Anoda BoGourd instrukcja PL

Komentarze

Transkrypt

Anoda BoGourd instrukcja PL
PL
PL
Strona 6
Dziękujemy za wykazanie nam zaufania przez zakup naszego produktu. Proszę
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, która zawiera szczegóły techniczne
i wszystkie użyteczne informacje pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie
urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulegać zmianie bez
uprzedniego powiadamiania z przyczyn technicznych i / albo handlowych.
Dlatego też nie poczuwamy się do żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek
błędy lub nieprecyzyjności zawarte w niniejszym opracowaniu.
® Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może
być reprodukowana ani rozpowszechniana beż pisemnej zgodny firmy Emmeti.
Ostrzeżenie!
Proszę przechowywać niniejsza instrukcję w miejscu suchym w celu uniknięcia
jej zabrudzenia.
FR
DE
2




 




11
Rys. A
3
∞
0
Ω
COM. V Ω
A
Rys. B
∞
0
Ω
COM. V Ω
A
Rys. C
4
Ω=∞
Ω=∞
Ω =∞
Rys. D
POMIEDZY NIEPOWLEKANYMI / CERAMICZNYMI
POWIERZCHNIAMI
Rys. E
5
PL
Identyfikator (Rys. A)
 Urządzenie
 Uchwyt
 Ochronna nasadka otworu przy rozłączonym kablu .
 Haczyki zaciskające kabel
 Gniazdko dla nasadki , kiedy nie jest używana.
 Łącznik wtykowy kabla anodowego
 Łącznik kabla zasilającego 230 V
 Łącznik gniazdowy kabla anodowego,
 Nagwintowana wtyczka G ½”
 Pręt tytanowy (elektroda).
11
Czynna końcówka (Uwaga: nie ścierać i nie zadrapać)
BOGUARD
ELEKTRONICZNY SYSTEM ANTYKOROZYJNY – zgłoszony do urzędu
patentowego.
Instrukcja instalacyjna i użytkowania.
Zakres zastosowania.
Elektroniczne anody Boguard wyposażone w system automatycznego
dostosowania poziomu potencjału ochronnego, chronią powierzchnie narażone na
korozję – do 7% wewnętrznych powierzchni stalowych zbiorników i zbiorników
zasobnikowych – do objętości 3000 litrów, pokrytych tworzywami sztucznymi lub
warstwą ceramiczną.
Zbiorniki stosowane do magazynowania gorącej wody pitnej (zbiorniki
zasobnikowe i cysterny) posiadają powlekaną warstwę w celu pasywnej ochrony
przed elektromechaniczną korozją spowodowaną przez wodę. Zakładając, że
w zasadzie nie istnieje pasywna antykorozyjna ochronna zdolna w 100 %
zabezpieczyć ścianki zbiornika, wymagana jest dodatkowa aktywna bariera
zwana ochroną katodową (DIN 4753 część 6). Tradycyjny aktywny system
ochronny składa się z anod magnezowych zwanych anodami protektorowymi,
które jednak nie są wygodne w użytkowaniu. W miarę jak anody magnezowe
zużywają się, musza być okresowo wymieniane i w każdym przypadku z czasem
ich masa spada i stają się mniej efektywne.
6
PL
Co więcej osad na dnie zbiornika zasobnikowego powstały miedzy innymi także
z powodu zużycia się anod, jest żyzną glebą dla kolonii bakterii, Biorąc to
wszystko pod uwagę proponujemy wyposażyć zbiorniki zasobnikowe w system
aktywnej ochrony, która eliminuje niedogodności wspomniane wcześniej
i wprowadza efektywną ochroną antykorozyjną zbiorników a tym samym zapewnia
wyższą, jakość magazynowanej w nich wody..
Wybór wersji systemu Boguard
Objętość zbiornika
zasobnikowego
Liczba
urządzeń
Liczba elektrod w
systemie
Długość
elektrod
150-500
1
1
380 mm
750-1000
1
1
430 mm
1500-3000
1
2
430 mm
Uwaga



Elektroniczny antykorozyjny system Boguard musi być instalowany przez
wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ochrona nie będzie efektywna, jeśli wymienniki ciepła nieizolowane warstwą
emalii albo ceramiki wewnątrz zbiornika nie będą w 100% elektrycznie
izolowane za pomocą dielektrycznych łączników od samego zbiornika
i instalacji rurowej. Ochrona będzie mniej efektywna albo w ogóle nie będzie
istnieć, jeśli elektryczne elementy grzewcze połączone ze stalową masą
zbiornika będą zanurzone w wodzie. Należy użyć mierników elektrycznych, aby
przeprowadzić odpowiednie pomiary.
Przed przystąpieniem do instalacji elektronicznych anod upewnić się czy
w zbiorniku nie ma anod magnezowych. Muszą one być usunięte a sam
zbiornik oczyszczony z powstałych magnezowych osadów. Jeśli to możliwe,
pierwszą elektrodę należy umieścić na dnie zbiornika a jeśli jest jeszcze jedna
elektroda powinna być umieszczona w górnej części zbiornika.
7
PL
MONTAŻ
Ostrzeżenie:
Uchwyt  musi być zainstalowany w taki sposób, aby elektroniczne
urządzenie Boguard znajdowało się pionowej pozycji (Rys. A) a elektryczne
kable połączeniowe skierowane były w dół (Rys. E).
Zanurzona część elektrody nie może mieć kontaktu z elementami
zamontowanymi na zbiorniku i / albo ze ścianką samego zbiornika. Pręt
elektrody nie może ulegać ścieraniu.
Po zamontowaniu wtyczki należy sprawdzić stan izolacji (Rys. B)
i przewodności za pomocą miernika elektrycznego:
 centralny tytanowy pręt elektrody musi być całkowicie odizolowany od
wtyczki.
 gwint wtyczki musi być elektrycznie połączony z metalową powierzchnią
zbiornika zasobnikowego.



Procedura


Umieścić nakładkę teflonową na gwincie wtyczki,  aby zapewnić jej
wodoszczelność.
Wprowadzić elektrodę do specjalnej nagwintowanej tulei w zbiorniku i upewnić
się czy jest mocno dokręcona.

Usunąć nasadkę ochronną z uchwytu.

Przykręcić uchwyt do izolowanej obudowy za pomocą śrub i dostarczonej
dwustronnej taśmy samoprzylepnej albo blisko zbiornika na jednej ze ścian
pomieszczenia za pomocą zatyczek ściennych ( niedostarczonych), biorąc pod
uwagę długość kabli.

Wprowadzić nasadkę w gniazdo

w otworze połączeniowymi kabla  za każdym razem, gdy sam kabel jest
odłączony.
Przymocować elektroniczne urządzenie Boguard do uchwytu.

.
Nasadka ta musi być umieszczona
Podłączyć do urządzenia kabel  i elektrodę(dy) i umieścić je na swoim
miejscu w górnej części uchwytu (Rys. E)
Uwaga
Nie obcinać ani nie zmieniać kabli.
8
PL
TESTOWANIE
• Zastosować test elektryczny, aby sprawdzić czy przestrzegane są warunki
wskazane w ostrzeżeniach (Rys. B i C)
• Upewnić się czy wymienniki ciepła i elektryczne elementy grzejne w zbiorniku
są doskonale izolowane (Rys. D).
• Wypełnić zbiornik wodą i upewnić się czy jest wodoszczelny.
URUCHAMIANIE
Urządzenie można podłączyć do zasilania tylko wtedy, gdy zbiornik został
wypełniony wodą i wszystkie testy elektryczne zostały z powodzeniem
zakończone. Podłączyć do urządzenia kabel zasilania  i zamocować go
w dolnej części uchwytu (Rys. E) i następnie wprowadzić wtyczkę do gniazda
zasilania 230V.
UWAGA:
Podczas uruchamiania urządzenia wszystkie lampki sygnalizacyjne na urządzeniu
będą się świecić. Może to trwać parę minut i świadczy to o tym że system
ochronny w sposób prawidłowy zaczyna się uruchamiać. Potem urządzenie
zacznie pracować normalnie.
ŚWIATŁA, KTÓRE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ PODCZAS PRACY
Światło zielone:
Sygnalizuje prawidłową pracę i aktywną ochronę. Światło miga podczas pierwszej
godziny po uruchomieniu (funkcja wspomagająca). Po tym okresie światło pali się
na stałe.
Światło czerwone:
Świeci się stale, jeśli kabel łączący urządzenie z elektrodą jest rozłączony /
utleniony albo niespełnione są warunki z Rys. C.
Światło miga, jeśli kabel, łączniki albo elektroda i jej wtyczka są zwarte.
Światło źółte:
Światło miga, jeśli urządzenie wykrywa elektryczne anomalie w zbiorniku albo
wadę instalacji.
 Miganie raz na 4 sekundy: wymienniki ciepła albo elektryczne elementy grzejne
zamontowane w zbiorniku nie są prawidłowo izolowane albo wykryte zostały
prądy błądzące prądu stałego, które mogą powodować korozję powierzchni
zbiornika.
 Miganie dwa razy, co 4 sekundy: wykryte zostały prądy błądzące prądu
przemiennego, które mogą powodować korozję powierzchni zbiornika.
 Miganie trzy razy, co 4 sekundy: wykryte zostały anomalie o których mowa
w pierwszym i drugim przypadku.
9
PL
Jeśli zapala się czerwona albo żółta lampka sygnalizacyjna należy
natychmiast skontaktować się z instalatorem urządzenia, aby przeprowadzić
konieczne prace sprawdzające i znaleźć przyczynę wadliwego działania.
Po dokonaniu tych czynności należy wyłączyć zasialnie urządzenia
i włączyć powrotem. Upewnić się czy po czasie uruchomienia opisanym
w paragrafie „Uruchomienie” pali się tylko zielone światło. Powtarzać
kontrolę, co 5 godzin tak, aby urządzenie miało czas na monitorowanie
statusu systemu.
Podczas pierwszego miesiąca eksploatacji urządzania przeprowadzać
kontrolę co tydzień i potem przynajmniej raz na miesiąc.
ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

W celu uniknięcia akumulowania się wodoru w zbiorniku zaleca się aby nie
pozostawiać zbiornika, jeśli jest nieużytkowany, wypełnionego wodą przez
okres dłuższy niż 3 miesiące. Przed upływem tego czasu otworzyć systemowe
zawory z gorącą wodą, aby umożliwić ujście wodoru, który może zalegać
wewnątrz zbiornika.

Przynajmniej raz na miesiąc skontrolować czy świeci się zielona dioda
elektroluminescencyjna LED.

System ochronny Boguard może być wyłączony albo rozłączony tylko, kiedy
zbiornik zasobnikowy jest pusty.
Specyfikacja techniczna

Zasilanie energią 230V (prąd przemienny), 50-60 Hz

Napięcie sterowania 2,75 -3,8 V (prąd stały)

Klasa ochrony IP55

Temperatura otoczenia podczas pracy od 0 do 450C.

Wtyczka uchwytu elektrody, średnica ½”

Elektroda z prętem, średnica 3 mm i czynny tytanowy hak.

Maksymalny pobór mocy 2,7 VA
System Boguard spełnia wymogi normy DIN 4753/6, dyrektywy EEC nr 89/336
i dyrektywy EEC nr. 73/23 z późniejszymi zmianami. Dane techniczne mogą ulec
zmianie jeśli wymagane będzie ulepszenie wyrobu .
10
EMMETI Spa
Via B. Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo
frazione di Fontanafredda (PN) - Italy
Tel. 0434-567911 - Telefax 0434-567901
Internet: http://www.emmeti.com
E-mail: [email protected]
9279747000001
Rev. 0 - 07.2013 - Ufficio Pubblicità e immagine/Emmeti Spa - BT
Dbaj o środowisko naturalne ente!
Prawidłowa utylizacja różnych materiałów wymaga ich
rozdzielenia i zbierania zgodnie z obowiązującym prawem.

Podobne dokumenty