Zaplanuj swoją pracę

Transkrypt

Zaplanuj swoją pracę
Spis treści
Wstęp – informacje o sprawdzianie szóstoklasisty
1 Człowiek
3
8
2 Dom
12
3 Szkoła
16
4 Praca
20
5 Życie rodzinne i towarzyskie
24
6 Żywienie
28
7 Zakupy
32
8 Podróżowanie i turystyka
36
9 Kultura
40
10 Sport
44
11 Zdrowie
48
12 Świat przyrody
52
Słowniczek tematyczny
56
Grammar Guide – teoria i praktyka
74
Mock Test
153
3
Przygotuj się do sprawdzianu
Szóstoklasisto,
w kwietniu przystąpisz po raz pierwszy do sprawdzianu z języka angielskiego. Uczysz się
tego języka już co najmniej od sześciu lat, więc sprawdzian nie powinien być dla ciebie
wyzwaniem.
Repetytorium, które masz przed sobą, ułatwi Ci przygotowanie się do rozwiązania zadań
z języka angielskiego.
Najpierw…
Zaplanuj swoją pracę
Zastanów się, ile czasu pozostało do
sprawdzianu: kilka miesięcy czy tylko
kilka tygodni. Zaplanuj, kiedy będziesz
powtarzać daną partię materiału.
Pomoże Ci w tym tabela znajdująca się
na s. 6 i 7. Taki plan pracy ułatwi systematyczne przygotowanie się do kwietniowego sprawdzianu.
Zaplanuj swoją pracę
przygotowania już dziś i dobrze rozplanować
Aby dobrze zdać sprawdzian szóstoklasisty warto zacząć
się samodzielnie, z pomocą nauczyciela lub
pracę przez cały rok szkolny. Do sprawdzianu możesz uczyć
systematycznie. Zacznij od zastanowienia
rodziców. Aby przygotować się do niego, jak najlepiej pracuj
i ile czasu Ci pozostało. Może masz sporo
się, co musisz powtórzyć, utrwalić, a czego jeszcze się nauczyć
tygodniu. Może musisz skoncentrować
jednym
po
przeznaczyć
czasu i uda Ci się na każdy z tematów
nad słownictwem i strategiami do
się na wybranych zagadnieniach gramatycznych lub popracować
Pokaż go nauczycielowi, rodzicowi lub innej
sprawdzianu. Zapisz w poniższej tabeli swój plan pracy.
osobie, która pomaga Ci w przygotowaniach.
Nad czym pracuję?
Człowiek
Dom
Szkoła
Praca
Życie rodzinne i towarzyskie
Żywienie
Zakupy
Podróżowanie i turystyka
Kultura
Sport
Zdrowie
Świat przyrody
Czasownik be w czasie teraźniejszym: liczba pojedyncza
Czasownik be: liczba mnoga
Przynależność: (‘s)
Przynależność: of
Przymiotniki dzierżawcze
Rzeczowniki: regularna liczba mnoga
Rzeczowniki: nieregularna liczba mnoga
Zaimki wskazujące
Czasownik have got
Konstrukcja there is / there are
Następnie…
a/an i the
Przedimki
Zaimki one/ones
Rzeczowniki policzalne
Zaimki nieokreślone: some i any
Czas present simple
Przysłówki częstotliwości
Przyimki określające czas
Przyimki określające miejsce
Przyimki określające kierunek ruchu
Tryb rozkazujący
Tryb rozkazujący: let’s
Czas present continuous
Ćwicz
Masz do dyspozycji 12 zestawów tematycznych zadań w typie sprawdzianu.
Rozwiązując je, ćwiczysz wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z różnych
obszarów języka angielskiego, których
realizacji wymaga podstawa programowa. Są tu zadania z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji
językowych, znajomości środków językowych i rozumienia tekstów pisanych.
Zadaniom ćwiczącym rozumienie ze
słuchu towarzyszą nagrania, które znajdziesz na stronie internetowej wydawnictwa. Z takimi typami zadań spotkasz
się na sprawdzianie.
4
Do kiedy?
Mój podpis
Podpis mojego
opiekuna
Nad czym pracuję?
Do kiedy?
Mój podpis
Podpis mojego
opiekuna
Forma –ing: pisownia
Czasy present simple i present continuous: porównanie
Przymiotniki: stopień równy
Przymiotniki: stopień najwyższy
Imiesłów czynny
Zaimki nieokreślone: many, much, a lot of, no
How much w pytaniach o cenę
Czasowniki opisujące upodobania i forma –ing
Forma –ing w wyrażeniach z przyimkami
Would like (to)
Czasownik be w czasie przeszłym
There was / There were
Czas past simple: formy regularne
Czas past simple: formy nieregularne
Czas past simple: pytania szczegółowe
Liczebniki główne
Liczebniki porządkowe
Przysłówki
Stopniowanie przysłówków
Przyimki z określeniami sposobu
Czas present continuous: zaplanowane czynności
w przyszłości
Be going to
Czasowniki i przymiotniki z przyimkami
Czasowniki modalne
Wyrażanie prośby
Have to
Zaimki osobowe
Zaimki osobowe: porównanie
Zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze:
porównanie
Przynależność: whose
Zdania z dwoma dopełnieniami
Spójniki
Zdania współrzędnie złożone
Zaimki względne which, who, that
Zaimek względny whose
Zaimki względne where i when
Czas present perfect
Zdania z podmiotem It
Czas future simple
Czasowniki złożone (phrasal verbs)
Zdania wykrzyknikowe
7
6
8
9
Potem…
Powtórz
Grammar Guide: step-by-step
Teoria
Am I a doctor?
Are you a doctor?
Cześć, to ja, wasz asystent gramatyczny. Niektórzy z was
pewnie
znają mnie z kursu World Explorer, ale wielu spotyka mnie
po raz pierwszy. W tej części Repetytorium udzielam odpowiedzi
(Answers) na najczęściej zadawane pytania (Questions) dotyczące
gramatyki. Nadesłali je do mnie uczniowie z klas 4–6 uczący
się języka angielskiego z różnych kursów. Mam nadzieję,
że
odpowiedzi, których udzielę, pomogą wam przygotować
się
dobrze do egzaminu do gimnazjum. To jak, jesteście gotowi?
No to zaczynamy!
Czasownik be w czasie teraźniejszym:
liczba pojedyncza
» ćwiczenia str. 106
Q: Co znaczy be?
A: Czasownik be znaczy być i w takiej formie nie
możemy go użyć w zdaniu. Dopiero jego formy:
am, are, is znaczą jestem, jesteś, jest.
I am ten years old.
He is very clever.
Rex is a dog.
You are from Poland.
Susan is my sister.
It is very small.
Q: Co to są krótkie formy czasownika be?
A: Chcąc powiedzieć coś szybko, używamy form
skróconych. Formy am, are, is są krótsze,
ponieważ przyczepiając je do nazwy osoby lub
rzeczy za pomocą apostrofu ( ‘ ), zabieramy im
pierwszą literę.
I am your friend.
You are a good boy.
Jane is from England.
David is an explorer.
My dog is little.
I’m your friend.
You’re a good boy.
She’s from England.
David’s an explorer.
It’s in my house now.
Q: Jak tworzymy zdania przeczące
z czasownikiem be?
A: Aby zbudować zdanie przeczące, do form am,
are, is dodajemy not.
I am a teacher.
You are an explorer.
Sally is clever.
76
I am not a student.
You are not a pilot.
Sally is not 12 years old.
Is Marek funny?
Is Anna nice?
Is the house big?
Q: Czy w zdaniach przeczących są formy
skrócone?
A: Tak. Tworzymy je, łącząc is, are z not. W wyniku
tego złączenia powstają takie formy, jak isn’t,
aren’t.
He is not funny.
You are not my brother.
He isn’t funny.
You aren’t my brother.
Uwaga
Forma am jest tu wyjątkiem, ponieważ łączymy
ją z zaimkiem osobowym I, a not nie jest
skracane.
I am not your son.
I’m not your son.
Q: Jak zadajemy pytanie z czasownikiem be,
zaczynające się od słowa czy?
A: Aby ułożyć pytanie ze słowem czy, należy
formy am, are, is postawić na pierwszym
miejscu w zdaniu. Nie trzeba zatem używać
osobnego słowa, tak jak w języku polskim.
The girl is beautiful. Is the girl beautiful?
Mike is tall.
Is Mike tall?
Q: Czy istnieje forma skrócona czasownika be
w pytaniach?
A: Nie.
Q: Jak odpowiadamy na pytanie
z czasownikiem be?
Yes, I am.
No, I’m not.
Yes, he is.
No, he isn’t.
Yes, she is.
No, she isn’t.
Yes, it is.
No, it isn’t.
Q: Jak tworzymy pytania z czasownikiem be,
rozpoczynające się od słów: who, what,
where, when, how old?
A: Aby utworzyć pytania rozpoczynające się od
słów who (kto), what (co), where (gdzie), when
(kiedy), how old (ile – gdy pytamy o wiek), na
początku zdania stawiamy jedno z tych słów,
następnie formy am, is lub are, a potem osobę
lub rzecz.
Where am I?
When is the
bus?
How old are you?
Who is Tomek?
Czasownik be: liczba mnoga
» ćwiczenia str. 106
Q: Jak wygląda czasownik be w liczbie
mnogiej?
A: Czasownik be w liczbie mnogiej ma jedną
formę are, ale często po słowach we, you, they
stosuje się formę skróconą (‘re).
We / You / They are friends.
We / You’re / They’re friends.
We’re
Mikhail and Natasha are from Russia.
They from Russia.
They’re
Q: Jak tworzymy zdania przeczące z are i czy
istnieją formy skrócone w przeczeniu?
A: Aby utworzyć zdanie przeczące, musimy
postawić not po czasowniku are. Forma
skrócona to aren’t.
We / You / They are not scared.
We / You / They aren’t scared.
A: Pytania takie wymagają tylko odpowiedzi tak
lub nie, ale w angielskim przyjmują trochę
dłuższą formę.
Q: Jak tworzymy pytania z czasownikiem are
i jak na nie krótko odpowiadamy?
A: Tworząc pytanie, are przestawiamy na początek
zdania.
Are we / you / they happy?
Yes, we / you / they are.
No, we / you / they are not.
No, we / you / they aren’t.
Are Maria and Julia Polish?
Yes, they are.
No, they are not. / No, they aren’t.
Rzeczowniki: regularna liczba mnoga
» ćwiczenia str. 106
Q: Dlaczego słowo książka w języku angielskim
raz występuje jako book, a innym razem jako
books?
A: Słowo book odnosi się tylko do jednej książki,
a więc jest w liczbie pojedynczej. Słowa books
używamy, gdy mówimy o dwóch lub więcej
książkach. Wiele rzeczowników w liczbie
mnogiej przyjmuje końcówkę -s.
I’ve got a sister. Tom has got three sisters.
Q: Czy zawsze dopisujemy tylko –s?
A: Nie. W niektórych przypadkach dopisujemy
końcówkę –es. Są dwie grupy takich
rzeczowników.
1 Jeśli rzeczownik kończy się na litery -s,
-sh, -ch, -ss, -x, -o, to w liczbie mnogiej
dodajemy końcówkę –es, ponieważ z tą
końcówką jest łatwiej wymówić te słowa.
a bus – buses
a bush – bushes
a watch – watches
a kiss – kisses
a box – boxes
a tomato – tomatoes
2 Jeśli rzeczownik kończy się na literę -y, a tuż
przed nią występuje spółgłoska, to w liczbie
mnogiej -y zamieniamy na -i dopisujemy –es.
a dictionary – dictionaries
77
Nie pamiętasz wszystkich słów, których uczyłeś się w poprzednich latach?
Chcesz powtórzyć zagadnienia z zakresu
gramatyki języka angielskiego? Potrzebujesz ćwiczeń, które pomogą ci zrozumieć i utrwalić wiedzę? Wystarczy, że
odszukasz odpowiedni temat, powtórzysz słownictwo i wiadomości gramatyczne, zastanowisz się nad przykładami,
a potem rozwiążesz zadania dotyczące
danego zagadnienia. Jeśli masz problemy z więcej niż jednym lub dwoma
tematami, po prostu powtórz wszystkie
tematy po kolei.
I wreszcie…
Czas na sprawdzian!
Wiadomości z gramatyki powtórzone?
Słownictwo utrwalone? Zdania egzaminacyjne rozwiązane? Pora zmierzyć się
ze sprawdzianem. Proponujemy ci arkusz
egzaminacyjny z zadaniami z języka
angielskiego. Liczba zadań, treść i typy
uwzględniają zasady obowiązujące na
sprawdzianie. Jeśli chcesz sprawdzić, jak
sobie radzisz z rozwiązywaniem zadań
zarówno z języka angielskiego, matematyki, jak i języka polskiego, to takie arkusze znajdziesz na stronie internetowej
wydawnictwa Nowa Era.
155
154
POWODZENIA!
5
Zaplanuj swoją pracę
Aby dobrze zdać sprawdzian szóstoklasisty warto zacząć przygotowania już dziś i dobrze rozplanować
pracę przez cały rok szkolny. Do sprawdzianu możesz uczyć się samodzielnie, z pomocą nauczyciela lub
rodziców. Aby przygotować się do niego, jak najlepiej pracuj systematycznie. Zacznij od zastanowienia
się, co musisz powtórzyć, utrwalić, a czego jeszcze się nauczyć i ile czasu Ci pozostało. Może masz sporo
czasu i uda Ci się na każdy z tematów przeznaczyć po jednym tygodniu. Może musisz skoncentrować
się na wybranych zagadnieniach gramatycznych lub popracować nad słownictwem i strategiami do
sprawdzianu. Zapisz w poniższej tabeli swój plan pracy. Pokaż go nauczycielowi, rodzicowi lub innej
osobie, która pomaga Ci w przygotowaniach.
Nad czym pracuję?
Człowiek
Dom
Szkoła
Praca
Życie rodzinne i towarzyskie
Żywienie
Zakupy
Podróżowanie i turystyka
Kultura
Sport
Zdrowie
Świat przyrody
Czasownik be w czasie teraźniejszym: liczba pojedyncza
Czasownik be: liczba mnoga
Przynależność: (‘s)
Przynależność: of
Przymiotniki dzierżawcze
Rzeczowniki: regularna liczba mnoga
Rzeczowniki: nieregularna liczba mnoga
Zaimki wskazujące
Czasownik have got
Konstrukcja there is / there are
Przedimki a/an i the
Zaimki one/ones
Rzeczowniki policzalne
Zaimki nieokreślone: some i any
Czas present simple
Przysłówki częstotliwości
Przyimki określające czas
Przyimki określające miejsce
Przyimki określające kierunek ruchu
Tryb rozkazujący
Tryb rozkazujący: let’s
Czas present continuous
6
Do kiedy?
Mój podpis
Podpis mojego
opiekuna
Nad czym pracuję?
Do kiedy?
Mój podpis
Podpis mojego
opiekuna
Forma –ing: pisownia
Czasy present simple i present continuous: porównanie
Przymiotniki: stopień równy
Przymiotniki: stopień najwyższy
Imiesłów czynny
Zaimki nieokreślone: many, much, a lot of, no
How much w pytaniach o cenę
Czasowniki opisujące upodobania i forma –ing
Forma –ing w wyrażeniach z przyimkami
Would like (to)
Czasownik be w czasie przeszłym
There was / There were
Czas past simple: formy regularne
Czas past simple: formy nieregularne
Czas past simple: pytania szczegółowe
Liczebniki główne
Liczebniki porządkowe
Przysłówki
Stopniowanie przysłówków
Przyimki z określeniami sposobu
Czas present continuous: zaplanowane czynności
w przyszłości
Be going to
Czasowniki i przymiotniki z przyimkami
Czasowniki modalne
Wyrażanie prośby
Have to
Zaimki osobowe
Zaimki osobowe: porównanie
Zaimki dzierżawcze i przymiotniki dzierżawcze:
porównanie
Przynależność: whose
Zdania z dwoma dopełnieniami
Spójniki
Zdania współrzędnie złożone
Zaimki względne which, who, that
Zaimek względny whose
Zaimki względne where i when
Czas present perfect
Zdania z podmiotem It
Czas future simple
Czasowniki złożone (phrasal verbs)
Zdania wykrzyknikowe
7
1
Człowiek
Rozumienie ze słuchu
1
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1–3). Do każdego z nich dopasuj właściwe zdjęcie
(A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno zdjęcie zostało podane dodatkowo i nie
pasuje do żadnego dialogu.
1
A
B
1
2
C
3
2
2 Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu
w zadaniach (1–3) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wstaw znak w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
1 Zaznacz strój drużyny piłkarskiej dziadka.
A
B
C
2 Zaznacz obrazek, który przedstawia dziadka i jego najlepszego przyjaciela z czasów szkolnych.
A
B
C
3 Co dziadek lubił robić poza grą w piłkę nożną?
A
4
8
D
B
C
Znajomość funkcji językowych
3 Do każdej z opisanych sytuacji (1–4) wybierz właściwą reakcję. Wpisz znak w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
1 Jak zapytasz nową koleżankę, skąd pochodzi?
A Where are you?
B How are you?
C Where are you from?
3 Jak zapytasz kolegę, kiedy ma urodziny?
A Are you having a birthday party?
B When’s your birthday?
C When’s his birthday?
2 Kolega znów się spóźnił na spotkanie.
Co mu powiesz?
A You’re always late!
B I’m sorry I’m late.
C He’s not punctual.
4 Jak zapytasz koleżankę, czy boi się pająków?
A Are they scary?
B Don’t you like spiders?
C Are you scared of spiders?
Znajomość środków językowych
4 W zadaniach (1–5) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji.
Wpisz znak
w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
1 There are
in the photo.
A three adults and two children
B two adults and three children
C only adults
2 The
is wearing glasses.
A girl
B younger boy
C older boy
3 The boy standing in the middle
is
of the children.
A short
B the tallest
C the shortest
4 The man has got
A a short beard
B glasses
C a big moustache
5 The woman’s hair is
A short
B fair and straight
C fair and curly
.
.
5
9
Rozumienie tekstów pisanych
5 Przeczytaj tekst. W zadaniach (1–5) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną
z treścią tekstu. Wpisz znak
w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
Hi!
My name’s Inga and I’m thirteen. I’m Swedish. I live in a small town near
Stockholm. I’m the one with long fair hair in the photo. The other girl is my sister
Kristina. She’s one year older than me.
I have a brother too. His name is Georg and he is 12.
He took this photo yesterday with my new camera.
I got the camera for my birthday two weeks ago
and I love it. I’m going to join the photography club
at our school. I want to take better photos.
Winters are cold and snowy where I live, so everyone
goes skiing. I like skiing. I often go at weekends
if the weather is nice.
What about you? Have you got any brothers or sisters?
What do you like doing?
Best wishes,
Inga
1 Inga is from
.
A Switzerland
B Sweden
2 Kristina is
.
A 12
B 13
3 Inga’s birthday
C 14
.
B was yesterday
A is next week
4 Lots of people in Inga’s home country enjoy
A
10
6
C Scotland
5 Inga is going to
B
.
A learn how to ski
B go to a photography school
C learn how to take good photos
C was two weeks ago
.
C
6 Przeczytaj odpowiedź Miguel’a wysłaną do Ingi. Zdecyduj, które ze zdań (1–4) są zgodne
z tekstem (P – Prawda), a które nie (F – Fałsz). Zakreśl literę P albo F.
Hi Inga,
My name’s Miguel and I’m twelve. I’m Spanish. I live in Las Palmas, the capital city
of Gran Canaria, an island in the Atlantic Ocean. Gran Canaria belongs to Spain.
I’ve got two brothers and two twin sisters. My brothers are older than me. Iker
is fifteen and Juan is thirteen. My sisters are ten. Their names are Maria and
Alexandra.
I like swimming and surfing. My brothers are fond of scuba diving and my sisters like
hiking. Winters are warm and sunny here, so many people can enjoy water sports
all the year: swimming, sailing, surfing and scuba diving. I spend most of my free
time surfing.
Here’s some photos of me and my family.
Bye for now,
Miguel
1
2
3
4
5
Miguel is from Spain.
Maria and Alexandra are older than Miguel.
There are two boys and three girls in Miguel’s family.
They all like hiking.
Many people in Gran Canaria are water sports enthusiasts.
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
11
7
56
57
Grammar Guide: step-by-step
Teoria i praktyka – spis zagadnień
Teoria
Praktyka
Teoria
|
Praktyka
Przyimki określające miejsce
82 | 117
Przyimki określające kierunek ruchu
83 | 118
Tryb rozkazujący
83 | 119
Let’s
83 | 119
78 | 106
Czas present continuous
84 | 120
Przynależność: ‘s
78 | 107
Forma -ing: pisownia
84 | 120
Przynależność: of
78 | 107
Czasy present simple i present
continuous: porównanie
84 | 121
Przymiotniki dzierżawcze
78 | 108
Przymiotniki: stopień równy
85 | 122
Zaimki wskazujące
79 | 109
Przymiotniki: stopień wyższy
85 | 122
Czasownik have got
79 | 110
Przymiotniki: stopień najwyższy
86 | 122
Konstrukcja there is / there are
79 | 111
Imiesłów czynny
87 | 123
Przedimki a/an i the
80 | 112
Zaimki one/ones
80 | 112
Zaimki nieokreślone: many,
much, a lot of
87 | 124
Pytanie o cenę: How much … ?
88 | 124
Zaimek nieokreślony: no
88 | 124
Czasowniki opisujące
upodobania i forma –ing
88 | 125
Forma –ing w wyrażeniach
z przyimkami
88 | 126
Would like (to)
89 | 127
Czasownik be w czasie
teraźniejszym: liczba pojedyncza
76 | 106
Czasownik be: liczba mnoga
77 | 106
Rzeczowniki: regularna liczba mnoga
77 | 106
Rzeczowniki: nieregularna
liczba mnoga
Rzeczowniki policzalne
i niepoliczalne
80 | 113
Zaimki nieokreślone: some i any
81 | 113
Czas present simple
81 | 114
Przysłówki częstotliwości
82 | 115
Przyimki określające czas
74
|
82 | 116
Teoria
|
Praktyka
Teoria
|
Praktyka
Czasownik be w czasie przeszłym
89 | 127
Object pronouns (zaimki osobowe)
98 | 140
Konstrukcja: there was / there were
90 | 128
Personal i object pronouns
(zaimki osobowe): porównanie
98 | 140
Przymiotniki dzierżawcze
i zaimki dzierżawcze: porównanie
98 | 141
Przynależność: whose
99 | 141
Zdania z dwoma dopełnieniami
99 | 143
Spójniki
99 | 144
99 | 144
Czas past simple: formy regularne
Czas past simple: formy nieregularne
Czas past simple: pytania
szczegółowe
90 | 129
91 | 130
91 | 131
Liczebniki główne
92 | 132
Liczebniki porządkowe
93 | 132
Przysłówki
93 | 133
Zdania współrzędnie
i podrzędnie złożone
Stopniowanie przysłówków
94 | 133
Zaimki względne which, who i that
100 | 145
Przyimki z określeniami sposobu
94 | 134
Zaimek względny whose
100 | 146
Zaimki względne where i when
101 | 146
Czas present continuous:
zaplanowane czynności
w przyszłości
95 | 135
Czas present perfect
101 | 147
Be going to
95 | 136
Czasy present perfect i past
simple: porównanie
102 | 148
Zdania z podmiotem It
102 | 149
Czas future simple
103 | 150
Czasowniki złożone (phrasal verbs)
104 | 151
Zdania wykrzyknikowe
105 | 152
Czasowniki i przymiotniki
z przyimkami
Czasowniki modalne
96 | 137
96 |
137
138
Wyrażanie prośby
97 | 137
Have to
97 | 139
75
Grammar Guide: step-by-step
Teoria
Cześć, to ja, wasz asystent gramatyczny. Niektórzy z was pewnie
znają mnie z kursu World Explorer, ale wielu spotyka mnie
po raz pierwszy. W tej części Repetytorium udzielam odpowiedzi
(Answers) na najczęściej zadawane pytania (Questions) dotyczące
gramatyki. Nadesłali je do mnie uczniowie z klas 4–6 uczący
się języka angielskiego z różnych kursów. Mam nadzieję, że
odpowiedzi, których udzielę, pomogą wam przygotować się
dobrze do egzaminu do gimnazjum. To jak, jesteście gotowi?
No to zaczynamy!
Czasownik be w czasie teraźniejszym:
liczba pojedyncza
» ćwiczenia str. 106
Q: Co znaczy be?
A: Czasownik be znaczy być i w takiej formie nie
możemy go użyć w zdaniu. Dopiero jego formy:
am, are, is znaczą jestem, jesteś, jest.
I am ten years old.
He is very clever.
Rex is a dog.
You are from Poland.
Susan is my sister.
It is very small.
Q: Co to są krótkie formy czasownika be?
A: Chcąc powiedzieć coś szybko, używamy form
skróconych. Formy am, are, is są krótsze,
ponieważ przyczepiając je do nazwy osoby lub
rzeczy za pomocą apostrofu ( ‘ ), zabieramy im
pierwszą literę.
I am your friend.
You are a good boy.
Jane is from England.
David is an explorer.
My dog is little.
I’m your friend.
You’re a good boy.
She’s from England.
David’s an explorer.
It’s in my house now.
Q: Jak tworzymy zdania przeczące
z czasownikiem be?
A: Aby zbudować zdanie przeczące, do form am,
are, is dodajemy not.
I am a teacher.
You are an explorer.
Sally is clever.
76
I am not a student.
You are not a pilot.
Sally is not 12 years old.
Q: Czy w zdaniach przeczących są formy
skrócone?
A: Tak. Tworzymy je, łącząc is, are z not. W wyniku
tego złączenia powstają takie formy, jak isn’t,
aren’t.
He is not funny.
You are not my brother.
He isn’t funny.
You aren’t my brother.
Uwaga
Forma am jest tu wyjątkiem, ponieważ łączymy
ją z zaimkiem osobowym I, a not nie jest
skracane.
I am not your son.
I’m not your son.
Q: Jak zadajemy pytanie z czasownikiem be,
zaczynające się od słowa czy?
A: Aby ułożyć pytanie ze słowem czy, należy
formy am, are, is postawić na pierwszym
miejscu w zdaniu. Nie trzeba zatem używać
osobnego słowa, tak jak w języku polskim.
The girl is beautiful. Is the girl beautiful?
Mike is tall.
Is Mike tall?
Q: Czy istnieje forma skrócona czasownika be
w pytaniach?
A: Nie.
Q: Jak odpowiadamy na pytanie
z czasownikiem be?
A: Pytania takie wymagają tylko odpowiedzi tak
lub nie, ale w angielskim przyjmują trochę
dłuższą formę.
Am I a doctor?
Are you a doctor?
Is Marek funny?
Is Anna nice?
Is the house big?
Yes, I am.
No, I’m not.
Yes, he is.
No, he isn’t.
Yes, she is.
No, she isn’t.
Yes, it is.
No, it isn’t.
Q: Jak tworzymy pytania z czasownikiem be,
rozpoczynające się od słów: who, what,
where, when, how old?
A: Aby utworzyć pytania rozpoczynające się od
słów who (kto), what (co), where (gdzie), when
(kiedy), how old (ile – gdy pytamy o wiek), na
początku zdania stawiamy jedno z tych słów,
następnie formy am, is lub are, a potem osobę
lub rzecz.
Where am I?
When is the bus?
How old are you?
Who is Tomek?
Czasownik be: liczba mnoga
» ćwiczenia str. 106
Q: Jak wygląda czasownik be w liczbie
mnogiej?
A: Czasownik be w liczbie mnogiej ma jedną
formę are, ale często po słowach we, you, they
stosuje się formę skróconą (‘re).
We / You / They are friends.
We’re / You’re / They’re friends.
Mikhail and Natasha are from Russia.
They’re from Russia.
Q: Jak tworzymy zdania przeczące z are i czy
istnieją formy skrócone w przeczeniu?
A: Aby utworzyć zdanie przeczące, musimy
postawić not po czasowniku are. Forma
skrócona to aren’t.
We / You / They are not scared.
We / You / They aren’t scared.
Q: Jak tworzymy pytania z czasownikiem are
i jak na nie krótko odpowiadamy?
A: Tworząc pytanie, are przestawiamy na początek
zdania.
Are we / you / they happy?
Yes, we / you / they are.
No, we / you / they are not.
No, we / you / they aren’t.
Are Maria and Julia Polish?
Yes, they are.
No, they are not. / No, they aren’t.
Rzeczowniki: regularna liczba mnoga
» ćwiczenia str. 106
Q: Dlaczego słowo książka w języku angielskim
raz występuje jako book, a innym razem jako
books?
A: Słowo book odnosi się tylko do jednej książki,
a więc jest w liczbie pojedynczej. Słowa books
używamy, gdy mówimy o dwóch lub więcej
książkach. Wiele rzeczowników w liczbie
mnogiej przyjmuje końcówkę -s.
I’ve got a sister. Tom has got three sisters.
Q: Czy zawsze dopisujemy tylko –s?
A: Nie. W niektórych przypadkach dopisujemy
końcówkę –es. Są dwie grupy takich
rzeczowników.
1 Jeśli rzeczownik kończy się na litery -s,
-sh, -ch, -ss, -x, -o, to w liczbie mnogiej
dodajemy końcówkę –es, ponieważ z tą
końcówką jest łatwiej wymówić te słowa.
a bus – buses
a watch – watches
a box – boxes
a bush – bushes
a kiss – kisses
a tomato – tomatoes
2 Jeśli rzeczownik kończy się na literę -y, a tuż
przed nią występuje spółgłoska, to w liczbie
mnogiej -y zamieniamy na -i dopisujemy –es.
a dictionary – dictionaries
77
Grammar Guide: step-by-step
Ćwiczenia
Czasownik be
» teoria str. 76
1 Przeczytaj poniższe zdania i podkreśl
poprawną odpowiedź: A, B, lub C.
Przykład:
This towel … pink.
A are
A is
C am
1 This laptop … new.
A are
B am
C is
2 Tom and Kelvin … my brothers.
A are
B am
C is
3 There … 18 students in my class.
A are
B am
C is
4 I … at home now.
A are
B am
C is
5 Bananas … yellow.
A are
B am
C is
6 We … at the cinema at the moment.
A are
B am
C is
7 Susan … in her room.
A are
B am
C is
8 My dad and I … in the garden.
A are
B am
C is
2 Zdecyduj, jak poprawnie utworzyć pytanie
z czasownikiem be, i podkreśl poprawną
odpowiedź.
Przykład:
Is / Are there a bath in the bathroom?
1 Are / Is you at home now? Yes, I am.
2 Am / Is this your smartphone?
3 Are / Am they your grandparents? Yes, they are.
4 Is / Are Kelly a teacher?
5 Is / Am your new school nice?
6 Is / Are Szarik your dog?
7 Is / Are your hamsters white or red and white?
8 Am / Is your dad in the kitchen?
106
3 Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zastąp
podkreślone słowa formą skróconą.
Przykład:
The kids are not in the garden.
The kids aren’t in the garden.
perfect.
Today the weather is not / (1)
rainy and stormy. There are
It is / (2)
dark clouds in the sky. The clouds are not /
white and fluffy, they are /
(3)
(4)
dark. It is / (5)
also a
little windy and the sun is behind the clouds. It is
a bright day today.
not / (6)
Rzeczowniki: liczba mnoga
» teoria str. 77
1 Poukładaj poniższe rzeczowniki na
odpowiednich półkach, zgodnie z zasadami
tworzenia liczby mnogiej w języku
angielskim. Na każdym regale umieść cztery
rzeczowniki.
baby
boy
brush
bus
car
child
dictionary
fly
doll
flower
foot
lady
man
potato
sandwich
sofa
strawberry
tomato
tooth
woman
-s
cars
-es
potatoes
-ies
flies
formy nieregularne
women
Ćwiczenia
2 Dopisz liczbę mnogą rzeczowników
nieregularnych. W puste miejsca wstaw
samogłoskę: E lub I.
2 Przetłumacz podane wyrażenia na język
angielski. Skorzystaj z podanych słów.
Przykład:
Przykład: woman – W O M E N
1 child – C H
LDR
2 tooth – T
3 foot – F
N
TH
zegarek Stevena – (Steven / watch)
4 man – M
5 mouse – M
Steven’s watch
N
C
T
3 Przeczytaj tekst A oraz tekst B i zaznacz ten,
który według ciebie jest w pełni poprawny
gramatycznie. Zwróć uwagę na wytłuszczone
wyrazy.
TEXT A
I have got one
brother. His name is
Tom. He is only one
year old. He has got
blue eye and a small
nose.
Tom has got three
little tooths. His hands
and foot are small.
He is very cute. I love
him.
TEXT B
I have got one
brother. His name is
Tom. He is only one
year old. He has got
blue eyes and a small
nose.
Tom has got three
little teeth. His hands
and feet are small.
He is very cute. I love
him.
Przynależność: ‘s i of
» teoria str. 78
1 Połącz w pary odpowiednie wyrażenia.
drzwi domu – (door / of / house)
the door of the house
1 siostra mamy – (Mum / sister)
2 ciocia Kasi – (Kate / aunt)
3 lalki dziewczynek – (girls / dolls)
4 rodzice Marcina – (Martin / parents)
5 zespół Joasi – (Joanna / band)
6 latawiec Łukasza – (Luke / kite)
7 motocykle chłopców – (boys / motorbikes)
8 wrotki dzieci – (children / roller skates)
9 wiosła łodzi – (oars / of / boat)
10 muszla ślimaka – (shell / of / snail)
Przykład:
1 Grandma’s house
2 Jacob’s problems
A problemy Jakuba
B dom babci
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
D
Tom’s shirt
Tom's shirts
Dad’s CD
Dad’s CDs
boy’s bicycle
boys’ bicycles
Chris and Peter’s
room
8 Chris and Peter’s
rooms
E
F
G
H
rowery chłopców
koszula Tomka
rower chłopca
pokój Krzysia
i Piotra
pokoje Krzysia
i Piotra
płyta taty
koszule Tomka
płyty taty
3 Przeczytaj poniższe zdania i podkreśl
poprawną opcję.
Przykład:
These are Jessica’s / Jessica’ sisters.
1 This is Susan’s laptop / Susan’ laptop.
2 These are the boy’ jeans / the boy’s jeans.
3 This is Tom and Peter’s room / Tom’s and
Peter’s room.
4 These are the monkey’ bananas / the monkey’s
bananas.
5 These are the girls’s parents / the girls’ parents.
107
Mock Test
z
s
u
k
r
a
y
w
o
d
ła
k
y
z
Pr
y
t
is
s
la
k
o
t
s
ó
z
s
u
n
ia
z
sprawd
z komentarzami
154
✓
✓
✓
✓
✓
3
To zadanie zawiera 3 różne pytania.
Przeczytaj je dokładnie i przyjrzyj się zdjęciom.
Wysłuchaj trzech dialogów i zaznacz odpowiedzi, które wydają Ci się poprawne.
Wysłuchaj nagrania ponownie i sprawdź, czy wybrałbyś te same odpowiedzi.
Nigdy nie zostawiaj pytań bez odpowiedzi.
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (1–3). Na podstawie informacji zawartych w nagraniu
w zadaniach (1–3) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wstaw znak w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
29
1 Który obrazek najlepiej ilustruje treść rozmowy telefonicznej?
A
B
C
2 Co Robert widzi na swoim telefonie?
A
B
C
3 Który obrazek przedstawia Piotra?
A
B
C
53
155
156
157
158
Rozumienie tekstów pisanych
✓
✓
✓
✓
✓
Przeczytaj dokładnie polecenie, podpunkty 1–3 i przyjrzyj się zdjęciom.
Zastanów się, czy znasz angielskie słowa, które ilustrują te zdjęcia.
Następnie przeczytaj dokładnie tekst i podkreśl słowa, które odpowiadają zdjęciom.
Przejdź do podpunktów 1–3 i wybierz odpowiedź.
Przeczytaj tekst jeszcze raz i upewnij się, że wybrałeś poprawne odpowiedzi.
8 W zadaniach (1–3) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z tekstem. Wpisz
znak
w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.
Tom’s summer holiday
JULY
I spent my last summer holidays with my parents and sister at the seaside. The weather was
excellent. We were swimming in the sea and sunbathing every day. On the whole, it was OK but
sometimes there were so many people there that it was very difficult to find a quiet place. In the
evenings we were visiting souvenir shops or sitting in the cafes, drinking fresh fruit juices and
relaxing.
AUGUST
In August I went to the UK to attend an English course. It was a very interesting experience to
learn at an international school. There were students from all over the world. At first I found it
difficlut to understand them but soon we communicated in basic English. We’re still in contact
now. We skype, text and email each other.
Apart from learning English I visited some well known places such as the Tower of London,
Windsor Castle, the London Eye and many more.
1 In July Tom went to the _______ .
A
B
C
2 What did Tom do in August?
A
B
C
3 Where do new Tom‘s friends come from?
A
B
C
57
159
160
161
Język angielski. Sprawdzian na 100%. Repetytorium szóstoklasisty
© NOWA ERA Sp. z o.o.
ISBN 978-83-267-2036-9 Warszawa 2014
Wydanie 1.
Autorzy: Paweł Poszytek (sekcje tematyczne), Aleksandra Prochalska-Stępień (Grammar Guide – ćwiczenia),
Maria Rola (słowniczki), Dorota Wosińska ( wstęp, Grammar Guide – teoria, przykładowy test)
Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Niklewska, Anna Skwarek, Agnieszka Stępniowska
Korekta językowa: Graham Carr, Agata Wojtko
Ilustracje: Aleksandra Prochalska-Stepień, Natalia Tilszner, Michał Wituła
Opracowanie graficzne i skład: Grażyna Ficenes, Maciej Matejewski
Projekt okładki: Marcin Koziełło, Michał Kołakowski
Nagrania: Studio Andrzej Rewak
Redaktor zarządzający: Małgorzata Gutowska
Dystrybucja: Nowa Era Sp. z o.o.
Nowa Era Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa
Telefon: 22 570 25 80; faks: 22 570 25 81
Infolinia: 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)
www.nowaera.pl, e-mail: [email protected]
Druk i oprawa: Drukarnia Księży Werbistów
Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują.
Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie.
Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zamieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.
Szanujmy cudzą własność i prawo.
Więcej na www.legalnakultura.pl
Printed in Poland
2 3 4 5 6 7 8 9 10 – 18 17 16 15 14
162
Fotografie:
s. 8 Thinkstock/Getty Images/Photodisc; Thinkstock/Getty Images/Digital Vision; Thinkstock/Getty Images/Fuse;
Thinkstock/Getty Images/Digital Vision; s. 9 Thinkstock/Getty Images/Creatas Images; s. 10 Thinkstock/Getty Images/
Photodisc; Thinkstock/Getty Images/Stockbyte; Thinkstock/Getty Images/Stockbyte; Thinkstock/Getty Images/Stockbyte;
s. 11 Thinkstock/Getty Images/iStock/Philip Lange; Thinkstock/Getty Images/Stock/guillermo trejos; Thinkstock/Getty
Images/iStock/Michelle Malven; Thinkstock/Getty Images/Hemera/Yuri Arcurs; s. 12 Thinkstock/Getty Images/iStock/
tomaspavelka; s. 13 Thinkstock/Getty Images/ Digital Vision/Siri Stafford; s. 15 Thinkstock/Getty Images/iStock/a4ndreas;
s. 16 Thinkstock/Getty Images/iStock/4774344sean; Thinkstock/Getty Images/iStock/mrovka; Thinkstock/Getty Images/
Monkey Business/Monkey Business Images; Thinkstock/Getty Images/iStock/CharlieAJA; s. 18 Thinkstock/Getty Images/
Stockbyte/Jupiterimages; Thinkstock/Getty Images/Monkey Business/Monkey Business Images; s. 19 Panthermedia/
auremar; Thinkstock/Getty Images/iStock/dolgachov; Thinkstock/Getty Images/iStock/Anatoliy Samara; s. 20 Thinkstock/
Getty Images/Purestock; Thinkstock/Getty Images/iStock/sezer66; Thinkstock/Getty Images/iStock/Asergieiev; Thinkstock/
Getty Images/iStock/RPMGsas; Thinkstock/Getty Images/iStock/Dimedrol68; Thinkstock/Getty Images/iStock/Michael
Price; s. 21 Thinkstock/Getty Images/iStock/Leks_Laputin; s. 25 Thinkstock/Getty Images/iStock/Jacek Chabraszewski;
s. 26 Panthermedia; s. 28 Thinkstock/Getty Images/iStock/rez-art; Thinkstock/Getty Images/Hemera/Steve Woods; Thinkstock/
Getty Images/Stock/martinturzak; Thinkstock/Getty Images/Stock/Barbara Dudzińska; Thinkstock/Getty Images/Stock/
bit245; Thinkstock/Getty Images/Stock/HandmadePictures; Thinkstock/Getty Images/Stock/zi3000; s. 32 Thinkstock/Getty
Images/iStock/Jill Chen; s. 31 Thinkstock/Getty Images/Fuse; Thinkstock/Getty Images/iStock/olvas; Thinkstock/Getty
Images/iStock/draghicich; Thinkstock/Getty Images/Photodisc/Medioimages/Photodisc; s. 32 Panthermedia/36clicks;
Thinkstock/Getty Images/Photos.com/Jupiterimages; Thinkstock/Getty Images/iStock/ErikdeGraaf; Panthermedia/
pressmaster; s. 33 Panthermedia/Kzenon; s. 35 Thinkstock/Getty Images/iStock/hamidrezapirayesh; Thinkstock/Getty Images/
iStock/hamidrezapirayesh; s. 36 Panthermedia/Serg_v; Thinkstock/Getty Images/iStock/Digital Paws Inc.; Panthermedia/
Ruslan; Panthermedia/karandaev; Thinkstock/Getty Images/iStock/Chiya Li; Panthermedia/daboost; s. 37 Thinkstock/
Getty Images/Polka Dot/Jupiterimages; Thinkstock/Getty Images/iStock/hugolacasse; Thinkstock/Getty Images/Ingram
Publishing; Thinkstock/Getty Images/iStock/monkeybusinessimages; Thinkstock/Getty Images/Photodisc/David De Lossy;
Thinkstock/Getty Images/iStock/Greg Epperson; Thinkstock/Getty Images/Pixland/Pixland; Thinkstock/Getty Images/iStock/
RafalStachura; Thinkstock/Getty Images/iStock/Oleksiy Mark; Thinkstock/Getty Images/iStock/Oleksiy Mark; Thinkstock/
Getty Images/Digital Vision/Darrin Klimek; Thinkstock/Getty Images/iStock/VitalyEdush; Thinkstock/Getty Images/iStock/
Mmaxmax; s. 38 Thinkstock/Getty Images/iStock/DragonImages; s. 39 Thinkstock/Getty Images/iStock/Viktor Čáp; Thinkstock/
Getty Images/iStock/Gavin Dunt; Panthermedia/andresr; Thinkstock/Getty Images/iStock/manwolste; s. 42 Panthermedia/
udra; Panthermedia; Thinkstock/Getty Images/Hemera/Carl Millar; s. 43 Thinkstock/Getty Images/iStock/Aliaksandr Nikitsin;
Thinkstock/Getty Images/Digital Vision/Dylan Ellis; Thinkstock/Getty Images/Stockbyte/Thinkstock; s. 44 Thinkstock/
Getty Images/iStock/leisuretime70; Thinkstock/Getty Images/iStock/JudyKennamer; Thinkstock/Getty Images/iStock/
bradleyhebdon; Thinkstock/Getty Images/iStock/MeePoohyaphoto; Thinkstock/Getty Images/iStock/IvanMikhaylov;
Thinkstock/Getty Images/iStock/shironosov; Panthermedia/efesan; s. 38 Thinkstock/Getty Images/iStock/McIninch;
Thinkstock/Getty Images/iStock/art_of_sun; Thinkstock/Getty Images/iStock/Alexey Avdeev; s. 45 Panthermedia/smithore;
Thinkstock/Getty Images/iStock/Shaiith; Panthermedia/photo-gromad; s. 46 Thinkstock/Getty Images/iStock/Ammit;
Thinkstock/Getty Images/iStock/Daniel BOITEAU; Thinkstock/Getty Images/iStock/fallbrook; Thinkstock/Getty Images/
Hemera/Cathy Yeulet; s. 47 Thinkstock/Getty Images/iStock/peplow; s. 48 Thinkstock/Getty Images/Hemera/Cathy Yeulet;
Thinkstock/Getty Images/iStock/Angelina Scully; s. 53 Thinkstock/Getty Images/Stock/abadonian; s. 54 Thinkstock/Getty
Images/Stock/abadonian; s. 55 Thinkstock/Getty Images/iStock/Christoph Hähnel; Thinkstock/Getty Images/iStock/AlexRaths;
Thinkstock/Getty Images/Hemera/Benis Arapovic; Panthermedia/stevemc; Panthermedia/JakMika; Panthermedia/pixomania;
s. 74 Panthermedia; s. 76 Panthermedia, s. 78 Panthermedia, s. 79 Panthermedia; s. 81 Panthermedia; s. 82 Panthermedia;
s. 84 Panthermedia; s. 86 Panthermedia; s. 87. Panthermedia; s. 88 Panthermedia; s. 89 Panthermedia; s. 90 Panthermedia;
s. 91 Panthermedia; s. 92 Panthermedia; s. 93 Panthermedia; s. 94 Panthermedia; s. 95 Panthermedia; s. 96 Panthermedia;
s. 97 Panthermedia; s. 98 Panthermedia; s. 102 Panthermedia; s. 103 Panthermedia; s. 104 Panthermedia; s. 105 Panthermedia/
Panthermedia/smithore, s. 106 Panthermedia/smithore, s. 109 Thinkstock/Getty Images/iStock/Thodoris_Tibilis;
s. 110 Panthermedia/isselee; Thinkstock/Getty Images/iStock/KalypsoWorldPhotography; s. 139 Thinkstock/Getty Images/
iStock/KalypsoWorldPhotography; s. 154 Thinkstock/Getty Images/iStock/satori13; Thinkstock/Getty Images/iStock/
trendobjects; Thinkstock/Getty Images/iStock/bobloblaw; s. 155 Thinkstock/Getty Images/iStock/leisuretime70; Thinkstock/
Getty Images/iStock/wildpixel; s. 156 Thinkstock/Getty Images/iStock/SergiyN; s. 157 Thinkstock/Getty Images/iStock/Jakich;
Thinkstock/Getty Images/iStock/Nadia_Mikushova; s. 158 Thinkstock/Getty Images; s. 159 iStock/Jiggo_thekop; Thinkstock/
Getty Images/iStock/boggy22; Thinkstock/Getty Images/iStock/lajo_2; Thinkstock/Getty Images/iStock/cybrain; Thinkstock/
Getty Images/iStock/NagyDodo; Thinkstock/Getty Images/Polka Dot/Jupiterimages; Thinkstock/Getty Images/BananaStock/
BananaStock; s. 161 Thinkstock/Getty Images/iStock/pierredesvarre; Panthermedia/Jockepocke;
163

Podobne dokumenty