Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Czas na Mediację

Transkrypt

Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Czas na Mediację
Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas. Czas na Mediację
Każdy z Nas wielokrotnie słyszał powiedzenie: „czas to pieniądz” i z pewnością nieraz
zastanawiał się nad tym jakie kroki przedsięwziąć, aby zyskać jedno i drugie. Szczególnego
znaczenia nabierają one w stosunkach gospodarczych, w sferze działalności gospodarczej
prowadzonej przez różnego rodzaju podmioty.
Wymogi obecnego rynku, stałe dążenie do pozyskiwania nowych kontrahentów powodują,
iż przedsiębiorcy zmuszeni są do prowadzenia swojej działalności gospodarczej w oparciu o
niewymierną wartość jaką jest zaufanie do innego przedsiębiorcy. Nie ulega wątpliwości, iż
tym co buduje wzajemne zaufanie jest dotychczasowa wspólna historia dotycząca realizacji
zobowiązań wzajemnych. O ile jednak stosunkowo łatwo określić taką historię w przypadku
podmiotów, które utrzymują ze sobą stałe stosunki gospodarcze, o tyle pewne trudności rodzą
się w przypadku potencjalnego nowego kontrahenta. Aby zarabiać przedsiębiorca musi
zaryzykować, zaufać nieznanemu sobie podmiotowi. Często w takich sytuacjach decyduje się
na wykonanie usług, dostarczenie towaru, w zamian oczekując ustalonego wynagrodzenia,
niejednokrotnie godząc się na opcję z odroczonym terminem jego płatności.
Niestety, nie zawsze upływający czas niesie ze sobą pomyślne wiadomości. Rzeczywistość
często bywa dla przedsiębiorców przysłowiowym „kubłem zimnej wody”, kiedy kontrahent
nie dotrzymuje wzajemnych ustaleń w zakresie terminu płatności wynagrodzenia za
wykonaną usługę, dzieło, czy też sprzedany towar. Mijają dni, tygodnie. Uczciwy
przedsiębiorca, nie tylko nie jest w stanie samemu odzyskać należnego mu wynagrodzenia,
ale również traci swój cenny czas na próby jego odzyskania.
W ten sposób rodzi się spór pomiędzy przedsiębiorcami, którzy mając na względzie
utrzymanie prawidłowych relacji, dalszy rozwój swoich przedsiębiorstw, powinni żywo dążyć
do natychmiastowego zażegnania zaistniałego konfliktu. Co istotne, konflikty na tle
nienależytego wykonywania zobowiązań mogą dotyczyć nie tylko relacji przedsiębiorca nieuczciwy kontrahent, lecz także przedsiębiorca – podmiot, z którym łączą go stałe stosunki
gospodarcze. Jak często w takich sytuacjach można usłyszeć: „nie płacę bo ktoś inny też mi
nie zapłacił” albo „zapłacę kiedy moi dłużnicy mi zapłacą” ?
Na rynku funkcjonuje obecnie wiele firm, które świadczą szeroki wachlarz usług
zmierzających do odzyskania wymagalnych należności. Jednakże, czy firmy te są w stanie
zagwarantować również jednoczesną oszczędność czasu? Nie ulega wątpliwości, iż
powierzając takiej firmie, zadanie odzyskania wymagalnych należności, uzyskujemy
gwarancję, iż o „naszą” wierzytelność „powalczy” cały sztab wykwalifikowanych
pracowników zatrudnionych w różnych działach: windykacyjnym, prawnym, czy
egzekucyjnym. Niestety już w tym miejscu należy podkreślić, iż praca wielu specjalistów
pociąga za sobą wyższe koszty odzyskania wierzytelności. Pamiętać bowiem należy, iż
działanie tego typu firm zawsze nastawione będzie na zysk. Warto uświadomić sobie również,
iż sam proces odzyskania wymagalnej należności nie jest krótkoterminowy. Często bowiem
proces ten rozpoczyna się od działań polubownych zmierzających do uniknięcia drogi
postępowania sądowego. W tym miejscu niebagatelne znaczenie ma samo podejście dłużnika,
który świadomy swojego zadłużenia próbuje „ugrać” coś dla siebie. W zależności zatem od
jego podejścia oraz zaangażowania pracownika zatrudnionej firmy, negocjacje takie mogą
potrwać od kilku dni nawet do kilku tygodni. Niestety, o ile szansa na odzyskanie pieniędzy
nadal istnieje, o tyle czas poświęcony na takie negocjacje został już bezpowrotnie utracony.
Powyższy wariant nie jest jednak jedynym możliwym rozwiązaniem, albowiem dłużnik
może również prezentować stanowisko, z którego jasno wynika, iż jest on ukierunkowany
wyłącznie na sądowe rozstrzygnięcie konfliktu. W takim wypadku jedynym sposobem na
odzyskanie pieniędzy przez firmę, której powierzamy takie zadanie, jest uruchomienie drogi
postępowania sądowego. Dla wielu przedsiębiorców zwrot „postępowanie sądowe” rodzi
nieprzyjemne skojarzenia, takie jak: konieczność opłacenia wpisu sądowego, długotrwały
proces sądowy, czy też utrata kontroli nad wynikiem postępowania oraz zdanie się na
rozstrzygnięcie sądu.
Nie sposób się z tymi twierdzeniami nie zgodzić. Strona wszczynająca postępowanie jest
bowiem co do zasady obowiązana uiścić stosowną opłatę od wniesionego pisma, wynoszącą
co najmniej 5 % wartości przedmiotu sporu. Fakt poniesienia przez przedsiębiorcę obciążeń
finansowych powoduje, iż nierzadko wobec trudnej sytuacji finansowej spowodowanej
zachowaniem nierzetelnych kontrahentów jest on zmuszony odstąpić od drogi sądowej, a tym
samym zrezygnować z możliwości odzyskania swoich należności. Nie mniej ważny dla
przedsiębiorcy jest też czas w jakim sąd powszechny wydaje stosowne orzeczenie. Często
bowiem czas oczekiwania na orzeczenie wydłuża się do kilku miesięcy, co powoduje, iż
poszkodowany przedsiębiorca traci płynność finansową, a w skrajnych przypadkach
zmuszony jest do ogłoszenia upadłości swojego przedsiębiorstwa. Niestety rozwiązania
podejmowane przez ustawodawcę, jak chociażby Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
którego zaletą miała być szybkość procedowania, nie do końca zdają swoje rezultaty skoro
czas oczekiwania na orzeczenie w tym trybie to obecnie ponad jeden miesiąc.
Podkreślić należy, iż to nie koniec działań wynajętej firmy, albowiem w przypadku
pozytywnego zasądzenia sprawy, uprawomocnienia się orzeczenia, pozostaje jeszcze kwestia
wyegzekwowania zasądzonej należności, a to przecież kolejne poświęcone tygodnie oraz
dodatkowe koszty finansowe związane z postępowaniem egzekucyjnym poniesione przez
przedsiębiorcę, tylko dlatego, iż tak naprawdę domaga się swoich należności, a co najgorsze,
bez jakiejkolwiek gwarancji skuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
Jak zatem widać droga do odzyskania pieniędzy nie jest prosta, a już z pewnością nie jest
krótkotrwała. Dlatego ustawodawca wychodząc naprzeciw sytuacjom konfliktowym w
relacjach między przedsiębiorcami stworzył odpowiednie podstawy prawne, aby każda ze
stron konfliktu mogła czuć się usatysfakcjonowana, aby miała możliwość wyboru,
alternatywę dla postępowania sądowego.
Ustawodawca stworzył bowiem narzędzie, któremu warto się bliżej przyjrzeć, narzędzie,
którym sprawne posługiwanie się w sferze rozwiązywania konfliktów pozwoli na skuteczne
ich rozstrzyganie przy jednoczesnej oszczędności kosztów i czasu w stosunku do
postępowania sądowego. Wyposażył przedsiębiorcę w instrument prawny jakim jest
postępowanie mediacyjne.
W pierwszej kolejności należy bowiem zaznaczyć, iż jednocześnie i co ważne, pozytywnie
oddziałuje na tak cenione przez przedsiębiorców wartości jakimi są: czas i pieniądze.
Ponadto, jest to instrument dzięki, któremu swoje korzyści osiąga każdy z podmiotów
istniejącego konfliktu. Z jednej strony mamy bowiem wierzyciela, którego celem jest
odzyskanie należnych mu pieniędzy w jak najkrótszym czasie, często przy jednoczesnym
utrzymaniu poprawnych relacji z dotychczasowym kontrahentem, a z drugiej strony mamy
dłużnika, który świadomy swojego zadłużenia pragnie jednocześnie, aby jego
nieporozumienia w relacjach z dotychczasowymi kontrahentami, zwłaszcza w sferze
realizacji zobowiązań wzajemnych, nie zostały ujawnione w obrocie gospodarczym. Nie
ulega bowiem wątpliwości, iż w obrocie gospodarczym każdy potencjalny klient jest na wagę
złota, nawet ten któremu zdarzają się opóźnienia w płatnościach. Rozwiązywanie konfliktów
na drodze postępowania sądowego niejednokrotnie sprawia, że o samo porozumienie jest
wówczas niezmiernie trudno, a dotychczasowe relacje pomiędzy przedsiębiorcami
utrzymującymi stałe stosunki gospodarcze zamiast ulec poprawie dodatkowo ulegają
zaognieniu. Dzięki mediacji strony konfliktu mogą nie tylko podjąć próbę odbudowania
dotychczasowych relacji partnerskich, ale również zwiększają swoją szansę w zakresie
trwałego usunięcia konfliktu.
Wracając zatem do momentu, w którym przedsiębiorca podejmuje decyzję o sposobie
odzyskania swoich należności, warto szczegółowo przeanalizować możliwości jakie daje mu
rynek oraz ustawodawca. Warto zastanowić się zatem, czy zamiast postępowania sądowego,
którym posiłkują się firmy zajmujące się odzyskiwaniem należności, nie skorzystać z
mediacji, która pozwoli na wypracowanie rozstrzygnięcia akceptowalnego przez każdą ze
stron konfliktu.
Postępowanie sądowe w swojej istocie ma prowadzić do rozstrzygania konfliktów,
zasądzenia należnych powodowi pieniędzy, jednakże nie uwzględnia tak istotnych aspektów
obrotu gospodarczego jakimi są dobre relacje pomiędzy przedsiębiorcami, możliwość
samodzielnego wpływania na treść rozstrzygnięcia w taki sposób, aby spełniało ono potrzeby
i oczekiwania stron konfliktu, ale przede wszystkim postępowanie sądowe to proces dalece
czasochłonny, co jest jego ogromną wadą. Skoro zatem dzięki prawidłowo przeprowadzonej
mediacji, taki sam cel jakiemu służy postępowanie sądowe można osiągnąć mniejszym
kosztem, w krótszym czasie, opierając rozstrzygnięcie sporu na wypracowanych z pomocą
samodzielnie wybranego mediatora postanowieniach ugodowych, przy jednoczesnym
utrzymaniu poprawnych relacji pomiędzy stronami konfliktu i zachowaniu możliwości dalszej
współpracy gospodarczej, warto korzystać z takiej alternatywy jaką stworzył ustawodawca.
Należy podkreślić, iż postępowanie sądowe jako jedna z możliwości rozstrzygnięcia
konfliktu to nie tylko sąd pierwszej instancji. Często zdarza się bowiem tak, iż rozstrzygnięcie
sporu przez sąd jest akceptowalne i satysfakcjonujące tylko dla jednej ze stron. Prowadzi do
ustalenia, że strona „wygrywająca” ma w zaistniałym sporze rację, z czym druga strona
konfliktu nie może się pogodzić, korzystając z przysługujących jej środków odwoławczych,
co dodatkowo zaognia już istniejący spór, a ponadto, generuje dodatkowe koszty i ponownie
odwleka w czasie ostateczne rozstrzygnięcie konfliktu, na czym traci każda ze stron.
Dzięki procesowi mediacji strony same wypracowują satysfakcjonujące je rozstrzygnięcie,
co oznacza, iż szybciej osiągają swój cel jakim jest zażegnanie istniejącego konfliktu przy
jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności za ostateczny rezultat w postaci realizacji
wypracowanych postanowień ugodowych, co niewątpliwie wpływa na skuteczność tego
sposobu rozwiązywania zaistniałych konfliktów w obrocie gospodarczym, posiadającego
zarazem moc prawną na równi z wyrokami sądowymi.
W obecnych czasach, kiedy wzajemna walka o utrzymanie dotychczasowych
kontrahentów oraz konieczność pozyskiwania nowych, stała się chlebem powszednim
przedsiębiorców, nieodłącznym elementem towarzyszącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw
są różnego rodzaju konflikty. O tym czy i jak szybko zostaną one zażegnane decydują przede
wszystkim sami zainteresowani, którzy dążąc do przywrócenia harmonii w swoich
dotychczasowych relacjach nie muszą już tylko ograniczać się do rozstrzygania sporów na
drodze postępowania sądowego, lecz mogą w tym aspekcie posłużyć się narzędziem
pozwalającym zaoszczędzić ich pieniądze oraz czas – postępowaniem mediacyjnym.

Podobne dokumenty