INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Transkrypt

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Data wejścia w życie:
.............................................................
Podpisy osób zatwierdzających instrukcję:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Daty wejścia w życie aktualizacji:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
SPIS TREŚCI
I. KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO .................................................... 5
I.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ........................................................................................................... 5
I.2. CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ .................................... 11
I.3. CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI FORMALNO-PRAWNE USŁUG
DYSTRYBUCJI ŚWIADCZONYCH PRZEZ RWE STOEN OPERATOR........................................... 11
II.
PRZYŁĄCZANIE ORAZ PLANOWANIE ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ RWE
STOEN OPERATOR ................................................................................................................................. 14
II.1. ZASADY PRZYŁĄCZANIA........................................................................................................... 14
II.2. ZASADY WZAJEMNEGO POŁĄCZENIA SIECI DYSTRYBUCYJNYCH RÓŻNYCH
OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ..................................................................... 21
II.3. ZASADY ODŁĄCZANIA, WSTRZYMYWANIA ORAZ WZNOWIENIA DOSTARCZANIA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ.................................................................................................................. 22
II.4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ WYTWÓRCZYCH, SIECI, URZĄDZEŃ
ODBIORCÓW, POŁĄCZEŃ MIĘDZYSTEMOWYCH, LINII BEZPOŚREDNICH ORAZ UKŁADÓW
I SYSTEMÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH....................................................................... 24
II.5. DANE PRZEKAZYWANE DO RWE STOEN OPERATOR PRZEZ PODMIOTY
PRZYŁĄCZONE I PRZYŁĄCZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ............................................... 58
II.6. ZASADY PLANOWANIA ROZWOJU I WSPÓŁPRACY W CELU SKOORDYNOWANIA
ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV Z SIECIĄ PRZESYŁOWĄ ..................................... 66
III.
EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ............................................................ 69
III.1. PRZEPISY OGÓLNE ..................................................................................................................... 69
III.2. PRZYJMOWANIE URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI DO EKSPLOATACJI .......................... 70
III.3. PRZEKAZANIE URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI DO REMONTU LUB WYCOFYWANIE
Z EKSPLOATACJI................................................................................................................................. 71
III.4. UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH Z OPERATOREM SYSTEMU
PRZESYŁOWEGO I OPERATORAMI SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ................................. 72
III.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWNA.......................................................................... 72
III.6. REZERWA URZĄDZEŃ I CZĘŚCI ZAPASOWYCH................................................................... 74
III.7. WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH.................................................................. 74
III.8. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ........................................................................... 75
III.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ............................................................................................ 75
III.10. PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH....................................................................... 75
III.11. WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC ......................................................... 76
IV.
BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO..... 77
IV.1. BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA SIECIOWA I AWARIA
W SYSTEMIE ........................................................................................................................................ 77
IV.2. BEZPIECZEŃSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ........................................................ 79
IV.3. WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ.................................................................................................................. 79
V.
WSPÓŁPRACA RWE STOEN OPERATOR Z INNYMI OPERATORAMI
I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIĘDZY OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI
A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU ......................................................................................................... 85
VI.
PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ RWE STOEN OPERATOR............ 87
VI.1. OBOWIĄZKI RWE STOEN OPERATOR .................................................................................... 87
VI.2. STRUKTURA I PODZIAŁ KOMPETENCJI SŁUŻB DYSPOZYTORSKICH OPERATORA
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO...................................................................................................... 88
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 2
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
VI.3. PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ........................................................ 90
VI.4. PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ............ 91
VI.5. UKŁADY NORMALNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ.................................................... 91
VI.6. PLANY WYŁĄCZEŃ ELEMENTÓW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ........................................... 92
VI.7. PROGRAMY ŁĄCZENIOWE ....................................................................................................... 94
VI.8. ZASADY DYSPONOWANIA MOCĄ JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZONYCH
DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ............................................................................................................ 95
VI.9. DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO RWE STOEN OPERATOR...................... 96
VII.
STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ RWE STOEN OPERATOR................................................................................. 98
VIII PARAMETRY JAKOŚCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WSKAŹNIKI JAKOŚCI
I NIEZAWODNOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ STANDARDY
JAKOŚCIOWE OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ............................................................... 99
VIII.1. PARAMETRY JAKOŚCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.................................................... 99
VIII.2. WSKAŹNIKI JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ....... 101
VIII.3. DOPUSZCZALNE POZIOMY ZABURZEŃ PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ................................................................................................................................ 103
VIII.4. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ......................... 107
IX. PLANOWANIE ROZWOJU I WSPÓŁPRACA W CELU SKOORDYNOWANIA ROZWOJU
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV ..................................................................................................... 109
IX.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE .............................................................................................................. 109
IX.2. PROCES PLANOWANIA ROZWOJU I WSPÓŁPRACA W CELU SKOORDYNOWANIA ROZWOJU SIECI
PRZESYŁOWEJ I SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV .................................................................................... 110
IX.3. ZAKRES POZYSKIWANIA I AKTUALIZACJI DANYCH I INFORMACJI .................................................... 111
IX.4. KRYTERIA OCENY PRAC ANALITYCZNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU SIECI PRZESYŁOWEJ I SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV REALIZOWANE JEST PRZEZ OSP ZGODNIE Z IRIESP...................................... 116
IX.5. PUBLIKACJA I UDOSTĘPNIANIE PLANU ROZWOJU I WYNIKÓW ANALIZ ROZWOJOWYCH.................... 116
BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI .................................................................................................................................... 117
A.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE................................................................................................... 118
A.1.
UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE.................................................................. 118
A.2.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY ................................................................. 118
A.3. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU BILANSUJĄCEGO I DETALICZNEGO 119
A.4.
WARUNKI REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY I UCZESTNICTWA W PROCESIE
BILANSOWANIA......................................................................................................................................... 121
A.5.
ZASADY KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ I OBIEKTOWEJ RYNKU DETALICZNEGO
ORAZ NADAWANIA KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH ........................................................................ 125
A.6.
ZASADY WSPÓŁPRACY OSDN Z RWE STOEN OPERATOR W ZAKRESIE
PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH DLA POTRZEB ROZLICZEŃ NA RYNKU
BILANSUJĄCYM ......................................................................................................................................... 127
B.
ZASADY ZAWIERANIA UMÓW DYSTRYBUCJI Z URDO ................................................... 130
C.
ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH
POMIAROWYCH ................................................................................................................................... 131
C.1.
WYZNACZANIE ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH POMIAROWYCH I
POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH. ...................................................................................................... 131
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 3
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
C.2. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH DLA MDD
URBSD (METODA DOBOWA) ..................................................................................................................... 134
D.
PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I
OBSŁUGI ODBIORCÓW....................................................................................................................... 140
D.1. WYMAGANIA OGÓLNE............................................................................................................. 140
D.2. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCĘ.................................................. 141
D.3. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW......................................... 142
E
ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO W OBSZARZE RYNKU DETALICZNEGO ...
......................................................................................................................................................... 143
F.
PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDAŻY ENERGII
ELEKTRYCZNEJ.................................................................................................................................... 146
F.1.
F.2.
OGÓLNE ZASADY POWIADAMIANIA............................................................................. 146
WERYFIKACJA POWIADOMIEŃ ...................................................................................... 146
G.
ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA I WERYFIKACJI STANDARDOWYCH
PROFILI ZUŻYCIA ................................................................................................................................ 148
H.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ...................................................................................... 194
I.
ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI ...................................................... 196
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ....................................... 198
I. OZNACZENIA SKRÓTÓW ................................................................................................................ 199
II. POJĘCIA I DEFINICJE..................................................................................................................... 203
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do
sieci dystrybucyjnej.
Formularz powiadomienia RWE Stoen Operator przez sprzedawcę w imieniu
własnym i URD, o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej.
Lista kodów którymi RWE Stoen Operator informuje sprzedawcę o wyniku
przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży energii elektrycznej.
Karty aktualizacji.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 4
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
I. KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
I.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
I.1.1.
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (zwany dalej RWE Stoen Operator) jako operator
systemu dystrybucyjnego wprowadza do stosowania niniejszą Instrukcję Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwaną dalej IRiESD), na podstawie zapisów
ustawy Prawo energetyczne.
I.1.2.
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego
posiadającego bezpośrednie połączenie z sieciami przesyłowymi (operator sytemu
dystrybucyjnego typu OSDp) prowadzi ruch, eksploatację i planowanie rozwoju
sieci, a także bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi w sieci, na której został wyznaczony operatorem systemu
dystrybucyjnego (zwaną dalej „siecią dystrybucyjną RWE Stoen Operator”),
zgodnie z niniejszą IRiESD.
I.1.3.
Niniejsza IRiESD spełnia w szczególności wymagania:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (Dz. U. z 2006r., nr 89,
poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie
aktami wykonawczymi,
b) koncesji RWE Stoen Operator Sp. z o.o. na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, udzielonej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DEE/41/13824/W/2/2007/BT,
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w dniu 29 maja
2007 r.,
c) decyzji Prezesa URE nr DPE-47-30(8)/13824/2007/BT z dnia 29 czerwca 2007
r. wyznaczającej RWE Stoen Operator do pełnienia funkcji operatora systemu
dystrybucyjnego na obszarze objętym koncesją,
d) określone w opracowanej przez operatora systemu przesyłowego (zwanego
dalej OSP) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (zwaną dalej
IRiESP),zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 30 grudnia 2010 roku
nr DPK-4320-1(16)/2010/LK,
e) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 wraz z późn. zm.),
f) taryfy RWE Stoen Operator.
I.1.4.
Uwzględniając warunki określone w IRiESD, OSD w celu realizacji ustawowych
zadań przyjmuje do stosowania instrukcje eksploatacji obiektów i urządzeń,
instrukcje ruchowe oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 5
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
I.1.5.
Niniejsza IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z sieci
dystrybucyjnych RWE Stoen Operator przez jej użytkowników oraz warunki i
sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, a także
bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi
w sieci RWE Stoen Operator, w szczególności dotyczące:
1) przyłączania urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń
odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich,
2) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną
infrastrukturą pomocniczą,
3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w
tym uzgadniania planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o
znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystąpieniu awarii,
4) współpracy między operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym w
zakresie koordynowanej sieci 110 kV i niezbędnego układu połączeń sieci oraz
zakresu, sposobu i harmonogramu przekazywania informacji,
5) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz
pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami,
6) parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych
obsługi użytkowników systemu,
7) wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej i
warunków, jakie muszą zostać spełnione dla jego utrzymania,
8) wskaźników charakteryzujących jakość i niezawodność dostaw energii
elektrycznej oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej,
9) zasad bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami
systemowymi.
I.1.6.
W zakresie procedur i zasad wykonywania czynności związanych z ruchem
sieciowym i eksploatacją sieci, postanowienia IRiESD dotyczą stacji
i rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych za których
ruch sieciowy jest odpowiedzialny RWE Stoen Operator, niezależnie od praw
własności tych urządzeń.
I.1.7.
Postanowienia IRiESD obowiązują następujące podmioty:
1) operatorów systemów dystrybucyjnych (typu OSDp i OSDn) przyłączonych do
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
2) wytwórców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
3) odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
4) przedsiębiorstwa obrotu,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 6
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
5) sprzedawców energii elektrycznej,
6) podmioty ubiegające się o przyłączenie (przyłączane) do sieci dystrybucyjnej
RWE Stoen Operator,
7) operatorów handlowych i handlowo-technicznych działających w imieniu
podmiotów wymienionych w powyższych podpunktach od 1) do 6).
Dodatkowo poniższe podmioty obowiązują również postanowienia IRiESP:
1) operatorów systemów dystrybucyjnych (typu OSDn),
2) podmioty korzystające z usług świadczonych przez OSP,
3) podmioty będące właścicielami urządzeń, instalacji i sieci zamkniętej 110 kV
(sieci koordynowanej przez OSP), bez względu na fakt czy do tych urządzeń
instalacji czy sieci są przyłączone urządzenia, instalacje lub sieci
użytkowników systemu i odbiorców,
4) podmioty określające warunki przyłączenia i dokonujące przyłączenia do sieci
o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym,
5) wytwórcy posiadający jednostki wytwórcze, za których dysponowanie mocą,
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, odpowiada OSP.
I.1.8.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych do niej,
operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za:
1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny,
z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej
i jakości jej dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego, w
obszarze koordynowanej sieci 110 kV,
2) eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący
niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
3) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy połączeń międzysystemowych w obszarze swego działania,
4) współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania
systemów elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a także
niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemów,
5) dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z
wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej,
przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV,
6) bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na
energię elektryczną z dostawami tej energii, oraz zarządzanie ograniczeniami
systemowymi,
7) zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz współpracę
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 7
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
z
operatorem
systemu
przesyłowego
elektroenergetycznego
w zakresie zarządzania przepływami energii elektrycznej w koordynowanej sieci
110 kV,
8) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej
podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i
niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii,
9) dostarczanie
użytkownikom
sieci
i
operatorom
innych
systemów
elektroenergetycznych,
z
którymi
system jest
połączony,
informacji
o warunkach świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu
siecią, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej
sieci,
10) umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez
odbiorców przyłączonych do sieci poprzez:
a) budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej
pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi,
zapewniającej
efektywną
współpracę
z
innymi
operatorami
i przedsiębiorstwami energetycznymi,
b) pozyskiwanie,
przechowywanie,
przetwarzanie
i
udostępnianie,
w uzgodnionej pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych
dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich
sprzedawcom i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz
operatorowi systemu przesyłowego,
c) opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich
standardowych profili zużycia, a także uwzględnianie zasad ich stosowania w
IRiESD,
d) udostępnianie danych dotyczących planowanego i rzeczywistego zużycia energii
elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zużycia dla
uzgodnionych okresów rozliczeniowych,
e) wdrażanie warunków i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz jej ich
uwzględnianie w IRiESD,
f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostępnianie do
publicznego wglądu w swoich siedzibach:
(i) aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi RWE Stoen
Operator zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
(ii) informacji o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na
obszarze działania RWE Stoen Operator,
(iii) wzorców
umów
zawieranych
z
użytkownikami
systemu,
w szczególności wzorców umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz
ze sprzedawcami energii elektrycznej,
11) współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy
opracowywaniu planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii
o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystąpieniu awarii,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 8
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
12) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć
związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię
elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej,
13) stosowanie się do warunków współpracy z operatorem systemu przesyłowego
elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV,
14) opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z
sąsiednimi
operatorami
systemów
dystrybucyjnych
oraz
współpracę
z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy opracowywaniu
normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV,
15) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej oraz współpracę z operatorem systemu przesyłowego
elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w utrzymaniu
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy koordynowanej sieci 110 kV.
I.1.9.
Koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV
oraz dysponowanie mocą przyłączonych do niej jednostek wytwórczych o mocy
osiągalnej równej 50 MW lub wyższej jest realizowane przez OSP, w sposób
zapewniający bezpieczną pracę systemu elektroenergetycznego i równe
traktowanie użytkowników systemu.
I.1.10.
Wykaz jednostek wytwórczych oraz elementów koordynowanej sieci 110 kV,
o których mowa w pkt I.1.9. jest zamieszczony w umowie przesyłowej zawartej
między RWE Stoen Operator i OSP.
I.1.11.
RWE Stoen Operator ponosi odpowiedzialność za skutki zaniechania działań lub
skutki swoich działań zgodnie z obowiązującym prawem.
I.1.12.
RWE Stoen Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniechania działań
lub skutki działań innych operatorów systemów elektroenergetycznych.
I.1.13.
IRiESD przestaje obowiązywać podmioty z datą łącznego spełnienia następujących
dwóch warunków:
1) odłączenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
2) rozwiązanie z RWE Stoen Operator umowy o świadczenie usług dystrybucji
lub umowy kompleksowej zawartej z właściwym sprzedawcą.
I.1.14.
RWE Stoen Operator udostępnia do wglądu IRiESD w swojej siedzibie oraz
zamieszcza ją na swoich stronach internetowych.
I.1.15.
IRiESD jak również wszelkie zmiany IRiESD podlegają zatwierdzeniu, w drodze
decyzji, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
I.1.16.
IRiESD oraz wszelkie jej zmiany wchodzą w życie z datą określoną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, w decyzji zatwierdzającej IRiESD lub jej zmiany.
I.1.17.
Data wejścia w życie IRiESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie tytułowej
lub na stronie tytułowej Karty aktualizacji.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 9
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
I.1.18.
W zależności od potrzeb, RWE Stoen Operator przeprowadza aktualizację
IRiESD. W szczególności aktualizacja jest dokonywana przy zmianie regulacji
prawa.
I.1.19.
Zmiana IRiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRiESD albo
poprzez wydanie Karty aktualizacji obowiązującej IRiESD.
I.1.20.
Każda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z użytkownikami
systemu.
I.1.21.
Karta aktualizacji zawiera w szczególności:
a) przyczynę aktualizacji IRiESD,
b) zakres aktualizacji IRiESD,
c) nowe brzmienie zmienianych zapisów IRiESD lub tekst uzupełniający
dotychczasowe zapisy.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dotychczasowymi postanowieniami IRiESD,
a zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygające są postanowienia zawarte w Karcie
aktualizacji.
Karty aktualizacji stanowią Załączniki do IRiESD.
I.1.22.
Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany według następującego
trybu:
a) RWE Stoen Operator opracowuje projekt nowej IRiESD albo projekt Karty
aktualizacji
i
publikuje
na
swojej
stronie
internetowej
http://www.rwestoenoperator.pl/,
b) wraz z projektem nowej IRiESD albo projektem Karty aktualizacji, RWE
Stoen Operator publikuje na swojej stronie internetowej komunikat,
informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji zmian IRiESD, miejscu i
sposobie nadsyłania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje.
I.1.23.
Okres przewidziany na konsultacje nie może być krótszy niż 14 dni od daty
opublikowania projektu nowej IRiESD albo projektu Karty aktualizacji.
I.1.24.
Po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje RWE Stoen Operator:
a) dokonuje analizy otrzymanych uwag,
b) w opracowywanej nowej wersji IRiESD albo Karty aktualizacji, uwzględnia w
uzasadnionym zakresie zgłoszone uwagi,
c) opracowuje Raport z procesu konsultacji, zawierający zestawienie otrzymanych
uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia,
d) przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia IRiESD albo Kartę aktualizacji
wraz z Raportem z procesu konsultacji.
I.1.25.
IRiESD lub Kartę aktualizacji przedłożoną do zatwierdzenia przez Prezesa URE
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 10
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
oraz Raport z procesu konsultacji, zawierający zestawienie otrzymanych uwag oraz
informacje o sposobie ich uwzględnienia, RWE Stoen Operator publikuje na
swojej stronie internetowej.
Zatwierdzoną przez Prezesa URE IRiESD lub Kartę aktualizacji wraz z informacją
o dacie wejścia w życie wprowadzanych zmian IRiESD, RWE Stoen Operator
publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia do publicznego wglądu
w swojej siedzibie.
I.1.26.
Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są
przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator lub korzystający z usług
świadczonych przez RWE Stoen Operator, są obowiązani stosować się do
warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji
określonych w IRiESD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
i ogłoszonej w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
IRiESD stanowi część umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
lub umowy kompleksowej.
I.2. CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
I.2.1.
Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umożliwia realizację dostaw energii
elektrycznej w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących
parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi
użytkowników systemu określonych w umowie o świadczenie usług dystrybucji
lub w umowie kompleksowej.
I.2.2.
RWE Stoen Operator na zasadzie równoprawnego traktowania oraz na zasadach i
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i IRiESD, świadczy usługi
dystrybucji, zapewniając wszystkim użytkownikom systemu, zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb w zakresie dostarczania energii elektrycznej.
I.2.3.
Świadczenie usługi dystrybucji odbywa się na podstawie umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej na
zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo Energetyczne wraz z aktami
wykonawczymi, IRiESD oraz taryfie RWE Stoen Operator zatwierdzonej przez
Prezesa URE.
I.3. CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI FORMALNO-PRAWNE
USŁUG DYSTRYBUCJI ŚWIADCZONYCH PRZEZ RWE STOEN OPERATOR
I.3.1.
Usługa dystrybucji energii elektrycznej obejmująca korzystanie z krajowego
systemu elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:
a) ciągłości dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 11
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
elektroenergetycznym oraz niezawodności jej dostarczania,
b) parametrów jakościowych energii elektrycznej.
I.3.2.
RWE Stoen Operator świadcząc usługę dystrybucji energii elektrycznej:
a) dostarcza energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi parametrami
jakościowymi i na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej,
b) instaluje, na własny koszt, układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu
przygotowanym przez odbiorcę oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w
przypadku podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV-VI,
zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, z
wyłączeniem wytwórców,
c) powiadamia odbiorców o terminach i czasie planowanych przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej w wymaganej formie,
d) niezwłocznie przystępuje do likwidacji awarii i usuwania zakłóceń w
dostarczaniu energii elektrycznej,
e) przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, sprzedawcy oraz podmiotowi
odpowiedzialnemu za rozliczanie niezbilansowania energii elektrycznej
dostarczonej i pobranej z systemu,
f) umożliwia wgląd do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię
elektryczną, a także do wyników kontroli prawidłowości wskazań tych
układów,
g) opracowuje, aktualizuje i udostępnia odbiorcom ich standardowe profile
zużycia energii elektrycznej,
h) opracowuje i wdraża procedury zmiany sprzedawcy.
I.3.3.
Przyłączenie podmiotu do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie do
sieci i po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci.
I.3.4.
RWE Stoen Operator ustala oraz udostępnia wzór wniosku o określenie warunków
przyłączenia; we wzorze wniosku dla podmiotu zaliczanego do II grupy
przyłączeniowej powinien być określony co najmniej taki zakres informacji, jaki
zawiera wzór wniosku ustalony przez OSP.
I.3.5.
Wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci urządzeń wytwórczych,
sieci innych operatorów elektroenergetycznych oraz urządzeń odbiorców określone
są w dalszej części instrukcji.
I.3.6.
Przepisy związane z przyłączeniem stosuje się odpowiednio w przypadku
zwiększenia, przez podmiot przyłączony do sieci, zapotrzebowania na moc
przyłączeniową lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów
technicznych pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączonego podmiotu oraz
ponownego przyłączenia odłączonego podmiotu.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 12
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
I.3.7.
Warunki przyłączenia są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o
przyłączenie do sieci.
I.3.8.
Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia.
I.4.
OGÓLNE STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
I.4.1.
RWE Stoen Operator świadczy usługi dystrybucji na zasadzie równoprawnego
traktowania wszystkich użytkowników systemu.
I.4.2.
W celu realizacji powyższego obowiązku RWE Stoen Operator opracowuje i
udostępnia wzory wniosków i standardy umów o świadczenie usług dystrybucji
zgodnie z punktem V.8. niniejszej instrukcji.
I.4.3.
RWE Stoen Operator opracowuje i zapewnia realizację programu zgodności.
W ramach standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu, RWE Stoen
Operator stosuje następujące standardy jakościowe obsługi odbiorców:
a) przyjmuje od odbiorców przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące
dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej,
b) bezzwłocznie przystępuje do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii
elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci dystrybucyjnej,
c) udziela odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w
sieci dystrybucyjnej,
d) powiadamia ze zgodnym z obowiązującymi przepisami wyprzedzeniem, o
terminach, czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz
zmianach warunków funkcjonowania sieci odbiorców zasilanych z sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
e) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci dystrybucyjnej w celu
umożliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorcę lub inny podmiot, prac w
obszarze oddziaływania tej sieci,
f) nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz taryfy RWE
Stoen Operator
g) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela
odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub
zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie między stronami określono inny
termin,
h) na wniosek odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych,
dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej
dostarczanej z sieci, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów.
I.4.4.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 13
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.
PRZYŁĄCZANIE ORAZ PLANOWANIE
DYSTRYBUCYJNEJ RWE STOEN OPERATOR
ROZWOJU
SIECI
II.1. ZASADY PRZYŁĄCZANIA
II.1.1.
Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator następuje na podstawie
umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez
RWE Stoen Operator.
II.1.2.
Procedura przyłączenia do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator obejmuje:
1) pozyskanie przez podmiot od RWE Stoen Operator, wzoru wniosku o określenie
warunków przyłączenia,
2) złożenie przez podmiot w RWE Stoen Operator, wniosku o określenie
warunków przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnego ze
wzorem określonym przez RWE Stoen Operator,
3) wpłacenie na rachunek bankowy, wskazany przez RWE Stoen Operator, zaliczki
na poczet opłaty za przyłączenie do sieci w przypadku podmiotów ubiegających
się o przyłączenie źródła energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Zaliczkę wnosi się w ciągu 7 dni
od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
4) w przypadku, gdy wniosek o określenie warunków przyłączenia nie zawiera
wszelkich niezbędnych informacji do określenia warunków przyłączenia lub nie
zawiera wymaganych załączników RWE Stoen Operator informuje podmiot o
konieczności jego uzupełnienia. Termin na wydanie warunków przyłączenia
rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku spełniającego wymagania określone w
punktach II.1.3 – II.1.6. niniejszej instrukcji,
5) w przypadku wniesienia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie przed dniem
złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, RWE Stoen Operator
niezwłocznie zwraca zaliczkę,
6) RWE Stoen Operator dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 14 dni
roboczych od daty jego otrzymania,
7) RWE Stoen Operator potwierdza pisemnie złożenie przez podmiot wniosku o
określenie warunków przyłączenia zgodnie z art. 7. ust 3b) ustawy Prawo
energetyczne, określając w szczególności datę złożenia wniosku oraz, w
przypadku przyłączenia źródeł do sieci powyżej 1 kV, wysokość zaliczki, która
powinna być uiszczona przez wnioskodawcę na podstawie art. 7 ust 8a). Datą
złożenia wniosku jest data otrzymania przez RWE Stoen Operator dokumentów
spełniających wymagania zgodnie z art. 7. ust 3b) ustawy Prawo energetyczne.
Potwierdzenie pisemne RWE Stoen Operator przesyła pocztą na adres wskazany
we wniosku o określenie warunków przyłączenia,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 14
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
8) zapewnienie przez RWE Stoen Operator wykonania ekspertyzy wpływu tych
urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, w przypadku
urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV, z wyjątkiem przyłączanych jednostek
wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, lub
urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż
5 MW,
9) wydanie przez RWE Stoen Operator warunków przyłączenia oraz przekazanie
ich podmiotowi wraz z projektem umowy o przyłączenie,
10) zawarcie umowy o przyłączenie,
11) realizację przyłączenia tj. realizację przyłącza(-y) oraz
zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przyłączenia,
niezbędnych
12) przeprowadzenie prób i odbiorów częściowych oraz prób końcowych i
ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci i przyłącza. RWE Stoen Operator
zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia przyłączanych instalacji,
urządzeń i sieci,
13) zawarcie przez podmiot przyłączany wymaganej prawem umowy o świadczenie
usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
II.1.3.
Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
urządzeń wytwórczych, sieci, urządzeń lub/i instalacji odbiorców końcowych,
połączeń międzysystemowych lub linii bezpośrednich składa wniosek o określenie
warunków przyłączenia.
II.1.4.
Wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia określa oraz udostępnia
RWE Stoen Operator. Wniosek dostępny jest: na stronie internetowej
http://www.rwestoenoperator.pl/, w siedzibie RWE Stoen Operator oraz w Centrach
Obsługi Klienta.
II.1.5.
Wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia mogą być zróżnicowane dla
poszczególnych grup przyłączeniowych oraz w zależności od rodzaju przyłączanego
obiektu, instalacji lub sieci.
Wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci urządzeń, instalacji i
sieci podmiotów zaliczanych do I i II grupy przyłączeniowej zawierają zakres
informacji nie mniejszy niż we wzorach wniosków określonych przez OSP.
II.1.6.
Do wniosku, o którym mowa w pkt II.1.3. podmiot ubiegający się o przyłączenie,
zobowiązany jest załączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z
nieruchomości, obiektu lub lokalu, w którym będą używane przyłączane
urządzenia, instalacje lub sieci,
b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym
będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 15
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
sieci oraz sąsiednich obiektów,
c)
w przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródła energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym
niż 1 kV, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest
ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na
terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie
warunków przyłączenia,
d) w przypadku podmiotów przyłączonych, schemat układu zasilania lub instalacji
wnioskodawcy oraz krótki opis zainstalowanych w obiekcie/przewidzianych do
zainstalowania urządzeń,
II.1.7.
e)
w przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródła energii
elektrycznej, parametry techniczne jednostki wytwórczej. Parametry należy
przedstawić zgodnie z załączonym do wniosku szablonem,
f)
w przypadku składania wniosku przez podmioty prawne: wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego, innego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji i
sieci określa RWE Stoen Operator. W przypadkach określonych w pkt II.B.1.4.1
IRiESP-Korzystanie, zakres i warunki ekspertyzy podlegają uzgodnieniu z OSP.
W przypadku przyłączania urządzeń, instalacji lub sieci podmiotów zaliczanych do
II grupy przyłączeniowej oraz połączeń krajowych i międzynarodowych do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator o napięciu 110 kV, zakres ten podlega
uzgodnieniu z OSP. Uzgodnienia dokonuje RWE Stoen Operator. Koszty
wykonania ekspertyzy uwzględnia się w opłacie za przyłączenie.
II.1.8.
Warunki przyłączenia, w zależności od danych zawartych we wniosku o którym
mowa w pkt II.1.3., zawierają w szczególności:
1) miejsce przyłączenia, rozumiane jako punkt w sieci, w którym przyłącze łączy
się z siecią,
2) miejsce dostarczania energii elektrycznej,
3) moc przyłączeniową,
4) rodzaj połączenia z siecią dystrybucyjną RWE Stoen Operator urządzeń,
instalacji lub innych sieci,
5) zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem,
6) dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 16
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
parametry ich pracy,
7) dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych i jakościowych
energii elektrycznej,
8) miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego,
9) wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego współpracy z
systemem pomiarowo-rozliczeniowym, ,
10) rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń, dane znamionowe, warunki współpracy oraz
inne niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej
11) dane umożliwiające określenie w miejscu przyłączenia:
a) wartości prądów zwarć wielofazowych i czasów ich wyłączenia,
b) prądów zwarcia doziemnego i czasów ich wyłączeń lub ich trwania;
12) wymagany stopień skompensowania mocy biernej,
13) wymagania w zakresie:
a) dostosowania przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów
sterowania dyspozytorskiego,
b) zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi, powodowanymi
przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy,
c) wyposażenia, urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędnego do współpracy z
siecią, do której urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączane,
d) ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej przyłączanych urządzeń, sieci
lub instalacji.
14) możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,
15) dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne w celu doboru systemu ochrony od
porażeń w instalacji lub sieci przyłączanego podmiotu,
16) ustalone, dla poszczególnych grup przyłączeniowych, dopuszczalne poziomy
zaburzeń parametrów technicznych i jakościowych energii elektrycznej nie
powodujących pogorszenia parametrów określonych w aktach wykonawczych
do ustawy Prawo energetyczne albo ustalonych w umowie dystrybucyjnej lub
umowie kompleksowej.
II.1.9.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla podmiotów przyłączanych określa
RWE Stoen Operator w warunkach przyłączenia.
II.1.10.
RWE Stoen Operator wydaje warunki przyłączenia w następujących terminach:
1) 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez
wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 17
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
niż 1 kV,
2) 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez
wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż
1 kV, a w przypadku przyłączania źródła – od dnia wniesienia zaliczki.
II.1.11.
Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia.
II.1.12.
Wraz z określonymi przez RWE Stoen Operator warunkami przyłączenia
wnioskodawca otrzymuje projekt umowy o przyłączenie do sieci.
II.1.13.
W przypadkach gdy przyłączenie do sieci RWE Stoen Operator na podstawie
opracowanej ekspertyzy, może wpłynąć na warunki pracy sieci sąsiedniego
operatora systemu dystrybucyjnego, operatorzy dokonują między sobą uzgodnień.
W ramach uzgodnień z sąsiednim OSD ustala się, czy zakres przebudowy sieci
elektroenergetycznych sąsiedniego OSD wynikający z ekspertyzy, jest ujęty w jego
planie rozwoju lub czy sąsiedni OSD dopuszcza możliwość realizacji tych
inwestycji. Uzgodnienia te dokonywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania
wniosku o uzgodnienie.
II.1.14.
RWE Stoen Operator wydając warunki przyłączenia jest odpowiedzialny za
dokonanie uzgodnień pomiędzy operatorami, o których mowa w pkt. II.1.13.
II.1.15.
Warunki przyłączenia dla urządzeń, instalacji i sieci należących do podmiotów
zaliczanych do II grupy przyłączeniowej, połączeń sieci krajowych i
międzynarodowych o napięciu znamionowym 110 kV, wymagają uzgodnienia z
OSP.
Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję
energii elektrycznej nie będące operatorem oraz operatorzy systemów
dystrybucyjnych których sieci nie posiadają połączenia z sieciami przesyłowymi
(zwanymi dalej „OSDn”), przed określeniem warunków przyłączenia dla
podmiotów zaliczanych do I lub II grupy przyłączeniowej, uzgadniają je z RWE
Stoen Operator.
Jeżeli warunki przyłączenia określane przez przedsiębiorstwo energetyczne,
posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej nie będące
operatorem, wymagają zgodnie z ww. postanowieniami uzgodnienia z OSP,
uzgodnień dokonuje RWE Stoen Operator.
II.1.16.
Uzgodnienie, o którym mowa w pkt II.1.15. obejmuje:
1) uzgodnienie zakresu oraz przekazanie
przyłączanych instalacji lub sieci na KSE,
wykonanej
ekspertyzy wpływu
2) uzgodnienie technicznych ustaleń zawartych w warunkach przyłączenia.
W zakresie uzgodnień z OSP mają zastosowanie odpowiednie zapisy IRiESP
Korzystanie
II.1.17.
Uzgodnienie o którym mowa w pkt II.1.15. jest realizowane po przekazaniu przez
RWE Stoen Operator do OSP, projektu warunków przyłączenia wraz z
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 18
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
dokumentami:
1) kopią wniosku podmiotu do RWE Stoen Operator o określenie warunków
przyłączenia,
2) ekspertyzą wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na KSE.
Dopuszcza się przesłanie ekspertyzy w wersji elektronicznej na nośniku danych.
Kopię wystąpienia, RWE Stoen Operator przesyła również spółce obszarowej OSP,
właściwej ze względu na miejsce przyłączenia oraz dodatkowo za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres wskazany przez OSP.
W zakresie uzgodnień z OSP mają zastosowanie odpowiednie zapisy IRiESP
Korzystanie
II.1.18.
Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia przez RWE Stoen
Operator realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach
określonych w tej umowie.
II.1.19.
Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator powinna
zawierać co najmniej:
1) strony zawierające umowę,
2) przedmiot umowy wynikający z warunków przyłączenia,
3) termin realizacji przyłączenia,
4) wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób jej regulowania,
5) miejsce rozgraniczenia własności urządzeń, instalacji lub sieci dystrybucyjnej
RWE Stoen Operator i urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu przyłączanego,
6) zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia,
7) wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrów,
8) warunki udostępnienia na rzecz RWE Stoen Operator nieruchomości należącej
do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci oraz budowy
przyłącza w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia,
9) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi
dostarczanie lub pobieranie energii,
10) planowane ilości energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej z sieci,
11) moc przyłączeniową,
12) ustalenia dotyczące opracowania dokumentu regulującego zasady współpracy
ruchowej z RWE Stoen Operator,
13) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w
szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w
umowie,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 19
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
14) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.
II.1.20.
RWE Stoen Operator ma prawo do kontroli przyłączanych oraz przyłączonych do
sieci dystrybucyjnej urządzeń, instalacji, sieci, układów pomiarowych i układów
pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie spełnienia wymagań zawartych w umowach
oraz określonych w warunkach przyłączenia stanowiących element umowy.
II.1.21.
Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli, o których mowa w pkt II.1.20,
reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz związane z nią rozporządzenia
wykonawcze.
II.1.22.
Szczegółowe warunki techniczne jakie powinny spełniać przyłączane do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator urządzenia, instalacje i sieci, w tym jednostki
wytwórcze, określają pkt II.2. i II.4. oraz załączniki do niniejszej IRiESD.
II.1.23.
Podmioty zaliczone do I, II, III i VI grupy przyłączeniowej, przyłączane do sieci o
napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz wytwórcy niezależnie od poziomu
napięcia sieci, opracowują instrukcję o której mowa w pkt VI.2.11. podlegającą
uzgodnieniu z RWE Stoen Operator przed przyłączeniem urządzeń instalacji i sieci
przyłączanego podmiotu do sieci.
II.1.24.
Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator urządzeń, instalacji i sieci są zobowiązane do projektowania obiektów,
urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz
w oparciu o otrzymane warunki przyłączenia.
II.1.25.
W celu umożliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej RWE
Stoen Operator, wskazane przez RWE Stoen Operator podmioty ubiegające się o
przyłączenie oraz przyłączone do sieci dystrybucyjnej przekazują RWE Stoen
Operator dane określone w rozdziale II.5.
II.1.26.
Wytwórcy oraz farmy wiatrowe o mocy osiągalnej 5MW i wyższej, przyłączani do
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, są zobowiązani do dokonania zgłoszenia
do centralnego rejestru jednostek wytwórczych, prowadzonego przez OSP, zgodnie
z zapisami IRiESP. Kopie zgłoszeń powinny być również przesyłane do RWE
Stoen Operator.
II.1.27.
W celu maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej sieci,
przyjmuje się jako podstawową zasadę przyłączanie urządzeń, instalacji lub sieci
podmiotów w pierwszej kolejności do istniejących linii, rozdzielni lub stacji
elektroenergetycznych.
II.1.28.
Zwiększenie przez podmiot przyłączony do sieci dystrybucyjnej zapotrzebowania na
moc przyłączeniową lub zmiana dotychczasowych warunków i parametrów
technicznych, pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączonego podmiotu, wymaga
każdorazowo złożenia wniosku o określenie nowych warunków przyłączenia do
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 20
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.2.
ZASADY WZAJEMNEGO POŁĄCZENIA SIECI DYSTRYBUCYJNYCH
RÓŻNYCH OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH
II.2.1.
Zasady wzajemnego połączenia sieci dystrybucyjnych różnych OSD są regulowane
umowami i uzgadniane z OSP w zakresie dotyczącym koordynowanej sieci 110 kV.
II.2.2.
Umowy, o których mowa w pkt II.2.1. w zakresie połączenia sieci różnych OSD,
powinny określać w szczególności:
1) strony zawierające umowę,
2) przedmiot umowy wynikający z warunków połączenia,
3) termin realizacji połączenia,
4) wysokość opłaty za połączenie i zasady rozliczeń,
5) zakres oraz sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji połączenia,
6) zakres robót niezbędnych przy realizacji połączenia,
7) wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrów,
8) sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony,
9) terminy przeprowadzania prób, odbiorów częściowych, prób końcowych
i ostatecznego odbioru połączenia,
10) miejsce rozgraniczenia praw własności łączonych sieci,
11) wykaz osób lub komórek organizacyjnych upoważnionych przez strony do
koordynacji prac wynikających z umowy,
12) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w
szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w
umowie,
13) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.
II.2.3.
Warunki połączenia określają w szczególności:
1) moc przyłączeniową,
2) miejsca połączenia sieci różnych operatorów systemów dystrybucyjnych,
3) zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z połączeniem,
4) miejsce zainstalowania i rodzaj układów pomiarowo-rozliczeniowych,
5) wartości prądów zwarć wielofazowych i jednofazowych doziemnych oraz
czasów ich wyłączania w punktach połączenia sieci u obydwu operatorów,
6) miejsce zainstalowania i warunki współpracy EAZ,
7) wymagania w zakresie telemechaniki i łączności, w tym transmisji danych
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 21
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
pomiarowych,
8) miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki współpracy systemów
sterowania dyspozytorskiego,
9) podział kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.
II.2.4.
Informacje, o których mowa w pkt II.2.2.5), dotyczą w szczególności wpływu
łączonych sieci lub zmiany warunków połączenia na pracę sieci innych OSD.
Związane to jest ze zmianą:
1) przepływów energii elektrycznej na transformatorach i liniach łączących sieci
różnych operatorów,
2) poziomu mocy i prądów zwarciowych,
3) pewności dostaw energii elektrycznej,
4) sposobu likwidacji przerw i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej.
II.2.5.
Określone w umowach, o których mowa w pkt II.2.1, próby i odbiory częściowe
oraz odbiór końcowy zrealizowanego połączenia przeprowadzane są przy udziale
upoważnionych przedstawicieli stron, które zawarły umowę.
II.2.6.
Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w pkt II.2.5, są potwierdzane przez
strony w protokołach z przeprowadzenia prób i odbiorów.
II.3.
ZASADY ODŁĄCZANIA, WSTRZYMYWANIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
II.3.1.
ORAZ
WZNOWIENIA
Zasady odłączania.
II.3.1.1.
Zasady odłączania podmiotów od sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
określone w niniejszym rozdziale obowiązują RWE Stoen Operator oraz podmioty
odłączane.
II.3.1.2.
RWE Stoen Operator może odłączyć podmioty od sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator w przypadku:
a) złożenia przez podmiot wniosku o odłączenie od sieci dystrybucyjnej,
b) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub
umowy kompleksowej.
II.3.1.3.
Wniosek o odłączenie od sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator składany przez
podmiot zawiera w szczególności:
a) miejsce przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci, których dotyczy odłączenie,
b) przyczynę odłączenia,
c) proponowany termin odłączenia.
II.3.1.4.
RWE Stoen Operator ustala termin odłączenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 22
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
RWE Stoen Operator uwzględniający techniczne możliwości realizacji procesu
odłączenia podmiotu. Odłączany podmiot jest zawiadamiany przez RWE Stoen
Operator o dacie odłączenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty
planowanego odłączenia, o ile strony umowy dystrybucyjnej lub kompleksowej nie
uzgodnią inaczej. W ww. zawiadomieniu RWE Stoen Operator informuje podmiot
o zasadach ponownego przyłączenia do sieci o których mowa w pkt II.3.1.10.
II.3.1.5.
RWE Stoen Operator dokonuje zmian w układzie sieci dystrybucyjnej
umożliwiających odłączenie podmiotu od sieci. Podmiot odłączany od sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, uzgadnia z RWE Stoen Operator tryb, terminy
oraz warunki niezbędnej przebudowy lub likwidacji majątku sieciowego będącego
własnością podmiotu, w celu odłączenia od sieci dystrybucyjnej.
II.3.1.6.
RWE Stoen Operator uzgadnia z OSP i sąsiadującymi operatorami tryb odłączenia
podmiotu, w zakresie w jakim odłączenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej RWE
Stoen Operator ma wpływ na warunki pracy sieci innych operatorów.
II.3.1.7.
RWE Stoen Operator uzgadnia z OSP odłączenie podmiotów przyłączonych do
koordynowanej sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator o napięciu 110 kV
o których mowa w pkt II.1.15.
II.3.1.8.
RWE Stoen Operator, w uzasadnionych przypadkach, określa i zatwierdza warunki
odłączenia obiektu od sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, w szczególności
uwzględniające:
a) miejsce przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, których dotyczy
odłączenie,
b) termin odłączenia,
c) dane osoby odpowiedzialnej ze strony RWE Stoen Operator za prawidłowe
odłączenie podmiotu,
d) sposób odłączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujący: zakres
prac niezbędnych do wykonania przed odłączeniem podmiotu, położenie
łączników niezbędnych do wykonania planowanego odłączenia podmiotu oraz
harmonogram czynności łączeniowych w poszczególnych stacjach
elektroenergetycznych,
e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator obejmujący stacje
elektroenergetyczne oraz linie, w otoczeniu urządzeń, instalacji i sieci
odłączanego podmiotu.
II.3.1.9.
RWE Stoen Operator może odmówić odłączenia od sieci urządzeń, instalacji lub
sieci podmiotu, jeżeli stwierdzi, że dokonanie odłączenia spowoduje:
a) zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy sieci,
b) zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
c) zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 23
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
W przypadku odmowy odłączenia RWE Stoen Operator niezwłocznie zawiadamia
Prezesa URE. Odłączenie nastąpi niezwłocznie po ustaniu zagrożeń, o których
mowa w ppkt a), b) i c).
II.3.1.10.
Ponowne przyłączenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
odbywa się na zasadach określonych w pkt II.1. lub pkt II.2.
II.3.2.
Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
II.3.2.1.
RWE Stoen Operator może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej podmiotom
przyłączonym do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, bez wniosku podmiotu,
o ile w wyniku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt II.1.20, RWE Stoen
Operator stwierdzi, że:
a) instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia,
zdrowia albo środowiska,
b) nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej.
lub też w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbiorcy na zainstalowanie
przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach określonych w
ustawie Prawo energetyczne,
II.3.2.2.
RWE Stoen Operator może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w
przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo
świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo
uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i
wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i
bieżących należności.
II.3.2.3.
RWE Stoen Operator bezzwłocznie wznawia dostarczanie energii elektrycznej
wstrzymanej z powodów, o których mowa w pkt II.3.2.1. oraz pkt II.3.2.2., jeżeli
ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie jej dostarczania.
II.3.2.4.
Ponowne wznowienie dostarczania energii elektrycznej do podmiotu, u którego w
wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono przypadki opisane w pkt.II.3.2.1b),
może być uzależnione od zmiany lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz pokrycia przez ten podmiot kosztów przebudowy przyłącza
II.4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ WYTWÓRCZYCH, SIECI,
URZĄDZEŃ ODBIORCÓW, POŁĄCZEŃ MIĘDZYSTEMOWYCH, LINII
BEZPOŚREDNICH ORAZ UKŁADÓW I SYSTEMÓW POMIAROWOROZLICZENIOWYCH
II.4.1.
Wymagania ogólne
II.4.1.1.
Przyłączane do sieci dystrybucyjnych RWE Stoen Operator urządzenia, instalacje i
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 24
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie, oraz już przyłączone urządzenia,
instalacje i sieci podmiotów przyłączonych, powinny spełniać wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci,
3) zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami
w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu
energii,
4) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów
jakościowych energii,
5) spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych
przepisach,
6) możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń.
II.4.1.1.1. Podmioty, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator o napięciu 110 kV i nie spełniają wymagań
technicznych określonych w niniejszej instrukcji, są zobowiązane do opracowania i
uzgodnienia z RWE Stoen Operator harmonogramu dostosowania swoich urządzeń,
instalacji i sieci do tych wymagań, a gdy dostosowanie do tych wymagań nie jest
możliwe, opracowanie innych wymagań i uzgodnienia z RWE Stoen Operator
harmonogramu dostosowania swoich urządzeń, instalacji lub sieci do tych
wymagań.
II.4.1.1.2. Harmonogram, o którym mowa w pkt II.4.1.1.1., należy dostarczyć do RWE Stoen
Operator w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem proponowanych odstępstw i
terminów dostosowania urządzeń, instalacji lub sieci do wymagań docelowych, w
terminie do 60 dni od daty wejścia w życie niniejszej IRiESD.
Harmonogram złożony do RWE Stoen Operator po tym terminie, lub bez
załączonego uzasadnienia, RWE Stoen Operator pozostawia bez rozpatrzenia. RWE
Stoen Operator i podmiot przyłączony do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
o napięciu 110 kV zobowiązani są do uzgodnienia harmonogramu w terminie 60
dni od daty jego złożenia.
W przypadku braku uzgodnienia harmonogramu i/lub niedostosowania urządzeń do
wymagań IRiESD, RWE Stoen Operator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne skutki z tego wynikające.
II.4.1.1.3. Uzgodniony między stronami harmonogram, o którym mowa w pkt II.4.1.1.2., staje
się częścią umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
II.4.1.2.
Urządzenia, instalacje i sieci, o których mowa w pkt II.4.1.1., powinny spełniać
także wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności przepisach:
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 25
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie
przeciwprzepięciowej, o ochronie przeciwpożarowej, o systemie oceny zgodności
oraz w przepisach dotyczących technologii wytwarzania energii.
II.4.1.3.
Budowa linii bezpośredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.
II.4.1.4.
Urządzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie oraz
podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator nie mogą
wprowadzać do sieci zaburzeń parametrów technicznych energii elektrycznej
powyżej dopuszczalnych poziomów określonych w warunkach przyłączenia i/lub
pkt VIII.3., powodujących pogorszenie parametrów jakościowych energii
elektrycznej określonych odpowiednio w rozporządzeniu wydanym na podstawie
delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne lub w umowie o świadczenie
usług dystrybucji lub umowie kompleksowej lub zawartych w pkt VIII.1. niniejszej
IRiESD.
II.4.1.5.
Podmioty, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci
dystrybucyjnej i nie spełniają wymagań o których mowa w pkt. II.4.5, II.4.6. oraz w
załączniku 1 są zobowiązane do opracowania i uzgodnienia z OSD harmonogramu
dostosowania swoich urządzeń, instalacji lub sieci do tych wymagań, a gdy
dostosowanie nie jest możliwe, opracowanie innych wymagań i uzgodnienia z OSD
harmonogramu dostosowania swoich urządzeń, instalacji lub sieci do tych
wymagań.
II.4.1.6.
Harmonogram, o którym mowa w pkt. II.4.1.5, należy dostarczyć do OSD w formie
pisemnej określonej przez OSD wraz z uzasadnieniem proponowanych odstępstw i
terminów dostosowania urządzeń, instalacji lub sieci do wymagań docelowych, w
terminie do 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej IRiESD. OSD i podmiot
przyłączony do sieci dystrybucyjnej zobowiązani są do uzgodnienia harmonogramu
w terminie 6 miesięcy od daty jego złożenia.
II.4.1.7.
Uzgodniony pomiędzy stronami harmonogram staje się częścią umowy o
świadczenie usług dystrybucji lub kompleksowej zawartej pomiędzy OSD a
podmiotem, o którym mowa w pkt. II.4.1.5.
II.4.2.
Wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci odbiorców
II.4.2.1.
Urządzenia, instalacje i sieci przyłączone do sieci 110 kV, SN i nN powinny mieć
napięcie znamionowe nie niższe od napięcia znamionowego sieci, do której są
przyłączone, jak też parametry zwarciowe co najmniej równe parametrom prądów
zwarciowych występujących w miejscu ich przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
RWE Stoen Operator.
II.4.2.2.
RWE Stoen Operator określa warunki stosowania elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej przez podmioty przyłączone do sieci 110 kV, SN i nN, przy
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 26
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej
nastawienia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w koordynowanej
sieci 110 kV są obliczane przez OSP lub RWE Stoen Operator w uzgodnieniu z
OSP.
II.4.2.3.
Wymagania techniczne w zakresie EAZ, dla urządzeń, instalacji i sieci
przyłączonych do sieci 110 kV, SN i nN, określone są w pkt II.4.5.
II.4.2.4.
Jeżeli do instalacji Odbiorcy przyłączonego do sieci o napięciu 110 kV, przyłączone
są jednostki wytwórcze, wówczas powinny one spełniać wymagania techniczne, o
których mowa w pkt II.4.3.
II.4.2.5.
Przyłączenie urządzeń, instalacji i sieci nowych podmiotów lub modernizacja
urządzeń, instalacji i sieci podmiotów już przyłączonych, nie może powodować
przekroczenia dopuszczalnych granicznych parametrów jakościowych energii
elektrycznej w miejscach przyłączenia do sieci pozostałych podmiotów oraz
obniżać poziomu niezawodności dostarczania energii elektrycznej.
II.4.2.6.
Wymagania techniczne w zakresie urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych,
urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii
bezpośrednich podmiotów przyłączonych lub ubiegających się o przyłączenie do
sieci, zawarte w IRiESP, obejmują wymagania techniczne dla:
a) urządzeń, instalacji i sieci odbiorców energii elektrycznej,
b) urządzeń, instalacji i sieci wytwórców energii elektrycznej,
c) systemów telekomunikacji,
d) układów pomiarowych energii elektrycznej,
e) systemów pomiarowo - rozliczeniowych,
f) układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urządzeń
współpracujących,
g) systemów transmisji danych i wymiany informacji.
II.4.2.7.
Wymagania techniczne dotyczące urządzeń, instalacji i sieci, które nie są lub nie
będą przyłączone do sieci zamkniętej, mogą być zmienione poprzez indywidualne
ich określenie w umowach o przyłączenie do sieci, umowach o świadczenie usług
dystrybucji albo umowach kompleksowych.
II.4.2.8.
Dokonanie zmiany wymagań technicznych, o której mowa w pkt II.4.2.7. wymaga
uzgodnienia z RWE Stoen Operator.
II.4.2.9.
Szczegółowe wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci odbiorców
przyłączanych do sieci
II.4.2.9.1. Urządzenia, instalacje i sieci odbiorców przyłączone do sieci zamkniętej powinny
być przystosowane do warunków zwarciowych w miejscu ich przyłączenia oraz
powinny być wyposażone w aparaturę zapewniającą likwidację zwarć przez
zabezpieczenia w strefie podstawowej w czasie nie przekraczającym:
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 27
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
a) 120 ms - w przypadku zwarć zaistniałych w sieci o napięciu znamionowym
równym 220 kV lub wyższym,
b) 150 ms - w przypadku zwarć zaistniałych w koordynowanej sieci 110 kV.
II.4.2.9.2
Transformatory przyłączone do sieci zamkniętej, poprzez które zasilane są
urządzenia, instalacje i sieci odbiorców, powinny być:
a) wyposażone w regulację zaczepową działającą pod obciążeniem,
b) przystosowane do współpracy z nadrzędnymi układami regulacji.
II.4.2.9.3. Sieć zamknięta powinna pracować z bezpośrednio uziemionym punktem
neutralnym w taki sposób, aby we wszystkich stanach ruchowych współczynnik
zwarcia doziemnego, określony jako stosunek maksymalnej wartości napięcia
fazowego podczas zwarcia z ziemią do wartości znamionowej napięcia fazowego w
danym punkcie sieci, nie przekraczał poniższych wartości:
a) 1,3 - w sieci o napięciu znamionowym równym 220 kV lub wyższym;
b) 1,4 - w koordynowanej sieci 110 kV.
Spełnienie wymagań określonych powyżej jest możliwe, gdy spełnione są
następujące zależności:
X0
R
≤ 2 oraz 0 ≤ 0,5 - w sieci o napięciu znamionowym równym 220
X1
X1
kV,
a) 1≤
b) 1≤
X0
R
≤3 oraz 0 ≤1 - w koordynowanej sieci 110 kV.
X1
X1
gdzie:
X1 -
reaktancja zastępcza dla składowej symetrycznej zgodnej obwodu zwarcia
doziemnego,
X0 i R0 - odpowiednio reaktancja i rezystancja dla składowej symetrycznej zerowej
obwodu zwarcia doziemnego.
II.4.2.9.4. W celu realizacji wymagań, o których mowa w pkt II.4.2.9.3., uzwojenia
transformatorów o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym powinny być
połączone w gwiazdę z punktem neutralnym, przystosowanym do uziemienia lub
odziemienia.
II.4.2.9.5. W celu dotrzymania wymaganych parametrów jakościowych energii elektrycznej
odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator powinien
instalować urządzenia eliminujące wprowadzanie odkształceń napięcia i prądu.
Rodzaj instalowanych urządzeń, eliminujących wprowadzanie odkształceń napięcia
i prądu, odbiorca powinien uzgodnić z operatorem właściwym dla miejsca
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 28
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
przyłączenia.
II.4.2.9.6
Jeżeli do instalacji odbiorcy, przyłączonej do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator, przyłączone są jednostki wytwórcze, wówczas powinny one spełniać
wymagania techniczne, o których mowa w pkt II.4.3.
II.4.3.
Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych
II.4.3.1.
Wymagania techniczne oraz zalecenia dla jednostek wytwórczych o mocy
osiągalnej równej 50 MW lub wyższej przyłączonych do koordynowanej sieci
110 kV są określone przez OSP w IRiESP.
II.4.3.2.
Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych innych niż określone w pkt
II.4.3.1 są ustalane indywidualnie pomiędzy wytwórcą, a RWE Stoen Operator, z
uwzględnieniem szczegółowych wymagań technicznych dla jednostek wytwórczych
przyłączanych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator określonych w
niniejszym rozdziale oraz Załączniku nr 1 do IRiESD.
II.4.3.3.
Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych, o których mowa w pkt II.4.3.2.
obejmują, w zależności od potrzeb, wymagania w zakresie:
a) układów wzbudzenia,
b) układów regulacji napięcia,
c) sposobów wykorzystania układów grupowej regulacji napięć jednostek
wytwórczych (ARNE),
d) systemów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
e) urządzeń regulacji pierwotnej,
f) czasów rozruchu i minimalnej liczby rozruchów w ciągu roku,
g) ograniczników maksymalnych prądów stojana i wirnika,
h) możliwości synchronizacji jednostki wytwórczej z siecią,
i) wytwarzanych mocy czynnych i biernych,
j) wyposażenia linii blokowych w układy automatyki.
II.4.3.4.
Wymagania techniczne w zakresie EAZ, dla jednostek wytwórczych przyłączonych
do sieci 110 kV, SN i nN, określone są w pkt II.4.5.5.
II.4.4.
Wymagania techniczne
bezpośrednich
II.4.4.1.
Warunkiem przystąpienia do budowy linii bezpośrednich jest wcześniejsze
spełnienie wymagań zawartych w ustawie Prawo energetyczne.
II.4.4.2.
Budowa
i
przyłączanie
dla
linii
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
połączeń
międzysystemowych
bezpośrednich
oraz
realizacja
oraz
linii
połączeń
Strona: 29
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
międzysystemowych winny odbywać się z zachowaniem zasad dotyczących
przyłączania określonych w pkt.II.1.
II.4.4.3.
RWE Stoen Operator może podjąć decyzję o odstąpieniu od konieczności realizacji
części lub całości zasad, o których mowa w pkt.II.4.4.2.
II.4.4.4.
Połączenia międzysystemowe, linie bezpośrednie oraz łączone za ich
pośrednictwem urządzenia, instalacje, sieci oraz jednostki wytwórcze, winny
spełniać wymagania techniczne określone w pkt.II.4.2 oraz II.4.3.
II.4.4.5.
Połączenia międzysystemowe, linie bezpośrednie należy wyposażać w układy i
systemy pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z zapisami pkt.II.4.7.
II.4.4.6.
W uzasadnionych przypadkach RWE Stoen Operator może określić w warunkach
przyłączenia dodatkowe wymagania techniczne związane z przyłączaniem linii
bezpośrednich oraz połączeń międzysystemowych.
II.4.4.7.
RWE Stoen Operator może zdecydować o czasowym wyłączeniu lub załączeniu
linii bezpośrednich w tym także do pracy w układach innych niż normalny, jeżeli
jest
to
podyktowane
względami
bezpieczeństwa
pracy
systemu
elektroenergetycznego.
II.4.4.8.
Przyłączanie i praca linii bezpośrednich nie może powodować negatywnych
skutków dla pozostałych użytkowników sieci dystrybucyjnej np. spowodować
pogorszenia parametrów jakościowych energii elektrycznej, pogorszenia
niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
II.4.5.
Wymagania techniczne dla układów elektroenergetycznej
zabezpieczeniowej i urządzeń współpracujących
automatyki
II.4.5.1.
Wymagania ogólne
II.4.5.1.1.
Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą urządzeń i układów EAZ
w obiektach czynnych, budowanych i modernizowanych.
II.4.5.1.2.
Układy i urządzenia EAZ powinny spełniać szczegółowe wymagania określone
przez RWE Stoen Operator. Układy i urządzenia EAZ powinny być na etapie
projektów wstępnych techniczno-montażowych uzgadniane i zatwierdzane przez
RWE Stoen Operator.
Urządzenia i elementy stosowane w EAZ oraz urządzenia i układy
współpracujące z EAZ powinny być projektowane oraz wykonywane zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z aktualnymi przepisami i
normami. Zgodność ta powinna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami.
II.4.5.1.3.
Czasy działania układów EAZ muszą spełniać wymagania aktualnego
rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
II.4.5.1.4.
Warunki przyłączenia wydawane podmiotom przyłączanym do sieci powinny
zawierać rodzaj i usytuowanie zabezpieczeń, dane znamionowe, warunki
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 30
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
współpracy oraz inne niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej i systemowej.
II.4.5.1.5.
RWE Stoen Operator określa warunki stosowania EAZ przez podmioty
przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
II.4.5.1.6.
RWE Stoen Operator dokonuje koordynacji nastawień zabezpieczeń w stacjach
podmiotów przyłączanych i przyłączonych, w tym OSDn. Podmioty te
zobowiązane są do aktualizacji danych o wyposażeniu w układy EAZ w trakcie
eksploatacji przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci
w przypadku
każdorazowej ich zmiany.
II.4.5.1.7.
EAZ powinna zapewniać odpowiednią szybkość działania, czułość w
wykrywaniu zakłóceń, wybiórczość, selektywność oraz niezawodność.
II.4.5.1.8.
Nastawy czasowe EAZ należy dobierać w taki sposób, aby były możliwie jak
najkrótsze, przy zapewnieniu odpowiedniej wybiorczości i selektywności
wyłączeń oraz aby ograniczały czasy trwania zakłóceń. Zabrania się wydłużania
czasów działania zabezpieczeń działających na wyłączenie ponad wartości
wynikające z potrzeb selektywności, wybiorczości i odstrojenia od stanów
nieustalonych lub innych zjawisk grożących zbędnymi zadziałaniami. W celu
zapewnienia selektywności zaleca się stopniowanie nastaw czasowych
zabezpieczeń co 0,3 – 0,5 s. Przy stosowaniu zabezpieczeń cyfrowych zaleca się
wartość 0,3 s.
II.4.5.1.9.
Należy tak dobierać zabezpieczenia i ich nastawy, aby każde zabezpieczenie było
rezerwowane przez zabezpieczenia sąsiednich elementów systemu
elektroenergetycznego. Wymaganie obowiązuje także wówczas, gdy w danym
punkcie jest zainstalowane zabezpieczenie podstawowe i rezerwowe.
II.4.5.1.10. Zabezpieczenia podstawowe i rezerwowe powinny współpracować z
oddzielnymi: obwodami pomiarowymi prądowymi i napięciowymi, obwodami
napięcia pomocniczego, sterowniczymi oraz obwodami wyłączającymi (cewkami
wyłączającymi). Jeżeli w IRiESD mowa jest o zabezpieczeniu podstawowym i
rezerwowym to rozumie się przez to dwa oddzielne i niezależne urządzenia.
II.4.5.1.11. Źródła napięcia pomocniczego (baterie akumulatorów) w obiektach
wyposażonych w EAZ powinny przy braku innego zasilania zapewniać ich pracę
w czasie nie krótszym niż 8 godzin.
II.4.5.1.12. Jeśli w niniejszym rozdziale wskazano, że zabezpieczenie działa na wyłączenie,
należy rozumieć wyłączenie wszystkich trzech faz wyłącznika. Wyjątek stanowi
współpraca EAZ z automatyką SPZ-u 1-fazowego w sieci 110 kV.
II.4.5.1.13. Należy stosować
samotestowania.
urządzenia
realizujące
funkcje
ciągłej
kontroli
i
II.4.5.1.14. Zaleca się wyposażenie obwodów wyłączających w układy kontroli ciągłości
obwodów wyłączania.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 31
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.4.5.1.15. W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W poszczególnych
urządzeniach lub polach można stosować dodatkowe zabezpieczenia działające
na wyłączenie lub sygnalizację, np. wynikające z konstrukcji rozdzielnicy lub
innych zabezpieczanych elementów.
II.4.5.1.16. Rejestratory zdarzeń i zakłóceń przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu
zakłóceń i działania EAZ oraz łączników powinny być instalowane w stacjach i
rozdzielniach sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator zgodnie ze znaczeniem
stacji w systemie. W nowych i modernizowanych obiektach, w rejestratory
zakłóceń należy wyposażać każde pole o napięciu 110 kV. Zaleca się
wyposażenie w rejestratory zdarzeń i zakłóceń pól SN. Wymaga się wyposażania
w rejestratory zdarzeń i zakłóceń pól SN transformatorów zasilających, pól
transformatorów potrzeb własnych oraz pól linii współpracujących z lokalnymi
źródłami wytwórczymi. Rejestratory zakłóceń powinny rejestrować wielkości
przed wystąpieniem zakłócenia oraz po jego wystąpieniu aż do wyłączenia.
II.4.5.1.17. Stosuje się następujące sygnalizacje:
1) Al (alarm), która jest pobudzana przy zaniku i obniżeniu napięcia
pomocniczego lub uszkodzeniu układu EAZ,
2) Aw (awaria), która jest pobudzana po otwarciu wyłącznika w polu przez
dowolne zabezpieczenie. Jeśli w polu jest czynna automatyka SPZ,
pobudzenie powinno nastąpić dopiero po definitywnym wyłączeniu,
3) Up (uszkodzenie pola), która jest pobudzana przez różne zakłócenia w
działaniu urządzeń pola niewymagającego natychmiastowego wyłączenia
wyłącznika.
II.4.5.1.18. Dla potrzeb elementów EAZ współpracujących współbieżnie lub realizacji
bezwarunkowych wyłączeń drugiego końca linii, wymaga się stosowania łączy
niezależnych. Czas przekazywania sygnałów nie powinien przekraczać 20 ms dla
sygnałów binarnych oraz 5 ms dla sygnałów analogowych.
II.4.5.2.
Wymagania dla sieci 110 kV
II.4.5.2.1.
Wymagania ogólne
II.4.5.2.1.1. Nastawienia EAZ w koordynowanej sieci 110 kV są koordynowane przez OSP.
II.4.5.2.1.2. Wszystkie zabezpieczenia linii 110 kV działają na wyłączenie.
II.4.5.2.1.3. W razie potrzeby dopuszcza się stosowanie automatyki SPZ-u 1-fazowego w
układach linii 110 kV.
II.4.5.2.2.
Wymagania szczegółowe dla linii 110 kV
II.4.5.2.2.1. Linie blokowe wyposaża się w:
1) dwa zabezpieczenia podstawowe, przy czym przynajmniej jedno z nich
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 32
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
powinno być zabezpieczeniem odległościowym dwukierunkowym,
2) zabezpieczenie reagujące na zwarcia z ziemią w linii blokowej i sieci
zewnętrznej,
3) elementy układów APKO, jeśli są wymagane,
4) układ bezwarunkowego wyłączenia wyłącznika blokowego od sygnału
przesłanego z nastawni blokowej.
Wszystkie zabezpieczenia linii blokowej powinny działać na 3-fazowe
wyłączenie wyłącznika blokowego.
II.4.5.2.2.2. Linie pracujące w układzie pierścieniowym wyposaża się w:
1) zabezpieczenie podstawowe odcinkowe lub odległościowe,
2) zabezpieczenie rezerwowe odległościowe lub ziemnozwarciowe. W
przypadku, gdy zabezpieczenie odcinkowe jest zabezpieczeniem
podstawowym, jako rezerwowe należy stosować zabezpieczenie
odległościowe,
3) automatykę 1- lub 3-fazowego SPZ-u (dla linii napowietrznych),
4) w uzasadnionych przypadkach w urządzenia synchronizacji, w uzasadnionych
przypadkach np. w węzłach sieci połączonych liniami 110 kV bezpośrednio z
jednostkami wytwórczymi,
5) jeśli do stacji na jednym z krańców linii jest przyłączony GPO, to
zabezpieczenia odległościowe muszą pracować współbieżnie.
W liniach, w których pomiar impedancji nie zapewnia odpowiedniej czułości
odległościowych,
jako
podstawowe należy stosować
zabezpieczeń
zabezpieczenia odcinkowe.
II.4.5.2.2.3. Linie pracujące w układzie promieniowym (przy czym jako linię promieniową
nie uważa się linii łączącej stację OSD z GPO) wyposaża się w:
1) zabezpieczenia podstawowe – odległościowe lub nadprądowe oraz rezerwowe
ziemnozwarciowe,
2) automatykę 3-fazowego SPZ-u (dla linii napowietrznych).
II.4.5.2.2.4. Linie łączące rozdzielnie KSE wyłącznie z GPO wyposaża się w:
1) zabezpieczenie podstawowe odcinkowe,
2) zabezpieczenie rezerwowe odległościowe uwspółbieżnione wyposażone w
dodatkową funkcję zabezpieczenia ziemnozwarciowego prądowego,
kierunkowego,
3) blokadę przed podaniem napięcia od strony jednostki wytwórczej,
4) zabezpieczenia odległościowe i ziemnozwarciowe należy wyposażyć w
funkcję echa lub inną umożliwiającą jednoczesne dwustronne wyłączenie linii
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 33
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
niezależnie od wartości mocy generowanej przez jednostkę wytwórczą.
Funkcja ta powinna realizować warunki:
a) odbiór sygnału z zabezpieczenia na drugim końcu linii,
b) brak pobudzenia członów pomiarowych w kierunku „do przodu” i „do
tyłu”,
napięcie składowej 3U0 powyżej wartości nastawionej,
5) układ przesyłania impulsów bezwarunkowego wyłączenia na przeciwległy
koniec linii z wykorzystaniem niezależnych łączy.
II.4.5.2.3.
Inne rozwiązania dotyczące EAZ po stronie 110 kV w GPO
II.4.5.2.3.1. Jeśli GPO sąsiaduje terenowo ze stacją RWE Stoen Operator dopuszcza się
potraktowanie ich połączenia jako wyprowadzenia z transformatora i
zastosowanie zabezpieczeń jak w pkt II.4.5.3.1.
II.4.5.2.3.2. Jeśli GPO jest podłączony w ten sposób, że przez linie utworzona została
gwiazda sieciowa, to w układzie takim jako podstawowe należy zastosować
wielostronne zabezpieczenia odcinkowe.
II.4.5.2.3.3. Jeśli w GPO po stronie 110 kV jest zainstalowany tylko jeden wyłącznik, to
należy zapewnić przekazywanie sygnału od LRW na przeciwległy koniec linii lub
innego połączenia z systemem elektroenergetycznym.
II.4.5.2.4.
Wymagania szczegółowe dla szyn zbiorczych
II.4.5.2.4.1. Szyny zbiorcze rozdzielni oraz stacji o górnym napięciu 110 kV należy
wyposażyć w jeden zespół zabezpieczenia szyn, zapewniający selektywne
wyłączenie systemów (sekcji) szyn zbiorczych, w tym także zwarć
zlokalizowanych między wyłącznikiem, a przekładnikiem prądowym w polach
łączników szyn.
II.4.5.2.4.2. W stacjach uproszczonych typu „H”, do których nie jest podłączony GPO,
dopuszcza się możliwość rozwiązania zabezpieczenia szyn w oparciu o wsteczne
strefy zabezpieczeń odległościowych pól liniowych.
II.4.5.2.5.
Wymagania szczegółowe dla Lokalnej Rezerwy Wyłącznikowej
II.4.5.2.5.1. Rozdzielnie 110 kV należy wyposażać w niezależne układy lokalnego
rezerwowania wyłączników (LRW). Dopuszcza się stosowanie układu
zabezpieczenia szyn zintegrowanego z układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej.
II.4.5.2.5.2. Do kontroli wyłączenia się wyłącznika dla celów LRW należy stosować
kryterium prądowe i wyłącznikowe, przy wykorzystaniu dwóch styków
pomocniczych bezpośrednio z wyłącznika, a w uzasadnionych przypadkach tylko
jednego z ww. kryteriów.
II.4.5.2.5.3. Wyłączenie odpowiedniego systemu lub sekcji szyn, powinno być poprzedzone
dodatkowym impulsem wyłączającym z elementu układu LRW przypisanego
polu, w którym nastąpiło zawiedzenie wyłącznika.
II.4.5.2.6.
Wymagania szczegółowe dla łączników szyn
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 34
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.4.5.2.6.1. Łączniki szyn w stacjach systemowych 110 kV wyposażyć należy w następujące
zabezpieczenia działające na wyłączenie wyłącznika własnego pola:
1) rozcinające jako podstawowe,
2) komplet zabezpieczeń umożliwiających realizację wszystkich funkcji
zabezpieczeniowych niezbędnych do zastąpienia innego pola (rezerwacja pól
odpływowych, transformatorowych i blokowych) przy użyciu pola łącznika
szyn.
II.4.5.2.6.2. Łączniki szyn w innych stacjach niż systemowe, jeśli w skład ich wyposażenia
wchodzi wyłącznik, można wyposażać w EAZ stosownie do funkcji i ważności.
II.4.5.3.
Wymagania dla transformatorów
II.4.5.3.1.
Transformatory mocy dwu- i wielouzwojeniowe WN/SN/SN powinny być
wyposażone w:
1) zabezpieczenia od skutków zwarć wewnętrznych w transformatorze i na
wyprowadzeniach (nadprądowe zwarciowe, a dla transformatorów o mocy
powyżej 5 MVA różnicowe),
2) zabezpieczenia od skutków zwarć zewnętrznych nadprądowe zwłoczne po
każdej stronie,
3) zabezpieczenia przeciążeniowe po każdej stronie (transformatory
dwuuzwojeniowe można zabezpieczać tylko po jednej stronie),
4) zabezpieczenia fabryczne transformatorów: dwustopniowe temperaturowe i
gazowo-przepływowe kadzi oraz gazowo-podmuchowe przełącznika
zaczepów.
W stosunku do zabezpieczenia różnicowego obowiązuje zapis punktu II.4.5.1.10.
Zabezpieczenia transformatora reagujące na zwarcia wewnętrzne powinny działać
na wyłączenie wszystkich stron transformatora. Wymaga się, aby na wyłączenie
działały również wybrane zabezpieczenia fabryczne. Zabezpieczenie
przeciążeniowe może działać na sygnalizację.
W sieciach z punktem neutralnym uziemionym przez transformator uziemiający
przyłączony do układu szyn zbiorczych SN, transformator mocy należy
wyposażać w zerowoprądowe lub/i zerowonapięciowe zabezpieczenie od
skutków zwarć doziemnych działające na wyłączenie wyłącznika własnego pola i
z dodatkowym opóźnieniem „na wyłącz” strony 110 kV zabezpieczanego
transformatora.
II.4.5.3.2.
Transformatory SN/SN i nN/SN o mocy większej niż 1000 kVA posiadające
wyłącznik przynajmniej po stronie wyższego napięcia wyposaża się w (zapisy nie
dotyczą transformatorów współpracujących z jednostkami wytwórczymi):
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 35
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
1) zabezpieczenia od skutków zwarć wewnętrznych w transformatorze i na
wyprowadzeniach (nadprądowe zwarciowe, a dla transformatorów o mocy
powyżej 5 MVA różnicowe),
2) zabezpieczenia od skutków zwarć zewnętrznych nadprądowe zwłoczne po
każdej stronie,
3) zabezpieczenia przeciążeniowe po każdej stronie (transformatory
dwuuzwojeniowe można zabezpieczać tylko po jednej stronie),
4) zabezpieczenia fabryczne transformatorów: dwustopniowe temperaturowe i
gazowo-przepływowe kadzi oraz gazowo-przepływowe przełącznika
zaczepów.
Zaleca się, aby na wyłączenie działały również wybrane zabezpieczenia
fabryczne. Zabezpieczenie przeciążeniowe może działać na sygnalizację.
II.4.5.4.
Wymagania dla sieci SN
II.4.5.4.1.
Wymagania ogólne
II.4.5.4.1.1. Jeśli w IRiESD nie określono inaczej, zabezpieczenia w sieci SN działają na
wyłączenie. Działanie na sygnalizację jest możliwe tylko zabezpieczeń
ziemnozwarciowych w określonych sytuacjach oraz zabezpieczeń napięciowych
w polu pomiaru napięcia.
II.4.5.4.1.2. Dopuszcza się stosowanie blokady zabezpieczeń nadprądowych zwłocznych od
pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia się drugiej harmonicznej, wzrostu
prądu po zamknięciu wyłącznika. Zabrania się stosowania blokad do
zabezpieczenia nadprądowego zwarciowego, z wyjątkiem blokady kierunkowej.
II.4.5.4.1.3. Zaleca się stosowanie dla zabezpieczeń nadprądowych zwłocznych od skutków
zwarć międzyfazowych następujących wartości współczynników czułości:
1) 1,5 dla zabezpieczeń podstawowych,
2) 1,2 dla zabezpieczeń rezerwowych.
II.4.5.4.1.4. Zaleca się następujące wartości współczynników czułości dla zabezpieczeń
ziemnozwarciowych w liniach SN:
1) 1,5 dla zabezpieczeń zerowoprądowych podczas zwarć bezoporowych, czyli
jeśli składowa zerowa napięcia jest równa napięciu fazowemu sieci,
2) 1,2 dla zabezpieczeń zerowoprądowych podczas zwarć oporowych, czyli jeśli
składowa zerowa napięcia wynosi 50 % napięcia fazowego,
3) 2,0 dla zabezpieczeń admitancyjnych i konduktancyjnych w sieciach o
punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,
4) 1,5 dla zabezpieczeń konduktancyjnych w sieciach skompensowanych z
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 36
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
AWSCz,
5) 1,2 dla zabezpieczeń admitancyjnych i susceptancyjnych w pozostałych
przypadkach.
II.4.5.4.1.5. Zaleca się stosowanie następujących wartości nastawczych zabezpieczeń
zerowonapięciowych działających samodzielnie lub jako człony rozruchowe
innych kryteriów i automatyk wyrażonych w stosunku do składowej zerowej
napięcia podczas zwarcia bezoporowego:
1) 5 - 10 % w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,
2) 5 - 15 % w sieciach o punkcie neutralnym izolowanym,
3) 10 - 20 % w sieciach skompensowanych.
Mniejsze wartości zaleca się stosować w sieciach z dużym udziałem linii
kablowych.
II.4.5.4.1.6. W celu ograniczenia skutków zakłóceń w pracy sieci, zaleca się stosowanie w jej
głębi automatyki EAZ.
II.4.5.4.1.7. Przyłączenie źródeł wytwórczych do sieci SN wymaga dostosowania automatyki
LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN zasilającą tę sieć SN do nowych
warunków pracy.
II.4.5.4.2.
Wymagania dla linii SN
II.4.5.4.2.1. Pola linii SN, do których nie są przyłączone jednostki wytwórcze powinny być
wyposażone w zabezpieczenia i automatyki:
1) od skutków zwarć międzyfazowych, zalecane są zabezpieczenia nadprądowe
zwłoczne i zwarciowe o charakterystykach niezależnych,
2) od skutków zwarć doziemnych działające na wyłączenie lub na sygnalizację.
Działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych na sygnalizację jest
dopuszczalne (z wyjątkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor) tylko w wypadku braku technicznej możliwości zapewnienia
selektywnego wyłączania pod warunkiem zachowania wymogów ochrony
przeciwporażeniowej w zasilanej sieci,
3) wielokrotnego SPZ z możliwością jej programowania i blokowania, jeśli
przyłączona linia jest napowietrzna lub napowietrzno – kablowa,
4) umożliwiające współpracę z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i układem
lokalnej rezerwy wyłącznikowej, jeśli jest taka potrzeba,
5) umożliwiające współpracę ze stacyjną automatyką SCO lub być wyposażone
w zabezpieczenie podczęstotliwościowe,
6) SPZ/SCO lub posiadać inny układ realizujący tą funkcję - jeśli RWE Stoen
Operator tego wymaga.
II.4.5.4.2.2. Pola linii SN, w których przyłączone są jednocześnie jednostki wytwórcze i
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 37
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
odbiorcy powinny być wyposażone w:
1) zabezpieczenia od skutków zwarć międzyfazowych, zalecane są
zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne i zwarciowe o charakterystykach
niezależnych, każde z nich ma mieć możliwość wprowadzenia blokady
kierunkowej. Zaleca się taki dobór nastaw, aby blokada kierunkowa
konieczna była tylko dla zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego,
2) zabezpieczenia od skutków zwarć doziemnych działające na wyłączenie lub
na sygnalizację. Działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych na sygnalizację
jest dopuszczalne (z wyjątkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym
przez rezystor) w wypadku braku technicznej możliwości zapewnienia
selektywnego wyłączania pod warunkiem zachowania wymogów ochrony
przeciwporażeniowej w zasilanej sieci,
3) układy automatyki wielokrotnego SPZ z możliwością jej programowania i
blokowania, jeśli przyłączona linia jest napowietrzna lub napowietrzno –
kablowa,
4) zabezpieczenia nad- i pod-częstotliwościowe, zalecane są zabezpieczenia
wyposażone w kryterium df/dt,
5) zabezpieczenia nad- i podnapięciowe zasilane z przekładników napięciowych
umieszczonych za wyłącznikiem,
6) blokadę załączenia w przypadku obecności napięcia w linii, jeśli istnieje
prawdopodobieństwo utrzymania się elektrowni lokalnej w pracy wyspowej,
każde ręczne, zdalne i automatyczne załączenie linii powinno być
poprzedzone kontrolą napięcia i ewentualną blokadą w przypadku istnienia
napięcia w linii, zabezpieczenie wymaga zainstalowania przekładników
napięciowych za wyłącznikiem pola,
oraz powinny mieć możliwość współpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i
układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej.
II.4.5.4.2.3. Pola linii współpracujące wyłącznie z jednostkami wytwórczymi powinny być
wyposażone w:
1) zabezpieczenia od skutków zwarć międzyfazowych, zalecane są
zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne i zwarciowe o charakterystykach
niezależnych, każde z nich ma mieć możliwość wprowadzenia blokady
kierunkowej, zaleca się taki dobór nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna
była tylko dla zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego,
2) zabezpieczenia od skutków zwarć doziemnych działające na wyłączenie lub
na sygnalizację. Działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych na sygnalizację
jest dopuszczalne (z wyjątkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym
przez rezystor) w wypadku braku technicznej możliwości zapewnienia
selektywnego wyłączania pod warunkiem zachowania wymagań ochrony
przeciwporażeniowej w zasilanej sieci,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 38
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
3) zabezpieczenia nad- i podczęstotliwościowe, zalecane są zabezpieczenia
wyposażone w kryterium df/dt,
4) blokadę załączenia w przypadku obecności napięcia w linii, jeśli istnieje
możliwość utrzymania się elektrowni lokalnej w pracy wyspowej, każde
ręczne, zdalne i automatyczne załączenie linii powinno być poprzedzone
kontrolą napięcia i ewentualną blokadą w przypadku istnienia napięcia w
linii, zabezpieczenie wymaga zainstalowania przekładników napięciowych za
wyłącznikiem pola,
oraz powinny mieć możliwość współpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i
układem lokalnej rezerwy wyłącznikowej.
II.4.5.4.3.
Wymagania dla pól transformatorów potrzeb własnych i uziemiających
II.4.5.4.3.1. Pola potrzeb własnych powinny być wyposażone w następujące układy EAZ:
1) zabezpieczenie reagujące na zwarcia wewnętrzne w transformatorze i na
wyprowadzeniach,
2) zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne od skutków zwarć zewnętrznych,
3) zabezpieczenia fabryczne transformatora.
II.4.5.4.3.2. W sieciach skompensowanych zaleca się dla prawidłowego działania
zabezpieczeń ziemnozwarciowych w polach liniowych wprowadzenie
dodatkowego prądu doziemnego. Wartość i charakter tego prądu powinny być
dostosowane do zastosowanych zabezpieczeń.
II.4.5.4.3.3. Jeśli w polu potrzeb własnych jest zainstalowany dławik do kompensacji prądów
ziemnozwarciowych, to należy wprowadzić możliwość blokady zabezpieczenia
nadprądowego zwłocznego od zabezpieczenia nadprądowego w punkcie
neutralnym oraz uwzględnić zabezpieczenia fabryczne dławika i ewentualnie
AWSCz lub innego układu wprowadzającego dodatkowy prąd doziemny.
II.4.5.4.3.4. Jeśli w polu potrzeb własnych jest zainstalowany rezystor uziemiający, to
zabezpieczenie nadprądowe w punkcie neutralnym powinno mieć możliwość
blokady zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego oraz chronić rezystor przed
skutkami zbyt długiego przepływu prądu w czasie zwarcia doziemnego
niewyłączonego przez zabezpieczenia w innych polach. Sposób oddziaływania
tego zabezpieczenia na wyłączniki w stacji zależy od wymagań OSD, warunków
eksploatacji i może powodować:
1) dla transformatorów dwuzwojeniowych wyłączenie dwustronne (zalecane)
lub tylko po stronie SN,
2) dla transformatorów trójuzwojeniowych wyłączenie tylko po stronie SN
dotkniętej zakłóceniem lub ze wszystkich stron,
3) wyłączenie pola
niezalecane),
potrzeb
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
własnych
(rozwiązanie
dopuszczalne,
ale
Strona: 39
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
4) wyłączenie rezystora
niezalecane).
uziemiającego
(rozwiązanie
dopuszczalne,
ale
II.4.5.4.3.5. W przypadku sieci uziemionej przez rezystor, każde automatyczne wyłącznie
pola SN transformatora WN/SN musi skutkować wyłączeniem wyłącznika pola
transformatora uziemiającego lub rezystora.
II.4.5.4.4.
Wymagania dla baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
II.4.5.4.4.1. Pola baterii kondensatorów wyposaża się w:
1) zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne od skutków przeciążeń, zabezpieczenie
musi w kryterium działania korzystać z wartości skutecznej prądu lub w inny
sposób uwzględniać wpływ wyższych harmonicznych,
2) zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne,
3) zabezpieczenie od skutków zwarć wewnętrznych,
4) zabezpieczenia nadnapięciowe.
II.4.5.4.4.2. Każde wyłącznie pola SN transformatora WN/SN musi skutkować wyłączeniem
wyłącznika pola baterii kondensatorów.
II.4.5.4.5.
Wymagania dla łączników szyn
II.4.5.4.5.1. Łączniki szyn SN wyposaża się w następujące zabezpieczenia działające na
wyłączenie własnego wyłącznika:
1) zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne,
2) zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe działające przy załączeniu pola
łącznika szyn na zwarcie (zabezpieczenie ma być aktywne do 10 s po
załączeniu wyłącznika),
3) w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor wymagane jest
zabezpieczenie ziemnozwarciowe lub odpowiednie powiązanie z
zabezpieczeniem nadprądowym w punkcie neutralnym transformatora
uziemiającego.
II.4.5.4.6.
Wymagania dla pól pomiaru napięcia
II.4.5.4.6.1. Pola pomiaru napięcia w rozdzielniach SN w stacjach WN/SN powinny być
wyposażone w działające na sygnalizację zabezpieczenia reagujące na:
1) zanik, obniżenie lub wzrost napięcia na szynach SN, kontrolowane mają być
napięcia przewodowe, a zabezpieczenie ma zadziałać, gdy nastąpi wzrost lub
obniżenie jednego z nich,
2) zwarcia doziemne w przyłączonej sieci SN,
Jeśli z tego pola wyprowadzane są sygnały SCO i SPZ/SCO, to należy je
wyposażyć w przynajmniej dwustopniowe zabezpieczenie podczęstotliwościowe
i zabezpieczenie nadczęstotliwościowe.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 40
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.4.5.4.7.
Wymagania dla automatyk zabezpieczeniowych rozdzielni SN
II.4.5.4.7.1. Rozdzielnie SN powinny być wyposażone w:
1) SCO umożliwiające realizację przynajmniej dwóch stopni w każdej sekcji,
przy czym automatyka może być zrealizowana w polu pomiaru napięcia z
rozprowadzeniem sygnału do pól odpływowych lub jako rozproszona w
postaci zabezpieczeń podczęstotliwościowych w poszczególnych polach.
Automatyki tej nie wolno instalować w rozdzielniach SN GPO. Automatyki
tej nie należy uruchamiać w liniach, do których przyłączone są jednostki
wytwórcze,
2) SPZ/SCO należy stosować w uzgodnieniu z RWE Stoen Operator,
3) LRW w celu rezerwowania wyłączników w polach liniowych, potrzeb
własnych i baterii kondensatorów. Automatyka ta ma odłączać zasilanie
zwarcia ze wszystkich stron, czyli również wyłączać linie z przyłączonymi
elektrowniami lokalnymi,
4) zabezpieczenie szyn zbiorczych, które może być w wykonaniu różnicowym
poprzecznym lub nadprądowo-logicznym. Automatyka ta ma odłączać
zasilanie zwarcia ze wszystkich stron, czyli również wyłączać linie z
przyłączonymi elektrowniami lokalnymi. Zabezpieczenie to powinno działać
z czasem nie dłuższym niż 0,3 s,
5) SZR, jeśli rozdzielnia SN w stacji WN/SN posiada przynajmniej dwa
zasilania. Automatyki tej nie wolno stosować w rozdzielniach SN GPO.
II.4.5.4.7.2. W rozdzielniach SN wyposażonych w automatykę SZR, do których przyłączone
są jednostki wytwórcze, należy zastosować jedno z rozwiązań:
1) urządzenia SZR z funkcją kontroli napięcia szczątkowego (zalecane),
2) przed załączeniem zasilania rezerwowego wyłączać linie, do których
przyłączone są jednostki wytwórcze.
II.4.5.5.
Wymagania dla jednostek wytwórczych w zakresie EAZ
II.4.5.5.1.
Zabrania się przyłączania jednostek wytwórczych wyposażonych wyłącznie w
aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wyłączniki nadmiarowe
niezależnie od wartości mocy osiągalnej i miejsca przyłączenia.
II.4.5.5.2.
Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwórczych powinny powodować ich
trójfazowe wyłączenie.
II.4.5.5.3.
Jednostki wytwórcze, dla których miejscem przyłączenia jest sieć nN, powinny
być wyposażone w:
1) zabezpieczenia nadprądowe,
2) zabezpieczenia pod- i nadnapięciowe,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 41
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
3) zabezpieczenie skutków od pracy niepełnofazowej.
II.4.5.5.4.
RWE Stoen Operator decyduje o potrzebie wyposażenia jednostek wytwórczych
lub linii w zabezpieczenie od skutków mocy zwrotnej.
II.4.5.5.5.
Nastawy EAZ jednostek wytwórczych powinny być uzgodnione z RWE Stoen
Operator lub przez niego ustalone. Nastawy zabezpieczeń podnapięciowych
powinny uwzględniać wymaganą krzywą t=f(U) podaną w Załączniku nr 1.
II.4.5.5.6.
Jednostki wytwórcze przyłączone poprzez transformatory nN/SN.
II.4.5.5.6.1. Jeśli w skład jednostki wytwórczej wchodzi transformator nN/SN niezależnie od
łącznika po stronie nN musi być zainstalowany wyłącznik po stronie SN.
II.4.5.5.6.2. Jednostki wytwórcze z generatorami synchronicznymi pracujące synchronicznie z
siecią muszą być wyposażone w synchronizatory lub inne urządzenie
umożliwiające właściwe łączenie z siecią.
II.4.5.5.6.3. Po chwilowym zaniku lub obniżeniu napięcia w sieci współpracującej
powodującym wyłączenie, jednostki wytwórcze o mocy większej od 100 kVA
powinny samoczynnie powrócić do pracy w czasie nie krótszym niż 30 s po
ustąpieniu zakłócenia.
II.4.5.5.6.4. Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej do 100 kVA powinny mieć następujące
zabezpieczenia:
1) nadprądowe zwłoczne,
2) nadprądowe zwarciowe,
3) nad- i pod-napięciowe,
4) od wzrostu prędkości obrotowej lub nadczęstotliwościowe,
5) ziemnozwarciowe zerowonapięciowe.
II.4.5.5.6.5. Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej powyżej 100 kVA powinny mieć
następujące zabezpieczenia:
1) nadprądowe od skutków zwarć międzyfazowych zwłoczne i/lub zwarciowe,
2) nad- i podnapięciowe,
3) nad- i podczęstotliwościowe,
4) ziemnozwarciowe.
II.4.5.5.6.6. Jednostki wytwórcze o mocy 25 MVA i większej należy wyposażać w
zabezpieczenia różnicowoprądowe, przy czym OSD może zdecydować o
potrzebie stosowania zabezpieczeń różnicowoprądowych dla poszczególnych
rodzajów jednostek wytwórczych o mocy mniejszej.
II.4.5.5.6.7. Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obniżenia lub wzrostu napięcia
muszą być wykonane trójfazowo. Jeśli zabezpieczenie jest zainstalowane po
stronie nN, to powinno zadziałać po wzroście lub obniżeniu jednego lub więcej
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 42
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
napięć fazowych. Jeśli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziałać po
wzroście lub obniżeniu jednego lub więcej napięć przewodowych.
II.4.5.5.6.8. Składowa zerowa napięcia dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych musi być
mierzona po stronie SN.
II.4.5.5.6.9. Jednostki wytwórcze współpracujące z falownikami, oprócz zabezpieczeń
wykonanych zgodnie z pkt od II.4.5.5.1. do II.4.5.5.3. oraz od II.4.5.5.6.1. do
II.4.5.5.6.8., powinny być wyposażone w urządzenia pozwalające na
kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrów jakościowych energii
elektrycznej.
II.4.5.6.
Wybrane zagadnienia eksploatacji EAZ
II.4.5.6.1.
RWE Stoen Operator prowadzi eksploatację układów EAZ zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszej IRiESD oraz w oparciu o szczegółowe instrukcje
eksploatacji sieci, instalacji, grup urządzeń lub poszczególnych urządzeń.
II.4.5.6.2.
Podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator zobowiązane
są do eksploatowania urządzeń EAZ będących ich własnością w sposób
niezagrażający bezpiecznej pracy sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, a
tym samym utrzymywania tych urządzeń w należytym stanie technicznym. W
odniesieniu do EAZ bez uzgodnienia z RWE Stoen Operator w szczególności
podmiotom tym zabrania się:
1) odstawiania z pracy urządzeń EAZ lub ich części,
2) wymiany urządzeń na posiadające inne parametry i właściwości,
3) zmiany nastaw i sposobu działania.
II.4.5.6.3.
RWE Stoen Operator może zażądać od podmiotu przyłączonego do sieci wglądu
w dokumentację eksploatacyjną potwierdzającą terminowość i zakres
prowadzonych prac eksploatacyjnych EAZ, których stan techniczny może mieć
wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
II.4.5.6.4.
Przyjęcie do eksploatacji urządzeń EAZ nowych i modernizowanych następuje po
przeprowadzeniu prób i pomiarów oraz stwierdzeniu spełnienia warunków
określonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach, a także warunków
zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej. Przyjmowane do
eksploatacji urządzenia, instalacje i sieci w zależności od potrzeb, powinny
posiadać wymaganą dokumentację prawną i techniczną.
II.4.5.6.5.
Podczas oględzin urządzeń sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator podlegają
im również urządzenia EAZ.
II.4.6.
Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki.
II.4.6.1.
Wymagania
i
zalecenia
dotyczące
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
nadzoru
stacji
elektroenergetycznych
Strona: 43
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
obowiązują RWE Stoen Operator oraz podmioty przyłączone do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
II.4.6.2.
Wszystkie bezobsługowe stacje o górnym napięciu 110 kV i wyższym powinny
być wyposażone w układy telesygnalizacji, telepomiarów i telesterowania
umożliwiające zdalne prowadzenie ruchu stacji przez właściwe dyspozycje.
II.4.6.3.
Ogólne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi nadzoru, a
podyktowane głównie względami optymalizacyjnymi i niezawodnościowymi są
następujące:
a) obiektowe systemy nadzoru muszą być kompatybilne z dyspozytorskimi
systemami w centrach nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru muszą spełniać
wymagania stosowne do rodzaju obsługiwanych stacji z uwzględnieniem
wymogów jakościowych i konfiguracyjnych,
b) obiektowe systemy nadzoru powinny być połączone z centrami nadzoru z
wykorzystaniem niezawodnych i o właściwej przepływności łączy
transmisyjnych, aby zapewnić odpowiednią szybkość przepływu informacji
z/do centrów dyspozytorskich,
c) systemy nadzoru powinny zapewniać archiwizację danych na okres zgodny z
wymaganiami norm bezpieczeństwa informacji oraz umożliwić utrzymanie
ciągłości nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,
d) połączenie systemów nadzoru w dyspozycjach winne być wykonane jako
redundantne. Zaleca się realizację z wykorzystaniem sieci komputerowej,
e) dyspozycje OSDp i OSDn powinny być wyposażone w systemy
teleinformatyczne służące do wymiany danych dotyczących ruchu sieci.
Systemy te powinny zapewniać wymianę danych w protokole komunikacyjnym
ICCP,
f) należy dążyć do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systemów
dyspozytorskich posiadały znacznik czasu. Struktura sieci komunikacyjnych
sygnałów telemechaniki winna zapewnić niezawodność i optymalizację
przepływu informacji. Komunikacja winna być realizowana dwoma
redundantnymi kanałami łączności. Jako rezerwową drogę transmisji
dopuszcza się transmisje pakietowe,
g) protokół transmisji powinien być dostosowany, przez podmiot, do systemu
sterowania posiadanego przez RWE Stoen Operator,
h) należy dążyć do tego, aby czas reakcji całego systemu nadzoru (stacyjnego i
nadrzędnego) nie przekraczał kilku sekund, a rozdzielczość czasowa
przesyłanych sygnałów zawierała się w granicach 1–100 ms.
II.4.6.4.
Rozdzielnie 110
umożliwiającą:
kV
powinny
być
objęte
co
najmniej
telemechaniką
1) Telesterowanie:
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 44
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
a) sterowanie wyłącznikami,
b) sterowanie urządzeniami automatyk stacyjnych.
2) Telesygnalizację:
a) stanu położenia łączników,
b) stanu automatyk stacyjnych ,
c) sygnalizację awaryjną indywidualną z poszczególnych pól rozdzielni,
d) sygnalizację zadziałania poszczególnych zabezpieczeń,
e) sygnalizację awaryjną z potrzeb własnych prądu stałego dotyczącą w
szczególności: uszkodzenia prostownika, braku ciągłości obwodów prądu
stałego wraz z baterią oraz doziemienia w obwodach prądu stałego,
f) sygnalizację awaryjną z urządzeń zasilania bezprzerwowego,
g) sygnalizację alarmową, włamaniową i przeciwpożarową.
3) Telepomiary:
a) pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobór),
b) pomiar prądu w poszczególnych polach,
c) pomiar napięcia na poszczególnych układach szyn.
II.4.6.5.
Z rozdzielni 110 kV będących własnością innych podmiotów będących w sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator powinny być retransmitowane do dyspozycji
prowadzącej ruch sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator co najmniej
następujące informacje:
a) sygnalizację położenia wszystkich łączników na rozdzielni 110 kV,
b) zbiorczą sygnalizację awaryjną,
c) zbiorczą sygnalizację zadziałania zabezpieczeń,
d) pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobór) oraz prądu w poszczególnych
polach liniowych rozdzielni 110 kV, a także napięcia na poszczególnych
układach szyn.
II.4.6.6.
Rozdzielnie SN w stacjach WN/SN, a także ważne ruchowo rozdzielnie SN
wyposażone w wyłączniki powinny być objęte co najmniej telemechaniką
umożliwiającą:
1) Telesterowanie:
a) sterowanie wyłącznikami,
b) sterowanie urządzeniami automatyk stacyjnych.
2) Telesygnalizację:
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 45
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
a) stanu położenia wyłączników, odłączników szynowych i liniowych oraz
uziemników,
b) stanu automatyk stacyjnych,
c) sygnalizację awaryjną indywidualną z poszczególnych pól rozdzielni,
d) sygnalizację zadziałania poszczególnych zabezpieczeń,
e) sygnalizację awaryjną z potrzeb własnych prądu stałego dotyczącą w
szczególności: uszkodzenia prostownika, braku ciągłości obwodów prądu
stałego wraz z baterią oraz doziemienia w obwodach prądu stałego,
f) sygnalizację awaryjną z urządzeń zasilania bezprzerwowego,
g) sygnalizację włamaniową i przeciwpożarową.
3) Telepomiary:
a) pomiar prądu w poszczególnych polach,
b) pomiar napięcia na poszczególnych układach szyn.
II.4.6.7.
Urządzenia telemechaniki powinny być wyposażone w co najmniej dwa porty
transmisji danych.
II.4.6.8.
Urządzenia telemechaniki obiektowej oraz systemy nadzoru w dyspozycjach
powinny być zasilane z układu napięcia bezprzerwowego o czasie autonomii nie
krótszym niż 8 godz.
II.4.7.
Wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych.
II.4.7.1.
Wymagania ogólne
II.4.7.1.1. Wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów
pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspólnie również układami pomiarowymi,
określone w niniejszej IRiESD obowiązują z dniem jej wejścia w życie w
przypadkach:
a) układów pomiarowych budowanych i modernizowanych,
b) układów pomiarowych zainstalowanych u URD będących wytwórcami lub
odbiorcami, którzy po wejściu w życie niniejszej IRiESD skorzystają z prawa
wyboru sprzedawcy,
c) układów pomiarowych zainstalowanych u URD będących wytwórcami lub
odbiorcami, którzy po wejściu w życie niniejszej IRiESD będą chcieli
skorzystać z prawa rozdzielenia umów kompleksowych i świadczenia usług na
podstawie dwóch odrębnych umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.
Obowiązek dostosowania układów pomiarowych do wymagań zawartych
w niniejszej IRiESD spoczywa na ich właścicielu.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 46
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Odbiorca, który jest właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego, korzystający
z prawa wyboru sprzedawcy energii, dostosowuje układ pomiarowo-rozliczeniowy
do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz w
niniejszej IRiESD.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy niebędący własnością RWE Stoen Operator,
powinien spełniać powyższe wymagania na dzień podpisania umowy dystrybucji,
o której mowa w pkt B.1. Układ pomiarowo-rozliczeniowy będący własnością
RWE Stoen Operator powinien spełniać powyższe wymagania na dzień zmiany
sprzedawcy, za wyjątkiem układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych
u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych, którym RWE Stoen Operator
może przydzielić standardowy profil zużycia.
II.4.7.1.2. Urządzenia wchodzące w skład każdego układu pomiarowo-rozliczeniowego
muszą spełniać wymagania ustawy Prawo o miarach oraz przepisów
wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności posiadać zatwierdzenie typu lub
pozytywna ocenę zgodności wg MID oraz ważną cechę legalizacyjną i/lub
homologację, zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego urządzenia. W
przypadku urządzeń, dla których nie jest wymagana legalizacja lub homologacja,
urządzenie musi posiadać odpowiednie świadectwo potwierdzające poprawność
pomiarów (świadectwo wzorcowania). Powyższe badania powinny być wykonane
przez uprawnione laboratoria zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami tych urządzeń (za wyjątkiem
przekładników pomiarowych prądowych i napięciowych) nie powinien przekraczać
okresu ważności cech legalizacyjnych licznika energii czynnej zainstalowanego w
tym samym układzie pomiarowo-rozliczeniowym.
Przekładniki prądowe i napięciowe podlegają sprawdzeniu przed zainstalowaniem.
Dla urządzeń wcześniej użytkowanych, właściciel przekładników dostarcza
protokół ze sprawdzenia potwierdzający poprawność i zgodność danych
znamionowych oraz oznaczeń przekładnika ze stanem faktycznym, który wraz z
wcześniej wystawionym świadectwem legalizacji, protokołem lub świadectwem
badań kontrolnych przekazuje do RWE Stoen Operator. W przypadku braku
wcześniej wystawionych świadectw lub protokółów, wymagane jest ich uzyskanie
poprzez przeprowadzenie badań w uprawnionym laboratorium zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami. Powyższe urządzenia powinny posiadać
cechę zabezpieczającą potwierdzającą dokonanie badań przez uprawnione
laboratorium.
II.4.7.1.3. Układy pomiarowe półpośrednie i pośrednie muszą być wyposażone w przekładniki
pomiarowe zainstalowane w każdej z trzech faz oraz w liczniki trójsystemowe.
II.4.7.1.4. Układy pomiarowe muszą być zainstalowane w miejscach określonych w
warunkach przyłączenia, a w szczególności:
a) w przypadku wytwórców – po stronie górnego napięcia transformatorów
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 47
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
blokowych i transformatorów potrzeb ogólnych,
b) w przypadku odbiorców – na napięciu sieci, do której dany odbiorca jest
przyłączony; za zgodą RWE Stoen Operator, w szczególnych, uzasadnionych
techniczno-ekonomicznych przypadkach, dopuszcza się instalację układów
pomiarowo-rozliczeniowych po stronie niskiego napięcia transformatora, o
mocy znamionowej 250 kVA, z zastosowaniem urządzeń pomiaru wielkości
strat mocy i energii czynnej. W przypadku braku tych urządzeń, wielkość strat
mocy i energii czynnej ustala się w umowie o świadczenie usług dystrybucji.
c) w przypadku wytwórców posiadających odnawialne źródła energii oraz źródła
pracujące w skojarzeniu, dodatkowo na zaciskach generatorów źródeł
wytwórczych, dla których wymagane jest potwierdzenie przez RWE Stoen
Operator ilości energii elektrycznej, niezbędne do uzyskania świadectw
pochodzenia w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
II.4.7.1.5. Podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, będące
Uczestnikami Rynku Bilansującego instalują dla celów kontrolnych, bilansowych i
rozliczeniowych, układy pomiarowe energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami
określonymi przez OSP w IRiESP.
II.4.7.1.6. RWE Stoen Operator wraz z OSP uzgadniają wspólne protokoły pobierania oraz
udostępniania danych pomiarowych z LSPR, z uwzględnieniem postanowień
IRiESP, dla potrzeb transmisji danych do OSP i ich zabezpieczenia przed utratą
danych.
II.4.7.1.7. OSD uzgadniają protokół transmisji danych pomiarowych pomiędzy sobą oraz
określają standard protokołu transmisji obowiązujący wszystkie podmioty
przyłączone do sieci dystrybucyjnej.
II.4.7.1.8. Rozwiązania techniczne poszczególnych układów pomiarowych dzieli się na 10
kategorii:
a) kat. A1 -układy pomiarowe na napięciu przyłączenia podmiotu 110 kV
i wyższym, dla pomiarów energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urządzenia, instalacji lub sieci 30 MVA i wyższej,
b) kat. A2 -układy pomiarowe na napięciu przyłączenia podmiotu 110 kV
i wyższym, dla pomiarów energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urządzenia, instalacji lub sieci zawartej w przedziale od 1 MVA do 30 MVA,
c) kat. A3 - układy pomiarowe na napięciu przyłączenia podmiotu 110 kV
i wyższym, dla pomiarów energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urządzenia, instalacji lub sieci mniejszej niż 1 MVA,
d) kat. B1 - układy pomiarowe dla urządzeń, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napięciu niższym niż 110 kV i wyższym niż 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niż 30 MW lub rocznym zużyciu energii elektrycznej
nie mniejszym niż 200 GWh,
e) kat. B2 - układy pomiarowe dla urządzeń, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napięciu niższym niż 110 kV i wyższym niż 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niż 5 MW i nie większej niż 30 MW (wyłącznie) lub
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 48
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
rocznym zużyciu energii elektrycznej nie mniejszym niż 30 GWh i nie
większym niż 200 GWh (wyłącznie),
f) kat. B3 - układy pomiarowe dla urządzeń, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napięciu niższym niż 110 kV i wyższym niż 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niż 800 kW i nie większej niż 5 MW (wyłącznie) lub
rocznym zużyciu energii elektrycznej nie mniejszym niż 4 GWh i nie większym
niż 30 GWh (wyłącznie),
g) kat. B4 - układy pomiarowe dla urządzeń, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napięciu niższym niż 110 kV i wyższym niż 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niż 40 kW i nie większej niż 800 kW lub rocznym
zużyciu energii elektrycznej nie mniejszym niż 200 MWh i nie większym niż 4
GWh,
h) kat. B5 - układy pomiarowe dla urządzeń, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napięciu niższym niż 110 kV i wyższym niż 1 kV, o mocy
pobieranej nie większej niż 40 kW (wyłącznie) lub rocznym zużyciu energii
elektrycznej nie większym niż 200 MWh (wyłącznie),
i) kat. C1 - układy pomiarowe dla podmiotów przyłączonych na napięciu nie
wyższym niż 1 kV o mocy pobieranej większej niż 40 kW lub prądzie
znamionowym zabezpieczenia przed-licznikowego w torze prądowym
większym niż 63 A lub rocznym zużyciu energii elektrycznej większym niż 200
MWh,
j) kat. C2 - układy pomiarowe dla podmiotów przyłączonych na napięciu nie
wyższym niż 1 kV, o mocy pobieranej nie większej niż 40 kW i prądzie
znamionowym zabezpieczenia przed-licznikowego w torze prądowym nie
większym niż 63 A lub rocznym zużyciu energii elektrycznej nie większym niż
200 MWh.
Wartość mocy pobieranej ustalana jest z uwzględnieniem wartości mocy
przyłączeniowej podmiotu
II.4.7.1.9. Liczniki energii elektrycznej powinny posiadać, co najmniej klasę dokładności
odpowiednią dla kategorii pomiaru oraz umożliwiać:
a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytwórców i
odbiorców posiadających źródła wytwórcze mierzony w czterech kwadrantach z
rejestracją profili obciążenia,
b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracją profili obciążenia dla odbiorców nieposiadających źródeł
wytwórczych oraz mocy przyłączeniowej nie mniejszej niż 40 kW,
c) jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych przypadkach
pomiar energii biernej – dotyczy tylko układów pomiarowo-rozliczeniowych
odbiorców odbiorców o mocy przyłączeniowej mniejszej niż 40 kW,
d) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracją profili obciążenia – dla
pomiaru na zaciskach generatora, w celu potwierdzania ilości wytworzonej
energii dla potrzeb wydawania świadectw pochodzenia.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 49
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.4.7.1.10. Transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do
LSPR powinna być realizowana za pośrednictwem:
a) wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej,
b) wyjść cyfrowych rejestratorów (koncentratorów), które to rejestratory
(koncentratory) będą pozyskiwały dane za pomocą wyjść cyfrowych liczników
energii elektrycznej.
Wymagania szczegółowe w zakresie transmisji danych pomiarowych do LSPR
określa RWE Stoen Operator.
II.4.7.1.11. Dla układów pomiarowych energii elektrycznej poszczególnych
wymagane jest:
a) dla kategorii: A1 i A2 – stosowanie dwóch równoważnych
pomiarowych – układu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego
pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego,
b) dla kategorii: B1 i B2 – stosowanie dwóch układów pomiarowych
pomiarowo-rozliczeniowego i układu pomiarowo-kontrolnego.
kategorii
układów
i układu
– układu
Dla pozostałych kategorii dopuszcza się stosowanie układów pomiarowokontrolnych, przy czym mogą być one przyłączone do uzwojenia przekładników
układu pomiarowo-rozliczeniowego.
II.4.7.1.12. Miejsce zainstalowania układu pomiarowego określa RWE Stoen Operator, w
warunkach przyłączenia, umowie dystrybucji lub umowie kompleksowej.
II.4.7.1.13. Przekładniki prądowe powinny być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikający z
mocy umownej mieścił się w granicach 20-120% ich prądu znamionowego. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą RWE Stoen Operator dopuszcza
się stosowanie przekładników prądowych o przeciążalności do 200% prądu
znamionowego, przy zachowaniu dokładności pomiaru wymaganego w danej
klasie.
Przekładniki prądowe i napięciowe powinny być tak dobrane, aby obciążenie strony
wtórnej zawierało się miedzy 25%, a 100% wartości nominalnej mocy
uzwojeń/rdzeni przekładników. Prąd znamionowy wtórny przekładników powinien
wynosić 5A.
W przypadku wystąpienia konieczności dociążenia rdzenia pomiarowego jako
dociążenie należy zastosować atestowane rezystory instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania.
II.4.7.1.14. Do uzwojenia wtórnego przekładników prądowych w układach pomiarowych nie
można przyłączać innych przyrządów poza licznikami energii elektrycznej oraz w
uzasadnionych przypadkach rezystorów dociążających.
II.4.7.1.15. Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) dla przekładników prądowych
w układach pomiarowych podstawowych i rezerwowych budowanych i
modernizowanych powinien być ≤5. W przypadku modernizacji układów
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 50
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
pomiarowo-rozliczeniowych dopuszcza się pozostawienie dotychczasowych
przekładników prądowych o współczynniku FS > 5, o ile spełniają one pozostałe
wymagania IRiESD oraz pozwalają na to warunki zwarciowe występujące w
miejscu ich zainstalowania.
II.4.7.1.16. Wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w
skład układu pomiarowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do
plombowania. Plombowanie musi umożliwiać zabezpieczenie przed: zmianą
parametrów lub nastaw urządzeń wchodzących w skład układu pomiarowego oraz
ingerencją powodującą zafałszowanie jego wskazań.
II.4.7.1.17. Zmiana kwalifikacji układu pomiarowego do kategorii określonej w pkt II.4.7.1.8.,
następuje na wniosek odbiorcy lub RWE Stoen Operator. Dostosowanie układu do
wymagań nowej kategorii spoczywa na właścicielu układu pomiarowego.
II.4.7.1.18. W przypadku zmiany charakteru odbioru, RWE Stoen Operator może nakazać
wprowadzenie zmian w istniejącym układzie pomiarowo-rozliczeniowym (np. w
celu pomiaru energii biernej lub strat) zgodnie z wymaganiami określonymi w
niniejszej IRiESD.
II.4.7.1.19. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego lub jego
elementu winny być niezwłocznie wzajemnie zgłaszane przez odbiorcę usług
dystrybucji, sprzedawcę lub RWE Stoen Operator (zwanymi dalej „Stronami
umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej”).
II.4.7.1.20. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości działania układu pomiarowego lub
jego elementu, każda ze Stron umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy
kompleksowej, ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości
działania układu pomiarowego lub jego elementu.
II.4.7.1.21. W przypadku zgłoszenia żądania laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości
działania układu pomiarowego lub jego elementu, właściciel układu pomiarowego
zapewnia demontaż wskazanego elementu układu pomiarowego. Demontaż
następuje w obecności przedstawiciela odbiorcy i RWE Stoen Operator.
II.4.7.1.22. RWE Stoen Operator przekazuje zdemontowany dowolny element układu
pomiarowego do laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania w terminie
14-stu dni od dnia zgłoszenia żądania.
Jeżeli właścicielem układu pomiarowego jest podmiot inny niż RWE Stoen
Operator, to podmiot ten ma obowiązek przekazać RWE Stoen Operator
zdemontowany element układu pomiarowego bezpośrednio po jego demontażu,
dokonanym w obecności przedstawiciela RWE Stoen Operator.
II.4.7.1.23. Jeżeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaże błędów w działaniu zdemontowanego
elementu układu pomiarowego, to podmiot wnioskujący o sprawdzenie ponosi
koszty sprawdzenia oraz demontażu i montażu badanego elementu.
II.4.7.1.24. RWE Stoen Operator przekazuje odbiorcy/wytwórcy protokół laboratoryjnego
sprawdzenia, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 51
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.4.7.1.25. Jeżeli RWE Stoen Operator nie jest właścicielem układu pomiarowego, to RWE
Stoen Operator zwraca zdemontowany element układu pomiarowego właścicielowi
w terminie do 60-go dnia, od dnia jego otrzymania od podmiotu wykonującego
laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości jego działania, o ile żadna ze Stron nie
wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w pkt II.4.7.1.26.
II.4.7.1.26. W ciągu 30-stu dni od dnia otrzymania protokołu badania laboratoryjnego, każda ze
Stron umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej może
zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio zdemontowanego
elementu układu pomiarowego. RWE Stoen Operator umożliwia przeprowadzenie
takiej ekspertyzy.
II.4.7.1.27. Koszt ekspertyzy, o której mowa w pkt
wnioskuje o jej przeprowadzenie.
II.4.7.1.26. pokrywa podmiot, który
II.4.7.1.28. W okresie zdemontowania elementu układu pomiarowego, właściciel układu
pomiarowego zapewni zastępczy element układu pomiarowego, który będzie
spełniał wymagania techniczne określone w niniejszej IRiESD.
II.4.7.1.29. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego,
z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, właściciel układu
pomiarowego zwraca koszty, o których mowa w pkt II.4.7.1.23. i II.4.7.1.27., a
RWE Stoen Operator dokonuje korekty dostarczonej/odebranej energii
elektrycznej, na podstawie której dokonywane są korekty rozliczeń pomiędzy
podmiotami prowadzącymi rozliczenia tego podmiotu, o ile do rozliczeń nie można
było wykorzystać wskazań innego układu pomiarowego.
II.4.7.1.30 W przypadku stwierdzenia prawidłowości w działaniu układu pomiarowego energii
elektrycznej, strona wnioskująca o sprawdzenie układu pomiarowego pokrywa
uzasadnione koszty związane z demontażem, montażem i wypożyczeniem
zastępczego elementu układu pomiarowego.
II.4.7.1.31. W przypadku wymiany układu pomiarowego lub jego elementu w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a także po zakończeniu jej dostarczania, RWE
Stoen Operator wydaje odbiorcy/wytwórcy dokument zawierający dane
identyfikujące układ pomiarowy i stan wskazań licznika w chwili demontażu.
II.4.7.2.
Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A.
II.4.7.2.1. Układy pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A1 powinny spełniać następujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć
dwa rdzenie i dwa uzwojenia pomiarowe o klasie dokładności nie gorszej niż
0,2 służące do pomiaru energii elektrycznej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowych powinny mieć klasę
dokładności nie gorszą niż 0,2 dla energii czynnej i nie gorszą niż
1 dla energii biernej,
c) liczniki energii elektrycznej powinny umożliwiać współpracę z LSPR RWE
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 52
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Stoen Operator.
II.4.7.2.2. Układy pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A2 powinny spełniać następujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć
klasę dokładności nie gorszą niż 0,5, służące do pomiaru energii elektrycznej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowych powinny mieć klasę
dokładności
nie
gorszą
niż
0,5
dla
energii
czynnej
i nie gorszą niż 3 dla energii biernej,
c) liczniki energii elektrycznej powinny umożliwiać współpracę z LSPR RWE
Stoen Operator.
II.4.7.2.3. Układy pomiarowo - rozliczeniowe kategorii A3 powinny spełniać następujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć
klasę dokładności nie gorszą niż 0,5, służące do pomiaru energii elektrycznej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowych powinny mieć klasę
dokładności nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej,
c) liczniki energii elektrycznej powinny umożliwiać współpracę z LSPR RWE
Stoen Operator.
II.4.7.2.4. Dla układów pomiarowych kategorii A1 i A2 wymaga się stosowania
równoważnych
układów
pomiarowych:
pomiarowo-rozliczeniowego
podstawowego i pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego, przy czym:
a) w układach pomiarowych kategorii A1 obwody pomiarowe układu
podstawowego i rezerwowego przyłącza się do oddzielnych rdzeni/uzwojeń
przekładników zainstalowanych w tym samym miejscu oraz oba układy
spełniają wymagania określone w pkt II.4.7.2.1.,
b) w układach pomiarowych kategorii A2 spełnione są wymagania określone w pkt
II.4.7.2.2.
II.4.7.2.5. Układy pomiarowe kategorii A1, A2 i A3 powinny:
a) posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobę
oraz układy potrzymania zasilania źródłami zewnętrznymi,
b) umożliwiać automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego, rejestrację
i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 15 minutowej przez
co najmniej 63 dni,
c) umożliwiać odczyt lokalny w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w
celach kontrolnych.
II.4.7.2.6. Układy pomiarowo - rozliczeniowe kategorii A1, A2 i A3 powinny zapewniać
współpracę z LSPR RWE Stoen Operator, w tym bieżący odczyt danych
pomiarowych.– za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 53
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.4.7.2.7. Kanały telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiadać pełną,
fizycznie niezależną rezerwację łączy telekomunikacyjnych.
II.4.7.3.
Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii B.
II.4.7.3.1. Dla układów pomiarowych kategorii B1, powinny być spełnione następujące
wymagania:
a) konieczne jest stosowanie dwóch układów pomiarowych – układu pomiaroworozliczeniowego i układu pomiarowo-kontrolnego, przyłączonych do
oddzielnych przekładników prądowych i napięciowych, przy czym dopuszcza
się stosowanie przekładników z dwoma uzwojeniami pomiarowymi na jednym
rdzeniu,
b) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 0,5
(zalecana klasa 0,2) służące do pomiaru energii elektrycznej,
c) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mieć klasę nie gorszą niż 0,5 dla energii czynnej i nie gorszą niż 1 dla energii
biernej,
d) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-kontrolnych powinny mieć
klasę dokładności nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla
energii biernej,
e) układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w
pamięci pomiarów mocy czynnej oraz stanów liczydeł w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni oraz umożliwiać automatycznie zamykanie
okresu rozliczeniowego,
f) układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobę oraz podtrzymanie zasilania źródłami
zewnętrznymi,
g) układy pomiarowe powinny zapewniać transmisję danych do LSPR RWE Stoen
Operator co najmniej raz na dobę,
h) dla układu pomiarowo-rozliczeniowego (podstawowego) wymagana jest
rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych, przy czym dopuszcza się
wykorzystanie urządzeń teleinformatycznych odbiorcy (np. poprzez
wystawianie danych na serwer ftp, dedykowane platformy wymiany danych lub
za pomocą poczty elektronicznej),
i) powinien być możliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
II.4.7.3.2. Dla układów pomiarowych kategorii B2, powinny być spełnione następujące
wymagania:
a) konieczne jest stosowanie dwóch układów pomiarowych – układu pomiaroworozliczeniowego i układ pomiarowo-kontrolnego; układy mogą być zasilane
z jednego uzwojenia przekładnika,
b) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 54
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 0,5
(zalecana klasa 0,2) służące do pomiaru energii elektrycznej,
liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mieć klasę nie gorszą niż 0,5 dla energii czynnej i nie gorszą niż 1 dla energii
biernej,
liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-kontrolnych powinny mieć
klasę nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii biernej,
układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie
w pamięci pomiarów mocy czynnej oraz stanów liczydeł w okresach od 15 do
60 minut przez co najmniej 63 dni i umożliwiać automatyczne zamykanie
okresu rozliczeniowego,
układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobę oraz potrzymanie zasilania ze źródeł
zewnętrznych,
układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniać transmisję danych
pomiarowych do LSPR RWE Stoen Operator nie częściej niż raz na dobę, pod
warunkiem kompletności danych pomiarowych,
powinien być możliwy lokalny, pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
II.4.7.3.3. Dla układów pomiarowych kategorii B3, powinny być spełnione następujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 0,5
(zalecana klasa 0,2) służące do pomiaru energii elektrycznej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mieć klasę nie gorszą niż 0,5 dla energii czynnej i nie gorszą niż 1 dla energii
biernej,
c) układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie
w pamięci pomiarów mocy czynnej oraz stanów liczydeł w okresach od 15 do
60 minut przez co najmniej 63 dni i umożliwiać automatyczne zamykanie
okresu rozliczeniowego,
d) układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobę oraz potrzymanie zasilania ze źródeł
zewnętrznych,
e) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniać transmisję danych
pomiarowych do LSPR RWE Stoen Operator nie częściej niż raz na dobę, pod
warunkiem kompletności danych pomiarowych,
f) powinien być możliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
II.4.7.3.4. Dla układów pomiarowych kategorii B4, powinny być spełnione następujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 0,5
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 55
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
b)
c)
d)
e)
f)
służące do pomiaru energii elektrycznej,
liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinny
mieć klasę nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii
biernej,
układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w
pamięci pomiarów mocy czynnej oraz stanów liczydeł w okresach od 15 do 60
minut przez co najmniej 63 dni i umożliwiać automatyczne zamykanie okresu
rozliczeniowego
układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobę,
układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniać transmisję danych
pomiarowych do LSPR RWE Stoen Operator nie częściej niż raz na dobę, pod
warunkiem kompletności danych pomiarowych,
powinien być możliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
II.4.7.3.5. Dla układów pomiarowych kategorii B5, powinny być spełnione następujące
wymagania:
a) przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 0,5
(zalecana klasa 0,2) służące do pomiaru energii elektrycznej,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mieć klasę nie gorszą niż 0,5 dla energii czynnej i nie gorszą niż 1 dla energii
biernej,
c) układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie
w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy,
d) układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobę oraz potrzymanie zasilania ze źródeł
zewnętrznych,
e) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniać transmisję danych
pomiarowych do LSPR RWE Stoen Operator nie częściej niż raz na dobę pod
warunkiem kompletności danych pomiarowych.
Powinien być możliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
II.4.7.4.
Wymagania dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C.
II.4.7.4.1. Wymagania dla układów pomiarowych kategorii C2 są następujące:
a) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mieć klasę dokładności nie gorszą niż 2 dla energii czynnej; a w
uzasadnionych przypadkach pomiaru energii biernej klasę nie gorszą niż 3 dla
tej energii,
b) RWE Stoen Operator w przypadkach zbierania danych pomiarowych ze
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 56
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
względów na potrzeby tworzenia standardowych profili zużycia, wymaganych
względami
technicznymi lub ekonomicznymi może zadecydować o
konieczności:
• realizowania przez układ pomiarowy rejestracji i przechowywania
w pamięci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni,
• realizowania przez układ pomiarowy transmisji danych pomiarowych do
LSPR RWE Stoen Operator,
• pomiaru mocy i energii biernej.
II.4.7.4.2. Wymagania dla układów pomiarowych kategorii C1są następujące:
a) przekładniki prądowe w układach pomiarowych powinny mieć rdzenie
uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niż 0,5 służące do
pomiaru energii elektrycznej ,
b) liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo - rozliczeniowych powinny
mieć klasę nie gorszą niż 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla energii
biernej,
c) układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie
w pamięci pomiarów mocy czynnej i/lub stanów liczydeł w okresach od 15 do
60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykać okres
rozliczeniowy,
d) układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniać transmisję danych
pomiarowych do LSPR RWE Stoen Operator nie częściej niż raz na dobę, pod
warunkiem kompletności danych pomiarowych,
e) powinien być możliwy lokalny odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii
łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
II.4.7.4.3. Wymagania szczegółowe w zakresie sposobu wykonania układów pomiarowo
rozliczeniowych określają standardy i wytyczne opracowane przez RWE Stoen
Operator.
II.4.8.
Wymagania dla systemów teletransmisyjnych
II.4.8.1.
RWE Stoen Operator odpowiada za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej
i informatycznej niezbędnej do właściwego prowadzenia ruchu urządzeń, sieci i
instalacji dla obszaru swojego działania oraz funkcjonowania LSPR,
uwzględniając w szczególności postanowienia IRiESP.
II.4.8.2.
Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umożliwiać współpracę z operatorami
sąsiednich systemów dystrybucyjnych, OSP oraz podmiotami zakwalifikowanymi
do I i II grupy przyłączeniowej, a w przypadkach określonych przez RWE Stoen
Operator również z podmiotami zakwalifikowanymi do pozostałych grup
przyłączeniowych.
II.4.8.3.
W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb
wymienionych w pkt II.4.8.1. zainteresowane strony wzajemnie uzgadniają
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 57
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
między sobą zakres i szczegółowe wymagania, wraz z określeniem sposobów
sfinansowania niezbędnych działań, przy czym standardy funkcjonowania LSPR
określa RWE Stoen Operator, uwzględniając w szczególności postanowienia
IRiESP.
II.5. DANE PRZEKAZYWANE DO RWE STOEN OPERATOR PRZEZ PODMIOTY
PRZYŁĄCZONE I PRZYŁĄCZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
II.5.1.
II.5.1.1.
Zakres danych
Dane przekazywane do RWE Stoen Operator przez podmioty przyłączane i
przyłączone do sieci dystrybucyjnej obejmują:
a) dane opisujące stan istniejący,
b) dane prognozowane dla perspektywy określonej przez RWE Stoen Operator,
c) dane pomiarowe, opisujące stan pracy sieci, inne niż pomiary energii
elektrycznej.
II.5.1.2.
Wytwórcy posiadający jednostki wytwórcze oraz farmy wiatrowe przyłączone do
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator o mocy osiągalnej równej 5MW i
wyższej, przekazują dane do Centralnego rejestru jednostek wytwórczych
prowadzonego przez OSP zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESP.
II.5.2.
II.5.2.1.
Dane opisujące stan istniejący
Wytwórcy przekazują do RWE Stoen Operator następujące dane opisujące stany
istniejące swoich instalacji i urządzeń:
a) nazwę węzła i napięcie przyłączenia,
b) moc osiągalną,
c) schematy, plany i konfigurację głównych układów elektrycznych,
d) dane jednostek wytwórczych,
e) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterującej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.
II.5.2.2.
Odbiorcy przyłączeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez RWE Stoen Operator
odbiorcy przyłączeni do sieci SN i nN, przekazują do RWE Stoen Operator
następujące dane opisujące stan istniejący swoich instalacji i urządzeń:
a) dane o węzłach i ich wyposażeniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,
b) dane o ewentualnych jednostkach wytwórczych,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 58
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterującej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.
II.5.2.3.
Dane o węzłach obejmują w szczególności:
a) nazwę węzła,
b) rodzaj i schemat stacji,
c) rodzaj pól i ich wyposażenie,
d) zapotrzebowanie na moc czynną i bierną w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzględnieniem i bez uwzględnienia mocy osiągalnych
jednostek wytwórczych,
e) roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną z uwzględnieniem i bez
uwzględnienia produkcji energii elektrycznej jednostek wytwórczych,
f) udział odbiorców przemysłowych w szczytowym obciążeniu stacji,
g) moc bierną kompensującą, kondensatory ze znakiem „+”, dławiki ze znakiem
„-”,
h) układ normalny pracy.
II.5.2.4.
Dane o liniach obejmują w szczególności:
a) nazwę węzła początkowego i końcowego,
b) rezystancję, reaktancję i susceptancję linii elektroenergetycznej dla składowej
symetrycznej zgodnej,
c) reaktancję dla składowej symetrycznej zerowej,
d) długość linii (całkowici oraz poszczególnych jeje odcinków jednorodnych),
e) typ i przekrój przewodów roboczych i odgromowych dla każdego
jednorodnego odcinka linii,
f) sprzężenia wzajemne linii wielotorowych (długość oraz lokalizacja odcinków,
na których linia pracuje w układzie wielotorowym)
g) dopuszczalna obciążalność linii wynikająca z zastosowanego przewodu
roboczego: letnia/zimowa lub jako funkcja temperatury otoczenia,
h) dopuszczalna przepustowość linii: letnia/zimowa lub jako funkcja temperatury
otoczenia,
i)
II.5.2.5.
seria słupów.
Dane o transformatorach obejmują w szczególności:
a) nazwy węzłów, do których jest przyłączony transformator,
b) dane znamionowe,
c) model zwarciowy.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 59
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.5.2.6.
Dane o jednostkach wytwórczych obejmują w szczególności:
a) nazwę węzła, do którego jednostka wytwórcza jest przyłączona,
b) sprawność przemiany energetycznej,
c) wskaźnik zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne jednostek
wytwórczych,
d) produkcję energii elektrycznej,
e) wskaźniki odstawień awaryjnych,
f) liczbę dni remontów planowych,
g) parametry jakościowe paliwa (QAS) wraz z jego zużyciem,
h) emisje zanieczyszczeń SO2, NOX, pyły i CO2,
i) stosowane instalacje ochrony środowiska (wraz z ich sprawnością),
j) informacje o charakterze sensytywnym (dotyczy wytwórców posiadających
jednostki wytwórcze przyłączone do sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV)
tj.:
1) jednostkowe średnioroczne koszty stałe pracy jednostek wytwórczych,
2) jednostkowe średnioroczne koszty zmienne pozapaliwowe pracy jednostek
wytwórczych,
3) jednostkowe średnioroczne koszty paliwowe,
4) nakłady inwestycyjne (związane wyłącznie z budową nowych jednostek
wytwórczych, modernizacją lub rozbudową jednostek o instalacje
proekologiczne),
k) rezystancję i reaktancję gałęzi generator-transformator blokowy,
l) reaktancje: synchroniczną, przejściową i podprzejściową
wytwórczych w osi d i q, w jednostkach względnych,
jednostek
m) rezystancję stojana i reaktancję upływu stojana,
n) przejściową i podprzejściową stałą czasową w osi d i q (wyznaczone przy
otwartym obwodzie stojana),
o) maksymalną wartość siły elektromotorycznej E’max podaną na poziomie
napięcia węzła, do którego przyłączona jest jednostka wytwórcza,
p) stosunek reaktancji dla składowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla
składowej symetrycznej zgodnej dla gałęzi jednostka wytwórcza-transformator
blokowy,
q) mechaniczną stałą czasową turbozespołu,
r) krzywą nasycenia,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 60
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
s) znamionową moc pozorną jednostki wytwórczej,
t) napięcie znamionowe generatora,
u) znamionowy współczynnik mocy jednostki wytwórczej,
v) moduł przekładni transformatora blokowego w jednostkach względnych i
zakres regulacji napięcia pod obciążeniem,
w) charakterystykę potrzeb własnych jednostki wytwórczej (moc czynna i bierna)
w funkcji obciążenia,
x) znamionową moc czynną jednostki wytwórczej,
y) minimalną i maksymalną generowaną moc czynną jednostki wytwórczej,
z) znamionowy współczynnik mocy (cosφ),
aa) wykres kołowy generatora,
bb) .typy i nastawy układów wzbudzenia oraz stabilizatora systemowego wraz ze
schematem blokowym w standardzie IEEE,
cc) typ i nastawy regulatora turbiny,
dd) typ jednostki wytwórczej.
Dla Jednostek wytwórczych modernizowanych lub wyposażanych w instalacje
proekologiczne:
a) opis przedsięwzięcia,
b) okres realizacji przedsięwzięcia i rok uruchomienia jednostki wytwórczej,
c) przewidywany okres eksploatacji jednostki wytwórczej.
II.5.2.7.
Formę przekazywanych danych, termin oraz sposób przekazania podmioty
uzgadniają z RWE Stoen Operator.
II.5.3.
Dane prognozowane dla perspektywy czasowej określonej przez RWE Stoen
Operator
II.5.3.1.
Dane prognozowane opisujące warunki pracy urządzeń, instalacji i sieci
podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator obejmują
dla każdego roku w zależności od potrzeb:
a) informacje o jednostkach wytwórczych,
b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energię elektryczną,
c) informacje o wymianie międzysystemowej,
d) informacje o projektach zarządzania popytem,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 61
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
e) inne dane w zakresie uzgodnionym przez RWE Stoen Operator i podmiot
przyłączony do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
II.5.3.2.
Informacje o jednostkach wytwórczych, o których mowa w pkt II.5.3.1, obejmują
w zależności od potrzeb:
a) rodzaje jednostek wytwórczych, lokalizację i charakter ich pracy,
b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,
c) przewidywaną elastyczność pracy,
d) liczbę dni remontów planowych,
e) techniczny i księgowy czas eksploatacji,
f) sprawności wytwarzania energii elektrycznej,
g) przewidywane nakłady inwestycyjne na modernizację lub budowę nowych
jednostek wytwórczych,
h) rodzaj paliwa, jego charakterystykę i możliwości pozyskania,
i) skuteczności instalacji oczyszczania spalin,
j) dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach związanych
z ochroną środowiska oraz czas ich obowiązywania,
k) dla jednostek wytwórczych pompowych sprawności
wytwarzania oraz pojemność zbiornika górnego.
II.5.3.3.
pompowania
i
Odbiorcy przyłączeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez RWE Stoen Operator
odbiorcy przyłączeni do sieci SN i nN, przekazują do RWE Stoen Operator
następujące informacje o zapotrzebowaniu na moc i energię elektryczną, o których
mowa w pkt II.5.3.1:
a) zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną,
b) krzywe obciążeń w wybranych dobach reprezentatywnych,
c) miesięczne bilanse mocy i energii.
II.5.3.4.
Informacje o wymianie międzysystemowej, o których mowa w pkt II.5.3.1,
obejmują:
a) zakontraktowaną moc i energię elektryczną,
b) czas obowiązywania kontraktu.
II.5.3.5.
Informacje o projektach zarządzania popytem, o których mowa w pkt II.5.3.1,
obejmują:
a) opis i harmonogram projektu,
b) przewidywaną wielkość ograniczenia zapotrzebowania na moc i energię
elektryczną.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 62
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.5.3.6.
Formę przekazywanych danych prognozowanych, termin oraz sposób przekazania
określa RWE Stoen Operator.
II.5.4.
Dane pomiarowe opisujące stan pracy sieci i inne niż pomiary energii
elektrycznej
II.5.4.1.
Wytwórcy i odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej 110 kV RWE Stoen
Operator, dla wybranej doby letniej i doby zimowej, przeprowadzają rejestrację
stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV obejmującą:
a) bilanse mocy czynnej i biernej węzłów sieci,
b) napięcia w węzłach sieci,
c) rozpływy mocy czynnej i biernej.
II.5.4.2.
RWE Stoen Operator dokonuje wyboru dni oraz godzin rejestracji stanów pracy
sieci i zawiadamia o tym wytwórców oraz odbiorców przyłączonych do sieci 110
kV z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
II.5.4.3.
Wytwórcy i odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej 110 kV dostarczają RWE
Stoen Operator wyniki rejestracji stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV nie
później niż po upływie 14 dni od dnia przeprowadzenia ewidencji.
II.5.4.4.
Formę przekazywanych danych pomiarowych oraz sposób przekazania podmioty
określa RWE Stoen Operator.
II.5.5.
Zdalne pozyskiwanie danych pomiarowych
II.5.5.1.
Wymagania dotyczące zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych
II.5.5.1.1.
RWE Stoen Operator zapewnia pozyskiwanie w trybie on-line danych,
wymienionych w pkt II.5.5.2. niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni i pól
220 i 110 kV sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
II.5.5.1.2.
Użytkownik systemu przyłączony do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
zapewnia pozyskiwanie w trybie on-line danych, wymienionych w pkt II.5.5.2
niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni 110 kV będących w jego
posiadaniu.
II.5.5.1.3.
Wytwórca zapewnia pozyskiwanie w trybie on-line danych, wymienionych w pkt
II.5.5.3, niezbędnych do monitorowania pracy JWCD i JWCK oraz rozdzielni 110
kV będących w jego posiadaniu.
II.5.5.1.4.
RWE Stoen Operator zapewnia urządzenia transmisyjne umożliwiające pracę łączy
technologicznych i dyspozytorskich oraz transmisję w trybie on-line danych
wymienionych w pkt II.5.5.2. do systemów SCADA w centrach dyspozytorskich
RWE Stoen Operator.
II.5.5.1.5.
Wytwórca
zapewnia
urządzenia
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
transmisyjne
i
kanały
komunikacyjne,
Strona: 63
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
umożliwiające transmisję w trybie on-line danych wymienionych w II.5.5.3. do
systemów SCADA we właściwych centrach dyspozytorskich OSP lub RWE Stoen
Operator wg standardów określonych przez odpowiedniego operatora.
II.5.5.1.6.
Odbiorcy przyłączeni do sieci zamkniętej RWE Stoen Operator 110 i 220 kV
zapewniają urządzenia transmisyjne i kanały komunikacyjne umożliwiające
transmisję w trybie on-line danych wymienionych w pkt II.5.5.2. do systemów
SCADA we właściwych centrach dyspozytorskich OSP lub RWE Stoen Operator
według standardów określonych przez właściwego operatora.
II.5.5.1.7.
RWE Stoen Operator wyposaży systemy SCADA w swoich centrach
dyspozytorskich, w urządzenia transmisyjne umożliwiające wymianę w trybie online danych, wymienionych w pkt II.5.5.3., z systemami SCADA RWE Stoen
Operator, z wykorzystaniem protokołów, o których mowa w pkt II.4.6.3.
II.5.5.1.8.
RWE Stoen Operator oraz użytkownik systemu, każdy dla swoich potrzeb,
zapewnia kanały komunikacyjne o parametrach wystarczających dla realizacji
funkcji wymienionych w pkt II.5.5.1.1.
II.5.5.2.
Wykaz danych pomiarowych z sieci zamkniętej
II.5.5.2.1.
Pomiary z sieci zamkniętej obejmują:
a) pomiary mocy czynnych i biernych, prądów oraz napięć ze wszystkich pól
rozdzielni 220 i 110 kV, w tym w szczególności z pól: linii
elektroenergetycznych 220 i 110 kV, transformatorów 220/110 kV,
transformatorów WN/SN, w tym transformatorów potrzeb ogólnych elektrowni,
transformatorów potrzeb własnych jednostek wytwórczych, sprzęgieł (tylko moc
czynna i bierna), urządzeń do kompensacji mocy biernej (tylko moc bierna);
b) pomiary częstotliwości ze wszystkich sekcji systemów szyn rozdzielni 220 kV;
c) pomiary napięć ze wszystkich sekcji systemów szyn rozdzielni 220 i 110 kV;
d) pomiary mocy biernych na zaciskach urządzeń do kompensacji mocy biernej
przyłączonych do uzwojenia SN transformatorów o górnym napięciu 220 kV;
e) położenia przełączników zaczepów transformatorów 220/110 kV
f) położenia przełączników zaczepów transformatorów sprzęgających NN/110 i
110/SN farm wiatrowych, wyprowadzających moc bezpośrednio do rozdzielni
220 i 110 kV.
II.5.5.2.2.
Sygnalizacje stanów pracy urządzeń w rozdzielniach sieci zamkniętej obejmują:
a). sygnalizacje stanu wyłączników i odłączników ze wszystkich pól rozdzielni 220
i 110 kV, w tym w szczególności z pól wymienionych w pkt II.5.5.2.1.,
b) sygnalizacje stanu uziemników z pól linii wymiany międzysystemowej w
rozdzielniach 220 i 110 kV,
c) sygnalizacje stanu łączników urządzeń do kompensacji mocy biernej
przyłączonych do uzwojenia SN transformatorów o górnym napięciu 220 kV.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 64
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.5.5.3.
Wykaz danych pomiarowych pobieranych z elektrowni oraz farm wiatrowych
II.5.5.3.1.
Pomiary z elektrowni oraz farm wiatrowych obejmują:
a). pomiary mocy czynnej i biernej na zaciskach generatorowych (brutto), dla
każdej JWCD i JWCK przyłączonej do sieci o napięciu znamionowym 220 i
110 kV,
b) pomiary mocy czynnej i biernej potrzeb własnych jednostki wytwórczej, dla
każdej JWCD i JWCK przyłączonej do sieci o napięciu znamionowym 220 i
110 kV,
c) pomiary mocy czynnej i biernej, na zaciskach generatorowych (brutto) oraz za
transformatorem blokowym (netto), dla każdej jednostki wytwórczej
wchodzącej w skład elektrowni wydzielonej,
d) pomiary sumarycznej wartości mocy czynnej i biernej brutto dla każdej
elektrowni, w których pracują jednostki wytwórcze nie będące ani JWCD, ani
JWCK,
e) pomiary mocy czynnej i biernej farmy wiatrowej po dolnej stronie jej
transformatora (-ów) sprzęgłowych NN/WN, NN/SN lub WN/SN, dla każdej
farmy wiatrowej przyłączonej do sieci o napięciu znamionowym 220 i 110 kV,
f) pomiary napięć na zaciskach generatorowych dla każdej JWCD i JWCK
przyłączonej do sieci o napięciu znamionowym 220 i 110 kV,
g) pomiary napięć na zaciskach generatorowych dla każdej jednostki wytwórczej
wchodzącej w skład elektrowni wydzielonej,
h) pomiary napięć po dolnej stronie transformatorów sprzęgających farm
wiatrowych NN/WN, NN/SN lub WN/SN,
i) położenia przełączników zaczepów transformatorów blokowych NN/SN dla
każdej JWCD i JWCK wyprowadzającej moc do rozdzielni 220 lub 110 kV,
j) położenia przełącznika zaczepów transformatorów NN/SN i WN/SN, do których
podłączone są jednostki wytwórcze elektrowni wydzielonych,
k) określenie średniej prędkości wiatru dla każdej wyodrębnionej terytorialnie
części farmy wiatrowej przyłączonej do sieci o napięciu znamionowym 220 lub
110 kV,
l) stan pracy regulacji ARNE,
m) nastawy ograniczników mocy biernej dostępnej dla ARNE.
II.5.5.3.2.
Sygnalizacja stanów pracy urządzeń w rozdzielniach elektrowni oraz farm
wiatrowych obejmuje:
a). sygnalizację stanu wyłączników i odłączników po stronie napięcia
generatorowego, dla każdej JWCD i JWCK przyłączonej do sieci o napięciu
znamionowym 220 i 110 kV,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 65
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
b) sygnalizację stanu wyłączników i odłączników po stronie napięcia SN, dla
każdej jednostki wytwórczej elektrowni wydzielonych,
c) sygnalizację stanu wyłączników i odłączników po stronie średniego napięcia
farm wiatrowych.
II.5.5.4.
Wymagania dotyczące jakości danych
II.5.5.4.1.
Źródłem pomiarów mocy, prądów i napięć, o których mowa w pkt II.5.5.2.1. i
II.5.5.3.1., będą rdzenie pomiarowe przekładników prądowych i napięciowych.
Dokładność rdzeni nie może być gorsza niż wymagana dla klasy 0,5. Zalecana klasa
dokładności rdzeni pomiarowych w ciągach wytwarzania JWCD i JWCK - 0,2.
Wymagana dokładność rdzeni pomiarowych wykorzystywanych dla potrzeb ARCM
- 0,2.
II.5.5.4.2.
Maksymalny uchyb wnoszony do toru pomiarowego przez obwody wtórne
przekładnika nie może przekraczać wielkości dopuszczalnych dla uchybu
zastosowanego przekładnika.
II.5.5.4.3.
Aparatura przetwarzająca dane uzyskane z przekładników musi mieć klasę
dokładności nie gorszą niż klasa 0,2.
II.5.5.4.4.
II.6.
Aparatura zastosowana do pozyskania, przetwarzania i transmisji danych musi
zapewnić odnawianie danych pomiarowych w systemach SCADA RWE Stoen
Operator w odstępach czasu nie dłuższych niż 2 s.
ZASADY PLANOWANIA ROZWOJU I WSPÓŁPRACY W CELU
SKOORDYNOWANIA ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV Z SIECIĄ
PRZESYŁOWĄ
II.6.1.
Postanowienia ogólne
II.6.1.1.
RWE Stoen Operator opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i
przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz współpracuje z OSP w celu
skoordynowania rozwoju sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV.
II.6.1.2.
Plan rozwoju obejmuje zakres określony w ustawie Prawo energetyczne.
II.6.1.3.
Projekt planu rozwoju podlega uzgodnieniu z Prezesem URE.
II.6.1.4.
RWE Stoen Operator współpracuje z innymi operatorami systemów
dystrybucyjnych
elektroenergetycznych,
pozostałymi
przedsiębiorstwami
energetycznymi, organami administracyjnymi i samorządów terytorialnych oraz
odbiorcami, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej
sieci.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 66
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
II.6.1.5
Po pozytywnym zaopiniowaniu planu rozwoju przez organy administracji
państwowej RWE Stoen Operator może wystąpić z wnioskiem do tych organów o
wprowadzenie zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
II.6.2.
Zakres pozyskiwania i aktualizacji danych i informacji.
II.6.2.1.
RWE Stoen Operator przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące stanu
istniejącego, opisujące podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej, obejmujące:
a) schematy, plany i konfigurację sieci dystrybucyjnej 110 kV,
b) godzinowe wartości obciążeń dla obszaru działania RWE Stoen Operator,
c) zużycie energii elektrycznej w podziale na grupy odbiorców końcowych i straty,
d) obciążenie szczytowe dla obszaru działania RWE Stoen Operator i straty,
e) kwartalne bilanse mocy dla obszaru działania RWE Stoen Operator,
f) dane dotyczące realizowanych programów zarządzania popytem,
g) dane konwencjonalnych jednostek wytwórczych, przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej 110 kV, zgodnie z IRiESP, z wyłączeniem wytwórców, których
jednostki przyłączone są jednocześnie do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, w tym
wytwórców wchodzących w skład grup kapitałowych, których jednostki
przyłączone są jednocześnie do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej,
h) dane dotyczące wytwórców przemysłowych
wykorzystywanych paliw, zgodnie z IRiESP,
i
rozproszonych,
według
i) dane dotyczące odnawialnych źródeł energii, według rodzaju źródeł, zgodnie z
IRiESP.
II.6.2.2.
RWE Stoen Operator przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące stanu
prognozowanego, opisujące warunki pracy instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 110 kV, dla każdego roku okresu
planistycznego, obejmujące:
a) zapotrzebowanie na energię elektryczną w podziale na grupy odbiorców
końcowych i straty,
b) zapotrzebowanie szczytowe na moc w podziale na grupy odbiorców końcowych i
straty,
c) krzywe obciążeń w wybranych dobach reprezentatywnych,
d) informacje o projektach programów zarządzania popytem, zgodnie z IRiESP,
e) dane konwencjonalnych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej 110 kV zgodnie z IRiESP z wyłączeniem wytwórców, których
jednostki przyłączone są jednocześnie do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, w tym
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 67
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
wytwórców wchodzących w skład grup kapitałowych, których jednostki
przyłączone są jednocześnie do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej,
f) dane dotyczące wytwórców przemysłowych i rozproszonych, według
wykorzystywanych paliw, zgodnie z IRiESP (dane opracowywane wyłącznie dla
roku 5, 10 i 15 okresu planowania w odniesieniu do ostatniego roku
statystycznego),
g) dane dotyczące odnawialnych źródeł energii, według rodzaju źródeł, zgodnie z
IRiESP (dane opracowywane wyłącznie dla roku 5, 10 i 15 okresu planowania w
odniesieniu do ostatniego roku statystycznego),
h) dane o stacjach elektroenergetycznych o napięciu 110 kV, zgodnie z IRiESP,
i) dane o liniach elektroenergetycznych o napięciu 110 kV, zgodnie z IRiESP,
j) wskazanie obszarów, w których jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
jednostek wytwórczych, wraz z określeniem ich pożądanej mocy,
k) wskazanie obszarów, w których jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
punktów przyłączenia do sieci przesyłowej.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 68
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
III. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI
III.1. PRZEPISY OGÓLNE
III.1.1.
Urządzenia przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator muszą
spełniać warunki legalizacji, posiadać homologację i/lub certyfikaty, znak CE oraz
spełniać inne wymagania określone odrębnymi przepisami.
Projektowanie oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci powinny zapewniać
racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii przy zachowaniu:
a) niezawodności współdziałania z siecią,
b) bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony
środowiska,
c) zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów:
prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie
przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych do
obowiązkowego stosowania.
III.1.2.
Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator obejmują zagadnienia związane z:
a) przyjmowaniem urządzeń, instalacji i sieci do eksploatacji,
b) prowadzeniem zabiegów eksploatacyjnych,
c) przekazaniem urządzeń, instalacji i sieci do remontu lub wycofywaniem z
eksploatacji,
d) dokonywaniem uzgodnień z OSP, RWE Stoen Operator i OSDn przy
wykonywaniu prac eksploatacyjnych,
e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej.
III.1.3.
Właściciel urządzeń, instalacji lub sieci odpowiada za ich należyty stan techniczny
w tym za prawidłowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji przy
zachowaniu należytej staranności poprzez m.in. wykonywanie oględzin,
przeglądów, konserwacji i remontów oraz badań, pomiarów i prób
eksploatacyjnych.
Właściciel urządzeń, instalacji lub sieci może na podstawie umowy powierzyć
prowadzenie eksploatacji swoich urządzeń, instalacji lub sieci innemu podmiotowi,
z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej IRiESD.
III.1.4.
Dopuszcza się w umowie zawartej pomiędzy właścicielem urządzeń, instalacji lub
sieci oraz RWE Stoen Operator, uzgodnienie innych niż określone
w IRiESD standardów eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci. W przypadku
braku innych ustaleń obowiązują standardy eksploatacji urządzeń lub sieci
określone przez RWE Stoen Operator.
III.1.5.
RWE Stoen Operator prowadzi eksploatację urządzeń elektroenergetycznych,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 69
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
należących do RWE Stoen Operator zgodnie z zapisami niniejszej IRiESD oraz w
oparciu o zasady i instrukcje eksploatacji sieci, instalacji, grup urządzeń lub
poszczególnych urządzeń, w tym układów automatyki i zabezpieczeń,
pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-sygnalizacyjnych.
III.1.6.
Podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator zobowiązane
są do eksploatowania sieci, urządzeń i instalacji będących ich własnością w sposób
niezagrażający bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego oraz do utrzymywania
tych elementów w należytym stanie technicznym. Granicę eksploatacji sieci,
urządzeń i instalacji (w tym układy automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i
układy pomiarowo-rozliczeniowe) oraz obowiązki stron w zakresie utrzymywania
tych elementów w należytym stanie technicznym, reguluje umowa o świadczenie
usług dystrybucji lub umowa kompleksowa.
RWE Stoen Operator może zażądać od podmiotu, któremu świadczy usługę
dystrybucji wglądu w dokumentację eksploatacyjną potwierdzającą terminowość i
zakres prowadzonych prac eksploatacyjnych sieci, urządzeń i instalacji, których
stan techniczny może mieć wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej.
III.1.7.
Zasady wykonywania oględzin, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz
konserwacji i remontów urządzeń, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych określają
dokumenty wewnętrzne RWE Stoen Operator.
III.2. PRZYJMOWANIE URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI DO EKSPLOATACJI
III.2.1.
Przyjęcie do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci: nowych, przebudowanych i po
remoncie - następuje po pozytywnym przeprowadzeniu prób i pomiarów oraz
stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w niniejszej instrukcji, w
zawartych umowach, a także warunków zawartych w dokumentacji projektowej i
fabrycznej oraz spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt VII.6. Przyjmowane
do eksploatacji urządzenia, instalacje i sieci w zależności od potrzeb, powinny
posiadać wymaganą dokumentację prawną i techniczną.
III.2.2.
Jednostki wytwórcze, transformatory WN/SN, transformatory blokowe, rozdzielnie
o napięciu znamionowym 110 kV, linie kablowe o napięciu znamionowym 110 kV
oraz inne urządzenia określone przez RWE Stoen Operator przyłączane lub
przyłączone do sieci 110 kV, SN i nN, po dokonaniu remontu lub przebudowy,
przed przyjęciem do eksploatacji są poddawane specjalnej procedurze przy
wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi próbnemu.
III.2.3.
Specjalne procedury, o których mowa w pkt III.2.2. są uzgadniane pomiędzy
właścicielem lub podmiotem prowadzącym eksploatację urządzeń, RWE Stoen
Operator i wykonawcą prac, z uwzględnieniem wymagań producenta urządzeń.
III.2.4.
Właściciel urządzeń, instalacji i sieci (w porozumieniu z RWE Stoen Operator,
jeżeli właścicielem nie jest RWE Stoen Operator) dokonuje odbioru urządzeń,
instalacji i sieci oraz sporządza protokół stwierdzający spełnienie przez
przyjmowane do eksploatacji urządzenia, instalacje i sieci wymagań określonych w
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 70
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
niniejszej IRiESD.
RWE Stoen Operator, w przypadku gdy nie jest właścicielem uruchamianych
urządzeń, instalacji i sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urządzeń, instalacji
i sieci przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, której jest operatorem.
III.3. PRZEKAZANIE URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI DO REMONTU LUB
WYCOFYWANIE Z EKSPLOATACJI
III.3.1.
Przekazanie urządzeń, instalacji i sieci do remontu lub wycofanie z eksploatacji
następuje na podstawie decyzji właściciela.
III.3.2.
Datę i sposób przekazania urządzeń, instalacji i sieci do remontu lub wycofania z
eksploatacji należy uzgodnić z RWE Stoen Operator.
III.3.3.
Ocena stanu technicznego
III.3.3.1.
RWE Stoen Operator zapewnia wykonywanie ocen stanu technicznego obiektów,
układów, urządzeń i instalacji eksploatowanej przez siebie sieci dystrybucyjnej
RWE Stoen Operator w zakresie pkt III.3.3.2.
III.3.3.2.
Ocena stanu technicznego obiektów, układów, urządzeń i instalacji eksploatowanej
przez RWE Stoen Operator sieci dystrybucyjnej obejmuje:
a). ocenę wyników diagnostyki technicznej i monitorowania,
b) ocenę wyników analiz zakłóceń i awarii z podaniem przyczyn zakłóceń i
uszkodzeń,
c) ocenę parametrów jakościowych i procesu starzenia,
d) ocenę spełnienia zaleceń wynikających z planów pracy sieci dystrybucyjnej,
e) ocenę spełnienia warunków wynikających z wymagań w zakresie odbioru
urządzeń nowych i po modernizacji,
f) historię pracy w zakresie prowadzenia ruchu i eksploatacji,
g) ocenę warunków BHP, ochrony obiektu, w tym ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska,
h) ocenę stanu dokumentacji prawnej, technicznej i eksploatacyjnej,
i) wnioski i zalecenia końcowe określające m.in. niezbędne uzupełnienia
dokumentacji, zakupy oraz niezbędne do wykonania prace eksploatacyjne, w
tym remontowe lub modernizacyjne.
Ocenie stanu technicznego podlegają również magazynowane urządzenia
rezerwowe oraz części zapasowe.
III.3.3.3.
RWE Stoen Operator opracowuje wytyczne do ocen stanu technicznego
eksploatowanej przez siebie sieci dystrybucyjnej.
III.3.3.4.
Obowiązek, o którym mowa w pkt III.3.3.1., dotyczy także podmiotów
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 71
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej w zakresie eksploatowanych przez nich
obiektów, układów, urządzeń i instalacji.
Ocena stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci, dokonana przez podmioty
przyłączone do sieci dystrybucyjnej 110 kV, przekazywana jest do RWE Stoen
Operator.
III.3.3.5.
Na obiektach elektroenergetycznych NN/110 kV, w których eksploatacja części
obiektów i urządzeń prowadzona jest przez podmioty przyłączone do sieci
przesyłowej, ocena stanu technicznego tych obiektów i urządzeń odbywa się wg
wytycznych RWE Stoen Operator.
III.4. UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH Z OPERATOREM SYSTEMU
PRZESYŁOWEGO I OPERATORAMI SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH
III.4.1.
Wszystkie prace wykonywane w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, są
prowadzone w uzgodnieniu z RWE Stoen Operator.
III.4.2.
W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci
innemu podmiotowi, szczegółowe zasady i terminy dokonywania uzgodnień prac
eksploatacyjnych z RWE Stoen Operator reguluje umowa.
III.4.3.
RWE Stoen Operator dokonuje niezbędnych uzgodnień z OSP w zakresie
terminów planowanych prac eksploatacyjnych prowadzonych w koordynowanej
sieci 110 kV, zgodnie z IRiESP.
III.4.4.
RWE Stoen Operator dokonuje niezbędnych uzgodnień planowanych prac
eksploatacyjnych w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na pracę sieci
dystrybucyjnych, których ruch prowadzą inni operatorzy.
III.4.5.
Likwidacja odcinków linii oraz stacji transformatorowo – rozdzielczych w
koordynowanej sieci 110 kV, może zostać rozpoczęta po uzyskaniu opinii OSP.
III.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWNA
III.5.1.
Właściciel obiektu lub urządzenia elektroenergetycznego prowadzi i na bieżąco
aktualizuje następującą dokumentację:
a) dla obiektu elektroenergetycznego – dokumentację prawną i techniczną,
b) dla urządzeń – dokumentację techniczną.
Dopuszcza się prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot
działający na podstawie umowy zawartej z właścicielem. Rodzaj i zakres
prowadzonej dokumentacji określa umowa.
III.5.2.
Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawierać w
szczególności:
a) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest
wymagana,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 72
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
b) dokumenty stwierdzające stan prawno-własnościowy nieruchomości,
c) pozwolenie na budowę wraz z załącznikami,
d) pozwolenie na użytkowanie – jeżeli jest wymagane.
III.5.3.
Dokumentacja techniczna w zależności od potrzeb, rodzaju obiektu, urządzenia lub
grupy urządzeń obejmuje m.in.:
a) dokumentację projektową i powykonawczą,
b) protokół zakwalifikowania pomieszczeń i ich stref lub przestrzeni
zewnętrznych do kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i/lub zagrożenia
wybuchem,
c) dokumentację techniczno – ruchową urządzeń,
d) dokumentację związaną z ochroną środowiska naturalnego,
e) dokumentację eksploatacyjną i ruchową.
III.5.4.
Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zależności od potrzeb, rodzaju obiektu,
urządzenia lub grupy urządzeń obejmuje m.in.:
a) dokumenty przyjęcia do eksploatacji,
b) instrukcję eksploatacji wraz z niezbędnymi załącznikami,
c) dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw
i remontów, w tym dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń
i napraw,
d) protokoły zawierające wyniki przeprowadzonych badań, prób i pomiarów,
e) wykaz niezbędnych części zamiennych,
f) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,
g) dziennik operacyjny,
h) schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic własności,
i) wykaz nastawień zabezpieczeń i automatyki,
j) karty przełączeń,
k) ewidencję założonych uziemień,
l) programy łączeniowe,
m) wykaz personelu ruchowego.
III.5.5.
Instrukcja eksploatacji obiektu, urządzenia lub grupy urządzeń jest opracowywana
przez właściciela i w zależności od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urządzenia lub
grupy urządzeń zawiera m.in.:
a) ogólną charakterystykę urządzenia,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 73
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
b) niezbędne warunki eksploatacji urządzenia,
c) wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją,
d) określenie czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy
i wyłączeniem urządzenia w warunkach normalnej eksploatacji,
e) zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz prób, pomiarów i badań,
f) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,
g) zasady postępowania w razie awarii, pożaru i w przypadku innych zakłóceń
w pracy urządzenia,
h) wykaz niezbędnego sprzętu ochronnego,
i) informacje o środkach łączności,
j) wymagania związane z ochroną środowiska naturalnego,
k) zakresy wykonywania zapisów ruchowych, w tym wskazań aparatury
kontrolno-pomiarowej,
l) opis zastosowanych środków ochrony przed porażeniem, pożarem, wybuchem
oraz środków w zakresie bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.
III.6. REZERWA URZĄDZEŃ I CZĘŚCI ZAPASOWYCH
III.6.1.
RWE Stoen Operator, w zakresie posiadanego oraz powierzonego majątku,
zapewnia rezerwy urządzeń i części zapasowych, niezbędne z punktu widzenia
bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego.
III.7. WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH
III.7.1.
Podmioty prowadzące eksploatację urządzeń, instalacji i sieci przyłączonych do
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, przekazują RWE Stoen Operator
informacje eksploatacyjne.
Odbiorcy i wytwórcy mogą uzyskać od RWE Stoen Operator informacje
eksploatacyjne o sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator w zakresie związanym
z bezpieczeństwem i niezawodnością pracy ich urządzeń i instalacji.
III.7.2.
Zakres przekazywanych informacji eksploatacyjnych obejmuje w zależności od
potrzeb:
a) informacje niezbędne do sporządzenia schematów sieci dystrybucyjnej,
b) wyniki oględzin, przeglądów i oceny stanu technicznego,
c) wyniki badań, pomiarów i prób eksploatacyjnych,
d) parametry obiektów, urządzeń i sieci zmienione w wyniku podjęcia działań
eksploatacyjnych,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 74
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
e) informacje związane z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową,
f) imienne wykazy osób, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie działań eksploatacyjnych.
III.7.3.
Informacje eksploatacyjne, o których mowa w pkt III.7.2, są aktualizowane
na bieżąco.
III.7.4.
OSP, operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz podmioty przyłączone do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator stosują jednolite nazewnictwo i numerację
swoich obiektów i urządzeń.
III.7.5.
Spory wynikające z proponowanego nazewnictwa i numeracji w zakresie sieci
dystrybucyjnej 110 kV rozstrzyga OSP, a w zakresie pozostałej sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator spory rozstrzyga RWE Stoen Operator.
III.7.6.
RWE Stoen Operator sporządza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjnej RWE
Stoen Operator.
III.8. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
III.8.1.
RWE Stoen Operator oraz podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE
Stoen Operator są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony środowiska,
określonych obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.
III.8.2.
RWE Stoen Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne ograniczające
wpływ pracy urządzeń elektrycznych na środowisko naturalne.
III.8.3.
Dokumentacja projektowa obiektów i urządzeń sieci dystrybucyjnej jest
uzgadniana w zakresie wymogów ochrony środowiska z właściwymi organami
administracji, jeśli uzgodnienia takie są wymagane obowiązującymi przepisami
prawa.
III.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
III.9.1.
Właściciel urządzeń, instalacji i sieci zapewnia ich ochronę przeciwpożarową
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.
III.9.2.
RWE Stoen Operator zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpożarowych dla
określonych obiektów, układów, urządzeń i instalacji eksploatowanej przez siebie
sieci dystrybucyjnej.
III.10. PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH
III.10.1.
RWE Stoen Operator opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla
urządzeń, instalacji i sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator obejmujące w
szczególności:
a) oględziny, przeglądy oraz badania i pomiary,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 75
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
b) remonty.
III.10.2.
Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych dla sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator zapewnia realizację doraźnych prac
eksploatacyjnych, mających na celu naprawę uszkodzeń zagrażających
prawidłowemu funkcjonowaniu urządzeń, instalacji i sieci dystrybucyjnej RWE
Stoen Operator lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i
środowiska naturalnego.
III.10.3.
Podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator uzgadniają z
RWE Stoen Operator prace eksploatacyjne w zakresie, w jakim mogą mieć one
wpływ na ruch i eksploatację sieci dystrybucyjnej.
III.10.4.
Podmioty planujące realizację prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeń
elementów sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator są zobowiązane do
przestrzegania zasad i trybu planowania wyłączeń w sieci dystrybucyjnej RWE
Stoen Operator ustalonego w pkt VI.6.
Podmioty planujące realizację prac eksploatacyjnych wymagających wyłączeń
elementów sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator przekazują do RWE Stoen
Operator zgłoszenia wyłączeń elementów sieci. Zawartość i terminy
przekazywania zgłoszeń określono w pkt VI.6. Przyjmuje się ogólną zasadę, że
terminy wyłączeń zatwierdzone w planach o dłuższym horyzoncie czasowym mają
priorytet w stosunku do propozycji wyłączeń zgłaszanych do planów o krótszym
horyzoncie czasowym.
III.10.5.
III.11. WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC
III.11.1.
RWE Stoen Operator opracowuje instrukcję organizacji bezpiecznej pracy,
obowiązującą osoby eksploatujące jego urządzenia, instalacje i sieci.
III.11.2.
Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać
określone wymagania zdrowotne oraz być przeszkoleni do pracy na zajmowanych
stanowiskach.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 76
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
IV.
BEZPIECZEŃSTWO
FUNKCJONOWANIA
ELEKTROENERGETYCZNEGO
SYSTEMU
IV.1. BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA
SIECIOWA I AWARIA W SYSTEMIE
IV.1.1.
OSP, zgodnie z IRiESP, na bieżąco kontroluje warunki pracy KSE. OSP może
stwierdzić zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i podać do
publicznej wiadomości komunikat o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej i podejmowanych działaniach..
IV.1.2.
Podstawowym stanem pracy KSE wymagającym działań interwencyjnych służb
dyspozytorskich i służb ruchowych jest zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej, w tym:
a) awaria w systemie,
b) awaria sieciowa.
Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej może powstać w
szczególności w następstwie:
a) działań wynikających z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
b) katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpienia awarii
technicznej,
c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub
energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
zakłóceń w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych połączonych z
krajowym systemem elektroenergetycznym
d) strajku lub niepokojów społecznych,
e) obniżenia dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych
wielkości lub braku możliwości ich wykorzystania.
IV.1.3.
W przypadku ogłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
OSP może stosować procedury awaryjne bilansowania systemu i zarządzania
ograniczeniami systemowymi, nazywane również procedurami awaryjnymi.
Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansującym określa IRiESP.
IV.1.4.
OSP może stosować procedury awaryjne rynku bilansującego, o których mowa w
pkt IV.1.3 w przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie niepowodujących
powstania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Wówczas
procedury te dotyczą podmiotów objętych skutkami awarii.
IV.1.5.
W przypadku stwierdzenia przez OSP zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej, JWCD i JWCK przyłączone do sieci dystrybucyjnej stosują się do
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 77
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
bezpośrednich poleceń OSP. Pozostali wytwórcy, OSDn oraz odbiorcy przyłączeni
do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator stosują się do poleceń RWE Stoen
Operator.
W przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie niepowodujących
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, bezpośrednie
polecenia właściwych operatorów realizują podmioty bezpośrednio zaangażowane
w proces usunięcia skutków awarii.
IV.1.6.
RWE Stoen Operator wraz z OSP podejmują, zgodnie z IRiESP, niezwłoczne
działania zmierzające do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej, awarii sieciowej lub awarii w systemie.
IV.1.7.
RWE Stoen Operator w uzgodnieniu z OSP opracowuje i na bieżąco aktualizuje
procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego,
którego pracą kieruje.
IV.1.8.
Procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego
obejmują w szczególności:
a) podział kompetencji służb dyspozytorskich,
b) awaryjne układy pracy sieci,
c) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczególnych fazach
odbudowy zasilania,
d) dane techniczne niezbędne do odbudowy zasilania, tryb i zasady wymiany
informacji i poleceń dyspozytorskich.
IV.1.9.
Jeżeli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz zagrożenie bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej lub też przewidziana procedura likwidacji awarii lub
zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagrożenie dla
użytkowników systemu nieobjętych awarią lub stanem zagrożenia, RWE Stoen
Operator udziela tym użytkownikom niezbędnych informacji o zagrożeniu i
sposobach przeciwdziałania rozszerzaniu się awarii lub stanu zagrożenia.
IV.1.10
Badanie przyczyn awarii sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
IV.1.11.1. W przypadku wystąpienia awarii w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator ma
prawo powołać zespół, który ustala przebieg awarii i przyczyny jej powstania, a
także proponuje działania zapobiegające powstaniu podobnej awarii w przyszłości.
W pracach zespołu biorą udział przedstawiciele podmiotów, których dotyczy
awaria.
IV.1.10.2. W przypadku wystąpienia awarii w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
zespół o którym mowa w pkt IV.1.10. powołuje RWE Stoen Operator.
IV.1.10.3. RWE Stoen Operator ma prawo uczestniczyć w pracach komisji powoływanych
przez podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 78
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
IV.2. BEZPIECZEŃSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
IV.2.1.
RWE Stoen Operator prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposób zapewniający
bezpieczeństwo realizacji dostaw energii elektrycznej siecią dystrybucyjną RWE
Stoen Operator jako OSDp.
IV.2.2.
RWE Stoen Operator dotrzymuje standardowych parametrów jakościowych energii
elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców.
IV.3. WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I
POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
IV.3.1.
Postanowienia ogólne
IV.3.1.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być
wprowadzone przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wystąpienia zagrożenia
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej lub w przypadku wprowadzenia przez
Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy
Prawo energetyczne, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
IV.3.1.2. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
w tym w przypadku wystąpienia awarii sieciowej lub awarii w systemie, OSP i
RWE Stoen Operator podejmuje we współpracy z użytkownikami systemu
wszelkie możliwe działania przy wykorzystaniu dostępnych środków mających na
celu usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i
zapobieżenia jego negatywnym skutkom.
RWE Stoen Operator na polecenie OSP podejmuje w szczególności następujące
działania:
a) wydaje polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub
odłączenia od sieci nJWCD,
b) wydaje polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze
działania RWE Stoen Operator lub przerywa zasilanie niezbędnej liczby
odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.
IV.3.1.3. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza się wg
następujących trybów:
a) tryb normalny, określony w pkt IV.3.2,
b) tryb normalny na polecenie OSP, określony w pkt IV.3.3,
c) tryb awaryjny, określony w pkt IV.3.4,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 79
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
d) tryb automatyczny, określony w pkt IV.3.5,
e) tryb ograniczenia poziomu napięć, określony w pkt IV.3.6.
IV.3.1.4. RWE Stoen Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ograniczeń w
dostawach energii elektrycznej wprowadzonych wg rozporządzenia wydanego na
podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne wg trybu opisanego w
pkt IV.3.2, jak i w wyniku ochrony systemu realizowanego przez OSP wg trybów
opisanych w pkt IV.3.3, IV.3.4, IV.3.5 i IV.3.6.
IV.3.2.
Tryb normalny.
IV.3.2.1. Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrów, w drodze
rozporządzenia, wydanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne, na wniosek
ministra właściwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej wprowadzane są na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, w przypadku wystąpienia zagrożenia:
a) bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na
długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo - energetycznym,
b) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
c) bezpieczeństwa osób,
d) wystąpienia znacznych strat materialnych.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być
wprowadzane
po
wyczerpaniu,
przez
operatorów
we
współpracy
z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostępnych środków, o których mowa
w pkt IV.C.10.1.3. IRiESP, służących do zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przy dołożeniu należytej
staranności.
IV.3.2.2. Wniosek, o którym mowa w pkt IV.3.2.1, sporządza minister właściwy dla spraw
gospodarki z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia OSP.
IV.3.2.3. OSP we współpracy z RWE Stoen Operator opracowuje plany wprowadzania
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystąpienia
okoliczności powołanych w pkt IV.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, a także zakłóceń w
funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie
bezpieczeństwa lub obronności państwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji,
edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do
odbiorców, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do
odbiorców oraz ochrony środowiska.
IV.3.2.4. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 80
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
normalnym mogą dotyczyć odbiorców o mocy umownej wyższej niż 300 kW.
IV.3.2.5. Przyporządkowane odbiorcom, wymienionym w pkt IV.3.2.4, wielkości
dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej uwzględnia się w umowach zawartych z tymi odbiorcami.
IV.3.2.6. Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, o
których mowa w pkt IV.3.2.3 obowiązują dla okresu od dnia 1 września danego
roku do dnia 31 sierpnia roku następnego i wymagają:
a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planów opracowywanych przez
OSP,
b) uzgodnienia z OSP w przypadku planów opracowywanych przez RWE Stoen
Operator,
c) uzgodnienia z RWE Stoen Operator, w przypadku planów opracowywanych
przez OSDn,
d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.
IV.3.2.7. Procedura przygotowania planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, w trybie normalnym obejmuje:
a) przygotowanie przez RWE Stoen Operator, w terminie do 30 kwietnia,
wstępnego planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w stosunku do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
na obszarze działania RWE Stoen Operator,
b) uzgodnienie planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej przygotowanego przez RWE Stoen Operator z OSP,
c) powiadomienie odbiorców, w formie pisemnej lub w sposób określony w
umowach lub za pomocą innego środka komunikowania się w sposób przyjęty
zwyczajowo przez RWE Stoen Operator, o uzgodnionym planie wprowadzania
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w terminie do 4
tygodni od przekazania do RWE Stoen Operator przez OSP uzgodnionego
pomiędzy Prezesem URE, a operatorem systemu przesyłowego tego planu.
W przypadku zmiany wielkości ograniczeń w poborze mocy i minimalnego
dobowego poboru energii elektrycznej, OSDn przyłączeni do sieci RWE Stoen
Operator są zobowiązani do powiadomienia o tym RWE Stoen Operator w formie
pisemnej w terminie 4 dni od zaistniałej zmiany.
IV.3.2.8. Wielkości planowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
ujęte w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, poprzez ograniczenie poboru mocy, określa się w stopniach zasilania
od 11 do 20, przy czym:
a) 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości
mocy umownej,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 81
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
b) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżanie
mocy pobieranej przez odbiorcę,
c) 20 stopień zasilania określa, iż odbiorca może pobierać moc do wysokości
ustalonego minimum, niepowodującego:
i) zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektów technologicznych,
ii) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do
wykonywania zadań w zakresie: bezpieczeństwa lub obronności
państwa określonych w przepisach odrębnych, opieki zdrowotnej,
telekomunikacji, edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich
przeróbki i dostarczania do odbiorców, wytwarzania i dostarczania
energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców, ochrony środowiska.
IV.3.2.9. W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej są realizowane
przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatora systemu przesyłowego o
obowiązujących stopniach zasilania.
Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowiązujące w
najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin, są ogłaszane
w środkach masowego przekazu zgodnie z zasadami określonymi w
rozporządzeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne. W
przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w komunikatach,
RWE Stoen Operator powiadamia odbiorców RWE Stoen Operator ujętych w
planach wprowadzania ograniczeń indywidualnie w formie pisemnej lub w sposób
określony w umowach lub za pomocą innego środka komunikowania się w sposób
zwyczajowo przyjęty w RWE Stoen Operator.
IV.3.2.10. Odbiorcy objęci planem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
realizują polecenia dyspozytorskie dotyczące ograniczeń.
IV.3.2.11. Odbiorcy objęci planem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
rejestrują w czasie trwania ograniczeń:
a) polecone stopnie zasilania,
b) wielkości poboru mocy w poszczególnych stopniach zasilania.
IV.3.3.
Tryb normalny na polecenie OSP.
IV.3.3.1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej OSP może
wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części do czasu wejścia w życie
przepisów, o których mowa w pkt IV.3.2.1, lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin.
IV.3.3.2. Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 82
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
procedury związane z wprowadzaniem ograniczeń opracowane dla trybu
normalnego i opisane w pkt IV.3.2 mają zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP.
IV.3.3.3. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne
komunikaty o ograniczeniach, w sposób analogiczny jak dla informacji
określonych w pkt IV.3.2.9. Wydanie
stosownych komunikatów za
pośrednictwem środków masowego przekazu zgodnie z zasadami określonymi w
rozporządzeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne,
następuje w możliwie najkrótszym terminie.
IV.3.4.
Tryb awaryjny.
IV.3.4.1. OSP może dokonać wyłączeń odbiorców w trybie awaryjnym w przypadku
zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej lub wystąpienia zagrożenia
bezpieczeństwa osób, jednak nie dłużej niż na okres 72 godzin.
IV.3.4.2. Wyłączenia odbiorców według trybu awaryjnego, realizuje się na polecenie OSP
jako wyłączenia awaryjne. W przypadku dokonania przez RWE Stoen Operator,
wyłączeń odbiorców, w szczególności w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa
osób, RWE Stoen Operator jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie służby dyspozytorskie OSP - ODM.
IV.3.4.3. Wyłączenia awaryjne odbiorców powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki,
nie dłużej niż w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wprowadzenie ograniczeń w stopniach
A1 i A2), powinno być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 15
minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A3 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie
dłużej niż w ciągu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A4 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie
dłużej niż w ciągu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A5 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie
dłużej niż w ciągu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Wyłączenia awaryjne odbiorców nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa
osób oraz zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów wymienionych w pkt
IV.3.2.8.c)ii).
IV.3.4.4. Wyłączenia awaryjne odbiorców powinny być zrealizowane poprzez wyłączenia
linii o napięciu znamionowym 110 kV, transformatorów WN/SN, linii i stacji
średnich napięć, zmniejszenie ilości pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator, na obszarze wskazanym przez służby dyspozytorskie wydające decyzję o
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 83
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
wprowadzeniu wyłączeń awaryjnych.
IV.3.4.5. OSP w porozumieniu z RWE Stoen Operator ustala corocznie dla każdego
miesiąca, dla prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach
tego zapotrzebowania dla typowych warunków pogodowych, wartości obniżenia
poboru mocy czynnej w poszczególnych stopniach wyłączeń awaryjnych.
IV.3.4.6. Opracowuje się optymalne plany wyłączeń awaryjnych dla których przyjmuje się
pięciostopniową skalę wyłączeń: od Al do A5. Stopnie A1-A5 powinny zapewniać
równomierny spadek poboru mocy czynnej (każdy około 10%).
Wyłączenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewnić zmniejszenie poboru mocy
czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach
tego zapotrzebowania dla typowych warunków pogodowych.
IV.3.4.7. Niezależnie od planów opracowywanych zgodnie z pkt IV.3.4.6, OSP może
polecić wprowadzenie ograniczeń awaryjnych poprzez wskazanie:
a) wartości mocy czynnej do wyłączenia przez RWE Stoen Operator
lub,
b) obszaru sieci dystrybucyjnej, na którym należy wprowadzić ograniczenia.
IV.3.4.8. Załączenia odbiorców wyłączonych w trybie awaryjnym odbywają się wyłącznie za
zgodą OSP.
IV.3.5.
Tryb automatyczny
IV.3.5.1. OSP określa zmiany wartości mocy czynnej wyłączanej przez automatykę SCO z
podziałem pomiędzy poszczególnych OSD (dla każdego obszaru sieci
dystrybucyjnej, o którym mowa w pkt IV.C.2.3. IRiESP), w terminie do 31 marca
każdego roku. Wartości mocy są wyliczane dla poszczególnych stopni SCO w
odniesieniu do szczytowego obciążenia KSE. Poszczególne stopnie SCO są
ustalane dla zakresu częstotliwości między wartością górną 49 Hz i dolną 47,5 Hz.
Urządzenia i instalacje odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu
znamionowym 6 kV lub wyższym powinny mieć zainstalowaną automatykę SCO.
RWE Stoen Operator powinien zapewnić możliwość wyłączania przez automatykę
SCO mocy w wysokości co najmniej 50% zapotrzebowania szczytowego.
IV.3.5.2. RWE Stoen Operator realizuje wymagania pkt IV.3.5.1 do 30 września każdego
roku, zgodnie z zasadą możliwie równomiernego rozkładu mocy w sieci.
IV.3.5.3. RWE Stoen Operator w stosunku do odbiorców przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 6 kV lub wyższym opracowuje plany
wyłączeń poprzez automatykę SCO. Odbiorcy, przekazują do RWE Stoen Operator
informacje o zainstalowanej automatyce SCO i nastawach. RWE Stoen Operator
przekazuje do OSP informacje o zainstalowanej automatyce SCO i nastawach dla
podległego mu obszaru sieci dystrybucyjnej.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 84
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
IV.3.5.4. RWE Stoen Operator w odniesieniu do odbiorców przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym wyższym niż 6 kV może dokonywać
kontroli stanu realizacji wymagań dotyczących automatyki SCO, a w przypadku
zadziałania automatyki SCO, ustalenia przyczyny i zakresu.
IV.3.5.5. Załączenia odbiorców wyłączonych w trybie automatycznym odbywają się
wyłącznie za zgodą OSP.
IV.3.6.
Tryb ograniczenia poziomu napięć
IV.3.6.1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, OSP może
dokonać ograniczenia poziomu napięcia po stronie SN, jednak nie dłużej niż na
okres 72 godzin.
IV.3.6.2. Ograniczenie poziomu napięć na danym obszarze powinno być zrealizowane na
polecenie OSP poprzez:
a) zablokowanie automatycznej regulacji napięć transformatorów WN/SN i
utrzymywaniu poleconej bądź aktualnej pozycji przełącznika zaczepów
transformatora WN/SN, lub
b) obniżenie o 5% zadanego napięcia SN układów automatycznej regulacji
napięcia transformatorów WN/SN.
IV.3.6.3. Ograniczenie poziomu napięć powinno być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, w
czasie nie dłużej niż do 60 minut od wydania polecenia; zalecany czas
wprowadzenia nie powinien przekraczać 30 min.
IV.3.6.4. RWE Stoen Operator i odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej 110 kV po
wprowadzeniu trybu ograniczenia poziomu napięcia rejestrują w czasie trwania
ograniczeń:
a) poziom napięcia,
b) pozycje przełączników zaczepów transformatorów 110 kV/SN,
c) tryb pracy automatycznej regulacji napięć transformatorów 110 kV/SN.
V. WSPÓŁPRACA RWE STOEN OPERATOR Z INNYMI OPERATORAMI I
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIĘDZY OPERATORAMI ORAZ
OPERATORAMI A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU
V.1.
RWE Stoen Operator współpracuje z następującymi operatorami:
a) operatorem systemu przesyłowego,
b) operatorami systemów dystrybucyjnych,
c) operatorami handlowo-technicznymi,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 85
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
d) operatorami handlowymi,
e) operatorami pomiarów.
oraz odbiorcami i wytwórcami
V.2.
Zasady i zakres współpracy RWE Stoen Operator z OSP są określone w niniejszej
IRiESD, IRiESP oraz umowie o świadczenie usług przesyłania.
V.3.
Operator systemu dystrybucyjnego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada
bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową (OSDn), realizuje określone w prawie
energetycznym, IRiESP oraz niniejszej IRiESD obowiązki w zakresie współpracy
z OSP lub systemu połączonego za pośrednictwem operatora systemu
dystrybucyjnego, z którego siecią jest połączony, który jednocześnie posiada
bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową.
V.4.
Zasady i zakres współpracy RWE Stoen Operator z operatorem systemu
dystrybucyjnego którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z
siecią przesyłową (OSDn), są określone w niniejszej IRiESD i IRiESP oraz
instrukcjach współpracy ruchowej i w stosownych umowach zawartych pomiędzy
RWE Stoen Operator i OSDn.
V.5.
Szczegółowe
zasady
współpracy
pomiędzy
operatorami
systemów
dystrybucyjnych, oraz pomiędzy operatorami a użytkownikami systemu są
określone w rozdziałach II, III, IV i VI.
V.6.
Współpraca RWE Stoen Operator z operatorami handlowo-technicznymi,
operatorami handlowymi oraz operatorami pomiarów jest określona w części
IRiESD-Bilansowanie.
V.7.
Operatorzy handlowo-technicznymi oraz operatorzy handlowi są zobowiązani do
podpisania stosownej umowy z OSP oraz z RWE Stoen Operator, jeżeli ich
działalność dotyczy podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator.
V.8.
RWE Stoen Operator umożliwia realizację umów sprzedaży energii elektrycznej
zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez zamieszczanie na
swoich stronach internetowych oraz udostępniania do publicznego wglądu w
swojej siedzibie:
− aktualną listę sprzedawców energii elektrycznej, z którymi RWE Stoen
Operator zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej,
− informację o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na
obszarze działania RWE Stoen Operator
wzorce umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorców
umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii
elektrycznej.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 86
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
VI. PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ RWE STOEN
OPERATOR
VI.1. OBOWIĄZKI RWE STOEN OPERATOR
VI.1.1.
W zakresie prowadzenia ruchu RWE Stoen Operator na obszarze kierowanej sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator w szczególności:
a) planuje pracę sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, w tym opracowuje:
układy normalne pracy sieci, plany wyłączeń oraz planuje i kieruje operacjami
łączeniowymi,
b) planuje i kieruje pracą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, innych niż JWCD oraz JWCK, w tym
planuje techniczne możliwości pokrycia zapotrzebowania w ramach
sporządzania koordynacyjnych planów produkcji energii elektrycznej,
c) monitoruje pracę sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator oraz zapobiega
wystąpieniu zagrożeniom dostaw energii elektrycznej,
d) prowadzi działania sterownicze, o których mowa w pkt VI.2,
e) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzględniając zawarte umowy
sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji,
f) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy
i regulacyjnych usług systemowych, w celu dotrzymania standardowych
parametrów jakościowych energii elektrycznej, w zakresie wynikającym z
umowy zawartej z operatorem systemu przesyłowego,
g) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie
awaryjnym,
h) likwiduje występujące w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator awarie
sieciowe, awarie w systemie i stany zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej, samodzielnie oraz we współpracy z operatorem systemu
przesyłowego oraz innymi operatorami systemów dystrybucyjnych,
i) zbiera i przekazuje do OSP dane oraz informacje niezbędne dla prowadzenia
ruchu sieciowego i bezpieczeństwa pracy KSE zgodnie z IRiESP.
VI.1.2.
Planowanie pracy sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator odbywa się w
okresach dobowych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych.
VI.1.3.
Działania RWE Stoen Operator w zakresie bilansowania i regulacji w obszarze
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, jako części składowej KSE są ustalane
w drodze umowy z OSP oraz zawarte w części IRiESD-Bilansowanie.
VI.1.4.
OSP koordynuje prowadzenie ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV
oraz dysponuje mocą przyłączonych do niej jednostek wytwórczych o mocy
osiągalnej równej 50 MW lub wyższej.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 87
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
VI.1.5.
RWE Stoen Operator na obszarze swojej sieci dystrybucyjnej, koordynuje
nastawienia zabezpieczeń i automatyk sieciowych oraz uziemienia punktów
neutralnych transformatorów, przy czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej dokonuje niezbędnych uzgodnień z OSP. Dane
niezbędne do określenia nastaw automatyk w koordynowanej sieci 110 kV, RWE
Stoen Operator otrzymuje od OSP.
VI.2. STRUKTURA I PODZIAŁ KOMPETENCJI SŁUŻB DYSPOZYTORSKICH
OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
VI.2.1.
Dla realizacji zadań wymienionych w pkt VI.1., RWE Stoen Operator organizuje
służby dyspozytorskie i ustala zakres oraz tryb współdziałania tych służb.
VI.2.2.
Struktura zależności służb dyspozytorskich organizowanych przez RWE Stoen
Operator i inne podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator ma charakter hierarchiczny, służby dyspozytorskie niższego szczebla są
podporządkowane ruchowo służbom dyspozytorskim wyższego szczebla.
VI.2.3.
Organem koordynującym prace służb dyspozytorskich, o których mowa
w pkt VI.2.2 jest RWE Stoen Operator.
VI.2.4.
Służby dyspozytorskie RWE Stoen Operator działają za pośrednictwem własnego
personelu dyżurnego i/lub personelu dyżurnego innych podmiotów, na podstawie
umów oraz instrukcji, o których mowa w pkt VI.2.10.
VI.2.5.
RWE Stoen Operator przy pomocy służb dyspozytorskich, na obszarze sieci
dystrybucyjnej za której ruch odpowiada, operatywnie kieruje:
a) układami pracy sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
b) pracą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE
Stoen Operator, innych niż JWCD,
c) urządzeniami sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
d) liniami wymiany z siecią dystrybucyjną, za której ruch odpowiadają inni
operatorzy , na podstawie zawartych umów,
e) czynnościami łączeniowymi wg podziału kompetencji.
VI.2.6.
Służby dyspozytorskie o których mowa w pkt VI.2.5., sprawują operatywne
kierownictwo nad urządzeniami systemu dystrybucyjnego, polegające w
szczególności na:
a) monitorowaniu pracy urządzeń,
b) dokonywaniu operacji ruchowych, bądź wydawaniu poleceń dokonywania
operacji ruchowych – z tym że w koordynowanej sieci 110 kV po uzgodnieniu
z operatorem systemu przesyłowego, a dla elementów sieci innych podmiotów
na podstawie zawartych umów,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 88
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
c) rejestrowaniu stanów pracy urządzeń,
d) prowadzeniu analiz z pracy urządzeń systemu dystrybucyjnego.
VI.2.7.
Służby dyspozytorskie RWE Stoen Operator w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator , za której ruch odpowiadają , sprawują operatywny nadzór nad:
a) układami pracy sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator operatywnie
kierowanymi przez podległe mu służby dyspozytorskie,
b) urządzeniami sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
kierowanymi przez podległe mu służby dyspozytorskie,
operatywnie
c) czynnościami łączeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez podległe mu
służby dyspozytorskie lub personel dyżurny wg podziału kompetencji,
d) źródłami energii elektrycznej czynnej i biernej operatywnie kierowanymi przez
podległe mu służby dyspozytorskie.
VI.2.8.
Służby dyspozytorskie o których mowa w pkt VI.2.7. sprawują operatywny nadzór
nad określonymi urządzeniami systemu dystrybucyjnego RWE Stoen Operator,
polegający w szczególności na:
a) bieżącym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urządzeń,
b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa nad
urządzeniami,
c) wydawaniu zgody na wykonanie czynności ruchowych.
VI.2.9.
Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez służby dyspozytorskie RWE
Stoen Operator w ramach wykonywania funkcji określonych w pkt VI.2.5 do
VI.2.8. są rejestrowane na nośniku magnetycznym lub cyfrowym. RWE Stoen
Operator ustala okres ich przechowywania.
VI.2.10.
Zasady współpracy własnych służb dyspozytorskich ze służbami dyspozytorskimi
innych operatorów systemów dystrybucyjnych zawarte są w umowach i/lub w
instrukcjach współpracy.
VI.2.11.
Podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV zaliczone do I, II, III i VI grupy przyłączeniowej
oraz wytwórcy niezależnie od poziomu napięcia sieci, a także w uzasadnionych
przypadkach inne podmioty wskazane przez RWE Stoen Operator opracowują
instrukcje współpracy, które powinny uwzględniać wymagania określone w
niniejszej IRiESD.
VI.2.12.
Przedmiotem instrukcji współpracy, o których mowa w pkt VI.2.10 oraz VI.2.11
jest w zależności od potrzeb:
a) podział kompetencji i odpowiedzialności w zakresie czynności łączeniowych i
regulacyjnych,
b) organizacja przerw i ograniczeń w dostawach energii elektrycznej,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 89
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
c) określenie zasad i warunków związanych z wzajemnym wykorzystaniem
elementów sieci dystrybucyjnej,
d) szczegółowe ustalenia sposobów
wymienionych w pkt VI.1,
realizacji
poszczególnych
zadań
e) określenie zasad wzajemnego wykorzystywania służb dyspozytorskich,
f) koordynacja
i sieciowej,
pracy
elektroenergetycznej
automatyki
zabezpieczeniowej
g) wykazy osób upoważnionych do prowadzenia uzgodnień,
h) zakres i tryb obiegu informacji,
i) określenie zasad i odpowiedzialności związanej z usuwaniem zakłóceń i awarii
oraz koordynacja prac eksploatacyjnych.
VI.2.13
Użytkownicy systemu zobowiązani są do wykonywania łączeń ruchowych oraz
prowadzenia rozmów ruchowych ze służbami dyspozytorskimi RWE Stoen
Operator, zgodnie z instrukcjami współpracy oraz niniejszą IRiESD.
VI.3. PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
VI.3.1.
RWE Stoen Operator sporządza i udostępnia koordynacyjne plany pracy jednostek
wytwórczych oraz utrzymywania wielkości mocy źródeł pozostających w
gotowości do wytwarzania energii elektrycznej, w tym plan sporządzany na okres
roku.
VI.3.2.
RWE Stoen Operator w uzgodnieniu z OSP sporządza i udostępnia dobowe plany
pracy jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator.
VI.3.3.
Użytkownicy systemu przyłączeni do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
uczestniczący w rynku bilansującym podlegają procesowi planowania
technicznych możliwości pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną,
w tym sporządzania dobowych planów pracy jednostek wytwórczych,
realizowanemu przez operatora systemu przesyłowego. Użytkowników systemu
obowiązują w tym zakresie zapisy IRiESP.
VI.3.4.
Analizy sieciowo-systemowe dla koordynowanej sieci 110 kV są realizowane,
zgodnie z IRiESP, przez OSP.
VI.3.5.
Jednym z elementów analiz, o których mowa w pkt VI.3.4 jest określenie
jednostek wytwórczych o generacji wymuszonej. Jednostki wytwórcze o generacji
wymuszonej przyłączone do koordynowanej sieci 110 kV obowiązują w tym
zakresie zapisy IRiESP.
VI.3.6.
RWE Stoen Operator ustala sposób udostępniania planów o których mowa w pkt
VI.3.1. i VI.3.2. Natomiast dane do tworzenia planów, w zakresie oraz terminach
określonych w IRiESP, są przekazywane do operatora systemu przesyłowego.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 90
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
VI.3.7.
RWE Stoen Operator sporządza i udostępnia plany:
a) o których mowa w pkt VI.3.1. - do 15 grudnia każdego roku na okres 3
kolejnych lat,
b) o których mowa w pkt VI.3.2. - do godz. 16:00 doby n-1,
VI.3.8.
RWE Stoen Operator zatwierdza harmonogramy remontów jednostek
wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, innych
niż JWCD oraz JWCK. Dla jednostek wytwórczych koordynowanych przez OSP,
RWE Stoen Operator uzgadnia harmonogramy remontów z operatorem systemu
przesyłowego.
VI.3.9.
RWE Stoen Operator przesyła do wytwórców zatwierdzone harmonogramy
remontów w terminach:
a) plan roczny - do 30 listopada każdego roku na następne 3 lata kalendarzowe,
b) każdorazowo przy zmianie harmonogramu remontów w roku bieżącym.
VI.3.10.
VI.4.
RWE Stoen Operator, na podstawie wykonanych analiz technicznych, określa
ograniczenia sieciowe oraz ich zakres dla pracy jednostek wytwórczych
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, za wyjątkiem
jednostek wytwórczych przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV.
PROGNOZOWANIE
ELEKTRYCZNĄ
ZAPOTRZEBOWANIA
NA
MOC
I
ENERGIĘ
VI.4.1.
RWE Stoen Operator sporządza prognozy zapotrzebowania na moc i energię
elektryczną w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
VI.4.2.
RWE Stoen Operator planuje wymianę mocy i energii elektrycznej do innych
operatorów realizowaną poprzez sieć dystrybucyjną RWE Stoen Operator w
podziale na wymianę realizowaną siecią 110 kV oraz sieciami SN i nN łącznie.
VI.4.3.
Prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz plany wymiany o
których mowa w pkt VI.4.1. i VI.4.2., w zakresie oraz terminach określonych w
IRiESP, są przekazywane do OSP.
VI.4.4.
Prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną sporządzone przez RWE
Stoen Operator uwzględniają prognozy przygotowane przez podmioty przyłączone
do sieci RWE Stoen Operator oraz/lub sprzedawców energii elektrycznej mających
podpisaną generalną umowę dystrybucji z RWE Stoen Operator.
VI.4.5.
Użytkownicy systemu przyłączeni do sieci, za której ruch odpowiada RWE Stoen
Operator są zobowiązani do przygotowywania i udostępniania niezbędnych danych
do tych prognoz.
VI.5. UKŁADY NORMALNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 91
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
VI.5.1.
Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV jest prowadzony na podstawie układu
normalnego pracy sieci. Dla poszczególnych części elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator mogą być opracowane odrębne układy
normalne pracy.
VI.5.2.
RWE Stoen Operator określa przypadki, dla których występuje konieczność
opracowania układów normalnych pracy sieci o napięciu znamionowym niższym
niż 1 kV.
VI.5.3.
Układ normalny pracy sieci elektroenergetycznej, w zależności od potrzeb
obejmuje:
a) układy połączeń sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych
stanach szczególnych,
b) wymagane poziomy napięcia,
c) wartości mocy zwarciowych,
d) rozpływy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,
e) dopuszczalne obciążenia,
f) wykaz i warunki uruchomienia urządzeń rezerwowych i źródeł mocy biernej,
g) nastawienia zabezpieczeń oraz automatyki łączeniowej i regulacyjnej,
h) nastawienia zaczepów dławików gaszących,
i) ograniczenia poboru mocy elektrycznej,
j) miejsca uziemienia punktów gwiazdowych transformatorów,
k) harmonogram pracy transformatorów,
l) wykaz jednostek wytwórczych.
VI.5.4.
Układ normalny pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator o napięciu poniżej 110 kV jest aktualizowany nie rzadziej niż co 5 lat.
VI.5.5.
Układy normalne pracy sieci 110 kV są opracowywane przez RWE Stoen Operator
do dnia:
a) 30 października każdego roku - na okres jesienno-zimowy,
b) 30 kwietnia każdego roku - na okres wiosenno-letni.
VI.6. PLANY WYŁĄCZEŃ ELEMENTÓW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
VI.6.1.
RWE Stoen Operator opracowuje roczny, miesięczny, tygodniowy i dobowy plan
wyłączeń elementów sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
VI.6.2.
RWE Stoen Operator opracowuje i zgłasza do uzgodnienia operatorowi systemu
przesyłowego w zakresie koordynowanej sieci 110 kV, następujące plany wyłączeń
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 92
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
elementów sieci dystrybucyjnej:
a) plan roczny do dnia 1 października roku poprzedzającego,
b) plan miesięczny do 10 dnia miesiąca poprzedzającego na kolejny miesiąc
kalendarzowy,
c) plan tygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzającego na 1 tydzień liczony od
soboty,
d) plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzającego na 1 dobę lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.
VI.6.3.
Użytkownicy systemu zgłaszają RWE Stoen Operator propozycję wyłączenia
elementu sieci dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowaną datą
wyłączenia, z zastrzeżeniem pkt VI.6.4.
VI.6.4.
Użytkownicy systemu opracowują i zgłaszają do uzgodnienia RWE Stoen Operator
w zakresie elementów koordynowanej sieci 110 kV, propozycje wyłączeń
elementów sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator:
a) do planu rocznego – w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzającego,
b) do planu miesięcznego – w terminie do 5 dnia miesiąca poprzedzającego na
kolejny miesiąc kalendarzowy,
c) do planu tygodniowego – w terminie do poniedziałku do godziny 11:00
tygodnia poprzedzającego na 1 tydzień liczony od soboty,
d) do planu dobowego – do godz. 9:00 dnia poprzedzającego na 1 dobę lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.
VI.6.5.
Użytkownicy systemu zgłaszający do RWE Stoen Operator propozycję wyłączenia
elementu sieci dystrybucyjnej określają:
a) nazwę elementu,
b) proponowany termin wyłączenia,
c) operatywną gotowość – rozumianą jako czas potrzebny użytkownikowi
systemu na przygotowanie urządzeń do podania napięcia po wydaniu polecenia
ruchowego na przerwanie/zakończenie prowadzonych prac,
d) typ wyłączenia (np.: trwałe, codzienne),
e) opis wykonywanych prac,
f) w zależności od potrzeb harmonogram prac i program łączeniowy.
VI.6.6.
Użytkownicy systemu zgłaszający do RWE Stoen Operator wyłączenie elementu
sieci dystrybucyjnej o czasie trwania powyżej 1 tygodnia, przedstawiają celem
uzgodnienia harmonogram wykonywanych prac.
RWE Stoen Operator ma prawo zażądać od użytkownika systemu zgłaszającego
wyłączenie szczegółowego harmonogramu prac również w przypadku wyłączeń
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 93
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
krótszych.
Harmonogramy te dostarczane są do RWE Stoen Operator w terminie co najmniej
20 dni dla elementów sieci koordynowanej 110 kV oraz 10 dni dla pozostałych
elementów sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator przed planowanym
wyłączeniem.
RWE Stoen Operator i użytkownicy systemu współpracują ze sobą w celu
dotrzymywania terminów planowanych wyłączeń elementów sieci oraz
minimalizacji czasu trwania wyłączeń.
VI.6.7.
RWE Stoen Operator podejmuje decyzję zatwierdzającą lub odrzucającą
propozycję wyłączenia elementu sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator w
terminie do 5 dni od daty dostarczenia propozycji wyłączenia lub zgodnie z
zawartą instrukcją współpracy, z zastrzeżeniem pkt VI.6.8.
VI.6.8.
RWE Stoen Operator podejmuje decyzję zatwierdzającą lub odrzucającą
propozycję wyłączenia elementów koordynowanej sieci 110 kV w terminie:
a) do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego – w ramach planu rocznego,
b) do 28 dnia miesiąca poprzedzającego – w ramach planu miesięcznego,
c) do piątku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzającego – w ramach planu
tygodniowego,
d) do godz. 15:00 dnia poprzedzającego – w ramach planu dobowego.
VI.6.9.
RWE Stoen Operator jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnień z OSP
zgłoszonych przez użytkowników systemu propozycji wyłączeń w koordynowanej
sieci 110 kV.
VI.6.10.
Przyjmuje się ogólną zasadę, że terminy wyłączeń zatwierdzone w planach o
dłuższym horyzoncie czasowym mają priorytet w stosunku do propozycji wyłączeń
zgłaszanych do planów o krótszym horyzoncie czasowym.
VI.6.11.
Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez służby dyspozytorskie RWE
Stoen Operator, w ramach wykonywania funkcji planowania wyłączeń elementów
systemu dystrybucyjnego RWE Stoen Operator, powinny być rejestrowane na
nośniku magnetycznym lub cyfrowym. RWE Stoen Operator ustala okres ich
przechowywania.
VI.7. PROGRAMY ŁĄCZENIOWE
VI.7.1.
Programy łączeniowe opracowuje się w przypadku konieczności prowadzenia
złożonych operacji łączeniowych w związku z wykonywanymi pracami
sieciowymi.
VI.7.2.
Za opracowanie programu łączeniowego odpowiedzialny jest właściciel danego
elementu sieci.
VI.7.3.
Programy łączeniowe zawierają co najmniej:
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 94
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
a) charakterystykę załączanego elementu sieci,
b) opis stanu łączników przed realizacją programu,
c) szczegółowy opis operacji
wykonywanych czynności,
łączeniowych
z
zachowaniem
kolejności
d) opisy stanów pracy i nastawień zabezpieczeń i automatyk w poszczególnych
fazach programu,
e) schematy ułatwiające ocenę stanu pracy sieci w poszczególnych fazach
programu,
f) czas rozpoczęcia i czas przewidywanego zakończenia realizacji programu
g) osoby odpowiedzialne za realizację programu łączeniowego.
VI.7.4.
Propozycje programów łączeniowych dostarczane są do zatwierdzenia RWE Stoen
Operator w terminie co najmniej 20 dni - dla elementów sieci koordynowanej 110
kV oraz 10 dni - dla pozostałych elementów sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator, przed planowanym terminem realizacji programów łączeniowych.
VI.7.5.
RWE Stoen Operator może przedstawić uwagi do przekazanych propozycji
programów łączeniowych nie później niż 2 dni przed planowanym terminem
realizacji programów łączeniowych.
VI.7.6.
RWE Stoen Operator zatwierdza programy łączeniowe nie później niż do godz.
15.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie programu. W przypadku przekazania
przez RWE Stoen Operator uwag do propozycji programu, zgodnie z pkt VI.7.5.,
warunkiem zatwierdzenia programu jest uwzględnienie w nim wszystkich
zgłoszonych przez RWE Stoen Operator uwag.
VI.7.7.
W przypadku, gdy programy łączeniowe dotyczą elementów koordynowanej sieci
110 kV lub jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
koordynowanych przez operatora systemu przesyłowego, zgodnie z IRiESP, RWE
Stoen Operator uzgadnia programy łączeniowe z OSP.
VI.7.8.
Terminy wymienione w pkt VI.7.4., VI.7.5. i VI.7.6. nie dotyczą programów
łączeniowych wymuszonych procesem likwidacji awarii sieciowej lub awarii w
systemie.
VI.8.
ZASADY DYSPONOWANIA MOCĄ JEDNOSTEK
PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
WYTWÓRCZYCH
VI.8.1.
Wytwórcy posiadający przyłączone do sieci dystrybucyjnej JWCD i JWCK biorą
udział w procesie dysponowania mocą, zgodnie z procedurami określonymi przez
operatora systemu przesyłowego w IRiESP.
VI.8.2.
Wytwórcy posiadający JWCD lub JWCK przyłączone do sieci dystrybucyjnej,
RWE Stoen Operator uzgadniają z RWE Stoen Operator plany maksymalnych i
minimalnych mocy dyspozycyjnych oraz harmonogramy remontów planowych,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 95
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
przed ich przekazaniem operatorowi systemu przesyłowego.
VI.8.3.
Uwzględniając otrzymane zgłoszenia umów sprzedaży energii elektrycznej, RWE
Stoen Operator określa dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej, innych niż podane w pkt VI.8.1:
a) czas synchronizacji,
b) czas osiągnięcia pełnych zdolności wytwórczych,
c) planowane obciążenie mocą czynną,
d) czas odstawienia.
VI.8.4.
RWE Stoen Operator i OSP uzgadniają, zgodnie z IRiESP, zmiany w planach
produkcji jednostek wytwórczych innych niż podanych w pkt VI.8.1., jeżeli
wymaga tego bezpieczeństwo pracy KSE.
VI.8.5.
RWE Stoen Operator może polecić pracę jednostek wytwórczych z przeciążeniem
lub zaniżeniem mocy wytwarzanej poniżej dopuszczalnego minimum jeśli
przewidują to dwustronne umowy lub w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
pracy systemu elektroenergetycznego.
VI.8.6.
Wytwórcy w zakresie jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator są zobowiązani do niezwłocznego
przekazywania RWE Stoen Operator informacji o zmianie mocy dyspozycyjnej.
VI.8.7.
Bezpośrednio przed synchronizacją lub odstawieniem jednostki wytwórczej,
wytwórca jest zobowiązany uzyskać zgodę RWE Stoen Operator.
VI.9. DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO RWE STOEN OPERATOR
VI.9.1.
RWE Stoen Operator otrzymuje od OSP dane zgodnie z zakresem określonym w
IRiESP.
VI.9.2.
Odbiorcy grupy I lub II przyłączeni do sieci RWE Stoen Operator oraz pozostali
odbiorcy wskazani przez RWE Stoen Operator, sporządzają oraz przesyłają dane,
w zakresie i terminach określonych w pkt II.5..
VI.9.3.
Wytwórcy i odbiorcy posiadający źródła energii elektrycznej, przekazują w formie
ustalonej przez RWE Stoen Operator następujące informacje:
a) proponowany harmonogram remontów kapitalnych i średnich, bilans mocy
uwzględniający ubytki mocy z rozbiciem na poszczególne miesiące od stycznia
do grudnia danego roku, zestawienie zmian mocy zainstalowanej i osiągalnej z
uwzględnieniem numeru urządzenia, wielkości zmiany, daty i przyczyny
zmiany (jeśli takie zmiany mają miejsce), planowaną produkcję energii
elektrycznej brutto w [MWh] oraz netto w [MWh] jaką planuje się wprowadzić
do sieci dystrybucyjnej w rozbiciu na poszczególne miesiące roku do dnia
5 września każdego roku na następne trzy lata kalendarzowe oraz do dnia
15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca, w każdym terminie dla kolejnych
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 96
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
18 miesięcy kalendarzowych,
b) planowaną miesieczną produkcję energii elektrycznej brutto oraz netto w
[MWh] jaką planuje się wprowadzić do sieci dystrybucyjnej dla każdej godziny
doby do 23 dnia miesiąca poprzedniego,
c) planowane wartości mocy dyspozycyjnych, maksymalnych i minimalnych.
planowaną produkcję energii elektrycznej brutto w [MWh] oraz planowaną
produkcję energii elektrycznej netto w [MWh] jaką planuje się wprowadzić do
sieci dystrybucyjnej dla każdej godziny doby codziennie do godziny 8:00 dla
kolejnych 9 dób,
d) moc dyspozycyjną jednostki wytwórczej dla każdej godziny doby,
e) wartość sumaryczną wytworzonej mocy przez jednostki wytwórcze dla każdej
godziny doby.
VI.9.4.
Podmioty realizujące wymianę międzysystemową przekazują do RWE Stoen
Operator:
a) planowaną ilość energii elektrycznej netto w [MWh] jaką planuje się przesłać
do innego operatora sieci dystrybucyjnej w rozbiciu na poszczególne miesiące
roku do dnia 5 września każdego roku na następne trzy lata kalendarzowe,
b) planowaną miesięczną ilość energii elektrycznej netto w [MWh] w rozbiciu na
godziny jaką planuje się przesłać do innego operatora sieci dystrybucyjnej do
23 dnia miesiąca poprzedniego,
c) planowaną ilość energii elektrycznej netto w [MWh] jaką planuje się przesłać
do innego operatora sieci dystrybucyjnej dla każdej godziny doby codziennie
do godziny 8:00 dla kolejnych 9 dób,
d) ilość energii przesłana do innego operatora dla każdej godziny doby.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 97
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
VII. STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ RWE STOEN OPERATOR
VII.1.
W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator w
szczególności powinny być spełnione następujące warunki techniczne:
a) obciążenia prądowe poszczególnych elementów sieci powinny być nie wyższe
od dopuszczalnych długotrwale,
b) napięcia w węzłach sieci powinny mieścić się w granicach dopuszczalnych dla
poszczególnych elementów sieci,
c) moce (prądy) wyłączalne zainstalowanych wyłączników powinny być wyższe
niż moce (prądy) zwarciowe w danym punkcie sieci,
d) elektrownie przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator o mocy
osiągalnej równej 50MW lub wyższej powinny pracować, zgodnie z IRiESP, z
zapasem równowagi statycznej większym lub równym 10 %, w zależności od
sposobu regulacji napięcia wzbudzenia. Przyjmuje się, że w przypadku braku
możliwości regulacji napięcia wzbudzenia jednostka wytwórcza powinna
pracować z 20 % zapasem równowagi statycznej.
VII.2.
Sieć dystrybucyjna RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym 110 i 220 kV
pracuje z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym w taki sposób, aby we
wszystkich stanach ruchowych, współczynnik zwarcia doziemnego, określony jako
stosunek maksymalnej wartości napięcia fazowego podczas zwarcia z ziemią do
wartości znamionowej napięcia fazowego w danym punkcie sieci, nie przekraczał
wartości:
a) 1,3 – w sieci o napięciu znamionowym równym 220 kV,
b) 1,4 – w koordynowanej sieci 110 kV.
VII.3.
Spełnienie wymagań określonych w pkt VII.2 jest możliwe, gdy spełnione są
następujące zależności:
1≤
R
X0
≤3 oraz 0 ≤ 1,
X1
X1
gdzie:
X1 -
reaktancja zastępcza dla składowej symetrycznej zgodnej obwodu
zwarcia doziemnego,
X0 i R0 - odpowiednio reaktancja i rezystancja dla składowej symetrycznej zerowej
obwodu zwarcia doziemnego.
VII.4.
Warunki pracy punktu neutralnego transformatorów WN/SN i SN/nN określa
RWE Stoen Operator. W przypadku transformatorów WN/SN warunki te określa
RWE Stoen Operator w porozumieniu z OSP.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 98
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
VII.5.
Dopuszcza się okresowo w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator pracę
wyłączników z przekroczoną mocą wyłączalną, po wyrażeniu zgody na taką pracę
przez RWE Stoen Operator.
VII.6.
Rozwiązania techniczne stosowane przy projektowaniu i budowie nowych oraz
remoncie istniejących sieci dystrybucyjnych RWE Stoen Operator powinny
spełniać wymagania określone w standardach/wytycznych budowy systemów
elektroenergetycznych obowiązujących w RWE Stoen Operator.
VIII
PARAMETRY
JAKOŚCIOWE
ENERGII
ELEKTRYCZNEJ,
WSKAŹNIKI JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI
UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU
VIII.1. PARAMETRY JAKOŚCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
VIII.1.1.
Wyróżnia się następujące parametry znamionowe sieci dystrybucyjnej:
a) napięcia znamionowe,
b) częstotliwość znamionowa.
VIII.1.2.
Regulacja częstotliwości w KSE jest prowadzona przez OSP.
VIII.1.3.
O ile umowa o świadczenie usług dystrybucji lub umowa kompleksowa nie
stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci (wyłączając przerwy w
zasilaniu), w każdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości
skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń
±10% napięcia znamionowego lub deklarowanego (przy współczynniku tg ϕ nie
większym niż 0,4) dla sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV - w
sieciach niskiego napięcia wartości napięć deklarowanych i znamionowych są
równe.
VIII.1.4.
O ile umowa o świadczenie usług dystrybucji lub umowa kompleksowa nie
stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorców których
urządzenia, instalacje lub sieci przyłączone są bezpośrednio do sieci o napięciu
znamionowym nie wyższym niż 110 kV ustala się następujące parametry
techniczne energii elektrycznej:
1) wartość średnia częstotliwości, mierzonej przez 10 sekund w miejscach
przyłączenia, powinna być zawarta w przedziale:
a) 50 Hz ± 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
b) 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia,
2) przez 95% czasu każdego tygodnia, wskaźnik długookresowego migotania
światła Plt spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie powinien być
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 99
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
większy od:
a) 0,8 dla sieci o napięciu znamionowym 110 kV,
b) 1 dla sieci o napięciu znamionowym mniejszym od 110 kV,
3) w ciągu każdego tygodnia, 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości
skutecznych:
a) składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego,
powinno mieścić się w przedziale od 0% do 1% wartości składowej
kolejności zgodnej dla sieci o napięciu znamionowym 110 kV oraz od 0%
do 2% dla sieci o napięciu znamionowym mniejszym od 110 kV,
b) dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego, powinno być mniejsze lub
równe wartościom określonym w poniższych tabelach:
dla sieci o napięciu znamionowym niższym od 110 kV:
Harmoniczne nieparzyste
niebędące krotnością 3
będące krotnością 3
Rząd
Wartość względna
Rząd
Wartość względna
harmo- napięcia wyrażona harmo- napięcia wyrażona
nicznej
nicznej
w procentach
w procentach
(h)
składowej
(h)
składowej
podstawowej (uh)
podstawowej (uh)
5
6%
3
5%
7
5%
9
1,5%
11
3,5%
15
0,5%
13
3%
>15
0,5%
17
2%
19
1,5%
23
1,5%
25
1,5%
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Harmoniczne parzyste
Rząd
Wartość względna
harmo- napięcia wyrażona
nicznej
w procentach
składowej
(h)
podstawowej (uh)
2
4
>4
2%
1%
0,5%
Strona: 100
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
dla sieci o napięciu znamionowym 110 kV:
Harmoniczne nieparzyste
niebędące krotnością 3
Rząd
Wartość względna
harmo- napięcia wyrażona
nicznej
w procentach
(h)
składowej
podstawowej (uh)
5
2%
7
2%
11
1,5%
13
1,5%
17
1%
19
1%
23
0,7%
25
0,7%
Rząd
będące krotnością 3
Wartość względna harmoRząd
harmo- napięcia wyrażona nicznej
nicznej
w procentach
(h)
(h)
składowej
podstawowej (uh)
3
2%
2
9
1%
4
15
0,5%
>4
>15
0,5%
0,2 + 0,5 ×
>25
Harmoniczne parzyste
Wartość
względna napięcia
wyrażona
w
procentach
składowej
podstawowej (uh)
1,5%
1%
0,5%
25
h
4) współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia zasilającego THD,
uwzględniający wyższe harmoniczne do rzędu 40, powinien być mniejszy lub
równy 3% dla sieci o napięciu znamionowym 110 kV oraz 8 % dla sieci
napięciu znamionowym mniejszym od 110 kV,
Warunkiem utrzymania parametrów napięcia zasilającego w granicach określonych
w powyższych podpunktach 1)-4), jest pobieranie przez odbiorcę mocy nie
większej od mocy umownej, przy współczynniku tgϕ nie większym niż 0,4.
VIII.2. WSKAŹNIKI
ELEKTRYCZNEJ
VIII.2.1.
JAKOŚCI
I
NIEZAWODNOŚCI
DOSTAW
ENERGII
Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania,
dzieli się na:
1) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;
2) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;
3) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;
4) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;
5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 101
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
VIII.2.2.
Przerwa planowana, o której odbiorca nie został powiadomiony w formie, o której
mowa w pkt VIII.4.1.4), jest traktowana jako przerwa nieplanowana
VIII.2.3.
Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I-III i VI dopuszczalny czas
trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii
elektrycznej oraz dopuszczalny łączny czas trwania w ciągu roku kalendarzowego
wyłączeń planowanych i nieplanowanych określa umowa o świadczenie usług
dystrybucji lub umowa kompleksowa.
VIII.2.4.
Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas
trwania:
1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może
przekroczyć w przypadku:
a) przerwy planowanej - 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin.
2) przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych
długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:
a) przerw planowanych - 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych - 48 godzin.
VIII.2.5.
RWE Stoen Operator w terminie do dnia 31 marca każdego roku, podaje do
publicznej wiadomości przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej
następujące wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:
1) wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo
długiej (SAIDI), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę
iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej
przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych
odbiorców,
2) wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich
(SAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych
przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców
3) wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI), stanowiący liczbę
odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku
podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
Wskaźniki określone w podpunktach 1) i 2) wyznacza sie oddzielnie dla przerw
planowanych i nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez
uwzględnienia tych przerw.
Dla każdego wskaźnika, o którym mowa w podpunktach 1), 2) i 3), należy podać
liczbę obsługiwanych odbiorców przyjętą do jego wyznaczenia.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 102
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
VIII.3.
DOPUSZCZALNE
POZIOMY
ZABURZEŃ
JAKOŚCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRÓW
VIII.3.1.
Ustala się poniższe dopuszczalne poziomy zaburzeń parametrów jakościowych
energii elektrycznej.
VIII.3.2.
Dopuszczalne poziomy zaburzeń parametrów jakościowych energii
elektrycznej wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napięć
VIII.3.2.1. Dopuszczalne poziomy wahań napięcia i migotania światła
W przypadku odbiorników o fazowym prądzie znamionowym ≤75A, wprowadza
się następujące maksymalnie dopuszczalne poziomy:
a) wartość Pst nie powinna być większa niż 1,
b) wartość Plt nie powinna być większa niż 0,65,
∆U (t )
podczas zmiany napięcia nie powinna przekraczać 3,3%
Un
przez czas dłuższy niż 500ms,
c) wartość d (t ) =
d) względna zmiana napięcia w stanie ustalonym d =
∆U
Un
nie powinna
przekraczać 3,3%, gdzie:
∆U - zmiana wartości skutecznej napięcia, wyznaczona jako pojedyncza
wartość dla każdego kolejnego półokresu napięcia źródła, pomiędzy jego
przejściami przez zero, występująca między okresami, gdy napięcie jest
w stanie ustalonym co najmniej przez 1s.
VIII.3.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu
VIII.3.2.2.1. W celu wyznaczenia maksymalnych poziomów emisji harmonicznych odbiorniki
dzieli się wg następującej klasyfikacji:
a) Klasa A – symetryczne odbiorniki trójfazowe, sprzęt do zastosowań domowych
z pominięciem przynależnego do klasy D, narzędzia z pominięciem narzędzi
przenośnych, ściemniacze do żarówek, sprzęt akustyczny i wszystkie inne z
wyjątkiem zakwalifikowanych do jednej z poniższych klas,
b) Klasa B – narzędzia przenośne tj. narzędzia elektryczne, które podczas
normalnej pracy trzymane są w rękach i używane tylko przez krótki czas (kilka
minut), nieprofesjonalny sprzęt spawalniczy,
c) Klasa C – sprzęt oświetleniowy
d) Klasa D – sprzęt o mocy 600W lub mniejszej następującego rodzaju:
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 103
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
komputery osobisty i monitory do nich, odbiorniki telewizyjne.
VIII.3.2.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu powodowane przez odbiorniki
o fazowym prądzie znamionowym ≤16A zakwalifikowane do:
a) Klasy A podano w Tablicy 1,
b) Klasy B podano w Tablicy 2,
c) Klasy C podano w Tablicy 3,
d) Klasy D podano w Tablicy 4.
Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy A.
Rząd harmonicznej [n]
Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznej [A]
Harmoniczne nieparzyste
3
2,3
5
1,14
7
0,77
9
0,4
11
0,33
13
0,21
15
15 ≤ n ≤ 39
0,15
n
Harmoniczne parzyste
2
4
6
8 ≤ n ≤40
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
1,08
0,43
0,3
8
0,23
n
Strona: 104
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy B.
Rząd harmonicznej [n]
Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznej [A]
Harmoniczne nieparzyste
3
3,45
5
1,71
7
1,155
9
0,6
11
0,495
13
0,315
15 ≤ n ≤ 39
15
0,225
n
Harmoniczne parzyste
2
1,62
4
0,645
6
0,45
8 ≤ n ≤40
8
0,345
n
Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy C.
Rząd harmonicznej [n]
Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznej, wyrażony w %
harmonicznej podstawowej prądu
wejściowego [%]
2
2
3
30λ*
5
10
7
7
9
5
11 ≤ n ≤ 39
3
(tylko harmoniczne nieparzyste)
*
λ – współczynnik mocy obwodu
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 105
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 4. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy D.
Rząd harmonicznej
Maksymalny dopuszczalny
Maksymalny
[n]
prąd harmonicznej, w
dopuszczalny prąd
przeliczeniu na Wat [mA/W]
harmonicznej [A]
3
3,4
2,3
5
1,9
1,14
7
1,0
0,77
9
0,5
0,4
11
0,35
0,33
13 ≤ n ≤ 39
Patrz Tablica 1.
3,85
(tylko harmoniczne
n
nieparzyste)
VIII.3.2.2.3. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu powodowane przez odbiorniki
o fazowym prądzie znamionowym >16A
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu powodowane przez odbiorniki
o fazowym prądzie znamionowym >16A zakwalifikowane do Klasy A, Klasy B,
Klasy C oraz Klasy D podano w Tablicy 5.
Tablica 5.
Rząd harmonicznej [n]
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
≥33
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznej, wyrażony w % harmonicznej
podstawowej prądu zasilającego [%]
21,6
10,7
7,2
3,8
3,1
2
0,7
1,2
1,1
≤0,6
0,9
0,8
≤0,6
0,7
0,7
≤0,6
Strona: 106
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
VIII.4. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU
VIII.4.1.
Ustala się następujące standardy jakościowe obsługi odbiorców:
1) przyjmowanie od odbiorców, przez całą dobę, zgłoszeń i reklamacji związanych
z dostarczaniem energii elektrycznej,
2) bezzwłoczne przystępowanie do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii
elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci,
3) udzielanie odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w
sieci,
4) powiadamianie odbiorców, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o
terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w
formie:
a) ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub
telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż
1 kV,
b) indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą
innego środka komunikowania się - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV;
5) informowanie na piśmie, z co najmniej:
a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawień
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na
współpracę ruchową z siecią,
b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu
znamionowym nie wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania
urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego,
podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub
innych warunków funkcjonowania sieci,
c) 3-letnim wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania urządzeń i
instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego
poziomu prądów zwarcia lub zmianie innych warunków funkcjonowania
sieci;
6) odpłatne podejmowanie stosownych czynności w sieci w celu umożliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorcę lub inny podmiot, prac w obszarze
oddziaływania tej sieci,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 107
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
7) nieodpłatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych
taryf,
8) rozpatrywanie wniosków i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielanie
odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub
zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie między stronami określono inny
termin, z wyłączeniem spraw określonych w podpunkcie 9, które są
rozpatrywane w terminie 14 dni od zakończenia stosownych kontroli i
pomiarów,
9) na wniosek odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych,
dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii
elektrycznej, dostarczanej z sieci, określonych w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiESD, poprzez
wykonanie odpowiednich pomiarów. W przypadku zgodności zmierzonych
parametrów ze standardami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy
Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiESD, koszty sprawdzenia
i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach określonych w taryfie RWE Stoen
Operator,
10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności,
udzielanie bonifikaty w wysokości określonej w taryfie za niedotrzymanie
parametrów jakościowych energii elektrycznej, o których mowa w aktach
wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej
IRiESD.
VIII.4.2.
Na żądanie odbiorcy RWE Stoen Operator dokonuje sprawdzenia prawidłowości
działania układu pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach
określonych w ustawie Prawo energetyczne i aktach wykonawczych do niej oraz
pkt II.4.7.1.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 108
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
IX.
PLANOWANIE
ROZWOJU
I
WSPÓŁPRACA
W
CELU
SKOORDYNOWANIA ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 kV
IX.1. Postanowienia ogólne
IX.1.1.
RWE Stoen Operator opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną (dalej „plan rozwoju”), oraz
współpracuje z OSP w celu skoordynowania rozwoju sieci dystrybucyjnej z siecią
przesyłową.
IX.1.2.
Plan rozwoju obejmuje zakres określony w ustawie Prawo energetyczne. Projekt
planu rozwoju podlega uzgodnieniu z Prezesem URE.
IX.1.3.
Plan rozwoju uwzględnia cele i zadania wynikające z polityki energetycznej
państwa.
IX.1.4.
RWE Stoen Operator sporządza plan rozwoju na okresy nie krótsze niż 5 lat oraz
sporządza prognozy dotyczące stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
na okresy nie krótsze niż 15 lat. RWE Stoen Operator dokonuje oceny realizacji
planu rozwoju nie rzadziej niż co 3 lata. Projekt aktualizacji planu rozwoju
podlega uzgodnieniu z Prezesem URE.
IX.1.5.
Podstawą opracowania planu rozwoju są:
a) polityka energetyczna państwa i Unii Europejskiej oraz dokumenty z nimi
związane,
b) wymagania w zakresie długoterminowej zdolności do pokrycia
zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz bezpieczeństwa pracy
sieci elektroenergetycznej,
c) prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną na potrzeby sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
d) plany budowy, modernizacji i wycofań z eksploatacji źródeł wytwórczych,
w tym źródeł rozproszonych i odnawialnych źródeł energii,
e) prognozy dotyczące przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii
elektrycznej,
f) wydane warunki przyłączenia i podpisane umowy o przyłączenie.
IX.1.6.
W ramach opracowywania planu rozwoju, RWE Stoen Operator współpracuje z:
a) OSP,
b) połączonymi OSDp i OSDn,
c) wytwórcami przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
d) odbiorcami końcowymi przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator,
e) organami administracji państwowej i samorządowej.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 109
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
IX.1.7.
W ramach opracowania planu rozwoju, RWE Stoen Operator wykonuje niezbędne
prace analityczne w zakresie rozwoju sieci dystrybucyjnej 110 kV z
uwzględnieniem rozwoju sieci przesyłowej oraz zmian w zakresie generacji
lokalnej, w oparciu o aktualne regulacje prawne.
IX.1.8.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju przedkładane jest Prezesowi URE
corocznie do dnia 1 marca.
IX.2. Proces planowania rozwoju i współpraca w celu skoordynowania rozwoju
sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV
IX.2.1.
Współpraca z podmiotami wymienionymi w pkt IX.1.6 w celu skoordynowania
rozwoju sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV dotyczy w szczególności:
a) pozyskiwania przez RWE Stoen Operator danych i informacji niezbędnych do
opracowania planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na moc i energię elektryczną,
b) przekazywaniu uzyskanych informacji do OSP,
c) pozyskiwaniu wyników przeprowadzonych przez OSP prac analitycznych w
procesie planowania w zakresie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
zgodnie z IRiESP,
d) udostępnianiu otrzymanych przez RWE Stoen Operator danych dotyczących
odbiorców usług dystrybucji, o ile nie stanowią one tajemnicy handlowej
spółki.
IX.2.2.
Współpraca RWE Stoen Operator z OSP w celu skoordynowania rozwoju sieci
przesyłowej i sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV, poza działaniami
wymienionymi w pkt IX.2.1, obejmuje:
a) opiniowanie przez OSP założeń przyjmowanych przez RWE Stoen Operator w
planowaniu rozwoju sieci dystrybucyjnej 110 kV,
b) uzgodnienie przez OSD i OSP planowanych przedsięwzięć rozwojowych w
sieci przesyłowej i w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV, które
wymagają skoordynowanych działań,
IX.2.3.
Dane i informacje pozyskiwane przez RWE Stoen Operator w ramach procesu
planowania rozwoju i współpracy w celu skoordynowania rozwoju sieci
przesyłowej i sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV dotyczą:
a) stanu istniejącego w dacie ich przekazania do RWE Stoen Operator, lub okresu
ubiegłego roku,
b) stanu prognozowanego dla przyjętego 15-letniego okresu planowania lub
okresów krótszych, określonych przez RWE Stoen Operator.
IX.2.4.
Zakres danych i informacji pozyskiwanych przez RWE Stoen Operator w ramach
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 110
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
procesu planowania rozwoju i współpracy w celu skoordynowania rozwoju sieci
przesyłowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV, określa pkt IX.3.
IX.2.5.
Dane i informacje wymienione w pkt IX.3. są przekazywane obligatoryjnie przez
podmioty współpracujące z RWE Stoen Operator corocznie, w terminie do dnia 1
marca.
IX.2.6.
Dane i informacje określone w pkt IX.3. są przekazywane w formie określonej
przez RWE Stoen Operator.
IX.2.7.
Zakres danych pozyskiwanych przez RWE Stoen Operator od poszczególnych
podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator jest
wymieniony w pkt IX.3.1., IX.3.2., IX.3.6. i IX.3.7.
IX.2.8.
Zakres publikowanych i udostępnianych przez OSP wyników przeprowadzonych
prac analitycznych dotyczących planowania rozwoju określa pkt IX.5.
IX.2.9.
OSP opiniuje założenia przyjmowane przez RWE Stoen Operator w planowaniu
rozwoju sieci dystrybucyjnej 110 kV, w terminie jednego miesiąca od ich
otrzymania.
IX.2.10.
RWE Stoen Operator uzgadnia plan przedsięwzięć rozwojowych w sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV z OSP. Uzgodnienie następuje w
formie i trybie indywidualnie ustalonym pomiędzy OSP i RWE Stoen Operator.
IX.3. Zakres pozyskiwania i aktualizacji danych i informacji
IX.3.1.
RWE Stoen Operator przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące stanu
istniejącego, sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, obejmujące:
a) schematy, plany i konfigurację sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110
kV,
b) godzinowe wartości obciążeń dla sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
c) zużycie energii elektrycznej w podziale na grupy odbiorców końcowych i
straty,
d) obciążenie szczytowe w podziale na grupy odbiorców końcowych i straty,
e) kwartalne bilanse mocy dla obszaru działania RWE Stoen Operator,
f) dane dotyczące realizowanych programów zarządzania popytem, zgodnie
g) z pkt IX.3.11.,
h) dane konwencjonalnych jednostek wytwórczych, przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV, zgodnie z pkt IX.3.7., z
wyłączeniem wytwórców, których jednostki przyłączone są jednocześnie do
sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, w tym wytwórców wchodzących w skład
grup kapitałowych, których jednostki przyłączone są jednocześnie do sieci
dystrybucyjnej i przesyłowej,
i) dane dotyczące wytwórców przemysłowych i rozproszonych, według
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 111
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
wykorzystywanych paliw, zgodnie z pkt IX.3.9.,
j) dane dotyczące odnawialnych źródeł energii, według rodzaju źródeł, zgodnie z
pkt IX.3.10.
IX.3.2.
RWE Stoen Operator przekazują do OSP dane i informacje dotyczące stanu
prognozowanego, opisujące warunki pracy instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV, dla każdego
roku okresu planistycznego, obejmujące:
a) zapotrzebowanie na energię elektryczną w podziale na grupy odbiorców
końcowych i straty,
b) zapotrzebowanie szczytowe na moc w podziale na grupy odbiorców
końcowych i straty,
c) krzywe obciążeń w wybranych dobach reprezentatywnych,
d) informacje o projektach programów zarządzania popytem, zgodnie z pkt
IX.3.13.
e) dane konwencjonalnych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV zgodnie z pkt IX.3.7. z
wyłączeniem wytwórców, których jednostki przyłączone są jednocześnie do
sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, w tym wytwórców wchodzących w skład
grup kapitałowych, których jednostki przyłączone są jednocześnie do sieci
dystrybucyjnej i przesyłowej,
f) dane dotyczące wytwórców przemysłowych i rozproszonych, według
wykorzystywanych paliw, zgodnie z pkt IX.3.9. (dane opracowywane
wyłącznie dla roku 5, 10 i 15 okresu planowania w odniesieniu do ostatniego
roku statystycznego),
g) dane dotyczące odnawialnych źródeł energii, według rodzaju źródeł, zgodnie z
pkt IX.3.10. (dane opracowywane wyłącznie dla roku 5, 10 i 15 okresu
planowania w odniesieniu do ostatniego roku statystycznego),
h) dane o stacjach elektroenergetycznych o napięciu 110 kV, zgodnie z pkt
IX.3.13.,
i) dane o liniach elektroenergetycznych o napięciu 110 kV, zgodnie z pkt
IX.3.14.,
j) wskazanie obszarów, w których jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
jednostek wytwórczych, wraz z określeniem ich pożądanej mocy,
k) wskazanie obszarów, w których jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
punktów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
IX.3.3.
Wytwórcy posiadający konwencjonalne jednostki wytwórcze przyłączone do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, przekazują do RWE Stoen Operator
następujące dane i informacje dotyczące stanu istniejącego, opisujące swoje
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 112
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
urządzenia i instalacje:
a) schematy główne układów elektrycznych na napięciu 110 kV,
b) dane o posiadanych jednostkach wytwórczych, zgodnie z pkt IX.3.7.
IX.3.4.
Wytwórcy posiadający jednostki przyłączone do sieci dystrybucyjnej, należące do
odnawialnych źródeł energii, przekazują do RWE Stoen Operator dane i
informacje według rodzajów źródeł dotyczące stanu istniejącego i
prognozowanego, zgodnie z pkt IX.3.10.
IX.3.5.
Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
przekazują do RWE Stoen Operator, dane i informacje dotyczące stanu
istniejącego, zawierające:
a) zużycie energii elektrycznej,
b) obciążenie szczytowe,
c) krzywe obciążeń w wybranych dobach reprezentatywnych,
d) dane programów zarządzania popytem, zgodnie z pkt IX.3.11.
e) dane o posiadanych jednostkach wytwórczych, zgodnie z pkt IX.3.8.
IX.3.6.
Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110
kV zobowiązani są do przekazywania do RWE Stoen Operator, dla każdego roku
okresu planistycznego, dane i informacje dotyczące stanu prognozowanego
zawierające:
a) zapotrzebowanie na energię elektryczna,
b) zapotrzebowanie szczytowe na moc elektryczną,
c) krzywe obciążeń w wybranych dobach reprezentatywnych,
d) dane programów zarządzania popytem, zgodnie pkt IX.3.11.,
e) w przypadku budowy nowych jednostek, modernizacji istniejących lub
rozbudowy o instalacje proekologiczne dane dotyczące stanu prognozowanego
jednostek wytwórczych, zgodnie z pkt IX.3.8.
Odbiorcy przyłączeni na napięciu poniżej 110 kV przekazują dane i informacje
dotyczące stanu prognozowanego na wniosek RWE Stoen Operator
IX.3.7.
Dane i informacje dotyczące stanu istniejącego i prognozowanego jednostek
wytwórczych, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
obejmują:
a) miejsce i napięcie przyłączenia,
b) moc osiągalną,
c) sprawność przemiany energetycznej,
d) wskaźnik zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne jednostek
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 113
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
wytwórczych,
e) wskaźnik odstawień awaryjnych,
f) liczbę dni remontów planowych,
g) produkcję energii elektrycznej,
h) parametry jakościowe paliwa (QAS) wraz z jego zużyciem,
i) emisje zanieczyszczeń SO2, NOx, pyły i CO2,
j) stosowane instalacje ochrony środowiska (wraz z ich sprawnością),
k) informacje o charakterze sensytywnym, zgodnie z pkt IX.3.12; oraz dla
jednostek wytwórczych nowych, modernizowanych lub wyposażanych w
instalacje proekologiczne:
l) opis przedsięwzięcia,
m) okres realizacji przedsięwzięcia i rok uruchomienia jednostki wytwórczej,
n) przewidywany okres eksploatacji jednostki wytwórczej.
IX.3.8.
Dane i informacje dotyczące stanu istniejącego i prognozowanego jednostek
wytwórczych u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
obejmują:
a) moc osiągalną,
b) sprawność przemiany energetycznej,
c) produkcję energii elektrycznej,
d) zużycie oraz parametry jakościowe paliwa (QAS),
e) emisje zanieczyszczeń SO2, NOx, pyły i CO2.
IX.3.9.
Dane i informacje zbiorcze dotyczące stanu istniejącego i prognozowanego,
w zakresie wytwórców przemysłowych i rozproszonych przyłączonych do sieci
RWE Stoen Operator 110 kV lub niższym, obejmują:
a) moc osiągalną,
b) produkcję energii elektrycznej,
c) emisje zanieczyszczeń SO2, NOx, pyły i CO2.
Na wniosek RWE Stoen Operator wytwórca ma obowiązek dostarczyć także dane
podstawowe w zakresie wymienionym w pkt IX.3.7. oraz dodatkowe informacje
niezbędne do przeprowadzenia analiz systemowych, wykonywanych przez OSP
w ramach analizy sieci zamkniętej.
IX.3.10.
Dane i informacje zbiorcze dotyczące stanu istniejącego, w zakresie odnawialnych
źródeł energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, o napięciu 110 kV lub
niższym, obejmują:
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 114
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
a) moc osiągalną,
b) produkcję energii elektrycznej.
IX.3.11
Dane i informacje dotyczące stanu istniejącego i prognozowanego w zakresie
programów zarządzania popytem obejmują:
a) opis i harmonogram realizacji projektu,
b) oszczędności w zakresie mocy i energii elektrycznej z tytułu realizacji
projektu.
IX.3.12
Wytwórcy posiadający jednostki przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator 110 kV przekazują informacje ekonomiczne obejmujące:
a) jednostkowe średnioroczne koszty stałe pracy jednostek wytwórczych,
b) jednostkowe średnioroczne koszty zmienne pozapaliwowe pracy jednostek
wytwórczych,
c) jednostkowe średnioroczne koszty paliwowe,
d) nakłady inwestycyjne (związane wyłącznie z budową nowych jednostek
wytwórczych, modernizacją lub rozbudową jednostek o instalacje
proekologiczne).
IX.3.13.
Dane i informacje dotyczące stanu prognozowanego stacji elektroenergetycznych o
napięciu 110 kV obejmują:
a) nazwę stacji elektroenergetycznej (węzła),
b) schemat i układ pracy,
c) moc znamionową transformatorów, dławików i baterii kondensatorów
planowanych do wyposażenia stacji elektroenergetycznej,
d) zapotrzebowanie na moc czynną i bierną w charakterystycznych godzinach
pomiarowych (szczyt i dolina roczna w kolejnych latach okresu
planowania),
e) roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w kolejnych latach okresu
f) planowania.
IX.3.14.
Dane
i
informacje
dotyczące
stanu
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV obejmują:
a) nazwę
węzła
początkowego
elektroenergetycznej,
i
prognozowanego
końcowego,
długość
linii
linii
b) typ przewodu i przekrój,
c) rezystancję, reaktancję i susceptancję linii elektroenergetycznej dla
składowej symetrycznej zgodnej,
d) reaktancję dla składowej symetrycznej zerowej,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 115
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
e) obciążalności termiczne linii elektroenergetycznej w sezonie zimowym i w
sezonie letnim.
W przypadku budowy nowych jednostek, modernizacji istniejących lub rozbudowy
o instalacje proekologiczne, wytwórcy posiadający konwencjonalne jednostki
wytwórcze przyłączone do sieci dystrybucyjnej przekazują do RWE Stoen
Operator dane i informacje dotyczące stanu prognozowanego opisujące warunki
pracy jednostek wytwórczych, zgodnie z pkt IX.3.7.
IX.4. Kryteria oceny prac analitycznych w zakresie rozwoju sieci przesyłowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV realizowane jest przez OSP zgodnie z IRiESP
IX.5. Publikacja i udostępnianie planu rozwoju i wyników analiz rozwojowych
IX.3.15.
IX.5.1.
RWE Stoen Operator, w trybie indywidualnie ustalonym pomiędzy RWE Stoen
Operator i wytwórcami, udostępnia wytwórcom przyłączonym do sieci
dystrybucyjnej, w zakresie ich działania i dla analizowanego okresu planowania,
wyniki analiz rozwojowych dotyczących zmian w możliwościach wyprowadzenia
mocy z jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator otrzymane z OSP.
IX.5.2.
Dla analizowanego okresu planowania RWE Stoen Operator, w trybie
indywidualnie ustalonym pomiędzy RWE Stoen Operator i odbiorcami, udostępnia
odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
na ich pisemny wniosek, informacje na temat możliwości zmian poboru mocy z
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator w miejscu przyłączenia danego
odbiorcy.
IX.5.3.
Po pozytywnym zaopiniowaniu planu rozwoju przez organy samorządu
terytorialnego RWE Stoen Operator występuje z wnioskiem do tych organów o
wprowadzenie zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
IX.5.4.
W zakresie planu rozwoju i wyników analiz rozwojowych publikacji i
udostępnianiu nie podlegają informacje niejawne lub inne informacje prawnie
chronione.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 116
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
CZĘŚĆ:
BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 117
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
A.1.
UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
A.1.1.
Uwarunkowania formalno-prawne części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie
ograniczeniami systemowymi (IRiESD-Bilansowanie) wynikają z przepisów
i dokumentów powołanych w pkt I.1.3. lit. a), c), d), f).
A.1.2.
OSD, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią
przesyłową OSP, zwany dalej: „OSDn” , realizuje określone w ustawie Prawo
energetyczne obowiązki w zakresie współpracy z OSP dotyczące bilansowania
systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi za pośrednictwem RWE
Stoen Operator zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy RWE Stoen
Operator i OSDn oraz zapisów pkt A.6. niniejszej instrukcji.
A.1.3.
Podmioty, których sieci, urządzenia i instalacje są przyłączone do sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 110 kV i posiadające podpisane umowy o
świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej (umowy przesyłowe) z OSP
oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (umowy
dystrybucji) z RWE Stoen Operator, są objęte obszarem Rynku Bilansującego
(RB) i uczestniczą w Rynku Bilansującym na zasadach i warunkach określonych w
IRiESP, opracowanej przez OSP, stając się Uczestnikiem Rynku Bilansującego
(URB).
A.1.4.
Podmiot, którego sieci, urządzenia i instalacje są przyłączone do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator nieobjętej obszarem RB i który posiada
umowę dystrybucyjną z RWE Stoen Operator albo umowę kompleksową zawartą
ze sprzedawcą, jest Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD). Zasady obsługi
uczestników rynku detalicznego przyłączonych do sieci na której jest wyznaczony
OSDn (zwanych dalej URDn) reguluje IRiESD opracowana przez OSDn i
zatwierdzona przez Prezesa URE.
A.2.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY
A.2.1.
IRiESD-Bilansowanie określa zasady, procedury i uwarunkowania bilansowania
systemu dystrybucyjnego oraz realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej
(umowa sprzedaży) zawartych przez podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej
i realizowanych w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, a w szczególności:
a) podmioty i warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,
b) zasady kodyfikacji podmiotów,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 118
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
c) procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży energii
elektrycznej i weryfikacji powiadomień oraz wymiany informacji w tym
zakresie,
d) zasady pozyskiwania i udostępniania danych pomiarowych,
e) zasady współpracy OSDn z RWE Stoen Operator w zakresie przekazywania
danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym,
f) procedura zmiany sprzedawcy przez odbiorców,
g) zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego,
h) zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia,
i) postępowanie reklamacyjne,
j) zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
A.2.2.
Obszar objęty bilansowaniem określonym w IRiESD-Bilansowanie obejmuje sieć
dystrybucyjną RWE Stoen Operator i OSDn, z wyłączeniem miejsc dostarczania
podmiotów, których urządzenia i sieci są objęte obszarem Rynku Bilansującego.
Miejsca dostarczania tych podmiotów wyznaczają granice rynku bilansującego w
sieci dystrybucyjnej.
A.2.3.
Procedury bilansowania i zarządzania ograniczeniami systemowymi w sieci
dystrybucyjnej określone w IRiESD-Bilansowanie obowiązują:
a) RWE Stoen Operator,
b) OSDn wyznaczonych na sieciach przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator,
c) „sąsiednich OSDn” tzn. OSDn których sieci są połączone wyłącznie z sieciami
innych OSDn, których sieci są połączone z siecią dystrybucyjną RWE Stoen
Operator,
d) podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
e) uczestników rynku bilansującego (URB) pełniących funkcję podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) na obszarze RWE Stoen
Operator,
f) sprzedawców energii elektrycznej,
g) Operatorów Handlowych (OH) i Handlowo-Technicznych (OHT)
reprezentujących podmioty wymienione w punktach od a) do e) w przypadku,
gdy ich działalność operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator.
A.3. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU BILANSUJĄCEGO I
DETALICZNEGO
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 119
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
A.3.1.
Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansującego i
prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest OSP, który
na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanej koncesji realizuje zadania
OSP. Zasady funkcjonowania Rynku Bilansującego określa IRiESP-Bilansowanie.
A.3.2.
RWE Stoen Operator w ramach swoich obowiązków, określonych przepisami
prawa umożliwia, na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji, realizację
umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez podmioty przyłączone do
jego sieci, przy uwzględnieniu możliwości technicznych sieci dystrybucyjne oraz
przy zachowaniu jego bezpieczeństwa.
A.3.3.
RWE Stoen Operator uczestniczy w administrowaniu rynkiem bilansującym w
zakresie obsługi Jednostek Grafikowych (JG), na które składają się Miejsca
Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB) z obszaru sieci RWE Stoen
Operator oraz sieci OSDn, dla których RWE Stoen Operator realizuje obowiązki w
zakresie współpracy z OSP, zgodnie z zapisami pkt A.1.2.
A.3.4.
Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) jest bilansowany handlowo na rynku
bilansującym przez URB. URB pełni dla URD na rynku energii elektrycznej,
funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB).
A.3.5.
POB jest wskazywany przez sprzedawcę oraz przedsiębiorstwo zajmujące się
wytwarzaniem energii elektrycznej, w umowie o świadczenie usług dystrybucji.
Rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i
pobieranej z systemu, dla każdego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko
jeden POB.
A.3.6.
Zmiana POB odbywa się na warunkach i zasadach określonych w rozdziale E
niniejszej IRiESD-Bilansowanie.
A.3.7.
Podstawą dokonania zmiany, o której mowa w pkt A.3.6., jest wprowadzenie
odpowiednich zapisów we wszystkich wymaganych umowach pomiędzy RWE
Stoen Operator, sprzedawcą, wytwórcą, dotychczasowym POB i POB
przejmującym odpowiedzialność za bilansowanie handlowe, zgodnie z zasadami
opisanymi
w rozdziale E.
A.3.8.
RWE Stoen Operator zamieszcza na swojej stronie internetowej
http://www.rwestoenoperator.pl/ oraz udostępnia do publicznego wglądu w swojej
siedzibie:
a) aktualną listę sprzedawców energii elektrycznej, z którymi zawarł umowy o
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (zwanymi dalej „generalną
umową dystrybucji” - GUD),
b) aktualną listę sprzedawców, którzy zgodnie z ustawą Prawo energetyczne art.
5 ust. 2a) pkt 1) lit. b) powinni być wybrani i wskazani przez odbiorcę w
umowach dystrybucji lub umowach kompleksowych jako sprzedawcy (zwani
dalej sprzedawcami rezerwowymi),
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 120
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
c) informacje o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej,
d) wzorce umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorce
umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii
elektrycznej.
A.3.9.
Warunki i zakres współpracy RWE Stoen Operator z operatorami systemów
dystrybucyjnych niemających połączenia z siecią przesyłową (OSDn), określa
umowa zawarta pomiędzy RWE Stoen Operator a OSDn, o której mowa w pkt A.
6. niniejszej instrukcji.
A.3.10.
OSDn jest zobowiązany do uwzględnienia w swojej IRiESD wymagań
określonych w niniejszej IRiESD.
A.4.
WARUNKI REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY I UCZESTNICTWA W
PROCESIE BILANSOWANIA
A.4.1.
RWE Stoen Operator zapewnia użytkownikom systemu dystrybucyjnego realizację
umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez te podmioty, jeżeli zostaną
one zgłoszone do RWE Stoen Operator w obowiązującej formie, trybie i terminie
oraz przy spełnieniu przez te podmioty wymagań określonych w IRiESD i
odpowiednich umowach dystrybucji.
A.4.2.
Wytwórcy, odbiorcy oraz sprzedawcy którzy posiadają zawartą z RWE Stoen
Operator umowę dystrybucji, mogą zlecić wykonywanie swoich obowiązków
wynikających z IRiESD-Bilansowanie innym podmiotom, o ile nie jest to
sprzeczne z postanowieniami obowiązującego prawa i posiadanymi koncesjami.
Podmioty te działają w imieniu i na rzecz tych wytwórców, odbiorców lub
sprzedawców.
A.4.3.
Warunki i wymagania formalno-prawne
A.4.3.1.
RWE Stoen Operator, z zachowaniem wymagań pkt A.4.3.5, realizuje zawarte
przez URD umowy sprzedaży energii, po:
a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji - jeżeli jest taki wymóg prawny,
b) zawarciu przez URD umowy dystrybucji z RWE Stoen Operator,
c) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDO) umowy z wybranym sprzedawcą,
posiadającym zawartą generalną umowę dystrybucji z RWE Stoen Operator,
d) zawarciu przez URD typu wytwórca (URDW) umowy z wybranym POB,
posiadającym zawartą umowę dystrybucji z RWE Stoen Operator.
A.4.3.2.
Umowa dystrybucji zawarta pomiędzy URD a RWE Stoen Operator, spełnia
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 121
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne i powinna zawierać w
szczególności następujące elementy:
a) zobowiązanie stron do stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD,
b) w przypadku URD typu wytwórca (URDW) wskazanie POB oraz zasad jego
zmiany,
c) sposób i zasady rozliczeń z RWE Stoen Operator z tytułu niezbilansowania
dostaw energii elektrycznej, w przypadku utraty POB - dotyczy URD typu
wytwórca (URDW),
d) algorytm wyznaczania rzeczywistej ilości energii w Punkcie (-ach) Poboru
Energii (PPE), zgodny z pkt C.1.5.
A.4.3.3.
Podmiot posiadający: zawartą umowę przesyłową z OSP, przydzielone i
uaktywnione przez OSP MB w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, zawartą
umowę o świadczenie usług dystrybucji z RWE Stoen Operator oraz spełniający
procedury i warunki zawarte w niniejszej IRiESD, może pełnić funkcję POB.
Umowa dystrybucji zawierana przez RWE Stoen Operator z POB spełnia
wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne oraz powinna zawierać w
szczególności następujące elementy:
a) oświadczenie POB o zawarciu umowy przesyłowej z OSP umożliwiającej
prowadzenie działalności na rynku bilansującym,
b) kod identyfikacyjny podmiotu na rynku bilansującym,
c) dane o posiadanych przez podmiot koncesjach, związanych z działalnością w
elektroenergetyce - jeżeli jest taki wymóg prawny,
d) datę rozpoczęcia działalności na rynku bilansującym,
e) osoby upoważnione do kontaktu z RWE Stoen Operator oraz ich dane
adresowe,
f) warunki przejmowania odpowiedzialności za bilansowanie handlowe na rynku
bilansującym, podmiotów działających na obszarze RWE Stoen Operator,
g) wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB) oraz wykaz
Miejsc Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (MDD) za których
bilansowanie handlowe odpowiada POB,
h) wykaz sprzedawców i wytwórców, dla których POB świadczy usługi
bilansowania handlowego,
i) zobowiązania stron Umowy do stosowania w pełnym zakresie postanowień
niniejszej IRiESD,
j) algorytmy agregacji i wyznaczania rzeczywistych ilości energii w Miejscach
Dostarczania Rynku Bilansującego (MB), zgodne z pkt C.1.5.,
k) zobowiązanie
POB
do
niezwłocznego
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
informowania
o
zaprzestaniu
Strona: 122
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
bilansowania handlowego sprzedawcy lub przedsiębiorstwa zajmującego się
wytwarzaniem energii elektrycznej, lub o zawieszeniu albo zaprzestaniu
działalności na RB w rozumieniu IRiESP,
l) zasady rozwiązania umowy lub wprowadzania ograniczeń w jej wykonywaniu
w przypadku gdy, niezależnie od przyczyny, POB zaprzestanie lub zawiesi
działalność na RB w rozumieniu IRiESP,
m) zasady przekazywania przez RWE Stoen Operator na MB przyporządkowane
temu POB, zagregowanych danych pomiarowych z obszaru RWE Stoen
Operator oraz obszaru OSDn, dla którego RWE Stoen Operator realizuje
obowiązki współpracy z OSP w zakresie przekazywania danych pomiarowych.
A.4.3.4.
Umowa, o której mowa w pkt A.4.3.3. jest rozwiązywana automatycznie ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku zawieszenia przez OSP działalności
POB na rynku bilansującym, niezależnie od przyczyny.
A.4.3.5.
Podmiot zamierzający sprzedawać energię elektryczną URD, przyłączonych do
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, posiadający zawartą z RWE Stoen
Operator generalną umowę dystrybucji, może pełnić funkcję Sprzedawcy, w tym
Sprzedawcy Rezerwowego (po określeniu tego faktu w generalnej umowie
dystrybucji).
Generalna umowa dystrybucji reguluje kompleksowo stosunki pomiędzy
Sprzedawcą a RWE Stoen Operator oraz dotyczy wszystkich URD przyłączonych
do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, którym ten Sprzedawca będzie
sprzedawać energię elektryczną. Umowa ta spełnia wymagania określone w
ustawie Prawo energetyczne oraz powinna zawierać co najmniej następujące
elementy:
a) terminy i procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży,
b) zasady obejmowania nią kolejnych URD i zobowiązania stron w tym zakresie,
c) wskazanie wybranego przez sprzedawcę POB, który ma zawartą umowę
dystrybucji z RWE Stoen Operator,
d) wykaz URD przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
którzy zawarli umowę sprzedaży z tym Sprzedawcą,
e) zasady i terminy przekazywania informacji dotyczących wygaśnięcia lub
rozwiązywania umów, w tym umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę z
URD,
f) zasady realizacji przez RWE Stoen Operator umów sprzedaży zawieranych
przez URD z kolejnym Sprzedawcą,
g) osoby upoważnione do kontaktu z RWE Stoen Operator oraz ich dane
adresowe,
h) zasady wstrzymywania i wznawiania przez RWE Stoen Operator dostarczania
energii do URD,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 123
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
i) zakres i zasady udostępniania danych dotyczących URD, które są konieczne dla
ich właściwej obsługi,
j) algorytmy wyznaczania rzeczywistych ilości energii w Punktach Poboru
Energii (PPE) i w określonych Miejscach Dostarczania Energii Rynku
Detalicznego (MDD),
k) zasady rozliczeń i warunki dokonywania przez RWE Stoen Operator
dodatkowych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowego wykonywanych
na dodatkowe zlecenie w terminach innych niż wynikających z okresu
rozliczeniowego oraz z realizacji procesu zmiany sprzedawcy,
l) zobowiązanie stron umowy do stosowania postanowień niniejszej IRiESD,
m) zobowiązanie sprzedawcy do niezwłocznego informowania RWE Stoen
Operator o utracie wskazanego POB w wyniku zaprzestania lub zawieszenia
jego działalności na RB, w rozumieniu IRiESP-Bilansowanie,
n) zasady rozwiązania umowy, w tym, w przypadku zaprzestania działalności
przez POB tego Sprzedawcy.
A.4.3.6.
Umowa, o której mowa w pkt A.4.3.5. jest rozwiązywana automatycznie ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez sprzedawcę POB
świadczącego na jego rzecz usługę bilansowania handlowego na rynku
bilansującym. Od momentu rozwiązania ww. umowy, sprzedaż energii
elektrycznej do URD typu odbiorca jest realizowana przez sprzedawcę
rezerwowego.
A.4.3.7.
W celu realizacji obowiązków w zakresie współpracy z OSP, o których mowa w
pkt A.1.2., OSDn dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej zawiera z RWE Stoen
Operator umowę. Umowa ta powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
a) zakres obowiązków realizowanych przez OSDn oraz RWE Stoen Operator,
b) zgodę OSDn na realizację jego obowiązków w zakresie współpracy z OSP
przez RWE Stoen Operator,
c) oświadczenie OSDn o zawarciu umowy z POB, który poprzez swoje MB
będzie bilansował URD z obszaru działania OSDn,
d) dane o posiadanych przez OSDn koncesjach i decyzjach związanych z
działalnością energetyczną,
e) osoby upoważnione do kontaktu z RWE Stoen Operator oraz ich dane adresowe,
f) zobowiązania stron do stosowania w pełnym zakresie postanowień niniejszej
IRiESD,
g) zasady rozwiązywania umowy lub wprowadzania ograniczeń w jej wykonaniu,
h) zasady obejmowania umową kolejnych URD z obszaru OSDn,
i) zasady wyznaczania i przekazywania zagregowanych danych pomiarowych.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 124
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
A.5. ZASADY KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ I OBIEKTOWEJ RYNKU
DETALICZNEGO ORAZ NADAWANIA KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH
A.5.1.
RWE Stoen Operator bierze udział w administrowaniu rynkiem bilansującym dla
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator i sieciach, na których został wyznaczony
OSDn, w oparciu o postanowienia umowy przesyłowej zawartej z OSP i na
zasadach określonych w IRiESP oraz administruje konfiguracją rynku detalicznego
w oparciu o zasady zawarte w IRiESD-Bilansowanie i postanowienia umów
dystrybucyjnych.
RWE Stoen Operator bierze udział w administrowaniu rynkiem bilansującym dla
sieci dystrybucyjnej OSDn, na podstawie umowy zawartej z OSDn.
A.5.2.
W ramach obowiązków związanych z administrowaniem rynkiem bilansującym,
RWE Stoen Operator realizuje następujące zadania:
a) zarządza konfiguracją w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego przez
POB,
b) zarządza konfiguracją w zakresie przyporządkowywania URD do właściwych
MB poszczególnych POB, jako podmiotów prowadzących bilansowanie
handlowe tych URD,
c) wyznacza oraz przyporządkowuje ilości dostaw energii elektrycznej
dotyczących URD do poszczególnych MB poszczególnych POB, pełniących
dla tych URD funkcje podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie
handlowe,
d) przekazuje do OSP ilości dostaw energii elektrycznej dla poszczególnych MB
poszczególnych POB,
e) rozpatruje reklamacje URB dotyczące przyporządkowanych im ilości dostaw
energii elektrycznej w poszczególnych MB i wprowadza niezbędne korekty w
wymagających tego przypadkach,
f) przekazuje do OSP dane niezbędne do konfigurowania Rynku Bilansującego
oraz monitorowania poprawności jego konfiguracji,
g) obsługuje sytuacje wyjątkowe, polegające na utracie przez URD podmiotu
odpowiedzialnego za jego bilansowanie.
A.5.3.
W ramach obowiązków związanych z administrowaniem rynkiem detalicznym,
RWE Stoen Operator realizuje następujące zadania:
a) przyporządkowuje do POB określone MB służące do reprezentowania na rynku
bilansującym ilości dostarczanej energii elektrycznej na podstawie danych
konfiguracyjnych przekazanych przez OSP oraz umów przesyłowych i
dystrybucji,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 125
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
b) przyporządkowuje sprzedawców oraz URD typu wytwórca do poszczególnych
MB, przydzielonych POB, jako podmiotowi prowadzącemu bilansowanie
handlowe na RB, na podstawie umów dystrybucji i generalnych umów
dystrybucji,
c) przyporządkowuje URD do poszczególnych MDD przydzielonych
sprzedawcom realizującym umowy sprzedaży energii elektrycznej w sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator na podstawie generalnych umów
dystrybucji,
d) realizuje procedurę zmiany POB przez sprzedawcę lub URD typu wytwórca,
e) przekazuje do OSP dane konfiguracyjne niezbędne do monitorowania
poprawności konfiguracji rynku bilansującego,
f) rozpatruje reklamacje POB dotyczące danych konfiguracyjnych i wprowadza
niezbędne korekty, zgodnie z zapisami rozdziału H.
A.5.4.
RWE Stoen Operator nadaje kody identyfikacyjne podmiotom, których urządzenia
są przyłączone do jego sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem rynku
bilansującego. Dla podmiotu, którego urządzenia są przyłączone do sieci
przesyłowej lub dystrybucyjnej objętej obszarem rynku bilansującego stosowany
jest kod identyfikacyjny nadany przez OSP.
A.5.5.
RWE Stoen Operator nadaje kody identyfikacyjne Sprzedawcom realizującym
umowy sprzedaży energii w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
Alfanumeryczne kody zawierają czteroznakowe oznaczenie podmiotu, oznaczenie
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, literę charakteryzującą podmiot oraz numer
podmiotu i mają następującą postać:
Sprzedawca - AAAA_KodOSD_P_XXXX, gdzie:
...(oznaczenie znakowe)..._...(oznaczenie kodowe OSD)..._P_...(numer podmiotu)...,
A.5.6.
Oznaczenia kodowe RWE Stoen Operator są zgodne z nadanym przez OSP
czteroliterowym oznaczeniem wynikającym z zawartej pomiędzy RWE Stoen
Operator i OSP umowy przesyłowej.
A.5.7.
Nadanie kodów identyfikacyjnych oraz potwierdzenie faktu rejestracji odbywa się
poprzez zawarcie umowy dystrybucji lub generalnej umowy dystrybucji pomiędzy
podmiotem oraz RWE Stoen Operator. Umowy te zawierają niezbędne elementy, o
których mowa w niniejszej IRiESD-Bilansowanie.
A.5.8.
RWE Stoen Operator nadaje kody identyfikacyjne obiektom rynku detalicznego
wykorzystywanym w procesie wyznaczania danych pomiarowo-rozliczeniowych.
A.5.9.
Kody Miejsc Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (MDD) mają następującą
postać: MDD_AAAA _XX_XXXX_XX (19znaków), gdzie:
(rodzaj obiektu)_(oznaczenie literowe POB)_(kod typu URD w MDD)_(numer
obiektu MB)_(numer obiektu RD),
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 126
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
A.5.10.
Kody PPE mają następującą postać:
(kod kraju)(kod RWE Stoen Operator)(unikalne dopełnienie)
A.6. ZASADY WSPÓŁPRACY OSDn Z RWE STOEN OPERATOR W ZAKRESIE
PRZEKAZYWANIA
DANYCH
POMIAROWYCH
DLA
POTRZEB
ROZLICZEŃ NA RYNKU BILANSUJĄCYM
A.6.1.
Podstawą realizacji współpracy OSDn z RWE Stoen Operator w zakresie
przekazywania danych pomiarowych do OSP dla potrzeb rozliczeń na rynku
bilansującym, jest zawarcie stosownej umowy przez OSDn z RWE Stoen
Operator.
A.6.2.
W celu umożliwienia realizacji wymiany danych, OSDn musi posiadać, na dzień
rozpoczęcia realizacji umowy o której mowa w pkt A.6.1., układy pomiaroworozliczeniowe służące do rozliczeń z RWE Stoen Operator, dostosowane do
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszej IRiESD.
A.6.3.
Warunkiem przekazywania przez RWE Stoen Operator danych pomiarowych do
OSP, jest jednoczesne obowiązywanie następujących umów:
a) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy RWE
Stoen Operator a OSP;
b) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy RWE
Stoen Operator a OSDn,
c) o współpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb
rozliczeń na rynku bilansującym zawartej pomiędzy RWE Stoen Operator a
OSDn,
d) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy OSDn
a sprzedawcą energii elektrycznej, który dostarcza energię elektryczną do
URDn przyłączonego do sieci tego OSDn,
e) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy RWE
Stoen Operator a przedsiębiorstwem energetycznym świadczącym usługi
dystrybucji dla URDn (zwanym dalej PEP) – w przypadku gdy PEP nie jest
jednocześnie OSDn,
f) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy RWE
Stoen Operator a podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe
(POB), którego Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB) są
wykorzystywane w bilansowaniu handlowym URDn przyłączonych do sieci
PEP lub OSDn,
g) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy OSDn
a podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (POB), którego
Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB) są wykorzystywane
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 127
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
w bilansowaniu handlowym URDn przyłączonych do sieci PEP lub OSDn.
Jeżeli którakolwiek z umów wymienionych powyżej nie będzie obowiązywać,
OSDp może wstrzymać realizację przekazywania danych do OSP.
A.6.4.
W celu umożliwienia RWE Stoen Operator przekazywania danych pomiarowych
do OSP, OSDn jest zobowiązany w szczególności do:
a) pozyskiwania danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych
URDn, zgodnie z IRiESD,
b) dostarczania do RWE Stoen Operator danych pomiarowych, o których mowa w
ppkt a), stanowiących rzeczywistą ilość energii elektrycznej pobranej z sieci
OSDn lub oddanej do sieci OSDn, zmierzonej przez układy pomiaroworozliczeniowe w miejscach dostarczenia URDn, na każdą godzinę doby
handlowej, w podziale na sprzedawców, zagregowane na MB,
c) przekazywania do RWE Stoen Operator skorygowanych danych pomiarowych
URDn w celu ich przesłania do OSP w trybach korekty obowiązujących na
Rynku Bilansującym zgodnie z IRiESP,
d) niezwłocznego przekazywania RWE Stoen Operator informacji o wstrzymaniu
lub zaprzestaniu świadczenia przez OSDn usług dystrybucji energii
elektrycznej dla URDn lub o zaprzestaniu sprzedaży energii elektrycznej do
URDn przez Sprzedawcę,
e) niezwłocznego informowania RWE Stoen Operator o okolicznościach
mających wpływ na prawidłowość przekazywanych danych pomiarowych.
A.6.5.
Przekazywanie danych przez RWE Stoen Operator do OSP obejmuje
przekazywanie zagregowanych danych pomiarowych URDn, przyłączonych do
sieci OSDn nie objętej obszarem Rynku Bilansującego:
a) na MB będące w posiadaniu POB wskazanego przez Sprzedawcę wybranego
przez URDn typu odbiorca,
b) na MB będące w posiadaniu POB wskazanego bezpośrednio przez URDn typu
wytwórca.
A.6.6.
OSDn jest odpowiedzialny za poprawność pozyskanych danych pomiarowych z
układów pomiarowo-rozliczeniowych URDn.
Wyznaczanie i przekazywanie do RWE Stoen Operator oraz udostępnianie danych
pomiarowych do OSP, odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej
IRiESD.
A.6.7.
Zawieszenie lub zaprzestanie, niezależnie od przyczyny, działalności na Rynku
Bilansującym przez POB lub zaprzestanie niezależnie od przyczyny bilansowania
handlowego Sprzedawcy lub URDW w obszarze sieci PEP, na której operatorem
jest wyznaczony OSDn, będzie skutkować zaprzestaniem przekazywania przez
OSDp danych pomiarowych na MB tego POB. Tym samym dane pomiarowe
URDn będą uwzględniane w zużyciu energii elektrycznej PEP, chyba że zostanie
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 128
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
wskazany inny POB w terminie umożliwiającym zmianę konfiguracji obiektów
tego POB (zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej IRiESD).
A.6.8.
Zaprzestanie przez sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej do URDn, o ile nie
ma sprzedawcy rezerwowego, będzie skutkować zaprzestaniem przekazywania
przez RWE Stoen Operator danych pomiarowych na MB POB wybranego przez
tego Sprzedawcę, a tym samym zużycie energii elektrycznej URDn będzie
powiększać zużycie energii elektrycznej OSDn.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 129
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
B. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW DYSTRYBUCJI Z URDO
B.1.
Umowa dystrybucji zawierana jest na wniosek URDO lub upoważnionego przez
niego sprzedawcę. Wzór wniosku jest przygotowany i opublikowany przez RWE
Stoen Operator na stronie internetowej.
B.2.
Podmioty występujące o zawarcie umowy dystrybucji, na dzień zawarcia umowy
powinny spełniać postanowienia zawarte w pkt II.4.7. IRiESD.
B.3.
RWE Stoen Operator wysyła parafowaną umowę dystrybucji w terminie:
a) do 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy – dla URDO będących
odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych,
b) do 21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy – dla pozostałych
URDO;
Podpisana jednostronnie przez URDO umowa o świadczenie usług dystrybucji, w
treści zaproponowanej przez RWE Stoen Operator powinna być dostarczona do
RWE Stoen Operator nie później niż do dnia otrzymania przez RWE Stoen
Operator powiadomienia, o którym mowa w pkt F.1.1.
B.4.
Umowa dystrybucji wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii przez
sprzedawcę, z którym URDO ma podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej.
B.5.
Zasady zgłaszania umów sprzedaży energii elektrycznej określa rozdział F.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 130
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
C. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA
DANYCH POMIAROWYCH
C.1. WYZNACZANIE ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH POMIAROWYCH I
POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH.
C.1.1.
RWE Stoen Operator w obrębie swojej sieci dystrybucyjnej, administruje danymi
pomiarowymi i realizuje zadania Operatora Pomiarów w rozumieniu IRiESP, w
zakresie FPP przypisanych do MB, które składają się na jednostkę grafikową
będącą w posiadaniu RWE Stoen Operator.
RWE Stoen Operator może zlecić realizację niektórych funkcji Operatora
Pomiarów innemu podmiotowi.
C.1.2.
Administrowanie przez RWE Stoen Operator danymi pomiarowymi w obszarze
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator polega na wyznaczaniu ilości dostaw
energii dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym, Rynku Detalicznym oraz
usług dystrybucyjnych i obejmuje następujące zadania:
a) eksploatacja i rozwój Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego
(LSPR), służącego pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz zarządzaniu danymi
pomiarowymi,
b) akwizycja danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej zainstalowanych w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator,
c) wyznaczanie ilości dostaw energii elektrycznej w
rzeczywistych miejscach dostarczania energii elektrycznej,
poszczególnych
d) udostępnianie OSP, sąsiednim OSD, POB, sprzedawcom oraz URD danych
pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych, na warunkach określonych w
umowach,
e) rozpatrywanie reklamacji, zgłaszanych przez podmioty wymienione w ppkt c),
dotyczących przyporządkowanych im ilości dostarczanej energii elektrycznej i
wprowadzanie niezbędnych korekt w wymagających tego przypadkach.
C.1.3.
RWE Stoen Operator pozyskuje dane pomiarowe i wyznacza rzeczywiste ilości
dostaw energii elektrycznej poprzez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy
(LSPR). RWE Stoen Operator pozyskuje te dane w postaci:
a) godzinowego pobrania/oddania energii przez URD wyznaczonego na
podstawie profilu energii pochodzącego z liczników – dane godzinowe
b) okresowych stanów (wskazań) liczydeł liczników energii.
Ilości energii, które ze względu na dokładność nie zostały zarejestrowane w
okresie rozliczeniowym powinny zostać przeniesione do następnego okresu.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 131
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Dane pomiarowe o których mowa:
1) w powyższym ppkt a), RWE Stoen Operator pozyskuje nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu w przypadku układów pomiarowo-rozliczeniowych ze zdalną
transmisją danych pomiarowych oraz nie rzadziej niż 1 raz w okresie
rozliczeniowym usług dystrybucyjnych w przypadku układów pomiaroworozliczeniowych nie posiadających zdalnej transmisji danych pomiarowych,,
2) w powyższym ppkt b), RWE Stoen Operator pozyskuje w cyklach zgodnych z
okresem rozliczeniowym usług dystrybucji energii elektrycznej będących
przedmiotem umów dystrybucyjnych zawartych pomiędzy RWE Stoen
Operator, a URD. Okres rozliczeniowy wynika z przyjętego przez RWE Stoen
Operator harmonogramu odczytów wskazań układów pomiaroworozliczeniowych.
C.1.4.
RWE Stoen Operator wyznacza rzeczywiste godzinowe ilości energii, o których
mowa w pkt C.1.2.c) i C.1.2.d), w podziale na energię pobraną z sieci i oddaną do
sieci dystrybucyjnej.
C.1.5.
RWE Stoen Operator wyznacza rzeczywiste ilości energii wynikające z
fizycznych dostaw energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej na podstawie:
a) uzyskanych danych pomiarowych z fizycznych punktów pomiarowych lub,
b) danych szacunkowych, wyznaczonych na podstawie danych historycznych
oraz w oparciu o zasady określone w niniejszej IRiESD, w przypadku awarii
układu pomiarowego lub systemu transmisji danych lub,
c) danych szacunkowych w przypadku braku układu transmisji danych lub,
d) standardowych profili zużycia (o którym mowa w rozdziale G.), ilości energii
wyznaczonych w sposób określony w ppkt a) i b) oraz algorytmów agregacji
dla tych punktów poboru z sieci dystrybucyjnej, którym został
przyporządkowany standardowy profil zużycia.
C.1.6.
Do określenia ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci lub pobranej z
sieci wykorzystuje się w pierwszej kolejności podstawowe układy pomiaroworozliczeniowe. W przypadku ich awarii lub wadliwego działania w następnej
kolejności wykorzystywane są rezerwowe układy pomiarowo-rozliczeniowe.
C.1.7.
W przypadku awarii lub wadliwego działania układów pomiaroworozliczeniowych o których mowa w pkt C.1.6. ilość energii elektrycznej
wprowadzanej do lub pobieranej z sieci określa się w każdej godzinie doby, na
podstawie:
a) współczynników korekcji właściwych dla stwierdzonej nieprawidłowości lub
awarii (o ile jest możliwe ich określenie) lub,
b) ilości energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie i dniu tygodnia
poprzedzającego awarię.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 132
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
C.1.8.
W przypadku braku danych pomiarowych, spowodowanych brakiem lub awarią
układu transmisji danych pomiarowych lub zakłóceniem w procesie zdalnego
pozyskiwania danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych, RWE Stoen
Operator w procesie udostępniania danych pomiarowych może wykorzystać dane
wyznaczone zgodnie z IRiESD albo zgłoszone przez Sprzedawcę, POB lub URD.
C.1.9.
Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udostępniane są przez system
akwizycji danych pomiarowych RWE Stoen Operator dla podmiotów
posiadających zawarte umowy dystrybucji na zasadach i w terminach określonych
w tych umowach oraz niniejszej IRiESD.
C.1.10.
Na potrzeby rozliczeń Rynku Bilansującego, RWE Stoen Operator wyznacza i
udostępnia godzinowe dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe dla:
a) OSP jako zagregowane MB rynku bilansującego, zgodnie z zasadami i
terminami określonymi w IRiESP,
b) POB jako zagregowane MB rynku bilansującego i MDD bilansowanych
sprzedawców i URDW,
c) sprzedawców jako zagregowane MDD,
zachowując zgodność przekazywanych danych ww. podmiotom.
C.1.11.
Na potrzeby rozliczeń Rynku Detalicznego, RWE Stoen Operator udostępnia
następujące dane pomiarowe:
1) Sprzedawcom:
a) o zużyciu energii elektrycznej czynnej przez odbiorców w okresie
rozliczeniowym umożliwiające wyznaczenie rzeczywistego zużycia
energii elektrycznej poszczególnych URD – przekazywane do piątego
dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego opłat
dystrybucyjnych,
b) godzinowe o zużyciu energii czynnej przez URD po ich pozyskaniu
przez RWE Stoen Operator zgodnie z pkt C.1.3.a).
Sposób przekazywania danych określa GUD, zawarta pomiędzy Sprzedawcą
i RWE Stoen Operator,
2) URD:
o zużyciu w PPE za okres rozliczeniowy lub umożliwiające wyznaczenie
rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, oraz pozostałe dane
rozliczeniowe wynikające z zastosowanej grupy taryfowej, przekazywane w
formie zapisów na fakturze za usługi dystrybucyjne,
zachowując zgodność przekazywanych ww. podmiotom danych. Dane pomiarowe
są udostępniane z dokładnością wynikającą z możliwości technicznych urządzeń
pomiarowych i LSPR, jednak nie gorszą niż 1 kWh.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 133
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
C.1.12.
RWE Stoen Operator udostępnia Sprzedawcy dane pomiarowe, o których mowa w
p.C.1.11. a) oraz wstępne dane pomiarowe (tylko w przypadku ich pozyskiwania
przez RWE Stoen Operator). Udostępnianie wstępnych danych pomiarowych
odbywa się na zasadach określonych w GUD.
C.1.13.
Dane pomiarowe wyznaczone na potrzeby rozliczeń Rynku Bilansującego,
korygowane są w przypadku:
a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,
b) korekty danych składowych,
c) rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawności danych,
i zgłaszane są w najbliższym cyklu korekty rozliczeń na Rynku Bilansującym.
W przypadku korekty danych pomiarowych, RWE Stoen Operator przekazuje
skorygowane dane także do podmiotów wymienionych w pkt C.1.10. lit. b) i c).
C.1.14.
URD, Sprzedawcy, OSDn oraz POB mają prawo wystąpić do RWE Stoen
Operator z wnioskiem o dokonanie korekty danych pomiarowych w terminach i
na zasadach określonych w rozdziale H niniejszej IRiESD-Bilansowanie.
C.1.15.
RWE Stoen Operator wyznacza energię rzeczywistą w Miejscach Bilansowania
typu MBOSD oraz MBZW na podstawie zapisów IRiESP oraz umowy przesyłowej
zawartej z OSP oraz odpowiednio umowy zawartej pomiędzy parą operatorów
systemu dystrybucyjnych typu OSDp.
C.2. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH
DLA MDD URBSD (METODA DOBOWA)
C.2.1.
C.2.2.
Określenie ilości energii elektrycznej dla MDD URBSD wymaga realizacji
następujących działań:
1) określenie ilości energii elektrycznej dla MB zdefiniowanych na obszarze
RWE Stoen Operator, z wyłączeniem MDD URBSD;
2) określenie ilości energii elektrycznej pobranej na pokrycie różnicy bilansowej
dla n-tej Doby handlowej;
3) wyznaczenie ilości energii elektrycznej dla MDD URBSD dla n-tej Doby
handlowej;
4) korygowanie ilości energii elektrycznej dla MDD URBSD oraz ilości energii
elektrycznej dla JGBI RWE Stoen Operator.
Ilości energii elektrycznej dla MB zdefiniowanych na obszarze RWE Stoen
Operator wyznaczane są w następujących cyklach:
a) Podstawowym - podczas którego od n+1 do n+4 Doby handlowej, RWE Stoen
Operator wyznacza ilości energii elektrycznej dla n-tej Doby handlowej;
wyznaczone ilości energii elektrycznej zgłaszane są do OSP i stanowią
podstawę do rozliczeń na Rynku Bilansującym;
b) Korygującym - podczas którego RWE Stoen Operator koryguje wyznaczone
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 134
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
wcześniej ilości energii elektrycznej; wyznaczone ilości energii elektrycznej
zgłaszane są do OSP i stanowią podstawę do rozliczeń korygujących na Rynku
Bilansującym, z zastrzeżeniem pkt C.2.3.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
Ilości energii elektrycznej dla MDD URBSD wyznaczone w cyklu korygującym,
zgłaszane są do POB URBSD i stanowią podstawę rozliczeń pomiędzy RWE Stoen
Operator oraz POB URBSD.
Określanie ilości energii elektrycznej dla MB zdefiniowanych na obszarze RWE
Stoen Operator, z wyłączeniem MDD URBSD, odbywa się zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt C.1 „Wyznaczanie i przekazywanie danych pomiarowych i
pomiarowo-rozliczeniowych”.
W cyklu podstawowym, ilości energii elektrycznej pobranej na pokrycie różnicy
bilansowej dla h-tej godziny n-tej Doby handlowej, wyznacza się według
następujących zasad:
a) ilość energii elektrycznej pobranej na pokrycie różnicy bilansowej w h-tej
godzinie n-tej Doby handlowej wyznaczana jest od n+1 do n+4 Dobie
handlowej, na podstawie zapotrzebowania na energię elektryczną na obszarze
RWE Stoen Operator;
b) ilość energii elektrycznej pobranej na pokrycie różnicy bilansowej w h-tej
godzinie n-tej Doby handlowej, określa się korzystając z następującej
zależności:
E RBh = K RB ∗ Z OSDh
gdzie:
E RBh
ilość energii elektrycznej pobranej na pokrycie różnicy
bilansowej w h-tej godzinie n-tej Doby handlowej;
współczynnik określony zgodnie z zależnością przedstawioną
w pkt C.2.6;
zapotrzebowanie na energię elektryczną na obszarze RWE
Z OSDh
Stoen Operator w h-tej godzinie n-tej Doby handlowej
określone zgodnie z zależnością przedstawiona w pkt C.2.7.;
c) wyznaczona zgodnie z zależnością określoną w podpunkcie b) ilość energii
elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej, stanowi podstawę do
wyznaczenia ilości dostaw energii elektrycznej MDD URBSD dla h-tej godziny
n-tej Doby handlowej.
Wartość współczynnika KRB dla okresu miesięcznego określa się na podstawie
danych zawartych w rocznym sprawozdaniu G-10.7 korzystając z następującej
zależności:
E RBs
K RB = + / −
+/ −
+/ −
+/ −
+/ −
EOSPs + EWYTs + EOSDs
+ EURD
_ Ws + EWMs
K RB
C.2.6.
gdzie:
ERBs
średnia ilość energii elektrycznej pobrana na pokrycie różnicy
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 135
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
C.2.7.
bilansowej, w tym na pokrycie strat technicznych powstałych
w wyniku dystrybucji energii elektrycznej oraz nielegalnego
poboru energii elektrycznej, w okresie rozliczeniowym
zdefiniowanym przez RWE Stoen Operator, z ostatnich trzech lat
kalendarzowych;
+ /−
EOSPs
średnia ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci
RWE Stoen Operator z/do sieci OSP, w okresie rozliczeniowym
zdefiniowanym przez RWE Stoen Operator zgodna z danymi
przyjętymi do rozliczeń na Rynku Bilansującym, z ostatnich
trzech lat kalendarzowych;
+ /−
EWYTs
średnia ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci
RWE Stoen Operator przez wytwórców, w okresie
rozliczeniowym zdefiniowanym przez RWE Stoen Operator,
zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na Rynku Bilansującym,
z ostatnich trzech lat kalendarzowych;
+ /−
EOSDs
średnia ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci
RWE Stoen Operator przez innych OSD, w okresie
rozliczeniowym zdefiniowanym przez RWE Stoen Operator,
zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na Rynku Bilansującym,
z ostatnich trzech lat kalendarzowych;
+ /−
EURD _ Ws
średnia ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci
RWE
Stoen
Operator przez URDW, w punktach
niezakwalifikowanych do obszaru Rynku Bilansującego, w
okresie rozliczeniowym zdefiniowanym przez RWE Stoen
Operator, z ostatnich trzech lat kalendarzowych.
+ /−
EWMs
średnia ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci
RWE Stoen Operator w ramach wymiany międzynarodowej,
zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na Rynku Bilansującym,
z ostatnich trzech lat kalendarzowych.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną na obszarze RWE Stoen Operator, w h-tej
godzinie n-tej Doby handlowej, określa się zgodnie z zależnością:
+ /−
+ /−
+ /−
+ /−
+ /−
Z OSDh = EOSPh
+ EWYTh
+ EOSDh
+ EURD
_ Wh + EWMh
gdzie:
+ /−
E OSPh
+ /−
EWYTh
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
Stoen Operator z/do sieci OSP, w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej, zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na Rynku
Bilansującym;
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
Stoen Operator przez wytwórców, w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej, zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na Rynku
Bilansującym;
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 136
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
+ /−
E OSDh
C.2.8.
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
Stoen Operator przez innych OSD, w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej, zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na Rynku
Bilansującym;
+ /−
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
EURD
Stoen Operator przez URDW, w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej, w punktach niezakwalifikowanych do obszaru Rynku
Bilansującego.
+ /−
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
EWMh
Stoen Operator w ramach wymiany międzynarodowej, w h-tej
godzinie n-tej Doby handlowej, zgodna z danymi przyjętymi do
rozliczeń na Rynku Bilansującym
W cyklu podstawowym ilości energii elektrycznej dla MDD URBSD; dla h-tej
godziny n-tej Doby handlowej określa się korzystając z następującej zależności:
+ /−
+ /−
+/−
+ /−
+ /−
+ /−
−/+
EURB_SDh = EOSPh
+ EWYTh
+ E OSDh
+ EURB
_ OKh + EURD _ Wh + EWMh − EURD _ Ph − E RBh − EURD _ P
gdzie:
+ /−
E OSPh
+ /−
EWYTh
+ /−
E OSDh
+ /−
EURB
_ OKh
+ /−
EURD
_ Wh
+ /−
EWMh
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
Stoen Operator z/do sieci OSP, w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej, zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na Rynku
Bilansującym;
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
Stoen Operator przez wytwórców, w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej, zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na Rynku
Bilansującym;
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
Stoen Operator przez innych OSD, w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej, zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na Rynku
Bilansującym;
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
Stoen Operator przez Uczestników Rynku Bilansującego typu
Odbiorca Końcowy, w h-tej godzinie n-tej Doby handlowej,
zgodna z danymi przyjętymi do rozliczeń na Rynku Bilansującym;
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
Stoen Operator przez URDw, w punktach niezakwalifikowanych
do obszaru Rynku Bilansującego, dla których POB URBSD nie
prowadzi bilansowania handlowego w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej;
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
Stoen Operator w ramach wymiany międzynarodowej, w h-tej
godzinie n-tej Doby handlowej, zgodna z danymi przyjętymi do
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 137
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
rozliczeń na Rynku Bilansującym;
ilość energii elektrycznej pobrana z sieci RWE Stoen Operator
E
przez URD, dla których URBSD nie jest Podmiotem
Odpowiedzialnym za Bilansowanie, w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej;
ilość energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej RWE
E RBh
Stoen Operator, wyznaczona przy wykorzystaniu zależności
przedstawionej w pkt C.2.5., w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej;
ilość energii elektrycznej pobrana z sieci RWE Stoen Operator
EURD _ P
przez URD dla których URBSD nie jest sprzedawcą, a zapewnia
jedynie bilansowanie handlowe, w h-tej godzinie n-tej Doby
handlowej.
Ilość energii elektrycznej dla MB POB URBSD, na które składa się MDD URBSD
wyznaczone zgodnie z zależnością przedstawioną w pkt C.2.8. oraz ilość energii
elektrycznej dla MB innych URB na obszarze RWE Stoen Operator, są zgłaszane
do OSP jako rzeczywiste ilości energii i stanowią podstawę do rozliczeń na Rynku
Bilansującym.
Ilości energii elektrycznej dla JGBI RWE Stoen Operator na Rynku Bilansującym,
zgodnie z IRiESP-Bilansowanie, wyznacza się jako wielkość domykająca bilans
energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
Korygowanie ilości energii elektrycznej dla MDD URBSD oraz ilości energii
elektrycznej dla JGBI RWE Stoen Operator odbywa się dla miesięcznego okresu
rozliczeniowego.
Korygowanie ilości energii elektrycznej, o których mowa w pkt C.2.11., dokonuje
się na podstawie danych wykorzystywanych do przygotowania sprawozdań G10.4k, przy czym korekta dotyczy wszystkich godzin zakończonego okresu
rozliczeniowego.
Korygowanie ilości energii elektrycznej dla MDD URBSD oraz ilości energii
elektrycznej dla JGBI RWE Stoen Operator, odbywa się według następującego
algorytmu:
a) dla miesięcznego okresu rozliczeniowego lub roku kalendarzowego, RWE
Stoen Operator wyznacza ilość energii elektrycznej zaewidencjonowaną (tj.
wynikającą z faktur odbiorców), korzystając z zależności:
EURB _ SDm = E SD _ URDm + E SD _ Wm + E SD _ PWm
− /+
URD _ Ph
C.2.9.
C.2.10.
C.2.11.
C.2.12.
C.2.13.
gdzie:
E SD _ URDm
E SD _ Wm
ilość energii elektrycznej pobrana z sieci RWE Stoen Operator
przez URD, dla których URBSD zapewnia bilansowanie
handlowe w m-tym okresie;
ilość energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci RWE
Stoen Operator przez URDW, dla których URBSD zapewnia
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 138
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
bilansowanie handlowe w m-tym okresie;
ilość energii elektrycznej pobrana z sieci RWE Stoen Operator
E SD _ PWm
przez URBSD i zużyta na potrzeby własne URBSD w m-tym
okresie.
b) RWE Stoen Operator określa różnicę pomiędzy ilością energii elektrycznej
wyznaczaną zgodnie z zależnością przedstawioną w podpunkcie a), a sumą
ilości energii elektrycznej zgłoszoną do OSP na Rynek Bilansujący,
wykorzystując następującą zależność:
H
∆EURB _ SDm = EURB _ SDm − ∑ EURB _ SDh
h =1
ilość energii elektrycznej zaewidencjonowana (tj. wynikająca z
faktur odbiorców) przez RWE Stoen Operator na odbiorców
obsługiwanych przez URBSD w m-tym okresie;
ilość energii elektrycznej dla MDD URBSD, dla h-tej godziny nEURB _ SDh
tej Doby handlowej m-tego okresu;
liczba godzin w m-tym okresie.
H
c) ilość energii elektrycznej, wyznaczona zgodnie z zależnością przedstawioną
w podpunkcie b), stanowi podstawę do rozliczeń korygujących pomiędzy POB
URBSD a RWE Stoen Operator.
EURB _ SDm
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 139
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
D.
PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA
INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW
D.1. WYMAGANIA OGÓLNE
D.1.1.
Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zawarta w niniejszym rozdziale,
dotyczy odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator,
nie objętych rozszerzonym obszarem Rynku Bilansującego.
D.1.2.
Podstawą realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej
RWE Stoen Operator, jest generalna umowa dystrybucji, zawarta przez sprzedawcę
z RWE Stoen Operator.
Generalna umowa dystrybucji reguluje kompleksowo stosunki pomiędzy
sprzedawcą, a RWE Stoen Operator oraz określa warunki realizacji umowy
sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, którym ten sprzedawca będzie sprzedawać
energię elektryczną.
D.1.3.
Układy pomiarowo-rozliczeniowe podmiotów chcących skorzystać z prawa wyboru
sprzedawcy lub dokonać rozdzielenia umowy kompleksowej, muszą spełniać
postanowienia pkt II.4.7. IRiESD.
URD zawiera z RWE Stoen Operator umowę o świadczenie usług dystrybucji przed
rozwiązaniem umowy kompleksowej.
D.1.4.
Przy każdej zmianie przez odbiorcę sprzedawcy, dokonywany jest odczyt wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego na dzień zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie
odczytu wykonanego maksymalnie z pięciodniowym wyprzedzeniem lub
opóźnieniem.
Dla odbiorców przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator na niskim napięciu,
RWE Stoen Operator może ustalić wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego
na dzień zmiany sprzedawcy również na podstawie ostatniego posiadanego
odczytu, jednak nie starszego niż 3 miesiące, przeliczonego na dzień zmiany
sprzedawcy na podstawie przyznanego profilu lub średniodobowego zużycia
energii w ostatnim okresie rozliczeniowym za który RWE Stoen Operator posiada
odczytane wskazania.
D.1.5.
Zmiana sprzedawcy tj. przyjęcie przez RWE Stoen Operator do realizacji nowej
umowy sprzedaży zawartej pomiędzy URD a sprzedawcą, dokonywana jest
zgodnie z procedurą i w terminach opisanych w pkt D.2. oraz przy zachowaniu
terminów o których mowa w pkt F.1.2.
D.1.6.
Odbiorca może mieć dla jednego PPE zawartą dowolną ilość umów sprzedaży
energii elektrycznej. W umowie o świadczenie usług dystrybucji odbiorca
wskazuje, a OSD przyjmuje do realizacji umowę tylko od jednego ze swoich
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 140
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
sprzedawców, który dokonuje powiadomienia, o którym mowa w pkt F.1.1
Energia elektryczna zmierzona w PPE odbiorcy, będzie wykazywana na MB POB
wskazanego w generalnej umowie dystrybucji przez tego sprzedawcę.
D.2. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCĘ
D.2.1.
Warunkiem koniecznym umożliwiającym zmianę sprzedawcy przez odbiorcę jest
istnienie umowy o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy RWE Stoen
Operator, a odbiorcą oraz spełnienie wymagań określonych w pkt D.1.
D.2.2.
Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera z nim umowę sprzedaży energii
elektrycznej.
D.2.3.
Odbiorca lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca wypowiada umowę
kompleksową lub umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy.
D.2.4.
Odbiorca, poprzez upoważnionego przez niego nowego sprzedawcę, powiadamia
RWE Stoen Operator o zawarciu umowy sprzedaży przez tego odbiorcę z nowym
sprzedawcą. W powiadomieniu sprzedawca może określić dzień rozpoczęcia
sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy, w przypadku, gdy dzień ten przypada
później niż 21 dni od daty powiadomienia.
D.2.5.
RWE Stoen Operator w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia o którym mowa w punkcie D.2.4., dokonuje jego
weryfikacji oraz informuje podmiot który przedłożył powiadomienie o wyniku
weryfikacji.
RWE Stoen Operator dokonuje weryfikacji, zgodnie z zapisami rozdziału.
D.2.6.
Jeżeli powiadomienie, o którym mowa w punkcie D.2.4. zawiera braki formalne
RWE Stoen Operator informuje o tym podmiot, który przedłożył powiadomienie w
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia,
wykazując wszystkie braki i informując o konieczności ich uzupełnienia.
D.2.7.
Jeżeli braki formalne, o których mowa w punkcie D.2.6. nie zostaną uzupełnione w
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, RWE Stoen Operator dokonuje
negatywnej weryfikacji powiadomienia o którym mowa w pkt. D.2.4., informując o
tym podmiot który przedłożył powiadomienie oraz dotychczasowego sprzedawcę.
D.2.8.
Zmiana sprzedawcy i rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez nowego
sprzedawcę następuje w terminie trzech tygodni od dnia dokonania powiadomienia, o
którym mowa w punkcie D.2.4. z zastrzeżeniem punktów D.2.6. i D.2.7, chyba, że w
powiadomieniu określony został termin późniejszy.
D.2.9.
RWE Stoen Operator przekazuje do odbiorcy informację o przyjęciu do realizacji nowej
umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 141
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
D.3. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW
D.3.1.
RWE Stoen Operator udziela informacji użytkownikom systemu oraz podmiotom
ubiegającym się o przyłączenie do sieci RWE Stoen Operator nt. świadczonych
usług dystrybucji oraz zasad i procedur zmiany sprzedawcy.
D.3.2.
Informacje ogólne udostępnione są przez RWE Stoen Operator:
a) na stronach internetowych RWE Stoen Operator,
b) w niniejszej IRiESD opublikowanej na stronach internetowych RWE Stoen
Operator,
c) w punktach obsługi klienta.
D.3.3.
Informacje szczegółowe udzielane są na pisemne zapytanie odbiorcy następującymi
drogami:
a) osobiście w punkcie obsługi klienta,
b) listownie na adres RWE Stoen Operator,
c) pocztą elektroniczną,
d) faksem.
Adresy pocztowe, adresy email oraz numery faksu RWE Stoen Operator
zamieszczone są na stronie internetowej RWE Stoen Operator.
D.3.4.
RWE Stoen Operator na zasadach określonych w punkcie D.3.3. informuje
odbiorców o warunkach zmiany sprzedawcy, a w szczególności o:
a) uwarunkowaniach formalno-prawnych,
b) ogólnych zasadach funkcjonowania rynku bilansującego,
c) procedurze zmiany sprzedawcy,
d) wymaganych umowach,
e) prawach i obowiązkach podmiotów korzystających z prawa wyboru
sprzedawcy,
f) procedurach powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży energii
elektrycznej oraz weryfikacji powiadomień,
g) zasadach ustanawiania i zmiany podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie
handlowe,
h) warunkach świadczenia usług dystrybucyjnych.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 142
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
E
E.1.
ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO W OBSZARZE RYNKU
DETALICZNEGO
Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe (POB) przebiega zgodnie z zapisami IRiESD-Bilansowanie oraz
IRiESP-Bilansowanie.
POB jest ustanawiany przez:
a) Sprzedawcę, który zamierza sprzedawać energię elektryczną URD typu
odbiorca (URDO), przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator;
b) URD typu wytwórca (URDW), przyłączonego do sieci dystrybucyjnej RWE
Stoen Operator.
URDO wskazuje w umowie dystrybucyjnej zawartej z RWE Stoen Operator,
ustanowionego przez sprzedawcę POB, który będzie bilansował handlowo punkty
poboru energii (PPE) tego URDO.
E.2.
Proces zmiany POB odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe sprzedawcy lub
URDW, jest realizowany według następującej procedury:
1) Sprzedawca lub URDW powiadamia RWE Stoen Operator, na formularzu
zgodnym ze wzorem zawartym na stronie internetowej RWE Stoen Operator i
w umowie dystrybucji, o planowanym przejęciu odpowiedzialności za
bilansowanie handlowe tego sprzedawcy lub URDW przez nowego POB;
formularz ten powinien zostać podpisany zarówno przez nowego POB jak i
sprzedawcę lub URDW;
2) RWE Stoen Operator dokonuje weryfikacji powiadomienia w ciągu 5 dni
roboczych po jego otrzymaniu, pod względem poprawności, kompletności i
zgodności z zawartymi pomiędzy nowym POB, a RWE Stoen Operator
umowami, w zakresie danych zawartych na tym powiadomieniu;
3) RWE Stoen Operator, w przypadku pozytywnej weryfikacji, w terminie do 14
dni kalendarzowych, przygotowuje i wysyła aneks do generalnej umowy
dystrybucji ze Sprzedawcą;
4) RWE Stoen Operator, po zwrotnym otrzymaniu podpisanego aneksu, o
którym mowa w pkt E.2.3:
a) niezwłocznie informuje dotychczasowego POB o dacie, w której
przestaje pełnić funkcję POB oraz dokonuje aktualizacji stosownych
postanowień umowy dystrybucji z tym POB,
b) niezwłocznie informuje sprzedawcę lub URDW oraz nowego POB o
dacie, w której następuje zmiana POB,
c) przyporządkowuje w swoich systemach informatycznych obsługi
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 143
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
rynku energii PPE URDO posiadających umowę sprzedaży ze
Sprzedawcą lub miejsca dostarczania URDW do MB JGO, którą
dysponuje nowy POB;
5) RWE Stoen Operator, w przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia o
którym mowa w ppkt 1), informuje niezwłocznie nowego POB oraz
sprzedawcę lub URDW o przyczynach negatywnej weryfikacji.
E.3.
Zmiana podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe następuje z
pierwszym dniem kolejnej dekady miesiąca, następującej po dacie otrzymania
podpisanego aneksu o którym mowa w pkt E.2.3), jednak nie wcześniej niż po 10
dniach kalendarzowych od jego otrzymania przez RWE Stoen Operator, z
zastrzeżeniem pkt E.5.
E.4.
Z dniem zmiany POB, RWE Stoen Operator przeprowadza zmiany w konfiguracji
i strukturze obiektowej i podmiotowej rynku detalicznego, które obejmują POB
przekazującego odpowiedzialność za bilansowanie handlowe (dotychczasowy
POB) i POB przejmującego tą odpowiedzialność (nowy POB), z uwzględnieniem
że:
1) każdy PPE danego URD powinien być przyporządkowany tylko do jednego
MDD;
2) każdy MDD powinien być przyporządkowany tylko do jednego MB;
3) URDW mogą być bilansowani handlowo tylko w MBW;
4) URDO mogą być bilansowani handlowo tylko w MBO.
E.5.
Jeżeli RWE Stoen Operator otrzyma powiadomienie, o którym mowa w pkt E.2.
ppkt 1, od sprzedawcy lub URDW przed datą nadania i uaktywnienia na rynku
bilansującym, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP, MB nowego POB w
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, wówczas weryfikacja powiadomienia o
zmianie POB jest negatywna.
E.6.
Z zastrzeżeniem pkt E.2. - E.4.,w przypadku, gdy POB wskazany przez
sprzedawcę lub URDW jako odpowiedzialny za jego bilansowanie handlowe,
zaprzestanie niezależnie od przyczyny działalności na rynku bilansującym,
wówczas odpowiedzialność za bilansowanie handlowe przechodzi ze skutkiem od
dnia zaprzestania tej działalności przez dotychczasowego POB na nowego POB
wskazanego przez sprzedawcę rezerwowego dla URDO lub na RWE Stoen
Operator w przypadku utraty POB przez URDW. Jednocześnie z tym dniem
sprzedaż energii do URDO przejmuje sprzedawca rezerwowy, natomiast
rozliczenie za usługę bilansowania handlowego URDW realizowane jest zgodnie z
zapisami umowy o świadczenie usług dystrybucji.
E.7.
Jeżeli sprzedaży energii do URDO, w przypadku o którym mowa w pkt E.6., nie
przejmie sprzedawca rezerwowy lub URDO utraci sprzedawcę rezerwowego albo
sprzedawca rezerwowy utraci wskazanego przez siebie POB jako
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, wówczas URDO traci sprzedawcę
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 144
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
rezerwowego. W takim przypadku URDO nie posiada ważnej umowy sprzedaży i
RWE Stoen Operator ma prawo do wstrzymania dostarczania energii elektrycznej
do URDO, bez ponoszenia przez RWE Stoen Operator odpowiedzialności z tego
tytułu. Energia pobrana przez URDO w okresie poprzedzającym wstrzymanie
dostarczania energii, będzie rozliczona po cenie stanowiącej pięciokrotność ceny
energii elektrycznej o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 litera b) ustawy Prawo
energetyczne.
E.8.
Jeżeli URDW utraci wskazany przez siebie podmiot odpowiedzialny za jego
bilansowanie handlowe, wówczas URDW, w porozumieniu z RWE Stoen
Operator, winien zaprzestać wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej RWE
Stoen Operator, a RWE Stoen Operator ma prawo do wyłączenia tego URDW, bez
ponoszenia przez RWE Stoen Operator odpowiedzialności z tego tytułu. Sposób i
zasady rozliczenia energii niezbilansowania w okresie poprzedzającym
zaprzestanie wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej, określone są w
umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy
RWE Stoen Operator a URDW.
E.9.
RWE Stoen Operator niezwłocznie po uzyskaniu od OSP informacji o
planowanym zaprzestaniu działalności na rynku bilansującym przez POB
powiadamia sprzedawców lub/oraz URDW, którzy wskazali tego POB jako
odpowiedzialnego za ich bilansowanie handlowe, o braku możliwości
bilansowania handlowego przez wskazanego POB.
W takim przypadku sprzedawca lub URDW jest zobowiązany do zmiany POB.
Zmiana ta musi nastąpić przed ww. terminem planowanego zaprzestania
działalności na RB przez dotychczasowego POB, z zachowaniem postanowień
niniejszego rozdziału E. W przeciwnym wypadku może nastąpić wstrzymanie
przez RWE Stoen Operator realizacji umów sprzedaży tego sprzedawcy lub
URDW, na zasadach opisanych odpowiednio w pkt E.7 i E.8.
E.10.
POB odpowiedzialny za bilansowanie sprzedawcy lub URDW jest zobowiązany do
natychmiastowego skutecznego poinformowania RWE Stoen Operator i
sprzedawcy lub URDW, który go wskazał, o zaprzestaniu działalności na RB.
E.11.
Zaprzestanie działalności przez sprzedawcę lub wskazanego przez sprzedawcę lub
URDW POB, skutkuje jednoczesnym wstrzymaniem realizacji umów sprzedaży
energii tego sprzedawcy lub URDW i zaprzestaniem bilansowania handlowego
tego sprzedawcy lub URDW przez POB na obszarze działania RWE Stoen
Operator.
E.12.
Powiadomienie RWE Stoen Operator o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi
bilansowania handlowego pomiędzy POB i sprzedawcą lub POB i URDW
powinno nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji przez
zainteresowane Strony, jednak nie później niż 15 dni kalendarzowych przed
planowanym zakończeniem świadczenia usługi bilansowania handlowego z
zastrzeżeniem, że data tego zakończenia musi być ostatnim dniem danego miesiąca.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 145
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
F.
F.1.
F.1.1.
PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
UMOWACH
OGÓLNE ZASADY POWIADAMIANIA
Powiadamianie o zawartych umowach sprzedaży dokonywane jest zgodnie z pkt.
D.2.
RWE Stoen Operator przyjmuje powyższe powiadomienia o zawartych umowach
sprzedaży poprzez dedykowany informatyczny system zmiany sprzedawcy,
umieszczony na stronie internetowej RWE Stoen Operator. System umożliwia
wymianę informacji, danych i dokumentów.
F.1.2.
Zawartość formularza elektronicznego powiadomienia określa Załącznik nr 2 do
IRiESD. Do powiadomienia należy dołączyć zeskanowany dokument
pełnomocnictwa do reprezentowania URD przez Sprzedawcę. Aktualna instrukcja
obsługi systemu zmiany sprzedawcy jest publikowana na stronie internetowej
RWE Stoen Operator
F.1.3.
Proces zmiany sprzedawcy, o którym mowa w rozdziale D, rozpoczyna się od dnia
otrzymania przez RWE Stoen Operator powiadomienia, o którym mowa w pkt
F.1.1.
F.1.4.
Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej są zobowiązane do informowania
RWE Stoen Operator o zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie danych
określonych w załączniku o którym mowa w pkt F.1.2. Powiadomienia należy
dokonać zgodnie z pkt F.1.1. poprzez formularz elektroniczny w systemie zmiany
sprzedawcy z co najmniej 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
F.1.5.
Dla umów sprzedaży energii elektrycznej dotyczących nowego PPE lub nowego
URD w danym PPE, sprzedawca zgłasza je do RWE Stoen Operator za
pośrednictwem powiadomienia o którym mowa w pkt F.1.1. Weryfikacja
powiadomienia następuje w okresie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia przez RWE Stoen Operator. W tym czasie RWE Stoen Operator
informuje również sprzedawcę o wyniku weryfikacji.
F.1.6.
Procedura opisana w pkt. D dotyczy również przypadku rozdzielenia przez
odbiorcę umowy kompleksowej, bez zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,
na oddzielną: umowę sprzedaży i umowę dystrybucji.
F.2. WERYFIKACJA POWIADOMIEŃ
F.2.1.
RWE Stoen Operator dokonuje weryfikacji otrzymanych powiadomień o
zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej, pod względem ich
kompletności i zgodności z umowami o których mowa w pkt A.4.3.
F.2.2.
RWE Stoen Operator przekazuje do sprzedawcy informację o pozytywnym lub
negatywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji w postaci odpowiedniego kodu.
Listę kodów zawiera Załącznik nr 3 do IRiESD.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 146
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
F.2.3.
Ponowne rozpatrzenie powiadomienia, w przypadku weryfikacji negatywnej,
wymaga zgłoszenia umowy zgodnie z pkt F.1.1.
F.2.4.
W przypadku pozytywnej weryfikacji powiadomień o zawartych umowach
sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w pkt F.1.1., RWE Stoen
Operator przystępuje do konfiguracji w systemach informatycznych akwizycji
danych Punktów Poboru Energii (PPE) należących do URD oraz do MDD
wchodzących w skład MB przyporządkowanego POB.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 147
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
G.
ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA
STANDARDOWYCH PROFILI ZUŻYCIA
I
WERYFIKACJI
G.1.
RWE Stoen Operator wykorzystuje standardowe profile zużycia (profile lub PS) na
podstawie pomierzonych zmienności obciążeń dobowych odbiorców kontrolnych
objętych pomiarami zmienności obciążenia, wytypowanych przez RWE Stoen
Operator spośród odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o
mocy umownej nie większej niż 40 kW, przy zastosowaniu technik statystyki
matematycznej. Profile te są określone w Tablicach od Tablicy 1. do Tablicy 9.
G.2.
Dla odbiorców, którzy chcą skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy, o których
mowa w pkt D.1., z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w pkt F.1.2, oraz D.1.6.
RWE Stoen Operator na podstawie danych uzyskanych od odbiorcy dotyczących:
a)
typu odbiorcy - grupy taryfowej w umowie dystrybucji,
b)
historycznego lub przewidywanego rocznego zużycia energii elektrycznej,
c)
parametrów technicznych przyłącza – liczba faz,
d)
zastosowanego układu pomiarowo rozliczeniowego,
przydziela odpowiedni standardowy profil zużycia i planowaną ilość poboru energii
na rok kalendarzowy.
G.3.
Poza elementami umów określonymi w pkt A.4.3 również przydzielony dla odbiorcy
profil oraz planowana ilość poboru energii elektrycznej są elementami generalnej
umowy dystrybucyjnej zawartej przez sprzedawcę tego odbiorcy profilowego z
RWE Stoen Operator oraz umowy dystrybucyjnej zawartej przez odbiorcę z RWE
Stoen Operator.
G.4.
Sprzedawca, o którym mowa w pkt G.3., na podstawie zapisanych w umowie
dystrybucyjnej profili i planowanej ilość poboru energii elektrycznej, dokonuje
zgłoszeń umowy zgodnie z zapisami IRiESP.
Okres rozliczeniowy określany jest w generalnej umowie dystrybucyjnej pomiędzy
sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego.
G.5.
W przypadku zmiany parametrów, o których mowa w pkt G.2. OSD dokonuje
weryfikacji przydzielonego profilu oraz planowanej ilość poboru energii
elektrycznej i dokonuje odpowiednich zmian w umowach dystrybucyjnych, o której
mowa w pkt G.3.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 148
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
G.6.
Standardowe profile zużycia wyznaczone są dla następujących grup odbiorców:
Profil A Odbiorcy zużywający energię na potrzeby gospodarstw
domowych, licznik jednostrefowy – grupa taryfowa G11
Profil B Odbiorcy zużywający energię na potrzeby gospodarstw
domowych,
bez
ogrzewania
elektrycznego,
licznik
dwustrefowy – grupa G12
Profil C Odbiorcy zużywający energię na potrzeby gospodarstw
domowych, ogrzewanie elektryczne inne niż dynamiczne,
licznik dwustrefowy – grupa taryfowa G12
Profil D Odbiorcy zużywający energię na potrzeby gospodarstw
domowych, ogrzewanie elektryczne dynamiczne, licznik
dwustrefowy – grupa taryfowa G12
Profil E
Odbiorcy zużywający energię na potrzeby inne niż gospodarstw
domowych, licznik jednostrefowy, zasilanie jednofazowe –
grupa taryfowa C11
Profil F
Odbiorcy zużywający energię na potrzeby inne niż gospodarstw
domowych, licznik jednostrefowy, zasilanie trójfazowe – grupa
taryfowa C11
Profil G Odbiorcy zużywający energię na potrzeby inne niż gospodarstw
domowych, licznik dwustrefowy (szczyt i poza szczytem) –
grupa taryfowa C12a
Profil H Odbiorcy zużywający energię na potrzeby inne niż gospodarstw
domowych, licznik dwustrefowy (dzień i noc) – grupa taryfowa
C12b
Profil I
G.7.
Odbiorcy przyłączeni do sieci których instalacje nie są
wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe oraz
charakteryzują się stałym poborem energii w zamówionym
okresie, zasilane jedno lub trójfazowo, – grupa taryfowa R:
Ze względu na dzień tygodnia wyznaczone są wstępne profile standardowe na:
a) poniedziałek,
b) wtorek, środa, czwartek (wspólny profil),
c) piątek,
d) sobota,
niedziela (w tym dni świąteczne).
G.8.
Ze względu na miesiące wyznaczone są wstępne profile standardowe na:
a) styczeń,
b) luty,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 149
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
marzec,
kwiecień,
maj,
czerwiec,
lipiec,
sierpień,
wrzesień,
październik,
listopad,
grudzień.
G.9.
Wstępne profile standardowe zużycia dla poszczególnych miesięcy i dni tygodnia
przedstawione są w wielkościach względnych w tablicach 1 – 9.
G.10.1.
Profile standardowe zużycia (PS) wyznaczane są dla każdego dnia w roku na
podstawie skorygowanych wstępnych profili standardowych zużycia zgodnie z
algorytmem opisanym w pkt G.12, z uwzględnieniem wyjątków zawartych w
kalendarzu z Tablicy 10.
Tablica 10 będzie aktualizowana dla każdego następnego roku do 31 listopada roku
poprzedzającego.
G.10.2.
Algorytm wyznaczania profili standardowych zużycia:
a. Każdy miesiąc dzielony jest na trzy dekady:
i. I dekada – od 1-go do 10-go dnia miesiąca,
ii. II dekada – od 11-go do 20-go dnia miesiąca,
iii. III dekada – od 21-go do ostatniego dnia miesiąca.
b. Dla każdej dekady wyliczany jest skorygowany wstępny profil
standardowy zużycia PSWK wg wzorów (dotyczy każdego profilu):
PSWK , Idekada , n = 1 ⋅ PSW , n −1 + 2 ⋅ PSW , n ;
3
3
PSWK , IIdekada , n = PSW , n ;
PSWK , IIIdekada , n = 1 ⋅ PSW , n +1 + 2 ⋅ PSW , n ;
3
3
gdzie:
PSWK , Idekada , n
- skorygowany wstępny profil standardowy zużycia dla
dekady I w miesiącu n,
PSWK , IIdekada , n
- skorygowany wstępny profil standardowy zużycia dla
dekady II w miesiącu n,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 150
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
PSWK , IIIdekada , n
- skorygowany wstępny profil standardowy zużycia dla
dekady III w miesiącu n,
PSW
- wstępny profil standardowy zużycia w miesiącu n wg
tablic 1-9,
przy czym:
• miesiącem n-1 dla miesiąca stycznia jest miesiąc grudzień zaś
miesiącem n+1 dla miesiąca grudnia jest miesiąc styczeń,
• skorygowane wstępne profile standardowe zużycia są zaokrąglane
do czterech miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami
zaokrągleń.
G.10.3.
Profile standardowe PS wyznaczane są dla każdego dnia w roku na podstawie
skorygowanych wstępnych profili standardowych z uwzględnieniem wyjątków
zawartych w kalendarzu z Tablicy 10.
Tablica 10 będzie aktualizowana dla każdego następnego roku do 31 listopada roku
poprzedzającego.
G.11.
G.12.
W dniach zmiany czasu obowiązują zasady:
• w ostatnią niedzielę marca na godzinę drugą przyjmujemy
wartość 0 (zero),
• w ostatnią niedzielę października na dodatkową godzinę drugą
przyjmujemy wartość z godziny drugiej.
Grafik URD profilowego poszczególnej godzinie obliczmy wg wzoru:
Gi =
El −k
⋅ PSi
k
∑ PS
i =l
i
gdzie:
Gi - ilość energii w grafiku w godzinie i,
PSi
- względna ilość energii w godzinie i wg profilu standardowego,
El-k - planowane zużycie energii danego odbiorcy w od godziny l do godziny
k,
l - pierwsza godzina obowiązywania umowy sprzedaży (lub zadanego okresu
rozliczeniowego),
k - ostatnia godzina obowiązywania umowy sprzedaży (lub zadanego okresu
rozliczeniowego),
i
- i-ta godzina,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 151
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 1. (1/5)
Profil A
poniedziałek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0000
0,9754
0,9601
0,7266
0,7089
0,7039
0,7124
0,6972
0,6850
0,7998
0,9073
1,0828
2
0,8633
0,8607
0,8521
0,6264
0,5931
0,5962
0,6067
0,5966
0,5852
0,6915
0,7993
0,9448
3
0,8127
0,8263
0,7950
0,5812
0,5306
0,5319
0,5486
0,5385
0,5342
0,6463
0,7473
0,8775
4
0,7820
0,8046
0,7681
0,5490
0,4985
0,4952
0,5122
0,5031
0,4943
0,6205
0,7351
0,8495
5
0,7772
0,8047
0,7808
0,5518
0,4735
0,4156
0,4390
0,4855
0,4750
0,6107
0,7582
0,8781
6
0,7996
0,8339
0,7978
0,5411
0,4496
0,4124
0,4093
0,4285
0,4957
0,6443
0,8215
0,9404
7
0,9522
0,9119
0,8326
0,6017
0,5382
0,4856
0,4633
0,4629
0,5289
0,7212
0,8871
1,0177
8
1,0433
0,9840
0,9353
0,7203
0,6574
0,6251
0,5678
0,5523
0,6326
0,7880
0,9244
1,0802
9
1,1166
1,1183
1,0626
0,8226
0,7793
0,7348
0,6979
0,6722
0,7329
0,8691
0,9575
1,1563
10
1,2046
1,2116
1,1330
0,9186
0,8477
0,8349
0,7969
0,7768
0,8099
0,9597
1,0498
1,2655
11
1,2469
1,2491
1,1605
0,9322
0,8830
0,8619
0,8411
0,8312
0,8578
0,9857
1,1170
1,3179
12
1,2199
1,1950
1,1190
0,9087
0,8745
0,8524
0,8388
0,8364
0,8406
0,9687
1,0655
1,3157
13
1,2558
1,2012
1,1130
0,9043
0,8824
0,8697
0,8576
0,8448
0,8572
0,9621
1,0652
1,3140
14
1,2752
1,2297
1,1446
0,9315
0,9163
0,8878
0,8996
0,8973
0,9072
1,0145
1,1248
1,3555
15
1,3196
1,2415
1,1738
0,9429
0,9356
0,8982
0,9189
0,9056
0,9420
1,0534
1,1719
1,4435
16
1,4870
1,3319
1,2374
0,9788
0,9704
0,9496
0,9527
0,9328
0,9905
1,0993
1,3184
1,6583
17
1,7351
1,4495
1,2529
0,9670
0,9623
0,9371
0,9577
0,9264
0,9781
1,1556
1,6098
1,8371
18
1,8765
1,7811
1,4059
1,0043
0,9900
0,9798
1,0202
0,9622
1,0486
1,3172
1,7464
1,9291
19
1,9511
1,8816
1,6586
1,0542
1,0195
0,9957
1,0375
1,0022
1,1519
1,5942
1,7965
1,9888
20
1,9470
1,8771
1,7483
1,2431
1,0735
0,9967
1,0266
1,0517
1,3970
1,6494
1,7945
1,9953
21
1,8826
1,8112
1,7308
1,4699
1,2480
1,0451
1,0677
1,2422
1,4220
1,5611
1,7092
1,9451
22
1,7942
1,7497
1,6654
1,4454
1,3808
1,2659
1,2115
1,2438
1,3137
1,4659
1,6194
1,8701
23
1,5124
1,4774
1,4033
1,2141
1,1746
1,1395
1,1120
1,0578
1,0801
1,2407
1,4113
1,6472
24
1,1526
1,1670
1,0679
0,8931
0,8725
0,8464
0,8663
0,8030
0,8109
0,9663
1,1130
1,3166
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 152
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 1. (2/5)
Profil A
wtorek/środa/czwartek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,8914
0,8943
0,8522
0,6645
0,6323
0,6296
0,6648
0,6237
0,6171
0,7244
0,8894
1,0546
2
0,7807
0,8009
0,7437
0,5608
0,5309
0,5284
0,5668
0,5391
0,5257
0,6274
0,7883
0,9169
3
0,7361
0,7595
0,7065
0,5179
0,4800
0,4794
0,5138
0,4907
0,4811
0,5842
0,7428
0,8566
4
0,7112
0,7340
0,6859
0,4927
0,4512
0,4509
0,4788
0,4532
0,4497
0,5593
0,7255
0,8256
5
0,7145
0,7433
0,7034
0,4969
0,4140
0,3802
0,4253
0,4462
0,4472
0,5568
0,7437
0,8572
6
0,7616
0,7964
0,7440
0,5095
0,4145
0,3895
0,4102
0,4108
0,4734
0,5862
0,8258
0,9408
7
0,9171
0,9230
0,8264
0,6048
0,5253
0,4805
0,4763
0,4666
0,5364
0,7176
0,9294
1,0590
8
1,0274
1,0001
0,9556
0,7365
0,6499
0,6160
0,5836
0,5583
0,6347
0,7883
0,9773
1,1254
9
1,1232
1,1378
1,0808
0,8482
0,7554
0,7395
0,7243
0,6784
0,7313
0,8753
1,0502
1,2138
10
1,2030
1,2217
1,1396
0,9015
0,8209
0,8162
0,8282
0,7750
0,8135
0,9517
1,1096
1,3032
11
1,2196
1,2412
1,1511
0,9036
0,8353
0,8423
0,8722
0,8270
0,8396
0,9613
1,1511
1,3722
12
1,1873
1,2085
1,1038
0,8819
0,8186
0,8411
0,8699
0,8252
0,8252
0,9449
1,1152
1,3535
13
1,1999
1,2269
1,1075
0,8825
0,8371
0,8587
0,8877
0,8368
0,8411
0,9481
1,1354
1,3798
14
1,2360
1,2626
1,1561
0,9218
0,8767
0,8977
0,9451
0,8889
0,8933
1,0119
1,2033
1,4620
15
1,3023
1,2843
1,1793
0,9370
0,9039
0,9196
0,9702
0,8994
0,9328
1,0461
1,2648
1,5710
16
1,4813
1,3911
1,2465
0,9808
0,9420
0,9712
1,0046
0,9301
0,9782
1,0937
1,4372
1,7828
17
1,7255
1,5150
1,2653
0,9813
0,9461
0,9645
1,0029
0,9315
0,9792
1,1039
1,6757
1,9385
18
1,8786
1,8105
1,4597
1,0216
0,9828
1,0002
1,0294
0,9637
1,0334
1,2694
1,7978
2,0567
19
1,9305
1,8928
1,7151
1,0754
1,0175
1,0225
1,0434
0,9981
1,1502
1,5690
1,8515
2,1015
20
1,9225
1,8635
1,7852
1,2404
1,0690
1,0096
1,0344
1,0507
1,3953
1,6313
1,8477
2,0906
21
1,8579
1,8148
1,7384
1,4715
1,2195
1,0612
1,0763
1,2411
1,4207
1,5747
1,7606
2,0367
22
1,7784
1,7256
1,6648
1,4327
1,3567
1,2679
1,2351
1,2537
1,3088
1,4693
1,6598
1,9314
23
1,4982
1,4585
1,4058
1,1980
1,1349
1,1516
1,1297
1,0777
1,0920
1,2651
1,4488
1,7105
24
1,1458
1,1229
1,0764
0,8906
0,8355
0,8467
0,8754
0,8241
0,8135
0,9751
1,1425
1,3734
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 153
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 1. (3/5)
Profil A
piątek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,8971
0,8916
0,8378
0,6941
0,6419
0,6277
0,6628
0,6387
0,6047
0,7660
0,8773
1,0872
2
0,7923
0,7806
0,7392
0,5826
0,5420
0,5242
0,5567
0,5513
0,5141
0,6681
0,7715
0,9482
3
0,7505
0,7464
0,6985
0,5341
0,4919
0,4859
0,5046
0,5086
0,4670
0,6211
0,7190
0,8842
4
0,7201
0,7175
0,6672
0,5145
0,4588
0,4604
0,4690
0,4612
0,4361
0,5947
0,6929
0,8514
5
0,7239
0,7225
0,6860
0,5260
0,4245
0,3851
0,4171
0,4504
0,4374
0,5997
0,7140
0,8842
6
0,7687
0,7806
0,7412
0,5438
0,4287
0,4036
0,4069
0,4213
0,4590
0,6304
0,7930
0,9686
7
0,9087
0,8866
0,8411
0,6341
0,5270
0,5064
0,4723
0,4689
0,5276
0,7552
0,8916
1,0669
8
1,0356
0,9870
0,9767
0,7745
0,6475
0,6537
0,5910
0,5666
0,6336
0,8228
0,9556
1,1274
9
1,1608
1,1328
1,1160
0,9111
0,7831
0,7910
0,7206
0,6858
0,7501
0,9142
1,0425
1,2283
10
1,2454
1,2288
1,1901
0,9904
0,8601
0,8517
0,8208
0,7754
0,8364
0,9828
1,1117
1,3483
11
1,2838
1,2600
1,2078
0,9855
0,8812
0,8643
0,8787
0,8165
0,8670
1,0078
1,1664
1,4679
12
1,2501
1,2479
1,1674
0,9611
0,8688
0,8541
0,8879
0,8166
0,8686
0,9898
1,1240
1,4584
13
1,2673
1,2812
1,1735
0,9674
0,8736
0,8817
0,9007
0,8343
0,8688
0,9960
1,1362
1,5262
14
1,3243
1,3102
1,2297
1,0310
0,9123
0,9305
0,9561
0,8866
0,9307
1,0442
1,2187
1,6188
15
1,3533
1,3260
1,2423
1,0283
0,9216
0,9569
0,9860
0,8850
0,9621
1,0715
1,2800
1,7390
16
1,5554
1,4344
1,3078
1,0574
0,9499
0,9705
1,0144
0,9125
0,9952
1,1054
1,4187
1,9101
17
1,7393
1,5108
1,3449
1,0397
0,9538
0,9500
1,0166
0,9094
1,0021
1,1133
1,6213
2,1008
18
1,8861
1,7810
1,5429
1,0753
0,9726
0,9933
1,0515
0,9456
1,0344
1,2942
1,7515
2,2056
19
1,9470
1,8598
1,8064
1,1286
1,0103
1,0124
1,0249
0,9628
1,1375
1,6269
1,8024
2,2154
20
1,8987
1,8181
1,8188
1,3070
1,0297
1,0285
1,0174
0,9758
1,3405
1,6626
1,7774
2,1647
21
1,8451
1,7831
1,7648
1,5170
1,1844
1,0871
1,0649
1,1749
1,3647
1,5870
1,6934
2,1113
22
1,7252
1,6799
1,6845
1,4373
1,3434
1,2720
1,2078
1,1850
1,2488
1,4806
1,5768
1,9682
23
1,4877
1,4561
1,4639
1,2424
1,1713
1,1443
1,0889
1,0167
1,0745
1,3025
1,3937
1,8001
24
1,1953
1,1531
1,1589
0,9657
0,9070
0,8902
0,8789
0,8061
0,8399
1,0467
1,1241
1,5089
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 154
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 1. (4/5)
Profil A
sobota
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,9519
0,9211
0,9193
0,7465
0,6765
0,6903
0,6944
0,6299
0,6434
0,7912
0,9609
1,1151
2
0,8289
0,8151
0,8081
0,6272
0,5695
0,5764
0,5892
0,5409
0,5464
0,6839
0,8547
0,9657
3
0,7682
0,7701
0,7522
0,5676
0,5125
0,5217
0,5332
0,4915
0,5030
0,6373
0,7967
0,9163
4
0,7487
0,7528
0,7312
0,5388
0,4771
0,4858
0,4996
0,4608
0,4679
0,6042
0,7666
0,8811
5
0,7492
0,7542
0,7452
0,5431
0,4348
0,4233
0,4438
0,4581
0,4714
0,6021
0,7796
0,9042
6
0,7961
0,8032
0,7808
0,5363
0,4253
0,4295
0,4333
0,4254
0,4995
0,6378
0,8395
0,9693
7
0,8763
0,8600
0,8211
0,5681
0,4905
0,4725
0,4889
0,4353
0,4931
0,6820
0,8504
1,0119
8
0,9400
0,9374
0,9699
0,6850
0,5995
0,5859
0,5970
0,5209
0,5815
0,6958
0,8587
1,0494
9
1,0532
1,1053
1,1623
0,8465
0,7435
0,7493
0,7372
0,6367
0,7510
0,8352
0,9817
1,1975
10
1,2400
1,2671
1,3164
0,9844
0,8637
0,8799
0,8607
0,7610
0,8871
0,9860
1,1144
1,3815
11
1,3699
1,3965
1,4250
1,0650
0,9371
0,9612
0,9538
0,8387
0,9759
1,0680
1,2339
1,5542
12
1,3898
1,4245
1,4264
1,0785
0,9500
0,9871
0,9796
0,8754
0,9756
1,0817
1,2625
1,5834
13
1,4471
1,4835
1,4427
1,0906
0,9802
1,0225
1,0347
0,9042
1,0057
1,1212
1,2989
1,6560
14
1,4709
1,4752
1,4239
1,1238
1,0252
1,0791
1,0656
0,9591
1,0650
1,1948
1,3919
1,7025
15
1,4968
1,4950
1,4465
1,1674
1,0438
1,1359
1,1005
1,0116
1,1111
1,2594
1,5045
1,8103
16
1,6646
1,5706
1,4985
1,1874
1,0574
1,1709
1,1240
1,0581
1,1461
1,2975
1,6788
2,0847
17
2,0213
1,7463
1,5661
1,2132
1,0749
1,1604
1,1120
1,0492
1,1637
1,3432
1,9764
2,2308
18
2,1503
2,0732
1,7557
1,2352
1,0829
1,1528
1,1030
1,0611
1,1723
1,4893
2,0542
2,2489
19
2,1534
2,1324
2,0411
1,2829
1,1073
1,1925
1,1131
1,0598
1,2316
1,7885
2,0749
2,2096
20
2,1025
2,0898
2,0479
1,4604
1,1553
1,2026
1,1121
1,1019
1,5294
1,8482
2,0462
2,1787
21
2,0240
2,0118
1,9725
1,6957
1,3327
1,2364
1,1788
1,3191
1,5710
1,7806
1,9561
2,1343
22
1,8964
1,8575
1,8410
1,5994
1,4874
1,4069
1,3326
1,2875
1,4352
1,6279
1,8082
2,0139
23
1,6321
1,6365
1,6268
1,3836
1,3363
1,2860
1,1944
1,0974
1,2316
1,4243
1,6014
1,8262
24
1,3261
1,3463
1,3125
1,1305
1,0437
1,0280
0,9786
0,9005
0,9886
1,1649
1,3330
1,5567
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 155
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 1. (5/5)
Profil A
niedziela
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,1723
1,0910
1,0672
0,9152
0,8264
0,8220
0,7814
0,7308
0,7877
0,9251
1,0496
1,2939
2
1,0389
0,9588
0,8351
0,7621
0,6922
0,6898
0,6778
0,6378
0,6703
0,8091
0,9316
1,1401
3
0,9666
0,9037
0,6955
0,6884
0,6263
0,6200
0,6126
0,5814
0,6111
0,7544
0,8730
1,0500
4
0,9141
0,8725
0,8351
0,6533
0,5924
0,5846
0,5846
0,5501
0,5711
0,6985
0,8380
0,9979
5
0,9028
0,8660
0,8276
0,6427
0,5471
0,5017
0,5217
0,5488
0,5661
0,6992
0,8370
1,0111
6
0,9353
0,9224
0,8785
0,6421
0,5290
0,5007
0,5103
0,5029
0,5958
0,7530
0,8914
1,0502
7
1,0014
0,9575
0,8862
0,6723
0,6020
0,5671
0,5620
0,5362
0,5855
0,8050
0,9290
1,1008
8
1,0336
1,0119
0,9876
0,8082
0,7147
0,6633
0,6513
0,6302
0,6778
0,8532
0,9699
1,1108
9
1,1224
1,1785
1,1647
0,9897
0,8798
0,8173
0,7829
0,7604
0,8347
1,0074
1,1206
1,2149
10
1,2962
1,3453
1,2905
1,1257
1,0171
0,9864
0,9328
0,9002
0,9945
1,1797
1,2858
1,4032
11
1,4506
1,4691
1,3809
1,2250
1,1134
1,0614
1,0423
0,9972
1,1119
1,2648
1,3988
1,5602
12
1,4933
1,4650
1,3718
1,2196
1,1173
1,1202
1,0626
1,0110
1,1307
1,2673
1,4250
1,5970
13
1,5278
1,4852
1,3770
1,2090
1,1073
1,1221
1,0690
1,0114
1,1329
1,2643
1,4494
1,6450
14
1,5310
1,4795
1,3900
1,2202
1,1038
1,1303
1,0777
1,0203
1,1392
1,2888
1,4962
1,6891
15
1,5247
1,4332
1,3526
1,1802
1,0729
1,1058
1,0589
1,0142
1,1293
1,2810
1,5152
1,7332
16
1,7011
1,4815
1,3502
1,1442
1,0771
1,0858
1,0551
1,0029
1,1163
1,2767
1,6427
1,9005
17
1,9487
1,5318
1,3387
1,1344
1,0731
1,0632
1,0274
0,9880
1,1007
1,3183
1,8828
2,0466
18
2,0676
1,9443
1,4760
1,1691
1,0878
1,0938
1,0341
0,9962
1,1200
1,4838
1,9760
2,1366
19
2,0990
2,0554
1,7009
1,2498
1,1179
1,1152
1,0644
1,0245
1,2278
1,7750
1,9945
2,1483
20
2,1365
2,0611
1,8946
1,4988
1,2258
1,1806
1,1123
1,1197
1,5945
1,8923
2,0268
2,1773
21
2,0693
2,0090
1,9016
1,7657
1,4153
1,2448
1,1700
1,3655
1,6347
1,8174
1,9343
2,1374
22
1,9479
1,8520
1,7734
1,6380
1,4998
1,4299
1,3462
1,3189
1,4878
1,6408
1,7680
2,0015
23
1,6578
1,5786
1,5337
1,3332
1,2749
1,2574
1,1982
1,1132
1,2036
1,3734
1,5126
1,7348
24
1,2998
1,2140
1,2177
0,9698
0,9430
0,9299
0,9296
0,8689
0,8922
1,0780
1,1849
1,4152
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 156
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 2. (1/5)
Profil B
poniedziałek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0000
0,9984
1,0055
0,7640
0,6460
0,5775
0,5512
0,4849
0,5091
0,6603
0,7225
0,8271
2
0,8769
0,9004
0,8964
0,6786
0,5346
0,4582
0,4465
0,4077
0,4246
0,5867
0,6532
0,7367
3
0,8593
0,8919
0,8713
0,6513
0,4872
0,4174
0,4112
0,3757
0,3961
0,5569
0,6317
0,7040
4
0,8362
0,8745
0,8697
0,6473
0,4887
0,4117
0,3999
0,3606
0,3801
0,5365
0,6142
0,6975
5
0,8346
0,8820
0,8763
0,6403
0,4626
0,3476
0,3386
0,3532
0,3758
0,5566
0,6563
0,7336
6
0,8156
0,8585
0,8343
0,6130
0,4533
0,3514
0,3146
0,3178
0,3788
0,5539
0,6755
0,7540
7
0,8658
0,8329
0,7542
0,5768
0,4829
0,3933
0,3454
0,3162
0,3739
0,5878
0,7073
0,7944
8
0,8532
0,7802
0,7582
0,6042
0,5207
0,4502
0,3766
0,3487
0,4015
0,5752
0,6790
0,7739
9
0,8577
0,8233
0,8023
0,6454
0,5660
0,5144
0,4393
0,4110
0,4386
0,5956
0,7035
0,7915
10
0,8552
0,8553
0,8217
0,6621
0,5689
0,5352
0,4830
0,4680
0,4655
0,6202
0,7070
0,8155
11
0,8594
0,8336
0,8129
0,6612
0,5778
0,5139
0,4969
0,4706
0,4557
0,6155
0,7200
0,8353
12
0,8473
0,8346
0,7836
0,6342
0,5715
0,5072
0,5059
0,4599
0,4515
0,6027
0,6972
0,8306
13
0,8807
0,8680
0,8039
0,6452
0,5908
0,5293
0,5093
0,4880
0,4664
0,6134
0,6936
0,8617
14
1,0307
0,9808
0,9503
0,7532
0,7076
0,6334
0,6193
0,5899
0,5639
0,7119
0,8090
0,9663
15
1,1043
1,0333
1,0014
0,7789
0,7308
0,6635
0,6563
0,6159
0,6072
0,7781
0,8765
1,0508
16
1,1129
1,0013
0,9226
0,7044
0,6678
0,5911
0,6053
0,5459
0,5548
0,7583
0,9070
1,0846
17
1,2769
1,0694
0,9427
0,7010
0,6452
0,5678
0,5760
0,5328
0,5284
0,7713
1,0582
1,1650
18
1,3397
1,2708
1,0340
0,7390
0,6767
0,5901
0,6097
0,5557
0,5653
0,8696
1,1561
1,2393
19
1,3923
1,3567
1,2089
0,8069
0,7269
0,6113
0,6422
0,5763
0,6631
1,0621
1,1829
1,2622
20
1,4389
1,3918
1,3623
0,9546
0,7896
0,6611
0,6552
0,6314
0,8375
1,1453
1,1929
1,2831
21
1,3718
1,3415
1,3380
1,1708
0,9367
0,7067
0,6774
0,7539
0,8689
1,1015
1,1545
1,2298
22
1,3729
1,3468
1,3275
1,1959
1,1152
0,8877
0,8002
0,8051
0,8306
1,0441
1,1160
1,1984
23
1,2756
1,2649
1,2426
1,0974
1,0266
0,9008
0,7948
0,7320
0,7531
0,9185
1,0037
1,1420
24
1,1053
1,0870
1,0593
0,8839
0,8043
0,6986
0,6657
0,5880
0,5998
0,7738
0,8447
0,9754
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 157
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 2. (2/5)
Profil B
wtorek/środa/czwartek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,9007
0,9246
0,8840
0,6915
0,5857
0,5033
0,4980
0,4437
0,4487
0,5639
0,6841
0,7607
2
0,8094
0,8436
0,7980
0,6136
0,4871
0,4077
0,4018
0,3658
0,3783
0,4913
0,6152
0,6851
3
0,7847
0,8258
0,7812
0,5868
0,4526
0,3704
0,3711
0,3326
0,3479
0,4654
0,5883
0,6542
4
0,7680
0,8070
0,7759
0,5652
0,4381
0,3566
0,3552
0,3175
0,3344
0,4461
0,5793
0,6394
5
0,7681
0,8152
0,7835
0,5718
0,4174
0,3067
0,3130
0,3131
0,3374
0,4522
0,6026
0,6790
6
0,7756
0,8298
0,7838
0,5737
0,4353
0,3216
0,3049
0,2972
0,3623
0,4788
0,6508
0,7068
7
0,8576
0,8543
0,7548
0,5679
0,4689
0,3771
0,3453
0,3202
0,3834
0,5426
0,7168
0,7742
8
0,8628
0,8156
0,7770
0,5930
0,5060
0,4451
0,3902
0,3630
0,4090
0,5384
0,6962
0,7710
9
0,8531
0,8598
0,8004
0,6193
0,5487
0,4919
0,4465
0,4195
0,4418
0,5642
0,7012
0,7983
10
0,8819
0,8935
0,8059
0,6425
0,5724
0,5230
0,5049
0,4544
0,4775
0,5829
0,7118
0,8092
11
0,8800
0,9043
0,8082
0,6359
0,5708
0,5299
0,5095
0,4757
0,4823
0,5911
0,7261
0,8311
12
0,8560
0,8693
0,7842
0,6176
0,5623
0,5143
0,5170
0,4706
0,4727
0,5745
0,7072
0,8154
13
0,8884
0,9067
0,8088
0,6378
0,5767
0,5453
0,5297
0,4983
0,4841
0,5919
0,7167
0,8369
14
1,0450
1,0601
0,9641
0,7546
0,7044
0,6652
0,6469
0,5974
0,5927
0,6933
0,8330
0,9905
15
1,1217
1,1215
0,9991
0,7973
0,7334
0,6992
0,6873
0,6319
0,6313
0,7521
0,9258
1,0885
16
1,1242
1,0626
0,9241
0,7259
0,6563
0,6186
0,6209
0,5634
0,5772
0,7067
0,9498
1,1195
17
1,2996
1,1245
0,9235
0,7057
0,6337
0,5801
0,5763
0,5392
0,5481
0,6838
1,0824
1,1991
18
1,3373
1,2878
1,0447
0,7397
0,6742
0,6128
0,5874
0,5503
0,5879
0,7798
1,1410
1,2415
19
1,3714
1,3668
1,2318
0,8057
0,7340
0,6404
0,6169
0,5875
0,6690
0,9927
1,1778
1,2627
20
1,4219
1,4106
1,3463
0,9603
0,7949
0,6707
0,6381
0,6442
0,8468
1,0936
1,2052
1,2650
21
1,3677
1,3332
1,3216
1,1767
0,9236
0,7044
0,6696
0,7786
0,8959
1,0443
1,1731
1,2333
22
1,3665
1,3271
1,3181
1,2107
1,0977
0,8938
0,8157
0,8292
0,8540
0,9895
1,1310
1,2014
23
1,2650
1,2661
1,2315
1,1106
1,0166
0,8877
0,8227
0,7680
0,7691
0,8995
1,0173
1,1271
24
1,0980
1,1115
1,0684
0,9056
0,7986
0,6738
0,6808
0,6155
0,6068
0,7373
0,8498
0,9655
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 158
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 2. (3/5)
Profil B
piątek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,9371
0,9254
0,9018
0,7391
0,6165
0,4978
0,4952
0,4546
0,4524
0,5781
0,6959
0,7696
2
0,8430
0,8342
0,8020
0,6511
0,5229
0,4037
0,3964
0,3807
0,3778
0,4982
0,6315
0,6737
3
0,8126
0,8154
0,7793
0,6152
0,4860
0,3704
0,3645
0,3401
0,3503
0,4634
0,5947
0,6217
4
0,8015
0,7943
0,7666
0,6014
0,4704
0,3568
0,3517
0,3212
0,3291
0,4388
0,5832
0,6120
5
0,7960
0,7988
0,7875
0,6087
0,4352
0,3039
0,3049
0,3187
0,3301
0,4496
0,6048
0,6539
6
0,8022
0,8083
0,7828
0,6266
0,4481
0,3286
0,2968
0,3071
0,3557
0,4802
0,6509
0,6844
7
0,8877
0,8412
0,7632
0,6118
0,4861
0,3961
0,3373
0,3247
0,3816
0,5343
0,7094
0,7513
8
0,8879
0,8229
0,7959
0,6541
0,5266
0,4602
0,3823
0,3629
0,4128
0,5471
0,6884
0,7546
9
0,8859
0,8597
0,8338
0,6937
0,5638
0,5139
0,4376
0,4255
0,4422
0,5712
0,7099
0,7954
10
0,9341
0,9116
0,8458
0,7071
0,5938
0,5327
0,4974
0,4577
0,4819
0,5789
0,7172
0,8241
11
0,9311
0,9093
0,8535
0,6945
0,5908
0,5376
0,5123
0,4797
0,4902
0,5908
0,7373
0,8549
12
0,9268
0,8994
0,8453
0,7004
0,5879
0,5217
0,5075
0,4636
0,4793
0,5862
0,7327
0,8666
13
0,9435
0,9236
0,8429
0,7119
0,6033
0,5564
0,5327
0,4819
0,4954
0,6149
0,7483
0,8931
14
1,1394
1,0764
1,0234
0,8690
0,7168
0,6976
0,6553
0,5744
0,6175
0,7008
0,8520
1,0954
15
1,2114
1,1693
1,0754
0,9132
0,7493
0,7254
0,7109
0,6115
0,6604
0,7532
0,9334
1,2190
16
1,2112
1,0926
0,9893
0,8044
0,6677
0,6392
0,6252
0,5493
0,5844
0,7077
0,9519
1,2301
17
1,3486
1,1213
0,9911
0,7787
0,6415
0,6040
0,5895
0,5244
0,5513
0,6803
1,0858
1,2732
18
1,3687
1,2586
1,0981
0,7943
0,6629
0,6356
0,6011
0,5294
0,5881
0,7884
1,1502
1,3186
19
1,3961
1,3216
1,2885
0,8629
0,7174
0,6632
0,5930
0,5514
0,6602
1,0050
1,1629
1,3324
20
1,4397
1,3614
1,3859
1,0156
0,7732
0,6884
0,6215
0,5724
0,8051
1,0914
1,1748
1,3111
21
1,3376
1,3077
1,3118
1,1918
0,8708
0,7515
0,6507
0,7169
0,8688
1,0395
1,1077
1,2481
22
1,3436
1,3012
1,2941
1,1986
1,0606
0,9174
0,7974
0,7745
0,8261
0,9678
1,0644
1,2095
23
1,2728
1,2761
1,2511
1,1391
1,0296
0,9262
0,8087
0,7127
0,7658
0,8857
1,0091
1,1714
24
1,1477
1,1443
1,1070
0,9663
0,8628
0,7556
0,6786
0,5962
0,6287
0,7543
0,8730
1,0480
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 159
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 2. (4/5)
Profil B
sobota
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,9757
0,9933
0,9327
0,7701
0,6550
0,5581
0,5137
0,4508
0,4848
0,5728
0,7358
0,8806
2
0,8712
0,8984
0,8560
0,6780
0,5500
0,4581
0,4224
0,3683
0,4108
0,4899
0,6558
0,7701
3
0,8312
0,8600
0,8407
0,6388
0,5083
0,4213
0,3787
0,3366
0,3709
0,4626
0,6177
0,7132
4
0,8209
0,8432
0,8008
0,6247
0,4969
0,4072
0,3656
0,3202
0,3503
0,4371
0,6027
0,6873
5
0,8282
0,8455
0,8193
0,6301
0,4555
0,3523
0,3287
0,3240
0,3607
0,4530
0,6181
0,7286
6
0,8332
0,8455
0,8047
0,6316
0,4604
0,3743
0,3300
0,3053
0,3952
0,4886
0,6541
0,7611
7
0,8712
0,8337
0,7635
0,5812
0,4612
0,3981
0,3613
0,3083
0,3567
0,4956
0,6660
0,7709
8
0,8584
0,8232
0,8365
0,6301
0,5158
0,4572
0,4208
0,3552
0,3992
0,4963
0,6560
0,7780
9
0,9191
0,9115
0,9512
0,7148
0,5981
0,5592
0,5064
0,4219
0,4810
0,5746
0,7238
0,8492
10
1,0173
1,0043
1,0399
0,7927
0,6695
0,6294
0,5819
0,4739
0,5573
0,6501
0,7937
0,9367
11
1,0802
1,0548
1,0851
0,8025
0,6861
0,6719
0,6071
0,5096
0,5974
0,6757
0,8494
0,9895
12
1,0789
1,0858
1,0751
0,7968
0,6833
0,6991
0,6219
0,5194
0,5955
0,6772
0,8559
1,0280
13
1,1077
1,0950
1,1025
0,8206
0,7342
0,7190
0,6617
0,5740
0,6526
0,7183
0,8681
1,0689
14
1,3123
1,3187
1,3307
1,0020
0,9116
0,9228
0,8209
0,7195
0,8229
0,8812
1,0571
1,2586
15
1,3921
1,3801
1,3660
1,0808
0,9630
0,9713
0,8777
0,7694
0,8720
0,9638
1,1900
1,3689
16
1,3502
1,2582
1,2389
0,9681
0,8480
0,8675
0,7754
0,7011
0,7852
0,8798
1,2082
1,4163
17
1,5499
1,3066
1,2050
0,9382
0,7934
0,7998
0,6921
0,6440
0,7177
0,8336
1,3524
1,4412
18
1,5864
1,4662
1,3015
0,9579
0,8184
0,8043
0,7043
0,6492
0,7182
0,9155
1,3589
1,4051
19
1,5761
1,5056
1,5056
1,0068
0,8478
0,8573
0,7506
0,6762
0,7986
1,1564
1,3324
1,3713
20
1,5807
1,5205
1,6108
1,1555
0,9152
0,8801
0,7667
0,7363
1,0051
1,2231
1,3759
1,3669
21
1,5016
1,4729
1,5140
1,3413
1,0206
0,9004
0,7987
0,8738
1,0493
1,1831
1,3157
1,3277
22
1,4894
1,4315
1,4496
1,3345
1,1993
1,0692
0,9257
0,8800
0,9817
1,0849
1,2314
1,2788
23
1,4175
1,4027
1,4405
1,2434
1,1995
1,0379
0,8859
0,8094
0,9083
1,0301
1,1450
1,2422
24
1,2626
1,2684
1,3102
1,0879
1,0069
0,8736
0,7660
0,6859
0,7634
0,8851
1,0013
1,1127
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 160
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 2. (5/5)
Profil B
niedziela
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,1143
1,1061
1,0894
0,9555
0,7582
0,6890
0,6117
0,5374
0,6111
0,7247
0,8051
0,9552
2
1,0052
0,9978
0,9245
0,8414
0,6314
0,5707
0,5072
0,4471
0,5115
0,6399
0,7177
0,8621
3
0,9487
0,9564
0,7508
0,7791
0,5798
0,5178
0,4483
0,4103
0,4550
0,5799
0,6719
0,7984
4
0,9227
0,9399
0,9245
0,7647
0,5713
0,4889
0,4321
0,3880
0,4266
0,5395
0,6464
0,7627
5
0,9191
0,9583
0,9346
0,7531
0,5480
0,4285
0,3879
0,3939
0,4354
0,5637
0,6698
0,7924
6
0,9240
0,9680
0,9603
0,7799
0,5462
0,4524
0,3846
0,3733
0,4688
0,5875
0,7043
0,7967
7
0,9613
0,9393
0,8774
0,7217
0,5856
0,4969
0,4312
0,3930
0,4529
0,6302
0,7251
0,8403
8
0,9398
0,9079
0,9179
0,7990
0,6480
0,5694
0,4976
0,4696
0,5099
0,6499
0,7466
0,8229
9
0,9776
1,0165
1,0174
0,9061
0,7656
0,6849
0,5824
0,5472
0,5880
0,7474
0,8430
0,8850
10
1,0745
1,1200
1,1061
0,9939
0,8263
0,7496
0,6529
0,5970
0,6741
0,8226
0,9229
0,9747
11
1,1410
1,1516
1,1039
0,9818
0,8382
0,7557
0,6801
0,6460
0,7292
0,8749
0,9573
1,0320
12
1,1254
1,1629
1,0961
0,9643
0,8335
0,7673
0,6915
0,6498
0,7347
0,8421
0,9607
1,0465
13
1,1882
1,1807
1,1372
0,9711
0,8395
0,7975
0,6973
0,6722
0,7404
0,8341
0,9840
1,0827
14
1,2611
1,2548
1,2242
1,0524
0,9264
0,8619
0,7813
0,7346
0,8218
0,9245
1,0607
1,1512
15
1,3042
1,2541
1,2184
1,0788
0,9148
0,8415
0,7802
0,7346
0,8159
0,9342
1,0862
1,1963
16
1,3297
1,1931
1,1357
0,9706
0,8387
0,7750
0,6931
0,6677
0,7289
0,8715
1,1127
1,2556
17
1,4900
1,2315
1,1181
0,9518
0,7973
0,7135
0,6460
0,6250
0,6736
0,8648
1,2683
1,3289
18
1,5362
1,4635
1,1909
0,9823
0,8229
0,7235
0,6547
0,6290
0,7042
0,9553
1,3329
1,3620
19
1,5745
1,5689
1,3876
1,0539
0,8756
0,7931
0,7022
0,6761
0,7873
1,1874
1,3525
1,3799
20
1,6209
1,6101
1,5549
1,2789
0,9561
0,8394
0,7546
0,7448
1,0356
1,2804
1,3563
1,3999
21
1,5528
1,5341
1,5699
1,4886
1,0713
0,8780
0,7818
0,8954
1,0663
1,2234
1,3128
1,3719
22
1,4961
1,4849
1,5158
1,4246
1,2250
1,0577
0,9342
0,8832
0,9987
1,1130
1,2142
1,2901
23
1,3908
1,3837
1,4147
1,2395
1,1389
1,0228
0,8989
0,8050
0,8686
1,0094
1,0852
1,1943
24
1,2057
1,2028
1,2153
0,9899
0,9002
0,7945
0,7362
0,6336
0,6908
0,8090
0,9083
1,0157
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 161
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 3. (1/5)
Profil C
poniedziałek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0000
1,0777
0,9186
0,4372
0,2540
0,2204
0,2071
0,1805
0,2166
0,4054
0,5768
0,7099
2
0,8898
1,0217
0,8523
0,3752
0,2044
0,1724
0,1612
0,1448
0,1754
0,3642
0,5125
0,6370
3
0,9039
0,9750
0,8376
0,3440
0,1721
0,1591
0,1419
0,1232
0,1690
0,3378
0,5104
0,6434
4
0,9160
0,9756
0,8113
0,3884
0,1831
0,1589
0,1455
0,1200
0,1586
0,3477
0,5031
0,6404
5
0,9062
0,9698
0,8573
0,3921
0,1666
0,1248
0,1140
0,1206
0,1504
0,3441
0,5310
0,6730
6
0,9180
0,9682
0,8139
0,3610
0,1570
0,1358
0,1198
0,1104
0,1720
0,3761
0,5688
0,7684
7
0,8659
0,8140
0,6859
0,3212
0,2049
0,1800
0,1531
0,1414
0,1814
0,3502
0,5129
0,7177
8
0,8414
0,7465
0,6657
0,3801
0,2550
0,2374
0,2056
0,1948
0,2374
0,3584
0,4992
0,6344
9
0,7062
0,6691
0,5713
0,3569
0,2173
0,2019
0,1744
0,1722
0,2036
0,3166
0,4203
0,5224
10
0,6906
0,6690
0,5820
0,3538
0,2156
0,2205
0,2004
0,1918
0,1941
0,3385
0,4071
0,5173
11
0,7200
0,6463
0,5919
0,3453
0,2410
0,2349
0,2354
0,2239
0,1930
0,3224
0,4171
0,5749
12
0,6699
0,6001
0,5742
0,3014
0,2314
0,2257
0,2163
0,2182
0,1917
0,3240
0,4103
0,5365
13
0,6768
0,6328
0,5744
0,3065
0,2339
0,2093
0,2006
0,1983
0,1830
0,3265
0,3860
0,5292
14
0,9046
0,8413
0,6740
0,3477
0,2611
0,2534
0,2459
0,2443
0,2151
0,3956
0,4696
0,6697
15
1,0136
1,0174
0,7100
0,3855
0,2711
0,2636
0,2552
0,2503
0,2380
0,4660
0,5962
0,8366
16
1,0016
0,9436
0,6819
0,3527
0,2598
0,2421
0,2556
0,2250
0,2279
0,4651
0,6344
0,8818
17
1,0904
0,8872
0,7113
0,3654
0,2676
0,2589
0,2385
0,2348
0,2383
0,4540
0,7015
0,8346
18
1,0390
0,9264
0,7902
0,3262
0,2445
0,2124
0,2333
0,2106
0,2248
0,4869
0,6934
0,8053
19
1,0026
0,9426
0,8439
0,3446
0,2456
0,2188
0,2248
0,2066
0,2578
0,5354
0,6702
0,7697
20
1,0092
0,9891
0,8774
0,4083
0,2719
0,2226
0,2328
0,2311
0,3396
0,5963
0,6843
0,7352
21
0,9553
1,0249
0,8423
0,5964
0,3388
0,2549
0,2555
0,2738
0,3586
0,5855
0,6682
0,7517
22
1,0149
1,0511
0,8392
0,6562
0,4193
0,3327
0,3022
0,2929
0,3553
0,5635
0,6671
0,7662
23
1,1362
1,1503
0,9124
0,6290
0,4127
0,3636
0,3064
0,2931
0,3323
0,5584
0,7114
0,8508
24
1,0201
1,0457
0,8826
0,4752
0,3145
0,2718
0,2517
0,2213
0,2715
0,5042
0,6510
0,7951
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 162
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 3. (2/5)
Profil C
wtorek/środa/czwartek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,8459
0,8958
0,7773
0,3815
0,2457
0,1975
0,1764
0,1585
0,1933
0,3703
0,5446
0,6441
2
0,7896
0,8324
0,7227
0,3231
0,1888
0,1559
0,1418
0,1272
0,1620
0,3263
0,5075
0,5875
3
0,8001
0,8346
0,7126
0,2974
0,1758
0,1309
0,1283
0,1075
0,1319
0,2996
0,4844
0,5818
4
0,7994
0,8455
0,7190
0,2985
0,1647
0,1341
0,1217
0,1103
0,1360
0,3034
0,4857
0,5737
5
0,8117
0,8670
0,7289
0,2960
0,1595
0,1145
0,1104
0,1087
0,1369
0,3056
0,4968
0,6208
6
0,8562
0,9394
0,7737
0,3072
0,1562
0,1245
0,1119
0,1063
0,1537
0,3220
0,5477
0,6853
7
0,8501
0,8647
0,6971
0,3192
0,2037
0,1698
0,1584
0,1472
0,1878
0,3402
0,5288
0,6630
8
0,8295
0,7592
0,7095
0,3651
0,2559
0,2333
0,2129
0,2030
0,2433
0,3632
0,4997
0,6113
9
0,6727
0,6513
0,6029
0,2996
0,2178
0,1979
0,1847
0,1682
0,2026
0,3033
0,4255
0,5200
10
0,6585
0,6528
0,5513
0,2974
0,2244
0,2107
0,2060
0,1907
0,2030
0,2983
0,4087
0,4989
11
0,6597
0,6617
0,5621
0,3085
0,2401
0,2289
0,2430
0,2085
0,2130
0,2975
0,4341
0,5197
12
0,6207
0,6084
0,4995
0,2818
0,2229
0,2137
0,2359
0,2093
0,2064
0,2751
0,4182
0,4892
13
0,6558
0,5975
0,4995
0,2704
0,2085
0,2022
0,2109
0,1954
0,1959
0,2611
0,4038
0,4953
14
0,8829
0,8003
0,6506
0,3311
0,2633
0,2550
0,2522
0,2393
0,2413
0,3612
0,5071
0,6341
15
0,9925
0,9478
0,7458
0,3627
0,2775
0,2607
0,2586
0,2539
0,2599
0,4318
0,6360
0,7965
16
0,8995
0,9141
0,6778
0,3349
0,2671
0,2464
0,2468
0,2312
0,2530
0,4332
0,6531
0,8104
17
0,9904
0,9656
0,7146
0,3392
0,2689
0,2464
0,2501
0,2214
0,2509
0,4349
0,7067
0,7790
18
0,9752
1,0106
0,7633
0,3305
0,2448
0,2351
0,2300
0,2102
0,2318
0,4343
0,7368
0,7708
19
0,9716
0,9719
0,8115
0,3530
0,2561
0,2320
0,2229
0,2062
0,2658
0,4971
0,6841
0,7274
20
0,9851
0,9661
0,8487
0,4290
0,2763
0,2403
0,2302
0,2325
0,3375
0,5310
0,6769
0,7046
21
0,9906
0,9509
0,8630
0,5378
0,3418
0,2638
0,2449
0,2874
0,3554
0,5261
0,6714
0,7179
22
1,0415
0,9898
0,8924
0,5662
0,4320
0,3427
0,3019
0,3158
0,3587
0,5439
0,6991
0,7311
23
1,1617
1,1159
0,9498
0,5800
0,4367
0,3846
0,3244
0,3192
0,3502
0,5394
0,7219
0,8263
24
1,0381
1,0372
0,8803
0,4818
0,3382
0,2764
0,2541
0,2436
0,2854
0,4725
0,6513
0,7752
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 163
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 3. (3/5)
Profil C
piątek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,9393
0,9216
0,7888
0,4101
0,2488
0,2107
0,1796
0,1625
0,1957
0,3932
0,5408
0,6332
2
0,8413
0,8533
0,7464
0,3565
0,1909
0,1572
0,1497
0,1269
0,1682
0,3328
0,5177
0,5725
3
0,8372
0,8495
0,7378
0,3309
0,1730
0,1357
0,1308
0,1142
0,1481
0,3117
0,5023
0,5511
4
0,8337
0,8510
0,7146
0,3368
0,1644
0,1377
0,1248
0,1097
0,1427
0,3092
0,4982
0,5480
5
0,8485
0,8193
0,7233
0,3496
0,1657
0,1162
0,1056
0,1085
0,1390
0,3124
0,4902
0,5912
6
0,8701
0,8492
0,7775
0,3539
0,1538
0,1329
0,1156
0,1063
0,1553
0,3167
0,5428
0,6584
7
0,8579
0,7824
0,7205
0,3426
0,1928
0,1918
0,1607
0,1377
0,1901
0,3522
0,5094
0,6146
8
0,8423
0,7331
0,7323
0,3991
0,2724
0,2325
0,2063
0,1940
0,2432
0,3646
0,5046
0,5683
9
0,7279
0,6849
0,6523
0,3486
0,2266
0,2044
0,1789
0,1661
0,2048
0,3069
0,4172
0,5037
10
0,7157
0,6921
0,6037
0,3540
0,2298
0,2141
0,2114
0,1898
0,2040
0,2800
0,3970
0,4997
11
0,7229
0,6727
0,6115
0,3556
0,2458
0,2347
0,2335
0,2182
0,2185
0,2847
0,3997
0,5293
12
0,6586
0,6248
0,5146
0,3296
0,2255
0,2311
0,2183
0,2112
0,2143
0,2675
0,4115
0,5437
13
0,6916
0,6247
0,5296
0,3389
0,2224
0,2245
0,2131
0,2071
0,2080
0,2669
0,3939
0,5319
14
0,9464
0,8257
0,7044
0,4474
0,2624
0,2728
0,2512
0,2305
0,2568
0,3596
0,4928
0,6637
15
1,0966
0,9870
0,8060
0,4583
0,2786
0,2898
0,2768
0,2470
0,2769
0,4466
0,6223
0,8658
16
1,0939
0,9950
0,6860
0,3969
0,2542
0,2685
0,2531
0,2160
0,2626
0,4411
0,6834
0,8574
17
1,1382
0,9734
0,7370
0,3816
0,2546
0,2854
0,2489
0,2221
0,2454
0,4439
0,7368
0,8256
18
1,0014
0,9904
0,8053
0,3639
0,2449
0,2428
0,2390
0,2061
0,2504
0,4314
0,7260
0,8253
19
0,9561
0,9194
0,8775
0,4035
0,2470
0,2408
0,2267
0,2000
0,2588
0,4719
0,6826
0,7958
20
0,9651
0,8459
0,9552
0,4855
0,2651
0,2446
0,2262
0,1990
0,3161
0,4883
0,6558
0,7330
21
0,9558
0,8458
0,9739
0,5993
0,3121
0,2793
0,2361
0,2504
0,3365
0,4793
0,6305
0,7523
22
0,9784
0,8981
0,9537
0,6182
0,3806
0,3380
0,2785
0,2759
0,3215
0,4865
0,6376
0,7152
23
1,0794
1,1146
0,9731
0,6235
0,4137
0,3836
0,3042
0,2801
0,3334
0,4938
0,7038
0,8172
24
1,0189
1,0777
0,9071
0,4941
0,3366
0,2876
0,2440
0,2199
0,2699
0,4682
0,6501
0,7960
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 164
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 3. (4/5)
Profil C
sobota
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,8861
0,9339
0,7839
0,4196
0,2595
0,2128
0,1857
0,1598
0,2034
0,3509
0,5560
0,7166
2
0,8390
0,8720
0,7556
0,3579
0,2083
0,1753
0,1514
0,1290
0,1608
0,3011
0,5051
0,6668
3
0,8391
0,8357
0,7466
0,3333
0,1858
0,1377
0,1411
0,1107
0,1426
0,2796
0,5014
0,6247
4
0,8243
0,8481
0,7280
0,3407
0,1726
0,1470
0,1270
0,1118
0,1343
0,2747
0,5063
0,6089
5
0,8753
0,8519
0,7442
0,3451
0,1693
0,1267
0,1155
0,1101
0,1449
0,2676
0,5159
0,6499
6
0,8941
0,9113
0,7716
0,3408
0,1580
0,1328
0,1139
0,1024
0,1608
0,2975
0,5356
0,7055
7
0,8848
0,7773
0,7160
0,3010
0,1773
0,1604
0,1429
0,1208
0,1568
0,2898
0,4700
0,6185
8
0,8500
0,7756
0,7856
0,3867
0,2437
0,2367
0,2174
0,1896
0,2470
0,3308
0,4659
0,5966
9
0,7710
0,7179
0,7715
0,3539
0,2369
0,2218
0,1956
0,1575
0,2171
0,2913
0,4219
0,5661
10
0,7788
0,7737
0,7572
0,3695
0,2768
0,2568
0,2308
0,1853
0,2554
0,3093
0,4475
0,6250
11
0,7783
0,8338
0,7721
0,3796
0,2958
0,2925
0,2537
0,2134
0,2892
0,3135
0,5099
0,6888
12
0,7488
0,7904
0,6732
0,3598
0,2827
0,2710
0,2548
0,2245
0,2650
0,3046
0,4871
0,6909
13
0,7713
0,7879
0,6567
0,3445
0,2763
0,2592
0,2350
0,2119
0,2578
0,3217
0,4675
0,6860
14
1,0084
0,9666
0,8485
0,4213
0,3131
0,3191
0,2814
0,2560
0,3106
0,4270
0,5953
0,7899
15
1,1847
1,0782
0,9416
0,4611
0,3393
0,3383
0,2974
0,2820
0,3399
0,4713
0,7845
1,0192
16
1,0338
0,9583
0,8826
0,4536
0,3310
0,3279
0,2880
0,2668
0,3317
0,4078
0,8748
1,0247
17
1,1095
0,9512
0,8437
0,4707
0,3070
0,3207
0,2675
0,2553
0,2941
0,4259
0,9034
0,9571
18
1,0760
1,0196
0,9064
0,4741
0,2867
0,3017
0,2591
0,2324
0,2824
0,4529
0,8588
0,8471
19
1,0683
1,0173
0,9601
0,4620
0,2969
0,2923
0,2547
0,2274
0,3132
0,5098
0,7494
0,7517
20
1,0979
1,0189
0,9454
0,5277
0,3040
0,2921
0,2550
0,2546
0,3816
0,5422
0,7468
0,7331
21
1,0412
1,0495
0,9640
0,5989
0,3578
0,2951
0,2773
0,2952
0,3820
0,5248
0,7474
0,7431
22
1,0434
1,0740
0,9937
0,6098
0,4294
0,3637
0,3130
0,2945
0,3610
0,5249
0,7302
0,7620
23
1,1770
1,2217
1,1157
0,6191
0,4682
0,3800
0,3291
0,2889
0,3738
0,5310
0,7759
0,8663
24
1,1021
1,1667
1,0526
0,5491
0,3661
0,3126
0,2765
0,2524
0,3068
0,4854
0,7153
0,8508
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 165
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 3. (5/5)
Profil C
niedziela
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0575
1,0802
0,8491
0,5146
0,2820
0,2503
0,2191
0,1800
0,2272
0,4056
0,5935
0,7503
2
0,9588
0,9795
0,7549
0,4634
0,2463
0,2027
0,1712
0,1514
0,1978
0,3510
0,5451
0,6930
3
0,9363
0,9684
0,6461
0,4074
0,2053
0,1752
0,1547
0,1387
0,1718
0,3430
0,5244
0,6752
4
0,9580
0,9800
0,7549
0,4479
0,2004
0,1817
0,1517
0,1282
0,1720
0,3178
0,5342
0,6620
5
0,9670
0,9712
0,7544
0,4241
0,1892
0,1558
0,1368
0,1259
0,1631
0,3273
0,5351
0,6956
6
0,9766
1,0160
0,7963
0,4291
0,1820
0,1617
0,1304
0,1196
0,1802
0,3450
0,5919
0,7385
7
0,9326
0,8779
0,7025
0,4111
0,2315
0,2273
0,1898
0,1670
0,2197
0,3717
0,5422
0,7155
8
0,8991
0,8954
0,7567
0,4822
0,3121
0,2973
0,2663
0,2337
0,2800
0,3805
0,5731
0,6771
9
0,8002
0,9250
0,7313
0,4798
0,3195
0,2952
0,2366
0,2131
0,2639
0,4048
0,5569
0,6257
10
0,8208
0,9282
0,7633
0,4925
0,3457
0,3191
0,2696
0,2406
0,3187
0,4558
0,5703
0,6617
11
0,9211
1,0005
0,7826
0,5064
0,3548
0,3326
0,2994
0,2714
0,3436
0,4682
0,5806
0,7541
12
0,9283
1,0241
0,7359
0,5153
0,3493
0,3425
0,2937
0,2703
0,3534
0,4497
0,5774
0,7209
13
0,9514
1,0101
0,7497
0,4943
0,3231
0,3062
0,2626
0,2608
0,3023
0,4137
0,5862
0,7292
14
1,1711
1,0969
0,8516
0,5283
0,3645
0,3519
0,3058
0,3063
0,3664
0,5042
0,6668
0,8354
15
1,2957
1,1820
0,8789
0,5645
0,3561
0,3481
0,3140
0,2890
0,3583
0,5857
0,8014
1,0005
16
1,2045
1,0223
0,8092
0,5682
0,3498
0,3375
0,2934
0,2726
0,3275
0,5382
0,8365
0,9700
17
1,2614
0,9921
0,7523
0,5457
0,3466
0,3198
0,2917
0,2683
0,3117
0,4946
0,8646
0,9183
18
1,2064
1,0854
0,7421
0,5044
0,3266
0,2931
0,2530
0,2404
0,2916
0,5130
0,8582
0,9149
19
1,1323
1,1327
0,8366
0,4643
0,3221
0,2841
0,2590
0,2492
0,3355
0,5832
0,8103
0,8833
20
1,1740
1,2393
0,9673
0,5658
0,3457
0,3100
0,2721
0,2774
0,4247
0,6247
0,7860
0,8977
21
1,1721
1,1964
1,0445
0,7094
0,4034
0,3434
0,2834
0,3334
0,4390
0,6058
0,7731
0,8844
22
1,1951
1,2250
1,0600
0,7198
0,4641
0,4182
0,3509
0,3377
0,4302
0,6054
0,7566
0,8658
23
1,2826
1,3264
1,0755
0,6839
0,4728
0,4281
0,3621
0,3343
0,4115
0,6035
0,7837
0,9035
24
1,1562
1,2544
0,9285
0,5329
0,3616
0,3391
0,2727
0,2590
0,2975
0,5004
0,6810
0,8241
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 166
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 4. (1/5)
Profil D
poniedziałek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0000
1,0363
0,8413
0,4515
0,2514
0,2137
0,2123
0,1976
0,2007
0,4134
0,7397
1,0559
2
0,8855
0,9134
0,7081
0,3519
0,1917
0,1709
0,1437
0,1340
0,1202
0,3405
0,6875
0,9868
3
0,6957
0,6778
0,5595
0,2715
0,1498
0,1637
0,1044
0,0960
0,1059
0,2714
0,5803
0,8384
4
0,5412
0,5152
0,4309
0,2343
0,1220
0,0826
0,0855
0,0758
0,0972
0,2535
0,4800
0,6790
5
0,4898
0,4654
0,3777
0,2233
0,1080
0,0829
0,0751
0,0712
0,0843
0,1791
0,3587
0,5008
6
0,4813
0,4553
0,3639
0,2152
0,1094
0,1371
0,1240
0,0812
0,1175
0,2502
0,4383
0,5016
7
0,4091
0,3858
0,3177
0,1950
0,1136
0,1167
0,0904
0,0630
0,0869
0,2117
0,3646
0,3937
8
0,3771
0,3342
0,3543
0,2206
0,1522
0,1133
0,0809
0,0793
0,1103
0,2137
0,3756
0,4242
9
0,3631
0,3279
0,3150
0,2224
0,1652
0,1389
0,1110
0,1199
0,1336
0,2609
0,3316
0,3987
10
0,3922
0,3869
0,3123
0,2398
0,1967
0,1567
0,1495
0,1410
0,1543
0,2390
0,3201
0,4348
11
0,4056
0,4013
0,3492
0,2617
0,2695
0,1665
0,1783
0,1802
0,1850
0,2191
0,2900
0,4007
12
0,4148
0,4025
0,4117
0,2721
0,2623
0,1798
0,1717
0,1716
0,1873
0,2030
0,3116
0,3848
13
0,4426
0,4048
0,4281
0,3008
0,2640
0,1931
0,1831
0,1837
0,1970
0,2236
0,3240
0,4187
14
0,8729
0,8668
0,7198
0,3758
0,3225
0,2413
0,2361
0,1990
0,2292
0,2975
0,4974
0,7688
15
0,9177
0,9702
0,7852
0,4635
0,3408
0,2664
0,2612
0,2138
0,2704
0,3335
0,5769
0,8622
16
0,5698
0,6066
0,4703
0,3875
0,3042
0,2147
0,2278
0,1892
0,2253
0,2594
0,5860
0,7575
17
0,5315
0,5004
0,3679
0,3193
0,2655
0,1989
0,2087
0,1844
0,1935
0,2396
0,5348
0,7022
18
0,5092
0,4863
0,4096
0,2734
0,2612
0,1893
0,1826
0,1686
0,1740
0,2688
0,4178
0,5312
19
0,4934
0,5078
0,4478
0,2327
0,2157
0,1821
0,1802
0,1621
0,1925
0,4118
0,4663
0,4865
20
0,5061
0,4800
0,4262
0,2548
0,2080
0,1606
0,1646
0,1450
0,2216
0,4071
0,4532
0,4463
21
0,5163
0,5599
0,4256
0,2997
0,2095
0,1859
0,1835
0,1708
0,2391
0,4262
0,4364
0,4797
22
0,5408
0,5388
0,4633
0,3297
0,2632
0,2159
0,2166
0,1996
0,2772
0,5510
0,6076
0,6927
23
0,9858
0,9215
0,7572
0,3886
0,3397
0,4130
0,3426
0,3014
0,4029
0,6429
0,7166
0,9345
24
1,0249
0,9765
0,8254
0,4499
0,3072
0,3789
0,2504
0,2860
0,3439
0,5687
0,7243
0,9685
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 167
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 4. (2/5)
Profil D
wtorek/środa/czwartek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,8708
0,9168
0,7443
0,3712
0,2412
0,2211
0,1776
0,1724
0,1932
0,4156
0,7172
0,9673
2
0,7477
0,7974
0,6563
0,3054
0,1763
0,1515
0,1248
0,1137
0,1236
0,3579
0,6631
0,9146
3
0,6233
0,6487
0,5074
0,2424
0,1430
0,1145
0,0977
0,0839
0,1013
0,2630
0,5486
0,7993
4
0,4815
0,4828
0,3816
0,1837
0,1078
0,1158
0,0826
0,0807
0,0905
0,2202
0,4359
0,6916
5
0,4255
0,4147
0,3335
0,1701
0,0971
0,0892
0,0754
0,0740
0,0890
0,2087
0,3740
0,4788
6
0,4385
0,3973
0,3521
0,1736
0,1003
0,1239
0,1325
0,0884
0,1050
0,2367
0,4086
0,4750
7
0,3753
0,3370
0,3323
0,2050
0,1239
0,1401
0,0989
0,0673
0,0897
0,2345
0,3967
0,4211
8
0,3501
0,3012
0,3125
0,2323
0,1773
0,1178
0,0931
0,0788
0,1166
0,2190
0,3615
0,4809
9
0,3450
0,3279
0,3001
0,2205
0,1901
0,1366
0,1280
0,1177
0,1381
0,2463
0,3496
0,4626
10
0,3730
0,3799
0,3504
0,2575
0,1970
0,1662
0,1544
0,1391
0,1526
0,2324
0,3678
0,4858
11
0,4329
0,4298
0,3757
0,3165
0,2656
0,1824
0,1815
0,1737
0,1812
0,2582
0,3072
0,4161
12
0,4413
0,4355
0,4088
0,3130
0,2563
0,1848
0,1859
0,1794
0,1835
0,2620
0,3094
0,4291
13
0,4540
0,4214
0,4157
0,3135
0,2594
0,1763
0,1846
0,1776
0,1885
0,2463
0,3243
0,4244
14
0,8874
0,8831
0,7120
0,3829
0,3253
0,2233
0,2231
0,2128
0,2436
0,3185
0,4843
0,7665
15
0,9505
0,9383
0,7784
0,4704
0,3720
0,2469
0,2390
0,2101
0,2683
0,3885
0,5586
0,8291
16
0,5777
0,5531
0,5050
0,3899
0,3095
0,1883
0,2131
0,1795
0,2083
0,3246
0,5354
0,7597
17
0,5475
0,4690
0,4068
0,3002
0,2711
0,1747
0,2026
0,1645
0,1810
0,2369
0,5185
0,7416
18
0,4961
0,4551
0,4366
0,2773
0,2639
0,1788
0,1844
0,1590
0,1808
0,2747
0,4341
0,4850
19
0,4956
0,4953
0,4762
0,2331
0,2229
0,1900
0,1857
0,1614
0,1861
0,3524
0,4669
0,5050
20
0,5166
0,5067
0,4346
0,2543
0,2009
0,1771
0,1610
0,1473
0,2009
0,3734
0,4820
0,5132
21
0,5364
0,4957
0,4790
0,3235
0,2351
0,1789
0,1685
0,1810
0,2440
0,4008
0,4435
0,5028
22
0,5455
0,5153
0,4731
0,3544
0,2995
0,2385
0,2305
0,2103
0,2730
0,4375
0,5772
0,6698
23
1,0064
0,9073
0,7620
0,4211
0,4096
0,4097
0,3434
0,2873
0,3323
0,5133
0,7575
0,9399
24
1,0490
0,9987
0,8386
0,4538
0,3740
0,3857
0,2939
0,2756
0,3105
0,4874
0,7485
0,9771
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 168
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 4. (3/5)
Profil D
piątek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,8948
0,8722
0,7587
0,3971
0,2598
0,2524
0,1643
0,1508
0,2008
0,4437
0,7440
1,0638
2
0,7490
0,7635
0,6381
0,3507
0,1947
0,1449
0,1257
0,0924
0,1447
0,3251
0,6669
1,0033
3
0,5694
0,5761
0,4652
0,3145
0,1559
0,1245
0,0952
0,0689
0,1024
0,2221
0,5921
0,9025
4
0,4406
0,4604
0,3967
0,2275
0,1296
0,1190
0,0795
0,0606
0,1087
0,2081
0,4763
0,7693
5
0,3714
0,4023
0,3526
0,1916
0,1061
0,0988
0,0708
0,0682
0,0921
0,1694
0,4241
0,5025
6
0,4041
0,4070
0,3589
0,1884
0,1037
0,1209
0,1112
0,1073
0,1019
0,1868
0,4408
0,5276
7
0,3710
0,3708
0,3249
0,2235
0,1215
0,1148
0,1238
0,0736
0,1009
0,2370
0,3868
0,4292
8
0,3387
0,3195
0,3198
0,2712
0,1709
0,1265
0,1069
0,0764
0,1154
0,2544
0,3556
0,5454
9
0,3419
0,3402
0,3169
0,2372
0,1686
0,1199
0,1359
0,1197
0,1360
0,2692
0,3370
0,5071
10
0,3994
0,3668
0,3805
0,2833
0,1876
0,1585
0,1603
0,1316
0,1599
0,2778
0,3293
0,5466
11
0,4362
0,4006
0,4143
0,2998
0,2609
0,1734
0,1715
0,1531
0,1771
0,2668
0,3187
0,3943
12
0,4471
0,4196
0,4209
0,3030
0,2579
0,1874
0,1744
0,1773
0,1815
0,2780
0,3137
0,4157
13
0,5067
0,4397
0,4274
0,2893
0,2581
0,1873
0,1766
0,1812
0,1853
0,2823
0,3228
0,4274
14
0,9828
0,9452
0,7709
0,4029
0,3088
0,2348
0,2494
0,1935
0,2573
0,3512
0,4640
0,7619
15
1,0506
0,9760
0,8589
0,5051
0,3453
0,2437
0,2438
0,2116
0,2748
0,4134
0,4911
0,7641
16
0,6082
0,5819
0,5545
0,4101
0,3066
0,2028
0,2070
0,1880
0,2181
0,3306
0,5051
0,9249
17
0,5479
0,4800
0,4350
0,3173
0,2643
0,2052
0,2030
0,1736
0,1870
0,3328
0,4809
0,9357
18
0,4802
0,4773
0,4510
0,2704
0,2351
0,1962
0,1912
0,1748
0,1793
0,3381
0,3754
0,5929
19
0,4631
0,4974
0,4890
0,2294
0,2049
0,1806
0,1793
0,1589
0,1860
0,3712
0,4385
0,5726
20
0,4531
0,4714
0,4955
0,2453
0,1934
0,1700
0,1566
0,1330
0,2253
0,3333
0,4529
0,6535
21
0,5113
0,4938
0,5106
0,3090
0,2375
0,2030
0,1471
0,1606
0,2414
0,3639
0,4697
0,5547
22
0,5169
0,5244
0,4868
0,3367
0,2898
0,2740
0,2081
0,1899
0,2305
0,4169
0,5799
0,7536
23
1,0063
0,8907
0,7661
0,4291
0,3686
0,4072
0,2830
0,2768
0,3319
0,5028
0,7571
0,9834
24
1,0670
0,9894
0,8719
0,4925
0,3547
0,3817
0,2401
0,2625
0,3115
0,4798
0,8081
1,0362
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 169
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 4. (4/5)
Profil D
sobota
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,9259
0,8898
0,7718
0,4431
0,2715
0,2195
0,1672
0,1587
0,1919
0,3908
0,7563
1,0684
2
0,8110
0,8104
0,6863
0,3510
0,1997
0,1592
0,1241
0,1055
0,1321
0,3145
0,6875
0,9959
3
0,6323
0,6109
0,5467
0,3165
0,1822
0,1085
0,0969
0,0891
0,1005
0,2154
0,5849
0,8007
4
0,4883
0,4812
0,4075
0,2452
0,1486
0,0994
0,0828
0,0761
0,0914
0,2575
0,4868
0,6438
5
0,4289
0,4323
0,3595
0,2203
0,1490
0,1071
0,0811
0,0795
0,0772
0,1744
0,4491
0,4587
6
0,4327
0,4208
0,3740
0,2130
0,1450
0,1007
0,1227
0,0774
0,0883
0,2043
0,4264
0,4706
7
0,3710
0,3534
0,3002
0,2322
0,1349
0,1149
0,1187
0,0681
0,0788
0,1621
0,3525
0,4370
8
0,3025
0,3082
0,3092
0,2451
0,1520
0,1232
0,0967
0,0739
0,0914
0,1365
0,3081
0,4809
9
0,3286
0,3424
0,3216
0,2605
0,1974
0,1335
0,1234
0,1044
0,1552
0,1583
0,2959
0,4733
10
0,3803
0,4043
0,3578
0,3260
0,2430
0,1867
0,1634
0,1378
0,1840
0,2086
0,3689
0,5805
11
0,4690
0,4310
0,3531
0,3661
0,2954
0,2084
0,1887
0,1664
0,2004
0,2314
0,4283
0,5088
12
0,5412
0,4553
0,3893
0,3210
0,2825
0,2336
0,2032
0,1754
0,2364
0,2593
0,4143
0,5459
13
0,5134
0,4369
0,4025
0,3170
0,2911
0,2250
0,1985
0,1821
0,2123
0,2700
0,4064
0,5521
14
1,0154
0,9924
0,8175
0,4250
0,2987
0,2822
0,2628
0,1966
0,2892
0,3496
0,6518
0,9601
15
1,0435
1,0817
0,9290
0,4913
0,3172
0,3240
0,2435
0,2281
0,3183
0,3852
0,7425
1,0455
16
0,5959
0,6189
0,5513
0,3777
0,2495
0,2487
0,1771
0,1701
0,2370
0,2878
0,6811
0,8738
17
0,5653
0,5216
0,3993
0,2728
0,1983
0,2108
0,1895
0,1512
0,1676
0,2148
0,6209
0,7439
18
0,5276
0,5514
0,3875
0,2417
0,2203
0,2184
0,1690
0,1400
0,1753
0,2490
0,4856
0,4647
19
0,5457
0,5607
0,4242
0,2780
0,2388
0,2212
0,1634
0,1441
0,2230
0,2917
0,4648
0,5037
20
0,6430
0,5840
0,4665
0,3000
0,2417
0,2231
0,1709
0,1590
0,2402
0,3302
0,4315
0,5026
21
0,6221
0,6068
0,5015
0,3826
0,2493
0,2484
0,1779
0,2004
0,2493
0,3427
0,4222
0,4937
22
0,6274
0,6585
0,5154
0,3696
0,2792
0,2997
0,2042
0,2067
0,2628
0,4897
0,5480
0,6348
23
1,1123
1,0633
0,8038
0,4455
0,3362
0,4198
0,3184
0,2653
0,3577
0,4701
0,7808
0,9581
24
1,1390
1,1185
0,9491
0,5255
0,3500
0,4641
0,2938
0,2480
0,3544
0,4361
0,7637
1,0284
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 170
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 4. (5/5)
Profil D
niedziela
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,9905
1,0646
0,8375
0,5134
0,2752
0,2987
0,1985
0,1816
0,2383
0,4247
0,7029
1,0910
2
0,8604
0,9487
0,4328
0,4050
0,1952
0,1687
0,1558
0,1066
0,1523
0,3392
0,6368
0,9960
3
0,6700
0,7053
0,4847
0,3466
0,1721
0,1512
0,1276
0,0874
0,1165
0,2915
0,5400
0,8297
4
0,5522
0,5394
0,4328
0,2740
0,1300
0,1540
0,0985
0,0755
0,1054
0,2212
0,4528
0,6989
5
0,4952
0,4569
0,3746
0,2657
0,1239
0,1197
0,0891
0,0815
0,1007
0,1910
0,3543
0,4426
6
0,5268
0,4954
0,3922
0,2720
0,1280
0,1092
0,1046
0,0776
0,1090
0,2504
0,4244
0,5252
7
0,4365
0,4050
0,3098
0,2883
0,1334
0,1610
0,1053
0,0877
0,0951
0,1826
0,4145
0,4455
8
0,3894
0,3446
0,3032
0,2941
0,1607
0,1568
0,1057
0,0867
0,0935
0,1560
0,3778
0,5458
9
0,3706
0,3594
0,3073
0,2641
0,1458
0,1221
0,1545
0,1249
0,1287
0,1728
0,3782
0,4786
10
0,3998
0,3971
0,3928
0,2690
0,1655
0,1380
0,1451
0,1423
0,1543
0,1869
0,4049
0,4845
11
0,4563
0,4028
0,3935
0,3495
0,1828
0,1773
0,1612
0,1727
0,2181
0,2652
0,3761
0,4149
12
0,5112
0,4224
0,4167
0,3442
0,2265
0,2201
0,1915
0,2045
0,2066
0,2929
0,3711
0,4707
13
0,5603
0,4802
0,4347
0,3593
0,2727
0,2674
0,1773
0,2099
0,2334
0,3353
0,4314
0,5602
14
1,0892
1,0543
0,7869
0,4457
0,3461
0,3244
0,2162
0,2234
0,2894
0,4033
0,6923
1,0007
15
1,2432
1,1298
0,8689
0,5659
0,4228
0,3920
0,2636
0,2243
0,3314
0,4845
0,7741
1,0969
16
0,7451
0,6268
0,5076
0,4469
0,3023
0,2611
0,1994
0,1880
0,2577
0,3822
0,6576
0,9442
17
0,6754
0,5098
0,3255
0,2406
0,2320
0,1865
0,1551
0,1699
0,2229
0,3218
0,5505
0,8107
18
0,5918
0,4635
0,2788
0,2155
0,2351
0,1759
0,1553
0,1547
0,1941
0,3134
0,4215
0,5047
19
0,5491
0,4628
0,3404
0,2105
0,2376
0,2239
0,1648
0,1490
0,2041
0,3515
0,4212
0,5094
20
0,5752
0,4806
0,4201
0,2371
0,2504
0,1927
0,1676
0,1767
0,2782
0,3717
0,4196
0,4825
21
0,5609
0,4716
0,4578
0,3321
0,2912
0,2122
0,1815
0,2337
0,2940
0,3485
0,4421
0,4788
22
0,5519
0,5183
0,4743
0,3360
0,3277
0,2562
0,2363
0,2574
0,3205
0,4715
0,6204
0,6292
23
1,0962
0,9953
0,7645
0,4392
0,3639
0,3830
0,3744
0,3063
0,3767
0,4830
0,7365
1,0085
24
1,1430
1,1268
0,8720
0,5221
0,3477
0,3992
0,3287
0,3044
0,3506
0,4141
0,7375
1,0554
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 171
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 5. (1/5)
Profil E
poniedziałek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0000
0,9797
0,9146
0,7775
0,8856
0,9329
0,9852
0,9606
0,8618
0,8092
0,8670
1,0302
2
0,9423
0,9273
0,8636
0,7355
0,8316
0,8678
0,9323
0,9205
0,8097
0,7612
0,8319
0,9761
3
0,9163
0,9073
0,8401
0,7131
0,8032
0,8455
0,9114
0,8992
0,7895
0,7441
0,8073
0,9454
4
0,9037
0,8960
0,8306
0,7137
0,7877
0,8288
0,8899
0,8789
0,7733
0,7296
0,7939
0,9377
5
0,9121
0,8995
0,8249
0,7042
0,7608
0,7432
0,8030
0,8846
0,7764
0,7340
0,7954
0,9388
6
0,9851
0,9809
0,8976
0,7513
0,7609
0,8036
0,8304
0,8950
0,8502
0,8100
0,8798
1,0189
7
1,1476
1,0972
0,9934
0,8008
0,8586
0,9287
0,9041
0,9316
0,8981
0,9645
1,0294
1,1933
8
1,3296
1,2528
1,1754
0,9153
0,9720
1,0609
1,0238
1,0465
0,9898
1,0489
1,1648
1,3784
9
1,6811
1,6431
1,4929
1,1035
1,1954
1,2986
1,2845
1,2663
1,1854
1,2590
1,4155
1,7065
10
1,9894
1,9804
1,8128
1,3570
1,4743
1,5814
1,5959
1,5783
1,4703
1,5525
1,7560
2,0703
11
2,2160
2,1827
2,0235
1,4968
1,6585
1,7828
1,8342
1,7735
1,6804
1,7430
1,9853
2,3712
12
2,3941
2,3652
2,1105
1,5428
1,7294
1,8393
1,8877
1,8395
1,7405
1,8228
2,1026
2,5260
13
2,4282
2,3942
2,1335
1,5626
1,7398
1,8640
1,8841
1,8892
1,7706
1,8374
2,1482
2,5493
14
2,4775
2,3945
2,1372
1,6094
1,8140
1,9197
1,9368
1,9521
1,8318
1,8568
2,1895
2,5916
15
2,4700
2,4000
2,1665
1,6413
1,8731
1,9536
1,9799
1,9979
1,8828
1,8676
2,1839
2,5694
16
2,5084
2,4052
2,1841
1,6223
1,8578
1,9555
2,0082
1,9732
1,8969
1,8676
2,2575
2,6669
17
2,6193
2,4427
2,1748
1,5943
1,8213
1,9544
1,9598
1,9350
1,8363
1,8926
2,4024
2,7195
18
2,3568
2,3184
1,9944
1,4163
1,6357
1,7016
1,7353
1,7211
1,6814
1,7342
2,1225
2,4903
19
2,0663
2,0104
1,7769
1,2281
1,3831
1,4332
1,4889
1,4938
1,4765
1,5796
1,8500
2,1422
20
1,7621
1,7272
1,5658
1,1882
1,2982
1,3479
1,3860
1,4088
1,4484
1,4282
1,6454
1,8889
21
1,5417
1,5252
1,4032
1,2087
1,2942
1,2837
1,3225
1,4060
1,3601
1,2903
1,4549
1,6510
22
1,3901
1,3579
1,2356
1,1343
1,2295
1,2400
1,2894
1,3073
1,2429
1,1391
1,3078
1,4951
23
1,2369
1,2082
1,1009
0,9841
1,0874
1,0760
1,1230
1,1409
1,0248
0,9855
1,1503
1,3461
24
1,1040
1,0746
0,9782
0,8557
0,9784
0,9695
1,0368
1,0019
0,9016
0,8818
0,9915
1,2130
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 172
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 5. (2/5)
Profil E
wtorek/środa/czwartek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0468
1,0211
0,9455
0,7883
0,8548
0,9146
0,9626
0,9421
0,8343
0,7775
0,8769
1,0853
2
0,9930
0,9708
0,9012
0,7446
0,8087
0,8533
0,9066
0,8962
0,7955
0,7304
0,8320
1,0200
3
0,9447
0,9282
0,8566
0,7037
0,7680
0,8357
0,8844
0,8711
0,7783
0,7277
0,8127
0,9902
4
0,9366
0,9115
0,8378
0,6839
0,7493
0,8151
0,8721
0,8620
0,7636
0,7063
0,7974
0,9684
5
0,9452
0,9114
0,8430
0,6949
0,7117
0,7252
0,8086
0,8646
0,7729
0,7060
0,7930
0,9688
6
1,0154
0,9879
0,9157
0,7538
0,7363
0,7869
0,8292
0,8833
0,8490
0,7833
0,8726
1,0380
7
1,1794
1,1434
1,0201
0,8380
0,8410
0,9189
0,9381
0,9499
0,9250
0,9578
1,0635
1,2350
8
1,3732
1,3002
1,1760
0,9701
0,9820
1,0522
1,0757
1,0822
1,0008
1,0677
1,1886
1,4124
9
1,6988
1,6505
1,4998
1,1719
1,1785
1,2994
1,3262
1,3152
1,2167
1,2661
1,4148
1,7319
10
2,0454
2,0129
1,8203
1,4803
1,4670
1,5991
1,6583
1,6380
1,4975
1,5793
1,7690
2,1130
11
2,2601
2,2270
2,0018
1,6712
1,6672
1,8105
1,8824
1,8630
1,6978
1,7919
1,9938
2,3152
12
2,4142
2,3929
2,1349
1,7213
1,7322
1,8727
1,9460
1,9367
1,7681
1,8334
2,1184
2,4516
13
2,4524
2,4414
2,1767
1,7497
1,7734
1,8967
1,9625
1,9589
1,7820
1,8789
2,1687
2,5405
14
2,5000
2,4311
2,1878
1,7988
1,8225
1,9667
2,0365
2,0217
1,8537
1,9037
2,2234
2,5590
15
2,5059
2,4284
2,1881
1,8452
1,8609
2,0082
2,0876
2,0717
1,8926
1,9116
2,2580
2,5582
16
2,5723
2,4315
2,1729
1,8380
1,8608
2,0134
2,1143
2,0524
1,8897
1,9084
2,3272
2,6041
17
2,6977
2,4984
2,1894
1,7857
1,8212
1,9767
2,0519
2,0231
1,8715
1,8856
2,4549
2,6588
18
2,4035
2,2999
2,0082
1,5730
1,6152
1,7415
1,7961
1,7931
1,6582
1,7166
2,1612
2,3870
19
2,1115
2,0099
1,8021
1,3258
1,3759
1,4720
1,5265
1,5426
1,4462
1,5672
1,8768
2,0739
20
1,7749
1,7458
1,6116
1,2924
1,2819
1,3756
1,4072
1,4425
1,4255
1,4428
1,7006
1,8621
21
1,5750
1,5265
1,4284
1,2941
1,2580
1,3179
1,3489
1,4457
1,3668
1,3055
1,4834
1,6513
22
1,4180
1,3928
1,2853
1,1684
1,2002
1,2779
1,3208
1,3630
1,2394
1,1468
1,3102
1,5031
23
1,2854
1,2516
1,1414
1,0067
1,0375
1,1236
1,1644
1,1792
1,0521
1,0001
1,1679
1,3438
24
1,1317
1,0971
1,0262
0,8703
0,9349
1,0026
1,0616
1,0432
0,9079
0,8801
1,0284
1,2066
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 173
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 5. (3/5)
Profil E
piątek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0564
1,0334
0,9648
0,8198
0,8636
0,9157
0,9623
0,9740
0,8268
0,7782
0,9089
1,1430
2
1,0001
0,9768
0,8894
0,7859
0,8270
0,8655
0,9033
0,9275
0,7806
0,7221
0,8468
1,0511
3
0,9524
0,9397
0,8684
0,7344
0,7888
0,8440
0,8925
0,9017
0,7647
0,7107
0,8290
1,0066
4
0,9477
0,9155
0,8465
0,7226
0,7695
0,8267
0,8700
0,8809
0,7464
0,6974
0,8073
1,0008
5
0,9573
0,9165
0,8518
0,7332
0,7243
0,7395
0,8042
0,8873
0,7532
0,7000
0,7966
1,0079
6
1,0331
1,0008
0,9241
0,8016
0,7507
0,8291
0,8336
0,9104
0,8316
0,7984
0,8777
1,0803
7
1,2074
1,1422
1,0347
0,8925
0,8477
0,9714
0,9415
0,9632
0,9273
0,9667
1,0395
1,2528
8
1,3798
1,2951
1,1928
1,0397
0,9840
1,1223
1,1137
1,0990
1,0205
1,0762
1,1802
1,4675
9
1,7757
1,6379
1,5448
1,2441
1,1979
1,3644
1,3522
1,3448
1,2285
1,2506
1,4228
1,7227
10
2,1063
1,9908
1,8610
1,4981
1,4903
1,6602
1,6837
1,6415
1,5080
1,5291
1,7668
2,1172
11
2,2783
2,2204
2,0822
1,6836
1,6961
1,8870
1,9056
1,8747
1,7229
1,7602
1,9698
2,3866
12
2,4634
2,3730
2,2195
1,7410
1,7550
1,9398
1,9773
1,9229
1,7957
1,8339
2,1291
2,5148
13
2,5286
2,4365
2,2122
1,7661
1,7581
1,9553
2,0151
1,9530
1,8365
1,8548
2,2045
2,5520
14
2,5558
2,4316
2,2578
1,8224
1,8330
2,0483
2,0736
2,0240
1,9176
1,8903
2,2365
2,5814
15
2,5529
2,4312
2,2584
1,8459
1,8775
2,0926
2,1586
2,0568
1,9362
1,9017
2,2455
2,4684
16
2,6608
2,4541
2,2800
1,8351
1,8954
2,0947
2,1512
2,0401
1,9368
1,9049
2,2766
2,3799
17
2,7181
2,5057
2,3121
1,7585
1,8553
2,0255
2,1144
1,9978
1,9105
1,8918
2,4407
2,3850
18
2,3949
2,2481
2,0835
1,5255
1,6325
1,7729
1,8294
1,7400
1,6783
1,7707
2,1544
2,1494
19
2,1085
1,9459
1,8397
1,2990
1,3943
1,4890
1,5437
1,5040
1,4579
1,5728
1,8419
1,9186
20
1,8184
1,6648
1,5524
1,2555
1,2653
1,3793
1,3999
1,4007
1,4258
1,4455
1,6308
1,7333
21
1,5813
1,4604
1,4143
1,2348
1,2530
1,3389
1,3478
1,4110
1,3668
1,3096
1,4434
1,5562
22
1,4113
1,3179
1,2671
1,1356
1,1875
1,2897
1,3211
1,3633
1,2334
1,1467
1,2688
1,4294
23
1,2736
1,1958
1,1567
1,0087
1,0766
1,1460
1,1636
1,1882
1,0599
1,0009
1,1361
1,3187
24
1,1475
1,0849
1,0353
0,9048
0,9669
1,0403
1,0743
1,0343
0,9513
0,8856
1,0196
1,2496
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 174
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 5. (4/5)
Profil E
sobota
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0800
1,0108
0,9682
0,8209
0,8573
0,9505
0,9916
0,9549
0,8676
0,8069
0,9261
1,0778
2
1,0247
0,9648
0,9190
0,7810
0,8260
0,9096
0,9532
0,9075
0,8256
0,7526
0,8531
1,0014
3
0,9676
0,9221
0,9036
0,7480
0,7834
0,8941
0,9295
0,8923
0,8047
0,7382
0,8298
0,9573
4
0,9555
0,8987
0,8492
0,7288
0,7659
0,8588
0,8972
0,8698
0,7911
0,7048
0,8215
0,9390
5
0,9519
0,9022
0,8547
0,7407
0,7239
0,7662
0,8369
0,8803
0,8094
0,7162
0,7953
0,9344
6
1,0178
0,9521
0,9045
0,7647
0,7438
0,8504
0,8610
0,9089
0,8810
0,8089
0,8548
0,9803
7
1,1365
1,0284
0,9448
0,8028
0,8318
0,9401
0,9665
0,9330
0,8925
0,8955
0,9281
1,0746
8
1,3642
1,2456
1,1845
0,9756
0,9861
1,0861
1,1414
1,1100
1,0360
1,0199
1,0935
1,2650
9
1,7140
1,5983
1,5376
1,1703
1,1766
1,3266
1,3705
1,2925
1,2105
1,2118
1,3499
1,5721
10
2,0187
1,9245
1,8281
1,3950
1,4372
1,6045
1,6811
1,5693
1,4775
1,4644
1,6532
1,8718
11
2,2009
2,1191
2,0076
1,5431
1,6059
1,7972
1,9078
1,7293
1,6826
1,6874
1,8287
2,0329
12
2,3641
2,3200
2,1467
1,5972
1,6551
1,8882
1,9362
1,7853
1,7389
1,7462
1,9488
2,2059
13
2,3928
2,2663
2,1226
1,5670
1,6834
1,8827
1,9359
1,7959
1,7584
1,7164
2,0201
2,1772
14
2,1719
2,0582
1,9257
1,4117
1,5671
1,7628
1,8200
1,7078
1,6455
1,5652
1,9193
2,0484
15
1,9463
1,8269
1,6820
1,2427
1,3869
1,5774
1,6365
1,5599
1,5165
1,3658
1,7309
1,8553
16
1,6400
1,4847
1,3701
1,1075
1,2097
1,3560
1,4084
1,3440
1,3402
1,1837
1,4774
1,5843
17
1,5744
1,3865
1,2634
1,0708
1,1680
1,2725
1,3289
1,2722
1,2650
1,1217
1,4183
1,4854
18
1,4903
1,4056
1,2891
1,0352
1,1517
1,2405
1,3073
1,2590
1,2355
1,1498
1,3581
1,4594
19
1,4322
1,3557
1,2936
1,0091
1,0960
1,2244
1,2727
1,2259
1,1960
1,2340
1,3331
1,4323
20
1,4118
1,3554
1,3017
1,0543
1,0945
1,2207
1,2660
1,2471
1,3044
1,2586
1,3494
1,4272
21
1,4111
1,3271
1,2793
1,0997
1,1204
1,2208
1,2574
1,3120
1,3336
1,2482
1,2936
1,3860
22
1,3350
1,2880
1,1939
1,0800
1,1336
1,2193
1,2611
1,2737
1,2559
1,1387
1,2341
1,3271
23
1,2457
1,2073
1,1421
0,9973
1,0985
1,1370
1,1827
1,1610
1,1210
1,0209
1,1423
1,2439
24
1,1445
1,1033
1,0555
0,9246
1,0095
1,0636
1,1014
1,0556
1,0136
0,9226
1,0523
1,1476
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 175
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 5. (5/5)
Profil E
niedziela
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0324
1,0390
0,9176
0,8679
0,9428
0,9915
1,0199
0,9920
0,9453
0,8523
0,9053
1,0068
2
0,9799
0,9954
0,8461
0,8193
0,8965
0,9481
0,9659
0,9390
0,9038
0,8016
0,8532
0,9624
3
0,9452
0,9535
0,9786
0,7722
0,8480
0,9149
0,9471
0,9261
0,8697
0,7105
0,8284
0,9315
4
0,9265
0,9398
0,8461
0,7642
0,8187
0,9000
0,9202
0,8981
0,8426
0,7400
0,8122
0,9211
5
0,9123
0,9317
0,8363
0,7515
0,7643
0,7826
0,8586
0,8933
0,8347
0,7366
0,8015
0,9078
6
0,9059
0,9132
0,8285
0,7290
0,7290
0,7857
0,8023
0,8256
0,8407
0,7402
0,8008
0,9025
7
0,9117
0,8996
0,7778
0,6662
0,7346
0,7885
0,8139
0,7868
0,7665
0,7360
0,7877
0,8991
8
0,9210
0,8976
0,7858
0,6899
0,7761
0,8185
0,8487
0,8332
0,7650
0,7127
0,7996
0,8961
9
0,9391
0,8952
0,8061
0,7506
0,8500
0,9073
0,9272
0,8897
0,8246
0,7706
0,8449
0,9545
10
1,0357
1,0214
0,8934
0,8984
0,9494
1,0294
1,0879
1,0268
0,9586
0,8748
0,9272
1,0541
11
1,1509
1,1359
0,9603
0,9998
1,0598
1,1571
1,2424
1,2185
1,1090
0,9773
1,0119
1,1218
12
1,2345
1,2260
1,0035
1,0494
1,0903
1,2148
1,2597
1,2793
1,1671
1,0120
1,0642
1,1883
13
1,2857
1,2798
1,0425
1,0178
1,1007
1,2259
1,2444
1,2791
1,1501
1,0454
1,1032
1,2551
14
1,2794
1,2664
1,0459
0,9947
1,0633
1,1950
1,2341
1,2524
1,1496
1,0401
1,1268
1,2798
15
1,2944
1,2631
1,0199
0,9896
1,0865
1,2045
1,2477
1,2503
1,1422
1,0274
1,1169
1,2602
16
1,3268
1,2864
1,0307
0,9612
1,0988
1,2161
1,2351
1,2333
1,1703
1,0387
1,1600
1,2503
17
1,3744
1,3070
1,0458
0,9492
1,0808
1,1975
1,2210
1,2271
1,1575
1,0517
1,2495
1,2827
18
1,3804
1,3769
1,0639
0,9541
1,0682
1,1555
1,1976
1,1979
1,1476
1,0845
1,2636
1,3215
19
1,3645
1,3590
1,1047
0,9702
1,0573
1,1387
1,1661
1,1745
1,1482
1,1398
1,2324
1,3418
20
1,3407
1,3491
1,1202
1,0253
1,1082
1,1681
1,1834
1,2281
1,2565
1,1818
1,2305
1,3496
21
1,2974
1,3430
1,1483
1,0686
1,1405
1,1644
1,2106
1,2757
1,2523
1,1573
1,2094
1,2929
22
1,2265
1,2596
1,1007
1,0543
1,1259
1,1746
1,2518
1,2196
1,1813
1,0760
1,1338
1,2377
23
1,1480
1,1742
1,0370
0,9746
1,0880
1,1060
1,1710
1,1569
1,0486
0,9784
1,0205
1,1508
24
1,0740
1,0896
0,9567
0,8727
0,9844
1,0190
1,0817
1,0459
0,9405
0,8782
0,9383
1,0582
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 176
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 6. (1/5)
Profil F
poniedziałek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0000
0,9974
0,9827
0,8248
0,9020
0,9235
0,9657
0,9231
0,8808
0,8884
0,9520
0,9716
2
0,9632
0,9398
0,9345
0,7963
0,8486
0,8775
0,9027
0,8519
0,8442
0,8410
0,8714
0,8842
3
0,9492
0,9426
0,9294
0,7748
0,8205
0,8430
0,9001
0,8439
0,8268
0,8215
0,8635
0,8729
4
0,9425
0,9216
0,9309
0,7614
0,8051
0,8291
0,8633
0,8112
0,7956
0,7945
0,8457
0,8706
5
0,9654
0,9421
0,9103
0,7704
0,7935
0,7505
0,7929
0,8049
0,7910
0,8069
0,8855
0,8962
6
1,1062
1,0677
1,0128
0,8480
0,8208
0,7737
0,7966
0,7992
0,8510
0,9121
1,0271
0,9903
7
1,2450
1,1725
1,0855
0,8930
0,9103
0,8711
0,9134
0,8669
0,9217
1,0499
1,1428
1,1048
8
1,4774
1,3898
1,3219
1,0664
1,0821
1,0829
1,0886
1,0616
1,1184
1,1966
1,2977
1,2921
9
1,8523
1,7509
1,6564
1,3215
1,3746
1,3392
1,3561
1,3167
1,3932
1,4712
1,6190
1,5693
10
2,1112
1,9724
1,8784
1,5110
1,5420
1,5363
1,5880
1,5045
1,5704
1,6729
1,8455
1,8282
11
2,2134
2,0785
2,0402
1,6332
1,6670
1,6652
1,7323
1,6590
1,7077
1,8318
1,9840
1,9870
12
2,2399
2,1789
2,0674
1,6480
1,7443
1,7384
1,7826
1,7116
1,7834
1,9103
2,0663
2,0504
13
2,2959
2,1787
2,1064
1,7149
1,8112
1,8327
1,8525
1,7778
1,8530
1,9698
2,1183
2,0876
14
2,2881
2,1544
2,1673
1,8050
1,8568
1,8595
1,8705
1,8252
1,9308
2,0108
2,1439
2,1144
15
2,3089
2,1636
2,1474
1,8343
1,9069
1,9082
1,8933
1,8260
1,9789
2,0531
2,2061
2,1688
16
2,3261
2,1396
2,0731
1,7871
1,8848
1,8728
1,8106
1,7607
1,9369
2,0191
2,2428
2,2468
17
2,3268
2,0918
2,0335
1,6934
1,8099
1,7474
1,7334
1,6920
1,8076
1,9528
2,2190
2,2298
18
2,2540
2,1312
1,9816
1,5908
1,7344
1,6764
1,6618
1,6086
1,7099
1,9519
2,1497
2,1767
19
2,0160
1,9223
1,7786
1,4476
1,5467
1,5002
1,5062
1,4596
1,5890
1,8516
2,0057
2,0073
20
1,7809
1,7028
1,6552
1,3617
1,4295
1,3531
1,3590
1,3247
1,5322
1,6472
1,7959
1,7758
21
1,6396
1,5243
1,5520
1,3928
1,4205
1,2467
1,3004
1,3378
1,4239
1,5053
1,5758
1,5727
22
1,5294
1,3803
1,4493
1,3135
1,3750
1,3342
1,3260
1,3375
1,3737
1,4625
1,4748
1,4302
23
1,3558
1,2632
1,3146
1,1395
1,2159
1,2092
1,2147
1,2235
1,1944
1,2910
1,2963
1,2928
24
1,1422
1,0879
1,1084
1,0043
1,0557
1,0390
1,0679
1,0553
1,0221
1,0728
1,1653
1,1457
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 177
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 6. (2/5)
Profil F
wtorek/środa/czwartek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0309
0,9917
0,9782
0,8627
0,8742
0,9223
0,9604
0,9296
0,8766
0,8927
0,9812
0,9881
2
0,9789
0,9490
0,9563
0,8145
0,8114
0,8591
0,8968
0,8459
0,8356
0,8390
0,8885
0,9128
3
0,9587
0,9263
0,9233
0,7623
0,7841
0,8326
0,8924
0,8241
0,8123
0,8335
0,8666
0,8797
4
0,9456
0,9375
0,9207
0,7637
0,7553
0,8098
0,8594
0,7860
0,7809
0,8060
0,8415
0,8556
5
0,9792
0,9639
0,9325
0,7861
0,7221
0,7365
0,8096
0,7940
0,7793
0,8059
0,8882
0,8897
6
1,0834
1,0808
1,0439
0,8618
0,7659
0,7627
0,8101
0,7954
0,8451
0,8926
1,0373
1,0062
7
1,2125
1,1598
1,1142
0,9312
0,8409
0,8636
0,9117
0,8747
0,9504
1,0204
1,1502
1,0953
8
1,4383
1,3659
1,3258
1,1356
1,0174
1,0346
1,0789
1,0426
1,1335
1,1731
1,2972
1,2489
9
1,7388
1,6984
1,6141
1,4259
1,3035
1,3124
1,3329
1,3028
1,3971
1,4404
1,5833
1,5183
10
2,0017
1,9398
1,8362
1,6799
1,5167
1,5328
1,5945
1,5090
1,6269
1,6636
1,8402
1,7671
11
2,1236
2,0829
1,9812
1,7809
1,6519
1,6696
1,7409
1,6455
1,7726
1,8281
2,0122
1,9160
12
2,1837
2,1749
2,0730
1,8516
1,7006
1,7319
1,7895
1,7155
1,8393
1,8907
2,0815
1,9796
13
2,2092
2,1740
2,1348
1,8894
1,7602
1,7817
1,8353
1,7914
1,8918
1,9723
2,0829
2,0054
14
2,1664
2,1189
2,1115
1,9464
1,8168
1,8099
1,8513
1,7846
1,9358
1,9781
2,0855
2,0130
15
2,1895
2,1252
2,1140
1,9749
1,8155
1,8103
1,8759
1,8036
1,9314
1,9817
2,1589
2,0526
16
2,2034
2,0907
2,0261
1,8589
1,7485
1,7763
1,8153
1,7528
1,8941
1,9524
2,1661
2,0950
17
2,2596
2,0966
1,9719
1,7594
1,6608
1,6748
1,7103
1,6744
1,7588
1,8447
2,2018
2,0804
18
2,2144
2,1165
1,9281
1,6883
1,5788
1,6142
1,6315
1,5978
1,6667
1,8354
2,1559
2,0216
19
1,9733
1,8690
1,8140
1,5132
1,4332
1,4553
1,5005
1,4438
1,5385
1,7889
1,9757
1,8645
20
1,7422
1,6866
1,6338
1,3949
1,2949
1,3090
1,3521
1,3057
1,4796
1,5929
1,7379
1,6756
21
1,5960
1,5283
1,5402
1,3773
1,2488
1,2313
1,2855
1,3489
1,4245
1,4609
1,5445
1,4982
22
1,4828
1,4253
1,4330
1,2928
1,2741
1,3256
1,3420
1,2943
1,3277
1,3812
1,4558
1,4012
23
1,3346
1,2856
1,2717
1,1779
1,1514
1,1895
1,2354
1,1791
1,1714
1,2363
1,2987
1,2618
24
1,1691
1,1187
1,1080
1,0157
1,0054
1,0274
1,0925
1,0522
0,9840
1,0412
1,1574
1,1347
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 178
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 6. (3/5)
Profil F
piątek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0444
0,9596
0,9720
0,9050
0,9026
0,9187
0,9780
0,9131
0,8591
0,9144
1,0060
0,9765
2
0,9941
0,9433
0,9460
0,8760
0,8530
0,8640
0,8911
0,8272
0,7984
0,8441
0,8989
0,8950
3
0,9724
0,9032
0,9342
0,8333
0,8153
0,8360
0,8879
0,7989
0,7819
0,8321
0,8907
0,8673
4
0,9627
0,9152
0,9390
0,8145
0,7949
0,8238
0,8538
0,7550
0,7475
0,7868
0,8696
0,8445
5
0,9773
0,9462
0,9494
0,8186
0,7289
0,7464
0,8144
0,7754
0,7655
0,8094
0,9190
0,8765
6
1,0692
1,0336
1,0803
0,8989
0,7608
0,7710
0,8125
0,7907
0,8347
0,9083
1,0601
0,9413
7
1,1771
1,1148
1,0979
0,9306
0,8190
0,8681
0,8908
0,8422
0,9273
1,0013
1,1739
1,0186
8
1,3701
1,2981
1,3009
1,0890
1,0013
1,0395
1,0500
0,9808
1,0762
1,1290
1,3023
1,1359
9
1,6796
1,5824
1,5592
1,3201
1,2662
1,2603
1,2836
1,2179
1,3380
1,3559
1,5681
1,3690
10
1,9176
1,8560
1,7657
1,5132
1,4756
1,4957
1,5102
1,4531
1,5614
1,5921
1,8081
1,5919
11
2,0742
2,0238
1,9338
1,6269
1,6097
1,6497
1,6641
1,5963
1,7527
1,7628
1,9839
1,7480
12
2,1445
2,1020
2,0618
1,6893
1,6974
1,7068
1,7042
1,6699
1,8070
1,8263
2,0519
1,8286
13
2,1717
2,1561
2,1225
1,7732
1,7821
1,7890
1,7935
1,7202
1,8670
1,9060
2,0961
1,7998
14
2,1687
2,1590
2,1060
1,8685
1,8480
1,8156
1,8022
1,7258
1,9240
1,9613
2,1596
1,8075
15
2,2366
2,1435
2,0906
1,8545
1,8727
1,8393
1,8584
1,7840
1,9176
1,9907
2,1975
1,8592
16
2,1965
2,0872
2,0522
1,7674
1,8157
1,8047
1,8270
1,6898
1,8736
1,9506
2,1953
1,8732
17
2,2333
2,0836
2,0100
1,6926
1,6950
1,7022
1,7569
1,6203
1,7916
1,8248
2,2666
1,8413
18
2,1730
2,0806
1,9811
1,5619
1,6241
1,6515
1,6505
1,5357
1,6698
1,7742
2,1738
1,8263
19
1,8987
1,8701
1,8734
1,4202
1,4393
1,4821
1,5152
1,3841
1,5642
1,7112
1,9658
1,7187
20
1,6924
1,6748
1,6501
1,3217
1,3003
1,3328
1,3538
1,2474
1,5035
1,5545
1,7413
1,5450
21
1,5569
1,4903
1,5697
1,3195
1,2524
1,2579
1,2986
1,3039
1,4147
1,4555
1,5807
1,3927
22
1,4756
1,4207
1,4761
1,2924
1,2773
1,3603
1,3580
1,2684
1,3348
1,3101
1,5143
1,3180
23
1,3131
1,2935
1,2975
1,1765
1,1742
1,2310
1,2592
1,1753
1,1890
1,1574
1,3878
1,2137
24
1,1687
1,1675
1,1595
1,0487
1,0272
1,1082
1,1377
1,0816
1,0301
1,0156
1,2557
1,1232
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 179
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 6. (4/5)
Profil F
sobota
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0519
1,0366
1,0223
0,8855
0,8849
0,9826
1,0393
0,9647
0,9222
0,9024
1,0845
1,0298
2
1,0123
0,9804
0,9694
0,8628
0,8146
0,9146
0,9764
0,8764
0,8823
0,8452
0,9778
0,9489
3
0,9592
0,9823
0,9589
0,8227
0,7824
0,8763
0,9532
0,8697
0,8389
0,8238
0,9528
0,9248
4
0,9390
0,9535
0,9452
0,8024
0,7672
0,8623
0,9177
0,8325
0,8144
0,8083
0,9109
0,9024
5
0,9513
0,9580
0,9514
0,8124
0,7165
0,7946
0,8552
0,8433
0,8081
0,7911
0,9150
0,9053
6
1,0007
1,0231
0,9739
0,8369
0,7411
0,7790
0,8311
0,7949
0,8223
0,8338
0,9759
0,9426
7
1,1173
1,0864
1,0180
0,8476
0,8049
0,8369
0,9126
0,8193
0,8793
0,9583
1,0419
1,0114
8
1,2410
1,1881
1,1736
0,9698
0,9004
0,9431
0,9986
0,9147
0,9882
1,0188
1,1273
1,0977
9
1,4635
1,4004
1,3889
1,1690
1,1103
1,1390
1,1494
1,0520
1,1294
1,1337
1,3501
1,2715
10
1,6699
1,6262
1,5677
1,3061
1,3349
1,3570
1,3358
1,2248
1,3043
1,3253
1,5485
1,4597
11
1,7742
1,7269
1,6394
1,3895
1,4390
1,4754
1,4516
1,3716
1,4570
1,4958
1,6640
1,5910
12
1,7938
1,7910
1,7191
1,4291
1,4433
1,5110
1,5087
1,3502
1,5119
1,5319
1,7144
1,6363
13
1,8113
1,7971
1,7531
1,4979
1,4523
1,5607
1,5446
1,4107
1,5679
1,5343
1,7754
1,6263
14
1,7462
1,7433
1,7419
1,4893
1,4362
1,5591
1,5269
1,4102
1,5642
1,5104
1,7167
1,5906
15
1,6321
1,5806
1,5813
1,4096
1,3763
1,4937
1,4495
1,3460
1,4617
1,4032
1,6070
1,4676
16
1,5317
1,4557
1,4491
1,2930
1,2850
1,4237
1,4031
1,2987
1,3941
1,3028
1,5172
1,4034
17
1,5040
1,3902
1,3497
1,2480
1,2315
1,3389
1,3519
1,2462
1,3239
1,2700
1,5244
1,4152
18
1,4741
1,4445
1,3522
1,1978
1,1679
1,3097
1,3020
1,2153
1,2655
1,2508
1,4743
1,3885
19
1,4732
1,4427
1,3873
1,1085
1,1004
1,2555
1,2318
1,1767
1,2882
1,2922
1,4392
1,3456
20
1,4645
1,4401
1,3771
1,1573
1,0916
1,2379
1,2044
1,1901
1,3696
1,2882
1,4027
1,3062
21
1,3823
1,3422
1,3461
1,1722
1,1112
1,2039
1,2053
1,2465
1,3096
1,2429
1,3451
1,2368
22
1,3031
1,2967
1,2839
1,1769
1,1388
1,2546
1,2529
1,2355
1,2586
1,1687
1,3182
1,2050
23
1,1890
1,1907
1,1643
1,1045
1,0754
1,2019
1,1799
1,1891
1,2095
1,1059
1,2306
1,1501
24
1,0967
1,0581
1,0572
0,9562
0,9572
1,0813
1,0777
1,0484
1,0768
0,9780
1,1210
1,0706
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 180
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 6. (5/5)
Profil F
niedziela
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0209
1,0096
0,9335
0,8664
0,9077
1,0421
1,0447
1,0093
1,0262
0,9290
0,9988
0,9416
2
0,9707
0,9747
0,8954
0,8522
0,8651
0,9926
0,9904
0,9495
0,9714
0,8941
0,9265
0,8967
3
0,9470
0,9590
1,0075
0,8312
0,8508
0,9676
0,9641
0,9301
0,9359
0,8569
0,9044
0,8748
4
0,9232
0,9432
0,8954
0,8006
0,8307
0,9323
0,9380
0,8938
0,9033
0,8285
0,8858
0,8699
5
0,9151
0,9257
0,9035
0,8084
0,7957
0,8520
0,8949
0,8931
0,9049
0,8196
0,8890
0,8748
6
0,9072
0,9058
0,8749
0,7950
0,7703
0,8304
0,8497
0,8359
0,8799
0,8289
0,8760
0,8494
7
0,9000
0,8634
0,7872
0,7158
0,7368
0,7869
0,8196
0,7858
0,8177
0,8013
0,8273
0,8374
8
0,8746
0,8375
0,7622
0,6971
0,7430
0,7990
0,8155
0,7799
0,7813
0,7634
0,7924
0,8118
9
0,9022
0,8997
0,7832
0,7530
0,8164
0,8580
0,8947
0,8442
0,8504
0,8335
0,8583
0,8497
10
0,9843
1,0032
0,8675
0,8782
0,9071
0,9300
0,9917
0,9161
0,9206
0,8870
0,9302
0,8948
11
1,0590
1,0860
0,9102
0,9816
0,9771
1,0159
1,0809
0,9918
0,9800
0,9577
0,9897
0,9210
12
1,1280
1,1770
0,9921
1,0503
1,0406
1,1024
1,1368
1,0365
1,0570
1,0224
1,0544
1,0051
13
1,1666
1,2015
1,0433
1,0913
1,0833
1,1590
1,1910
1,1198
1,1329
1,0904
1,0981
1,0396
14
1,1643
1,2098
1,0507
1,1000
1,1163
1,1678
1,1793
1,1334
1,1739
1,0949
1,0989
1,0624
15
1,1689
1,1987
1,0543
1,0746
1,1319
1,1630
1,1878
1,1226
1,1548
1,1060
1,1301
1,0419
16
1,1848
1,1531
1,0184
1,0175
1,0985
1,1534
1,1487
1,0864
1,1317
1,0725
1,1298
1,0443
17
1,2699
1,1962
1,0253
1,0184
1,0790
1,1341
1,1519
1,0822
1,1081
1,0788
1,2042
1,1377
18
1,2850
1,2532
1,0452
0,9799
1,0583
1,1250
1,1376
1,0970
1,1084
1,0958
1,2449
1,1502
19
1,2587
1,2301
1,0744
0,9332
1,0098
1,0461
1,0686
1,0499
1,0985
1,1230
1,2284
1,1380
20
1,2429
1,2890
1,1200
0,9991
1,0103
1,0179
1,0585
1,0503
1,1923
1,1332
1,2082
1,1432
21
1,2592
1,2721
1,1345
1,0833
1,0230
1,0087
1,0895
1,1178
1,1696
1,1561
1,2040
1,1473
22
1,2091
1,2200
1,1030
1,0611
1,0491
1,0762
1,1321
1,0666
1,1339
1,0879
1,1534
1,1168
23
1,1325
1,1607
1,0666
1,0133
1,0382
1,0682
1,1008
1,0346
1,0699
1,0174
1,0972
1,0696
24
1,0490
1,1033
0,9952
0,9084
0,9928
0,9986
1,0241
0,9597
0,9716
0,9126
1,0308
1,0026
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 181
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 7. (1/5)
Profil G
poniedziałek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0000
0,9749
0,7967
0,6289
0,6091
0,6332
0,5803
0,6181
0,5771
0,6488
0,7426
0,8439
2
0,9890
0,9842
0,7983
0,6214
0,5941
0,6246
0,5498
0,5929
0,5662
0,6451
0,7362
0,8347
3
0,9908
1,0017
0,8202
0,6333
0,5987
0,6047
0,5520
0,5820
0,5766
0,6680
0,7345
0,8440
4
0,9665
0,9733
0,8142
0,6198
0,5770
0,5845
0,5518
0,5607
0,5579
0,6596
0,7190
0,8331
5
0,9486
0,9557
0,7844
0,5920
0,5236
0,4966
0,4786
0,5236
0,5055
0,6072
0,7000
0,8114
6
0,9578
0,9824
0,7819
0,5948
0,5069
0,5092
0,4752
0,5107
0,5226
0,6236
0,7392
0,8679
7
1,0707
1,0951
0,8602
0,6413
0,5852
0,5980
0,5527
0,5725
0,6110
0,7259
0,8531
0,9807
8
1,2123
1,2003
0,9930
0,7409
0,6721
0,6893
0,6190
0,6156
0,6750
0,7947
0,9468
1,1204
9
1,3840
1,3896
1,1636
0,8679
0,8055
0,8038
0,7156
0,6976
0,7478
0,8681
1,0890
1,2898
10
1,5134
1,5415
1,2987
0,9426
0,9099
0,9118
0,8614
0,8183
0,8269
0,9485
1,1645
1,3775
11
1,5968
1,6284
1,3396
0,9828
0,9784
0,9727
0,9344
0,8882
0,8877
0,9938
1,1996
1,4211
12
1,7220
1,7298
1,4350
1,0739
1,0621
1,0618
1,0247
0,9403
0,9631
1,0459
1,2437
1,5043
13
1,8226
1,7813
1,4785
1,0926
1,1246
1,0909
1,0562
1,0032
1,0203
1,1102
1,2784
1,6545
14
1,8852
1,8002
1,5011
1,1031
1,1824
1,1607
1,1393
1,0746
1,0753
1,1307
1,3640
1,7318
15
1,9480
1,8425
1,5327
1,1344
1,2176
1,2396
1,1741
1,0951
1,0985
1,1943
1,4479
1,8182
16
1,9697
1,8358
1,4883
1,1127
1,2438
1,2531
1,1964
1,1269
1,1274
1,2252
1,4964
1,8404
17
2,0539
1,8809
1,4905
1,0831
1,2211
1,2566
1,2216
1,1381
1,1411
1,2575
1,5824
1,9030
18
1,9645
1,8909
1,5163
1,1014
1,2069
1,2270
1,2474
1,1528
1,1493
1,2837
1,5604
1,8639
19
1,7770
1,6866
1,4449
1,0699
1,1390
1,1737
1,1909
1,0683
1,1129
1,2655
1,4942
1,7212
20
1,7065
1,5863
1,3830
1,0437
1,1222
1,1690
1,1203
1,0409
1,1114
1,2432
1,4253
1,6349
21
1,5694
1,4495
1,3099
1,0608
1,1269
1,1230
1,0839
1,0612
1,0646
1,1927
1,3505
1,5157
22
1,4704
1,4177
1,2239
0,9653
1,0717
1,1147
1,0480
0,9995
0,9727
1,0708
1,2354
1,4000
23
1,2589
1,2284
1,0343
0,8305
0,9054
0,9313
0,8964
0,8244
0,8337
0,9184
1,0489
1,1982
24
1,0858
1,0489
0,8744
0,7211
0,7454
0,7549
0,7305
0,7029
0,6916
0,7766
0,8732
1,0374
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 182
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 7. (2/5)
Profil G
wtorek/środa/czwartek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0046
1,0006
0,7998
0,6396
0,6051
0,6420
0,6063
0,6135
0,5987
0,6798
0,8085
0,9228
2
0,9745
0,9848
0,7883
0,6289
0,5728
0,6129
0,5658
0,5766
0,5683
0,6535
0,7741
0,8883
3
0,9787
0,9967
0,7963
0,6186
0,5620
0,5891
0,5480
0,5634
0,5610
0,6529
0,7555
0,8797
4
0,9710
0,9907
0,7865
0,5966
0,5419
0,5662
0,5397
0,5393
0,5399
0,6308
0,7423
0,8581
5
0,9657
0,9640
0,7596
0,5831
0,4815
0,4905
0,4800
0,5095
0,5027
0,5870
0,7250
0,8458
6
0,9846
0,9791
0,7754
0,5968
0,4819
0,4994
0,4876
0,5019
0,5341
0,6131
0,7661
0,8908
7
1,1139
1,1206
0,8755
0,6586
0,5593
0,5846
0,5718
0,5760
0,6198
0,7320
0,8785
1,0095
8
1,2608
1,2505
1,0070
0,7750
0,6527
0,6820
0,6426
0,6328
0,6748
0,8040
1,0046
1,1655
9
1,4087
1,4115
1,1604
0,9082
0,7782
0,7994
0,7485
0,7213
0,7658
0,8911
1,1015
1,3047
10
1,5276
1,5697
1,3016
1,0076
0,9074
0,9137
0,8670
0,8261
0,8469
0,9743
1,1807
1,3923
11
1,6067
1,6646
1,3631
1,0323
0,9737
0,9774
0,9413
0,9036
0,9114
1,0089
1,2197
1,4515
12
1,7119
1,7682
1,4370
1,1244
1,0698
1,0618
1,0471
0,9824
0,9683
1,0590
1,2795
1,5151
13
1,7994
1,8423
1,4648
1,1826
1,1369
1,1265
1,0848
1,0427
1,0256
1,1248
1,3237
1,5888
14
1,8321
1,8986
1,5144
1,2226
1,1832
1,1813
1,1496
1,1022
1,0825
1,1582
1,3915
1,6806
15
1,9195
1,9503
1,5291
1,2497
1,2135
1,2191
1,1808
1,1435
1,1100
1,2146
1,4854
1,7750
16
1,9648
1,9406
1,5056
1,2579
1,2296
1,2490
1,2219
1,1710
1,1279
1,2407
1,5376
1,8394
17
2,0278
1,9807
1,4857
1,2527
1,2257
1,2388
1,2291
1,1875
1,1335
1,2473
1,6576
1,8714
18
1,9478
1,9848
1,4960
1,2323
1,2641
1,2495
1,2271
1,1621
1,1426
1,2609
1,6304
1,8282
19
1,8149
1,8090
1,4280
1,1782
1,1910
1,1806
1,1657
1,1276
1,0965
1,3041
1,5386
1,7450
20
1,6808
1,6638
1,3599
1,1649
1,1216
1,1382
1,1099
1,0840
1,1279
1,2737
1,4441
1,6492
21
1,5728
1,5517
1,2950
1,1726
1,1133
1,1192
1,0746
1,1047
1,1066
1,1999
1,3773
1,5643
22
1,4705
1,4726
1,2260
1,0775
1,0676
1,1074
1,0478
1,0582
1,0045
1,0903
1,2674
1,4636
23
1,2892
1,2750
1,0444
0,9163
0,8990
0,9333
0,8930
0,8757
0,8460
0,9687
1,0907
1,2424
24
1,0996
1,1005
0,8925
0,7466
0,7258
0,7438
0,7376
0,7344
0,6845
0,7964
0,9139
1,0491
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 183
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 7. (3/5)
Profil G
piątek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,9756
0,9735
0,7960
0,6695
0,6247
0,6534
0,6202
0,6575
0,5905
0,6981
0,7625
0,9382
2
0,9579
0,9503
0,7940
0,6445
0,5840
0,6320
0,5726
0,6047
0,5585
0,6597
0,7460
0,9001
3
0,9729
0,9575
0,8112
0,6509
0,5840
0,6079
0,5599
0,6026
0,5523
0,6676
0,7543
0,8561
4
0,9623
0,9519
0,7816
0,6195
0,5574
0,5747
0,5428
0,5670
0,5317
0,6378
0,7380
0,8378
5
0,9306
0,9117
0,7533
0,5920
0,5055
0,4844
0,4848
0,5171
0,4907
0,5982
0,7047
0,8432
6
0,9795
0,9310
0,7697
0,6162
0,4974
0,5090
0,4884
0,5269
0,5243
0,6195
0,7349
0,8999
7
1,1250
1,0918
0,8820
0,6858
0,5941
0,6160
0,5810
0,5924
0,6218
0,7370
0,8548
1,0175
8
1,2610
1,2259
1,0149
0,7800
0,6809
0,7290
0,6554
0,6420
0,6859
0,8180
0,9857
1,1799
9
1,4023
1,3872
1,1676
0,9085
0,8063
0,8420
0,7547
0,7252
0,7760
0,9256
1,0965
1,3067
10
1,5688
1,5534
1,3203
1,0255
0,9552
0,9589
0,8864
0,8532
0,8617
0,9984
1,2017
1,3921
11
1,6483
1,6179
1,3837
1,0695
1,0217
1,0316
0,9452
0,9327
0,9355
1,0346
1,2726
1,4377
12
1,7906
1,7162
1,4935
1,1532
1,1212
1,1263
1,0617
1,0360
1,0156
1,0341
1,3297
1,5441
13
1,8610
1,8144
1,5259
1,2006
1,1770
1,2105
1,1060
1,0825
1,0764
1,1520
1,3525
1,6527
14
1,9684
1,9115
1,5380
1,2904
1,2521
1,2960
1,1788
1,1568
1,1397
1,1777
1,4233
1,6747
15
2,0700
2,0085
1,6012
1,3108
1,2543
1,3260
1,2588
1,1925
1,1682
1,2133
1,5921
1,7424
16
2,1180
2,0370
1,5674
1,2806
1,2923
1,3735
1,2788
1,2584
1,1688
1,2379
1,5974
1,7596
17
2,1461
2,0181
1,5556
1,2805
1,3192
1,3758
1,3117
1,2548
1,1831
1,2707
1,6889
1,7877
18
2,0422
1,9853
1,5401
1,2381
1,3367
1,3438
1,2867
1,2426
1,1457
1,3084
1,6566
1,6976
19
1,8620
1,8189
1,4967
1,2175
1,2072
1,2577
1,2012
1,1579
1,1231
1,3112
1,5440
1,5900
20
1,7593
1,6940
1,4253
1,2001
1,1540
1,2296
1,1278
1,1148
1,1522
1,2737
1,4136
1,4976
21
1,6569
1,5590
1,3740
1,1799
1,1501
1,2488
1,1065
1,1555
1,1324
1,2073
1,3201
1,4551
22
1,5464
1,5032
1,2656
1,1109
1,0996
1,1885
1,1051
1,1257
1,0097
1,1124
1,2136
1,3586
23
1,3524
1,3275
1,0861
0,9486
0,9565
1,0378
0,9400
0,9128
0,8911
1,0187
1,1113
1,2264
24
1,1696
1,1194
0,9250
0,8089
0,7783
0,8405
0,7648
0,7821
0,7454
0,8623
0,9351
1,0607
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 184
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 7. (4/5)
Profil G
sobota
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0612
1,0259
0,8244
0,7171
0,6561
0,7333
0,6520
0,6606
0,6438
0,7493
0,8295
0,8836
2
1,0139
1,0112
0,8116
0,6693
0,6238
0,6926
0,6001
0,6145
0,5928
0,6827
0,7733
0,8390
3
0,9974
0,9858
0,8341
0,6492
0,5986
0,6421
0,5636
0,5821
0,5671
0,6734
0,7459
0,8399
4
0,9686
0,9735
0,8014
0,6618
0,6005
0,6326
0,5696
0,5775
0,5519
0,6677
0,7405
0,8317
5
0,9490
0,9474
0,7559
0,6313
0,5178
0,5415
0,5146
0,5419
0,5162
0,6247
0,7121
0,8351
6
0,9668
0,9561
0,7696
0,6142
0,5035
0,5400
0,5127
0,5197
0,5489
0,6561
0,7508
0,8389
7
1,0943
1,0693
0,8275
0,6360
0,5590
0,5904
0,5819
0,5596
0,5917
0,7211
0,8370
0,9525
8
1,1792
1,1495
0,9336
0,6986
0,6205
0,6669
0,6655
0,6192
0,6318
0,7791
0,9306
1,0457
9
1,2910
1,2439
1,0498
0,8066
0,7354
0,7781
0,7303
0,6819
0,6984
0,8212
1,0075
1,1283
10
1,4494
1,4455
1,2043
0,9421
0,8898
0,9442
0,8816
0,8033
0,8212
0,9295
1,1173
1,2472
11
1,5581
1,5300
1,3086
0,9697
0,9703
1,0191
0,9627
0,9005
0,9163
0,9666
1,1536
1,2695
12
1,6974
1,6485
1,3777
1,0835
1,0888
1,1083
1,0423
0,9638
0,9824
1,0339
1,2433
1,3647
13
1,7113
1,7020
1,3911
1,1152
1,1443
1,1566
1,0646
1,0167
1,0120
1,0750
1,2863
1,4433
14
1,7366
1,7187
1,4537
1,1542
1,1896
1,2254
1,1137
1,0553
1,0679
1,1075
1,3366
1,4425
15
1,6904
1,6554
1,3686
1,1131
1,1334
1,1990
1,0952
1,0204
1,0823
1,0818
1,3286
1,3999
16
1,6280
1,5714
1,2862
1,0439
1,1281
1,1541
1,0753
1,0217
1,0413
1,0568
1,3053
1,3674
17
1,6375
1,5149
1,2238
1,0057
1,0589
1,1281
1,0249
1,0190
1,0069
1,0251
1,3197
1,3862
18
1,5029
1,4783
1,1681
0,9335
0,9966
1,0545
0,9912
0,9596
0,9326
1,0419
1,2504
1,3120
19
1,3793
1,4123
1,0875
0,8910
0,9131
1,0204
0,9241
0,8812
0,8928
1,0724
1,2179
1,2135
20
1,3478
1,3788
1,0702
0,9041
0,9165
0,9731
0,8864
0,8767
0,9133
1,0361
1,1748
1,1609
21
1,3093
1,3603
1,0027
0,8793
0,8886
0,9786
0,8870
0,8838
0,9615
1,0290
1,1281
1,0951
22
1,2972
1,3757
1,0012
0,8659
0,8894
0,9575
0,8971
0,8419
0,8724
0,9331
1,0855
1,0834
23
1,2281
1,2483
0,9283
0,8247
0,7860
0,8631
0,8168
0,7439
0,8025
0,8910
0,9906
1,0286
24
1,0974
1,1104
0,8435
0,7447
0,7113
0,7776
0,7177
0,7107
0,7222
0,7975
0,9046
0,9246
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 185
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 7. (5/5)
Profil G
niedziela
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0012
1,0134
0,7265
0,7215
0,6418
0,7177
0,6613
0,6269
0,6516
0,7125
0,7834
0,8527
2
0,9664
0,9776
0,6964
0,6815
0,6031
0,6969
0,6078
0,5904
0,6024
0,6904
0,7505
0,8336
3
0,9340
0,9795
0,7736
0,6672
0,5808
0,6494
0,5874
0,5655
0,5810
0,6421
0,7256
0,8268
4
0,9241
0,9538
0,6964
0,6497
0,5627
0,6063
0,5718
0,5241
0,5543
0,6191
0,7090
0,8080
5
0,8978
0,9522
0,6729
0,5913
0,5028
0,5410
0,5256
0,5145
0,5342
0,6071
0,6977
0,8217
6
0,9063
0,9483
0,6714
0,5745
0,4664
0,5231
0,4906
0,4919
0,5286
0,5883
0,6998
0,7943
7
0,9081
0,9112
0,6447
0,5467
0,4725
0,5001
0,4765
0,4636
0,4840
0,5969
0,6992
0,7914
8
0,9139
0,9213
0,6631
0,5783
0,4941
0,5285
0,5182
0,4837
0,4928
0,5964
0,7059
0,7892
9
0,9272
0,9722
0,6944
0,6128
0,5540
0,5908
0,5619
0,5296
0,5472
0,6139
0,7248
0,7845
10
0,9556
1,0268
0,7426
0,6543
0,6410
0,6732
0,6228
0,5898
0,6008
0,6624
0,7674
0,8264
11
1,0089
1,0465
0,7538
0,6617
0,7004
0,7056
0,6716
0,6315
0,6324
0,6882
0,7821
0,8360
12
1,0601
1,1205
0,8141
0,7151
0,7587
0,7528
0,7238
0,7045
0,6796
0,7209
0,8145
0,9113
13
1,0610
1,1201
0,8258
0,7564
0,8154
0,7976
0,7603
0,7384
0,7188
0,7707
0,8427
0,9434
14
1,0871
1,1310
0,8360
0,7715
0,8776
0,8614
0,8106
0,7916
0,7581
0,8016
0,8756
1,0032
15
1,1279
1,1745
0,8745
0,8114
0,8820
0,8576
0,8489
0,8287
0,8127
0,8225
0,8994
1,0010
16
1,1688
1,2258
0,8656
0,8031
0,8967
0,8850
0,8472
0,8706
0,8268
0,8493
0,9531
1,0231
17
1,2193
1,2198
0,8879
0,7883
0,8838
0,8685
0,8653
0,8515
0,8150
0,8738
1,0391
1,0647
18
1,1887
1,2400
0,8543
0,7975
0,8753
0,8531
0,8522
0,8241
0,8387
0,8975
1,0327
1,0680
19
1,1612
1,1726
0,8592
0,7519
0,8493
0,8242
0,8160
0,7745
0,8226
0,9033
1,0062
1,0521
20
1,1556
1,1878
0,8636
0,7575
0,8265
0,8132
0,7937
0,7911
0,8448
0,8963
0,9940
1,0563
21
1,1520
1,1618
0,8662
0,7925
0,8175
0,7847
0,7587
0,7885
0,8449
0,8923
0,9890
1,0280
22
1,1626
1,1816
0,8712
0,7866
0,8121
0,7849
0,7458
0,7721
0,7770
0,8154
0,9409
1,0383
23
1,1007
1,1040
0,8247
0,7532
0,7398
0,7502
0,7052
0,6944
0,7007
0,7806
0,8620
0,9656
24
1,0159
1,0547
0,7685
0,6727
0,6620
0,6753
0,6469
0,6414
0,6290
0,6974
0,7998
0,8935
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 186
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 8. (1/5)
Profil H
poniedziałek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0000
0,9935
0,8837
0,6382
0,5262
0,5121
0,5927
0,5650
0,5376
0,5948
0,7326
0,9006
2
0,9693
0,9646
0,8368
0,6000
0,4977
0,4770
0,5459
0,5259
0,4964
0,5696
0,7036
0,8775
3
0,9833
0,9783
0,8738
0,5900
0,4996
0,4717
0,5360
0,5298
0,5122
0,5977
0,6895
0,8549
4
0,9523
0,9624
0,8574
0,5707
0,4851
0,4626
0,5208
0,4980
0,4910
0,5689
0,6549
0,8297
5
0,9645
0,9682
0,8570
0,5512
0,4574
0,4042
0,4824
0,4808
0,4890
0,5715
0,6750
0,8722
6
0,9345
0,9523
0,8332
0,5620
0,4218
0,3757
0,4244
0,4457
0,4726
0,5691
0,7320
0,9011
7
0,9180
0,9043
0,7943
0,5748
0,4468
0,4284
0,4580
0,4766
0,5105
0,6133
0,7446
0,9219
8
1,0117
0,9820
0,8677
0,6499
0,5428
0,5234
0,4970
0,5356
0,6024
0,7111
0,8127
0,9751
9
1,0323
1,0150
0,9118
0,7017
0,5838
0,5863
0,5707
0,5739
0,6390
0,7892
0,9063
1,0812
10
1,0801
1,0554
0,9409
0,7149
0,6301
0,6408
0,6221
0,6246
0,6798
0,8045
0,9375
1,1513
11
1,0408
1,0195
0,9121
0,7153
0,6533
0,6589
0,6526
0,6480
0,6880
0,7811
0,9501
1,1702
12
1,0343
1,0396
0,9046
0,7368
0,6678
0,6997
0,6934
0,6766
0,7007
0,7600
0,9095
1,1199
13
1,0340
1,0425
0,9084
0,7242
0,6839
0,7174
0,6802
0,6878
0,7118
0,7454
0,9031
1,1230
14
1,1477
1,1376
1,0064
0,7612
0,6883
0,7535
0,7314
0,7221
0,7267
0,7841
0,9440
1,2149
15
1,1558
1,1594
0,9935
0,7409
0,7033
0,7499
0,7364
0,7450
0,7322
0,7852
0,9533
1,2237
16
1,0882
1,0879
0,9297
0,7128
0,6695
0,7148
0,7040
0,7289
0,7070
0,7767
0,9529
1,2075
17
1,0504
0,9850
0,8638
0,6511
0,6246
0,6696
0,6705
0,6759
0,6640
0,7228
0,9330
1,1644
18
0,9826
0,9282
0,8089
0,5989
0,5778
0,6296
0,6277
0,6128
0,6066
0,6772
0,8363
1,0669
19
0,9954
0,8971
0,7764
0,5384
0,5324
0,5556
0,5730
0,5686
0,5575
0,6575
0,8463
1,0631
20
0,9826
0,9239
0,7706
0,5422
0,4963
0,5285
0,5363
0,5483
0,5957
0,6962
0,8313
1,0177
21
0,9306
0,9192
0,8015
0,5875
0,5114
0,5304
0,5339
0,5690
0,6095
0,7257
0,7902
0,9425
22
0,9682
0,9588
0,8177
0,6204
0,5214
0,5504
0,5376
0,5726
0,6191
0,6977
0,7741
0,9332
23
1,0060
1,0133
0,8292
0,6553
0,5202
0,5155
0,5428
0,5531
0,5943
0,6806
0,7755
0,9418
24
0,9980
0,9897
0,8079
0,6721
0,5386
0,4735
0,5219
0,5286
0,5376
0,6343
0,7487
0,9000
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 187
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 8. (2/5)
Profil H
wtorek/środa/czwartek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,9935
1,0079
0,8378
0,6242
0,5074
0,4869
0,5426
0,5133
0,5070
0,5818
0,7617
0,9051
2
0,9597
0,9691
0,8025
0,5852
0,4783
0,4465
0,5139
0,4850
0,4775
0,5466
0,7301
0,8777
3
0,9699
0,9738
0,8219
0,5766
0,4805
0,4447
0,5152
0,4897
0,4833
0,5530
0,7075
0,8637
4
0,9655
0,9751
0,8183
0,5537
0,4715
0,4316
0,4949
0,4720
0,4617
0,5330
0,6698
0,8503
5
0,9617
0,9820
0,8152
0,5623
0,4483
0,3883
0,4531
0,4567
0,4592
0,5412
0,6907
0,8719
6
0,9355
0,9508
0,8156
0,5739
0,4229
0,3650
0,4288
0,4310
0,4581
0,5533
0,7426
0,9052
7
0,9450
0,9157
0,7916
0,6171
0,4727
0,4257
0,4664
0,4817
0,5217
0,6278
0,7897
0,9511
8
1,0418
1,0070
0,8732
0,7095
0,5582
0,5371
0,5426
0,5640
0,6336
0,7263
0,8489
1,0317
9
1,0676
1,0368
0,8867
0,7439
0,6157
0,6204
0,6156
0,6202
0,6832
0,8070
0,9488
1,1088
10
1,0960
1,0769
0,9449
0,8091
0,6709
0,6753
0,6712
0,6605
0,7234
0,8314
0,9746
1,2179
11
1,0747
1,0753
0,9364
0,7958
0,6754
0,6951
0,6961
0,6970
0,7320
0,8027
0,9615
1,2205
12
1,0597
1,0745
0,9438
0,8128
0,7182
0,7330
0,7307
0,7377
0,7482
0,7976
0,9455
1,1566
13
1,0573
1,0657
0,9628
0,8069
0,7077
0,7448
0,7236
0,7372
0,7403
0,7883
0,9127
1,1401
14
1,1618
1,1377
1,0413
0,8597
0,7490
0,7769
0,7494
0,7654
0,7699
0,8146
0,9867
1,2419
15
1,1842
1,1590
1,0433
0,8549
0,7570
0,7796
0,7679
0,7801
0,7687
0,8316
1,0037
1,2438
16
1,1160
1,0888
0,9562
0,8012
0,7189
0,7528
0,7386
0,7527
0,7503
0,7750
0,9978
1,2020
17
1,0536
0,9760
0,8769
0,7068
0,6634
0,7012
0,6930
0,7028
0,6970
0,7292
0,9622
1,1440
18
0,9885
0,9081
0,8192
0,6437
0,5813
0,6515
0,6333
0,6504
0,6211
0,6563
0,8573
1,0455
19
1,0018
0,8861
0,7946
0,5827
0,5311
0,5872
0,5849
0,6021
0,5747
0,6548
0,8649
1,0494
20
0,9829
0,9259
0,7665
0,5675
0,5152
0,5572
0,5699
0,5877
0,6089
0,6889
0,8371
1,0201
21
0,9496
0,9164
0,7883
0,5893
0,5337
0,5557
0,5681
0,6075
0,6426
0,7018
0,7937
0,9701
22
0,9802
0,9549
0,8082
0,6017
0,5523
0,5888
0,6140
0,6189
0,6384
0,6746
0,7901
0,9577
23
1,0297
1,0001
0,8434
0,6456
0,5447
0,5503
0,5911
0,6156
0,6163
0,6553
0,7902
0,9470
24
1,0024
0,9964
0,8320
0,6499
0,5572
0,5179
0,5854
0,5736
0,5497
0,6161
0,7690
0,9122
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 188
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 8. (3/5)
Profil H
piątek
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
0,9651
0,9960
0,8571
0,6549
0,5114
0,4807
0,5583
0,5231
0,5064
0,5821
0,7688
0,9431
2
0,9296
0,9359
0,8030
0,6029
0,4828
0,4611
0,5217
0,4990
0,4747
0,5474
0,7238
0,9059
3
0,9431
0,9558
0,8250
0,5953
0,4825
0,4563
0,5178
0,4765
0,4771
0,5433
0,6926
0,8889
4
0,9442
0,9570
0,8158
0,5894
0,4722
0,4432
0,4941
0,4701
0,4644
0,5334
0,6581
0,8609
5
0,9417
0,9722
0,8157
0,5856
0,4414
0,4005
0,4531
0,4648
0,4655
0,5486
0,6825
0,8797
6
0,9012
0,9437
0,8085
0,5980
0,4086
0,3741
0,4320
0,4454
0,4619
0,5620
0,7299
0,9338
7
0,9051
0,9070
0,7801
0,6313
0,4327
0,4268
0,4509
0,4791
0,5133
0,6102
0,7734
0,9667
8
1,0040
0,9886
0,8599
0,7014
0,5167
0,5550
0,5310
0,5516
0,6005
0,7125
0,8447
1,0318
9
1,0402
1,0055
0,8768
0,7529
0,5884
0,6360
0,5919
0,6104
0,6563
0,7926
0,9128
1,1081
10
1,1153
1,0611
0,9785
0,7870
0,6491
0,7011
0,6584
0,6637
0,7024
0,8323
0,9787
1,2021
11
1,0522
1,0491
0,9579
0,7828
0,6734
0,7069
0,7035
0,6916
0,7011
0,7957
0,9852
1,1523
12
1,0321
1,0467
0,9838
0,7912
0,7062
0,7482
0,7610
0,7311
0,7348
0,7840
0,9750
1,1337
13
1,0580
1,0760
1,0112
0,7899
0,7237
0,7960
0,7534
0,7682
0,7539
0,7713
0,9723
1,1214
14
1,1452
1,1458
1,1066
0,8571
0,7515
0,8161
0,8079
0,7995
0,7895
0,8241
0,9999
1,1630
15
1,1773
1,1539
1,0931
0,8692
0,7559
0,8470
0,8329
0,8021
0,8214
0,8330
1,0344
1,1555
16
1,0846
1,0797
0,9710
0,8012
0,7291
0,8176
0,8147
0,7731
0,7900
0,7950
1,0062
1,1279
17
1,0303
0,9696
0,8997
0,7313
0,6790
0,7753
0,7902
0,7372
0,7594
0,7488
0,9726
1,0827
18
1,0091
0,9256
0,8443
0,6677
0,6227
0,7300
0,7364
0,7017
0,6967
0,7128
0,8462
0,9699
19
1,0223
0,8979
0,8116
0,6110
0,5613
0,6643
0,6795
0,6472
0,6587
0,7177
0,8514
0,9739
20
1,0308
0,9402
0,8341
0,6236
0,5378
0,6601
0,6415
0,6238
0,6890
0,7297
0,8655
0,9546
21
1,0413
0,9546
0,8840
0,6436
0,5551
0,6712
0,6471
0,6717
0,7322
0,7582
0,8516
0,9043
22
1,0844
1,0113
0,9395
0,6593
0,6148
0,7412
0,6923
0,7232
0,7949
0,7778
0,8661
0,9247
23
1,1292
1,0696
0,9570
0,6989
0,6197
0,7056
0,6951
0,7213
0,7478
0,7636
0,8632
0,9371
24
1,1295
1,0649
0,9202
0,7228
0,6177
0,6738
0,7002
0,6815
0,6845
0,7257
0,8431
0,9152
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 189
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 8. (4/5)
Profil H
sobota
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0990
1,0631
0,9090
0,6738
0,5618
0,6009
0,6460
0,6002
0,6095
0,6628
0,8410
0,9278
2
1,0445
1,0026
0,8487
0,6160
0,5230
0,5448
0,5987
0,5590
0,5683
0,6144
0,7864
0,8869
3
1,0467
1,0040
0,8681
0,6065
0,5146
0,5383
0,5930
0,5552
0,5685
0,5972
0,7442
0,8309
4
1,0230
0,9911
0,8314
0,5775
0,4998
0,5073
0,5685
0,5462
0,5365
0,5540
0,7133
0,8192
5
0,9936
0,9719
0,8152
0,5702
0,4307
0,4111
0,4874
0,4885
0,4983
0,5359
0,6948
0,8295
6
0,9683
0,9420
0,8127
0,5883
0,4067
0,4000
0,4457
0,4509
0,5098
0,5474
0,7300
0,8514
7
0,9250
0,8684
0,7651
0,5941
0,4124
0,4350
0,4648
0,4628
0,5152
0,5810
0,7323
0,8535
8
0,9575
0,8899
0,7954
0,6306
0,4744
0,5197
0,5100
0,5196
0,5979
0,6524
0,7546
0,8650
9
0,9569
0,9147
0,8067
0,6705
0,5643
0,6501
0,6141
0,5858
0,6509
0,7410
0,8336
0,9283
10
1,0028
0,9438
0,8507
0,6972
0,6285
0,6839
0,6544
0,6402
0,6807
0,7554
0,8865
1,0037
11
0,9425
0,9159
0,8323
0,7110
0,6071
0,6961
0,6919
0,6430
0,6952
0,7142
0,8575
0,9794
12
0,9204
0,9071
0,8387
0,7123
0,6688
0,7170
0,7269
0,6801
0,7203
0,7076
0,8284
0,9139
13
0,9066
0,8886
0,8455
0,7132
0,6721
0,7452
0,7197
0,6909
0,7348
0,6893
0,8026
0,9094
14
0,9369
0,9381
0,8826
0,7107
0,7156
0,7936
0,7340
0,7147
0,7234
0,6994
0,8199
0,9618
15
0,9181
0,9462
0,8467
0,7087
0,6776
0,7751
0,7486
0,6996
0,7265
0,6745
0,7956
0,9360
16
0,8437
0,8370
0,7291
0,6376
0,6304
0,7140
0,6834
0,6556
0,6822
0,6229
0,7539
0,8844
17
0,7974
0,7654
0,6766
0,5553
0,5908
0,6596
0,6508
0,6295
0,6590
0,6052
0,7407
0,8435
18
0,7797
0,7664
0,6311
0,5253
0,5542
0,6448
0,6337
0,6091
0,6092
0,5715
0,7023
0,7770
19
0,8743
0,7920
0,6677
0,5130
0,5397
0,6605
0,6374
0,6084
0,6171
0,6333
0,7722
0,8390
20
0,9352
0,8859
0,7156
0,5555
0,5455
0,6769
0,6817
0,6433
0,7214
0,7041
0,8016
0,8614
21
0,9832
0,9564
0,8312
0,6139
0,5984
0,7444
0,7275
0,7468
0,7911
0,7850
0,8201
0,8827
22
1,0563
0,9952
0,8567
0,6521
0,6765
0,8218
0,7783
0,8006
0,8792
0,8255
0,8385
0,9007
23
1,0881
1,0468
0,8847
0,7137
0,6802
0,8323
0,7737
0,8321
0,8658
0,8095
0,8462
0,9038
24
1,0722
1,0349
0,8515
0,7367
0,7130
0,8132
0,8120
0,8051
0,7999
0,7686
0,8362
0,8439
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 190
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 8. (5/5)
Profil H
niedziela
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1,0109
1,0080
0,7363
0,7193
0,6024
0,7712
0,7857
0,7242
0,7578
0,7179
0,7224
0,7899
2
0,9588
0,9459
0,7360
0,6685
0,5528
0,7210
0,7209
0,6846
0,7102
0,6830
0,6794
0,7634
3
0,9297
0,9257
0,7374
0,6287
0,5175
0,6785
0,6792
0,6443
0,6595
0,6316
0,6518
0,7432
4
0,9337
0,9092
0,6590
0,5996
0,4983
0,6497
0,6585
0,6333
0,6419
0,6041
0,6414
0,7394
5
0,9125
0,8882
0,6549
0,5813
0,4535
0,5587
0,5873
0,5939
0,5974
0,5848
0,6442
0,7752
6
0,8627
0,8394
0,6534
0,5633
0,4113
0,4779
0,5087
0,5161
0,5444
0,5710
0,6430
0,7694
7
0,7500
0,7367
0,5724
0,5064
0,3677
0,4062
0,4449
0,4544
0,4785
0,5259
0,5844
0,7167
8
0,7115
0,6937
0,5498
0,4531
0,3504
0,3842
0,4068
0,4336
0,4582
0,4855
0,5433
0,6462
9
0,6641
0,6311
0,4777
0,4089
0,3724
0,3913
0,4256
0,4186
0,4224
0,4795
0,5393
0,6382
10
0,6390
0,5848
0,4476
0,3991
0,4036
0,3993
0,4279
0,4225
0,4003
0,4446
0,5002
0,6616
11
0,5804
0,5472
0,4424
0,4091
0,4480
0,4321
0,4560
0,4471
0,4416
0,4347
0,4926
0,6311
12
0,5625
0,5602
0,4406
0,4089
0,4907
0,4824
0,4989
0,4850
0,4698
0,4266
0,4547
0,5650
13
0,5954
0,6188
0,4761
0,4205
0,4992
0,4885
0,5005
0,5019
0,4805
0,4422
0,4844
0,5877
14
0,7012
0,6957
0,5511
0,4375
0,5127
0,5320
0,5097
0,5245
0,5252
0,4619
0,5226
0,6584
15
0,7491
0,7490
0,5806
0,4635
0,5397
0,5297
0,5244
0,5524
0,5325
0,4619
0,5320
0,6883
16
0,7276
0,7197
0,5700
0,4616
0,5316
0,5536
0,5385
0,5524
0,5488
0,4728
0,5548
0,7101
17
0,7260
0,7146
0,5321
0,4676
0,5499
0,5601
0,5552
0,5485
0,5480
0,4954
0,5925
0,7428
18
0,7385
0,7106
0,5257
0,4739
0,5371
0,5673
0,5544
0,5664
0,5419
0,4947
0,6057
0,7303
19
0,8266
0,7374
0,5422
0,4714
0,5264
0,5411
0,5533
0,5519
0,5443
0,5511
0,6852
0,7974
20
0,8731
0,8255
0,5707
0,4764
0,5311
0,5572
0,5630
0,5691
0,6431
0,6136
0,7193
0,8363
21
0,8620
0,8613
0,6510
0,5315
0,5448
0,5626
0,5769
0,6146
0,6561
0,6596
0,7181
0,8408
22
0,9189
0,9183
0,7094
0,5764
0,5700
0,6012
0,6206
0,6776
0,6751
0,6732
0,7362
0,8748
23
0,9648
0,9719
0,7821
0,6531
0,5727
0,5585
0,6122
0,6679
0,6537
0,6406
0,7496
0,8941
24
0,9704
0,9739
0,7874
0,6492
0,5818
0,5310
0,6032
0,6321
0,5804
0,6098
0,7364
0,8725
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 191
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 9. (1/1)
Profil I
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela
godziny
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 192
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Tablica 10. (1/1)
Dzień
1 styczeń 2011 (sobota)
5 styczeń 2011 (środa)
6 styczeń 2011 (czwartek)
7 styczeń 2011 (piątek)
25 kwiecień 2011 (poniedziałek)
26 kwiecień 2011 (wtorek)
2 maj 2011 (poniedziałek)
3 maj 2011 (wtorek)
4 maj 2011 (środa)
22 czerwiec 2011 (środa)
23 czerwiec 2011 (czwartek)
24 czerwiec 2011 (piatek)
15 sierpień 2011 (poniedziałek)
16 sierpień 2011 (wtorek)
31 październik 2011 (poniedziałek)
1 listopad 2011 (wtorek)
2 listopad 2011 (środa)
10 listopad 2011 (czwartek)
11 listopad 2011 (piątek)
26 grudzień 2011 (poniedziałek)
27 grudzień 2011 (wtorek)
Algorytm
przyjąć profil niedziela
przyjąć profil piątek
przyjąć profil niedziela
przyjąć profil sobota
przyjąć profil niedziela
przyjąć profil poniedziałek
przyjąć profil sobota
przyjąć profil niedziela
przyjąć profil poniedziałek
przyjąć profil piątek
przyjąć profil niedziela
przyjąć profil sobota
przyjąć profil niedziela
przyjąć profil poniedziałek
przyjąć profil sobota
przyjąć profil niedziela
przyjąć profil poniedziałek
przyjąć profil piątek
przyjąć profil niedziela
przyjąć profil niedziela
przyjąć profil poniedziałek
ZMIANA CZASU
Na Letni
Na Zimowy
27 marzec
30 październik
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 193
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
H.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
H.1.
Niniejszy rozdział określa procedury postępowania i rozstrzygania reklamacji w
zakresie objętym niniejszą IRiESD-Bilansowanie.
H.2.
Reklamacje podmiotów zobowiązanych do stosowania IRiESD-Bilansowanie
powinny być zgłaszane w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, za wyjątkiem sytuacji
korygowania rozliczeń.
H.3.
Reklamacje powinny być przesyłane w formie pisemnej do RWE Stoen Operator,
na adres:
RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa
H.4.
Zgłoszenie przez podmiot reklamacji do RWE Stoen Operator powinno zawierać
w szczególności:
a) dane adresowe podmiotu;
b) datę zaistnienia oraz dokładny opis i przyczynę okoliczności stanowiących
podstawę reklamacji wraz z uzasadnieniem;
c) zgłaszane żądanie;
d) dokumenty uzasadniające żądanie.
H.5.
RWE Stoen Operator rozstrzyga zgłoszoną reklamację w terminie nie dłuższym
niż:
a) 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji – jeżeli reklamacja dotyczy
rozliczeń,
b) 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji – w pozostałych przypadkach.
Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem jest przesyłane w formie
pisemnej.
H.6.
Jeżeli rozstrzygnięcie reklamacji przez RWE Stoen Operator zgodnie z pkt H.5, w
całości lub w części nie jest satysfakcjonujące dla podmiotu zgłaszającego, to
podmiot ten ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia,
wystąpić pisemnie do RWE Stoen Operator z wnioskiem o ponowne
rozstrzygnięcie reklamacji, zawierającym:
a) zakres nieuwzględnionego przez RWE Stoen Operator żądania;
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 194
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
b) uzasadnienie faktyczne zgłoszonego żądania;
c) dane przedstawicieli podmiotu upoważnionych do prowadzenia negocjacji.
Wniosek o ponowne rozstrzygnięcie reklamacji powinien być przesłany listem na
adres wymieniony w pkt H.3.
H.7.
RWE Stoen Operator rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji w
terminie nieprzekraczającym 60 dni od daty jego otrzymania. RWE Stoen
Operator rozpatruje przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji z
upoważnionymi przedstawicielami podmiotu zgłaszającego reklamację i może ją
uwzględnić w całości lub w części lub podtrzymać swoje wcześniejsze stanowisko.
RWE Stoen Operator przesyła rozstrzygnięcie wniosku w formie pisemnej.
H.8.
Jeżeli reklamacje prowadzące do sporu pomiędzy RWE Stoen Operator, a
podmiotem zgłaszającym żądanie, nie zostaną uwzględnione w trakcie opisanego
powyżej postępowania reklamacyjnego, Strony sporu mogą zgłosić spór do
rozstrzygnięcia przez sąd, zgodnie z zapisami zawartymi w stosownej umowie
wiążącej RWE Stoen Operator i podmiot składający reklamację.
H.9.
Skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd, musi być poprzedzone procedurą
reklamacyjną zgodnie z powyższymi postanowieniami.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 195
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
I.
ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI
I.1.
RWE Stoen Operator identyfikuje ograniczenia systemowe ze względu na spełnienie
wymagań niezawodności dostaw energii elektrycznej.
I.2.
Ograniczenia systemowe dzielimy na:
a) ograniczenia elektrowniane,
b) ograniczenia sieciowe.
I.3.
Ograniczenia elektrowniane obejmują restrykcje w pracy elektrowni spowodowane
przez:
a) parametry techniczne poszczególnych jednostek wytwórczych,
b) przyczyny technologiczne w elektrowni,
c) działanie siły wyższej,
d)
I.4.
realizację polityki energetycznej państwa.
RWE Stoen Operator identyfikuje ograniczenia sieciowe jako:
a) maksymalne dopuszczalne moce wytwarzane i/lub maksymalną liczbę jednostek
wytwórczych pracujących w danym węźle lub grupie węzłów,
b) minimalne niezbędne moce wytwarzane i/lub minimalną liczbę jednostek
wytwórczych pracujących w danym węźle lub grupie węzłów,
c) planowane ograniczenia dystrybucyjne na wskazanych przekrojach sieciowych.
I.5.
Identyfikacja ograniczeń systemowych jest wykonywana przez RWE Stoen Operator
na podstawie analiz sieciowych uwzględniających:
a) plan wyłączeń elementów sieci dystrybucyjnej,
b) plan remontów jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
c) wymagania dotyczące jakości i niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej.
I.6.
Analizy sieciowe dla potrzeb identyfikacji ograniczeń systemowych w planach
koordynacyjnych są realizowane przez RWE Stoen Operator z wykorzystaniem
dostępnych programów analitycznych i na bazie najbardziej aktualnych modeli
matematycznych KSE.
I.7.
Ograniczenia systemowe są identyfikowane w cyklach pokrywających się z planami
koordynacyjnymi oraz udostępniane w ramach planów koordynacyjnych.
I.8.
RWE Stoen Operator przy planowaniu pracy sieci uwzględnia ograniczenia
występujące w pracy sieci przesyłowej, dystrybucyjnej sąsiednich operatorów typu
OSDp oraz zgłoszone przez wytwórców ograniczenia dotyczące jednostek
wytwórczych przyłączonych do jego sieci, mając na celu minimalizację skutków
tych ograniczeń.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 196
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
I.9.
W przypadku wystąpienia ograniczeń systemowych RWE Stoen Operator prowadzi
ruch sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator mając na uwadze zapewnienie
bezpieczeństwa pracy KSE, dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych
energii elektrycznej oraz minimalizację skutków ograniczeń w dostawie energii
elektrycznej, w szczególności przez:
a) zmianę układu pracy sieci dystrybucyjnej;
b) wprowadzanie zmian do zatwierdzonego planu wyłączeń elementów sieci
dystrybucyjnej;
c) dysponowanie mocą nJWCD przyłączonych do sieci dystrybucyjnej;
d) wnioskowanie do OSP o zmianę poziomu generacji mocy JWCD i JWCK;
e) wnioskowanie do OSP o zmianę układu pracy sieci przesyłowej.
I.10.
W przypadku wystąpienia ograniczeń systemowych RWE Stoen Operator podejmuje
działania mające na celu ich likwidację lub zmniejszenie skutków ograniczeń
występujących w sieci dystrybucyjnej samodzielnie oraz we współpracy z OSP oraz
innymi OSD.
I.11.
W przypadku przekroczenia zidentyfikowanych ograniczeń systemowych
spowodowanych awariami w KSE, RWE Stoen Operator podejmuje działania
szczegółowo uregulowane w części ogólnej IRiESD rozdział IV Bezpieczeństwo
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 197
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 198
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Na potrzeby niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych przyjęto
następujące oznaczenia skrótów i definicje stosowanych pojęć.
i. OZNACZENIA SKRÓTÓW
APKO
Automatyka przeciwkołysaniowa
ARNE
Automatyczna regulacja napięcia elektrowni
AWSCz
Automatyka wymuszania składowej czynnej, stosowana dla potrzeb
zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach skompensowanych
BTHD
Bilans techniczno-handlowy dobowy
BTHM
Bilans techniczno-handlowy miesięczny
BTHR
Bilans techniczno-handlowy roczny
EAZ
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
FPP
Fizyczny Punkt Pomiarowy
GPO
Główny punkt odbioru energii
IRiESD
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (całość)
IRiESDBilansowanie
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – część: bilansowanie
systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi
IRiESP
Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej (całość)
IRiESPBilansowanie
Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej – część: bilansowanie
systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
JWCD
Jednostka wytwórcza centralnie dysponowana – jednostka wytwórcza
przyłączona do koordynowanej sieci 110 kV podlegająca centralnemu
dysponowaniu przez OSP
JWCK
Jednostka wytwórcza centralnie koordynowana – jednostka wytwórcza której
praca podlega koordynacji przez OSP
KSE
Krajowy system elektroenergetyczny
kWp
Jednostka mocy szczytowej baterii słonecznej, która jest oddawana przy
określonym promieniowaniu słonecznym.
LRW
Lokalna rezerwa wyłącznikowa
LSPR
Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy
MB
Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego
FMB
Fizyczne Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego
WMB
Ponadsieciowe (wirtualne) Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku
Bilansującego
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 199
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
MBZW
Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego, poprzez
które jest reprezentowany zbiór PDE, należących do wytwórczy energii
elektrycznej, reprezentujące źródła energii elektrycznej wykorzystujące
energię wiatru.
MD
Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej
MDD
Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego
FMDD
Fizyczne Grafikowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego
PMDD
Fizyczne Profilowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego
nJWCD
Jednostka wytwórcza przyłączona do koordynowanej sieci 110 kV nie
podlegająca centralnemu dysponowaniu przez OSP
nN
Niskie napięcie
OH
Operator handlowy
OHT
Operator handlowo-techniczny
OSD
Operator systemu dystrybucyjnego
RWE Stoen Operator systemu dystrybucyjnego którego sieć dystrybucyjna posiada
bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową
Operator
OSDn
Operator systemu dystrybucyjnego którego sieć dystrybucyjna nie posiada
bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową
OSP
Operator systemu przesyłowego
PCC
Punkt przyłączenia źródła energii elektrycznej
PKD
Plan koordynacyjny dobowy
PKM
Plan koordynacyjny miesięczny
PKR
Plan koordynacyjny roczny
POB
Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
PPE
Punkt Poboru Energii
Plt
Wskaźnik długookresowego migotania światła, obliczany z sekwencji 12
kolejnych wartości Pst, zgodnie ze wzorem:
Plt = 3
Psti3
∑
i =1 12 .
12
gdzie: i – rząd harmonicznej
Pst
Wskaźnik
10 minut.
krótkookresowego
SCO
Samoczynne częstotliwościowe odciążanie
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
migotania
światła,
mierzony
przez
Strona: 200
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
SN
Średnie napięcie
SPZ
Samoczynne ponowne załączanie - automatyka elektroenergetyczna, której
działanie polega na samoczynnym podaniu impulsu załączającego wyłącznik
liniowy bezzwłocznie lub po upływie odpowiednio dobranego czasu, po
przejściu tego wyłącznika w stan otwarcia.
SZR
Samoczynne załączanie rezerwy - automatyka elektroenergetyczna, której
działanie
polega
na
samoczynnym
przełączeniu
odbiorców
z zasilania ze źródła podstawowego na zasilanie ze źródła rezerwowego, w
przypadku nadmiernego obniżenia się napięcia lub zaniku napięcia.
THD
Współczynnik odkształcenia napięcia harmonicznymi, obliczany zgodnie ze
wzorem:
THD =
40
∑ (U )
h=2
2
h
.
gdzie: i – rząd harmonicznej
Uh – wartość względna napięcia w procentach składowej podstawowej
UCTE
Unia Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej
URB
Uczestnik Rynku Bilansującego
URBBIL
Operator Systemu Przesyłowego jako Uczestnik Rynku Bilansującego typu
Przedsiębiorstwo Bilansujące
URBGE
Uczestnik Rynku Bilansującego typu Giełda Energii
URBW
Uczestnik Rynku Bilansującego typu Wytwórca energii
URBO
Uczestnik Rynku Bilansującego typu Odbiorca energii:
1) URBSD – odbiorca sieciowy
2) URBOK – odbiorca końcowy
URBPO
Uczestnik Rynku Bilansującego typu Przedsiębiorstwo obrotu energią
elektryczną
URD
Uczestnik Rynku Detalicznego którego sieci i urządzenia są przyłączone do
sieci RWE Stoen Operator
URDn
Uczestnik Rynku Detalicznego którego sieci i urządzenia są przyłączone do
sieci OSDn
URDO
Uczestnik Rynku Detalicznego typu odbiorca
URDW
Uczestnik Rynku Detalicznego typu wytwórca
URE
Urząd Regulacji Energetyki
WIRE
System wymiany informacji o rynku energii
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 201
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
WN
Wysokie napięcie
WPKD
Wstępny plan koordynacyjny dobowy
ZUSE
Zgłoszenie Umowy Sprzedaży Energii
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 202
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
ii. POJĘCIA I DEFINICJE
Administrator pomiarów
Jednostka organizacyjna OSD odpowiedzialna za obsługę i
kontrolę układów pomiarowo-rozliczeniowych.
Automatyczny układ
regulacji napięcia
elektrowni (ARNE)
Układ automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej
w węźle wytwórczym.
Awaria sieciowa
Zdarzenie ruchowe, w wyniku którego następuje wyłączenie
z ruchu synchronicznego części KSE, która produkuje lub
pobiera z sieci energię elektryczną w ilości nie większej niż
5 % całkowitej bieżącej produkcji.
Awaria w systemie
Zdarzenie ruchowe, w wyniku którego następuje wyłączenie
z ruchu synchronicznego części KSE, która produkuje lub
pobiera z sieci energię elektryczną w ilości co najmniej 5 %
całkowitej bieżącej produkcji.
Bilansowanie systemu
Działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora
systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach
świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji, polegającą na
równoważeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z
dostawami tej energii.
Dystrybucja energii
elektrycznej
Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w
celu jej dostarczania odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży
energii.
Elektroenergetyczna
automatyka
zabezpieczeniowa
Automatyka której celem jest wykrywanie zakłóceń w pracy
systemu elektroenergetycznego lub jego elementach oraz
podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie ich
skutków. EAZ dzielimy na automatykę eliminacyjną,
prewencyjną oraz restytucyjną
Farma wiatrowa
Jednostka
wytwórcza
lub
zespół
tych
jednostek
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię
wiatru, przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia
(lub przyłączonych do sieci na podstawie jednej umowy o
przyłączenie).
Fizyczne Miejsce
Dostarczenia Energii
Rynku Bilansującego
(FMB)
Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansującego, w którym
jest realizowana fizyczna dostawa energii. Ilość energii
elektrycznej dostarczonej w FMB jest wyznaczana na
podstawie Fizycznych Punktów Pomiarowych (FPP) oraz
odpowiednich algorytmów obliczeniowych.
Fizyczne Grafikowe
Miejsce Dostarczania
Energii Rynku
Punkt w którym ilość energii elektrycznej dostarczonej albo
odebranej jest wyznaczana na podstawie wielkości energii
zarejestrowanej przez urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 203
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Detalicznego (FMDD)
umożliwiające rejestrację danych godzinowych
odpowiednich algorytmów obliczeniowych.
Fizyczne Profilowe
Miejsce Dostarczania
Energii Rynku
Detalicznego (PMDD)
Punkt w którym ilość energii elektrycznej dostarczonej albo
odebranej jest wyznaczana na podstawie wielkości energii
zarejestrowanej przez urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe
nie umożliwiające rejestracji danych godzinowych,
standardowych profili zużycia oraz odpowiednich algorytmów
obliczeniowych
Fizyczny Punkt
Pomiarowy (FPP)
Punkt w sieci wyposażony w urządzenia pomiaroworozliczeniowe umożliwiające rejestrację danych pomiarowych
(okresowych lub godzinowych), w którym dokonywany jest
rzeczywisty pomiar przepływającej energii elektrycznej.
Generacja wymuszona
Wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone jakością
i niezawodnością pracy KSE, dotyczy jednostek wytwórczych,
w których generacja jest wymuszona technicznymi
ograniczeniami działania systemu elektroenergetycznego lub
koniecznością zapewnienia odpowiedniej jego niezawodności.
Generacja
zdeterminowana
Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych
oraz wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z
wytwarzaniem ciepła, objęte obowiązkiem zakupu zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, lub też wytwarzanie
energii elektrycznej objętej długoterminowymi umowami
sprzedaży energii elektrycznej.
Główny punkt odbioru
energii
Stacja transformatorowa wytwórcy o górnym napięciu
wyższym niż 45 kV służąca wyłącznie do połączenia jednostek
wytwórczych z KSE.
Grafik obciążeń
Zbiór danych określających oddzielnie dla poszczególnych
okresów przyjętych do technicznego bilansowania systemu,
zawierający ilości energii elektrycznej planowane do
wprowadzenia do sieci lub do poboru z sieci.
Grupy przyłączeniowe
Grupy podmiotów przyłączanych do sieci w podziale na:
a) grupa I - przyłączane bezpośrednio do sieci przesyłowej,
b) grupa II - przyłączane bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej
o napięciu znamionowym 110 kV,
c) grupa III - przyłączane bezpośrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napięciu znamionowym wyższym niż
1 kV, lecz niższym niż 110 kV,
d) grupa IV - przyłączane bezpośrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż
1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub
prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
oraz
Strona: 204
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
w torze prądowym większym niż 63 A,
e) grupa V - przyłączane bezpośrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż
1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i
prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
nie większym niż 63 A,
f) grupa VI - przyłączane do sieci poprzez tymczasowe
przyłącze, które będzie na zasadach określonych w umowie
o przyłączenie zastąpione przyłączem docelowym lub
podmioty przyłączane do sieci na czas określony. lecz nie
dłuższy niż rok.
Jednostka grafikowa
Zbiór Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego.
Jednostka wytwórcza
Wyodrębniony
zespół
urządzeń
należących
do
przedsiębiorstwa energetycznego lub odbiorcy, służący do
wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy,
opisany poprzez dane techniczne i handlowe. Jednostka
wytwórcza obejmuje zatem także transformatory blokowe oraz
linie blokowe wraz z łącznikami w miejscu przyłączenia
jednostki do sieci.
Koordynowana sieć 110
kV
Część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy energii
elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci
przesyłowej,
Krajowy system
elektroenergetyczny
System elektroenergetyczny na terenie Polski.
Linia bezpośrednia
Linia elektroenergetyczna łącząca wydzieloną jednostkę
wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub
linia elektroenergetyczna łączącą jednostkę wytwarzania
energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z
instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo
instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego
zależnych.
Łącze niezależne
Łącze przeznaczone wyłącznie dla potrzeb EAZ, służące do
realizacji pracy współbieżnej zabezpieczeń lub przesyłania
sygnału bezwarunkowego wyłączenia drugiego końca linii.
Łącze może być realizowane jako dedykowane włókna
światłowodów, w których pozostałe włókna służą realizacji
innych funkcji telekomunikacyjnych.
Mechanizm bilansujący
Mechanizm bieżącego bilansowania zapotrzebowania na
energię elektryczną i wytwarzania tej energii w systemie
elektroenergetycznym.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 205
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Miejsce dostarczania
Punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne
dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o
przyłączenie, w umowie o świadczenie usług dystrybucji,
w umowie sprzedaży energii elektrycznej albo umowie
kompleksowej.
Miejsce dostarczania
energii rynku
bilansującego (MB)
Określany przez OSP punkt w sieci objętej obszarem Rynku
Bilansującego reprezentujący pojedynczy węzeł albo grupę
węzłów w sieci, lub umowny punkt „ponad siecią”, w którym
następuje przekazanie energii pomiędzy Uczestnikiem Rynku
Bilansującego a Rynkiem Bilansującym.
Miejsce Dostarczania
Energii Rynku
Detalicznego (MDD)
Określony przez OSD punkt w sieci dystrybucyjnej poza
obszarem Rynku Bilansującego, którym następuje przekazanie
energii pomiędzy Sprzedawcą lub POB a URD.
Miejsce przyłączenia
Punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią.
Mikroźródło
Generator energii elektrycznej niezależnie od źródła energii
pierwotnej, zainstalowany na stałe wraz z układami
zabezpieczeń, przyłączony jednofazowo lub wielofazowo do
sieci niskiego napięcia, o prądzie znamionowym nie większym
niż 16A.
Moc dyspozycyjna
Moc osiągalna pomniejszona o ubytki na remonty planowe,
ubytki okresowe, eksploatacyjne i losowe.
Moc osiągalna
Potwierdzona testami największa moc trwała jednostki
wytwórczej lub wytwórcy, przy znamionowych warunkach
pracy, utrzymywana:
a) przez wytwórcę cieplnego w sposób ciągły przez
przynajmniej 15 godzin,
b) przez wytwórcę wodnego przepływowego w sposób ciągły
przez przynajmniej 5 godzin,
c) przez wytwórcę szczytowo-pompowego w sposób ciągły
przez okres zależny od pojemności zbiornika górnego.
Dla farmy wiatrowej przyjmuje się, że moc osiągalna jest
równa mocy znamionowej lub niższej, gdy testy wykażą, że
nawet w korzystnych warunkach wiatrowych moc znamionowa
farmy wiatrowej nie jest osiągana.
Moc przyłączeniowa
Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do
sieci, określona w umowie o przyłączenie jako wartość
maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut,
służąca do zaprojektowania przyłącza.
Moc umowna
Moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, określona
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 206
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
w:
a) umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji
energii
elektrycznej,
umowie
sprzedaży energii
elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako wartość
maksymalna, wyznaczana w ciągu każdej godziny okresu
rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy
rejestrowanych w okresach 15-minutowych, albo
b) umowie o świadczenie usług przesyłania energii
elektrycznej, zawieranej pomiędzy operatorem systemu
przesyłowego elektroenergetycznego a operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, jako średnia z
maksymalnych
łącznych
mocy średniogodzinnych
pobieranych
przez
danego
operatora
systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego w miejscach
dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej
będących miejscami przyłączenia sieci dystrybucyjnej do
sieci przesyłowej, wyznaczana na podstawie wskazań
układów pomiarowo-rozliczeniowych, albo
c) umowie o świadczenie usług przesyłania energii
elektrycznej, zawieranej pomiędzy operatorem systemu
przesyłowego elektroenergetycznego a operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dla miejsc
dostarczania energii elektrycznej niebędących miejscami
przyłączenia sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej do
sieci przesyłowej elektroenergetycznej, jako wartość
maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie
godziny.
Należyta staranność
Wykonywanie
czynności
ruchowych
oraz
prac
eksploatacyjnych w obiektach, instalacjach i urządzeniach
elektroenergetycznych, w terminach i zakresach zgodnych z
obowiązującymi przepisami i instrukcjami w tym Instrukcją
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, z uwzględnieniem
zasad efektywności i minimalizacji kosztów, prowadzących do
zachowania wymaganej niezawodności, jakości dostaw i
dotrzymywanie ustaleń wynikających z zawartych umów.
Napięcie znamionowe
Wartość skuteczna napięcia określająca i identyfikująca sieć
elektroenergetyczną.
Napięcie deklarowane
Wartość napięcia zasilającego uzgodniona miedzy OSD i
odbiorcom – wartość ta jest zwykle zgodna z napięciem
znamionowym.
Nielegalne pobieranie
energii elektrycznej
Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, z
całkowitym
albo
częściowym
pominięciem
układu
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 207
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów
dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.
Niezbilansowanie
W przypadku odbiorcy – różnica pomiędzy rzeczywistym, a
planowanym poborem energii elektrycznej. W przypadku
wytwórcy – różnica pomiędzy planowaną, a rzeczywiście
wprowadzoną do sieci energią elektryczną.
Normalny układ pracy
sieci
Układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych,
zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i
ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spełnienie
kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii
elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci.
Normalne warunki pracy
sieci
Stan pracy sieci, w którym pokryte jest zapotrzebowanie na
moc, obejmujący operacje łączeniowe i eliminację zaburzeń
przez automatyczny system zabezpieczeń, przy równoczesnym
braku wyjątkowych okoliczności spowodowanych:
a) wpływami zewnętrznymi takimi jak np.: niezgodność
instalacji lub urządzeń odbiorcy z odpowiednimi normami
i przepisami,
b) czynnikami będącymi poza kontrolą OSD takimi jak np.:
wyjątkowe warunki atmosferyczne i klęski żywiołowe,
zakłócenia spowodowane przez osoby trzecie, działania
siły wyższej, wprowadzenie ograniczeń mocy zgodnie z
innymi przepisami.
Obrót energią elektryczną Działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo
detalicznym energią elektryczną.
Obszar OSD
Posiadana przez OSD sieć elektroenergetyczna na obszarze
określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej
OSD, za której ruch i eksploatację odpowiada OSD.
Obszar regulacyjny
Sieć elektroenergetyczna wraz z przyłączonymi do niej
urządzeniami do wytwarzania lub pobierania energii
elektrycznej, współpracujące na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, zdolne do trwałego utrzymywania
określonych parametrów niezawodnościowych i jakościowych
dostaw energii elektrycznej oraz spełniania warunków
obowiązujących we współpracy z innymi połączonymi
systemami elektroenergetycznymi.
Obszar Rynku
Bilansującego
Część systemu elektroenergetycznego, w której jest
prowadzony hurtowy obrót energią elektryczną oraz w ramach
której OSP równoważy bieżące zapotrzebowanie na energię
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 208
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
elektryczną z dostawami tej energii w krajowym systemie
elektroenergetycznym,
oraz
zarządza
ograniczeniami
systemowymi i prowadzi wynikające z tego rozliczenia, z
podmiotami uczestniczącymi w Rynku Bilansującym.
Odbiorca
Każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
Odbiorca energii
elektrycznej w
gospodarstwie domowym
Odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej
wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym.
Odbiorca końcowy
Odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny
użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej
zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania,
przesyłania lub dystrybucji.
Odłączenie od sieci
Trwałe rozdzielenie urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu
przyłączonego do sieci dystrybucyjnej, obejmujące m.in.
trwały demontaż elementów przyłącza.
Ograniczenia
elektrowniane
Ograniczenia wynikające z technicznych warunków pracy
jednostek wytwórczych.
Ograniczenia sieciowe
Maksymalne dopuszczalne lub minimalnie niezbędne
wytwarzanie mocy w danym węźle, lub w danym obszarze, lub
maksymalny dopuszczalny przesył mocy przez dany przekrój
sieciowy, w tym dla wymiany międzysystemowej, z
uwzględnieniem bieżących warunków eksploatacji KSE.
Operator
Operator systemu
dystrybucyjnego.
Operator handlowy (OH)
Podmiot, który jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostką Grafikową Uczestnika Rynku Bilansującego w
zakresie handlowym.
Operator handlowotechniczny (OHT)
Podmiot, który jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostką Grafikową Uczestnika Rynku Bilansującego w
zakresie handlowym i technicznym.
Operator pomiarów
Podmiot odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie i
udostępnianie danych pomiarowych oraz pomiaroworozliczeniowych energii elektrycznej, a także za utrzymanie i
eksploatacje
układów
pomiarowych
i
pomiaroworozliczeniowych.
Operator systemu
dystrybucyjnego
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
przesyłowego
lub
operator
systemu
Strona: 209
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci
dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami
elektroenergetycznymi.
Operator systemu
przesyłowego
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie
przesyłowym,
bieżące
i
długookresowe
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci
przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami
elektroenergetycznymi.
Podmiot ubiegający się o
przyłączenie do sieci
(podmiot przyłączony do
sieci)
Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci swoich
urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznej (podmiot
którego urządzenia, instalacje i sieci są przyłączone do sieci
elektroenergetycznej).
Procedura zmiany
sprzedawcy
Zbiór działań zapoczątkowany w dniu złożenia przez odbiorcę
(lub sprzedawcę w imieniu odbiorcy) wniosku o zmianę
sprzedawcy, który w konsekwencji podjętych przez OSD prac,
doprowadza do zmiany sprzedawcy przez odbiorcę, lub w
przypadku nie spełnienia warunków koniecznych i
niezbędnych do realizacji procedury, do przekazania odbiorcy
oraz nowemu sprzedawcy informacji o przerwaniu procesu
zmiany sprzedawcy wraz z podaniem przyczyn.
Programy łączeniowe
Procedury i czynności związane z operacjami łączeniowymi,
próbami napięciowymi, tworzeniem układów przejściowych
oraz włączeniami do systemu elektroenergetycznego nowych
obiektów, a także po dłuższym postoju związanym
z modernizacją lub przebudową.
Przedsiębiorstwo
energetyczne
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii lub obrotu nią.
Przedsiębiorstwo obrotu
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność
gospodarczą polegającą na handlu hurtowym lub detalicznym
energią elektryczną, niezależnie od innych rodzajów
prowadzonych działalności.
Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej
planowana
Przerwa wynikająca z programu prac eksploatacyjnych sieci
elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od
momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej.
Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej
nieplanowana
Przerwa spowodowana wystąpieniem awarii w sieci
elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest
liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 210
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu
wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
Przesyłanie - transport
energii elektrycznej
Przesyłanie-transport
energii
elektrycznej
sieciami
przesyłowymi w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych
lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci
przesyłowych, z wyłączeniem sprzedaży energii.
Przyłącze
Odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń,
instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez niego mocy
przyłączeniowej z siecią przedsiębiorstwa energetycznego
świadczącego na rzecz tego odbiorcy usługę przesyłania lub
dystrybucji.
Punkt Poboru Energii
Punkt w którym produkty energetyczne (energia, usługi
przesyłowe, moc, etc.) są mierzone przez urządzenia
umożliwiające rejestrację danych pomiarowych (okresowych
lub godzinowych). Jest to najmniejsza jednostka, dla której
odbywa się zbilansowanie dostaw, oraz dla której może
nastąpić zmiana sprzedawcy.
Regulacyjne usługi
systemowe
Usługi świadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu
przesyłowego,
umożliwiające
operatorowi
systemu
przesyłowego świadczenie usług systemowych, niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania KSE, zapewniające zachowanie
określonych wartości parametrów niezawodnościowych
i jakościowych dostaw energii elektrycznej.
Rejestrator zakłóceń
Rejestrator zapisujący przebiegi chwilowe napięć, prądów i
sygnałów logicznych.
Rejestrator zdarzeń
Rejestrator zapisujący czasy wystąpienia i opisy znakowe
zmian stanów urządzeń pola, w którym jest zainstalowany, w
tym układów EAZ.
Rezerwa mocy
Niewykorzystana w danym okresie, zdolność jednostek
wytwórczych do wytwarzania i dostarczania energii
elektrycznej do sieci.
Ruch próbny
Nieprzerwana praca urządzeń, instalacji lub sieci, przez okres
co najmniej 72 godzin, z parametrami pracy określonymi przez
operatora systemu dystrybucyjnego.
Ruch sieciowy
Sterowanie pracą sieci
Rynek bilansujący
Mechanizm bieżącego bilansowania zapotrzebowania na
energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE.
Rynek detaliczny
Obszar sieci dystrybucyjnej zarządzanej przez OSD która nie
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 211
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
jest objęta obszarem Rynku Bilansującego.
Samoczynne
częstotliwościowe
odciążanie – SCO
Samoczynne wyłączanie odbiorców w przypadku obniżenia się
częstotliwości do określonej wielkości, spowodowanego
deficytem mocy w systemie elektroenergetycznym.
Samoczynne ponowne
załączanie - SPZ
Automatyka elektroenergetyczna, której działanie polega na
samoczynnym podaniu impulsu załączającego wyłącznik linii
po upływie odpowiednio dobranego czasu, po przejściu tego
wyłącznika w stan otwarcia z powodu zadziałania
zabezpieczenia.
Sieci
Instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, należące do
przedsiębiorstwa energetycznego,
Sieć przesyłowa
Sieć elektroenergetyczna najwyższych lub wysokich napięć, za
której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesyłowego.
Sieć dystrybucyjna
Sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć,
za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego.
Sprzedawca
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność
gospodarczą polegającą na sprzedaży energii elektrycznej
przez niego wytworzonej lub przedsiębiorstwo energetyczne
prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie
energią elektryczną.
Sprzedaż energii
elektrycznej
Bezpośrednia sprzedaż energii przez podmiot zajmujący się jej
wytwarzaniem lub odsprzedaż energii przez podmiot
zajmujący się jej obrotem.
Stan zagrożenia KSE
Warunki pracy, w których istnieje niebezpieczeństwo
wystąpienia: niestabilności systemu, podziału sieci przesyłowej
lub ograniczenia dostaw energii elektrycznej do odbiorców.
Sterownik polowy
Terminal polowy, który posiada wbudowane przyciski lub
ekran dotykowy do sterowania łącznikami oraz umożliwia
wizualizację aktualnego stanu łączników w tym polu.
System
elektroenergetyczny
Sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia
i instalacje, współpracujące z siecią.
Średnie napięcie
Napięcie wyższe od 1 kV i niższe od 110 kV.
Terminal polowy
Mikroprocesorowe urządzenie posiadające przynajmniej jedno
łącze cyfrowe z systemem nadzoru (komputerem nadrzędnym),
które realizuje zadania w zakresie obsługi wydzielonego pola
elementu systemu elektroenergetycznego (linii, transformatora,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 212
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
łącznika szyn, itp.) związane z EAZ eliminacyjną, prewencyjną
lub restytucyjną oraz dodatkowo w zakresie pomiarów
wielkości elektrycznych, sterowania łącznikami, rejestracji
zdarzeń i zakłóceń, lokalizacji miejsca zwarcia lub inne.
Uczestnik Rynku
Bilansującego
podmiot, który ma zawartą Umowę o świadczenie usług
przesyłania z Operatorem Systemu Przesyłowego, na mocy
której, w celu zapewnienia sobie zbilansowania handlowego,
realizuje dostawy energii poprzez obszar Rynku Bilansującego
oraz podlega rozliczeniom z tytułu działań obejmujących
bilansowanie
energii
i
zarządzanie
ograniczeniami
systemowymi, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESPBilansowanie;
Uczestnik Rynku
Detalicznego
Podmiot, którego urządzenia lub instalacje są przyłączone do
sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem rynku bilansującego
oraz który zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji z
właściwym OSD (obowiązek posiadania umowy dystrybucji
spełniony jest również w przypadku posiadania umowy
kompleksowej).
Układ pomiaroworozliczeniowy
Liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowopomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące do
pomiarów i rozliczeń mocy i energii elektrycznej.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy, którego wskazania stanowią
Układ pomiaroworozliczeniowy podstawowy podstawę do rozliczeń ilościowych i wartościowych
(finansowych) mocy i energii elektrycznej.
Układ pomiaroworozliczeniowy rezerwowy
Układ pomiarowo-rozliczeniowy, którego wskazania stanowią
podstawę do rozliczeń ilościowych i wartościowych
(finansowych) mocy i energii elektrycznej, w przypadku
nieprawidłowego
działania
układu
pomiaroworozliczeniowego podstawowego.
Układ pomiaroworozliczeniowy
równoważny
Układ pomiarowo-rozliczeniowy, którego wskazania stanowią
podstawę do rozliczeń ilościowych i wartościowych
(finansowych) mocy i energii elektrycznej.
Układ pomiarowokontrolny
Układ pomiarowy, którego wskazania stanowią podstawę do
monitorowania prawidłowości wskazań układów pomiaroworozliczeniowych
poprzez
porównywanie
zmierzonych
wielkości i/lub bilansowanie obiektów elektroenergetycznych
lub obszarów sieci.
Układ zabezpieczeniowy
Zespół złożony z jednego lub kilku urządzeń
zabezpieczeniowych i innych urządzeń współpracujących
przeznaczony do spełniania jednej lub wielu określonych
funkcji zabezpieczeniowych.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 213
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Urządzenia
Urządzenia
techniczne
energetycznych.
stosowane
w
procesach
Usługi systemowe
Usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, zapewniające zachowanie określonych
parametrów niezawodnościowych dostarczania energii
elektrycznej i jej jakości.
Ustawa
Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne z
późniejszymi zmianami.
Użytkownik systemu
Podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu,
Wirtualne Miejsce
Dostarczenia Energii
Rynku Bilansującego
(WMB)
Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansującego, w którym
jest realizowana dostawa energii niepowiązana bezpośrednio z
fizycznymi przepływami energii (punkt „ponad siecią”). Ilość
energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej w WMB jest
wyznaczana na podstawie wielkości energii wynikających z
Umów Sprzedaży Energii oraz odpowiednich algorytmów
obliczeniowych.
Stosunek znamionowego prądu bezpiecznego przyrządu do
Współczynnik
bezpieczeństwa przyrządu znamionowego prądu pierwotnego. Przy czym znamionowy
prąd bezpieczny przyrządu określa się jako wartość skuteczną
– FS
minimalnego prądu pierwotnego, przy którym błąd całkowity
przekładnika prądowego do pomiarów jest równy lub większy
niż 10 % przy obciążeniu znamionowym.
Wstępne dane pomiarowe
Nie zweryfikowane dane pozyskane w trakcie okresu
rozliczeniowego z układów pomiarowych i pomiaroworozliczeniowych, nie służące do rozliczeń, a pozyskane jedynie
w celu prowadzenia działalności operatorskiej przez OSD.
Wyłączenie awaryjne
Wyłączenie urządzeń automatyczne lub ręczne, w przypadku
zagrożenia bezpieczeństwa tego urządzenia lub innych
urządzeń, instalacji i sieci albo zagrożenia bezpieczeństwa
osób, mienia lub środowiska.
Wymiana
międzysystemowa
Wymiana mocy i energii elektrycznej pomiędzy KSE i innymi
systemami elektroenergetycznymi.
Wytwórca
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem
energii elektrycznej, którego urządzenia współpracują z siecią.
Zabezpieczenia
Część EAZ służąca do wykrywania i lokalizacji zakłóceń oraz
wyłączenia elementów nimi dotkniętych. W pewnych
przypadkach zabezpieczenia mogą tylko sygnalizować
powstanie zakłócenia i jego miejsce.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 214
IRiESD RW E Stoen Operator Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
nadprądowe zwłoczne
Zabezpieczenie nadprądowe, którego nastawa prądowa jest
zasadniczo odstrojona od prądów roboczych zabezpieczanego
urządzenia.
Zabezpieczenie
nadprądowe zwarciowe
Zabezpieczenie nadprądowe, którego opóźnienie czasowe jest
mniejsze od 0,4 s, a nastawa prądowa wynika z oceny prądów
zwarciowych w otoczeniu miejsca jego zainstalowania z
pominięciem wpływu prądów roboczych.
Zaprzestanie dostaw
energii elektrycznej
Nie dostarczanie energii elektrycznej do przyłączonego obiektu
z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie
usług dystrybucji lub umowy kompleksowej, bez dokonania
trwałego demontażu elementów przyłącza.
Zarządzanie
ograniczeniami
systemowymi
Działalność gospodarcza wykonywana przez operatora
systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach
świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji w celu
zapewnienia
bezpiecznego
funkcjonowania
systemu
elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
wymaganych parametrów technicznych energii elektrycznej w
ograniczeń
technicznych
w
przypadku
wystąpienia
przepustowości tych systemów.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zatwierdzono:
Strona: 215
RWE Stoen Operator
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK
WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
-1-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.
Wymagania zawarte w niniejszym załączniku dotyczą jednostek wytwórczych
przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.
Istniejące jednostki wytwórcze muszą spełniać przedmiotowe wymagania
techniczne po ich remoncie lub modernizacji oraz w innych przypadkach
przewidzianych w niniejszej IRiESD.
1.2.
RWE Stoen Operator określa warunki przyłączenia do sieci dla jednostek
wytwórczych, w tym ustala do sieci o jakim poziomie napięcia znamionowego
należy przyłączyć jednostki wytwórcze, w zależności od wielkości mocy
przyłączeniowej i lokalnych warunków pracy sieci dystrybucyjnej oraz z
uwzględnieniem wyników ekspertyzy wpływu przyłączanych instalacji na system
elektroenergetyczny.
1.3.
Sposób przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator, powinien umożliwiać ich odłączenie oraz stworzenie przerwy
izolacyjnej, w sposób nieograniczony dla RWE Stoen Operator.
Nie dopuszcza się przyłączania źródeł wytwórczych w układach odczepowych linii
110 kV.
1.4.
Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej powyżej 150 kVA przyłączane do sieci
dystrybucyjnej powinny być zautomatyzowane i dostosowane do zdalnego
sterowania. RWE Stoen Operator decyduje o konieczności wyposażenia łącznika
sprzęgającego jednostkę wytwórczą z siecią dystrybucyjną w urządzenia
umożliwiające zdalne sterowanie.
1.5.
Moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
dystrybucyjnej powinna być przynajmniej 20 razy większa od ich mocy
przyłączeniowej.
1.6.
Praca wyspowa jednostek wytwórczych jest możliwa jedynie na wyspę urządzeń
tego wytwórcy, o ile uwzględniono to w warunkach przyłączenia.
2.
URZĄDZENIA ŁĄCZENIOWE
2.1.
Jednostki wytwórcze muszą posiadać następujące urządzenia łączeniowe:
a) łącznik dostosowany do wyłączania jednostki wytwórczej,
b) łącznik do odłączania jednostki wytwórczej i stwarzania przerwy izolacyjnej.
Jeśli w skład jednostki wytwórczej wchodzi transformator, to łączniki te powinny
być zainstalowane od strony sieci, z którą jednostka wytwórcza współpracuje.
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach stosowanie wspólnych obu
wymienionych łączników lub jednego z nich dla mikroźródeł lub grupy jednostek
wytwórczych przyłączanych do sieci, jeśli to nie wpłynie na pogorszenie
warunków zasilania odbiorców.
-2-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
2.2.
W przypadku, gdy w układzie sieci jest możliwa praca wyspowa jednostki
wytwórczej, musi ona posiadać dodatkowy łącznik dostosowany do oddzielenia
wyspy od pozostałej części sieci dystrybucyjnej.
2.3.
RWE Stoen Operator koordynuje pracę łączników, o którym mowa w pkt 2.1. i
decyduje o konieczności ich wyposażenia w system zdalnego sterowania i
odwzorowania stanu pracy. Nie dotyczy to łączników współpracujących z
mikroźródłami.
2.4.
Urządzenia łączeniowe jednostek wytwórczych współpracujących z falownikami,
powinny być zlokalizowane po stronie prądu przemiennego falownika.
2.5.
Impuls wyłączający przesłany od zabezpieczeń do urządzenia łączeniowego musi
powodować bezzwłoczne wyłączenie jednostki wytwórczej przez to urządzenie.
3.
ZABEZPIECZENIA
3.1.
Jednostki wytwórcze powinny być wyposażone w zabezpieczenia podstawowe
oraz zabezpieczenia dodatkowe, zgodnie z zapisami pkt II.4.5 IRiESD oraz pkt 3
niniejszego załącznika.
Wymagania pkt 3 niniejszego załącznika nie dotyczą mikroźródeł, za wyjątkiem
drugiego akapitu punktu 3.11.
3.2.
Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwórczych powinny zostać dobrane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zabezpieczenia te powinny
działać na urządzenie łączeniowe określone w pkt 2.1.a), powodując wyłączenie
jednostki wytwórczej z ruchu.
3.3.
Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej do 100 kVA z generatorami
asynchronicznymi lub synchronicznymi powinny być wyposażone w
zabezpieczenia dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia zerowo-nadnapięciowe
oraz zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia
oraz wzrostem prędkości obrotowej. Dla jednostek przyłączonych do sieci nN
należy stosować zabezpieczenia od pracy niepełnofazowej z kryterium kontroli
asymetrii prądu obciążenia
3.4.
Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej powyżej 100 kVA powinny być
wyposażone w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia zerowonadnapięciowe oraz zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem napięcia,
wzrostem napięcia, obniżeniem częstotliwości oraz wzrostem częstotliwości. Dla
jednostek przyłączonych do sieci nN należy stosować zabezpieczenia od pracy
niepełnofazowej z kryterium kontroli asymetrii prądu obciążenia.
3.5.
Jednostki wytwórcze współpracujące z falownikami powinny być wyposażone
w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia do ochrony przed:
obniżeniem napięcia oraz wzrostem napięcia, jak również w urządzenia
pozwalające na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrów jakościowych
energii elektrycznej.
3.6.
RWE Stoen Operator powiadamia o potrzebie wyposażenia
wytwórczych w zabezpieczenie od mocy zwrotnej i pracy wyspowej.
-3-
jednostek
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
3.7.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Zabezpieczenia dodatkowe powinny powodować otwarcie łącznika sprzęgającego
jednostkę wytwórczą z siecią dystrybucyjną. W zależności od rodzaju pracy
jednostki wytwórczej łącznikiem sprzęgającym jest:
a) łącznik określony w pkt 2.1.a), gdy jednostka wytwórcza nie ma możliwości
pracy wyspowej,
b) łącznik określony w pkt 2.2, gdy jednostka wytwórcza ma możliwość pracy
wyspowej.
3.8.
RWE Stoen Operator ustala nastawy oraz zwłokę czasową działania zabezpieczeń
dodatkowych, w zależności od miejsca przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci
dystrybucyjnej.
3.9.
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obniżeniem lub wzrostem napięcia
musi być wykonane trójfazowo. Jednostka wytwórcza przy obniżeniu lub wzroście
napięcia w jednym z przewodów fazowych musi być odłączona od sieci
trójbiegunowo.
3.10.
Jednostki wytwórcze przyłączane lub przyłączone do sieci nN, muszą być
wyposażone w automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową.
3.11.
Dla zabezpieczeń dodatkowych do ochrony przed: wzrostem częstotliwości,
obniżeniem częstotliwości oraz obniżeniem napięcia, wielkości pomiarowe
powinny być pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczeń dodatkowych:
zerowo-nadnapięciowych oraz do ochrony przed wzrostem napięcia, wielkości
pomiarowe powinny być pobierane po stronie SN.
W przypadku podłączania mikroźródeł, wielkości pomiarowe dla działania
zainstalowanych zabezpieczeń powinny być pobierane z sieci nN. Punkt
pomiarowy może być umieszczony w dowolnym miejscu pomiędzy zaciskami
inwertera a siecią rozdzielczą, z wyłączeniem punktu przyłączenia do sieci OSD
(PCC).
3.12.
Dla generatorów synchronicznych lub asynchronicznych czas działania
zabezpieczeń dodatkowych i czas własny łącznika sprzęgającego muszą być tak
dobrane, aby wyłączenie generatora nastąpiło podczas zaników napięcia
spowodowanych zadziałaniem automatyki SPZ lub SZR.
3.13.
Farmy wiatrowe z generatorami asynchronicznymi należy wyposażyć
w automatykę bezzwłocznego wyłączania elektrowni po przejściu do pracy na
wydzieloną sieć.
3.14.
W przypadku zwarcia w linii, do której przyłączona jest farma wiatrowa
automatyka zabezpieczeniowa farmy powinna:
a) wyłączać ją w czasie krótszym od czasu działania istniejącego zabezpieczenia
linii,
b) załączać farmę samoczynnie po czasie nie krótszym niż 30 s, liczonym od
zakończenia udanego cyklu SPZ.
3.15.
W przypadku zwarcia w farmie wiatrowej z generatorem asynchronicznym
automatyka zabezpieczeniowa powinna wyłączać ją bezzwłocznie lub ze zwłoką
czasową uzgodnioną z RWE Stoen Operator.
3.16.
W przypadku zadziałania SZR w stacji, do której przyłączona jest farma wiatrowa,
-4-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
automatyka zabezpieczeniowa farmy powinna:
a) wyłączać ją w czasie krótszym od czasu działania istniejącego zabezpieczenia
stacji,
b) załączać farmę samoczynnie po czasie 30 s, liczonym od zakończenia cyklu
SZR.
3.17.
RWE Stoen Operator może zdecydować o potrzebie stosowania zabezpieczeń
różnicowoprądowych dla poszczególnych rodzajów jednostek wytwórczych.
4.
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
4.1.
Wymagany stopień skompensowania mocy biernej określa RWE Stoen Operator w
warunkach przyłączenia lub w umowach.
4.2.
Nie jest wymagane stosowanie urządzeń do kompensacji mocy biernej
w przypadku jednostek wytwórczych, których moc osiągalna określona na przewód
fazowy nie przekracza 4,6 kVA (5 kWp dla jednostek wytwórczych
fotowoltaicznych). W pozostałych jednostkach wytwórczych należy stosować
urządzenia do kompensacji mocy biernej. W jednostkach wytwórczych
charakteryzujących się pracą ze zmienną mocą, w szczególności w farmach
wiatrowych należy stosować układy automatycznej regulacji mocy biernej.
4.3.
Moc bierną przy generatorach synchronicznych należy regulować przy pomocy
wzbudzenia. W jednostkach wytwórczych charakteryzujących się pracą ze zmienną
mocą, w szczególności w farmach wiatrowych należy stosować układy
automatycznej regulacji wzbudzenia.
4.4.
W przypadku generatorów asynchronicznych układ służący do automatycznego
bądź ręcznego załączania kondensatorów do kompensacji mocy biernej powinien
być tak skonstruowany, aby nie było możliwe załączenie baterii kondensatorów
przed dokonaniem rozruchu generatora. Wyłączenie generatora i baterii
kondensatorów następuje równocześnie.
4.5.
Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator poprzez falowniki sieciowzbudne obowiązują warunki dotyczące
załączania i odłączania kondensatorów oraz warunki ich doboru takie same, jak
przy generatorach asynchronicznych. W jednostkach wytwórczych z falownikami
niezależnymi kompensacja mocy biernej nie jest wymagana.
5.
ZAŁĄCZANIE JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH
5.1.
Załączenie jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator jest
możliwe tylko, gdy napięcie sieci istnieje we wszystkich trzech fazach i posiada
odpowiednie parametry. W przypadku stosowania ochrony przed obniżeniem
napięcia powodującej odłączenie jednostki wytwórczej od sieci dystrybucyjnej
RWE Stoen Operator, powinna ona mieć zwłokę czasową rzędu kilku minut
pomiędzy powrotem napięcia w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, a
ponownym załączeniem jednostki wytwórczej.
-5-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
5.2.
Dla generatorów asynchronicznych, których rozruch odbywa się przy
wykorzystaniu silnika napędowego, załączenie do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator powinno następować przy prędkości obrotowej pomiędzy 95 ÷ 105 %
prędkości synchronicznej. Przy zdolnych do pracy wyspowej, samowzbudnych
generatorach asynchronicznych należy dotrzymać warunków jak dla załączania
generatorów synchronicznych, określonych w pkt 5.4. i 5.5.
5.3.
Dla generatorów asynchronicznych, które dokonują rozruchu jako silnik
obowiązują warunki jak dla przyłączania silników elektrycznych. Dla generatorów
o mocy osiągalnej do 100 kVA przyłączonych do sieci dystrybucyjnej nN prąd
rozruchu nie powinien przekraczać wartości 60 A. Dla pozostałych jednostek
wytwórczych prąd rozruchu należy ograniczyć w sposób zapobiegający ujemnemu
wpływowi na sieć dystrybucyjną.
5.4.
Dla generatorów synchronicznych wymagane jest urządzenie synchronizujące,
umożliwiające załączenie generatora z zachowaniem następujących warunków
synchronizacji:
a) różnica napięć
–
∆U < ± 10 % Un,
b) różnica częstotliwości
–
∆f < ± 0,5 Hz,
c) różnica kąta fazowego
–
∆φ < ± 10°,
5.5.
RWE Stoen Operator może ustalić węższe granice warunków synchronizacji w
momencie załączania generatorów synchronicznych niż podane w pkt 5.4.
5.6.
Falowniki załącza się tylko, gdy są one bez napięcia po stronie prądu
przemiennego. Przy zdolnych do pracy wyspowej jednostkach wytwórczych
z falownikami, które nie są przyłączane beznapięciowo, należy dotrzymać
warunków jak dla załączania generatorów synchronicznych.
5.7.
Załączanie generatorów do ruchu powinno odbywać się sekwencyjnie, w trybie
uzgodnionym z RWE Stoen Operator.
5.8.
Wymagania pkt 5 niniejszego załącznika nie dotyczą mikroźródeł,
6.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I NAPIĘCIE
6.1.
Oddziaływanie jednostek wytwórczych na warunki pracy sieci dystrybucyjnej
należy ograniczać w takim stopniu, aby nie zostały przekroczone, w miejscu
dostarczania energii elektrycznej z jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej,
wymagania określone w niniejszym pkt 6 niniejszego załącznika.
6.2.
Częstotliwość znamionowa wynosi 50 Hz z dopuszczalnym odchyleniem
zawierającym się w przedziale od -0,5Hz do +0,5 Hz, przez 99,5% czasu tygodnia.
6.3.
Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator, w każdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości
skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±5%
napięcia znamionowego lub deklarowanego (w sieciach niskiego napięcia wartości
napięć deklarowanych i znamionowych są równe).
6.4.
Dla miejsc przyłączenia w sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator o napięciu
-6-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
znamionowym 110 kV, SN i nN, zawartość poszczególnych harmonicznych
odniesionych do harmonicznej podstawowej nie może przekraczać 0,5 %.
6.5.
Współczynnik THD (uwzględniający wszystkie harmoniczne, aż do rzędu 40)
odkształcenia napięcia nie może przekraczać odpowiednio:
a) 1,5 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 110 kV i wyższym niż 30 kV,
b) 3,0 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 30 kV i wyższym niż 1 kV,
c) 5,0 % - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 1 kV.
6.6.
Dla jednostek wytwórczych współpracujących z falownikami, w których
zastosowany jest przekształtnik sześciopołówkowy z wygładzaniem indukcyjnym
i nie są stosowane szczególne środki do redukcji wyższych harmonicznych,
powinien być spełniony następujący warunek:
S rA
1
<
S kV 120
gdzie:
SrA – moc osiągalna jednostki wytwórczej,
SkV – moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, określona jako iloraz kwadratu
napięcia znamionowego sieci oraz sumy impedancji linii od transformatora
do miejsca przyłączenia i impedancji transformatora.
6.7.
W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator, w
ciągu każdego tygodnia, wskaźnik długookresowego migotania światła Plt
spowodowanego wahaniami napięcia, przez 95 % czasu, powinien spełniać
warunek: Plt ≤ 0,6 za wyjątkiem farm wiatrowych dla których współczynnik Plt
określono w pkt 8.7.3.
6.8.
Wymaganie określone w pkt 6.7 jest również spełnione w przypadkach, gdy:
- dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci SN zasilanych z szyn stacji
WN/SN:
S rA
× 100% < 2 N
S kV
- dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci nN:
S rA
3%
× 100% <
S kV
k
gdzie:
SrA
– moc osiągalna jednostki wytwórczej,
SkV
– moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci
dystrybucyjnej,
N
– liczba przekształtników tyrystorowych o jednakowych lub zbliżonych do
-7-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
siebie mocach
wytwórczą,
k
znamionowych,
współpracujących
z
jednostką
– współczynnik wynoszący:
1
- dla generatorów synchronicznych,
2
- dla generatorów asynchronicznych, które są załączane przy
95 % ÷ 105 % ich prędkości synchronicznej,
Ia/Ir - dla generatorów asynchronicznych, które są wprowadzane na
obroty jako silnik,
8
7.
- dla przypadków, gdy nie jest znany prąd rozruchu,
Ia
– prąd rozruchowy,
Ir
– znamionowy prąd ciągły.
DODATKOWE KRYTERIA OCENY MOŻLIWOŚCI PRZYŁACZENIA
JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH DO SIECI SN i nN
Opisane w pkt od 7.1. do 7.3. niniejszego załącznika kryteria, służą wykonaniu
wstępnej ekspertyzy (wstępnej ocenie) możliwości przyłączenia źródła energii
elektrycznej do sieci SN oraz zasilającej jej stacji WN/SN (GPZ), a także selekcji
analizowanych źródeł energii elektrycznej. Niespełnienie określonych poniżej
kryteriów przez analizowane źródło energii, może być uznane za podstawę do
odmowy wydania warunków przyłączenia z powodu braku możliwości
technicznych przyłączenia do sieci. Natomiast spełnienie tych kryteriów, obliguje
dalszą analizę wpływu przyłączanego źródła na pracę systemu
elektroenergetycznego, w tym wykonanie pełnej ekspertyzy.
7.1.
Kryterium zapasu mocy w stacji WN/SN
7.1.1.
Kryterium to służy do określenia poziomu mocy wytwórczej możliwej do
przyłączenia w danej stacji WN/SN (bezpośrednio lub poprzez istniejącą sieć SN),
przy uwzględnieniu:
a) mocy transformatorów WN/SN,
b) minimalnym obciążeniu poszczególnych sekcji,
c) mocy zainstalowanej źródeł przyłączonych lub planowanych do przyłączenia
do sieci SN współpracującej z daną stacją WN/SN.
7.1.2.
Kryterium to jest opisane zależnością:
S tr − ∑ S Gn − S obc > 0
gdzie:
Str - moc znamionowa transformatora WN/SN [MVA]
ΣSGn - suma mocy zainstalowanych źródeł w sieci SN [MVA]
Sobc - minimalne obciążenie [MVA]
-8-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Kryterium to należy zastosować dla pracy stacji WN/SN, gdzie obie sekcje
rozdzielni SN są zasilane z jednego transformatora (niezależnie od normalnego
układu pracy stacji), przy czym jako wartość Str należy przyjąć moc transformatora
WN/SN o mniejszej mocy.
ΣSGn należy przyjąć jako sumę mocy zainstalowanych wszystkich źródeł
przyłączonych i planowanych do przyłączenia do sieci SN (wydane warunki
przyłączenia) zasilanej z obu sekcji GPZ-tu. Przy określeniu wartości mocy SGn
należy przyjąć tgφ=0,4.
Sobc należy przyjąć jako minimalne obciążenie GPZ-tu w ciągu roku. Przy
określeniu wartości Sobc należy przyjąć tgφ=0,4.
7.1.3.
Przedmiotowe kryterium oceny ma charakter ultymatywny.
a) niespełnienie opisanego kryterium uprawnia do odmowy wydania warunków
przyłączenia oraz zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
analizowanego źródła,
b) wyjątkiem od sytuacji o której mowa w ppkt a) może być przypadek w którym
w stacji WN/SN planuje się wymianę transformatorów na jednostki o większej
mocy.
7.2.
Kryterium stabilności lokalnej
7.2.1.
Kryterium to służy do stwierdzenia czy stan systemu elektroenergetycznego w
punkcie przyłączenia źródła energii elektrycznej (PCC) pozwala na przyłączenie
źródła o niestabilnej i nieprzewidywalnej generacji.
Kryterium to powinno się stosować jedynie przy analizie możliwości przyłączenia
farm wiatrowych.
Ponieważ parametrem opisującym jakość systemu jest moc zwarciowa, w związku
z tym kryterium to uwzględnia relację pomiędzy:
a) określoną mocą zwarciową w punkcie przyłączenia (PCC),
b) mocą znamionową przyłączanego źródła.
7.2.2.
Kryterium to jest opisane zależnością:
S kPCC > 20 * ΣS n
gdzie:
SkPCC - moc zwarciowa w PCC [MVA]
ΣSn - suma mocy znamionowych poszczególnych turbin składających się na dane
źródło energii elektrycznej [MVA]
Wartość SkPCC jest mocą zwarciową od systemu elektroenergetycznego w punkcie
przyłączenia źródła (PCC) w układzie normalnym pracy sieci SN.
W obliczeniach należy uwzględnić wartość mocy zwarciowej na szynach SN w
GPZ-cie w układzie normalnym pracy GPZ-tu.
-9-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Zapis ΣSn oznacza prostą sumę, w przypadku przyłączenia źródła do istniejącej
sieci SN, co wynika ze specyfiki farm wiatrowych przyłączanych do sieci SN (do
trzech turbin, na niewielkim obszarze o zbliżonych warunkach wiatrowych).
7.2.3.
Przedmiotowe kryterium ma charakter ultymatywny.
a) niespełnienie opisanego kryterium uprawnia do odmowy wydania warunków
przyłączenia oraz zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
analizowanego źródła,
b) wyjątkiem od sytuacji o której mowa w ppkt a) może być sytuacja, w której w
sieci współpracującej z analizowanym źródłem, planuje się działania
prowadzące do spełnienia tego kryterium tj. zwiększające poziom SkPCC.
7.3.
Kryterium dynamicznej zmiany napięcia
7.3.1.
Kryterium to służy do stwierdzenia czy poziom wahań napięcia związanych z
procesami łączeniowymi pozwala na przyłączenie źródła o niestabilnej i
nieprzewidywalnej generacji, przy uwzględnieniu:
a) określonej mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia (PCC),
b) mocy znamionowej przyłączanego źródła,
c) parametrów technicznych danego typu turbiny.
Kryterium to powinno się stosować jedynie przy analizie możliwości przyłączenia
farm wiatrowych.
7.3.2.
Kryterium to jest opisane zależnością:
d = ku *
S ng
S kPCC
< 0,03
gdzie:
SkPCC - moc zwarciowa w PCC [MVA]
Sng- największa moc znamionowa pojedynczej turbiny [MVA] w farmie wiatrowej
ku - wskaźnik zmiany napięcia
Wartość SkPCC należy przyjąć taką jak dla kryterium o którym mowa w pkt 7.2.
Wartość ku należy przyjąć wg danych podanych we wniosku o wydanie warunków
przyłączenia lub tzw. „wind testu”, dla wariantu łączeń przy znamionowej
prędkości wiatru i wartości kąta impedancji sieci:
a) Ψk=85 - w przypadku przyłączenia źródła do szyn rozdzielni SN stacji WN/SN
(GPZ),
b) Ψk=50 - w przypadku przyłączenia źródła do istniejącej sieci SN.
7.3.3.
Przedmiotowe kryterium oceny ma charakter ultymatywny:
a) niespełnienie opisanego kryterium uprawnia do odmowy wydania warunków
przyłączenia oraz odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej analizowanego źródła,
b) wyjątkiem od sytuacji o której mowa w ppkt a) może być przypadek w którym
w sieci współpracującej z analizowanym źródłem, planuje się działania
- 10 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
prowadzące do spełnienia tego kryterium tj. zwiększające poziom SkPCC.
7.4.
Kryteria oceny możliwości przyłączenia źródeł do sieci nN
7.4.1.
Podstawowym wymaganiem dla źródeł przyłączanych do sieci nN jest spełnienie
zależności, aby całkowita moc przyłączeniowa wszystkich źródeł (pracujących lub
planowanych do przyłączenia) nie przekroczyła mocy znamionowej transformatora
zainstalowanego w stacji SN/nN. Należy również wziąć pod uwagę, aby moc
wszystkich
generatorów
przyłączonych
do
stacji
przyłączeniowa
transformatorowej SN/nN nie przekraczała mocy szacowanego lub zmierzonego
obciążenia transformatora (np. model średniorocznego obciążenia, dane z
rejestratorów).
7.4.2.
Źródła przyłączane lub przyłączone do sieci nN muszą być wyposażone w
automatykę powodującą trwałe odłączenie źródła od sieci nN, w przypadku zaniku
napięcia w tej sieci. Załączenie źródła może nastąpić po ponownym pojawieniu się
napięcia ze zwłoką czasową określoną przez OSD w warunkach przyłączenia lub
umowie o przyłączenie.
8.
DODATKOWE
WYMAGANIA
DLA
MIKROŹRÓDEŁ
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SIECIĄ DYSTRYBUCYJNĄ
8.1.
Postanowienia ogólne
Wymagania techniczne i zalecenia zapisane w pkt 8 niniejszego załącznika
obowiązują mikroźródła współpracujące z siecią dystrybucyjną, tzn.:
a) przyłączone bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej nN;
b) przyłączone do wewnętrznej sieci nN odbiorcy zasilanej z sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator;
8.2.
Przyłączanie mikroźródeł do sieci
8.2.1.
Punktem przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (PCC) mikroźródła, branym pod
uwagę przy ocenie możliwości przyłączenia niezależnie od punktu podłączenia, o
którym mowa w pkt 8.2.2, jest złącze w sieci dystrybucyjnej nN.
8.2.2.
Punktem podłączenia jest punkt włączenia mikroźródła do sieci lub instalacji.
Punktem podłączenia mogą być:
a) zaciski prądowe na wyjściu w kierunku instalacji elektrycznej odbiorcy w
złączu pomiarowym,
b) zaciski prądowe rozdzielnicy w instalacji elektrycznej rozdzielczej
odbiorcy,
c) zaciski prądowe w nowym złączu pomiarowymi.
Sposób przyłączenia mikroźródła jest uzależniony od jego mocy znamionowej:
a) do 3kW – jednofazowo lub wielofazowo,
b) od 3kW do 10kW – wielofazowo.
8.2.3.
Dla mikroźródeł, dla których punktem podłączenia jest złącze pomiarowe, należy
- 11 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zapewnić możliwość wyłączenia obwodu mikroźródła przez służby RWE Stoen
Operator, bez konieczności wyłączania innych obwodów.
8.2.4.
Złącze będące punktem
odpowiednio oznaczone.
przyłączenia
(PCC)
mikroźródła
powinno
być
8.3.
Kryteria współpracy z siecią
8.3.1.
Mikroźródło przyłączane do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator w
określonym punkcie (PCC) powinno spełniać następujące kryterium:
a) moc zwarciowa w punkcie przyłączenia (PCC) powinna być przynajmniej 20
razy większa od sumy mocy znamionowych mikroźródeł przyłączonych do
tego samego obwodu sieci nN zasilanego ze stacji SN/nN,
8.3.2.
Wymagania dotyczące urządzeń łączeniowych zawarto w odpowiednich zapisach
pkt 2 niniejszego załącznika.
8.3.3.
Wymagania dotyczące zabezpieczeń zawarto w odpowiednich zapisach pkt 3
niniejszego załącznika.
Ponadto instalacja współpracująca z mikroźródłem powinna zostać wyposażona w
następujące zabezpieczenia:
1). dla mikroźródła podłączonego poprzez inwerter:
a) zabezpieczenia nadprądowe (przeciążeniowe),
b) zabezpieczenie podnapięciowe – instalowane w obwodzie mikroźródła,
2). dla mikroźródła podłączonego w sposób inny niż określono w pkt a):
a) zabezpieczenia nadprądowe (przeciążeniowe),
b) zabezpieczenie podnapięciowe – instalowane w obwodzie mikroźródła,
c) zabezpieczenie nadnapięciowe – instalowane w obwodzie mikroźródła.
Wielkości pomiarowe dla działania zainstalowanych zabezpieczeń powinny być
pobierane z sieci nN. Punkt pomiarowy może być umieszczony w dowolnym
miejscu pomiędzy zaciskami inwertera a siecią dystrybucyjną, z wyłączeniem
punktu przyłączenia do sieci OSD (PCC).
Ze względu na koordynację zabezpieczeń minimalna moc przyłączeniowa odbiorcy
(obiektu przyłączonego), do którego wewnętrznej instalacji elektrycznej ma zostać
przyłączone mikroźródło, powinna być nie mniejsza niż 4,5 kW dla instalacji 1fazowej oraz 12,5 kW dla instalacji 3-fazowej
8.3.4.
Wymagania dotyczące załączania mikroźródeł zawarto w odpowiednich zapisach
pkt 5 niniejszego załącznika.
9.
DODATKOWE
WYMAGANIA
DLA
FARM
WIATROWYCH
PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ RWE STOEN
OPERATOR
9.1.
Postanowienia ogólne
9.1.1.
Farmy wiatrowe przyłączane bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej powinny
spełniać ogólne wymagania i procedury przewidziane dla podmiotów
przyłączanych do sieci dystrybucyjnej określone w pozostałych punktach niniejszej
- 12 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
IRiESD.
9.1.2.
Wymagania techniczne i zalecenia zapisane w pkt 9 niniejszego załącznika
obowiązują farmy wiatrowe przyłączane do sieci dystrybucyjnej.
9.1.3.
Farmy wiatrowe które w dniu wejścia w życie niniejszej IRiESD są przyłączone do
sieci lub mają podpisane umowy o przyłączenie do sieci, obowiązane są wypełnić
wymagania pkt 9 niniejszego załącznika tylko w przypadku remontu lub
modernizacji farmy wiatrowej. Farmy wiatrowe posiadające ważne warunki
przyłączenia do sieci, uzgodnią z RWE Stoen Operator zakres i harmonogram
dostosowania się do wymagań określonych w IRiESD w terminie 6 miesięcy od
daty wejścia w życie niniejszej IRiESD.
9.1.4.
Wymagania techniczne dla farm wiatrowych obejmują następujące zagadnienia:
a) regulacja mocy czynnej,
b) praca w zależności od napięcia i częstotliwości,
c) załączanie do pracy i wyłączanie z sieci,
d) regulacja napięcia i mocy biernej,
e) wymagania dla pracy przy zakłóceniach w sieci,
f) dotrzymywanie standardów jakości energii elektrycznej,
g) elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
h) systemy monitoringu i telekomunikacji,
i) testy sprawdzające.
9.1.5.
RWE Stoen Operator ma prawo do kontroli realizacji warunków przyłączenia i
może zażądać udostępnienia przez wytwórcę dokumentacji stwierdzającej, że
farma wiatrowa wypełnia wymagania określone w IRiESD oraz w warunkach
przyłączenia do sieci. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać wyniki
pomiarów konieczne dla oceny wpływu farmy wiatrowej na jakość energii
elektrycznej oraz - dla farm przyłączanych do sieci 110 kV - symulacje
komputerowe, na modelu systemu akceptowanym przez odpowiedniego operatora
sieci, pokazujące reakcję farmy wiatrowej na zakłócenia sieciowe.
9.1.6.
W przypadku, gdy dwie lub więcej farm wiatrowych przyłączanych jest do szyn
zbiorczych tej samej rozdzielni 110 kV przez wydzielone transformatory WN/SN,
należy traktować te farmy jako pojedynczą farmę wiatrową z miejscem
przyłączenia na napięciu 110 kV z punktu widzenia wymogów niniejszej IRiESD.
9.1.7.
Farmy wiatrowe przyłączane do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator
powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające bezpieczną współpracę z
systemem elektroenergetycznym w różnych możliwych sytuacjach ruchowych.
9.1.8.
Szczegółowe wymagania dla każdej farmy wiatrowej są określane przez RWE
Stoen Operator w warunkach przyłączenia do sieci, w zależności od mocy farmy
wiatrowej, jej lokalizacji w sieci, sytuacji w systemie elektroenergetycznym i
wyników ekspertyzy wpływu przyłączanej farmy wiatrowej na system
elektroenergetyczny.
9.1.9.
RWE Stoen Operator może w warunkach przyłączenia określić dla farmy
wiatrowej wymóg przystosowania farmy do automatycznej regulacji mocy i
- 13 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
zażądać aby regulacja mocy farmy wiatrowej była dostosowana do automatycznej
regulacji zdalnej.
9.1.10.
Farma wiatrowa w przypadku niedotrzymania standardów jakości energii
określonych w niniejszym załączniku, może zostać wyłączona na polecenie
operatora systemu, do czasu usunięcia nieprawidłowości.
9.2.
Regulacja mocy czynnej farmy wiatrowej
9.2.1.
Farma wiatrowa przyłączona do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV,
powinna być wyposażona w system sterowania i regulacji mocy, umożliwiający
pracę w następujących reżimach:
a) praca bez ograniczeń, odpowiednio do warunków wiatrowych,
b) praca interwencyjna według wymagań odpowiedniego operatora systemu, w
sytuacjach zakłóceń i zagrożeń w pracy systemu elektroenergetycznego,
c) udział w regulacji częstotliwości (dotyczy farm wiatrowych o mocy
znamionowej 50 MW i większej),
d) z ograniczeniami mocy generowanej do wielkości określonej w ekspertyzie lub
umowie.
9.2.2.
W normalnych warunkach pracy systemu i farmy wiatrowej, moc czynna
wprowadzana do sieci przez farmę wiatrową nie może przekraczać limitu mocy (z
dokładnością ± 5 %) przydzielonego operatywnie przez odpowiedniego operatora
systemu i mocy przyłączeniowej określonej w umowie o przyłączenie.
9.2.3.
W normalnych warunkach pracy farmy wiatrowej przyłączanej do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV i SN, w tym również podczas
normalnych uruchomień i odstawień, gradient średni zmiany mocy czynnej farmy
wiatrowej za okres 15 minut nie może przekraczać 10% mocy znamionowej farmy
wiatrowej na minutę. Gradient średni w okresie 1 minuty nie powinien przekraczać
30 % mocy znamionowej na minutę.
9.2.4.
W sytuacjach zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym, wyżej określony
gradient zmian obciążenia może być przekroczony przez farmy wiatrowe
uczestniczące w regulacji częstotliwości lub w sytuacji, gdy RWE Stoen Operator
poleci szybkie odciążenie lub, jeśli jest to technicznie możliwe, dociążenie farmy
wiatrowej.
9.2.5.
Układ regulacji mocy poszczególnych jednostek wytwórczych powinien zapewnić
zmniejszenie mocy do co najmniej 20% mocy znamionowej w czasie mniejszym
od 2s.
9.2.6.
RWE Stoen Operator ma prawo ograniczyć czasowo moc farmy wiatrowej
przyłączonej do sieci 110 kV, do wartości nie mniejszej niż 5% mocy
znamionowej farmy wiatrowej. Ograniczenie mocy może być zadawane przez
sygnał zewnętrzny w MW lub % aktualnej mocy farmy wiatrowej, lub też w
postaci zależności od częstotliwości i/lub napięcia sieci. Algorytm regulacji mocy
czynnej farmy wiatrowej musi być dostosowany do realizacji tego wymagania.
Szybkość zmniejszania mocy w celu osiągnięcia zadanej wartości powinna
wynosić co najmniej 10% mocy znamionowej farmy wiatrowej na minutę.
- 14 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
9.2.7.
RWE Stoen Operator, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, powiadamia
właściciela farmy wiatrowej o konieczności jej wyłączenia, w celu dokonania
określonych planowych prac remontowych lub naprawczych w sieci
elektroenergetycznej.
9.2.8.
W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego
odpowiedni operator systemu, może polecić całkowite wyłączenie farmy
wiatrowej. RWE Stoen Operator określa w warunkach przyłączenia do sieci
wymagania w zakresie przystosowania farmy wiatrowej do zdalnego wyłączania,
monitorowania i transmisji danych.
9.3.
Praca farmy wiatrowej w zależności od częstotliwości i napięcia
9.3.1.
Farma wiatrowa powinna mieć możliwość pracy w następującym zakresie
częstotliwości:
a) Przy 49,5 ≤ f ≤ 50,5 Hz farma wiatrowa musi mieć możliwość pracy trwałej z
mocą znamionową,
b) Przy 48,5 ≤ f < 49,5 Hz farma wiatrowa musi mieć możliwość pracy z mocą
większą niż 90% mocy wynikającej z aktualnej prędkości wiatru, przez co
najmniej 30 min.,
c) Przy 48,0 ≤ f < 48,5 Hz farma wiatrowa musi mieć możliwość pracy z mocą
większą niż 85% mocy wynikającej z aktualnej prędkości wiatru, przez co
najmniej 20 min.,
d) Przy 47,5 ≤ f < 48,0 Hz farma wiatrowa musi mieć możliwość pracy z mocą
większą niż 80% mocy wynikającej z aktualnej prędkości wiatru, przez co
najmniej 10 min.,
e) Przy f < 47,5 Hz farmę wiatrową można odłączyć od sieci ze zwłoką czasową
uzgodnioną z operatorem systemu,
f) Przy 50,5 < f ≤ 51,5 Hz farma wiatrowa musi mieć możliwość trwałej pracy z
mocą ograniczaną wraz ze wzrostem częstotliwości, do zera przy
częstotliwości 51,5 Hz,
g) Przy f > 51,5 Hz farmę wiatrową należy odłączyć od sieci w ciągu maks. 0,3 s,
o ile operator systemu nie określi inaczej w warunkach przyłączenia do sieci.
9.3.2.
Farma wiatrowa powinna spełniać warunki wymienione w pkt 8.3.1.a) i pkt
8.3.1.b) przy zmianach napięcia w miejscu przyłączenia do sieci w następującym
zakresie:
a) 105 kV ÷ 123 kV – dla sieci 110 kV,
b) ±10 % Un – dla sieci SN.
9.3.3.
Wartości napięcia i częstotliwości podane w powyższych punktach są quasistacjonarnymi, z gradientem zmian dla częstotliwości mniejszym niż 0,5% na
minutę, a dla napięcia mniejszym niż 5% na minutę.
9.3.4.
Zmniejszanie mocy wymagane przy zwyżce częstotliwości ponad 50,5 Hz może
być realizowane poprzez kolejne wyłączanie jednostek pracujących w farmy
wiatrowej.
- 15 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
9.3.5.
RWE Stoen Operator może określić w warunkach przyłączenia farm wiatrowych
przystosowanie do udziału w regulacji częstotliwości w systemie
elektroenergetycznym, poprzez zmianę mocy po zmianie częstotliwości.
Wymaganie to dotyczy pełnego zakresu obciążenia farmy wiatrowej.
9.3.6.
RWE Stoen Operator, w uzgodnieniu z OSP, określa w warunkach przyłączenia do
sieci farmy wiatrowej, warunki udziału tej farmy w regulacji częstotliwości i
wymagane parametry regulacji.
9.3.7.
W zależności od lokalizacji i skali rozwoju energetyki wiatrowej, RWE Stoen
Operator może w warunkach przyłączenia do sieci dopuścić odstępstwa od
podanych wymagań określonych w pkt od 8.3.1. do 8.3.6.
9.4.
Załączanie i wyłączanie farm wiatrowych
9.4.1.
Farma wiatrowa powinna przekazywać do RWE Stoen Operator sygnał
informujący o aktualnym stanie jej jednostek wytwórczych. Sygnał ten powinien
być generowany na podstawie identyfikacji stanu i przyczyn odstawienia jednostki.
9.4.2.
Podczas każdego uruchamiania farmy wiatrowej gradient przyrostu mocy farmy
wiatrowej nie może przekraczać wartości określonej w pkt 8.2.3. niniejszego
załącznika,.
9.4.3.
Algorytm uruchamiania farmy wiatrowej musi zawierać kontrolę warunków
napięciowych w miejscu przyłączenia do sieci.
9.4.4.
W przypadku farmy wiatrowej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator 110 kV, RWE Stoen Operator musi być poinformowany z 15 minutowym
wyprzedzeniem o planowanym uruchomieniu farmy wiatrowej, po postoju
dłuższym niż 15 minut spowodowanym wyłączeniem awaryjnym lub
przekroczeniem granicznej prędkości wiatru. Powiadomienie nie jest konieczne
jeżeli uruchomienie następuje wskutek wzrostu prędkości wiatru ponad wartość
minimalną, niezbędną dla wytwarzania mocy i prognozowane na najbliższą
godzinę obciążenie farmy wiatrowej nie przekroczy 10% jej mocy znamionowej.
9.4.5.
Z wyjątkiem przypadków zakłóceń w sieci i awarii farmy wiatrowej, redukcja
mocy farmy wiatrowej powinna być realizowana zgodnie ze zdefiniowanym w pkt
8.2.3. niniejszego załącznika gradientem zmiany mocy czynnej.
9.5.
Regulacja napięcia i mocy biernej
9.5.1.
Wyposażenie farmy wiatrowej musi być tak dobrane, aby zapewnić utrzymanie,
określonych w warunkach przyłączenia, warunków napięciowych (w miejscu
przyłączenia do sieci lub innym określonym w warunkach przyłączenia) oraz
stabilność współpracy z systemem elektroenergetycznym.
9.5.2.
Farma wiatrowa musi mieć możliwość regulacji współczynnika mocy lub napięcia
w miejscu przyłączenia do sieci lub innym określonym w warunkach przyłączenia.
RWE Stoen Operator w warunkach przyłączenia do sieci określa wymagania w
tym zakresie, wraz z potrzebą zastosowania automatycznej regulacji zdalnej.
9.5.3.
Podczas produkcji mocy czynnej, farma wiatrowa przyłączona do sieci
dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV musi mieć możliwość pracy ze
- 16 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
współczynnikiem mocy w miejscu przyłączenia do sieci w granicach od 0,975
(indukcyjny) do 0,975 (pojemnościowy), w pełnym zakresie obciążenia farmy.
9.5.4.
W zależności od warunków napięciowych w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej
do sieci, odpowiedni operator systemu może w trybie operatywnym zmieniać w/w
zakres regulacji współczynnika mocy lub wymagać pracy z określonym stałym
współczynnikiem mocy. Dla farm wiatrowych przyłączanych do sieci 110 kV
zmiana zakresu regulacji powinna odbywać się w sposób zdalny.
9.5.5.
Dla farm wiatrowych o mocy znamionowej w miejscu przyłączenia, równej
50 MW i wyższej, należy zapewnić system zdalnego sterowania napięciem farmy i
mocą bierną, z zachowaniem możliwości współpracy z nadrzędnymi układami
regulacji napięcia i mocy biernej, w tym także z istniejącymi układami regulacji
napięcia na stacji ARST.
9.6.
Praca farm wiatrowych przy zakłóceniach w sieci
9.6.1.
Farmy wiatrowe przyłączone do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV
powinny być przystosowane do utrzymania się w pracy w przypadku wystąpienia
zwarć w sieci skutkujących obniżka napięcia w miejscu przyłączenia do sieci.
Krzywa przedstawiona na rysunku poniżej przedstawia obszar, powyżej którego
jednostki wytwórcze farmy wiatrowej nie mogą być wyłączane.
Charakterystyka wymaganego zakresu pracy farmy wiatrowej w przypadku
wystąpienia zakłóceń w sieci.
9.6.2.
W niektórych lokalizacjach, RWE Stoen Operator może wymagać by farmy
wiatrowe podczas zakłóceń w systemie produkowały możliwie dużą, w ramach
ograniczeń technicznych, moc bierną. Wymaganie to określa RWE Stoen Operator
w warunkach przyłączenia do sieci lub umowie o przyłączenie.
9.6.3.
Wymagania w zakresie pracy farmy wiatrowej przy zakłóceniach w sieci, RWE
Stoen Operator określa w warunkach przyłączenia do sieci, biorąc pod uwagę
rodzaj zastosowanych generatorów, moc farmy wiatrowej, jej położenie w sieci,
koncentrację generacji wiatrowej w systemie i wyniki ekspertyzy wpływu
przyłączanej farmy wiatrowej na system.
- 17 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
9.6.4.
Podczas zakłóceń skutkujących obniżeniem napięcia w miejscu przyłączenia do
sieci, do wartości zgodnych z wykresem w pkt 8.6.1. niniejszego załącznika
(obszar powyżej krzywej), farma wiatrowa przyłączana do sieci 110 kV nie może
utracić zdolności regulacji mocy biernej i musi aktywnie oddziaływać w kierunku
podtrzymania napięcia, w ramach ograniczeń technicznych farmy wiatrowej.
9.7.
Dotrzymanie standardów jakości energii
9.7.1.
Farma wiatrowa nie powinna powodować nagłych zmian i skoków napięcia
przekraczających 3%. W przypadku, gdy zakłócenia napięcia spowodowane pracą
farmy wiatrowej mają charakter powtarzający się, zakres jednorazowej szybkiej
zmiany wartości skutecznej napięcia nie może przekraczać 2,5% dla częstości do
10 zakłóceń/godz. i 1,5% dla częstości do 100 zakłóceń/godz. Wymagania
powyższe dotyczą również przypadków rozruchu i wyłączeń jednostek
wytwórczych.
9.7.2.
Szybkie zmiany napięcia spowodowane pulsacją mocy farmy wiatrowej
o częstotliwości rzędu 1 Hz powinny mieć amplitudę nie większą niż 0,7%
9.7.3.
Wskaźniki krótkookresowego (Pst) i długookresowego (Plt) migotania napięcia
farm wiatrowych przyłączonych do sieci 110 kV oraz SN nie powinny przekraczać
odpowiednio wartości:
a) P st < 0,35 dla sieci 110 kV i P st < 0,45 dla sieci SN,
b) P lt < 0,25 dla sieci 110 kV i P lt < 0,35 dla sieci SN.
9.7.4.
Farmy wiatrowe nie powinny powodować w miejscu przyłączenia emisji
pojedynczych harmonicznych napięcia rzędu od 2 do 50 większych niż 0,7% dla
sieci 110 kV oraz 1,5 dla sieci SN. Współczynnik dystorsji harmonicznych THD w
miejscu przyłączenia do sieci powinien być mniejszy od 2,0% dla sieci 110 kV
oraz 4% dla sieci SN.
9.7.5.
W ciągu każdego tygodnia 99 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości
skutecznych podanych powyżej w pkt od 9.7.1. do 9.7.3. współczynników jakości
energii, powinno mieścić się w granicach określonych w tych punktach.
9.7.6.
Farmy wiatrowe powinny być wyposażone w system pomiaru i rejestracji
parametrów jakości energii (pomiar współczynnika migotania światła oraz
harmonicznych napięcia i prądu). Farmy wiatrowe przyłączane do sieci 110 kV
powinny być wyposażone w system teletransmisji danych do odpowiedniego
operatora systemu.
9.7.7.
Współczynnik zakłóceń harmonicznymi telefonii THFF powinien być poniżej 1%.
9.7.8.
Ze względu na ochronę urządzeń telekomunikacyjnych poziom zakłóceń
powodowany przez farmę wiatrową w miejscu przyłączenia do sieci, powinien
spełniać wymagania odpowiednich przepisów telekomunikacyjnych.
9.8.
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
9.8.1.
Właściciel farmy wiatrowej ponosi odpowiedzialność za projekt i instalację
zabezpieczeń chroniących farmę przed skutkami prądów zwarciowych, napięć
- 18 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
powrotnych po wyłączeniu zwarć w systemie, pracy asynchronicznej farmy oraz
innymi oddziaływaniami zakłóceń systemowych.
9.8.2.
Nastawienia zabezpieczeń farmy wiatrowej powinny być skoordynowane z
zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci elektroenergetycznej.
9.8.3.
Nastawy zabezpieczeń farmy wiatrowej muszą zapewniać selektywność
współdziałania z zabezpieczeniami sieci dla zwarć w sieci i w tej farmy wiatrowej.
9.8.4.
Zwarcia wewnątrz farmy wiatrowej powinny być likwidowane selektywnie i
powodować możliwie jak najmniejszy ubytek mocy tej farmy.
9.8.5.
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej farmy wiatrowej, właściciel
farmy jest zobowiązany przeprowadzić i uzgodnić z odpowiednim operatorem
systemu analizę zabezpieczeń obejmującą m.in. sprawdzenie:
a) kompletności zabezpieczeń,
b) poprawności nastaw na poszczególnych jednostkach wytwórczych i w
rozdzielni farmy wiatrowej,
c) koordynacji z zabezpieczeniami systemu dystrybucyjnego i/lub przesyłowego.
Analizę zabezpieczeń należy przekazać RWE Stoen Operator.
9.9.
Monitoring i komunikacja farmy wiatrowej z operatorem systemu
9.9.1.
RWE Stoen Operator, do sieci którego przyłączana jest farma wiatrowa, musi
otrzymywać sygnały pomiarowe i rejestrowane parametry farmy.
Zakres danych przekazywanych do operatora systemu przesyłowego i
dystrybucyjnego oraz miejsce ich dostarczania określa w warunkach przyłączenia
RWE Stoen Operator.
9.9.2.
Minimalny zakres przekazywanych operatorowi systemu pomiarów wielkości z
farmy wiatrowej obejmuje wartości chwilowe:
a) mocy czynnej,
b) mocy biernej,
c) napięcia i prądu w miejscu przyłączenia do sieci,
d) współczynnika mocy cos ϕ,
e) średniej dla farmy prędkości wiatru.
9.9.3.
Minimalny zakres przekazywanych operatorowi systemu danych dwustanowych
obejmuje:
a) aktualny stan jednostek wytwórczych farmy, w tym liczbę jednostek
pracujących, gotowych do pracy i przyczyny postoju pozostałych,
b) stan układu regulacji częstotliwości dla farm wiatrowych przyłączonych do
sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator 110 kV,
c) inne dane mogące skutkować wyłączeniem farmy wiatrowej, na warunkach
uzgodnionych w umowie o przyłączenie.
9.9.4.
Jako standardowe wyposażenie farmy wiatrowej przyłączanej na napięcie 110 kV
- 19 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
powinien być stosowany system monitorowania w czasie rzeczywistym stanu i
parametrów pracy, z zapewnieniem przekazywania danych do operatora systemu.
9.9.5.
Właściciel farmy wiatrowej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator 110 kV zapewni dostarczanie operatorowi systemu prognozy średniej
godzinowej mocy farmy wiatrowej z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem i
aktualizacją prognozy co 6 godzin. Sposób realizacji tego obowiązku definiuje się
w warunkach przyłączenia i uzgadnia na etapie projektu.
9.9.6.
Właściciel farmy wiatrowej dostarcza odpowiedniemu operatorowi systemu,
aktualne parametry wyposażenia farmy wiatrowej (urządzeń podstawowych i
układów regulacji), niezbędne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem farmy wiatrowej są to dane producentów urządzeń.
9.9.7.
RWE Stoen Operator określa w warunkach przyłączenia do sieci zakres danych
technicznych dla danej farmy wiatrowej, które są niezbędne do prowadzenia i
planowania ruchu systemu.
9.9.8.
Parametry techniczne systemu wymiany informacji, w tym protokoły komunikacji,
pomiędzy farmą wiatrową i RWE Stoen Operator, określa RWE Stoen Operator na
etapie projektowania.
9.9.9.
W farmie wiatrowej przyłączanej do sieci 110 kV powinny być zainstalowane
rejestratory przebiegów zakłóceniowych. Rejestratory powinny zapewniać
rejestrację przebiegów przez 10 s przed zakłóceniem i 60 s po zakłóceniu oraz:
a) rejestrować w każdym polu sygnały analogowe – 3 napięcia i 3 prądy fazowe,
napięcie 3U0 i prąd 3I0 oraz napięcia prądu stałego zasilającego aparaturę w
polu,
b) rejestrować sygnały o pobudzeniu zabezpieczeń podstawowych, wszystkie
sygnały o zadziałaniu zabezpieczeń lub automatyk na wyłączenie, wszystkie
sygnały telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbiór), sygnały załączające od
układów SPZ oraz położenie biegunów aparatury łączeniowej.
9.10.
Testy sprawdzające
9.10.1.
Właściciel farmy wiatrowej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen
Operator jest zobowiązany do przeprowadzenia w okresie pierwszego roku pracy
farmy, testów sprawdzających spełnienie wymagań IRiESD. Sposób i zakres
przeprowadzenia testów farmy wiatrowej uzgadniany jest z właściwym operatorem
systemu. Uzgodnienie to powinno nastąpić co najmniej na 6 miesięcy przed
terminem uruchomienia farmy wiatrowej.
9.10.2.
Właściciel farmy wiatrowej na co najmniej 3 miesiące przed terminem
uruchomienia farmy wiatrowej dostarcza odpowiedniemu operatorowi systemu
zakres, program i harmonogram przeprowadzania testów, dostarczając
równocześnie inne niezbędne dokumenty, jak instrukcje układów regulacji i
instrukcję współpracy ruchowej. Powyższe dokumenty podlegają uzgodnieniu z
właściwym operatorem systemu. Uzgodnienie to powinno być zakończone na
miesiąc przed terminem uruchomienia farmy wiatrowej.
Testy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przy
zachowaniu należytej staranności i wiedzy technicznej, przez osoby posiadające
- 20 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie. Operator systemu ma prawo
uczestniczyć w przeprowadzeniu testów.
9.10.3.
Testy obejmować powinny w szczególności:
a) charakterystyki mocy farmy wiatrowej w funkcji prędkości wiatru,
b) uruchomienia farmy wiatrowej przy wietrze umożliwiającym osiągnięcie co
najmniej 75% mocy znamionowej, z kontrolą gradientu wzrostu mocy i zmian
napięcia,
c) odstawiania farmy wiatrowej przy prędkości wiatru przekraczającej wartość,
przy której osiągana jest moc znamionowa,
d) szybkości zmian napięcia przez układ regulacji napięcia,
e) działania układu regulacji mocy i częstotliwości,
f) wpływ farmy wiatrowej na jakość energii.
9.10.4.
RWE Stoen Operator wydaje zgodę na pierwsze uruchomienie farmy wiatrowej i
przeprowadzenie testów.
9.10.5.
Szczegółowy raport z przeprowadzonych testów dostarczany jest RWE Stoen
Operator w terminie do 6 tygodni po ich zakończeniu.
9.10.6.
W przypadku gdy przeprowadzone testy wykażą, iż farma wiatrowa nie spełnia
wymagań określonych w IRiESD oraz umowie o przyłączenie, RWE Stoen
Operator wyznacza termin na usunięcie nieprawidłowości i powtórne wykonanie
testów. W przypadku dalszego nie spełnienia wymagań określonych w IRiESD
oraz umowie o przyłączenie, RWE Stoen Operator ma prawo do odłączenia farmy
wiatrowej, do czasu usunięcia nieprawidłowości.
- 21 -
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Załącznik nr 2
Formularz elektroniczny powiadomienia RWE Stoen Operator przez sprzedawcę w
imieniu własnym i URD, o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej
Pozycja nr
Zawartość
1.
Data powiadomienia
2.
Miejscowość
3.
Dane Sprzedawcy
3.1.
nazwa
3.2.
kod nadany przez OSD (w przypadku kiedy OSD nadał taki kod albo stosuje
się kod nadany przez OSP)
4.
Dane URD (Odbiorcy końcowego)
4.1.
nazwa
4.2.
kod pocztowy
4.3.
miejscowość
4.4.
ulica
4.5.
nr budynku
4.6.
nr lokalu
4.7.
NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym nr paszportu dotyczy obcokrajowców)
5.
Dane punktu poboru
5.1.
kod identyfikacyjny PPE, a w przypadku jego braku nr fabryczny licznika
5.2.
kod pocztowy
5.3.
miejscowość
5.4.
ulica
5.5.
nr budynku
5.6.
nr lokalu tego punktu poboru
6.
Okres obowiązywania umowy sprzedaży
7.
Planowaną średnioroczną ilość energii elektrycznej objętej umową sprzedaży
w podziale na poszczególne punkty PPE lub w przypadku umów zawartych na
okres krótszy niż rok planowaną ilość energii elektrycznej objętą umową
w MWh, z dokładnością do 0,001 MWh (w przypadku, gdy poszczególne
punkty PPE są rozliczane w oparciu o standardowe profile zużycia i są
rozliczane w różnych grupach taryfowych OSD, a także o ile jest to
-1-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
wymagane przez OSD, również w podziale na zagregowane dla danego
profilu grupy PPE rozliczane w oparciu o te profile) – w przypadku nie
podania tej wartości zostanie ona określona przez OSD i traktowana według
takich samych zasad jak podana przez odbiorcę i/lub Sprzedawcę. W takim
przypadku OSD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki określenia tej
wartości
8.
Kod MB do którego ma być przypisany URD
9.
Imię, nazwisko oraz podpisy osób zgłaszających (tylko w wersji papierowej,
wersja elektroniczna powinna umożliwiać jednoznaczną, bezpośrednią
weryfikację zgłaszającego przy składaniu formularza)
-2-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Załącznik nr 3
Lista kodów którymi RWE Stoen Operator informuje sprzedawcę o wyniku
przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży energii elektrycznej
Nr kodu
Objaśnienie
W-00
Weryfikacja pozytywna
W-01
Weryfikacja negatywna - brak kompletnego wypełnienia formularza
powiadomienia o którym mowa w pkt F.1.1. IRiESD-Bilansowanie
W-02 (x)
Weryfikacja negatywna - błąd w formularzu powiadamiania w pozycji „x”
W-03
Weryfikacja negatywna - brak umowy o świadczenie usług dystrybucji
pomiędzy RWE Stoen Operator a URD
W-04
Weryfikacja negatywna - brak umowy dystrybucji pomiędzy RWE Stoen
Operator a POB sprzedawcy
W-05
Weryfikacja negatywna - zmiana wybranego sprzedawcy dla danego PPE już
występuje w zgłaszanym okresie
W-06
Weryfikacja negatywna - brak generalnej umowy dystrybucji pomiędzy RWE
Stoen Operator a danym Sprzedawcą
W-07
Weryfikacja negatywna
rozliczeniowych
W-08
Weryfikacje negatywna – brak lub błędne wskazanie POB lub MB
W-09
Weryfikacja negatywna – inne (kod ten będzie uzupełniany o przyczynę
weryfikacji negatywnej)
W-10
Weryfikacje negatywna – błędna data wejścia w życie zgłaszanej umowy
sprzedaży
-
brak
-3-
dostosowania
układów
pomiarowo-
RWE Stoen Operator Sp. z. o. o.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Załącznik nr 4
KARTY AKTUALIZACJI
-1-

Podobne dokumenty