bezdomność - opsinfo.pl

Transkrypt

bezdomność - opsinfo.pl
BEZDOMNOŚĆ
____________________________________________________________________
PODSTAWA PRAWNA
____________________________________________________________________
art.6 pkt 8, art. 48 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2014r
(Dz.U.2015.163.j.t z późniejszymi zmianami)
____________________________________________________________________
CZYM JEST BEZDOMNOŚĆ ?
____________________________________________________________________
Bezdomność to jedno z najgroźniejszych zjawisk, które spowodowane jest
wieloma czynnikami: społecznymi, psychologicznymi, prawnymi jak również
związanymi z patologią i chorobami.
Należy nadmienić, że coraz częściej na przyczynę bezdomności składa się kilka
czynników nakładających się na siebie np. bezrobocie i podążający za nim
alkoholizm, a w konsekwencji rozpad rodziny i eksmisja.
Ustawa o pomocy społecznej określa osobę bezdomną jako osobę
niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w
rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu
mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości
zamieszkania.
____________________________________________________________________
POMOC DLA BEZDOMNYCH
____________________________________________________________________
Osoby bezdomne przebywające na terenie Miasta i Gminy Pleszew
wymagające schronienia kierowane są do Schroniska dla Bezdomnych
prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta mieszczące się w
Pleszewie, ul. Piaski 41.
W sprawie skierowania należy zgłosić się do pracownika socjalnego tutejszego
Ośrodka – Marcina Wegnera, pok 24.
należy nadmienić, że osoby bezdomne mające ostatnie miejsce zameldowania na
stałe w gminie Pleszew uzyskują skierowanie w formie decyzji administracyjnej,
wydanej przez tutejszy Ośrodek.
Natomiast osoby bezdomne z innych gmin otrzymują skierowania w formie decyzji
wydanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z gminy, gdzie osoby te posiadają
ostatnie zameldowanie na stałe.
Osoba bezdomna może skorzystać z pomocy w formie w formie schronienia,
niezbędnego ubrania osobie potrzebującej oraz jednego ciepłego posiłku dziennie,
którego własnym staraniem nie jest w stanie zapewnić.
Pomoc ta jest przyznawana zgodnie z ustawa o pomocy społecznej, po
przeprowadzeniu wywiady środowiskowego.
Do udzielenia powyższych form pomocy zobowiązane jest Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta prowadzące powyższe schronisko, na podstawie umowy z
Urzędem Miasta i Gminy Pleszew.
Schronisko przygotowane jest do przyjęcia 41 osób, w razie konieczności,
szczególnie w okresie zimowym dysponuje dodatkowymi 4 miejscami.
Ponadto osoby bezdomne w razie potrzeb korzystają w tutejszym Ośrodku z
pomocy finansowej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby lub pomocy w formie
wykupienia leków.
____________________________________________________________________
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ
__________________________________________________________________
Marcin Wegner – Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pleszewie
tel. 62 7422 – 738 wew. 143
e -mail [email protected]
Informacje o przebywaniu, koczowaniu osób bezdomnych np. na klatkach
schodowych, piwnicach, pustostanach lub innych miejscach niemieszkalnych
prosimy niezwłocznie zgłaszać. Sygnały te są bardzo cenne, czasem dzięki takim
informacją można uratować życie ludzkie.
Ważne telefony:
- Schronisko dla Bezdomnych w Pleszewie
tel. (62) 7421-842
e mail [email protected]
- Straż Miejska w Pleszewie
tel. (62) 7428-333
- Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. (62) 7429-200 lub 997
tel.
(62) 7428-364
tel.
(62) 7421-982
tel/fax (62) 62 7422-738
e mail [email protected]

Podobne dokumenty