Józefczuk Jakub - dr hab. Tomasz Nowak

Transkrypt

Józefczuk Jakub - dr hab. Tomasz Nowak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Kierunek: Architektura Krajobrazu
Jakub Józefczuk
Nr indeksu 67828
Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach
LubiąŜa
Praca magisterska
wykonana w Zakładzie Kompozycji Krajobrazu
Opiekun pracy
dr hab. Tomasz Nowak, prof. nadzw.
Wrocław, maj 2009
2
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRACY
Oświadczam, Ŝe niniejsza praca magisterska
pt.: ENTOMOLOGICZNA ŚCIEśKA PRZYRODNICZA W OKOLICACH LUBIĄśA
autorstwa JAKUBA JÓZEFCZUKA
została przygotowana pod moim kierunkiem
w ZAKŁADZIE KOMPOZYCJI KRAJOBRAZU
i stwierdzam, Ŝe spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu
zawodowego.
…………………..…
………………………………..
data
czytelny podpis opiekuna pracy
OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY
Świadoma odpowiedzialności prawnej oświadczam, Ŝe niniejsza praca dyplomowa:
ENTOMOLOGICZNA ŚCIEśKA PRZYRODNICZA W OKOLICACH LUBIĄśA
została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych,
nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z ubieganiem się o tytuł
naukowy lub zawodowy wyŜszej uczelni,
załączona w wersji elektronicznej jest identyczna z wersją wydrukowaną.
…………………..…
data
………………………………..
czytelny podpis autora prac
3
Spis treści
Wstęp……………………………………………………………………………………………………5
1. LubiąŜ – opis miejscowości…………………………………………………………….………….....6
1.1. Lokalizacja, charakterystyka ogólna miejscowości………………………………………………..6
1.2. Warunki klimatyczne………………………………………………………………………………7
1.3. LubiąŜ-połoŜenie geograficzne…………………………………………………………………….7
1.4. UŜytkowanie powierzchni, rodzaje gleb…………………………………………………………...9
1.5. Charakterystyka przyrodnicza okolic LubiąŜa……………………………………………………10
1.6. Obszary chronione okolic LubiąŜa………………………………………………………………..12
1.7. Historia miejscowości…………………………………………………………………………….14
2.
Zabytki LubiąŜa oraz ich formy ochrony…………………………………………………………23
2.1. Charakterystyka zabytków LubiąŜa………………………………………………………………23
2.2. Formy ochrony zabytków………………………………………………………………………...24
2.3. Zagospodarowanie turystyczne…………………………………………………………………...25
3. Polityka przestrzenna gminy Wołów………………………...……………………………………...26
3.1. Mocne i słabe strony miejscowości……………………………………………………………….28
3.2. Program miejscowości tematycznych……………………………………………………………..30
3.3. LubiąŜ jako wieś tematyczna-wnioski projektowe………………………………………………..31
4. Definicja pojęcia „ścieŜka dydaktyczna”…………………………………………………………...31
5. Przedmiot entomologii, rola w przyrodzie i znaczenie dla człowieka……………………………...32
1. Definicja entomologii……………………………………………………………………………….32
5.2. Podział systematyczny owadów…………………………………………………………………..32
5.3. Pochodzenie owadów……………………………………………………………………………..33
5.4. Krótka charakterystyka owadów …………………………………………………………………33
5.4.1. Morfologia owadów…………………………………………………………………………….33
5.4.2. Budowa anatomiczna owadów………………………………………………………………….34
5.5. Środowisko występowania owadów………………………………………………………………35
5.6. Związki owadów ze środowiskiem………………………………………………………………..36
5.7. Rozwój owadów…………………………………………………………………………………..37
5.8. Znaczenie owadów dla człowieka………………………………………………………………...37
5.8.1. Owady poŜyteczne ……………………………………………………………………………...37
5.8.2. Owady jadalne…………………………………………………………………………………..37
5.8.3 Znaczenie owadów i ich produktów w przemyśle……………………………………………….38
4
5.8.4. Owady szkodliwe………………………………………………………………………………..42
5.9. Ochrona owadów………………………………………………………………………………….43
5.10. Wpływ owadów na krajobraz……………………………………………………………………45
6. Owady okolic LubiąŜa………………………………………………………………………………47
7. Opis koncepcji………………………………………………………………………………………48
7.1. ZałoŜenia projektowe……………………………………………………………………………..48
7.2. Zagospodarowanie terenu…………………………………………………………………………49
7.3. Stan istniejący……………………………………………………………………………………..49
7.4. Szczegółowy opis koncepcji………………………………………………………………………66
8. Podsumowanie………………………………………………………………………………………66
Bibliografia…………………………………………………………………………………………….68
Spis rysunków………………………………………………………………………………………….70
Spis wykresów…...…………………………………………………………………………………….71
Spis fotografii.…………………………………………………………………………………………72
Spis tabel……………………………………………………………………………………………….73
Spis załączników……………………………………………………………………………………….73
Spis planszy w załączniku nr 2:
1. Lokalizacja miejscowości LubiąŜ.
2. Analiza połączeń komunikacyjnych.
3. Analiza zagospodarowania turystycznego.
4. Obszary chronione gminy wołów.
5. Analiza dendrologiczna obszaru opracowania.
6. Aktualne zagospodarowanie obszaru opracowania.
7. Schemat funkcjonalno-przestrzenny ścieŜki.
8. Koncepcja zagospodarowania ścieŜki.
9. Koncepcja ogrodu geometrycznego.
10. Ogród geometryczny-wizualizacje.
11. Szczegół nr 1- punkt widokowy.
12. Szczegół nr 2-model owada.
13. Szczegół nr 3- ławka.
14. Ławka – wizualizacja.
15. Szczegół nr 4- tablica informacyjna.
16. Tablica – wizualizacja.
5
Wstęp
Owady stanowią jedną z najliczniejszych grup zwierząt na Ziemi. Zwierzęta te spotkać
moŜna w niemal kaŜdym środowisku. Pomimo duŜej liczebności owady wciąŜ są grupą
stosunkowo słabo poznaną. Ogromny wpływ owadów na środowisko, ze względu na ich
niewielkie rozmiary jest często niezauwaŜany lub pomijany. Owady postrzegane są zazwyczaj
jako szkodniki roślin lub pasoŜyty, podczas gdy ich funkcja w ekosystemie i gospodarce
człowieka jest znacznie szersza. Owady stanowią waŜny element łańcuchów troficznych,
biorą udział w rozkładaniu martwej materii organiczne oraz umoŜliwiają rozmnaŜanie
płciowe większości roślin okrytonasiennych. Głównym celem „Entomologicznej ścieŜki
dydaktycznej w okolicach LubiąŜa” będzie podkreślenie tych istotnych funkcji owadów.
Oprócz roli edukacyjnej ścieŜka ma stanowić jedną z waŜniejszych atrakcji turystycznych,
czym moŜe przyczynić się do rozwoju i promocji miejscowości oraz wzrostu świadomości
ekologicznej mieszkańców.
Ulotność i nietrwałość form dorosłych owadów nie sprzyja ich obserwacji w naturze.
Z tych względów w koncepcji ścieŜki szczególny nacisk został połoŜony na prezentacje
siedlisk tych zwierząt, a nie poszczególnych gatunków, które tam występują. WaŜną rolę będą
pełnić takŜe, zamieszczane na trasie rysunki i fotografie owadów, które przy odrobinie
szczęście uda się spotkać w naturze. Dogodnym i atrakcyjnym miejscem do obserwacji
owadów będzie motylarium. W budynku prezentowane będą przewaŜnie gatunki tropikalnych
motyli.
Koncepcja entomologicznej ścieŜki dydaktycznej będzie eksponować najwaŜniejsze
walory LubiąŜa jakimi są przyroda oraz zabytki. Barokowy zespół klasztorny stanowi obecnie
centrum
turystyczne miejscowości, jednak jego potencjał w znacznym stopniu jest
niewykorzystany. Koncepcja zakłada utworzenie w obiektach klasztornych muzeum oraz
centrum dydaktyczno- muzealnego. Dodatkową atrakcją ma być nawiązujący do barokowej
architektury ogród geometryczny. Na głównej osi załoŜenia zlokalizowane zostaną obiekty
motylarni oraz niewielka szklarnia. Budowle mają mieć formę przeszklonych piramid.
Trasa ścieŜki dydaktycznej zostanie podzielona na kilkanaście mniejszych odcinków.
KaŜdy z nich będzie poświęcony innym zagadnieniom. Na poszczególnych fragmentach
ścieŜki omówione zostaną między innymi: biologia, systematyka i pochodzenie owadów, oraz
owady tropikalne (odcinek nr 1), owady leśne (odcinek nr 2), owady o znaczeniu
gospodarczym (odcinek nr. 3) oraz kolejno: owady wodne, owady aktywne nocą, szkodniki
lasów, owady zapylające kwiaty, owady – szkodniki rolne, ochrona owadów, owady i ich
6
związki z człowiekiem. Na kaŜdym docinku będą zlokalizowane ułatwiające obserwację
owadów, elementy infrastruktury.
Koncepcja ścieŜki powinna być zgodna z polityką przestrzenną miejscowości, a takŜe
uwzględniać główne, przedstawiane w strategiach gminy kierunki rozwoju miejscowości.
1. LubiąŜ - opis miejscowości
1.1 Lokalizacja, charakterystyka ogólna LubiąŜa
Miejscowość LubiąŜ znajduje się w powiecie wołowskim województwa dolnośląskiego,
w gminie Wołów na 51° 16' szerokości geograficznej północnej i 16° 28' 32'' długości
geograficznej zachodniej.
NajbliŜej
połoŜonymi
miastami
są:
znajdująca
się
na
naprzeciwległym brzegu Odry, oddalona o ok. 20 km w kierunku północnym Ścinawa, oraz
połoŜony na wschód od LubiąŜa o ok. 15 km Wołów. W odległości 54 km na południe
znajduje się miasto Wrocław.
Miejscowość połoŜona jest w łuku rzeki Odry, która w tym miejscu skręca z kierunku
zachodniego na północny. (Patrz załącznik. „Lokalizacja miejscowości LubiąŜ”)
Ryc. 1. Lokalizacja LubiąŜa w skali kraju i województwa
Ryc. 2. Lokalizacja wsi w skali powiatu i
(opracowanie autorskie).
gminy (opracowanie autorskie).
Miejscowość LubiąŜ jest drugim, co do wielkości ośrodkiem w gminie Wołów. Liczba
mieszkańców sołectwa lubiąskiego wynosi 2203 osób. Na wysoki stopień gęstości
7
zaludnienia w LubiąŜu mają wpływ istniejące osiedla pracowników byłych PGR-ów1 oraz
obecność wojewódzkiego szpitala dla osób psychicznie chorych.
W LubiąŜu funkcjonuje Zespół Szkół Publicznych w LubiąŜu przy ul. Wojska
Polskiego w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Na terenie
miejscowości znajduje się równieŜ przedszkole (ul. Willmanna).
Gospodarka gminy Wołów oparta jest na rolnictwie oraz na sektorze usługowym.
Największe zakłady przemysłowe zlokalizowane są w okolicach samego Wołowa.
W LubiąŜu najwięcej jest gospodarstw rolnych, z których część prowadzi równieŜ
drobna działalność gospodarczą. Część mieszkańców LubiąŜa dojeŜdŜa do pracy w Wołowie,
Brzegu Dolnym, a nawet Wrocławiu.
PowaŜnym problemem gminy LubiąŜ jest wysokie, sięgające ponad 20% bezrobocie2.
1.2. Warunki klimatyczne
LubiąŜ połoŜony jest w jednym z najcieplejszych rejonów Polski, w granicach legnickogłogowskiej krainy klimatycznej. W ujęciu regionalnym miejscowość wraz z całą gminą
znajduje się w rejonie nadodrzańskim, na pograniczu obszaru nadodrzańskiego górnego i
dolnego. Średnia temperatura roczna wynosi 8,2°C, dla stycznia 1,1°C, dla lipca 18,3°C.
Okres wegetacyjny trwa około 100 dni. Średnia suma opadów rocznych wynosi 650mm, a
największe natęŜenie opadów przypada na lipiec. W rejonie LubiąŜa dominują wiatry
zachodnie i północno – zachodnie.
1.3. LubiąŜ - połoŜenie geograficzne.
Obszar opracowania podobnie jak cała dolina środkowej Odry charakteryzuje się duŜą
bioróŜnorodnością. O bogactwie przyrody decydują cztery podstawowe czynniki: rzeźba
terenu, wysokość nad poziomem morza, klimat oraz budowa geologiczna (Kącki Z. 2003). Na
przestrzeni setek tysięcy lat zmiany klimatyczne wraz ze zmianami geomorfologicznymi oraz
kształtowaniem się rzeźby terenu tworzyły dogodne warunki dla rozwoju zróŜnicowanych
biocenoz. Szczególnie duŜy wpływ na dzisiejszą przyrodę Dolnego Śląska miały procesy
kształtowania się rzeźby terenu zachodzące w trzecio i czwartorzędzie oraz odbywające się w
tych samych okresach zmiany klimatu. Istotny wpływ na przyrodę miał równieŜ
1
2
wg Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wołów na lata 2004- 2013
j w.
8
przebywający na tych obszarach od epoki neolitu człowiek. Stale wzrastająca liczebnie
populacja ludności stała się przyczyną ekspansji roślin i zwierząt hemerofilnych. WciąŜ
rosnący wpływ ludzi na środowisko doprowadził do nieodwracalnych, często negatywnych
zmian w ekosystemach. Wiele gatunków roślin i zwierząt szczególnie tych o wąskich
zakresach tolerancji ekologicznej zostało wypartych przez ekspansywne gatunki obcego
pochodzenia.
Miejscowość LubiąŜ znajduje się na pograniczu mezoregionów: Wysoczyzny
Rościsławskiej oraz Pradoliny Wrocławskiej (ryc. 3).
Pod względem ukształtowania terenu oraz budowy geologicznej obszary te znacznie się
od siebie róŜnią. Wysoczyzna Rościsławska to falisty teren o wysokościach do 150 m n. p. m.
oraz z wniesieniami dochodzącymi do 50 m wysokości względnej nad dnem doliny rzeki
Odry. Zbudowana jest z pozostałości moreny martwego lodu późnej fazy zlodowacenia
odrzańskiego. W jej północnym fragmencie, w okolicach Wołowa występują piaszczyste
obniŜenia terenu z wydmami (Kondracki J. 2002).
Ryc. 3 Mapa mezoregionów Polski południowo zachodniej wg Kondrackiego
Wysoczyzna
Rościsławska
graniczy
od
południa
Wrocławskiej. Mezoregion Pradoliny Wrocławskiej
z
mezoegionem
Pradoliny
zajmuje odcinek środkowej Odry o
9
długości ponad 100 km i powierzchni 1220 km² od Krapkowic w kotlinie Raciborskiej aŜ do
okolic miejscowości LubiąŜ i Malczyce pod Wrocławiem. Pradolinę Wrocławską wypełniają
plejstoceńskie i holoceńskie osady rzeczne. Osady te mają postać tarasów: holoceńskich
wypełnionych madami i piaszczystych - plejstoceńskich. Szerokość doliny waha się w
granicach 10-12 km (Kondracki J. 2002). Część trzecio i czwartorzędowych osadów
występujących w okolicach LubiąŜa jest wydobywana w dwóch zarejestrowanych złoŜach.
Według szacunków znajduje się tam ponad 195 tyś ton piasków, Ŝwirów i pospółek.
1.4. UŜytkowanie powierzchni, rodzaje gleb
Pod względem powierzchni największy obszar w gminie zajmują uŜytki rolne – 16371 ha
(49% całego obszaru). Spośród nich grunty orne i sady zajmują 12385 ha, a uŜytki zielone
3986 ha, co stanowi odpowiednio 75,6 % i 24,3% całej powierzchni gminy.
Drugie miejsce pod względem zajmowanej powierzchni zajmują lasy i zadrzewienia –
13453,3 ha (ok. 41 %) powierzchni. Pozostałe grunty to: tereny zabudowane, drogi i itp.
zajmujące powierzchnię 2958 ha (ok. 9%) oraz zbiorniki lub cieki wodne - 324 ha (ok. 1%).
Obecność upraw rolnych związana jest z warunkami glebowymi, jakie występują w
poszczególnych częściach gminy. W gminie dominują gleby IV klasy bonitacyjnej, stanowiąc
42,7% powierzchni wszystkich gruntów ornych gminy. Gleby klasy V stanowią 25,6%.
Najlepsze gleby – II i III klasy bonitacyjnej stanowią 22,4%. Pozostałe 9, 4% gruntów została
zakwalifikowana do IV klasy. Na terenie gminy Wołów brak jest gleb I kasy bonitacyjnej3.
Wyk. 1. Glebowe klasy bonitacyjne gruntów ornych gminy Wołów.
Klasy bonitacyjne gruntów ornych gminy Wołów
23%
33%
Gleby klasyI, II
Gleby klasy III, IV
Gleby klasy V, VI
44%
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów, Pracownia
projektowa „PLAN”1999.
3
wg Plan rozwoju Lokalnego Gminy Wołów na lata 2004- 2013
10
W okolicach LubiąŜa dominują gleby o IV klasie bonitacyjnej, które nie sprzyjają
intensywnej produkcji rolniczej.
1.4. Charakterystyka przyrodnicza okolic LubiąŜa
Mezoregiony Pradoliny Wrocławskiej i Wysoczyzny Rościsławskiej są terenami o
duŜych wartościach przyrodniczych. Przez obszar Wysoczyzny Rościsławskiej przebiega
północna granica zasięgu jodły pospolitej (Abies alba). W miejscowości Jodłowice koło
Wołowa znajduje się rezerwat przyrody o powierzchni 9,4 ha obejmujący las mieszany z
udziałem wspomnianego gatunku. Na obszarze tarasów zalewowych znajdują się bogate
ekosystemy lasów łęgowych. Liczne starorzecza Odry są miejscami występowania wielu
rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Fot.1. Las grądowy w występujący w okolicach LubiąŜa. (autorskie)
Lasy zajmują ok. 13 460,35 ha, co stanowi 43,1% całej powierzchni gminy Wołów. W
obrębie LubiąŜa znajduje się ponad 846,81 ha lasów oraz 7,7ha obszarów zadrzewionych, co
stanowi 40,1% powierzchni całego obszaru4.
Największe kompleksy leśne znajdują się na północ od LubiąŜa, w granicach Parku
Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” oraz w dolinie Odry. Zarówno wskaźnik lesistości
gminy Wołów jak równieŜ samych okolic LubiąŜa jest znacznie większy niŜ wynoszący 28%
stopień lesistości kraju.
4
wg Plan rozwoju Lokalnego Gminy Wołów na lata 2004- 2013
11
Wyk. 2. Procentowy udział gatunków drzew w lasach na obszarze opracowania.
Procentowy udział poszczególnych gatunków drzew w lasach na
obszarze opracowania.
2%
10%
1%
1%
brzoza brodawkowata
buk zwyczajny
dąb szypułkowy
4%
grab zwyczajny
4%
jabłon dzika
4%
jesion wyniosły
42%
1%
klon jawor
klon polny
5%
klon zwyczajny
4%
lipa drobnolistna
4%
olsza czarna
topola osika
1%
wiąz szypułkowy
17%
wierzba krucha
Szata roślinna okolic LubiąŜa ze względu na ogromną róŜnorodność biotopów jest
bardzo bogata. Występują tu zbiorowiska niŜowych łęgów wierzbowo-topolowych (SaliciPopuletum, Salicetum triandro- viminalis), niŜowe, nadrzeczne łęgi jesionowo- wiązowe w
strefie zalewów okresowych (Ficario- Ulmetum typicum) oraz wyŜej połoŜone, grądy
środkowoeuropejskie (Galio silvatici- Carpinetum) (Matuszkiewicz W. 1995) (Ryc. 4).
Głównymi gatunkami lasotwórczymi tutejszych łęgów są: dąb szypułkowy, lipa
drobnolistna, wiąz pospolity, grab zwyczajny i jesion wyniosły. Podszyt zbudowany jest z
następujących gatunków: śliwa tarnina, głóg jedno i dwuszyjkowy. W lasach wyŜej
połoŜonych dominują gatunki grądowe, głównie dąb szypułkowy, grab zwyczajny, lipa
drobnolistna, klon zwyczajny, klon jawor oraz klon polny. W runie spotkać moŜna młode
egzemplarze klonu zwyczajnego, klonu jaworu, grabu oraz chmiel zwyczajny i jeŜynę. W
drzewostanach często występują stare, kwalifikujące się do ochrony prawnej okazy. Ponad
99% wszystkich lasów gminy Wołów naleŜy do Skarbu Państwa. Większość lasów rosnących
w okolicy LubiąŜa naleŜy do Leśnictwa Prawików.
Pomimo silnej antropopresji na tutejsze ekosystemy wiele z nich zachowało swój
naturalny charakter. Szczególnie cenne nadrzeczne łęgi oraz będące w róŜnych fazach
zarastania starorzecza, stanowią ostoję wielu rzadkich gatunków ptaków.
12
Ryc. 4. Mapa roślinności potencjalnej wg Władysława Matuszkiewicza (1995).
1.6. Obszary chronione okolic LubiąŜa
Wiele cennych przyrodniczo terenów objętych zostało ochroną prawną. W pobliŜu
miejscowości LubiąŜ znajduje się florystyczny rezerwat „Odrzyska”, Park Krajobrazowy
„Dolina Jezierzycy” oraz obszary Natury 2000- „Dębniańskie Mokradła”, „Zagórzyckie
Łąki”, „Łęgi Odrzańskie”5.
Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy” został utworzony w 1994 roku na
powierzchni ok. 7953 ha. Park krajobrazowy znajduje się na północ od LubiąŜa, pomiędzy
mezoregionami Wałów Trzebnickich oraz Wysoczyzny Rościsławskiej, na utworach
plejstoceńskich i holoceńskich, powstałych w okresie zlodowacenia środkowo europejskiego.
Występują one tam najczęściej w postaci utrwalonych wydm (Rąkowski G. 2004).
Pod względem budowy geologicznej obszar parku jest stosunkowo mało
zróŜnicowany. PrzewaŜają piaski, Ŝwiry. Utwory ilaste i gliny są rzadziej spotykane. Szata
roślinna obszaru została w znacznym stopniu przekształcona przez człowieka. Na terenie
parku dominują drzewostany z przewagą sztucznie nasadzonej sosny. Obok terenów leśnych
występują takŜe łąki, torfowiska oraz biocenozy synantropijne.
5
Patrz załącznik: „Analiza obszarów chronionych okolic LubiąŜa”
13
Na terenie parku stwierdzono 37 gatunków roślin chronionych, 38 gatunków ssaków,
23 gatunki ryb, 16 gatunków płazów i gadów oraz 190 gatunków ptaków: kania czarna
(Milvus migrans), zimorodek (Alcedo atthis), Ŝuraw (Grus grus), srokosz (Lanius excubitor),
dudek (Upupa epops), trzmielojad (Pernis apivorus), bocian czarny (Ciconia nigra). Spośród
stwierdzonych gatunków ptaków, 135 to gatunki lęgowe. Oprócz zwierząt na terenie parku
występuje 37 gatunków roślin chronionych z czego 8 znajduje się na liście roślin zagroŜonych
w Polsce (tzw. czerwona lista): długosz królewski, goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski,
kruszczyk błotny, salwinia pływająca, storczyk Fuchsa, storczyk samiczy i śnieŜyca wiosenna
(Rąkowski G. 2004).
Szczególnie cenne przyrodnicze fragmenty występujących w Parku Krajobrazowym
„Dolina Jezierzycy” drzewostanów o cechach ekosystemów naturalnych zostały objęte
ochroną rezerwatową. Na terenie parku, pomiędzy rzekami Jazką i Niecieczą, utworzony
został rezerwat przyrody o nazwie „Uroczysko Wrzosy”. Obejmuje on ochroną cenne pod
względem przyrodniczym kompleksy olsu porzeczkowego oraz łęgu olszowo-jesionowego z
wieloma rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. W rezerwacie stwierdzono występowanie ok.
470 gatunków roślin, w tym 21 chronionych oraz ponad 180 gatunków ptaków, z czego 120
gatunków lęgowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 576 ha (Rąkowski G. 2004)
Rezerwat przyrody „Odrzyska” zlokalizowany jest w tuŜ obok północnej granicy
miejscowości LubiąŜ. Utworzony w 1987 roku rezerwat zajmuje powierzchnię 5,15 ha
obejmując swym zasięgiem odrzańskie starorzecza z bogatą roślinnością wodną. Występują
tam bogate stanowiska chronionej kotewki orzech-wodny (Trapa natans) oraz salwinii
pływającej (Salvinia natans). Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie ponad 40
gatunków ptaków lęgowych (Rąkowski G. 2007).
Obszar Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” obejmuje cenne przyrodniczo obszary doliny
rzeki Odry porośnięte przewaŜnie łęgami jesionowymi i wiązowymi, które znajdują się w
strefie zalewów periodycznych, pomiędzy Brzegiem Dolnym, a Głogowem wraz z ujściem
Baryczy. Licznie występują tu ponad stu letnie starodrzewia wraz z okazami pomnikowymi.
Łącznie obszar „Łęgów Odrzańskich” zajmuje powierzchnię ponad 18 tyś. ha. Oprócz lasów
znajdują się tam liczne starorzecza będące miejscem występowania wielu chronionych
gatunków ptaków oraz torfowiska niskie. Spotkać tu moŜna gatunki ptaków: łabędź
krzykliwy (Cygnus cygnus), kania rdzawa (Milvus milvus), kania czarna (Milvus migrant),
dzięcioł średni (Dendrocopos medius), trzmielojad (Pernis apivorus), orzeł bielik, zimorodek
(Alcedo atthis).
14
W dolinie znajdują się równieŜ kompleksy wilgotnych łąk z bogatą florą. Występuje
tu między innymi: goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), kosaciec syberyjski (Iris
sibirica) czy czosnek kątowaty (Alium angulosum).
Obszar Natura 2000 „Zagórzyckie Łaki” zajmuję powierzchnię 358,7 ha. Obszar
znajduje się w odległości ok. 3 km na wchód do LubiąŜa. Występują tu porastające skarpę
pradoliny Odry, ciekawe pod względem przyrodniczym łąki trzęślicowe. Spotkać tu moŜna:
trzęślicę modrą (Molinia caerulea), czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis), przytulię północną
(Galium borealne), sierpik barwierski (Serratula tinctoria).
„Zagórzyckie Łąki” obejmują unikalne w skali Dolnego Śląska siedliska, będące
miejscami występowania rzadkich motyli z gatunków: modraszek telejus (Maculinea telejus),
przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) oraz barczatka kataks (Eriogaster catax). Na
opisywanym terenie odnotowano występowanie aŜ sześciu siedlisk wpisanych do załącznika I
Dyrektywy Siedliskowej.
Zajmujący powierzchnię 4960 ha obszar Natura 2000 „Dębiańskie mokradła” zajmuje
ponad połowę terenów wchodzących w skład Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”.
Wschodnia część obszaru Natura 2000 sięga kilka kilometrów poza granicę parku.
Najcenniejszymi przyrodniczo siedliskami są kompleksy lasów łęgowych i olsów pomiędzy
miejscowościami Wodnica i Wrzosy, częściowo chronionych w ramach rezerwatu
"Uroczysko Wrzosy" Występują tam: najliczniejsza na Dolnym Śląsku populacja długosza
królewskiego (Osmunda regalis) oraz liczne gatunki ptaków i owadów w tym chronione
gatunki motyli: modraszek nausitous (Maculinea nausithous), modraszek telejus (Maculinea
telejus), przeplatka maturna (Euphydryas maturna)6.
1.7. LubiąŜ –historia miejscowości
Sprzyjające warunki geograficzne okolic LubiąŜa, obecność Ŝyznych lessowych gleb,
bogatych w pokarm lasów, a takŜe sąsiedztwo duŜej rzeki oraz przebieg szlaków handlowych
łączących zachodnią Europę ze wschodem spowodowały rozkwit osadnictwa w okresie przed
naszą erą. Liczne wykopaliska archeologiczne dowodzą obecności osad ludzkich juŜ przed
epoką brązu. W okresie epoki brązu oraz w pierwszym okresie epoki Ŝelaza obszar ten znalazł
się w zasięgu kultury łuŜyckiej (Kalinowski K. 1970).
6
Wg: http://natura2000.org.pl/
15
Miejscowość LubiąŜ usytuowana jest w miejscu jednej z najstarszych przepraw przez
Odrę, która najprawdopodobniej powstała juŜ w okresie wczesnofeudalnym. O długiej historii
LubiąŜa świadczą min. informacje zawarte w dokumencie lokacyjnym klasztoru. W
powstałym w 1175 roku dokumencie miejscowość opisana została jako „stary gród w miejscu
zwanym LubiąŜ, a jest ono w obrębie dawnego grodu nad nurtem rzeki Odry” (Kalinowski
K. 1970). Otoczony palisadą gród znajdował się w miejscu dzisiejszego klasztoru. Przed
umocnieniami znajdowało się podgrodzie, które zajęło miejsce dawnego pogańskiego targu.
W centrum osady wybudowana została świątynia.
Gród w LubiąŜu był jednym z ogniw systemu fortyfikacji ochraniających przeprawy
przez Odrę. Uległ on zniszczeniu w 1108 roku podczas najazdu na Śląsk wojsk Henryka V. W
miejscu zniszczonej osady powstał najprawdopodobniej klasztor benedyktyński. Z tamtego
okresu nie zachowały się jednak Ŝadne dokumenty. Kilkanaście lat później miejsce
benedyktynów zajęli cystersi.
Fot. 2 Widok zespołu klasztornego od strony północnej. (autorskie)
W 1163 roku ksiąŜę Bolesław I Wysoki sprowadził na Śląsk pochodzący z Turyngii
zakon cystersów. Cystersi przybywają do LubiąŜa 16 sierpnia 1163 roku przejmując od
benedyktynów znajdujące się na wzniesieniu budynki oraz podgrodzie.
Umocnienie pozycji politycznej księcia Henryka Wysokiego w końcu XII wieku, jak
równieŜ stabilizacja sytuacji na Śląsku pozwoliła fundatorowi klasztoru na wydanie w 1175
roku w Grodźcu dokumentu lokacyjnego dla pierwszego opata lubiąskiego Florentego. Jednak
dopiero kilkanaście lat później po tym wydarzeniu, w roku 1173, do LubiąŜa przybywa
liczący 12 mnichów konwent (Pilch J. 1995).
16
Sprowadzenie cystersów na Śląsk oficjalnie powodowane względami duchowymi w
rzeczywistości miało duŜe znaczenie polityczno-gospodarcze, które potwierdziło władzę
księcia Henryka Wysokiego nad odzyskanymi przez niego ziemiami.
Opactwo lubiąskie juŜ w chwili załoŜenia dysponowało pokaźnym majątkiem. W
1175 roku we władaniu fundacji było 15 duŜych posiadłości ziemskich rozlokowanych
czasem w dość znacznej odległości od klasztoru na całym Dolnym Śląsku. NaleŜy przy tym
pamiętać, Ŝe na otrzymanych obszarach od wieków funkcjonowało stosunkowo dobrze
rozwinięte rolnictwo. Występujące tam Ŝyzne gleby, a takŜe inne bogactwa naturalne w
połączeniu z dość dobrze rozwiniętą infrastrukturą w znacznym stopniu ułatwiły późniejszy
rozwój i ekspansję ekonomiczną klasztoru.
Pierwszy okres świetności opactwa lubiąskiego przypada na koniec XIII w i związany
był z przychylną klasztorowi polityką, jaką prowadził władający Śląskiem w latach 12011238 Henryk I Brodaty. W tym czasie władze nad klasztorem sprawował opat Günter II –
spowiednik św. Jadwigi. W wyniku zabiegów dyplomatycznych opata, w roku 1201 papieŜ
Innocenty III specjalną bullą nadaje prawa własności klasztoru do otrzymanych dotychczas
dóbr. Dodatkowo rok później ksiąŜę Henryk I potwierdza granice opactwa zaokrąglając je w
znacznym stopniu. W 1202 roku klasztor cystersów posiada 27 wsi.
Od momentu przybycia cystersów do LubiąŜa, wraz z rozwojem klasztoru nastąpił
wyraźny wzrost znaczenia samej miejscowości, czego wyrazem były nadawane przez ksiąŜęta
liczne przywileje. W myśl tych przepisów mieszkańcy LubiąŜa zwolnieni zostali od
powinności wobec prawa polskiego, z zastrzeŜeniem prawa do handlu solą. Władze klasztoru
zyskały równieŜ częściową niezaleŜność sądowniczą w posiadanych majątkach. Poddani
natomiast, zwolnieni byli z obowiązku uczestniczenia w wyprawach wojennych, zamiast
których mieli pracować na rzecz opactwa.
W XIII wieku nastąpiła dalsza ekspansja zakonu cysterskiego nie tylko na obszarze
samego Śląska, ale równocześnie takŜe na terenach dalej połoŜonych. W 1222 roku powstała
filia opactwa w Mogile pod Krakowem. Pięć lat później utworzono zakon w Henrykowie, a w
1249 roku w Kamieniu Ząbkowickim. 15 czerwca tego samego roku dawne podgrodzie, a
ówcześnie osada targowa „villa forensis Lubens vocata” usytuowana u stóp wzgórza
klasztornego, na mocy decyzji wydanej przez księcia legnickiego Bolesława II Łysego
Rogatka uzyskuje średzkie prawa miejskie.
17
Ryc. 5. Herb dawnego miasta LubiąŜ (wg Gumowskiego M. 1960)
Miastu został nadany herb, który przedstawiał trzymającego białą flagę z czerwonym
krzyŜem Baranka BoŜego, w bieli na czerwonym tle ze złotym nimbem wokół głowy (Rys.
5.). Nieco później pomiędzy miasteczkiem LubiąŜ, a opactwem cysterskim powstała wieś
klasztorna o tej samej nazwie.
Na przełomie XII i XIII wieku w LubiąŜu istniały trzy kościoły. W centrum osady
znajdował się wybudowany w stylu romańskim kościół p. w. Św. Jana Ewangelisty. Dwie
pozostałe świątynie zlokalizowane były na wzgórzu klasztornym - kościół parafialny p. w.
Św. Jakuba oraz kościół klasztorny p. w. Najświętszej Marii Panny. Oba wybudowane zostały
w stylu romańskim. Kościół klasztorny został wybudowany około 1200 roku. W jego wnętrzu
pochowany został fundator opactwa, ksiąŜę Bolesław Wysoki. Kościół Najświętszej Marii
Panny był najprawdopodobniej trzynawową bazyliką, w późniejszych czasach całkowicie
przebudowaną.
W 1241 roku Śląsk został najechany przez Tatarów. W wyniku tej napaści, która nie
dotyczyła bezpośrednio majątków klasztoru rozwój opactwa został na krótki okres
zahamowany.
Wiek XIV był okresem znacznego rozkwitu gospodarczego opactwa. LubiąŜ przejął
rolę centrum kulturalnego Śląska. W lubiąskim scriptorium powstało wiele tekstów
literackich uznanych w latach późniejszych za pomniki piśmiennictwa średniowiecznego, a
takŜe wiele falsyfikatów dokumentów potwierdzających prawa zakonu do posiadanych
majątków (Kalinowski K.1970).
W XIV wieku gospodarka klasztoru przeszła na przynoszący duŜe dochody system
czynszowy. Dzięki napływającym pieniądzom cystersi zaczęli rozwijać róŜne gałęzie
gospodarki między innymi: ogrodnictwo, sadownictwo, rybołówstwo, pszczelarstwo czy
uprawę winorośli. Byli teŜ w posiadaniu kopalni złota w okolicach Złotoryi oraz licznych
młynów, jatek mięsnych, zajmowali się handlem soli i ryb morskich. Opactwo czerpało
równieŜ dochody z opłat pobieranych za korzystanie z brodów i mostów.
18
W XIV wieku opactwo lubiąskie było w posiadaniu 65 wsi oraz 15 folwarków
zlokalizowanych na Śląsku. Część majątków ziemskich znajdowała się w znacznym
oddaleniu od LubiąŜa na terenach Wielkopolski, w okolicy Nakła oraz w Małopolsce koło
Oświęcimia.
W drugiej połowie XIV wieku cystersi uzyskali pełnię władzy sądowniczej nad
przestępstwami popełnianymi w granicach swoich własności. Dzięki czemu mieszkający na
ziemiach klasztornych zyskali pewną niezaleŜność prawną i bezpieczeństwo. Symbolem
rozkwitu opactwa w XIV wieku była budowa gotyckiego zespołu klasztornego wraz z
istniejącym do dzisiaj kościołem klasztornym. W kościele wybudowano kaplicę grobową,
której fundatorem był ksiąŜę legnicki Bolesław III.
Pierwszy powaŜny kryzys opactwo przechodziło w wieku XV. W wyniku wojen
husyckich w latach 1428- 1432 majątek opactwa uległ znacznemu uszczupleniu. Zniszczone
zostały liczne wsie klasztorne oraz budynki samego opactwa. Od poŜaru ocalały tylko
pojedyncze budynki gospodarcze oraz kościół św. Jakuba. Pogarszające się warunki
ekonomiczne opactwa oraz niepewna sytuacja polityczna w XV wieku spowodowały
narastanie wewnętrznych konfliktów w samej organizacji zakonnej.
Pod koniec XV wieku, w roku 1492 mnisi zostali wypędzeni z odbudowanych po
poŜodze budynków klasztornych przez trzech ksiąŜąt śląskich. Obiekty klasztorne przez okres
siedmiu lat funkcjonowały jako domy myśliwskie ksiąŜąt. Po odzyskaniu utraconej własności
ranga opactwa ponownie zaczęła odzyskiwać dawne znaczenie. Pod rządami nowego opata
Andrzeja Hoffmana sprawującego władzę w LubiąŜu w latach 1498-1534 klasztor został
odbudowany i wyposaŜony. W 1506 roku klasztor został otoczony murem i fosą.
Sytuacja gospodarcza klasztoru ponownie uległa znacznemu pogorszeniu w okresie
reformacji. Z klasztoru odeszła znaczna liczba mnichów popierających postulaty Lutra.
Słabość fundacji wykorzystywali ksiąŜęta, którzy przejęli poszczególne majątki klasztoru.
Dodatkowo sytuację klasztoru pogarszały wypłacane przez klasztor świadczenia finansowe w
związku z niebezpieczeństwem agresji tureckiej.
Inwestycje klasztoru w okresie kryzysu były ograniczone jedynie do budowy obiektów
przeznaczonych dla gości opactwa. Pod koniec XVI wieku wybudowano takŜe istniejący do
dzisiaj budynek bramny.
Początek XVII wieku przyniósł sukcesywną poprawę upadającej gospodarki opactwa.
Odbudowę pogrąŜonego w kryzysie klasztoru rozpoczął opat Mateusz Rudolf z Hennersdorfu.
Odnowił on wnętrze kościoła klasztornego, które zostało pokryte malowidłami. Kościół
wyposaŜony został w nowe ołtarze oraz pięknie rzeźbioną ambonę.
19
Po wybuchu wojny trzydziestoletniej klasztor w LubiąŜu został zajęty przez Szwedów,
a majątek klasztoru zrabowany. Wywiezione zostały min. relikwiarze oraz część biblioteki.
Szwedzi zabrali równieŜ dzwony oraz ołów pokrywający sygnaturkę.
W czasie pobytu armii szwedzkiej w opactwie dewastacji uległo większość obiektów
zespołu klasztornego. Sam obiekt został przekazany jako podarunek Ŝonie generała Duvala.
Po wojnie trzydziestoletniej nastąpił złoty okres w dziejach opactwa. Rządy w
klasztorze w latach 1636-1672 objął Arnold Freiberger, który okazał się doskonałym zarządcą
odbudowując zniszczone podczas wojny obiekty oraz nabywając nowe posiadłości. Dzięki
jego decyzjom nastąpił rozkwit kulturalny i gospodarczy klasztoru. W latach 1649- 1670 opat
przeprowadził gruntowna renowację zespołu klasztornego, który zyskał wówczas barokowy
wygląd. W latach 1649-1668 odnowiony został kościół klasztorny. Urzędy klasztorne
przeniesiono do wspólnego nowo wybudowanego obiektu. Utworzona została równieŜ szkoła
klasztorna oraz kościół klasztorny pod wezwaniem Św. KrzyŜa. Inwestycję klasztoru nie
ograniczały się jedynie do samych budynków. Zagospodarowane zostały równieŜ tereny w
najbliŜszym sąsiedztwie budynków. Dzięki temu całość załoŜenia zyskała spójny układ
kompozycyjny. W myśl ówczesnych kanonów estetyki wokół klasztoru utworzone zostały
dwa ogrody geometryczne. Mniejszy z nich zlokalizowany był w obrębie murów obronnych i
był wyłącznie do dyspozycji opata. Większy ogród zlokalizowany był poza murami
klasztornymi otaczając obiekty klasztorne od południa i wschodu. Znajdowały się tam
poprzecinane ścieŜkami prostokątne kompartymenty. Geometryczną kompozycję ogrodu
podkreślały liczne fontanny i wodotryski zasilane wybudowanym w 1649 roku wodociągiem.
W 1670 roku opat klasztoru ufundował dwie kolumny maryjne. Pierwsza z nich
została ustawiona przed budynkiem klasztoru, druga zaś na terenie miasteczka. Obie rzeźby
są najprawdopodobniej autorstwa legnickiego artysty Mateusza Knothego.
Oprócz poprawy sytuacji ekonomicznej fundacji lubiąskiej opat Freiberger kładł
szczególny nacisk na rozwój kulturalny klasztoru. Jego rządy zapoczątkowały szczególne
zainteresowanie sztuką polegające na kolekcjonowaniu dzieł malarskich i rzeźb, odtwarzaniu
rozproszonej biblioteki klasztoru oraz objęciu mecenatu nad wieloma artystami. W 1660 roku
opat sprowadza do LubiąŜa poznanego we Wrocławiu znanego malarza śląskiego Michała
Willmanna. Obrazy Willmanna zdobiły między innymi wnętrza trzech kościołów w LubiąŜu.
Następca Freibergera, opat Jan Reich, kontynuował politykę prowadzoną przez
poprzednika. Pozytywny stosunek opata dla rozwoju kulturalnego LubiąŜa zaowocował
sprowadzeniem znanego austriackiego rzeźbiarza i architekta-Mateusza Steinla. Autorstwa
20
Steinla był wystrój kościoła klasztornego, wraz z ołtarzami-głównym i bocznymi, stalle
anielskie i ambona.
Wzrost znaczenia politycznego, społecznego, kulturalnego, a co za tym idzie
dochodów klasztoru cystersów w LubiąŜu znalazł swoje odbicie w podjętej w latach
osiemdziesiątych XVII w. gruntownej przebudowie opactwa. Wysoki status lubiąskich
opatów, a takŜe ich związki z przychylnymi klasztorowi najwyŜszymi w cesarstwie władzami
kościelnymi i świeckimi zostały wyraŜone poprzez pełną rozmachu budowę największego na
Śląsku kompleksu klasztornego. Dotychczasowe, niespójne stylistycznie i chaotycznie
zestawione obiekty opactwa nie spełniały wymagań siedziby jednej z najbogatszych fundacji
Śląska. Zafascynowani coraz częściej pojawiającymi się trendami architektonicznymi
pochodzącymi z południa monarchii habsburskiej, cystersi otrzymali potęŜne narzędzie do
wyraŜenia swojej pozycji oraz dalekosięŜnych ambicji-pełne rozmachu i przepychu kanony
architektury baroku.
Ryc. 6. Widok zespołu klasztornego, ryc. F. B. Wernera ok. 1750 (źródło: Wikipedia).
Niestety budowa nowych obiektów wiązała się z wyburzeniem istniejących
budynków, bez ustępstw wobec dawnej architektury. Inwestycję zainicjował w latach
siedemdziesiątych XVII wieku opat Jan Reich. Pace trwały blisko pięćdziesiąt lat, podczas
których jednak nie zmieniono znacząco oryginalnego projektu.
W dokumentach klasztornych nie zachowały się Ŝadne informacje dotyczące autora
projektu przebudowy. Na podstawie stylu i kompozycji budowli oraz wyraźnych inspiracji
21
zaczerpniętych z architektury włoskiej moŜna przyjąć, Ŝe projektant miał styczność z lokalną
kulturą. Był on zapewne imigrantem z Włoch, który osiedlił się na stałe na Śląsku.
Pierwszym etapem przebudowy opactwa było odnowienie latach 1672- 1681 wnętrz
gotyckiego kościoła klasztornego, który zyskał wówczas barokowy wygląd.
W 1681 roku rozpoczęto budowę całego kompleksu klasztornego. Kamień węgielny
został wmurowany 15 października tegoŜ roku w północnej części przyszłego obiektu. W
1699 roku ukończone zostały oba skrzydła nowej siedziby cystersów. Na początku XVIII w.
dokończona zostaje część klauzurowa klasztoru oraz kościół pod wezwaniem Św. Jakuba.
Budowę zaplecza gospodarczego ukończono w roku 1729. W tym samym czasie
powstały równieŜ dwa nowe ogrody klasztorne, Kalwaria na pobliskim wzgórzu zwanym
Laskiem Św. Jadwigi oraz kilkanaście mniejszych rozproszonych po okolicy kapliczek.
Ostatni etap prac, polegający urządzeniu oraz na pokryciu dekoracjami wnętrz
najbardziej reprezentacyjnych obiektów w tym sal bibliotek przypadło na lata rządów opata
Konstantego Beyera. Autorami kunsztownych polichromii oraz niektórych obrazów byli:
mistrz wiedeński Jan Jerzy Danhorn, holender Krystian Filip de Bentum oraz znany malarz
Śląski Antonii Feliks Scheffler. Autorem rzeźb w tym równieŜ posągów znajdujących się w
ogrodach klasztornych był zaś Franciszek Jerzy Mangoldt (Kalinowski K. 1970).
W latach 1737- 1793 znajdujący się przed kościołem klasztornym ogród wyposaŜony
został w sporych rozmiarów fontannę. Przebudowa opactwa została zakończona w 1739 roku.
Zmiany geopolityczne jakie zaszły na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku w
rezultacie, których w 1740 roku Śląsk przeszedł pod panowanie pruskie doprowadziły do
szybkiego upadku opactwa. Nowa, wroga wobec katolickiego duchowieństwa
pruska
administracja nałoŜyła na klasztor znaczne podatki, które przybrały postać represji.
Wypłacane przez klasztor kontrybucje doprowadziły do bankructwa finansowego fundacji, a
co za tym idzie konfiskaty części obiektów.
Na mocy wydanego w listopadzie 1810 roku królewskiego rozporządzenia z Berlina
istniejący blisko 650 lat zakon został sekularyzowany. W chwili przejęcia majątku opactwa
przez państwo pruskie dobra klasztorne obejmowały 59 wsi, 32 folwarki, oraz kilka
manufaktur (Kalinowski K. 1970).
Wieloletni mecenat klasztoru nad sztuką zaowocował powstaniem wielkiej kolekcji
płócien, które po sekularyzacji klasztoru trafiły do galerii malarstwa we Wrocławiu.
W czasie wojen napoleońskich budynki klasztorne wykorzystywane były jako szpital
dla rannych Ŝołnierzy rosyjskich, a budynek kościoła Św. Jakuba przekształcony został w
arsenał. W roku 1823 klasztor został zamieniony na szpital dla umysłowo chorych. Budynki
22
gospodarcze i mieszkalne naleŜące niegdyś do cystersów, jak równieŜ pałac opatów przeszły
we władanie utworzonej w 1817 r. państwowej stadniny koni. Kościół Św. Jakuba ostatecznie
przeszedł w ręce gminy ewangelickiej
W XVIII wieku po wspomnianym przejściu Śląska pod panowanie pruskie w miastach
nastąpiły znaczące zmiany prawne. Rząd pruski podzielił miasta na akcyzowe i nieakcyzowe,
zwane targowymi.
Miasta akcyzowe miały własną administrację oraz względną autonomię miejską.
Miasta targowe, do których naleŜał LubiąŜ, były w rzeczywistości większymi wsiami, których
gospodarka utrzymywała się głównie dzięki rolnictwu. Podlegały one władzy starostów
ziemskich.
Wcześniejszy, dynamiczny rozwój opactwa spowodował, Ŝe przylegająca do niego
wieś LubiąŜ wkrótce zaczęła przewyŜszać trzykrotnie liczbą ludności miasteczko, które z
biegiem czasu przestało sprawować swoje targowe i miejskie funkcje. W 1884 roku
przedstawiciel gminy z LubiąŜa nie został juŜ wybrany do sejmiku miasteczek, w związku z
czym wygasło prawo miejskie.
LubiąŜ miasteczko i LubiąŜ wieś aŜ do roku 1928 funkcjonowały jako odrębne
miejscowości. KaŜda z nich miała swoją odrębną administrację, wójta, szkołę, urząd
pocztowy oraz urząd stanu cywilnego.
Pomimo utraty praw miejskich oraz sekularyzacji klasztoru będącego od wieków
głównym ośrodkiem gospodarczym okolicy, w okresie władzy niemieckiej nastąpił szybki
rozwój miejscowości. Brak dogodnego połączenia z sąsiednimi miastami stworzył pod koniec
XIX w. dogodne warunki do powstania zaplecza usługowo-handlowego dla sąsiednich wsi.
Istotny wpływ na rozwój LubiąŜa miało takŜe utworzenie w pocysterskich obiektach stadniny
koni oraz kilka lat później szpitala dla ludzi umysłowo chorych, jak równieŜ budowa w latach
1902 -1910 obiektów nowej kliniki. Przełomowym wydarzeniem w historii LubiąŜa za
czasów władzy niemieckiej było doprowadzenie do miejscowości w latach 1918-1923 linii
kolejowej, która dawała mieszkańcom LubiąŜa bezpośrednie połączenie z Wołowem i
Malczycami. Wybudowany dzięki temu most kolejowo-drogowy umoŜliwiał dogodne
połączenie z miejscowościami połoŜonymi na lewym brzegu Odry. W LubiąŜu funkcjonowała
takŜe przystań rzeczna z regularnym połączeniem turystycznym do Malczyc.
Podczas drugiej wojny światowej cały kompleks klasztorny został zmieniony na tajną
fabrykę sprzętu wojennego.
Działania wojenne nie dotyczyły bezpośrednio LubiąŜa. Jedynym obiektem, który
uległ zniszczeniu był most na rzece Odrze. W dniu 26 stycznia 1945 roku miejscowość
23
zostaje zajęta przez Rosjan. Armia radziecka zajęła kompleks klasztorny oraz północną część
LubiąŜa w tym wszystkie trzy kościoły, pozostając tam aŜ do 15 marca 1948 roku. Pobyt
Armii Czerwonej okazał się najtragiczniejszym okresem w historii opactwa. Rosjanie w
powaŜnym stopniu zdewastowali wnętrza klasztoru, niszcząc takŜe trumny Piastów śląskich.
Po ustąpieniu Rosjan spora część zabudowy LubiąŜa została rozebrana na odbudowę
stolicy. W 1957 roku wznowił swoją działalność szpital dla ludzi umysłowo chorych. W 1960
roku zlikwidowana została linia kolejowa. Stopniowy rozwój LubiąŜa rozpoczął się dopiero w
latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Komunikacja pomiędzy LubiąŜem, a
miejscowościami znajdującymi się na lewym brzegu Odry ponownie stała się moŜliwa dzięki
wybudowanemu w tamtym okresie mostowi drogowemu. W samej miejscowości powstała
nowa szkoła.
W latach pięćdziesiątych, po opuszczeniu przez Rosjan opactwa, w klasztornych
salach utworzono magazyn ksiąŜek.
Brak jednego gospodarza oraz planów kompleksowej ochrony obiektów aŜ do
początków lat 90 spowodował stopniową dewastacje klasztoru. W 1989 dzięki powstałej we
Wrocławiu Fundacji LubiąŜ przeprowadzone zostały
prace renowacyjne lubiąskiego
opactwa. W 1996 roku udostępniona dla zwiedzających zostaje Sala KsiąŜęca. W liczącej
ponad 400 m² powierzchni sali, będącej perełką barokowej stylistyki, co roku odbywają się
wybrane koncerty Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. W roku 2000
zakończono wymianę dachów nad całym kompleksem. Odnowiony i udostępniony turystom
został równieŜ refektarz oraz były kościół Najświętszej Marii Panny.
Od 2001 roku na terenie lubiąskiego zespołu, odbywa się Slot art festiwal oraz od roku
2005 festiwal muzyki elektronicznej Tunnel Electrocity.
Od kilku lat w opactwie odbywają się wystawy poświęcone kulturze i historii
mieszkańców Śląska organizowane przez Fundację LubiąŜ oraz Muzeum Dom Śląski (Haus
Schlesien) w Konigswinter.
2. Zabytki LubiąŜa oraz formy ich ochrony
2.1. Charakterystyka zabytków LubiąŜa
Z uwagi na niezwykłą historię miejscowości, w LubiąŜu znajduje się wiele cennych
zabytków. Unikalnymi obiektami w skali kraju, a nawet Europy są budynki wchodzące w
skład pocysterskiego zespołu klasztornego.
24
Górujące nad okolicą opactwo lubiąskie zaliczane jest do największych barokowych
zespołów klasztornych Europy Środkowej (Kalinowski K. 1970). Pod względem
architektonicznym budowle opactwa zadziwiają nie tylko swoją skala, lecz przede wszystkim
pięknem barokowego detalu oraz wyszukaną ornamentyką. Opactwo zostało wybudowane na
niewielkim wzniesieniu na prawym brzegu rzeki Odry. Powstanie i rozwój klasztoru w
znacznym stopniu wpłynęło na charakter całej miejscowości LubiąŜ oraz terenów
przyległych. Z blisko 900-letnią historią opactwa związanych jest większość istniejących w
LubiąŜu zabytków, wśród których dominują obiekty o funkcji sakralnej tj. kościół Św.
Jakuba, kościół Najświętszej Marii Panny oraz kościół p. w. Św. Walentego czy kaplica Św.
Jana Nepomucena. Oprócz miejsc kultu, na uwagę zasługują równieŜ dawne obiekty zaplecza
gospodarczego klasztoru, budynek bramy wjazdowej oraz otaczające opactwo, dobrze
zachowane mury obronne oraz nieliczne ocalone figury świętych.
W okolicach LubiąŜa znajdują się równieŜ zabytkowe obiekty powstałe po
sekularyzacji zakonu tj. pochodzący z 1798 roku, czterokondygnacyjny, drewniany wiatrak,
który w latach 60-tych przekształcono w młyn elektryczny oraz wybudowany na początku
XX w. kompleks Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
Wcześniejsze
okresy
w
historii
regionu
dokumentują
liczne
stanowiska
archeologiczne, z których 17 zlokalizowanych jest w okolicach Prawikowa.
2.2. Formy ochrony zabytków
W gminie Wołów istnieją róŜnorodne formy ochrony zabytków tj. wpis do
wojewódzkiego rejestru zabytków, wpis do gminnej ewidencji zabytków oraz ujęcie w ramy
stref ochronnych zamieszczone w MPZP.
Najcenniejsze obiekty wpisane zostały do wojewódzkiego rejestru zabytków. Do
rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z urzędu, bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub
uŜytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy7. W gminie
Wołów jest 43 takich obiektów, w LubiąŜu zaś 7.
7
Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
25
Tab. 1. Wykaz zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków8
Ewidencja prowadzona jest takŜe ewidencja zabytków ruchomych, będących
najczęściej elementami wystroju świątyń (w gminie jest 44 takich zabytków, przewaŜnie
rzeźb) oraz ewidencja stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków tzn.
obszarów lub miejsc, na których dokonano odkryć lub znalezisk zabytków archeologicznych.
Na terenie gminy Wołów stwierdzono łącznie 46 stanowisk archeologicznych z czego blisko
połowa znajduje się w okolicy LubiąŜa.
Gminna ewidencja zabytków nieruchomych została stworzona na podstawie
konserwatorskiego spisu zabytków architektury i budownictwa. Ewidencja zawiera wszystkie
obiekty i zespoły o istotnych, lokalnych walorach kulturowych i historycznych (powstałych
przed 1945 r.). Prowadzona jest zgodnie z obowiązkiem Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie i opiece nad zabytkami. Na terenie gminy Wołów ewidencja obejmuje 812 obiekty,
z czego 65 znajduje się w LubiąŜu.
2.3. Zagospodarowanie turystyczne
Pod względem atrakcyjności przyrodniczej Gmina Wołów naleŜy do czołówki gmin
nadodrzańskich. Atrakcyjność przyrodniczą gminy podnoszą rezerwat przyrody „Odrzysko”,
rezerwat „Uroczysko Wrzosy”, Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”, proponowane do
objęcia ochroną w ramach programu Natura 2000 tereny wzdłuŜ Odry oraz lasy zajmujące
ponad 40% powierzchni gminy9.
Ze względu na bogatą przyrodę oraz obecność wielu zabytków okolice miejscowości
LubiąŜ charakteryzują się duŜym potencjałem turystycznym. Główne ośrodki turystyczne
znajdują się w pobliŜu obszarów chronionych, zabytków. Na wielkość ruchu turystycznego
8
9
Dz. U. woj. dolnośląskiego Nr 48 poz. 520
Plan Rozwoju Regionalnego dla gminy Wołów na lata 2004-2013.
26
korzystnie wpływa takŜe dostępność komunikacyjna z Wrocławia, zarówno własnym
transportem, jak równieŜ komunikacją zbiorową.
Przez okolice miejscowości LubiąŜ przebiega kilka szlaków turystycznych, zarówno
pieszych jak i rowerowych, które zostały włączone w system regionalnych tras turystycznych.
Do wcześniejszych szlaków pieszych - niebieskiego (archeologicznego) i zielonego,
dołączone zostały szlaki biegnące przez obszar Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”,
niebieski łączący miejscowości LubiąŜ i Krzelów (o dł. 19,2 km) - i zielony o dł. 27 km,
przebiegający przez Wołów, Dębno, Gliniany, LubiąŜ.
W gminie Wołów opracowano i wytyczono sieć lokalnych szlaków rowerowych z całą
infrastrukturą (wiaty, miejsca przystankowe, tablice informacyjne), w śród których moŜna
wymienić: zielony szlak rowerowy „Leśne Wydmy” ze specjalną siedmiokilometrową pętlę
do zawodów rowerowych MTB koło wsi Rudno w pobliŜu Wołowa oraz Ŝółty szlak
rowerowy „Wołowskie Krajobrazy” o długości 57 km stanowiący pętlę wokół Wołowa. Szlak
ten jak i zielony „przyrodniczy”, połączone są z ponadregionalnym niebieskim rowerowym
„Szlakiem Odry”, ciągnącym się od Wrocławia do Głogowa po obu stronach rzeki,
obejmujący nadodrzańską część Gminy między Prawikowem, a Tarchalicami. „Szlak Odry” o
długości 256 km wszedł w skład europejskich szlaków dziedzictwa przyrodniczokulturowego Green Ways. Równolegle do „Szlaku Odry” przebiega czerwony szlak
rowerowy „Szlak Odra-Barycz” łączący Malczyce – Brzeg Dolny – Wołów - Wińsko i dalej
Głogów, o długości 184 km. Poza tym istnieją równieŜ odcinki szlaku czarnego pełniące
funkcję łączników pomiędzy wymienionymi trasami. Uzupełnieniem sieci szlaków
turystycznych są: trzy kilometrowa ścieŜka edukacyjno–przyrodnicza wokół rezerwatu
„Odrzysko” oraz licząca 5 km ścieŜka przyrodniczo-historyczna w LubiąŜu. W okolicy
LubiąŜa istnieje równieŜ
tzw. „Szlak Cysterski”, który przebiega przez miejscowości
związane historycznie z zakonem Cystersów. Jest to szlak kołowy.
3. Polityka przestrzenna gminy Wołów
Informacje zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
LubiąŜa, a takŜe w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Wołów oraz w Planie
Rozwoju Lokalnego Gminy Wołów na lata 2004-2013 stanowią podstawę działań urzędu
gminy i miasta Wołów w zakresie gospodarki przestrzennej.
27
Ryc. 7. Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LubiąŜa (źródło: Biuletyn
Informacji Publicznej).
Na rozwój regionu korzystnie bądź hamująco wpływa szereg czynników. Część z nich
dotyczy zarówno obszaru całej gminy jak i samego LubiąŜa:
1
Główne atuty gminy według Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wołów na lata 20042013:
2
-
obecność chronionych obszarów przyrodniczych,
-
liczne zabytki kultury materialnej ,
-
wysoki wskaźnik lesistości ,
-
dogodne lokalizacja miejscowości,
-
warunki klimatyczne,
-
obecność oczyszczalni ścieków oraz wysypisk,
-
infrastruktura turystyczna (wytyczone szlaki piesze i rowerowe),
-
duŜa podaŜ nieruchomości pod inwestycje i ich atrakcyjna cena,
-
duŜa ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
Czynniki hamujące rozwój gminy:
-
Niedostateczny stopień wyposaŜenia terenów w infrastrukturę techniczną,
-
stan moŜliwości finansowych gminy,
-
niedostateczna promocja walorów i moŜliwości gminy,
-
degradacja środowiska, szczególnie wskutek braku infrastruktury technicznej,
-
niski poziom wykształcenia,
-
brak segregacji odpadów,
28
3
4
-
brak kanalizacji i sieci gazowej na terenach,
-
niska bonitacja gleb,
-
zły stan techniczny dróg transportu,
-
niska świadomość ekologiczna mieszkańców,
Szanse na rozwój gminy dają:
-
inwestycje (nieszkodliwe dla środowiska),
-
skuteczna promocja gminy,
-
rozbudowa i modernizacja bazy turystyczno-wypoczynkowej,
-
rozbudowa i modernizacja bazy kulturalnej,
-
zwiększenie oferty kulturalno-rozrywkowej w gminie,
-
połoŜenie w pobliŜu Wrocławia,
-
rozwój turystyki i agroturystyki,
-
zachowanie walorów środowiska naturalnego,
-
realizacja programu Odra 2006,
-
produkt lokalny/regionalny,
-
upowszechnienie zdrowego stylu Ŝycia i aktywności sportowej,
ZagroŜenia:
-
odpływ wykwalifikowanej kadry poza teren gminy,
-
wzrost bezrobocia i ubóstwa,
-
zanieczyszczenie środowiska,
-
marginalizacja znaczenia gminy w regionie,
-
zewnętrzna konkurencja w turystyce i agroturystyce,
3.1. Mocne i słabe strony miejscowości.
Największym walorem miejscowości LubiąŜ jest obecność wielu zabytków, z których
na szczególną uwagę zasługuje pocysterski zespół klasztorny. Opactwo jest jednocześnie
największym wyzwaniem dla całej gminy w celu pełnego wykorzystania jego potencjału.
Obecnie budynki klasztoru zostały częściowo odnowione i udostępnione zwiedzającym.
Drugim
najwaŜniejszym
elementem,
korzystnie
wpływającym
na
rozwój
miejscowości jest bogactwo środowiska przyrodniczego. W sąsiedztwie LubiąŜa znajduje się
29
wiele terenów objętych róŜnymi formami ochrony prawnej (patrz: Załącznik „Obszary
chronione okolic LubiąŜa”). Cenne pod względem przyrodniczym obszary dzięki wysiłkom
lokalnych towarzystw i organizacji sukcesywnie stają się istotnymi czynnikami promującymi
region. Dostrzegalne są kompleksowe działania łączące ochronę środowiska i dóbr kultury z
szeroko rozumianą edukacją. W okolicach miejscowości LubiąŜ powstają ścieŜki
przyrodnicze i historyczne, skanseny (zagroda łuŜycka), miejsca do biwakowania, łowiska
wędkarskie, szlaki piesze i rowerowe. DuŜy nacisk kładziony jest na promocję gminy ze
szczególnym uwzględnieniem turystyki, edukacji ekologicznej i historycznej.
Istotnymi walorami miejscowości są równieŜ: zróŜnicowane ukształtowanie terenu
oraz dogodne połączenia drogowe z Wrocławiem i Legnicą.
Największym wyzwaniem ekonomicznym gminy jest pozyskanie środków na odnowę
zespołu klasztornego w LubiąŜu oraz racjonalne jego zagospodarowane. Brak jednolitego
planu rewaloryzacji LubiąŜa oraz konsekwencji w realizacji istniejących projektów są
kolejnymi problemami, z jakimi musi sobie poradzić sprawująca pieczę nad tym zabytkiem
administracja.
DuŜym problemem w LubiąŜu jest równieŜ wzrastające bezrobocie oraz szczególnie
szkodliwe dla turystycznych ambicji regionu – lokalne zanieczyszczenia środowiska. Chodzi
tu przede wszystkim o nielegalne wysypiska śmieci, które pojawiają się szczególnie często na
obrzeŜach miejscowości. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, Ŝe na nielegalne
składowiska na terenie całej gminy moŜe trafiać rocznie 3 000 m³ odpadów. Rozwiązaniem
tego problemu jest objęcie obowiązkiem odbioru i wywozu odpadów wszystkich właścicieli
nieruchomości i podmiotów gospodarczych oraz edukacja ekologiczna wśród dzieci i
młodzieŜy 10.
Od połowy 2003 r. na terenie gminy rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów tj.
opakowań z tworzyw sztucznych oraz stłuczki. Odpady niebezpieczne w tym odpady
medyczne są utylizowane w specjalnych zakładach znajdujących się poza gminą.
Rozwiązaniem problemu bezrobocia jest zmiana nierentownych małych gospodarstw
rolnych na rzecz gospodarstw agroturystycznych oraz moŜliwość zatrudnienia w szeroko
rozumianej branŜy usługowej. Walory przyrodnicze okolic LubiąŜa dają duŜe moŜliwości
rozwoju tzw. ekoturystyki, która stanowi „istotę koncepcji turystyki zrównowaŜonej i jest
formą podróŜowania przyjaznego dla środowiska naturalnego” (Zaręba D. 2000).
10
wg Plan rozwoju Lokalnego Gminy Wołów na lata 2004- 2013
30
NajwaŜniejszym bodźcem dla rozwoju miejscowości LubiąŜ jest więc kompleksowe
zagospodarowanie turystycznego potencjału miejscowości przy jednoczesnym poszanowaniu
środowiska przyrodniczego. Koncepcja „Entomologicznej ścieŜki dydaktycznej w okolicach
LubiąŜa” w sposób całościowy wykorzystuje nie tylko warunki przyrodnicze miejscowości,
ale takŜe jej walory kulturowe. Intencją autora była próba kompleksowego podjęcia problemu
wykorzystania turystycznego potencjału miejscowości w taki sposób, aby przy okazji
promocji aspektów ekologicznych dać moŜliwość rozwoju ekonomicznego regionu.
3.2. Program miejscowości tematycznych
W projekcie odnowy wsi znajduje się program tworzenia wsi tematycznych. Jego
początków moŜna szukać w projektach realizowanych w programie Unii Europejskiej
„Leader”. Pojedyncze wsie tematyczne powstały juŜ od 1992 roku, jednak na szerszą skalę
ruch tworzenia wsi tematycznych rozpoczął się w 2000 roku w Austrii, gdzie wybrano osiem
gmin pilotaŜowych. Wieś tematyczna, to taka miejscowość, której rozwój podporządkowany
jest jednemu pomysłowi, który staje się motywem do stworzenia całej infrastruktury
turystycznej. Wybór takiego elementu podyktowany jest najczęściej historią lub naturalnymi
walorami miejscowości.
Wieś tematyczna wykorzystuje i wzmacnia swój indywidualny charakter, tworząc swoją
odrębną toŜsamość, która z czasem zyskuje duŜą wartość marketingową. Na podstawie badań
pierwszych austriackich wsi tematycznych stwierdzono, Ŝe wieś, która specjalizuje się w
określonej dziedzinie w porównaniu z nieuczestniczącymi w programie miejscowościami
odnosi większe sukcesy ekonomiczne na wielu polach.
Przykładem miejscowości tematycznej w Polsce jest Sierakowo Sławieńskie. Pomysłem
na oŜywienie mało atrakcyjnej turystycznie wsi było stworzenie wioski Hobbitów. Autorzy
projektu inspirowali się postaciami stworzonymi przez popularnego w Polsce, angielskiego
pisarza J.R.R. Tolkiena.
Projekt realizowany jest przez BudŜet Gminy i Miasta w Sierakowie oraz inwestorów
prywatnych. Do projektu włączyła się takŜe miejscowa społeczność, bez zaangaŜowania
której sukces pomysłu nie byłby moŜliwy. Wioska cieszy się coraz większym
zainteresowaniem – zarówno ze strony turystów, jak i mediów. „Hobbiton” stał się
dodatkowym źródłem dochodu dla miejscowej ludności. W dalszej perspektywie, właściwie
prowadzona promocja moŜe się przyczynić od znacznego rozwoju ekonomicznego
miejscowości.
31
W dalszych planach zakłada się uruchomienie w Sierakowie gospodarstw edukacyjnych
oraz warsztatów rzemiosł artystycznych.
Projekt wioski Hobbitów został nagrodzony w konkursie Europejska Nagroda Odnowy
Wsi. Konkurs organizowany jest co dwa lata przez Europejską Wspólnotę Roboczą ds.
Rozwoju Terenów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE). Konkurs, którego celem jest promocja
wyróŜnionej miejscowości w instytucjach unijnych, ma charakter prestiŜowy. W konkursie
zwraca się szczególną uwagę na nowatorskość, oryginalność projektu oraz udział
społeczności lokalnej w jego realizacji.
3.3. LubiąŜ jako wieś tematyczna – wnioski projektowe
Rozwój LubiąŜa powinien przebiegać ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
dziedzictwa kulturowego miejscowości, zasad zrównowaŜonego rozwoju, promocji turystyki,
a takŜe aktywizacji lokalnej społeczności. Realizacja tych załoŜeń znacząco ułatwi
identyfikacja LubiąŜa nie tylko, jak ma to dziś miejsce, z szpitalem dla osób chorych
psychicznie i z pięknymi, aczkolwiek niezagospodarowanymi obiektami klasztoru, ale przede
wszystkim z szeroką ofertą atrakcji turystycznych zawartych w koncepcji ścieŜki.
Czynnikiem identyfikującym LubiąŜ będzie, więc bogata przyroda oraz unikalna
architektura miejscowości. Promocja LubiąŜa jako miejsca poświęconego tej grupie zwierząt
daje szerokie moŜliwości marketingowe, które nie muszą ograniczać się do zagadnień
przyrodniczych.
Identyfikacja miejscowości z owadami poprzez budowę ścieŜki będzie daje szerokie
moŜliwości rozwoju ekonomicznego (rozwój turystyki) i naukowego (powstawanie ośrodków
naukowych). Projekt ścieŜki wraz z infrastrukturą moŜe stać się przyczynkiem do aktywizacji
lokalnej społeczności, której członkowie będą mogli znaleźć pracę w przemyśle usługowym
lub turystycznym.
4. Definicja pojęcia „ścieŜka dydaktyczna”
ŚcieŜka dydaktyczna definiowana jest jako szlak pieszy, wytyczony w taki sposób,
aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych, a takŜe
zabytków architektury czy techniki. Celem tworzenia ścieŜek dydaktycznych jest z jednej
strony regulacja ruchu turystycznego, zwłaszcza na terenach rezerwatów przyrody lub innych
obszarach, na których występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, z drugiej natomiast
32
edukacja poprzez obserwację obiektów w ich naturalnym środowisku, co nie jest moŜliwe w
sali lekcyjnej.
5. Przedmiot entomologii, rola w przyrodzie i znaczenie dla człowieka.
Poświęcenie owadom całej ścieŜki dydaktycznej, wraz z proponowaną kosztowną
infrastrukturą, a takŜe promocja owadów jako przyczynek rozwoju całej miejscowości musi
budzić kontrowersje. Te stosunkowo niewielkie zwierzęta mają jednak ogromny wpływ
zarówno na przyrodę jak i człowieka. Wielość form owadów i ich zdolności adaptacyjne
budzą podziw nie tylko wśród naukowców, ale takŜe zwykłych ludzi, którzy choć trochę
interesowali się biologią. Dla zrozumienia znaczenia owadów, a co za tym idzie zasadności
promocji wiedzy o tej grupie zwierząt, niezbędna jest znajomość chociaŜ kilku podstawowych
informacji na ich temat.
5.1. Definicja entomologii
Entomologia jest nauką zajmującą się owadami. Entomologia, podobnie jak większość
nauk przyrodniczych nie jest tematycznie jednolita. Istnieje wiele gałęzi entomologii tj.
entomologia leśna, fizjologia owadów, entomologia ogólna, z których kaŜda stanowi w istocie
odmienną dyscyplinę nauki. Łączy je podstawowy przedmiot badań, jakim są owady.
5.2. Podział systematyczny owadów
Będące przedmiotem badań entomologii owady stanowią najliczniejszą grupę
zwierząt. Pomimo powszechnej obecności owadów w Ŝyciu człowieka oraz ogromnej roli
jaką pełnią w ekosystemie, zwierzęta te wciąŜ są słabo poznane. Wiele ciekawych aspektów
Ŝycia owadów, ich budowa, biologia są źródłem wiedzy nie tylko o nich samych, ale takŜe o
stanie środowiska, w którym Ŝyją.
Owady (Insekta) są jedna z gromad typu stawonogów (Arthropoda). Do gromady
owadów naleŜy 31 rzędów (przerzutki- Archaeognatha, rybiki- Zygentoma, jętkiEphemeroptera, waŜki- Odonata, widelnice- Plecoptera, nogoprządki- Embioptera, skorkiDermaptera, modliszki- Mantodea, gladiatory- Mantophasmatodea, karaczany- Blattodea,
górczyki- Grylloblattodea, termity- Isoptera, skrytaki- Zoraptera, straszyki- Phasmatodea,
prostoskrzydłe- Orthoptera, gryzki- Psocoptera, wszoły- Phthiraptera, przylŜeńce-
33
Thysanoptera,
pluskwiaki
równoskrzydłe-
Homoptera,
pluskwiaki
róznoskrzydłe-
Heteroptera, wielkoskrzydłe- Megaloptera, wielbłądki- Raphidioptera, sieciarki- Neuroptera,
chrząszcze- Coleoptera, błonkówki- Hymenoptera, chruściki- Trichoptera, motyleLepidoptera,
wojsiłki-
Mecoptera,
muchówki-
Diptera,
pchły-
Siphonaptera,
wachlarzoskrzydłe- Strepsiptera).
Liczba gatunków owadów jest ogromna. Do tej pory opisano blisko milion gatunków.
Dla porównania liczba odkrytych gatunków kręgowców szacowana jest na ok. 70 tysięcy.
(Szwanwicz B. 1956, Staněk V. J. 1990 ) W Europie Środkowej opisano dotąd 35 tyś.
gatunków, co stanowi co najmniej 75% wszystkich opisanych występujących tam zwierząt.
5.3. Pochodzenie owadów
Podobnie jak większość typów świata zwierzęcego takŜe owady wywodzą się od
prymitywnych organizmów morskich (form podobnych do dzisiejszych pierścienic). Dopiero
wyjście na ląd spowodowało powstanie wielu róŜniących się pod względem budowy ciała
owadów, w tym owadów wtórnie zasiedlających zbiorniki wodne. Pierwsze owady pojawiły
się w okresie dewonu. W karbonie były juŜ grupą bardzo zróŜnicowaną i liczną. Z dewonu
pochodzą pojedyncze znaleziska owadów bezskrzydłych (Apterygota), w karbonie zaś
spotykane juŜ są kopalne pozostałości owadów uskrzydlonych (Pterygota). Warto wspomnieć
równieŜ o prymitywnych formach owadów– olbrzymów występujących w późnym karbonie i
permie. Największe kopalne waŜki miały rozpiętość skrzydeł ok. 65 cm, podczas gdy
współcześni potomkowie mogą pochwalić się rozmiarami co najwyŜej 20 cm.
5.4. Krótka charakterystyka owadów
5.4.1. Morfologia owadów
Wiele gatunków upodobniło się do niektórych elementów otaczającego je środowiska.
Często hodowane patyczaki (Phasmatodea) czy liśćce (Phylliidae) doskonale imitują
fragmenty roślin, na których Ŝyją. W Polskiej faunie jest równie wiele przykładów podobnego
mimetyzmu. Gąsienice niektórych miernikowców (Geometridae) upodabniają się do gałązek,
a deseń form dorosłych wielu motyli przypomina porosty lub korę drzew.
34
Często pod szarą, pierwszą parą skrzydeł znajdują się drugie skrzydła o jaskrawej,
odstraszającej potencjalnych wrogów barwie np. u wstęgówek (Catocala) lub nastrosza
półpawika (Smerinthus ocellatus).
Fot. 3. Pospolity w Polsce nastrosz półpawik
Fot. 4. Wstęgówka jesionka (źródło:
(źródło: http://www.flickr.com)
http://zoology.fns.uniba.sk)
5.4.2. Budowa anatomiczna owadów
Ciało owadów podzielone jest zasadniczo na trzy tagmy - głowę, tułów i odwłok. Na
głowie znajdują się oczy złoŜone, czułki (często o róŜnej formie i kształcie) oraz aparat
gębowy. Aparat gębowy otaczają trzy pary przysadek gębowych, oraz nieparzysta warga
górna. W poszczególnych rzędach owadów aparaty gębowe są odmiennie uformowane.
Ogólny podział aparatów gębowych wyodrębnia: aparat gębowy typu gryzącego, liŜąco gryzącego, liŜącego oraz ssąco-kującego i ssącego.
Tułów zbudowany jest z trzech segmentów: przedtułowia, śródtułowia i zatułowia. Na
tułowiu znajdują się trzy pary odnóŜy oraz skrzydła. W zaleŜności od przynaleŜności
systematycznej lub wtórnych przystosowań do warunków środowiskowych skrzydła owadów
mogą być róŜnie wykształcone. Pierwsza para skrzydeł chrząszczy przekształciła się w twarde
pokrywy lub jak ma to miejsce u pluskwiaków róŜnoskrzydłych w półpokrywy. Niektóre
prymitywne owady (Apterygota) bądź owady, które wtórnie utraciły zdolność lotu (np. wszy,
pchły) nie maja wykształconych skrzydeł. Inne owady dzięki zdolnościom aktywnego lotu lub
biernego przemieszczania się wraz z prądami powietrza docierają w prawie kaŜdy zakątek
Ziemi. Według badań owady wznoszą się do wysokości 5220m.
Wiele, takŜe występujących w Polsce owadów odbywa długie migracje. Dobrym
przykładem takich lotników są motyle naleŜące do rodzin zawisaków (Sphingidae) i rusałek
(Nymphalidae). Osobniki powszechnie spotykanej na terenie Polski rusałki admirał (Vanessa
atalanta L.) odbywają corocznie długi lot z basenu Morza Śródziemnego zalatując przy
35
sprzyjających warunkach nawet do Skandynawii. Podobne migracje odbywają motyle nocne z
rodziny zawisaków, których prędkość maksymalna lotu moŜe wynosić nawet 54km/h
(Szwanwicz B. 1956).
Trzecim fragmentem ciała owadów jest odwłok. Odwłok powstaje z 12 segmentów.
Wewnątrz tej części ciała znajduje się większość narządów wegetatywnych (cewki
Malpighiego, ciało tłuszczowe, narządy pokarmowe) oraz gonady.
Układ pokarmowy owadów składa się z jelita przedniego, środkowego i tylnego.
Układ oddechowy występuje w postaci tchawek lub skrzelotchawek. Silnie rozgałęzione
tchawki zaopatrują w tlen poszczególne narządy, tkanki, a nawet komórki. Owady mają
dobrze wykształcony, znajdujący się na spodniej części ciała układ nerwowy, który składa się
z mózgu, obrączki okołoprzełykowej, zwoju podprzełykowego oraz łańcuszka brzusznego.
Układ krwionośny ma stosunkowo prostą budowę, wielokomorowe serce najczęściej znajduje
się w odwłoku. Narządami wydalniczymi są cienkościenne wypustki jelita tylnego-cewki
Malpighiego. Owady mają parzyste narządy płciowe, otwory płciowe natomiast są z reguły
nieparzyste.
Owady pokrywa chitynowy szkielet zewnętrzny. Dodatkowo na jego powierzchni
mogą znajdować się
włoski, kolce, szczecinki bądź łuski. U niektórych gatunków np.
świerszczy urzeźbienie wierzchniej powłoki ciała moŜe słuŜyć wydawaniu dźwięków. Do
szkieletu zewnętrznego przytwierdzone są mięśnie owadów.
5.5. Środowisko występowania owadów
Największe bogactwo gatunków owadów spotkać moŜna w siedliskach lądowych.
Jednak i tam ze względu na dostępność pokarmu róŜnice w ilości występujących owadów są
ogromne.
Rozmieszczenie owadów uzaleŜnione jest zarówno od dostępności pokarmu jak
równieŜ od warunków klimatycznych tj. temperatury, wilgotności powietrza, nasłonecznienia
(Szwanwicz B. 1956). Owady będąc zwierzętami zmiennocieplnymi w okresach zimy
zapadają bądź w stan diapauzy bądź zimują w stadium jaja, larwy lub poczwarki. Ze wzglęu
na warunki klimatyczne oraz bogactwo poŜywienia najwięcej owadów występuje na
obszarach tropikalnych. W literaturze podane są przypadki tak licznych przylotów ciem
zwabionych światłami latarni, Ŝe siedzące na nich osobniki całkowicie zakrywają ich światło.
W Polsce podczas prowadzonych nocą odłowów światło rtęciowej Ŝarówki potrafi zwabić
czasem równie wielką liczbę aktywnych nocą owadów.
36
Niektóre gatunki owadów wtórnie przystosowały się do Ŝycia w wodach słodkich.
5.6. Związki owadów ze środowiskiem
Owady są w większości organizmami roślinoŜernymi, wśród których moŜemy
wyróŜnić gatunki polifagiczne, oligofagiczne i monofagiczne. Do tych ostatnich naleŜy min.
jedwabnik morwowy, którego gąsienice Ŝywią się wyłącznie liśćmi morw. Dla porównania
ilość roślin pokarmowych omacnicy byliczanki wynosi blisko 200 gatunków (Szwanwicz B.
1956).
Owady odŜywiają się głównie liśćmi roślin. Jednak wiele gatunków przystosowało się
takŜe do pobierania pokarmu z innych części roślin. KaŜda część rośliny stanowi pokarm dla
wielu owadów. Korzeniami roślin Ŝywią się pędraki chrabąszczy, a takŜe niektóre gąsienice
motyli (np. larwy krótkowąsów). Korniki Ŝywią się przede wszystkim łykiem drzew, a
chrząszcze z rodzin kózkowatych (Cerambycidae) i bogatkowatych (Buprestidae) drewnem.
Drewnem odŜywiają się równieŜ gąsienice ciem z rodziny trociniarek i przezierników
(Cossidae, Sesiidae).
PrzewaŜająca większość motyli w stadium dorosłym odŜywia się pyłkiem i nektarem
kwiatów, są jednak i takie, które wabi jedynie zapach odchodów (np. mieniaki).
DrapieŜnictwo wśród owadów jest mniej rozpowszechnione niŜ roślinoŜerność.
DrapieŜnikami są przede wszystkim Ŝywiące się larwami i mięczakami chrząszcze z rodziny
biegaczowatych, trzyszczowatych, a takŜe waŜki. Dojrzałe waŜki chwytają i zjadają zdobycz
w locie, larwy ich polują w wodzie na drobne bezkręgowce. DrapieŜne są równieŜ muchówki
z rodziny łowikowatych, pluskwiaki z rodziny Reduviidae oraz larwy pływaków i sieciarek, a
takŜe niektóre błonkoskrzydłe.
Wiele gatunków owadów odŜywia się martwymi szczątkami organicznymi bądź
odchodami zwierząt, pełniąc w środowisku funkcje sanitarne. Inne Ŝyją kosztem swoich
Ŝywicieli. W śród nich przewaŜają pasoŜyty zewnętrzne, Ŝywiące się krwią kręgowców.
Wiele z pasoŜytów przenosi groźne choroby (np. komar widliszek, mucha tse-tse,
wszy). Istnieją równieŜ pasoŜyty wewnętrzne, składające jaja wewnątrz organizmu Ŝywiciela.
Do nich zaliczamy szereg gatunków poŜytecznych tj. gąsieniczniki czy baryłkarze, których
larwy Ŝyją wewnątrz ciał szkodliwych gąsienic.
37
5.7. Rozwój owadów
Owady w większości są rozdzielnopłciowe, choć niektóre gatunki rozmnaŜają się
partenogenetycznie. Zapłodnienie przebiega wewnątrz ciała owadów, a u prymitywnych form
takŜe za pomocą spermatoforów. Rozwój larw moŜe być epimorficzny, bądź anamorficzny
(tylko u pierwogonków). Dorastanie form młodocianych moŜe zachodzić bez przeobraŜenia
(ametabolia)
lub
z
przeobraŜeniem
niezupełnym
(hemimetabolia)
lub
zupełnym
(holometabolia). W przypadku holometabolii pomiędzy formą larwalną, a postacią dorosłą
występuje stadium poczwarki. Larwy owadów o przeobraŜeniu zupełnym moŜna podzielić ze
względu na budowę na polipodialne (np. gąsienice), apodialne (czerwie) oraz oligopodialne
(larwy chrząszczy) (Otałęga K. i in. 1999).
Larwy wielu owadów rozwijają się w środowisku wodnym (np. waŜki, jętki,
chruściki), ich przeobraŜenie zachodzi jednak w środowisku lądowym, lub tuŜ przy
powierzchni wody.
5.8. Znaczenie owadów dla człowieka
5.8.1. Owady poŜyteczne
Człowiek
wykorzystuje
owady
do
róŜnorodnych
celów.
Niektóre
gatunki
wykorzystywane są bezpośrednio przez człowieka. Są to przede wszystkim owady słuŜące
jako pokarm oraz owady wytwarzające produkty uŜyteczne dla człowieka. Inne owady
wykorzystywane są przez człowieka w sposób pośredni.
Do nich zaliczamy przede
wszystkim owady zapylające kwiaty, ale takŜe owady rozkładające martwą materię
organiczną oraz owady pasoŜytnicze i drapieŜne redukujące liczbę szkodników.
5.8.2. Owady jadalne
Ze względu na wartości odŜywcze owady stanowią waŜny składnik kuchni przede
wszystkim krajów azjatyckich, południowoamerykańskich oraz Meksyku. Jadalne są min.
larwy tropikalnych chrząszczy, gąsienice motyli, larwy błonkówek i muchówek, a takŜe
termity, mrówki oraz poczwarki wielu gatunków owadów. Owady pojawiają się równieŜ jako
danie kuchni europejskiej. W staroŜytnym Rzymie larwy jelonków uznawane były jako
przysmak (Staněk V. J. 1990). WaŜnym źródłem białka dla amazońskich plemion są
38
osiągające wielkość parówek larwy chrząszcza Macrodontia cervicornis (Staněk V. J. 1990).
Ciało owadów moŜe zawierać od 10 do 80% białka. W Meksyku jadanych jest ponad 36
gatunków róŜnych owadów. Z jaj pluskwiaków przyrządza się danie „ahualte”, a suszone
formy dorosłe sprzedawane są jako „moschitos”. W Meksyku jako pokarm wykorzystywane
są równieŜ mrówki miodne (Myrmecocystus), których specjalnie przystosowane robotnice
magazynują w odwłokach duŜe ilości miodu.
Owady stosowane bywają równieŜ jako pokarm dla zwierząt hodowlanych. W
ekosystemie zaś pełnią bardzo waŜną rolę w łańcuchu troficznym, stanowiąc źródło
poŜywienia dla wielu zwierząt.
5.8.3 Znaczenie owadów i ich produktów w przemyśle.
Owady i ich produkty znalazły wiele zastosowań w przemyśle spoŜywczym,
chemicznym, farmaceutycznym oraz tekstylnym. Przemysł wykorzystuje min. miód pszczeli,
kit, wosk, jedwab naturalny, kantarydynę, koszenilę, galasy, szelak.
Obecnie najbardziej znanymi produktami wytwarzanymi przez owady jest miód oraz
jedwab. Dawniej spore znaczenie gospodarcze miały wydzieliny bądź cale ciała niektórych
czerwców (Coccoidea), z których produkowano szelak oraz barwnik- koszenilę.
Szelak jest rodzajem naturalnej Ŝywicy, która do czasów wynalezienia jej
syntetycznych zamienników, wykorzystywana była jako składnik min. werniksów, lakierów,
barwników, emalii, farb, atramentu, politur. Szelek powstaje jako produkt przemiany materii
zachodzący w ciele samic czerwców. Substancja chroni złoŜone na korze gałęzi drzew jaja
przed czynnikami zewnętrznymi. Szelak produkowany jest min. w Indiach, Tajlandii, na
Jawie, w Argentynie i w Kalifornii. Obecnie Ŝywica wykorzystywana jest głównie do
renowacji mebli oaz instrumentów muzycznych.
Niektóre gatunki owadów np. Dactylopius coccus oraz czerwiec polski (Margarodes
polonicus) uŜywane były do wyrobu czerwonego barwnika (koszenili). Koszenilina jest
rodzajem rozpuszczalnego w wodzie, barwnika naturalnego, który nie traci swoich
właściwości wraz z upływem czasu. Koszenila była juŜ stosowana jako barwnik przez
Azteków i Majów Ŝyjących w Ameryce Centralnej i Północnej. Przez wieki sprowadzana z
Meksyku koszenila była towarem niezwykle cennym. W miarę rozwoju handlu znaczenie
barwnika stale wzrastało. Oprócz barwienia tkanin, koszenila stosowana była w przemyśle
spoŜywczym oraz kosmetycznym.
39
Zapotrzebowanie na koszenilinę gwałtownie spadło w XIX w. wraz z wprowadzaniem
barwników syntetycznych. Obecnie niektórzy producenci ponownie wracają do naturalnych
barwników stosowanych w przemyśle spoŜywczym i tekstylnym, w tym takŜe do koszeniliny.
Koszenila jest wciąŜ szeroko stosowana w przemyśle kosmetycznym.
Jedwab jest włóknem białkowym wytwarzanym przez gąsienice jedwabnika
morwowego (Bombyx mori), w celu ochrony poczwarki. Wewnątrz kokonu zachodzi
przeobraŜenie zupełne owada. Włókna jedwabiu do produkcji materiałów tekstylnych jako
pierwsi zaczęli wykorzystywać Chińczycy 2700 lat p. n. e. Przez blisko dwa tysiące lat sekret
produkcji jedwabiu był okryty pilnie strzeŜoną tajemnicą. Chiny w owych czasach były
jedynym producentem cennego włókna, eksportując je na teren Europy i Bliskiego Wschodu
tzw. jedwabnym szlakiem. Wraz z upływem wieków produkcja jedwabiu stawała się coraz
bardziej powszechna. W XVII w. jedwab produkowany był na trenie całej Europy.
Technologia produkcji jedwabiu polega na hodowli gąsienic jedwabnika morwowego,
który karmiony jest w tym czasie liśćmi morwy białej (Morus alba). Hodowla odbywa się
wiosną i trwa dwa miesiące. W tym czasie gąsienice po przejściu czwartego linienia
zaczynają budować kokony. Gotowe oprzędy wrzucane są następnie do wrzącej wody, a
następnie odwija się z nich włókna.
Fot. 6. Jedwabnik morwowy.
(źródło: http:// www-staff.it.uts.edu.au)
Fot. 7 Tradycyjna produkcja tkanin jedwabnych w Chinach
(źródło: http://pl.wikipedia.org)
Pomimo znacznego postępu w technologii produkcji jedwab wciąŜ jest materiałem
bardzo drogim. Tkaniny wykonane z jedwabiu charakteryzują się połyskiem, są śliskie,
gładkie, cienkie i bardzo przyjemne w dotyku
Najbardziej znanymi produktami wytwarzanymi przez owady są miód oraz artykuły
pszczelarskie (kit pszczeli, wosk). Miód wytwarzany jest przez pszczoły (Apis), z nektaru
40
kwiatowego lub spadzi. Pod wpływem enzymów i kwasu mrówkowego sacharoza zawarta w
nektarze przekształca się w organizmie pszczoły w cukry proste będące składnikami miodu.
Miód jest cennym produktem spoŜywczym, który korzystnie wpływa na kondycję
fizyczną, rozwój umysłowy oraz zdrowie ludzi. Miód odznacza się równieŜ właściwościami
przeciwzapalnymi, odnawiającymi i oczyszczającymi. Produkt ten znalazł równieŜ
zastosowanie w medycynie oraz przemyśle kosmetycznym.
Hodowana od wieków przez człowieka pszczoła miodna (Apis mellifera), stanowi
waŜny element gospodarki nie tylko ze względu na produkcję miodu i wosku, ale przede
wszystkim dzięki udziale w rozmnaŜaniu roślin.
NajwaŜniejszą
funkcją
owadów,
bez
której niemoŜliwe jest rozmnaŜanie ok. 65% roślin (w tym wielu uprawnych) jest zdolność
zapylania kwiatów. Owady mają więc pośrednio, znaczy wpływ na produkcję Ŝywności na
świecie. Bez udziału tych zwierząt niemoŜliwa byłaby uprawa większości owoców i warzyw
(jabłek, owoców zbiorowych, jagód), a takŜe oleju rzepakowego i słonecznikowego oraz
gryki.
Masowe wymieranie pszczół spowodowane najprawdopodobniej nałoŜeniem się
róŜnych niekorzystnych czynników w tym głównie chemizacją rolnictwa, spowodowało
ogromne straty na całym świecie11.
Owady pełnią równieŜ funkcje sanitarne, rozkładając martwe szczątki roślin i
zwierząt, a takŜe odchody.
Niektóre pasoŜytnicze bądź drapieŜne owady redukują liczbę szkodników lasów i pól.
Do poŜytecznych drapieŜników moŜna zaliczyć następujące gatunki: liszkarz tęcznik
(Calosoma sycophanta), liszkarz mniejszy (Calosoma inquisitor), złotooki (Chrysoperla)
chrząszcze z rodzaju biegacz (Carabus) oraz biedronkowate (Coccinellidae).
Fot. 8. Liszkarz tęcznik (źródło http://www.hlasek.com)
11
Wg „Świat Nauki” nr 5 (213) kwiecień 2009
Fot. 9. Złotook pospolity (źródło: http://www.nuzban.pl)
41
Sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami są równieŜ niektóre drapieŜne
pluskwiaki np. dziubałeczek mączlikowy (Macrolophus caliginosus) oraz błonkówkidobrotnica szklarniowa (Encarsia formosa) i ośćca mączlikowa ( Eretmocerus eremicus ).
Trzy ostatnie gatunki znalazły zastosowanie w walce biologicznej ze szkodnikami roślin
szklarniowych.
PasoŜytami
szkodników
są:
błonkówki
z
rodziny
gąsienicznik
(Ichneumonidae) oraz z rodzaju baryłkarz (Apanteles), a takŜe z rodziny rączycowatych
(Tachinidae).
Człowiek wykorzystuje owady równieŜ w wielu innych dziedzinach. Wiele motyli ma
swoje zastosowanie jako elementy dekoracyjne. Oprawione w złoto egzemplarze pięknego
chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych- Entimus imperialis oraz niektórych przedstawicieli z
rodziny bogatkowatych słuŜyły jako biŜuteria (Staněk V. J. 1990).
Fot. 10. Piękny chrząszcz Entimus imperialis,
Fot. 11. Chrząszcz
Fot. 12. Bogatka - Chrysochroa corbetti
nazywany „diamentowym”
Chrysina resplendens
(źródło zdjęć: http://www.flickr.com)
Ludzie od wieków starali się poznać i sklasyfikować otaczającą ich przyrodę w tym
równieŜ owady. Chęć poznania świata owadów, a takŜe fascynacja ich pięknem była
przyczyną tworzenia wielkich kolekcji tych zwierząt. Dziś miejsce wypreparowanych okazów
coraz częściej zajmują fotografie. Jednak nawet w obecnych czasach egzemplarze niektórych
tropikalnych motyli osiągają na aukcjach cenę dziesiątków tysięcy dolarów.
W staroŜytności wiele owadów było obiektami kultu. Najbardziej znanym tego
przykładem jest skarabeusz. Chrząszcze te w staroŜytnym Egipcie związane były z kultem
boga Ptah i w hieroglifach oznaczane były znakiem „khepru”, co tłumaczone jest jako „być”,
„istnieć”. Skarabeusz był częstym motywem zamieszczanym na znajdowanych w grobowcach
egipskich amuletach (Staněk V. J. 1990).
42
5.8.4. Owady szkodliwe
Oprócz gatunków poŜytecznych istnieją liczne gatunki mające negatywny wpływ na
gospodarkę lub zdrowie człowieka. Wiele owadów niszczy zapasy Ŝywności, inne z kolei
atakują uprawy rolne bądź leśne, jeszcze inne Ŝerują na człowieku, przenosząc groźne
choroby. Dzięki ogromnym moŜliwościom rozrodczym oraz łatwemu przystosowywaniu się
do zmiennych warunków środowiskowych owady naleŜą do jednych z najgroźniejszych
szkodników.
Szereg owadów wyrządza znaczne szkody w rolnictwie. NaleŜą do nich zarówno
gatunki niszczące uprawy jak i te, które Ŝywią się zapasami Ŝywności. Szkodniki rolnicze
powodują uszkodzenia poszczególnych części roślin, zmniejszają powierzchnię asymilacyjną,
obniŜają wartość owoców i nasion. Według szacunków owadzie szkodniki corocznie niszczą
ok. 10% wszystkich plonów na świecie. Równie, a czasem znacznie bardziej szkodliwe są
choroby przenoszone przez owady. Mszyca brzoskwiniowo- ziemniaczana moŜe przenosić
ok. 50 róŜnych fitopatogenów (Otałęga K. i in. 1999).
Najbardziej znanym szkodnikiem rolnym strefy tropikalnej i subtropikalnej jest
szarańcza, której wielomilionowe populacje co roku wyrządzają znaczne szkody na całym
świecie. W Polsce największe straty powodują, niektóre gatunki pluskwiaków, chrząszczy,
motyli, błonkówek i przylŜeńców tj. mszyce (Aphidodae), czerwce (Coccodea), tarczówka
rudonoga (Pentatoma rufipes), stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata), łokaś
garbatek (Zabrus gibbus), kistnik malinowiec (Byturus tomentosus) bielinek kapustnik (Pieris
brassicae), pierścienica nadrzewka (Malacosoma neustrium), rolnica zboŜówka (Agrostis
segetum), nasionnica trześniówka (Rhagoletis cerami) i wiele innych.
PowaŜny problem dla gospodarki człowieka stanowi zabezpieczanie przechowywanej
Ŝywności przed owadami. Liczne gatunki tych zwierząt szybko przystosowały się do Ŝycia w
magazynach Ŝywności lub składach innych substancji organicznych. Składowanym ziarnem
zbóŜ Ŝywią się: mącznik młynarek (Tenrbrio molitor), wołek zboŜowy (Calandra granaria).
Owady atakują równieŜ Ŝywność przechowywaną w domach, a takŜe meble, konstrukcje
drewniane, ubrania, zbiory muzealne, obrazy. Najgroźniejszymi szkodnikami spośród nich są:
mól włosienniczek (Tineola biseliella), spuszczel domowy (Hylotrupes bajulus), kołatek
czerwotok (Anobium pertinax), przetycz wypuklak (Niptus hololeucus) oraz mrzyki
(Anthrenus).
Wiele gatunków owadów przystosowało się do Ŝycia kosztem innych organizmów, w
tym takŜe człowieka. Do najbardziej uciąŜliwych naleŜą gatunki Ŝywiące się krwią
43
kręgowców (komary, wszy, pchły, pluskwy). PasoŜyty zewnętrzne często przenoszą groźne
choroby. Komar widliszek (Anopheles maculipennis) przenosi malarię, wszy dur plamisty,
pchły zaś dŜumę. Muchówki są wektorami śpiączki, malarii, Ŝółtej febry.
5.9. Ochrona owadów
Owady stanowią 60 - 85 % zwierząt występujących w Polsce (Głowaciński Z. 2002).
Pomimo tego owady są grupą dość słabo poznaną (Gutowski M., Buchholz L. 2000). Jest to
powaŜny problem, gdyŜ szacuje się, Ŝe nawet 17 - 36 % gatunków owadów występujących w
kraju moŜe być zagroŜonych wyginięciem (Czachorowski S. 2002).
Rys. 8. Lista owadów objętych częściową i ścisłą ochroną gatunkową według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)
Bierną formą ochrony owadów jest zamieszczanie ich na listach gatunków zagroŜonych i
chronionych. Dotychczas na Polskiej Czerwonej Liście (2002), znalazło się 2173 gatunków
44
owadów z czego najliczniejszą grupę stanowiły chrząszcze i błonkoskrzydłe; odpowiednio 934 i
511. ZagroŜoną grupą są równieŜ motyle, w tym szczególnie niektóre motyle dzienne.
Według najnowszych badań spośród odnotowanych 159 gatunków motyli dziennych
w Polsce blisko połowa z nich jest w mniejszym lub większym stopniu naraŜona na
wyginięcie (Buszko J. 1997). Ścisłą ochroną gatunkową objętych jest w kraju 140 gatunków
owadów12.
WaŜną rolę w ochronie siedlisk owadów odgrywają takŜe umowy międzynarodowe:
Dyrektywa Habitatowa i Konwencja Berneńska.
Ochrona owadów powinna skupiać się przede wszystkim na kompleksowych
działaniach chroniących owady wraz z ich siedliskami. Tworzenie obszarów chronionych
odgrywa więc znaczącą role w zachowywaniu zagroŜonych gatunków owadów.
W Polsce istnieje 6 rezerwatów utworzonych specjalnie dla ochrony tych zwierząt (np.
„Rezerwat KrzyŜanowice” w gminie Pińczów).
Fot. 13. Rezerwat florystyczno- entomologiczny
„KrzyŜanowice” (autorskie)
W Polsce bezpośrednią ochroną czynną objęty został tylko jeden gatunek owada- niepylak
apollo (Parnassius apollo) (Lepidoptera, Papilionidae). Ten niegdyś dość często spotykany na
północy Polski motyl obecnie jest gatunkiem skrajnie naraŜonym na wyginięcie.
W 1991 populacja niepylaka apollo zajmowała powierzchnie 8 ha w obrębie masywu
Trzech Koron i liczyła kilkadziesiąt osobników. Dzięki podejmowanym próbom restytucji
liczebność motyla znacząco wzrosła i wynosiła w 2002 roku ponad 1000 sztuk. W 1994 roku
gatunek został reintrodukowany w rezerwacie Kruczy Kamień w Sudetach (Buszko J. 1997).
Symbolem zagroŜonych owadów w Polsce, oprócz niepylaka apollo jest równieŜ
pachnąca dębowa (Osmoderma eremita). Ten niegdyś licznie występujący gatunek, z powodu
12
Wg: Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1456.
45
usuwania starych, próchniejących drzew, które są miejscem jego rozwoju, stał się owadem
bardzo rzadkim. Wywóz z lasów powalonych drzew doprowadza do znacznego zuboŜenia
całych ekosystemów leśnych. Problem ten szczególnie silnie dotyczy bezkręgowców, w tym
takŜe owadów.
Fot. 14. Jelonek rogacz – chroniony i zagroŜony gatunek
Fot. 15. Niepylak apollo – ginący motyl Pienin
chrząszcza (autorskie).
(http://www.lepiforum.de).
Głównymi zagroŜeniami dla owadów są: źle prowadzona gospodarka leśna i rolna,
zwłaszcza intensywne uprawy roślin, stosowanie insektycydów, postępująca urbanizacja,
rozwój infrastruktury (Buszko J.; Masłowki J. 2008). Wszystkie te czynniki powodują
zanikanie siedlisk owadów oraz zmniejszenie dostępności roślin pokarmowych. W przypadku
większości gatunków owadów jedyną moŜliwością zachowania danej populacji jest ochrona
całych siedlisk.
5.10. Wpływ owadów na krajobraz
Wpływ owadów na krajobraz wydaje się być zagadnieniem marginalnym o
niewielkim rzeczywistym znaczeniu. Owady rzadko bowiem, w sposób bezpośredni
wpływają w zauwaŜalny sposób na krajobraz. Przykładem takiego oddziaływania moŜe być
zniszczenie większej liczby roślin podczas masowych pojawów niektórych szkodników. W
Polsce takim owadami są: minujący liście kasztanowców szrotówek (Cameraria ohridella)
oraz liczne gatunki brudnic (Lymantriidae), zaś w krajach o cieplejszym klimacie-szarańcza
(Locusta).
DuŜy wpływ na krajobraz mają niektóre owady społeczne. W Polsce częstym
elementem krajobrazu leśnego są mrowiska, jednak prawdziwymi architektami krajobrazu
46
wśród tych zwierząt są termity. Tworzone przez nie kilkumetrowe termitiery stanowią
nieodłączny
element
krajobrazu
gorącej
strefy
międzyzwrotnikowej
kontynentu
Afrykańskiego i Australijskiego.
Fot. 16. Termitiera w Australii (źródło: http://www.travel.neunerweb.de)
Nieodzownym elementem krajobrazu są takŜe motyle. Te efektowne owady w
znacznym stopniu poprawiają odbiór oglądanej przyrody. W skrajnych przypadkach motyle
mogą stanowić główny elementem krajobrazu. Przykładem takiego oddziaływania są
coroczne migracje monarchów (Danaus plexippus), z Ameryki Północnej do Południowej,
które podczas migracji tworzą kilkutysięczne chmary. W czasie wielotygodniowej wędrówki
owady zimują wspólnie na gałęziach drzew, tworzą wówczas jeszcze większe, pokrywające
powierzchnie kilku hektarów lasów grupy.
Fot 17., 18. Zimujące monarchy (źródło http://www.bbc.co.uk; http://www.learner.org).
Największy wpływ owadów na krajobraz zachodzi w sposób pośredni. Większość
roślin okrytonasiennych, będących głównym elementem krajobrazu jest zapylana przez
owady. Bez tych zwierząt obraz ziemi uległby całkowitej zmianie.
47
6. Owady okolic LubiąŜa
Entomofauna okolic LubiąŜa została dość dobrze poznana. Szczególnie intensywne
badania faunistyczne dotyczyły tamtejszych populacji motyli (Lepidoptera). Przeprowadzone
badania wykazały obecność wielu rzadkich gatunków motyli, w tym pięciu gatunków
chronionych (paź Ŝeglarz Iphiclides podalirius, modraszek telejus Maculinea teleius,
modraszek nausitous Maculinea nausithous, przeplatka maturna Euphydryas maturna oraz
postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina). Łącznie odnotowano występowanie 521
gatunków z 17 rodzin, w tym 52 gatunków motyli dziennych z pośród 149 występujących w
Polsce (Buszko J. 1997). Łączna liczba gatunków motyli wykazana w okolicach LubiąŜa
stanowi ponad połowę wszystkich krajowych motyli większych (Buszko J. & Nowacki J.
2000). Szczegółowe wyniki przedstawiono w załączniku „Wykaz gatunków motyli okolic
LubiąŜa”.
Wśród wykazanych motyli nocnych na uwagę zasługują: spotykany tylko na terenie
trzech województw miernikowiec Artiora evonymaria, wystepująca na nielicznych
stanowiskach w kraju brudnica Parocneria detrita, lokalna i rzadka niedźwiedziówka
Dysauxes ancilla, miernikowiec Perizoma lugdunaria oraz związany z klonem polnym
grotnik (Geometridae) Eupithecia inturbata. Unikalnym w skali kraju gatunkiem,
wykazanym z okolic LubiąŜa, są: motyle z rodziny sówkowatych (Noctuidae): Dicycla oo,
Noctua interjekta oraz Cosmia diffinis. Najrzadszym, występującym gatunkiem motyli
dziennych jest przeplatka maturna.
Fot. 17 Dicycla oo (źródło: http:
Fot. 18 Przeplatka maturna
//www.northamptonshirewildlife.co.uk).
(źródło: http://www.schmetterlings-garten.de).
Motyl ten spotykany jest jedynie na kilku izolowanych stanowiskach w północnowschodniej Polsce oraz na dolnym Śląsku. Gatunek jest zagroŜony wyginięciem ze względu
na zanik siedlisk (Buszko J. 1997).
48
7. Opis koncepcji.
Długość dydaktycznej ścieŜki entomologicznej będzie wynosić 4950 m. Obszar
opracowania zajmuje powierzchnię 851608 m². Trasa zostanie poprowadzona od zespołu
klasztornego, przez niewielki fragment lasu w kierunku południowo-wschodnim, gdzie
przecina drogę wojewódzką nr 338. Dalej ścieŜka będzie biegła wzdłuŜ dawnego wiaduktu
kolejowego, gdzie skręca na północ w kierunku „Lasku Św. Jadwigi”. Ostatni etap ścieŜki
będzie prowadził od „Lasku Św. Jadwigi” do bramy wjazdowej opactwa. ŚcieŜka ma mieć
równieŜ dwie alternatywne trasy. Pierwsza z nich będzie biegła pętlą przez fragment lasu
łęgowego (wydłuŜając trasę o 820 m), druga zaś skraca długość ścieŜki do 3115 m.
Trasa entomologicznej ścieŜki dydaktycznej będzie się wpisywać w istniejący układ
infrastruktury turystycznej. Droga będzie się łączyć z istniejącym szlakiem rowerowym oraz
częściowo pokrywać się z istniejącą ścieŜką historyczno-przyrodniczą. Trasa ścieŜki zostanie
poprowadzona w pobliŜu najcenniejszych zabytków LubiąŜa.
7.1. ZałoŜenia projektowe
Dla koncepcji „Entomologicznej ścieŜki dydaktycznej w okolicach LubiąŜa przyjęto
następujące załoŜenia:
1) Ze względu na trudności z jakimi jest związana obserwacja owadów, głównym celem
ścieŜki będzie prezentacja siedlisk ich występowania, wraz z zamieszczeniem zdjęć i
rysunków.
2) Trasa ścieŜki powinna być poprowadzona z uwzględnieniem połączeń z istniejącą
infrastrukturą turystyczną oraz załoŜeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
3) Trasa ścieŜki powinna być poprowadzona w taki sposób, aby moŜliwie najlepiej
eksponować zabytki, krajobraz i przyrodę LubiąŜa.
4) ŚcieŜka powinna przebiegać przez zróŜnicowane pod względem przyrodniczym i
kulturowym tereny, ze szczególnym uwzględnieniem biotopów o ciekawej
entomofaunie oraz zabytków.
5) ŚcieŜka powinna zawierać program edukacyjny przeznaczony dla osób z róŜnych grup
wiekowych, a przede wszystkim dzieci i młodzieŜy. Program będzie zawierał
elementy edukacyjne tj. opisy miejsc występowania owadów, ich znaczenia dla
49
człowieka, barwnych zdjęć oraz modeli w makroskali. Oprócz celów edukacyjnych
będzie równieŜ realizował cele rekreacyjne.
6) Trasa ścieŜki wraz z infrastrukturą powinny być dostosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych.
7) Mała architektura formą powinna nawiązywać do dominującej w okolicy architektury,
szczególnie jeśli trasa ścieŜki przebiega w pobliŜu obiektów zabytkowych.
8) ŚcieŜka powinna stanowić atrakcję promującą miejscowość oraz przyczyniać się do
kompleksowego zagospodarowania istniejącego potencjału turystycznego LubiąŜa, a
takŜe do rozwoju ekonomicznego miejscowości.
9) Wskazywanie owadów jako element promujący miejscowość.
10) Trasa ścieŜki powinna być właściwie oznakowana oraz wyposaŜona w infrastrukturę
ułatwiającą poznanie wybranych zagadnień entomologii.
11) Główna trasa ścieŜki będzie miała charakter sezonowy. Obiektem otwartym cały rok
będzie obiekt motylarni.
12) ŚcieŜka będzie obsługiwana przez odpowiednio przeszkoloną obsługę.
7.2. Zagospodarowanie terenu
Koncepcja entomologicznej ścieŜki dydaktycznej w okolicach LubiąŜa, zgodnie ze
wcześniejszymi
załoŜeniami
projektowymi
ma
realizować
obok
głównego
celu
dydaktycznego, takŜe funkcje rekreacyjne. ŚcieŜka powinna równieŜ przyczynić się do
rozwoju ekonomicznego LubiąŜa poprzez wpisanie się w załoŜony kierunek rozwoju jako wsi
tematycznej. ŚcieŜka dydaktyczna ma stanowić atrakcję turystyczną i być przygotowana do
obsługi zarówno gości indywidualnych jak i zorganizowanych grup.
ŚcieŜka składać się będzie z określonych działów poświęconych róŜnorodnym tematom.
Będzie moŜna tam między innymi: spacerować po ogrodach przypalacowych, zwiedzać
obiekt motylarni, poznawać róŜne gatunki roślin i owadów na nich występujących, kupować
produkty pszczelarskie, oglądać filmy edukacyjne oraz brać udział w zajęciach terenowych.
7.3. Stan istniejący
ŚcieŜka będzie się znajdować na zróŜnicowanych pod względem zagospodarowania
terenach. ŚcieŜka zostanie poprowadzona głównie istniejącymi drogami o małym znaczeniu
komunikacyjnym. Wokół przyszłej trasy znajdują się tereny uŜytkowane rolniczo (głównie
50
pastwiska, w północnej części przewaŜają pola) oraz lasy. ŚcieŜka będzie przechodzić
równieŜ przez fragment miejscowości.
Szczegółowa analiza uŜytkowania terenów znajduje się w załączniku „Analiza
istniejącego zagospodarowania terenów”. Koncepcja ścieŜki wraz z naleŜącą do niej
infrastrukturą
jest
zgodna
z
załoŜeniami
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Początkowy odcinek ścieŜki, wraz z ogrodem geometrycznym będą zajmować
rozległe pastwiska znajdujące się obok południowego skrzydła kompleksu klasztornego.
Szata roślinna tego terenu jest stosunkowo uboga. Na pastwisku przewaŜają gatunki traw oraz
pospolite byliny np. mniszek lekarski (Taraxacum officinale), jasnota purpurowa (Lamium
purpureum) oraz rośliny zielne np. tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris).
Kolejny odcinek ścieŜki będzie prowadzić przez las łęgowy, którego opis znajduje się
w tabeli nr 1 (numer inwentaryzacyjny -5). Dalej ścieŜka zostanie poprowadzona fragmentem
drogi brukowej wzdłuŜ dawnego nasypu kolejowego (W tym miejscu ścieŜka będzie się
łączyć
z
istniejącym
szlakiem
rowerowym).
Obecnie
skarpy
nasypu
porastają
róŜnogatunkowe grupy krzewów (oznaczone w tabeli numerami: 11 i 13). Dominującym
gatunkiem jest śliwa tarnina (Prunus spinosa). W miejscu rozwidlenia drogi, alternatywna
trasa ścieŜki dydaktycznej będzie biegła przez fragment łęgu wiązowego (grupy drzew nr 12 i
15). Główny szlak poprowadzony zostanie wzdłuŜ istniejącej ścieŜki, która znajduje się w
miejscu dawnych torów. Nasyp w tym miejscu porośnięty jest przez młode drzewa, głównie
robinie białe (Robinia pseudacacia), dęby szypułkowe (Quercus robur) oraz osiki (Populus
tremula) (grupy drzew nr 16 i 17).
Fot. 19 Budynek dawnej stacji kolejowej
Fot. 20 Wiadukt kolejowy na trasie ścieŜki
(autorskie).
(autorskie).
W odległości ok. 700 m od rozwidlenia projektowana ścieŜka będzie się rozwidlać w
kierunku południowym (w stronę projektowanej pasieki) oraz północnym. Obecnie w miejscu
51
projektowanej pasieki znajdują się nieuŜytki, na których zachodzi proces sukcesji. WzdłuŜ
niewielkiego rowu z wodą rosną grupy młodych olszy czarnych (Alnus glutinosa). W
miejscach wyŜej połoŜonych znajdują się krzewy tarniny (Prunus spinosa) (grupa nr 18).
Według przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego obszar ten przeznaczony jest dla
działalności usługowej, co jest zgodne z załoŜeniami koncepcji ścieŜki.
Od projektowanej pasieki entomologiczna ścieŜka dydaktyczna będzie biegła na
północ, w kierunku miejscowości. Po prawej stronie projektowanej trasy obecnie znajduje się
las o cechach grądu (grupa nr 19), po lewej zaś pastwisko. W odległości 380 m od wiaduktu
ścieŜka będzie przecinać drogę wojewódzką, a następnie skręci w kierunku północnozachodnim, w stronę „Lasku Św. Jadwigi”(grupa nr 32). Trasa ścieŜki będzie przebiegać
przez obszary uŜytkowane rolniczo oraz działki mieszkalne. Wśród roślinności najliczniej
występują tam nasadzenia drzew owocowych oraz skupiska krzewów ozdobnych, głównie
lilaka (Syringa cult.). Mijane gospodarstwa są zazwyczaj niewielkimi, złoŜonymi z domu
mieszkalnego i maksymalnie dwóch budynków gospodarczych zagrodami oraz nowo
powstałymi
domami
jednorodzinnymi.
Budynki
najczęściej
są
jednopiętrowe,
z
dwuspadowym dachem pokrytym dachówką. Większość obiektów pochodzi z lat
międzywojennych,
Największe gospodarstwo graniczy z terenami „Lasku Św. Jadwigi”. Obecnie
gospodarstwo jest mocno zaniedbane.
„Lasek Św. Jadwigi” jest stosunkowo niewielkim, bo zajmującym 5 ha powierzchni
zadrzewieniem o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych, a takŜe historycznych.
Lasek Św. Jadwigi otoczony jest przez tereny ruderalne, nieuŜytki oraz skupiska krzewów.
Tylko od strony północnej zadrzewienie graniczy z polami uprawnymi. Obszar porośnięty jest
olsem oraz grądem. Ols zajmuje obszar najniŜej połoŜony, o duŜej wilgotności. Znajdują się
tam liczne źródliska, z których pozyskiwano wodę na potrzeby Klasztoru w LubiąŜu. Oprócz
olszy czarnej, brzozy brodawkowatej (Betula pendula) występują tam takŜe: bez czarny
(Sambucus nigra), chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) oraz wierzba krucha (Salix fragilis).
Od strony południowej ols przechodzi w tereny o charakterze ruderalnym i synantropijnym.
Dominuje tu bardzo licznie występujący bez czarny, nawłoć kanadyjska oraz pokrzywa
zwyczajna. Większość pięciohektarowego obszaru pokrywa las grądowy. Drzewostan
zbudowany jest w 70% z grabu pospolitego (Carpinus betulus), w 25% z dębu szypułkowego
(Quercus robur). Pozostałe gatunki tj. wierzba krucha, wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
stanowią niespełna 5%. Warstwa podszytu jest dość nieliczna i uboga gatunkowo- oprócz
młodych siewek grabu występuje tam: leszczyna (Corylus avellana), bluszcz pospolity
52
(Hedera helix) oraz kalina koralowa (Viburnum opulus). Runo tworzą głównie gatunki roślin
zielnych: kuklik pospolity (Geum urbanum), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), zawilec
Ŝółty (Anemone ranunculoides), kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum),
podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria).
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna” będzie przechodzić przez obszar lasu,
kierując się z powrotem w stronę opactwa. Będzie to najdalej połoŜony punkt projektowanej
trasy.
Fot. 21. Budynki mieszkalne przy końcowym
Fot. 22. Budynki największego gospodarstwa
fragmencie ścieŜki (autorskie).
Rolnego (autorskie).
W dalszej części trasa ścieŜki będzie biegła niewielkimi, wiejskimi drogami,
przecinając powtórnie drogę wojewódzką. Obecnie występuje tam głównie roślinność
synantropijna lub roślinność o charakterze ozdobnym, a takŜe gatunki uprawne. ŚcieŜka
będzie przechodzić w niedalekiej odległości od kilku gospodarstw wiejskich oraz domów
jednorodzinnych. Otoczenia budynków są zagospodarowane w sposób chaotyczny.
Większość gospodarstw została wybudowana w latach międzywojennych. Budynki mają
zwykle dwuspadowe dachy, czasem z naczółkami.
Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna będzie się poprowadzona trasą o formie pętli.
Koniec ścieŜki znajdować się będzie przy głównym wejściu do opactwa. Obecnie przed
budynkami kompleksu klasztornego znajdują się aleje starych drzew (głównie lip,
kasztanowców i platanów), będące pozostałością dawnych załoŜeń ogrodowych (grupa nr 1).
Drzewa
są
w
dobrym
stanie
zdrowotnym.
Niektóre
aleje
wymagają
nasadzeń
uzupełniających.
Część graficzna ogólnej inwentaryzacji dendrologicznej zamieszczona została w
załączniku „Analiza dendrologiczna”. Opis inwentaryzacji zawiera tabela:
53
Tab. 2. Opis ogólnej inwentaryzacji dendrologicznej Entomologicznej ścieŜki przyrodniczej w okolicach
LubiąŜa (autorskie).
L. p.
1
Skład gatunkowy
Grupa drzew znajdująca się przed zachodnią fasadą
opactwa. Skład gatunkowy grupy: kasztanowiec biały
(Aesculus hippocastanum) 70%; platan klonolistny
(Platanus × hispanica) 8%; lipa drobnolistna (Tilia
cordata) 20%; daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii )
2%
2
Grupa drzew i krzewów o składzie: dąb szypułkowy
(Quercus robur) 40%; klon zwyczajny (Acer platanoides)
30%; głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) 15%; bez
czarny (Sambucus nigra) 4%, kasztanowiec biały (Aesculus
hippocastanum) 5%; malina właściwa (Rubus idaeus) 5%,
sosna wejmutka (Pinus strobus) 1%
3
Grupa drzew z gatunku: kasztanowiec biały (Aesculus
hippocastanum)
4
Grupa drzew i krzewów o składzie: robinia biała (Robinia
pseudacacia) 60%; wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 20%;
grab pospolity (Carpinus betulus) 20%
5
Grupa drzew i krzewów o składzie gatunkowym: wierzba
krucha (Salix fragilis) 5%; wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
20%; dąb szypułkowy (Quercus robur) 25%; klon polny
(Acer campestre) 10%; olsza czarna (Alnus glutinosa) 5%;
lipa drobnolistna (Tilia cordata) 5%; dereń świdwa (Cornus
sanguinea) 2%, klon zwyczajny (Acer platanoides) 5%;
grab zwyczajny (Carpinus betulus) 5%; klon jawor (Acer
pseudoplatanus) 5%; topola osika (Populus tremula) 3%
Skład gatunkowy runa: kosaciec Ŝółty (Iris pseudacorus);
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica); ziarnopłon wiosenny
(Ficaria verna); zawilec gajowy (Anemone nemorosa);
jasnota purpurowa (Lamium purpureum); czosnaczek
pospolity (Alliaria petiolata)
Drzewa znajdują się w otoczeniu
dawnej fosy. Wśród drzewostanu
występują okazy dębów
szypułkowych o obwodach ponad
400cm. Las ma cechy zbiorowiska
łęgu wiązowego.
Najcenniejsze
okazy naleŜy
objąć ochroną
prawną.
6
Grupa drzew o składzie gatunkowym: topola czarna
(Populus nigra)
Szpaler drzew o składzie gatunkowym: topola czarna
(Populus nigra)
Szpaler drzew o składzie gatunkowym: lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
Fragment lasu o składzie gatunkowym: dąb szypułkowy
(Quercus robur) 35%; wiąz zwyczajny (Ulmus laevis) 20%;
grab zwyczajny (Carpinus betulus) 10%; buk zwyczajny
(Fagus sylvatica) 5%; lipa drobnolistna (Tilia cordata) 5%;
malina właściwa (Rubus idaeus) 5%; bez czarny (Sambucus
nigra) 2%; jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 5%; chmiel
zwyczajny (Humulus lupulus) 5%; głóg dwuszyjkowy
(Crataegus laevigata) 2%; jeŜyna (Rubus sp.) 5%.
Skład gatunkowy runa: pokrzywa zwyczajna (Urtica
dioica); ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna); zawilec
gajowy (Anemone nemorosa); jasnota purpurowa (Lamium
purpureum).
Średnice pni: 30- 50cm
-
Średnice pni: 35- 50cm
-
Średnice pni: 40- 50cm
-
7
8
9
opis
Drzewa znajdujące się przed
fasadą pałacu opatów nasadzone
zostały głównie wzdłuŜ ciągów
komunikacyjnych w formie
szpalerów i alei. Soliterem jest
okaz platanu. Średnica pni drzew
wynosi: od 50 (daglezja) do 150
cm (platan). Drzewa przewaŜnie
w dobrej kondycji zdrowotnej.
Grupa młodych drzew i krzewów
o średnicach pni od 5 do 30 cm.
uwagi
-
-
Drzewa o średnicy pni: 45÷55cm. Na liściach widoczne ślady
Ŝerowania szrotówka
kasztanowcowiaczka.
Robinie o średnicach pni
35÷45cm, pozostałe gatunki do
20cm.
Łęg wiązowy o bogatej strukturze gatunkowej.
54
10
Grupa drzew o składzie gatunkowym: dąb szypułkowy
(Quercus robur) 80%; wierzba krucha (Salix fragilis) 10%
wierzba biała (Salix alba) 10%.
11
Grupa krzewów i młodych drzew o składzie gatunkowym:
śliwa tarnina (Prunus spinosa) 80%, klon zwyczajny (Acer
platanoides) 5%, klon polny (Acer campestre) 5%, wiąz
zwyczajny (Carpinus betulus) 5%, chmiel zwyczajny
(Humulus lupulus) 5%
12
Fragment lasu o składzie gatunkowym: dąb szypułkowy
(Quercus robur) 50%; wiąz zwyczajny (Carpinus betulus)
20%; grab zwyczajny (Carpinus betulus) 10%; lipa
drobnolistna (Tilia cordata) 5%; klon zwyczajny (Acer
platanoides) 5%, klon polny (Acer campestre) 5%; klon
jawor (Acer pseudoplatanus), jabłoń dzika (Malus
sylvestris) - 5%
Grupa krzewów i młodych drzew o składzie gatunkowym:
śliwa tarnina (Prunus spinosa) 65%, wierzba iwa (Salix
caprea) 5%, głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) 5%,
jabłoń dzika (Malus sylvestris) 10%, dąb szypułkowy
(Quercus robur) 5%, bez czarny (Sambucus nigra) 5%,
czereśnia ptasia (Prunus avium) 5%
Las łęgowy uŜytkowany
gospodarczo.
-
Grupa młodych drzew i krzewów
o średnicach pni od 5 do 25cm
rosnąca na dawnym nasypie
kolejowym.
-
14
Grupa krzewów i młodych drzew o składzie gatunkowym:
śliwa tarnina (Prunus spinosa) 35%, wierzba krucha (Salix
fragilis) 5%, wierzba biała (Salix alba) 5%, dąb szypułkowy
(Quercus robur) 50%, topola osika (Populus tremula) 5%.
Grupa młodych drzew i krzewów
o średnicach pni od 5 do 30cm
rosnąca na dawnym nasypie
kolejowym.
-
15
Las łęgowy o składzie gatunkowym: dąb szypułkowy
(Quercus robur) 69%, wierzba krucha (Salix fragilis) 5%,
topola osika (Populus tremula) 5%, grab zwyczajny
(Carpinus betulus) 10%, lipa drobnolistna (Tilia cordata)
5%, klon polny (Acer campestre) 10%, dereń świdwa
(Cornus sanguinea) 1%.
Skład gatunkowy runa: jasnota purpurowa (Lamium
purpureum); czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata),
bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea), pokrzywa
zwyczajna (Urtica dioica); ziarnopłon wiosenny (Ficaria
verna), przytulia czepna (Galium aparine), rdestowiec
ostrokończysty (Reynoutria japonica), fiołek leśny (Viola
reichenbachiana), glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium
majus), turzyca leśna (Carex sylvatica), podagrycznik
pospolity (Aegopodium podagraria).
Las łęgowy o bogatej strukturze
gatunkowej.
-
16
Grupa krzewów i młodych drzew o składzie gatunkowym:
robinia biała (Robinia pseudacacia) 15%, śliwa tarnina
(Prunus spinosa) 15%, dąb szypułkowy (Qercus robur)
15%, topola osika (Populus tremula) 15%, klon polny
(Acer campestre) 15%, brzoza brodawkowata (Betula
pendula) 12%, róŜa dzika (Rosa canina) 6%, czereśnia
ptasia (Prunus avium) 5%, lipa drobnolistna (Tilia cordata)
2%.
Grupa krzewów i drzew o składzie gatunkowym: robinia
biała (Robinia pseudacacia) 25%, śliwa tarnina (Prunus
spinosa) 10%, dąb szypułkowy (Qercus robur) 20%, topola
osika (Populus tremula) 20%, klon polny (Acer campestre)
15%, brzoza brodawkowata (Betula pendula) 5%, bez
czarny (Sambucus nigra) 5%.
Grupa drzew i krzewów rosnąca
na dawnym nasypie kolejowym.
Średnice pni od 5 do 30cm.
-
Grupa drzew i krzewów rosnąca
na dawny nasypie kolejowym.
Średnice pni od 5 do 35cm.
-
13
17
Soliterowe drzewa o średnicach
pni od 30 do 50cm. Wierzby
często z wypróchnieniami szyi
korzeniowej.
Grupa młodych drzew i krzewów
o średnicach pni od 5 do 20cm
rosnąca na dawnym nasypie
kolejowym.
-
-
55
18
Grupa krzewów i młodych drzew o składzie: olsza czarna
Nalot młodych krzewów i drzew
(Alnus glutinosa) 60%, śliwa tarnina (Prunus spinosa) 15%, rosnących na nieuŜytkach.
jabłoń dzika (Malus sylvestris) 10%, robinia biała (Robinia
pseudacacia) 5%.
-
19
Fragment lasu liściastego o składzie gatunkowym: dąb
Las grądowy leŜący poza
szypułkowy (Quercus robur) 35%, jesion wyniosły
zasięgiem zalewów
(Fraxinus excelsior) 15%, śliwa tarnina (Prunus spinosa)
periodycznych.
10%, bez czarny (Sambucus nigra) 5%, jabłoń dzika (Malus
sylvestris) 5%, dereń świdwa (Cornus sanguinea) 5%, grab
zwyczajny (Carpinus betulus) 5%
-
20
Grupa drzew i krzewów o składzie gatunkowym: dąb
szypułkowy (Quercus robur) 35%, sosna pospolita (Pinus
sylvestris) (młode) 35%, topola osika (Populus tremula)
10%, czeremcha zwyczajna (Prunus padus) 5%.
Runo skład: jasnota purpurowa (Lamium purpureum),
śniedek baldaszkowaty (Ornithogalum umbellatum),
glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus),
Fragment zadrzewienia wraz z
młodymi nasadzeniami sosny
pospolitej.
-
21
Grupa drzew i krzewów o składzie gatunkowym: dąb
szypułkowy (Quercus robur) 30%, jabłoń domowa (Malus
domestica) 20%, topola osika (Populus tremula) 10%,
czeremcha zwyczajna (Prunus padus) 5%, robinia biała
(Robinia pseudacacia) 15%,
lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Zadrzewienia wraz z fragmentem
zaniedbanego sadu.
-
Grupa krzewów i młodych drzew o składzie: lilak pospolity
(Syringa vulgaris cult.) 60%, lipa drobnolistna (Tilia
cordata) 18%, siewki klonu zwyczajnego (Acer
platanoides) i kasztanowca białego (Aesculus
hippocastanum)- 2%.
Grupa młodych drzew z gatunku: świerk pospolity (Picea
abies) 70%, sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 10%, jabłoń
domowa (Malus domestica) 20%
Grupa krzewów i drzew ma
postać szpaleru biegnącego
wzdłuŜ drogi gruntowej.
22
23
24
25
26
27
28
29
Obwód pnia 87cm, drzewo
zdrowe.
Grupa drzew o składzie gatunkowym: robinia biała (Robinia Młode drzewa o średnicach pni od pseudacacia) 95%, grusza dzika (Pyrus pyraster) 5%
10 do 20cm. Grusza o średnicy
pnia 30cm.
Grupa drzew o składzie gatunkowym: lipa drobnolistna
W skład grupy wchodzi
(Tilia cordata) 20%, wiśnia piłkowana (Cerasus serrulata) drzewostan starego sadu oraz
35%, wierzba biała (Salix alba) 25%.
rosnące obok młode drzewa.
Grupa młodych drzew z gatunku: brzoza brodawkowata
(Betula pendula)
Grupa drzew i krzewów z gatunków: robinia biała (Robinia
pseudacacia) 45%, śliwa tarnina (Prunus spinosa) 55%.
Grupa drzew z gatunków: wiśnia piłkowana (Cerasus
serrulata) 35%, czereśnia ptasia (Prunus avium) 30%,
jabłoń domowa (Malus domestica) 35%
30
Grupa drzew z gatunków: lipa drobnolistna (Tilia cordata)4 szt., grusza dzika (Pyrus pyraster) - 1 szt.
31
Grupa drzew z gatunków: grusza dzika (Pyrus pyraster) - 1
szt., jabłoń domowa (Malus domestica) -1szt.
-
Młode nasadzenia drzew iglastych (średnice pni od 2 do 5cm)
posadzone w miejscu dawnego
sadu, o czym świadczą pozostałe
drzewa owocowe.
Młode drzewa o średnicach pni od 10 do 20cm.
Średnice pni od 5 do 20cm.
Drzewa wchodzą w skład
nieuŜytkowanego sadu.
-
Obwody pni lip: 81cm, 78cm,
71cm, 85cm; obwód gruszy:
69cm.
Obwody pni: 65cm i 70cm.
-
-
56
32
Niewielki fragment lasu grądowego o składzie
gatunkowym: grab zwyczajny (Carpinus betulus) 55%, dąb
szypułkowy (Quercus robur) 25%, olsza czarna (Alnus
glutinosa) 15%, wierzba krucha (Salix fragilis), wiąz
szypułkowy (Ulmus laevis), brzoza brodawkowata (Betula
pendula), leszczyna pospolita(Corylus avellana), bluszcz
pospolity (Hedera helix), kalina koralowa (Viburnum
opulus) - 5%
Runo: kuklik pospolity (Geum urbanum), zawilec gajowy
(Anemone nemorosa), zawilec Ŝółty (Anemone
ranunculoides), kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum
multiflorum)
Grupa krzewów z gatunków: głóg pośredni (Crataegus ×
media) 65%, róŜa dzika (Rosa canina)15%, grusza dzika
(Pyrus pyraster) 20%
Niewielki fragment grądu o
powierzchni ok. 5ha potocznie
nazywany "Laskiem św. Jadwigi"
W obniŜeniu terenu
zlokalizowane są źródliska, które
porośnięte są olsem.
-
Zadrzewienie śródpolne
zlokalizowane wzdłuŜ drogi
gruntowej.
-
34
Grupa krzewów i bylin: bez czarny (Sambucus nigra) 70%,
głóg pośredni (Crataegus × media) 15%, róŜa dzika (Rosa
canina)15%, nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis)
Grupa krzewów rosnących na
terenach ruderalnych.
-
35
Grupa krzewów i bylin: bez czarny (Sambucus nigra) 60%,
olsza czarna (Alnus glutinosa) 15%, wierzba krucha (Salix
fragilis) 10%, róŜa dzika (Rosa canina) 5%, chmiel
zwyczajny (Humulus lupulus) 5%, nawłoć kanadyjska
(Solidago canadensis)
Grupa krzewów i drzew rosnąca
na terenach ruderalnych.
-
36
Grupa drzew z gatunku: wierzba biała (Salix alba)
33
37
38
39
40
41
Drzewa o koronach odroślowych.
Średnice pni od 20 do 40cm.
Grupa drzew z gatunków: olsza czarna (Alnus glutinosa)
Grupa drzew o średnicach pni od
60%, wierzba krucha (Salix fragilis) 20%, wierzba biała
10 do 40cm. Drzewa
(Salix alba)15%,
zlokalizowane są w niewielkim
obniŜeniu terenu.
Grupa krzewów z gatunków: śliwa tarnian (Prunus spinosa) Pas krzewów o szerokości 2- 4m.
90% jeŜyna (Rubus sp.) 10%
Aleja zbudowana z lipy drobnolistnej (Tilia cordata)
Średnice pni od 30 do 50cm.
Redukcja korony pierwotnej ok.
30%.
klon zwyczajny (Acer platanoides)
Obwód pnia 108cm. Drzewo
zdrowe.
Skład gatunkowy: jabłoń domowa (Malus domestica) 40%, Sad uŜytkowany gospodarczo.
wiśnia piłkowana (Cerasus serrulata) 35%, czereśnia ptasia
(Prunus avium) 25%.
42
klon zwyczajny (Acer platanoides)
43
klon zwyczajny (Acer platanoides)
44
kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum)
45
wierzba krucha (Salix fragilis)
Obwód pnia 110cm, drzewo
zdrowe.
Obwód pnia 98cm. Drzewo
zdrowe.
Obwód pnia 121cm, drzewo
zdrowe.
Obwód pnia 151cm.
-
-
-
-
7.4. Szczegółowy opis koncepcji
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” – odcinek nr 1. (Centrum
edukacyjne, owady tropikalne) (patrz: plansza nr 7, Schemat funkcjonalno - przestrzenny).
Długość odcinka – 230 m.
57
Początek
zlokalizowany
„Entomologicznej
ścieŜki
dydaktycznej
okolic
LubiąŜa”
zostanie
w zachodniej części pocysterskiego zespołu klasztornego, przy głównym
wejściu od klasztoru. Lokalizacja ścieŜki w bliskim sąsiedztwie głównej atrakcji LubiąŜa
zagwarantuje wzrost ruchu turystycznego na trasie, zaś w dalszej perspektywie pozwoli na
wykorzystanie potencjału całego kompleksu klasztornego.
Budynki opactwa mogą być przekształcone w hotel oraz centrum edukacyjne lub
konferencyjne. W budynku dawnych oficyn zlokalizowane zostanie muzeum przyrodnicze
(stacja nr 1).
W sąsiedztwie klasztoru, w odległości 200 m od początku ścieŜki, powstanie ogród
geometryczny, o cechach załoŜenia barokowego. Ogród będzie zajmować powierzchnię
13800 m² (stacja nr 1A). Koncepcja ogrodu geometrycznego będzie nawiązywać do
architektury całego kompleksu, nie będzie jednak próbą wiernej rekonstrukcji dawnych,
barokowych załoŜeń. Centralną część ogrodu ma stanowić obiekt motylarni (stacja nr 1B).
Przeszklone ściany budowli tworzą kształt piramidy. Wewnątrz motylarni prezentowane będą
tropikalne gatunki motyli (np. z rodzaju Morpho, Papilio) (Fot 21, 22). W części podziemnej
obiektu mają się znajdować terraria z innymi przedstawicielami świata owadów (np. mrówki,
chrząszcze, modliszki). Budynek wyposaŜony zostanie równieŜ w pomieszczenia sanitarne.
Inspiracją kształtu budowli jest podobny obiekt znajdujący się przed muzeum Luwr w ParyŜu
oraz architektura staroŜytnego Egiptu, w której owady były przedmiotem kultu.
Fot. 23. Parthenos sylvia lilacinus- gatunek motyla często
Fot. 24. Morpho peleides- efektowny gatunek motyla
eksponowany w motylarniach (autorskie)
sprowadzany do motylarnii (autorskie).
Całość
kompozycji
ogrodu
ma
postać
poprzecinanych
układem
ścieŜek,
geometrycznych kompartymentów, które wpisują się w ramy tzw. stylu architektonicznego
(Pokorski J., Siwiec A. 1998). Na głównej osi załoŜenia będą się znajdować oprócz
wspomnianego obiektu motylarni, takŜe niewielka szklarnia. Rabaty zostaną obsadzone
58
gatunkami roślin, na które chętnie siadają owady (np. z rodzajów: Thymus, Sedum,
Rudbeckia, Salvia, Lythrum, Lavandula ). W licznych miejscach ustawione zostaną tablice
informacyjne, ławki oraz kosze na śmieci. Forma elementów małej architektury ma
nawiązywać do tematyki ścieŜki.
Rys. 9. Koncepcja ogrodu geometrycznego (autorskie).
Pierwsza część „Entomologicznej ścieŜki dydaktycznej w okolicach LubiąŜa” ma
pełnić przede wszystkim funkcje usługowe oraz rekreacyjne. WaŜna będzie tam takŜe rola
edukacyjna. Głównymi zagadnieniami podejmowanymi w tym fragmencie ścieŜki będą:
systematyka, pochodzenie, anatomia, morfologia i fizjologia owadów.
Część edukacyjna zostanie zlokalizowana, podobnie jak muzeum, w dawnej oficynie.
Budynek znajduje się przed południowym skrzydłem opactwa. Celom dydaktycznym mają
słuŜyć takŜe tablice informacyjne rozmieszczone w granicach ogrodu.
59
Sposób przedstawienia informacji powinien mieć atrakcyjną formę np. umieszczenie
w dziale systematyki i ewolucji owadów naturalnej wielkości modeli kopalnych waŜek,
prezentacja inkluzji w bursztynach oraz skamielin. Pomocne w edukacji będą równieŜ
moŜliwości jakie daje nowoczesna technika (wizualizacje, interaktywne uczestnictwo).
W dziale systematyki zostanie przedstawione miejsce jakie owady zajmują we
współczesnej taksonomii, wraz z opisem poszczególnych rzędów i prezentacją ich
przedstawicieli w gablotach.
W części poświęconej budowie ciała owadów opisane zostaną główne cechy
odróŜniające owady od innych gromad zwierząt, zaprezentowane tam równieŜ będą
charakterystyczne elementy ciała owadów, opisy układów wewnętrznych oraz zachodzące w
nich czynności Ŝyciowe (oddychanie, odŜywianie, wydalanie, rozmnaŜanie) ze szczególnym
wyróŜnieniem cyklów rozwojowych oraz budowy larw.
Rys. 10. Wizualizacja ogrodu geometrycznego (autorskie).
Informacje na temat budowy ciała i czynności Ŝyciowych owadów równieŜ będą
przedstawione w sposób atrakcyjny dla zwiedzających (np. prezentacja modeli ciała owadów
w odpowiednio duŜym powiększeniu). Przekazywane informacje mają mieć formę duŜych,
barwnych plakatów lub pokazów multimedialnych (odtwarzanie dźwięków wytwarzanych
przez owady, prezentację filmów). Parking dla turystów odwiedzających ścieŜkę będzie
60
zlokalizowany w miejscu obecnych miejsc postojowych, które znajdują się przed zespołem
klasztornym.
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” – odcinek nr 2. (Owady leśne)
Początek odcinka będzie się znajdować na 230 m, koniec zaś na 450 m.
W drugim odcinku ścieŜki zlokalizowana będzie drewniana kładka, która połoŜona
zostanie nad fragmentem porośniętych lasem starorzeczy (stacja nr 2). Pomost będzie
przebiegać równieŜ nad drogą wojewódzką nr. 338, umoŜliwiając bezkolizyjne przejście na
drugą stronę ulicy. Na trasie kładki będą się znajdować dwa punkty obserwacji owadów (na
80 i 140 m). Łączna długość pomostu będzie wynosić 220 m. Budowla przystosowana
zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rys. 11. Wizualizacja pomostu (autorskie).
PołoŜona cztery metry nad ziemią kładka ma umoŜliwiać obserwacje owadów
Ŝyjących w koronach drzew (np. liszkarze). Przed wejściem na pomost, jak równieŜ na
samym obiekcie wstawione zostaną tablice informacyjne, opisujące owady związane ze
środowiskiem leśnym. Podkreślona zostanie rola owadów jako elementów łańcuchów
troficznych oraz ich związki z innymi organizmami Ŝyjącymi w lasach.
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” – odcinek nr 3 (Owady o
znaczeniu gospodarczym).
Początek odcinka będzie się znajdować na 450 m ścieŜki, koniec zaś na 920 m. Łączna
długość trzeciego odcinka entomologicznej ścieŜki dydaktycznej będzie wynosić 470 m.
61
Opisywany odcinek ścieŜki będzie poświęcony roli owadów w gospodarce człowieka
ze szczególnym uwzględnieniem owadów zapylających rośliny ozdobne i uprawne, a takŜe
produktom tych zwierząt i ich zastosowaniu w przemyśle spoŜywczym, farmaceutycznym i
kosmetycznym. Trasa ścieŜki będzie przebiegać we wschodnim kierunku, gdzie częściowo
ma się pokrywać z istniejącą drogą brukową. Droga zostanie obsadzona aleją lip. W tej części
ścieŜki będą się znajdować: punkty sprzedaŜy produktów pszczelarskich (wyposaŜone w
pomieszczenia sanitarne), modele uli z róŜnych okresów historycznych, prezentacje wyrobów
pszczelarskich, jedwabiu oraz liczne przykłady wykorzystywania owadów przez człowieka, w
tym równieŜ nietypowe zastosowania tych zwierząt np. w jubilerstwie lub dla celów
kulinarnych (stacja nr 3).
Za obiektem usługowym zlokalizowany zostanie niewielki plac słuŜący jako miejsce
odpoczynku i edukacji. Na placu zostaną umieszczone tablice informacyjne prezentujące rolę
owadów w ekosystemie i gospodarce. Plac połoŜony będzie w odległości 620 m od początku
ścieŜki.
W dalszej części skraje entomologicznej ścieŜki dydaktycznej obsadzone zostaną
pasami bylin i krzewów wabiących owady (np. macierzanka piaskowa, lilak pospolity, kalina
koralowa, lawenda wąskolistna). Brzegi nasypu będą obsiane mieszanką traw i roślin
motylkowych. W miejscu rozszerzenia nasypu umiejscowiona zostanie figura pszczoły
miodnej, która będzie symbolizować ogromne znaczenie tych zwierząt w Ŝyciu człowieka
(stacja nr 3A).
Fot. 25. Model pszczoły znajdujący się w ogrodzie botanicznym
w Wielkiej Brytanii (źródło: http://farm1.static.flickr.com).
Podobne rzeźby owadów znajdują się w ogrodzie botanicznym ‘Eden Project’ w
hrabstwie Konrwalia (Wielka Brytania) (Fot. 25.).
62
„Entomologiczna ścieŜka
dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” – fragment nr 4 (Owady
wodne).
Po lewej stronie nasypu kolejowego będzie się znajdować, biegnący nad niewielkim
zbiornikiem wodnym pomost (stacja nr 4). Początek pomostu zlokalizowany zostanie na 620
m ścieŜki. Obiekt będzie umoŜliwiał obserwacje owadów, które przystosowały się do Ŝycia w
wodzie. Na pomoście umieszczona zostanie tablica informacyjna wraz opisem występujących
tam gatunków owadów wodnych. Długość pomostu będzie wynosić 50 m.
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” – odcinek nr 5 (Owady nocne)
Przebiegająca wzdłuŜ dawnego nasypu kolejowego ścieŜka dydaktyczna będzie się
rozwidlać w dwóch kierunkach. Punkt rozwidlenia ścieŜki zlokalizowany zostanie w
odległości 50 m od rzeźby owada. Główna trasa (zaznaczona na schemacie kolorem
czerwonym) będzie biegła dalej wzdłuŜ nasypu.
Piąty odcinek ścieŜki zostanie poświęcony owadom aktywnym nocą. ObrzeŜa ścieŜki
zostaną obsadzone bylinami i kwiatami o intensywnym zapachu. W części tej, na 1220 m
ścieŜki zlokalizowany zostanie punkt widokowy (stacja 5), w którym oprócz ławek i tablic
informacyjnych umiejscowiona będzie równieŜ pułapka świetlna i pokarmowa wabiąca
owady aktywne nocą . Długość odcinka będzie wynosić 700 m.
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” – odcinek nr 6 (Szkodniki
leśne). Początek odcinka będzie zlokalizowany na 920 m entomologicznej ścieŜki
dydaktycznej. Odcinek nr 6 stanowić będzie jedną z wariantowych tras ścieŜki.
Alternatywna droga, zaznaczona zielonym kolorem (patrz: Schemat funkcjonalno –
przestrzenny) poprowadzona zostanie przez fragment znajdującego się po prawej stronie lasu
łęgowego. Odcinek przez początkowe 100 m będzie przebiegał wzdłuŜ istniejącej drogi
leśnej, która skręca z nasypu w kierunku południowo – wschodnim. Dalszy fragment ścieŜki
będzie przechodzić przez obszar lasu. Długość odcinka ma wynosić ok. 1060 m. Na 140 i 500
metrze odcinka znajdować się będą: ekspozycja fragmentów pni drzew ze śladami Ŝerowania
róŜnych owadów wraz z opisem oraz punkty biwakowe.
Fragment ścieŜki dydaktycznej, oznaczony numerem szóstym poświęcony będzie
szkodnikom leśnym, sposobami walki biologicznej, a takŜe konieczności pozostawiania
martwych pni drzew w celach zwiększania bioróŜnorodności.
63
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” – odcinek nr 7 (Pasieka i
owady zapylające rośliny)
Fragment ścieŜki oznaczony numerem siódmym będzie się łączyć z obiektem pasieki
(budynek pasieki zostanie wyposaŜony w pomieszczenia sanitarne). Tematyka poruszana w
opisywanym fragmencie ścieŜki będzie kontynuacją zagadnień omawianych w odcinku
trzecim (rola zapylaczy).
Przed wejściem na teren pasieki ustawione zostaną tablice informacyjne o
ewentualnych
zagroŜeniach
spowodowanych
uŜądleniami
pszczół.
Ze
względów
bezpieczeństwa zostanie wytyczona równieŜ alternatywna droga omijająca pasiekę. W
pobliŜu pasieki znajdować się będzie punkt widokowy. Otaczające pasiekę pola uprawne będą
w dalszym ciągu uŜytkowane rolniczo (co jest zgodne z załoŜeniami zawartymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Uprawiane na nich będą rośliny
miododajne np. lucerna, rzepak, gryka. Miedza pól granicząca z nasypem kolejowym zostanie
obsadzona drzewami owocowymi.
Rys. 12. Wizualizacja punktu widokowego (autorskie).
Dalsza część ścieŜki będzie poprowadzona wzdłuŜ istniejącej drogi wiejskiej,
biegnącej ku miejscowości. Zlokalizowany zostanie tam punkt widokowy, którego
wizualizację przedstawiono na rysunku nr 12. W pobliŜu punktu widokowego umieszczone
zostaną betonowe odlewy owadów, które mają stanowić atrakcje dla dzieci (patrz plansza nr
64
12). Modele będą jednym z integralnych, charakterystycznych elementów ścieŜki. ObrzeŜa
ścieŜki zostaną obsadzone bylinami szczególnie chętnie odwiedzanymi przez owady.
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” – część nr 8 (Szkodniki rolne)
Biegnący przez północno-wschodnią część miejscowości fragment entomologicznej
ścieŜki dydaktycznej poświęcony będzie głównie szkodnikom rolnym oraz ochronie
biologicznej roślin. Początek części nr 8 entomologicznej ścieŜki dydaktycznej ma się
znajdować przy drodze wojewódzkiej nr 338, która w tym miejscu powtórnie będzie
przecinać trasę ścieŜki. Opisywany fragment będzie się kończył się przy „Lasku Św. Jadwigi.
Początkowy odcinek zostanie obsadzony od zachodniej strony szpalerem drzew
owocowych. Dodatkowo po obu stronach ścieŜki znajdować się będą regularne grupy
krzewów złoŜonych z lilaka (Syringa cult.) oraz budlei Dawida (Buddleja davidii) w róŜnych
odmianach. Pas krzewów zostanie wzbogacony pojedynczymi krzewami kaliny koralowej
(Viburnum opulus). Infrastruktura fragmentu ścieŜki składać będzie się z tablicy
informacyjnej, znajdującej się przy początku opisywanego fragmentu ścieŜki, dalej
zlokalizowany zostanie punk widokowy z panoramą na budynki klasztoru. Obok ławek
umieszczone zostaną takŜe tablice informacyjne poświęcone owadom związanym z
rolnictwem oraz powiększone modele owadów (np. biedronka i stonka ziemniaczana).
Rys. 13. Wizualizacje modeli owadów (autorskie).
W niewielkiej odległości od punktu widokowego będzie zlokalizowane miejsce do
biwakowania. Biwak otoczony będzie sadem, który w obecnej chwili jest mocno zaniedbany.
Oprócz stołów i ławek znajdować się tam będą równieŜ tablice informacyjne o szkodnikach
drzew i krzewów owocowych oraz modele owadów.
65
W miejscu największego, popadającego w ruinę gospodarstwa, powstanie centrum
badań owadów i ich znaczenia dla środowiska i gospodarki. W sąsiedztwie budynków
zlokalizowane zostaną geometryczne parcele przeznaczone na poletka doświadczalne.
Obiekty będą dostępne dla zwiedzających. Główna trasa ścieŜki entomologicznej zostanie
obsadzona szpalerem drzew owocowych.
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” – część nr 9 (Ochrona owadów)
Część ścieŜki przebiegająca przez obszar „Lasku Św. Jadwigi” poświęcona zostanie
ochronie owadów. Będą się tam znajdować dwa punkty z tablicami informacyjnymi o
zagroŜonych gatunkach owadów. Obok ścieŜki zlokalizowane zostaną woliery słuŜące
hodowli zagroŜonych gatunków owadów. Od strony zachodniej „Lasku Św. Jadwigi” zostanie
zlokalizowany punkt widokowy.
Rys. 14. Tablica informacyjna-wizualizacja (autorskie).
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” – część nr 10
Oznaczony numerem dziesiątym fragment entomologicznej ścieŜki dydaktycznej
zostanie poświęcony zarówno negatywnym, jak i pozytywnym związkom owadów z
człowiekiem. Będą się tam znajdować tablice informacyjne poświęcone temu tematowi.
Początkowy fragment dziesiątej części ścieŜki obsadzony zostanie krzewami z rodzaju Ribes,
dalej zlokalizowana będzie aleja jarząba pospolitego. W samej miejscowości obok krzewów
wprowadzona zostanie takŜe morwa biała.
66
Istotnym elementem tej części ścieŜki będzie zlokalizowany w centrum wsi plac
zabaw. Oprócz urządzeń słuŜących zabawie będą się znajdować tam informacje o owadach
przedstawione w formie atrakcyjnej dla dzieci (np. barwne plansze).
Podsumowanie
Znaczenie owadów zarówno w środowisku jaki i gospodarce człowieka jest ogromne.
Bez znajomości podstawowych informacji na temat tych zwierząt, niemoŜliwe staje się
zrozumienie głównych zasad rządzących światem przyrody, a co za tym idzie skutecznej jej
ochrony. Szacunek dla wszelkich istot Ŝywych oraz dla środowiska naturalnego powinien być
wartością propagowaną wśród społeczeństwa juŜ od najmłodszych lat. Szczególnie pomocne
przy tego typu edukacji ekologicznej są zajęcia terenowe, które powinny się odbywać na
przystosowanych do pełnienia funkcji dydaktycznych ścieŜkach.
„Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w okolicach LubiąŜa” będzie umoŜliwiać
poznanie kilku podstawowych aspektów Ŝycia owadów, a takŜe zwróci uwagę na aspekty
związane z ochroną środowiska. Koncepcja wytyczenia szlaku przyczyni się takŜe do rozwoju
całej miejscowości poprzez wskazanie sposobów zagospodarowania pocysterskiego zespołu
klasztornego oraz promocję zabytków i przyrody. „Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna w
okolicach” LubiąŜa poprzez identyfikacje miejscowości z owadami wpisywać się będzie w
załoŜenia tzw. wsi tematycznych. W ramach koncepcji, oprócz wytyczenia i oznakowania
samej trasy stworzonych zostanie szereg elementów stanowiących o atrakcyjności zarówno
ścieŜki, jak i miejscowości. Wśród nich warto wymienić: ogród geometryczny wraz z
obiektem motylarni, obsadzone roślinnością punkty widokowe, pomost, pasiekę, plac zabaw,
a takŜe elementy małej architektury, których kształt nawiązuje do tematyki ścieŜki.
Ze względu na trudności związane z obserwacją owadów, trasa ścieŜki zostanie
obsadzona gatunkami roślin miododajnych, które będą wabić niektóre gatunki owadów.
Kolejnym ułatwieniem w obserwacji tych zwierząt będzie prezentacja całych siedlisk, wraz z
zamieszczeniem stosownego opisu i zdjęć (rysunków) owadów tam występujących. Obiektem
słuŜącym obserwacji szczególnie atrakcyjnych owadów będzie motylarnia. W budynku
zaprezentowane zostaną Ŝywe egzemplarze motyli tropikalnych w ich zbliŜonym do
naturalnego środowisku. Entomologiczna ścieŜka dydaktyczna będzie miała charakter
sezonowy, jedynymi stale działającymi obiektami będą: motylarnia oraz obiekty muzealne.
Trasa ścieŜki będzie przebiegać przez zróŜnicowane pod względem przyrodniczym i
kulturowym obszary, w taki sposób, aby przy wykorzystaniu sieci istniejących ciągów
67
komunikacyjnych, moŜliwie najlepiej prezentować walory miejscowości, a takŜe ogromne
bogactwo świata owadów. Proponowane zagospodarowanie poszczególnych obszarów będzie
zgodne z załoŜeniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja koncepcji „Entomologicznej ścieŜki dydaktycznej w okolicach LubiąŜa”
przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej i poziomu wiedzy dotyczącej owadów u
osób odwiedzających trasę, jak równieŜ społeczności lokalnej, a takŜe zmniejszenia
wysokiego bezrobocia w miejscowości poprzez stworzenie miejsc pracy w sektorze
turystycznym. Przyczyni się takŜe do znacznej promocji całego regionu.
68
Bibliografia:
Pozycje ksiąŜkowe:
ANDRZEJEWSKI R, WEIGLE A. (red.) 2003. RóŜnorodność biologiczna Polski.
Wydawnictwo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Warszawa.
BUSZKO J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (1986- 1995).
Oficyna wydawnicza Turpress, Toruń, s. 5 - 8, 15- 163.
BUSZKO J. 2005. Atlas motyli cz. III. Oficyna wydawnicza Turpress, Toruń.
BUSZKO J. NOWACKI J. 2000. The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist.
Wyd. Polskie Towarzystwo Entomologiczne Poznań – Toruń, s. 9, 52, 85 – 136.
BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2008. Motyle dzienne Polski. Koliber, Nowy Sącz, s. 12
– 13, 23 – 222.
FILIPIAK J. (red.) 2006. Katalog roślin; drzewa, krzewy, byliny. Wyd. Agencja
Promocji Zieleni, Warszawa, s. 59, 64 – 66, 73, 89, 101, 104 – 109, 159, 169, 176 – 210.
GŁOWACIŃSKI Z. (red.) 2002. Polska lista zwierząt ginących i zagroŜonych w
Polsce. Zakład Ochr. Przyr. i Zasobów Nat. PAN, Kraków, s. 155.
GUMOWSKI M. 1960. Herby miast polskich, Wyd. Arkady, Warszawa.
KĄCKI Z. 2003. ZagroŜone Gatunki Flory Naczyniowej Dolnego Śląska. Polskie Tow.
Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”, Wrocław, s. 12, 13.
KALINOWSKI K. 1970. LubiąŜ. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, WrocławWarszawa- Kraków, s. 5 – 31.
KONDRACKI J. 2001. Geografia Polski. PWN, Warszawa, s. 121, 122.
KOLK A., 1996. Atlas szkodliwych owadów leśnych. MULTICO O. W., Warszawa.
KOZIEŁ A. 2004. Opactwo Cystersów w LubiąŜu i artyści. Wyd. Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław.
KUTKOWSKA B. 2003. Podstawy rozwoju agroturystyki ze szczególnym
uwzględnieniem agroturystyki na Dolnym Śląsku. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we
Wrocławiu, Wrocław, s. 41 – 56.
ŁUśYNIECKA E. 1998. Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku. Wyd.
Księgarnia Św. Wojciecha, Wrocław.
MATUSZKIEWICZ J. 2007. Zespoły leśne polski. PWN, Warszawa.
MATUSZKIEWICZ W. 1994. Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski. PAN,
Instytut geografii i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa.
MATUSZKIEWICZ W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski.
PWN, Warszawa.
69
NOWACKI J. 1998. Noctuidae of Central Europe. Wyd. Coronet Books, Bratysława.
OTAŁĘGA K. (red.). 1999. Encyklopedia biologiczna. Opres, Kraków, tom VIII, s. 18
– 23.
PILCH J. 1995. LubiąŜ. Wyd. Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe, Wrocław.
POKORSKI J., SIWIEC A. 1998. Kształtowanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa, s.
22 – 44.
RĄKOWSKI G. 2007. Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej. Wyd. Instytut
Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 49.
RĄKOWSKI G. (red.) 2004. Parki krajobrazowe w Polsce. Wyd. Instytut Ochrony
Środowiska, Warszawa, s. 373 – 377.
ROSTAFIŃSKI J. 1956. Przewodnik do oznaczania roślin. PWR i L, Warszawa
RUTKOWSKI L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niŜowej.
PWN, Warszawa.
STANEK V. J. 1990. Encyklopedia owadów. Delta, Praga, s. 7, 20 – 23, 108, 147, 152,
322.
SENETA W., DOLATOWSKI J. 1997. Dendrologia. PWN, Warszawa.
SZWANWICZ B. 1956. Entomologia stosowana. PWR i L, Warszawa, s. 7 – 35, 273,
286, 771 – 847.
WALCZAK i in. 2001. Obszary chronione w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska,
Warszawa, s. 43.
ZAJĄCZKOWSKI K. 2001. Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na terenach
wiejskich. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.
ZARĘBA D. 2000. Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. PWN, Warszawa
Dokumenty:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie
określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną
gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych
zakazów. Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1456.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. (Dz. U.
woj. dolnośląskiego Nr 48 poz. 520)
Uchwała Rady Gminy Plan Rozwoju Lokalnego gminy Wołów na lata 2004 – 2013 Nr
XIV/121/2004
70
Uchwała Nr XXI / 152 / 2004 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2004r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi:
LubiąŜ, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce.
Artykuły:
COX-FOSTER D., VAN ELGELSDORP D. 2009.. Na ratunek pszczole miodnej.
Świat Nauki nr 5 (213), s. 42 – 50.
CZACHOROWSKI S. 2002. Entomofauna Polski - chronić czy kształtować? W:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Ochrona owadów w Polsce - ekologiczne i
gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków, Olsztyn, 21-23 września
2002. s. 13-14. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Poznań – Olsztyn.
GUTOWSKI M., BUCHHOLZ L. 2000. Owady leśne - zagroŜenia i propozycje ochrony.
Wiad. Entomologiczne 18, Suplement 2, s. 43-72.
Strony internetowe:
Urząd Miasta i Gminy Wołów, Biuletyn Informacji Publicznej:
http://gmina.wolow.sisco.info/
Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry, Szlak Odry: http://www.szlakodry.pl/
Fundacja LubiąŜ: http://www.fundacjalubiaz.org.pl/
Natura 2000: http://natura2000.org.pl/
Ein Schmetterlingsgarten im Westerwald: http://www.schmetterlings-garten.de/
Motyle Zachodniej Palearktyki: http://www.motyle.com.pl/
Spis rysunków:
Strona 6
Ryc. 1. Lokalizacja LubiąŜa w skali kraju i województwa. (opracowanie autorskie)
Ryc. 2. Lokalizacja wsi w skali powiatu i gminy. (opracowanie autorskie)
Strona 8
Ryc. 3. Mapa mezoregionów Polski południowo zachodniej. Mapa opracowana na podstawie:
Konracki J. 2001. Geografia Polski. PWN, Warszawa, s. 122.
Strona 12
Ryc. 4. Mapa roślinności potencjalnej. Mapa opracowana na podstawie: Matuszkiewicz W.
1994. Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski. PAN, Instytut geografii i
zagospodarowania przestrzennego, Warszawa
Strona 17
71
Ryc. 5. Herb dawnego miasta LubiąŜ. Źródło grafiki: na podstawie Gumowskiego M. 1960.
Herby miast polskich, Warszawa – Wikipedia (http://pl.wikipedia.org)
Strona 20
Ryc. 6. Widok zespołu klasztornego,. Źródło: Reprodukcje rycin F. B. Wernera ok. 1750,
Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/).
Strona 27
Ryc. 7. Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LubiąŜa Źródło:
Urząd Miasta i Gminy Wołów, Biuletyn Informacji Publicznej
(http://gmina.wolow.sisco.info).
Strona 43
Rys. 8. Lista owadów objętych częściową i ścisłą ochroną gatunkową Źródło:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).
Strona 58
Rys. 9. Koncepcja ogrodu geometrycznego (autorskie).
Strona 59
Rys. 10. Wizualizacja ogrodu geometrycznego (autorskie).
Strona 59
Rys. 11. Wizualizacja pomostu (autorskie).
Strona 63
Rys. 12. Wizualizacja punktu widokowego (autorskie).
Strona 64
Rys. 13. Wizualizacje modeli owadów (autorskie).
Strona 65
Rys. 14. Tablica informacyjna-wizualizacja (autorskie).
Spis wykresów:
Strona 9
Wyk. 1. Glebowe klasy bonitacyjne gruntów ornych gminy Wołów. Źródło: Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów,
Pracownia projektowa „PLAN”1999.
Strona 11
Wyk. 2. Procentowy udział gatunków drzew w lasach na obszarze opracowania. Opracowanie
autorskie na podstawie badań terenowych.
72
Załącznik 1.
Wyk. 3. Występowanie rzadkich i chronionych gatunków motyli dziennych w okolicach
LubiąŜa. Opracowanie autorskie na podstawie: „Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w
Polsce 1986- 1995 (Buszko 1997); The Lepidoptera of Poland, A distributional Checklist
(Buszko & Nowacki 2000).
Spis fotografii:
Strona 10
Fot.1. Las grądowy w występujący w okolicach LubiąŜa. (autorskie)
Strona 15
Fot. 2. Widok zespołu klasztornego od strony północnej. (autorskie)
Strona 34
Fot. 3. Pospolity w Polsce nastrosz półpawik. Źródło: Internet (http://www.flickr.com).
Fot. 4. Wstęgówka jesionka. Źródło: Internet (http://zoology.fns.uniba.sk).
Strona 40
Fot. 8. Liszkarz tęcznik. .Źródło: Internet (http://www.hlasek.com).
Fot. 9. Złotook pospolity śródło: Internet (http://www.nuzban.pl)
Strona 41
Fot. 10. Piękny chrząszcz Entimus imperialis nazywany „diamentowym”. Źródło: Internet
(http://www.flickr.com)
Fot. 11. Chrząszcz
Chrysina resplendens. Źródło: Internet (http://www.flickr.com)
Fot. 12. Bogatka - Chrysochroa corbetti. Źródło: Internet (http://www.flickr.com)
Strona 44
Fot. 13. Rezerwat florystyczno- entomologiczny „KrzyŜanowice” (autorskie)
Fot. 14. Jelonek rogacz – chroniony i zagroŜony gatunek chrząszcza (autorskie).
Fot. 15. Niepylak apollo – ginący motyl Pienin. Źródło: Internet (http://www.lepiforum.de)
Strona 46
Fot. 16. Termitiera w Australii. Źródło: Internet (http://www.travel.neunerweb.de).
Fot. 17. Zimujące monarchy. Źródło: Internet (http://www.learner.org).
Fot. 18. Zimujące monarchy. Źródło: Internet (http://www.bbc.co.uk).
Strona 47
Fot. 17. Dicycla oo. Źródło: Internet ( http: //www.northamptonshirewildlife.co.uk).
Fot. 18. Przeplatka maturna. Źródło: Internet ( http://www.schmetterlings-garten.de).
73
Strona 49
Fot. 19. Budynek dawnej stacji kolejowej (autorskie).
Fot. 20. Wiadukt kolejowy na trasie ścieŜki (autorskie).
Strona 52
Fot. 21. Budynki mieszkalne przy końcowym fragmencie ścieŜki (autorskie).
Fot. 22. Budynki największego gospodarstwa rolnego (autorskie).
Strona 57
Fot. 23. Parthenos sylvia lilacinus- gatunek motyla często eksponowany w motylarniach
(autorskie)
Fot. 24. Morpho peleides- efektowny gatunek motyla sprowadzany do motylarnii (autorskie).
Strona 61
Fot. 25. Model pszczoły znajdujący się w ogrodzie botanicznym w Wielkiej Brytanii. Źródło:
Internet (http://farm1.static.flickr.com).
Spis tabel:
Strona 25
Tab. 1. Wykaz zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. Źródło: Ustawa z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.
Strona 53
Tab. 2. Opis ogólnej inwentaryzacji dendrologicznej Entomologicznej ścieŜki przyrodniczej
w okolicach LubiąŜa (autorskie).
Spis załączników:
Załącznik nr 1 - Wykaz gatunków motyli okolic LubiąŜa (wg niepublikowanych badań dr
Adama Malkiewicza i Andrzeja Kokota). Materiały zamieszczone za zgodą autorów.
Załącznik nr 2 – Plansze z częścią graficzną koncepcji.
Załącznik nr 3 – Wersja elektroniczna pracy (Formaty: Word, PDF, JPG)

Podobne dokumenty