Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Strona internetowa
Znak sprawy 8/2016
Elbląg, 2016-05-18
Do wszystkich uczestników postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w
postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 209 000 euro, na dostawę aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu
Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z przystosowaniem
pomieszczeń do jego montażu i uruchomienia oraz z przeprowadzeniem szkolenia w
zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego oraz pracowników
obsługi technicznej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
02.03.2016, numer ogłoszenia 2016/S 043-070792., dokonał w dniu 18.05.2016 r. wyboru
oferty najkorzystniejszej.
Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał:
Ofertę Nr 2
Adam Lukaszewicz,
medizintechnik lukaszewicz,
Dueppeler str.18,
42107 Wuppertal,
Niemcy
cena oferty netto:1 125 000,00 ,-zł
cena oferty brutto:1 233 300,00, -zł
Zamawiający dokonał wyboru ofert z największą liczbą punktów otrzymanych wg
kryteriów określonych w SIWZ:
1) cena – 85 %,
2) parametry techniczne – 15%.
Łącznie – 100%
Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz
ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta Nr 1
MEDITECH Sp z o.o., ul. Wirowiska 6, 62- 052 Komorniki
- Kryterium cena: 5 x 95,41 pkt. x 85% = 405,49 pkt.
- Kryterium parametry techniczne: 5 x 78 pkt. x 15 % = 58,50 pkt.
Łącznie: 463, 99 pkt.
1
Oferta Nr 2
Adam Lukaszewicz, medizintechnik lukaszewicz, Dueppeler str.18, 42107 Wuppertal,
Niemcy
- Kryterium cena: 5 x 100 pkt. x 85% = 425 pkt.
- Kryterium parametry techniczne: 5 x 72 pkt. x 15 % = 54 pkt.
Łącznie: 479,00 pkt.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 zawiadamia zgodnie z
art. 92 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, że
umowa w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy P.z.p może być
zawarta po dniu 02.06.2016r. - podstawa art. 94 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy.
2

Podobne dokumenty