Psychologia społeczna i religii - D.Podgórska

Komentarze

Transkrypt

Psychologia społeczna i religii - D.Podgórska
Nazwa przedmiotu:
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA I RELIGII
Imię i Nazwisko
Wykładowcy
(z tytułem nauk.):
dr hab. prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik
Liczba godzin w
roku
20 godz.
Liczba ECTS
4 ECTS
Ważniejsze
zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wybrana
literatura:
Przedmiot zainteresowań i rozwój psychologii społecznej jako nauki.
Społeczeństwa i społeczności.
Poziomy organizacji społecznej z perspektywy psychologicznej jednostki.
Interakcje a zachowania społeczne.
Czy istnieje psychologia społeczeństw?
Struktura i kształtowanie postaw jako przedmiot psychologii społecznej.
Stereotypy i uprzedzenia społeczne.
Psychospołeczna analiza kształtowania się stosunku do Obcego / Innego.
Osiąganie koherencji w postawach społecznych: ksenofobia, szowinizm,
tolerancja, solidarność, fascynacja. Skutki społeczne i indywidualne postaw
skrajnych.
10. Mechanizmy zmian stereotypów społecznych i ich znaczenie w
wielokulturowym świecie.
11. Jednostka a grupa społeczna.
12. Dynamika procesów grupowych. Fazy rozwoju grupy.
13. Interakcje w grupie, rodzaje struktur grupowych i rodzaje przywództwa.
14. Postawa religijna z punktu widzenia psychologii.
15. Przeżycie religijne i kult religijny a doświadczenia społeczne jednostki –
analiza sytuacji społecznych w życiu religijnym.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1999.
Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna: serce i umysł,
Gdańsk 2001.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2008.
Chlewiński Z. red., Psychologia religii, Lublin, 1983.
Głaza S. red. Podstawowe zagadnienia psychologii religii, Kraków 2006.
Hewstone M., Macrae C.N., Stangor Ch., Uprzedzenia i stereotypy społeczne,
Gdańsk 1999.
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa
2002.
Zasępa E., Personalny wymiar religijności w strukturze osobowości, „Roczniki
Psychologiczne” 5/2002.
Zimbardo Ph., Ruch F., Psychologia i życie, Warszawa 1998.
Zohar D., Marschall I., Inteligencja duchowa najwyższa z inteligencji, Poznań
2000.

Podobne dokumenty