Umowa kupna sprzedaży motocykla

Transkrypt

Umowa kupna sprzedaży motocykla
…..................................................
(miejscowość i data)
Umowa kupna sprzedaży motocykla
Sprzedawca
Imię i nazwisko: …................................................................................................................................
Adres zamieszkania: …..........................................................................................................................
Nr PESEL: ….........................................................................................................................................
Nr NIP: …..............................................................................................................................................
Kupujący
Imię i nazwisko: …................................................................................................................................
Adres zamieszkania: …..........................................................................................................................
Nr PESEL: ….........................................................................................................................................
Nr NIP: …..............................................................................................................................................
Pkt.1
Przedmiotem umowy jest (1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, …....) ..................................................... motocykla
Marka: ....................................................................................................................................................
Model: ....................................................................................................................................................
Pojemność silnika: ........................................ Rok produkcji: ...............................................................
Nr ramy: ….............................................................................................................................................
Nr rejestracyjny: …................................................................................................................................
Uwagi: …...............................................................................................................................................
Pkt.2
Sprzedawca oświadcza, że motocykl stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw
osób trzecich, a także nie stanowi zabezpieczenia.
Pkt.3
Strony ustaliły wartość motocykla na kwotę: …....................................................................................
słownie: …..............................................................................................................................................
Pkt.4
Sprzedawca przenosi na rzecz Kupującego własność motocykla określonego w punkcie 1 niniejszej
umowy za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy.
Pkt.5
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
Pkt.6
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
…..................................................
(sprzedawca)
…..................................................
(kupujący)

Podobne dokumenty