Wykaz projektów edukacyjnych - pdf

Transkrypt

Wykaz projektów edukacyjnych - pdf
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
1. Nazwa zrealizowanego projektu:
„Moje przedszkole”
W projekcie uczestniczyło 21 gmin województwa dolnośląskiego (w tym Gmina Kamienna
Góra), utworzono 30 ośrodków edukacji przedszkolnej ( w tym 1 Punkt Przedszkolny we wsi
Raszów).
Lider projektu – organ prowadzący Punkt Przedszkolny – Fundacja Familijny Poznań
Partner – Gmina Kamienna Góra
2. Okres realizacji:
01.05.2009 r. do 31.08.2010 r.
3. Finansowanie:
a) wartość zadania (kwota dofinansowania) na prowadzenie działalności Punktu
Przedszkolnego w Raszowie to ok. 34.000 , 00 zł.
c) źródło finansowania (program, instytucja współfinansująca)
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Cel zrealizowanego projektu (przy kilku, podać maksymalnie 3 i wskazać cel główny)
Cel główny :
- stworzenie równych szans edukacyjnych dzieciom w wieku 3-5 lat, pochodzącym z
obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej,
Cele szczegółowe :
- zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej,
- przełamanie barier świadomościowych,
- włączenie rodziców w proces edukacyjny,
- zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju,
- aktywizacja społeczności lokalnej.
4. Przebieg (zrealizowane działania) :
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
W ramach przedmiotowego projektu utworzony został Punkt Przedszkolny w świetlicy
wiejskiej w Raszowie. Do zadań gminy w okresie trwania projektu należało zapewnienie bazy
pod działalność przedszkolną i pokrycie kosztów utrzymania pomieszczenia świetlicy
wiejskiej (energia, woda, ogrzewanie, sprzątanie etc.).
Punkt przedszkolny funkcjonował w okresie od maja 2009 r. do sierpnia 2010 r. Zajęcia w
prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną , pięć dni w tygodniu od
poniedziałku do piątku /w wymiarze 20 h – tygodniowo/. Nauczyciel w swojej pracy
wspomagany był przez dodatkowego pracownika tzw. pomoc nauczyciela. Ponadto
zapewnione zostało dodatkowe wsparcie w postaci konsultacji i opieki psychologicznej i
logopedycznej.
Punkt przedszkolny wyposażony został w meble, zabawki, materiały plastyczne, pomoce
dydaktyczne.
5. Grupa docelowa, ilość uczestników (w przypadku działań społecznych)
Wsparciem zostało objętych ok. 20 os. (dzieci w wieku 3-5 lat) z terenu Gminy Kamienna
Góra.
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
Przykład dobrej praktyki w Gminie Kamienna Góra
województwo:dolnośląskie / :
Projekt pt."Dajmy sobie szansę na rozwój".
Okres realizacji projektu : od 01.01.2013 r. do 31.01.2014 r.
Źródła finansowania :
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków
pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kwota dofinansowania :
78.000,00 PLN
Beneficjent : Gmina Kamienna Góra
Grupy docelowe (instytucje objęte wsparciem, uczestnicy) :
Projekt realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Ptaszkowie.
Projekt skierowany do dzieci (uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej)
Liczba uczestników projektu : 90 osób
Cele projektu (cel główny) :
Wzrost jakości i atrakcyjności zajęć oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.
Cele szczegółowe :
 zwiększenie dostępu do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zgodnie z
indywidualnymi potrzebami i możliwosciami edukacyjnymi, rozwojowymi oraz
zainteresowaniami,
 wzrost jakości nauczania oraz atrakcyjności zajęć poprzez wdrożenie w PSP w
Ptaszkowie interaktywnych pomocy/ metod dydaktycznych,
 poprawa wyników nauczania i zmniejszenia deficytów rozwojowych,
 zwiększenie dostępności wyjazdów na wycieczki dydaktyczne i turystycznokrajoznawcze.
Realizowane działania :
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne :
- zajęcia wyrównawcze z matematyki pt. "Nie taka matma straszna" – zajęcia pozwalające
nadrobić braki wiadomości i umiejętności w matematyce, a także pozwalające na uzyskanie
lepszych wyników w nauce
- zajęcia z matematyki pt. "Dam radę matmie"
- zajęcia "Ortograffiti z Bartkiem" – przeznaczone dla dyslektyków i dzieci zagrożonych
dysleksją
- zajęcia z języka polskiego "Od czytania do pisania"- rozwiązywanie problemów czytania ze
zrozumieniem, interpretowania tekstu, wszukiwania wypowiedzi itd.
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
- zajęcia tearpeutyczne,
- zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego,
2. Koła zainteresowań:
- Matematyczne łamanie głowy",
- zajęcia humanistyczno-dziennikarskie,
- zajęcia z j.angielskiego,
- zajęcia "komputer i ja",
- zajęcia przyrodnicze z elementami turystyki i krajoznastwa",
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Beneficjent : Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR z Wałbrzycha
Partner projektu : Gmina Kamienna Góra
Tytuł projektu : „Dziecięce liczenie- edukacja matematyczna od przedszkola”
Wartość projektu/kwota dofinansowania : 49 600,00 zł
Okres realizacji – 01.10.2010 – 30.03.2011
Źródła finansowania :
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków
pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8) Działanie IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9) Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich Priorytet IX –
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
10) Realizowane działania :
11)
W ramach projektu skierowano wsparcie do dzieci 45 dzieci w wieku 3-5 lat z
trzech punktów przedszkolnych: w Pisarzowicach, Czadrowie i Krzeszowie oraz ich
rodziców. W czasie dodatkowych godziny zajęć (380h) realizowano edukację
matematyczną dla przedszkolaków. Nauczyciele prowadzący te zajęcia zostali
wcześniej przeszkoleni do prowadzenia w przedszkolu zajęć z zakresu edukacji
matematycznej. Poznali oni sposoby badania umiejętności matematycznych u dzieci
podczas prowadzenia zajęć w grupie oraz konstruowania programów dydaktycznowyrównawczych z zakresu działalności matematycznej dla dzieci wolniej
rozwijających się. Doposażono też punkty przedszkolne w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji zajęć edukacji matematycznej.
12) W ramach projektu przedszkolaki brały też udział w terapii biofeedback podnoszącej
ich możliwości poznawcze, koncentrację uwagi oraz poziom odporności na stres.
13) Kolejne działanie w projekcie to wycieczki przedszkolaków do Eksplora – parku w
Wałbrzychu ( jest to edukacyjny program wystaw przygotowany przez Instytut Badań
Kompetencji w Wałbrzychu), gdzie dzieci miały okazję zetknąć się z ciekawymi ,
interaktywnymi zabawkami matematycznymi, modelami, animacjami, urządzeniami
i.t.p.
14) W ramach projektu odbyły się również warsztaty dla rodziców przedszkolaków „jak
pomóc małemu dziecku uczyć się matematyki”, w czasie których przekazano im
pomysły na zabawy i zajęcia z dziećmi , które stymulują je do osiągania dojrzałości
do uczenia się matematyki.
15) Cel główny :
16) realizacja inicjatywy rodziców jaką jest rozszerzenie oferty edukacyjnej punktów
przedszkolnych o dodatkowe zajęcia kształtujące dojrzałość matematyczną.
17) Cele szczegółowe :
18) - podniesienie dojrzałości psychicznej przedszkolaków do uczenia się matematyki
poprzez odpowiednio dostosowane zajęcia,
19) - rozbudzenie naturalnej ciekawości psychicznej przedszkolaków w zakresie
działalności matematycznej poprzez wycieczki do Eksplora-Parku,
20) - zwiększenie świadomości i wiedzy rodziców w zakresie edukacji ich dzieci.
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
Beneficjent - Fundacja Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha
Partner : Gmina Kamienna Góra
1. Nazwa zrealizowanego projektu :
„Kamiennogórskie Przedszkolaki”
2. Okres realizacji:
01.02.2014 r. do 30.06.2015 r.
3. Finansowanie:
a) wartość zadania: 365.212,52 zł
b) kwota dofinansowania : 310.332,16 zł
c) wkład własny gminy : 54.880,36 zł
d) źródło finansowania (program, instytucja współfinansująca) :
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
4. Cel zrealizowanego projektu (przy kilku, podać maksymalnie 3 i wskazać cel główny)
Cel główny projektu :
- wzrost stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Kamienna Góra, poprzez
organizację dwóch Punktów Przedszkolnych dla 48 dzieci w wieku 3-5 lat w okresie
03.02.2014 r. do 30.06.2015 r. :
- Punkt Przedszkolny usytuowany w świetlicy wiejskiej w Przedwojowie,
- Punkt Przedszkolny usytuowany w świetlicy wiejskiej w Raszowie.
Cele szczegółowe projektu :
- zwiększenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Kamienna Góra
poprzez utworzenie 37 miejsc w dwóch Punktach Przedszkolnych ,
- wzrost stopnia przygotowania 48 dzieci z Gminy Kamienna Góra do edukacji szkolnej ,
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
- wzrost poziomu rozwoju psycho-fizycznego 48 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu
Gminy Kamienna Góra poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie trwania projektu do 30.06.2015 r.
5. Przebieg (zrealizowane działania)
Projekt zakłada wyposażenie PP w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz działalność
dwóch Punktów Przedszkolnych we wsi Przedwojów i Raszów w okresie II- 2014 r. do VI2015 r. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-5 lat. Zajęcia w/w PP przedszkolnych
prowadzone są we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku w wymiarze 5
godz./dziennie. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z wykształceniem pedagogicznym i
odpowiednimi kwalifikacji. W okresie działalności PP odbywać się będą sukcesywnie
konsultacje z psychologiem i logopedą. W punktach realizowana będzie podstawa
programowa. Realizowane będą również zajęcia z rytmiki, gry, zabawy itd. W ramach
projektu zaplanowano również organizacje wycieczek dydaktycznych m.in. do Z O.O.,
Ogrodu Botanicznego, Muzeum, pikniki i imprezy okolicznościowe.
6. Grupa docelowa, ilość uczestników (w przypadku działań społecznych)
48 dzieci (mieszkańcy Gminy Kamienna Góra)
Ankietę przygotował/a: Amelia Kruczek -Szawłowska
Przykład dobrej praktyki w Gminie Kamienna Góra / powiat kamiennogórski,
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
województwo:dolnośląskie / :
Projekt pt. "Lekcje z kulturą"
Okres realizacji : od września 2008 r. do czerwca 2009 r.
Źródła finansowania :
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków
pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kwota dofinansowania:
50 000,00 PLN
Beneficjent : Gmina Kamienna Góra
Grupy docelowe (instytucje objęte wsparciem, uczestnicy) :
Projekt realizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej w Ptaszkowie.
Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie do której uczęszczają
dzieci z 3 wsi : Ptaszków, Dębrznik i Przedwojów oraz kilkoro dzieci z miasta Kamienna
Góra.
Liczba uczestników : 70 os. - uczniowie i uczennice z klas I-III i oddziału "0".
Cele projektu :
Rozwój usług edukacyjnych w nauczaniu początkowym w Publicznej Szkole Podstawowej w
Ptaszkowie w oparciu o kulturę i sztukę w roku szkolnym 2008/2009.
Cele szczegółowe :
 zwiększenie wiedzy uczniów w dziedzinie kultury,
 redukcja zaburzeń społecznych i emocjonalnych uczestników projektu,
 rozwój umiejętności indywidualnych u dzieci, (takich jak : poprawne posługiwanie się
językiem ojczystym, umiejętność komunikowania się, określanie własnych uczuć i
przekonań, wiara we własne siły, wrażliwość na świat, indywidualne i grupowe
działanie itp.) , które stanowią fundament do prawidłowego rozwoju każdego
człowieka,umożliwiają efektywną dalszą edukację i owocują pozytywnymi postawami
w życiu dorosłym.
 promowanie dobrych wzorców aktywności szkoły wśród rodziców i społeczności
lokalnej. Skala działań – pomysł na projekt, jako przejaw inicjatywy lokalnej :
Przedmiotowy projekt jest przykładem inicjatywy lokalnej : Rada Rodziców działająca przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Ptaszkowie wyszła z inicjatywą do Dyrektora szkoły i
wychowawców rozszerzenia usług edukacyjnych szkoły o zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
w oparciu o kontakt z kulturą. Jest to wyjście naprzeciw problemowi, jakim są różnice w
jakości usług edukacyjnych występujące w relacji wieś- miasto, szczególnie w zakresie
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
dostępności zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Działania podejmowane w projekcie :
1) Warsztaty teatralne – poprzez scenki rodzajowe, zabawy dramowe, zadania i
ćwiczenia dzieci nauczą się prawidłowych zachowań w relacjach z rówieśnikami i
dorosłymi,
2) Warsztaty muzyczne śpiewu – przezwyciężenie przez dzieci własnych ograniczeń
(np.jąkanie),
3) Edukacyjne zajęcia muzyczne "Muzyczne opowieści o baśniowej treści" prowadzone
przez Filharmonię w Wałbrzychu,
4) Zajęcia wyjazdowe w teatrze lalek w Wałbrzychu – bezpośredni kontakt z kulturą w
instytucji kulturalnej i zwiększenie wiedzy w zakresie teatru,
5) Występ w Centrum Kultury w Kamiennej Górze – podniesienie samooceny dzieci z
warsztatowej grupy teatralnej,
6) Zajęcia wyjazdowe w teatrze dramatycznym w Jeleniej Górze – bezpośredni kontakt z
kulturą w instytucji kulturalnej i zwiększenie wiedzy w zakresie teatru,
7) Zapoznanie z operą i operetką we Wrocławiu – bezpośredni kontakt z kulturą w
instytucji kulturalnej i zwiększenie wiedzy w zakresie opery /operetki,
8) Wspólne śpiewanie – popularyzacja śpiewu jako formy integracji społecznej.
Partnerzy zaangażowani w Projekt :
1) Centrum Kultury w Kamiennej Górze,
2) Filharmonia w Wałbrzychu,
3) Teatr dramatyczny w Jeleniej Górze,
4) Teatr Lalek w Wałbrzychu,
5) Opera i Operetka we Wrocławiu.
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
OPIS DOBREJ PRAKTYKI W GMINIE KAMIENNA GÓRA
Przykład dobrej praktyki w Gminie Kamienna Góra / powiat kamiennogórski,
województwo : dolnośląskie / :
Projekt pt. "Lepszy start – lepsze jutro".
Okres realizacji projektu :
01.11.2010 r. do 31.10.2012 r.
Wielkość samorządu :
Gmina wiejska do 9.000 mieszkańców
Źródła finasowania :
Projekt dofinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków
pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Kwota dofinansowania :
719.507, 95 PLN
Beneficjent : Gmina Kamienna Góra
Grupy docelowe (instytucje objęte wsparciem, uczestnicy ) :
Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie.
Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów – są to
dzieci zamieszkujące tereny wiejskie Gminy Kamienna Góra.
Liczba uczestników : 368 osób
Cele projektu
Nadrzędnym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz
wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły. Wsparcie skierowane jest do dzieci uzdolnionych i
dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, patologią.




Cele szczegółowe :
poprawa wynków nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
(poprzez zajęcia wyrównawcze),
zwiększenie aktywności uczniów i uczennic, podniesienie samooceny (poprzez zajęcia
pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, ICT
oraz zajecia rozwijające wyobraźnię, zdolności manualne i komunikacyjne, wsparcie
psychologiczno-pedagogiczne, opieka specjalistów,
zwiększenie dostępu do dóbr kulturalnych,
wyeliminowanie lub zmniejszenie zdiagnozowanych wad wymowy (poprzez zajęcia
logopedyczne).
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia
obejmujące : dodatkowe zajęcia dydakt.-wyrówn. oraz zajęcia dla uczniów ukierunkowane na
rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych,
przedsiebiorczości, nauk matematyczno-przyrodniczych
Cele uwzględniają szanse młodego człowieka na jego rozwój osobowy.
Skala działań - pomysł na projekt, jako przejaw inicjatywy lokalnej :
Przedmiotowy projekt jest przykładem incjatywy lokalnej : grupy nauczycieli z
Zespołu Szkół w Krzeszowie, Dyrekcji Szkoły przy współudziale i akceptacji Gminy
Kamienna Góra.
Mając na uwadze fakt, iż ważnym zadaniem szkoły jest zapewnienie poziomu
kształcenia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom i zainteresowaniom uczniów
oraz umożliwienie im zdobycia kompetencji kluczowych i predyspozycji do realizacji
życiowych celów, dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z POKL w Zespole Szkół
Publicznych w Krzeszowie poszerzono ofertę edukacyjną szkoły.
W ramach projektu ralizowany jest szeroki wachlarz zajęć począwszy od zajęć
wspierających dzieci mające problemy w nauce, dla których stworzona została oferta zajeć
dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych.
Dzieci chcące poszerzyć zakres wiedzy z danego przedmiotu, wykazujące
zainteresowania daną dziedziną, dzieci uzdolnione mają możliwość uczestnictwa w bogatej
ofercie kół zainteresowań, kół przedmiotowych.
Na szczególną uwagę zasługuje oferta wycieczek edukacyjnych (miejsca docelowe
charakter wycieczek).
Realizacja projektu wpływa na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, pozwala
nadrobić braki środowiskowe i kulturowe, umożliwia planowanie przyszłości edukacyjnej i
zawodowej. Realizacja zajęć pozaszkolnych wpływa na jakość pracy szkoły i podnosi
atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych.
Oferta zajęć w przedmiotowym projekcie jest bogata i bardzo różnorodna. W
szkole realizowane są następujące typy i rodzaje zajęć :
ZAJĘCIA DODAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE :
1. "Matematyka może być łatwa" – zajęcia z matematyki, umożliwiające
kontynuowanie matematyki w klasach wyższych oraz umozliwiające poprawę wynków
uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym
2. Zajęcia wyrównawcze bilogiczno-chemiczne – pozwalają uczniom nadrobić braki
wiadomości i umiejetności, nabrać pewności i wiary w siebie.
3. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego - umożliwiają uczniom wyrównanie
braków i uzyskanie lepszych wyników w nauce
KOŁA PRZEDMIOTOWE :
1. "Matma jest super" - zajęcia pomagające usprawnić technikę rachunkową,
rozwijać samodzielne myślenie, doskonalić przydatne w życiu umiejętności praktyczne.
2. "Szkolny grosik" – koło matemat. z elementami edukacji ekonomicznej, zajęcia
ukazujące użyteczność matematyki w życiu codziennym, rozwijające zdolność przekładania
wiedzy na praktyczne umiejętności
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
3. "Przyjazna matematyka"- zajęcia ugruntowujące i poszerzające zdobytą wiedzę,
przygotowujące uczniów do różnego typu konkursów
4. Koło przemiotowe z j. angielskiego
5. Koło przedmiotowe z j.niemieckiego
KOŁA ZAINTERESOWAŃ :
1. "Zabiorę Cię tam...." - zajęcia fotograficzne wykształcające umijętność
operowania sprzętem fotograficznym i obróbki zdjęć za pomocą oprogr. ADOBE
PHOTOSHOP.
2. Warsztaty dziennikarskie – wywiady, współpraca z TV (Kamienna Góra,
Wrocław), radiem (Jelenia Góra, Wałbrzych) i gazetami "Tygodnik", "Wojewódzka", udział w
warsztatach na Uniwersytecie Wrocławskim - umożliwiają zdobycie umiejętności
dziennikarskich
3. Szkolne koło teatralane "Jonasz" – zajęcia rozwijające i sprawdzające
umiejętności : autorskie, literackie, plastyczne, wokalne,organizacyjne.
4. "Szkoła dla Ekorozwoju" - koło miłośników przyrody umozliwia poznanie
najbliższego środowiska naturalnego, dokonanie oceny jego walorów i stanu (mapki ekolog.),
poznanie zasad racjonalnego gospodarowania wodą, energią, odpadami. W ramach zajęć
praktycznych ukwiecony został teren wokół szkoły
5. "Robótki ręczne" – zaj. poszerzjące wiedzę nt. tradycji regionalnych, rozwijające
umiejętności wyszywania, szydełkowania itp. wyrobiające nawyki pracy zespołowej,
poczucie estetyki
6. "Zespól flecistów" – zajęcia rozwijające umiejętność gry na flecie i zapisu
nutowego melodii oraz poczucie rytmu, nauka w kierunku rozwoju słuchu muzycznego
7. "Pływam jak Otylia" – zaj. na basenie w Kamiennej Górze, których celem jest
ukazanie wartości pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji i spędzania czasu,
pływacy sprawdzą się i poznają smak sportowej rywalizacji podczas zawodów pływackich
8."Z komputerem na Ty" – zaj. rozwijające zainteresowania i podnoszące poziom
umiejętności informatycznych
9. Warsztaty plastyczne – zaj. w parcowni i w plenerze umożliwiają uczniom
poznanie różnych technik malarskich oraz wybranych technik rzeźbiarskich, rozwijają
wyobraźnię, poczucie estetyki
10. Piłka siatkowa – zajęcia sportowe dajęce podstawy gry oraz zasady budowania i
współdziałania w zespole
11."Koło miłośników gier planszowych" – doskonalenie logicznego myślenia,
rozwijanie umiejętności spójnego działania oraz rozwój zdolności potrzebnych przy nauce
matematyki.
Efekty działań kół artystycznych można zobaczyć w czasie spektakli teatralnych,
wystaw plastycznych, fotograficznychi imprez szkolnych,
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
1. Konsultacje z psychologiem,
2. Warsztaty terapeutyczne,
3. Zajęcia logopedyczne,
4. Zajęcia dla dyslektyków i dzieci zagrożonych dysleksją
5. "Dam radę ortografii" – zajęcia reedukacyjne dla uczniów z problemami w
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
czytaniu i pisaniu
WYCIECZKI
1. Park Nauki i Techniki "Eksplora Park" w Wałbrzychu – w czasie zajęć uczniowie
poprzez interaktywną zabawę poznają elementy nauk przyrodniczych i technicznych,
2. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze – wystawy "Barwny Świat Ptaków",
"Motyle Karkonoszy i Świata"
3. Karkonoski Park Narodowy – wycieczki do pomników przyrody, zwiedzanie
terenów parku krajobrazowego w różnych porach roku
4. Wyjazdy do ośrodków kulturalnych (kino, teatr) - dzieci uczą się obcowania z
kulturą, wrażliwości na jej piękno oraz rozumienia jej przesłania.
ZAKŁADANE (PRODUKTY) BĘDĄCE EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU :
 wdrożenie programu rozwojowego w Z.SZ.P. w Krzeszowie,
 zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z 3 przedmiotów,
 5 kół przedmiotowych i 14 kół zainteresowań,
 zorganizowanie 80 wyjazdów do ośrodków kulturalnych,
 przeprowadzenie 380 godzin zajęć logopedycznych,
 456 godziny doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej,
 utworzenie podstrony internetowej projektu na portalu szkoły,
 zorganizowanie 4 przedstawień teatralnych,
 zorganizowanie 2 wystaw zdjęć,
 koncert Młodych Talentów.
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły
podstawowej" to projekt realizowany w okresie od marca 2011 r. do czerwca 2013 r. ze
środków pochodzących z Uni Europejskiej z POKL w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Na realizację projektu pt. "Wyrównywanie szans w Gminie Kamienna Góra" w
ramach projektu systemowego "Indywidualiacja ......" otrzymaliśmy dofinansowanie o łącznej
wartości : 161.430,35 zł.
Działania podejmowane w projekcie, realizowane były zgodnie z założeniami
projektu, w opraciu o zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu, a uzyskana kwota
dofinansowania w wys. 161.430,35 zł przeznaczona została odpowiednio na sfinansowanie
zajęć dodatkowych, doposażenie bazy dydaktycznej tj. na :
- 42.656,85 zł przeznaczyliśmy na doposażenie bazy dydaktycznej – zakup sprzętu,
wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
- kwota 118.773,50 zł została przeznaczona na sfinansowanie zajęć dodatkowych w
placówkach oświatowych.
W projekcie udział wzięły wszystkie placówki oświatowe (wszystkie szkoły podstawowe),
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamienna Góra.
Beneficjenci ostateczni (grupy doceleowe objęte wsparciem), to uczniowie klas I-III,
uczęszczający do :
- Szkoły Podstawowej w Krzeszowie,
- Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach,
- Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie,
- Szkoły Podstawowej w Szarocinie.
Opis projektu : Projekt skierowany był do uczniów klas I-III w/w placówek oświatowych i
zakładał rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, w postaci dodatkowych form wsparcia, dla
uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu doposażona
została baza dydaktyczna wszystkich placówek oświatowych uczestniczących w projekcie
(zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych).
Cel główny projektu, to wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu
kształcenia wszystkich uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie (319 os.).
Cele szczegółowe to :
- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych
funkcjonujących na terenie Gminy oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, dostosowanej do możliwości edukacyjnych,
- wyeliminowanie lub zniwelowanie deficytów związanych z zaburzeniami umiejętności
szkolnych,
- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych aktywizujących
metod nauczania.
I. Podsumowując działania zrealizowane w pierwszym etapie projektu (w
okresie III.2011 r. do VI.2012 r.) należy zaznaczyć, że na sfinasowanie zajęć w projekcie
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
przeznaczyliśmy kwotę 89.848,50 zł., 42.656,85 zł na zakup sprzętu i pomocy
dydaktycznych. W zajęciach udział wzięło 234 uczniów. Zrealizowano łącznie 1.290 godzin
zajęć dodatkowych, w tym :
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarocinie (łącznie 240 godzin) :
 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 180 godzin
 gimnastyka korekcyjna – 60 godzin
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie (łącznie 270 godzin) :
 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 210 godzin
 zajęcia logopedyczne – 60 godzin
Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
(łącznie : 240 godzin)
 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 120 godzin
 gimnastyka korekcyjna – 60 godzin
 zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godzin
Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie - Szkoła Podstawowa w Krzeszowie (łącznie 540
godzin)
 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 180 godzin
 zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 120 godzin
 zajęcia logopedyczne – 60 godzin
 zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne – 120 godzin
 gimnastyka korekcyjna – 60 godzin
II. DODATKOWE ŚRODKI NA KONTYNUACJĘ ZAJĘĆ W PROJEKCIE PT. "
WYRÓWNYWANIE SZANS W GMINIE KAMIENNA GÓRA"
18 października 2012 r. Gmina Kamienna Góra podpisała aneks do poprzednio zawartej 25
marca 2011 r. Umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL - uzyskaliśmy dodatkowe
wsparcie finansowe
w wys. 28.925 zł w ramach realaokacji środków i oszczędności powstałych w czasie realizacji
projektu w okresie od III do VI 2012. r
Środki w kwocie 28.925,00 zł przeznaczone zostały na kontynuację zajęć w
projekcie we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kamienna Góra, tj. w :
- Szkole Podstawowej w Krzeszowie,
- Szkoł Podstawowej w Pisarzowicach,
- Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie,
-Szkoły Podstawowej w Szarocinie.
Wsparciem zostali objęci, uczniowie klas I-III, u których zdiagnozowane zostałe problemy,
związane z zaburzeniami umiejętności szkolnych, ze stwierdzeniem lub zagrożeniem wad
postawy, wymowy, jak również dzieci zdolne. Jest to nowa grupa dzieci – dzieci, które
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
dotychczas nie uczestniczyły w zajęciach w ramach projektu "Indywidualizacja procesu
nauczania uczniów klas I-III" pt. "Wyrównywanie szans w Gminie Kamienna Góra"
W okresie IX.2011 r. do VI.2013 r.) łącznie we wszystkich placówkach oświatowych
uczestniczących w projekcie zrealizowano 445 godzin, a do projektu przystąpiło 85
uczniów.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarocinie (łącznie 90 godzin) :
 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 30 godzin
 gimnastyka korekcyjna – 30 godzin
 zajęcia rozwijające zdolności matematyczne – 30 godzin
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie (łącznie 90 godzin) :
 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 30 godzin
 zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce – 60 godzin
Zespół Szkół Publicznych w Pisarzowicach - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
(łącznie : 90 godzin)
 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 60 godzin
 gimnastyka korekcyjna – 30 godzin
Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie - Szkoła Podstawowa w Krzeszowie (łącznie 175
godzin)
 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 70 godzin
 zajęcia logopedyczne – 30 godzin
 zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 75
godzin
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
Przykład dobrej praktyki w Gminie Kamienna Góra
województwo:dolnośląskie / :
Projekt pt."Pomoc na starcie daje wsparcie"
Okres realizacji projektu : od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r.
Źródła finansowania :
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków
pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kwota dofinansowania :
49.990,00 PLN
Beneficjent : Gmina Kamienna Góra
Grupy docelowe (instytucje objęte wsparciem, uczestnicy) :
Projekt realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Ptaszkowie.
Projekt skierowany do dzieci (uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej)
Liczba uczestników projektu : 50 osób
Cele projektu (cel główny) :
Rozwój usług edukacyjnych w klasach 4-6 w Publicznej Szkole Podstawowej w Ptaszkowie.
Cele szczegółowe :
 rozwój umiejętności indywidualnych u uczniów,
 zwiększenie wiedzy uczniów w dziedzinie kultury,sztuki,
 redukcja zaburzeń społecznych i emocjonalnych uczestników projektu,
 promowanie dobrych wzorców aktywności szkoły wsród rodziców i społeczności
lokalnej.
Skala działań – pomysł na projekt, jako przejaw inicjatywy lokalnej :
Przedmiotowy projekt jest przykładem inicjatywy lokalnej : Rada Rodziców oraz Samorząd
Uczniowski działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ptaszkowie wyszły z
inicjatywą do Dyrektora szkoły z propozycją rozszerzenia oferty usług edukacyjnych szkoły o
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w oparciu o kontakt z kulturą i sportem.
Propozycja realizacji przedmiotowego projektu, to wyjście naprzeciw problemowi, jakim są
różnice w jakości usług edukacyjnych występujące w relacji wieś – miasto, szczególnie w
zakresie dostępności zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Działania podejmowane w projekcie :
I. Zajęcia sportowo – rekreacyjne,
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
II. Szczególnie interesujące są zajęcia artystyczno- redakcyjne, w ramach których odbywały
się warsztaty woklane prowadzone przez nauczycieli muzyki. Na warsztatach przygotowano 2
spotkania śpiewcze, konkurs muzyczny pt. "Ja się nie chwalę lecz do śpiewu mam talent" ,
warsztaty teatralne i warsztaty plastyczne, towarzyszące warsztatom teatralnym mające na
celu przygotowanie kostiumów, scenografii do spektakli.
Efekt zajęć warsztatowych, to przygotowanie przedstawienia pt. "Jasełka" oraz
przedstawienia podsumowującego projekt.
Na warsztatach redakcyjnych uczniowie poznali historię naszego regionu, zaprowadzili
również dokumentację fotograficzną z wyjazdów.
Warsztaty muzealne - odbywały się z udziałem pracownika muzeum.
III. Zajęcia wyjazdowe do ośrodków kultury – w ramach zajęć organizowane były wyjazdy
do teatru, kina, filharmoni.
Piknik Rodzinny – w m-cu czerwcu 2012 r. na zakończenie ralizacji projektu zorganizowny
został piknik – w spotkaniu udział wzięli wszyscy uczniowie PSP w Ptaszkowie, społeczność
lokalna, przedstawiciele gminy.
Podczas pikniku uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy poprzez występy śpiewcze grupy zajęć wokalnych, przedstawienie grupy zajęć teatralnych pt. "Śpiąca królewna",
(scenografię do tego przedstawienia przygotowała grupa z warsztatów plastycznych).
Przygotowano galerię fotograficzną (wystawę zdjęć) oraz zaprezentowano artykuły autorstwa
uczniów z grupy teatralnej.
Na zakończenie przeprowadzone zostały rozgrywki w piłkę siatkową z udziałem uczniów i
nauczycieli. Odbył się pokaz strażaków z OSP.
Podsumowując działania zrealizowane w projekcie należy zaznaczyć, że
zrealizowano :
- zajęcia sportowo rekreacyjne – 80 godz.,
- zajęcia artystyczno-redakcyjne – 138 godz.,
- zorganizowano 5 warsztatów muzealnych,
- zorganizowano 6 wyjazdów do ośrodków kultury,
- zorganizowano 1 piknik rodzinny.
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
1. Nazwa zrealizowanego projektu :
„Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”
Lider projektu : Województwo Dolnośląskie
Partner : Gmina Kamienna Góra
Miejsce usytuowania pracowni – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Publicznych w
Pisarzowicach
2. Okres realizacji:
Umowa partnerska zawarta została 16.11.2009 r.
W roku 2010 wykonane zostały prace adaptacyjne tzn. kompleksowy remont (przygotowanie
pomieszczenia pod pracownię przyrodniczą). Remont klasy w całości sfinansowany był z
gminnego budżetu. Całkowity koszt remontu wraz z pracami adaptacyjnymi i umeblowaniem
pracowni wniósł ponad 30.000 zł.
Pod koniec 2010 r. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach otrzymała kompletne wyposażenie
pracowni przyrodniczej o wartości 195.772,55
3. Finansowanie:
a) wartość zadania: 195.772,55
d) źródło finansowania (program, instytucja współfinansująca) : projekt realizowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013-Priorytet 7 „Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych na „Dolnym Śląsku”, działanie 7.2.
„Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.
4. Cel zrealizowanego projektu :
Celem projektu jest wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię do realizacji treści
programowych bloku przedmiotowego Przyroda w klasach IV-VI, z wykorzystaniem
aktywizujących metod nauczania, a zwłaszcza eksperymentu uczniowskiego i stworzenie na
ich bazie sieci pracowni dydaktyczno-metodycznych wspierających warsztat pracy ucznia, jak
i nauczyciela.
Wykaz projektów zrealizowanych przez Gminę Kamienna Góra
wspartych ze środków Unii Europejskiej
W pracowni znajduje się 30 stanowisk pracy, w tym 6 stanowisk komputerowych.
Pracownia wyposażona została o pomoce dydaktyczne :
- zestaw sprzętowy do eksperymentów z użyciem komputera,
- zestaw do zastosowań interfejsu w eksperymentach fizycznych,
- specjalistyczne oprogramowania komputerowe,
- zestaw do wykonywania eksperymentów biologicznych i chemicznych ,
- zestaw przyrządów do przeprowadzania doświadczeń,
- zestaw odczynników chemicznych ,
-zestaw do eksperymentów fizycznych,
- przewodniki metodyczne,
sprzęt elektroniczny : komputery, tablet, tablica interaktywna, elektroniczne plansze
poglądowe , wizualizer, system Tesico EDU do sprawdzania wiedzy uczniów itp.
Ankietę przygotował/a: Amelia Kruczek -Szawłowska

Podobne dokumenty