Sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Kamienna Góra, 25 lutego 2014 r.
Sprawozdanie
z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego za 2013 r.
z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej
Działania
Wydział
Zarządzania
Kryzysowego
mają
na
celu
przygotowanie struktur i zasad organizacyjnych instytucji i zespołów
odpowiedzialnych za funkcjonowanie powiatu w sytuacjach kryzysowych.
Podejmowanie przedsięwzięć integrujących działalność organów administracji
publicznej w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, ze szczególnym
uwzględnieniem współdziałania w zakresie monitorowania i powiadamiania
o zagrożeniach, ostrzegania i alarmowania.
Działając w oparciu o Plan pracy z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego na 2013 r. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze w dniach
18-19 czerwca 2013 r. zorganizowało szkolenie oraz ćwiczenia na temat:
„Prowadzenie działań poszukiwawczych w terenie górzystym pk. Skalnik 2013”.
W szkoleniu wzięli udział pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za sprawy
zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządowych, przedstawiciele
powiatowych służb, inspekcji i straży, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego grupa Sudecka z Jeleniej Góry oraz Nadleśnictwa Kamienna Góra. Głównym
założeniem ćwiczeń była koordynacja działań pomiędzy powiatowymi
służbami, inspekcjami i strażami oraz GOPR.
Ćwiczenia odbywały się na
terenie Gminy Kamienna Góra, w masywie „Skalnik” w okolicach Czarnowa na
wysokości ponad 900 m n.p.m.
W
ćwiczeniach
zaangażowanych
było
ponad
100
przedstawicieli
poszczególnych służb i instytucji. W ćwiczeniach uczestniczyli również
1
Kamienna Góra, 25 lutego 2014 r.
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Kamiennej Góry
w ramach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa.
Zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Powiatu Kamiennogórskiego na 2013 r.
przeprowadzone zostały szkolenia:
 W dniu 07.11.2013 r.- Stałego dyżuru Starosty kamiennogórskiego którego
zadaniem jest min. wspomaganie Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w sytuacjach zwiększonego zagrożenia. W roku ubiegłym
obsada stałego dyżuru była wykorzystana w czasie działań powodziowych.
 W dniu 19.11.2013 r.- szkolenie osób pełniących funkcję kurierów w
ramach Akcji Kurierskiej nt. Akcja Kurierska w powiecie i gminie. Podstawy
prawne uruchomienia oraz przebieg akcji kurierskiej.
W ramach doskonalenia funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania i
Alarmowania Ludności przeprowadzono treningi systemu uruchomieniem syren
tzw. trening zgrywający.
Takie treningi odbyły się :
 21 lutego 2013 roku podczas którego sprawdzano funkcjonowanie systemu
docierania informacji o alarmie do operatorów syren alarmowych;
 01 sierpnia 2013 roku - w trakcie treningu sprawdzono funkcjonowanie
akustycznego systemu alarmowego poprzez wyemitowanie treści alarmu
oraz sprawdzono zgranie systemu ostrzegania i alarmowania województwa
dolnośląskiego.
 23 października 2013 roku w trakcie treningu sprawdzono funkcjonowanie
akustycznego systemu alarmowego poprzez wyemitowanie treści alarmu
oraz sprawdzono zgranie systemu ostrzegania i alarmowania województwa
dolnośląskiego;
2
Kamienna Góra, 25 lutego 2014 r.
 25- 27 listopada 2013 roku - podczas treningu sprawdzono funkcjonowanie
nowego systemu „Platformy Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego”.
W ramach tego systemu docelowo mają współpracować wojewódzkie
służby,
inspekcje
i
straże
oraz
centra
zarządzania
kryzysowego
województwa, powiatu i gminy.
Powiatowy System Alarmowania i ostrzegania ludności wspierany jest
poprzez Samorządowy Informator SMS, który funkcjonuje od 2010 roku.
Powiadamianie ludności o zagrożeniach następuje poprzez wysłanie ostrzeżeń wiadomości SMS - na telefony komórkowe zalogowanych dobrowolnie
w systemie osób. Obecnie w systemie SISMS zalogowanych jest 1583 osób.
System wykorzystywany jest również do powiadamiania służb i instytucji
o zbliżających się zagrożeniach, co możliwa wcześniejsze przygotowaniem
się tych służb do mogących nadejść zdarzeń.
Wydział realizuje również zadania wynikające z Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin ( Dz.U. 2002 Nr 96, poz. 850).
W ramach tych zadań w 2013 roku został opracowany nowy Plan Obrony
Cywilnej Powiatu, który wprowadzono do stosowania Zarządzeniem nr 76/2013
Starosty Kamiennogórskiego z dnia 3 grudnia 2013 roku.
Wydział ZK odpowiedzialny jest również za organizacje i przeprowadzenie
kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.
Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w okresie od 12.02.2013 r.
do 26.02.2013 r. w lokalu przy ul. Towarowej 43 (budynek biurowy PKS) w
Kamiennej Górze. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 286 osób
3
Kamienna Góra, 25 lutego 2014 r.
rocznika podstawowego tj. 1994 rok, co stanowi 95%. Stawiennictwo osób
wzywanych do kwalifikacji wojskowej z terenu naszego powiatu od wielu lat
jest na jednych z najwyższych w województwie dolnośląskim.
Ochrona przeciwpowodziowa
Na szczeblu powiatowym oraz gminnych opracowane są Plany Operacyjne
Ochrony przed
powodzią
w których
znajduje się
analiza
zagrożeń
powodziowych występujących w powiecie oraz określono siły i środki, które
posłużą do prowadzenia akcji ratowniczych i ewakuacji ludności z zagrożonych
terenów. Ustalone są miejsca zastępcze dla osób ewakuowanych.
Lokalizacja na terenie powiatu zbiorników retencyjnych suchych i mokrych
(Bukówka i Krzeszów), pozwala na znaczne ograniczanie zagrożenia
powodziowego. Łącznie w zbiornikach można zgromadzić około 10 ml. m
sześciennych wody powodziowej.
Powiatowy
Magazyn
Przeciwpowodziowy
starostwa,
znajduje
się
w obiekcie Państwowej Straży Pożarnej. W magazynie znajduje się 10 000
worków, 20 plandek, zgromadzony jest również sprzęt OC taki jak śpiwory
karimaty, koce, agregat prądotwórczy, termos, warnik. Ogółem w magazynach
przeciwpowodziowych na terenie wszystkich gmin dla potrzeb działań
ratowniczych znajduje się ok. 27 950 szt. worków. Ponadto straż pożarna
posiada w swoim magazynie 22 000 szt. worków oraz geowłókninę do
uszczelniania wałów przeciwpowodziowych.
Podpisane są umowy na dostawę potrzebnej ilości piasku do akcji ratowniczych.
Zagrożenie powodziowe w 2013 r
W wyniku intensywnych opadów deszczu jakie przeszły przez powiat
kamiennogórski w nocy z 01/02 czerwca oraz w godzinach porannych
02 czerwca 2013 r. doszło do powodzi na terenie wszystkich gmin powiatu.
4
Kamienna Góra, 25 lutego 2014 r.
Starosta ogłosiła alarm przeciwpowodziowy na terenie całego powiatu
kamiennogórskiego.
W związku z dużym zagrożeniem powodziowym w ramach odwodu
operacyjnego
Państwowej
Straży
Pożarnej,
Wojewódzkie
Stanowisko
Koordynacji Ratownictwa zadysponowało na teren powiatu dodatkowe siły
i środki z powiatów sąsiednich tj. 5 jednostek Państwowej Straży Pożarnej
i 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, łącznie 37 osób. Do koordynacji
działań ratowniczych odwodów operacyjnych na teren powiatu przybyła grupa
operacyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Dla przybyłych jednostek Starostwo Powiatowe zapewniło możliwość
tankowania pojazdów ratowniczych na stacji paliw PKS oraz zabezpieczyło
ciepły posiłek.
W dniu 02 czerwca w godzinach porannych maksymalny poziom wody na
rzece Bóbr w m. Kamienna Góra wyniósł 273 cm, (przy poziomie 290 cm
następuje przelanie murów oporowych w rzece). Bardzo ważną rolę w
spłaszczeniu fali powodziowej spełnił zbiornik Bukówka, który w czasie
największych opadów przyjmował w granicach ok. 100 m³/s, a wypuszczał 0,7
m³/s.
08-09.06.2013 r.
Po raz kolejny zagrożenie powodziowe wystąpiło w dniach 8 i 9 czerwca
br. gdzie podczas krótkotrwałych, ale intensywnych opadów deszczu
podtopienia wystąpiły w miejscowościach Błażejów, Chełmsko Śląskie oraz
Czadrów.
Podsumowanie
Podczas akcji powodziowej w miesiącu czerwcu na terenie całego
powiatu zostało zużytych ok 30 000 worków oraz 1 133 t piasku.
5
Kamienna Góra, 25 lutego 2014 r.
Starosta zwołała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w celu podsumowania działań powodziowych. Podczas posiedzenia podjęto
decyzję o wystąpieniu do Wojewody Dolnośląskiego o wyasygnowanie
dodatkowych środków na prowadzenie działań ratowniczych, ponieważ budżety
zarówno gmin, jak i powiatu w znacznym stopniu zostały nadwyrężone. Po raz
pierwszy uzyskano takie wsparcie w wysokości ponad 300 tyś zł. Pieniądze były
wykorzystane na wykonanie niezbędnych bieżących prac umożliwiających
funkcjonowanie mieszkańcom tj. wykonanie prowizorycznych dojazdów,
niwelacje terenu, wykonania przekopów, wycinek powalonych drzew, dowozu
podsypek na drogi, zakup paliwa dla służb ratowniczych, zabezpieczenia
logistycznego działań.
Podczas posiedzenia po raz kolejny podkreślono ważną rolę w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej jaką mogłyby spełnić suche zbiorniki przeciwpowodziowe
w miejscowościach Sędzisław oraz Stara Białka.
Kolejnym wnioskiem z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego było zorganizowanie spotkania dot. gospodarowania wodami na
trenie powiatu w aspekcie zagrożeń powodziowych. Spotkanie takie odbyło się
w dn. 20 czerwca 2013 r. i zaproszeni na nie zostali przedstawiciele
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Dolnośląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Uniwersytetu
Ekonomicznego
we
Wrocławiu,
Powiatowego
Inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Inwestycji
i Drogownictwa, Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędów Miast i Gmin z
terenu powiatu.
Zgodnie z wnioskami ze spotkania Starostwo wystąpiło do Ministra Środowiska
o dofinansowanie na likwidacje szkód powodziowych dla Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze oraz o ujęcie w planach na 20142020 budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w miejscowościach
6
Kamienna Góra, 25 lutego 2014 r.
Sędzisław i Stara Białka. Ponadto podkreślono konieczność uregulowania stanu
prawnego spółek wodnych działających na terenie powiatu.
Straty powodziowe w wyniku zdarzeń powodziowych w miesiącu czerwcu
2013 r. w mieniu powiatowym
wyniosły 10 300 000 000 zł, w tym
uwzględniono zniszczenie 93 przepustów i 11,955 km dróg powiatowych.
Straty w mieniu gminnym zostały oszacowane na kwotę około 7 mil zł
Najbardziej podtopione zostały miejscowości:
W gminie LUBAWKA: Niedamirów, Opawa, Miszkowice, Lubawka,
Chełmsko Śląskie, Jarkowice, Błażejów.
W gminie KAMIENNA GÓRA: Krzeszów, Pisarzowice, Czadrów, Szarocin,
Raszów, Gorzeszów, Jawiszów, Janiszów, Krzeszówek, Dębrznik, Leszczyniec,
Przedwojów.
W gminie MARCISZÓW: Marciszów, Ciechanowice, Świdnik, Wieściszowice
W mieście KAMIENNA GÓRA: ul. Kościuszki, Wiejska, Katowicka, Jana
Pawła II, Zamkowa, Zielona Nadrzeczna, Mostowa, Waryńskiego, Słoneczna,
Ściegiennego, Leśna, Okrzei, Lompy, Księcia Bolka.
Prace na ciekach wodnych w 2013 roku wykonane przez Dolnośląski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu:
 utrzymanie cieku Olszanica (2,5 km) w m. Olszyny, Chełmsko Śląskie,
Błażejów – 21 961 zł
 konserwacja wałów przeciwpowodziowych przy rz. Bóbr (5,2km) w m.
Janiszów, Dębrznik, Kamienna Góra, Marciszów, Ciechanowice- 14 204 zł
 utrzymanie cieku Łężec (2 km) w m. Czadrów- 18 913 zł
 utrzymanie cieku Jawiszówka (1,1 km) w m. Jawiszów- 14 854 zł
7
Kamienna Góra, 25 lutego 2014 r.
 udrożnienie koryta i remontu budowli na cieku Bystrek (0,12 km) w m.
Raszów 199 936 zł
 udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Zimna (0,41 km) w m.
Sędzisław- 25 257 zł
 udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Bobrek (0,01 km) w m.
Pustelnik – 6 759 zł
 utrzymanie cieku Świdna (3,8 km) w m. Ciechanowice, Świdnik- 103 890 zł
 udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Zakręta (0,02 km) w m.
Ciechanowice 41 400 zł
Prace na ciekach wodnych w 2013 roku wykonane przez Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:
 remont zbiornika p/pow. Krzeszów 1 w m. Krzeszówek– 546 000 zł
 remont potoku Zadrna (0,992 km) w m. Olszyny- 228 780 zł
Sporządziła:
Edyta Kluczyńska
8