Ciao II 21 e.s.i. Turbo

Transkrypt

Ciao II 21 e.s.i. Turbo
INSTR
UKCJ
A OBSŁUGI
INSTRUKCJ
UKCJA
INST
ALO
WANI
A I K
ONSER
WACJI
KONSER
ONSERW
INSTALO
ALOW
ANIA
GAZO
WEGO K
OTŁA GRZEWCZEGO
GAZOWEGO
KO
Ciao II 21 e.s.i. Turbo
caldaie
kotły i podgrzewacze
Gazowy kocioł grzewczy spełnia podstawowe wymagania następujących rozporządzeń:
- Rozporządzenie dot. gazu 90/396/EWG
- Rozporządzenie dot. sprawności 92/42/EWG
- Rozporządzenie dot. zgodności elektromagnetycznej 89/336/EWG
- Rozporządzenie dot. niskiego napięcia 73/23/EWG
i w związku z powyższym posiada znak CE
0694
0694BN3905
W niektórych częściach instrukcji użyte zostały umowne oznaczenia:
!
UW
A G A = w odniesieniu do czynności wymagających szczególnej ostrożności oraz
WA
odpowiedniego przygotowania
ZABRONIONE
ZABR
ONIONE = w odniesieniu do czynności, które w żadnym wypadku NIE MOGĄ być wykonane
SPIS TRE
ŚCI
TREŚ
1
WAR
UNKI BEZPIECZEŃSTW
A
ARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
str.
2
OPIS URZĄDZENI
A
URZĄDZENIA
str. 5
str. 5
str. 6
str. 6
str. 7/8
str. 9
str. 9
str. 10
str. 11
str. 12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
MONT
AŻ K
OTŁA
MONTAŻ
KO
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
Warunki instalowania kotła
Zawieszenie kotła na ścianie oraz podłączenie hydrauliczne
Podłączenie elektryczne
Podłączenie gazu
Odprowadzanie produktów spalania oraz dopływ podtrzymującego
spalanie powietrza
Napełnianie instalacji
Opróżnianie instalacji
Opróżnianie obiegu c.w.u.
UR
UCHOMIENIE ORAZ SPOSÓB DZI
AŁANI
A
URUCHOMIENIE
DZIAŁANI
AŁANIA
4.1
4.2
4.3
4.4
5
Opis
Elementy funkcyjne kotła
Panel sterowania
Dane techniczne
Materiał na wyposażeniu
Wymiary i przyłącza
Obieg hydrauliczny
Schemat elektryczny
Schemat działania
Podłączenie termostatu środowiskowego i / lub
programatora dobowo-godzinowego
Czynności wstępne
Uruchomienie urządzenia
Regulacje
Zmiana rodzaju gazu
KONSER
WACJ
A
ONSERW
CJA
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Konserwacja zwyczajna
Konserwacja specjalna
Obsługa gwarancyjna
Obsługa pogwarancyjna
Kontrola parametrów spalania
INSTR
UKCJ
A OBSŁUGI
INSTRUKCJ
UKCJA
4
str. 13
str.
str.
str.
str.
str.
14
14
15
15
16
str.
str.
str.
str.
16
18
18
18
str.
str.
str.
str.
str.
19
19
19
21
23
str.
str.
str.
str.
str.
str.
25
25
25
25
25
26
str. 27
3
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1 WAR
UNKI BEZPIECZEŃSTW
A
ARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
!
!
!
!
!
!
!
caldaie
!
Nasze kotły zostały skonstruowane
a
następnie
sprawdzone
w
najmniejszych szczegółach, aby
uchronić użytkownika i instalatora
przed
jakimkolwiek
niebezpieczeństwem.
W
celu
uniknięcia
porażenia
prądem
elektrycznym
instalator
po
zamontowaniu urządzenia musi
sprawdzić poprawność podłączeń
elektrycznych a w szczególności to
czy żaden z przewodów nie wystaje
z obudowy ochronnej
Niniejsza instrukcja instalacji stanowi
- wraz z instrukcją obsługi
przeznaczoną dla użytkownika nieodłączną część urządzenia: należy
więc upewnić się, czy wchodzi w
skład jego wyposażenia, również w
razie przekazania go innemu
właścicielowi czy użytkownikowi lub
przeniesieniu go do innej instalacji.
Instalacja kotła oraz wszelkie inne
czynności serwisowe i konserwacyjne
muszą być wykonane przez
Autoryzowany Serwis Beretta zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Instalator
ma
obowiązek
podstawowego
przeszkolenia
użytkownika z zakresu obsługi
urządzenia oraz bezpieczeństwa.
Kocioł powinien być użytkowa ny
zgodnie z przeznaczeniem. Wyklucza
się wszelką odpowiedzialność
pr oducenta/impor tera, z powodu
szkód wynikających z błędnej
instalacji, regulacji, konserwacji lub
niewłaściwego użytkowania.
Po usunięciu opakowania należy
upewnić się, czy urządzenie jest
ko mpletne i nieuszkodzo ne. W
przeciwnym
wypadku
należy
na tychmiast zwrócić się do
sprzedawcy, u którego zostało ono
zakupione.
Spust zaworu bezpieczeństwa musi
być podłączony do właściwego
systemu
zbierająco
odpr owadzającego.
Pr oducent/
impor ter urządzenia nie po nosi
odpowiedzialności za ewentualne
szkody spowodowane zadziałaniem
zaworu bezpieczeństwa.
Podczas instalacji należy pouczyć
użytkownika, że:
- w razie wycieków wody należy
zamknąć jej dopływ i natychmiast
zwrócić się do Autoryzowanego
Serwisu Beretta
- ciśnienie robocze w instalacji musi
zawierać się pomiędzy 1 a 2 bar i
nie może przekroczyć 3 bar. W razie
po trzeby
należy
wezwać
Autoryzowany Serwis Beretta
- w razie nie użytkowania kotła przez
dłuższy okres czasu należy wykonać
przynajmniej następujące czynności:
- ustawienie wyłącznika głównego
urządzenia oraz wyłącznika
głównego całej instalacji w pozycji
“wyłączony”
- zamknięcie kurków gazu oraz wody,
zarówno obiegu centralnego
ogrzewania, jak i ciepłej wody
użytkowej
- opróżnienie obiegu centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej,
jeśli
zachodzi
niebezpieczeństwo zamarzania.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy
pamiętać, że:
dzieci oraz osoby niepełnosprawne bez
opieki nie powinny użytkować
urządzenia
niebezpieczne
jest
włączanie
jakichkolwiek urządzeń elektrycznych,
jak na przykład wyłączników,
elektrycznych artykułów gospodarstwa
domowego, itp., jeśli czuje się w
otoczeniu rozchodzący zapach gazu.
W przypadku ulatniania się gazu należy
na tychmiast
wywietrzyć
po mieszczenie o twierając szer oko
okna i drzwi; zamknąć główny kurek
gazu; niezwłocznie skontaktować się z
Autoryzowanym Serwisem Beretta
nie należy dotykać urządzenia mokrymi
lub wilgotnymi częściami ciała i/lub
będąc na boso
przed przystąpieniem do wykonania
czynności związanych z czyszczeniem
należy odłączyć urządzenie od sieci
elektrycznej ustawiając dwubiegunowy
wyłącznik instalacji oraz wyłącznik
główny znajdujący się na panelu
sterowania w pozycji “OFF”
zabronione jest przeprowadzanie
jakichkolwiek modyfikacji urządzeń
zabezpieczających lub regulacyjnych
bez zezwolenia lub odpowiednich
wskazówek producenta/ importera
nigdy nie należy ciągnąć, odłączać,
skręcać przewodów elektrycznych
wychodzących z kotła, nawet wtedy
jeśli jest on odłączony od sieci
elektrycznej
nie należy dopuścić do zatkania lub
zmniejszenia prześwitu o tworów
wentylacyjnych pomieszczenia, w
którym zainstalowany jest gazowy
kocioł grzejny
nie należy pozostawiać pojemników
oraz substancji ła two palnych w
pomieszczeniu,
w
którym
zainstalowane jest urządzenie
nie należy pozostawiać części
opakowania w miejscach dostępnych
dzieciom.
2 OPIS URZĄDZENI
A
URZĄDZENIA
2.1
Opis
Cia
o II e
.s
.i
Ciao
e.s
.s.i
.i.. Turbo jest kotłem wiszącym dla
potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej.
Ten typ urządzenia może być zainstalowany
w każdym typie pomieszczenia spełniającym
wymaga nia techniczne określone w
przepisach.
Główne char
chara
kterystyk
ystykii techniczne kotła to:
a kter
ystyk
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
mikroprocesorowy moduł elektroniczny
kontrolujący wejścia, wyjścia i zarządzanie
alarmami
płynna, elektroniczna modulacja płomienia
na c.o. i c.w.u.
zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą
płomienia
powolny zapłon elektroniczny
wbudowany stabilizator ciśnienia gazu
potencjometr wyboru temperatury c.o.
potencjometr wyboru temperatury c.w.u.
przełącznik OFF- RESET, LATO, ZIMA
czujnik NTC po stronie c.o.
czujnik NTC po stronie c.w.u.
pompa obiegowa z automa tycznym
odpowietrznikiem
by-pass automatyczny
wymiennik bitermiczny, złożony z rurek
skrzydełkowanych zawierający wewnątrz
rurki do przygo towania ciepłej wody
użytkowej
naczynie wzbiorcze 8 litrów
zawór napełniania instalacji c.o.
termomanometr kontroli ciśnienia w obiegu
c.o.
przystosowanie do podłączenia termostatu
pokojowego lub dobowo-godzinowego
system antyblokujący pompy, aktywujący
się po 24 h od ostatniego cyklu załączenia
zamknięta komora spalania
urządzenie jonizacyjnej kontroli płomienia,
które w przypadku braku płomienia odcina
dopływ gazu, sygnalizacja świetlna
presostat c.o.
ter mosta t gra nicznej tempera tur y,
odblokowa nie ręczne, ko ntr olujący
przegrzewanie urządzenia, gwarantujący
bezpieczeństwo całej instalacji
presostat spalin, kontrolujący wentylator,
przewody wydalania spalin i zasysania
powietrza
zawór bezpieczeństwa 3 bar na c.o.
system antyzamarzaniowy.
5
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2.2
Elementy funkcyjne kko
o tła
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Zawór bezpieczeństwa
Presostat c.o.
Pompa
Odpowietrznik
Elektroda zapłonowo-kontrolna
Palnik
Termostat graniczny
Czujnik NTC na c.o.
Presostat spalin
Rurka podciśnienia
Wentylator
Czujnik NTC na c.w.u.
Wymiennik bitermiczny
Naczynie wzbiorcze
Transformator zapłonu
Zawór gazowy
Flusostat
Zawór napełniania
9
10
8
11
7
12
6
5
13
14
15
16
4
17
3
2
18
1
Rys. 2.1
2.3
Pa nel ster
owa nia
stero
19
20
caldaie
19 Dioda sygnalizacyjna stanu pracy kotła
20 Zaślepka pod programator dobowogodzinowy
21 Pokrętło wyboru temperatury c.o.
22 Pokrętło wyboru funkcji
23 Pokrętło wyboru temperatury c.w.u.
24 Termomanometr
24
23
22
21
Rys. 2.2
2.4
Dane techniczne
Maksymalna moc cieplna palnika - obieg c.o. (Hi)
Maksymalna moc cieplna kotła - obieg c.o.
Minimalna moc cieplna palnika - obieg c.o. (Hi)
Minimalna moc cieplna kotła - obieg c.o.
Maksymalna moc cieplna palnika - obieg c.w.u. (Hi)
Maksymalna moc cieplna kotła - obieg c.w.u.
Minimalna moc cieplna palnika - obieg c.w.u. (Hi)
Minimalna moc cieplna kotła - obieg c.w.u.
21 e.s.i. Turbo
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
W
23,2
19952
21,0
18096
7,5
6450
6,0
5141
23,2
19952
21,0
18096
7,5
6450
6,0
5141
120
II2ELwLs3PB/P
PL
230-50
X5D
0,07-0,80
Moc elektryczna/Pobór mocy
Kategoria
Kraj przeznaczenia
Zasilanie
V - Hz
Stopień zabezpieczenia
IP
Straty kominowe i na obudowie przy wyłączonym palniku
%
FUNKCJA C.O.
Maksymalne ciśnienie - temperatura wody
bar-°C
3-90
Minimalne ciśnienie dla poprawnej pracy
bar
0,25-0,45
Zakres regulacji temperatury wody c.o.
°C
40-80
Pompa: ciśnienie tłoczenia
mbar
300
przy przepływie
l/h
1000
Naczynie wzbiorcze
l
8
Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym
bar
1
FUNKCJ
A C
.W
.U
FUNKCJA
C.W
.W.U
.U..
Maksymalne ciśnienie wody
bar
6
Minimalne ciśnienie wody
bar
0,15
Wydatek c.w.u.
∆t 25° C
l/min
12,1
∆t 30° C
l/min
10,1
∆t 35° C
l/min
8,6
Minimalny przepływ c.w.u.
l/min
2
Zakres regulacji temperatury c.w.u.
°C
37-60
Regulator przepływu
l/min
8
CI
Ś NIENIE GAZU
CIŚ
Ciśnienie zasilania gazu G250
mbar
20
Ciśnienie zasilania gazu GZ350
mbar
13
Ciśnienie zasilania gazu G27
mbar
20
Ciśnienie zasilania gazu Propan
mbar
36
PODŁĄCZENIA
Zasilanie - powrót c.o.
Ø
3/4”
Wejście - wyjście c.w.u.
Ø
1/2”
Wejście gazu
Ø
3/4”
WYMI
AR
Y K
OTŁA
YMIAR
ARY
KO
Wysokość
mm
740
Szerokość
mm
400
Głębokość
mm
338
Waga kotła
kg
32
PRZEPŁY
W (G20)
PRZEPŁYW
Przepływ spalin
Nm3/h
43,411
Przepływ powietrza
Nm3/h
41,085
Przepływ masowy spalin (max.-min.)
gr/s
14,82-17,77
WENT
YLA
TO R
WENTYLA
YLAT
Ciśnienie szczątkowe przy rurach koncentrycznych
mbar
0,2
Ciśnienie szczątkowe kotła bez rur kominowych
mbar
0,35
ZEST
AW SP
ALIN: K
ONCENTR
YCZNY
ZESTA
SPALIN:
KONCENTR
ONCENTRY
Średnica
mm
60-100
Maksymalna długość
m
4,25 (3,30**)
Skrócenie z powodu kolanka 45° / 90°
m
0,5/0,85
Otwór przelotowy w ścianie
mm
105
ZEST
AW SP
ALIN: R
OZDZIELONY
ZESTA
SPALIN:
ROZDZIELONY
Średnica
mm
80
Maksymalna długość
m
20 + 20
Skrócenie z powodu kolanka 45° / 90°
m
0,5/0,8
NOx
klasa 2
EMISJ
A SP
ALIN G20*
EMISJA
SPALIN
Maksymalnie
CO b.w. poniżej
p.p.m.
110
CO2
%
6,35
NOx b.w. poniżej
p.p.m.
160
∆t spalin
°C
123
Minimalnie
CO b.w. poniżej
p.p.m.
190
CO2
%
1,70
NOx b.w. poniżej
p.p.m.
110
∆t spalin
°C
85
* Weryfikacja przeprowadzona z rurami koncentrycznymi ø 60-100, 0,85m. - temperatura wody 80-60°C - kołnierz spalin ø 42
** Instalacja typu C22
7
INSTRUKCJA OBSŁUGI
caldaie
PARAMETR
Y
ARAMETRY
G20
GZ350
G27
PR
OP
AN
PROP
OPAN
36 (367,1)
Nominalne ciśnienie zasilania
. . . .
mbar (mm H2O)
20 (203,9)
13 (132,6)
20 (203,9)
Minimalne ciśnienie zasilania
. . . .
mbar (mm H2O)
13,5 (137,7)
10,5 (107,1)
17,5 (178,5)
21 e.s.i. Turbo
Palnik główny:
liczba 12 dysz. . . . . . .
Maksymalne zużycie gazu dla c.o . . . .
. . . . .
Maksymalne zużycie gazu dla c.w.u . . .
Ø mm
Sm3/h
1,3
1,6
1,5
2,45
3,41
2,99
2,45
3,41
2,99
kg/h
Sm3/h
1,80
. . . . . . kg/h
Minimalne zużycie gazu dla c.o . . . . .
3
Sm /h
0,72
1,80
0,79
1,10
0,97
. . . . . . kg/h
0,58
Minimalne zużycie gazu dla c.w.u . . . . . Sm3/h
. . . . . . . kg/h
0,79
Maksymalne ciśnienie gazu na palniku c.o
mbar. .
9,20
8,50
7,80
35,00
mm. H2O
93,81
86,68
79,54
356,90
mbar .
9,20
8,50
7,80
35,00
mm. H2O
93,81
86,68
79,54
356,90
Maksymalne ciśnienie gazu na palniku c.w.u
Minimalne ciśnienie gazu na palniku c.o.
Minimalne ciśnienie gazu na palniku c.w.u.
1,10
0,97
0,58
mbar .
1,00
1,00
0,90
4,20
mm. H2O
10,20
10,20
9,18
42,83
mbar .
1,00
1,00
0,90
4,20
mm. H2O
10,20
10,20
9,18
42,83
Uwaga: tarowanie musi być przeprowadzone z odłączonym wtykiem kompensacji i zdjętym kapturkiema.
2.5
Ma
ter
iał na wyposażeniu
Mater
teriał
Kocioł jest dostarczany w opakowaniu z
kartonu; aby go rozpakować należy wykonać
następujące czynności:
- położyć kocioł na ziemi na dłuższym boku
- przeciąć taśmę zamykającą
- odchylić skrzydła kartonu
- przeciąć
kar ton
wzdłuż
linii
wydrukowanych na opakowaniu.
Na wyposażeniu ko tła znajduje się
następujący materiał:
- woreczek plastikowy zawierający:
- instrukcję obsługi
- 2 pierścienie Ø 42, 46 mm
- kartę gwarancyjną
- listę serwisową
- dodatkowe akcesoria:
- zawór gazowy
- listwa górna
9
Rys. 2.3
woda - gaz
2.6
Wymiar
y i przyłącza
ymiary
Rys. 2.4
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2.7
Obieg h
ydr
a uliczn
y
hydr
ydra
uliczny
N
O
M
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
P
L
I
H
Q
G
R
F
E
D
C
B
Wejście zimnej wody
Wyjście c.w.u.
Zasilanie c.o.
Powrót c.o.
By-pass automatyczny
Zawór bezpieczeństwa
Pompa z odpowietrznikiem
Presostat wody
Naczynie wzbiorcze
Palnik
Czujnik NTC na c.o.
Wymiennik bitermiczny
Regulator przepływu
Czujnik NTC na c.w.u.
Zawór napełniania
Flusostat
Rys. 2.5
A
CZUJNIK
NTC NA C.O.
CZUJNIK NTC
NA C.W.U.
Rys. 2.6
Zależność wydajności pompy w funkcji
przepływu wody przedstawia poniższy
wykres. Należy pamiętać, że kocioł
pracuje tylko wówczas, kiedy w
wymienniku głównym jest odpowiedni
przepływ wody. W tym celu kocioł jest
wyposażony w automatyczny by-pass,
który zapewnia odpowiedni przepływ wody
w wymienniku niezależnie od stanu
instalacji grzewczej.
500
450
Trz
e
400
CIŚNIENIE (mbar)
caldaie
Wydajność pompy
Dr
350
ug
a
300
Pie
r
250
ws
200
za
prę
150
dk
oś
pr
ęd
cia
ko
prę
dk
oś
ć
ść
ć
100
50
0
0
Rys. 2.7
100
200
300
400
500
600
700
800
900
WYDAJNOŚĆ (l/h)
1000
1100
1200
1300
1400
Rys. 2.8
Bezpiecznik
2 AF
brązowy
żółty-zielony
niebieski
brązowy
niebieski
brązowy
niebieski
ZAWÓR
GAZOWY
czarny
czarny
różowy
czerwony
ZALECANA POLARYZACJA .L-N.
czarny
czarny
czerwony
11
czarny
czarny
czerwony
czerwony
czarny
czarny
czerwony
czerwony
niebieski
brązowy
brązowy
niebieski
Elektroda
A/R
2.8
Schema
ktr
yczn
y
Schematt ele
elektr
ktryczn
yczny
INSTRUKCJA OBSŁUGI
caldaie
2.9
Schema
iała
nia
Schematt dz
działa
iałania
ZALECANA POLARYZACJA .L-N.
Rys. 2.9
P1
Potencjometr regulacji
temperatury c.w.u.
P2
Potencjometr regulacji
temperatury c.o.
Przełącznik OFF - lato - zima analiza spalin
P3
F
Bezpiecznik zewnętrzny 2 AF
F1
E.A./R.
Bezpiecznik topikowy 2 A F
Elektroda zapłonowo/jonizacyjna
RL1
Przekaźnik sterowania pompą
RL2
Przekaźnik sterowania
wentylatorem
RL4
LED
Przekaźnik zezwolenia na zapłon
Dioda zielona obecność zasilania
P4
Potencjometr regulacji minimum
na c.o.
P5
Potencjometr regulacji
maksimum na c.o. (jeżeli
przewidziany)
T.A.
P.F.
Termostat środowiskowy
Presostat spalin
T.L.
Termostat temperatury
granicznej
MOD
P
Modulator
Pompa obiegowa
PA
Presostat wody
V
Wentylator
FL
S.R.
Flusostat c.w.u.
Czujnik (NTC) na c.o.
CP08X
Moduł elektroniczny
S.S.
Czujnik (NTC) na c.w.u.
TRF1
OPE
Transformator
Operator zaworu gazowego
JP2
Mostek zerowania czasów kalibrowania
CN1÷CN9 Łączniki
ACF01X
Element zapłonowy
Mostek wyboru gaz metan propan
Mostek konfiguracji użytkownika
TRX
ME
Transformator zapłonu
Kostka połączeń zewnętrznych
JP3
JP4
Dioda czerwona sygnalizacja
nieprawidłowości
Dioda żółta migająca funkcja
kominiarza
2.10
Podłącz
enie ter
mosta
tu śr
odo
wisk
oweg
o i / lub pr
og
tor
a
prog
ogrra ma
mator
tora
odłączenie
termosta
mostatu
środo
odow
isko
ego
dobo
wo-g
odz
ino
weg
o
dobow
o-godz
odzino
inow
ego
Podłączenie bazowe
Termostat środowiskowy musi być podłączony tak jak na
schemacie. Kontakty T.Ś. muszą odpowiadać napięciu
V=230 Volt
mostek termostatu
środowiskowego
Bezpiecznik 2
AF
Bezpiecznik 2
AF
13
Programator dobowo-godzinowy musi być podłączony
tak jak na schemacie usuwając mostek T.Ś. obecny w
kostce 6 polowej. Kontakty programatora muszą
odpowiadać napięciu V=230 Volt
Programator dobowo-godzinowy i T.Ś. muszą być
podłączone tak jak na schemacie usuwając mostek T.Ś.
obecny w kostce 6 polowej. Kontakty programatora i T.Ś.
muszą odpowiadać napięciu V=230 Volt
black
blue
brown
black
blue
brown
czarny
niebieski
brązowy
Bezpiecznik 2
AF
Rys. 2.10
czarny
niebieski
brązowy
Bezpiecznik 2
AF
INSTRUKCJA OBSŁUGI
caldaie
3 MONT
AŻ K
OTŁA
MONTAŻ
KO
3.1
o tła
War
unk
lo
wa nia kko
arunk
unkii insta
instalo
low
Instalacja gazowego kotła grzewczego musi
być przeprowadzona przez wykwalifikowany
perso nel zgodnie z regulującymi to
przepisami. Warunkiem instalowania kotła u
odbiorcy jest zapewnienie dostawy gazu do
celów grzewczych. Wykonanie instalacji
wewnętrznej powinno być zgodne z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Podczas instalowa nia należy zawsze
przestrzegać lokalnych zarządzeń Straży
Pożarnej, zakładu gazownictwa oraz
ewentualnych rozporządzeń władz lokalnych.
LOKALIZA
CJ
A
LOKALIZACJ
CJA
Pomieszczenie, w któr ym ma być
zainstalowany kocioł powinno odpowiadać
obowiązującym przepisom dotyczącym
instalowa nia a para tów gazowych; a
zwłaszcza Rozporządz
eniu Ministr
a
Rozporządzeniu
Ministra
Infr
astr
uktur
y z dnia 12 kw
ietnia 2002
kwietnia
Infrastr
astruktur
uktury
ar
unk
ó w techniczn
ych
r o ku w spr
a w ie w
spra
war
arunk
unkó
technicznych
w inn
y odpo
w iadać b
udynk
ja
k im po
jak
pow
inny
odpow
budynk
udynkii i ich
usytuo
w a nie (Dz.U
usytuow
(Dz.U.. 2002 nr 75 poz. 690
wr
az z pó
źniejszymi zmia
na
mi) i nor
mę
wraz
póź
zmiana
nami)
normę
PN - 91/E - 05009/701 dotyczącą
instalo
w a n i a kko
otłó
w g r zze
ewczych w
ow
ów
p o m i e s z c zze
eniach wyposażonych w
w a nnę lub na
tr
ysk z uw
agi na sto
pień
natr
trysk
uwagi
stopień
za
pe
wnio
nej ochr
o n y ob
udo
wy (IP).
zape
pewnio
wnionej
ochro
obudo
udowy
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych
należy sprawdzić:
- czy zakupiony kocioł jest fabr ycznie
przystosowany do spalania gazu jakim
zasilana jest instalacja gazowa. Rodzaj
gazu do jakiego kocioł został
przystosowany określony jest na tabliczce
znamionowej kotła
- czy kocioł w czasie transportu nie został
uszkodzony. Jeżeli tak, to należy zgłosić
to bezpśrednio u sprzedawcy
- czy instalacja c.o. i grzejniki oraz instalacja
c.w.u. została należycie przepłukana wodą
w celu usunięcia rdzy, zgorzeliny, piasku i
innych ciał obcych, które mogłyby zakłócić
prawidłowe działanie kotła.
MINIMALNA ODLEGŁO
ŚĆ
ODLEGŁOŚ
Aby umożliwić dostęp do wnętrza kotła w celu
wyko nania
nor ma lnych
czynności
ko nserwacyjnych,
niezbędne
jest
uwzględnienie, w momencie jego instalacji,
minimalnych przewidzia nych do tego
odległości.
W celu właściwego umieszczenia kotła na
ścianie, należy pamiętać o tym, że:
- nie może on być zamontowany nad piecem
kuchennym lub innym urządzeniem
służącym do gotowania
- nie wolno pozostawiać w pomieszczeniu, w
którym zamontowany jest kocioł substancji
łatwopalnych
- łatwo nagrzewające się ściany (na przykład
drewniane) muszą być pokryte właściwą
izolacją ochronną.
UW
AGA
UWA
Przed wykonaniem instalacji zaleca się
staranne umycie / oczyszczenie wszystkich
przewodów rurowych gazowego ko tła
grzewczego w celu usunięcia ewentualnych
zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na
właściwe funkcjonowanie urządzenia.
Pod zaworem bezpieczeństwa należy
zainstalować posiadający odpowiednie
odpr owadzenie lejek zbierający wodę,
po trzebny w przypadku jej wycieku
spowodowanego nadmiernym ciśnieniem w
obiegu c.o. Obieg wody użytkowej nie wymaga
obecności zaworu bezpieczeństwa, niemniej
jednak konieczne jest upewnienie się, że
ciśnienie wody w wodociągu nie przekracza 6
barów. W razie niepewności najlepiej jest
zainstalować reduktor ciśnienia.
Prz
ed ur
ucho
mieniem na
leży upe
wnić się,
Przed
urucho
uchomieniem
należy
upewnić
że kkocioł
ocioł jest przystoso
wa ny do spa
la
nia
przystosow
spala
lania
g a z u d o p r o w a d zzo
oneg
o w instalacji
go
zasilającej; można to odczytać z etyk
iety
etykiety
sa
mo
przylepnej na kar
to
nie
samo
moprzylepnej
karto
tonie
nie..
Należy podkreślić, że w pewnych przypadkach
w przewodach kominowych powstaje ciśnienie
i dla tego połączenia poszczególnych
elementów muszą być szczelne.
3.2
Za
w iesz
enie kko
o tła na ścia
nie
Zaw
ieszenie
ścianie
or
az podłącz
enie h
ydr
a uliczne
oraz
podłączenie
hydr
ydra
Kocioł jest wyposażony seryjnie w listwę
służącą do zawieszenie kotła (fig. 3.1).
Umiejscowienie i wymiar y przyłączy
hydraulicznych są następujące:
3/4”
A powrót c.o.
B zasilanie c.o.
3/4”
C podłączenie gazu
3/4”
D wyjście c.w.u.
1/2”
E wejście zimnej wody
1/2”
(F
F)
D
W celu montażu wykonać następujące
czynności:
F ) do ściany i
- przyłożyć listwę górną (F
wypoziomować przy pomocy poziomicy
- nawiercić 4 otwory (ø 8 mm) umieszczone
F)
na listwie (F
- sprawdzić wszystkie wymiary i wywiercić
otwory w ścianie używając wiertła o średnicy
podanej wyżej
- zamocować listwę do ściany wykorzystując
załączone kołki.
Przeprowadzić podłączenia hydrauliczne.
E
C
B
A
Rys. 3.1
3.3
Podłącz
enie ele
ktr
yczne
odłączenie
elektr
ktryczne
Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być
dokonane poprzez obwód z wyłącznikiem
przeciwporażeniowym o prądzie mniejszym niż
30mA.
Uwag
aga!!!
Uw
ag
a!!!
Przy podłączaniu przestrzegać polaryzacji
“linia - obojętny”. Urządzenie działa na prąd
zmienny 230V, 50Hz i ma moc elektryczną
120W.
Należy dokonać podłączenia do przewodu
ochronnego PE zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
przewód zasilający
T.Ś.
bezpiecznik
Przewód uziemienia musi być parę
centymetrów dłuższy od innych.
Zabro nio ne jest wykorzystywa nie r ur
gazowych i / lub wodnych jako uziemienia dla
urządzeń elektrycznych..
Producent/impor ter
nie
ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane brakiem uziemienia urządzenia.
Termostat środowiskowy i / lub programator
dobowogodzinowy muszą być podłączone
zgodnie ze schematem znajdującym się na
stronie 13.
Do połączeń elektrycznych używać przewodu
o napięciu roboczym nie mniejszym jak 500V
i o przekroju co najmniej 3 x 0,75 mm2, o
przekroju zewnętrznym nie większym jak 7mm
z żyłką ochronną..
!
Rys. 3.2
15
INSTRUKCJA OBSŁUGI
caldaie
3.4
Podłącz
enie g
azu
odłączenie
gazu
W celu poprawnej instalacji,
w y kko
orzystać wyłącznie za
wory
aw
g a zzo
ow e
odpo
wiadające
ow
obo
wiązującym prz
episo
m.
obow
przepiso
episom.
Przed wykonaniem podłączenia kotła do sieci
gazowej należy sprawdzić czy:
- rodzaj dostarczanego gazu zgadza się z
typem gazu, do którego przeznaczony
został instalowany kocioł
- przewody rurowe są czyste.
Rur y gazu muszą być dostępne. W
przypadku gdyby rura gazowa miała
przechodzić przez ścianę, musi ona przejść
przez centralny otwór w dolnej części ramy.
Zaleca się zainstalowanie na przewodzie
do prowadzającym gaz odpowiednich
wymiarów filtra, potrzebnego w przypadku,
gdyby w sieci rozdzielczej gazu miały znaleźć
się jakieś drobne zanieczyszczenia stałe.
eniu wyk
onyw
ania podłącz
enia
Po za
kończ
zak
ończeniu
wyko
ywa
podłączenia
do instalacji gazowej należy sprawdzić czy
powstałe podłączenie jest szczelne.
!
3.5
Odpr o w adza nie pr
oduktó
w
produktó
oduktów
spal ania
o rra
az
dopływ
podtrzym
ująceg
o spa
mu
go
all a n i e
po
wietrza
pow
Podczas montowania przewodów wydalania
spalin należy zawsze respektować aktualnie
obowiązujące odpowiednie przepisy.
Wydala nie pr oduktów spala nia jest
zapewnione przez wentylator umiejscowiony
wewnątrz ko mor y spalania, którego
prawidłowe funkcjo nowa nie jest sta le
kontrolowane przez presostat. Kocioł jest
dostarczany bez systemu kominowego; jest
więc możliwe stosowanie zestawów najlepiej
dostosowanych do warunków miejscowych.
W celu za pewnienia odpowiedniego
wydalania spalin i zasysania powietrza
niezbędne jest używanie tylko oryginalnych
zestawów kominowych Beretta, co jest
warunkiem udzielenia
gwarancji na kocioł i przeprowadzenie
prawidłowych połączeń zgodnie z instrukcją
dostarczaną razem z akcesoriami systemów
wydalania spalin.
Bardz
o w
ażne: w niektórych przypadkach
Bardzo
ważne:
przewody wydalania spalin działają pod
ciśnieniem,
a
więc
połączenia
poszczególnych elementów muszą być
hermetyczne.
Do jednego kanału kominowego może być
podłączona większa ilość urządzeń pod
warunkiem, że wszystkie są z zamkniętą
komorą spalania.
Dostępne rodzaje końcówek mogą być
koncentryczne lub rozdzielone.
SYSTEM K
ONCENTR
YCZNY ((Ø 60-100)
KONCENTR
ONCENTRY
Kocioł jest przystosowany fabrycznie do
podłączenia systemu koncentrycznego z
M
L
M
Rys. 3.3
maks. długość
przewodów
rurowych (m)
L)
kołnierz (L
spalin
Do 0,85
ø 42
Od 0,85 do 2
ø 44 (**)
Od 2 do 3
ø 46
Od 3 do 4,25 (*)
nie zainstalowany
strata obciążenia na
każdym kolanku (m)
45°
90°
0,85
0,5
(*) 3,30 dla instalacji typu C22
(**) zamontowany w kotle
zamkniętym otworem zasysania powietrza
M ) (rys. 3.3).
(M
System
koncentr yczny
może
być
ukierunkowany w sposób najdogodniejszy dla
pomieszczenia, przestrzegając maksymalnych
długości podanych w tabeli.
Instalację należy wykonać wg. instrukcji
dostarczonej wraz z zestawem.
Na rys. 3.3 zostały podane wymiary dotyczące
otworów przelotowych w ścianie o Ø 105 mm
w stosunku do płyty nośnej kotła.
W zależności od długości wykorzystanych
przewodów kominowych, należy umieścić
pierścień wybrany spośród znajdujących się
w kotle (zobacz tabela obok).
SYSTEM ROZDZIELONY (Ø 80)
Przewody spalinowe systemu rozdzielonego
mogą być ukierunkowa ne w sposób
najdogodniejszy dla pomieszczenia, należy
zwrócić szczególną uwagę na temperaturę w
miejscu instalacji i długość przewodów
spalinowych.
N)
Przewody wydalania produktów spalania (N
są pokazane na rys. 3.4. Przewód zasysania
powietrza może być podłączony do wejścia
M ) po usunięciu zaślepki przytwierdzonej
(M
śrubami.
L ) może być zdjęty jeżeli
Pierścień spalin (L
zaistnieje taka potrzeba.
Na rys. 3.4 zostały podane wymiary dotyczące
otworów przelotowych w ścianie o ø 85 mm
w stosunku do płyty nośnej kotła.
Tabela podaje dopuszczalne długości
prostoliniowe z założonym kołnierzem i bez
kołnierza.
W zależności od długości wykorzystanych
przewodów kominowych, należy umieścić
pierścień wybrany spośród znajdujących się
w kotle (zobacz tabela obok).
L
M
N
M
Rys. 3.4
maks. długość
przewodów
rurowych (m)
L)
kołnierz (L
spalin
3,5 + 3,5
ø 42
>3,5 + 3,5 ÷ 9,5 + 9,5
ø 44 (**)
>9,5 + 9,5 ÷ 14 + 14
ø 46
>14 + 14 ÷ 20 + 20
nie zainstalowany
strata obciążenia na
każdym kolanku (m)
45°
90°
0,5
0,8
(**) zamontowany w kotle
145
Uwaga: Maksymalna długość pojedynczego
przewodu nie może być większa niż 25m.
Rys. 3.5
Na rys. 3.5 jest przedstawiony widok górnej
części kotła z odległościami między ujściem
spalin i wejściem powietrza w stosunku do
listwy wspornikowej kotła.
17
INSTRUKCJA OBSŁUGI
3.6
Na
pełnia
nie insta
lacji
Napełnia
pełnianie
instalacji
Odniesienia do różnych komponentów są
przedstawione na rys. 3.6.
Po
przepr owadzeniu
podłączeń
hydraulicznych można przystąpić do
napełniania instalacji c.o.
Ta czynność musi być przeprowadzona przy
zimnej instalacji wykonując następujące
operacje:
- odkręcić o dwa trzy obro ty korek
A)
automatycznego zaworu odpowietrzania (A
- upewnić się, że zawór wejścia zimnej wody
jest otwarty
B ) do
- o tworzyć zawór napełniania (B
momentu odczytania na termomanometrze
ciśnienie powinno zawierać się pomiędzy
1 a 1,5 bar (rys. 3.7).
Po zakończeniu napełniania, zamknąć
zawór napełniania.
Kocioł jest wyposażo ny w separa tor
powietrza i nie jest po trzebna żadna
dodatkowa czynność ręczna.
Palnik się załączy tylko wtedy gdy czynność
odpowietrzania jest zakończona.
Rys. 3.6
3.7
Opróżnia
nie insta
lacji
Opróżnianie
instalacji
W celu opróżnienia instalacji należy:
- wyłączyć kocioł
C)
- odkręcić zawór opróżniania kotła (C
- o próżniać najniżej położo ne punkty
instalacji.
3.8
Opróżnia
nie obiegu c.w
.u.
Opróżnianie
c.w.u.
Za każdym razem, kiedy występuje
możliwość zamarzania należy opróżnić obieg
c.w.u. wykonując następujące czynności:
- zamknąć zawór główny sieci wodociągowej
- otworzyć wszystkie krany ciepłej i zimnej
wody
- o próżniać najniżej położo ne punkty
instalacji.
UW
AGA
UWA
D ) musi
Odpływ zaworu bezpieczeństwa (D
być
połączony
z
systemem
odprowadzania wody.
Impor ter/pr oducent
nie
ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody
mogące powstać na skutek zadziałania
zaworu bezpieczeństwa.
caldaie
A
prawidłowa
wartość
ciśnienia
Rys. 3.7
D
C
B
4 UR
UCHOMIENIE ORAZ SPOSÓB
URUCHOMIENIE
DZI
AŁANI
A
DZIAŁANI
AŁANIA
4.1
Czynności wstępne
Pierwsz
e ur
ucho
mienie kko
o tła m
usi b
yć
ierwsze
urucho
uchomienie
musi
być
wyk
o na
ne prz
ez A
utor
yz
ow a n y Serw
is
Autor
utoryz
yzo
wyko
nane
przez
Serwis
Beretta
Beretta..
Przed urucho mieniem ko tła należy
sprawdzić:
a) czy dane dotyczące źródeł zasilania
(elektrycznego, hydraulicznego, gazowego)
odpowiadają danym znajdującym się na
tabliczce znamionowej urządzenia
b) czy przewody rurowe rozchodzące się od
ko tła pokr yte są specjalną osło ną
termoizolacyjną
c) czy przewody odprowadzające spaliny
oraz doprowadzające powietrze są drożne
d) czy zagwarantowane będą odpowiednie
warunki do przeprowadzenia czynności
konserwacyjnych, w przypadku gdy kocioł
zostanie umieszczony wewnątrz mebli lub
pomiędzy nimi
e) czy instalacja doprowadzająca gaz jest
szczelna
f) czy wyregulowanie palnika odpowiada
mocy kotła
UW
AGA !!!
UWA
Przed czynnością regulacji należy upewnić
się czy w sieci jest obecne ciśnienie
przynajmniej minimalne dla danego rodzaju
gazu zgodnie z PN - 87/C - 96001.
Rys. 4.2
Sygnalizacja świetlna stanu pracy kotła jest
zielona migająca: 1 sec. włączona - 5 sec.
wyłączona, kocioł jest w stanie stand-by aż
do momentu kiedy poprzez żądanie grzania
włączy się palnik i sygnalizacja stanie się
zielona ciągła wskazując obecność płomienia.
Na panelu sterowniczym jest obecna dioda
świecąca nazwana wcześniej “sygnalizacją
świetlną stanu pracy kotła”, która w zależności
od stanu pracy urządzenia przybiera różne
kolory:
- zielony
- czerwony
- pomarańczowy.
Dioda sygnalizacyjna stanu pracy kotła
4.2
Ur
ucho
mienie urządz
enia
Urucho
uchomienie
urządzenia
W celu uruchomienia kotła należy wykonać
następujące czynności:
- otworzyć zawór gazu, obracając w kierunku
odwrotnym do biegu wskazówek zegara
pokrętło znajdujące się pod kotłem, aby
umożliwić dopływ gazu (rys. 4.1)
pozycja
otwarcia
Rys. 4.1
- następnie ustawić przełącznik funkcji w
pozycji lato lub zima (rys. 4.2) w zależności
od wybranego sposobu funkcjonowania.
W przypadku zamontowania programatora
dobowo-godzinowego lub termostatu
środowiskowego, urządzenia te muszą
znajdować się w pozycji “włączone” oraz
muszą być ustawione na temperaturę
wyższą od temperatury otoczenia.
Rys. 4.3
Dioda zzielo
ielo
na
ielona
- Migająca z częstotliwością 1 sec. włączona
- 5 sec. wyłączona = kocioł w pozycji standby, brak obecności płomienia.
- Migająca z często tliwością 0,5 sec.
włączona - 0,5 sec. wyłączona = blokada
chwilowa urządzenia (autoodblokowująca
się) z następujących przyczyn:
- presostat wody (czas oczekiwania ok. 10
min.)
- presostat różnicowy (czas oczekiwania
ok. 10 min.)
- oczekiwanie na zapłon.
W tej fazie kocioł jest w stanie oczekiwania na
przywrócenie normalnej pracy. Jeżeli przez ten
czas kocioł nie podejmie regularnej pracy
nastąpi blokada całkowita i sygnalizacja
świetlna przybierze kolor czerwony.
19
INSTRUKCJA OBSŁUGI
- Migająca z dużą częstotliwością, wejście
w funkcję S.A.R. (System Automatycznej
Regulacji).
Ustawiając pokrętło wyboru temperatury
c.o. w polu oznaczonym napisem AUTO wartość temperatury od 55°C do 65°C (rys.
4.4) aktywuje się System Automatycznej
Regulacji S.A.R.: kocioł dostosowuje
tempera turę wody zasila nia c.o. w
zależności od sygnału pochodzącego z
T.Ś.
W przypadku podłączenia sterowania z
odległości sygnalizacja migająca z dużą
częstotliwością wskazuje wejście w funkcję
S.A.R. i jest aktywna na panelu sterowania
kotła a nie na wyświetlaczu sterowania z
odległości.
Po osiągnięciu temperatury ustawionej
pokrętłem wybor u tempera tur y c.o.
rozpoczyna się odliczanie 20 minut.
Jeżeli w tym czasie termosta t
środowiskowy cały czas żąda grzania
war tość ustawio nej tempera tury
automa tycznie wzrasta o 5°C. Po
osiągnięciu nowej wartości temperatury
rozpoczyna się odliczanie kolejnych 20
min.
Jeżeli w tym czasie termosta t
środowiskowy jeszcze żąda grzania
war tość ustawio nej tempera tury
automatycznie wzrasta o następne 5°C. Ta
nowa wartość temperatury jest rezultatem
temperatury ustawionej ręcznie pokrętłem
wyboru temperatury c.o. i wzrostem o
+10°C funkcji S.A.R.
Po drugim cyklu podwyższenia
temperatury zostaje ona nie zmieniona aż
do momentu osiągnięcia zadowalającego
zapotrzebowania na ciepło, które przerywa
cykl. Przy następnym załączeniu palnika
kocioł będzie pracował z war tością
temperatury ustawioną pokrętłem wyboru
temperatury c.o.
- Zielona ciągła, obecność płomienia kocioł
pracuje regularnie.
Dioda cz
erw
o na
czerw
erwo
Dioda czerwona wskazuje blokadę kotła z
następujących przyczyn:
ciągła
- blok palnika
- interwencja presostatu różnicowego (po
fazie przestawienia)
- czujnik NTC na c.o.
- presostat wody (po fazie przestawienia)
- alarm awarii elektroniki ACF
caldaie
mig
ająca
migająca
- interwencja termostatu granicznego
W celu przywrócenia normalnej pracy
ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji .offreset. (rys. 4.5), odczekać 5-6 sek. i wybrać
żądaną funkcję: lato lub zima (rys. 4.2).
W przypadku gdy kocioł nie podejmie
normalnej pracy wezwać Autoryzowany
Serwis Beretta.
Funkcja S.A.R.
Rys. 4.4
Dioda po
mar
ańcz
owa
pomar
marańcz
ańczo
Ciągła = awaria czujnika NTC na c.w.u. Jest
wyświetlana tylko z kotłem w pozycji stand-by.
Kocioł pracuje normalnie, ale nie gwarantuje
stabilności tempera tur y c.w.u. W takim
przypadku należy zwrócić się do
o Serw
isu Beretta
Autor
yz
owa neg
utoryz
yzo
nego
Serwisu
Beretta.
Migająca = funkcja “kominiarza” w toku.
4.3
Regulacje
W fazie produkcji kocioł został już odpowiednio
wyregulowany przez wytwórcę.
Gdyby
jednak
zaszła
po trzeba
przeprowadzenia ponownej jego regulacji, na
przykład po wykonanej konserwacji specjalnej,
po naprawie lub też po zmianie
rodzaju wykorzystywanego do użytku gazu, o
przeprowadzenie odpowiednich czynności
regulacyjnych opisanych poniżej należy
zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu
Beretta.
Rys. 4.5
!
śruby
Rys. 4.6
Rys. 4.7
Regulacje mocy ma
ksyma
lnej ja
maksyma
ksymalnej
jak
k
wnież minim
um c.w
.u. m
uszą b
yć
również
minimum
c.w.u.
muszą
być
ró
prz
epr
owadz
o ne w
edług wskaza
nej
przepr
epro
adzo
według
wskazanej
ez wykw
a lif
ik
ow a n y
k o lejności i prz
przez
wykwa
lifik
iko
perso
nel
personel
nel..
- Zdjąć obudowę odkręcając trzy śruby (rys.
4.6)
- Odgiąć panel sterowania do przodu
- Odkręcić o ok. dwa obroty śrubę wtyku
mierzenia ciśnienia na zaworze gazowym i
podłączyć manometr
- Odłączyć rurkę kompensacyjną
REGULA
C JJA
A MOCY MINIMALNEJ I
AC
MAKSYMALNEJ
- Otworzyć maksymalnie kran z ciepłą wodą
- Na panelu sterowania:
- ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji
lato (rys. 4.7)
- ustawić na war tości maksymalnej
potencjometr wyboru temperatury c.w.u.
- Zasilić elektrycznie kocioł ustawiając
wyłącznik główny w pozycji “włączone”
- Sprawdzić czy odczyt ciśnienia na
manometrze jest stabilny; lub za pomocą
miliamperomierza upewnić się czy na
modulatorze występuje prąd maksymalny
(120 mA na G20/GZ350/G27 i 165 mA na
Pr
o pa
n)
Pro
pan)
- Zdjąć kapturek zabezpieczający śrubę
regulacyjną, podważając delika tnie
śrubokrętem
- Kluczem nr 10 wyregulować nakrętkę
regulacji mocy maksymalnej aż do
otrzymania wartości przedstawionej w tabeli
na str. 8
- Odłączyć wtyk modulatora
- Odczekać aż ciśnienie odczytane na
manometrze ustabilizuje się na wartości
minimalnej
21
INSTRUKCJA OBSŁUGI
caldaie
- Śrubokrętem krzyżowym, nie używając
erw
o ny
dużeg
o nacisku
dużego
nacisku, zadziałać na cz
czerw
erwo
wkręt regulacji minimum c.w.u. i wytarować
aż do odczytania na manometrze wartości
przedstawionej w tabeli na str. 8
- Podłączyć wtyk modulatora
- Zamknąć kran z ciepłą wodą
- Założyć ka
pture
k zabezpieczający śr
ubę
kapture
pturek
śrubę
regulacyjną
WTYK
MIERZENIA
CIŚNIENIA
WTYK
KOMPENSACJI
KAPTUREK
ZABEZPIECZAJĄCY
WTYK
FASTON
- Podłączyć rurkę kompensacji
- Odłączyć manometr i dokręcić śrubę wtyku
mierzenia ciśnienia.
!
NAKRĘTKA
REGULACJI
MOCY MAX
Po każdej czynności regulacyjnej
przeprowadzonej na zaworze gazowym
zaplombować lakiem.
Po zakończeniu regulacji:
- ustawić żądaną tempera turę
termostacie środowiskowym
- ustawić żądaną temperaturę pokrętłem
regulacji temperatury c.o.
- zamknąć panel sterowania
- założyć obudowę.
CZERWONA ŚRUBA
REGULACJI MIN.
C.W.U.
na
Rys. 4.8
4.4
Zmia
na rrodzaju
odzaju g
azu
Zmiana
gazu
Wszystkie
czynności
związa ne
z
przestawieniem na inny rodzaj gazu muszą
yz
ow a n y
być przeprowadzone przez Autor
utoryz
yzo
Serw
is Beretta
Serwis
Beretta.
Zmiana jednego rodzaju wykorzystywanego
do użytku gazu na inny może być
przeprowadzona łatwo także w kotle już
zainstalowanym.
!
Po zmianie rodzaju gazu wyregulować
kocioł zgodnie z instrukcją opisaną w
odpowiednim rozdziale i założyć nową
tabliczkę zawar tą w zestawie do
przezbrajania.
- Odłączyć zasilanie elektryczne ko tła i
zamknąć zawór gazu
- Zdjąć obudowę, pokrywę komory powietrza
i pokrywę komory spalania
- Odłączyć przewód elektrody
- Odkręcić śruby przednie i tylne mocujące
palnik i wyciągnąć go razem z elektrodą
Rys. 4.9
- Używając odpowiedniego klucza wymienić
dysze i podkładki na dostępne w zestawie
- Umieścić palnik w komorze spalania i
przykręcić go odpowiednimi śrubami
!
Bezwzględnie za
mo
nto
wać podkładk
zamo
monto
ntow
podkładkii
war
te w zzesta
esta
wie ta
kże w przypadku
za
arte
estaw
także
zaw
ko le
ktoró
w bez podkłade
k.
ktorów
podkładek.
lektoró
!
Dyfuz
or pło
mienia tyln
y A (r
ys
Dyfuzor
płomienia
tylny
(rys
ys.. 4.11)
yć za
wsz
e obecn
y bez względu
być
zawsz
wsze
obecny
musi b
na rrodzaj
odzaj g
azu
gazu
azu..
- Zamontować palnik w komorze spalania i
dokręcić śruby mocujące go do kolektora
gazu
- Umieścić przewód elektrody w odpowiednim
miejscu w komorze powietrza
- Podłączyć przewód elektrody
- Zamontować pokrywę komory powietrza i
pokrywę komory spalania
Rys. 4.10
- Odchylić panel sterowania
- Zdjąć zaślepkę dostępu do modułu
elektronicznego
- W module elektronicznym należy:
- przy zmianie z G20 lub GZ350 lub G27 na
Propan założyć mostek w pozycji JP3
- przy zmianie z Propanu na G20 lub GZ350
lub G27 wyciągnąć mostek z pozycji JP3
- Założyć zaślepkę dostępu do modułu
elektronicznego
- Przywrócić zasilanie elektryczne kotła i
o tworzyć zawór gazu (sprawdzić
szczelność).
A
Rys. 4.11
!
Bezwzględnie na
leży za
mo
nto
w ać
należy
zamo
monto
ntow
elk
war
te w zzesta
esta
wie na
wet,
uszcz
elkii za
zaw
arte
estaw
naw
uszczelk
w p r z y p a d k u kko
ole
ktoró
w bez
ek
ów
uszcz
ele
k.
uszczele
elek.
23
caldaie
INSTRUKCJA OBSŁUGI
!
!
Wy r e g u l o
w a ć kko
ocioł zg
odnie z
ow
go
o pisem w r ozdz
ozdzii a le “Regulacje”
czynność
ta
może
b
yć
by
ez
prz
epr
ow adz
o na wyłącznie prz
przez
przepr
epro
adzo
Autor
yz
owa ny Serw
is Beretta
Serwis
Beretta..
utoryz
yzo
Przykleić tab
liczkę identyf
ikującą
tabliczkę
identyfikującą
r odzaj g
azu obecną w zzesta
esta
wi e
gazu
estaw
prz
ezbr
ojenio
wym.
przezbr
ezbrojenio
ojeniowym.
Po przepr owadzeniu czynności
kalibrowania ciśnienia i zamontowaniu
wszystkich połączeń gazowych należy
przeprowadzić próbę szczelności
używając do tego celu wody z mydłem
lub podobnych środków.
W czasie prz
epr
ow adza
nia prób
y
przepr
epro
adzania
próby
szcz
elności unikać o
tw
ar
teg
o ognia!
szczelności
otw
twar
arteg
tego
Rys. 4.12
JP3
5 KONSER
WACJ
A
ONSERW
CJA
Aby za pewnić długie użytkowa nie i
sprawność kotła, konieczne jest poddawanie
go regularnym przeglądom.
Często tliwość przeglądów zależy od
szczególnych warunków instalacji oraz
użytkowania, jednak przyjmuje się za
wskaza ne coroczne kontr ole przez
Autor
yz
owa ny Serw
is Beretta
utoryz
yzo
Serwis
Beretta.
Wcześniejsze zaplanowanie przeglądu
pozwoli oszczędzić czas i pieniądze. Należy
pamiętać, że wszelkich działań na kotle może
yz
ow a ny Serw
is
podejmować tylko Autor
utoryz
yzo
Serwis
Beretta
Beretta.
W przypadku wykonywania prac w pobliżu
przewodów kominowych należy wyłączyć
kocioł a po skończonej pracy wezwać
kominiarza w celu dokonania przeglądu.
UWA
UW
AGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności związanych z czyszczeniem lub
konserwacją urządzenia należy wyłączyć
zasilanie prądem elektrycznym samego
urządzenia, jak i instalacji oraz zamknąć
zasilanie gazem.
5.1
Ko nserw
acja zwyczajna
nserwacja
Normalnie przewidywane są następujące
czynności konserwacyjne:
- czyszczenie palnika;
- czyszczenie wymienników ciepła;
- sprawdzenie i czyszczenie rur;
- sprawdzenie przewodu kominowego;
- kontrola wyglądu zewnętrznego kotła;
- ko ntrola za pala nia, gaszenia oraz
działania urządzenia, zarówno w
przypadku obiegu c.w.u., jak i c.o.;
- ko ntr ola szczelności złączy oraz
przewodów rurowych gazu i wody;
- kontrola zużycia gazu przy maksymalnej
oraz minimalnej mocy;
- kontrola ustawienia elektrody zapłonowo/
jonizacyjnej;
- sprawdzenie
urządzenia
zabezpieczającego w przypadku
wystąpienia braku gazu.
Nie na
leży czyścić urządzenia ani jego
należy
elementów za po mocą ła two palnych
substancji (np.: benzyna, alkohol, itp.).
Nie na
leży czyścić części zewnętrznych
należy
kotła, części lakierowanych lub wykonanych
z tworzyw sztucznych za pomocą
rozcieńczalników do lakierów.
Czyszczenie części zewnętrznej kotła musi
być wyko nane wyłącznie przy użyciu
mydlanej wody.
5.2
Ko nserw
acja specja
lna
nserwacja
specjalna
Są to czynności mające na celu przywrócenie
właściwego, zgodnego z założeniami projektu
oraz normami, działania urządzenia. Może się
to zdarzyć na przykład po przeprowadzeniu
naprawy koniecznej w wyniku wystąpienia
nieprzewidzianej awarii.
Normalnie zalicza się w to:
- wymianę części
- naprawę uszkodzonej części
- przegląd części lub zespołów.
Czynności te (pkt.5.1 i 5.2) wyko nuje
yz
owa ny Serw
is Beretta przy użyciu
utoryz
yzo
Serwis
Autor
specjalistycznych środków i narzędzi.
5.3
Obsług
a gw
ar
a ncyjna
Obsługa
gwar
ara
Obsługa gwarancyjna jest realizowa na
zgodnie z warunkami określonymi w karcie
gwarancyjnej. Jeżeli w okresie gwarancyjnym
wystąpią usterki w pracy kotła należy wezwać
is Beretta
Autor
yz
owa ny Serw
Serwis
Beretta.
utoryz
yzo
5.4
Obsług
a pogw
ar
a ncyjna
Obsługa
pogwar
ara
Obsługa pogwarancyjna w tym m. in. punkty
5.1 i 5.2 niniejszej instrukcji jest świadczona
yz
owa ny Serw
is Beretta
przez Autor
utoryz
yzo
Serwis
Beretta, który
dyspo nuje całym asor tymentem części
zamiennych.
e
elk
ie czynności na
pr
awcz
!!!UW
AGA: Wsz
!!!UWA
Wszelk
elkie
napr
pra
wcze
i kko
onserw
a c y j n e w y kko
o ny w
a n e p r zze
ez
wa
wa
użytk
ownika lub inne nieupr
awnio
ne osob
y
użytko
nieupra
wnione
osoby
ić do wypadk
ów lub str
at
mogą pr
ow adz
pro
adzić
wypadkó
stra
ma
ter
ia
ln
ych. A pr
ow adz
o ne w o
kresie
pro
adzo
okresie
mater
teria
ialn
lnych.
gw
a rra
a ncyjn
ym, pozb
a w iają upr
a wnień
wa
ncyjnym,
pozba
upra
wynikających z kar
ty gw
ar
a ncyjnej.
karty
gwar
ara
25
INSTRUKCJA OBSŁUGI
5.5
w spa
la
nia
Ko ntr
o la par
a metró
ntro
para
metrów
spala
lania
W celu przeprowadzenia analizy spalania
należy wykonać następujące czynności:
- wyciągnąć pokrętło środkowe (rys. 5.1)
- przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem
zegara aż do końca, funkcja “kominiarza”
(rys. 5.2).
Dioda zmienia kolor na żółty i miga.
W tym momencie kocioł pracuje z mocą
maksymalną i można przystąpić do kontroli
para metrów spala nia umieszczając
instrumenty w o tworach na ko morze
powietrza (rys. 5.3).
Rys. 5.1
Pierwszy otwór jest połączony z obiegiem
zasysania powietrza i pozwala skontrolować
ewentualne przedostawanie się spalin do
zasysanego powietrza w przypadku systemu
koncentrycznego; drugi jest połączony
bezpośrednio z obiegiem wydalania spalin i
jest wykorzystywany do analizy spalin i
sprawności.
!
Sonda do analizy spalin musi być
wetknięta aż do końca.
Funkcja kko
o miniarza deza
ktywuje się
dezaktywuje
a uto
ma
tycznie po 15’ i kkocioł
ocioł po
wr
aca do
utoma
matycznie
powr
wraca
modulacji
modulacji..
UW
AGA
UWA
Również w funkcji kominiarza pozostaje
aktywne zabezpieczenie, które wyłączy
kocioł przy osiągnięciu tempera tur y
granicznej ok. 90°C.
Rys. 5.2
caldaie
Rys. 5.3
INSTR
UKCJ
A OBSŁUGI
INSTRUKCJ
UKCJA
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybranie kotła wiszącego Beretta. Z pewnością jest to jedno
z najlepszych urządzeń grzewczych na rynku. Instrukcja ta została
przygotowana, aby poprzez uwagi i rady dotyczące eksploatacji i
poprawnego użytkowania, umożliwić pełne i prawidłowe wykorzystanie
możliwości kotła. Zachęcamy do jej uważnego przeczytania, bowiem tylko
w ten sposób kocioł może być użytkowany długo i z pełną satysfakcją.
Zachowaj tę instrukcję w celu ewentualnych dalszych konsultacji.
Na terenie Rzeczpospolitej Polski obowiązują Polskie Normy i Przepisy.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1 UW
AGI DLA UŻY
TK
OWNIKA
UWA
UŻYTK
TKO
Instrukcja obsługi stanowi nieodłączną część
wyposażenia kotła. Należy upewnić się
zawsze czy jest ona dostarczona wraz z
urządzeniem, także w przypadku
odsprzedaży innemu właścicielowi lub
przeprowadzki, aby mogła być wykorzystana
przez użytkownika, instala tora lub
Autor
yz
owa ny Serw
is Beretta
utoryz
yzo
Serwis
Beretta.
!
!
!
caldaie
!
Instalacja kotła oraz wszelkie naprawy
i czynności serwisowe muszą być
yz
owa ny Serw
is
wykonane przez Autor
utoryz
yzo
Serwis
Beretta zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Niewłaściwa instalacja może prowadzić
do wypadków lub strat materialnych;
wykluczona
jest
jakakolwiek
odpowiedzia lność
producenta/
importera za szkody wynikłe z błędnej
instalacji lub użytkowa nia, bądź
nieprzestrzega nia
wskazań
producenta.
Urządzenia zabezpieczające lub
służące do regulacji automatycznej nie
mogą zostać poddane żadnym
modyfikacjom, do których uprawniony
jest wyłącznie producent lub importer.
Kocioł powinien być podłączony do
instalacji grzewczej c.o., wodnej,
gazowej i sieci wodociągowej zgodnie
ze swoimi właściwościami i mocą.
Zabrania się używania urządzenia do
innych celów niż tu wymienio ne.
Powinny być stosowane wyłącznie
oryginalne części zamienne.
!
!
!
!
!
!
Po rozpakowaniu należy upewnić się czy
urządzenie nie jest uszkodzo ne.
Elementy opakowania (karton, woreczki
plastikowe, styropian itp.) nie powinny
być dostępne dla dzieci jako źródło
ewentualnego zagrożenia.
W przypadku wycieków wody należy
zamknąć jej do pływ i na tychmiast
owa n e g
o
zwrócić się do A u t o r y zzo
go
Serw
isu Beretta
Serwisu
Beretta.
W razie dłuższej nieobecności należy
za mknąć do pływ gazu i wyłączyć
wyłącznik
główny
zasila nia
elektrycznego. Przewidując spadek
tempera tur y po niżej zera, należy
opróżnić kocioł z wody.
Od czasu do czasu należy sprawdzać,
czy ciśnienie robocze w instalacji
hydraulicznej nie spadło poniżej wartości
1 bar.
W przypadku uszkodzenia i/lub
niewłaściwego
funkcjonowania
urządzenia należy wyłączyć je
powstrzymując się od jakichkolwiek
is
yz
owa ny Serw
napraw i wezwać Autor
utoryz
yzo
Serwis
Beretta
Beretta.
Konserwacja urządzenia powinna być
przeprowadzana przynajmniej raz w
roku: wcześniejsze zaplanowanie jej u
o Serw
isu Beretta
A utor y zzo
o w a neg
nego
Serwisu
zapobiegnie stracie czasu i pieniędzy.
2 WAR
UNKI BEZPIECZEŃSTW
A
ARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
Użytkowanie ko tła C i a o I I wymaga
ścisłego
przestrzegania
kilku
podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Nie należy używać urządzenia w
odn
ych z jeg
o
celach niezg
go
ny
go
eznacz
eniem.
prz
przeznacz
eznaczeniem.
Niebezpieczne jest do tyka nie
urządzenia mokrymi lub wilgotnymi
częściami ciała i/ lub na boso.
Abso lutnie zabra nia się za tykać
szmatami, papierem lub czymkolwiek
otworów wentylacyjnych, wlotowych lub
wylotowych urządzenia.
Czując zapach gazu absolutnie nie
należy
włączać
elementów
elektr ycznych, telefo nu i innych
przedmiotów mogących spowodować
iskrzenie. Wywietrzyć pomieszczenie,
szeroko otwierając drzwi i okna, oraz
zakręcić centralny kurek gazu.
Nie kłaść żadnych przedmiotów na
kotle.
Nie należy czyścić urządzenia gdy jest
ono podłączone do sieci elektrycznej.
Nie zatykać lub ograniczać wymiarów
o tworów służących do wietrzenia
pomieszczenia, w którym urządzenie
zostało zainstalowane.
Nie należy pozostawiać pojemników i
substa ncji
ła two palnych
w
pomieszczeniu, w którym urządzenie
zostało zainstalowane.
Nie należy próbować jakichkolwiek
napraw w przypadku zepsucia lub
niewłaściwego
funkcjo nowa nia
urządzenia.
Zabrania się ciągnięcia lub skręcania
przewodów elektrycznych.
Dzieci i osoby bez przygotowania nie
powinny użytkować urządzenia.
Nie należy ruszać uszczelnionych
elementów.
W celu optymalnego użytkowania należy
pamiętać, że:
- okresowe mycie zewnętrzne wodą z
mydłem oprócz poprawy wyglądu,
zabezpiecza urządzenie przed korozją,
przedłużając tym samym okres jego
żywotności;
- w przypadku umieszczenia ko tła w
szafkach wiszących, należy pozostawić z
każdej jego strony przynajmniej 5 cm
wolnego miejsca dla zapewnienia
wentylacji i dostępu podczas konserwacji;
- instalacja termostatu środowiskowego
za pewnia większy ko mfor t, bardziej
racjo nalne wykorzystanie ciepła i
oszczędność energetyczną; poza tym kocioł
może zostać podłączony do programatora
dobowo-godzinowego lub elektronicznego
tygodniowego, powodującego jego
włączanie i wyłączanie w określonych
porach dnia lub tygodnia
- kocioł jest wyposażony w system
sprawdzający poprawność wydalania
spalin. W przypadku wystąpienia zakłóceń
urządzenie zostanie zablokowane. Aby
przywrócić pracę kotła należy: na kilka
sekund obrócić pokrętło wyboru funkcji w
pozycję „OFF RESET” a następnie ustawić
je w odpowiedniej funkcji. Jeśli problem
pojawi się ponownie należy skontaktować
się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Zabrania się jakiejkolwiek manipulacji przy
urządzeniu zabezpieczającym. Przy
wymiany poszczególnych elementów
należy używać tylko oryginalnych części.
29
INSTRUKCJA OBSŁUGI
3 OPIS URZĄDZENI
A
URZĄDZENIA
Cia
o II w wersji dwufunkcyjnej pracuje dla
Ciao
potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej.
Panel sterowania, opisany poniżej (rys. 1),
zawiera wszystkie podstawowe funkcje, które
pozwalają na kontrolę i zarządzanie kotłem.
A
F
A
B
C
D
E
F
E
D
C
B
Dioda sygnalizacyjna stanu pracy kotła
Zaślepka pod programator dobowo-godzinowy
Potencjometr wyboru temperatury c.o.
Pokrętło wyboru funkcji
Potencjometr wyboru temperatury c.w.u.
Termomanometr
caldaie
Rys. 1
4 UR
UCHOMIENIE
URUCHOMIENIE
pozycja
otwarcia
Rys. 2
Pierwsze uruchomienie kotła musi zostać
o w a n y Serw
wykonane przez A utor y zzo
Serwii s
Beretta
Beretta.
Następnie, jeżeli trzeba będzie ponownie
uruchomić kocioł, należy uważnie wykonać
niżej opisane czynności.
Otworzyć zawór gazu, obracając w kierunku
odwrotnym do biegu wskazówek zegara
pokrętło znajdujące się pod kotłem, aby
umożliwić dopływ gazu (rys. 2).
!
W c e l u p o p rra
a w n e j i n s t a l a c j ii,,
yg
az
owe
wyk
orzystać wyłącznie za
wor
ory
gaz
azo
wykorzystać
zaw
odpo
wiadające
obo
wiązującym
ow
ow
prz
episo
m.
przepiso
episom.
Ustawić pokrętło wyboru funkcji na symbol
” (funkcja zima) lub “
” (funkcja
“
lato) w zależności od żądanego trybu pracy
(rys. 3).
31
Rys. 3
Funkcja zzima
ima
Podczas użytkowania zimowego należy
ustawić pokrętło wyboru funkcji zgodnie z
symbolem oznaczającym “
” (Zima)
(rys. 4). Kocioł będzie ogrzewał pomieszczenia
i wytwarzał ciepłą wodę użytkową (w
łazienkach, kuchni itp.).
Rys. 4
Regulacja temper
a tur
yw
ody c.o
tempera
tury
wody
c.o..
Aby ustawić temperaturę wody c.o. przekręcić
” (rys. 5):
potencjometr ze znakiem “
zgodnie z ruchem zegara tempera tura
wzrasta, odwrotnie maleje.
Rys. 5
INSTRUKCJA OBSŁUGI
caldaie
Funkcja la
to
lato
Ustawiając pokrętło wyboru funkcji w pozycji
”, ustawia się funkcjonowanie letnie, co
“
oznacza, że kocioł będzie wytwarzał tylko
ciepłą wodę użytkową (w łazienkach, kuchni
itp.) (rys. 6).
Rys. 6
Regulacja temper
a tur
y c.w
.u.
tempera
tury
c.w.u.
W celu regulacji temperatury c.w.u., obrócić
potencjometr z symbolem “
”(rys. 7):
zgodnie z ruchem zegara temperatura
wzrasta, odwrotnie maleje.
Rys. 7
Dioda sygna
lizacyjna b
lo
kady urządz
enia
sygnalizacyjna
blo
lokady
urządzenia
W razie braku uruchomienia się kotła w
ciągu 9-10 sekund, zapali się czerwona
dioda sygnalizująca blokadę urządzenia
(rys. 8).
Sygnalizacją świetlną stanu pracy kotła
Rys. 8
Funkcja po
wodująca odb
lo
kowa nie
pow
odblo
lok
Aby przywrócić funkcjonowanie urządzenia,
należy ustawić przełącznik w pozycji “OFF
RESET” (rys. 9), poczekać 5-6 sekund i
ponownie ustawić pokrętło wyboru funkcji w
żądanej pozycji, sprawdzając, czy dioda nie
jest zapalona. W tym momencie kocioł
odblokuje się automatycznie i dioda czerwona
zmieni kolor na zielony.
N.B. Jeżeli próby odblokowania nie
spowodują
funkcjonowania
urządzenia, należy zwrócić się do
Autoryzowanego Serwisu Beretta
Beretta.
Rys. 9
uto
ma
tycznej Regulacji
Funkcja System
uA
utoma
matycznej
Systemu
Auto
(S
.A
.R.)
(S.A
.A.R.)
Ustawiając pokrętło wyboru temperatury c.o.
w polu oznaczonym napisem AUTO,
następuje
uruchomienie
Systemu
Automatycznej Regulacji: w oparciu o wartość
temperatury ustawionej na termostacie
środowiskowym oraz czasu koniecznego
na jej osiągnięcie, kocioł automatycznie
zmienia wartości temperatury c.o., redukując
czas funkcjonowania.
Funkcja S.A.R.
Rys. 10
5 WYŁĄCZENIE
Wyłącz
enie czaso
we
yłączenie
czasow
W przypadku krótkich nieobecności, należy
ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji “OFF
RESET” (rys. 11).
Pozosta nie
czynna
funkcja
antyzamarzaniowa.
Rys. 11
Wyłącz
enie na dłuższ
eo
kresy czasu
yłączenie
dłuższe
okresy
W przypadku dłuższych nieobecności należy
ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji “OFF
RESET” (rys. 12).
Rys. 12
Następnie należy zamknąć znajdujący się pod
kotłem zawór gazu, obracając pokrętło w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara (rys. 13).
Zawór
zamknięty
!
W
takim
przypadku
funkcja
antyzamarzaniowa jest nieaktywna;
opróżnić instalacje jeżeli istnieje ryzyko
zamarzania.
Rys. 13
6K
ONTR
OLE
KONTR
ONTROLE
33
Na początku sezonu grzewczego, a także od
czasu do czasu należy sprawdzić czy - gdy
urządzenie jest zimne - wartości ciśnienia na
termomanometrze znajdują się w z zakresie
0,6 - 1,5 bar (podziałka niebieska), co
za pobiega hałaśliwości urządzenia,
spowodowanej obecnością powietrza.
W przypadku niewystarczającej cyrkulacji
wody następuje wyłączenie kotła. W żadnym
przypadku ciśnienie wody nie może być niższe
niż 0,5 bar - pole czerwone.
Prawidłowa
wartość
ciśnienia
Rys. 14
W przypadku stwierdzenia tej nieprawidłowości
należy doprowadzić ciśnienie do wartości
poprawnej wykonując następujące czynności:
- ustawić pokrętło wyboru funkcji na “OFFRESET” (rys. 15)
- otworzyć zawór napełniania (rys. 16) aż do
momentu kiedy wskaźnik termomanometr
powróci w „pole poprawnej wartości ciśnienia”
(rys. 14).
Rys. 15
Zamknąć zawór
zawór..
Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji
początkowej.
Jeżeli spadki ciśnienia będą się powtarzać
wezwać Autoryzowany Serwis Beretta.
zawór
napełniania
Rys. 16
INSTRUKCJA OBSŁUGI
caldaie
7 SY
GNALIZA
CJE ŚWIETLNE
SYGNALIZA
GNALIZACJE
Na panelu sterowniczym jest obecna dioda
świecąca nazwana wcześniej “sygnalizacją
świetlną sta nu pracy ko tła”, która w
zależności od stanu pracy urządzenia
przybiera różne kolory:
- zielony
- czerwony
- pomarańczowy
sygnalizacją świetlną stanu pracy kotła
Jeżeli w tym czasie termostat środowiskowy
jeszcze żąda grzania wartość ustawionej
tempera tury automatycznie wzrasta o
następne 5°C. Ta nowa wartość temperatury
jest rezultatem temperatury ustawionej
ręcznie pokrętłem wyboru temperatury c.o.
i wzrostem o +10°C funkcji S.A.R. Po drugim
cyklu podwyższenia temperatury zostaje
o na nie zmieniona aż do mo mentu
osiągnięcia
zadowalającego
zapotrzebowania na ciepło, które przerywa
cykl. Przy następnym załączeniu palnika
kocioł będzie pracował z war tością
temperatury ustawioną pokrętłem wyboru
temperatury c.o.
- Zielona ciągła, obecność płomienia kocioł
pracuje regularnie.
Rys. 17
Dioda zzielo
ielo
na
ielona
- Migająca z częstotliwością 1 sec. włączona
- 5 sec. wyłączona = kocioł w pozycji standby, brak obecności płomienia.
- Migająca z często tliwością 0,5 sek.
włączona . 0,5 sek. wyłączona = blokada
chwilowa urządzenia spowodowa na
następującymi anomaliami:
- presostat wody (czas oczekiwania ok. 10
min.)
- presosta tu
różnicowego
(czas
oczekiwania ok. 10 min.)
- oczekiwanie na zapłon.
W tej fazie kocioł jest w stanie oczekiwania
na przywrócenie normalnej pracy. Jeżeli
przez ten czas kocioł nie podejmie regularnej
pracy nastąpi blokada całkowita i
sygnalizacja świetlna przybierze kolor
czerwony.
- Migająca z dużą częstotliwością, wejście
w funkcję S.A.R. (System Automatycznej
Regulacji).
Ustawiając pokrętło wyboru temperatury
c.o. w polu oznaczonym napisem AUTO wartość temperatury od 55°C do 65°C
aktywuje się System Automa tycznej
Regulacji S.A.R.: kocioł dostosowuje
tempera turę wody zasila nia c.o. w
zależności od sygnału pochodzącego z
T.Ś.
W przypadku podłączenia sterowania z
odległości sygnalizacja migająca z dużą
częstotliwością wskazuje weście w funkcję
S.A.R. i jest aktywna na panelu sterowania
kotła a nie na wyświetlaczu sterowania z
odległości. Po osiągnięciu temperatury
ustawionej pokrętłem wyboru temperatury
c.o. rozpoczyna się odliczanie 20 minut.
Jeżeli w tym czasie ter mosta t
środowiskowy cały czas żąda grzania
war tość
ustawio nej
tempera tur y
automa tycznie wzrasta o 5°C. Po
osiągnięciu nowej wartości temperatury
rozpoczyna się odliczanie kolejnych 20
min.
Dioda cz
erw
o na
czerw
erwo
Dioda czerwona ciągła, wskazuje blokadę kotła
spowodowaną następującymi anomaliami:
- blok palnika
- czujnik NTC na c.o.
- alarm uszkodzenia elektroniki ACF
- presostat wody (po fazie przestawienia)
- interwencja presostatu różnicowego (po
fazie przestawienia)
Dioda czerwona migająca wskazuje blokadę
kotła spowodowaną zadziałaniem termostatu
granicznego.
W celu odblokowania, ustawić pokrętło wyboru
funkcji w pozycji “OFF-RESET” (rys. 18),
odczekać 5-6 sek. i powrócić do żądanej
pozycji: lato, zima (rys. 19).
Jeżeli blokady powtarzają się, należy wezwać
Autor
yz
owa ny Serw
is Beretta
utoryz
yzo
Serwis
Beretta.
Rys. 18
Rys. 19
ańcz
owa
Dioda po
mar
ańczo
pomar
marańcz
Ciągła = awaria czujnika NTC na c.w.u. Jest
wyświetlana tylko z kotłem w pozycji stand-by.
Kocioł pracuje normalnie ale nie gwarantuje
stabilności tempera tur y c.w.u. W takim
przypadku należy zwrócić się do
yz
owa neg
o Serw
isu Beretta
Autor
utoryz
yzo
nego
Serwisu
Beretta.
Mig
ająca = funkcja “kominiarza” w toku.
Migająca
35
Cod. 10027399 - 47/05 - Ed. 2
caldaie
kotły
i podgrzewacze
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń
Bezpłatna infolinia 0 800 15 40 49
[email protected]

Podobne dokumenty

Pobierz - Beretta

Pobierz - Beretta 2 OPIS URZĄDZENI A URZĄDZENIA 2.1 Opis JUNIOR 14/21i jest kotłem wiszącym typu B11BS dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ten typ urządzenia może być instalowany w pomieszc...

Bardziej szczegółowo