Kryteria oceny: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały

Transkrypt

Kryteria oceny: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały
Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów:
Lp.
1
2
Nazwa kryterium
Cena
Doświadczenie
Znaczenie kryterium (w %)
60
40
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone w następujący sposób:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie
wykazu zrealizowanych usług.
Przez kryterium „Doświadczenie” Zamawiający rozumie udokumentowane (należy przedstawić
referencje) samodzielne wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 4 usług w zakresie
przygotowania „wirtualnego spaceru” (multimedialnego serwisu internetowego stworzonego na bazie
panoramicznych zdjęć). Wykonane serwisy powinny spełniać następujące wymagania:
a) panoramy były w technologii flash (nie jest to wymagane dla wersji na nośniku zewnętrznym np.:
DVD, pendrive, itp.).
b) wysokość panoram wynosiła co najmniej 3000 pikseli.
c) wielkość panoram wynosiła co najmniej 1,5 MB.
d) zdjęcia były w technice HDR.
Punkty zostaną obliczone w następujący sposób:
Ilość
udokumentowanych
usług na podstawie
przedstawionych
referencji
Liczba przyznanych
punktów
4
5-8
9-
10
20
40

Podobne dokumenty