Fitness Against Doping

Transkrypt

Fitness Against Doping
TheEuropeanHealth&FitnessAssociation
RueWashington40
B-1050Brussels
Tel: +32 (0) 2 649 90 44
Fax: +32 (0) 2 642 90 44
[email protected]
www.ehfa-programmes.eu
The project partners:
AGAP - Portugal (Portuguese Fitness Association)
www.agap.pt
BAHF - Bulgaria (Bulgarian Association of Health and Fitness )
www.bahf.bg
DFHO - Denmark (Danish Fitness and Health Organisation )
www.dfho.dk
DSSV - Germany (German Fitness Association)
www.dssv.de
DADR - Poland (Department of Anti-Doping Research of Institute of Sport )
www.insp.waw.pl
FIA - UK ( Fitness Industry Association )
www.fia.org.uk
Fit!vak- Netherlands ( Dutch Fitness Association)
www.fitvak.com
HCA & ICCE - Hungary (Hungarian Coaching Association & International Council for Coach
Education)
www.magyaredzo.hu & www.icce.ws
ISCA - Denmark (International Sport and Culture Association)
www.isca-web.org
QUALICERT - Switzerland (Swiss Certification Body)
www.qualicert.ch
Fitness Against Doping
Europejska Biała Księga Sportu wskazuje na zagrożenie dla sportu wynikające
ze stosowania dopingu. Zawiera ona również wezwanie skierowane do
organizacji sportowych dotyczące rozwoju zasad dobrych praktyk, w celu
zapewnienia młodym sportowcom większego dostępu do informacji oraz
szerzenia wiedzy dotyczącej wpływu na zdrowie substancji dopingujących i
leków dostępnych na receptę, które mogą zawierać te substancje.”
Wcześniejsze badania antydopingowe oraz międzynarodowe regulacje
koncentrowały się na sporcie zawodowym. Istnieją jednak obawy, że
amatorzy mogą również sięgać po substancje wspomagające, które podobnie
jak doping, mogą mieć długotrwały i szkodliwy wpływ na ich zdrowie. Branża
fitness podejmuje szereg działań w celu określenia stopnia
rozpowszechnienia dopingu w ramach tego sektora oraz ochrony
konsumentów przed skutkami ubocznymi stosowania substancji
dopingujących.
Organizacja EHFA – European Health and Fitness Association (reprezentuje
sektor zdrowia i fitnessu, jej siedziba znajduje się w Brukseli) otrzymała od
Komisji Europejskiej grant na projekt w ramach którego będą prowadzone
działania mające na celu określenie problemu i rozwój strategii walki ze
zjawiskiem dopingu w placówkach związanych z fitnesem.
• Zainicjowanie zmian w podejściu do dopingu w sektorze fitness
Jednym z głównych celów tego projektu jest tworzenie i przetestowanie odpowiednich
sieci powiązań między ludźmi zaangażowanymi w walkę z dopingiem oraz stworzenie
systemu dobrych praktyk w sporcie.
W ramach projektu zostanie stworzona sieć partnerów w Europie, ponieważ walka
z dopingiem wymaga globalnych działań przy wsparciu innych międzynarodowych
organizacji mających doświadczenie w tej dziedzinie. Będzie to pierwsza sieć tego
odzaju, mająca za zadanie dostarczanie informacji na temat rozpowszechnienia
zjawiska dopingu oraz analizę wpływu aktualnej polityki antydopingowej na branżę
fitness.
Ustalenie stopnia rozpowszechnienia zjawiska dopingu w sektorze fitnessu będzie
wymagało zebrania podstawowych poprzez przeprowadzenie jakościowych i
ilościowych badań wykorzystując metodologię zaproponowaną przez Zakład Badań
Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie.
Wyniki tych badan będą stanowić podstawę dla przyszłych ukierunkowanych działań
przez sektor fitness i zapoczątkują opracowanie systemu dobrych praktyk, które w
przyszłości pozwolą na efektywna walkę z dopingiem. Ponadto międzynarodowi
partnerzy projektu dostarcza przykładów efektywnych praktyk i rozwiązań w dziedzinie
zwalczania dopingu, które mogą zostać wykorzystane przez sektor fitness.
Pomogą one w edukacji i rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej efektywnych działań
wśród właścicieli klubów fitness, trenerów i narodowych stowarzyszeń. Opracowana
zostanie strategia działań pokazująca jak lepiej edukować osoby zatrudnione w
sektorze fitness w tematyce zwalczania dopingu w sporcie i upowszechniania wiedzy o
zagrożeniach dla zdrowia związanych z przyjmowanie substancji dopingujących.
W ramach Projektu The Fitness Against Doping zostaną wykonane następujące
zadania:
•
Rozpowszechnienie tematyki walki z dopingiem w europejskim sektorze
zdrowia i fitnessu
Przeprowadzone zostaną badania mające na celu określenie zagrożenia dopingiem
w sektorze zdrowia i fitnessu poprzez wstępne i wtórne badania. Wyniki te zostaną
porównane z innymi badaniami stopnia zagrożenia dopingiem w innych dyscyplinach
sportu.
•
Określenie rezultatów stworzonych strategii
Rezultaty strategii opracowanych na podstawie wyników badań będą zawierały
zarówno wytyczne dla ewentualnych interwencji ukierunkowanych jak i programy
edukacyjne dla osób zaangażowanych w tematykę zwalczania dopingu w sektorze
fitness.
Rezultaty projektu będą zawierać stworzenie systemu dobrych praktyk w zwalczaniu
dopingu w Europie z naciskiem na sektor zdrowia i fitnessu. Sieć ta, współpracując i
działając pod kierownictwem EHFA, będzie rozwijać i wprowadzać praktyki
antydopingowe do CSR dla europejskiego sektora zdrowia i fitnessu. Ponadto,
rezultaty projektu zostaną włączone do : „ EHFA Standards Council and the European
Register of Exercise Professionals”, aby wprowadzić odpowiednie aktualizacje do
części: „the Fitness Sector Qualifications”.
Oczekiwanym efektem działań będzie przeprowadzenie szkoleń dotyczących zdrowotnych konsekwencji stosowania dopingu oraz uzmysłowienie wszystkim
zarejestrowanym profesjonalistom sektora fitness ich odpowiedzialności w walce z
dopingiem, i wykreowanie zmiany w podejściu do tematyki dopingu w branży fitness.
Projekt ten będzie opierał się na wstępnych i wtórnych badaniach w celu wypracowania i zrozumienia aktualnych regulacji prawnych i stworzenia projektów zmian prawa
odnoszącego się do zwalczania dopingu w sporcie.
Projekt będzie zawierał opisy konkretnych przykładów jak i zaproponowanych strategii
działania co pozwoli na wytyczenie drogi dla całego sektora fitnessu w ustanowieniu
sposobów wpierania idei zdrowego stylu życia i promowania aktywności fizycznej
wolnej od wspomagania się szkodliwymi substancjami dopingowymi i narkotykami.
Program projektu:
Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2011 roku a zakończy 31 marca 2012 roku. Dwa okresy
badawcze odbędą się w okresie luty-czerwiec, zaś wstępne wyniki oraz rekomendacje
zostaną przedstawione do konsultacji pomiędzy sierpniem a wrześniem.
Pierwszy raport zostanie przedstawiony podczas spotkania EHFA National Associations
w Brukseli. Następnie w lutym 2012 roku odbędzie się konferencja antydopingowa
EFHA w Polsce, po czym z końcem marca raport zostanie przedłożony Komisji.
Szczegóły wydarzeń i postęp badań dostępne będą na głównej stronie internetowej:
www.ehfa-programmes.eu

Podobne dokumenty