REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

Transkrypt

REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
REGIONALNY
INFORMATOR
ZWIĄZKOWY
Nr 9 (360)
Wrzesień 2016 r.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda złożył wiązankę kwiatów przed Tablicą Pamiątkową
umieszczoną na ścianie budynku dawnej zajezdni
autobusowej przy ul. Kraszewskiego, aby uczcić kolejną już,
36-tą rocznicę wybuchu strajku w łódzkim MPK
W Regionie
Z posiedzenia Zarządu Regionu
26 sierpnia 2016
W
sierpniu 1980 roku zaczęła
się tworzyć nowa historia
Polski. Tymi słowami zaczyna się treść Stanowiska rocznicowego przyjęta przez Zarząd Regionu na
posiedzeniu w dniu 26 sierpnia br.,
w którym ZR dziękuje wszystkim
uczestnikom strajku 80 roku. Pomimo
upływu 36 lat nie wszystkie postulaty
sierpnia do dzisiaj zostały spełnione. Do
tych sprzed lat dochodzą też inne, te
obecne: przywrócenie wieku emerytalnego sprzed reformy ustanowionej za
premiera D. Tuska, wzrost płac w budżetówce, poprawa warunków życia
i pracy całego społeczeństwa.
Z prac krajowych
Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” podczas dwudniowych
obrad w Jedlnie-Letnisko k. Radomia. Komisja Krajowa oddała hołd bohaterskim
robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka za
wkład w walkę z komunistycznym reżimem. KK przyjęła też stanowisko z okazji
60. rocznicy Powstania Poznańskiego
Czerwca 1956 r.
W październiku ukaże się pierwszy numer
nowego „Tygodnika Solidarność”. Wydawca, spółka „Tysol” podczas posiedzenia KK
W numerze:
Podpisy złożone
2 września NSZZ
„Solidarność” złożyła marszałkowi Sejmu podpisy popierające projekt Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele
str. 3
Uroczystości
rocznicowe
str. 4 - 7
Protesty w Regionie
str. 10
2
zaprezentował nową odsłonę Tygodnika.
Redaktor naczelny Krzysztof Świątek zaprezentował nowy leyout (szatę graficzną)
oraz nowe logo Tygodnika.
i regionalnych władz Związku
Prowadzący ZR przewodniczący Waldemar
Krenc poinformował członków Zarządu
o zakończonych sporach w zakładach:
„Indesit” i MPK (pisaliśmy w RIZ nr 7/8)
oraz Pomocy Społecznej, gdzie spór został
zawieszony do końca stycznia przyszłego
roku, gdyż nie wszystkie postulaty zostały
wynegocjowane. Spór trwał ponad 2 lata.
Pracownicy dostali 300 zł podwyżki do
płacy zasadniczej od czerwca tego roku.
Obecnie trwa spór zbiorowy pracowników
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Łodzi.
Jednogłośnie przyjęto Uchwałę ws. poparcia wniosku Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” o nadanie
Mirosławowi Rosparze tytułu: Zasłużony
dla NSZZ „Solidarność”.
Kolega M. Rospara jest członkiem organizacji związkowej NSZZ „S” przy GE Power
Controls w Łodzi, w latach 1993 - 2014 był
jej przewodniczącym
(po sprzedaży
„Elesteru"), w GE Power Controls SA., oraz
przez pięć kolejnych kadencji (do 2014
r.) członkiem Zarządu łódzkiej
„Solidarności”.
M. Rospara jest współzałożycielem Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ
„S” i Krajowego Sekretariatu Metalowców.
Przez wiele lat był delegatem na Krajowe
Kongresy Sekretariatu Metalowców, delegatem na Krajowe Zjazdy NSZZ „S"
i członkiem Krajowej Komisji Uchwał
i Wniosków. W latach 2004-2011 członek
Europejskiej Rady Pracowników GE. Obecnie przebywa na emeryturze, lecz nie zaprzestał swojej związkowej działalności.
Jest delegatem na Walne Zebranie Regionalnej Sekcji Metalowców NSZZ „S”
i działa w Komisji Socjalnej Emerytów
w GE Power Controls S.A w Łodzi, jako
przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w GE.
Solidarność dba o historię
roku odbędzie się w Płocku na pamiątkę
protestów Czerwca 76. Dziś jestem w Łodzi,
bo tu 26 sierpnia 1980 roku rozpoczął się
protest w łódzkim MPK. – mówił P. Duda –
Trzeba dbać o historię!
Jesteśmy związkiem zawodowym
broniącym pracowników
Piotr Duda mówił o pracach Rady Dialogu
Społecznego, której jest przewodniczącym.
Przez osiem lat nie było dialogu. Dziś mamy
ustawę, którą możemy się pochwalić. Podkreślał, że to trudny, ale dobry czas. I bardzo pracowity: nowelizacja ustawy o prawie zamówień publicznych, ustalenie minimalnej kwoty wynagrodzenia za godzinę
pracy, podwyżki dla budżetówki, a obecnie
prace nad waloryzacją rent i emerytur – to
tylko niektóre tematy, nad którymi pracowano w RDS.
Program 500+ daje efekty, choć stanowisko
„Solidarności” różni się od rządowego.
Związek uważa, że często w rodzinach
z jednym dzieckiem nie ma pieniędzy i im
właśnie byłyby potrzebne, a rodziny dobrze
uposażone ich nie potrzebują. Ten próg
trzeba zmienić. Ale – zdaniem P. Dudy –
z czasem rząd dojdzie do refleksji i to zmieni.
Przewodniczący Komisji Krajowej odniósł
się też do akcji zbierania podpisów nad
ograniczeniem handlu w niedzielę, zainicjowanej przez Sekretariat Banków, Handlu
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. - Będziemy zbierać podpisy do chwili, kiedy
ustawa wejdzie w życie.
Piotr Duda odpowiadał na zadawane pytania i zainteresowanie się sprawą m.in.: działań na szkodę Przewozów Regionalnych,
czy też niedopuszczalnych praktyk Zarządu
w radomszczańskim zakładzie JYSK.
Kolk
Terminy posiedzeń ZR
Uchwałą Zarząd Regionu przyjął terminy posiedzeń do końca bieżącego
roku. I tak posiedzenia odbędą się:
- 19 września
- 24 października
- 21 listopada
- 19 grudnia – o godz. 13.00 spotkanie
opłatkowe
Posiedzenia ZR rozpoczynają się
o godz. 10.00.
Gościem Zarządu Regionu był
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda.
„Solidarność” nie narodziła się
tylko w Szczecinie, Gdańsku
i Jastrzębiu, ale w wielu miastach
Polski. W rocznicę wydarzeń
w Radomiu Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność”, zwołana
została właśnie w tym mieście,
Krajowy Zjazd w listopadzie tego
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
W Regionie
Podpisy złożone
W piątek, 2 września 2016 r. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele złożyli marszałkowi Sejmu
518 tys. podpisów popierających ten
projekt. Wśród przedstawicieli
„Solidarności”, którzy przynieśli do
Sejmu podpisy, był przewodniczący
łódzkiej „Solidarności” Waldemar
Krenc.
Wbrew manipulacjom powtarzanym
w mediach przez przeciwników, projekt nie
wprowadza całkowitego zakazu handlu.
W myśl projektu otwarte będą małe sklepiki, stacje benzynowe i istniejące przy nich
sklepy (nie mające powierzchni większej
niż 80 metrów kwadratowych), a także
punkty gastronomiczne, sklepy piekarnicze
i cukiernie. Ponadto w projekcie przewidziano siedem niedziel, w których wszystkie sklepy będą otwarte. A będą to niedziele
przed i po wakacjach, przedświąteczne
i wyprzedażowe.
– Celowo wokół projektu utworzono szereg
mitów. Wszystko po to, aby przestraszyć
i zniechęcić społeczeństwo. Projekt ten
przywraca to, co w tradycji i kulturze naszego kraju jest święte, czyli niedziela. W wierze katolickiej mamy przykazanie dzień
święty święcić. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o aspekt religijny. Niedziela to czas
dla rodziny i wspólnego spędzania czasu –
podkreśla Waldemar Krenc.
Zabrakło jednego głosu
Walka o wolne niedziele była toczona już
w 2004 roku. W łódzkiej Radzie Miejskiej
zasiadał wówczas przewodniczący Regionu
Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
W. Krenc.
I to właśnie on rozpoczął w Łodzi batalię
o zakaz pracy supermarketów w niedziele.
Pierwotny projekt, podpisany przez 23 radnych Ligi Polskich Rodzin, Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, Platformy
Obywatelskiej, Samoobrony i Inicjatywy
RP zakładał, że od godziny 23 w sobotę do
5 rano w poniedziałek nie wolno będzie
handlować sklepom o powierzchni przekra-
czającej 300 metrów kwadratowych.
W uzasadnieniu uchwały, łódzcy wnioskodawcy napisali, że w Polsce brak jest tradycji pracy w święta narodowe i kościelne. Ich
zdaniem, niegodne jest zmuszanie pracowników hipermarketów (w większości kobiet) do pracy w niedziele, bowiem takie
postępowanie niszczy życie rodzinne. Chcemy przyjąć rozwiązanie, które jest
stosowane w cywilizowanych krajach –
mówił przed laty, podobnie jak dzisiaj,
Waldemar Krenc. - W całej Europie zostało
to uregulowane decyzjami parlamentu lub
samorządów lokalnych.
Podczas pierwszego głosowania zabrakło
jednego głosu, by przegłosować zakaz
otwierania supermarketów w niedziele.
Red.
Foto: Marcin Żegliński
Rocznica „Cudu nad Wisłą"
Rocznica wybuchu II wojny światowej
15 sierpnia odbyły się w Łodzi
obchody Święta Wojska Polskiego z okazji 95. rocznicy Bitwy
W a r s z a w s ki e j , n a z yw a n e j
„Cudem nad Wisłą”.
Obchody rozpoczęto od uroczystej Mszy Świętej w intencji
ojczyzny w łódzkiej bazylice
Foto: R. Ostanówko
archikatedralnej. Po jej zakończeniu na pl. katedralnym im. Jana Pawła II odbyły się dalsze uroczystości, m.in. zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, apel
pamięci oręża polskiego, salwa honorowa, złożenie wieńców i kwiatów oraz defilada kompani honorowych. W imieniu Zarządu łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożyli sekretarz ZR Ireneusz Wach
i członek ZR Anna Malińska”.
w Łodzi
1 września przy Pomniku Chwały Żołnierzy Armii Łódź w Parku Helenowskim przy ul. Północnej w Łodzi odbyły się obchody
77 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody zorganizował Urząd Miasta Łodzi, a uczestniczyli w nim kombatanci,
przedstawiciele władz
państwowych, samorządowych, służb mundurowych, instytucji państwowych, organizacji społecznych oraz mieszkańcy
Łodzi. Zarząd Regionu
Ziemi Łódzkiej NSZZ
„Solidarność" reprezentował sekretarz Ireneusz
Wach.
w Łodzi
w Ozorkowie
15 sierpnia w Ozorkowie bardzo
uroczyście obchodzona była 96
rocznica „Cudu nad Wisłą" oraz
Święto Wojska Polskiego, w której uczestniczyli członkowie
i poczty sztandarowe NSZZ
„Solidarność” Podregionu
w Ozorkowie.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
św. na pl. Jana Pawła II. Po nabożeństwie i wystąpieniach, m.in.
Burmistrza Jacka Sochy, delegacje
złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Obrońców Ojczyzny w latach 1918-1920. Następnie
odczytano Obchody Święta Wojska Polskiego i rocznicy „Cudu nad
Wisłą" zakończył przemarsz kompani honorowej żołnierzy z Leźnicy Wielkiej i przejazd Szwadronu Kolarzy Kawalerii im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich w Ozorkowie.
(-) Henryka Drwalewska
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
w Sieradzu
W dniu 1 września o godz. 17.00 w Sieradzu - Męce odbyły się
uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wybuchu II Wojny
Światowej zorganizowane przez Prezydenta Miasta Sieradza
Pawła Osiewałę, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sieradzu,
Przewodniczącego Rady Podregionu NSZZ „Solidarność”
Mirosława Owczarka i organizacje kombatanckie.
Obchody rozpoczęła uroczysta
Msza Święta
w Kościele
p.w. Św. Wojciecha.
W uroczystościach, oddając
hołd i cześć poległym bohaterom, wzięła udział delegacja
Podregionu
NSZZ
„Solidarność" Ziemi Sieradzkiej wraz z Przewodniczącym.
3
Dzień Solidarności i Wolności
Uroczystości rocznicowe
26 sierpnia
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda złożył wiązankę kwiatów
przed Tablicą Pamiątkową, umieszczoną na ścianie
budynku dawnej zajezdni autobusowej przy ul. Kraszewskiego, aby uczcić kolejną już, 36. rocznicę wybuchu strajku w łódzkim MPK.
26 sierpnia, jak co roku, Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność” w MPK w Łodzi zorganizowała uroczystości przed Pamiątkową tablicą w rocznicę wydarzeń
sierpnia 80 r.
„Solidarność” nie narodziła się tylko w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, ale w wielu miastach Polski - rozpoczął
swe przemówienie przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” podczas uroczystości, oddając hołd
łódzkim działaczom i doceniając ich wkład w obalenie
komunizmu w 1980 roku.
Po okolicznościowych przemówieniach pod tablicą złożono wiązanki kwiatów.
Uroczystości rocznicowe uświetniła orkiestra dęta łódzkiego MPK.
W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Łodzi, członkowie i sympatycy „Solidarności”, przedstawiciele władz
miejskich i wojewódzkich oraz poczty sztandarowe.
rowych, przemaszerowali pod Pomnik–Krzyż Pamięci
Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka
przy Kościele św Krzyża. Tam odbyła się dalsza część
uroczystości, którą poprzedziło wspólne odśpiewanie
Hymnu Państwowego.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący
łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. Podziękował na
wstępie tym, którzy walczyli o ideały Związku, a następnie podkreślił wyzwania stojące obecnie przed Związkiem.
Na zakończenie obchodów rocznicowych, aby uczcić pamięć tych, którzy doprowadzili do zrywu niepodległościowego, jakim był strajk sierpniowy roku 1980, zebrani goście, m.in: członkowie NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, instytucji państwowych, organizacji społecznych,
oraz władz łódzkich wyższych uczelni złożyli kwiaty
i zapalili znicze u stóp Pomnika–Krzyża.
Uroczystości towarzyszyły dźwięki pieśni Jana Pietrzaka
„Żeby Polska była Polską” i „Nielegalne kwiaty” oraz
Jacka Kaczmarskiego „Mury”.
Podobnie przebiegały uroczystości w Podregionach Ziemi Łódzkiej. I tak:
Wieluń
Związkowcy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Trzech Krzyży Gdańskich 1970 na pl. Kościelnym
klasztoru Ojców Franciszkanów.
Łask
Delegacja związkowców z przewodniczącym Rady Podregionu Pawłem Zawadzkim i pocztem sztandarowym złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszkę przy Kolegiacie Łaskiej, a następnie przyjechała
do Łodzi, by uczestniczyć w uroczystościach organizowanych przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.
Kutno
31 sierpnia
Łódź
W samo południe pod „Ulotką" przy ul. Sienkiewicza uroczyście uczczono 36. rocznicę podpisania Porozumień
Sierpniowych. Na obchodach obecne były władze samorządowe oraz działacze „Solidarności" wraz z przewodniczącym Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”
Nie mogło być inaczej - 31 sierpnia 2016 roku świętowaliśmy 36. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele
pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, gdzie kazanie
wygłosił biskup Adam Lepa. Biskup podkreślił, że w naszej historii zbyt mało miejsca poświęca się
„Solidarności”, a to przecież „Solidarność” rozpoczęła
proces odzyskiwania wolności.
Po liturgii przewodniczący ZR W. Krenc wraz z Andrzejem Słowikiem i Jerzym Kropiwnickim złożył wiązankę
kwiatów pod krzyżem upamiętniającym męczeńską śmierć
bł. ks. Jerzego Popiełuszko, a następnie uczestnicy uroczystości, w asyście licznie przybyłych pocztów sztanda4
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Dzień Solidarności i Wolności
Waldemarem Krencem. Zebrani wysłuchali okolicznościowych przemówień, a następnie złożyli kwiaty przed
pomnikiem. Następnie, w godzinach popołudniowych,
w Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu, odprawiona
została Msza święta, a po jej zakończeniu złożono kwiaty
przy Pomniku „Solidarności".
miejsce w Pasażu Solidarności, a rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezydent miasta Przemysław Staniszewski, Przewodniczący Rady Podregionu
NSZZ „Solidarność” Janusz Szmurlik i ks. kanonik proboszcz parafii Św. Katarzyny. W dalszej części włodarze
miasta, parlamentarzyści, przedstawiciele NSZZ
„Solidarność" i innych organizacji oraz mieszkańcy złożyli kwiaty pod kamieniem węgielnym.
Zduńska Wola
Radomsko
W radomszczańskich placówkach otwarto wystawy przypominające wydarzenia sprzed 36 laty. W Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
otwarto Wystawę Oświatową „Gdańsk 80”, natomiast
w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawę z serii Wypożycz z wystawy „Porozumienia Sierpniowe".
W godzinach popołudniowych została odprawiona Msza
św. w Kolegiacie p.w. św. Lamberta w Radomsku. Po
zakończeniu mszy członkowie „Solidarności", przedstawiciele władzy samorządowej, parlamentarzyści oraz
mieszkańcy miasta złożyli kwiaty pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszko Patrona NSZZ „Solidarność"
31 sierpnia odprawiona została Msza św. za Ojczyznę
i za „Solidarność” w kościele pod wezwaniem św. Antoniego, z udziałem pocztów sztandarowych naszego
Związku. Wśród uczestników uroczystości byli członkowie NSZZ „Solidarność”, poseł RP Łukasz Rzepecki,
przedstawiciele władz miasta i powiatu. Po mszy złożono
kwiaty pod Obeliskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W uroczystości wzięła udział duża ilość mieszkańców
Zduńskiej Woli.
Pabianice
Symboliczne, okolicznościowe obchody 36 Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 roku i powstania
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” w Pabianicach odbyły się w niedzielę
4 września 2016 r.
Sieradz
W kościele Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu
Jaworowe w Sieradzu, 31 sierpnia odprawiona została
Msza św. i złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przedstawicielka Rady Podregionu uczestniczyła tego dnia w uroczystościach w Łodzi
Zgierz
31 sierpnia zgierzanie również uczcili kolejną rocznicę
podpisania Porozumień Sierpniowych. Uroczystość miała
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele
pw. św. Mateusza w Pabianicach, a po zakończeniu liturgii
poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod okolicznościową tablicą „Pamięci Pomordowanych za Wolność i Prawa
Człowieka w PRL” znajdującej się na ścianie kościoła.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący
Rady Podregionu NSZZ „Solidarność” w Pabianicach
Krzysztof Górny.
Wśród obecnych, oprócz członków NSZZ „Solidarność”,
byli również przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pabianicach, Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Gazety Polskiej Koło w Pabianicach,
Urzędu Miasta Pabianic, Rady Miejskiej w Pabianicach
oraz innych organizacji i stowarzyszeń.
Opr. kolk
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
5
wrzesień 2016
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Stanowisko nr 4/2016 ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
s. XXXVI rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”
W sierpniu 1980 roku zaczęła się tworzyć nowa historia Polski. Społeczeństwo polskie dokonało czynu
niemającego swojego precedensu w historii zniewolonej części Europy. Dzięki milionom pracowników porwanych ideałami „Solidarności” powstała organizacja całkowicie niezależna od władz peerelowskich –
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Wydarzenie to umożliwiło przemiany ustrojowe po roku 1989 i w efekcie spowodowało zakończenie epoki komunizmu w Polsce oraz pozostałych krajach Europy Wschodniej.
Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
dziękuje przywódcom strajku oraz wszystkim tym,
którzy czynnie w nich uczestniczyli lub je wspierali.
Bez ich ofiarnej pomocy i poświęcenia zwycięstwo
nie byłoby możliwe.
Jednak nie wszystkie idee „Solidarności” do dzisiaj
zostały zrealizowane. Jednym z postulatów sierpniowych było żądanie wprowadzenia wszystkich wolnych sobót. Dzisiaj już nie tylko soboty, ale i niedziele stały się zwykłym dniem pracy. W związku z tym,
że „Solidarność” uznaje niedziele jako dobro publiczne i wartość kulturową, a praca w niedziele te
wartości ogranicza, rozpoczęła walkę o wolne niedziele dla pracowników handlu zbierając podpisy
pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele.
NSZZ „Solidarność” wciąż oczekuje obniżenia wieku
emerytalnego, w tym również wprowadzenia możliwości przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy przez mężczyzn i 35 latach pracy przez kobiety,
a także zaprezentowania przez rząd projektu wzrostu płac w budżetówce, które zamrożone były przez
8 ostatnich lat.
NSZZ „Solidarność” jako związek zawodowy, którego funkcjonowanie jest jednym z fundamentów każdego państwa demokratycznego nigdy nie zaprzestanie działań mających na celu poprawę warunków życia i pracy całego społeczeństwa polskiego.
Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
zwraca się do wszystkich członków i sympatyków
NSZZ „Solidarność” o czynne włączanie się do działań podejmowanych przez Związek. Nie ma Polski
bez Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
wrzesień 2016
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Informacje
INFORMACJA O SZKOLENIACH
Dział Szkoleń Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ
„Solidarność” informuje, że prowadzi szkolenia dla działaczy
związkowych w zakresie:
 prawa pracy
 negocjacji
 układów zbiorowych pracy
 zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 rozwiązywania sporów zbiorowych
 podstawowych szkoleń ogólnozwiązkowych
 działalności zakładowych komisji rewizyjnych
 działalności skarbników KZ
 wizerunku działacza związkowego
 komunikacji społecznej
 mobbingu
oraz we współpracy z Polsko-Amerykańskim Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego
 kursy dla społecznych inspektorów pracy (odpłatne)
 kursy komputerowe (odpłatne i nieodpłatne)
1. Podstawy obsługi komputera I stopnia:
 Podstawy obsługi środowiska Microsoft Windows,
 Obsługa wybranych funkcji edytora tekstu Microsoft Word,
 Przeglądanie i wyszukiwanie informacji w Internecie,
 Poczta elektroniczna i wybrane usługi powiązane.
Reforma oświaty i co dalej?
NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty
i Wychowania Ziemi Łódzkiej odnosi się do proponowanych zmian w oświacie ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
1. Z obawą patrzymy na zapowiadane zmiany ustroju szkolnego. Postulujemy, aby powstały konkretne przepisy mówiące
o stworzeniu pakietu ochronnego dla wszystkich pracowników oświaty zagrożonych utratą pracy w wyniku wprowadzanej reformy (art. 20 KN – wydłużenie stanu nieczynnego, możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela, itd.);
2. Z niepokojem obserwujemy brak zaplanowania środków
finansowych na wprowadzenie proponowanych zmian.
3. Przewidujemy możliwość wystąpienia problemów w związku z wygaszaniem niektórych typów szkół:
a. uwagę zwraca przede wszystkim trudna sytuacja samodzielnych gimnazjów. Mogą wystąpić trudności w zawieraniu porozumień gmin z gminami i z powiatami;
b. istnieje potrzeba zdecydowanych działań kuratoriów,
którym przywrócono prawo do uzgadniania sieci szkolnej z organami prowadzącymi;
4. Widzimy konieczność szybkiego ogłoszenia podstawowych
dokumentów zmian programowych: podstaw programowych, ramowych planów nauczania (tzw. siatek godzin
z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora), co jest
niezbędne do opracowania podręczników, programów nauczania, ale i odpowiedniego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli dostosowanego do nowych zmian.
8
2. Podstawy obsługi komputera II stopnia:
 Podstawy obsługi środowiska Microsoft Windows,
 Obsługa wybranych funkcji arkusza kalkulacyjnego Microsoft
Excel,
 Przeglądanie i wyszukiwanie informacji w Internecie,
 Poczta elektroniczna i wybrane usługi powiązane.
3. Komunikacja z wykorzystaniem komputera i Internetu:
 Poczta elektroniczna z wykorzystaniem możliwości i usług
Gmail,
 Komunikacja bezpośrednia za pomocą Facebook, Skype, itp.
 Przechowywanie dokumentów i plików w chmurze Google
Drive.
Szczegółowe informacje o szkoleniach można uzyskać bezpośrednio u członka Prezydium Mariana Laskowskiego tel. 663 78 90 11
lub na stronie internetowej www.solidarnosc.lodz.pl oraz
w Regionalnym Informatorze Związkowym.
W przypadku zainteresowania proponowanymi szkoleniami, prosimy o kontakt z działem szkoleń ZR na adres e-mail:
[email protected]
Przy zgłoszeniu prosimy o podanie (wg załączonej tabeli): rodzaju
szkolenia, ilości osób chcących w nim uczestniczyć, dane kontaktowe, ewentualnie zgłoszenie innych propozycji szkoleń.
UWAGA!
Zależy nam, aby na ww. szkolenia zgłaszały się głównie osoby,
rozpoczynające swoją działalność związkową oraz osoby, które
jeszcze nie brały udziału w szkoleniach.
Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ „Solidarność”
Marian Laskowski
Członkowie Rady Sekcji uważają, iż bez przedstawienia konkretnych przepisów nie jesteśmy w stanie rzetelnie i obiektywnie ocenić bieżącej polityki Ministerstwa Edukacji.
Nasza Sekcja koncentruje się na tym, co najważniejsze dla
oświaty i jej pracowników. Ze wstępnych analiz działań i przedstawionego programu Rządu RP, korzystnym wydają się:
1.
2.
3.
Propozycja zwiększenia dodatku za wychowawstwo klasy,
Obowiązek akredytacji placówek doskonalenia
Zwiększenie liczby pytań otwartych na egzaminach zewnętrznych,
4. Wprowadzenie tygodnia projektów w czerwcu,
5. Ograniczenie ewaluacji – całościowych i problemowych,
6. Wydłużenie stażu z 1 do 2 lat,
7. Propozycja przekazywania przez organy prowadzące 1/5
z obowiązkowego 1% odpisu na doskonalenie zawodowe
nauczycieli – na doradztwo zawodowe,
8. Dopłaty do tzw. małych szkół. To ważne, gdyż pełnią rolę
centrów kulturowych na terenach wiejskich,
9. Zwiększenie finansów na przedszkola – sześciolatków –
z 1,5 na 4,3 tys. zł od 2017 r.
10. Inne – z innych projektów i aktów prawnych:
a. Przy planach likwidacji szkół – wprowadzenie obowiązku uzgadniania z Kuratorium Oświaty,
b. Ograniczenie biurokracji szkolnej,
d. Przywrócenie obowiązku opiniowania projektów organizacji szkół (i aneksów) przez Kuratorium,
e. Podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 13 zł od
1 stycznia 2017 r. oraz płacy minimalnej do 2000 zł
brutto (to ważne dla pracowników obsługi szkół).
f. Wprowadzenie programu 500+ jako wielkiej pomocy
szczególnie dla rodzin wielodzietnych.
Agnieszka Piekarska
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Protesty
Podwyżki dla wszystkich
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Lokali
Miejskich żąda podniesienia płacy zasadniczej wszystkim
pracownikom od września br. o kwotę 300 zł i 500 zł od stycznia 2017 r.
W uzasadnieniu swoich postulatów związkowcy nadmieniają, iż
od 2010 roku Zakład przechodzi ciągłe reformy, w wyniku których załogę zredukowano o ponad 40 procent.
Ale to nie koniec zwolnień. 1 kwietnia tego roku było w zakładzie
648 etatów – mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” Piotr Ścieśko – Stan zatrudnienia na dzień 2 lipca
wynosi już 630 etatów. I na tym nie koniec redukcji. Wciąż przychodzą do Komisji Zakładowej zapytania od Dyrekcji, czy dany
pracownik jest członkiem naszego Związku. Wiadomo w jakim
celu potrzebne są te informacje.
Obowiązki zwolnionych zostały podzielone na pozostałych pracowników. Niestety, wraz ze wzrostem obowiązków nie nastąpiło zwiększenie wynagrodzenia. Większości pracownikom w tym
czasie zamrożono płace. Podwyżki dostali tylko nieliczni.
Pracownicy ZLM w dniu 2 września br. weszli w spór zbiorowy
z pracodawcą.
Zarząd Lokali Miejskich jest jednostką budżetową i podlega pod
Urząd Miasta Łodzi.
kolk
Protest na ulicach Warszawy
8 września przeszło 300 osób, pracowników „Veoliia Energia” Łódź protestowało przed wejściem głównym do
„Veolia Polska” S.A. w Warszawie. W proteście wzięli
udział członkowie wszystkich sześciu organizacji związkowych działających w Zakładzie, w tym 50 członków NSZZ
„Solidarność’.
Pracownicy sprzeciwiają się m.in.: likwidacji odpraw emerytalnych, wysługi lat, nagród jubileuszowych, zabraniu im dodatkowych dni wolnych od pracy, outsorcingowi istotnej części działalności spółki (Outsourcing – wydzielenie ze struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych, realizowanych
przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania
podmiotom zewnętrznym), zabraniu emerytom zniżki na energię elektryczną.
Foto: Stanisław Jamroziński
Przyjechaliśmy przed główną siedzibę firmy, aby zwrócić uwagę na poczynania dyrekcji łódzkiego zakładu – mówi przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
w „Veolia Energia” Łódź - Jan Ziobrowski.
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Podwyżki w oświacie
Przypominamy, że w lipcu 2016 r. zostało podpisane porozumienie
pomiędzy NSZZ „Solidarność” Międzyregionalną Sekcją Oświaty
i Wychowania Ziemi Łódzkiej i Okręgiem Łódzkim ZNP a Prezydentem Miasta Łodzi – Hanną Zdanowską ws. podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.
Cieszymy się, iż pomyślnie zakończyły się wielomiesięczne negocjacje prowadzone w tym temacie przez łódzką Solidarność oświatową.
Na mocy porozumienia kwota 2 milionów złotych z zapisanej
w budżecie Miasta Łodzi na 2016 rok rezerwy celowej została
wykorzystana na wyrównanie wynagrodzeń pracowników oświaty,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeszeregowań pracowników jednostek organizacyjnych działających na podstawie ustawy
o systemie oświaty.
Zdajemy sobie sprawę, że środki przeznaczone na ten cel są bardzo
małe. Oczekujemy, iż władze Miasta przekażą niebawem kolejną
pulę środków na zwiększenie wynagrodzeń dla administracji
i obsługi. Jednocześnie podtrzymujemy postulat zwiększenia środków przeznaczanych na dodatki funkcyjne i motywacyjne dla nauczycieli.
Wiele placówek oświatowych w Łodzi nadal znajduje się w sporach zbiorowych z NSZZ „Solidarność”.
Mamy nadzieję, iż nasz wspólny wysiłek i konsekwencja działań
przyczynią się do polepszenia sytuacji w łódzkich szkołach i polskiej oświacie.
Agnieszka Piekarska
Organizacje zakładowe w sierpniu
Foto: St. Jamroziński
tego roku dostały pismo od dyrekcji
zakładu, zawiadamiające o wprowadzeniu wielu istotnych zmian dotyczących wynagradzania pracowników. Po prywatyzacji dyrekcja szuka oszczędności – kontynuuje wypowiedź J. Ziobrowski. – W firmie
trzeba inwestować. Skąd pieniądze?
Najlepiej kosztem pracowników. My
się na to nie zgadzamy. Stąd nasz
protest.
Łódzkie elektrociepłownie kupili Francuzi w 2005 r. Podpisano
wówczas pakiet pracowniczy na 9 lat. Już w 2014 r. nastąpiły
zwolnienia pracowników i zamknięcie EC-2 przy ul Wróblewskiego. Teraz znów wprowadza się zmiany uderzające w pracowników.
Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czołowych dostawców
usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodnościekowej i odpadowej. Obecna w Polsce od 1997 roku.
Veolia prowadzi działalność poprzez spółki zależne, w tym:
Veolia Energia Polska (spółkę holdingową), 7 głównych
spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia
Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia Term, Veolia Industry Polska, PWiK
w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.
Obecnie w trzech łódzkich elektrociepłowniach oraz w Zakładzie
Sieci Cieplnej, należącej także do Veolia Energia Łódź, zatrudnionych jest ok. 1 tys.100 osób.
Wśród pracowników zakładu widać wielki niepokój. My działacze
związkowi, przygotowujemy się do rozmów. Na pewno będzie
ciężko, ale mamy nadzieję, że uda nam się wynegocjowaća jak
najwięcej dla pracowników - mówi przewodniczący.
ankol
9
Prawo
Radca
prawny
radzi
Ochrona działaczy
związkowych (cz. 1)
Ochrona działaczy związkowych oraz liczba osób chronionych została uregulowana w art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r poz.1881). Ochrona ta polega na
zakazie wypowiadania i rozwiązywania przez pracodawcę stosunku
pracy oraz jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, bez zgody zarządu zakładowej organizacji,
z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub innym
pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji
związkowej, uprawnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy, jego organu bądź osoby, która dokonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy. Ochrona ta ma na celu
zapewnienie działaczowi związkowemu poczucia bezpieczeństwa
socjalnego, a w ten sposób zapewnienie niezależności wobec pracodawcy w zakresie reprezentowania i obrony pracowników. Należy
przy tym pamiętać, że wskazanie pracowników do ochrony jest
prawem, a nie obowiązkiem. Ochrona przysługuje działaczowi od
chwili zawiadomienia pracodawcy o uchwale zarządu zakładowej
organizacji związkowej wskazującej osobę, bądź osoby podlegające
ochronie. Imienna lista osób podlegających ochronie powinna określać również okres, w jakim poszczególne osoby podlegają ochronie.
Ustawodawca w ust. 2 ww. przepisu z mocy prawa przedłużył czas
ochrony odpowiadający połowie wskazanego okresu, nie dłużej
jednak niż rok. I tak, jeżeli w uchwale zarządu wskazano 4-letni
okres ochrony, to ochrona będzie trwała 5 lat, a gdy np. roczny, to
ochrowa trwa 18 miesięcy. Uchwała zarządu związku wskazująca
osobę podlegającą szczególnej ochronie oraz okres trwania tej
ochrony może być w każdym czasie zmieniona. O zmianach tych
należy powiadomić pracodawcę na piśmie w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia zmiany, tj. podjęcia uchwały.
Reprezentatywność organizacji
Liczba pracowników, którą zarząd związku może wskazać do
ochrony, jest limitowana. Zależy przede wszystkim od tego, czy
organizacja ma status reprezentatywnej czy nie. W przypadku gdy
organizacja związkowa nie posiada statusu reprezentatywności zarząd związku może udzielić ochrony jedynie jednemu pracownikowi.
Reprezentatywną jest ta organizacja zakładowa, która:
1. jest jednostką ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną i zrzesza w swoim zakładzie co najmniej 7 % pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy,
2. zrzesza co najmniejn10% pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy,
3. jeżeli żadna zakładowa organizacja związkowa nie spełnia
powyższych kryteriów, reprezentatywna jest ta, która zrzesza
największą liczbę pracowników.
Jeżeli zakładowa organizacja jest reprezentatywna, to przed podjęciem uchwały wskazującej osoby podlegające szczególnej ochronie
zarząd zakładowej organizacji związkowej musi ustalić, która
10
z podanych w art. 32 ustawy metod wyliczania liczby osób chronionych jest dla niego korzystniejsza - metoda parytetowa, uzależniona
od liczby osób stanowiących kadrę kierowniczą danego pracodawcy, czy progresywna, uzależniona od liczby członków związku
w danym zakładzie.
Prawidłowe ustalenie liczby osób podlegających ochronie w obu
metodach jest niezwykle ważne, bowiem w przypadku podania
zawyżonej liczby osób podlegających ochronie, ochrona przysługuje w okresie do dokonania prawidłowego wskazania, jedynie przewodniczącemu zakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 2.06.2010 r. IIPK367/09 wskazanie pracowników,
których stosunek pracy podlega wzmożonej ochronie w liczbie
większej niż prawidłowa oznacza niedokładne wskazanie i całe
wskazanie będzie nieskuteczne.
Szczegółowe zasady ustalania liczby osób chronionych w zależności od wybranej metody omówię w następnym numerze miesięcznika.
Komitet założycielski zakładowej organizacji
związkowej
Szczególnej ochronie podlegają także członkowie komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej. Okres tej ochrony
wynosi 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego,
pod warunkiem, że działacze ci podjęli w terminie 30 dni czynności
zmierzające do rejestracji organizacji (w odniesieniu do NSZZ
„Solidarność” w Zarządzie Regionu). Komitet założycielski ma
prawo wskazać 3 członków podlegających ochronie.
Międzyzakładowa organizacja związkowa
Trochę inna sytuacja występuje w odniesieniu do międzyzakładowej
organizacji związkowej. Limit członków związku zawodowego
objętych szczególną ochroną jest oparty na kryterium reprezentatywności (art. 34 (2) uzz). Jeżeli międzyzakładowa organizacja
związkowa, która w co najmniej jednym zakładzie pracy objętym jej
działaniem zrzesza pracowników w ww. liczbie wymaganej do uzyskania statusu reprezentatywności w rozumieniu art. 241 ( 25a) kp
może wskazać pracowników objętych ochroną na trzy sposoby:
1. Wg metody parytetowej tj. w liczbie nie większej niż liczba
osób stanowiących kadrę kierowniczą u pracodawców objętych
działaniem tej organizacji. W tym wypadku zarząd tej organizacji winien zwrócić się do wszystkich pracodawców z wnioskiem o wskazanie liczby osób wchodzących w skład kadry
kierowniczej. Pracodawcy mają obowiązek udzielenia tej informacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Wg metody progresywnej tj. w liczbie uzależnionej odpowiednio od liczby jej członków. Łączna liczba pracowników objętych ochroną u wszystkich pracodawców objętych działaniem
międzyzakładowej organizacji związkowej nie może przekroczyć limitu wyliczonego tą metodą. Zarząd organizacji może
objąć – wg swojego uznania - pracowników zatrudnionych
w jednym lub kilku zakładach pracy.
3. Wg metody alternatywnej tj. parytetowej lub progresywnej
w jednym zakładzie pracy wskazanym przez tę organizację
spośród zakładów pracy objętych jej działaniem pod warunkiem, że w zakładzie tym zrzeszeni są pracownicy w liczbie
wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej
w rozumieniu art. 241(25a) kp powiększonej o liczbę pozostałych zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji,
w których zatrudnionych jest co najmniej 10 pracowników –
członków związku.
Ciąg dalszy na str. 11
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Prawo
Ciąg dalszy ze str. 10
W przypadku gdy międzyzakładowa organizacja związkowa w żadnym zakładzie objętym jej działaniem nie zrzesza liczby pracowników wymaganej do uzyskania statusu reprezentatywności, liczba
pracowników zgłoszonych do szczególnej ochrony nie może przekroczyć liczby zakładów pracy objętych zakresem działania tej organizacji, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników – członków związku.
Informacja o liczbie pracowników zrzeszonych
w organizacji związkowej
Zarząd zakładowej organizacji związkowej powinien pamiętać także
o obowiązku udzielania co kwartał – wg stanu na ostatni dzień
kwartału - w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału informację o łącznej liczbie pracowników
zrzeszonych w organizacji i liczbie członków ogółem. Nie podanie
tej informacji rodzi skutek w postaci utraty uprawnień zakładowej
organizacji związkowej do czasu przekazania pracodawcy tych informacji. W przypadku międzyzakładowej organizacji związkowej
podaje się ogólną liczbę pracowników zrzeszonych w związku oraz
liczbę członków (z emerytami) związku.
Hanna Jagielska
Prawo do zrzeszania w związkach
dla pracujących
na umowach śmieciowych
Zdaniem NSZZ „Solidarność” możliwość zrzeszania się
w związkach zawodowych powinno przysługiwać wszystkim
zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. Powinni też mieć
oni pełnię praw związkowych. Pracodawcy chcą te uprawnienia
ograniczyć uzależniając je od liczby osób tworzących zakładową
organizację związkową.
O projekcie zmiany ustawy o związkach zawodowych rozmawiali
członkowie zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. pracy i ubezpieczeń społecznych.
Pracodawcy chcą zmiany pojęcia „podmiotu zatrudniającego” na
„pracodawcę”, a tym samym wprowadzenia odrębnego od kodeksowego pojęcia „pracodawcy” na potrzeby ustawy o związkach zawodowych.
NSZZ „Solidarność” akceptuje taką zmianę. Widzi jednak konieczność zagwarantowania bezwarunkowego prawa koalicji wolontariuszom, stażystom i innym osobom świadczącym osobiście pracę bez
wynagrodzenia.
Chce też, by wolontariusze i stażyści byli objęci układami zbiorowymi. Podtrzymuje stanowisko o potrzebie wydłużenia terminu na
zawiadomienie sądu o zmianie statutu organizacji związkowej do 30
dni od daty podjęcia stosownej uchwały.
Solidarność nie godzi się, by uprawnienia zakładowej organizacji
związkowej przysługiwały wyłącznie organizacji zrzeszającej co
najmniej 10 pracowników. Argumentuje, że stanowi to zaprzeczenie
istoty rozszerzania prawa koalicji na osoby wykonujące pracę zarobkową ze względu na fakt, iż polski model ruchu związkowego zbudowany jest na uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej.
Sławomir Adamczyk w imieniu trzech centrali związkowych powiedział, że nie ma zgody na propozycję, by liczba 10 pracowników
była decydującym kryterium, jeśli chodzi o uprawnienia organizacji
związkowej. „Ludziom wykonującym pracę ekonomicznie zależną
trzeba zapewnić właściwy poziom ochrony” - powiedział.
Jak mówiła ekspertka NSZZ „Solidarność” Barbara Surdykowska,
można wprowadzić rozwiązanie, że osoby stanowiące zalążek komisji zakładowej mają odpowiedni poziom wynagrodzenia, pracują przez określoną liczbę godzin, są zatrudnione przez dłuższy czas.
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY
Powstała Rada Konsultacyjna
ds. Działaczy Opozycji
i Osób Represjonowanych
Henryk Marczak, członek ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” oraz
Andrzej Słowik, pierwszy przewodniczący łódzkiej
„Solidarności” odebrali z rąk marszałka województwa Witolda Stępnia akt nominacyjny do Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych.
Ponadto w skład rady wchodzą: Zdzisław Dudek, Marian Miszalski, Tadeusz Stefanowski i Wiesław Urbański. Przewodniczącym
Rady został Andrzej Słowik.
foto Urząd Marszałkowski
Rada Działaczy Opozycji powołana została przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a do jej zadań należeć będzie m.in. opiniowanie wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
a także wniosków o pomoc finansową i inne świadczenia pieniężne. Rada ma jednak przede wszystkim integrować środowisko
działaczy opozycji. Członkowie powołanego gremium pełnią swe
funkcje społecznie.
Ankol
Z głębokim żalem żegnamy
śp. ANDRZEJA SZYMCZAKA
byłego reprezentanta Polski w piłce ręcznej,
brązowego medalistę olimpijskiego z Montrealu,
olimpijczyka z Monachium,
przez wiele lat związanego
z Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim
„Solidarności” i Olimpijczyków
organizowanym przez
Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.
Wyrazy najgłębszego współczucia
RODZINIE
składają pracownicy i członkowie
Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
Nie może być jednak tak, by fakt, iż dane osoby pracują na umowy
cywilnoprawne, odbierał im możliwość tworzenia zakładowej
organizacji związkowej oraz korzystania z uprawnień związkowych.
„Tworzy to bowiem całkowitą iluzoryczność rozszerzenia prawa
koalicji wymaganego przez prawo międzynarodowe” - podkreśliła.
Tygodnik Solidarność / Anna Grabowska
11
Informacje
Uroczysta premiera filmu „Smoleńsk"
w reżyserii Antoniego Krauzego miała
miejsce 5 września w warszawskim Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. W kinach w całej Polsce „Smoleńsk” od
9 września br.
Region Ziemia Łódzka
NSZZ „Solidarność”
90-229 Łódź ul. A. Kamińskiego 18
Centrala: 42 677 26 00 fax: 42 677 26 13
www.solidarnosc.lodz.pl
PREZYDIUM ZR:
- Waldemar Krenc
[email protected]
- Bogdan Osiński
[email protected]
- Krzysztof Kilański
[email protected]
- Ireneusz Wach
[email protected]
- Marian Laskowski
[email protected]
- Piotr Ścieśko
[email protected]
BIURO ZR:
Sekretariat: 42 677 26 11
[email protected]
Dział Kadr: 42 677 26 14
[email protected]
Dział Księgowości: 42 677 26 20
[email protected]
Dział Regionalny: tel/fax 42 67 72 627
Dział Branżowy: 42 677 26 28
[email protected]
Dział Administracji: 42 677 26 15
[email protected]
Dział Szkoleń: 42 677 26 16
[email protected]
Dział Rozwoju Związku: 42 677 26 29
Biuro Prawno-Negocjacyjne: 42 677 26 31
[email protected]
[email protected]
Związkowa Agencja Pośrednictwa Pracy: 42 677 26 02
[email protected]
Regionalna Komisja Rewizyjna: 42 677 26 17
[email protected]
Biuro Wyścigu Kolarskiego: 42 677 26 06
[email protected]
PAOKZ sekretariat: 42 678 06 77
[email protected]
BRANŻE:
Międzyreg. Sekcja Oświaty i Wychow. 42 677 26 26
[email protected]
Reg. Sekcja Ochrony Zdrowia: 42 677 26 30
Reg. Sekcja Pomocy Społecznej: 42 677 26 30
Reg. Sekcja Kobiet: 42 67 72 630
Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów: 42 677 26 30
Reg. Sekcja Kolejarzy: 42 205 56 35
Reg. Sekcja Branży Metalowców: 42 677 72 45
[email protected]
Kraj. Sekretariat Emerytów i Rencistów: 42 678 74 36
[email protected]
Sekcja Kraj. Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej: 693 414 119
Biuletyn wewnętrzny
Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”
www.solidarnosc.lodz.pl
Adres:
90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18
tel. 42 67 72 611
[email protected]
12
Zespół:
Redakcja: Anna Kolińska
Foto: Bartosz Wasilewski
Korekta: Jadwiga Witczak
Skład: Katarzyna Lewandowska
PODREGIONY:
Brzeziny: 604 943 044
Kutno: 24 253 38 23
Łask: 607 304 990
Ozorków: 42 718 18 09
Pabianice: 42 215 23 13
Radomsko: 512 378 083
Sieradz: 43 827 11 51
Wieluń: 665 741 343
Zduńska Wola: 43 823 64 56
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

Podobne dokumenty

RIZ 2012 nr 04 - Region Ziemia Łódzka NSZZ Solidarność

RIZ 2012 nr 04 - Region Ziemia Łódzka NSZZ Solidarność W drugą rocznicę katastrofy 10 kwietnia, punktualnie o  8.41 w  drugą rocznicę tragedii smoleńskiej, członkowie Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty i zapalili...

Bardziej szczegółowo