ATEST HIGIENICZNY HK/B/0638/0u200s

Transkrypt

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0638/0u200s
\ARODO\1'}'.INSTYTUTZDRO\\-IA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWYZAI<N-ADHIGIENY
NATIONALINSTITUTEOF PUBLICHEALTH
_ NATIONALINSTITUTEOF HYGIENE
ZAKLADHIGIENY
KOMUNALNEJ
D E P A R T M E N TO F E N V I R O N M E N T A H
L YGIENE
24 Chocimska 00-791Warsaw o Phone(22) 5421354;(2\ SaZBa9 o Fax (22) 5421287o e-mail: [email protected]
ATEST HIGIENICZNY HK/B/0638/0u200s
H Y G I E N I CC E R T I F I C A T E
ORYGINAL
wyrób/ product. Pro-universal
(PRo-uNlv,spRo-uNlv,G2G-uNlv,
GRAN-UNlv)
potasu,metakrzemian
producenta
Zawieralqcy
/ containing.wodorotlenek
sodui inneskladniki
wg dokumentacji
Pzeznaczonydo / destined. czyszczenia,
odtluszczania
idezodoryzacjiskraplaczy,parownikówisystemów
klimatyzacyjnych
i chtodniczych;
do stosowaniawewn4trzi na zewnEtrz
budynków;do stosowaniaw budynkachmieszkalnych,
publicznej
uzytecznoSci
oraz pomieszczeniachprodukcji
Wymienionywyzejproduktodpowiadawymaganiomhigienicznym
przyspe.lnieniu
nastqpujqcych
warunków/ is acceptableaccordingto hygieniccriteriawith the followingconditions:
Na opakowaniunalezyumie5cióetykietqw jgzykupolskim,zawiera¡qcq
zaleceniadotyczqce
Srodkówostroznoéci
wg kartycharakterystykiwyrobu,
przepisami
zgodniez obowi4zujqcymi
prawnymi.
Wyróbprzechowywaó
w miejscuniedostgpnym
dla dzieci
Wyróbtylkodo profesjonalnego
stosowania
Wytwórca
/ producer.
Diversitech
6650
Sugarloaf
Parkway
Suite100
Duluth.cA 30097.USA
Niniejszydokumentwydanona wniosek/ this certificateissuedfor
CASTEL
ENGINEERTNG
POLSKA
Sp.z o o
21-030
Motvcz
:::4
l.<. .-j;V:1.=-'
Atest mo2e byó zmieniony lub uniewa2nionypo przedstawieniustosownych dowodów
przez którEkolwiek strong. Niniejszy atest traci wa2noéó po 2014-05-0g
lub w przypadkuzmian w recepturzealbo w technologiiwytwarzaniawyrobu.
The certificatemay be corrected or cancelledafter appropriatemotivation.
The ceÉificateloses its validity after 2014-05-0g
or in the case of changes in composition or in technology of production.
Datawydaniaatestuhigienicznego:
B maja 2009
The dateof issueof the certificate: 8th May
2009
Reprodukowanie,
fotografowanie,
kopiowan¡e,
skanowan¡e,
digitalizacja
AtestuHigienicznego
w celachmarketingowych
bez zgodyNlZp-pZHjest zabronione.
www.pzh.gov.pl
Kierownik
Zakladu Higieny Komunalnej
7/,r-r->t-'
úr Bozen{Krooulska

Podobne dokumenty