Parafia Ewid 3 - Ecclesia Software

Transkrypt

Parafia Ewid 3 - Ecclesia Software
Wprowadzenie
Poniższy poradnik adresowany jest do księży i osób, które na co W 1990 roku Jan Paweł II docenił komputeryzację świata,
dzień korzystają z programu Parafia Ewid 3, a także tych którzy zwracając uwagę, że Kościół musi korzystać z postępu
rozpoczną swoją pracę z programem.
technicznego. Słowa te możemy interpretować jako pierwszą
zachętę do wykorzystania nowych technologii w Kościele.
W niniejszym poradniku prezentujemy przykłady praktycznego Oprogramowanie dla parafii jest jednym z narzędzi, które może
wykorzystywania tych funkcji programu, które mogą okazać się być wykorzystywane przez duszpasterzy w codziennej pracy.
bardzo przydatne w codziennej działalności parafii.
Zapraszamy serdecznie do lektury i zachęcamy do dzielenia się
z nami swoimi opiniami.
Czym jest oprogramowanie Parafia Ewid 3?
Oprogramowanie Parafia Ewid 3 wspomaga zarządzanie
Parafia Ewid 3 to bardzo łatwy w obsłudze program
instytucjami kościelnymi i codzienną pracę osób
komputerowy wspomagający pracę kancelarii parafialnej
duchownych. Od ponad 10 lat współpracujemy z wieloma
w zakresie rejestrowania, gromadzenia i wyszukiwania danych
instytucjami w zakresie świadczenia usług informatycznych.
o parafianach. Umożliwia drukowanie wszelkiego rodzaju
Obecna funkcjonalność programu to wynik wieloletniej
dokumentów i druków (zarówno kościelnych jak i świeckich),
współpracy z księżmi, którzy aktywnie uczestniczyli
co pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu. Oprogramowanie
w procesie tworzenia udoskonalania naszego programu.
gwarantuje łatwy dostęp do gromadzonych danych, a zarazem
bezpieczeństwo ich przechowywania.
Więcej informacji o oprogramowaniu Parafia Ewid 3
na www.ecclesiasoftware.pl
Najważniejsze zalety oprogramowania Parafia Ewid 3
•
Bezpieczeństwo kartotek parafialnych, które łatwo powielać, przenosić, archiwizować i drukować
•
Łatwość wyszukiwania i szybkiego pozyskiwania żądanych informacji
•
Możliwość automatycznego drukowania pism, zaświadczeń i innych dokumentów
•
Tworzenie wszelkich analiz, zestawień statystycznych, bilansów i sprawozdań
•
Drukowanie ogłoszeń z automatycznym uwzględnieniem zapowiedzi, osób zmarłych i okresowych wydarzeń parafialnych
•
Możliwość wydruków seryjnych i adresowanie kopert dla wybranej grupy odbiorców
•
Publikowanie informacji, zestawień i wykresów w formie stron internetowych
•
Możliwość koordynacji działań duszpasterskich na różnych polach
dzięki zebraniu w jednym miejscu informacji o grupach duszpasterskich, wydarzeniach, pomocy materialnej i ofiarodawcach
Przykłady wykorzystywania programu Parafia Ewid 3
Poniżej przedstawiamy przykłady praktycznego wykorzystywania wybranych funkcji programu Parafia Ewid 3:
•
Dodawanie wpisu do księgi sakramentów bez ponownego wprowadzania danych o osobie przynależącej do parafii oraz wystawienie
Świadectwa sakramentu,
•
Przygotowywania i drukowania pisma skierowanego do wybranej grupy parafian,
•
Seryjne adresowanie kopert dla dużej ilości adresatów,
•
Drukowanie danych parafian na gotowych drukach zarówno kościelnych jak i świeckich,
•
Utworzenie wykresu prezentującego grupy wiekowe parafian i zamieszczenie go na stronie internetowej parafii,
•
Tworzenie listy uczestników pielgrzymki lub wycieczki.
Jak w kartotece osobowej dodać sakrament?
Aby dodać w kartotekach programu sakrament chrztu dziecka i wydrukować świadectwo chrztu, należy:
1. Wybrać z menu głównego Kartoteki i Księgi opcję Chrzty
2. Kliknąć tabelkę na środku ekranu, następnie wybrać opcję Dodaj,
4. Wszystkie dane z kartoteki osobowej zostały przeniesione. Teraz
pozostaje uzupełnienie nowych pozycji: datę chrztu i szafarza,
przejść klawiszem Tab do rubryki Nazwisko, a potem do Imię i
nazwiska i imiona rodziców chrzestnych, po czym zapisać zmiany
wpisać kolejno: Kowalska, Katarzyna
na karcie.
3. Wcisnąć klawisz Tab w celu opuszczenia rubryki Imię, co 5. Kliknąć przycisk Drukuj, zaznaczyć formularz o nazwie
spowoduje otwarcie okna Wskaż osobę..., z listy wszystkich
Katarzyn Kowalskich wybrać urodzoną 15-01-2003 i zamieszkałą
przy ulicy Kwiatowej 1, po czym zatwierdzić wybór przyciskiem
OK lub naciśnięciem klawisza Enter
Świadectwo chrztu i kliknąć Podgląd.
1
2
3
Jak wyszukać małżeństwa obchodzące w danym roku jubileusz?
Aby utworzyć nowy wykaz par obchodzących 25 rocznicę ślubu, należy:
• Wybrać dostępny rodzaj rocznicy – np. Rocznica ślubu z kartoteki rodzinnej,
• Wybrać jedną z opcji: wpisać, która rocznica ma zostać wyszukana np. 25, lub
nic nie wpisywać (wówczas wyszukani zostaną wszyscy jubilaci),
• Podać zakres dat, w którym ma przypadać dana rocznica,
• Zatwierdzić utworzenie wykazu poprzez przycisk Utwórz wykaz,
• Wyświetloną listę można następnie zapisać w pliku,
klikając przycisk Zapisz.
Jak dokonać wydruku seryjnego dla wybranych odbiorców ?
Aby utworzyć i wydrukować nowy dokument np. List gratulacyjny dla wybranych adresatów, należy:
1. Wybrać z menu głównego moduł Formularze wydruków, zaznaczyć
1
dowolny dokument i skopiować jego zawartość do edytora takiego jak
Microsoft Word lub Open Office Writer,
2. W
zaznaczonym
miejscu
wpisać
treść
dokumentu
np. list gratulacyjny dla jubilatów, zwracając przy tym uwagę
na kwadratowe nawiasy, informujące o rubrykach jednoczłonowych.
Automatycznie wstawiają dane wewnątrz kwadratowego nawiasu np.
[Rodziny.Zwrot formalny] w nawiasie zostanie umieszczone imiona
oraz nazwisko pary małżeńskiej, następnie zapisać dokument
w formacie .rtf,
2
3. Wybrać ponownie z menu głównego moduł Formularze wydruków,
zaznaczyć opcję Dodaj, wpisać nazwę dokumentu np. „List
3
gratulacyjny”, określić typ, format i zaznaczyć moduł do którego
dokument ma zostać dodany,
4. Wczytać
opracowany
dokument
używając
funkcji
wczytaj
i kliknąć opcję edytuj. W edytorze tekstu otworzy się formularz
wydruku, zapisać zmiany i zamknąć edytor,
5. Przygotować
wykaz
par
obchodzących
rocznicę
ślubu
w module Rocznice i wykazy (jak w przykładzie powyżej)
i wybrać opcję „Wyświetl w kartotece”, po przejściu do modułu
Rodziny wybrać funkcję Drukuj,
6. Zaznaczyć
formularz
i kliknąć przycisk Podgląd.
o
nazwie
„List
gratulacyjny”
4
Jak zaadresować koperty do dużej ilości adresatów?
Aby przygotować seryjne adresowanie kopert zaproszenie dla wybranej grupy osób należy:
1. Przygotować listę osób nakładając odpowiednie filtry
2
(np. osoby zamieszkujące na ulicy Kwiatowej)
2. Wybrać z menu głównego zakładkę Opcje i narzędzia,
a następnie wybrać z sekcji Publikacja opcję Adresowanie
3. Po uruchomieniu kreatora adresowania należy określić, które
karty zostaną użyte (wszystkie widoczne karty, zaznaczone,
czy tylko bieżąca)
3
4. Adresy mogą być nadrukowane bezpośrednio na kopertach
lub na etykietkach samoprzylepnych, które następnie można
5
nakleić na koperty
5. Przed wydrukiem należy określić wymiary kopert lub naklejek.
Program zapamięta te ustawienia i w przyszłości drukowanie
będzie szybsze.
Uwaga! Przed drukowaniem należy upewnić się, że drukarka posiada możliwość nadruku na kopertach
i etykietach samoprzylepnych (można to sprawdzić w instrukcji obsługi drukarki), ponieważ użycie nieodpowiedniego nośnika,
może uszkodzić mechanizm drukarki.
Jak wydrukować zaświadczenie konkordatowe dla USC?
Aby wydrukować dane na druku Zaświadczenia do ślubu konkordatowego Urzędu Stanu Cywilnego należy:
• Wybrać z menu głównego Kartoteki I Księgi opcję Śluby, a następnie zaznaczyć
z księgi narzeczeństwo dla którego ma zostać wykony nadruk,
• Przejść do zakładki Drukuj w zakładce Księga zaślubionych i odszukać
w sekcji Wydruki dla modułu Śluby wzór formularza „Protokół Ślubny USC”,
• Określić, które karty zostaną użyte (wszystkie widoczne karty, zaznaczone, czy tylko
bieżąca) i wybrać opcję Podgląd,
• W edytorze tekstu otworzy się formularz nadruku danych na druku protokołu
ślubnego USC,
• Wykonać wydruk na formularzu Zaświadczenia do ślubu konkordatowego USC.
Tworzenie wykresów, statystyk i innych zestawień do strony internetowej.
1
1. Wybrać z menu głównego Dodatki opcje Raporty i statystyki,
na liście Dostępne raporty zaznaczyć pozycję
Krzywa wiekowa parafian
2
2. W zakładce Podgląd raportu możemy zmienić schemat
kolorystyczny oraz kształt wykresu według preferencji, aby
utworzyć wykres, kliknąć przycisk Generuj wykres,
3. Wybrać z menu głównego opcję Plik → Eksportuj dokument... →
Dokument graficzny, edytować opcje eksportu danych,
zatwierdzić OK, po czym wybrać miejsce, w którym ma zostać
zapisany wykres na komputerze, a następnie umieścić wykres
na stronie internetowej.
3
Jak tworzyć aktualną listę uczestników pielgrzymki lub wycieczki?
1. Wybrać z menu głównego Kartoteki i księgi sekcję Grupy
Duszpasterskie, a następnie zakładkę Członkowie grup
1
2. Zaznaczyć uczestników, którzy chcą zarejestrować swoje
uczestnictwo w wydarzeniu
3. Przejść do zakładki Drukuj i odszukać w sekcji Wydruki dla modułu
Członkowie grup, wzór formularza
„Lista uczestników – uczestnicy grup”
4. Określić, które karty zostaną użyte (wszystkie widoczne karty,
zaznaczone, czy tylko bieżąca), a następnie wybrać opcję Podgląd
5. W edytorze tekstu otworzy się formularz wydruku listy uczestników
wydarzenia, dzięki czemu można zapisać zmiany.
3
Jak w prosty sposób dokonać inwentaryzacji cmentarza?
Aby utworzyć listy grobów wraz z pochowanymi w nich osobami, należy:
Wykonać zdjęcia nagrobków kolejno jeden nagrobek po drugim, w ramach
jednego sektora,
Wczytać zdjęcia do programu, używając przycisku Dodaj i z nowego okna
Zaznaczyć zdjęcia, na podstawie których zostanie utworzona lista nagrobków
(można zaznaczać wiele zdjęć, przytrzymując klawisz „Ctrl” lub „Shift”),
Odczytać dane ze zdjęć dla każdego grobu i wprowadzić je do modułu,
Wybrać przycisk Ustaw lokalizację, otworzy się narzędzie, które dla wszystkich
zaznaczonych nagrobków powoduje ustawienie lokalizacji grobów na planie
cmentarza podanej w okienkach formularza i wykonać synchronizację
danych.
Dziękujemy za lekturę!
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania!
Zapraszamy do kontaktu:
Sylwia Ryznar
T. +48 17 77 88 522
E. [email protected]
Serwis:
T. +48 17 86 35 444
E. [email protected]