Zdrowie w Krakowie

Transkrypt

Zdrowie w Krakowie
Maj 2009
ISSN 1899-2161
gazeta
bezp³atna
W KRAKOWIE
Nak³ad 20.000 egz.
Zdrowie
w Krakowie
miesiêcznik
informacyjny
B e z p ³ a t n y
i n f o r m a t o r
m e d y c z n y
www.zdrowiewkrakowie.info
gazetana
t
bezp³a
Szybciej ni¿ karetka
Ratownicy na motocyklach i rowerach na miejscu zdarzenia zjawi¹
siê jeszcze przed karetk¹.
F
undacja R2 (Grupa R2) niesie pierwsz¹
pomoc poszkodowanym w wypadkach
drogowych. Ratownicy na rowerach i
motocyklach docieraj¹ na miejsce zdarzenia
szybciej ni¿ karetka. Poszkodowanemu szybciej
zostanie udzielona pierwsza pomoc, a to w
sytuacjach kryzysowych jest przecie¿ najwa¿niejsze. Motocyklowe Ochotnicze Ratownictwo
Drogowe dy¿uruje od 1 maja do 30 paŸdziernika.
Pocz¹tki Grupy R2 siêgaj¹ 2003 roku. Wtedy
ks. Zygmunt Kosowski, zwi¹zany ze Stowarzyszeniem „Rafael” i Krzysztof Kie³basa, prezes
krakowskiej firmy, którego pasj¹ jest jazda na
motocyklu doszli do wniosku, ¿e w zat³oczonym
Krakowie najszybciej jest siê przemieszczaæ
Praktyka Stomatologiczna
Lek. stom. Ewa Milc- Paciorek
31-625 Kraków, os. Piastów 41
tel. 012 648 11 96
PE£NY ZAKRES US£UG
PROTETYKA
CHIRURGIA
IMPLANTY
ODBUDOWY
ESTETYCZNE ZÊBÓW
RTG NA MIEJSCU
@ Bardzo bogata asortyment
leków bez recepty
@ Pe³na dostêpnoœæ leków
na receptê
@ Dermokosmetyki
z konsultacjami
@ Rewolucyjne ceny perfum
Kraków, Galeria Kazimierz
ul. Podgórska 34 tel. (012) 619 22 82
Pon. - Sob.: 10.00 - 22.00;
Niedz: 10.00 - 20.00
ZOONET
os. Szklane domy 2
Karmy i akwarystyka
10.00-18.00 sob.10.00-14.00
tel. 357 54 65
os. Wandy 18
Sklep zoologiczny
Gabinet weterynaryjny
9.00-17.00 sob. 9.00-13.00
tel. 644 82 33
Kardiologia
» str. 2 - 10
Ayurveda - odm³adzaj¹ca
terapia Pancha Karma
Ayurveda jest najstarsz¹ medycyn¹
naturaln¹ obszaru Indii i Sri Lanki.
czytaj str. 2 »
Oty³oœæ zagro¿eniem
dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka
Lek. med. Anna Majka doradza jak
urzymaæ serce w dobrej kondycji
jednoœladem. Miasto stoi w korkach, co w
momencie wypadków drogowych mo¿e mieæ
tragiczne skutki. Karetka ma bowiem olbrzymie
problemy, aby przejechaæ przez zat³oczone ulice.
W ten sposób narodzi³ siê pomys³ utworzenia
Motocyklowego Ochotniczego Ratownictwa
Drogowego. Nazwa R2 wziê³a siê od podwójnej
litery R, wystêpuj¹cej w nazwie Rafael-Ratownik
oraz Rescue Rider (ang. JeŸdziec-Ratownik).
Szybko zaczêli siê zg³aszaæ ochotnicy,
motocykliœci – zapaleñcy, którzy chcieli pomagaæ
innym. S³u¿ba w R2 jest oczywiœcie ochotnicza,
„Rafaelici” za swoj¹ pracê nie otrzymuj¹
czytaj str. 2 »
JaNina Nowakowska
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Jestem dobra na ka¿dy kryzys
w rodzinie
w pracy
w chorobie
tel. 0602 480 887
012 625 00 25
dokoñczenie str. 8 »
[email protected]
NZOZ
„SPÓ£KA LEKARSKA
NA KOZ£ÓWCE”
Pawe³ Bergel
Gabinet
Masa¿u Leczniczego
MASA¯ RELAKSACYJNY:
- gor¹cymi kamieniami wulkanicznymi!!!
- aromaterapeutyczny
- stóp
MASA¯ LECZNICZY:
- klasyczny
- segmentarny
rwa kulszowa, lumbago (postrza³)
zespó³ bolesnego barku, bóle krzy¿a
- bañk¹ chiñsk¹
US£UGI SPECJALISTYCZNE:
- masa¿ wspomagaj¹cy
odchudzanie
- woskowanie uszu
w tym numerze
ZDROWIE
Nr 4
RTG
* p³uc (tak¿e sylwetki serca)
* stawów (tak¿e na stoj¹co)
* koœci
* krêgos³upa (tak¿e czynnoœciowe)
* czaszki i zatok
Badania wykonujemy bez terminów !
(wyj¹tek - badania wymagaj¹ce
przygotowania)
USG
(PO WCZEŒNIEJSZEJ REJESTRACJI)
* jamy brzusznej i prostaty
* tarczycy
* stawów i miêœni
* naczyñ (DOPPLER KOLOR)
* echo serca (doppler)
INFORMACJE I REJESTRACJA
tel. 012 254-12-73
REHMARK
W RAMACH „NFZ”:
- poradnia okulistyczna
- poradnia diabetologiczna
- poradnia psychologiczna
- poradnia logopedyczna
US£UGI MEDYCZNE ODP£ATNE:
kardiolog, psychiatra
REJESTRACJA PN-PT. 8.00-18.00
TEL.O12 658 16 11
012 658 89 01
Refundacja
zaopatrzenie rehabilitacyjno medyczne
ul. Krowoderskich Zuchów 4/34
31-272 Kraków (Krowodrza)
(róg ul. Wybickiego i Krowoderskich Zuchów
przy Urzêdzie Skarbowym)
tel. 510-654-476
www.masaz-kamieniami.com.pl
Klamry koryguj¹ce
wrastaj¹ce paznokcie
Specjalistyczna
pielêgnacja
stopy cukrzycowej
Zabiegi kosmetyczne
na twarz i cia³o
Masa¿ podciœnieniowy
Dieta
wózki inwalidzkie, ortezy, sznurówki ortopedyczne, balkoniki, kule i laski,
ko³nierze, gorsety, wk³adki, materace i poduszki przeciwodle¿ynowe,
pionizatory i podnoœniki, ³ó¿ka ortopedyczne, drobny sprzêt medyczny,
wózki elektryczne udzia³ PFRON
Salon czynny: poniedzia³ek - pi¹tek 10.00 do 18.00
tel./fax: 012 296 33 22, 0602 196 004
ul. Kalwaryjska 26, 30-504 Kraków
[email protected]
www.rehmark.pl
PRYWATNY GABINET
OKULISTYCZNY
Dr n. med. Ewa Wójcik
specjalista chorób oczu
LECZENIE ZEZA, OCZOPL¥SU
U DZIECI I DOROS£YCH
- OPERACYJNIE I ZACHOWAWCZO
Przyjmuje:
poniedzia³ek, wtorek, czwartek
15.00 - 19.00
Kraków ul. Lea 19 m.1
tel. 012 633 00 41 gabinet
tel. kom. 0 601 40 92 34
e-mail: [email protected]
www.gabinetzeza.pl
GABINET TRYCHOLOGICZNY
PRZYCHODNIA LEKARSKA HORMON – MED
30-019 Kraków
ul. Mazowiecka 25
tel.: 012 6330915
www.trichocenter.com
analiza, diagnoza, leczenie chorób
skóry g³owy i w³osów, ³ysienia, ³upie¿e,
³ojotok, ciemieniucha dzieciêca-starcza,
zabiegi, eksfoliacja skóry, mezoterapia,
profilaktyka ogólna w okresie dojrzewania,
menopauzy, przed i po porodzie
tkankowa analiza w³osów,
KONSULTACJE MEDYCZNE
BADANIA LABORATORYJNE
– PE£NY ZAKRES!
2
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
www.zdrowiewkrakowie.info
WARTO WIEDZIEÆ
Ayurveda – konsultacja,
dieta, terapia
Ayurveda jest najstarsz¹ medycyn¹ naturaln¹ obszaru Indii i Sri Lanki.
W
medycynie konwencjonalnej
diagnoza to stwierdzenie choroby na podstawie jej objawów.
W Ayurvedzie natomiast pojêcie diagnozy odnosi siê do równowagi miêdzy
doshami/Vata, Pitta, Kapha/, b¹dŸ
braku takiej równowagi. Brak równowagi przejawia siê spadkiem energii,
czêstymi przeziêbieniami, bólami w
ró¿nych czêœciach cia³a. W przysz³oœci
mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nych chorób.
Dosha nale¿y rozumieæ jako zespó³
procesów psychofizjologicznych zachodz¹cych w organizmie.
Wed³ug Ayurvedy mo¿na dok³adnie
poznaæ procesy chorobowe zanim
wyst¹pi¹ jakiekolwiek objawy. Wykrywaj¹c nierównowagê w organizmie i
okreœlaj¹c wczeœniej typ psychofizyczny
na podstawie badania pulsu mo¿na
przewidzieæ rodzaj przysz³ej reakcji
oraz procesy patologiczne zachodz¹ce
w organiŸmie .
Terapeuta badaj¹c puls okreœla nie
tylko dosha i równowagê w organizmie
ale równie¿ stan narz¹dów. Palcem
wskazuj¹cym spoczywaj¹cym na prawym nadgarstku mo¿na wyczuæ
dzia³anie jelita grubego. Przy silniejszym
ucisku mo¿na wyczuæ równie¿ dzia³anie
p³uc. Œrodkowym palcem na prawym
nadgarstku mo¿na wyczuæ stan woreczka ¿ó³ciowego, i w¹troby. Palcem wska-
zuj¹cym na lewym nadgarstku wyczuwamy pracê jelita cienkiego.
W ten sposób mo¿na sprawdziæ
nieprawid³owe funkcjonowanie ¿o³¹dka,
œledziony, nerek i innych narz¹dów.
Podczas konsultacji terapeuta
sprawdza równie¿ istniej¹ce blokady w
naczyniach krwionoœnych, limfatycznych oraz przewodzenie w systemie
nerwowym. Dotykaj¹c punktów specjalnych na podstawie bólu oraz promieniowania bólu mo¿na okreœliæ istniej¹ce
blokady, które w przysz³oœci mog¹
doprowadziæ do rozwoju choroby.
Po konsultacji, po stwierdzeniu
braku równowagi w organizmie, terapeuta proponuje seriê masa¿y odtoksyczniaj¹cych. Bez usuniêcia toksyn z organizmu nie jest mo¿liwe przywrócenie
wewnêtrznej równowagi. Organizm
zatoksyczniony nie jest w stanie broniæ
siê sam. Spada odpornoœæ, jesteœmy
pozbawieni energii, zaczynamy chorowaæ. Toksyny s¹ wynikiem z³ego
trawienia, stresu, z³ych emocji. Podczas
kr¹¿enia w ca³ym ciele, kumuluj¹ siê w
s³abszych punktach np. w stawach lub
w nerkach. Toksyny kumuluj¹ siê w
organizmie gdy przemiana materii
zostaje spowolniona. Toksyny wytwarzaj¹ siê równie¿ pod wp³ywem emocji.
St³umiony gniew mo¿e zmieniæ florê
woreczka ¿ó³ciowego i jelita cienkiego
powoduj¹c stany zapalne b³on œluzowych ¿o³¹dka i jelita cienkiego. Lêk i
niepokój zmieniaj¹ florê jelita grubego.
W trakcie terapii poprzez masa¿
ciep³ym olejem z roœlin tropikalnych,
specjalista zaleca dietê, która ma
zmieniæ przyzwyczajenia ¿ywieniowe
nie nasze, ale naszego organizmu.
Poprzez odpowiednie od¿ywianie siê w
tym okrasie wraca prawid³owe trawienie. Powraca równowaga, nastêpuje
wzrost odpornoœci, reguluje siê przemiana materii, wzrasta sprawnoœæ umys³owa i fizyczna.
Wa¿nym elementem podczas terapii
jest oczyszczanie nosa i zatok z
nadmiaru œluzu i z³ogów.
Oczyszczanie nosa jest wskazane
przy dolegliwoœciach oczu, uszu, zatok,
bólach g³owy róznego pochodzenia.
Wed³ug ayurvedy powinniœmy do
konca naszych dni pozostawaæ zdrowi.
Sk³onnoœæ do chorób okreœla nasza
indywidualna konstytucja, baga¿ genów
jakie odziedziczyliœmy. Wcale jednak
nie musimy chorowaæ. Gdy nasze cia³o
pozostaje w równowadze, gdy w organizm wolny jest od toksyn, mo¿emy
d³ugo cieszyæ siê dobrym zdrowiem.
Ayurveda nie jest konkurencj¹ dla
medycyny konwencjonalnej, jest jej
œwietnym uzupe³nieniem.
Body Time.
Ayurveda
w Krakowie
ul. Konfederacka 23
30-306 Kraków
tel. 012 269 19 22
tel. kom. 698 852 034
www.bodytime.pl
www.ayurvedakrakow.pl
Oty³oœæ zagro¿eniem
dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka
Oty³oœæ stanowi zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia cz³owieka. Czêstoœæ jej wystêpowania w naszym kraju
obecnie przybiera skalê epidemii. Na sto kobiet - 50 i na stu mê¿czyzn - 60 ma nadwagê lub oty³oœæ.
Wœród m³odzie¿y problem ten dotyczy oko³o piêtnastu nastolatków na sto. Nadmierna masa cia³a
u ka¿dego cz³owieka, zwiêksza zagro¿enie chorobami uk³adu sercowo – naczyniowego.
Z
decydowanie czêœciej stwierdza
siê u tych osób cukrzycê, nadciœnienie, podwy¿szony poziom i
zaburzony sk³ad frakcji cholesterolu.
Ryzyko wystêpowania chorób zwi¹zanych z oty³oœci¹ zale¿y nie tylko od stopnia oty³oœci, ale g³ównie od rozmieszczenia tkanki t³uszczowej. Bardzo niebezpieczny dla zdrowia jest typ brzuszny
oty³oœci, który szczególnie sprzyja
zachorowaniom ze strony uk³adu
kr¹¿enia.
Nadciœnienie têtnicze
Oty³oœæ prowadzi do zwiêkszenia
masy cia³a, przede wszystkim tkanki
t³uszczowej. Aby zapewniæ odpowiednie
ukrwienie du¿ego organizmu, musz¹
zadzia³aæ mechanizmy przystosowawcze. Dochodzi do zwiêkszenia objêtoœci
krwi, co powoduje nadmierne obci¹¿enie serca. Po pewnym czasie jest to przyczyn¹ przerostu miêœnia sercowego i
upoœledzenia jego czynnoœci skurczowej.
U oty³ych nastolatków nadciœnienie
wystêpuje 3 razy czêœciej ni¿ u osób
szczup³ych w tym samym przedziale
wiekowym. Ale ju¿ w wieku 20 – 45 lat
ta choroba dotyczy 6 razy czêœciej osób
z nadmiern¹ ni¿ z prawid³ow¹ mas¹
cia³a. W oty³oœci du¿ego stopnia nadciœnienie stwierdza siê u 70 % osób.
Choroba niedokrwienna serca
Jest to najpowa¿niejszy „cichy
zabójca” milionów ludzi na œwiecie.
Przyczyn¹ tej choroby jest mia¿d¿yca
naczyñ krwionoœnych. Rozpoczyna siê
ona ju¿ w dzieciñstwie i chocia¿ jej
rozwój czêsto zale¿y od chorób powi¹zanych z oty³oœci¹: nadciœnienia têtniczego, zaburzeñ gospodarki cukrowej
i cholesterolowej organizmu, udowodniono ¿e oty³oœæ - a zw³aszcza t³uszcz
trzewny, jest niezale¿nym czynnikiem
ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
Oty³oœæ przyspiesza proces mia¿d¿ycowy, który ju¿ u m³odzie¿y rozwija siê
bezobjawowo przynajmniej na 10 lat
przed wyst¹pieniem objawów klinicznych choroby. Wystêpowanie mia¿d¿ycy stwierdzono u 60 na sto osób oty³ych
w wieku 15 -19 lat oraz u 75 na sto osób
oty³ych w wieku 30 -34 lat.
Zaburzenia rytmu i nag³y zgon
Tkanka t³uszczowa trzewna uwalnia
du¿e iloœci wolnych kwasów t³uszczowych, które powoduj¹ zaburzenia rytmu
serca oraz sprzyjaj¹ rozwojowi cukrzycy
typu 2. U osób oty³ych 10 razy czêœciej
ni¿ u szczup³ych dochodzi do zaburzeñ
rytmu serca. Powa¿ne zaburzenia rytmu
serca bardzo czêsto s¹ przyczyn¹ nag³ych zgonów.
Na sto przypadków nag³ych zgonów
mê¿czyzn w œrednim wieku, u których
nie wystêpowa³y wczeœniej objawy
choroby niedokrwiennej serca, 95 z nich
wyst¹pi³o u osób z oty³oœci¹ brzuszn¹.
T³uszcz trzewny mierzony np. obwodem
talii jest lepszym markerem nag³ego
zgonu ni¿ t³uszcz obwodowy mierzony
wskaŸnikiem BMI.
Niewydolnoœæ kr¹¿enia
Zwiêkszenie objêtoœci krwi i nad-
mierne obci¹¿enie serca, powoduj¹ przerost miêœnia serca, a to z kolei upoœledza
jego czynnoœæ skurczow¹. Sprzyja to
wystêpowaniu arytmii, która powoduje,
¿e praca serca jest niepe³nowartoœciowa.
Takie nak³adaj¹ce siê na siebie zaburzenia na przestrzeni lat doprowadzaj¹ do
niewydolnoœci kr¹¿enia, która wystêpuje
u osób oty³ych dwukrotnie czêœciej.
Ka¿de z wymienionych zaburzeñ
powoduje du¿e obci¹¿enie organizmu.
Dodatkowo towarzysz¹cy nam na co
dzieñ stres sprzyjaj¹cy niekontrolowanemu jedzeniu, b³êdy ¿ywieniowe
celowe b¹dŸ wynikaj¹ce z niewiedzy na
temat zasad prawid³owego ¿ywienia,
powoduj¹ nadmierny przyrost masy
MEDYCZNE
CENTRUM
O D C H U D Z A N I A
Internista i specjalista
medycyny rodzinnej
lek. med. Anna Majka
cia³a. To z kolei jest przyczyn¹ obni¿onej
aktywnoœci fizycznej i dalszego tycia.
Pojawiaj¹ siê zaburzenia emocjonalne,
niska samoocena, utrata wiary w siebie
i dalsze lawinowe pog³êbianie siê
zaburzeñ ze strony uk³adu kr¹¿enia.
Rodzi siê ogromny lêk o zdrowie, o
swoj¹ sprawnoœæ i niezale¿noœæ od
innych. I có¿ nam wtedy pozostaje?
Wiara w cudown¹ moc leków i lekarzy,
którzy dysponuj¹ ograniczonym arsena³em leków, lub zrobienia pewnego minimum dla siebie i po prostu zeszczuplenie.
30-683 Kraków
ul. Nowos¹decka 31
lek. med. Anna Majka
tel./fax (012) 655 00 33, kom. 0606 958 058
E-mail : [email protected]
[email protected]
www.medyczne-odchudzanie.pl
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
3
WARTO WIEDZIEÆ
Mia¿d¿yca – mo¿na z ni¹ wygraæ!
Mia¿d¿yca jest jedn¹ z czêstszych chorób naszej cywilizacji. Wiele dolegliwoœci pojawiaj¹cych siê ju¿ w œrednim wieku jest ni¹
spowodowanych. Nie ma leków dzia³aj¹cych bezpoœrednio na mia¿d¿ycê.
Z
ale¿nie od stanu pacjenta podaje
siê œrodki obni¿aj¹ce ciœnienie,
krzepliwoϾ krwi oraz poziom
cholesterolu. W zaawansowanej postaci
choroby konieczna bywa interwencja
chirurga. Nadziej¹ dla chorych na
mia¿d¿ycê jest chelatacja.
Dla kogo terapia?
Terapia chelatowa jest przydatna w
leczeniu i profilaktyce wielu chorób. S¹
to m.in.:
• choroby serca spowodowane mia¿d¿yc¹ naczyñ wieñcowych
• problemy z kr¹¿eniem w koñczynach
dolnych (tzw. chromanie przystankowe)
• migreny, szumy w uszach, zawroty
g³owy
• stan chronicznego zmêczenia, depresja,
• pomocna przy leczeniu choroby
Alzheimera, Buergera, Raynouda,
chorobie zwyrodnieniowej stawów
skutecznoœæ metody potwierdzi³y opublikowane 1988 roku wyniki badañ
amerykañskich kardiologów. Przeprowadzono je na grupie 2870 chorych.
Poprawê stwierdzono u 93,5 proc.
pacjentów z dusznica bolesn¹, 91 proc.
z zaburzeniami kr¹¿enia koñczyn
dolnych, 54 proc. z zaburzeniami kr¹¿enia mózgowego. Metoda oszczêdza
chorego i prowadzi do szybkiego powrotu do aktywnego ¿ycia.
Chelatacja jest metod¹ bardzo
popularn¹ na œwiecie, a liczba pacjentów
z chorobami sercowo – naczyniowymi,
którzy poddaj¹ siê zabiegom stale
wzrasta. Tylko w Stanach Zjednoczonych terapiê z powodzeniem stosuje
ponad 2000 lekarzy. S¹ oni zrzeszeni w
ACAM (American College for
Advacement In Medicine), które s³u¿y
wymianie doœwiadczeñ, prowadzeniu
badañ oraz opracowaniu standardów
leczenia. Wed³ug statystyk ACAM
ka¿dego roku wykonuje siê ponad
milion zabiegów. W Nowej Zelandii do
standardów leczenia wesz³o poprzedzanie zabiegami chelatacji wszystkich
operacji serca. W wielu krajach europejskich (m.in. w Niemczech i Austrii) jest
to metoda refundowana.
Jerzy D. lat 87: Kilka lat temu
by³em u syna w USA, gdy rozpoczê³y
siê moje k³opoty z nogami. Amerykañscy lekarze stwierdzili: arterioskleroza w koñczynach dolnych i zlecili
chelatoterapiê. Przeszed³em tam ca³¹
kuracjê i na jej zakoñczenie us³ysza³em
radê, by po powrocie do Polski, jeœli to
tylko mo¿liwe, co jakiœ czas terapiê
powtarzaæ. Na szczêœcie jest ju¿
mo¿liwoœæ, wiêc korzystam z niej.
Wzi¹³em ju¿ 34 kroplówki, dawno
zapomnia³em, co to mia¿d¿ycowy ból
nóg, a badanie wykazuj¹ zupe³ne
zahamowanie choroby.
Jan Okraska, lat 50: Trafi³em tu
z powodu chromania przestankowego.
Nie podoba³a mi siê perspektywa
zabiegów chirurgicznych. Spróbowa³em
chelatoterapii. I okaza³o siê, ze teraz po
26 kroplówkach potrafiê przejœæ bez
przystawania 3 km. A przedtem z
trudem pokonywa³em 150 m. Wygl¹da
na to, ¿e moje nogi nie bêd¹ potrzebowaæ chirurga.
Marianna Piwowarska: Mam 74
lata. Jeszcze niedawno nie marzy³am,
¿e bêdê chodziæ o w³asnych si³ach.
Zawsze mia³am s³abe zdrowie. Jestem
po zawale, mam cukrzycê, grozi³a mi
amputacja nóg. Straci³am nadziejê, ¿e
coœ mi pomo¿e. Wziê³am 24 kroplówki
i czujê siê lepiej. Na pocz¹tku
przyje¿d¿a³am na zabieg taksówk¹, teraz
mogê wsi¹œæ do tramwaju.
Cukier siê wyregulowa³, na nogach
nie pojawiaj¹ siê nowe rany. Rodzina
mnie nie poznaje: uœmiecham siê
czêœciej, mam plany na przysz³oœæ, chce
mi siê ¿yæ.
CENTRUM CHELATACJI
I REWITALIZACJI NACZYÑ "KREAMED"
Kraków, ul. Zbo¿owa 2
Tel.0 -12 6343163
czynne: pon., œroda., czwartek 9:00 – 16:00
TEL. CA£ODOBOWY 0-509232333
Lecznicza moc œwiat³a
Œwiat³oterapia to ju¿ nie jest metoda alternatywna tylko powszechnie stosowana
i polecana metoda leczenia !!!
Œ
i lepiej nie zapeszyæ – mówi. Ale czujê,
¿e idzie na lepsze. Rana siê goi, ³atwiej
siê oddycha, i si³ê mam wiêksz¹.
Hanna Smoliñska ma 49 lat, ale
jej chorób wystarczy na kilka ¿yciorysów. Wiencówka i mia¿d¿yca – to
najpowa¿niejsze – mówi. Mia³am mieæ
by- passy, ale okaza³o siê, ¿e serce za
s³abe i nie wytrzyma operacji. Na lewej
nodze rana przesta³a siê goiæ. Us³ysza³am: nic nie da siê zrobiæ, tylko amputacja. Mia³am siê zgodziæ i ¿yæ bez nogi?!
Chelatacja by³a ostatni¹ desk¹ ratunku.
Jestem dopiero po dziesiêciu zabiegach
Skuteczna i bezpieczna
Od wielu lat na ca³ym œwiecie
chelatacjê stosuje siê w profilaktyce i
terapii chorób sercowo – naczyniowych.
Terapia chelatowa (EDTA) rozpuszcza
blaszki mia¿d¿ycowe w naczyniach
krwionoœnych. Stwierdzono te¿, ¿e
oprócz oczyszczania naczyñ krwionoœnych, powoduje powstrzymanie
procesów mia¿d¿ycowych. EDTA
udra¿nia ka¿de naczynie pocz¹wszy od
naczyñ w³osowatych, a koñcz¹c na
najwiêkszych arteriach. Wysok¹
wiat³oterapia polega na naœwietlaniu œwiat³em spolaryzowanym
Lampy Biotron chorych tkanek.
Pod jego wp³ywem naczynia naskórka
rozszerzaj¹ siê, zwiêkszaj¹c iloœæ dostarczanego tlenu i substancji od¿ywczych
dla nowych komórek. Efekty stosowania
Lampy s¹ nastêpstwem zmian zachodz¹cych w b³onie komórkowej. Naœwiet-
Pacjenci o terapii:
Zwolenników tej metody przybywa
te¿ w Polsce.
lanie jest szczególnie wskazane w
stanach pourazowych stawów i tkanek
miêkkich, stanach zapalnych, bólach
krêgos³upa, zmianach skórnych,
ranach, oparzeniach, odle¿ynach, owrzodzeniach i stopie cukrzycowej. Terapia
ta œwietnie sprawdza siê w leczeniu
bólu, regeneracji oraz wzmocnieniu
systemu immunologicznego.
Mechanizmy Lecznicze Œwiat³a
Spolaryzowanego Lamp Bioptron
• poprawia mikrokr¹¿enie
• pobudza wydzielanie tlenku azotu,
który uwalnia siê w komórkach jako
moleku³a i powoduje rozszerzenie
naczyñ krwionoœnych, hamuje odk³adanie p³ytek krwi, które zatykaj¹ naczynia. Przeciwdzia³a zawa³om, udarom, zakrzepom, nadciœnieniu i arteriosklerozie. Poprawia parametry
krwi, poprzez wp³yw na komórki krwi
poprawia stan naczyñ krwionoœnych.
Tlenek azotu w po³¹czeniu z witamin¹
C (kwas askorbinowy) zwiêksza odpornoœæ organizmu na dzia³anie bakterii i
niszczy infekcje. U¿yteczny w leczeniu
chorób uk³adu oddechowego (g³ównie
astmy)
• daje efekt przeciwbólowy: pobudza
wydzielanie endorfin i enkefalin co
powoduje blokowanie bólu na poziomie
rdzenia krêgowego
• pobudza wzrost amplitudy potencja³ów czynnoœciowych w³ókien nerwowych ( przy niedow³adach, parali¿ach)
• zwiêksza wzrost aktywnoœci enzymów
bior¹cych udzia³ w regeneracji komórek
• zwiêksza wzrost stê¿enia hormonów
- kininy, kortyzonu(naturalna substancja o dzia³aniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym )
• du¿y wp³yw na dzia³anie imunodulacyjne (odpornoœæ)
Œwiat³oterapia to coraz czêœciej i
chêtniej stosowana metoda leczenia
ró¿nych problemów zdrowotnych i
kosmetycznych. Œwiat³olecznictwo
znajduje szerokie zastosowanie zarówno
w profilaktyce jak równie¿ we wspomaganiu procesów leczniczych.
Konsultacje i sprzeda¿ lamp Bioptron:
Gra¿yna Macio³
Tel. 0601 958 614
www.bioptron.info.pl
Ca³odobowy Telefon
Informacji Medycznej
Ca³odobowa informacja medyczna dla
mieszkañców Miasta Krakowa dostêpna jest pod
numerem: 012 661-22-40
Bezp³atne informacje - przez ca³¹
dobê i we wszystkie dni tygodnia udzielane s¹ z zakresu:
• adresów i numerów telefonów œwiadczeniodawców wraz ze wskazaniem
rodzaju udzielanych œwiadczeñ medycznych z zakresu:
– podstawowej opieki zdrowotnej,
– specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
– pomocy doraŸnej (medycyna ratunkowa),
– opieki ca³odobowej,
– leczenia szpitalnego,
– stomatologii (wraz z rodzajem
udzielanych œwiadczeñ),
– rehabilitacji leczniczej,
– leczenia uzdrowiskowego,
– opieki d³ugoterminowej (zak³ady
opiekuñczo-lecznicze i zak³ady
pielêgnacyjno-opiekuñcze)
z terenu Miasta Krakowa, udzielaj¹cych
œwiadczeñ medycznych w ramach tzw.
kontraktów zawartych z p³atnikiem
publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Narodowy Fundusz Zdrowia)
• poszukiwania osób zaginionych
• oœrodków udzielaj¹cych bezp³atnej
pomocy dla osób uzale¿nionych, ich
rodzin, ofiar przemocy domowej,
klubów „Anonimowych Alkoholików
(AA)” oraz telefonów zaufania dla tych
osób, z terenu Miasta Krakowa
• adresów i numerów telefonów œwiadczeniodawców z zakresu pomocy spo³ecznej z terenu Miasta Krakowa
• adresów i numerów telefonów
realizatorów miejskich (dzielnicowych)
programów zdrowotnych z zakresu
profilaktyki i promocji zdrowia oraz
leczenia uzale¿nieñ z terenu Miasta
Krakowa
• adresów i numerów telefonów
organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych
na terenie Miasta Krakowa, prowadz¹cych dzia³alnoœæ w dziedzinie ochrony zdrowia
• udzielania informacji o dostêpnoœci
do us³ug zdrowotnych (czas oczekiwania na wykonanie us³ugi) u poszczególnych œwiadczeniodawców, o których
mowa wy¿ej.
Us³ugi œwiadczone s¹ za pomoc¹
bezpoœrednich, telefonicznych stanowisk informacyjnych (nie automatycznych).
Koszt po³¹czenia telefonicznego nie
jest wy¿szy ni¿ standardowy koszt
po³¹czeñ telefonicznych, realizowanych
w sieci „Telekomunikacji Polskiej S.A.”
oraz nie jest naliczany do momentu
uzyskania bezpoœredniego po³¹czenia
telefonicznego z pracownikiem udzielaj¹cym informacji.
4
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
www.zdrowiewkrakowie.info
ZDROWIE
Kardiowerter-defibrylator (ang. ICD – implantable cardioverter defibrillator)
ICD – normalny rytm pracy serca
O arytmii serca, jej konsekwencjach i leczeniu rozmawiamy z doktorem Jackiem Bednarkiem
ze Szpitala im. Jana Paw³a II
Z jakimi objawami zg³aszaj¹ siê
pacjenci, u których zostaje zdiagnozowana arytmia serca?
– Najczêœciej s¹ to ko³atania serca
z towarzysz¹cym niepokojem, os³abieniem, zawrotami g³owy, mroczkami
przed oczami. W pewnych przypadkach
arytmia mo¿e manifestowaæ siê równie¿
bólami w klatce piersiowej, omdleniem,
drgawkami. Nierzadko zdarzaj¹ siê
bezsennoœci i nag³e przebudzenia
spowodowane nocn¹ arytmi¹. W
zwi¹zku z ró¿norodnoœci¹ odczuæ
niektórzy pacjenci nie odczuwaj¹
dolegliwoœci podczas nawet groŸnych
dla ¿ycia arytmii, dlatego jedynym
zwiastunem zagro¿enia ¿ycia s¹ u nich
wyniki przeprowadzonej diagnostyki
elektrokardiologicznej.
Jakie s¹ przyczyny i rodzaje arytmii
serca i do czego mo¿e prowadziæ ?
– Arytmia mo¿e powstawaæ bez
uchwytnej przyczyny organicznej, wtedy
nazywamy j¹ arytmi¹ idiopatyczn¹.
Istnieje wiele specyficznych rodzajów
arytmii uwarunkowanej genetycznie,
niestety o groŸnym zwykle przebiegu.
Najczêœciej jednak przyczyn¹ arytmii,
zw³aszcza tych najgroŸniejszych jest
choroba niedokrwienna serca.
Przebycie zawa³u serca i niewydolnoœæ kr¹¿enia w szczególny sposób
usposabia do powstania groŸnych dla
¿ycia arytmii komorowych. Arytmie
mog¹ byæ konsekwencj¹ przebytych
stanów zapalnych serca, nadciœnienia
têtniczego, nadczynnoœci tarczycy.
Nawet tak pozornie ³agodne zaburzenia
jak utrata potasu lub magnezu mog¹
wyzwalaæ groŸne zaburzenia rytmu.
Wielokrotnie spotykamy siê z
czêstoskurczami powstaj¹cymi
paradoksalnie jako wynik zwolnienia
akcji serca, wtedy posi³kujemy siê
wdro¿eniem stymulacji serca, czyli
implantacj¹ rozrusznika. Poza typowymi, ³agodnymi objawami arytmia mo¿e
prowadziæ do omdleñ, d³ugotrwa³ej
utraty przytomnoœci, a nawet zgonu.
Zale¿y to od rodzaju zaburzeñ rytmu.
Istniej¹ niegroŸne pojedyncze
dodatkowe skurcze nadkomorowe i
komorowe. Ale te skurcze mog¹
uk³adaæ siê w pary, salwy i d³ugotrwa³e
czêstoskurcze. Te ostatnie mog¹
degenerowaæ do trzepotania i migotania
komór. NajgroŸniejszymi typami arytmii
s¹: czêstoskurcz komorowy, trzepotanie
oraz migotanie komór. Te dwie ostatnie
formy prowadz¹ do najgroŸniejszych
konsekwencji, dlatego jedynym
ratunkiem jest natychmiastowe
wykonanie kardiowersji lub defibrylacji
elektrycznej. Podejrzewaj¹c, ¿e utrata
przytomnoœci jest wynikiem komorowych zaburzeñ rytmu, w oczekiwaniu
na elektroterapiê, nale¿y niezw³ocznie
podj¹æ akcjê reanimacyjn¹ z zewnêtrznym masa¿em serca i sztuczn¹
wentylacj¹. Niekiedy jednak niegroŸne
z pozoru arytmie takie jak migotanie
przedsionków mog¹ byæ przyczyn¹
udaru mózgowego i do¿ywotniego
kalectwa.
Jeœli nie podejmie siê w³aœciwego
leczenia przeciwzakrzepowego, w ich
d³u¿szym przebiegu mo¿e wyst¹piæ
tworzenie siê wewn¹trzesercowego
zakrzepu migruj¹cego nastêpnie do
naczyñ mózgowych.
Jaka jest najskuteczniejsza metoda
korygowania arytmii i zapobiegania
nag³ej œmierci sercowej ?
– Najskuteczniejsz¹ metod¹ leczenia
groŸnych dla ¿ycia arytmii jest
implantowanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów. Elektroterapia
bowiem jest jedyn¹ metod¹ mog¹c¹
skutecznie umiarowiæ migotanie,
trzepotanie i niektóre formy czêstoskurczów komorowych, czyli potencjalnie
œmiertelnych arytmii. Wszczepialne
kardiowertery-defibrylatory to
hybrydowe urz¹dzenia sk³adaj¹ce siê z
modu³u stymulacji anty-bradyarytmicznej, stymulacji anty-tachyarytmicznej, i
wysokoenergetycznych kardiowersji/defibrylacji.
Uk³ad tego urz¹dzenia to korpus
zamkniêty w ma³ej tytanowej puszce
umieszczonej w okolicy podobojczykowej oraz jedna lub dwie elektrody
ufiksowane wewn¹trz komory i
przedsionka serca.
Metod¹ wspomagaj¹c¹ s¹ próby
eliminacji Ÿród³a arytmii w sercu metod¹
tzw. ablacji. Jednak nie wszystkie
arytmie maj¹ œciœle zdeterminowan¹
lokalizacjê w sercu, i próby poszukiwania substratu arytmogennego
skazane s¹ czêsto na niepowodzenie.
Nie bez znaczenia jest farmakoterapia
antyarytmiczna i wspomagaj¹ca. Mam
tu na myœli leczenie schorzeñ wspó³istniej¹cych nasilaj¹cych intensywnoœæ
zaburzeñ rytmu. Oczywistym jest, ¿e
nie mo¿na pozostawiæ bez leczenia
farmakologicznego choroby wieñcowej,
nadciœnienia, nadczynnoœci tarczycy czy
niedoborów elektrolitowych.
Czy implantacja kardiowerteradefibrylatora ICD stanowi standardow¹ metodê leczenia arytmii w
Polskich szpitalach?
– Oczywiœcie tak. Je¿eli szpital nie
ma mo¿liwoœci implantacji ICD we
w³asnym zakresie, to zobligowany jest
przepisami medycznymi (tzw. standardami) do skierowania pacjenta na
implantacjê do w³aœciwej jednostki
medycznej. Nie do pomyœlenia jest aby
ignorowano standardy dotycz¹ce
prewencji nag³ej œmierci sercowej. A
sprowadza siê to g³ównie do implantacji
ICD. I to zarówno u pacjentów którzy
przebyli zatrzymanie kr¹¿enia (prewencja wtórna), jak i pacjentów
prezentuj¹cych istotne czynniki ryzyka
rozwoju groŸnych dla ¿ycia arytmii.
Typowym czynnikiem ryzyka jest
znamienne upoœledzenie kurczliwoœci
serca z objawami niewydolnoœci
kr¹¿enia, szczególnie po przebyciu
zawa³u serca. Chyba niewiele jest
dziedzin medycyny, gdzie postêpowanie
w krajowych oœrodkach od wielu lat
by³o w pe³ni zgodne ze standardami
œwiatowymi. Nie chodzi tu bowiem o
zabezpieczenie jedynie jakoœci ¿ycia,
ale o efektywn¹ ochronê ¿ycia ludzkiego. Nasze przekonanie o s³usznoœci
terapii ICD wynika z wielu badañ
wielooœrodkowych które udowodni³y
wysok¹ skutecznoœæ w zakresie
zapobiegania nag³ej œmierci sercowej.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e pierwszy
defibrylator zosta³ skonstruowany i
implantowany w zespole kierowanym
przez dr Mirowskiego w USA. Urodzi³
siê on w Warszawie, a wstêpny okres
studiów medycznych odby³ na Akademii
Medycznej w Gdañsku.
Czy wszczepiane defibrylatory s¹
refundowane przez NFZ ?
– Tak, s¹ refundowane. Mo¿na mieæ
zastrze¿enia do ubo¿szego traktowania
kontroli defibrylatorów, natomiast NFZ
w pe³ni refunduje szpitalom wydatki
zwi¹zane z zakupem sprzêtu implantowalnego.
Jaki jest okres oczekiwania na zabieg
i które szpitale w Krakowie specjalizuj¹ siê w implantacji defibrylatorów
ICD ?
– W naszym oœrodku implantacje
ICD ze wskazañ profilaktyki wtórnej s¹
traktowane bezwzglêdnie priorytetowo,
i implantacje takie obywaj¹ siê bez
oczekiwania, tu¿ po obligatoryjnym
okresie przygotowania pacjenta do
zabiegu. Pacjenci w ramach profilaktyki
pierwotnej tak¿e nie czekaj¹ d³ugo, w
zale¿noœci od istotnoœci czynników
ryzyka trwa to od 1 do 3 tygodni. W tym
czasie pacjenci s¹ odpowiednio
przygotowywani, i pozostaj¹ na leczeniu
farmakologicznym. W Krakowie ICD
implantowane s¹ w Klinice Elektrokardiologii CMUJ w Krakowskim
Szpitalu Specjalistycznym im. Jana
Paw³a II przy ulicy Pr¹dnickiej 80, oraz
w I Klinice Kardiologii i Nadciœnienia
Têtniczego CMUJ przy ul. Kopernika
17.
Czy wszczepienie kardiowerteradefibrylatora ICD jest skomplikowanym i ryzykownym zabiegiem?
– Zabieg implantacji ICD jest o wiele
bardziej skomplikowany ni¿ wszczepienie rozrusznika serca. Trwa on od
ok. 1 do ok. 2 godzin. Poza bowiem
elementem wykrywania bradykardii i
stymulacji serca, ICD zawiera skomplikowane uk³ady wykrywania i analizy
zaburzeñ rytmu, a tak¿e generowania
wysokoenergetycznych wy³adowañ
mog¹cych byæ kojarzonymi wed³ug
ró¿nych algorytmów. Wymaga to
czasoch³onnej wnikliwoœci i doœwiadczenia w zakresie programowania
parametrów.
Ponadto w trakcie implantacji
mierzymy i oceniamy wiêksz¹ iloœæ
wartoœci bioelektrycznych serca.
Niejednokrotnie zdarza siê ¿e zmuszeni
jesteœmy do wykonania wszystkich
czynnoœci powtórnie po stwierdzeniu
wysokiego progu defibrylacji po
zakoñczeniu procedury. Ten kto okreœla
zabieg manewrowania cewnikami w
sercu jako w pe³ni bezpieczny, mija siê
z prawd¹. Dodatkowym czynnikiem
ryzyka œródoperacyjnego jest koniecznoœæ wykonania indukcji migotania
komór celem kontroli dzia³ania
urz¹dzenia po jego implantacji. Jednak¿e
realne ryzyko komplikacji jest minimalne. W zale¿noœci od doœwiadczenia
zespo³u implantuj¹cego ryzyko powik³añ
miejscowych nie przekracza 1%. W
naszym materiale obejmuj¹cym 800
pacjentów, nie zdarzy³ siê ani jeden zgon
œródoperacyjny oraz ani jedna objawowa
perforacja serca.
Czym zasilany jest kardiowerterdefibrylator ICD i jaka jest trwa³oœæ
tego urz¹dzenia?
– Kondensatory ICD generuj¹ce
wysokoenergetyczne wy³adowania
zasilane s¹ bateriami litowo-jodowymi.
Trwa³oœæ urz¹dzenia zale¿y od iloœci
interwencji antyarytmicznych, zw³aszcza
defibrylacji. O jakoœci urz¹dzeñ mog¹
œwiadczyæ statystyki naszych pacjentów,
u których iloœæ interwencji wynosi³a do
kilku tysiêcy, w tym do 200 defibrylacji.
Nie bez znaczenia jest czêstoœæ
w³¹czania siê stymulacji i typ urz¹dzenia
w zakresie iloœci elektrod. Wiadomo
bowiem i¿ urz¹dzenia bardziej
skomplikowane, trój,- czy dwujamowe
wyczerpuj¹ siê znacznie szybciej ni¿
jednojamowe. Praktycznie, œredni czas
do pierwszej wymiany dotychczas
stosowanych urz¹dzeñ jednojamowych
Wschód s³oñca na Kilimand¿aro
temat
numeru
Kardiologia
to ok. 5 - 6 lat, dwujamowych ok. 4 lata.
Wymieniany jest sam korpus ICD,
podczas gdy elektrody pozostaj¹ te
same.
Jakich zasad bezpieczeñstwa musz¹
przestrzegaæ pacjenci z wszczepionym defibrylatorem ICD ?
– Konieczna jest zmiana pewnych
nawyków, jak energiczne ruchy ramieniem po stronie urz¹dzenia, zw³aszcza
podczas jego uniesienia ku górze.
Zawsze prosimy pacjentów o zaniechanie trzymanie siê górnych porêczy
w œrodkach komunikacji miejskiej,
nag³e bowiem zahamowanie pojazdu
mo¿e skutkowaæ szarpniêciem ramienia
i uszkodzeniem elektrody. Nale¿y
unikaæ ekspozycji na szkodliwe Ÿród³a
promieniowania elektro-magnetycznego. Niektóre urz¹dzenia, jak spawarki
elektryczne, diatermia krótkofalowa,
rezonans magnetyczny mog¹ uszkodziæ
elementy uk³adów elektronicznych ICD.
Inne urz¹dzenia, jak golarki elektryczne,
wiertarki, kosiarki spalinowe, œciemniacze dotykowe mog¹ powodowaæ
nieadekwatne interwencje ICD, co mo¿e
przestraszyæ pacjenta. Na szczêœcie
pacjenci s¹ informowani o gro¿¹cych
im niebezpieczeñstwach, a broszury na
temat ICD w sposób wyczerpuj¹cy
wymieniaj¹ wszystkie niebezpieczeñstwa mechaniczne i elektromagnetyczne. Przed ka¿d¹ procedur¹
medyczn¹ z u¿yciem urz¹dzeñ elektrycznych pacjenci kierowani s¹ do
poradni kardiowerterowych celem
uzyskania odnoœnych zaleceñ. Pacjenci
posiadaj¹cy ICD s¹ niezwykle skrupulatni, dociekliwi, ostro¿ni, i zdyscyplinowani. Posiadaj¹ du¿¹ wiedzê na
temat urz¹dzeñ wszczepialnych. I mo¿e
dlatego iloœæ komplikacji zwi¹zanych z
u¿ytkowaniem ICD jest naprawdê
minimalna.
Z doktorem Jackiem Bednarkiem
rozmawia³a Beata Mazurek
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
5
ZDROWIE
Nag³a œmieræ sercowa
temat
Problemy z sercem s¹ jedn¹ z najczêstszych przyczyn œmierci w Polsce. W Europie z powodu nag³ego zgonu
sercowego, co dwie minuty umiera cz³owiek. Mo¿e to dotkn¹æ ka¿dego, nawet nastolatki i osoby prowadz¹ce numeru
Kardiologia
tzw. zdrowy tryb ¿ycia. Nie ma regu³y. Nag³a œmieræ sercowa mo¿e spotkaæ nas w ka¿dym miejscu, o ka¿dym
czasie. W wiêkszoœci przypadków, dochodzi do niej bez ostrze¿enia. Osoba, u której nast¹pi³o zatrzymanie akcji serca, mo¿e
straciæ przytomnoœæ zanim zorientuje siê, co siê z ni¹ sta³o i zanim zdo³a poprosiæ o pomoc.
N
ag³y zgon sercowy, nazywany te¿
nag³¹ œmierci¹ sercow¹ to œmieræ
z przyczyn kardiologicznych
wystêpuj¹ca natychmiast lub w ci¹gu
godziny od pojawienia siê objawów
choroby u osoby z uprzednio znan¹ lub
nieznan¹ chorob¹ serca.
W 80 % przypadków bezpoœredni¹
przyczyn¹ zgonu jest migotanie komór.
Serce cz³owieka bije w stanie spoczynku
oko³o 70 razy na minutê. Natomiast
podczas migotania komór czêstoœæ
zwiêksza siê do ponad 400 razy na
minutê, w wyniku czego natychmiast
przestaje ono spe³niaæ swoj¹ funkcjê
pompy. W normalnych warunkach
serce pracuje regularnie w okreœlony
³awa Mirowskiego, który studia medyczne po wojnie odbywa³ w Gdañsku. W
1969 Mirowski przeniós³ siê do Stanów
Zjednoczonych gdzie rozpocz¹³ pracê
nad konstrukcj¹ pierwszego automatycznego defibrylatora.
Dziœ ICD ratuje ¿ycie osobom, które
bez niego skazane by³yby na œmieræ.
sposób: najpierw kurcz¹ siê przedsionki,
potem komory, w wyniku czego krew
jest pompowana do aorty i têtnicy
p³ucnej. Natomiast podczas migotania
komory s¹ pobudzane z ogromn¹
czêstoœci¹ od 400 do 600 razy na minutê,
co wywo³uje jedynie dr¿enia œcian
komory, czyli niesynchroniczne
migotanie fragmentów serca, w wyniku
czego jego praca ustaje. Chory traci
przytomnoœæ i jeœli pomoc nie nadejdzie
w ci¹gu 3 minut, umiera.
Na szczêcie takim zdarzeniom
mo¿na ju¿ coraz skuteczniej przeciwdzia³aæ.
Mimo coraz lepszej dostêpnoœci
zewnêtrznych defibrylatorów (w karetkach pogotowia, na izbach przyjêæ)
ogromna liczba osób z grupy ryzyka
umiera przed dotarciem do szpitala,
poniewa¿ zbyt du¿o up³ywa czasu od
wyst¹pienia groŸnych komorowych
zaburzeñ rytmu serca do zastosowania
defibrylatora.
Rozwi¹zaniem problemu okaza³y siê
wszczepialne kardiowertery – defibrylatory (ICD - ang. implantable cardioverter defibrillator), które s¹ zminiaturyzowanym i bezobs³ugowym
odpowiednikiem znanego wszystkim
defibrylatora zewnêtrznego. Pocz¹tki
tej metody leczniczej siêgaj¹ lat 80. XX
wieku. Pierwszy ICD wszczepiono 4
lutego 1980 roku w John Hopkins
Hospital w Baltimore.
Historia wszczepialnych kardiowerterów – defibrylatorów nierozerwalnie zwi¹zana jest z osob¹ Mieczys-
Paw³a II w Krakowie 27 kwietnia 2009
odby³o siê Posiedzenie Naukowe
Oddzia³u Krakowskiego Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego.
Tematem wiod¹cym by³a nag³a œmieræ
sercowa.
Spotkanie prowadzi³a dr hab. med.
Maria Olszowska (Przewodnicz¹ca
Zarz¹du Oddzia³u Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
Jak zaradziæ
nag³ej œmierci sercowej
W Auli Kliniki Chirurgii Serca,
Naczyñ i transplantologii Instytutu
Kardiochirurgii UJ CM w Krakowskim
Szpitalu Specjalistycznym im. Jana
gicznego) oraz dr hab. med. Jacek
Lelakowski (Kierownik Kliniki
Elektrokardiologii, Instytut Kardiologii,
Uniwersytet Jagielloñski Collegium
Medium).
Dr n. med. Bogumi³a Bacior poruszy³a temat „Jak powinniœmy postêpowaæ z chorym o wysokim ryzyku nag³ej
œmierci sercowej po zawale serca?”. Aby
uchroniæ pacjentów przed nag³ym
zgonem sercowym, niezbêdna jest m.in.
poprawa ukrwienia, zapobieganie
niedokrwieniu, stabilizacja równowagi,
poprawa funkcji serca jako pompy,
prewencja arytmii, przerywanie arytmii.
Wszczepienie pacjentowi kardiowertera
- defibrylatora, przy jednoczesnym
stosowaniu przez niego odpowiednich
leków, znacznie redukuje ryzyko zgonu.
Wed³ug najnowszych wytycznych jest
to najskuteczniejsza metoda zapobiegania nag³ej œmierci sercowej u osób
wysokiego ryzyka.
Dr n. med. Marek Jastrzêbski
omówi³ zalecenia i przeciwwskazania
do wszczepienia pacjentowi zagro¿onemu nag³ym zgonem sercowym ICD.
Rozwa¿a³ równie¿, jaki rodzaj kardiowertera – defibrylatora nale¿y wybraæ w
okreœlonym przypadku.
Dr n. med. Jacek Bednarek skoncentrowa³ siê na edukacji pacjenta przed
wykonaniem zabiegu - „Co pacjent
powinien wiedzieæ przed implantacj¹
kardiowertera-defibrylatora?” Podkreœli³,
¿e zanim pacjent wyrazi zgodê na
zabieg, lekarz powinien wyjaœniæ mu
m.in., co oznaczaj¹ skróty, np. DDD,
ICD, jak przebiega³ bêdzie zabieg, jakie
s¹ funkcje kardiowertera-defibrylatora.
Zwykle pierwsze pytanie zadawane
przez pacjenta dotyczy poprawy jakoœci
¿ycia. Lekarz powinien powiedzieæ, ¿e
przez pierwsze 6 miesiêcy pacjent
zaczyna dopiero akceptowaæ urz¹dzenie. Mo¿e w tym czasie popadaæ w stany
depresyjne, lêki. Wa¿ne jest wiêc
wsparcie ze strony rodziny.
Lekarz ma te¿ obowi¹zek poinformowaæ czynnego zawodowo pacjenta,
¿e w niektórych przypadkach wskazane
jest przekwalifikowanie. Kierowcy
zawodowi czy spawacze musz¹ siê liczyæ
z koniecznoœci¹ zmiany zawodu. Osoby
ze wszczepionym ICD powinny
stosowaæ siê do podanych przez lekarza
zasad bezpieczeñstwa:
• Wiêkszoœæ sprzêtów gospodarstwa
domowego oraz innych urz¹dzeñ
elektrycznych nie powinna powodowaæ ¿adnych zak³óceñ w dzia³aniu
ICD. Pacjent mo¿e u¿ywaæ suszarki,
odkurzacza, ¿elazka, a nawet kuchenki
mikrofalowej, byleby tylko po jej uruchomieniu zachowa³ od niej bezpieczn¹ odleg³oœæ.
• Osoba z wszczepionym urz¹dzeniem
powinna jednak unikaæ silnych pól
magnetycznych i du¿ych magnesów,
anten, spawaczy i ciê¿kich maszyn.
Jeœli mieszka lub pracuje w pobli¿u
ciê¿kich maszyn przemys³owych,
powinna skonsultowaæ siê z lekarzem.
• Osoby z wszczepionym ICD powinny nosiæ telefony komórkowe w
odleg³oœci 15 cm od urz¹dzenia.
Trzymaæ telefon w kieszeni spodni, a
nie w marynarce.
• Wielu lekarzy odradza prowadzenie
samochodu przez 6 miesiêcy po
wszczepieniu
kardiowerteradefibrylatora lub po szoku
elektrycznym wys³anym przez
urz¹dzenie. W tym celu nale¿y
skonsultowaæ siê z lekarzem
prowadz¹cym.
• Niebezpieczne dla pacjentów z
wszczepionym ICD jest te¿ trzymanie
porêczy w œrodkach komunikacji
miejskiej. Nag³e zatrzymanie pojazdu
mo¿e siê wi¹zaæ z nag³ym
szarpniêciem ramienia, co prowadzi
do uszkodzenia elektrody.
Dr n. med. Agnieszka Czunko
wyjaœni³a z kolei, jak nale¿y postêpowaæ
z chorym po implantacji kardiowerteradefibrylatora, zaznaczaj¹c przy tym, ¿e
implantacja ICD to dopiero pocz¹tek
leczenia.
Na koniec spotkania omówiony
zosta³ przypadek kliniczny. „Skuteczne
leczenie chorego z przetrwa³ym
migotaniem przedsionków” (dr hab.
med. Jacek Majewski, dr n. med.
Krzysztof Bartuœ, dr n. med. Bogus³aw
Kapelak, dr n. med. Jacek Myæ, prof.
dr hab. med. Jerzy Sadowski, dr hab.
med. Jacek Lelakowski).
– Spotkanie dotyczy³o bardzo wa¿nej
kwestii – powiedzia³a, podsumowuj¹c
posiedzenie, dr hab. med. Maria
Olszowska. - Nag³a œmieræ sercowa to
jedna z g³ównych przyczyn zgonów
sercowych. Jednym z elementów
profilaktyki przed nag³ym zgonem jest
wszczepienie kardiowerteradefibrylatora. Jest to nowa metoda,
stosowana zarówno w profilaktyce
pierwotnej, czyli u osób zagro¿onych
nag³ym zgonem sercowym z racji
obecnych, dziedzicznych chorób serca,
jak i w profilaktyce wtórnej, u osób po
przebytym zawale serca, z upoœledzon¹
funkcj¹ skurczow¹ lewej komory.
Metoda ta ratuje ¿ycie wielu osobom –
doda³a Przewodnicz¹ca Zarz¹du
Oddzia³u Krakowskiego PTK. - Bez tego
urz¹dzenia wielu pacjentów skazanych
by³yby na œmieræ.
Nastêpne Posiedzenie Naukowe
planowane jest na 25 maja 2009 roku.
(AP)
Wiêcej informacji na stronie:
www.dobre-serce.pl
6
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
www.zdrowiewkrakowie.info
AUTORYTETY
To nie pacjent jest dla nas,
ale my dla pacjenta
autorytety
Zdrowie
Rozmowa z prof. Jerzym Sadowskim
P
rof. dr hab. med. Jerzy Sadowski
– Kierownik Kliniki Chirurgii
Serca, Naczyñ i Transplantologii
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Szpitalu
im. Jana Paw³a II w Krakowie.
Jakich zabiegów w Klinice lekarze
wykonuj¹ najwiêcej?
– Wykonujemy 2500 operacji serca
rocznie, najwiêcej w Polsce. Operujemy
wady zastawkowe, leczymy chorobê
wieñcow¹. Najwiêcej jest operacji
wieñcowych, prawie 1200 rocznie.
Wspó³pracujemy z kardiologi¹ interwencyjn¹. Gdy têtnica jest zwê¿ona, kardiolodzy interwencyjni staraj¹ siê j¹ najpierw poszerzyæ. Jeœli to nie przyniesie
oczekiwanych rezultatów, pacjent trafia
do nas. Jeœli serce jest zdrowe, kurczliwoœæ lewej komory wynosi 80-90 %. Ma³a
amplituda skurczu i rozkurczu (oko³o
20 %) œwiadczy wiêc o niewydolnoœci
serca. Kiedyœ nie operowaliœmy takich
przypadków. Teraz mo¿liwe jest wykonanie pacjentowi by-passów.
Na drugim miejscu s¹ operacje
zastawkowe serca, tych równie¿ wykonujemy najwiêcej w Polsce.
W Klinice rozwijamy te¿ chirurgiê
naczyñ krwionoœnych, operujemy zwê¿one têtnice koñczyn dolnych, têtniaki
aorty.
O jakim procencie ryzyka mo¿emy
mówiæ w przypadku wykonywanych
w Klinice operacji?
– Dziœ to ryzyko jest bardzo ma³e,
waha siê tak w granicach 4-5 %. W
przypadku operacji zastawek ryzyko to
oko³o 4 %, natomiast w przypadku
choroby wieñcowej – oko³o 2 %.
Nale¿y tu jednak uwzglêdniæ te¿
inne dodatkowe czynniki, które maj¹
wp³yw na poziom ryzyka. Operujemy
przecie¿ tak¿e pacjentów w nag³ym
zawale serca. Wtedy ryzyko jest znacznie wiêksze. Podobnie w przypadku
operacji kilku zastawek. Gdy ktoœ ma
do naprawy zastawkê mitraln¹, aortalna
i trójdzieln¹, to ryzyko jest du¿e.
Mamy pacjentów w ró¿nym stanie,
w ró¿nym wieku, w ró¿nym zaawansowaniu choroby. Liczymy wtedy skalê
obci¹¿enia, bierzemy pod uwagê, która
to operacja, jakie inne choroby ma
pacjent, ile ma lat, jaki jest stan jego
w¹troby i p³uc. Na tej podstawie
oceniamy ryzyko operacji. Chodzi nie
tylko o wiek metrykalny, ale g³ównie o
wiek biologiczny.
Jak d³ugo pacjent musi czekaæ na
zabieg?
– Jeœli s¹ to zabiegi nag³e, to operacja wykonywana jest natychmiast. Na
przyk³ad têtniak aorty operowany jest
w ci¹gu 15 minut od przywiezienia do
nas pacjenta. W takich sytuacjach
stawiamy natychmiastow¹ diagnozê.
Jeœli istnieje podejrzenie rozwarstwienia
œcianek aorty lub pêkniêcia têtniaka, a
pacjent w miarê szybko siê u nas znalaz³,
zaczynamy operowaæ.
Ka¿dy pacjent z bólem w klatce
piersiowej przywo¿ony jest do nas.
Szybko diagnozujemy jego stan, czy
maj¹ siê nim zaj¹æ kardiolodzy
interwencyjni, czy ma zostaæ poddany
leczeniu farmakologicznemu, czy te¿
kwalifikuje siê na operacjê. Ta wspó³praca uk³ada siê wzorowo.
Je¿eli natomiast chodzi o operacje
zaplanowane, pacjent czeka oko³o 1-2
miesiêcy. W tym czasie musi wykonaæ
z okazji Dnia Matki
Podaruj zdrowie tej, któr¹ kochasz...
KARDIOCHIRURGIA
TRANSPLANTOLOGIA
KARDIOLOGIA
KARDIOLOGIA INWAZYJNA
ELEKTROKARDIOLOGIA
CHIRURGIA NACZYNIOWA
ANGIOLOGIA (CHOROBY NACZYÑ)
FLEBOLOGIA (CHOROBY ¯Y£)
PE£NA DIAGNOSTYKA
KARDIOLOGICZNA: HOLTER
USG SERCA, USG TÊTNIC
I ¯Y£ (DOPPLER), PRÓBY
WYSI£KOWE, EKG SPOCZYNKOWE
DERMATOLOGIA
PULMUNOLOGIA
TORAKOCHIRURGIA
NEUROLOGIA
SPECJALISTYCZNA
OPIEKA KARDIOLOGICZNA
I NACZYNIOWA NAD
KOBIETAMI W CI¥¯Y
OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
I PSYCHOTERAPIA
(PACJENCI PRZED I PO
OPERACJI)
FIZJOTERAPIA
LOGOPEDIA
PEDIATRIA
Wszêdzie s¹ najlepsi, ale u nas s¹ lepsi ni¿ wszêdzie!
wszystkie potrzebne badania.
Czy zdarza siê, ¿e z uwagi na du¿e
koszty leczenia dan¹ metod¹, staje
Pan przed dylematem, czy j¹ zastosowaæ, czy nie?
– W przypadku bardzo drogich
operacji musimy pertraktowaæ z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przyk³adem mo¿e byæ wszczepienie
zastawki metod¹ ma³o inwazyjn¹. W
przypadku starszego pacjenta, jeœli
dojdzie do jej uszkodzenia, a pacjent nie
nadaje siê on do operacji klasycznej,
mo¿na wszczepiæ zastawkê przez
mniejszy otwór w klatce piersiowej lub
wszczepiæ zastawkê cewnikiem. Jest to
jednak zabieg o wiele dro¿szy. NFZ
zgadza³ siê na pojedyncze takie operacje. Teraz jednak t¹ kwesti¹ zajê³o siê
Ministerstwo Zdrowia i z nim musimy
pertraktowaæ. Mamy ju¿ zaplanowane
operacje, ale nadal nie dosz³o do
porozumienia.
W jakich przypadkach konieczny
jest przeszczep serca?
– Najpierw szukamy zawsze metod
alternatywnych, na przyk³ad: plastyka
zastawki, operacje wieñcowe, czy intensywne leczenie farmakologiczne. Te
metody przeszczepu nie zastêpuj¹, ale
za to poprawiaj¹ z³y stan serca pacjenta.
Nie w ka¿dym przypadku mo¿na to
jednak wykonaæ. Jeœli pacjent nadaje
siê do którejœ z tych operacji, to operujemy. Jeœli siê nie kwalifikuje, pozostaje
przeszczep.
Przeszczepy to jednak pojedyncze
przypadki. W latach 1997-1998 wykonywaliœmy 70 przeszczepów serca rocznie,
œrednio jeden lub dwa na tydzieñ. By³
to najlepszy pod tym wzglêdem czas.
Teraz, przez ostatnie lata na 2500
wszystkich operacji, tylko 10 rocznie to
przeszczepy serca.
Pacjenci kwalifikowani do przeszczepu nie nadaj¹ siê ju¿ do leczenia
farmakologicznego, ani do zastosowania
alternatywnych metod leczenia. Dosz³o
ju¿ do zbyt du¿ego uszkodzenia serca.
S¹ pieni¹dze na przeszczepy, przygotowana jest ca³a organizacja,
logistyka. To wszystko jest w pe³nej
gotowoœci.
Ca³y proces zaczyna siê od dawcy.
Jeœli znajdzie siê dawca, otrzymujemy
zg³oszenie. Nastêpnie na liœcie osób
oczekuj¹cych na przeszczep szukamy
pacjentów, których grupa krwi zgadza
siê z grup¹ krwi dawcy. Zwykle na 50
osób oczekuj¹cych oko³o 5 ma tê sam¹
grupê krwi. PóŸniej sprawdzamy, która
z tych piêciu osób kwalifikuje siê pod
wzglêdem wagi. Nie mo¿na przecie¿
przeszczepiæ serca na przyk³ad m³odej
szczup³ej dziewczyny wysokiemu
têgiemu mê¿czyŸnie. Tolerancja miêdzy
wag¹ dawcy, a wag¹ biorcy to 10 kg.
Poza wag¹, tak¿e i wielkoœæ serca musi
byæ dopasowana. Mo¿e byæ ono trochê
wiêksze, ale nie mo¿e byæ za ma³e.
Jak d³ugo po przeszczepie pacjent
dochodzi do siebie?
– Ró¿nie, w zale¿noœci od tego czy
jest to uszkodzenie wielonarz¹dowe,
czy nie. Jeœli nie jest, to okres
rekonwalescencji jest krótki. Z kolei
jeœli pacjent, z powodu braku dawcy,
zbyt d³ugo czeka na nowe serce, to
pozosta³e narz¹dy coraz bardziej cierpi¹
z powodu niedokrwienia. Mo¿e dojœæ
do uszkodzenia w¹troby, do niewydolnoœci nerek, czy te¿ obrzêku wokó³ nóg.
S¹ to skutki niewydolnoœci lewej
komory serca. Jeœli pacjent nie czeka
d³ugo na przeszczep, jego stan na pewno
jest lepszy.
Jak wygl¹da dzieñ w Klinice
Kardiochirurgii?
– Zaczynamy pracê o 7:00 rano
obchodem, wizyt¹ na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Ogl¹damy
pacjentów z dnia poprzedniego.
Sprawdzamy, czy ju¿ samodzielnie
oddychaj¹, czy mo¿e jeszcze oddycha
za nich respirator. PóŸniej ka¿dy z
lekarzy idzie do swoich pacjentów.
Nastêpnie spotykamy siê w sali
wyk³adowej. Zbiera siê oko³o 80 osób
– kardiochirurdzy, kardiolodzy, rehabilitanci, psychologowie, siostry oddzia³owe, laboranci. W tym gronie omawiamy,
co dzia³o siê podczas dy¿uru. Jeœli
pojawi³ siê te¿ trudny przypadek z zewn¹trz – omawiamy go przed przyjêciem
pacjenta do nas. Kardiolodzy interwencyjni i kardiochirurdzy musz¹ miêdzy
sob¹ rozstrzygn¹æ, kto siê nim zajmie.
Przed 8:00 chirurdzy id¹ na salê
operacyjn¹. Pacjenci s¹ ju¿ przygotowywani od 7:00. Dziennie wykonujemy 12
operacji. Operujemy ca³y dzieñ.
Na noc zostaj¹ lekarze dy¿urni. Kardiolodzy i chirurdzy s¹ natomiast pod
telefonem, w razie nag³ych przypadków.
Mamy te¿ tzw. zespó³ zabezpieczaj¹cy, w którego sk³ad wchodzi 2-3
chirurgów. S¹ oni ca³y czas pod telefonem, by w razie czego przyjechaæ do
nag³ych przypadków. Zwykle zdarza siê
od jednego do trzech takich przypadków
dziennie. W przypadku urazów wielonarz¹dowych czasem je¿d¿¹ te¿ operowaæ
do innych szpitali.
Na razie nie ma niestety takiego
oddzia³u w Krakowie, gdzie mo¿na
by³oby jednoczeœnie leczyæ kilka urazów. Takie centrum ratownicze skupiaj¹ce specjalistów z ró¿nych dziedzin planujemy wspólnie z Urzêdem Marsza³kowskim stworzyæ w Szpitalu im. Jana
Paw³a II. A poniewa¿ nie mamy specjalistów z ka¿dej dziedziny, na razie pertraktujemy, kogo do tych planów w³¹czyæ.
Ostateczn¹ decyzjê podejmie jednak
Urz¹d Marsza³kowski.
Ile godzin trwa dzieñ pracy
kardiochirurga?
– ¯yjemy z kalendarzem i zegarkiem
w rêku. Ka¿dy dzieñ jest zaplanowany.
Jest to kwestia organizacji. S¹ dni
trudne, gdy operujemy ca³y dzieñ. Kiedy
indziej dochodz¹ inne obowi¹zki.
Ile pracujê? Ile trzeba. To nie jest
tak, ¿e chirurg po operacji wychodzi i
nic ju¿ go nie obchodzi. Z pacjentem
mo¿e siê przecie¿ coœ dziaæ. Ca³y czas
chirurg musi wiêc byæ pod telefonem,
nawet w nocy.
Telefon komórkowy bardzo nam
u³atwi³ ¿ycie. Niektórzy mówi¹, ¿e to
smycz. Wolê jednak, ¿eby ktoœ do mnie
w nocy zadzwoni³ i skonsultowa³ nag³e
pogorszenie stanu pacjenta, ni¿ ¿eby
siê rano okaza³o, ¿e s¹ powik³ania. Ta
³¹cznoœæ jest konieczna. Ktoœ musi
czuwaæ nad tym, ¿eby praca by³a p³ynna.
Jeœli mnie nie ma, jest mój zastêpca.
Klinika musi przecie¿ dzia³aæ, nawet
jeœli szefa nie ma.
Pacjent nie wybiera sobie, kiedy
chorowaæ. Tak siê jednak zdarza, ¿e
bardzo du¿o nag³ych przypadków mamy
podczas œwi¹t. Jest to, mo¿na
powiedzieæ, doœæ nasilony okres zdarzeñ
losowych. S³u¿ba zdrowia musi byæ
jednak tak zorganizowana, ¿eby w
ka¿dej chwili móc pomóc. Trzeba byæ
przygotowanym na wszelkie losowe
zdarzenia.
To nie pacjent jest dla nas, ale my
dla pacjenta. To, ¿e pacjent wybiera
dany szpital, oznacza, ¿e ten szpital jest
potrzebny.
Jak Pan odpoczywa po ca³ym dniu?
Jak odreagowuje stres?
– Na nartach przesta³em jeŸdziæ,
poniewa¿ bojê siê, ¿e siê po³amiê. A nie
mogê siê po³amaæ. Mam ³ódkê w
Czorsztynie i w tamtym roku uda³o mi
siê na niej piêæ razy pop³ywaæ.
Wieczorem chodzê do teatru, do
kina, na koncerty, do pubów. Ale ca³y
czas jestem pod telefonem.
Rozmawia³a:
Anna Maria Pi¹tkowska
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
7
AUTORYTETY
Dziecku nale¿y siê trochê ciep³a
Zdrowie
autorytety
Rozmowa z prof. Januszem Skalskim.
P
rof. dr hab. n. med. Janusz
Skalski – kierownik Kliniki
Kardiochirurgii Dzieciêcej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w
Prokocimiu.
Zoperowa³ dziecko, którego ratunek
wi¹zano tylko z cudem Bo¿ym. Podziêkowanie od Papie¿a znajduje siê na
œcianie przy wejœciu na Oddzia³…
Jakie s¹ czynniki ryzyka, sprzyjaj¹ce
wyst¹pieniu u dziecka wrodzonej
wady serca?
– Przede wszystkim choroba wirusowa we wczesnym okresie ci¹¿y, na
przyk³ad grypa, a czasem nawet tylko
przeziêbienie o wirusowym pod³o¿u.
Mog¹ one w niekorzystny sposób
wp³yn¹æ na rozwijaj¹cy siê p³ód.
Ponadto czynniki fizyczne i chemiczne. Chodzi tu o zwi¹zki chemiczne,
które s¹ wœród nas, a w przypadku
czynników fizycznych – o promieniowanie gamma o krótkiej fali, niekoniecznie wytworzone sztucznie przez
cz³owieka. Cz³owiekowi zawsze towarzyszy krótka fala promieniowania gamma.
We wszystkim trzeba wiêc zachowywaæ
umiar, nawet w przypadku d³ugotrwa³ego przebywania na œwie¿ym
powietrzu.
W niektórych przypadkach wp³yw
na wyst¹pienie wady serca u dziecka
maj¹ te¿ obci¹¿enia genetyczne.
Dawniej mówiono równie¿ o wieku
matki, jednak teraz czynnik ten zaczyna
mieæ coraz mniejsze znaczenie. Zdarza
siê przecie¿, ¿e nawet ludzie m³odzi
maj¹ dziœ dzieci z wadami serca. Co
jednak nie zmienia faktu, ¿e fizjologia
kobiety miêdzy 20 a 25 rokiem ¿ycia
jest najlepsza dla prokreacji. Z wielu
wzglêdów lepiej jest, gdy rodzice s¹
m³odzi.
Czy na etapie ¿ycia p³odowego
mo¿na ju¿ wykryæ wadê serca u
dziecka?
– Wady serca kszta³tuj¹ siê we
wczesnej fazie ci¹¿y, ju¿ w 26-30 dniu
¿ycia p³odu. Kobieta nawet nie wie
jeszcze, ¿e jest w ci¹¿y. To jest
najbardziej niebezpieczny okres. Z
poœrednich objawów, gdy p³ód ma 5080 mm d³ugoœci mo¿na zacz¹æ
wnioskowaæ, czy jest wadliwy czy nie.
Potrzeba jednak przeprowadziæ bardzo
szczegó³owe badania. Jak do tej pory,
w tym okresie rozwoju p³odu tylko
nielicznym lekarzom uda³o siê tak¹
diagnozê postawiæ.
Dobro pacjenta to pojêcie, które z
medycznego i etycznego punktu
widzenia mo¿e byæ ró¿nie oceniane.
Czy mia³ Pan podczas swojej praktyki lekarskiej takie sytuacje kontrowersyjne?
– Tak. G³ównie s¹ to przypadki, gdy
wiadomo, ¿e p³ód, a tak¿e i ¿ycie matki
jest zagro¿one. Prawie zawsze jestem
w takich sytuacjach za tym, by ci¹¿ê
utrzymaæ. Stara³bym siê ratowaæ i matkê
i dziecko. Chyba ¿e zagro¿enie dla ¿ycia
matki i dziecka jest ogromne. Zdarzaj¹
siê bowiem takie sytuacje, zagro¿enia,
gdy nawet g³êboko wierz¹cy etycy
dopuszczaj¹ usuniêcie p³odu. S¹ to
jednak przypadki bardzo rzadkie.
Chodzi tu g³ównie o sytuacjê, gdy p³ód
jest bardzo uszkodzony – rozwijaj¹ce
siê w ³onie matki dziecko to np.
bezczaszkowiec, nie maj¹cy szans na
Jak Pan uwa¿a, czy w przysz³oœci
bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ zastosowania komórek macierzystych w
terapii wad serca u dzieci?
– Na pewno tak. Jestem o tym
przekonany. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e w przeci¹gu dziesiêciu
lat coœ siê na tym polu wydarzy.
samodzielne ¿ycie.
Na czym polega metoda ECMO? Czy
daje ona dzieciom wiêksze szanse
na prze¿ycie?
– ECMO to inaczej sztuczne p³uca.
Mog¹ zostaæ wykorzystane jako sztuczne p³uca, albo te¿ jako wspomaganie
kr¹¿enia. U¿yjê tu takiego porównania.
Jeœli z³amalibyœmy nogê, a potem na
niej jeszcze podskakiwali, to na pewno
jeszcze bardziej byœmy jej zaszkodzili.
Najlepiej jest wiêc za³o¿yæ na nogê gips,
usztywniæ nogê i pozwoliæ jej odpocz¹æ,
by mog³a spokojnie siê zrosn¹æ.
Tak samo jest w przypadku p³uc.
Zastosowanie ECMO wi¹¿e siê z
„wy³¹czeniem” narz¹du, by móg³ on siê
zregenerowaæ. Metoda ta jednak nie
leczy, ale u³atwia leczenie. Poza tym
sztuczne p³uca nie bêd¹ spe³nia³y roli
zastêpczego narz¹du. To tak, jakby
przez ca³y czas w³asne p³uca dziecka
by³y w trybie „stand-by”; tak jakbyœmy
ustawili lewarek w skrzyni biegów na
luz, ale byli gotowi w ka¿dej chwili
wrzuciæ bieg. Tutaj próbujemy odci¹¿yæ
p³uca, by mog³y siê zregenerowaæ.
Pracuj¹ one „na luzie”, nie przemêczaj¹
siê, wiêc mo¿na je skuteczniej leczyæ.
Podobnie jest w przypadku ECMO
z równoczesnym wspomaganiem
kr¹¿enia, gdy zarówno serce dziecka
jak i p³uca nie daj¹ sobie rady.
Jest to rewelacyjna metoda. W
momencie zagro¿enia ¿ycia mo¿emy
pod³¹czyæ dziecko do ECMO i w ten
sposób daæ mu szansê, by prze¿y³o.
ECMO wykorzystywane jest na
przyk³ad w dramatycznych przypadkach, gdy podczas porodu noworodek
zach³yœnie siê smó³k¹. Dawniej nie
mia³by szans, ¿eby prze¿yæ. W krótkim
czasie dochodzi bowiem do obrzêku
drzewa oskrzelowego a nastêpnie ca³ych
p³uc. Tymczasem po pod³¹czeniu
ECMO p³uca noworodka potrzebuj¹
zaledwie kilku dni, by wróciæ do normy.
Czy zdarza siê, ¿e sytuacja finansowa
szpitala wymusza na kardiochirurgach stosowanie tañszych,
mniej zaawansowanych metod
leczenia?
– Nie praktykujê tego, ¿eby wybieraæ tañsze metody. Jeœli mia³bym
zad³u¿yæ szpital, to i tak wybiorê tê
metodê leczenia, która dla pacjenta
bêdzie najlepsza, chocia¿by by³a
dro¿sza. Sumienie nie pozwoli³oby mi
zastosowaæ czegoœ gorszego tylko po
to, by zaoszczêdziæ.
Jeœli jestem przekonany, ¿e dro¿sze
jest lepsze, to na pewno to wybiorê.
Oczywiœcie czasem firmy sztucznie
wywinduj¹ reklam¹ ceny swoich
produktów. Z tym te¿ trzeba siê liczyæ.
Czasem coœ, co tañsze, mo¿e okazaæ
siê lepsze.
Zdarza siê jednak czasem, ¿e
jesteœmy zmuszeni do zastosowania
tañszej metody, ale tylko w przypadkach
zbyt d³ugiego oczekiwania na sprzêt.
Wtedy, aby ¿ycia dziecka nie nara¿aæ
na niebezpieczeñstwo, musimy mniej
zaawansowan¹ metodê zastosowaæ.
Czy dziecko powinno wiedzieæ, ¿e
czeka je operacja?
– W tej chwili na Oddziale mamy
wiêkszoœæ noworodków. Tymczasem w
przypadku dziecka starszego, myœl¹cego, ok³amywanie go na pewno nie
jest dobre. Trzeba mieæ ogromny talent,
¿eby trafiæ do dziecka. Lekarz mo¿e byæ
wspania³ym chirurgiem, mieæ praktykê,
a przy tym dobre serce, ale nie bêdzie
umia³ dobraæ odpowiednich s³ów.
Najlepiej wiêc radz¹ tu sobie psychologowie.
Do ka¿dego pacjenta trzeba mieæ
indywidualne podejœcie. Niezale¿nie od
tego, ile dziecko ma lat, nale¿y mu siê
trochê ciep³a, tyle choæ, na ile cz³owieka
staæ. Lekarz musi o tym pamiêtaæ. Tu
nie ma t³umaczenia, ¿e jest siê
zagonionym. Dla ka¿dego trzeba
znaleŸæ czas. W tych sprawach wiêcej
z³ego mo¿na zrobiæ nieodpowiednim
s³owem ni¿ dobrego udan¹ operacj¹.
Rozmawia³a:
Anna Maria Pi¹tkowska
Koncert dla ma³ych serc
W Operze Krakowskiej 24 kwietnia 2009 o godzinie
18:30 odby³ siê koncert charytatywny na rzecz Kliniki
Kardiochirurgii Dzieciêcej Uniwersyteckiego Szpitala
Dzieciêcego w Prokocimiu. Ca³kowity dochód z
wydarzenia zostanie przekazany na zakup nowego
sprzêtu potrzebnego pacjentom Kliniki.
Utworzenie jednego miejsca intensywnej terapii dla dzieci
po operacjach serca kosztuje oko³o 500 tys. z³. – Zbieramy
œrodki, aby dzieci, które operujemy w naszym Szpitalu, mog³y
byæ leczone w lepszych i godnych warunkach – powiedzia³
prof. Janusz Skalski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii
Dzieciêcej w Prokocimiu.
Wœród przyby³ych goœci by³ m.in. Rektor UJ – Karol
Musio³ i kardyna³ Franciszek Macharski, a tak¿e Balduin
Sulzer, kompozytor, autor wielu utworów symfonicznych,
kameralnych, instrumentalnych i wokalnych.
Oprócz polskich artystów wyst¹pili te¿ goœcie z Austrii,
którzy w styczniu w Filharmonii Krakowskiej zagrali na rzecz
dzieci z wadami serca.
Koncert rozpocz¹³ siê prawykonaniem „Hymnu” na czeœæ
Kardiochirurgii Dzieciêcej w Krakowie i dzieci z wadami
serca, skomponowanego przez Balduina Sulzera (Wiedeñ)
i ofiarowanego w darze prof. Januszowi Skalskiemu. S³owa
do „Hymnu” napisa³a Micha³ Zab³ocki, znany krakowski
poeta. Po nim publicznoœæ us³ysza³a kameralny utwór „Musica
de camera”, który równie¿ z myœl¹ o Fundacji „O Zdrowie
Dziecka” i pod wp³ywem jej dokonañ, i podziwu dla
dzia³alnoœci, skomponowa³ Balduin Sulzer.
Wprowadzenie i powitanie goœci przygotowa³ Jacek
Chodorowski. Kompozycje Sulzera, a nastêpnie „Wariacje
Goldberowskie” Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu Dymitra
Sitkowetsky’ego, wykona³o trio smyczkowe: Beata P³oska
(altówka), Agata Sanchez-Martos (wiolonczela) i Piotr G³adki
(skrzypce).
Po przerwie, w drugiej czêœci koncertu ze sceny rozleg³y
siê najpiêkniejsze arie i duety z Opery „Wesele Figara” i „Don
Giovanni”. Œpiewa³a Ewa Warta-Œmietana (sopran),
Anna Bernacka (mezzosopran) i Jacek Ziomkowski (bas)
przy akompaniamencie zespo³u Horizon Esemble pod
dyrekcj¹ Piotra G³adkiego.
Ca³kowity dochód ze sprzeda¿y biletów zostanie przeznaczony na rzecz Kardiochirurgii Dzieciêcej w Krakowie.
Podczas koncertu odby³a siê tak¿e aukcja prac litograficznych,
któr¹ poprowadzi³ Rafa³ Jêdrzejczyk. – Z licytacji uda³o nam
siê pozyskaæ 3100 z³ – podaje Bart³omiej Pawlak, Kierownik
Biura Akcji Odnowy Szpitala. – Jeœli chodzi o dochód ³¹czny
to bêdziemy go podawaæ w maju, gdy¿ 30 kwietnia b.r. koñczy
siê zbiórka publiczna na ten cel.
– To, ¿e tu jesteœcie – powiedzia³ na zakoñczenie koncertu
prof. Janusz Skalski – znaczy, ¿e losy Szpitala nie s¹ Wam
obojêtne.
(AP)
Klinikê Kardiochirurgii Dzieciêcej mo¿na równie¿ wesprzeæ,
wp³acaj¹c pieni¹dze bezpoœrednio na konto.
Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego
w Krakowie
„O Zdrowie Dziecka”
KRS 0000123750
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
NIP: 679-01-66-470
FORTIS BANK 27 1600 1013 0002 0011 6070 7150
8
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
www.zdrowiewkrakowie.info
ZDROWIE
» dokoñczenie ze str. 1
wynagrodzenia. Pojawi³a siê te¿ pierwsza w tej grupie kobieta, Ma³gorzata
Borchólska, dyplomowana pielêgniarka
z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
Pierwsza przeszkolona grupa ratowników - motocyklistów rozpoczê³a
wspó³pracê z Krakowskim Pogotowiem
Ratunkowym ju¿ w 2005 roku.
Rozmowa z Markiem Maœlank¹,
Prezesem Zarz¹du Fundacji R2
Zdrowie w Krakowie: Kim s¹ ratownicy na motocyklach i rowerach?
Kto mo¿e takim ratownikiem zostaæ?
Marek Maœlanka: – W zasadzie
ratownikiem mo¿e zostaæ ka¿da osoba.
S¹ w³aœciwie dwie œcie¿ki. Mo¿e to byæ
albo osoba z wykszta³ceniem i kwalifikacjami zawodowymi, zgodnie z ustaw¹
o ratownictwie medycznym, czyli lekarz
systemu lub pielêgniarka systemu.
Mog¹ jednak do nas do³¹czyæ i osoby
bez wykszta³cenia medycznego, ale
musz¹ one podejœæ do kursu pañstwowego i egzaminu, po którym uzyskuj¹
uprawnienia udzielania pierwszej
pomocy.
Nie s¹ to bynajmniej supermani.
Przeciêtny stan zdrowia i kondycji wystarczy, by zostaæ ratownikiem. Nie jest
to przecie¿ jazda wyczynowa. Tu najbardziej liczy siê ci¹g³y ruch, patrolowanie
centrum i mo¿liwoœæ wyruszenia na
akcjê ratunkow¹ natychmiast po
otrzymaniu zg³oszenia.
W jaki sprzêt medyczny zaopatrzeni
s¹ „Rafaelici”?
– Motocyklowe Ochotnicze Ratownictwo Drogowe ma do dyspozycji dwa
motocykle (jeden z nich jest u¿yczony
przez miasto). S¹ to fabrycznie przygotowane przez BMW motocykle - karetki.
Maj¹ zatem minimalne wyposa¿enie
karetki.
Wozimy wszystko, co jest potrzebne
do utrzymania cz³owieka przy ¿yciu,
przez krytyczne 10-15 minut. Podstaw¹
wyposa¿enia jest zautomatyzowany
defibrylator zewnêtrzny AED, który
przywraca prawid³ow¹ akcjê serca za
pomoc¹ impulsu elektrycznego. Z ka¿d¹
minut¹ szanse na uratowanie poszkodowanego malej¹, mózg bez dostarczania
tlenu umiera po oko³o 4 minutach,
dlatego tak wa¿ne jest dotarcie na
miejsce zdarzenia jak najszybciej.
Szybciej
Motocykl
ratunkowy
mo¿e dostarczyæ defibrylator na miejsce zdarzenia
bardzo szybko.
Oprócz
tego mamy te¿ respirator, worki samorozprê¿alne, zestaw k³uæ, tlen, przyrz¹d
do pomiaru ciœnienia, a tak¿e opatrunki.
15:00 do
zmierzchu i w
soboty od
10:00 do
wieczora.
Dyspozytor wie,
kiedy mamy dy¿ury, wiêc jeœli uzna, ¿e nasza
pomoc siê przyda, to wysy³a nas do
wypadku.
Karetka jest wzywana równolegle.
Nasz przyjazd na miejsce zdarzenia nie
opóŸnia wezwania karetki, tylko
przyspiesza pomoc. Przyje¿d¿amy
zwykle wczeœniej, od razu zajmujemy
siê poszkodowanym, udzielamy
kwalifikowanej pierwszej pomocy, a
nastêpnie czekamy na przyjazd karetki,
przygotowuj¹c pacjenta do transportu
do szpitala.
ni¿ karetka
Ile czasu potrzeba ratownikowi z
Grupy R2, by dojechaæ do osoby
potrzebuj¹cej pomocy?
– W³aœciwie to zale¿y od rejonu.
Ratownicy na rowerach potrzebuj¹
oko³o 2 minut, aby dojechaæ od Poczty
G³ównej do Bagateli, a oko³o 4 minut –
na Wzgórza Wawelskie. Du¿ym plusem
jest tu to, ¿e ratownicy s¹ w ci¹g³ym
ruchu. Podczas gdy karetka ma minutê
na wyjazd do nag³ego zdarzenia,
rowerzyœci mog¹ wyruszaæ natychmiast
od przyjêcia zg³oszenia.
Czas dojazdu motocykla to natomiast oko³o 5 minut w ca³ym centrum
Krakowa. Problem jest ewentualnie z
dojazdem dalej.
Obstawiamy g³ównie Dworzec
G³ówny, Galeriê Krakowsk¹, Rynek i
Wawel. Na przyk³ad w przypadku
dworca czas dojazdu karetki jest krótki,
ale auto nale¿y zaparkowaæ przed
budynkiem, a potem ratownicy musz¹
nieœæ ca³y sprzêt. Tymczasem rower,
albo motocykl, spokojnie mo¿e wjechaæ
na peron i szybciej dotrzeæ do poszkodowanego.
Do jakich zdarzeñ jeŸdzicie najczêœciej?
– Wiêkszoœæ wezwañ dotyczy
chorób serca. S¹ to g³ównie zas³abniêcia. Generalnie najwiêkszy odsetek
wezwañ to epizody zwi¹zane z uk³adem
kr¹¿enia, z uk³adem nerwowym, a tak¿e
problemy endokrynologiczne. Czasem
wzywani jesteœmy do kilku nag³ych
zdarzeñ dziennie, ale zdarza siê i tak,
¿e na dy¿urze nie mamy ¿adnej akcji
ratunkowej.
Jak w momencie wypadku mo¿na
wezwaæ „Rafaelitów”?
– Nale¿y po prostu zadzwoniæ po
pogotowie, pod numer alarmowy. To
ju¿ od dyspozytora zale¿y, czy wyœle
nas na akcjê ratunkow¹, czy nie.
Dy¿urujemy od 1 maja do 30
paŸdziernika w ka¿dy pi¹tek od godziny
Poza tym, jeœli dyspozytor ma kilka
zg³oszeñ, mo¿e nas wys³aæ na zwiad.
Gdy istnieje przypuszczenie, ¿e
zg³oszenie nie wymaga wysy³ania
karetki, przyje¿d¿amy na miejsce,
oceniamy stan zdrowia pacjenta,
udzielamy pierwszej pomocy i s³u¿ymy
ewentualn¹ rad¹, do jakiego lekarza
poszkodowany ma siê zg³osiæ. Dziêki
ratownikom na motocyklach i rowerach,
karetka nie musi wyje¿d¿aæ do
przypadków, które nie s¹ zagro¿eniem
¿ycia, w zwi¹zku z czym jest dyspozycyjna. W niektórych przypadkach nie
ma potrzeby aktywowania czteroosobowej karetki, z lekarzem i ca³ym
wyposa¿eniem.
Rozmawia³a:
Anna Maria Pi¹tkowska
Wiêcej informacji o R2 na stronie
internetowej: www.rkwadrat.pl
KARDIOLOGIA
Poradnie, pracownie diagnostyczne,
oddzia³y szpitalne
1. Poradnie
Lp Nazwa
Adres
Telefon
1. Gabinet Orzeczniczy
Kardiologiczny.
Poliklinika - Gabinety POZ,
Poradnie Specjalistyczne.
30-901 Kraków,
ul. Wroc³awska 1-3,
tel: 0126308102
2. Poradnia Przykliniczna.
Oddzia³ Kliniczny I Kliniki
Kardiologii
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17,
tel: 012-4247300
3. Poradnia nadciœnienia
têtniczego.
Oœrodek Leczenia Schorzeñ
Cywilizacyjnych Zespó³ Poradni
Specjalistycznych
31-548 Kraków,
ul. Pokoju 4,
tel: 0124120189
4. Poradnia Rehabilitacji
Kardiologicznej.
Oddzia³ Kliniczny I Kliniki
Kardiologii
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17,
tel: 012-4247300
5. Poradnia Kardiologiczna.
ZOZ MSWiA w Krakowie Przychodnia w Krakowie
30-053 Kraków,
ul. Kronikarza Galla 25,
tel: 0126151734
6. Poradnia Przykliniczna
Kardiologiczna.
Oddzia³ Kliniczny II Kliniki
Kardiologii
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17,
tel: 0124247170
7. Poradnia Kardiologiczna.
Konsultacyjna Przychodnia
Specjalistyczna Kardiologiczna i
Kardiochirurgiczna
31-202 Kraków,
ul. Pr¹dnicka 80,
tel: 012-614 35 15
8. Poradnia Kardiologiczna.
Przychodnia Przyszpitalna
31-121 Kraków,
ul. Skarbowa 4,
tel: 012 633 34 00
w. 320
9. Poradnia Wad Serca.
Konsultacyjna Przychodnia
Specjalistyczna Kardiologiczna i
Kardiochirurgiczna
31-202 Kraków,
ul. Pr¹dnicka 80,
tel: 012614 35 15
31-202 Kraków,
10. Poradnia Kardiologiczna.
Szpital Miejski Specjalistyczny im. ul. Pr¹dnicka 35-37,
G. Narutowicza
tel: 012633 01 00
11. Poradnia Chorób Serca i Naczyñ. 31-066 Kraków,
Oddzia³ Kliniczny Kliniki Alergii i ul. Skawiñska 8,
Immunologii
tel: 0124305266
2. Pracownie diagnostyczne
Lp Nazwa
Adres
Telefon
1. Pracownia Badañ Czynnoœcio- 31-202 Kraków,
wych Chorób Uk³adu Kr¹¿enia. ul. Pr¹dnicka 80,
Oœrodek Diagnostyki i Rehabilitacji
Chorób Serca i P³uc
tel: 012614 23 61
2. Pracownia Diagnostyki
Nieinwazyjnej.
Oddzia³ Kliniczny II Kliniki
Kardiologii
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17,
tel: 0124247170
3. Pracownia EKG.
31-501 Kraków,
Oddzia³ Kliniczny Kliniki Chirurgii ul. Kopernika 21,
Ogólnej i Naczyniowej
tel: 0124248224
4. Pracownia EKG.
31-913 Kraków,
Szpital Specjalistyczny im. Stefana ul. Na Skarpie 66,
¯eromskiego Samodzielny
Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej
tel: 0126440144
5. Pracownia Elektrofizjologii
31-202 Kraków,
Klinicznej w Oddziale Klinicznym ul. Pr¹dnicka 80,
Elektrokardiologii.
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Paw³a II
tel:012 614 20 00
6. Pracownia holtera.
Zak³ad Elektrodiagnostyki
tel: 012421 23 66
30-106 Kraków,
ul. Komorowskiego 12,
7. Pracownia Holterowska w
31-202 Kraków,
Oddziale Klinicznym Choroby ul. Pr¹dnicka 80,
Wieñcowej.
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Paw³a II
tel: 012614 20 00
8. Pracownia Kr¹¿enia. Oddzia³
Kliniczny Kliniki Alergii i
Immunologii
31-066 Kraków,
ul. Skawiñska 8,
tel: 0124305266
9. Pracownia Prób
Czynnoœciowych Narz¹du
Kr¹¿enia i Hemodynamiki
31-121 Kraków,
ul. Skarbowa 1,
tel: 012633 80 30
10. Pracownia Prób Wysi³kowych w 31-202 Kraków,
Oddziale Klinicznym Choroby ul. Pr¹dnicka 80,
Wieñcowej.
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Paw³a II
tel:012 614 20 00
11. Pracownia Zaburzeñ Rytmu.
Oddzia³ Kliniczny I Kliniki
Kardiologii
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 17,
tel:0124247300
Adres
Telefon
3. Oddzia³y szpitalne
Lp Nazwa
1. Dzienny Oddzia³ Rehabilitacji 31-501 Kraków,
Kardiologicznej. Oddzia³ Kliniczny ul. Kopernika 17,
I Kliniki Kardiologii
tel: 0124247300
2. Oddzia³ Internistyczny i Chorób 31-066 Kraków,
Serca.
ul. Skawiñska 8,
Oddzia³ Kliniczny Kliniki Alergii i
Immunologii
tel: 0124305266
3. Oddzia³ Kardiologii z Intensywn¹ 31-202 Kraków,
Terapi¹.
ul. Pr¹dnicka 35-37,
Szpital Miejski Specjalistyczny im.
G. Narutowicza
tel: 012633 01 00
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
9
ZDROWIE
Czy serce w Krakowie jest bezpieczne?
Kraków dziêki obecnoœci licznych placówek medycznych i oddzia³ów kardiologicznych mo¿e stwarzaæ
wra¿enie miasta bezpiecznego dla osób chorych na serce. Jednak¿e ze wzglêdu na wszechobecne korki,
czas dojazdu karetki gra na niekorzyœæ pacjenta. W sytuacji nag³ego zatrzymania kr¹¿enia nie ma czasu
na bezczynnoϾ !!!
W
arto wiedzieæ, gdzie w Krakowie rozmieszczone s¹ defibrylatory AED i jak z nich skorzystaæ, by ratowaæ ¿ycie zanim dotrze
karetka.
Defibrylatory AED (z ang. - Automated External Defibrillator, AED) to
niewielkie urz¹dzenie, bardzo zaawansowane technologicznie, a zarazem
proste w obs³udze nawet dla osób, które
nie maj¹ zawodowo nic wspólnego z
medycyn¹. Po przyklejeniu elektrod do
klatki piersiowej, urz¹dzenie samo
diagnozuje stan chorego i za pomoc¹
komend g³osowych instruuje jak nale¿y
postêpowaæ, by uratowaæ czyjeœ ¿ycie.
Zapyta³am przypadkowo napotkane
osoby o AED, nikt nie wiedzia³, czego
ten skrót dotyczy. Gdy zapyta³am o
zewnêtrzny defibrylator, jeden m³ody
mê¿czyzna zreflektowa³ siê, mówi¹c, ¿e
„defibrylator jest gdzieœ na stadionie
Wis³y i zosta³ przekazany od Orkiestry
Owsiaka”.
Brak powszechnej informacji o
miejscach, w których znajduj¹ siê
urz¹dzenia ratuj¹ce ¿ycie, niestety nie
wró¿¹ skutecznej pomocy w razie
nieszczêœcia. Jednak¿e, nie tylko brak
wiedzy mieszkañców Krakowa budzi
niepokój i zmniejsza szansê prze¿ycia
w stanie nag³ego zatrzymania kr¹¿enia.
Wiêkszym niepokojem napawa fakt, i¿
osoby, które powinny stanowiæ pierwsze
Ÿród³o szybkiej informacji, nie s¹ zorientowane w temacie. Przetestowa³am to
dzwoni¹c pod numer Centrum Telefonicznej Informacji Medycznej (CTIM)
i zapyta³am o lokalizacjê defibrylatorów
w mieœcie, us³ysza³am w odpowiedzi,
¿e „nie ma nigdzie defibrylatorów poza
oddzia³ami szpitalnymi w Krakowie”,
pani udzielaj¹ca informacji by³a bardzo
zaskoczona moim pytaniem. Tak na
marginesie - dodzwonienie siê pod
numer CTIM graniczy z cudem.
Zadzwoni³am tak¿e do Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego - na numer wskazany na stronie Magicznego Krakowa,
jako miejsce lokalizacji defibrylatora i tam zapyta³am o AED, zamiast
odpowiedzi pad³o tym razem pytanie
pod moim adresem „a co to jest AED”,
gdy wyt³umaczy³am, ¿e chodzi o
defibrylator, Pani z zak³opotaniem w
g³osie powiedzia³a, ¿e faktycznie
defibrylator „gdzieœ jest i najlepiej w
tej kwestii zadzwoniæ do klasztoru”.
Kraków od niedawna wdra¿a
program sieci AED - „IMPULS ¯YCIA”
opracowany przez radnego Jerzego
WoŸniakiewicza. Realizacja projektu
powierzona zosta³a Krakowskiemu
Pogotowiu Ratunkowemu. W rozmowie
z panem Micha³em Marsza³kiem dyrektorem biura ds. Zdrowia przy
Urzêdzie Miasta Krakowa - dowiedzia³am siê, ¿e program jest realizowany
wieloetapowo i jedno z wa¿niejszych
zadañ stanowi organizowanie szkoleñ
z zakresu pierwszej pomocy oraz
prze³amywanie bariery psychologicznej,
która powoduje, parali¿ w sytuacji, gdy
trzeba udzieliæ pomocy w stanie
zagro¿enia ¿ycia. Równie¿ w najbli¿szej
perspektywie zakupione zostan¹ kolejne
AED i zasil¹ mapê sieci w Krakowie.
14 punktów z defibrylatorami w
niemal milionowym mieœcie, to stanowczo za ma³o i zdecydowanie sieæ AED
powinna uwzglêdniaæ tak¿e osiedla
peryferyjne, gdzie czas dojazdu transportu medycznego jest d³u¿szy. Nie
wspomnê o oœrodkach sportowych i
basenach, gdzie statystyki wypadków
dyktuj¹ koniecznoœæ posiadania AED.
Trudno wyobraziæ sobie, ¿eby
defibrylatorów nie by³o w miejscach o
du¿ym natê¿eniu ruchu – hipermarkety,
galerie handlowe, kina, koœcio³y…
Lepsza edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy, lepszy przep³yw
temat
numeru
Kardiologia
informacji na temat lokalizacji AED i
wiêcej punktów dostêpu do defibrylatorów zwiêksza rokowanie na prze¿ycie
w sytuacji nag³ego zatrzymania
kr¹¿enia. Z ka¿d¹ minut¹ maleje szansa
na dokonanie skutecznej defibrylacji –
1 minuta to 10% utraty miêœnia
sercowego.
10 minut to 0% szans na
prze¿ycie.
Miejsce, w którym dostêpne s¹
automatyczne defibrylatory
zewnêtrzne, Krakowskie Sieci AED
Impuls ¯ycia, mo¿na poznaæ po
tym oznaczeniu:
oraz
po umieszczonym
przy nich miêdzynarodowym
symbolu AED:
Beata Mazurek
Rozmieszczenie automatycznych
defibrylatorów zewnêtrznych AED
1. Regionalny Dworzec Autobusowy
Kraków, ul. Bosacka 18 tel. 012 393 52 52
2. Dworzec G³ówny PKP
Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorañskiego 3
tel. 012 393 11 31
3. Bazylika Mariacka
Kraków, pl. Mariacki 5 tel. 012 422 55 18
4. Pawilon Wystawienniczo-Informacyjny Wyspiañski 2000
Kraków, pl. Wszystkich Œwiêtych 2 tel.012 424 96 50
5. Hotel Ester
Kraków, ul. Szeroka 20 tel. 012 429 11 88
6. S¹d Okrêgowy w Krakowie
Kraków, ul. Przy Rondzie 7 tel. 012 619 50 00
7. Urz¹d Miasta Krakowa
Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10
tel. 012 616 92 40
8. Urz¹d Miasta Krakowa
Kraków, os. Zgody 2 tel. 012 616 87 17
9. Urz¹d Miasta Krakowa
Kraków, ul. Wielicka 28 tel. 012 616 58 70
10. Nowohuckie Centrum Kultury
Kraków, al. Jana Paw³a II 232 tel. 012 644 02 66
11. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Kraków, ul. Pêdzichów 27 tel. 012 424 65 00
12. Urz¹d Skarbowy Kraków Œródmieœcie
Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 2 tel. 012 665 64 21
13. Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach
Kraków, ul. Siostry Faustyny 3 tel. 012 252 33 23
14. Miêdzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Paw³a II Kraków
- Balice sp. z o.o.
Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1 tel. 012 639 30 00
10
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
www.zdrowiewkrakowie.info
ZDROWIE
Krew od motocyklistów
Co roku w Mnikowie odbywa siê uroczyste rozpoczêcie sezonu
motocyklowego. Tym razem po raz pierwszy spotkanie motocyklistów
po³¹czone by³o z akcj¹ krwiodawstwa „Motoserce 2009”.
W
sobotê 18 kwietnia 2009 w
samo po³udnie do Mnikowa
przyjecha³a parada motocykli.
Obok koœcio³a pojawi³y siê i oryginalne
motocykle Harley-Davidson, i ró¿nego
rodzaju œcigacze, a nawet zabytkowa
ju¿ „SHL-ka” i motorynka, któr¹
przyjecha³ m³odziutki kierowca. Wœród
dzieci najwiêksz¹ sensacjê wzbudzi³
trójko³owiec. Maluchy momentalnie
podbieg³y do niego, gdy tylko zaparkowa³ i wcale nie zamierza³y schodziæ.
Motocykliœci spotkali siê najpierw
w Krakowie na ul. Wielickiej pod Tommarg Yamaha, sk¹d parada wyruszy³a
do Mnikowa.
Pierwsze takie spotkanie na rozpoczêcie sezonu motocyklowego w
Mnikowie odby³o siê w 2003 roku.
– Zaczynaliœmy od 40 motocykli,
tym razem, jak poinformowa³a policja,
by³o oko³o 1 300 motorów – wspomina
ks. Stanis³aw Œwiêciak, proboszcz Parafii
Œwiêtego Brata Alberta w Mnikowie. Najwa¿niejsze jest w tym wszystkim to,
¿e jest to spotkanie. Nie ¿aden zlot, ale
spotkanie – ze sob¹, z Bogiem, po³¹czone z modlitw¹. Motocykliœci sami
podkreœlaj¹, ¿e jest to spotkanie. Nie
chc¹ tego nazywaæ zlotem. Jest to
najlepsza chwila, by pomodliæ siê o
szczêœliwy sezon, o b³ogos³awieñstwo
na drogach. W jesieni natomiast podziêkowaæ. Na tych spotkaniach modlimy
siê te¿ zawsze za tych, którzy odjechali
ju¿ na „niebieskie autostrady”.
– Widaæ du¿e zaanga¿owanie kierowców – dodaje ks. Stanis³aw Œwiêciak.
– Wielu z nich nie wyobra¿a sobie
sezonu motocyklowego bez Mnikowa.
Na motocyklu przyjecha³ te¿ ksi¹dz
Jacek Piszczy z Pr¹dnika Czerwonego.
Generalnie celem jest spotkanie i
modlitwa. Chcemy te¿ w ten sposób
prostowaæ fa³szywe opinie o motocyklistach, ¿e to „dawcy”, „samobójcy”.
Owszem, w ka¿dej grupie znajd¹ siê
tacy, którzy bariery rozs¹dku przekrocz¹, ale nie mo¿na tak samo oceniaæ
wszystkich.
– Ci ludzie s¹ niesamowici – mówi
dalej ks. proboszcz. – Prosz¹, ¿eby im
pob³ogos³awiæ, by poœwiêciæ motocykle,
nim wyrusz¹ w trasê. Mieszkañcy
Mnikowa te¿ to widz¹, dostrzegaj¹, ¿e
motocykliœci to normalni ludzie. Nie
wyobra¿aj¹ sobie wiosny i jesieni bez
tych spotkañ. Wszyscy pomagaj¹; panie
piek¹ ciasta, m³odzie¿ w³¹cza siê w
organizacjê.
Po Mszy Œwiêtej i poœwiêceniu
motocykli parada ruszy³a do Kryspinowa, gdzie dla wszystkich uczestników
odby³o siê ognisko, koncerty i konkursy.
Spotkania motocyklistów po³¹czone
s¹ tak¿e z „dawaniem radoœci dzieciom
z Domów Dziecka”, jak piêknie powiedzia³ ks. Stanis³aw Œwiêciak. Po Mszy
Œwiêtej wyznaczeni do tego kierowcy
wozili dzieci na motorach. Maluchy
trzyma³y siê kurczowo, ale widaæ by³o,
¿e jazda bardzo im siê spodoba³a.
Nim motocykliœci pojawili siê w
Mnikowie zabawy dla dzieci organizowali cz³onkowie Krakowskiego
Oddzia³u PCK. W tym roku dzieci
uczy³y siê udzielaæ pierwszej pomocy.
– Pokazywaliœmy im, jak wykonywaæ
resuscytacjê kr¹¿eniowo–oddechow¹ –
informuje Janusz Sroka z PCK, demonstrowaliœmy pozycjê boczn¹, banda¿owanie. By³a to bardziej zabawa ni¿
æwiczenia, choæ dzieci te sporo ju¿ na
temat udzielania pierwszej pomocy
wiedz¹.
W tym roku po raz pierwszy spotkanie motocyklistów w Mnikowie
po³¹czone by³o z organizowan¹ w ca³ej
Polsce akcj¹ „Motoserce 2009”. Na
Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych podjêto bowiem decyzjê, by
po³¹czyæ rozpoczêcie sezonu z akcj¹
oddawania krwi.
Pomys³odawc¹, a zarazem g³ównym
organizatorem akcji „Motoserce” by³y
zatem kluby motocyklowe zrzeszone w
Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. 4 kwietnia 2009 roku w ca³ej
Polsce przeprowadzono zbiórkê krwi
dla dzieci.
– W ca³ej Polsce w ró¿nych regionach akcja odby³a siê 4 kwietnia, w
Krakowie natomiast mieliœmy ju¿
zaplanowan¹ uroczystoœæ na 18 kwietnia, wiêc wyj¹tkowo nie zorganizowaliœmy jej wtedy co pozosta³e miasta –
mówi Ireneusz „Mendoz” Hajduk z
klubu „Rebels of Road”. - W nastêpnym
roku przeprowadzimy j¹ ju¿ w tym
samym dniu co pozosta³e kluby.
Krew w Mnikowie oddawali g³ównie
motocykliœci. – Odda³em krew dlatego,
¿e po pierwsze to s³uszna akcja, a po
drugie to przedwczoraj nasz kolega mia³
wypadek, nie ze swojej winy. Z myœl¹ o
nim i o innych, którym ta krew jest
potrzebna, zdecydowa³em siê wzi¹æ
udzia³ w akcji – mówi Dominik „Skura”
Kamiñski, który prowadzi klub „Dêbnicki FG”. – Ta akcja to bardzo dobra rzecz,
to pokazanie ludziom, ¿e motocykliœci
maj¹ te¿ inne cele, ni¿ tylko wyg³upianie
siê na motorach. Razem z ¿on¹ zdecydowaliœmy siê oddaæ dziœ krew.
Wœród motocyklistów byli te¿ i tacy,
którzy wczeœniej oddali ju¿ kilka litrów
krwi. – Oddajê krew w miarê regularnie,
tak co 2-3 miesi¹ce – mówi Grzegorz
Stachura. – Jeœli akurat jest organizowana jakaœ akcja, jak np. „Motoserce”,
to biorê w niej udzia³. Odda³em ju¿ w
sumie 9 litrów krwi. Nigdy jednak nie
patrzê na ig³ê. Mam taki uraz do
zastrzyków i igie³ jeszcze z dzieciñstwa.
Pamiêtam, ¿e pielêgniarka zawsze
miesza³a ig³y w sterylizatorze, strasznie
tego nie lubi³em.
Akcja oddawania krwi z Mnikowie
w ramach akcji „Motoserce” odby³a siê
dziêki wspó³pracy klubu motocyklowego „Rebels of Road MC Poland”,
„Forum Po³udniowców” (www.grupapoludnie.info) oraz PCK i Klubu
Honorowych Dawców Krwi „Hutnik
Kraków”. W salce obok koœcio³a uda³o
siê zebraæ 17 litrów krwi. – Krew odda³o
37 osób, z czego wiêkszoœæ to motocykliœci – podaje Ryszard Janiczek, prezes
Klubu HDK „Hutnik Kraków”. - Ka¿dy
kto odda³ w tym dniu krew, dostawa³
specjaln¹ naszywkê z logo „Motoserca”
– dodaje Grzegorz „Lemur” Lemek z
klubu „Rebels of Road”.
Podczas akcji, która zasiêgiem
objê³a 51 miast z ca³ej Polski, zebrano
w sumie 1331,05 litra krwi.
Anna Maria Pi¹tkowska
TELE-EKG, bo czas to… ¿ycie
System telefonicznego nadzoru kardiologicznego rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Polsce w styczniu 1994 roku obieraj¹c sobie za g³ówny cel obni¿enie
umieralnoœci przedszpitalnej z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia.
S
tan zdrowia polskiego spo³eczeñstwa jest znacznie gorszy ni¿ w
krajach wysoko rozwiniêtych.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów w Polsce
ok.52% s¹ choroby uk³adu kr¹¿enia.
Obecnie w naszym kraju ponad milion
osób zagro¿onych jest chorob¹
wieñcow¹. Z 5 milionów chorych na
nadciœnienie têtnicze tylko co drugi o
nim wie, a leczy siê jedynie 15%.
Zawa³ miêœnia sercowego dosiêga
ka¿dego dnia w Polsce oko³o 400 osób,
w ci¹gu roku blisko 100 000 z czego
oko³o 40 000 osób rozstaje siê z ¿yciem.
Ocenia siê, ¿e w kraju 70% zgonów w
ostrej fazie zawa³u serca wystêpuje
przed dotarciem chorego do szpitala i
spowodowane jest opóŸnieniem rozpoczêcia fachowego leczenia.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym i w oparciu o
doœwiadczenia œwiatowe TELE EKG
POLSKA we wspó³pracy z kardiologami
Instytutu Kardiologii Collegium
Medium Uniwersytetu Jagielloñskiego
wykreowa³a system oceny pracy serca
przez telefon.
System TELE EKG umo¿liwia
przekazywanie zapisu EKG przez
telefon bezpoœrednio od pacjenta do
dy¿uruj¹cych przez ca³¹ dobê lekarzy.
TELE EKG umo¿liwia opiekê kardiologiczn¹ pacjentom leczonym ambulatoryjnie oraz opuszczaj¹cym oddzia³y
szpitalne.
Istota dzia³ania systemu polega na
wyposa¿eniu pacjenta w ma³e przenoœne
urz¹dzenie-transmiter, które przy³o¿one
do s³uchawki telefonicznej przetwarza
sygna³ EKG z dwóch elektrod, przyklejonych do klatki piersiowej pacjenta, na
sygna³ dŸwiêkowy. Sygna³ ten zostaje
nastêpnie przekszta³cony na obraz
krzywej EKG i odczytany na monitorze
komputera przez dy¿uruj¹cego lekarza.
Pacjent ma równie¿ mo¿liwoœæ
bezpoœredniej rozmowy z dy¿uruj¹cym
lekarzem.
10 letnie doœwiadczenie systemu
TELE EKG POLSKA potwierdzi³y teoretyczne za³o¿enia, ¿e stosowanie systemu
pozwala na efektywne skrócenie czasu
od pocz¹tku objawów chorobowych
zauwa¿onych przez pacjenta, do
podjêcia kwalifikowanej pomocy
lekarskiej.
Walka z czasem w pierwszych
minutach nag³ych zdarzeñ kardiologicznych, g³ównie w zawale serca, mo¿e
spowodowaæ zmniejszenie obszaru
uszkodzenia serca, dziêki wczeœniejszemu rozpoczêciu leczenia ograniczaj¹cego strefê martwicy, a w perspektywie
zwiêksza szansê na prze¿ycie chorego.
System jest prosty w obs³udze.
Pacjent o ka¿dej porze i z ka¿dego
telefonu mo¿e przes³aæ swoje EKG do
oceny dy¿uruj¹cym ca³¹ dobê lekarzom
i uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc
specjalisty.
System TELE EKG ratuje ¿ycie w
sytuacjach zagro¿enia-dziêki œcis³ej
wspó³pracy dy¿uruj¹cych lekarzy z
Pogotowiem Ratunkowym mo¿liwe jest
udzielenie natychmiastowej pomocy.
System gwarantuje poczucie
bezpieczeñstwa choremu jego rodzinie
- usuwa rodz¹cy stres: „czy zd¹¿ê dotrzeæ
do lekarza i uzyskaæ w³aœciw¹ pomoc”.
Z systemu TELE EKG POLSKA
mo¿e korzystaæ ka¿dy pacjent, który
leczy siê kardiologicznie. Wystarczy
zadzwoniæ pod krakowski numer
telefonu (012) 632 48 97 lub ogólnopolsk¹ infoliniê 0801-33-99-33 i umówiæ
siê na wizytê w pracowni TELE EKG
w Szpitalu im. Jana Paw³a II. Koszt
wprowadzenia do systemu to 100z³,
miesiêczny abonament to 38 z³.
Obecnie z systemu TELE EKG
POLSKA korzysta kilka tysiêcy pacjentów z ca³ej Polski. S¹ to osoby po zawale
miêœnia sercowego, po zabiegach
PACA, CABG, chorzy z zaburzeniami
rytmu serca oraz pacjenci z nadciœnieniem têtniczym.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e dziêki zastosowaniu systemu TELE EKG POLSKA
zosta³a wyraŸnie zmniejszona œmiertelnoœæ przedszpitalna w ostrych stanach
kardiologicznych.
Lekarz medycyny Jan Starzyk
konsultant Tele EKG
www.zdrowiewkrakowie.info
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
11
ZDROWIE
Wp³yw œrodowiska wodnego w leczeniu
wad postawy u dzieci i m³odzie¿y
Zdrowie
rehabilitacja
Woda jest bardzo korzystnym œrodowiskiem w korekcji wad postawy. Dzia³aj¹c elongacyjnie i rozluŸniaj¹co
wp³ywa na poprawê ruchomoœci w stawach oraz rozci¹gniêcie przykurczonych miêœni i wiêzade³.
C
iœnienie wody na klatkê piersiow¹
poprawia jej ruchomoϾ ,
wp³ywaj¹c tym samym na
pog³êbienie pojemnoœci ¿yciowej p³uc
czêsto upoœledzonej w przypadku
skolioz zaawansowanych.
Naprzemienna praca koñczyn
górnych i dolnych wp³ywa na wzmocnienie miêœni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie w³aœciwej
sylwetki cia³a. Wa¿nym elementem jest
równie¿ kszta³towanie czucia g³êbokiego, które ma du¿y wp³yw na
samokontrolê i autokorekcjê.
Wszyscy uczestnicy zajêæ w Dziale
Gimnastyki Korekcyjnej maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z dwóch podstawowych form terapii: gimnastyki oraz
p³ywania.
Zajêcia dla grup dyspanseryjnych
odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu ,
obejmuj¹c w jednym dniu gimnastykê
i basen , a w drugim tylko gimnastykê.
W przypadku wad zaawansowanych
wymagaj¹cych szczególnej opieki jest
mo¿liwoœæ skorzystania z dodatkowej
p³ywalni.
Wszyscy uczestnicy zajêæ na basenie
na pocz¹tku roku szkolnego przechodz¹
odpowiedni sprawdzian umiejêtnoœci
p³ywackich, pozwalaj¹cy nam podzieliæ
dzieci na grupy pocz¹tkuj¹ce i
zaawansowane. W pierwszym przypadku proces nauki p³ywania rozpoczynamy
od oswajania ze œrodowiskiem wodnym
oraz sukcesywnego wprowadzania
elementów nauki p³ywania stylem
grzbietowym oraz dowolnym.
Wiêkszoœæ zajêæ w przypadku tych
grup odbywa siê na p³ytkiej wodzie z
wykorzystaniem atrakcyjnego sprzêtu
p³ywackiego typu: deski , rury , pi³ki
itp. Dzieci i m³odzie¿ z grup zaawansowanych maj¹ zajêcia doskonal¹ce style
p³ywackie na g³êbokiej wodzie z
wykorzystaniem elementów p³ywania
korekcyjnego. Polega ono na odpowiednim przyjêciu symetrycznych lub
asymetrycznych pozycji p³ywackich
dostosowanych do rodzaju i zaawansowania wady.
Po roku wspólnej pracy dzieci i
m³odzie¿ maj¹ okazjê pochwaliæ siê
osi¹gniêtymi sukcesami , bior¹c udzia³
w zawodach p³ywackich Dzia³u Gimnastyki Korekcyjnej. Dla najm³odszych
uczestników z klas I i II s¹ to g³ównie
gry i zabawy prowadzone w formie
sztafety. Dla najlepszych istnieje
mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej
formy i kondycji pokonuj¹c jedn¹
d³ugoœæ basenu na plecach lub brzuchu
z pomoc¹ wybranego sprzêtu p³ywackiego. Dzieci starsze bior¹ udzia³ w
zawodach p³ywackich przeprowadzanych zawsze zgodnie z ceremonia³em sportowym. Jest to dla nich okazja
nie tylko do dobrej zabawy, ale te¿ do
sprawdzenia swoich umiejêtnoœci i
porównania siê z innymi zawodnikami
w tej samej kategorii wiekowej.
Z naszych badañ i obserwacji wynika , i¿ wœród wad wspó³istniej¹cych ze
skolioz¹ najlepszej korekcji ulegaj¹ plecy
okr¹g³e , odstaj¹ce ³opatki , klatki
lejkowate. W du¿ej czêœci ustêpuj¹
przykurcze w stawach barkowych i
biodrowych, zmniejszeniu ulegaj¹ przykurcze miêœni kulszowo - goleniowych,
piersiowych i miêdzy¿ebrowych. Z
wywiadów przeprowadzonych z dzieæmi
i rodzicami wynika jasno , i¿ œrodowisko
wodne lepiej motywuje dzieci i m³odzie¿
do systematycznego wysi³ku. Wykazuj¹
W KRAKOWIE
ZDROWIE W KRAKOWIE
Bezp³atny informator
zdrowie – uroda
ul. Przewóz 2a
30-716 Kraków
zabawiæ siê w psychologa i lepiej siebie poznaæ
co dalej ?
Redakcja:
tel. 012 269 90 30
tel./fax: 012 262 95 56
e-mail:
[email protected]
kiedy bêdziemy wiêcej o sobie wiedzieæ, zdecydujemy o korektach swoich
zachowañ
W sytuacjach trudnych, kryzysowych (i myœlê tu nie tylko o
globalnym kryzysie, ale o problemach
w rodzinie, pracy, w chorobie) szczególn¹ rolê odgrywaj¹ nasze utrwalone
przyzwyczajenia, postawy, cechy
osobowoœci, z których nie wszystkie
okazuj¹ siê przydatne. Na szczêœcie
wiêkszoœæ z cech niekorzystnych
mo¿emy modyfikowaæ.
Tak¹ cech¹ jest wewn¹trzsterownoœæ. Osoba wewn¹trzsterowna,
zawsze uwa¿a, ¿e w³aœciwie niemal
wszystko zale¿y od niej samej; nie
kieruje siê zewnêtrznymi naciskami,
ma w sobie „centrum decyzyjne”, jest
sobie sterem, ¿eglarzem i okrêtem.
Ktoœ, kto ma mniej nasilon¹ tê cechê
JaNina Nowakowska
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Jestem dobra na ka¿dy kryzys
w rodzinie
w pracy
w chorobie
tel. 0602 480 887
012 625 00 25
[email protected]
jest bardziej podatny na wp³ywy
zewnêtrzne; poddaje siê zaistnia³ym
sytuacjom i trzyma siê zdania innych.
Istotne jest, ¿e ka¿dy posiada tê
sprzyjaj¹c¹ cechê w jakimœ wymiarze/mo¿na to zmierzyæ testem/. Wa¿ne
jest, by odkryæ tê mo¿liwoœæ, i traktowaæ
j¹ jako swoj¹ wielk¹ szansê, pielêgnowaæ
j¹ i æwiczyæ, w ka¿dej trudnej sytuacji z
niej korzystaæ – mo¿e siê okazaæ, ¿e w
ten sposób z osoby uzale¿nionej od
zewnêtrznych nacisków, staniemy siê
bardziej aktywni – przejmiemy
sterowanie sob¹ i poczujemy siê bardziej
wartoœciowi.
Moje doœwiadczenia w prowadzeniu
grup wsparcia dla osób nie radz¹cych
sobie z sytuacjami trudnymi, pozwalaj¹
mi s¹dziæ, ¿e du¿o mo¿na zmieniæ w ich
zachowaniu. Prostym przyk³adem mo¿e
byæ fakt , ¿e osoby wczeœniej ma³o
aktywne, zachêcone do realizacji
nietrudnych zadañ, np. kiedy jako
pacjenci kliniki, w której pracowa³am
utyskiwali na warunki pobytu, zachêcani
przeze mnie, by coœ z tym zrobiæ,/
chocia¿by zg³osiæ pielêgniarce
oddzia³owej, ¿e brakuje ¿arówki w
³azience/ przekonywali siê, ¿e ich
interwencja by³a skuteczna. Dalej
mog³am pracowaæ nad ich postêpami
w budowaniu bardziej optymalnych
dzia³añ.
Najmniejszy sukces daje poczucie
w³asnej wartoœci jest buduje samoocenê.
To jej poziom sprawia, czy czujemy siê
pewnie, czy zawsze wycofujemy siê z
gry , bo zak³adamy, ¿e ka¿dy inny jest
od nas lepszy, nie mamy do siebie
zaufania.
Cechami, wa¿nymi w radzeniu sobie
z sytuacjami trudnymi s¹ tak¿e: postawa
pozytywna, z któr¹ nie przychodzimy
na œwiat, musimy nad ni¹ pracowaæ
kontroluj¹c myœlenie - odrzucaæ myœli
negatywne/ „wszystko mi siê nie udaje,
z tego nic nie bêdzie”/, które jest
powodem niskiej samooceny i nie mo¿e
nam pomóc. Negatywna myœl powinna
byæ szybko odrzucona i wrêcz zamieniona na pozytywn¹/”muszê skupiæ siê
na tym, co kolejno powinienem zrobiæ”,
„postaram siê wypocz¹æ i spróbowaæ to
za³atwiæ”/. Konsekwentnie pos³uguj¹c
siê schematem poznaæ, a potem
zmieniaæ.
Warto dodaæ, ¿e ludzie ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ sposobami radzenia sobie
w trudnych sytuacjach. Bior¹c to pod
uwagê, warto odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytanie:
jak ja radzê sobie z problemem ?
odpowiedŸ:
• wpadam w panikê i wolê siê zaj¹æ
innymi sprawami ?
• rzucaj¹c siê na zadania ³atwiejsze
pomijam problem?
• uciekam w sen?
one wiêkszy zapa³ do te j formy zajêæ ,
gdy¿ s¹ one dla nich przyjemniejsze i
ciekawsze ni¿ na sali gimnastycznej.
Nale¿y jednak pamiêtaæ , ¿e nigdy zajêcia
na p³ywalni nie zast¹pi¹ æwiczeñ i
odwrotnie - æwiczenia nie zast¹pi¹
p³ywania.
Æwiczenia p³ywackie s¹ ogólnorozwojowe i wp³ywaj¹ na poprawê wydolnoœci organizmu oraz na wzmocnienie
miêœni ca³ego cia³a. Æwiczenia gimnastyczne zaœ daj¹ mo¿liwoœæ zastosowania
pozycji izolowanych i dotarcia wybiórczo
do os³abionych czy przykurczonych
miêœni i wiêzade³.
Tak wiêc podsumowuj¹c, najkorzystniejsz¹ form¹ terapii dla dzieci zagro¿onych wad¹ postawy czy skolioz¹ jest
systematyczne uczestnictwo w obydwu
prezentowanych formach ruchowych.
ZDROWIE
Przygotowaæ siê na kryzys?
Jak to zrobiæ?
Zdrowie
psychologia
Czy cokolwiek ode mnie zale¿y ?
Kierownik Dzia³u
Gimnastyki Korekcyjnej
mgr Ilona Barañska
specjalista psychologii
klinicznej
JaNina Nowakowska
• oddajê siê marzeniom o tym jak sprawy same siê rozwi¹¿¹?
• staram siê wiêcej siê o tym dowiedzieæ, ¿eby móc lepiej dzia³aæ ?
• pasjonuje mnie problem, traktujê go
jak wyzwanie i uwa¿am, ¿e to mnie
pozytywnie doœwiadcza i stajê siê przez
to bardziej wartoœciowym cz³owiekiem?
Ludzie, którzy z ró¿nych powodów
s¹ ma³o pewni siebie, zdani na los,
czêsto maj¹ trudnoœci w podejmowaniu
decyzji i pozostaj¹ w tyle, nie dbaj¹ o
postawê pozytywn¹ wobec œwiata,
dodatkowo u¿ywaj¹ nieskutecznych
strategii radzenia sobie z problemami,
u których pojawia siê poczucie bezradnoœci, obni¿enie nastroju, depresja,
czêsto najmniejszy problem ich przerasta i nie s¹ sobie w stanie pomóc.
Interwencja specjalisty jest w tym
przypadku niew¹tpliwie wskazana.
Jest jednak wiele osób, które
czerpi¹c najpierw podstawow¹ wiedzê
psychologiczn¹, same rozwi¹zuj¹ swoje
problemy i w³aœnie o to chodzi.
JaNina Nowakowska
specjalista psychologii klinicznej
Dzia³ reklamy - zg³oszenia:
tel. 602 155 804
tel./fax: 012 262 95 56
e-mail:
[email protected]
Druk:
Drukarnia Kraków
www.drukarniakrakow.pl
Zdrowie w Krakowie. Bezp³atny informator
zdrowie – uroda.
Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz
2, 30-716 Kraków.
Redaktor naczelny: Beata Mazurek.
Druk: Drukarnia Kraków.
Adres redakcji: Zdrowie w Krakowie,
ul. Przewóz 2a, 30-716 Kraków.
Redakcja: tel./fax: 012 262 95 56, e-mail:
[email protected]
Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych, oraz zastrzega
prawo do ich przeredagowania
i skracania.
Redakcja nie odpowiada za treϾ
zamieszczanych og³oszeñ.
Rozpowszechnianie materia³ów
redakcyjnych bez zgody wydawcy
jest zabronione.
12
Zdrowie w Krakowie
Nr 4
www.zdrowiewkrakowie.info
CIEKAWOSTKI
NASZE ZDROWE MA£E CENY
GDÓW
ul. M³yñska 1
tel. 012 251 47 48
czynne:
pn. - pt. 7.00 - 20.00
sobota 7.00 - 14.00
KRAKÓW
MYŒLENICE
ul. Wys³ouchów 30a
tel. 012 654 09 86
ul. Niepodleg³oœci 8
tel. 012 271 01 77
czynne:
pn. - pt. 8.00 - 20.00
sobota 8.00 - 15.00
czynne:
pn. - pt. 8.00 - 20.00
sobota 8.00 - 15.00
www.rumianki.com.pl
KARTA STA£EGO PACJENTA !
Alveo – moc natury
Od kilku lat mo¿na ju¿ tak¿e w Polsce zakupiæ kanadyjski
preparat zio³owy ALVEO.
J
est to kompozycja 26 zió³, które dzia³aj¹
kompleksowo na poszczególne narz¹dy
stymuluj¹c pracê ca³ego organizmu:
– Preparat wzmacnia pracê serca, reguluje
ciœnienie, przywraca sprê¿ystoœæ œcian naczyñ
krwionoœnych, obni¿a poziom negatywnych
frakcji cholesterolu we krwi.
– Zapewnia lepsze dotlenienie komórek
mózgowych, a tym samym lepsz¹ koncentracjê, dzia³a antystresowo.
– Reguluje funkcjê ca³ego uk³adu trawiennego poprzez optymalizacjê sk³adu i iloœci
soków ¿o³¹dkowych, reguluje poziom cukru,
harmonizuje pracê w¹troby i woreczka ¿ó³ciowego, stymuluje pracê nerek.
– Dzia³a antyreumatycznie i zapobiega powstawaniu artretyzmu, przyspiesza i reguluje
przemianê materii, obni¿a poziom substancji
toksycznych w organizmie.
– Powoduje szybsze wydzielanie kwasu mlekowego z miêœni i serca i lepsze od¿ywianie
wszystkich tkanek.
– Dzia³a tonizuj¹co i immunomoduluj¹co,
posiada dzia³anie przeciwalergiczne, przeciwzapalne, antybakteryjne i antywirusowe. Ma
dzia³anie rewitalizuj¹ce i remineralizuj¹ce.
Zawiera ca³¹ gamê antyoksydantów, które
zwalczaj¹ wolne rodniki.
– Zapewnia równowagê biochemiczn¹, stymuluje prawid³owy rozwój komórek, przyspiesza
procesy gojenia i regeneruje wszystkie tkanki,
opóŸnia procesy starzenia poprzez stymulacjê
produkcji naturalnego koenzymu Q10 przez
nasz organizm. Wzmacnia potencjê i p³odnoœæ.
Sk³ad chemiczny naturalnych sk³adników Alveo:
• Witaminy:
A, B1, B2 (ryboflawina), B6, B12, C,
P, K1, E
• Makroelementy:
¿elazo, wapñ, magnez, cynk, mangan,
sód, potas, fosfor, krzem (w tym ³atwo
absorbowalny krzem), polisacha-rydy,
kwasy organiczne, enzymy roœlinne,
aminokwasy, proteiny, jod, jodki,
przeciwutle-niacze i zmiatacze wolnych
rodników, zwi¹zki odtruwaj¹ce (detoksyfikacyjne), sole mineralne, inhibitory,
beta-karoteny, izoflawony: genisteina,
biochanina (antyoksydanty), flawonidy
(zwalczaj¹ wolne rodniki), glikozydy
(pobudzaj¹ bezpoœrednio pracê skurczowo-rozkurczowo miêœnia sercowego)
Dariusz G³ód
tel. (0-12) 681-34-79,
tel. kom. 0602 608-302
e-mail: [email protected]
www.mlm.glod.pl
Gabinet Kosmetyczny
Jola
Zaprasza i poleca:
Alqvimia - 100% naturalne
kosmetyki i aromaterapiê
mezoterapiê bezig³ow¹
filldermê - wype³nianie zmarszczek
zabiegi wybielaj¹ce
Fale radiowe RF-lifting skóry
i modelowanie sylwetki
depilacjê laserow¹
mikrodermabrazjê diamentow¹
kawitacjê - sonoforezê
masa¿e stemplami zio³owymi,
gor¹cymi kamieniami, szklanymi
kulami
tipsy, pedicure, manicure
solarium,
saunê
Nowoczesne zabiegi w po³¹czniu
z 20-letnim doœwiadczeniem s¹
gwarancj¹ zadowolenia i satysfakcji
korzystaj¹cych z naszych us³ug.
Bochnia ul. Œwiêtokrzyska 10a
tel. 014 611 72 65

Podobne dokumenty