Co to jest powódź?

Transkrypt

Co to jest powódź?
Powódź
Co to jest powódź?
Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na
wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych,
zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę
stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin
rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające
do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z
najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych.
Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym.
Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek
oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja
hydrologiczno-meteorologiczna.
Wielkośd ryzyka powodzi
(wg Mioduszewskiego 2005, z
niewielkimi zmianami)
Występowanie
Kategoria
Opis
I
Bardzo wysokie – zagrożenie
życia, zniszczenia budynków
mieszkalnych i gospodarczych oraz
obiektów infrastruktury
Obwałowane rzeki w miastach i
terenach zamieszkanych,
zabudowane doliny pozbawione
ochrony
II
Umiarkowane – straty głównie w
rolnictwie
i obiektach infrastruktury
Doliny chronione lub doliny
pozbawione ochrony użytkowane
rolniczo, brak zabudowy
mieszkaniowej i gospodarczej
III
Niskie – niewielkie straty
ekonomiczne, miejscowe
uszkodzenia obiektów
infrastruktury
Pozbawione ochrony doliny
rzeczne pokryte roślinnością (lasy,
mokradła, użytki zielone), obiekty
infrastruktury o znaczeniu lokalnym
Z powyższej tabeli wynika, że wielkośd ryzyka
powodzi zależy od rodzaju użytkowania doliny,
stopnia jej zagospodarowania i zabudowy, a także
od tego czy jest dolina chroniona wałami czy też
nie. Pomimo istniejących obwałowao ryzyko
powodzi na obszarze chronionym jest wysokie,
ponieważ wały nie dają 100% bezpieczeostwa –
może się np. zdarzyd takie wezbranie, w którym
przepływy będą większe od wartości
projektowych, albo wał zostanie zniszczony w
wyniku rozmycie podłoża.
JAK POSTĘPOWAĆ W
RAZIE POWODZI ?
Przed powodzią
• Dowiedz się w urzędzie gminy lub w komitecie
przeciwpowodziowym, jakie jest zagrożenie
powodziowe na Twoim terenie.
• Zapoznaj się z mapami zalewów i zlokalizuj na
nich swój dom.
• Zapoznaj się z lokalnym systemem ochrony
przeciwpowodziowej i systemem ostrzeżeo - jakie
sygnały będą zastosowane i co powinieneś zrobid,
gdy je usłyszysz.
• Dowiedz się jak zabezpieczyd zwierzęta, gdyż nie
mogą one przebywad w tym samym miejscu, co
ludzie ze względów sanitarnych (w razie
ewakuacji)
• Dowiedz się, jak zabezpieczyd osoby starsze i
wymagające szczególnej opieki.
• Zapoznaj się z powodziową instrukcją
postępowania w swoim zakładzie pracy i w szkole
lub przedszkolu.
• Ustal z sąsiadami zasady współpracy w razie
zagrożenia
Opracuj z rodziną rodzinny plan
przeciwpowodziowy.
Pan powinien zawierad:
• miejsce, w którym spotkacie się w razie
niemożności powrotu do domu. Każdy członek
rodziny powinien znad dokładny adres i numer
telefonu.
• miejsce, które będzie Waszą "skrzynką
kontaktową " (rodzina lub przyjaciele) w razie
rozdzielenia się lub zagubienia.
• Omówcie plan ewakuacji i jak zabezpieczyd
zwierzęta domowe.
• Wywieś w widocznym miejscu numery
telefonów alarmowych (straż pożarna,
pogotowie, policja, itp.)
• Pokaż wszystkim, gdzie znajdują się główne
wyłączniki i zawory (gaz, prąd, woda) i poucz,
w jakich sytuacjach należy je zamknąd.
• Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony od powodzi.
• Zaopatrz się w apteczkę i przygotuj pakiet
ewakuacyjny
• Ustalcie drogę ewakuacji z domu (wyjścia
awaryjne).
• Znajdźcie najbezpieczniejsze miejsce w domu.
• Przygotuj zestaw rzeczy, które będą Ci potrzebne,
jeśli nadejdzie powódź.
• Jeśli zostaniesz odcięty "od reszty świata" w
domu będą Ci potrzebne: zapasy wody i żywności
wystarczające przynajmniej na trzy dni, apteczka,
odzież i pościel, narzędzia, podstawowy sprzęt,
specjalne wyposażenie.
Co powinien zawierad pakiet
ewakuacyjny?
• Chleb, konserwy mięsne, owoce i warzywa
• Apteczka (aspiryna, środek przeciwbólowy,
środek na przeczyszczenie, przeciw rozwolnieniu,
od bólu żołądka, węgiel aktywny przeciw zatruciu,
pełny asortyment sterylnych bandaży i gazy,
środek odkażający,
• mydło, chusteczki odświeżające, rękawiczki
lateksowe (2 pary),bandaże elastyczne,
termometr, nożyczki, szczypce
•
•
•
•
•
nóż (ostrze do cięcia), agrafki
radio na baterie i zapas baterii, latarka i zapas baterii
zapałki w wodoszczelnym pojemniku,
papier toaletowy, ściereczki i ręczniki,
zmiana odzieży i obuwia na osobę, mocne buty lub obuwie robocze,
okrycie przeciwdeszczowe,
• koce lub śpiwory, ciepła bielizna
• specjalnym wyposażeniu dla dzieci, osób starszych: (odżywki, butelki,
mleko w proszku, lekarstwa, pieluchy, lekarstwa na serce i ciśnienie,
insulinę, przepisane lekarstwa, protezy zębowe, soczewki kontaktowe z
wyposażeniem, zapasowe okulary)
• dokumenty w wodoodpornych pojemnikach.
. dokumenty osobiste (dowody, legitymacje, paszporty, polisy
ubezpieczeniowe)
. dokumenty bankowe (czeki, karty kredytowe)
. dokumenty prawne (akty urodzenia, zawarcia małżeostwa, zgonu, akty
własności)
Media (gaz, prąd i woda)
Zlokalizuj główne wyłączniki prądu, zawory
wodne i gazowe. Naucz się sam i przeszkol
innych członków rodziny jak i kiedy je
wyłączad. Trzymaj narzędzia do zamykania
zaworów w ich pobliżu. Pamiętaj, żeby je
wyłączad tylko w przypadku realnego ich
zagrożenia uszkodzeniem, albo jeśli dostałeś
takie polecenie.
W czasie zagrożenia powodziowego
• Przede wszystkim nie wpadaj w panikę i bądź
cierpliwy.
• Zacznij realizowad swój plan powodziowy
• Udziel pierwszej pomocy potrzebującym i
poszkodowanym.
• Słuchaj radia i postępuj zgodnie z instrukcjami
służb powodziowych
• Ewakuuj się, jeśli jest to zalecane
Ewakuacja
Nie zareagowanie na polecenie ewakuacji może narazid
na niebezpieczeostwo Twoją rodzinę lub ratowników,
którzy będą musieli przyjśd Wam z pomocą.
W razie konieczności natychmiastowej ewakuacji
1. włącz radio na baterie i postępuj zgodnie z
instrukcjami lokalnych służb powodziowych,
2. włóż odzież ochronną i solidne obuwie,
3. weź apteczkę i swój pakiet ewakuacyjny,
4. zamknij dom
Ewakuuj się wyznaczoną drogą, nie używaj
skrótów, gdyż mogą byd niebezpieczne lub
niedostępne.
Jeśli używasz do ewakuacji samochodu, nie
próbuj przejeżdżad zalanymi wodą drogami.
Szybko płynąca woda może porwad Twój
samochód, w takim przypadku natychmiast go
opuśd. Miej zawsze na uwadze własne i innych
bezpieczeostwo.
Jeśli wiesz, że masz więcej czasu
. Wyłącz gaz, wodę i prąd
. Postaraj się zabezpieczyd przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem instalację centralnego
ogrzewania
. Zostaw wiadomośd pozostałym członkom
rodziny kiedy i gdzie się udałeś
. Zabezpiecz mienie przenosząc je na wyższe
kondygnacje
Sprawdź czy nie zachodzi możliwośd skażenia
substancjami trującymi lub toksycznymi (przenieś je w
bezpieczne miejsce)
Zatkaj wszystkie otwory i wloty do sieci
kanalizacyjnej specjalnymi drewnianymi
korkami
Czasami możliwe jest zabezpieczenie domu
specjalnymi barierami z worków wypełnionych
piaskiem lub innymi konstrukcjami, ale należy
taką ewentualnośd uzgodnid z lokalnymi
służbami powodziowymi i dokładnie dowiedzied
się jak to zabezpieczenie wykonad.
Pomocy szukaj u:
Numery alarmowe
•
•
•
•
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Straż miejska 986
ZNAKI SYGNALIZACYJNE
STOSOWANE DLA PILOTÓW
ŚMIGŁOWCÓW.
(należy je wymalować na dachu
budynku)
X – potrzebna pomoc medyczna
V – potrzebna pomoc (yes)
N – niepotrzebna pomoc (no)
WYMACHUJĄC W CZASIE POWODZI
KOLOROWĄ FLAGĄ LUB
KAWAŁKIEM MATERIAŁU, MOŻESZ
PROSIĆ O POMOC:
BIAŁA FLAGA – chcesz opuścid miejsce,
w którym jesteś
CZERWONA FLAGA- potrzebna pomoc
medyczna
NIEBIESKA FLAGA- prosisz o jedzenie i
wodę
Po powodzi
Po cofnięciu się wód powodziowych bardzo
ważne jest, żeby zlikwidowad jej skutki w
domu we właściwej kolejności i to jak
najszybciej, w celu ograniczenia
niekorzystnego wpływu na zdrowie
mieszkaoców i zapobiec wtórnym
zniszczeniom.
Zanim wejdziesz do domu
Zachowaj dużą ostrożnośd wchodząc do domu.
Unikniesz porażenia prądem, jeśli włożysz
gumowe obuwie wchodząc do pomieszczeo,
w których stoi woda.
Budynki
Upewnij się, że konstrukcja budynku nie jest
naruszona, obejrzyj ściany i stropy. Uważaj na
dziury w podłogach, szkło i inne potencjalne
zagrożenia.
Woda
Woda powodziowa może byd silnie zanieczyszczona
ściekami i innymi zanieczyszczeniami stwarzając
zagrożenie dla zdrowia. Jeśli zapach, kolor lub
smak może świadczyd o takiej ewentualności
uzdatnij ją do spożywania przez gotowanie
minimum 10 minut lub dodając tabletki
odkażające. Pamiętaj! Nie wolno pid skażonej
wody lub spożywad zamoczonych produktów
spożywczych
Miejsca zagrożone
powodzią:
Warszawa
Kraków
I wiele innych
miejscowości
Dziękujemy za uwagę!

Podobne dokumenty