Powiat Przasnyski mistrzem Polski po raz 10

Transkrypt

Powiat Przasnyski mistrzem Polski po raz 10
nr 2, wtorek
03.11.2015
ISSN 2450-3797
RE K L A M A
Wydarzenia
s.7
• Przasnysz • Chorzele • Czernice Borowe • Jednorożec • Krasne • Krzynowłoga Mała
Powiat Przasnyski
mistrzem Polski
po raz 10
Złote i Diamentowe gody w Chorzelach
Gospodarka
s.8
s.3
Czy w Przasnyszu będą tańsze mieszkania
Kultura
s.18
Już nie straszny dwór w Chojnowie
Wywiad z...
Zarząd Powiatu Przasnyskiego
RE KL A M A
Bartłomiejem Kiersikowskim
s.19
2
WYDARZENIA
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
wtorek 03.11.2015
Wygląda na to, że władze miasta i gminy Chorzele przygotowują się do budowy ronda w Chorzelach.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska zaprosiła oferentów do składania ofert
na dokumentację techniczną dotyczącą rozbudowy
ulicy Brzozowej wraz z rondem w ciągu drogi krajowej nr 57, na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej
z Brzozową i włączenia ulicy Sosnowej w Chorzelach.
Z
opracowania obejmuje między
innymi: ciągi pieszo - rowerowe
z kostki brukowej betonowej
kolorowej - płyta chodnikowa,
ulicę o nawierzchni bitumicznej, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, przebudowę
głównej sieci wodociągowej.
GAZETA W PRZASNYSZU
www.gazetawprzasnyszu.pl
Zadanie drugie to wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania o ruchu
okrężnym w ciągu drogi krajowej nr 57, na skrzyżowaniu ul.
Grunwaldzkiej z ul. Brzozową oraz włączenia ul. Sosno-
wej w miejscowości Chorzele.
Opracowana
dokumentacja
projektowo - kosztorysowa w
zakresie rozwiązań techniczno-budowlanych musi być zgodna
z kryteriami merytorycznymi
określonymi w paragrafie 4 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 27.03.2009r. w sprawie
udzielania dotacji celowych
dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych w związku
z planowanym ubieganiem się
Gminy Chorzele o dofinan-
sowanie w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2 0 1 6 -2 0 1 9. Termin
składania ofert minął 21 października b.r., a termin realizacji dokumentacji określono na
31 sierpnia 2016 roku. GwP
Od pewnego czasu widać na terenie stadionu miejskiego w Przasnyszu koparki i maszyny budowlane. Powstaje długo wyczekiwane przez lokalne środowiska sportowe sztuczne boisko. Powinno być
gotowe do końca tego roku. Boiska takie od kilku
lat miały już: Ciechanów, Ostrołęka, czy nawet Baranowo. Teraz będzie miał je również Przasnysz.
M
z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Wykonuje również jego
odwodnienie. Rozbiórce ulegną
stare magazynki, szatnie i kontenery od ulicy Baranowskiej.
Nowy obiekt będzie miał przenośną trybunę i ogrodzenie.
Zakończenie prac budowlanych
planowane jest na listopad, a
uzyskanie certyfikatu FIFA 2
STARS i wymaganych odbiorów
na koniec grudnia 2015. Łączna
wartość robót to 2.292.847,99
Redakcja:
ul. Ostrołęcka 1,
06-300 Przasnysz
tel. 883 458 207
K
zł. Miasto pozyskało na ten cel
dofinansowanie w kwocie miliona złotych z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej Ministerstwa
Sportu i Turystyki.” – informuje burmistrz Waldemar Trochimiuk. GwP
WYNIKI KONSULTACJI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO PRZASNYSZA
PROJEKTY PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W ROKU 2016
Wartość projektów przeznaczonych do realizacji: 296 895,44 zł.
Miejsce:
Liczba
oddanych
głosów
Numer
Wartość
projektu projektu
Tytuł projektu:
1
657
24
27365.44
Kwiaty na rynku - jak dawniej bywało
2
649
19
45000
Przebudowa cokołu i konserwacja figury Matki Boskiej stojącej
na skwerze miejskim przy klasztorze SS. Kapucynek
w Przasnyszu
RE KL A M A
3
629
2
42850
Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim im. Tadeusza
Kościuszki w urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni
zewnętrznej
4
607
26
44780
Siłownia na powietrzu
5
591
17
15000
Posprzątaj po swoim psie
6
590
7
34700
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Al. Jana Pawła II
7
565
4
50000
Świąteczny wizerunek miasta - iluminacja głównych ulic
w Przasnyszu
8
548
9
12200
Ułatwienie dostępności osobom niepełnosprawnym poprzez
wykonanie podjazdu przy wschodnim wejściu do budynku
Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu przy ul. 3 maja.
9
544
13
25000
Zaprojektowanie wykonanie rzeźby z piaskowca na grobie
dzieci utraconych
Redaktor naczelny:
Bartłomiej Siedlecki
www.gazetawprzasnyszu.pl
[email protected]
3
Od wejścia Polski do UE w 2004 roku samorząd powiatu przasnyskiego
niezmiennie zwycięża, zajmując I miejsce w Polsce w ogólnopolskim
rankingu wykorzystania funduszy unijnych w przeliczeniu na mieszkańca. Rok 2014
był tak samo dobry. Powiat przasnyski znowu znalazł się na najwyższym podium.
Przasnysz też będzie miał pełnowymiarowe sztuczne boisko sportowe
iasto zamierzało przeznaczyć na realizację
zadania 2,2 mln. zł.
Boisko buduje firma TAMEX
Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy. Jej oferta była tańsza, niż
konkurencji i opiewała na niecałe 2,3 mln. zł. To nieco więcej,
niż zamierzało wydać miasto.
Wykonawca modernizuje obecne trawiaste boisko treningowe o wymiarach 100x50 m na
boisko o wymiarach 110x70m
WYDARZENIA
POWIAT PRZASNYSKI MISTRZEM POLSKI PO RAZ 10!
Chorzele zbudują rondo?
amówienie
dotyczy
dwóch zadań. Pierwsze,
wykonania kompletnej
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na rozbudowę
ulicy Brzozowej w miejscowości Chorzele wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres
wtorek 03.11.2015
Współpraca:
Bartosz Gnojewski
Kamil Skwiot
Justyna Andrzejewska
Mariusz Maciaszczyk
Ewa Dymczyk-Filińska
Katarzyna Kapszukiewicz
Joanna Chmielewska-Gnojewska
Wydawca:
Studio Reklamy Mofo, ul. Ostrołęcka 1,06-300 Przasnysz, www.studiomofo.pl
Druk:
Drukarnia prasowa „Edytor”, Olsztyn
ażdego roku zespół prof.
dr hab. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu
Warszawskiego podsumowuje na podstawie danych GUS
i Ministerstwa Finansów stopień wykorzystania funduszy
unijnych przez poszczególne
samorządy w przeliczeniu na
mieszkańca. Ranking publikuje
specjalistyczne czasopismo samorządowe Wspólnota.
Przasnyskie Starostwo przeznaczyło zdobyte pieniądze na szpital, drogi, ulice
i chodniki, strefy gospodarcze,
szkoły, sale sportowe, boiska,
pomoc społeczną, poprawę
bezpieczeństwa, infrastrukturę
techniczną, budynki użyteczności publicznej, poprawę kwalifikacji osób bezrobotnych,
poprawę stanu zdrowotnego
mieszkańców powiatu i inne
przedsięwzięcia – informuje
Sławomir Czaplicki – zastępca
RE K L A M A
dyrektora wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Rynku Pracy, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym.
przyznany został ponadto medal
„Za zasługi dla samorządu terytorialnego” przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja
Halickiego.
Dziewiąta statuetka Króla
Kazimierza
1. i 2. października br. W Katowicach na XII Ogólnopolskim
Forum Kapitału i Finansów starosta przasnyski Zenon Szczepankowski i Przewodniczący
Rady Powiatu Przasnyskiego
Marek Walędziak odebrali dyplomy i dziewiątą już statuetkę
im. Króla Kazimierza Wielkiego symbolizującą władcę, który
zapisał się w historii Polski opinią „zastał Polskę drewnianą,
a zostawił murowaną”.
Poprosiliśmy starostę przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego o komentarz:
Medal za zasługi dla
samorządu terytorialnego
Staroście przasnyskiemu Zenonowi
Szczepankowskiemu
Jestem dumny, że mogę
kierować
tak
dobrym
zespołem ludzi.
Największe w Polsce inwestycje powiatowe kosztują ogrom
wysiłku wielu pracowników
zespolonej administracji powiatowej, którym serdecznie
dziękuję za wytężoną pracę.
Jestem dumny, że mogę kierować tak dobrym zespołem
ludzi. Dzięki zgodnej i ciężkiej
współpracy zarządu powiatu,
radnych oraz właśnie pracowników starostwa i jednostek
organizacyjnych powiatu przez
te lata udało się wprowadzić
powiat przasnyski do grona
najlepiej prosperujących polskich powiatów. Jesteśmy od
lat liderami, a przypomnę, że
zaczynaliśmy od 4 miejsca od
końca – mówi starosta przasnyski Zenon Szczepankowski.
Na co powiat wydawał pieniądze? Opowiedział nam
o tym szef powiatu.
Szpital, szkoły, hale sportowe.
Diametralnie poprawiły się warunki leczenia stacjonarnego.
W pierwszej kadencji powiatu
budowa i wyposażenie nowego
szpitala było główną pozycją
w budżecie powiatu. Warunki
w naszych szkołach zmieniły
się nie do poznania. Wszystkie
szkoły powiatowe otrzymały
nowe hale sportowe i bezpłat-
ny dostęp do basenu. Szkoła rolnicza i ekonomiczna
w Przasnyszu otrzymały cały
nowy obiekt na ul. Sadowej.
Wcześniej uczniowie tych szkół
uczyli się w ciasnych pomieszczeniach budynku katechetycznego. Wszystkie szkoły zostały
kompleksowo wyremontowane i wyposażone. Nie było to
łatwe, gdyż stan techniczny
wszystkich budynków był fatalny. Nauczyciele i ówcześni
uczniowie zapewne pamiętają
zapach grzybni w LO w Przasnyszu, wilgoć, zimno, obdrapane ściany, dziurawe posadzki
i meble każdy z innego zestawu. O pomocach naukowych
nie było mowy. W Chorzelach
i ZSP w Przasnyszu było podobnie. Po kilku latach starostwo powiatowe stworzyło warunki nauczania daleko lepsze
od przeciętnych – komentuje
starosta Szczepankowski.
Drogi i strefy gospodarcze,
pomoc społeczna, energetyka, telekomunikacja, bezpieczeństwo.
Prawie wszystkie drogi i ulice w całym powiecie uzyskały
nowe nawierzchnie i chodniki
w miejscach zabudowanych,
a trzeba pamiętać, że prawie 1/3
z nich było w ogóle nie utwardzonych. To był wielki wysiłek
finansowy, największy spośród
wszystkich powiatów w Polsce. Powstały strefy gospodarcze i systematycznie maleje
bezrobocie. Zbudowane lub
wyremontowane zostały oraz
wyposażone wszystkie obiekty
użyteczności publicznej, domy
pomocy społecznej, infrastruktura bezpieczeństwa publicznego, infrastruktura energe-
tyczna i telekomunikacyjna.
W pierwszych latach funkcjonowania powiatu brak tej infrastruktury stanowił podstawową
barierę rozwojową – dodaje starosta.
Zaktywizowaliśmy środowiska lokalne.
Nastąpiła aktywizacja środowisk
związanych z kulturą, sportem,
pomocą społeczną, organizacjami pozarządowymi. Wzrósł poziom aktywności gospodarczej.
Moim oczkiem w głowie
w najbliższym czasie będzie…
Nadal odczuwamy jednak
w naszym powiecie niedostatek miejsc pracy i jednocześnie
niedobór dobrze wykwalifikowanej kadry. Jesteśmy na
dobrej drodze, by wkrótce poprawić istotnie ten stan rzeczy.
Dlatego moim przysłowiowym
„oczkiem w głowie” będzie
w najbliższym czasie rozwój
i wspieranie przedsiębiorczości, stref gospodarczych i infrastruktury kolejowej, drogowej,
gazowej i elektrycznej, ochrona
środowiska i odnawialne źródła
energii. Wiele uwagi poświęcę też projektowi pt. Poligon
doświadczalno-wdrożeniowy
w powiecie przasnyskim. To
będzie największy projekt realizowany przez Starostwo
w porozumieniu z Politechniką
Warszawską, WSJO Przasnysz
i PWSZ Ciechanów – podsumował starosta Zenon Szczepankowski. GwP
4
WYDARZENIA
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
I Charytatywny Bal Andrzejkowy
21 listopada 2015 r. odbędzie się
I Charytatywny Bal Andrzejkowy.
Organizatorem jest Komitet Społeczny Pomagamy Oliwce.
K
omitet zawiązał się aby
wspomagać finansowo
leczenie Oliwii Nowickiej z Przasnysza. Oliwka jest
4-letnią dziewczynką z licznymi napadami padaczkowymi,
które nie ustają od 3 lat.
Oliwka urodziła się
24 stycznia 2011 roku jako
zdrowe dziecko. Do pierwszego
roku życia rozwijała się prawidłowo. Od pierwszego napadu
minęły ponad trzy lata, a nadal nie znaleziono leku, który
mógłby zahamować napady.
Bywały dni podczas, których
Oliwka miała 50 napadów
w ciągu 10 godzin… każdy lek
kończył się tak samo- zerowym
rezultatem. Napadom towarzyszyły liczne mioklonie (zrywy
skurczowe), które utrudniały
chodzenie. Lek za lekiem, wizyty w szpitalu, wszystko toczyło
się jak w zamkniętym kole. Pomysły na leczenie za granicą,
w Czechach. Konieczna rehabilitacja. Kolosalne sumy na leki.
Tak czytaliśmy o Oliwce o stosunkowo niedawno.
Ostatnie chwile??
Pięć tygodni - tyle
wyniósł ostatni czas spędzony
w szpitalu Oliwki. Kolejne badania, próby przerwania serii
napadów... Kolejne wyniki - nic
nie wskazujące na przyczynę
choroby. Kolejna zmiana leków, kolejna, kolejna... Przez
ostatnie siedem tygodni Oliwka miała tyle ataków co przez
cały poprzedni rok. Problemy
z chodzeniem, napady. Ciągła
rehabilitacja i strach przed tym
co przyniesie następny dzień.
Każdy kolejny wprowadzany
lek daje tylko chwilową poprawę stanu zdrowia Oliwki, leki
sieją spustoszenie w organi-
R E KL A M A
zmie ze względu na mnóstwo
skutków ubocznych. Miesięczny koszty samych leków w tej
chwili wynosi ponad 6000 zł!
Na dzień dzisiejszy Oliwia potrzebuje wsparcia finansowego
na kolejne badania, leczenie
oraz rehabilitację. Kolejnym
pomysłem na leczenie jest stymulator nerwu błędnego wart
24 tysiące złotych.
Aby wspomagać leczenie wpadliśmy na pomysł
organizacji czegoś innego co
pozwoli wspomóc Oliwkę. Bal
charytatywny. To był pierwszy
pomysł, w który włączył się
szybko zespół Holiday z Przasnysza. Do pomysłu następnie
przyłączył się Gościniec Iwa.
Bardzo szybko podjęliśmy pracę nad organizacją wydarzenia
i z radością możemy przyznać,
że do pomocy włączyły się
okoliczne gazety i portale. Do
pomocy podczas balu zdekla-
rowały się również firmy, które zapewnią pewne atrakcje.
Dodatkową atrakcją podczas
wydarzenia będzie aukcja dobroczynna oraz loteria podczas,
której każdy znajdzie coś dla siebie.
Całą grupą pracujemy nad tym aby
bal udał się jak najlepiej. Chętni do
pomocy są mile widziani. Komitet
Społeczny Pomagamy Oliwce
wtorek 03.11.2015
CZY
WIESZ, ŻE…
lokalne ciekawostki historyczne i nie tylko
Przasnysz.
Szybki rozwój zawdzięczał
Przasnysz korzystnemu położeniu na pograniczu dwóch
ważnych pod względem gospodarczym terenów – Równiny Kurpiowskiej i rolniczej
Wysoczyzny Ciechanowskiej.
10 października 1427 Przasnysz uzyskał od księcia
mazowieckiego Janusza I
Starszego przywilej miejski
na prawie chełmińskim. Największy rozkwit miasta nastąpił w wieku XVI, zwłaszcza po
wcieleniu w 1526 Mazowsza
do Korony. Administracyjnie
Przasnysz wchodził w skład
Ziemi Ciechanowskiej jako
stolica rozległego powiatu.
Lustracja dóbr królewskich z
1564 wykazała 689 domów w
mieście i na przedmieściach
oraz przeszło 500 rzemieślników różnych profesji: 126 piwowarów (czterokrotnie więcej niż Warka), 117 piekarzy,
67 szewców, 36 kuśnierzy, 34
krawców, 22 zdunów, 14 kowali, 6 mieczników, 1 złotnika.
Jednorożec.
Gmina Jednorożec ma obszar
231,57 km², w tym: użytki rolne: 50%, użytki leśne:
44%. Gmina stanowi 19,02%
powierzchni powiatu. Gminę Jednorożec zamieszkiwała
głównie ludność kurpiowska
nawykła do wolności, uparta,
nieujarzmiona, zaprawiona
w trudnych warunkach bytowania. Głównym zajęciem
„Puszczaków” było przez
wieki bartnictwo i łowiectwo, z czasem uzupełnione
o hodowlę bydła i uprawę
piaszczystych nieurodzajnych
poletek. Pierwszym historycznym dokumentem o Kurpiach
i ich „pszczelej republice”,
było Prawo Bartne ogłoszone
na piśmie w 1559 r.
Krasne.
W latach 1895-1907 w Krasnem dziecięce lata spędził
mieszkając w wieży ciśnień
wraz ze swoją rodziną Marceli
Nowotko – późniejszy pierwszy sekretarz Polskiej Partii
Robotniczej. W pierwszych
latach okupacji niemieckiej
majątkiem Krasińskich zarządzał i rezydował gauleiter Prus Wschodnich Erich
Koch, który nakazał rozebrać
pałac Krasińskich, a na jego
fundamentach
pobudował
swoją betonową willę. Po zakończeniu II wojny światowej
na terenach dawnego majątku
Krasińskich utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne.
W 1987 roku reaktywowano
Stadninę Koni Pełnej Krwi
Angielskiej, która istnieje do
dnia dzisiejszego.
Czernice Borowe. Siedzibą władz samorządowych jest wieś Czernice
Borowe. W granicach administracyjnych gminy funkcjonuje 25 sołectw. Ogółem
powierzchnia gminy obejmuje obszar 12 031 ha. Liczba
ludności kształtuje się na ok.
3900 osób. Jest to gmina rolnicza. Dominacja tej funkcji
na całym obszarze wynika
z uwarunkowań glebowo-rolniczych / użytki rolne stanowią 10 346 ha /, z istniejącej
tradycji gospodarki rolnej,
w której główny potencjał stanowią indywidualne gospodarstwa rolne.
Krzynowłoga Mała. W gminie mieszka nieco
ponad 3700 osób, gęstość
zaludnienia - 22 osoby na
1 km 2. Od wielu lat notuje
się spadek liczby mieszkańców. Główne zajęcie praca
w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Poza rolnictwem funkcjonuje ponad
120 prywatnych podmiotów
gospodarczych, świadczących
usługi handlowe, rzemieślnicze i bytowe. Niemal 85%
mieszkańców utrzymuje się
z rolnictwa w 776 gospodarstwach o średniej pow. 25 ha
96% użytków rolnych gminy.
Użytki rolne zajmują 12.409
ha 2/3 powierzchni gminy:
grunty orne 67%, łąki 13,5%,
pastwiska 16,5%, sady i inne
użytki 388 ha - 3 %. Grunty
orne III i IV klasy 2.916 ha około 35% gruntów ornych.
Chorzele.
Początek XVI w. to okres prosperity w Chorzelach. We wsi
jest m.in. 10 tawern-karczem,
kuźnica, kopalnia rudy, dwa
młyny. Liczba mieszkańców
była szacowana na ok. 150
osób. W 1529 r., po śmierci
ostatnich Piastów, Księstwo
Mazowieckie zostaje włączone do Królestwa Polskiego i
tym samym Chorzele stają się
wsią królewską należącą do
województwa mazowieckiego, w Ziemi Ciechanowskiej
(od końca XVI w. w starostwie przasnyskim). Do rangi
miasta Chorzele zostały podniesione w dniu 15 maja 1542
r. Przywilej lokacyjny miasta
na prawie magdeburskim
sporządzono na polecenie
Zygmunta Starego w Wilnie.
Od 1553 r. dokumenty władz
miasta były sygnowane pieczęcią.
Redakcja
wtorek 03.11.2015
GAZETA W PRZASNYSZU
www.gazetawprzasnyszu.pl
WYDARZENIA
Praca wszystko zwycięża…
5
Przed wyborami parlamentarnymi burmistrz Waldemar Trochimiuk (PO) i radna wojewódzka Wiesława Krawczyk (PSL) otrzymali z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja
Halickiego Medale za zasługi dla samorządu terytorialnego. Dla obojga samorządowców
był to moment przedwyborczej kampanii, kandydowali do Sejmu i wyróżnienie było dla
nich dodatkową formą promocji. Medal otrzymał również starosta Zenon Szczepankowski
(PSL). Ale ze względu na inne prace i zajęcia lokalne nie miał nawet czasu medalu odebrać.
W
czasie
spotkania
z Płocku Minister
Andrzej
Halicki
uhonorował ponad 40 samorządowców. „To z Waszym udziałem i dzięki Waszej pracy Polska
się rozwija, a to wyróżnienie jest
uhonorowaniem Waszej wieloletniej pracy na rzecz kraju
i społeczeństwa obywatelskiego” mówił w swoim wystąpieniu
Minister Administracji i Cyfryzacji, podkreślając rolę samorządowców w budowaniu 25
lat polskiej wolności. Minister
przytaczając myśl przewodnią
odznaczenia Labor omnia vincit – praca wszystko zwycięża,
zachęcał do dalszych działań
dla dobra lokalnych społeczności i całego kraju.
Odznaka honorowa
za zasługi dla samorządu terytorialnego jest zaszczytnym
wyróżnieniem. Przyznawana
jest od 2015 roku za szczególne zasługi na rzecz samorządu
terytorialnego, w szczególno-
Po gminie Jednorożec na rowerach
G
minna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu
zorganizowała
rajd
rowerowy do Budzisk. Spod
biblioteki, na bicyklach, podziwiać piękno gminy ruszyło
około 30 uczestników, między
innymi z I i II klasy Liceum
Ogólnokształcącego w Jednorożcu. Z przygodami, oczywiście tymi pozytywnymi wszyscy dotarli na miejsce, gdzie
czekały konkursy z nagrodami,
ścieżka edukacyjna, czy zmagania sportowe. Uczestnicy
korzystali z uroków krajobrazu
RE K L A M A
i świetnej aury i zrobili wiele
pamiątkowych zdjęć. Na koniec
dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Parciaki posilili się przy
ognisku. Około godziny 14.00
grupa ruszyła w drogę powrotną. Wszyscy byli zadowoleni
i radośni i z niecierpliwością
zapewne oczekują kolejnej takiej wyprawy. Organizatorzy
dziękują za pomoc: policjantom z Posterunku w Jednorożcu, Nadleśnictwu Parciaki,
Gminnemu Zakładowi Usług
Komunalnych oraz opiekunom
i wspaniałej młodzieży. GwP
fot. GBP Jednorożec
ści za działalność w organach
jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu
terytorialnego; za wykonywanie
zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach
administracji publicznej oraz
w urzędach organów władzy
publicznej; za pracę naukową
i badawczą dotyczącą zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.
GwP
6
INWESTYCJE
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
Nasze drogi będą jeszcze lepsze
wtorek 03.11.2015
wtorek 03.11.2015
GAZETA W PRZASNYSZU
www.gazetawprzasnyszu.pl
WYDARZENIA
7
Władze Miasta i Gminy Chorzele pogratulowały złotym i diamentowym Jubilatom
Trwają intensywne roboty drogowe na terenie powiatu. Dzięki strefom gospodarczym w Sierakowie i Chorzelach i konieczności ich skomunikowania i dostępności modernizowane są
wszystkie trzy drogi dojazdowe relacji Przasnysz - Chorzele: krajowa na odcinku Rycice – Świniary – Romany Sebory, wojewódzka na wysokości Krzynowłogi Wielkiej oraz budowana jest droga powiatowa relacji Przasnysz – Chorzele (tzw. trat królewiecki).
Budowa drogi w Krzynowłodze Wielkiej
Budowa drogi Romany Sebory-Świniary
Z inicjatywy Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej odbyło się uroczyste spotkanie par z terenu
miasta i gminy, obchodzących złote i diamentowe gody małżeńskie. Jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi najpierw uczestniczyli
we mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza Stanisława Dziękiewicza. Dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej.
Starostwo przebudowuje most w Dobrzankowie i w Bogatem
M
odernizowana
jest
również droga powiatowa na odcinku
Bogate – Wielodróż – Karwacz,
przebudowywane są mosty
w Bogatem i Dobrzankowie,
budowane są drogi wewnętrzne
w strefie w Sierakowie i drogi
dojazdowe do strefy w Chorzelach.
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
przychyliła się do wniosku
starosty przasnyskiego i lokal-
R E KL A M A
nych samorządowców dotyczącego przesunięcia środków
finansowych będących w gestii
dyrekcji dróg krajowych z odcinka Chorzele – Wielbark na
ważniejsze zadania na ternie
naszego powiatu. Tak jest na
przykład w przypadku drogi
krajowej Przasnysz – Chorzele, której ostatni wymagający
remontu siedmiokilometrowy
odcinek udało się doprowadzić do realizacji. Wniosek
starosty dotyczył oprócz od-
cinka Rycice – Świniary – Romany Sebory również budowy
ronda w Przasnyszu (rondo
wylotowe z Osiedla Orlika
na skrzyżowaniu ulic Orlika,
Królewieckiej i Słowackiego)
oraz modernizacji drogi krajowej Bogate – Dobrzankowo.
Mamy nadzieję, że te bardzo
potrzebne inwestycje drogowe również zostaną wykonane
– wyjaśnia Sławomir Czaplicki z przasnyskiego starostwa.
GwP
Budowa drogi powiatowej Przasnysz - Chorzele
Chylę przed Państwem czoło
Akt uroczystej dekoracji Jubilatów poprzedziło wystąpienie pani Burmistrz, w którym
zwróciła się do Jubilatów m.in.
takimi słowami: Jestem głęboko przekonana, że właśnie nasi
wspaniali Jubilaci dawali swoim
dzieciom, a także wnukom, taki
właśnie budujący przykład małżeńskiej i rodzicielskiej miłości.
I za to należą się Państwu
słowa szczególnej wdzięczności i podziękowania. Chylę więc przed Państwem czoło
z wielkim uznaniem i szacunkiem za te 50 i 60 lat miłości,
wierności i uczciwości małRE K L A M A
żeńskiej. Mieszkańcy naszej
małej Ojczyzny są dumni, że
Jesteście Państwo wśród nas,
że mamy kim się wzorować.
W imieniu władz samorządowych i swoim własnym życzę
Państwu jak najwięcej zdrowia
i jeszcze wiele lat wspólnego życia oraz radości płynącej z bycia razem i ze swoimi bliskimi.
Niech Bóg Państwu błogosławi
i pozwala odczuć, że jesteście kochani, rozumiani, słuchani, niech
słońce ozłaca Państwu trud i wysiłek, a dalsze życie niech będzie
wędrówką spokojną w poczuciu
bezpieczeństwa, ciepła, miłości
i szacunku.
Uroczysta oprawa
Następnie z-ca kierownika USC
Tomasz Filipowicz poprosił
o wręczenie medali, dyplomów
i upominków oraz kwiatów dla
jubilatów: Burmistrza Miasta
i Gminy Chorzele - Beatę Szczepankowską, Sekretarza Miasta
i Gminy Andrzeja Kowalewskiego, Przewodniczącego Rady
Miejskiej Krzysztofa Milewskiego oraz księdza Proboszcza Stanisława Dziękiewicza. Nie zabrakło
oczywiście wspólnego odśpiewania sto lat Jubilatom. Uroczystość
uświetnił występ przygotowany
przez młodzież z Publicznego
Gimnazjum w Chorzelach oraz
Miejsko- Gminną Orkiestrę Dętą
z Ośrodka Upowszechniania
Kultury w Chorzelach pod batutą
Sylwestra Stolarczyka. Nie kryjąc wzruszenia, pary małżeńskie
dzieliły się między sobą swoimi
wspomnieniami i przeżyciami ze
wspólnie spędzonych lat. Opowiadali m.in. o tym, w jakich
okolicznościach się poznali oraz
jaka jest recepta na długie pożycie małżeńskie.
Wzór mądrego życia
Złote i Diamentowe gody to
niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi
się po 50 i po 60 latach wspól-
nego pożycia małżeńskiego.
Wspólne pół wieku to dowód
wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego
i zbudowania trwałego gmachu
któremu na imię rodzina. To
wspaniały wzór mądrego życia
i przykład dla młodych, którzy
decydują się związać węzłem
małżeńskim zakładając rodzinę.
Dostojni Jubilaci obchodzący
Złoty i Diamentowy Jubileusz
Małżeństwa:
Marianna i Marian Bochenek,
Genowefa i Konrad Dzieżęccy,
Marianna i Ignacy Folga, Halina i Alfred Karłowicz, Adela
i Konrad Kołodziejczyk, Bolesława i Kazimierz Krzemińscy,
Krystyna i Jerzy Płoscy, Krystyna i Czesław Prusik, Halina i Lucjan Siemińscy, Jadwiga
i Ryszard Smolińscy, Cecylia
i Henryk Zapadka, Bronisław
i Marian Gołota, Barbara
i Oktawiusz Jankowscy, Irena
i Stanisław Milewscy, Celina
i Henryk Przybyłek, Czesława
i Henryk Przybysławscy, Antonina i Edward Rejmontowscy.
Gazeta w Przasnyszu
wszystkim Jubilatom również
serdecznie gratuluje i życzy kolejnych jubileuszy w zdrowiu
i zgodzie. GwP
8
GOSPODARKA
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
wtorek 03.11.2015
Czy będzie szansa na tańsze mieszkania w Przasnyszu?
Nadal nie wiadomo, czy negocjujący ze starostwem deweloperzy
zainteresowani budową na gruntach starostwa, przy ulicy Przemysłowej i Wiejskiej w Przasnyszu 4 bloków, czyli 108 mieszkań dostaną od burmistrza Przasnysza i Rady Miejskiej taką możliwość.
Wniosek starostwa czekał 2
lata i czeka nadal
Wniosek starostwa o przekształcenie tych gruntów pod
ten cel czekał na rozparzenie
przez miejskich rajców 2 lata
i został odrzucony. Potem pojawiła się szansa, gdyż przed
wyborami parlamentarnymi,
obecny na sesji Rady Powiatu burmistrz Waldemar Trochimiuk zmienił zdanie i pozytywnie odniósł się do wniosku.
Jednak ponowny wniosek starostwa nie został wprowadzony
do porządku obrad ostatniej
sesji Rady Miejskiej. Nie zajęli
się nim nawet radni poszczególnych komisji. Tymczasem,
jak się dowiedzieliśmy, starostwo nie chcąc dłużej czekać,
ogłasza przetarg umożliwiający
kupno tych gruntów deweloperom lub innym zainteresowanym zgodnie z aktualnym
przeznaczeniem. W przetargu
starostwo zawrze informację
o złożonym wniosku o przekształcenie gruntu pod budownictwo mieszkaniowe wieloroR E KL A M A
dzinne. Nowy właściciel będzie
mógł ten wniosek podtrzymać
lub wycofać.
Nie czekajcie
Prowadzimy rozmowy z deweloperami cywilnymi, którzy są zainteresowani naszymi
gruntami, bo chcemy stworzyć
szansę ludziom na kupno tańszych mieszkań – informował
Sławomir Czaplicki - zastępca
dyrektora wydziału Rozwoju
Gospodarczego w przasnyskim
starostwie. Cały czas czekamy
na pozytywną decyzję Rady
Miejskiej w tej sprawie. Burmistrz odpowiadał jednak, że
decyzję w sprawie wniosku
starostwa Rada Miejska podjęła już w styczniu. Była ona negatywna. Niech starostwo nie
czeka na uchwałę, bo z tego co
wiem, Rada Miasta nie będzie
więcej do tej sprawy wracała
- mówił burmistrz.
Jeśli nie bloki, będą firmy
transportowe
Jednak podczas przedostatniej
sesji Rady Powiatu sytuacja się
zmieniła. Zapytany przez jednego z radnych o tę sprawę starosta Zenon Szczepankowski
– odpowiedział, że nic więcej
zrobić nie może. Tereny mają
przeznaczenie usługowo – handlowe i skoro nie ma woli ich
przekształcenia przez miasto
pod budownictwo mieszkaniowe – to będziemy musieli
ogłosić przetargi na sprzedaż
ich pod usługi. A zastrzegam,
że mogą się wtedy pojawić tam
firmy transportowe i nie będzie
to korzystne dla mieszkańców.
W interesie mieszkańców jest
więc, aby teren sprzedać pod
budownictwo mieszkaniowe,
bo ono jest mniej uciążliwe, niż
usługi - mówił starosta.
Burmistrz zgodził się ze starostą
Smaczkiem sprawy jest sąsiedztwo z tymi terenami domu
burmistrza Przasnysza Waldemara Trochimiuka. Obecny na
sesji burmistrz odpowiedział: ja
zawsze byłem za tym, żeby na
GAZETA W PRZASNYSZU
wtorek 03.11.2015
Starostwo zmieniło taktykę
Dlatego podczas ostatniej sesji Rada Powiatu upoważniła
Zarząd Powiatu do ogłoszenia
przetargu na sprzedaż wspomnianych gruntów.
Wniosek złożono ponownie
Starostwo nie czekało. Tuż po sesji
do Urzędu Miasta wpłynął ponowny wniosek. Teraz ruch należy do
burmistrza i Rady Miejskiej w Przasnyszu. Jednak ani na sesji Rady
Miejskiej przed wyborami, ani na
sesji zaplanowanej na 29 października temat ten nie zaistniał.
Może deweloperzy będą
mieli większą siłę przebicia
niż starostwo
Sławomir Czaplicki wyjaśnił
nam: Nie możemy czekać
dłużej. Rada Miejska nadal
nie pochyliła się nad naszym
wnioskiem o przekształcenie
naszych gruntów pod budow-
nictwo mieszkaniowe. Mamy
więc nadzieję, że deweloperzy
staną do przetargu, a potem
będą mieli większą siłę przekonywania władz miasta niż
my. Inaczej, być może stracimy
szansę na tańsze mieszkania
w Przasnyszu.
Sprawę
będziemy
obserwować. Należy mieć tylko nadzieję, że Rada Miejska
wniosek starostwa uwzględni,
a deweloperzy nie stracą cierpliwości i nie wycofają swoich
planów z Przasnysza.
GwP
WYDARZENIA
9
Emeryci świętowali dzień nauczyciela
OKO W
OKO Z…
Pod egidą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego kierowanego przez Prezes Barbarę Żarnecką odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu uroczyste obchody Dnia Nauczyciela dla
emerytowanych przedstawicieli nauczycielskiego fachu z całego powiatu.
GRAŻYNĄ
WRÓBLEWSKĄ
– WÓJT GMINY
PRZASNYSZ
tych trzech działkach powstały
bloki. To Rada Miejska nie zgodziła się na zmianę przeznaczenia. Proszę więc, aby starostwo
napisało szybko wniosek o te
bloki jeszcze raz.
www.gazetawprzasnyszu.pl
Motto życiowe:
nie zawodzić czyjegoś zaufania,
nie zrażać przeciwnościami.
Data i miejsce urodzenia:
zdarzyło się jakiś czas temu
w Przasnyszu
Studia:
ekonomiczne
Jestem:
osobą samodzielną, z dużym dystansem do siebie i poczuciem
humoru
Pierwsze pieniądze zarobiłem
(jak/gdzie):
po studiach w Urzędzie
Wojewódzkim w Ciechanowie
Dotychczas
pracowałem
(gdzie):
w Urzędzie Wojewódzkim
w Ciechanowie, w firmie
Agroserwis
Szefem jestem:
wymagającym, ale i wyrozumiałym.
U pracowników cenię:
solidność i kompetencje oraz
dbałość o dobro wspólne
Najbardziej stresuje mnie:
chamstwo, cwaniactwo, roszczeniowość i brak odpowiedzialności za czyny i słowa.
Największe życiowe osiągnięcie:
lubię pracować na rzecz innych
i taką możliwość lokalna
społeczność wiele lat temu mi
stworzyła.
Największa życiowa porażka:
nie należy zachłystywać się
szczęściem, ani popadać w rozpacz, Wszystko w życiu ma
swój sens, zarówno sukcesy jak
i porażki, Z tych ostatnich należy wyciągać wnioski. Porażki
kształtują nasz charakter, uczą
pokory.
Hobby:
niezmienne od lat: historia,
historia regionu i genealogia.
Wakacje spędzam:
w pracy
W kuchni moją
specjalnością jest:
lazania, naleśniki, kartoflaki,
zupy.
W wolnym czasie lubię:
jeździć na rowerze, pogadać
z przyjaciółmi, podróżować.
Marzę o:
mam wiele marzeń i znacznie
mniej możliwości ich realizacji, jednym z nich jest napisanie książki na podstawie moich
zbiorów.
Sen z powiek spędza mi:
odejścia bliskich, przyjaciół,
znajomych. Nie potrafię przejść
obojętnie wobec śmierci. Boli
mnie ludzka krzywda i bezradność.
Polityka to dla mnie:
sztuka uwodzenia i kompromisów, interesujące studium oczekiwań, reakcji i nadziei.
Ulubiony program w tv:
TVP Historia
Ulubiona książka:
np.” Doktor Żywago” Borysa
Pasternaka, „Sława i chwała”
Iwaszkiewicza, Seneka, Żeromski, „Noce i dnie” – Marii
Dąbrowskiej oraz książki historyczne, sagi rodzinne itd.
O
becni byli również
lokalni
samorządowcy
z burmistrzem
Waldemarem
Trochimiukiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej
Piotrem Jeronimem, reprezentanci starostwa powiatowego
REK LAMA
w Przasnyszu z dyrektorem
Wydziału Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu Ryszardem
Juklaniukiem,
reprezentanci sąsiednich samorządów
z wójtem Krzynowłogi Małej
Jerzym Humięckim, przedstawiciele Kuratorium Oświaty,
dyrektorzy szkół, nauczyciele
oraz przede wszystkim ludzie,
którzy po wieloletniej karierze
nauczycielskiej – przeszli już
w stan spoczynku. Gospodarzem uroczystości obok samorządu miejskiego była dyrekcja
SP nr 2 w Przasnyszu z panią
Sabiną Olszak na czele. Na początku uczennice i uczniowie
SP nr 2 wraz z rodzicami zaprezentowali wesołą część artystyczną, a po niej nastąpiła
część oficjalna, przemówienia,
wręczenie upominków oraz
wspólny posiłek.
Gazeta w Przasnyszu
również tam była, a co uwieczniła przedstawia poniżej. GwP
10
GOSPODARKA
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
wtorek 03.11.2015
Gazyfikacja już na terenie gminy Przasnysz
Plany przasnyskiego starostwa i przygotowywana od
dłuższego czasu oraz zapowiadana strategiczna dla
powiatu i wszystkich jego miast i gmin inwestycja
gazyfikacji postępuje i jest już na terenie gminy Przasnysz. Niebawem gazociąg „zapuka” do bram Przasnysza.
Poglądowa trasa budowy pierwszych etapów gazociągu
na terenie powiatu przasnyskiego na załączonej mapie.
W
ernisaż rozpoczęła
dyrektor muzeum,
która przedstawiła
autorów prac oraz podziękowała im za udział w plenerze.
Kolejnym punktem programu
była aukcja charytatywna, która
odbyła się na piętrze muzeum.
Licytację poprowadził pan
Lech Smoliński, który niczym
zawodowy aukcjoner zachęcał do zakupu obrazów. Pod-
RE K L A M A
RE KLAMA
GAZETA W PRZASNYSZU
www.gazetawprzasnyszu.pl
W sobotę 24 października 2015 r. w muzeum odbyło się otwarcie wystawy „Tu zaszła zmiana. Przasnyski Plener Malarski im. Stanisława Ostoja-Kotkowskiego”. Na wystawie zaprezentowano obrazy, które powstały podczas pleneru malarskiego zrealizowanego w ramach
grantu uzyskanego przez muzeum w II Edycji Konkursu Grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” zorganizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły przy
współpracy z Bankiem Zachodnim WBK.
Autorzy obrazów:
Monika Goździewska
Jarosław Kościuk
Andrzej Lesiński
Edyta Lisiewska
Alicja Małkowska
Krzysztof Miecznikowski
Marianna Olkowska
Robert Olszak
Julita Smolińska
Patrycja Stryjewska
T
rwa układanie gazociągu głównego na trasie
Chorzele-Przasnysz.
Nitka układana przez Mazowiecką Spółkę Gazowniczą jest
już na terenie gminy Przasnysz
i zmierza w kierunku miasta.
Próby szczelności i odbiór planowany jest w pierwszej połowie 2016 r. Następnie zostanie
wykonany gazociąg Przasnysz
– Lekowo. Zlecony został przez
Spółkę Gazowniczą projekt
rozprowadzenia gazociągów
w mieście Przasnysz i w mieście
Chorzele. Pozostałe miejscowości powiatu będą projektowane w II etapie. Na powiatowych strefach gospodarczych
w Sierakowie i w Chorzelach
zostaną wkrótce pobudowane stacje redukcyjne. Ich zadaniem będzie zmniejszenie
ciśnienia gazu, który będzie
wprowadzony do miast Przasnysz i Chorzele. Gaz jest jednym z najważniejszych mediów
warunkujących rozwój gospodarczy, których wymagają
obok dróg, niezbędnych mocy
energii, czy dostępu do linii kolejowej potencjalni inwestorzy
w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – wyjaśnia Sławomir
Czaplicki – zastępca dyrektora
wydziału Rozwoju Gospodarczego w przasnyskim starostwie, które doprowadziło do
inwestycji i koordynuje proces
gazyfikacji na terenie powiatu.
Przasnysz jest jednym z nielicznych miast, gdzie nie ma gazu.
Gaz jest naszym mieszkańcom
i przedsiębiorcom potrzebny,
podobnie jak prąd, czy woda.
I bardzo się cieszymy, że tak
ważną inwestycję zarówno dla
przedsiębiorców, jak również
dla indywidulanych odbiorców
udało nam się doprowadzić do
realizacji. – dodaje Czaplicki.
GwP
11
Wernisaż wystawy „Tu zaszła zmiana. Przasnyski Plener Malarski
im. Stanisława Ostoja - Kotkowskiego” oraz aukcja charytatywna
wtorek 03.11.2015
czas aukcji znakomitą oprawę
muzyczną zapewnili państwo
Swietłana i Juliusz Jakóbiak
oraz Aleksandra Marcińczyk
i Natalia Przybysławska należące do koła muzycznego
przy Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, które prowadzi pan Marek Karolski.
Uczestnicy spotkania mogli
też posłuchać wierszy pani
Barbary Sitek - Wyrębek
w jej osobistej aranżacji. Licytacja obrazów przyniosła dochód
w kwocie 1800 zł, który w całości zostanie przekazany na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy w Przasnyszu.
Dziękujemy wszystkim, którzy sobotni wieczór
postanowili spędzić w muzeum, biorąc udział w wernisażu wystawy, koncercie i aukcji.
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
WYDARZENIA
12
SPORT
www.gazetawprzasnyszu.pl
Black Dragons w natarciu
24.10.2015r. Październikowa
sobota. 12.00, samo południe.
Trzy drużyny koszykarzy na
wózkach w Hali Sportowej przy
ul. Sadowej 5. Drużyna AKS
OSW Olsztyn, KSN Start Warszawa oraz nasza przasnyska
drużyna BLACK DRAGONS.
Czuło się wielkie pozytywne
emocje, adrenalinę i duch walki, jaki towarzyszył graczom.
Imprezę otworzyła Dorota
Skowrońska ze Stowarzyszenia Razem. Na boisko wjechały dwie drużyny: olsztyńska i
przasnyska. Następnie grała
olsztyńska z warszawską i na
koniec warszawska z przasnyską. Przeżycia, jakich dostarczyli kibicom koszykarze były
wspaniałe. Ciągłe napięcie towarzyszące pod koszem, rewe-
lacyjne akcje na boisku, rozgrywanie piłki i ataki. Koszykarze
dali z siebie wszystko, aby zapewnić kibicom niezapomniane wrażenia, a także pokazać,
że niepełnosprawni to świetni
sportowcy. Cieszymy się bardzo, że koszykówka na wózkach ma coraz więcej miłośników, którzy dopingują drużynie
Black Dragons i ich gościom.
GAZETA W PRZASNYSZU
wtorek 03.11.2015
wtorek 03.11.2015
GAZETA W PRZASNYSZU
www.gazetawprzasnyszu.pl
INFORMACJE
13
Z Krzynowłogi do …Sejmu, Radia i na Stadion
Kiedy młodzież „wchodzi” do sejmu, gmach od razu nabiera blasku. Tego blasku dodali budynkowi parlamentu uczniowie Zespołu Szkół w Krzynowłodze Małej. Przewodnikiem młodzieży z terenu naszego powiatu był poseł Tomasz Górski.
D
zięki niemu młodym
ludziom udało się
zwiedzić salę obrad
i kluczowe oraz najbardziej medialne zakątki polskiego Parlamentu. Trwały akurat obrady
niższej izby, a uczniowie mogli
z bliska zobaczyć premier Ewę
Kopacz, czy marszałek Małgorzatę Kidawę - Błońską. Jesz-
cze więcej emocji przyniosło
spotkanie w oko w oko z Januszem Korwinn – Mikke i Przemysławem Wiplerem. W ich
przypadku – nie był to dobry
omen, obaj politycy do Sejmu
się nie dostali. Polityka to nie
wszystko. Kolejnym punktem
wycieczki był Stadion Narodowy. Największe zainteresowanie
wzbudziły szatnie, w których
przygotowują się zawodnicy,
ale również wysoki standard
obiektu i jego logistyczne rozwiązania. Kto od polityki, czy
sportu woli dziennikarstwo
– także tego dnia miał frajdę.
Prosto z narodowego uczniowie
udali się do gmachu Polskiego
Radia, gdzie od kuchni zoba-
Chorzele wzmacniają
potencjał administracyjny
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach uczestniczył w projekcie pod nazwą: ,,Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza-Systemowe doskonalenie jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników’’. Projekt współfinansowany był ze środków
UE, baz żadnego wkładu własnego chorzelskiego urzędu. Łączna wartość przedsięwzięcia
wyniosła 1 855 928, 00 zł.
A
utorem i jednocześnie
Liderem projektu był
Międzynarodowy Instytut Outsourcingu z Elbląga. W przedsięwzięciu wzięło
udział również pięciu innych
partnerów, 2 powiaty i 1 urząd
z województwa podlaskiego
oraz 2 urzędy z województwa
mazowieckiego. Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
w ramach projektu zorganizował i poprowadził dla chorzelskich urzędników działania
szkoleniowo-doradcze mające na celu wzrost kwalifikacji
pracowników dla zapewnienia
poprawy jakości i sprawności
urzędu. Łącznie pracownicy
wzięli udział w 18 szkoleniach,
przeszkolone zostały 33 osoby,
w tym 28 kobiet i 5 mężczyznwartość 101 000,00 zł.
Szkolenia dotyczyła takich
obszarów, jak:
- skuteczna obsługa klienta,
efektywność
marketingowa
w urzędzie, standardy zarządzania ryzykiem, strategiczna karta wyników, skuteczna
komunikacja
wewnętrzna
i zewnętrzna, zarządzanie procesowe, zarządzanie zmianami,
zarządzanie kosztami procesów
organizacyjnych, zarządzanie
projektami w urzędzie, zarządzanie przez cele, pakiet biurowy MS OFFICE, budżet zadaniowy, kodeks postępowania
administracyjnego, tworzenie
przepisów prawa miejscowego, postępowanie ze skargami
i wnioskami, praca z klientem
,,trudnym’’, zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, czy język migowy.
-warsztaty i szkolenia w ramach
zadania pod nazwą: ,,Ponowna ocena standingu urzędów
z zastosowaniem metody CAF
i opracowania planów doskonalenia’’- wartość 8 500 zł
-wdrożenie i audyt Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC
27001:2013 Technika Informatyczna- Techniki bezpieczeństwa- systemy zarządzania
bezpieczeństwem informacjiwartość 15 000 zł
-doskonalenie
kluczowych
kompetencji urzędu poprzez
organizację studiów podyplomowych, w których uczestniczyła 1 osoba. Były to studia
o kierunku ,,Prawo zamówień
publicznych’’ wartość 3 200 zł
-wdrożenie modułów ePUAP
wraz z 4 certyfikatami kwalifikowanymi dla pracowników
obsługi tych modułów - wartość 2 000 zł
-przygotowanie urzędu do
tworzenia metodologii oraz
samodzielnego prowadzenia
badań statystycznych otoczenia
wewnętrznego i zewnętrznegoRE K L A M A
wartość 15 744 zł
-usprawnienie procesów strategicznych i operacyjnych poprzez opracowanie i wdrożenie
polityki oraz dokumentacji
strategicznej i ewaluacyjnejwartość 10 000 zł
Jako wsparcie i pomoc w ułatwieniu pracy Urząd
Miasta i Gminy w Chorzelach
otrzymał również dwa notebooki wraz z oprogramowaniem,
rzutnik multimedialny, a także
zestaw nagłaśniający - wartość
pomocy wyniosła 17 924,84 zł.
Uczestnictwo w projekcie miało na celu między innymi poprawę komunikacji obywateli
z urzędem, wzrost dostępu do
usług on-line, współtworzenie
strategii rozwoju urzędu oraz
wzrost świadomości obywateli/klientów. Ważnym aspektem było również wypracowanie sprawniejszych procesów
w partnerstwach, a także wyrównanie szans osób zamieszkujących powiaty oraz gmin
objętych projektem. GwP
czyli pracę dziennikarzy oraz
dowiedzieli się jak powstają
audycje. Mało tego. Sami mogli
nagrać własną. „Wielki świat”
nie powinien nikogo przytłaczać. Takie wyjazdy to świetny
sposób na ciekawą przygodę,
ale również doświadczenie,
które będzie zapewne procentować w przyszłości. GwP
REK LAMA
14
WYDARZENIA
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
wtorek 03.11.2015
Eko-gmina, czyli jak promować ekologię
Można pisać długie elaboraty, można tworzyć poważne broszury,
można cytować znanych naukowców zajmujących się ochroną środowiska.... Ale można też prościej – stawiając na młode pokolenie. Tak
właśnie Gmina Przasnysz radzi sobie z ekoedukacją dla najmłodszych!
D
zięki
dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej od kilku tygodni w tej gminie trwają ciekawe konkursy
dla dzieci i młodzieży. Cel jest
oczywiście jeden: nauczyć młodych ludzi rozsądnego korzystania z dostępnych zasobów
naturalnych, a także promować
postawy proekologiczne.
Konkurs ekologiczny
Pierwszy z tych konkursów został już rozstrzygnięty. Odbył
się finał gminnego konkursu
ekologicznego zatytułowanego „Środowisko przyrodnicze
w Gminie Przasnysz”. Wzięło
w nim udział kilkunastu
uczniów, którzy przystąpili do
zabawy i w swoich macierzystych szkołach wykonali nakazane zadania. Najlepsi spotkali
się w Zespole Szkół w Bogatem,
w którym zapadły ostateczne
rozstrzygnięcia. Do tej rywalizacji przystąpili reprezentanci
wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy (z klas IV-VI). Podczas finałowych zmagań liczył się zarówno wynik
indywidualny, jak i zespołowy.
Po rozwiązaniu wszystkich
zadań konkursowych okazało
się, że indywidualnie najlepiej
radzili sobie uczniowie z Bogatego. Z kolei w rywalizacji drużynowej triumf przypadł szkole
z Mchowa.
A. Konkurs indywidualny:
1. miejsce – Izabela Golba
(ZS w Bogatem)
2. miejsce – Julia Matusiak
(ZS w Bogatem)
3. miejsce - Karolina Suwińska
(ZS w Lesznie)
Zwycięzcy konkursu otrzymali
w nagrodę m.in. rower, aparat
fotograficzny oraz tablet.
B. Konkurs zespołowy:
1. miejsce: Szkoła Podstawowa
w Mchowie (nagroda: wycieczka do Kampinoskiego Parku
Narodowego i do Palmir)
2. miejsce: Szkoła Podstawowa
w Obrębie (nagroda: wycieczka
do Wilanowa i do Ogrodu Botanicznego w Powsinie)
3. miejsce: Zespół Szkół w Lesznie (nagroda: szkielet anatomiczny).
Wręczono nagrody
Uroczyste wręczenie nagród
nastąpiło 13 października, przy
okazji święta polskiej edukacji. Podczas uroczystego apelu
zorganizowanego w budynku Zespołu Szkół w Bogatem
nagrody laureatom wręczała
wójt Grażyna Wróblewska. Co
warte podkreślenia, prezenty
otrzymali wszyscy uczestnicy
zabawy – każdy bowiem, kto
uczestniczył w konkursie, mógł
zdobyć m.in. sadzonki żywych
drzew. Dlatego organizatorzy
tak bardzo podkreślali to, że
w zabawie nikt nie mógł czuć
się przegrany.
Konkurs plastyczno-fotograficzny
Nie był to jednak koniec emocji konkursowych. Niedawno Gmina Przasnysz ogłosiła
drugi konkurs – tym razem
kierowany do uczniów indywidualnych. W trzecim tygodniu października ruszył nabór do konkursu pod nazwą:
„Odkrywamy gminę Przasnysz
– ekologiczne konkursy plastyczno-fotograficzne”. Zadania postawione przed uczestnikami są proste. Uczniowie
mają zaprezentować ciekawe
miejsca swojej małej ojczyzny
– przede wszystkim miejsca
najcenniejsze
przyrodniczo,
w których występują rzadkie
gatunki roślin, zwierząt, grzybów itd. Każda praca będzie się
składać z części graficznej (fotograficznej i plastycznej) i opisowej. Opis powinien zawierać
w szczególności nazwę, miejsce
i zasięg występowania, znaczenie w przyrodzie (w przypadku cennych okazów roślin,
zwierząt czy grzybów) lub też
lokalizację geograficzną, krótką
charakterystykę z uzasadnieniem wartości przyrodniczej
(w przypadku miejsc cennych
przyrodniczo).
Uczniowie szkół podstawowych w ramach części graficznej przygotują pracę plastyczną, a uczniowie gimnazjów
– fotograficzną. Na przesłanie
prac konkursowych uczestnicy
mają czas do 9 listopada. Najlepsi mogą liczyć na efektowne nagrody fundowane dzięki
środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Wyniki powinniśmy
poznać jeszcze przed końcem
listopada.
Edukacja przez zabawę
Jak widać, popyt na takie zabawy ekologiczne jest duży. Do
drugiego z organizowanych
konkursów zgłosiło się aż 81
uczniów ze szkół podstawo-
wych w gminie (klasy IV-VI)
i 24 uczniów gimnazjów. Rywalizacja zapowiada się więc
pasjonująco, choć ogrom pracy
organizatorów nie przeraża. Im
więcej bowiem będzie chętnych, tym lepszy uzyskany zostanie efekt edukacyjny.
Pieniądze pozyskano z zewnątrz
Warto na koniec zauważyć, że
oba przygotowane konkursy
zostały w znacznej mierze dofinansowane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Wartość
pierwszego z nich, już zakończonego, wyceniono na 10 533
zł, a 90% tej kwoty stanowiła
dotacja z WFOŚiGW – łącznie
na ten cel gmina uzyskała 9 749
zł. Na realizację drugiego konkursu udało się w sumie pozyskać 11 878 zł – co stanowi 90%
całego budżetu projektu. Na
realizację konkursu plastyczno-fotograficznego przeznaczono
łącznie 13 200 zł. GwP
R EK L AM A
wtorek 03.11.2015
GAZETA W PRZASNYSZU
Prawnik radzi…
Witam, mój dziadek przepisał mi mieszkanie mam testament, który jest na mnie oraz inne papiery z mieszkania. Moja ciotka chce ode mnie pieniądze za zachowek, ale nigdy się dziadkiem
nie opiekowała, ani go nie odwiedzała. Wyprowadziła się z domu już jako nastolatka. Czy muszę
jej płacić? Czy to prawda, że po 5 latach to automatycznie przejdzie na mnie ?
adw. Kamil Skwiot:
Dziedziczenie testamentowe najwierniej oddaje
wolę spadkodawcy co
do rozporządzenia majątkiem po jej śmierci.
Przedstawiona
przez
Panią sytuacja nie opisuje wszystkich ważnych
kwestii przy rozstrzyganiu o zasadności roszczeń Pani ciotki. W szczególności nie wiadomo,
czy mieszkanie, o którym Pani pisze stanowiło
jedyny składnik spadku, czy też w jego skład
wchodziły inne elementy. Nie mniej można
z całą stanowczością stwierdzić, że jeśli ciotka
nie została wydziedziczona to kwestie jej stosunku do zmarłego nie będą miały znaczenia,
o ile nie zostanie uznana przez sąd niegodną dziedziczenia. Trzeba jednak pamiętać, że
uznania niegodnym dziedziczenia jakiejś osoby
można domagać się w ciągu roku od powzięcia
informacji o przyczynie uznania niegodnym
dziedziczenia, jednak nie później niż przed
upływem trzech lat od otwarcia spadku, czyli
śmierci spadkodawcy. Jednocześnie uznanie
za niegodnego może nastąpić tylko w przypadkach wskazanych w ustawie. Dzieje się tak jeżeli
spadkobierca: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2)
podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę
do sporządzenia lub odwołania testamentu albo
w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył
lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę
podrobionego lub przerobionego. Jak więc Pni
widzi wczesne usamodzielnienie się i zerwanie
kontaktów nie stanowi wystarczającej podstawy
do uznania niegodnym.
Zachowek przysługuje jedynie zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,
którzy byliby powołani do spadku z ustawy.
Jeśli ciotka zalicza się do tej grupy
przysługuje jej wobec Pani roszczenie o zachowek. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do
pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu
ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa
wartości tego udziału. Warto jednak pamiętać,
że jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego
mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez
spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie
o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
Pani pytanie o pięcioletni okres, kiedy wszystko miałoby przejść na Panią dotyczy
zapewne okresu przedawnienia roszczeń o zachowek. Wynosi on pięć lat i rozpoczyna swój
bieg od daty ogłoszenia testamentu.
Szanowni Czytelnicy. Stałym elementem Gazety w Przasnyszu będą porady prawne. Razem z adwokatem Kamilem
Skwiotem zapraszamy do przesyłania na adres mailowy redakcji Państwa pytań, a Pan Mecenas postara się na nie
odpowiedzieć lub wskazać drogę postępowania.
RE K L A M A
PORADY
www.gazetawprzasnyszu.pl
15
Joanna Chmielewska-Gnojewska
Kwiaty dla tych, którzy odeszli
Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry(...). - Danuta Gellnerowa
W
837 roku papież
Grzegorz IV rozporządził, aby dzień
1 listopada był dniem poświęconym pamięci wszystkich
świętych Kościoła katolickiego.
Tego dnia wszyscy spotykamy
się na cmentarzach, gdzie zapalamy znicze, układamy kwiaty i
wspominamy zmarłych. Zapalanie ognia na grobach zmarłych wywodzi się z czasów
pierwszych pogan z obrzędu
tzw. Dziadów, kiedy to przyzywano zmarłych, by zaspokoić
ich potrzeby cielesne i ukoić
cierpienie w czyśćcu. Obecnie
znicze stanowią symbol naszej
pamięci o bliskich zmarłych,
łączą się również z symboliką
świec, które odmierzają długość życia każdego z nas. Natomiast zostawiane na grobach
bliskich kwiaty służą okazaniu
czci zmarłym i wyrażeniu żalu
z powodu ich odejścia. Od
tysięcy lat kwiaty obecne są
podczas ceremonii pochówku.
Później przynosimy je zmarłym na groby zarówno z okazji
świąt religijnych, jak i okazji
osobistych (np. w rocznicę narodzin i śmierci). Pozostawiane
na grobach kwiaty mogą mieć
różną formę. W zależności od
osobistego wyboru, mogą to
być kwiaty żywe (przyjęło się,
że na 1-go listopada głównie
są to kwitnące jesienią chryzantemy ze względu na ich
odporność na niską temperaturę), albo kwiaty sztuczne.
Najczęściej spotykanym rodzajem dekoracji nagrobnej są
wiązanki okrągłe lub owalne,
na podkładzie ze sztucznego
świerku.
Rozpowszechnione jest również stawianie na
grobach doniczek z żywymi
chryzantemami lub wrzosem.
Odpowiednio ozdobione mogą
stanowić ładną i dość trwa-
łą (do pierwszych mrozów)
kompozycję nagrobną. Coraz
częściej jednak decydujemy
się na nowe formy dekoracji
nagrobnych. Należą do nich
wieńce (obręczowe lub pełne),
a także dekoracje w kształcie serc lub krzyży. Nie mniej
ważną od doboru samych
kwiatów jest ich kolorystyka.
Najczęściej spotykanymi barwami na cmentarzach są biel
i pomarańcz. Ta pierwsza symbolizuje czystość oraz prawdziwość intencji. Pomarańcz
natomiast wybierana jest najczęściej jako kolor kojarzony
z jesienią (ciepły, pozytywny).
Niezależnie od tego, na jaki
rodzaj dekoracji się zdecydujemy, ważne jest aby kwiaty pojawiały się na grobach naszych
zmarłych częściej, niż tylko
podczas święta. Świadczą one
bowiem o naszej pamięci i szacunku dla tych, którzy odeszli.
16
WYDARZENIA
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
wtorek 03.11.2015
Nowe władze przasnyskiego hufca ZHP wybrane
24
października wybrano nowe władze Hufca ZHP
w Przasnyszu im. Janusza Korczaka. Nowa komenda hufca:
komendant phm. Łukasz Kijora, z-ca phm. Artur Jaśkiewicz,
z-ca, ds. pracy z kadrą phm.
Jacek Klinger, skarbnik pwd.
Sławomir Zabielski, instruktor
programowy pwd. Magdale-
na Tarczyńska Klinger. Skład
nowej Komisji Rewizyjnej
Hufca Przasnysz: przewodniczący phm. Dariusz Rzepliński, zastępca phm. Grzegorz
Zieliński, członek pwd. Jolanta Kłodowska. Gratulujemy
i życzymy owocnej pracy dla
wspaniałej organizacji, jaką
jest przasnyskie harcerstwo.
GWP
GAZETA W PRZASNYSZU
www.gazetawprzasnyszu.pl
Autodoktor radzi: Check it
W niejednym modelu samochodu deska rozdzielcza i ilość świecących kontrolek przypomina kokpit w samolocie. Przy włączonym zapłonie wszystkie powinny się zapalać, ale po uruchomieniu silnika większość z nich powinna zgasnąć. A co w sytuacji, gdy pomimo rozruchu silnika niektóre z nich
świecą? Czy jest powód do zmartwienia, czy można zbagatelizować niektóre z nich?
O
dpowiedzi na to
pytanie
postaram
się Państwu udzielić w tym artykule.
Najbardziej popularną kontrolką, która często towarzyszy
nam w trakcie podróży jest
słynny check engine, czyli żółta
kontrolka z symbolem silnika.
Pojawienie się jej jest związane z układem samodiagnozy
sterownika silnika i zazwyczaj
dotyczy nieprawidłowego sygnału z czujnika lub czujników.
W wielu przypadkach występowanie kontrolki powiązane jest
z nieprawidłową pracą silnika,
brakiem mocy czy gaśnięciem
przy dojeżdżaniu do skrzyżowania.
W pojazdach wyposażonych w silniki wysokoprężne, czyli popularne diesle check
engine może oznaczać proces
wypalania filtra cząstek sta-
RE KL A M A
foto: Hufiec ZHP w Przasnyszu im. Janusza Korczaka
JUSTYNA GOTUJE:
DOMOWY CHLEBEK
składniki:
• 600g mąki
• (300g pszennej, 300g
żytniej do wypieku
chleba)
• 1 łyżeczka soli
• 5g drożdży świeżych
• 600ml wody
(przegotowanej, ciepłej)
• 2 łyżki oleju
• po 2 garści :
- siemię lniane
- pestki dyni
- ziarnka słonecznika
- płatki owsiane
RE KL A M A
wtorek 03.11.2015
przepis:
Do miseczki wsypać mąkę,
sól, drożdże. Dodać wodę i
olej i wyrobić (można robotem). Ciasto będzie gęste. Po
wyrobieniu wsypać ziarna. Tu
można wykorzystać te które lubimy, a nie zostały wymienione
w przepisie. Po wymieszaniu
ciasta odstawić przykryte ściereczką na 20-30 minut. Przygotować blaszki, wyłożone papierem do pieczenia, mogą być
keksówki (średniej wielkości
ok. 30cm x 10cm, jeśli takie to
2 sztuki). Po wyrośnięciu ciasta
przełożyć do blaszek. I ponownie odstawić do wyrośnięcia
na około 30-40 minut. Piec w
piekarniku w temperaturze 190
stopni przez 50 minut ( maksymalnie do godziny), aż chlebek
będzie miał widoczna chrupiącą skórkę. Po upieczeniu wyjąć
na ściereczki by nasz pyszny
wypiek nie zaparował. Przepis jest bardzo łatwy, a chleb
smakuje wyśmienicie. Mąkę
do wypieku chleba można wy-
łych DPF (w szczególności gdy
kontrolka miga), lub niewłaściwą pracę układu EGR, czyli
układu redukcji emisji spalin
do atmosfery. Zapalony check
może także być następstwem
występowania wody w filtrze
paliwa, niewłaściwej pracy turbosprężarki
(spowodowanej
uszkodzeniem tzw. przepływomierza) lub nawet braku świateł
hamowania.
W autach zasilanych
LPG (mieszanką propan-butan) w wielu przypadkach żółta
kontrolka oznacza słabą jakość
tego paliwa, co odczytywane
jest przez jeden z czujników
silnika jako „mieszanka zbyt
uboga” w oktany. Sytuacja taka
jest groźna zarówno dla silnika
jak i dla katalizatora, który wypala się szybciej i wymaga wymiany (jej koszt w zależności
od pojazdu wynosi od kilkuset
do nawet kilku tysięcy złotych).
Informacja o stanie katalizatora
jest także sygnalizowana przez
check engine i zazwyczaj zdefiniowana jest jako „wydajność
katalizatora poniżej progu”.
Gdy nasz pojazd
zasilany jest tylko benzyną,
check engine może oznaczać
złą mieszankę paliwowo-powietrzną, brak zapłonu na cylindrze silnika czy niewłaściwą
pracę zaworu EGR. W wielu
przypadkach problem dotyczy
niewłaściwych odczytów z sondy lambda, odpowiedzialnej za
ilość spalonego paliwa i osiągi.
W tym przypadku, w polskich
realiach, przyczyna tkwi w złej
jakości paliwa lub niezgodnej
z zaleceniami producenta pojazdu częstotliwością wymiany
filtrów, głównie filtra paliwa.
Czy za każdym razem check engine musi ozna-
czać dla nas kłopoty? Oczywiście, że nie! Często bywa tak, że
kontrolka gaśnie samoczynnie,
gdy odczyt z czujników wróci
do normy i wówczas nie mamy
się czym martwić. Sytuacja taka
może mieć miejsce gdy np. na
zewnątrz jest mokro, zatankowaliśmy paliwa na innej, niepewnej stacji lub napięcie zasilania w układzie pojazdu było
zbyt niskie (napięcie z akumulatora).
Gorsza jest sytuacja,
gdy kontrolka nie gaśnie. Wówczas problem jest poważniejszy
i należy udać się do warsztatu, w celu odczytu i usunięcia
usterki. Koszt samej diagnostyki komputerowej jest niewielki
i oscyluje w granicach 50 zł.
Jednak samo usunięcie błędu (skasowanie) nie eliminuje
usterki. Pracownik warsztatu
zobligowany jest do odczytu
błędu i interpretacji jego treści.
Tylko taka postawa gwarantuje naprawę samochodu. Koszt
naprawy uwarunkowany jest
kosztami części zamiennych,
i może oscylować w granicach
od kilkudziesięciu do kilkuset,
a nawet kilku tysięcy złotych.
PORADY
Personel warsztatu, posiadając
odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, powinien wskazać przybliżone koszty naprawy samochodu.
Należy przy tym pamiętać, że zbagatelizowanie
problemu może pociągnąć za
sobą znacznie wyższe koszty, aniżeli eliminacja usterki.
Bywa tak, że przez niewłaściwą
pracę silnika zwiększa się zużycie paliwa, powstaje ryzyko
uszkodzenia elementów przeniesienia napędu (sprzęgła) czy
układu korbowo-tłokowego w
silniku. W naszej pracy spotykamy się nawet z trwałym
zniszczeniem silnika!
Moja rada jest następująca: jeśli
zapaleniu się kontrolki check
engine w szczególności towa-
17
rzyszy spadek mocy, zmiana
charakterystyki pracy silnika
należy bezzwłocznie udać się
do dowolnego warsztatu samochodowego! Jeśli tego nie
uczynimy i będziemy jeździć
z palącą się żółtą kontrolką,
koszty naprawy mogą znacznie
obciążyć nasz domowy budżet!
Nic nie dzieje się bez powodu!
Obecnie wszystkie pojazdy
naszpikowane są elektroniką i
szybko udaje się wskazać przyczynę i źródło problemu! Ale
nic nie odbędzie się bez zaangażowania i determinacji właściciela pojazdu.
Już w następnym wydaniu Gazety w Przasnyszu o
kolejnych świecących „kwiatkach” w naszych autach. Szerokiej drogi! B.G.s
Skóra w obliczu jesieni
brać jaką się chce, jest duży
wybór w sklepach, może to też
być mąka razowa. Ja napisałam
swój przepis, bo właśnie moim
domownikom najbardziej smakuje ta kompozycja smakowa.
Życzę smacznego.
Wysoka temperatura, klimatyzowane pomieszczenia oraz słoneczne kąpiele towarzyszące nam podczas
wakacji pozwoliły nam wypocząć i naładować akumulatory na cały rok, ale jednocześnie pozostawiły negatywne
skutki na naszej skórze. Jesień to doskonały czas, aby zadbać o kondycję naszej skóry i przywrócić jej dawny blask.
Ewa Dymczyk-Filińska
P
ierwszym etapem pielęgnacji skóry po długotrwałej
ekspozycji
słonecznej jest złuszczanie. Regularne stosowanie peelingów
pozwoli nam pozbyć się martwych komórek naskórka, wyrównać koloryt i powierzchnię
skóry oraz ułatwi wnikanie
składników aktywnych zawartych w preparatach kosmetycznych w głąb skóry, co zwiększy
ich skuteczność. Najbezpieczniejszym peelingiem stosowanym nawet do cery wrażliwej
jest peeling enzymatyczny,
który powinniśmy stosować
minimum raz w tygodniu.
Po
wykonaniu
peelingu skóra jest przygotowana na drugi, bardzo ważny
krok, czyli dogłębne nawilżenie, istotne dla każdego typu
cery. Preparaty kosmetyczne
o działaniu nawilżającym posiadają w swoim składzie m.in.
kwas hialuronowy, algi, d-pantenol, aloes, które umożliwiają
zatrzymanie cząsteczek wody
wewnątrz naszej skóry. Dobrze
nawilżona skóra, nie tylko lepiej wygląda, ale również później się starzeje.
Oprócz nawilżenia
musimy pamiętać o odżywieniu i zregenerowaniu skóry
w celu przygotowania do jej do
zimowych warunków atmosferycznych. W celu wypłycenia
zmarszczek
posłonecznych
stosujemy kosmetyki bogate
w kolagen i elastynę, które
powodują zwiększenie gęstości skóry. Istotne jest również
RE K L A M A
stosowanie olejów co zapewni
nam odpowiednie natłuszczenie, zapobiegające ucieczce
wody z naszej skóry, jej odżywienie oraz wzmocnienie działania przeciwstarzeniowego.
Przy aplikacji wszelkich preparatów kosmetycznych powinniśmy pamiętać
o odpowiednim kierunku wykonywanych ruchów. Kosmetyki nanosimy zaczynając od
dekoltu, przez szyję, żuchwę ku
górze i na zewnątrz, aby zacho-
wać owal naszej twarzy. Ruchy
powinny być koliste, aby manualnie wprowadzić preparat
w głąb skóry oraz zwiększyć
mikrokrążenie w obrębie skóry
właściwej. Codzienny masaż
twarzy, szyi i dekoltu w widoczny sposób poprawia wygląd naszej skóry.
Docierające do naszej skóry w większych ilościach promieniowanie UV
zwiększa produkcję wolnych
rodników, które leżą u podstaw
starzenia. Chcąc zmniejszyć negatywne skutki ekspozycji na
promieniowanie UV, musimy
pamiętać o zdrowej, zbilansowanej diecie, bogatej w antyoksydanty chroniące nasz organizm przed wrogim działaniem
wolnych rodników. Najlepszymi
w tej walce są produkty bogate
w witaminy C i E, selen, likopen.
Innym argumentem spożywania
produktów bogatych antyoksydanty jest ich potwierdzone
działanie przeciwnowotworowe.
Odpowiednio pielęgnowana jesienią skóra będzie
lepiej przygotowana na wiatr
i niskie wartości temperaturowe podczas zbliżającej się
wielkimi krokami zimy. Miłośnicy spędzania czasu na
świeżym powietrzu w niskich
temperaturach powinni zaopatrzyć się w kremy zimowe, gdyż niska temperatura
może mieć równie zgubny
wpływ na naszą skórę, jak
wysoka.
18
KULTURA
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
Już (nie) straszny dwór…w Chojnowie
Gmina
Czernice
Borowe
odrestaurowuje
wpisany
do
rejestru zabytków dwór w Chojnowie i piękny podworski park.
Dzięki zgodzie spadkobierców gmina przejęła obiekt wraz
z terenem od Agencji Nieruchomości Rolnych i w ostatniej
chwili uratowała go przed kompletną ruiną i zapomnieniem. Chojnowski dwór zaczyna już lśnić blaskiem. Wójt Wojciech Brzeziński
skromnie i z dużym dystansem, ale mógł już powiedzieć – udało się.
wtorek 03.11.2015
wtorek 03.11.2015
GAZETA W PRZASNYSZU
WYWIAD
www.gazetawprzasnyszu.pl
19
CHCĘ BYĆ MISTRZEM ŚWIATA
Bartłomiej Kiersikowski 17-stolatek, przasnyszanin, uczeń Liceum
Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu, brązowy medalista
mistrzostw Polski z maja 2013 roku, mistrz Polski z czerwca 2014
roku, siódmy zawodnik Mistrzostwa Świata i wicemistrz Polski z 2015
roku. Bardzo silny i zdyscyplinowany sportowiec, który ciężko pracuje
na treningach, a fachowcy wróża mu wielka karierę. Młody człowiek,
który doskonale wie, czego chce od życia i konsekwentnie do tego dąży.
R EK L AM A
Wójt Brzeziński dał się
namówić na kilka informacji.
Przejeżdżając ostatnio wieczorem przez Chojnowo zaskoczył mnie widok oświetlonego
w głębi parku obiektu. Zrobiłem
z oddali zdjęcie i postanowiłem
następnego dnia zdobyć informacje o tym co tam się dzieje.
Ustaliłem, że zabytkowy dwór
i podworski park jest własnością gminy Czernice Borowe.
Zwróciłem się więc do Wójta
gminy Wojciecha Brzezińskiego z zapytaniem o działania
jakie mają tam miejsce. Wójt
z dużym dystansem odniósł się
do moich pytań, wręcz chciał
mnie zniechęcić do pisania
na ten temat, twierdząc, że to
jeszcze jest za wcześnie, żeby
poczekać na zakończenie inwestycji. Udało mi się jednak namówić go na krótką rozmowę
i uzyskać kilka informacji na
temat prowadzonych prac.
Za zgodą spadkobierców
Gmina przejęła doszczętnie
zrujnowane obiekty.
Gmina przejęła na własność
obiekt od Agencji Nieruchomości Rolnych za zgodą spadkobierców ostatniego właściciela Michała Bojanowskiego.
Rodzina nie była wstanie sama
podjąć się odbudowy dworu.
Z nadzieją na uratowanie zabytku przyzwoliła na jego przekazanie na własność gminie
zastrzegając, aby służył społeczeństwu . Obiekt dosłownie
straszył swoim wyglądem .Wiele osób nie wierzyło, że uda się
tak zrujnowany i zaniedbany
budynek przywrócić do życia.
Każdy kto coś budował wie
z iloma problemami to się wiąże, a co dopiero jeśli dotyczy to
obiektu wpisanego do rejestru
zabytków.
W ostatniej chwili.
Była to ostatnia chwila na ratowanie dworu, tak naprawdę tylko mury dawały jeszcze
szansę. Długa jest lista wykonanych prac: wymiana całego dachu, stropu, instalacji, tynków,
podłóg, otworów drzwiowych
i okiennych. Fragment parku
okalający dwór wraz ze stawem
również poddany został renowacji. Jedynie osoby, które widziały wcześniejszy stan mogą
zrozumieć ogrom wykonanego
zadania.
Dziś mogę już powiedzieć
– udało się!
Wójt w trakcie rozmowy
stwierdził, że gdyby miał jeszcze raz podjąć się tego wyzwania to by bardzo długo się nad
tym zastanowił . „Nad stanem
dworu ubolewałem od dawna.
Od chwili gdy wyprowadzili się
ostatni mieszkańcy, którzy byli
pracownikami dawnego PGR-u
dwór chylił się ku upadkowi.
Nieogrzewany, z zaciekającym
dachem szybko popadał w ruinę. Dodatkowo systematycznie
rozkradano elementy drewniane: rzeźbione drzwi, kolumny sprzed wejścia, przepiękne
rzeźbione skrzydła szaf wnękowych. Niestety jak zwykle
w takich wypadkach winnych
tych zaniedbań nie ma. Cieszę
się, że mimo wszystko mogę już
powiedzieć-udało się.
Obiekty
będą
służyły
lokalnej społeczności… i nie
tylko.
Chojnowski dwór choć skromny, zaczyna lśnić blaskiem, który mam nadzieję daleko będzie
widać”. Dosłownie i w przenośni. W czerwcu Rada Gminy
podjęła uchwałę wyrażającą
zgodę na zawarcie partnerstwa
publiczno prywatnego, którego przedmiotem będzie dalsza
rozbudowa obiektu w kierunku
centrum konferencyjno-szkoleniowo-wypoczynkowego.
Tu jednak wójt już nie dał się
namówić na ujawnienie szczegółów i zasłonił się poufnością
uzgodnień. Życzymy włodarzowi i wszystkim mieszkańcom
gminy, aby Chojnowo znów
stało się ośrodkiem gospodarczym i wróciło do świetności.
Oficjalnie 11 listopada 2015
r. dworek zostanie oddany do
użytku. GwP
GAZETA W PRZASNYSZU:
Witaj Bartku, wielu ludzi
chce poznać Cię bliżej. Jako
Gazeta w Przasnyszu, która
promuje wszystko, co dobre
w lokalnych sprawach chcemy przybliżyć Cię naszym
Czytelnikom. Jak to się stało,
że zająłeś się ciężarami? Kto
Cię do tego zachęcił?
BARTŁOMIEJ KIERSIKOWSKI:
Zachęcił mnie mój kolega,
który zaczął chodzić na siłownię. Zawsze czułem w sobie
dużo siły i postanowiłem zacząć. Przyszedłem na siłownię,
a trener Cezary Pykała po pewnym czasie zauważył we mnie
potencjał i zaproponował mi
współpracę.
GwP: Chłopcy zazwyczaj
wybierają piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, czemu
akurat trójbój siłowy, a nie
podnoszenie ciężarów?
B.K: Wybrałem ten sport,
ponieważ chciałem być silny
i dobrze wyglądać. Wolałem się
rozwijać fizycznie, niż siedzieć
bezczynnie przy komputerze.
A trójbój, ponieważ na na przykład podnoszenie ciężarów nie
było warunków. I nie ma.
GwP: Jak wygląda Twój dzień?
B.K: Idę do szkoły, wracam,
jem obiad, idę na siłownię, wracam, uczę się lub nie, zależy to,
od mojego poziomu zmęczenia
lub wychodzę ze znajomymi na
dwór.
GwP: Jesteś uczniem LO
w Przasnyszu. Jak godzisz
naukę z treningami wszystkimi wyjazdami, zawodami?
B.K:Uczę się po siłowni, wieczorami, jednak czasem zdarza się, że nie mam siły na nic
po treningu, a że wyjazdy nie
trwają długo, jestem w stanie to
szybko nadrobić.
GwP: A jak na Twoje nieobecności, ale i sukcesy reagują nauczyciele?
B.K: Nauczyciele dobrze reagują na moje sukcesy.
GwP: Gdzie trenujesz?
B.K: Trenuję w Przasnyszu,
w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji.
GwP: Jak wygląda taki trening?
B.K: Przychodzę na 2-3 godziny. Rozgrzewam się, robię
partię, którą mam przeznaczoną w danym dniu i wracam do
domu.
GwP: Skąd pochodzą środki
finansowe na to żebyś mógł się
rozwijać, startować w zawodach?
B.K: Dopóki nie miałem sponsora - firmy Petropower z Przasnysza, to trener organizował
środki finansowe na moje wyjazdy.
GwP: Czyli masz indywidualnego sponsora, który się
Tobą opiekuje? Czy te środki
są wystarczające?
B.K: Tak, mam indywidualnego sponsora. To firma Petropower. Dzięki niej mogę bez
problemu się rozwijać. Środki, które przeznacza na mnie
Petropower są w zupełności
wystarczające. Mam wszystko.
czego mi potrzeba. Bardzo im
za to dziękuję.
GwP: Każdy sobie wyobrażą,
że jesteś potężnym facetem,
a mamy przed sobą normalnego, średniego wzrostu
i postury chłopaka. Skąd ta
siła w Tobie?
B.K: Ta siła wzięła się z dobrych
genów, godzin systematycznych treningów, mojej zawziętości i odpowiednio dobranego
i wykonanego treningu.
GwP: Czy musisz się jakoś
specjalnie odżywiać, przestrzegać diety, brać odżyw-
ki? Kto Ci w tym pomaga?
B.K: Tak. Mama dba o odpowiednie odżywianie, a od
sponsora mam środki finansowe na specjalistyczne odżywki.
GwP: Co o Twojej karierze
sądzą rodzice?
B.K: Są ze mnie dumni. Mama
we mnie wierzy i wspiera mnie.
GwP:Masz wielkie osiągnięcia w tak młodym wieku,
a nadal jesteś normalnym,
skromnym i ułożonym chłopakiem. Komu to zawdzięczasz?
B.K: Zawdzięczam to życiowym doświadczeniom oraz siłowni, która kreuje taki sposób
bycia.
GwP:Jakie są Twoje marzenia?
B.K: Moje marzenia to być
mistrzem świata, zdać maturę,
dostać się na WAT i ukończyć
tę uczelnię, a potem zostać wojskowym i godnie zarabiać, by
samemu się utrzymać. Chcę
w przyszłości znaleźć odpowiednią kobietę na całe życie,
zbudować dom, założyć rodzinę i odpowiednio wychować
swoje dzieci, by poradziły sobie
w życiu.
GwP: Jakie są Twoje cele, co
chcesz osiągnąć w tym sporcie?
B.K: Chcę osiągnąć w tym
sporcie jak najwięcej jestem
w stanie wypracować, ponieważ jestem świadomy, że są
pewne granice, których nie da
się przeskoczyć.
GwP: Co robisz w wolnym
czasie?
B.K: Wolny czas spędzam ze
znajomymi i staram się go jak
najlepiej wykorzystać, ponieważ wiem, że chwile młodości
nie powrócą.
REK LAMA
GwP: Czy oprócz sportu,
który uprawiasz masz jakiej
inne hobby?
B.K: Tak mam. Choćby pływanie, czy jazda na łyżwach, ale
jestem w tym kierunku ograniczony, ponieważ nie jestem
w stanie robić tego w swoim
mieście.
GwP: Dziękujemy bardzo za
rozmowę, w imieniu przasnyszan życzymy osiągnięcia
wszystkich celów zarówno
sportowych, jak i tych prywatnych.
20
WYDARZENIA
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
wtorek 03.11.2015
W partnerstwie z lokalną społecznością – cz.2
Gmina Przasnysz jest samorządem, który swoją wartość definiuje zarówno
przez inwestycje infrastrukturalne, ale równie ważny jest dla władz gminy głos
społeczny i pielęgnowanie partnerstwa z lokalną społecznością. Dziś kontynuujemy rozpoczętą w pierwszym numerze wędrówkę po tych działaniach.
Projekty i pochwały
Dzięki aktywności samorządu gminy Przasnysz w tym
roku udało się włączyć w proces aktywizacji kolejne grupy
nieformalne. Wielką pomocą
w tym względzie były fundusze
pozyskiwane z programu „FIO –
Mazowsze Lokalnie”. Skorzystały z tego dwa sołectwa gminne:
Wielodróż i Krępa Stara.
Społecznicy z Wielodroża
W pierwszym z nich udało się
pobudzić do działalności społecznej grupę osób, które do
tej pory nie należały do żadnej
organizacji. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz
Rozwoju Gminy Przasnysz,
które wzięło na siebie ciężar
spraw administracyjnych, grupa
z Wielodroża pozyskała niemal 4
tysiące złotych. Za te środki przygotowano cały cykl wydarzeń
i akcji edukacyjnych, które miały rozwinąć społecznikowskiego
ducha w tutejszej społeczności.
Najpierw odbył się
cykl warsztatów kulinarnych
w tutejszej świetlicy wiejskiej, potem wspólnymi siłami stworzono
broszurę z lokalnymi przepisami
kulinarnymi; udało się też przeprowadzić specjalny konkurs
na najlepszą potrawę wiejską.
Zwieńczeniem całej zabawy było
spotkanie integracyjne dla mieszkańców całej wsi, które zorganizowano 19 września.
R E KL A M A
„Wojcieszanki” ze Starej Krępy
Drugą nieformalną grupą, która
otrzymała dofinansowanie z tego
źródła, była grupa „Wojcieszanki” ze Starej Krępy. Dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych przeznaczono tu na budowę
drewnianej wiaty oraz międzypokoleniowe warsztaty. Podsumowanie projektu pn. „Spotkajmy
się przy wspólnym stole” odbyło
się 5 września. Podczas podsumowania same członkinie grupy potrafiły pokazać, jak można
zdobyć sobie sympatię swoich
sąsiadów. Wojcieszanki zagrały
integracyjny mecz piłki nożnej z miejscowymi strażakami,
a także przygotowały konkursy
dla dzieci i rodzin z całego sołectwa.
Godło promocyjne AGROPOLSKA
W tym roku Gmina Przasnysz
mogła się też ucieszyć z niezwykle
miłego wyróżnienia. Gmina została bowiem uhonorowana w ogólnopolskim konkursie AGROPOLSKA. Nominacjędo tego konkursu
wystawił sam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik!
A stało się to dzięki zarejestrowaniu przez władze gminne dwóch
produktów regionalnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi: marmolady z antonówek
i czarniny ze Mchowa. Te właśnie
produkty mają teraz podbijać podniebienia Polaków.
Po pozytywnej weryfikacji przez komisję akredytacyjną Gminie Przasnysz
przyznano prawo do posługiwania się Godłem Promocyjnym AGRO POLSKA. Gala
finałowa konkursu odbyła się
w Rzeszowie w połowie września.
Nagrodę oraz dyplom odebrała
osobiście Wójt Gminy Grażyna
Wróblewska. Nagrody wręczali
przedstawiciele ministra rolnictwa Marka Sawickiego, a także
władze samorządowe Rzeszowa,
z którym kojarzony jest sam konkurs.
Razem możemy więcej!
Opisane działania nie obejmują wszystkich zaplanowanych
na ten rok. Społeczność Gminy Przasnysz czekają jeszcze
imprezy związane z choćby ze
zbliżającymi się andrzejkami
czy innymi lokalnymi zwyczajami; w planach są uroczystości
wigilijne, czy chociażby związane ze Świętem Niepodległości.
A potem – nowy rok i nowe plany. Te układane z myślą o społeczeństwie i razem z nim. Nic
też dziwnego, że społeczność
gminna w tym zakątku naszego
kraju nie czeka, aż ktoś coś im
da. Tutejsi mieszkańcy wiedzą,
że mogą wszystko zrobić samodzielnie. Choć zarazem – w lokalnej wspólnocie. Bo tu wszyscy
wiedzą, że razem możemy więcej!
GwP
wtorek 03.11.2015
HOROSKOP
baran (21.03 - 19.04)
Z
powodu opozycyjnego
Słońca odczujesz napięcie wewnętrzne i duży
przypływ energii, dzięki
temu zwiększysz tempo
życia i rzucisz się w wir
pracy.
Mars będzie Cię
mobilizować do nadrabiania wszelkich zaległości.
Staraj się panować nad sobą, gdyż możesz reagować zbyt nerwowo i agresywnie. Nie
mów bez zastanowienia,
już lepiej ugryź się w język,
a na pewno na tym skorzystasz.
Zachowaj spokój i opanowanie w kontaktach z osobami u władzy
byk (20.04 -20.05)
Układ planetarny Ci
nie sprzyja,
dni
będą
wyjątkowo
burzliwe. Niewykluczone,
że sprawa, którą dawno
już uznałeś za załatwioną,
zacznie spędzać Ci sen z
powiek.
Bądź uważny i nie podejmuj żadnych ryzykownych przedsięwzięć
związanych z pracą i pieniędzmi. Zawiązywanie teraz spółki może przynieść
niepotrzebne problemy
w przyszłości. Musisz
unikać towarzystwa ludzi, którzy nie stronią
RE K L A M A
GAZETA W PRZASNYSZU
od alkoholu, mogą przysporzyć Ci problemów.
Pojawią się też trudności
w relacjach partnerskich
i uczuciowych.
bliźnięta (21.05 - 21.06)
Służy Ci Słońce i Mars. Będziesz działać bardziej
przebojowo
i odważnie. Dostaniesz
nowe, trudne zadania. Jeśli wykonasz je bez zarzutu, Twoja pozycja w firmie
wyraźnie się poprawi.
Nieśmiałe
Bliźnięta powinny wykorzystać sprzyjający moment i
umówić się na decydującą
rozmowę z przełożonym.
Jej efektem może być
awans lub przeniesienie
na lepsze stanowisko.
Jeżeli jesteś sam, powinieneś zacząć rozglądać się
wokół siebie.
W Twoim otoczeniu jest ktoś, kto potajemnie do Ciebie wzdycha.
Jeżeli go dostrzeżesz i
ośmielisz, na pewno nie
pożałujesz.
rak (22.06 - 22.07)
Masz bardzo
pozytywne
i przyjacielskie nastawienie
do
domowników i przyjaciół.
Jednak poziom fizycznej
energii będzie obniżony,
zwłaszcza w pracy.
Marzy Ci się odpoczynek w domu i fantazjowanie o niebieskich
migdałach. Ale pamiętaj,
gdy zapomnisz o dotrzymywaniu
zobowiązań,
www.gazetawprzasnyszu.pl
wszyscy obrócą się przeciwko Tobie. Jeżeli chcesz
uniknąć kłopotów, musisz
po prostu poważniej traktować swoje obowiązki.
Masz
tendencję
do
rozrzutności,
więc większe wydatki
zaplanuj
dopiero
w przyszłym tygodniu.
lew (23.07 - 22.08)
Codzienne
sprawy nabiorą tempa,
odniesiesz
wrażenie, że
brakuje Ci czasu. Słońce
i Mars dadzą Ci zastrzyk
energii, podnosząc witalność, niosąc dużo aktywności i chęci działania.
Masz większą inicjatywę,
odwagę, podejmujesz decyzje błyskawicznie, ale
często pochopnie. Nie jest
to czas na ryzykowne interesy, lekkomyślne kontrakty i spekulacje, gdyż
grozi Ci fiasko.
Jednak sprawy oparte na
wytrwałości i rzetelności,
mogą przynieść satysfakcję.
Będziesz się zastanawiać,
na co przeznaczyć zarobione pieniądze.
panna (23.08 -22.09)
Cechuje Cię
uprzejmość
i uczynność
wobec innych.
W tym tygodniu skupisz
się głównie na sprawach
osobistych, a to wróży
poprawę relacji w małżeństwie lub w związku partnerskim. Spędzisz więcej
czasu w domu, snując pla-
ny, które zrealizujesz dopiero za jakiś czas.
Może zainteresujesz się
rozwojem duchowym lub
poszukasz nowej drogi życia. Artyści mogą liczyć na
przypływ natchnienia.
waga (23.09 - 22.10)
Słońce
w
Twoim znaku daje dobre samopoczucie.
Czeka Cię wzrost optymizmu i poczucia własnej
wartości oraz przypływ
nadziei na lepszy los.
To sprzyjający czas na
przełomowe decyzje. Korzystne okażą się wszelkie transakcje finansowe.
Względnie łatwo poradzisz sobie z biurokracją
i bez przesadnych starań
załatwisz urzędowe sprawy.
Dzięki wzrostowi wewnętrznej energii, łatwiej
zagoją się rany i wzmocni
się układ immunologiczny.
skorpion (23.10 - 21.11)
Do Wenus
w Skorpionie dołączył
Merkury,
dając rozluźnienie
wewnętrzne,
ożywienie duchowe, radość życia i życzliwość
dla otoczenia. Będziesz
dysponować zwiększoną
szybkością reakcji i trafną
oceną sytuacji. Skoncentrujesz się na rozwiązywaniu problemów. Czas
należy wykorzystać na zabezpieczenie swoich interesów w taki sposób, aby
przetrwały przyszłe kło-
HOROSKOP
poty. W sprawach uczuciowych czeka Cię miła
niespodzianka.
strzelec (22.11 - 21.12)
Słońce da
Ci zdrowie,
witalność,
atrakcyjny
wygląd, dobre samopoczucie, wiarę
w siebie oraz życzliwość
dla ludzi. Poczujesz się
swobodnie. Twoja otwartość i aktywność może
przyciągać ludzi ważnych
i pomocnych.
Zainteresujesz się też
sprawami
publicznymi
i polityką. Czeka Cię postęp w sprawach zawodowych, interesach lub
działalności
społecznej
i satysfakcja z dobrze
wykonywanej
pracy.W
weekend skrzykniesz znajomych lub zostaniesz zaproszony na miłe spotkanie towarzyskie. Dowiesz
się też czegoś ważnego.
koziorożec (22.12 - 19.01 )
Nadchodzi
czas wahania, gdy realne plany i
spostrzeżenia wydają się niemożliwe
i nierzeczywiste. Zwątpieniami i niepewnością najlepiej się nie przejmować,
kontynuując zaplanowane działania. Koziorożce
związane z techniką mogą
znaleźć rozwiązanie problemu, nad którym od
jakiegoś czasu pracują.
Możesz również liczyć na
lepszy niż zazwyczaj refleks i wyostrzony dowcip.
Zwiększona finezja w spra-
21
wach miłosnych ułatwi
nawiązywanie flirtów, kontaktów i różnych znajomości. Będziesz przyciągać
płeć odmienną.
wodnik (20.01 - 18.02)
Nudzi
Cię
rutyna
i
chcesz robić
coś, co daje
stymulację. Nie wracaj z pracy do domu najkrótszą
drogą, co dzień zrób
sobie małą wycieczkę,
a czeka Cię wiele wrażeń. Zwiększy się Twój
apetyt na miłość, ale uwaga, przypadkowe związki
mogą przysporzyć Ci wielu problemów. Zachowaj
także szczególną ostrożność w domu i na drodze.
Nadmierna pobudliwość
i drażliwość może doprowadzić do wypadku.
ryby (19.02 - 20.03)
Wpływy
Wenus
i
Merkurego
sprawią, że
poczujesz
się doskonale i zaczniesz
emanować osobistym urokiem, który zaintryguje innych. W pracy będziesz się
cieszyć wielką popularnością. Ważne dla Ciebie sprawy
nagle same zaczną się układać. Możesz więc liczyć na
jakąś niezwykłą okazję lub
szczęście. Twój romantyczny nastrój
i magnetyzm przyciągnie
osoby podobne do Ciebie.
Ktoś delikatny i oryginalny
zaproponuje Ci spotkanie.
Jan Chwiszczuk - astrolog, astro.pl
SPORT
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
Tylko remis Iskry PAF Płońsk 2-2 (1-1) Iskra Krasne
I
skra Krasne tylko zremisowała z ostatnią
drużyną w tabeli PAF
Płońsk. Mecz wyjazdowy zakończył się dla jedynego
reprezentanta naszego powiatu w lidze okręgowej wynikiem 2-2. Gole w tym meczu
strzelali dla zespołu trenowanego przez Jarosława Banacha
Rafał Chojnowski i wracający do gry Daniel Malinowski.
Iskra zajmuje piąte miejsce
w tabeli i traci do pierwszej,
Tęczy Łyse dziesięć punktów.
Zespół z Krasnego dręczą kontuzje kluczowych zawodników,
wtorek 03.11.2015
W
PUCHAR POLSKI
SONA NOWE MIASTO
0-4 (0-2)MKS PRZASNYSZ
21 października MKS Przasnysz wygrał kolejny mecz
w Pucharze Polski na szczeblu
okręgu. Przeciwnikiem przasnyszan była dobrze spisująca
się (3. miejsce) w lidze okręgowej Sona Nowe Miasto. Przebieg całego spotkania odzwierciedlał różnicę klas, w jakich
drużyny występują i goście nie
mieli problemów z pokonaniem gospodarzy.
MKS: Szymański, Butryn, Pepłowski, Grędziński, Przebierała
(Bednarski), Pragacz, Rutkowski,
Chełchowski (Gawęda), Smoliński (Olszewski), Piasecki, Kosiorek (Michalak).
Bramki: 8’ Rutkowski, 12’ Piasecki, 49’ Piasecki, 65’ Olszewski.
IV LIGA
NAPRZÓD SKÓRZEC
0-5 (0-2)MKS PRZASNYSZ
Nietypowo, bo w wyborczą niedzielę, MKS musiał rozegrać
pojedynek ligowy z Naprzodem
Skórzec. To był najdłuższy ligowy wyjazd przasnyszan. Do
pokonania w jedną stronę było
ponad 160 kilometrów. Długa
podróż nie zmęczyła dobrze
dysponowanej drużyny. Już
do przerwy po dwóch golach
znajdującego się w rewelacyjnej formie Pawła Olszewskiego
MKS prowadził 2-0. Najpierw,
w 5 minucie asystował Dariusz
Przebierała, a w 34 otwierające drogę do bramki podanie
Olszewski otrzymał od Kamila Rutkowskiego. W drugiej
połowie MKS strzelał kolejne
bramki. Gospodarze ani razu
nie zagrozili dobrze grającej
obronie gości. W 77 minucie
Michał Pragacz zagrał do wprowadzonego po przerwie Artura
Gawędy, ten wykorzystał sytuację sam na sam i podwyższył
na 3-0. Chwilę później Gawęda podawał, a swojego 26 gola
w sezonie zdobył Olszewski.
Swój dobry występ golem w 85
minucie potwierdził były gracz
Mławianki Mława, który ustalił
wynik spotkania na 5-0.
MKS:
Wiśniewski,
Butryn,
Przebierała (82” Bednarski),
Pepłowski (78” Bartosiewicz),
Grędziński, Pragacz, Rutkowski,
Chełchowski, Piasecki, Kosiorek
(65” Gawęda), Olszewski
Bramki dla MKS-u: 5’ Olszewski
(as. Przebierała), 34’ Olszewski
(as. Rutkowski), 77’ Gawęda (as.
Pragacz), 78’ Olszewski (as. Gawęda), 85’ Gawęda (as. Olszewski) pele
Mistrzowie w swojej kategorii wiekowej, MKS Przasnysz U-14 rozegrali ostatni mecz ligowy tej jesieni. Awans do ligi mazowieckiej zapewnili sobie już wcześniej, ale ostania pewna i wysoka wygrana 5-0 z Makowianką Maków Mazowiecki potwierdziła dominację piłkarzy trenera Jacka Klingera.
M
Skład drużyny w meczu z
Makowem Maz.: Trzciński,
(Skała Szymon) Wódkiewicz, Sławski, Szczerbacki,
Łysiak, Czaplicki (Cichowski), Majewski, Krupiński,
Sygocki, Skała Łukasz, Pietrzak
widualnie niektórych zawodników. I tak, za odkrycie sezonu uznano Sławskiego Artura - filar całej linii defensywnej.
Najlepszym strzelcem okazał
się Daniel Pietrzak. Drużyna
straciła też najmniej bramek,
bo tylko trzy w całej rundzie i
na uznanie zasłużyli też dwaj
bramkarze: Trzciński Mateusz
i Skała Szymon. Cichowski Jakub został wyróżniony za systematyczność na treningach.
Wszyscy wyróżnieni zawodnicy otrzymali nagrody. Gazeta
w Przasnyszu składa serdeczne gratulacje i życzy kolejnych
sukcesów. pele
Końcowa tabela I Ligi Okręgowej Trampkarzy
DRUŻYNA MECZE PUNKTY BRAMKI
1. MKS Przasnysz 10 30 41:3
2. UKS MAG OSTROŁĘKA 9 18 24:11
3. Makowianka Maków Maz. 10 16 20:18
4. Ostrovia Ostrów Maz. 9 12 26:15
5. UKS WKRA RADZANÓW 9 4 9:29
6. FUNDACJA FOOTBALL SCHOOL 9 2 5:49
www.gazetawprzasnyszu.pl
23
SPORT
górny rząd od lewej: trener Wiktor Pełkowski, Maciej Wiśniewski,
Łukasz Kosiorek, Krzysztof Butryn,
Damian Grędziński, Michał Pragacz, Jarosław Chełchowski, Mateusz Pepłowski, Rafał Szymański,
środkowy rząd od lewej: II kierownik drużyny Roman Maćkowski,
Paweł Olszewski, Adrian Grabowski, Dariusz Przebierała, Wojciech
Stępień, Mateusz Grabowski, Kamil Rutkowski, Paweł Michalak,
kierownik drużyny Ignacy Łoś,
dolny rząd od lewej: Marcin Piotrowski, Mateusz Szypulski, Marcin
Bartosiewicz, Maciej Smoliński,
Wojciech Bednarski.
Na zdjęciu brakuje Piotra Piaseckiego. pele
Iskra: Szwejkowski – Jasiński,
Błaszczak, Sepczyński, Chorążewicz – Szmalc, Kacprzak (60”
O. Trajer), Kuligowski (55” Malinowski), Chojnowski (70” Ł. Trajer) – Niestępski, Kałędek (55” R.
Konopka)
Bramki: Rafał Chojnowski, Daniel Malinowski
Mistrzowski MKS Przasnysz U-14
ecz od początku do
końca przebiegał pod
dyktando
naszych
młodych zawodników i zakończył się wygraną 5-0. Po meczu
trener Jacek Klinger podsumował całą rundę i podziękował bardzo dobrego wyniku.
Jednocześnie wyróżnił indy-
GAZETA W PRZASNYSZU
a konsekwencje kadrowe daje
odczuć również „czerwony”
mecz w Troszynie, gdzie zespół
otrzymał cztery czerwone i aż
osiem żółtych kartek. Iskrę na
pewno stać na więcej i walkę
o czołowe lokaty. Pele
MKS goni lidera w lidze i jest finale PP
ostatnim czasie
MKS Przasnysz
rozegrał
dwa
zwycięskie spotkania. Jedno
pucharowe, drugie ligowe.
Zespół trenera Wiktora Pełkowskiego jest w formie. W
obu meczach nie stracił gola,
a strzelił ich aż dziewięć. Pucharowa wygrana 4-0 z Soną
Nowe Miasto zaowocowała
awansem do finału tych rozgrywek na szczeblu okręgu
i 21 listopada MKS pojedzie do Łysych, gdzie rozegra
mecz z liderem ligi okręgowej,
miejscową Tęczą. Zaś ligowe
zwycięstwo 5-0 z Naprzodem
Skórzec pozwoliło zespołowi
z Przasnysza na awans w tabeli na trzecia pozycję. Strata do
prowadzącego Huraganu Wołomin wynosi już tylko jeden
punkt.
wtorek 03.11.2015
SENIORZY MKS PRZASNYSZ - SEZON 2015/2016
Piłkarski przegląd
Młodzi zawodnicy Mazowsza Jednorożec ulegli
na wyjeździe ekipie z Przasnysza 4-8 ( 0-1, 1-2,
0-4, 2-2).
Skład: Filip Więcek, Konrad Wcisło, Maksymiliana Lorenc (k), Michał Łukaszewski,
Damian Szymański, Filip Grabowski, Dawid Dziobek, Jakub Wichowski, Igor Wilga,
Adrian Rybacki, Jakub Piotrak, Mateusz Przybyłek, Bartosz Przybyłek, Maciej Sopelewski, Patryk Głodkowski, Kacper Goliaszewski
Bramki strzelali: Filip Grabowski - 2, Damian Szymański, Igor Wilga
W 13 kolejce A-klasy Mazowsze Jednorożec zremisowało 0-0 z Rzekunianką Rzekuń. Mazowsze zajmuje 4 miejsce w tabeli i traci do lidera 2 punkty.
Skład: Łukasiak - K. Antosiak, Bors, Piotrak, Jaśkiewicz - D. Skała, Wątkowski ( R.Skała ), Żabiński,
Jabłoński ( Stępkowski ) - Kardaś, Grabowski
W 13 kolejce A-klasy Orzyc Chorzele wygrał 3-2
z GUKS Krasnosielc. Orzyc prowadził już 3-0, ale końcówka była bardzo nerwowa. Orzyc jest liderem A-klasy.
Skład: Kacprzak – M. Kawiecki, Rykowski (15. Czaplicki), Dąbrowski, Szmalc (70. Walewacz) – G.Kawiecki (80. Kamiński), Kostrzewa, Rzeżuchowski (65. I.Tułowiecki), D.Tułowiecki – Rejs – Brzezicki
Bramki dla Orzyca: Daniel Brzezicki-2, Igor Tułowiecki-1
pele
RE K L A M A
Codziennie sprawdzaj aktualności na:
22
24
REKLAMA
www.gazetawprzasnyszu.pl
GAZETA W PRZASNYSZU
wtorek 03.11.2015

Podobne dokumenty

Starostwo chce budować nowoczesny zalew wodny

Starostwo chce budować nowoczesny zalew wodny znają realia, potrzeby i uwarunkowania, a decyzje podejmują nie na podstawie politycznych przesłanek, tylko racjonalnej i ugruntowanej wiedzy oraz dla dobra mieszkańców. GwP

Bardziej szczegółowo