ST. LAWRENCE

Komentarze

Transkrypt

ST. LAWRENCE
ST. LAWRENCE
HOME of HOPE
HOME
of
HOPE
NEWS
Restoring hope in chidren
KWIECIEÑ 2011
Wielkanoc-Nowe ¿ycie.
„Zmartwychwsta³ Pan i my
tak¿e zmarwtychwstaniemy”!
Tutaj w „Domu Nadziei”, w
naszej codziennej pracy,
spotykamy siê bardzo czêsto z
wieloma „£azarzami”, którzy to
jeszcze tkwi¹ uwiêzieni w
swoich grobach bezdomnoœci.
Brudni i pokryci ³achmanami,
niczym z³e duch
przemierzaj¹ ciemne
zak¹tki i œmietniska
Lusaki. Resztkami
t r z e Ÿ w o œ c i
przyt³oczonej
o g r o m n y m
k a m i e n i e m
uzale¿nienia i
skrajnej samotnoœci,
c z e k a j ¹ n a
Przyjaciela, który
wyrwie ich z grobu i przywróci do ¿ycia.
Ka¿dym razem jednak, gdy uda nam siê
wyrwaæ kolejne dziecko z „kleszczy” ulicy,
jesteœmy œwiadkami kolejnego
zmartwychwstania, kolejnego wyjœcia z grobu i
powrotu do ¿ycia!
Pos³uszni Jezusowi, niczym ludzie z
historii £azarza, odsuwamy grobowy g³az
bezdomnoœci, a On swoj¹ ³ask¹ wyprowadza
naszych przyjació³ z beznadziejnej ciemnoœci i
wiedzie do nowego ¿ycia!
W tych w³aœnie dniach œwiêtujemy
zwyciêstwo ¯ycia nad œmierci¹! Pragniemy
dzieliæ siê z Wami nasz¹ wielk¹ radoœci¹, bo
oto dziêki Waszej pomocy wiele kamieni
grobowych zosta³o usuniêtych i wielu
„£azarzy” powróci³o do ¿ycia!
Niech Radoœæ Zmartwychwstania bêdzie
dla Was mocnym fundamentem Nadziei, któr¹
mamy w Chrystusie i niezbitym dowodem
tryumfu ¯ycia!
Co nowego?
St. Lawrence Home of Hope
P..O.Box 50164
KAMWALA SOUTH
Lusaka, ZAMBIA
tel. +260/978694658
www.domnadziei.com
SÙOWO:
“Albowiem jak
przez
nieposùuszeñstwo
jednego czùowieka
wszyscy stali siæ
grzesznikami, tak
przez
posùuszeñstwo
Jednego wszyscy
stanà siæ
sprawiedliwymi”.
Rz 5, 19
„Samochód Nadziei” ju¿ przemierza ulice
Lusaki i nawet najbardziej odleg³e zak¹tki Zambii.
W ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy pokonaliœmy
ponad 6 tys. kilometrów!
Trzy minione miesi¹ce przynios³y wiele zmian
w sk³adzie naszej rodziny: powitaliœmy 11 nowych
ch³opców w naszych progach; 7 naszych
podopiecznych powróci³o do swoich rodzin; 4
wróci³o „na ulicê”.
Obni¿y³a siê nam tak¿e œrednia wieku, bo
wiêkszoœæ nowych ch³opców to jeszcze dzieci w
wieku od 9 do 11 lat. Dziêki temu w domu jest
weso³o! Na dzieñ dzisiejszy dajemy schronienie i
pomoc 43 ch³opcom.
Dziêki ofiarnoœci naszych Przyjació³ mogliœmy
zainstalowaæ nagrzewane s³oñcem bojlery.
Nikogo nie trzeba ju¿ zachêcaæ do
k¹pieli, a wrêcz przeciwnie,
niejednokrotnie
m u s i m y
wyci¹gaæ
ch³opców
spod
prysznica!
„Fundacja ASANTE” przes³a³a nam ca³¹
górê przyborów do rysowania i malowania. W
najbli¿szych dniach zaczniemy wiêc odkrywaæ
artystyczne talenty naszych ch³opców!
Grupa „Maitri” z Torunia ju¿ po raz drugi
przes³a³a nam dwa worki ubrañ dla ch³opców.
Ostatnia przesy³ka, która dotar³a do nas kilka dni
temu, bardzo nam siê przyda na zbli¿aj¹c¹ siê
„zambijsk¹ zimê”!
Ju¿ w najbli¿szy wtorek (26-04) rozpoczniemy
kopanie fundamentów pod budowê czterech
nowych pokoi dla naszych ch³opców! Dziêki
ofiarnoœci parafian z St. Joseph Parish w Maison
City z USA, mamy ju¿ 30 tys. USD na ten cel!
Mo¿emy wiêc rozpocz¹æ budowê. Do zakoñczenia
tego przedsiêwziêcia potrzebne bêdzie nam
jeszcze dodatkowe 11 tys. USD.
Cieszymy siê, ¿e ju¿ niebawem dla naszych
podopiecznych nastanie koniec spania na
pod³odze!
Jak zawsze z dog³êbn¹ wdziêcznoœci¹ i
pokor¹ dziêkujemy Wszystkim, którzy wspieraj¹
„nasz¹ rodzinê” swoimi modlitwami i ofiarami!
Dziêkujemy za Wasz¹ przyjaŸñ i sympatiê!
Pamiêtamy o Was w naszych codziennych
modlitwach! Z Bogiem!
W imieniu wychowanków i
wychowawców „Domu Nadziei”:
Br. Jacek Rakowski M.Afr.

Podobne dokumenty