein Wratysław (Wratyslaus) in Towatschaw de do Jana Chodkiewicza, 1571–
1574 (3), s. 141–144, 153–158, 179–182, oryg.
49. Zygmunt August król do Mikołaja „Rudego” Radziwiłła, podczaszego lit., 1549, s.
83–86, oryg.
KONFEDERACJE
50. Akt konfederacji warszawskiej, 28 I 1573, s. 333–336, kopia współcz.
Druk: Volumina Legum, II, s. 841–843.
369
SĄDY
51. „Summa decretorum Sacr[a]e Regi[a]e Maye[sta]tis qu[a]e in judiciis ad similes
actiones accomodantur breuissime descripta”, [II poł. XVI w.]. Wzory wyroków sądu
królewskiego i zbiór kazusów, w których mają one zastosowanie, s. 357–358, dok. współcz.
52. „Iudicium ordinarium”, [ok. 1573], s. 353–355, dok. współcz.
53. Akta sądów gajonych wójtowskich wsi Nozdrzec z lat 1558–1580, s. 265–282, oryg.
dutka.
SKARB
54. „Sum[m]arius camer[a]e Salinari[a]e Bydgostiensis [...]”, 1535, s. 255–264, oryg.
55. Zygmunt August król, Przywilej nadający Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi
„Sierotce” marsz. n. lit. włości Szawle z prawem dożywocia, 29 IV 1572, Warszawa, s. 101–
104, kopia z XVIII w.
WOJSKO
56. Stanisław Karnkowski arcybp gnieźn., Uniwersał do z. małopolskiej wzywający do
obrony przed Tatarami, 8 X 1594, s. 495–498, kopia współcz.
KOŚCIÓŁ
Korespondencja
Listy różnych osób:
57. „Legatia do X[iędza] legata papieskiego [Vincenzo Laureo] po wyborze Stefana
Batorego na króla”, [legacja w formie listu, 1576], s. 391–394, kopia współcz.
58. Krasiński Franciszek bp krak. do prymasa Jakuba Uchańskiego, 1576 (2), s. 403–408,
429–432, kopie współcz.
59. Maksymilian II ces. rzym.–niem. do prymasa Jakuba Uchańskiego, 1572, s. 341–343,
kopia współcz.
60. Ferdynand ks. Toskanii do kard. Belizario Vinta, 1588, s. 209–212, oryg.
MIASTA
Polskie
Kobryń
61. Odezwa Ostafieja Wołłowicza kancl. w. lit. i kaszt. wil. do obywateli m. Kobrynia w
sprawie budowy mostów na trakcie kobryńskim, 18 III 1584, Wilno, s. 113–114, kopia współcz.
370
Lwów
62. Dekret w sporze o młyn między miastem Lwowem a Janem Hinkiem, 1570,
Warszawa, s. 79–82, oryg.
Poznań
63. Zygmunt Stary król, Nadanie 44 grzywien dla m. Poznania na podwody i naprawę
murów miejskich, 1524, Kraków, s. 57–60, oryg.
64. Zygmunt Stary, Dekret uwalniający mieszczan pozn. od wszelkich opłat na jeden
kwartał, z powodu pożaru miasta, 6 X 1533, Wilno, s. 61–64, oryg.
Miasta inne:
65. List Sozini Celso do [m. Siena], 1544, s. 123–126, oryg.
PRYWATNE
Akta z lat 1514–1572
65. Zygmunt Stary król, Dekret w sprawie między Andrzejem Syrutewiczem a Bazylim
Połubińskim, 2 III [1514], s. 51–52, kopia XVIII w.
66. Tenże, Konsens na sprzedaż trzeciej części w Kruhyniczach przez Tychnę
Janczyńskiego, Fedorowi Andrzejowiczowi Sanguszko, 20 X 1536, Wilno, s. 69–72, oryg.
Druk: Archiwum Sanguszków w Sławucie, t. IV, Lwów 1890, nr 5, 6.
67. Zygmunt I Stary król, Pismo do dworzanina skarbowego w celu dopilnowania
warunków sprzedaży trzeciej cz. dóbr Kruhynicze przez Tychno Janczyńskiego Fedorowi A.
Sanguszce, 20 X 1536, Wilno, s. 65–68, oryg.
Druk: por. Archiwum Sanguszków w Sławucie, o.c., nr 6.
68. Pozew Mikołaja i Anny Zbaraskich przez [Wasyla] Hulewicza w sprawie sporu między
wsią Chołopiczami a Zaturcami, 21 VII 1554, Wilno, s. 89–92, oryg.
69. Zygmunt August król, List napominalny do Wasyla Hulewicza, 1554, s. 87–88, oryg.
70. Dekret Komisji królewskiej w sprawie sporu między Mikołajem Andrzejowiczem
Zbaraskim a Wasylem Hulewiczem, 23 V 1555, Piotrków, s. 93–94, oryg.
71. Zygmunt August król, „Mandat [...] po [...] Bazylego Hulewicza [...]” o stawienie się
na termin w sprawie Mikołaja i Anny z Despotów Zbaraskich, 23 V 1555, Piotrków, s. 95–96,
oryg.
371
72. Pismo króla Zygmunta Augusta do Wasyla Hulewicza w sprawie sporu z Anną z
Despotów Zbaraską, 16 III [1555], Kraków, s. 97–98, oryg.
73. Zygmunt August król, List upominalny do Olizara Kierdeja [Mylskiego] w sprawie ks.
Anny Zbarskiej, 30 IV 1572, Warszawa, s. 105–108, oryg.
74. Tenże, List upominalny do Olizara Kierdeja w sprawie ks. Anny Zbaraskiej i wnuka
Romana Romanowicza Sanguszki, 1572, s. 109–112, oryg.
Materiały inne
75. „Domostwo panów Lisowskich w ziemi Poznańskiey [...]”, koniec XVI w., s. 283–286.
76. „Zastawienie stołu różnemi potrawami 1549”, s. 9–20, kopia z pocz. XIX w.
77. Wiersze łacińskie: „De nomine Alexandri omninoso”, XVI w., s. 35–36; „Ad Albertum
Laski [...]”, XVI w., s. 37–46. Na s. 46 rysunek piórkiem herbu Korab z XVI w.
Korespondencja
Listy różnych osób:
78. [Bullinger Ulryk] do [Celio Secundo Curione] streszczający list Jana Łaskiego, [1558],
s. 127–128, oryg.
79. Cojus Caspar do Laurentiusa Tuppio, 1584, s. 199–200, oryg.
80. Dale Valetinus do [Jakuba] Sturma, 1573, s. 145–146, oryg.
81. Ferdynand ks. Toskanii do NN, b.d., s. 225–228, oryg.
82. Gisius Michael do Laurentiusa Tuppio, 1589, s. 213–216, oryg.
83. Lerich Andreas do NN, 1572, s. 139–140, oryg.
84. Luxemberg James de do ks. de Pinay, 1580, s. 187–190, oryg.
85. Melanchton Filip do Macieja Żeleńskiego, 1543, s. 119–122, oryg.
86. Nefius Mathias matematyk wrocławski do Widobalda ks. Urbino, 1571, s. 135–138,
oryg.
87. Sanchez Garcia de la Cuentas do Radziwiłła [w Wenecji], 1579, s. 183–186, oryg.
88. Socyn Faust do Ferdynanda ks. Toskanii, 1588, s. 205–208, oryg.
89. Wecker Jakobus do Celio Secundo Curione, 1554, s. 129–130, oryg.
90. NN do Laurentiusa Tuppio, 1588, s. 221–224, oryg.
91. List NN, [1575–1576], s. 409–412, kopia współcz.
92. Listy NN, 1598, b.d., (4), s. 217–220, kopia współcz., s. 232–233, formularz listu, s.
233, kopia współcz., 507–510, oryg.
372
mikr. BN 9134
2580 IV T. 1 Pol., łac., ruski, 1600–1698, b.d., 34 x 21,5 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 424.
Opr. płperg. po konserwacji. Oryg. i kopie współcz. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Archiwum
Czartoryskich. Listy, autografy znakomitych osób A do K. XVII wiek”. Na s. 1–4 „Spis
dokumentów [...]” ręką Leona Bentkowskiego. Dok. w rkpsie ponumerowane według „Spisu”
czerw. kredką. Większość z nich z piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Akta i materiały publiczne i prywatne z lat 1600–1698.
SEJMIKI
1.
Pismo Mikołaja Korwin Gosiewskiego do szlachty małopolskiej, 1621, s. 209–210,
kopia współcz.
URZĘDY, URZĘDNICY
Korespondencja z lat 1600–1698
Listy różnych osób (oryg.):
2.
Arciszewski Krzysztof do Krzysztofa Radziwiłła hetm. p. lit., 1626, s. 9–11.
3.
Arciszewski Olbrycht do [Piotra Potockiego] star. śniatyńskiego, 1645, s. 13–16.
4.
Chodkiewicz Jan Karol do [Aleksandra Chodkiewicza] wdy trockiego, b.d., 1619–
1620 (8), s. 123–152.
5.
[Dąbrowski] Dąmbrowski [!] Jan Kazimierz podkom. wil., prezes koła rycerskiego
szlachty wil, do [Kazimierza Jana Sapiehy] wdy wil., hetm. w. lit., 1691, s. 161–164.
5a. Firlej Zbigniew do [Piotra Potockiego] star. śniatyńskiego, 1644, s. 187–188.
6.
Tenże do Kazimierza Sapiehy pis. lit., 1636, s. 179–182.
7.
Tenże do [Michała Zebrzydowskiego] star. lanckorońskiego, 1647, s. 183–186.
8.
Fredro Jakub Maksymilian ref. kor. do [Lwa Kazimierza Sapiehy] podkancl. lit.,
1645, s. 189–200.
9.
Gembicki Wawrzyniec arcybp gnieźn. do Krzysztofa Radziwiłła hetm. p. lit., 1619, s.
249–252.
10.
Głowiński Stanisław do Piotra Ordy podkom. lwowskiego, 1660, s. 253–256.
373
11.
Gniewosz Mikołaj Wojciech bp kujawski do [Michała Zebrzydowskiego] star.
lanckorońskiego, 1645, s. 257–260.
12.
[Gosiewski] Gąsiewski Aleksander ref. lit. do star. orszańskiego, 1617, s. 207–208.
13.
Gronowski W. do [Stanisława Opalińskiego] star. gurowskiego, 1671, s. 267–270.
14.
Haciski Jan do [Aleksandra Chodkiewicza] wdy trockiego, 1625, s. 271–274.
15.
Herburt Jan Szczęsny do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, 1609, s. 307–
310.
16.
Tenże do Janusza Radziwiłła podczaszego lit. [+ 1620], 1606–1607 (5), s. 275–306.
17.
Hlebowicz Jan do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” wdy trockiego, 1600, s.
29–32.
18.
Hlebowicz Jerzy Karol do Aleksandra Hilarego Połubińskiego pis. p. lit., 1660, s. 59–
62.
19.
Tenże do Aleksandra Radziwiłła marsz. w.lit., 1650–1651 (6), s. 33–52.
20.
Tenże do Jana Władysława Radziwiłła ordynata kleckiego, 1653, s. 53–56.
21.
Tenże do Michała Kazimierza Radziwiłła wdy wil., podkancl. i marsz. w. lit., 1667–
1668 (14), s. 67–122.
22.
Hlebowiczowa z Radziwiłłów Katarzyna do [Aleksandra] Radziwiłła marsz. w. lit., s.
43 (dopisek na liście męża Jana Karola).
23.
Ta sama do Jana [Władysława] Radziwiłła, 1653, s. 53 (dopisek na liście męża
Jerzego Karola Hlebowicza).
24.
Jabłonowski Jan Stanisław wda ruski do Marcina Chomętowskiego wdy
bracławskiego, 1698, s. 341–344.
25.
Tenże do [Michała Jerzego Czartoryskiego] wdy woł., 1678 (4), s. 319–334.
26.
Judycki Krzysztof podstar. rzeczycki do Aleksandra Słuszki kaszt. żmudzkiego i star.
rzeczyckiego, 1628, s. 355–358.
27.
Kazanowski Adam do [Lwa Kazimierza Sapiehy] podkancl. lit., 1645, s. 373–374.
28.
Kazanowski Zygmunt do Jana Karola Chodkiewicza, 1617 (2), s. 365–372.
29.
Koniecpolski Stanisław do Michała Zebrzydowskiego star. lanckorońskiego, 1649, s.
377–380.
30.
Korecki Karol do Jana Karola Chodkiewicza wdy wil., 1616 (2), s. 389–396.
31.
Korecki Samuel do Krzysztofa Radziwiłła hetm. p. lit., 1618, s. 397–400.
32.
Kostka Stanisław pleban ciechanowiecki do Jana Stanisława Sapiehy marsz. w. lit.,
1627, s. 381–384.
33.
Krasicki Jerzy do [Michała Jerzego Czartoryskiego] wdy sand., 1686, s. 401–404.
374
34.
Kryski Szczęsny kancl. kor. do [Jana Karola Chodkiewicza] hetm. w. lit., 1613 (3), s.
405–416.
35.
Kryski Szczęsny do [Krzysztofa Radziwiłła] hetm. p. lit., 1616, s. 417–420.
36.
NN [Piotr Wiesiołowski?] do Michała Kazimierza Radziwiłła wdy wil., 1668, s. 84
(dopisek na liście Jerzego Karola Hlebowicza).
SKARB
37. List
Pawła Działyńskiego do Gerarda Denhoffa w sprawie ekonomii malborskiej, 1638,
s. 165–168.
WOJSKO
38. Stanisław
Jan Jabłonowski kaszt. krak., hetm. w kor., Ordynans dla Krzysztofa Łasko
stolnika kij. i regim. wojsk kor., 22 VI 1694, Lwów, s. 335–336.
39. Tenże,
Konsygnacja w sprawie hiberny, 10 VII 1697, Warszawa, s. 337–340, kopia
współcz.
PRYWATNE
Akta różne
40. „Appellacya
na Trybunał między [...] Anną [...] Leszczyńską [...] y Alexandrem y
Juliaszem Prońskimi z jedney a [...] Joachymem y Anną z Chodkiewiczów Koreckimi o
niewydanie zbiegłych poddanych z dóbr włości łokackiey [...]”, 18 II 1620, s. 385–388.
Korespondencja
Listy różnych osób:
41. Boim
(Boym) Michał do Ferdynanda III ks. Toskanii, 1658, s. 17–22.
42. Druszkowski
43. Heweliusz
z Druszkowa do Krzysztofa Kurnickiego jezuity, b.d., s. 169–172.
Jan do [Claude`a] Perrault [w Paryżu], 1682, s. 311–314. .
43a. Heweliusz Jan do [Pierre`a de Noyers], 1681, s. 315-316.
44. Jabłonowski
45. Jonston Jan
46. Tenże do
Daniel Ernest bp braci czeskich do NN, 1695, s. 345–349.
do Jana Amosa Komeńskiego, 1665, s. 351–354 oraz zał. s. 353.
Andreasa Senftlebena adwokata wrocławskiego, 1642, s. 349–350.
375
47. Kiliński Jakub
48. Fragm.
do Jana Jackowskiego, 1637, s. 375–376.
NN listu, [poł. XVII w.], s. 57 [w sprawach gospodarczych].
mikr. BN 22366
2580 IV T. 2. Pol. 1600–1696, 34.5 x 23.5 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 426. S. nie zapis. 155.
Oryg. i kopie. Opr. pł.perg. Na naklejkach grzbiet. złoc. tyt.: „Archiwum Czartoryskich.
Listy, autografy znakomitych osób L – P. XVII wiek”. Na wstępie rkpsu „Spis dokumentów[...]”
ręką Leona Bentkowskiego. Dok. ponumerowane według „Spisu [...]” czerw. kredką. Na s. 9
piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.
Akta i materiały publiczne i prywatne z XVII wieku.
PUBLICZNE
URZĘDNICY KORONNI I LITEWSCY
Korespondencja różnych osób z lat 1600–1696
Listy następujących (oryg.):
1.
Ciechanowiecki Jan do Aleksandra Chodkiewicza wdy trockiego, 1625, s. 171–174.
2.
Ligęza Hermolaus podsk. kor. do Krzysztofa Radziwiłła [+1640] hetm. p. lit., 1626–
1629 (2), s. 13–20.
3.
Lipski Kacper kaszt. rawski do [Lwa Kazimierza Sapiehy] podkancl. lit., 1645, s. 21–
4.
Lipski Samuel do [Lwa Kazimierza Sapiehy], 1645, s. 21–24.
5.
Maciejowski Bernard bp łucki do Mikołaja Zebrzydowskiego marsz. w. kor., 1600
24.
(5), s. 41–60.
6.
Miączyński Atanazy podsk. n. kor. do [Adama M. Sieniawskiego] wdy bełskiego,
star. lwowskiego, 1694–1696 (3), s. 61–70 (trzeci list wątpliwy co do nadawcy).
7.
[Mitkiewicz] Samuel do [Aleksandra Chodkiewicza] wdy trockiego, 1625, s. 73–76.
8.
Mniszech Andrzej do Krzysztofa Radziwiłła [+1640] hetm. p. lit., 1632 (3), s. 77–88.
9.
Moskorzowski Andrzej do Krzysztofa Radziwiłła hetm. w. lit., 1628, s. 95–98.
376
10.
Myszkowska Anna murgrabina (margrabina) do [Franciszka Zebrzydowskiego] kaszt.
lub., 1648, s. 151–154.
11.
Myszkowski Zygmunt marsz. w. kor. do Janusza Radziwiłła podczaszego lit., 1603–
1604 (3), s. 103–110, 123–126.
12.
Tenże do [Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”] wdy wil., 1604–1606 (6), s.
115–118, 127–130, 135–150.
13.
Myśliszowski Jan Michał do [Bogusława Radziwiłła] koniuszego lit., 1662, s. 155–
14.
Narbut J. do Aleksandra Chodkiewicza wdy trockiego, b.d., s. 163–166.
15.
Nowodworski Bartłomiej do Aleksandra Chodkiewicza wdy trockiego, b.d., s. 181–
16.
Tenże do Jana Karola Chodkiewicza, 1617 (2), s. 177–180.
17.
Tenże do Lwa Sapiehy kancl. w. lit., 1614, s. 175–176.
18.
Odrowąż Mikołaj do [Aleksandra Radziwiłła] marsz. lit., 1643, s. 189–190.
19.
Opaliński Jan [Karol] do [Stanisława Opalińskiego] [+1704] star. nowomiejskiego
156.
182.
(nowokorczyńskiego), 1682 (2), s. 227–234.
20.
Opaliński Piotr do [Łukasza Opalińskiego marsz. n. kor. [+1662], 1659, s. 207–210.
21.
Ossoliński Jerzy do swego syna [Franciszka] miecznika kor., 1647, s. 251–254.
22.
Ossoliński Jerzy kancl. w. kor. do [Lwa Kaz. Sapiehy] podkancl. lit., 1645–1648 (3),
s. 243–246, 251–274.
23.
Tenże jako wda sand, kancl. w. kor. do [Michała Zebrzydowskiego], 1641–1644 (2),
s. 235–242.
24.
Ossoliński Krzysztof Baldwin [+1650] do Michała Zebrzydowskiego star.
lanckorońskiego, 1645, s. 247–250.
25.
Ostroróg Jan kaszt. pozn. do [Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła] „Sierotki” wdy wil.,
1608 (3), s. 275–286.
26.
Ostroróg Mikołaj podczaszy kor. do Adama Hieronima Sieniawskiego [star.
lwowskiego], 1649 (2), s. 291–296.
27.
Pac Jan do Lwa Sapiehy kancl. w. lit., 1608, s. 303–306.
28.
Pac Krzysztof kancl. w. lit. do [Pawła Sapiehy] wdy wil., 1664, s. 311–314.
29.
Pac Mikołaj Stefan bp nominat wil. do [Michała Kazimierza Radziwiłła] podkancl.
lit., 1612, s. 307–310.
30.
Pawłowski Jan do marsz.?, 1650, s. 269–270.
377
31.
Pirawski Tomasz bp sufragan lwowski do Aleksandra Chodkiewicza wdy trockiego,
1622 (2), s. 261–268.
32.
Pociej Adam Hipacy bp włodzimierski do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła wdy
trockiego, 1695 (3), s. 255–256, 323–324; 257–260, 325–328.
33.
Potocka z Mohyłów Anna do Michała Jerzego Czartoryskiego wdy woł., 1664, s.
357–360.
34.
Potocki Andrzej do Michała Jerzego Czartoryskiego, 1664–1679 (2), s. 377–384.
35.
Potocki Jan wda bracławski do Michała Jerzego Czartoryskiego wdy woł., 1666, s.
365–368.
36.
Potocki Krzysztof podczaszy lit. do Mikołaja Hieronima Sieniawskiego chor. kor.,
1673, s. 385–388.
37.
Potocki Michał star. krasnostawski do [Wojciecha] Czackiego star. włodzimierskiego,
1696, s. 395–396.
38.
Potocki Mikołaj do [Lwa Kazimierza Sapiehy] podkancl. lit., 1648, s. 349–352.
39.
Tenże jako kaszt. krak. do Adama Hieronima Sieniawskiego star. lwowskiego, 1648,
s. 345–348.
40.
Potocki Stanisław do Adama Mikołaja Sieniawskiego wdy bełskiego, 1696, s. 409–
41.
Potocki Stanisław do Mikołaja Hieronima Sieniawskiego wdy woł., 1681 (2), s. 401–
412.
408.
SKARB
42.
Pismo Krzysztofa Naruszewicza do Łukasza Jelca w sprawie zgody króla Zygmunta
III na dzierżawę wsi Wójtowe Sioło, 1628, s. 167–170, oryg.
KOSCIÓŁ
Listy różnych osób:
43. Opaliński
Jan [Piotr] star. ocieski do Wacława Leszczyńskiego arcybpa gnieźn., 1663,
s. 223–226, oryg.
44. Łoza
Stanisław dziekan łucki do Zygmunta Stanisławskiego kan. kolegiaty wieluńskiej,
1627, s. 37–40, oryg.
378
PRYWATNE
45. Pozew
sądowy od konsystorza wil. dla Teodory z Tryznów Pacowej, b.d., s. 319–320,
kopia współcz.
Korespondencja z lat 1604–1692
Listy różnych osób (oryg.):
46. L[eszczyński]
W[acław] arcybp gnieźn. do [Izabeli z Tenczyńskich Opalińskiej]
marszałkowej n. kor., 1663, s. 9–12.
47. Lipski
Jan chor. bełski do Izabeli z Tenczyńskich Opalińskiej, 1663 s. 25–28.
48. Łuczewski
ks. do tejże, 1666, s. 29–32.
49. Marcinkiewicz
50. Morawski
Samuel do NN, 1648, s. 71–72.
Stanisław do [Eufrozyny ze Stanisławskich Potockiej] starościny śniatyńskiej
1648, b.d., (2), s. 89–94.
51. Myszkowski–[Wielopolski]
Zygmunt do Krzysztofa Radziwiłła wojwodzica wil.
[+1640], 1604 (3), s. 111–114, 119–122, 131–134.
52. Opaliński
Jan Piotr do Izabeli z Tenczyńskich Opalińskiej, 1663, s. 219–222.
53. Opaliński
Piotr Adam do tejże, 1663 (2), s. 211–218.
54. Pomorski
do Eufrozyny ze Stanisławskich Potockiej, ż. Piotra, 1647, s. 329–332.
55. Potocki
Feliks Kazimierz do swej siostry, 1681, s. 393–396.
56. Potocki
Stanisław wda podolski do [Urszuli z Krotoskich Sieniawskiej], 1639, s. 339–
57. Potocki
[...?] do [Urszuli z Krotoskich Sieniawskiej], b.d., s. 335–338.
342.
58. Pruszyński
59. NN do
Zygmunt do NN, 1692, b.d., (3), s. 413–426.
Ludwiki Karoliny Radziwiłłowej, 1681, s. 389–392.
mikr. BN 11011
2580 IV T. 3 Pol. 1600–1722, b.d., 34 x 22,5 cm. K. ochr. 2 + s. 364, s. nie zapis. 161.
Dodatkowe s. 333a–334a.
Opr. płperg. Po konserwacji. Oryg. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Archiwum Czartoryskich.
Listy, autografy znakomitych osób R á Z. XVII wiek”. Błąd w kolejności dok. (między nr 60 a
379
66), na skutek pomyłki introligatora. Na s. 1–3 „Spis dokumentów [...]” Leona Bentkowskiego.
Dok. według „Spisu” ponumerowane czerw. kredką. Na nich piecz. Bibl. Puławskiej i Arch.
Adama Jerzego Czartoryskiego.
Akta i materiały publiczne i prywatne z lat 1600–1722.
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
Zygmunt III Waza
1. List Jana Zamoyskiego, 1604, s. 303–310.
Jan III Sobieski
2. List Jana Krzysztofa Zierowskiego, 1683, s. 335–336.
SEJM
3. Zierowski Jan Krzysztof [w imieniu ces.] do sejmu, [ok. 1683 r.], s. 337–340.
URZĘDNICY
Korespondencja
Listy różnych osób:
4. Chodkiewicz Hieronim do [Jana Karola Chodkiewicza] hetm. w. lit., 1608, s. 187–190.
5. Tenże do Jarosza Wołłowicza podsk. z. lit., 1608, s. 187–190.
6. Radziejowski Hieronim do Bogusława Radziwiłła koniuszego lit., [1655], s. 13–16.
7. Tenże do Kazimierza Lwa Sapiehy marsz. n. lit., 1644, s. 9–12.
8. Tenże do NN księcia, 1655, s. 17–20.
9. Radziejowski Michał prymas do [Kazimierza Jana Sapiehy] wdy wil., 1696–1697 (2), s.
21–28.
10. Tenże do Józefa Bogusława Słuszki kaszt. wil., 1699, s. 29–32.
11. Rey Andrzej do Krzysztofa Radziwiłła kaszt. wil., hetm. p. lit. [+1640], 1633, s. 33–36.
12. Rzewuski Stanisław sędzia z. lwowski do Jędrzeja Pomorskiego pis. grodzkiego
krzemienieckiego, 1655, s. 37–38.
13. Sanguszko Adam do [Krzysztofa Radziwiłła] hetm. p. lit., 1632, s. 55–58.
14. Sanguszko Szymon Samuel kaszt. witebski do Krzysztofa Radziwiłła hetm. p. lit.,
1632–1633 (3), s. 43–46, 51–54, 59–62.
380
15. Skarga Jan burgrabia krak. do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, 1600, s. 67–
70.
16. Słuszka Józef Bogusław i Teresa Słuszczyna do [Władysława Denhoffa] wdy
pomorskiego, 1678, s. 71–74.
17. Sobieska z Daniłowiczów Teofila [matka króla] do Michała Kazimierza Radziwiłła
podczaszego lit., 1658 (2), s. 121–126, zał.: Genealogia Sobieskich, s. 127–128; Napis
nagrobkowy poświęcony Jakubowi Sobieskiemu [+1646], s. 129–130.
18. Sobieski Jakub wda ruski, [ojciec króla] do [Janusza Radziwiłła] podczaszego lit.,
1626, s. 83–86.
19. Sobieski Jakub wda ruski do [Kazimierza Lwa Sapiehy] podkancl. lit., 1645 (3), s. 93–
104.
20. Tenże do Krzysztofa Sapiehy [+1637] podczaszego, 1635, s. 87–90.
21. Strunk Jerzy do Aleksandra Chodkiewicza, 1625, s. 135–136.
22. Szaniawski [...?] do Jana Opalińskiego cześnika kor., 1673, s. 137–140.
23. [Szlichtyng] Szlichtink Jerzy do hetm. lit., 1629–1632 (2), s. 145–146, 159–160; 147–
150.
24. Szyszkowski Piotr kaszt. wojnicki do Michała Zebrzydowskiego star. lanckorońskiego,
1641, s. 151–154.
25. Tarnowski Gabriel do Krzysztofa Radziwiłła hetm. w. kor., 1625, s. 161–164.
26. Tarnowski Joachim wda wendeński do [Kazimierza Lwa Sapiehy] marsz. n. lit., 1639
(2), s. 165–172.
27. Trzebicki Andrzej bp przemyski do Bogusława Radziwiłła, 1658, s. 173–176.
28. Warszycki Michał do [Piotra Opalińskiego] wdy łęczyckiego, 1686, s. 203–206.
29. Warszycki Stanisław do [Jana Karola Chodkiewicza] hetm. w. lit., 1608, s. 187–190.
30. Tenże do Lwa Sapiehy kancl. lit., 1601–1613 (4), s. 183–186, 191–202.
31. Tenże do Jarosza Wołłowicza podsk. z. lit., 1608, s. 187–190.
32. Wiśniowiecki Dymitr do [Mikołaja Hieronima Sieniawskiego] chor. kor., 1675–1676
(6), s. 245–266.
33. Tenże do marsz. n. kor., b.d., s. 241–244.
34. Tenże do NN, 1679, s. 269–272.
35. Wiśniowiecki Konstanty Krzysztof do [Mikołaja Hieronima Sieniawskiego] chor. kor.,
marsz. n. kor., 1673–1678 (2), s. 225–232.
36. [Wołłowicz Jarosz] do [Aleksandra Chodkiewicza] wdy trockiego, 1623, s. 289–292.
37. Zaliwski Marcin do NN, 1646, s. 297–298.
381
38. Zamoyski Jan do NN, 1602 (2), s. 299–302.
39. Zamoyski Jan do Bogusława Radziwiłła, 1653, s. 311–314.
40. Zbaraski Jerzy kaszt. krak. do Krzysztofa Radziwiłła [+1640], hetm. p. lit., 1627, s.
315–318.
41. Zebrzydowski Franciszek kaszt. lub. do Michała Zebrzydowskiego miecznika kor.,
1648, s. 329–332.
42. Zebrzydowski Kasper do Michała Zebrzydowskiego star. lanckorońskiego, 1642, s.
319–328.
43. [Zenowicz Stefan Stanisław] do Aleksandra Chodkiewicza wdy trockiego, 1622, s.
131–134.
44. Zieleniewski Walenty do Aleksandra Chodkiewicza wdy trockiego, 1625, s. 333–334a.
45. Żółkiewski Stanisław do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła wdy wil., 1607, s. 345–348.
46. Tenże do [Lwa Sapiehy] kancl. lit., 1611 (2), s. 351–356.
47. Żydowski Adam do [Piotra Potockiego] star. śniatyńskiego, [1646] (2), s. 357–360.
48. Tenże do NN, 1647, s. 361–364.
49. NN do pisarza lit., 1645, s. 91–92.
SKARB
50. Uniwersał Dymitra Jerzego Wiśniowieckiego wdy bełskiego w sprawie hiberny, 20 XI
1675, Lwów, s. 267–268, kopia współcz.
PRYWATNE
Korespondencja
Listy różnych osób (oryg.):
51. Rzewuski Stanisław do Eufrozyny z Stanisławskich Potockiej, 1648, s. 39–42.
52. Schabicki Jan do [Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej], 1722, s. 63–66.
53. Sobieski Marek do Katarzyny z Sobieskich Ostrogskiej, 1651–1652 (2), s. 105–112.
54. Szelezecki Jędrzej do Izabelli Opalińskiej, 1663, s. 191–194.
55. Wiśniowiecka z Chodkiewiczów Aleksandra do Andrzeja Kosińskiego, 1622, s. 209–
210.
56. Ta sama do Wiktorii Potockiej, 1666, s. 211–214.
57. Wiśniowiecka z Tyszkiewiczów Eugenia Katarzyna [ż. Janusza] do Katarzyny
Sieniawskiej, 1639, s. 281–284.
382
mikr. BN 22366
2581 IV T. 1 Pol., franc., łac. 1663–1792, 36.5 x 23.5 cm i mniej. K. ochr. 6 + s. 408, s. nie
zapis. 171.
Opr. płperg. po konserwacji. Oryg. i kopie. Na grzbiecie złoc. tyt.: „Archiwum
Czartoryskich. Uniwersały oryginalne XVII i XVIII wiek. A–P.” Na s. 1–7 „Spis dokumentów
[...]” ręką Leona Bentkowskiego. Dok. ponumerowane według „Spisu” czerw. kredką. Na s. 9
piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały publiczne i prywatne z lat 1663–1792.
PUBLICZNE
URZĘDY, URZĘDNICY
Akta z lat 1693–1733
1. Stanisław Denhoff, Uniwersał obwieszczający o nominacji Janczyńskiego na urząd
horodniczego starostwa kałuskiego, 20 X 1718, s. 243–244, kopia współcz.
2. August Aleksander Czartoryski, Nominacja Nowickiego na podwojewodziego
chełmskiego, 1 II 1733, Warszawa, s. 47–48, kopia współcz.
KONFEDERACJE
3. Kajetan Miączyński marsz. konf. targowickiej [wraz z konsyliarzami], Uniwersał, 17 IX
1792, s. 313–316, kopia współcz.
SKARB
4. Jan Denhoff kaszt. witebski, Zapis dożywotni pustego gruntu zw. Bucznikowa i
Wordelowa w star. lucińskim dla Kazimierza Szyszły, 4 IV 1673, Wyszniany, s. 273–274, kopia
z XVIII w.
5. Stanisław Denhoff miecznik kor., hetm. p. lit., „Assygnacya [na sól] do oekonomiey
samborskiey na pensye [...] Brzuchowskim”, 1707, s. 219–222, oryg.
6. Tenże, Plenipotencja dla Wacława Skiwskiego rotmistrz chorągwi w sprawie przejęcia
od Korflowej star. lucińskiego, 24 III 1713, s. 235–236, oryg.
383
7. Jakub Henryk Flemming, Dokument na dzierżawę cła lit. dla Pinkasa Izakowicza, 20 IX
1713, s. 289–290, kopia z pocz. XVIII w.
8. Michał Kazimierz Kociełł podsk. w. i pis. z. lit., „Uniwersał na administracyę komory
wileńskiey [...] [Janowi] Klimaszewskiemu [...] wydany”, b.d., Mołodeczno, s. 305–306, oryg.
WOJSKO
Akta z lat 1673–1792
9. Jan Klemens Branicki wda krak., hetm. w. kor., Ordynans dla [Franciszka Salezego]
Potockiego krajczego kor. o gotowości wojska, 19 III 1752, Białystok, s. 9–12, oryg.
10. Tenże, Ordynans dla Franciszka Salezego Potockiego w sprawie powstrzymania „kup
swawolnych” w wojew. wołyńskim, 2 III 1757, Białystok, s. 17–20, oryg.
11. Tenże, Ordynans dla tegoż z żądaniem schwytania Ignacego Piaskowskiego, 7 III
1757, Białystok, s. 21–24, oryg.
August Aleksander Czartoryski
12. Ordynans dla komendanta regimentu kor. Franciszka Salezego Potockiego
podczaszego lit. na udanie się z wojskiem pod Solec koło Lipska [wojew. sand.], 31 V 1764,
Warszawa, s. 137–140, oryg.
Jan Denhoff kaszt. witebski
13. Zapis dożywotni gruntu pustego Padanowo w star. lucińskim za zasługi wojenne dla
Kazimierza Szyszły, 4 IV 1673, s. 271–272, kopia z pocz. XVIII w.
Stanisław Denhoff
14. Asygnacja do ekonomii samborskiej na 3000 złotych dla [Stanisława Rzewuskiego]
hetm. p. kor., 15 IV 1708, Tyniec, s. 223–224, oryg.
15. Plenipotencja dla [Wacława] Skiwskiego rotmistrza na pobranie pewnych sum ze
skarbu lit., 28 IX 1711, Zabłudów s. 227–228, oryg.
16. Ordynans dla Wacława Skiwskiego rotmistrza o gotowości do usług wojskowych, 28 X
1712, Kruszyna, s. 229–230, oryg.
17. Ordynans dla Wacława Skiwskiego w sprawie asekuracji przed ciężarami wojskowymi
w star. lucińskim, 27 III 1713, Warszawa, s. 231–232, oryg.
18. Ordynans dla tegoż na udanie się do star. lucińskiego, 29 III 1713, Warszawa, s. 233–
234, oryg.
384
19. Ordynans dla tegoż w sprawie leży wojskowych w star. zydejkańskim, 3 II 1714,
Czepielów (Ciepielów), s. 237–238, oryg.
20. Ordynans dla tegoż na udanie się do star. zydejkańskiego, 2 IV 1715, Warszawa, s.
241–242, oryg.
21.
Skrypt–plenipotencja
dla
Pancerzyńskiego
krajczego
ks.
żmudzkiego
na
zarekwirowanie pewnych sum w Królewcu, 11 IV 1715, Warszawa, s. 239–240, kopia współcz.
22. Ordynans dla Wacława Skiwskiego na udanie się z chorągwią janczarską do wojew.
mińskiego na egzekucję pogłównego żydowskiego, 26 III 1719, Wołczyn, s. 245–246, oryg.
23. Ordynans dla tegoż na udanie się z wojskiem do dóbr Szczekarzewice w wojew. sand.,
7 XII 1720, Warszawa, s. 247–248, oryg.
Inni
24. Jan Grudziński star. rawski, Ordynans dla pułk. Rosohatego na pobranie prowiantu w
Międzybożu, 13 IV 1712, s. 293 oraz „Regestr prowiantów [...]”, s. 294, oryg.
25. Tenże, Ordynans na pobranie prowiantów dla wojska zaporoskiego z m. Rawicza, 22
VI 1712, s. 291–292, oryg.
26. Jan Stanisław Jabłonowski, Paweł Szczuka, Deklaracja oddania się do dyspozycji
Michała Błędowskiego pułk. wojsk kor., 26 VIII 1709, Maciejowice, s. 299–302, oryg.
27. Stanisław Jan Jabłonowski wda i gen. z. ruskich, kaszt. krak, hetm. w. kor., Ordynans
dla komendanta regimentu gwardii królewskiej na udanie się do Grodna na sejm, 20 X 1692,
Wierzbów, s. 295–296, kopia współcz.
28. Ossoliński Maksymilian Franciszek podsk. n. kor., Ordynans dla kpt. Morenia na
udanie się do z. mielnickiej, 23 III 1792, Ciechanowiec, s. 317–318, oryg.
29. Pociej [Kazimierz] Aleksander, Ordynans dla Rusockiego rotmistrza (i in.) na
wstrzymanie egzekwowania asygnacji, b.d., Wilno, s. 383–384, oryg.
30. Konstanty Ludwik Pociej hetm. w. lit., Ordynans wojskowy dla Ponińskiego star.
kopanickiego w sprawie kwater, 8 XII 1709, Terespol, s. 395–396, kopia współcz.
31.
Tenże,
Uniwersał
do
wojska
w
sprawie
udania
się
pod
komendę
„generałkrygsrotmistrza”, 17 II 1711, Różan, s. 333–334, kopia uwierzyt.
32. Tenże, Uniwersał do Karpia „generałkrygskomisarza” wojennego wojsk lit. w sprawie
przywrócenia oficerów do komendy, 14 VIII 1711, s. 335–336, kopia współcz.
33. Tenże, Ordynans do Denhoffa syna stolnika kor. na oddanie zabranego szwadronu
wojska, 7 XII 1711, Rzeczyca, s. 331–332, kopia współcz.
34. Tenże, Ordynans dla Wacława Skiwskiego rotmistrza na objęcie chorągwi pozostałej
po pułk. Wapowskim, 13 II 1712, Wilno, s. 341–342, oryg.
385
35. Tenże, Ordynans do chorągwi janczarskiej Wacława Skiwskiego informujący o leżach
zimowych, 8 III 1712, s. 343–344, oryg.
36. Tenże, Ordynans dla pułk. Wapowskiego o pozostawaniu w gotowości ze swoim
regimentem dragonów, 19 IV 1712, Wilno, s. 339–340, kopia współcz.
37. Tenże, Ordynans dla tegoż Wapowskiego na natychmiastowe udanie się z wojskiem
pod Rudawę, 1 V 1712, Kruszyniany, s. 337–338, kopia współcz.
38. Tenże, Ordynans dla Wacława Skiwskiego na udanie się na pobór rekruta do dóbr
Rewki w pow. grodzieńskim 8 VI 1712, Różan, s. 363–364, oryg.
39. Tenże, Zalecenie dla chorągwi janczarskiej Wacława Skiwskiego w sprawie
korzystania w utrzymaniu wojska z dóbr koniuszego lit. w pow. lidzkim, 26 VIII 1712,
Ostrołęka, s. 361–362, oryg.
40. Tenże, Ordynans dla chorągwi janczarskiej Wacława Skiwskiego na udanie się do dóbr
Dokudów i Sielec w pow. lidzkim, 16 X 1712, Terespol, s. 347–348, oryg. oraz z 8 XI 1712, s.
351–352, oryg.
41. Tenże, Ordynans dla tegoż na udanie się z wojskiem z Dokudowa i Sielec do
Warszawy, 10 XI 1712, Terespol, s. 349–350, oryg.
42. Tenże, Asygnacja dla Michała Kazimierza Kociełła podskar. w. lit. dotycząca
wypłacenia 20 000 zł. Kazimierzowi Bielińskiemu marsz. w. kor., 17 II 1713, Warszawa, s. 381–
382, oryg.
43. Tenże, Ordynans dla Wacława Skiwskiego na udanie się z wojskiem do wojew.
nowogrodzkiego, 10 IV 1713, Terespol, s. 353–354, oryg.
44. Tenże, Ordynans dla tegoż na wycofanie wojska z wojew. nowogrodzkiego i udanie się
do pow. grodzieńskiego, 6 V 1713, Wilno, s. 355–356, oryg.
45. Tenże, Asygnacja dana administratorom hibernowym wojew. inflanckiego na
wypłacenie 1700 złotych ze star. lucińskiego dla chorągwi janczarskiej hetm. p. lit., 24 XII 1713,
Terespol, s. 357–358, oryg.
46. Tenże, Ordynans do Wacława Skiwskiego na powstrzymanie swego wojska przed
grabieżą w star. zydejkańskim, 13 V 1714, Wilno, s. 359–360, oryg.
47. Tenże, Ordynans w sprawie naznaczenia zimowej lokacji chorągwi janczarskiej
hetmana p. lit. w dobrach star. lucińskiego, 22 XI 1714, Terespol, s. 367–368, oryg.
48. Tenże, Ordynans dla Wacława Skiwskiego na sprowadzenie swoich ludzi z Zydejkan
pod Wilno, 8 IX 1715, Zukiszki, s. 369–370, oryg.
49. Tenże, Ordynans dla tegoż na opuszczenie star. marynhaskiego i poboru podatku na
wojsko tylko z dóbr star. zydejkańskiego, 20 XI 1715, Terespol, s. 371–372, oryg.
386
50. Tenże, Ordynans dla por. chorągwi petyhorskiej o nieściąganiu środków na utrzymanie
wojska z dóbr star. zydejkańskiego, 27 II 1716, Wilno, s. 373–374, oryg.
51. Tenże, Ordynans dla Wacława Skiwskiego na wysłanie 10 ludzi do Dyneburga, 21 IV
1716, Wilno, s. 377–378, oryg.
52. Tenże, Ordynans dla por. chorągwi petyhorskiej należącej do star. gen. żmudzkiego o
nieściąganiu środków na utrzymanie chorągwi z dóbr star. lucińskiego i zwrot prowiantów
stamtąd zabranych, 28 II 1716, Wilno, s. 375–376, oryg.
53. Tenże, Ordynans dla Wacława Skiwskiego dotyczący redukcji chorągwi janczarskiej i
na udanie się do dóbr star. dyneburskiego, lucińskiego i marynhaskiego, 13 I 1717, Warszawa, s.
379–380, oryg.
54. Tenże, Ordynans dla Wacława Skiwskiego o redukcji chorągwi janczarskiej i udanie
się do dóbr Lucin i Rzeczyca, 24 I 1717, Warszawa, s. 385–388, oryg. i s. 389–390, kopia
współcz.
55. Tenże, Ordynans dla Heynika por. regimentu pieszego hetm. p. lit. na naprawienie
szkód i nadużyć poczynionych w wojew. nowogrodzkim, 19 XII 1717, Różanka, s. 391–392,
kopia współcz.
56. Tenże, Ordynans dla Ponińskiego star. kopanickiego w sprawie ekstradycji por. Fogla,
14 XI 1720, s. 393–394, kopia.
57. Tenże, Ordynans dla Wacława Skiwskiego na udanie się do wojew. inflanckiego i
ulokowanie się z wojskiem w star. lucińskim, b.d., Warszawa, s. 365–366, oryg.
Akta inne
58. Uchwała magistratu m. Lublina oddająca pałac Adama Kazimierza Czartoryskiego
gen. z. podolskich, do dyspozycji wojsk gen. Wodzickiego, 18 V 1792, s. 309–310, wypis oryg.
z Protokołu Ordynaryjnego Magistratu m. Lublina.
KOŚCIÓŁ
August Aleksander Czartoryski
Prezenty różnych osób na urzędy kościelne w latach 1732–1746
59. Pismo do Konstantego Feliksa Szaniawskiego bpa krak. prezentujące Żeromskiego
kan. krak. na probostwo w Morawicy, 1732, s. 39–40, kopia współcz.
60. Pismo do Jana Lipskiego bpa krak. w sprawie prezenty Żeromskiego kan. krak., na
probostwo w Morawicy, 7 II 1733, Warszawa, s. 53–54, kopia współcz.
387
61. Pismo do tegoż [pisane wraz z żoną Zofią Marią Czartoryską] w sprawie prezenty ks.
Germana na probostwo w Końskowoli, 1734, s. 55–56, kopia współcz.
62. Pismo do Samuela Głowińskiego bpa sufragana lwowskiego w sprawie prezenty ks.
Piotrowskiego na probostwo w Tarnorudzie, 22 XI 1735, Warszawa, s. 57–58, kopia współcz.
63. Pismo do Jana Lipskiego w sprawie prezenty Dominika Koseckiego na probostwo w
Krzeszowicach, 1735, s. 161–162, kopia współcz.
64. Pismo do Samuela Głowińskiego bpa sufragana lwowskiego w sprawie prezenty
Wojciecha Bielińskiego na probostwo kościoła szpitalnego w Brzeżanach, I 1736, s. 67–68,
kopia współcz.
65. Pismo [pisane wraz z żoną Zofią Marią] do Walentego Aleksandra Czapskiego bpa
przemyskiego w sprawie prezenty ks. Michalskiego kan. i kantora w Jarosławiu na probostwo w
Oleszycach, 3 VIII 1737, Wilanów, s. 69–70, kopia współcz.
66. Pismo do Michała Jana Zienowicza bpa wil. w sprawie prezenty Antoniego
Mamulewskiego na probostwo w Myszy, [1739], s. 121–122, kopia współcz.
67. Pismo do Jana Aleksandra Lipskiego bpa krak. w sprawie prezenty Jana Kantego
Wasińskiego na probostwo w Morawicy, [1732–1746], s. 159–160, kopia współcz.
68. Pismo do Jana Skarbka arcybpa lwowskiego w sprawie prezenty Augustyna
Pośniawskiego na probostwo w Brzeżanach, b.d., (przed r. 1733), s. 155–156, kopia współcz.
69. Pismo do Konstantego Feliksa Szaniawskiego bpa krak. w sprawie prezenty Mateusza
Łukaszewicza na probostwo w Krzeszowicach, b.d., (przed 1732), s. 157–158, kopia współcz.
Denhoffowa Zofia Maria z Sieniawskich (późn. Czartoryska)
70. Pismo do Konstantego Felicjana Szaniawskiego bpa krak. w sprawie prezenty Tomasza
Moskalewicza na probostwo w Iwanowicach, 1719, s. 257–258, kopia współcz.
Zakony
Bernardyni
71. Stanisław Denhoff, Asygnacja na dwie beczki żyta dla bernardynów w Wołożynie, 3
IV 1728, s. 275–276, oryg.
Dominikanie
72. August Aleksander Czartoryski, Asygnacja na miód dla dominikanów we Lwowie z
pokwitowaniem odbioru, 5 I 1732, Lwów, 11 VII 1733, Lwów (2), s. 169–170, 177–178, oryg.
388
Kameduli
73. Zofia Maria Denhoffowa (późn. Czartoryska), Asygnacja na beczkę ryb dla
kamedułów w Rytwianach, 17 I 1730, Lwów, s. 285–286 i potwierdzenie odbioru przez brata
Apolinarego, oryg.
74. Stanisław Jan Jabłonowski hetm. w. kor., Uniwersał ochronny dla wsi Ryczówek,
własności kamedułów z Góry Srebrnej (Bielany) koło Krakowa, [przed 1702], Warszawa, s.
303–304, oryg.
75. Lubomirski Jerzy marsz, w. kor., gen. małopolski, Uniwersał ochronny dla wsi
Bielany, własności kamedułów z Góry Srebrnej koło Krakowa, 31 X 1656, Kraków, s. 311–312,
oryg.
Reformaci
76. Zofia Maria z Sieniawskich Denhoffowa (późn. Czartoryska), Asygnata na zboże dla
reformatów we Lwowie, 9 XII 1729, s. 283–284, podp. przez Stefana, gwardiana konwentu,
oryg.
Kościół unicki
Pisma dotyczące prezenty na probostwa unickie
77. Jan Klemens Branicki hetm. w. kor., Pismo do Onufrego Szumlańskiego bpa
przemyskiego grecko–katolickiego w sprawie prezenty Jana Aleksandrowicza na administratora
cerkwi unickiej we wsi Drozdowice w star. gródeckim, 8 IV 1753, Białystok, s. 13–16, oryg.
August Aleksander Czartoryski
78. Uniwersał w sprawie erygowania cerkwi w nieznanej z nazwy wsi we włości
międzyrzeckiej, 1737, s. 75–76, formularz.
79. Pismo do Atanazego [Antoniego] Szeptyckiego biskupa unickiego we Lwowie, w
sprawie prezenty NN na administratora cerkwi w Międzybożu, 1737, s. 71–72, formularz oraz
inne (2), s. 73–74, 77–78, kopie współcz.
80. Formularz erekcji cerkwi we wsi klucza międzyboskiego, II 1738, Oleszyce, s. 111,
113, kopia, dwie wersje.
81. Formularze prezent na urzędy administratorów cerkwi w różnych wsiach, b.d., (5), s.
147–154, 163–164.
389
82. Pismo do Leona Szeptyckiego bpa lwowskiego w sprawie prezenty Daniela
Iwanickiego na administratora cerkwi w Ohyjówce w kluczu granowskim, 3 VI 1751, Sieniawa,
s. 135–136, oryg.
Stanisław Poniatowski podsk. w. i pis. z. lit.
83. Pismo do Leona Kiszki arcybpa włodzimierskiego w sprawie prezenty Szymona
Budziłowicza na urząd administratora cerkwi w Wołczynie, 12 VII 1726, s. 397–400, kopia
współcz.
Stanisław Potocki wda krak., hetm. w. kor.
84. Przywilej na erekcję cerkwi pod wezw. św. Jana Chrzciciela na tzw. Przedmieściu w
Gródku, 10 V 1663, Lwów, s. 405–406, oryg.
MIASTA
Lwów, Żydzi
85. August Aleksander Czartoryski, Aprobata wyboru Marka Hosiejewicza na urząd rabina
lwowskiego, b.d., s. 45–46, kopia współcz.
Staszów, Żydzi
86. Świadectwo wystawione przez burmistrzów i radę m. Staszowa dla kupca Gotla
Leleniewicza, Żyda z Szydłowa, 31 X 1734, s. 287–288, oryg.
87. August Aleksander Czartoryski, „Decyzya [...] [w sprawie o] domostwo [...] między
Rubinowiczem a Mendlem Markowiczem w Staszowie”, 8 I 1738, Łubnice, s. 81, kopia.
88. Tenże, „Decyzya w sprawie między [...] [Szymonem Abramowiczem z Opatowa] [...]
[i Marcinem Jachimowiczem Żydami ze Staszowa] [...]” o sumy pieniężne, 4 I 1738, Łubnice, s.
80, kopia z XVIII w.
Staszów, inne
89. August Aleksander Czartoryski, „Libertacya od niektórych podatków [...]” dla
Kownackiej mieszczki staszowskiej, 3 I 1738, Łubnice, s. 81–82, kopia.
PRYWATNE
Pisma różnych osób wystawiane w sprawach prywatnych:
Zofia Maria z Sieniawskich Denhoffowa (późn. Czartoryska)
390
90. Uniwersał do administratorów dóbr i starostw lit. oznajmujący o wyznaczeniu
komisarzy do tychże dóbr, 20 XII 1728, Warszawa (2), s. 251–254, 255–256, kopie.
91. Asygnacja na 200 tynfów dla ogrodnika ogrodu wilanowskiego, 31 VIII 1729,
Warszawa, s, 281–282, oryg.
92. Asygnacja na 600 złotych dla Jastrzębskiego i na 200 złotych dla Lebieckiego, 6 IX
1729, Wyszków, s. 277–278, oryg.
93. Asygnacja dla Jankowskiego na 200 złotych, 6 IX 1729, Wyszków, s. 279–280, oryg.
94. List do Stefana Nahaczewskiego, 1736, s. 167–168, oryg.
Adam Kazimierz Czartoryski
95. Pismo wyznaczające lustratorów do dóbr lit., 9 XII 1785, Puławy, s. 207–210, oryg.
August Aleksander Czartoryski
Akta gospodarcze z lat 1732–1778
96. [Wraz z ż. Zofią Marią z Sieniawskich], Wymówienie umowy zastawu folwarku
Trosna z Dominikiem Kirkorem, 2 I 1732, Warszawa, s. 33–34, kopia współcz.
97. [Wraz z żoną], Wymówienie umowy zastawu folwarku Knihinin zawartej z Marianną z
Kupcewiczów i Józefem Wasilewskim małżonkami, 2 I 1732, Warszawa, s. 35–36, kopia
współcz.
98. [Wraz z żoną], Wymówienie umowy ze Stanisławem Franciszkiem Staszkiewiczem na
zastaw folwarku Wysokie w hrabstwie Szkłów, 2 I 1732, s. 37–38, kopia współcz.
99. Nominacja Gabriela Kruszelnickiego na leśniczego dóbr Zinków, 12 I 1732, s. 29–32,
kopia współcz.
100. Asygnacja na ryby i miód dla Witkowskiego, 31 XII 1732, Oleszyce, s. 171–172,
oryg.
101. Suplika od Jacka Capłapa poddanego z Krasnego, 8 I 1733, Oleszyce, s. 199–200,
oryg.
102. [Wraz z żoną], Skrypt wypuszczający w dzierżawę folwark Ułanów w pow.
orszańskim (w hrabstwie Szkłów), Andrzejowi Dominikowi Kościuszce, 8 II 1733, Warszawa, s.
49–50, kopia współcz.
103. [Wraz z żoną], Skrypt wypuszczający w dzierżawę dożywotnią folwark Owczynianki
w hrabstwie Szkłów, Marcinowi Obińskiemu, 19 IX 1733, Warszawa, s. 41–42, kopia współcz.
104. Pokwitowanie odbioru 1500 złotych z dóbr pruskich, 30 IX 1733, Rudno, s. 179–
180a, oryg.
391
105. Pokwitowanie odbioru 611 złotych z dóbr Lignowy i Kossów, 27 X 1733, s. 181–182,
oryg.
106. [Wraz z żoną], Asygnacja dla Mikołaja Grochowickiego na odbiór zaległych poborów
za przerobienie cyny, 28 VIII 1729 s. 25; potwierdzenie odbioru sum pieniężnych, 1 i 25 VI
1733, s. 25–28, oryg.
107. Asygnacja na miód dla Królikiewicza, 18 I 1734, Gdańsk, s. 187–190, oryg.
108. Uniwersał w sprawie ostrożnego obchodzenia się z ogniem w Międzyrzecu, 10 I
1736, Puławy, s. 63–64, kopia współcz.
109. Akceptacja Nowomiejskiego na stanowisko gubernatora włości Aleksandrów, 6 II
1736, Oleszyce, s. 61–62, kopia współcz.
110. Uniwersał do administratorów włości międzyrzeckiej w sprawie zakazu pożyczania
pieniędzy Żydom w Międzyrzecu, 25 VI 1736, Warszawa, s. 59–60, kopia.
111. Uniwersał do urzędników ceł i myt w sprawie wolnego przejazdu jednego statku z
dóbr oleszyckich i sieniawskich, 25 VI 1736, s. 65–66, oryg.
112. „Postanowienie niektórych przestróg do miasta Staszowa dla lepszego niż był dotąd
porządku napisane w Łubnicach [...]”, 9 I 1737, s. 84–85, kopia współcz.
113.
Potwierdzenie
przywileju
na
grunt
dla
kucharzowej
Olechnowiczowej
(Olechowiczowej) we Włostowicach, 17 XII 1737, Puławy, s. 79–80, kopia współcz.
114. Przywilej nadający stolarzowi Piotrowi Charytowskiemu w dożywocie pewne grunta
w Końskowoli, 17 XII 1737, Puławy, s. 79, kopia współcz.
115. „Postanowienie niektórych dispozicyi gospodarskich na poddaństwo tak dóbr
tuteyszych moich, kluczów Rytwiańskiego y Łubnickiego iako też do hrabstwa tenczyńskiego
spisane w Łubnicach die 8 Januarij 1738”, s. 85–88, kopia współcz.
116. „Memoriał na niektórych dispozycyach [...] Hubińskiemu [...] insynuowanych [...] w
Łubnicach [...]”, 12 I 1738, s. 88–89, kopia.
117. „Postanowienie legumin [...] z dóbr tuteyszych łubnickich y hrabstwa tenczyńskiego
[...]”, 12 I 1738, s. 90–91, kopia.
118. „Instancya za kupcem do pana podwoiewodziego [lwowskiego]”, 30 I 1738,
Oleszyce. Przywilej na wolny handel towarami kolonialnymi dla Lwowa dla kupca Matheza, 30
I 1738, Oleszyce, s. 92, kopia współcz.
119. „Informacya [...] Wolińskiemu stolnikowi nurskiemu, komisarzowi generalnemu dóbr
moich podolskich, międzyboskich, satanowskich, tarnorudzkich, zinkowskich, mikołajowskich
[...], granowskich dana [...]” 13 III 1738, Oleszyce, s. 92–97, kopia współcz.
392
120. Pismo do zarządu dóbr międzyboskich potwierdzające Mikołaja Pierzałowskiego
osadźcą we wsi Augustówka w dobrach Międzybóż, 13 III 1738, Oleszyce, s. 107–108, kopia
współcz.
121. Konsens dany pułk. Janowi Aliskiemu na wykupienie wsi Hryniowce i Zkarzyńce
(Skarzyńce), od sukcesorów Janickiego, dawnego właściciela tych wsi, 21 IV 1738, Lwów, s.
115–116, kopia współcz.
122. „Copia postanowienia legumin [...] do dóbr międzyrzeckich [...] do Warszawy [...] na
moią kuchnię przystawione [...]”, 18 IX 1738, Warszawa, s. 97–98, kopia współcz.
123. „Na zachodzące [...] dóbr klucza spytkowskiego propozycye [...] weyrzenie onych
[...] Hubieńskiemu podczaszemu rzeczyckiemu widzieć trzeba”, [1738], s. 91–92, kopia
współcz.
124. Pismo do Franciszka Antoniego Bułhaka podstolego witebskiego pozwalające na
odebranie wszelkich arend w Szkłowie, 12 I 1739, Warszawa, s. 117–118, kopia współcz.
125. Kontrakt dzierżawy między Augustem A. Czartoryskim a Franciszkiem Antonim
Bułhakiem gubernatorem szkłowskim o arendę hrabstwa szkłowskiego, [1739], s. 119–120,
kopia współcz.
126. Wymówienie umowy zastawnej folwarku Wierzchowie należącego do hrabstwa
szkłowskiego, zastawionego u Katarzyny [Malecz], 1 XII 1742, Warszawa, s. 123–124, kopia
współcz.
127. Wymówienie umowy dzierżawnej folwarku Radziszyn w hrabstwie Szkłów,
Adamowi Woynie, 1 XII 1742, Warszawa, s. 125–126, kopia współcz.
128. Glejt dla Dymitra Gieorgiewicza kupca ze Lwowa, 1742, Warszawa, s. 127–128,
kopia współcz.
129. Przywilej uwalniający z poddaństwa dla chłopa pochodzącego ze wsi Czerna w
hrabstwie tenczyńskim, 1742, s. 129–130, kopia współcz.
130. Konsens na wykupienie z zastawu folwarku Owczynianki w hrabstwie Szkłów, 30 XI
1743, Puławy, s. 133–134, kopia współcz.
131. Konsens dla Antoniego Erdmana rotmistrza pułku orszańskiego na wykupienie
folwarku Karasie w pow. Orsza, 1 XII 1743, Puławy, s. 131–132, kopia współcz.
132. „Postanowienie ordynaryi y pensyi [...] Marcinowi Pijaneckiemu ekonomowi dóbr
moich podolskich y ukraińskich [...]”, 1 VII 1778, s. 203–206, oryg.
133. Przywilej na włókę gruntu w Szkłowie dla Tomasza Bilcerowicza, b.d., s .143–146,
kopia współcz.
134. Uniwersał w sprawie rozwoju handlu w Szkłowie, b.d., 141–142, kopia współcz.
393
Korespondencja
135. List do Stefana Nahaczewskiego, 1736, b.d. (4), s. 165–168, 183–186, 191–196, zał.
asygnacja na beczkę siana dla J. Witoszyńskiego, 1736, s. 197, oryg.
136. List do Piotra Bartholdiego, 1732, s. 173–176, oryg.
Dokumenty inne
137. Michał Fryderyk Czartoryski, Uniwersał wyznaczający Jerzego Konarskiego
komisarzem do odebrania dóbr Turów, 9 V 1736, Gdańsk, s. 217–218, kopia współcz.
138. Kazimierz Czartoryski podkancl. lit., Odpowiedź na suplikę kahału klewańskiego, 11
XI 1723, Siedlce, s. 213–216, oryg.
139. Tenże, Kopia pokwitowania na odebranie 1454 czerwonych złotych od Wojciecha
Stanisława Kotowskiego, b.d., s. 215–216.
140. Tenże, Pokwitowanie odbioru 525 talarów od Antoniego Krzeczewskiego, b.d., s.
211, kopia.
Maria Zofia z Sieniawskich Denhoffowa
141. Uniwersał w sprawie spadku po Mazurowiczu mieszczaninie szkłowskim, 4 IV 1730,
Warszawa, s. 261–264, kopia współcz.
142. Uniwersał obwieszczający przekazanie zarządu dóbr szkłowskich pułk. Marcinowi
Obińskiemu, V 1730, Warszawa, s. 259–260, kopia współcz.
Stanisław Denhoff
143. Uniwersał do wojska o ochronie przed stacjami dóbr Kosowo i Krostkowo w wojew.
pomorskim, b.d. (przed 1728 r.), s. 249–250, kopia współcz.
Dokumenty innych osób
144. Konstancja ze Słuszków Denhoffowa, Stanisław Denhoff hetm. p. lit., Zobowiązanie
wypłaty 50 000 złotych w formie posagu dla Petroneli Gosiewskiej, 18 IX 1700, Wilno, s. 267–
270, kopia współcz.
145. Stanisław Jan Jabłonowski hetm. w. kor, kaszt. krak., Glejt dla Józefa Słuszki kaszt.
wil., 9 IX 1693, s. 297–298, oryg.
146. Wawrzyniec Kośmiński, Nadanie 5 morgów łąki w wójtostwie wyszkowskim
Samuelowi Mazuryczowi, 24 XII 1737, Szkłów, s. 307–308, kopia uwierzyt.
394
147.
Ossoliński
Józef
(ojciec),
wda
woł.,
star.
sand.,
Paszport
dla
ludzi
przeprowadzjących bydło z dóbr podolskich do dóbr w Podgórzu, 6 X 1763, s. 325–328, oryg.
148. Tenże, Uniwersał dla syna Józefa star. sand. z pozwoleniem wykupienia dóbr
Zawitały w ziemi stężyckiej, 13 III 1733, s. 319–320, kopia współcz.
149. Tenże, Konsens na wykupienie wsi Zawitały udzielony Antoniemu Ławskiemu, b.d.,
s. 329–330, kopia współcz.
150. Ossoliński Józef syn star. sand. i chmielnicki, Uniwersał wraz z plenipotencją dla
Józefa Potockiego, 10 IX 1749, s. 321–324, oryg.
151. Stanisław Poniatowski podsk lit., pis. z. lit., Uniwersał do urzędników celnych o
wolny przejazd do Rygi dla statków Zofii Marii z Sieniawskich Denhoffowej, 30 III 1730,
Warszawa, s. 401–402, kopia.
152. Franciszek Salezy Potocki, Nominacja dla Hermanowskiego na superintendenta lasów
w swoich dobrach, 9 I 1736, Horostków, s. 403–404, kopia współcz.
153. Jan Jerzy Przebendowski podsk. w. kor., Kwit oddanej kwarty z dzierżawy starostwa
Piaseczno przez Elżbietę z Lubomirskich Sieniawską, 16 X 1728, s. 407–408, oryg.
154. Cecylia M. z Radziwiłłów Sieniawska, „Kopia postanowienia miasteczka Nowej
Góry” przez Łukasza i Jana Opalińskich, 9 X 1657, Tenczynek, s. 82–83 oraz „Potwierdzenie
ordynacyi „[...]” przez Cecylię [M. z Radziwiłłów Sieniawską], 1704, s. 83–84, kopia współcz.
mikr. BN 22366
2581 IV T. 2 Pol., łac., niem. 1622–1765, 43 x 35 cm i mniej. S. 418 + k. ochr. Nlb. 4, S. nie
zapis. 162. Błąd w paginacji między s. 268 a 271.
Opr. płperg., po konserwacji. Oryg. i kopie. Na grzbiecie tyt.: „Archiwum Czartoryskich.
Uniwersały oryginalne XVII i XVIII wiek. R–Z”. Na s. 1–6 „Spis dokumentów [...]” pisany
przez Leona Bentkowskiego. Dok. w rkpsie ponumerowane według „Spisu [...]” czerw. kredką.
Błąd w oprawie między numerami 83 a 84. Na s. 9 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały publiczne i prywatne z lat 1622–1765.
395
PUBLICZNE
KRÓL I PAŃSTWO
Węgry
Franciszek II Rakoczy ks. siedmiogrodzki (węg.)
1. Uniwersał do szlachty węgierskiej o detronizacji Habsburgów, 6 V 1707, Önod, s. 15–
18, kopia współcz.
URZĘDY, URZĘDNICY
Akta nominacji różnych osób:
Michał Sapieha podkancl. lit., star. wołkowyski
2. Skrypt nominujący Stefana Radeckiego star. bobtelskiego (Bobty) na stanowisko
komisarza starostwa wołkowyskiego, 7 V 1759, Wilno, s. 19–22, oryg.
3. Uniwersał o wysłanie do star. wołkowyskiego Antoniego Kobylińskiego i [Stefana
Radeckiego] Mikulicza jako swoich komisarzy, 7 IX 1759, Dereczyn, s. 25–26, oryg.
4. Uniwersał o wysłaniu Stefana Radeckiego Mikulicza jako komisarza do wójtostwa
kalwaryjskiego, 6 III 1760, Słonim, s. 29–32, oryg.
5. Stanisław Szembek arybp gnieźn., Stanisław Denhoff miecznik kor., Uniwersał
nominujący Piotra Pawła Bystrzyckiego wojskiego z. nurskiej, na urząd wójta we wsi
Zamianowo w z. bielskiej, b.d., Lublin, s. 375–378, kopia współcz.
SKARB
Królewszczyzny
Akta z lat 1691–1730 wystawiane przez następujące osoby:
6. Jan Jerzy Przebendowski podsk. w. kor., Uniwersał w sprawie pogłównego
żydowskiego, 22 VI 1718, Radom, s. 9–10, kopia współcz.
7. Michał Kazimierz Radziwiłł koniuszy lit., Uniwersał dla por. [Jana Antoniego] Horaina
podwojew. wil. o utrzymaniu gotowości swej chorągwi petyhorskiej i oczekiwanie na dalsze
rozkazy, 8 XI 1730, Nieśwież, s. 11–12, kopia współcz.
8. Elżbieta Sieniawska, Kontrakt dzierżawy na staw Firlejowski i Rudawski w star.
rohatyńskim zawarty z trzema Żydami: Hirszem, Abramem i Naftulą (Nastulą) mieszczanami
rohatyńskimi za sumę 8500 złotych na okres od 7 IX 1702 do Zielonych Świątek 1703 r., 7 IX
1702, Brzeżany, s. 89–92, oryg.
396
9. Adam Mikołaj Sieniawski star. lwowski, wda bełski, kaszt. krak., hetm. w. kor.,
Uniwersał zawiadamiający o nominacji Teodora Uhlańskiego na urząd wójta rohatyńskiego, 23
VIII 1691, Brzeżany, s. 59–60, oryg.
10. Tenże, Przywilej dla Teodora Uhlańskiego wójta rohatyńskiego uwalniający go od
wszelkiej jurysdykcji i poddający pod jurysdykcję Sieniawskiego, 19 VIII 1699, Brzeżany, s.
69–72, oryg.
11. Tenże, Uniwersał do m. Rohatynia zawierający konsens na ustąpienie wójtostwa
rohatyńskiego przez Horodyńskiego Teodorowi Uhlańskiemu, 26 VIII 1700, Brzeżany, s. 81–84,
oryg.
12. Tenże, Uniwersał do ekonomii samborskiej o wypłacenie pensji [Atanazemu]
Miączyńskiemu podsk. n. kor., 9 IX 1709, Lublin, s. 131–132, oryg.
13. Tenże, Uniwersał do poddanych w ekonomii samborskiej o respektowanie zarządzeń
hetmańskich, 24 VIII 1709, Tarnogród, s. 113–114, oryg.
14. Tenże, Uniwersał do kasztelanii krak. zawiadamiający o udzieleniu plenipotencji
Kraińskiemu cześnikowi dobrzańskiemu w celu dokonania obrachunku kaszelanii, 15 VI 1711,
Sieniawa, s. 139–140, oryg.
15. Tenże, Uniwersał do star. lubaczowskiego o sposobie załatwiania suplik, 23 VI 1713,
Dzików, s. 153–154, oryg.
16. Tenże, Pozwolenie dla Konstantego Korendowicza instygatora Komisji Hibernowej na
wybieranie furaży w star. szczyrzyckim, 11 IX 1713, Lwów, s. 151–152, oryg.
WOJSKO
Polskie
Akta różnych osób z lat 1667–1731
17. Bogusław Ernest Denhoff podkom. i gen. artylerii lit., Paszport dla por. Jakuba de
Logau udającego się do Adama Mikołaja Sieniawskiego hetm. w. kor., 4 IV 1723, Sokolniki, s.
241–242, kopia współcz.
18. Adam Mikołaj Sieniawski hetm. w. kor., Asygnacja dla choragwi husarskiej na 10 000
złotych do odebrania w ekonomii samborskiej, 21 II 1707, Lwów, s. 103–104, oryg.
19. Tenże, Asygnacja dla pułk. Józefa Brzuchowskiego na 6000 złotych do ekonomii
samborskiej, 12 III 1707, Lwów, s. 105–106, oryg. oraz na 6000 tynfów, s. 107–108, oryg.
20. Tenże, Ordynans do komendanta chorągwi dragońskiej w sprawie poprzestania na
„repartycjach” otrzymanych w zamku samborskim, 27 XII 1708, Lwów, s. 111–112, oryg.
397
21. Tenże, Ordynans dla Samsona porucznika dragonii w sprawie wybierania porcji dla
wojska z ekonomii samborskiej, 30 I 1709, Tarnów, s. 115–116, oryg.
22. Tenże, Ordynans dla komendanta regimentu dragońskiego w sprawie wysłania wojska
do dóbr Stanisława Denhoffa miecznika kor., 25 I 1717, Warszawa, s. 169–170, oryg.
23. Tenże, Ordynans dla oficerów polskiego i cudzoziemskiego autoramentu o
przestrzeganiu przepisów i zarządzeń wojskowych, 3 III 1717, Warszawa, s. 177–180, oryg.
24. Tenże, Ordynans do dowódców wojskowych o posłuszeństwie wobec rozkazów i
zarządzeń Jakuba Henryka Flemminga, 3 III 1717, Warszawa, s. 163–164, kopia współcz.
25. Tenże, Ordynans dla Jakuba Henryka Flemminga o wzięcie w komendę regimentów
pieszych i dragońskich cudzoziemskiego autoramentu, 3 V 1717, Warszawa, s. 161–162, kopia
współcz.
26. Tenże, Ordynans dla [Bogusława Ernesta] Denhoffa podkom. i gen. artylerii lit. o
objęcie komendy nad regimentami pieszymi, 11 III 1721, Brzeżany, s. 209–210, kopie współcz.,
2 egz.
27. Tenże, Uniwersał w sprawie wypłacenia pewnych sum Józefowi Hanickiemu
kwatermistrzowi piechoty węg. i janczarskiej Sieniawskiego, 17 IV 1722, Brzeżany, s. 223–224,
oryg.
28. Tenże, Uniwersał o nominacji por. Jakuba de Logau na kapitana piechoty, 10 III 1725,
Brzeżany, s. 243–244, kopia współcz.
29. Tenże, Ordynans dla Jakuba Henryka Flemminga koniuszego lit. o objęciu przez niego
komendy regimentów pieszych dragońskich cudzoziemskiego autoramentu, [1724?], s. 339–340,
345–346, 347–348, kopie współcz., 3 egz.
30. Tenże, Ordynans do dowódców wojskowych o nominacji Jakuba Henryka Flemminga
koniuszego
lit.
na
komendanta
regimentów
pieszych
dragońskich,
cudzoziemskiego
autoramentu, b.d., Warszawa, s. 341–344, 349–350, kopie współcz., s. 353–356, oryg.
31. Jan Sobieski marsz. w. i hetm. p. kor., Pismo w sprawie „aresztu na zasługi” dla kpt.
Montgomery i Mikołaja Follemana, wydane na wniosek [Mikołaja Truskolaskiego] podkom.
halickiego, 29 VII 1667, Lwów, s. 373–374, oryg.
32. Adam Śmigielski stolnik kor., gen mjr, regim. wojsk kor., Paszport dla ludzi
zaciągających się do rajtarii, 1708, Pułtusk, s. 371–372, oryg. z uszk. piecz.
33. Michał Serwacy Wiśniowiecki, Ordynans dla NN o utrzymaniu wojsk w gotowości, 27
IV 1731, Zamość, s. 401–402, kopia współcz.
34. Tenże, Uniwersał do wojska zakazujący brania udziału w zajazdach dóbr lit., 26 IV
1731, Zamość, s. 399–400, 403–406, kopie współcz., 3 egz.
398
Wojska rosyjskie
35. Borys Szeremietiew gen. i feldmarsz. ros., Uniwersał do wojew. i pow. lit. i
żmudzkich, 1 V 1705, Witebsk, s. 383–386, kopia współcz.
KOŚCIÓŁ
Akta wystawiane przez różne osoby dla kościołów i klasztorów w latach 1663–1730
36. Zofia Maria Denhoffowa, Pismo do Aleksandra Antoniego Fredry bpa przemyskiego
prezentujace Stanisława Kuryłowicza na kustosza kolegiaty w Jarosławiu, 1730, Warszawa, s.
335–340, kopia współcz.
Benedyktynki we Lwowie
37. Adam Mikołaj Sieniawski, Uniwersał do dowódców wojskowych o uwolnieniu dóbr
benedyktynek lwowskich od ciężarów wojskowych, b.d., s. 351–352, 357–360, kopie współcz.,
3 egz.
Dominikanie w Szkłowie
38. Mikołaj Hieronim Sieniawski marsz. n. kor., Pozwolenie na posługiwanie się
poddanymi szkłowskimi jako dzwonnikami w klasztorze, 23 IX 1663, Lwów, s. 47, kopia
współcz.
39. Rewers na sumę 3000 złotych polskich, 12 II 1678, Lwów, s. 47 oraz na sumę 50
złotych i 3 cebry ryb, s. 48, kopia.
Kameduli na Bielanach koło Krakowa
40. Adam Mikołaj Sieniawski, Przywilej uwalniający wsie Mników, Malec i Ryczówek od
przemarszu wojsk, 8 XII 1710, Brzeżany, s. 137–138, oryg.
41. Dymitr Jerzy Wiśniowiecki kaszt. krak., hetm. w. kor., Uniwersał do wojska o
ochronie dóbr Bielany własności kamedułów, 30 IV 1681, Warszawa, s. 389–390, oryg.
42. Tenże, Uniwersał do wojska o ochronie dóbr Ryczówek własności kamedułów, 30 IV
1681, Warszawa, s. 391–392, oryg.
43. Tenże, Uniwersał do wojska o ochronie dóbr Malec własności kamedułów bielańskich,
30 IV 1681, Warszawa, s. 393–394, oryg.
Kościół unicki
399
44. Elżbieta Sieniawska, Pismo do biskupa unickiego w Smoleńsku w sprawie prezenty
nieznanej z nazwiska osoby na prezbitera cerkwi św. Mikołaja w Starym Szkłowie, 19 II 1729,
Oleszyce, s. 323–326, oryg. oraz cerkwi Wniebowstapienia NMP w Szkłowie, s. 327–330, jak
też cerkwi czyryckiej w hrabstwie szkłowskim, s. 331–334, oryg.
45. Adam Mikołaj Sieniawski, Pismo do Hieronima Ustrzyckiego episkopa unickiego
przemyskiego w sprawie prezenty Aleksego Hlibowicza na kapłana cerkwi w Cieplicach, 26 III
1717, Lwów, s. 171–172, oryg.
46. Tenże, Pismo do Atanazego Szeptyckiego episkopa unickiego, lwowskiego, halickiego
i kamienieckiego w sprawie prezenty Atanazego Gandziłowicza na administratora cerkwi w
Starej Sieniawie, 29 VII 1717, Międzybóż, s. 167, kopia współcz.
47. Pismo tegoż w sprawie prezenty Ignacego Horoszki na prezbitera cerkwi w Starej
Sieniawie, 15 IX 1721, Międzybóż, s. 168, kopia współcz.
Zakon maltański
48. Michał Kazimierz Radziwiłł koniuszy lit., Uniwersał do administratorów majętności
Stwołowickiej o nominowaniu na kawalera maltańskiego tej włości, Augusta Aleksandra
Czartoryskiego, b.d., s. 13–14, kopia współcz.
MIASTA
Akta z lat 1699–1765
Biecz
49. Stanisław Wilhelm Siemieński star. biecki, Uniwersał w sprawie wyboru Piotra
Celestyna Dziewiatyńskiego na subdelegata bieckiego, 25 VIII 1765, s. 37–40, oryg.
Jarosław
50. Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, Uniwersał o nominacji nieznanego z imienia
Żyda na rabina w Jarosławiu, 7 X 1723, Wilanów, s. 211–214, oryg.
Lubaczów
51. Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, Pismo do ekonoma m. Lubaczowa polecający
odesłanie do Brzeżan przywódców buntu w mieście, 19 VII 1728, Oleszyce, s. 307–310, oryg.
400
Poniemuń
52. Antonina Sybilla Waldstein–Arnau Sapieżyna, Kontrakt arendowny z Żydem
Jankielem Mojżeszowiczem o karczmę w Poniemuniu, 30 XI 1727, Giełgudyszki, s. 33–36,
oryg.
Tołste (Touste)
53. Adam Mikołaj Sieniawski „Uniwersał do miasta Tołstego [...]” o powinnościach
mieszkańców, 1 X 1699, Touste, s. 71–74, oryg.
PRYWATNE
Akta gospodarcze Czartoryskich, Denhoffów i Sieniawskich
August Aleksander Czartoryski
54. „Copia reskryptu na punkta [Dominika] Słobockiego danego w Gdańsku [...]”, 12 III
1734, s. 65–66, kopia współcz.
55. „Copia reskryptu [...] na punkta [...] [Andrzeja] Barszcza w Wilanowie [...]”, 6 IV
1737, s. 65, kopia współcz.
56. Wymówienie Katarzynie Łyk, matce i Aleksandrowi, synowi, umowy zastawnej
folwarku Wierzchowie i oddanie tegoż nowym prawem zastawu Jerzemu Borkowskiemu
porucznikowi garnizonu szkłowskiego, 2 VIII 1741, s. 365–368, kopia współcz.
57. Obliczenia rachunkowe z dóbr klucza międzyboskiego z lat 1736–1760, s. 165.
Mikołaj Hieronim Sieniawski
58. Uniwersał do miasta Szkłowa o uwolnieniu od podatków na 10 lat, 23 I 1665, Lublin,
s. 41–44, kopia z XVIII w.
59. List zastawny na wieś Chodzienice oraz zapis na niej 4 390 złotych dla Aleksandra
Prasołowicza, 3 II 1668, s. 45–46, kopia z XVIII w.
60. Uniwersał tzw. protekcjonalny dla Łazara Samojłowicza mieszczanina z Sieniawy, 6
XI 1687, Dzików, s. 51–54, oryg.
61. [Wraz z Adamem Mikołajem Sieniawskim], „Copia prawa [...] Sidorowiczów”, 31 XII
1699, Dzików, s. 55–58.
Adam Mikołaj Sieniawski hetm. w. kor., kaszt. krak.
62. Uniwersał o wypuszczeniu w zastaw wsi Dankowice Bazylemu Owsiejewiczowi
mieszczaninowi szkłowskiemu, 7 IX 1693, Szkłów, s. 61–62, kopia współcz.
401
63. Przywilej dla Jana Mazurycza uwalniający go od podatków z pewnego gruntu w
hrabstwie szkłowskim i pozwalający na koszenie trawy na pustce Boguszowskiej, 2 V 1696,
Oleszyce, s. 68, kopia współcz.
64. Kontrakt zastawny wsi Domaszowice wypuszczonej braciom Michałowi i Janowi
Sidorowiczom, 31 XII 1699, Dzików, s. 75–78, kopia współcz.
65. Uniwersał do hrabstwa szkłowskiego o nominacji Jana Sokolnickiego cześnika
żydaczowskiego na komisarza dóbr hrabstwa, 7 IX 1700, Brzeżany, s. 79–80, oryg.
66. Uniwersał do m. Szkłowa o nominacji Stanisława Czarnowskiego na gubernatora
hrabstwa szkłowskiego, 18 XI 1701, Lwów, s. 85–88, oryg.
67. Potwierdzenie prawa zastawu wsi Wyszków dla Owsiejewiczów, 27 III 1705,
Brzeżany, s. 93–96, kopia współcz.
68. Uniwersał do zarządców dóbr szkłowskich potwierdzający przywilej dla Dawida i
Adama Lachowiczów w sprawie uwolnienia go od wszelkich podatków na rzecz zamku
szkłowskiego, 28 III 1705, Brzeżany, s. 97–100, kopia współcz.
69. Uniwersał do leśniczych kluczy oleszyckiego i sieniawskiego o ochronie przed
pożarami i zakazie wyrębu drzewa w Adamówce, 13 II 1708, Dzików, s. 125–126, oryg.
70. „Informatia [...] Lebieckiemu ekonomowi [...]” w sprawie rozdysponowania arend w
kluczu, 26 IV 1706, Sieniawa, s. 102, oryg. oraz Plenipotencja Jana Aleksandra Bromirskiego
dla Lebieckiego na odebranie pieniędzy od arendarzy, 4 VI 1708, Leżajsk, s. 101, oryg.
71. Uniwersał do urzędników ceł i myt w sprawie wolnego przejazdu dla ludzi wysłanych
po 90 beczek wina, 27 VII 1708, Tarnogóra, s. 127–128, oryg.
72. Uniwersał upoważniający Aleksandra Stanisława Garnuchowskiego podstolego kij. do
odbioru pensji hetmańskiej z dóbr ekonomii samborskiej, 14 IX 1708, obóz pod Turobinem, s.
129–130, oryg.
73. Uniwersał do m. i hrabstwa Szkłowa w sprawie Stefana Owsiejewicza, 30 XII 1709,
Lwów, s. 117–120, kopia współcz.
74. Uniwersał do zarządców dóbr hrabstwa szkłowskiego ogłaszający dożywotnią
dzierżawę wsi Przyhonniki dla Stefana Owsiejewicza, 30 XII 1709, Lwów, s. 123–124, kopia
współcz.
75. Uniwersał do dzierżawców klucza oleszyckiego i sieniawskiego w sprawie ochrony
lasów przed pożarem i wyrębem, 13 II 1710, Sieniawa, s. 133–136, kopia współcz.
76. Uniwersał do tychże zarządców klucza Oleszyce o uwolnieniu od podatków, składek
miejskich i żydowskich Żyda Józefa Markowicza obywatela i kupca m. Sieniawy, 22 VII 1711,
Sieniawa, s. 141–142, oryg.
402
77. Uniwersał do zarządców dóbr szkłowskich o oddaniu w dzierżawę robocizny we wsi
Kopysica Stefanowi Owsiejewiczowi, 3 X 1712, Lwów, s. 143–144, kopia współcz.
78. Potwierdzenie zastawu wsi Raputniki Adamowi Iwanowiczowi, 29 I 1713, Warszawa,
s. 147–150, kopia wpółcz.
79. Uniwersał do leśniczych lasów oleszyckich i sieniawskich o ochronie zwierzyny przed
nielegalnym odstrzałem, 9 I 1714, Oleszyce, s. 155–156, oryg.
80. Paszport dla ekonoma klucza oleszyckiego, m. Sieniawy, starostwa lubaczowskiego i
pis. prowentowego dóbr na wolny przejazd, 15 I 1716, Potylicz, s. 159–160, oryg.
81. Uniwersał do zarządców dóbr Międzybóż o nominacji Piotra Sobolewskiego na urząd
wójta międzyboskiego oraz nadanie mu dożywotnio futoru Zabiaczyn, 9 VIII 1717, Międzybóż,
s. 166, kopia współcz.
82. Uniwersał do zarządców dóbr podolskich ogłaszający Jana Waśkowskiego osadźcą we
wsi Czechów koło Starej Sieniawy, 15 VIII 1717, Międzybóż, s. 173–176, oryg.
83. Uniwersał do zarządców włości międzyboskiej o oddaniu w arendę browaru m.
Międzyboża z przyległościami Żydom Szmojlowi Pinkarzewiczowi, Jopkowi i Dawidkowi
[Kunowiczom] mieszczanom międzyboskim, 1 X 1717, Międzybóż, s. 181–184, oryg.
84. Uniwersał do zarządców klucza sieniawskiego i oleszyckiego o sprowadzenie podwód
na przewiezienie zboża dla biednych, 18 I 1718, Lwów, s. 157–158, oryg.
85. Uniwersał do zarządców hrabstwa szkłowskiego o wypuszczeniu w dzierżawę wsi
Popówka Stefanowi Owsiejewiczowi, 14 I 1719, Mysz, s. 203–206, kopia współcz.
86. Uniwersał do zarządców dóbr szkłowskich o oddaniu w dzierżawę robocizny we wsi
Miernik w wójtostwie wyszkowskim Stefanowi Owsiejewiczowi, 14 I 1719, Mysz, s. 199–202,
kopia współcz.
87. Uniwersał do tychże zarządców o wypuszczeniu w dzierżawę 10 włók tzw. Wysokie w
wójtostwie wyszkowskim Michałowi Protaszewiczowi i jego synom, 16 I 1719, Mysz, s. 197–
198, kopia współcz.
88. Uniwersał do tychże zarządców o wypuszczeniu w dożywotnią dzierżawę wsi
Czarnorucz Andrzejowi Barszczowi, 24 I 1719, Mysz, s. 189–192, kopia współcz.
89. Uniwersał do tychże o nadaniu 4 włók w Korżunach w wójtostwie wyszkowskim
Maciejowi Protaszewiczowi, 16 III 1719, Brzeżany, s. 193–196, kopia współcz.
90. Pismo do zarządców ceł i myt o wolny przejazd dla osób wiozących 10 beczek wina z
dóbr Sieniawskiego do Warszawy, 5 IX 1720, Dzików, s. 207–208, oryg.
91. Umowa zastawna z Janem Jałożą na dobra Samodziałki i Białodębowa w hrabstwie
szkłowskim, 9 XI 1720, Warszawa, s. 361–363, kopia współcz.
403
92. Nadanie prawem dożywotnim wsi Poznanka w kluczu Grzymałów Tomaszowi
Kwitkowskiemu, 27 VI 1721, Tarnoruda, s. 185–188, kopia współcz.
93. Uniwersał do zarządców hrabstwa szkłowskiego o wypuszczeniu w zastaw 12 włók
Fajbiszowi Pawzorowiczowi we wsi Komorowszczyzna w wójtostwie wysockim, 24 I 1722,
Lwów, s. 215–218, kopia współcz.
94. „Dispositia raty trzeciey z arend klucza sieniawskiego y oleszyckiego [...]”, od 1 VII
1722, Sieniawa, s. 219–220, oryg.
95. Uniwersał o wypuszczeniu w dożywotnią dzierżawę folwarku Lebieżany
Kazimierzowi Żmijowskiemu, 18 X 1722, Oleszyce, s. 221 oraz potwierdzenie tegoż przez
Augusta Aleksandra Czartoryskiego, s. 222, kopie współcz.
96. Uniwersał do zarządców hrabstwa szkłowskiego zlecający mjr. Morenowi komendę
nad ludźmi pałacowymi w Szkłowie, 9 X 1724, Dzików, s. 225–228, kopia współcz.
97. Uniwersał do zarządców dóbr oleszyckich i sieniawskich o nominacji Tomasza
Zaremby na urząd leśniczego lasów oleszyckich, 17 XI 1724, Dzików, s. 229–230, kopia
współcz.
98. Uniwersał do zarządców włości międzyboskiej i werbickiej o wyznaczeniu nieznanej z
nazwiska osoby, osadźcą we wsi Iwanhorod, 1 I 1725, Brzeżany, s. 259–260, oryg.
99. Uniwersał do zarządców klucza oleszyckiego, sieniawskiego i star. lubaczowskiego o
nominacji na urząd głównego zarządcy dóbr oleszyckich i m. Sieniawy Jana Nowosielskiego po
Czerkawskim, 13 I 1725, Brzeżany, s. 253–256, oryg.
100. Uniwersał do wójtów i mieszczan m. Szkłowa i włości szkłowskiej o sposobie
pobierania czynszów w hrabstwie, 12 VII 1725, Oleszyce, s. 257–258, oryg.
101. Uniwersał do dzierżawców szkłowskich o wyznaczeniu Stanisława Staszkiewicza
komisarzem, a Teodora Słobockiego namiestnikiem dóbr szkłowskich, 18 VII 1725, Sieniawa, s.
231–232, s. 239–240, kopie współcz.
102. „Excerpt z jeneralney informacyi daney [...] Staszkiewiczowi gubernatorowi
szkłowskiemu [...]”, 18 VII 1725, Sieniawa, s. 237–238, kopia współcz.
103. „Dyspozycja raty czwartey a die 1 [pri]ma 8bris [1724] zaczynającey się z aręd [!]
klucza oleszyckiego i m. Sieniawy [...]”, 9 IX 1725, Lwów, s. 233–236, oryg.
104. Uniwersał o zwolnieniu od podatków na jeden rok dla nowo osiedlonych we wsi
Dobra i Cieplice, 31 X 1725, Dźwinogród, s. 249–252, oryg.
105. Uniwersał do zarządców klucza oleszyckiego i star. lubaczowskiego w sprawie
wypłaty intrat tylko monetą srebrną, 18 VII 1726, Sieniawa, s. 271–272, oryg. Na s. 272 podpisy
osób, które zapoznały się z treścią uniwersału.
404
106. Uniwersał do zarządców klucza oleszyckiego, m. Sieniawy i star. lubaczowskiego w
sprawie nakazu spłaty czynczów, 13 XI 1725, Brzeżany, s. 245–248. Podpisy osób por. wyżej nr
105.
107. Oświadczenie NN o gruntach w dobrach Adama Mikołaja Sieniawskiego, b.d., s. 363.
108. Uniwersał do urzędników ceł i myt o wolnym przepływie statków z dóbr Adama
Mikołaja Sieniawskiego do Gdańska, b.d., s. 369–370, oryg.
Elżbieta Sieniawska
109. Uniwersał do zarządców hrabstwa szkłowskiego potwierdzający Dominika
Słobockiego na stanowisku namiestnika hrabstwa, 26 IV 1726, Jarosław, s. 261–264, oryg.
110. Uniwersał do zarządców klucza oleszyckiego, sieniawskiego i star. lubaczowskiego w
sprawie pomocy i ulg podatkowych dla pogrzelców w Oleszycach, 3 V 1726, Jarosław, s. 267–
270, oryg.
111. Uniwersał do zarządców włości granowskiej w sprawie zmian w płaceniu czynszów i
odrabianiu pańszczyzny, 23 X 1726, Stara Sieniawa, s. 265–266, oryg.
112. „[...] y dyspozycye pieniędzy z arend w kluczach, miasta Sieniawy, Oleszyc y
starostwa lubaczowskiego [...]”, od 1 I do 19 III 1727, Oleszyce, s. 277–288, kopia współcz.
113. Uniwersał do zarządców klucza oleszyckiego, Sieniawy i starostwa lubaczowskiego
zalecający Mikołajowi Hanaszewiczowi pis. prowentowemu wypełnianie zarządzeń i
przestrzegania terminów ściągania czynszów, 13 III 1727, Oleszyce, s. 278, kopia współcz.
114. „Desideria do rezolutyi [...]”. Dyspozycje gospodarcze i zarządzenia podpisane przez
Sieniawską 21 III 1727, Oleszyce, s. 273–276, oryg.
115. Uniwersał do zarządców klucza oleszyckiego, Sieniawy i star. lubaczowskiego w
sprawie zboża do siewu, 18 IV 1727, Puławy, s. 297–300, oryg.
116. Uniwersał do tychże zlecający Nowosielskiemu, ekonomowi spisanie ludzi do
pogłównego, 18 IV 1727, Puławy, s. 301–304, oryg.
117. Opinia o Piotrze de Bay poruczniku rajtarii nadwornej, 10 V 1728, Stare Sioło, s.
305–308, oryg.
118. Uniwersał do zarządców i leśniczych klucza oleszyckiego, m. Sieniawy i star.
lubaczowskiego o zakazie wyrębu lasów bez zezwolenia, 13 VI 1727, Warszawa, s. 293–296,
oryg.
119. Uniwersał do tychże upoważniający Hanaszewicza i Rubiszewskiego do pobierania
czynszów i intrat, 5 VII 1727, Warszawa, s. 289–292, oryg.
405
120. Uniwersał do zarządców lasów oleszyckich, sieniawskich, star. lubaczowskiego
polecający im ochronę lasów przed wyrębem, 13 VI 1728, Stare Sioło, s. 311–314, oryg.
121. Uniwersał do ekonoma i pis. prowentowego dóbr sieniawskich, oleszyckich i star.
lubaczowskiego w sprawie zakazu wyrębu lasów i obsiewania na wyrębach, 15 VI 1728, Stare
Sioło, s. 315–318, oryg.
122. Uniwersał do zarządców tychże dóbr o ustanowieniu w nich po jednym szynku i
szynkowaniu jednego rodzaju gorzałki, 19 VI 1728, Oleszyce, s. 319–322, oryg.
Wawrzyniec Kośmiński stolnik owrucki, komisarz dóbr szkłowskich
123. Przywilej dla Samuela Mazurycza wójta szkłowskiego na pustkę zwaną
Boguszowską, 28 VIII 1689, Szkłów, s. 67, kopia.
Jan Szretter kasztelan inflancki
124. Uniwersał do urzędników celnych komory grodzieńskiej i kowieńskiej oraz
jurborskiej w sprawie wolnego przepływu towarów Niemnem do Królewca spławianych przez
Stanisława Denhoffa hetm. p. lit. 10 V 1719, Wilno, s. 387–388, kopia współcz.
Akta inne prywatne
125. Konstanty Sobieski królewicz, Kwit na 10 000 złotych pożyczonych od Walentego
Michała Rapackiego podstolego smoleńskiego, 12 V 1702, s. 379–382, oryg.
126. M. T. Tarnowski, Pokwitowanie odbioru pieniędzy od Stefana Owsiejewicza, 4 XI
1712, s. 145–146, kopia uwierzyteln.
127. Michał Serwacy Wiśniowiecki kaszt. wil., Paszport dla Jana Stolarczyka, 18 VI 1715,
s. 395–398, kopia współcz.
Dokumenty wystawione przez władze miejskie dla różnych osób:
128. Świadectwo urodzenia Jana Maciątkowicza wystawione przez burmistrza i senat
miasta Krakowa, 4 VII 1687, s. 407–410, oryg.
129. Świadectwo urodzenia Aleksandra Sternackiego zwanego Bruzik wystawione przez
wójta m. Krakowa Jakuba Henca, 9 V 1622, s. 415–418, oryg.
130. Świadectwo urodzenia Jana Leliaka wystawione przez burmistrza i radę m. Okrzeja,
14 II 1653, s. 411–412, oryg.
131. Świadectwo urodzenia Macieja Sekutki wydane przez burmistrza i radę m.
Wąwolnicy, 10 II 1629, s. 413–414, oryg.
406
mikr. BN 8198
2582 IV Pol. 1707–1709, 36,5 x 14 cm. K. Ochr. 2 + s. 172, s. nie zapis. 23.
Opr. płperg. paryska. Oryg. Na grzbiecie naklejka ze złoconym tyt.: „Archiwum
Czartoryskich. S[tanisław] Leszczyński. Listy oryginalne do X. Kazimierza Czartoryskiego
1633–1739”. Na s. 1–4 „Spis dokumentów [...]” Leona Bentkowskiego. Listy ponumerowane
według „Spisu” czerw. kredką. Na s. 9 piecz. Bibl. Puławskiej.
Stanisław Leszczyński król
Pisma do Kazimierza Czartoryskiego podsk. w. lit. zawierające nadania lub zgodę na
cesję różnych królewszczyzn [z poleceniem intromisji do dóbr dla różnych osób] od
20 września 1707 do 26 lipca 1709 roku, podpisane przez króla, Pawła Szczukę
podkancl. w. lit. i Karola Stanisława Radziwiłła kancl. w. lit.
1. Nadanie star. olkiennickiego Kazimierzowi Sapieże po śmierci Benedykta Pawła
Sapiehy, 20 IX 1707, s. 9–12.
2. Ustąpienie star. nowodworskiego przez Beatę Rynwidową Jerzemu i Annie z
Godlewskich Jurewiczom, 8 XI 1707, s. 13–16.
3. Nadanie wsi Zalesie w wojew. trockim Samuelowi Szumskiemu po śmierci Konstancji z
Jeziorkowskich Grodzickiej ż. Andrzeja, 9 XI 1707, s. 17–20.
4. Nadanie Samuelowi Szwykowskiemu dóbr Skrable i Szylany w ks. żmudzkim po
Michale Perottim, 20 XI 1707, s. 21–22.
5. Nadanie wsi Swałowicze Wojciechowi Budnemu rotmistrzowi po śmierci Jana
Chocianowskiego, 23 XI 1707, s. 23–24.
6. Konsens na ustąpienie 15 włók z dóbr w nadleśnictwie mereckim i tejwejskim przez
Andrzeja i Helenę z Zaborowskich Makowskich na rzecz Bazylego Krzysztofa i Teofili z
Hłasków Rychlickich, 24 XI 1707, s. 25–26.
7. Nadanie młyna Szrejtery pod m. Brześciem Janowi Sapieże ref. lit. po śmierci Jana
Kurpanowicza, 6 XII 1707, s. 27–28.
8. Zgoda na zrzeczenie się prawa dożywotniego do wsi Bernatany i Dragany w pow.
upickim przez Annę Remerównę na rzecz Władysława Krukowskiego, 20 XII 1707, s. 29–30.
407
9. Nadanie star. grodzieńskiego z przyległościami dla Michała Józefa Sapiehy po śmierci
Jana Massalskiego [+1706], 30 XII 1707, s. 31–34.
10. Nadanie dóbr Bolcie w pow. grodzieńskim z sumą 1000 złotych Michałowi
Skrodzkiemu stolnikowi tej ziemi po śmierci Wojdziewicza pis. dekretowego lit., XII 1707, s.
35–36.
11. Nadanie wsi Bakuny w wojew. brzeskim Janowi Sapieże refer. lit. po śmierci Stefana
Narkowicza podkom. wendeńskiego, 1707, s. 37–38.
12. Nadanie wójtostwa grodzieńskiego Michałowi Skrodzkiemu po śmierci Wojdziewicza,
1707, s. 39–40.
13. Nadanie dzierżawy Dryciany w ks. inflanckim Kazimierzowi Złotkowskiemu po
śmierci Józefa Krajewskiego regenta kor., 24 I 1708, s. 41–42.
14. Nadanie wsi Pawłówka z gruntem Wilczowizna odłączonych od star. przeroskiego w
pow. grodzieńskim, Wojciechowi Antoniemu Dąbrowskiemu i jego żonie Apolonii ze
Skłotowskich po śmierci Jana Wołka Łaniewskiego cześnika orszańskiego, 7 II 1708, s. 43–44.
15. Nadanie dóbr Zusenko w star. przeroskim w pow. grodzieńskim, Stanisławowi
Ejdziatowiczowi podkom. smoleńskiemu po śmierci Władysława Łanieckiego strażnika
smoleńskiego, 7 II 1708, s. 45–48.
16. Konsens na ustąpienie dóbr Skrable i Szylany w pow. pojurskim Ignacemu Karasiowi
przez Samuela Szwykowskiego, 18 III 1708, s. 49–50.
17. Nadanie star. uzwęckiego Dominikowi i Konstancji z Podbereskich Słuszkom po
rezygnacji przez Wojnę, 12 III 1708, s. 51–52.
18. Nadanie dzierżawy Dzikowice w pow. orszańskim Stanisławowi i Konstancji z
Gambrewiczów Radońskim po śmierci Mikołaja Bildziukiewicza, 19 III 1708, s. 53–54.
19. Konsens na zrzeczenie się prawa do dóbr Kłempuchy w pow. kowieńskim przez Piotra
Ulskiego łowczego połockiego i jego żonę na rzecz ich syna Michała, 13 III 1708, s. 55–56.
20. Nadanie dóbr Wieżajcie Józefowi Poniatowskiemu pułk. po śmierci Medla, 14 III
1708, s. 57–60.
21. Konsens na zrzeczenie się włók we wsi Radziszki i włóki Wingraliszki w wojew.
trockim przez Krzysztofa Świackiego na rzecz Tomasza i Zofii Aleksandrowiczów, 16 III 1708,
s. 61–62.
22. Nadanie leśnictwa koniawskiego w pow. lidzkim Michałowi Szczuce kaszt. mińskiemu
po śmierci Franciszka Kurcza, 16 III 1708 s. 63–64.
23. Nadanie star. chwejdańskiego Karolowi Stanisławowi Radziwiłłowi kancl. w. lit. po
śmierci [Jana Kazimierza] Wołłowicza oboźnego lit., 16 III 1708, s. 65–66.
408
24. Nadanie dóbr Porojście alias Burhiły Michałowi Towiańskiemu rotmistrzowi, 11 III
1708, s. 67–68.
25. Nadanie wsi Kirkorowszczyzna alias Budziahin w wojew. witebskim Jerzemu
Radziwiłłowiczowi Szostakowi skarbnikowi lidzkiemu i jego żonie Teresie z Biegańskich po
śmierci Stanisława Ogrodzińskiego cześnika czerskiego, 18 III 1708, s. 69–70.
26. Nadanie star. radońskiego w pow. lidzkim Dominikowi Słuszce i jego ż. Konstancji z
Podberskich należącego niegdyś do Michała Kociełła, 20 III 1708, s. 71–72.
27. Nadanie star. lubonickiego w pow. rzeczyckim Kazimierzowi Kryszpinowi
Kirszenstein po śmierci [Jana Kazimierza] Wołłowicza oboźnego lit., 25 III 1708, s. 73–74.
28. Nadanie wsi Morgiszki w pow. pojurskim Mikołajowi Rohatańskiemu po śmierci
Stockiego, 27 III 1708, s. 75–76.
29. Nadanie ekonomii nowogrodzkiej Janowi Radziwiłłowi po śmierci Stefana
Tyzenhauza, 6 IV 1708, s. 77–78.
30. Nadanie dóbr Kopatkiewicze, Michnowicze i Kuciury w pow. mozyrskim Mikołajowi
Słuszce i jego ż. po ustąpieniu ich przez Władysława Krajewskiego, 13 IV 1708, s. 79–80.
31. Nadanie dóbr Domonowicze, Jachymowicze, Boryskowicze w pow. mozyrskim
Dominikowi Słuszce po Michale Chaleckim, 13 IV 1708, s. 81–82.
32. Nadanie wsi Kuszliki Janowi Kuleszy Oszkińskiemu po śmierci Aleksandra
Zabielskiego, 30 IV 1708, s. 83–84.
33. Nadanie wsi Lidejkinie, Wejswuny i Sowitanka odłączonych od starostwa mereckiego
Kazimierzowi Boryczewskiemu, 30 IV 1708, s. 85–86.
34. Zgoda na przelanie prawa do star. jezierzyskiego w wojew. witebskim przez Teresę z
Gosiewskich Sapieżynę na męża Kazimierza Jan Sapiehę wdę wil., 2 V 1708, s. 87–88.
35. Zgoda na przelanie prawa dożywotniego do dzierżawy wsi Reczany i Etejkany w
wojew. trockim przez Michała Szczukę kaszt. mińskiego na Jerzego i Mariannę z Eysmuntów
Remerów, 4 V 1708, s. 91–92.
36. Zgoda na przelanie prawa dożywotniego do wójtostwa szadziwuńskiego w pow.
grodzieńskim przez Jana Kazimierza Sapiehę na Kazimierza Boryczewskiego, 4 V 1708, s. 93–
94.
37. Nadanie wsi Girnokole alias Żarnoklowce wojew. trockim Krzysztofowi i Krystynie
Annie Kamińskim po śmierci Józefa Kazimierza Hlinieckiego wojskiego starodubowskiego, 14
V 1708, s. 95–96.
38. Nadanie dóbr Pelykany, Relykany Jerzemu i Elżbiecie Szotkowskim po śmierci Jana
Delamarsa, 15 V 1708, s. 97–98.
409
39. Nadanie wsi Gornice w pow. lidzkim Janowi i Teresie z Hlebnickich Scipionom po
śmierci Kazimierza Frąckiewicza sędziego z. lidzkiej, 21 V 1708, s. 99–100.
40. Nadanie wójtostwa prużańskiego Janowi Dzikowskiemu po śmierci Towiańskiego, 25
V 1708, s. 101–102.
41. Nadanie młyna i zaścianka Śmilgie w pow. upickim Antoniemu Białłozorowi po
śmierci Jerzego Zawadzkiego, 25 V 1708, s. 103–104.
42. Nadanie wójtostwa janiskiego w ekonomii szawelskiej Andrzejowi M. Karpiowi
oboźnemu żmudzkiemu po rezygnacji Stefana Kazimierza Karpia, 25 V 1708, s. 105–106.
43. Konsens na przelanie praw dożywotnich do wioski Pogierwinie alias Jodajcze w ks.
żmudzkim przez Stefana Kazimierza Karpia na Franciszka Karpia horodniczego żmudzkiego, 25
V 1708, s. 107–108.
44. Nadanie dzierżawy Mergunoki Janowi Sołłohubowi po śmierci Zbigniewa Pisarskiego,
25 V 1708, s. 109–110.
45. Konsens na zrzeczenie się praw do star. szyrwinckiego i mejszagolskiego przez
Kazimierza Paca na rzecz Józefa Paca, 30 V 1708, s. 111–112.
46. Konsens na zrzeczenie się dzierżaw pińskich przez Kazimierza Paca na rzecz
Krzysztofa Paca, 30 V 1708, s. 113–114.
47. Nadanie dóbr Pelikany w wojew. wil. Janowi i Zofii z Kruhelskich Chojnowskim po
śmierci Jana Delamarsa, 8 V 1708, s. 115–116.
48. Nadanie dzierżawy Ziołów w wojew. brzeskim Stanisławowi Antoni i Konstancji z
Potockich Szczukom po śmierci [Anny B. z Kopciów] Sapieżyny wojewodziny wil., 8 VIII
1708, s. 117–118.
49. Konsens na zrzeczenie się star. luboszańskiego przez [Michała Józefa] Sapiehę na
rzecz nieznanej osoby, 10 VI 1708, s. 119–120.
50. Konsens na zrzeczenie się leśnictwa niemonojskiego przez Michała Sapiehę pis. p. lit.
na rzecz Augustyna Dominika Kościuszki sędziego grodzkiego trockiego i jego żony, 10 VII
1708, s. 121–122.
51. Konsens na rzecz zrzeczenia się star. retowskiego przez Michała Sapiehę na rzecz NN,
10 VI 1708, s. 123–124.
52. Konsens na zrzeczenie się dzierżawy Krajwiany w leśnictwie mereckim i
Anusowszczyzny na rzecz Bogusława i Joanny Malickich Hryniewskich, 30 VI 1708, s. 125–
126.
53. Nadanie dzierżawy Ołupin Kazimierzowi Złotkowskiemu po śmierci Józefa
Krajewskiego regenta kor., 21 VII 1708, s. 127–128.
410
54. Nadanie wsi Mejże w pow. wielońskim Jozafatowi Michałowi Karpiowi podstolemu
smoleńskiemu po śmierci Uzumeckiego, 25 VII 1708, s. 129–130.
55. Konsens na zrzeczenie się star. kowieńskiego przez Michała Paca na rzecz Krzysztofa
Paca, 30 VII 1708, s. 131–132.
56. Konsens na zrzeczenie się 6 włók we wsi Anczławka w pow. kowieńskim przez Józefa
i Felicjannę Iwaszkiewiczów na rzecz Piotra i Ludwiki Bremówny Łaszczów, 18 VIII 1708, s.
133–134.
57. Konsens na ustąpienie 7 włók w starostwie oniskim przez Stefana i Beatę
Szwykowskich na rzecz Jana i Beaty Wilkanców, 20 VII 1708, s. 135–136.
58. Konsens na zrzeczenie się starostwa grodzieńskiego przez Michała Józefa Sapiehę pis.
p. lit. na rzecz Kazimierza Kryszpin Kirszensteina, 3 IX 1708, s. 137–138.
59. Konsens na zrzeczenie się włók we wsi Kowniszki i Trydonie w wojew. trockim przez
Augustyna Dominika i Zofię z Wolskich Kościuszków na rzecz syna, 15 IX 1708, s. 139–140.
60. Konsens na zrzeczenie się praw do włók i morgów nazwanych Skajście w wojew.
trockim przez Augustyna Dominika Kościuszkę na rzecz syna, 15 IX 1708, s. 141–142.
61. Konsens na zrzeczenie się praw do star. uszpolskiego przez Stanisława Antoniego i
Konstancję Marię z Potockich Szczuków na rzecz Antoniego Butlera i Franciszki ze Szczuków,
jego żony, 22 X 1708, s. 143–144.
62. Konsens na zrzeczenie się praw do star. preńskiego i leśnictwa bierstańskiego w pow.
kowieńskim przez Konstancję Butlerową na rzecz Antoniego Butlera i jego żony Franciszki ze
Szczuków, 3 XI 1708, s. 145–146.
63. Nadanie wsi Nartyki, Igniki, Pojeziory i zaścianka Ezeliszki w pow. korszewskim
Kazimierzowi Szumskiemu sędziemu wojsk lit. po śmierci Michała Rymszy, 3 XI 1708, s. 147–
148.
64. Nadanie wsi Bruszki alias Dziaki Kazimierzowi Szumskiemu po śmierci Michała
Rymszy, 3 XI 1708, s. 149–150.
65. Konsens na zrzeczenie się praw do dóbr Wojszyłły w pow. kowieńskim przez
Stanisława Żołtowskiego na rzecz syna Jędrzeja Marcina, 21 XI 1708, s. 151–152.
66. Konsens na zrzeczenie się praw do dóbr Borki w pow. kowieńskim z wsią Kumecmi
przez Helenę Zabłocką Makowską na rzecz Jana Izydora Narwojszewicza i jego żony Zofii z
Makowskich, 27 XI 1708, s. 153–154.
67. Nadanie wsi Kaule w pow. wiłkomierskim Janowi Bortkiewiczowi po śmierci
Kazimierza Dowgiałły Zawiszy, 21 XI 1708, s. 155–156.
411
68. Nadanie star. rzeżyckiego w ks. inflanckim Karolowi Stanisławowi Radziwiłłowi po
śmierci Korffa, 20 XII 1708, s. 157–158.
69. Nadanie dóbr Sutrańce i Nielubańce Krzysztofowi Lwowiczowi po śmierci Jana
Lwowicza, 18 II 1709, s. 159–160.
70. Konsens na zrzeczenie się leśnictwa Niemonoje i Grażyszki przez Augustyna
Dominika Kościuszkę na rzecz NN, 28 II 1709, s. 161–162.
71. Konsens na objęcie prawami do dzierżawy Mokra Dąbrowa w pow. pińskim oprócz
Marianny z Wojnów, także Michała Strawińskiego cześnika pińskiego, 25 IV 1709, s. 163–164.
72. Nadanie wójtostwa mozyrskiego Franciszkowi Strawińskiemu po Michale Chaleckim,
25 IV 1709, s. 165–166.
73. Nadanie star. tyrkszlewskiego w ks. żmudzkim Jerzemu Sapieże po śmierci Aleksandra
Ważyńskiego, 12 VI 1709, s. 167–168.
74. Nadanie dzierżawy Sieniawszczyzna z wsiami Joducie i Kowale w pow. oszmiańskim
Gabrielowi Szpilowskiemu po śmierci Michała Skrodzkiego, 26 VII 1709, s. 169–172.
mikr. BN 16852
2583 IV Pol., niem. 1651–1709, b.d., 35 x 21 cm i mniej. S. 406 + k. ochr. 2, S. nie zapis. 81.
Opr. płperg. paryska. Oryg. i kopie. Na grzbiecie naklejka ze złoconym tyt.: „Archiwum
Czartoryskich. X. K. Czartoryski. Cła i komory. 1708”. Na s. 1–3 „Spis dokumentów [...]” ręką
Leona Bentkowskiego. Dok. ponumerowane według „Spisu [...]” czerw. kredką. Na s. 9 piecz.
Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały publiczne i prywatne z XVII i początku XVIII wieku związane z
działalnością Kazimierza Czartoryskiego na urzędzie podskarbiego litewskiego.
PUBLICZNE
SKARB
Regestry litewskich komór celnych
1. Przykomorek borysowski, 1708, s. 327–328, 333–334.
2. Komora dyneburska, 18 V 1708 do 31 VII 1709, s. 373–392, 395–406.
412
3. Komora grodzieńska – regestr cła i donativum kupieckiego, od 4 IV 1708 do 30 IX
1709, s. 311–318, 253–282.
4. Komora jałowska – importancja kwitowego, od 4 IV 1708 do 18 IV 1709, s. 337–362.
5. Komora jurborska – cło stare, od 5 IV 1708 do 5 I 1709, s. 9–30, 37–58, 61–80 oraz
„Errory [...]”, s. 189–190.
6. Komora kowieńska, od 20 II do 8 XII 1708, s. 245–251.
7. Komora mińska, od 1 XI do 30 IV 1709, s. 207–212 oraz reg. kwitowego od 1 II do 1
VIII 1709 s. 213–218, 201–206.
8. Komora mohylowska – cło stare, od 1 IX do 31 V 1709, s. 319–326, 331–332, 335–336
oraz „Errory [...]” s. 333.
9. Komora rzeczycka, od 20 VIII 1708 do 31 V 1709, s. 365–372, w tym errory.
10. Komora wileńska, od 22 IV do 5 VII 1709, s. 81–102, w tym errory, s. 191–194, 107–
158, 163–182, w tym errory.
11. Przykomorki żmudzkie, b.d., s. 252.
12. Kopia kwitu przykomorku przerowskiego wystawionego przez Żyda Ilę Markowicza,
13 II 1708, s. 233–234, kopia współcz.
13. Fragm. rachunku nieznanej komory, b.d., s. 309–310.
14. „Depactatie” na komorach celnych, b.d., s. 225–226.
Ordynacje i pokwitowania z lat 1704–1709
15. Kazimierz Czartoryski podsk. w. lit., Uniwersał do urzędników celnych komory
grodzieńskiej i jurborskiej w sprawie wolnego przewozu Niemnem do Królewca beczek z lnem i
konopiami przez Jurewicza star. nowodworskiego, 25 I 1709, s. 221–224, kopia współcz.
16. Jan Szretter skarbny lit., Pokwitowanie na 20 talarów, 5 talarów, 50 i 25 talarów, 15 III
1709, 14 III 1709, 18 IV 1709, s. 195–200, oryg.
17. Jan Trapiański rewizor komór lit., „Ordinacya jako pisarze na cłach [...] maią się z [...]
obywatelami wileńskimi obchodzić [...]”, 1704, s. 229–230, kopia współcz.
Inne materiały skarbowe
18. „Dekretał” podkom. łuckiego w sprawie zatargu między koniuszym kor. a
podkanclerzyną kor., b.d., s. 283–284, kopia współcz.
19. Notatka w sprawie bezcłowego przewozu konopi i lnu, 1710, s. 219–220.
20. „Regestr rzeczy spisanych na wicinach [...] Wołka pisarza nowogrodzkiego [...]”
[pocz. XVIII w.], s. 237–238.
413
21. Drobne rachunki skarbowe, b.d., s. 393–394, oryg.
22. Spis towarów przysyłanych do Wilna przez spółkę „Malherbe i Charge”, b.d., s. 231–
232.
Korespondencja różna w sprawach skarbowych
Listy następujących osób:
23. [Funcken] do [Jana Szrettera] skarbowego lit., 1708, s. 239–242, oryg. i kopia.
24. Magistrat m. Wilna do Kazimierza Czartoryskiego podsk. w. lit. 1708, s. 227–228,
oryg.
25. Ochryncowicz Jan do [Kazimierza Czartoryskiego], 1651, s. 285–288, oryg.
WOJSKO
26. Notatka o potrąceniu pewnej kwoty z żołdu dla dwóch żołnierzy przez NN Żyda,
[1708–1709], s. 329–330, oryg. z podp. po hebrajsku.
KOŚCIÓŁ
27. Wykaz dziesięcin należnych proboszczowi w Zabłudowie, b.d., s. 291–292.
28. Relacja ze sprawy między Hieronimem Poczapowskim bpem łuckim a Mikołajem
Czartoryskim o dobra Medków w pow. łuckim, [przed 1636 r.], s. 307–308, współcz.
PRYWATNE
Kazimierz Czartoryski
29. Suplika od gromady Metkowskiej, b.d., s. 303–306, oryg.
30. „Rachunek szafarzów arendy zabłotowskiej [...]”, 29 VI do 5 IX 1662, s. 297–298.
31. „Wyrachowanie prowentów maiętności żukowskiey [...]”, 1696, s. 299–302.
32. „Puncta do poddanych metkowskich [...] komisarzowi podane”, suplika, 1700, s.
293–296.
33. Świadectwo wydane Łowczyckiemu przez poddanych z Medkowa, 1700, s. 289–290,
oryg.
34. Kwit NN osoby na odbiór pieniędzy od pisarza komory birżańskiej [?] Izraela
Mojżeszowicza, arendarza ponedelskiego i poniemuńskiego, 23 II 1708, s. 235–236, oryg. lub
kopia współcz.
414
mikr. BN 16853
2584 IV Pol. 1679–1728, b.d., 34,5 x 21,5 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 304, s. nie zapis. 40.
Opr. płperg. paryska. Oryg. i kopie. Na grzbiecie złocony tyt.: „Archiwum Czartoryskich.
X. K. Czartoryski. Konnotacye. 1646–1728”. Na s. 1–2 „Spis dokumentów [...]” ręką Leona
Bentkowskiego. Dok. w rkpsie ponumerowane według „Spisu” czerw. kredką. Na s. 9 piecz.
Bibl. Puławskiej.
Akta i materiały publiczne i prywatne z lat 1679–1728 Sieniawskich i Czartoryskich.
PUBLICZNE
SKARB
Akta z lat 1646–1703
1. „Liquidacya summy piąciudziesięciu tysięcy pro bellico wydaney z millionów
moskiewskich do seymu przyszłego ex vi seantus consilij należąca anno 1679”, s. 21–26.
2. „Summarium rationum Th[esau]ri Regni exactionis proventuum Reipublicae videlicet
veteris quartae ordinariae pro stipendiariis Regni [...] pro apparatu bellico [...] ex proventibus
anni 1646 in anno presenti 1647, Ravae [...] exactarum”, 1697–1699, s. 9–20.
Druk:
3. „Instruktarz wybierania cła [...]” wydany przez Michała Serwacego Korybuta
Wiśniowieckiego hetm. p. lit., marsz. sejmowego, 1703, s. 235–238.
PRYWATNE
Rachunki dóbr szkłowskich, siedleckich, wykazy dochodów i towarów z handlu ryskiego
Sieniawskich i Czartoryskich.
Adam Mikołaj Sieniawski
4. Terminata towarów i rachunki handlu ryskiego z dóbr szkłowskich Adama Mikołaja
Sieniawskiego wdy bełskiego, pisane przez Michała Kisiela w latach 1694–1704, b.d., s. 35–50,
415
51–84, 87–142, 145–224, 227–228 oraz Terminata intraty hrabstwa szkłowskiego, ok. 1705 r., s.
225–226; „Regestr rozdaney soli na konopie [...]” w dobrach w l. 1693–1698, s. 27–34, oryg.
Kazimierz Czartoryski podkancl. lit.
5. „Ordinaria [...] doktorowi d’Arnoux na rokach spisane [...]” [wydane lekarzowi
osobistemu księcia K. Czartoryskiego], 1 I do 31 XII 1722, s. 243–246, oryg.
6. „Informacya y decyzya w punktach gospodarskich dana [...] Niwickiemu podczaszemu
trockiemu w Siedlcach [...]” dotycząca dóbr klewańskich, 12 VIII 1722, s. 239–242, oryg.
Izabela z Morsztynów Czartoryska ż. Kazimierza
7. Suplika Macieja Matusika z Chodowa w kluczu siedleckim z adnotacją księżnej dla
Rembielińskiego, administratora klucza, 1727, s. 263–264, oryg.
8. Rachunki zakupu jęczmienia dla arendy siedleckiej, 1723, s. 247–250 oraz rachunki
rozchodu chmielu do browarów, 1723, s. 297–304, oryg.
9. Rachunek wystawiony Rembielińskiemu, 1727, s. 251–252 oryg. oraz wykazy
wydatkowanych sum, 1728, s. 276.
10. Regestry potoczne (skarbu dworskiego) na różne wydatki z lat 1727–1728, s. 265–268,
253, 275, 277–280, .
11. „Regestr reparacyi statków w Wasilewie [...]”, 1727, s. 254.
12. „Regestr pieniędzy strawnych [...]” 14 VIII – 5 IX 1727, s. 256–262, od 5 IX 1728, s.
281–287, oryg.
13. Rachunki pieniężne za różne roboty w dobrach siedleckich, 1727–1728, s. 269–274,
288–289, 292–296, oryg.
14. Listy M. J. Frąckiewiczowej sędziny grodzkiej orszańskiej do komisarzy (dóbr) w
sprawie pobicia sługi, 1705, s. 233–234, oryg.
15. „Regestr kupowania wołów [i koni] poddanym [...]” w dobrach siedleckich, ok. 1728,
s. 290–291, oryg.
mikr. BN 18854
2585 IV Pol., łac., hebr. 1708–1729, b.d., 34,5 x 21,5 cm. K. ochr. 2 + s. 474, druki s. I–XVI.
Pismo wielu rąk.
416
Opr. płperg. paryska. Oryg. rkpsy i druki. S. I–XII, 437–440 luźne. Na s. 1–3 „Spis
dokumentów [...]” ręką Leona Bentkowskiego. Dok. ponumerowane według „Spisu” czerw.
kredką, od nr 2–85. Na grzbiecie naklejka z tyt.: „Archiwum Czartoryskich. [Kazimierz]
Czartoryski. Akta. Konnotacye 1708–1709”. Na s. 9 tytuł jak niżej. Na s. 13 piecz. Bibl.
Puławskiej.
„Contextus quintus instruktarzów, regestrów, rachunków, connotat et id genus za
podskarbiostwa [...] Kazimierza Czartoryskiego [...] podkanclerzego Wielkiego
Xięstwa Litewskiego [...] z pisanych [!] in anni 1708 et 1709”.
Akta i rejestry ceł koronnych i królewskich z poszczególnych komór z lat 1708–1709
Materiały ogólne
1. „Puncta” w sprawie ceł Rzeczypospolitej. Sprawozdanie Kazimierza Czartoryskiego na
Walnej Radzie Warszawskiej, b.d., s. 11–20, kopia współcz.
2. Instruktarz celny W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskieg]o”, 1708, s. I–XVI, druk, uszk.
Wykazy ceł w poszczególnych komorach:
3. Komora brzeska powierzona Wolfowi Kotowiczowi, 3 VIII 1708 – 25 II 1709, s. 23–24,
25–26 oraz regestr kwitowego, s. 27–30, podp. po hebrajsku.
4. Przykomorek filipowski, 1709, s. 391–394.
5. Komora grodzieńska i jałowska - cła odebrane od podpisanego po hebrajsku Lemela
Wulfowicza, 27 II – 31 VII 1709, s. 37–42, 47–64, 71–110.
6. Komora jałowska, 27 I 1708, s. 43–44 podp. po hebrajsku przez Lemela Wulfowicza
oraz cło podwyższone, 18 VI 1709, s. 129–132, podp. Andrzej Puchalski.
7. Komora jurborska, 5 I – 5 IV 1709, s. 435–448 oraz 5 IV – 5 VII 1709, s. 457–474 i
errory, 1708–1709, s. 451–456, 449–450.
8. Kamieniec Podolski, 20 VIII – 12 XI 1708, s. 111–114; IX 1708 – 20 VII 1709, s. 115,
117–120, 121–124; 20 VII 1708 – 23 VII 1709, s. 125–128, podp. po hebrajsku.
9. Komora połocka, 17 VIII 1708 – 21 I 1709, s. 241–252, 255–260 oraz regestr
rachunków, s. 261–262, podp. Jan Koczan pisarz komory.
10. Przykomorek przerowski, od 5 VII 1708, s. 353–358; 5 IV 1708, s. 315–318; 5 X 1708
– 5 I 1709, s. 305–308; I 1709, s. 395–398, spis wykonany przez Lejbę Jakubowicza pisarza
przykomorku, oryg.; od 1 V 1709, s. 407–408, podp. Wojciech Śniatkowski burmistrz.
417
11. Komora stwołowicka od 1 IX – 21 VIII 1709, s. 277–278, 281–282, i errory, s. 279–
280, 283–288, 293–294, 289–292, 265–272, drobne rachunki celne, s. 273–274, 275, 277.
12. Komora wierzbołowska, 1708–1709, s. 295–300, 331–348, prowadzona przez Hilela
Mojżeszowicza; errory, s. 377–378, 303–304, errory, s. 379–382; 399–406, errory, s. 413–414; s.
359–376, 415–434.
13. Przykomorek wisztyniecki, 1708, s. 349–352, 1708–1709, s. 319–324, 383–390, 409–
412, spisane przez Henocha Mojżeszowicza, oryg.
14. Przykomorek wisztyniecki 5 X – 5 XII 1709, s. 309–312 oraz rachunek, s. 325–326,
pisane przez Henocha Mojżeszowicza, oryg.
Deklaracje Trybunałów Skarbowych Radomskiego i
Lwowskiego w sprawach
wojskowych oraz postanowienia Rady Senatu w Jarosławiu w roku 1708
15. „Extracty z ziemstwa Lwowskiego actus Trybunału Skarbowego Lwowskiego in anno
1708 [...]”.
A. „Reasumptio Commissionis hybernalis exercitus Regni Leopoliensis [...]”, s. 137–140,
kopia, bez końca.
B. „Deklaracya Trybunału Skarbowego [...] Lwowskiego o traktamencie woysku”, s. 141–
142, wyciąg uwierzyt. z ks. Sądu Komisarskiego Trybunału.
C. „Deklaracya Trybunału Skarbowego Koronnego Lwowskiego garnizonowi na
Kamieńcu Podolskim y artylerii koronney”, s. 143–144, wyciąg jak niżej.
D. „Deklaracya Commissyi [...] o wystawieniu inflanteryi”, s. 145–152.
E. „Deklaracya [...] o wystawieniu piechot”, s. 153–160.
F. „Deklaracya [...] o dwóch ćwierciach”, s. 161–164.
G. „Deklaracya o trzech ćwierciach [...] woiewództwu sandomierskiemu y ziemi
lwowskiey [...]”, s. 165–166.
H. „Deklaracya [...] o erigowaniu piechot według Conclusum Grodzi[e]ńskiego”, s. 167–
168.
I. „Deklaracya [...] Żydom partykularnym woiewództwa o przekładaniu podatków”, s.
169–170.
J. „Deklaracya na dwie ćwierci maiowe już wypłacone [...] anni 1706 [...] 1707, aby się
woysko liquidowało”, s. 171–172.
K. „Deklaracya o młynowe [...]”, s. 173–174.
L. „Deklaracya [...] poborcom [...]”, s. 175–176.
418
M. „Deklaracya [...] o dziesięcin ćwierciach do liquidacyi [...] deputatom woyskowym”, s.
177–180.
N. „Deklaracya [...] o zapłaceniu dziesięcin ćwierci 1708”, s. 181–182.
O. „Ordinatio Judiciorum Tribunaliciorum Regni Commisorialium Leopoliensium anno
1708”, s. 185–186.
P. „Deklaracya [...] o monetach orlankach”, s. 187–188.
R. „Deklaracya [...] około liquidacyey y ustąpieniu dziesiątego konia przez traktat z
woyskiem a[nn]o 1708”, s. 189–190.
S. „Deklaracya [...] na [...] poborców o ostatniey exekucyi y kaptywacyi”, s. 191–194.
T. Akt Komisji Hibernowej w Satanowie, 1709, s. 203–214, wyciąg uwierzyt. z ks.
starościńskich kamienieckich.
U. „Conclusivum Senatus Consilii Jaroslaviensis a[nn]o 1711”, s. 215–218, kopia współcz.
V. „Decretum inter episcopatum Varmiensem atque Thesaurum Regni, Leopoli A[nn]o
1714”, s. 195–202, kopia współcz.
Dekrety i deklaracje Trybunału Skarbowego Radomskiego
16. Dekret w sprawie między Dawidem Ułanem i dygnitarzami wojew. rawskiego, 1718, s.
235–238, kopia współcz.
17. Dekret w sprawie o wypłatę wojsku podp. przez Stanisława Jana Jabłonowskiego hetm.
w. kor., b.d. [przed 1702 r.], s. 221–228, kopia współcz.
18. Deklaracja Sądu Generalnego Tryb. Radomskiego w sprawie zawieszenia działalności
Sądu do odwołania z powodu sytuacji wojenno–politycznej, 1711, s. 219–220, kopia.
19. Deklaracja tegoż Sądu w sprawie niezapłacenia należności dla wojska, przekazana
Stanisławowi Janowi Jabłonowskiemu marsz. Tryb. Skarb. Radomskiego i hetm. w. kor., b.d.,
[przed 1702 r.], s. 220, 229, kopia współcz.
20. Dekret Sądu Głównego Trybunału Skarbowego Radomskiego w sprawie wypłaty
wojsku, b.d., s. 221–228, kopia współcz.
21. Deklaracja tegoż Sądu „o płaceniu gaż officerskich”, b.d., s. 229–230, kopia współcz.
22. „Deklaracia [tegoż Sądu] o zapłacie regularney woysku”, b.d., s. 230–231, kopia
współcz.
23. Deklaracja tegoż Sądu o „wyprawie piechoty”, b.d., s. 231–232, kopia współcz.
24. „Deklaracya o wypłaceniu assygnacyi przez [...] [Stanisława Szembeka?] prymasa y
[...] marszałka Generalney Confederacyi Sandomierskiey wydanych [...] commisarzom do sądów
z commissarzami [...] cara [...] [Piotra] naznaczonym”, b.d., s. 232, kopia współcz.
419
25. „Limitatio Iudiciorum”, b.d., s. 232–233, kopia współcz.
Varia prywatne
26. „Summaryusz generalny całego hrabstwa szkłowskiego ziemian i poddanych [...]”,
straty w dobrach na skutek przemarszu wojsk szwedz. i ros., 1712, s. 133–134, oryg.
27. „Comput generalny uczynioney rewizyey [...] hrabstwa szkłowskiego [...] po inkursyey
szwedzkiey y moskiewskiey connotowany A[nn]o 1709”, straty w dobrach na skutek przemarszu
wojsk szwedz. i ros., s. 327–330, oryg.
28. „Regestr podymnego miasta Czasznik [i] Kazanówki [...]”, 1727–1729, s. 33–34, oryg.
29. Rachunki za różne towary, b.d., [pocz. XVIII w.], s. 313–314.
mikr. BN 16855
2586 IV Pol., 1706–1712, 31 x 19 cm. K. ochr. 2 + s. 168, nlb. 29.
Opr. płperg. paryska, s. 47–54 luźne. Oryg. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie złoc. tyt.:
„Archiwum Czartoryskich. Rachunki wojskowe nadzwyczajne 1706, 1712” Na s. 13 piecz. Bibl.
Puławskiej.
Adam Mikołaj Sieniawski hetman wielki koronny
„Percepta [y expensa] wszelkich pieniędzy podatków ex[t]raordinaryinych, które się
zaczęły w roku 1706”.
1. Wykazy sum naznaczonych przez sejmik grodzieński dla wojsk moskiewskich,
płaconych z dóbr szkłowskich, bychowskich, 1706–1711, s. 17–48; 1712, s. 53.
2. „Percepta podatku extraordynarijnego na wypłacenie poselszczyzny seymowey [...] w
hrabstwie szkłowskim exequouanego w roku 1712”, s. 49–52.
3. Wydatki ekstraordynaryjne z dóbr szkłowskich, 1706–1707, s. 55–79; 1708–1712, s.
82–115.
4. „Expensa z tegoż przychodu na różne trunki, korzenie w kramach y nabrane mięso u
rzeźników dla przechodzących woysk moskiewskich, kozackich, kałmuckich [...] od 1706” do
1710, s. 118–139.
5. „Expensa tegoż przychodu na expensa różne domowe”, 1705–1712, s. 140–164.
420
mikr. BN 16856
2587 IV Pol. 1765–1766, 43 x 33 cm. K. ochr. 2 + s. 18 + s. nlb. 12.
Opr. płsk. Oryg. Na s. 5 piecz. Bibl. Puławskiej.
August Aleksander Czartoryski
„Rachunek expensy pi[e]niędzy na beymoderunek sporządzony y rozdany w roku
1765 die 24 Junij do roku 1766 do die 24 Junij skączony [!] na infanteryą gar[nizonu]
szkłowskiego [...] spisany” i podpisany przez A. Hermanowskiego.
Na s. 13–14 „Tabella rozdanego na osób 68 beymoderunku [...]”.
mikr. BN 29780
2588 IV Pol. 1766–1768, 61 x 47 cm i mniej. K. ochr. 16 + s. VI + 16 + s. nlb. 12.
Opr. płsk. po konserwacji. Oryg. Na naklejce okł. przedn. Tyt. jak niżej. Na s. 1 piecz.
Bibl. Puławskiej.
August Aleksander Czartoryski
„Rachunek expensy oraz wielkiego y mnieyszego moderunku na infanteryą garni–
[zonu] Szkł[owskiego] spisany od r[ok]u 1766 d[ie] 24 Junij do r[ok]u 1768 d[ie] 24
Junij” podpisany przez A. Hermanowskiego porucznika garnizonu.
mikr. BN 10976
2589 IV Pol., łac. 1724, b.d. 33 x 21 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 484.
421
Opr. płsk. Oryg. i kopie. Pismo kilku rąk. Na naklejce grzbietowej tyt. mało czytelny:
„Mars polski albo summaryusz komputów woysk Rz[eczy]p[ospoli]tey kor[onnych] 1661–
1716”; na s. 2 tytuł ręką Jana Witoszyńskiego. Na s. 2 i 3 tyt. jak niżej. Na s. 3 piecz. Bibl.
Puławskiej.
„Mars Polski władzy hetmańskiey paryeruiący pod walecznym Sieniawskich
księżycem [...] albo summaryusz generalny computów woysk Rzeczyp[ospoli]tey
koronney i innych cathegoryi woiennych za buławy naprzód polney, a potym [!]
wielkiey koroney [...] Adama Mikołaja z Granowa Sieniawskiego [...] kasztellana
krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego [...] succesive przes [!] lata zebrany
roku Pańskiego 1724”.
AKTA PUBLICZNE z lat 1661–1716
SKARB
Akta komisji hibernowych i Trybunału Skarbowego Radomskiego (wyciągi i akta
uwierzyt.).
1. „Limitacya kommissyi hybernowey lwowskiey 1708 anni”, s. 5–8.
2. „Limitacya Trybunału Radomskiego die 25 martij 1700”, s. 37–42, wyciąg współcz.
3. Limita komsji hibernowej w Trybunale Lwowskim, 1708, s. 25–32, oryg.
4. „Limitacya kommissyi [...] w Jarosławiu”, 1709, s. 9–16, oryg. podp. Adama Mikołaja
Sieniawskiego.
5. Limitacja komisji hibernowej, 1709, s. 17–24, wyciąg uwierzyt. w aktach starościńskich
przemyskich.
WOJSKO
Akta z lat 1661–1712
Ordynanse i uniwersały Adama Mikołaja Sieniawskiego
6. Ordynans dla Złotnickiego regim. wojsk kor., 30 I i 1 II 1709 (2), s. 301–302, 367–369,
kopie współcz.
7. Ordynans dla Kunickiego regim. wojsk kor., 1 II 1709, Tarnów, s. 365–366, oryg.
8. Ordynans dla regim. partii mazowieckiej, 1 II 1709, Tarnów, s. 303–304, kopia współcz.
9. Uniwersał do wojska o ochronie dóbr Głębockiego, 2 II 1709, Tarnów, s. 61, oryg.
422
10. Ordynans dla Głogowskiego regim. wojsk kor., II 1709, Tarnów, s. 297–298, kopia
współcz.
11. Ordynans dla regimentarza partii krakowskiej, 1709, s. 299–300, kopia współcz.
12. Uniwersał do wojew. ruskiego, sand. i krakowskiego, b.d., s. 64–66, kopia współcz.
Komputy, sumariusze i specyfikacje wojsk koronnych 1683–1716, b.d.
13. „Comput woyska koronnego z aktów dystrybuty hybernowey ex anno 1683 in annum
1684 ze szczęśliwym powrotem z wi[e]deńskich i strygońskich okazyi [...]”, s. 97–102.
14. Komputy: r. 1699, s. 103–118; 1701, s. 139–150; 1702, s. 119–126; 1703, „w obozie
pod Sie[d]lcami” s. 127–138; 1704, s. 151–162.
15. „Dispositia woyska na partye podzielonego a[nn]o 1704”, s. 163–168 oraz „Dispositia
ludzi [...]”, 1704, s. 169–170.
16. „Comput woyska koronnego według postanowienia seymu lubelskiego [...] podzielony
w Grodnie [...]”, 20 XII 1705, s. 201–212, 177–178, 179–191, 2 egz., 3 cz. we fragm.
17. „Comput woyska koronnego po rozwiązaniu związku podczas commissyi i tractatu w
Łucku odprawionego [...] ex anno 1705 in annum 1706”, s. 217–228.
18. „Connotacya chorągwi [...]”, 1706, s. 193–200.
19. Komputy: 1706–1707, s. 229–240, 241–288; 1708–1709, s. 317–332, 339–364.
20. „Specyfikacya regimentów dragońskich do rekrutów w Jarosławiu die 20 may 1708
rozdanych”, s. 305–314 oraz „Forma rekrutu” formularz pisma – zgody na werbowanie rekruta,
s. 315.
21. „Dispositia woyska [...] dla bliższey z sobą communicatiey uczyniona w obozie pod
Byczyną [...]”, 9 XI 1708, s. 289–296.
22. „Connotacya chorągwi [...] [Franciszka] Głogowskiego regimentarza”, II 1709, s. 373–
376.
23. „Komput woyska koronnego ad mentem postanowienia Walney Rady Warszawskiey
na kampanią podany a[nn]o 1710”, s. 381–400.
24. „Komput woyska [...] in anno 1712 [...]”, s. 405–416.
25. „Komput woyska koronnego [...] za directiey Stanisława Ledochowskiego
podkomorzego krzemienieckiego [...]”, 1716, s. 417–436, oryg. z podp. Józefa Branickiego.
26. „Locatia zimowa woysk koronnych [...] na komput [...]”, 1716, s. 437–476.
27. Komputy: 1716, s. 477–484; sumariusz, s. 55–58.
28. Wykazy sum na wojsko, b.d., s. 53.
423
29. „Artykuły których Je[g]o Kr[ólewska] M[o]ść pozwala woyskom saskim wchodzącym
w komput koronny”, s. 401–404.
Akta wojskowe 1661–1712
30. „Repartitia infanteriey na Walney Radzie Warszawskiey postanowioney po
w[oiewó]dztwach y ziemiach ad portionem taryffy 1661mo z dymów ucznyiona”, s. 85–92, oraz
respons wojska, s. 93.
31. „Deklaracya względem repetibilium summarum ex thesauro Regni erogatarum”,
[1701], s. 45.
32. „Deklaracya respectu przebranych summ w woiewództwie poznańskim i kaliskim”,
[1701], s. 46–47.
33. „Deklaracya ratione przebrania dwóch ćwierci z millionów Jego Królewskiey Mości”,
[1701], s. 47.
34. „Deklaracya ratione summ wziętych z Skarbu pro praesidio Krakowa”, [1701], s. 47–
48.
35. „Deklaracya względem traktamentu [...] panom woyskowym”, [1701], s. 48–49.
36. [Deklaracya] Stanisława Jana Jabłonowskiego kaszt. krak. i hetm. w. kor. na Trybunale
Skarbowym, [przed 1702], s. 43–45.
37. „Deklaracya praesidio Lubomlskiemu”, b.d., s. 49–51, bez końca.
38. „Puncta od woyska Rz[eczy]p[ospo]l[i]tey koronnego p[ropo]nowane w kole
Generalnym woyskowym umówione y tak na commissyę y distributę hybernową, iako też na
Trybunał Skarbowy podane [...] [Adamowi Mikołajowi Sieniawskiemu] hetmanowi wielkiemu
koronnemu w Tarnowie [...]”, 26 II 1709, s. 59–60.
39. Paweł Stanisław Sosnowski, „Dokument krygsrechtowy [...]” w sprawie między
instygatorem wojskowym a oficerami regimentu dragonii gen. Michała Brandta wydany w
obozie pod Strojęczynem, 30 VIII 1709, s. 62–63, kopia współcz.
40.
„Respons
na
instrukcyą
[...]
Kazimierzowi
Steckiemu
podczaszemu
[...]
żytomierskiemu, Michałowi [...] Raciborowskiemu sędziemu [...] woiewództwa wołyńskiego
posłom od [...] hetmanów koronnych”, [1709], s. 63–64, kopia współcz.
41. „Puncta woiewództw wielkopolskich in a[nn]o 1710 lata względem repartitiey na
zimową locatią regimentów saskich”, 5 X 1710, Gdańsk, s. 67–79, kopia.
42. „Punctum laudi conventus particularis Visnensis pro parte conflagratorum [...]”, 1712,
s. 33–36, uwierzyt. wyciąg z ks. zamku lwowskiego.
424
mikr. BN 29795
2590 IV Pol., łac. 1708, 33,5 x 23 cm i mniej. K. ochr. 2 + s. 88, s. nlb. 2.
Opr. sk. tłoczone ramki. Na okł. przedn. stara naklejka z napisem: „No 34”. S. 85–88
luźne; druk. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Connotacya kwarty z dóbr J[ego] K[rólewskiey] M[oś]ci y Rz[eczy]p[ospoli]tey
wydaney na artylleryą koronną y ad massam hyberny [...] według ordynacij
Commissiey Hybernowey annorum 1705 et 1707 pod niebytność intra Regnum [...]
[Jana Jerzego] Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego za quitami [...]
Adama Mikołaja Sieniawskiego [...] hetmana wielkiego koronnego”.
Uwaga: Załączono „Summaria ratio perceptorum distributorum atque retentorum quartae
partis proventuum de bonis Reipublicae [...] anni MDCXCIX”, s. 85–88, druk.
mikr. BN 16857
2591 IV Pol., łac. 1712, 33 x 12,5 cm. K. ochr. 2 + s. 158, s. nlb. 6.
Opr. płsk. oryg. Na grzbiecie naklejka z tyt.: „Taryffa hybernowa 1712”. Na s. 1, 156, 158
piecz. Bibl. Czartoryskich.
Wykazy hiberny z dóbr królewskich i duchownych.
1.
„Tariffa
hibernowa
anni
1712
Rz[eczy]p[ospoli]tey [...]”, s. 1–94.
2. Archidiecezja gnieźnieńska, s. 95–101.
3. Archidiecezja lwowska, s. 102–105.
4. Diecezja krakowska, s. 105–118.
5. Kujawska, s. 119–126.
6. Poznańska, s. 129–134.
425
dóbr
Je[g]o
K[rólewskiey]
M[oś]ci
y
7. Płocka, s. 135–142.
8. Warmińska, s. 142.
9. Łucka, s. 143–145.
10. Chełmińska, s. 146.
11. Przemyska, s. 147–148, 155–156.
12. Chełmska, s. 149–150.
13. „Taryffa duchowa ritus graeci hybernowa [...]”, s. 151–152.
mikr. BN 1902
2592 IV Pol. 1715–1716, 32,5 x 19,5 cm. K. ochr. 2 + s. 172, nlb. s. 27.
Opr. płsk. Na grzbiecie naklejka mało czytelna. „[Dys]pozyc[ya] hy[be]rny [na] woy[sk]o
ko[r]onne 1715/16”. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Akta publiczne z lat 1715–1716.
SKARB
Rachunki pieniężne na wojsko koronne i królewskie 1698–1716
1. „Dyspozycya hiberny na woysko koronne [w roku] 1715/16”, s. 13–26, 153–157.
2. „Specyfikacya largicyi pro anno 1715”, s. 1–12.
WOJSKO
3. „Komput woyska J. K. M. y Rz[eczy]p[ospo]l[i]tey kampaniey in anno 1698 w obozie
pod Mużyłowem [...]”, s. 49–57.
4. Komput kawalerii z r. 1714, s. 29–41, 48; 1715, s. 61–143.
mikr. BN 16858
2593 IV Pol. 1788–1791, 39 x 22 cm. K. ochr. 1 + s. 232, stara paginacja atramentem s. 1–145,
dołączone luźne s. 173–232, nie zapis. s. 102.
426
Opr. płsk. Oryg. Na okł. przedn. naklejka z tyt. cz. nieczytelnym: „Rachunki wydatków
podczas seymu w leciech 1788, 1789, [1790], y podróży do [Krzesz]owic”. Na s. 1 piecz. Bibl.
Puławskiej.
Adam Kazimierz Czartoryski
Rachunki i kwity z czasów pobytu na sejmie w latach 1788–1791 oraz z podróży do
Krzeszowic prowadzona przez sekretarza Daniela Skowrońskiego z własnoręcznymi
podpisami księcia.
1. „Cukiernia w roku 1788 y 1789”, s. 11–13.
2. „Kawiarnia 1788” i 1789 oraz „Kawiarnia w podróży krzeszowickiey w R[oku] 1789”,
s. 17–19.
3. „Piwnica w Roku 1788” i 1789, s. 23–36.
4. „Expensa na piwnicę w podróży krzeszowickiey w R[oku] 1789”, s. 37.
5. „Staynia w R[oku] 1788 y 1789”, s. 29–30.
6. „Expens potoczna” [w czasie podróży do Krzeszowic], s. 41–47, 63–69; rekapitulacja
wydatków podróżnych, VI–VIII 1789, s. 78.
7. „Najem remizów, kupno koni etc.”, s. 49–51.
8. „Largicye”, s. 53–54.
9. „Wydatek na potrzeby xiążąt młodych”, s. 61–63.
10. Rekapitulacje wydatków Warszawie, X 1788–X 1789, s. 69–77, 79.
11. „Kuchnia a die 1 Octobris 1789” [do 1791] w Warszawie, s. 87–89
12. „Cukiernia [...]” w Warszawie, 1 X 1789–1789, s. 91–94.
13. „Kawiarnia [...]” w Warszawie, 1 X 1789–1791, s. 95–97.
14. „Piwnica [...]” w Warszawie, 1 X 1789–1791, s. 99–104.
15. „Potoczny expens [...]” w Warszawie, 1 X 1789–XI 1791, s. 105–135.
16. „Obrachowanie [...] w Warszawie podczas seymu”, X–XII 1789, s. 140–145.
17. Kwity do ekspensy kawiarnianej i kuchennej Pałacu Błękitnego w Warszawie, 1791, s.
173–224.
18. „Rekapitulacya wydatków w podróży do Drezna” [179.?], s. 225–228.
19. „Wydatek na rachunek osobny [...] 1791 y 1792”, s. 229–232.
mikr. BN 16859
427
2594 IV Pol., franc., łac. koniec XVIII w., 36 x 23 cm. S. 338 + K. I., s. nie zapis. 1.
Kopiariusz. Pismo kilku rąk. Opr. sk. Po stronie grzbietowej ślady ramek. Na grzbiecie
naklejka z tyt.: „Si[lva] rer[um] liter[ackie]” ręką Leona Bentkowskiego. Na s. 333–337 „Regestr
manuskryptów [...]” z uwagami o niektórych autorach. Na k. 1 recto notatka Józefa
Łepkowskiego o kupnie rkpsu 26 V 1869, tamże druga notatka Karola Estreichera: Jednocześnie
drugi egzemplarz tego rękopisu nabyła Bibl. Uniwersytetu Jagielloń[skiego] dając za to Kronikę
Stryjkowskiego wydania Mitzlera. Jest to kilkadziesiąt poezyi nie drukowanych jako to
Węgierskiego, Portrety Elżbiet, Fircyk, Wyrok wieży 25/5 /18/69. K. Estreicher”. Na s. 1 piecz.
Bibl. Puławskiej.
Silva rerum literackie oraz akta i materiały publiczne i prywatne z XVII i XVIII
wieku.
PUBLICZNE
KRÓL
1. „Kopia listu Filipa Wołuckiego kasztelana rawskiego do króla Zygmunta III z strony
stawienia pocztu do Prus z Archiwum Pieskowey Skały wyięta [...]”, s. 137–138.
2. „Votum [...] Jana Zamoyskiego [...] r[oku] 1605”, s. 195–197.
3. „Myśli obywatela patryoty nie partyzanta”. Refleksje NN przed nadchodzącym sejmem,
b.d., s. 96–102.
SEJMIKI
4. „Relacya z poselstwa odprawionego przez Feliksa Oraczewskiego na seymiku
poselskim w roku 1776 die 15 julij uczyniona”, s. 102–107.
5. „Relacya z czynności seymowych od [...] Adama Rzewuskiego rotmistrza Kawalerii
Narodowey posła w[oiew]ództwa nowogródzkiego na seymikach relacyinych dnia 5 februara
1783 uczyniona [...]”, s. 226–231.
PRYWATNE
Zbiór wierszy poetów polskiego Oświecenia w odpisach
6. Ancuta Jan, „Do snu”, s. 277.
428
Druk: Nowy Korbut, Oświecenie, T. 6/1, s. 34.
7. Bohomolec Franciszek, „Do P[an]a Łyszkiewicza Prezydenta Warsz[awy] na jego
przysłowie Kurdesz nad Kurdeszami”, s. 233–234. Por. Nowy Korbut, T. 4, s. 276; „Pieśń [Pieśń
po szklaneczce do pioseneczki]”, s. 267–268, Por. Nowy Korbut, T. 4, s. 277.
8. [Brodziński Kazimierz], „Pieśń gwardyacka”, s. 202.
Por. Nowy Korbut, T. 4, s. 306.
9. Dmochowski Franciszek Ksawery, „Kolęda dla narodu na rok 1785–ty”, s. 297–301.
Por. Nowy Korbut, T. 4, s. 412.
10. Hulewicz Benedykt, „Oda na dzień limity Trybunału Koron[nego] Lubel[skiego] w
roku
1779
przez
[...]
Benedykta
Hulewicza
sędziego
deputata
w[oiewódz]twa
czernih[owskiego]”, s. 231–233.
Por. Nowy Korbut, T. 4, s. 505.
11. Karpiński Franciszek, „Pieśń do pospólstwa”, s. 323–324; „Podczas pracy”, s. 323;
„Wieczorem”, s. 323.
12. Kniaźnin Franciszek Dionizy, „Kolęda na rok 1783”, s. 119–120, por. Nowy Korbut, T.
5, s. 119; „Na rocznicę urodzin J. O. Xiążęcia Jmci Adama Czartoryskiego generała ziem
podolskich [...]”, s. 210–211; „Wiersz Jm X. Kniaźnina do Im. P. Mackiewicza Wąsy”, s. 133–
134, 276 „Wirsz o wąsach”, por. Nowy Korbut, T. 5, s. 119.
13. Koblański Józef, ”List do potomności [...]”, s. 191–195, Nowy Korbut, T. 5, s. 125;
„Milczenie. Oda z A. Pope’a”, przekład, s. 79–81,
Por. Nowy Korbut, T. 4, s. 81.
14. Krasicki Ignacy, „Czerwony złoty”, s. 113; „Do J. O. Xiążęcia Stanisława
Poniatowskiego obieżdżającego Polskę”, s. 197–200, por. Nowy Korbut, T. 5, s. 193; „Do
moiego worka”, s. 220–221, por. Nowy Korbut, T. 5, s. 193; „Satyra Klatki”, s. 215–219, por.
Nowy Korbut, T. 5, s. 191.
15. [Mier Albert], „Do Izby Poselskiey”, s. 134–135.
16. Minasowicz Józef Epifani, „Wiek pasterski [przekład z J. B. L. Gersseta]”, s. 184–187,
por. Nowy Korbut, T. 5, s. 324.
17. Naruszewicz Adam, „Do Nayiaśniejszego M. P[an]a Stanisława Augusta króla
polskiego w dzień doroczney koronacyi przy ofiarowaniu czerwonego złotego Władys[ława]
Jagiellończyka”, s. 241–243, por. Nowy Korbut, T. 5, s. 374; „Dyament”, s. 113–114, por. Nowy
Korbut, T. 5, s. 375.
18. Niemcewicz Julian Ursyn, „Duma o Żułkiewskim” [!], s. 330–332, por. Nowy Korbut,
T. 5, s. 390; „Modlitwa powszechna przetłumaczona z Popa [Pope’a] Anglika”, s. 182–183, por.
429
Nowy Korbut, T. 5, s. 403; „Wiersz listowny JM. P[an]a Niemcewicza [...] do J. W[ielmożneg]o
Szymanowskiego [...] z opisaniem podróży odprawioney obieżdżaiąc dobra J. O. Xcia
Czartoryskiego [...] 1783 R[ok]u”, s. 285–290, por. Nowy Korbut, T. 5, s. 390.
19. Rzewuski Adam, „Do Stanisława Potockiego woiewody ruskiego [...]”, s. 326–329,
por. Nowy Korbut, T. 6/1, s. 132.
20. Rzewuski Wacław, „Ode in iacturam Societatis Jesu”, s. 50–51, w jęz. pol. i łac. por.
Nowy Korbut, T. 6, s. 140.
21. Świętorzecki Józef Kazimierz, „Na przyiazd królewski do Warszawy [...]”, s. 203, 204,
por. Nowy Korbut, T. 6/1, s. 314.
22. Trembecki Stanisław, „Do J. W. Im. Xiędza Naruszewicza od Trębeckiego” [!], s. 305–
310; „Do gościa z Heilsbergu”, s. 280–282; „Do Nayiaśnieyszego Pana”, s. 204–207; „Gość w
Heilsbergu do [...] biskupa warmińskiego”, s. 283–285, por. Nowy Korbut. T. 6/1 s. 349; „Na
powrót króla do ozdobioney iluminacyą i tryumfalnymi bramami Warszawy wieżdżaiącego die 8
Decembris 1781 R.”, s. 135–136; „Oda do zniesionego zakonu”, s. 46–47, por. Nowy Korbut, T.
6/1, s. 347 oraz nieznanego autora „Na poprzedzaiącą Odę Replika”, s. 48–50; „Idylle Powązki”,
s. 154–157, por. Nowy Korbut, T. 6/1, s. 347; „Powązki Epigramme”, s. 157, por. Nowy Korbut,
T. 6/1, s. 347 oraz małe fragm. na s. 157; „Wiersz na pochwałę J. W. Kossowskie[ey]
podskarbiny nadworney koronney z okoliczności Jey tańca na Warszawskiey Reducie”, s. 264–
265, por. Nowy Korbut, T. 5, s. 354.
23. [Weichardt Teodor Tomasz], „Do moiey żony”, s. 190–191, por. Nowy Korbut, T. 6/1,
s. 395.
24. Węgierski Tomasz Kajetan, „Organy [...]”, s. 158–177, por. Nowy Korbut, T. 6/1, s.
399, 401; „Poprawa Warszawy”, s. 138; „Portrety pięciu Elżbiet bezstronnym pędzlem
malowany [...]”, s. 240–241, por. Nowy Korbut, T. 6/1, s. 392; „Satyra Fircyk [...]”, s. 157–158;
„Sąd czterech ministrów”, s. 112–113, por. Nowy Korbut, 6/1, s. 399; „Sur l’egalité des
Conditions”, inny tytuł: „List o równości losu ludzkiego”, s. 153–154, por. Nowy Korbut, T. 6/1,
s. 398.
25. [Wolski Mikołaj], „Do W. Jm. Karpowicza proboszcza preńskiego z obligacyi kazania
o miłość Oyczyzny”, s. 211–213, por. Nowy Korbut, T. 6/1, s. 449.
26. Wodzicki Stanisław, „Napis w Łobzowie [...]”, s. 310–312, por. Nowy Korbut, T. 6/1,
s. 440.
27. Woronicz Jan Paweł, „Sielanka Bolechowice”, „Dnia 19 marca 1784 r.”, s. 291–297,
Nowy Korbut, T. 6/1, s. 452.
430
28. [Wybicki Józef], „[...] Autor pierwszych wierszów”, s. 139, por. Nowy Korbut, T. 6/1,
s. 473.
29. Zabłocki Franciszek, „Satyra. Oddalenie się z Warszawy literata na wzór pierszey
satyry P. Boileau”, s. 149–153, por. Nowy Korbut, T. 6/1, s. 489; „Przestroga przyiacielska do X.
Luskiniego pojezuity A[nn]o 1780 z okazyi Gazety Warszawskiey”, s. 117–118; „Portret
Trybunału 1780 zaczętego, a 1781 kończonego”, s. 234–238, por. Nowy Korbut, T. 6/1, s. 401.
30. Załuski Józef Andrzej, „Satire de Boileau”, przekład, s. 144–146; „Vers du Poète de
Barreaux”, właśc. tyt.: „Sonet sławny”, s. 154; „Tłumaczenie Boileau”, s. 146–149 [autorstwo
niepewne].
Wiersze i przekłady autorów nieznanych lub nierozpoznanych
31. „Antyfona Polaka”, s. 183–184.
32. „Bayka. Ismenes ze szczygłem”, s. 302–304.
33. „Wiersz o Kajetanie Sołtyku. [Inc.:] Boday was oblas ...”, s. 83.
34. „Brutus. Tragieddya, Voltaire’a w 5 aktach w przekładzie NN”, k. 1v–s. 45.
35. „Człowiek wychowany na łonie religii do Boga”, s. 313–319.
36. „Cztery wieki kobiet”, s. 272.
37. „Dignam Iove concepit iram”, s. 239–240.
38. „Do domku w Karolinie”, s. 275.
39. „Do domku w Zielonkach”, s. 275.
40. „Do hetmanowey lit[ewskiey] [Aleksandry] Ogiński[ey] y do [18] dam w Sielcach w
tym czasie bawiących się”, s. 324–326.
41. „Do J. W. I. Mci Pani [Józefy] z Mniszchów Potocki[ey] chorążyny koronney na dzień
Jey Imienin s. Józefy”, s. 95–96.
42. „Do J. W. Ogrodzkiego sekretarza wielkiego koronnego w dzień Jego Imienin”, s.
219–220.
43. „Do J.W. Marianny Dębiński[ey] star[ościny] wolbromski[ey] w dzień Jey urodzin”, s.
319–321.
44. „Do Józefy 19 marca”, s. 279–280.
45. „Do [...] Morsztynowey starościny skotnickiey z okazyi Jey urodzin”, s. 65–66.
46. „Do płci piękney”, s. 301–302.
47. „Do siebie samego”, s. 209–210.
48. „Do strumyka”, s. 262–263.
49. „Do Umizgalski”, s. 221–222.
431
50. „Do [...] Wielopolskiey starościny lanckorońskiey z okazyi choroby męża i dzieci.
Oda”, s. 67–69.
51. „Do Wisłoki”, s. 121.
52. „Elogium Pułaskiego”, s. 239.
53. „Epitre à mon habit”, s. 55–56.
54. „Hymn do rycerstwa polskiego [...]”, s. 278–279.
55. Inc.: „Ile ma kropel w sobie ...”, s. 83.
56. „Lament dyskret”, s. 221.
57. „List czyli krótkie zebranie życia P. hrabiego de Cominges”, s. 244–245.
58. „List do prziaciela na wsi mieszkaiącego”, s. 181–182.
59. „List J. P. de Cominges do Matki”, s. 252–262.
60. „Modlitwa. [Inc:] O sprawiedliwy Boże [...]”, s. 138–139.
61. „Myśli dumaiącego nad strumykiem szumiącym”, s. 114–115.
62. „Myśli obywatela w teraźnieyszych okolicznościach polskich R. 1769 in Xbri”, s. 247–
251.
63. „Myśli o czasie”, s. 57–58.
64. „Myśli pewney damy kilka dni bawiącey w Warszawie”, s. 58–60.
65. „Na dom Xcia ex podkomorzego koronnego”, s. 243–244.
66. „Na dzień imienin Teresy”, s. 275.
67. „Na dzień imienin [...] Salomei Morsztynowey starościny skotnickiey”, s. 70–71.
68. „Na dzień urodzin [...] Wielopolskiey starościny lanckorońskiey powinszowanie od
dzieci”, s. 84–85.
69. „Na gniewaiących się o te wiersze”, s. 238–239.
70. „Na imieniny Morstinow[e]y”, s. 265–266.
71. „Na odiazd. [Inc.:] Już mnie żadnemi ...”, s. 83.
72. „Na odiazd. [Inc.:] Trapisz odiazdem swoim ...”, s. 244.
73. „Na odiazd państwa Duninów starostwa zatorskich”, s. 61–63.
74. „Na portret niedobrze utrafiony”, s. 63.
75. „Na powinszowanie [dla Salomei Morsztynowey]”, s. 83–84.
76. „Na powrót senatorów”, s. 213–215.
77. „Na sen Adama”, s. 251.
78. „Na śmierć J. P. Szwykowskiego z rany poiedynku die 21 Januarij R. 1783
odniesiony”, s. 120–121, 187–189, 2 egz.
432
79. „Na zawalenie się domu powały [...] państwa starostwa zatorskich” [Duninów], s. 60–
61, por. wyżej nr 73.
80. Inc.: „Nie wniydzie tyle ziarn maku ...”, s. 82.
81. „Obraz miłości”, s. 276.
82. „Oda do J. W. [Marianny Dembińskiey] starościny wolbromskiey z okazyi bytności
N[ayaśnieyszego] P[ana] w jey domu”, s. 321–322.
83. „Oda moralna”, s. 107–112.
84. „Oda na urodziny J. W. starościny wolbromskiey [Marianny Dembińskiey]”, s. 263–
264.
85. „Oda z Pana Popa [A. Pope], o człowieku”, s. 86–95.
86. „Ode. Sur la guerre”, s. 52–55.
87. „O dobrey matce”, s. 207–208.
88. „Odpowiedź Xcia [...] kanclerza na wiersze chwalące go”, s. 81–82.
89. „O niepodległości”, s. 116–117.
90. „O niestałości żądz ludzkich”, s. 127–133.
91. „O małżeństwie. Myśl Woltera”, s. 189–190.
92. „O prymasie”. [Inc.:] „Bóg prymasa ...”, s. 277.
93. „O równości stanów”, s. 246–247.
94. „Osobność”, s. 77–78.
95. Pieśń. Inc.: „Co żeś Anko uczyniła [...]”, s. 267.
96. Pieśń. Inc.: Daremne są w człowieku siły [...], s. 271–272.
97. Pieśń. Inc.: „Jakaż to stałość [...]”, s. 268–269.
98. Pieśń. Inc.: „Któż kiedy sercu [...]”, s. 272.
99. Pieśń. Inc.: „Nie doznał jeszcze miłości słodyczy [...]”, s. 269.
100. „Pieśń o miłości”, s. 243.
101. „Pieśń o słowiku”, s. 269–270.
102. „Powieść pasterska na imieniny Józefy starościanki skotnickiey”, s. 262.
103. „Powinszowanie matce od córek z poprzedzaiacą między niemi rozmową”, s. 122–
127.
104. „Powinszowanie od Antosia, który ma się kiedyś urodzić Katarzynie”, s. 85.
105. „Prawdziwy przypadek między dwiema kanarkami”, s. 63–64.
106. „Przeproszenie miłości za wirsze do piosnek”, s. 278.
107. „Przy odieździe z domu [...]”, s. 139.
108. „Reflexye oskarżoney o wiarołomstwo żony sędziom podane”, s. 246.
433
109. „Rozstanie Klementyny matki z Poliplem synem”, s. 141–144.
110. „Rządy Boga niedościgłe”, s. 78–79.
111. „Sen wierszem opisany na dzień uroczysty imienia J. W. Maryanny Ożarowski[ey]
kasztellanowy woynickiey”, s. 222–226.
112. „Spór cnoty z urodą”, s. 222.
113. „Stan autora”, s. 202–203, 208–209, 2 egz.
114. „Tenże sam”, s. 113.
115. Tłum. z franc. Inc.: „Rozumiem, że tym nie wzbudzę do złości [...]”, s. 200–201.
116. „Wiersz do piosnek, które mi się nie dają składać”, s. 277–278.
117. „Wiersz do Jm. panny Korduli kasztelanki santockiej”, s. 139–140.
118. „Wiersz na oczy”, s. 85–86.
119. „Wiersz na odiazd Xięstwa Jabłonowskich”, s. 275.
120. „Wiersz na powinszowanie JP. Mokronowskiemu”, s. 266–267.
121. „Wiersz o równości stanów ludzkich”, s. 74–77.
122. „Wi[e]rsz”. Inc.: „Postrzegł Kupido [...]”, s. 304.
123. „Wiersze”. Inc.: „Ach, nieszczęśliwe tkliwe zdanie [...]”, s. 271.
124. „Wiersze”. Inc.: „Już się rozstały ze mną te chwile [...]”, s. 272–273.
125. „Wi[e]rsze”. Inc.: „Kiedy myśl obłąkana [...]”, s. 304.
126. „Wiersze oddane w woreczku JP. NN, Moneta”, s. 276; „Złoto”, s. 276.
127. „Wiersze”. Inc.: „Osłódź surowość [...]”, s. 270.
128. „Wi[e]rsze”. Inc.: „Prawda jest, że cię kocham [...]”, s. 270.
129. „Wiersze starosty dolińskiego z komparacyą ożenienia dla fortuny”, s. 71–73.
130. „Wiersze z francuskiego”. Inc.: „To co miłością zowią [...]”, s. 270–271; Inc.: „Od
pięknych oczu [...]”, 273–274.
131. „Wieśniak szczęśliwy”, s. 312–313.
132. „Wyrok wieży z Rady Nieustaiącey na P. Węgierskiego wypadły na podany skrypt
wrażliwy P. Wilczewskiemu [...]”, s. 158.
133. „Z Metastazego”. Inc.: „Chociaż w nas jest myśl mniey dumna [...]”, s. 222.
134. „Życzenie oyca synowi nowożeńcowi”, s. 246.
Prow.: 1. Rkps bez wątpienia należał jako silva rerum do Rzewuskich, o czym świadczą
ręce kopistów, sposób wpisywania tekstów i układ np. od s. 47–107 (ramki), podobny do
rękopisów Muzeum Narodowego w Krakowie, sygn. 28 oraz sygn. 88.
434
2. Na k. 1v notatka: „Ta xiążka należy do Jacętego [!] Rogozińskiego pisano w dniu
4–tym listopada roku [1812]” na s. 332 podpis tą samą ręką: „Jacęty Rogoziński”.
3. Rkps zakupiono u Jakuba Possa w 1869 r.
mikr. BN 11006
2595 II Pol. 1873, 21 x 17 cm. K. ochr. 2 + s. 68, s. nie zapis. 6.
Opr. pap. Na s. 1. wydrukowany tyt. jak niżej, tamże piecz. Bibl. Puławskiej.
„Dokumenta starożytnego rodu Jaśnie Oświeconych Xiążąt Czartoryskich dotyczące,
z ksiąg grodzkich i ziemskich archiwu[m] krakowskiego sumarycznie wypisane
1873”.
Uwaga: Na s. 63–64 tablica genealogiczna Czartoryskich doprowadzona do połowy XIX
w.
mikr. BN 22334
2596 IV Pol., łac., niem. 1459–1767, b.d., 34 x 53 cm i mniej. K. ochr. 4 + s. 112, s. nie zapis.
23.
Opr. płsk. Dok. perg. i pap. Sztuk 24. Oryg. i kopie. Na grzbiecie tyt.: „Dokumenta”. Na k.
2 nlb. ręką Józefa Łepkowskiego notatka: „Od X[iędza] J[ózefa] Polk[owskiego]”. Na s. 2, 13,
25, 80 piecz. Bibl. Czartoryskich.
Zbiór różnych dokumentów do historii Polski od XV do XVIII w.
PUBLICZNE
KRÓL
Polska
Stanisław Leszczyński
435
1. Uniwersał wzywający do obrony ojczyzny i udzielenia mu poparcia, 15 X 1733, Gdańsk
s. 7–8, formularz drukowany z podp. Leszczyńskiego i sekr. Józefa Skrzetuskiego.
SEJM
2. List żelazny Kazimierza Jagiellończyka wystawiony dla posłów z Torunia udających się
na sejm w Piotrkowie, 15 XI 1459, Pyzdry, s. 9–10, dok. bez uwierzyt., współcz.
URZĘDY
3. August III, Formularz nominacji na woźnego sądowego, bez wpisania osoby, daty i
miejsca, 1732 [?], s. 19–22, oryg. z podp. Jana Małachowskiego podkancl. kor.
SKARB
4. Pismo Jana Kiszki star. brzeskiego do wójtów i rajców m. Sokołowa zawiadamiające o
arendzie danej Wojciechowi Joanowskiemu, 10 XI 1591, Ciechanowiec, s. 31–32, oryg.
KOŚCIÓŁ
5. Zygmunt I Stary król, Zatwierdzenie uposażenia kościoła w Miłobędzu, 3 V 1526,
Gdańsk, s. 55–56, kopia perg. późn.
Por. J. Tomaszewicz, Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w
Krakowie, T. II, Kraków 1991, nr 840.
6. Jan Gembicki bp płocki, Nominacja kleryka Władysława Krasińskiego na proboszcza
kolegiaty płockiej, 9 I 1664, Warszawa, s. 25–26, oryg.
MIASTA
7. List Jana Zygmunta margrabiego i elektora brand. do Mathiasa Białobłockiego
notariusza chełmińskiego, 21 VI 1640, Kolonia, s. 15–18, oryg.
8. Jan Kazimierz król, Dekret w sprawie Żyda Mojżesza Winera z Poznania na instancję
Teodora Duka i Egidiusza Tibaut`a kupców gdańskich, 20 V 1654, Warszawa, s. 1–2, oryg.
9. „[...] Kopia praw cechowych w mieście Łobżenicy przez [...] panów dziedzicznych
różnym [...] cechom nadana, roku Pańskiego 1767 przepisana”, s. 83–106, osobna paginacja
atramentem. Zawiera dok. prawne cechów: piwowarskiego, kowalskiego, garncarskiego,
krawieckiego, szewskiego, kuśnierskiego z lat 1612–1700 wystawione przez Andrzeja Karola
Grudzińskiego wdę pomorskiego, Stefana Grudzińskiego, Władysława Korzboka i Andrzeja
Krotowskiego, współcz.
436
PRYWATNE
10. „Copia über dy helfte der vier moelen her [!] Johan[n] Trost erben vorschriben”.
Dokument Kazimierza Jagiellończyka zabezpieczający Janowi Trostowi swemu słudze a
przedtem mieszczaninowi toruńskiemu, 500 guldenów węgierskich na swojej części, którą
posiada na czterech młynach w Toruniu, 18 X 1460, zjazd w Piotrkowie, s. 11–14, kopia
współcz.
11. Piotr Kmita wda sand., Dokument poświadczający zeznania Feliksa Politalskiego w
sprawie zapisu części swej dziedzicznej we wsi Politanice, dla swego bratanka Jana
Politalskiego, 26 II 1536, Kraków, s. 23–24, oryg. podp. przez Jana Pieniążka podstar. krak.
Druk: Por. J. Tomaszewicz, Katalog, o.c., nr 902.
12. Kontrakt ślubny Stanisława Krasińskiego kaszt. płockiego z Barbarą z Noskowskich
Krzywczycką, zawierający zapis 20 000 złotych polskich dla Jana star. dobrzyńskiego i Adama
Noskowskich synów tejże, na wykup majętności w z. chełmskiej, 24 IV 1652, s. 27–30, oryg.
13. Michał Korybut Wiśniowiecki król, Paszport wystawiony dla Daniela Berholza
mieszczanina elbląskiego udającego się w podróż do Szwecji, 29 VII 1672, Warszawa, s. 3–6,
oryg.
Akta i korespondecja Krzysztofa Stanisława Janikowskiego słynnego fałszerza
dokumentów (1645–1647, b.d.)
Akta
14. Władysław IV, List żelazny dla K. S. Janikowskiego sekr. króla, 13 VI 1647,
Warszawa, s. 45–46, oryg.
15. „Inventarium privilegiorum Janikowskiego”. Kopia wypisu z ks. grodzkich
skarszewskich [Skarszewy], 18 IX 1647, s. 57–68, wykaz dok. sfałszowanych przez
Janikowskiego.
16. Memoriał NN w sprawie fałszerstw niektórych dokumentów przez K. S.
Janikowskiego, [II poł. XVII w.], s. 69–80, współcz.
Listy różnych osób:
17. [Knyszyński] Stanisław, 1647, s. 41–44, oryg.
18. Kuhn Paweł rektor kolegium gdańskiego jezuitów, 1645 (2), s. 33–34, 35–36, oryg.
19. Sperling [...?], 1645–1647 (3), s. 37–40, 49–50, oryg.
20. NN [Stanisław N ...], 1647, s. 47–48, oryg.
437
Varia
21. Gerard Denhoff wda pomorski do ks. Anny de Croy, 1647, s. 51–52, dotyczy K. S.
Janikowskiego, kopia współcz.
Prow.: Zakupiono od ks. Ignacego Polkowskiego w latach 70. XIX wieku.
mikr. BN 22164
2597 IV Niem. 1763–1768, 35 x 22 cm. K. ochr. 2 + s. 354 + s. nlb. 6.
Opr. płsk. zniszcz. s. 9–10 i 343–352 luźne. Pismo jednej ręki. Na grzbiecie naklejka z tyt.
jak niżej. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
„Rachunki z otrzymanych pieniędzy od X[ię]cia Augusta Czartoryskiego i wydanych
na woysko 1763–1768”, parafowane przez księcia.
mikr. BN 22157
2598 IV Pol. 1697, 32 x 20 cm. K. ochr. 2 + s. 368 + s. nlb. 7.
Opr. sk. Oryg. Pismo kilku rąk. Na okł. przedn. naklejka z napisem: „N. 15”. Por. rkps
Bibl. Czart., sygn. 2590. Na tejże okł. u góry napis: „N. 76” i fragm. piecz. lakowej. Na wyklejce
grzbietowej tyt. jak niżej, pisany przez Leona Bentkowskiego, który został powtórzony na
wewn. s. okł. przedn. przez J. Witoszyńskiego oraz NN na k. ochr. i s. 1. Na s. 3 piecz. Bibl.
Puławskiej.
„Liquidacya woysk Rzeczypospolitey Polskiego y Cudzoziemskiego zaciągu na
Trybunale Skarbowym Lwowskim anni 1697mi odprawiona y przez woiewództwa
gdzie płacą biorą, konotowana”, podpisane przez Stanisława Jana Jabłonowskiego
hetm. w. kor. i marsz. Komisji Skarbowej Lwowskiej.
438
mikr. BN 1888
2599 IV Pol., hebr. 1707–1726, 31 x 18,5 cm. K. ochr. 2 + s. 330 + s. IV. S. nie zapis. 59.
Opr. płsk. Stara paginacja atramentem s. 1–270, 280–332; między s. 270 a 280 błąd. Pismo
kilku rąk. Oryg. Na wyklejce grzbietowej tyt.: „Rachunki hetmana Sieniawskiego 1713–1726”
ręką Leona Bentkowskiego. Na okł. przedn. wyklejka ze starym tyt. uszk. Na obu k. ochr.
drobne zapiski rachunkowe i ślady piecz. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
Adam Mikołaj Sieniawski hetman wielki koronny
Ksiąga rachunkowa z lat 1710–1726 zawierająca percepty i ekspensy prywatnych i
publicznych (wojskowych, hibernowych) pieniędzy, prowadzona m. in. przez
Franciszka Szumanczowskiego, J. Witoszyńskiego i Tomasza Falęckiego.
Na s. I tyt.: „Regestr odebranych rzeczy y pieniędzy w gotowiźnie y co potym [!] accessit
na assignatie w ręku nieboszczyka [...] [Aleksandra] Garnuchowskiego będące tudziesz [!]
expensa z nich. R. 1713” pisany przez Franciszka Szumańczowskiego.
1. Na s. 323 własnoręczna notatka: „E[lżbieta] Sieniawska [...] według kwitów oddanych
działo się w [Janowie] [...] apprilis [1] 1726”.
2. Od s. 256–258 licząc od końca rkpsu znajduje się: „Regestr różnych percept i expens w
skarbie [...] [Adama M. Sieniawskiego] woiewody bełskie[g]o, hetmana wielkie[g]o koronne[g]o
in a[nn]o 1710”.
Uwaga: Na niektórych s. doklejone luźne rachunki i pokwitowania. S. III–IV, 9–10, 53a
luźne.
mikr. BN 22147
2600 IV Niem. 1734, 20,5 x 20,5 cm. K. ochr. 2 + s. 98 + s. nlb. 2.
Opr. pap. Na okł. przedn. naklejka pap. z tyt. jak niżej. Na s. 1 piecz. Bibl. Puławskiej.
439
„Rangier–Liste der königlichen Kron–Garde 1734”.
Prow.: Z archiwum Augusta Aleksandra Czartoryskiego.
mikr. BN 22146
440

Podobne dokumenty