PDF herunterladen - Globo

Transkrypt

PDF herunterladen - Globo
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja bezpieczeństwa
Produkt ten został stworzony zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
Proszę przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania
produktu oraz pozostawić tą instrukcję na przyszłość.
Zasilanie
AC 90-250V~, 50/60Hz
Używać tego produktu wyłącznie ze źródłem zasilania, którego typ wskazuje tabliczka
znamionowa. Jeżeli nie jest się pewnym typu źródła zasilania w domu, należy skontaktować się z
lokalnym dostawcą energii elektrycznej. Proszę odłączyć odbiornik od sieci zanim rozpocznie się
jakiekolwiek procedury konserwacyjne lub instalacyjne.
Przeciążenia
Nie przeciążać gniazd elektrycznych na ścianie, przedłużaczy, adapterów i innych urządzeń
mogących spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
Ciecze
Produkt ten nie może być narażony na działanie cieczy kapiących lub pryskających. Żaden
obiekt napełniony cieczą, taki jak np. wazon, nie może być postawiony na odbiorniku.
Czyszczenie
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć odbiornik od sieci elektrycznej. Używać materiału
lekko zwilżonego wodą (nie rozpuszczalnikiem) do czyszczenia na zewnątrz.
Wentylacja
Otwory na górze odbiornika muszą być odsłonięte, aby umożliwić prawidłowy przepływ
powietrza do wnętrza i części. Nie stawiać odbiornika na miękkich meblach lub dywanie. Nie
narażać odbiornika na działanie bezpośrednich promieni słonecznych, ani nie stawiać blisko
grzejnika. Nie stawiać wielu innych urządzeń elektronicznych na odbiorniku.
Załączniki
Nie używać załączników, które nie są polecane przez producenta i mogą być przyczyną
niebezpieczeństwa lub uszkodzenia.
Połączenie z konwerterem anteny satelitarnej
Odłączyć odbiornik od sieci zasilającej przed podłączeniem lub odłączeniem kabla anteny
satelitarnej. Nieprawidłowe wykonanie tej czynności może doprowadzić do uszkodzenia konwertera.
Podłączanie do TV
Przed podłączeniem do TV odłączyć odbiornik od sieci zasilającej przed podłączeniem lub
odłączeniem kabla telewizyjnego. Nieprawidłowe wykonanie tej czynności może doprowadzić
do uszkodzenia TV.
Lokalizacja
Umieścić odbiornik w domu, w miejscu nie narażającym na wyładowania atmosferyczne,
deszcz, lub promienie słoneczne. Nie instalować blisko źródeł ciepła, jak grzejniki, rejestratorów
ciepła, pieców, i innych urządzeń (włączając w to wzmacniacze) wytwarzających ciepło.
Wyładowania atmosferyczne
Odłączyć odbiornik od sieci zasilającej oraz odłączyć kable połączeniowe podczas burzy i
wyładowań atmosferycznych, lub gdy nie będzie używany przez długi okres czasu.
Serwisowanie
Proszę nie próbować napraw odbiornika samodzielnie, takich jak otwieranie lub zdejmowanie
obudowy, mogących narazić na porażenie prądem lub inne zagrożenia. Pozostawić wszystkie
naprawy wykwalifikowanemu personelowi.
2 Polski
Spis Treści
Spis Treści
Instrukcja bezpieczeństwa.................... 2
Rozdział 1
Zanim zaczniesz..................................... 4
Cechy ogólne........................................ 4
Akcesoria.............................................. 4
Rozdział 2
Obsługa i funkcje................................... Panel przedni........................................ Panel tylni............................................. Pilot zdalnego sterowania..................... 5
5
5
6
Rozdział 3
Podłączenia............................................. 7
Usytuowanie odbiornika.......................... Podłączenie odbiornika do
anteny satelitarnej................................... Podłączenie analogowego odbiornika.... Podłączenie odbiornika do TV................ Podłączenie odbiornika do VCR
(zależnie od modelu)............................... Podłączenie zewnętrznych urządzeń
audio/kina domowego Hi-Fi...................... Podłączenie cyfrowych urządzeń audio... 7
7
8
8
8
8
8
Rozdział 4
Ustawienia i funkcje inicjacyjne............ 9
Informacje o Menu................................ 9
Pierwsze uruchomienie odbiornika....... 9
Wybór języka Menu (OSD)..................... Ustawianie anteny................................... Wyszukiwanie automatyczne.................. Wyszukiwanie automatyczne (terrestrial).... 9
10
10
11
Przełączanie kanałów............................. Zmiana głośności.................................... Okno informacji o kanale........................ Wybór ścieżki dźwiękowej....................... Wybór Teletekstu OSD, Napisów,
Napisów DVB, VBI teletekst.................... MoSAic . ................................................. Funkcja czasowego wyłączenia.............. Funkcja przybliżenia (Zoom)................... Lista kanałów.......................................... 11
11
12
12
Funkcje podstawowe............................ 11
Wyświetlanie listy kanałów według
kryteriów posegregowania (Alfabetycznie/
Częstotliwość/Operator/HD)................... 14
Elektroniczny Przewodnik po Kanałach
(EPG)...................................................... 14
Rozdział 5
Mapa Menu.............................................. 15
Menu........................................................ 16
Instalacja............................................... 16
Ustawienie anteny................................... Ustawienie obrotnicy............................... Strojenie automatyczne.......................... Strojenie ręczne...................................... Blind Scan . ................................................... Strojenie automatyczne (Terrestrial)........... Strojenie ręczne (Terrestrial)................... Ustawienia domyślne.............................. 16
18
21
21
23
23
24
24
Ustawienie języka................................... Ustawienia OSD...................................... Ustawienia TV......................................... Ustawienie czasu.................................... Ustawienia rezerwacji............................. Informacje systemowe............................ 24
24
25
26
26
26
Usuń programy....................................... Usuń wszystkie programy....................... Programy ulubione.................................. Edytuj kanały........................................... Manager Oprogramowania..................... 27
27
27
28
29
Ustawienia systemowe......................... 24
Konfiguracja programów....................... 27
Blokada rodzicielska............................. 29
Zablokuj program.................................... 29
Kontrola blokad ...................................... 30
Zmień kod PIN........................................ 30
Gra........................................................ Conditional Access................................ Rozwiązywanie problemów .................. Specyfikacja............................................ 31
31
32
33
12
13
13
13
13
Polski 3
Rozdział 1 >> Zanim zaczniesz
Zanim zaczniesz
Ogólna prezentacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wysokiej rozdzielczości, niezwykle przyjazne dla użytkownika OSD z dużą ilością funkcji
Pełna zgodność z MPEG-2, MPEG-4 i DVB
MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-2 Video (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, HP@L4
2 złącza na moduły dostepu warunkowego Common Interface
2 czytniki kart z wbudowanym systemem CONAX, X-Crypt
Mozliwość nagrywania dzięki złączu USB 2.0
Wyjścia sygnału w rozdzielczości HDTV: HDMI oraz YPbPr
2 złącza SCART do TV, VCR (opcjonalnie)
S/PDIF – optyczne wyjście audio, Optical i Coaxial (opcjonalnie)
Cyfrowa głowica z pętlą (Loop-through)
Szerokie pasmo Symbol Rate 1~45Mbps i częstotliwości wejściowych 950~2150MHz
Kontrola logiczna konwertera LNB (0/22KHz Tone)
SCPC/MCPC z pasma satelitarnego C /Ku
Kompatybilność z DiSEqC 1.0 ,1.1& 1.2 (funkcja przejdź do pozycji)
Tekstowy wyświetlacz VFD (W trybie czuwania wyświetla aktualny czas)
Interfejs użytkownika w 256 kolorach
Prosta instalacja dzięki automatycznemu przewodnikowi
Wielojęzykowe Menu
Kompatybilność z teletekstem OSD
EPG (Electronic Program Guide) Elektroniczny Przewodnik po Kanałach
10000 Kanałów
Przyjazna dla użytkownika funkcja edycji danych
Grupy kanałów ulubionych oraz funkcja Blokady Rodzicielskiej
Port RS232C do dodatkowych serwisów informacyjnych i aktualizacji oprogramowania
Akcesoria
•
•
•
•
Instrukcja obsługi
Pilot zdalnego sterowania
Baterie
Kabel HDMI (opcjonalnie)
4 Polski
Rozdział 2 >> Obsługa i funkcje
Obsługa i funkcje
Panel przedni
Przycisk Power ( )
Włączenie tunera lub przełączenie go w
stan czuwania.
Strzałki (◄/►)
Zwiększenie lub zmniejszenie siły głosu; zmiana
położenia kursora w prawo/lewo w menu.
Strzałki (▲/▼)
Zmiana kanałów lub zmiana położenia
kursora w górę /dół w menu.
MENU
Wyświetla menu na ekranie.
Powoduje również powrót do poprzedniej
pozycji menu lub jego funkcji.
OK
Zatwierdza wybór.
WYŚWIETLACZ
Wyświetla numer kanału i nazwę .
Wyświetla aktualny czas w trybie czuwania.
Panel tylni
RF IN (opcjonalnie)
Do anteny naziemnej (terrestrial).
Dish INPUT
Podłączenie do anteny satelitarnej.
LOOP
Wyjście pętli do podłączenia drugiego
odbiornika satelitarnego.
USB
Do podłączenia zewnętrznego dysku
twardego USB lub pamięci USB
RS-232C
Port do połączenia z PC.Transmisja
danych w standardzie RS232 z
zewnętrznego komputera.
e-SATA (opcjonalnie)
Podłączenie do zewnetrznego dysku HDD.
VIDEO OUT
Podłączenie chinch do wejść TV lub innego
zewnętrznego systemu Video
AUDIO OUT , LEFT / RIGHT
Podłączenie chinch do wejść audio w TV lub
np. kina domowego.
Y Pb Pr OUT
Podłączenie chinch do wejść TV lub innego
zewnętrznego systemu Video
S-Video Out
Podłączenie TV za pomocą kabla S-Video.
S/PDIF OUT Optical i Coaxial
Podłączenie do cyfrowego urządzenia
audio przez kabel optyczny lub coaxialny.
Ethernet (opcjonalnie)
Podłączenie do Ethernetu.
HDMI
Podłączenie do TV przez kabel HDMI.
VCR SCART
Podłączenie do VCR przez kabel SCART.
TV SCART
Podłączenie do TV przez kabel SCART.
HD-SD
Przełącza pomiędzy wyjściami HDMI +
YPbPr (HD) a SCART+RCA+S-video (SD)
zaleca się używanie pozycji HD (najlepsza
jakość obrazu) .
Polski 5
Rozdział 2 >> Obsługa i funkcje
Pilot zdalnego sterowania
Power ( )
Włącza/Wyłącza odbiornik.
Klawiatura numeryczna (0~9)
Wpisywanie numerów i bezpośrednia
zmiana kanałów.
Mode (
)
Przełączenie pomiędzy listą kanałów TV i
Radio.
Sleep ( )
Pokazuje ustawienia dla czasowego
wyłączenia odbiornika.
MoSAic ( )
Wyświetla podgląd wielu kanałów
jednocześnie.
Strzałki prawo/lewo lub OK
Dostosowują poziom głośności lub
przemieszczają kursor w prawo lub lewo
w menu.
Strzałki góra/dół
Zmieniają kanały lub przemieszczają
kursor góra/dół w menu.
Menu ( )
Wyświetla menu.
Wyjście z aktualnego menu lub powrót do
poprzedniego menu.
Mute ( )
Wycisza dźwięk.
Last
Wyświetla listę ostatnio oglądanych
kanałów.
Audio ( )
Wyświetla informacje o parametrach
dźwięku.
OK
Wyświetla listę kanałów podczas oglądania
TV lub słuchania Radio.
Guide (EPG)
Wyświetla Elektroniczny Przewodnik po
Kanałach
6 Polski
VOL
Zwiększenie/Zmniejszenie poziomu
głośności.
Zoom ( )
Powiększa wybrany obszar obrazu.
Ponowne wciśnięcie przycisku Zoom
powoduje powrót do normalnego obrazu.
Text ( )
Włączenie/wyłączenie teletekstu.
INFO ( )
Wyświetla informacje o kanale.
Back ( )
Powraca do poprzedniego menu.
Zmienione ustawienia zostaną zapisane.
SAT ( )
Pokazuje listę satelitów.
PR +/Zmieniają kanały góra/dół.
Page
Przechodzi o stronę góra/dół w menu i
liście kanałów TV/Radio.
FAV (♥)
Przechodzi do ostatnio oglądanego kanału
z listy kanałów ulubionych 1.
Oraz po ponownym wciśnięciu, przechodzi
do ostatnio oglądanego kanału z listy
kanałów ulubionych 2. Powtarzając
wciskanie przycisku FAV do momentu braku
kolejnych kanałów ulubionych powoduje
powrót do aktualnego kanału.
Rozdział 3 >> Podłączenia
Podłączenia
Loop through
Usytuowanie odbiornika
• Odbiornik należy ustawić w pozycji horyzontalnej (poziomo).
• Nie można stawiać żadnych ciężkich urządzeń na odbiorniku, takich jak na przykład TV.
• Nie można instalować odbiornika w miejscach, które narażą go na: wibracje, promienie
słoneczne, wilgoć, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury, niewentylowane otoczenie.
Podłączenie odbiornika do anteny satelitarnej
Po zainstalowaniu satelitarnego systemu antenowego, należy połączyć kablem koncentrycznym
wyjście LNB konwertera z wejściem oznaczonym “DISH INPUT” usytuowanym z tyłu
odbiornika. Wszystkie złącza kabla powinny być ręcznie dokręcone; nie można dokręcać ich
kluczami. Kabel koncentryczny powinien mieć impedancję 75 Ohm i musi być zakończony
wtykami typu „F”.
Polski 7
Rozdział 3 >> Podłączenia
Podłączenie analogowego odbiornika
Aby ułatwić korzystanie z analogowego odbiornika satelitarnego i oglądanie kanałów
analogowych, ten produkt został wyposażony w wewnętrzna pętlę zakończoną złączem o
nazwie LOOP. Należy w tym celu podłączyć koncentrycznym kablem złącze LOOP terminala
z wejściem LNB w odbiorniku analogowym. Od tego momentu, po przejściu odbiornika w tryb
czuwania, będzie można oglądać kanały analogowe na odbiorniku analogowym.
Podłączanie odbiornika do Telewizora
By połączyć odbiornik z Telewizorem, można użyć 5 różnych sposobów: za pomocą kabla
HDMI, kabla YUV, kabla SCART, kabla RCA lub kabla RF (opcjonalnie)
1. Podłącz kabel HDMI do złącza odbiornika oznaczonego “HDMI” na panelu tylnim twojego
odbiornika, a drugi koniec kabla do wejścia HDMI w Telewizorze (zalecane).
2. Podłącz kabel RCA do wyjśc Y, Pb, Pr w odbiorniku i podłącz je w odpowiadające wejścia w
telewizorze (polecane).
3. W przypadku gdy używasz kabla SCART, podłącz jeden koniec od złącza odbiornika oznaczonego jako TV, a drugi koniec do odpowiedniego wejścia SCART w Telewizorze (w zależności
od modelu).
4. Podłącz odpowiednio kabel Video/Audio RCA do złącz Video OUT/AUDIO OUT (LEFT,
RIGHT) na panelu tylnim odbiornika. do złącz VIDEO INPUT/AUDIO INPUT (LEFT, RIGHT) w
telewizorze.
5. Podłącz kabel RF do złącza oznaczonego jako “RF OUT” na panelu tylnim odbiornika, a
drugi koniec kabla połącz do telewizora (opcjonalnie).
UWAGA!
W celu oglądania obrazu w wysokiej rozdzielczośći należy używać połączeń poprzez kabel
HDMI lub YPbPR oraz upewnić się że przełącznik HD-SD jest w pozycji HD
Podłączenie odbiornika do VCR (uzależnione od modelu)
W celu podłączenia VCR (urządzenia nagrywającego) należy użyć kabla SCART, do podłączenia
odpowiedniego wyjścia VCR z tyłu odbiornika z wejściem SCART w urządzeniu VCR.
Podłączenie zewnętrznych urządzeń audio/kina domowego Hi-Fi
W celu połączenia odbiornika do zewnętrznego urządzenia audio (analogowego) potrzebny
jest kabel stereo RCA (chinch). Należy połączyć AUDIO R i L (prawy i lewy kanał audio), z
odpowiednimi złączami AUDIO R i L w zewnętrznym analogowym urządzeniu audio (np. kinie
domowym).
Podłączenie cyfrowych urządzeń audio
Należy połączyć kablem S/PDIF OUT (wyjście) z tylnego panelu odbiornika, do S/PDIF INPUT
(wejście) COAXIAL lub OPTICAL w Cyfrowym Urządzeniu Audio (np. kino domowe).
8 Polski
Rozdział 4 >> Ustawienia i funkcje inicjacyjne
Ustawienia i funkcje inicjacyjne
Informacje o Menu
Menu jest w postaci pól tekstowych wyświetlanych na ekranie telewizora. Pola które mogę być
wybrane są podświetlone. Nieaktywne pola, nie są podświetlone i nie mogą zostać wybrane.
Większość z okien Menu zawiera krótkie informacje na dole ekranu.
Menu zawiera 7 głównych pozycji:
• Instalacja
• Gra
• Ust. system.
• Multimedia
• Konfig. prog.
• Dostęp warunkowy
• Blokada rodz.
1 Używając Strzałek (◄/►) można przemieszczać się pomiędzy pozycji Menu.
2 Jeżeli szukana pozycja Menu została znaleziona, należy nacisnąć OK aby zatwierdzić wybór.
3 Wewnątrz wybranej pozycji Menu można zmieniać pozycje Strzałkami góra/dół, natomiast
opcje Strzałkami prawo/lewo.
4 Aby powrócić do poprzedniego okna menu z zachowaniem wprowadzonych zmian, należy
nacisnąć Back ( ).
5 Aby opuścić Menu, należy nacisnąć Menu (
).
Pierwsze uruchomienie odbiornika
Przy pierwszym uruchomieniu odbiornika należy wybrać język w jakim będzie wyświetlane
Menu, można ustawić parametry systemu i wyszukać kanały satelitarne. Wyszukiwanie
kanałów satelitarnych wykonuje się zgodnie z wyświetlaną na ekranie procedurą. Instrukcja
wyszukiwania kanałów jest zamieszczona w późniejszym rozdziale. Po wykonaniu wszystkich
niezbędnych czynności procedury startowej można już oglądać programy TV i słuchać kanałów
radiowych.
1 Włączyć TV i odbiornik satelitarny.
Menu Ustawienia języka pojawi się automatycznie.
Język OSD jest podświetlany.
Wybór języka OSD (On Screen Display)
2 Należy wybrać język OSD używając Strzałek góra/dół.
Wybrany język będzie wyświetlony w menu OSD.
3 Wybrać Instalacja używając Strzałek.
Polski 9
Rozdział 4 >> Ustawienia i funkcje inicjacyjne
<<CZĘŚĆ SATELITARNA>>
Ustawianie anteny
4 Wybrać Ustawienia anteny używając Strzałek i
potwierdzić wciskając OK.
Pojawi się lista satelitów i opcji anteny.
5 Wybrać interesująca satelitę używając Strzałek lub
przycisków Page Up/Down.
6 Wybrać odpowiednie opcje i wcisnąć
CZERWONY(MoSAic), OK lub Menu aby zapisać zmiany.
• CZERWONY(MoSAic) : Zapisuje
• OK : Zapisuje i wychodzi do trybu AV.
• Menu : Zapisuje i wychodzi do trybu AV.
• Wybrać jedną lub więcej satelitów zależnie od
ustawienia anteny. Można wybrać wiele satelitów zależnie od ustawionych satelitów.
7 Nacisnąć Back ( ) aby wrócić do menu Instalacja.
Strojenie automatyczne
8 Wybrać Strojenie automatyczne używając Strzałek i
potwierdzić naciskając OK.
Pojawi się zaprogramowana lista satelitów.
9 Wybrać odpowiednie satelity używając Strzałek góra/dół i
ustawić parametry kanałów używając Strzałek prawo/lewo :
• Wył. : Wyszukiwanie wyłączone.
• Wsz. : Wyszukiwanie wszystkich kodowanych i
niekodowanych (FTA) kanałów.
• Nie Kod. : Wyszukiwanie tylko niekodowanych kanałów.
• NIT : Wyszukiwanie wszystkich kanałów z jednoczesnym
przeszukiwaniem transponderów w poszukiwaniu
informacji o nowych kanałach.
• Można ustawić Wył., Wszy., Nie Kod., NIT dla każdego satelity z osobna.
10Wcisnąć OK, aby rozpocząć Strojenie automatyczne.
Wszystkie kanały z listy wybranych satelitów zostaną automatycznie pobrane.
11Wcisnąć OK aby zapisać zmiany.
12Wcisnąć Back ( ) aby opuścić menu i Strzałkami wybrać interesujący kanał. Od tego
momentu można oglądać kanały TV i słuchać kanały radiowe.
10 Polski
Rozdział 4 >> Ustawienia i funkcje inicjacyjne
<<CZĘŚC TERRESTRIALNA (OPCJA)>>
Automatyczne Strojenie
1 Wcisnąć OK aby rozpocząć wyszukiwanie.
2. Wcisnąć OK aby zapisać zmiany.
3. Wcisnąć Back ( ) aby powrócić do menu, następnie
przyciskami Strzałek wybrać interesujący kanał. Teraz już
można oglądać kanały TV lub słuchać Radio.
Funkcje podstawowe
Sekcja ta wyjaśni rozmaite funkcje używane podczas oglądania TV oraz słuchania radio.
Przełączanie kanałów
Kanały można przełączać na trzy sposoby:
• Metoda 1: Wciskając Strzałki góra/dół lub przyciski PR+/-.
• Metoda 2: Wpisać numer szukanego kanału używając klawiatury Numerycznej (0~9).
• Metoda 3:
1 Wcisnąć OK aby wyświetlić listę kanałów.
2 Wybrać kanał, który ma być oglądany używając Strzałek góra/dół i zatwierdzi wciskając OK.
• Jeżeli jest dużo kanałów można użyć przycisków Page lub Strzałek prawo/lewo aby
przemieszczać się stronami po kanałach.
) aby przełączać się miedzy kanałami TV i radio.
• Wcisnąć przycisk TV/Radio (
• Metoda 4: W przypadku gdy są wyszukane kanały z więcej niż jednego satelity :
1 Wcisnąć przycisk SAT ( ) aby wyświetlić listę satelitów.
2 Strzałkami góra/dół należy wybrać satelitę, z której kanały maja być wyświetlone, następnie
wybór zatwierdzić wciskając OK.
3 Następnie postępować zgodnie z metodą 3 aby wybrać kanał.
• Metoda 5: Jak przenieść się na wcześniej oglądany kanał?
1 Wcisnąć przycisk Last.
2 Wcisnąć OK następnie wybrać kanał używając przycisków Strzałek.
3 Wcisnąć OK aby wyjść.
Zmiana głośności
W celu regulacji głośności:
• Wcisnąć VOL +/- lub Strzałki prawo/lewo.
• Wcisnąć Mute ( ) aby wyciszyć dźwięk.
• Wcisnąć ponownie Mute ( ) lub przycisk VOL +/- lub Strzałkę pralo/lewo aby przywrócić
wyciszony wcześniej dźwięk.
Polski 11
Rozdział 4 >> Ustawienia i funkcje inicjacyjne
Okno informacji o kanale
Informacja o kanale wyświetlana jest zawsze przez określony czas po zmianie kanału.
Informacje ogólne
Wciskając przycisk INFO ( ) można zobaczyć ogólne informacje o bieżącym kanale.
Numer kanału i nazwę
Aktualny czas
Poziom sygnału
Jakość sygnału
Ikony: Ulubiony kanał, Zablokowany kanał, Kanał radiowy, Kanał kodowany, Napisy, Teletext
Informacje EPG
Dostęp warunkowy
Szczegółowe informacje o kanale
Wciskając przycisk INFO ( ) ponownie można zobaczyć szczegółowe informacje o kanale.
Wcisnąć INFO ( ) ponownie aby wyświetlić szczegółowe informacje o kanale.
Satelita, Częstotliwość, Symbol Rate, FEC, Polaryzacja, Video PID, Audio PID, PCR PID,
Transponder
Wyświetla informacje o parametrach transmisji.
Wybór ścieżki dźwiękowej
Można wybrać język dźwięku, ścieżkę dźwiękową, tryb dźwięku.
1 Wcisnąć przycisk Audio (Żółty)
2 Strzałkami góra/dół wybrać język dźwięku/ścieżkę audio
zatwierdzając przez wciśnięcie OK ( dostępne jeżeli dany
kanał posiada kilka ścieżek dźwiękowych).
3 Strzałkami prawo/lewo jest możliwość zmiany trybu
dźwięku pomiędzy Stereo, Mono Lewy, lub Mono Prawy.
4 Informacje o transmisji.
Wybór Teletekstu OSD, Napisów, Napisów DVB, VBI teletext
Można wybrać Teletekst OSD, VBI teletext, Napisy oraz DVB napisy dla bieżącego kanału
TV jeżeli operator nadaje takie informacje.
• Teletekst OSD: Wcisnąć przycisk Text ( )
• Teletekst VBI: Wcisnąć przycisk Text ( ) dwa razy.
• Napisy: Wcisnąć przycisk Text ( ) trzy razy.
• DVB napisy: Wcisnąć przycisk Text ( ) cztery razy.
12 Polski
Rozdział 4 >> Ustawienia i funkcje inicjacyjne
MoSAic
Można wyświetlić podgląd kilku kanałów jednocześnie (mozaikę) wciskając przycisk
CZARWONY (MoSAic) jednocześnie aktywny jest tylko jeden kanał.
Funkcja czasowego wyłączenia
Wcisnąć przycisk ZIELONY (Sleep) aby wyświetlić czas pozostały do uśpienia. Wciskając ponownie
przycisk ZIELONY (Sleep), można ustawić nowy czas po którym odbiornik ma się wyłączyć.
Funkcja przybliżenia (Zoom)
Wciskając przycisk Zoom ( ) można powiększyć wybraną część obrazu na ekranie telewizora.
1 Wcisnąć przycisk Zoom ( ).
2 Strzałkami wybrać część obrazu, która będzie
powiększona, następnie potwierdzić wciskając OK.
Obraz zostanie powiększony dwukrotnie.
3 Każde wciśnięcie przycisku Page powoduje powiększenie
obrazu dwu lub czterokrotnie.
Wciskając Strzałki można przemieścić powiększane okno
obrazu.
4 W celu wyłączenia powiększenia należy wcisnąć ponownie
Zoom ( ) lub przycisk Back ( ).
Lista kanałów
Listę kanałów można przeglądać podczas oglądania TV lub słuchania radio po wciśnięciu OK.
).
Listy kanałów radiowych i telewizyjnych przełącza się wciskając przycisk TV/Radio (
Ikony obok nazwy kanału symbolizują kanały kodowane lub kanały zablokowane.
Wybrać kanał używając przycisków Strzałek, PR+/-, lub Page
potwierdzając wciśnięciem OK aby oglądać wybrany kanał.
Kolorowe przyciski służą do segregowania listy kanałów w
następujący sposób:
•
•
•
•
CZERWONY(MoSAic): alfabetycznie A-Z
ZIELONY(Sleep): według częstotliwości i satelitów
ŻÓŁTY(Audio): według nazwy operatora
NIEBIESKI(INFO): Według grup ulubionych
Polski 13
Rozdział 4 >> Ustawienia i funkcje inicjacyjne
Wyświetlanie listy kanałów według kryteriów posegregowania
(Alfabetycznie/Częstotliwość/Operator/HD)
1 Wcisnąć jeden z kolorowych przycisków (CZERWONY/
ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI).
2 Strzałkami prawo/lewo przemieszcza się między
parametrami sortowania a listą kanałów.
Lista kanałów będzie automatycznie sortowana zgodnie z
wybranymi kryteriami.
3 Wybrać kanał używając Strzałek góra/dół lub Page
zatwierdzając wciśnięciem OK aby oglądać wybrany
kanał.
Uwaga: kanały ulubione muszą być ustawione przed
wyborem sortowania.
Elektroniczny Przewodnik po Kanałach (EPG)
EPG wyświetla informacje o programie takie jak tytuł programu, program nadawania.
Rozkład programów telewizyjnych i ich opisy zależą od operatora.
1 Wcisnąć przycisk EPG ( ) podczas oglądania TV lub
słuchania radio. Informacje EPG danego kanału pojawią
się automatycznie.
2 Wybrać kanał o którym informacje mają być wyświetlone:
• Strzałkami góra/dół: Wybrać kanał którego program
ma być wyświetlony.
• Strzałkami prawo/lewo: Wybrać interesujący program
w obrębie wybranego kanału przeglądając dzień i
godzinę emisji.
Lista programów podzielona jest na odcinki czasu po
30 minut.
• Szczegółowe informacje o programie można przewijać
używając przycisków Page.
3 Wcisnąć OK aby przejść do oglądania danego kanału.
4 Aby opuścić EPG należy wcisnąć Back ( ).
14 Polski
Rozdział 5 >> Menu
Mapa Menu
Instalacja
Satelita
Ustawienia anteny
Terrestrial (opcja)
Ustawienia obrotnicy
Ustawienia domyślne
Strojenie automatyczne
Strojenie ręczne
Strojenie automatyczne
Strojenie ręczne
Ustawienia
systemowe
Ustawienie języka
Język Menu / Audio - 1. język / Audio - 2. język /
Pierwszy język EPG / Drugi język EPG / Język Teletekstu
/ Język napisów
Ustawienia OSD
Poziom przejrzystości / Przeźroczystość okna / Czas
Bannera / Czas wyg. ekranu/ VFD / Wyświetlacz w
Standby
Ustawienia TV
System TV / Proporcje Ekranu / Wsp. proporcji obrazu
Video / Typ sygnału Video / Video Pauza / Dolby Digital /
Time shift
Ustawienia czasu
Czas GMT / Czas lokalny / Wybór trybu czasu / Strefa
czasowa / Czas letni
Ustawienia
rezerwacji czasu
Czas załączenia / Czas odłączenia / Typ zdarzenia /
Program
Informacje systemowe
Konfiguracja programów
Usuń programy
Usuń wszystkie programy
Programy ulubione
Edytuj kanały
SW Manager
Blokada rodzicielska
Zablokuj program
Kontrola blokad
Zmień kod PIN
Gra
Egg Egg
Tetris
Lotto
BioRhythm
Multimedia
USB
SATA (opcja)
Ethernet (opcja)
Dostęp warunkowy
Common Interface
Slot A
Slot B
Conditional Access
Slot A
Slot B
Polski 15
Rozdział 5 >> Menu
Menu
Menu zostało zaprojektowane z myślą o przejrzystej i przyjemnej obsłudze dla użytkownika,
zapewniając łatwość operacji na odbiorniku. Menu składa się z 7 głównych bloków
zawierających różne powiązane operacje.
Instalacja
Menu Instalacja, służy do dostosowania ustawień anteny, wyszukiwania kanałów i aktualizacji
oprogramowania odbiornika. Wcisnąć przycisk Menu ( ). Wybrać Instalacja z Menu używając
przycisków Strzałek.
Instalacja >> Ustawienie anteny
Ustawienie anteny
Można ustawić parametry anteny i LNB dla wyszukiwanych kanałów. Jeżeli antena nie jest
prawidłowo ustawiona, nie będzie można wyszukać kanałów, dlatego też nie będzie można
oglądać żadnego kanału.
1 Wybrać Ustawienie anteny używając przycisków Strzałek a
następnie wcisnąć OK. Wyświetli się menu ustawień anteny.
2 Wybrać satelitę, z której mają być wyszukane kanały,
używając przycisków Strzałek góra/dół lub Page.
3 Strzałkami prawo/lewo, a później góra/dół wybrać
odpowiednie opcje.
 Zasilanie LNB
Ustawić Zasilanie LNB Zał.
 Długość geograficzna
Jeżeli znana jest dokładna długość geograficzna
naktórej znajduje się satelita, można ją wprowadzić używając klawiatury numerycznej
(0~9).
Strzałkami prawo/lewo można przełączać pomiędzy E (wschód) W (zachód).
 Typ LNB
Wybrać Typ LNB używając strzałek
- Universal 1 (9750 / 10600)
- Universal 2 (9550 / 10750)
- Unicable (1210 IF / 1420 IF / 1680 IF / 2040 IF)
• Wybrać Unicable i wcisnąć OK aby wybrać jeden z automatycznie wykrytych
konwerterów (Jeżeli używany jest Unicable to funkcja Blind Scan nie jest
obsługiwana)
- User Define (LNB Low / LNB high) definiowany przez użytkownika
• Górny oscylator – jego częstotliwość może zostać wprowadzona z klawiatury
numerycznej pilota
- Standardowo (5150 / 9750 / 10000 / 10600 / 10750 / 11250 / 11300 / 11475)
16 Polski
Rozdział 5 >> Menu
Uwaga!
• Co to jest Low Noise Block (LNB)?
Z angielskiego skrót LNB oznacza konwerter umieszczony w ognisku anteny satelitarnej.
Wzmacnia on bardzo słaby sygnał odbierany z satelity i konwertuje odebrane mikrofale
satelitarne na sygnał o parametrach odpowiednich dla odbiornika.
 Tryb DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
Można wybrać DiSEqC używając Strzałek.
Można wybrać jedną z możliwości pomiędzy DiSEqC Port1~4 do 1.0 i Tone Burst 1~2 lub Wył.
 Ton 22KHz
W przypadku używania dwóch LNB (dwóch konwerterów lub podwójnego konwertera) lub
dwóch anten należy podłączyć do 22KHz urządzenie przełączające, z tonowym przełącznikiem
22KHz (Zał, Wył., lub Auto), którym można przełączać pomiędzy LNB lub antenami.
 Przełącznik 0/12V
Przełącznik może być ustawiony na 12V lub 0V
 Obrotnica
Można wybrać pomiędzy DiSEqC, USALS, Pozycjoner, oraz Nie.
 DiSEqC 1.1
W przypadku używania DiSEqC 1.1, wybrać port 1~16 dla satelitów, używając Strzałek
prawo/lewo.
 Sygnał
Wcisnąć Niebieski przycisk aby sprawdzić poziom sygnału dla wybranego transpondera i
satelity, które można przełączać Strzałkami.
Można wyszukać kanały w obrębie wybranego transpondera lub satelity i zapisać zmiany.
- ZIELONY (sleep): Sat Scan - przeszukiwanie satelity.
- ŻÓŁTY (Audio): TP Scan - skanowanie transpondera.
4 Po ustawieniu opcji należy wcisnąć OK lub CZERWONY(MOSAic) przycisk aby zapisać zamiany.
• Wybrać satelitę/satelity zgodnie z ustawieniem anteny. Można wybrać wiele satelitów
zależnie od ustawienia anteny.
5 Wcisnąć przycisk Back ( ), aby powrócić na menu Instalacja.
Uwaga!
• DiSEqC jest znakiem zastrzeżonym przez Eutelsat Communications.
DiSEqC to standard który pozwala odbiornikowi przesłać po kablu RF sygnał do
przełączania urządzeń pomiędzy różnymi konwerterami LNB lub antenami. DiSEqC
używa sygnału 22KHz do kontroli przełączania urządzeń.
Polski 17
Rozdział 5 >> Menu
Instalacja >> Ustawienia obrotnicy
Ustawienia obrotnicy
 DiSEqC 1.2
W przypadku gdy obrotnica jest ustawiony na DiSEqC 1.2 w menu Ustawienie Anteny:
1 Wybrać Ustawienia obrotnicy używając Strzałek i
potwierdzić wciskając OK.
2 Wybrać pozycję Satelita używając Strzałek i
wcisnąć OK. Wyświetli się lista satelit. Wybrać
odpowiednie satelity używając Strzałek i potwierdzić
wciskając OK. Wyświetlona lista wskazuje wybrane
satelity.
3 Wcisnąć CZERWONY (MoSAic) przycisk, aby
zapisać wybrane satelity oraz wcisnąć przycisk
Back ( ), aby powrócić do ustawień.
4 Po wciśnięciu przycisku ŻÓŁTEGO (Audio),
na ekranie zostaje podświetlone menu nawigacji. Używając przycisków Strzałek
można poruszać obrotnicą w kierunku wschód/zachód oraz północ/południe. Pozycja
silnika może być ograniczona limitami programowymi (wschód/zachód) ustawianymi
przyciskami CZERWONY(MoSAic)/NIEBIESKI(INFO).
5 Wcisnąć przycisk ŻÓŁTY (Audio), aby podświetlić satelitę.
6 Wcisnąć przycisk OK na pozycji menu o nazwie Przejdź do satelity. Antena zmieni
swoją pozycję w kierunki satelity (zależnie od typu obrotnicy, antena zmienia swoją
pozycje od domyślnej do maksymalnie 28 satelitów).
7 Wcisnąć OK na pozycji menu nazwie Zapisz bieżącą pozycję. Bieżąca pozycja
obrotnicy zostanie zapisana dla wcześniej wybranej satelity.
8 Używając przycisków Strzałek można zmieniać funkcje (Przejdź do położenia
odniesienia / Reset Pozycjonera / Oblicz położenia). Aktywacja funkcji następuje po
wciśnięciu OK:
- Przejdź do położenia odniesienia: Wcisnąć przycisk OK na pozycji menu Przejdź
do poł. odn. Silnik zmienia pozycję do zerowej długości geograficznej / szerokości
geograficznej od której startuje licznik.
- Reset Pozycjonera: Reset Pozycjonera inicjalizuje domyślną pozycję silnika.
- Oblicz położenia: Oblicz położenia wybiera jedną satelitę do skorygowania pozycji
silnika i zapisania zmian. Zmiana pozycji silnika zostaje zastosowana do wszystkich
kierunków innych satelitów.
18 Polski
Rozdział 5 >> Menu
9 Potwierdzić funkcję Odblokuj Limity/Zablokuj Limity przyciskając OK. Pozycja ta
decyduje czy maja być użyte ustawienia wartości Limitów Wschód/Zachód.
10Metoda pozycjonowania obrotnicy jest ustawiana w menu (Ruch) Ciągły / Krokowy
(Impulsowy) / Czasowy (Sekundy).Wciskając raz Strzałkę na trybie Ciągły,
wybrany sygnał TP satelity jest blokowany lub obrotnica zatrzymuje się. W trybie
Krokowy(Impulsowy), można wybrać krok(impuls) od 1 do 10. Obrotnica zmienia
swoją pozycję zgodnie z wybranym krokiem odpowiednio w lewo lub prawo (zależnie od
obrotnicy).
W trybie Czasowy (Sekundy) można wybrać czas (w sekundach) od 1 do 20.
obrotnica zmienia swoją pozycję zgodnie z wybranym krokiem odpowiednio w lewo lub
prawo (zależnie od obrotnicy).
 USALS
Gdy obrotnica ma być ustawiona poprzez USALS:
1 Wybrać Ustawienia obrotnicy używając Strzałek i
potwierdzić wciskając OK.
2 Wybrać pozycję Satelita używając Strzałek i wcisnąć
OK. Wyświetli się lista satelitów. Wybrać odpowiednie
satelity używając Strzałek i potwierdzić wciskając
OK. Wyświetlona lista wskazuje wybrane satelity.
3 Wcisnąć CZERWONY (MoSAic) przycisk, aby
zapisać wybrane satelity oraz wcisnąć przycisk
Back ( ), aby powrócić do ustawień.
4 Po wciśnięciu przycisku ŻÓŁTEGO (Audio),
na ekranie zostaje podświetlone menu nawigacji. Używając przycisków Strzałek
można poruszać obrotnicą w kierunku wschód/zachód oraz północ/południe. Pozycja
obrotnicy może być ograniczona limitami programowymi (wschód/zachód) ustawianymi
przyciskami CZERWONY(MoSAic)/NIEBIESKI(INFO).
5 Wcisnąć przycisk ŻÓŁTY (Audio), aby podświetlić satelitę.
• Funkcja ta może nie działać w zależności od typu oprogramowania USALS.
6 Wprowadzić wartość dla 000.0 E/W (szerokość geograficzna) oraz 000.0 N/S (długość
geograficzna), a następnie wcisnąć OK na pozycji menu o nazwie Przejdź do X.
Obrotnica zmieni swoją pozycję zależnie od wybranej satelity.
7 Potwierdzić funkcję Odblokuj Limity/Zablokuj Limity przyciskając OK. Pozycja ta
decyduje czy mają być użyte ustawienia wartości Limitów Wschód/Zachód.
• Funkcja ta może nie działać w zależności od typu oprogramowania USALS.
• Wcisnąć przycisk OK na pozycji menu Prz.do pkt.odn. Silnik zmienia pozycję do
zerowej długości geograficznej i zerowej szerokości geograficznej.
Polski 19
Rozdział 5 >> Menu
 Pozycjoner
1 Funkcja ta jest używana gdy odbierane są komendy DiSEqC 1.2 z adaptera, który
kontroluje pozycjoner anteny. Wybrać pozycję Satelita
używając Strzałek i wcisnąć OK. Wyświetli się lista
satelitów. Wybrać odpowiednie satelity używając
Strzałek i potwierdzić wciskając OK. Wyświetlona
lista wskazuje wybrane satelity. Wcisnąć CZERWONY
(MoSAic) przycisk, aby zapisać wybrane satelity oraz
wcisnąć przycisk Back, aby powrócić do ustawień.
2 Po wciśnięciu przycisku ŻÓŁTEGO (Audio), na ekranie
zostaje podświetlone menu nawigacji. Używając
przycisków Strzałek można poruszać silnikiem w
kierunku wschód/zachód oraz północ/południe. Pozycja
silnika może być ograniczona limitami programowymi
(wschód/zachód) ustawianymi przyciskami CZERWONY(MoSAic) / NIEBIESKI(INFO).
3 Wcisnąć przycisk ŻÓŁTY (Audio), aby podświetlić satelitę. Antena zmieni swoją
pozycję w kierunku satelity.
4 Wcisnąć OK na pozycji menu o nazwie Zapisz bieżącą pozycję. Bieżąca pozycja
silnika zostanie zapisana dla wcześniej wybranej satelity.
5 Używając przycisków Strzałek można zmieniać funkcje (Przejdź do położenia
odniesienia / Reset Pozycjonera / Oblicz położenia). Aktywacja funkcji następuje po
wciśnięciu OK:
- Przejdź do położenia odniesienia: Wcisnąć przycisk OK na pozycji menu Przejdź
do poł. odn. Obrotnica zmienia pozycję do zerowej długości geograficznej /
szerokości geograficznej od której startuje licznik.
- Reset Pozycjonera: Reset Pozycjonera inicjalizuje domyślną pozycję obrotnicy.
- Oblicz położenia: Oblicz położenia wybiera jedną satelitę do skorygowania
pozycji obrotnicy i zapisania zmian. Zmiana pozycji silnika zostaje zastosowana do
wszystkich kierunków innych satelitów.
6 Potwierdzić funkcję Odblokuj Limity / Zablokuj Limity przyciskając OK. Pozycja ta
decyduje czy mają być użyte ustawienia wartości Limitów Wschód/Zachód.
7 Metoda pozycjonowania obrotnicy jest ustawiana w menu Ciągły / Krokowy
(Impulsowy) / Czasowy (Sekundy).Wciskając raz Strzałkę na trybie Ciągły,
wybrany sygnał TP satelity jest blokowany lub silnik zatrzymuje się. W trybie
Krokowy(Impulsowy), można wybrać krok(impuls) od 1 do 10. Obrotnica zmienia
swoją pozycję zgodnie z wybranym krokiem odpowiednio w lewo lub prawo (zależnie
od obrotnicy). W trybie Czasowy (Sekundy) można wybrać czas (w sekundach) od 1
do 20. Obrotnica zmienia swoja pozycję zgodnie z wybranym krokiem odpowiednio w
lewo lub prawo (zależnie od obrotnicy).
Jeżeli używana jest obrotnica MOTEK należy używać menu pozycjoner zamiast DiSEqc
1.2. aby być pewnym, że obrotnica pracuje prawidłowo.
20 Polski
Rozdział 5 >> Menu
Instalacja >> Strojenie Automatyczne
Strojenie Automatyczne
Po wybraniu satelity z której mają być wyszukane kanały zgodnie z ustawieniami anteny,
odbiornik może automatycznie przeszukać satelitę bez wpisywania żadnych innych informacji.
1 Używając przycisków Strzałek wybrać Stroj. autom. w
menu Instalacja, potwierdzając wciśnięciem OK.
2 Używając przycisków Strzałek góra/dół wybrać satelitę z
której kanały mają być wyszukane, a następnie używając
Strzałek prawo/lewo wybrać tryb przeszukiwania
(Wszystkie, Niekodowane lub NIT).
• Wsz.: Wyszukuje wszystkie kanały.
• Nie kod: Wyszukuje tylko kanały niepłatne.
• NIT: Wyszukuje wszystkie kanały z funkcją
przeszukiwania sieci TP.
3 Wcisnąć OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.
Po zakończeniu Strojenia automatycznego, zostanie
wyświetlona lista kanałów TV I Radio.
Instalacja >> Strojenie Ręczne
Strojenie Ręczne
Pozycja ta umożliwia ręczne wyszukiwanie kanałów z wybranej satelity po transponderach
jeżeli znane są parametry transpondera.
1 Używają Strzałek wybrać Strojenie Ręczne w menu
Instalacja, potwierdzając wciśnięciem OK.
2 Ustawić następujące opcje, aby przeprowadzić Strojenie
Ręczne:
 Satelita:
Wybrać satelitę używając Strzałek prawo/lewo lub
przycisków Page.
 Transponder:
Ustawić transponder dla wybranej satelity.
Wybrać transponder używając Strzałek prawo/lewo.
Polski 21
Rozdział 5 >> Menu
Jeżeli nie można odnaleźć żądanego transpondera, aby dodać TP należy wybrać Edit
TPs, a następnie Add TP aby wprowadzić informacje o nowym transponderze takie jak:
• Częstotliwość
Wpisać częstotliwość TP.
• Symbol rate
Wpisać Symbol Rate wybranego TP.
• FEC (Forward Error Correction)
Używając przycisków Strzałek wybrać opcje FEC Auto DVB-S lub DVB-S2.
• Polaryzacja
Używając przycisków Strzałek wybrać wartość spośród Pionowa, Pozioma,
Lewoskrętna, Prawoskrętna.
Uwaga
• Co to jest transponder?
Bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne zwykle połączone z satelitą. Transponder
odbiera i przekazuje przychodzący sygnał z przypisanego pasma częstotliwości. Po
odebraniu sygnału transponder rozsyła sygnał z inną częstotliwością. Satelita to zespół
transponderów przekazujących sygnał.
 Tr. prz. (Tryb przeszukiwania)
Decyduje czy wyszukiwane będą tylko bezpłatne kanały, czy wszystkie kanały łącznie z
płatnymi.
Wybrać tryb wyszukiwania używając Strzałek prawo/lewo:
• Wsz: Wyszukuje wszystkie typy kanałów.
• Nie Kod.: Wyszukuje tylko bezpłatne kanały
 Przesz.NIT (Przeszukiwanie NIT)
Decyduje czy będą wyszukiwane kanały z innych transponderów.
Wybrać Tak lub Nie używając przycisków Strzałek.
Wybrać Tak, aby uruchomić przeszukiwanie sieci.
 Szukanie PID
Można ręcznie wyszukać kanały wpisując indywidualne wartości Packet Identifier (PID).
Wprowadzić numer PID używając przycisków (0~9).
Na początku wybrać typ PID (Video PID, Audio PID, lub PCR PID) używając przycisków
Strzałek następnie wpisać wartość PID używając przycisków (0~9).
3 Wcisnąć OK aby rozpocząć wyszukiwanie ręczne.
Po zakończeniu Strojenia ręcznego, zostanie wyświetlona lista kanałów TV I Radio.
22 Polski
Rozdział 5 >> Menu
4 Wcisnąć przycisk CZERWONY (MoSAic) w menu Strojenie Ręczne
• Satelita: Wybrać satelitę używając przycisków Strzałek lub Page
• Transponder: Zmienić TP używając przycisków Strzałek.
• Frequency: Wyświetla częstotliwość TP.
• Symbol Rate: Wyświetla Symbol Rate wybranego TP.
• FEC (Forward Error Correction): Wyświetla tryb FEC wybranego TP.
• Polaryzacja: Wyświetla polaryzację wybranego TP
• Add TP: Wcisnąć przycisk ZIELONY (Sleep) aby dodać nowy TP
• Del TP: Po wciśnięciu przycisku ŻÓŁTEGO (Audio) usuwany jest wybrany TP.
• CZERWONY (MoSAic): Zapisuje informacje o TP
Instalacja >> Strojenie Ręczne
Blind Scanning
Jeżeli nie ma informacji o transponderach, można użyć tej funkcji aby znaleźć wszystkie kanały
w obrębie wybranej satelity.
• Satelita: Wybrać satelitę używając przycisków Strzałek
• Częstotliwość startowa: Wpisać częstotliwość, od której rozpocznie się przeszukiwanie,
używając Klawiatury Numerycznej.
• Częstotliwość końcowa: Wpisać częstotliwość, na której zakończy się przeszukiwanie,
używając Klawiatury Numerycznej.
• Krok częstotliwości: Wybrać krok skanowania używając przycisków Strzałek.
• Polarity: Wybrać polaryzację używając przycisków Strzałek.
• Scan mode: Wybrać Scan mode (All/Free) używając przycisków Strzałek. Wcisnąć OK
aby rozpocząć Blind Scan. Jeżeli typ LNB jest ustawiony na Unicable, to Blind Scan jest
nieobsługiwany.
<<TERRESTRIAL (OPCJONALNIE) >>
Instalacja >> Strojenie automatyczne
Stroj. autom.
1 Wcisnąć OK aby rozpocząć Strojenie automatyczne.
2. Wcisnąć OK aby zapisać zmiany.
3. Wcisnąć Back ( ) aby powrócić do menu a następnie
używając przycisków Strzałek wybrać kanał. Od tego
momentu można oglądać kanały TV i słuchać Radio.
Polski 23
Rozdział 5 >> Menu
Instalacja >> Strojenie Ręczne
Strojenie Ręczne
1 Wybrać numer kanału używając przycisków Strzałek.
2. Wcisnąć OK aby rozpocząć przeszukiwanie ręczne.
3. Wcisnąć OK aby zapisać zmiany.
4. Wcisnąć Back ( ) aby powrócić do menu a następnie
używając przycisków Strzałek wybrać kanał. Od tego
momentu można oglądać kanały TV i słuchać Radio.
Instalacja >> Ustawienia domyślne
Ustawienia domyślne
Można przywrócić domyślne ustawienia w przypadku napotkania na problem po zapisaniu
zmian w ustawieniach kanałów lub innych miejscach w których powstały błędy.
1 Używając przycisków Strzałek wybrać Ustawienia domyślne w menu Instalacja,
potwierdzając wciśnięciem OK.
2 Wybrać domyślną opcję (TP Auto roll, System Defaults, lub Pon. ur. STB) używając
przycisków Strzałek, potwierdzając wciśnięciem OK.
• TP Auto roll: Wraca z powrotem do dodatkowej listy TP.
• System Defaults: Wraca z powrotem do domyślnych ustawień fabrycznych.
Po wciśnięciu OK w tym menu pojawi się okno dialogowe z zapytaniem o potwierdzenie
zmiany ustawień do domyślnych.
Wybrać Tak lub Nie i potwierdzić wciskając OK.
• Pon. ur. STB
Wciskając OK w tym menu, odbiornik (Set-top box - STB) będzie ponownie uruchomiony.
Ustawienia systemu
Konfigurację systemu można ustawić w tym menu. Wcisnąć przycisk Menu (
wybrać Ust. system. używając przycisków Strzałek.
Ustawienia systemu >> Ustawienie języka
Ustawienie języka
Można wybrać języki dla OSD, Audio 1-2, Teletekstu,
Napisów oraz język EPG 1-2
1 Wybrać Ustawienie języka używając strzałek w menu
Ust. system. potwierdzając przez wciśnięcie OK.
2 Wybrać każdy z języków dla OSD, Audio1-2, Teletekst,
Napisy oraz EPG 1-2 używając przycisków Strzałek.
24 Polski
) a następnie
Rozdział 5 >> Menu
Ustawienia systemu >> Ustawienia OSD
Ustawienia OSD
Menu to pozwala na dostosowanie przejrzystości OSD, Okien, Czasu Bannera, Czasu
wygaszacza ekranu.
1 Wybrać Ustawienia OSD używając przycisków Strzałek w
menu Ust. system. potwierdzając przez wciśnięcie OK.
2 Ustawić każdą z pozycji: Poziom przejrzystości, Window
Trans, Czas Bannera, Czas wyg. ekranu, and Serial
Module używając przycisków Strzałek.
• Poz.przejrz: 0 (nieprzeźroczysty) do 100%
• Window Trans: 0 (nieprzeźroczysty) do 100%
• Czas Bannera: 1 do 60 sekund lub Zawsze
• Czas wyg. ekranu: 1 do 60 minut lub Brak.
• Serial Module: Brak lub XCRYPT
• VFD: załączony lub wyłączony
• Display in Standby: załączony lub wyłączony
Ustawienia systemu >> Ustawienia TV
Ustawienia TV
W menu tym można ustawić System TV, Proporcje ekranu, Wsp.prop.obr.wideo, Typ sygnału
wideo (RGB, Y/Pb/Pr lub Kompozyt), kanał RF, Video Freeze i Dolby Digital.
1 Wybrać Ustawienia TV używając przycisków Strzałek w
menu Ust. system. potwierdzając przez wciśnięcie OK.
2 Wybrać odpowiednie ustawiania używając przycisków
Strzałek góra/dół oraz dokonać zmiany w pozycjach
używając przycisków Strzałek prawo/lewo.
• System TV: PAL, SECAM, NTSC, and AUTO
• Proporcje ekranu: Można ustawić proporcje ekrany
podłączonego TV (4:3 lub 16:9)
• Współczynnik proporcji obrazu wideo: Można
ustawić format wyświetlania zgodny z rodzajem TV.
(Letter Box, Pan & Scan, Mieszany lub Pełny)
• Typ Sygnału Video: RGB, Y/Pb/Pr, Kompozyt
• Kanał RF: Można wybrać kanał UHF dla TV. (CG21~CH69) (opcja)
• System przekazu: B/G, I, lub D/K
• Video Freeze: Zał./Wył (wideo pauza).
• Napisy DVB: Zał./Wył.
• Dolby Digital: PCM/Bitstream
• Time Shift: Auto/Manual
Polski 25
Rozdział 5 >> Menu
Ustawienia systemu >> Ustawienia czasu
Ustawienia czasu
Można tu ustawić strefę czasową.
1 Wybrać Ustawienie czasu używając przycisków Strzałek w
menu Ust. system. potwierdzając przez wciśnięcie OK.
 Set Time Zone (Ustaw Strefę Czasową)
Używając przycisków Strzałek prawo/lewo można
wybrać tryb Auto lub Manual (Ręczny).
 Time Zone (Strefa Czasowa)
Używając przycisków Strzałek prawo/lewo można
wybrać strefę czasową. Lokalny czas będzie
automatycznie zmieniany przez to ustawienie.
Ustawić czas używając przycisków Strzałek w przypadku
zaznaczenia trybu Auto set time mode (Automatyczne
ustawienie Czasu.
Wpisać ręcznie czas używając klawiatury numerycznej w przypadku wyboru trybu Manual
set time mode (Ręczne ustawienie Czasu).
 Wybrać funkcję czasu letniego (Summer Time) Wył. lub Zał.
Ustawienia systemu >> Ustawienia rezerwacji czasu
Ustawienia Rezerwacji (Reservation Setting)
Można tu ustawić timery dla rezerwacji programów TV takie jak:
włącz/wyłącz program TV. Wybrać numer zdarzenia dla rezerwacji.
• Czas Załączenia: Wprowadzić czas włączenia z
klawiatury numerycznej.
• Czas Odłączenia: Wprowadzić czas odłączenia z
klawiatury numerycznej.
• Typ zdarzenia: Wybrać dla zdarzenia tryb powtarzalności
czasowej (Jednokrotnie, Codziennie, wybrany dzień
tygodnia) używając przycisków Strzałek.
• Program: Wybrać kanał używając przycisków Strzałek i
potwierdzić zapis zmian wciskając OK.
Ustawienia systemu >> Informacje Systemowe
Informacje Systemowe
Można tu sprawdzić informacje o systemie takie jak: Nazwa modelu, Wersja Loader’a, Wersja
oprogramowania, Wersja bazy danych (Database Version), Data wersji oprogramowania
głównego.
26 Polski
Rozdział 5 >> Menu
Konfiguracja programów
Można w tym menu edytować programy TV i radiowe oraz grupy programów ulubionych.
Wcisnąć przycisk Menu ( ). Wybrać Konfiguracja programów (Konfig. prog.) używając
przycisków Strzałek w menu głównym.
Konfiguracja programów >> Usuń programy
Usuń programy
Można tu usunąć wybrane programy TV lub Radiowe.
1 Wybrać Usuń programy używając przycisków Strzałek w
menu Konfig. prog. potwierdzając przez wciśnięcie OK.
2 Wybrać kanał, który ma być usunięty używając przycisków
Strzałek góra/dół i potwierdzając wybór wciśnięciem OK.
Używając przycisków Strzałek prawo/lewo można
przełączać się pomiędzy listą kanałów TV i Radiowych.
Można zaznaczyć kilka kanałów.
Lista z zaznaczeniami wskazuje wybrane kanały.
Wcisnąć przycisk ZIELONY (sleep) aby wybrać tryb
usuwania Programów, TP, lub Satelitów.
3 Wcisnąć przycisk CZERWONY (MoSAic) aby usunąć
zaznaczone kanały.
Konfiguracja programów >> Usuń wszystkie programy
Usuń wszystkie programy
Można w tym menu usunąć wszystkie kanały.
1 Wybrać Usuń wsz. prog. używając przycisków Strzałek
w menu Konfig. prog. potwierdzając przez wciśnięcie
OK. Systemowe okno dialogowe wyświetli informację z
zapytaniem o potwierdzenie tej czynności.
2 Wybrać Tak używając przycisków Strzałek i wcisnąć OK
aby usunąć wszystkie kanały.
Konfiguracja programów >> Programy Ulubione
Programy Ulubione
Można tu edytować listy ulubionych kanałów. Jest tutaj 9
grup kanałów ulubionych (News, Sports, Movie, Music,
Shopping, Kids, Adults, Drama i Education).
1 Wybrać Programy Ulubione używając przycisków
Strzałek w menu Konfig. prog. potwierdzając przez
wciśnięcie OK.
Polski 27
Rozdział 5 >> Menu
2 Wybrać kanały, które mają być dodane do wybranej grupy kanałów ulubionych, używając
przycisków Strzałek góra/dół lub Page do poruszania się po liście kanałów TV/Radio.
Wybrane kanały dodać wciskając OK.
Wybrane kanały są wyświetlane na liście programów ulubionych.
) powoduje przełączenie pomiędzy listą kanałów TV
Wciśnięcie przycisku TV/Radio (
oraz Radiowych.
3 Wcisnąć przycisk FAV (♥) aby wybrać inną grupę programów ulubionych.
4 Powtarzać kroki od 2 do 3.
5 Wcisnąć CZERWONY (MoSAic) aby zapisać zmiany.
Konfiguracja programów >> Edytuj kanały
Edytuj kanały
Można tu zmienić nazwy programów i list kanałów.
Wybrać Edytuj kanały używając przycisków Strzałek w
menu Konfig. prog. potwierdzając przez wciśnięcie OK.
• Przycisk FAV (♥): Wyświetla listy kanałów ulubionych.
• Przyciski Strzałek prawo/lewo: Przełączają pomiędzy
listą kanałów TV i Radiowych.
Aby zmienić nazwę kanału z listy:
1 Wybrać kanał, którego nazwa ma być zmieniona,
używając przycisków Strzałek, PR+/- lub Page a następnie przycisnąć ZIELONY (Sleep).
Zostanie wyświetlona tablica znaków.
2 Wcisnąć NIEBIESKI (INFO) aby usunąć wybraną nazwę kanału.
3 Wybrać litery używając przycisków Strzałek, a następnie wcisnąć OK aby wpisać wybrany znak.
• ŻÓŁTY (Audio): Przerwa
• NIEBIESKI (INFO): Usuwanie znaku
• OK: Wpisuje znak
4 Wcisnąć CZERWONY (MoSAic) aby zapisać zmiany.
28 Polski
Rozdział 5 >> Menu
Konfiguracja programów >> Manager Oprogramowania
Manager Oprogramowania
1 Wybrać Manager Oprogramowania używając Strzałek w
menu Konfig. prog. potwierdzając przez wciśnięcie OK.
• Przekaz prog.: Kopiuje wszystkie informacje z tego
odbiornika do drugiego identycznego.
• Przekaz danych prog.: Kopiuje tylko informacje o
kanałach z tego odbiornika do drugiego identycznego.
Połączenie odbiornika głównego a podłączonego do
niego ustanowić używając kabla RS232C, i wcisnąć OK
na wybranej pozycji menu odbiornika głównego.
• USB Explore (Opcja): Wybrać plik z
oprogramowaniem używając przycisków Strzałek lub
Page, a następnie wcisnąć CZERWONY (MoSAic) aby
pobrać oprogramowanie.
• OTA Update (Opcja): Oprogramowanie lub informacje o kanałach będą pobrane z satelity.
Można pobrać oprogramowanie odbiornika z satelity jeżeli nowa wersja dla danego
odbiornika jest dostępna.. Podczas pobierania nie wyłączać odbiornika. Gdy zasilanie
zostało odłączone należy włączyć ponownie odbiornik, aby dokończyć proces pobierania.
Blokada rodzicielska
Funkcja ta pozwala zablokować kanały i zabezpieczyć nieupoważnionych użytkowników przed
oglądaniem specyficznych kanałów. Wcisnąć przycisk Menu ( ). Wybrać Blokada rodz.
Używając przycisków Strzałek w menu głównym.
Blokada rodzicielska >> Zablokuj Program
Zablokuj program
W przypadku włączenia zablokowanego kanału należy wpisać Kod PIN w oknie dialogowym
aby móc go oglądać.
1 Wybrać Zablokuj Program używając przycisków Strzałek
w menu Blokada rodz. potwierdzając przez wciśnięcie OK.
2 Wybrać kanał który ma być zablokowany używając
przycisków Strzałek góra/dół, PR+/-, Page lub Klawiatury
numerycznej a następnie wcisnąć OK.
Wybrane kanały będą wyświetlone z markerem blokady.
Wciskając ponownie OK na kanale można go odblokować.
Strzałki prawo/lewo: Przełączają pomiędzy listą kanałów
TV oraz Radiowych.
3 Wcisnąć CZERWONY(MoSAic) aby zapisać zmiany.
4 Wcisnąć NIEBIESKI(Info) aby wyłączyć podgląd PIG.
Polski 29
Rozdział 5 >> Menu
Blokada rodzicielska >> Komtrola Blokad
Kontrola Blokad
Za każdym gdy będzie używany system blokad należy wpisać Kod PIN w oknie dialogowym.
Używając przycisków Strzałek a następnie OK można zmienić status blokad.
• Blokada systemu: Wybrać Odblokuj lub Zablokuj
używając przycisków Strzałek. Jeżeli blokada jest
wybrana, klawisze funkcyjne będą zablokowane.
• Blokada Menu: Wybrać Odblokuj lub Zablokuj
używając przycisków Strzałek. Podmenu Kontrola
blokad będzie dostępne dopiero po wpisaniu Kodu
PIN.
• Tryb blokady: Wybrać tryb Jednokrotnie lub Zawsze
używając przycisków Strzałek.
• Jednokrotnie: Wpisać Kod PIN jednokrotnie na
kanale, aby zmienić Blokadę Rodzicielską.
• Zawsze: Wpisać Kod PIN za każdym razem aby
zmienić Blokadę Rodzicielską. Aby zapisać zmiany
wcisnąć OK.
Blokada rodzicielska >> Zmień Kod PIN
Zmień Kod PIN
Można tu ustawić nowy Kod PIN. “0000” jest kodem
domyślnym.
1 Wybrać Zmień Kod PIN używając przycisków Strzałek
potwierdzając przez wciśnięcie OK.
2 Wpisać stary kod PIN.
3 Wpisać nowy kod PIN.
4 Wpisać nowy kod PIN ponownie dla potwierdzenia.
Uwaga
• Należy pamietać, aby kod PIN składał się z czterech cyfr. W przypadku zapomnienia
kodu PIN należy skontaktować się z lokalnym dostawcą odbiornika.
30 Polski
Rozdział 5 >> Menu
Gra
Ten odbiornik oferuje kilka gier.
Wybrać opcję Gra z Menu używając przycisków Strzałek.
1 Wybrać grę używając przycisków Strzałek góra/dół w menu Gra potwierdzając przez
wciśnięcie OK.
2 Zależnie od instrukcji wyświetlonej na ekranie, można bawić się grami używając przycisków
Strzałek, Klawiatury numerycznej (0~9) i klawisza OK.
Multimedia (opcjonalnie)
Dostęp do funkcji multimedialnych (Video, Audio, obrazy JPEG) realizowany jest przez USB.
Uwaga!
Zawsze kiedy podłączasz lub rozłączasz urządzenie USB do odbiornika, pamiętaj żeby
wcześniej przełączyć odbiornik w tryb Stand-By.
W tym celu możesz użyć pilota zdalnego sterowania lub przycisków na panelu przednim.
Proszę nie wyłączać odbiornika za pomocą wyłącznika z tyłu odbiornika.
Multimedia >> USB
W trybie Stand-By podłącz pamięć USB lub zewnętrzny dysk
twardy do złącza USB.
Uwaga!
pamięć USB lub zewnętrzny dysk twardy musi być
kompatybilny z systemem plików FAT32.
Jeżeli podłączane urządzenie nie jest kompatybilne z
systemem FAT32, należy przed podłączeniem zmienić
system plików na FAT32 za pomocą funkcji formatowania
na komputerze PC.
Jeżeli zostanie włożone urządzenie niekompatybilne,
odbiornik nie wykryje tego urządzenia.
1. Odtwarzanie plików z multimediami
Wybierz plik z multimediami za pomocą klawiszy Ch+/Ch- i wciśnij OK
2. Aktualizacja oprogramowania
Wybierz plik z oprogramowaniem za pomocą klawiszy Ch+/Ch- i wciśnij Czerwony klawisz
(MoSAic)
Polski 31
Rozdział 5 >> Menu
3. Usuwanie plików
Wybierz plik do usunięcia za pomocą klawiszy Strzałek góra/dół i wciśnij Zielony klawisz
(Sleep)
4. Formatowanie
Wciśnij Żółty klawisz (Audio) by usunąć wszystkie pliki w podłączonym urządzeniu
• Funkcje PVR (Personal Video Recorder)
Żeby używać funkcji nagrywania wideo, urządzenie na którym mają być zapisane dane
musi być podłączone do USB.
1) Nagrywanie: Wciśnij przycisk REC (Niebieski klawisz z czerwoną kropką) podczas
oglądania kanału
2) Zatrzymywanie: wciśnij klawisz Stop ( [] ) by
zakończyć nagrywanie kanału
3) Odtwarzanie: Wciśnij klawisz Play (>) by
odtworzyć nagrany program
4) Przewijanie do przodu: Wciśnij klawisz (>>) by
szybko przewinąć do przodu, z prędkością do max
x16
5) Przewijanie do tyłu: Wciśnij klawisz (<<) by
szybko przewinąć do tyłu, z prędkością do max x8
6) Pauza: Wciśnij klawisz (II) by zatrzymać
nagrywanie na chwilę
7) Media player: Wciśnij klawisz Media by
uruchomić odtwarzacz Mediów.
8) Time Shift: Wciśnij klawisz Time Shift by uruchomić funkcję Time Shift. Umożliwia
to zatrzymanie/przewijanie oglądanego kanału z jednoczesnym zapisywaniem dalszej
części programu do pamięci
9)Lista plików: Wciśnij klawisz Text by zobaczyć listę plików w menu odtwarzacza
Media Player
Conditional Access
Odbiornik posiada 2 gniazda na karty Smartcard (Conax) oraz 2 gniazda na Moduły Dostępu
Warunkowego Wszelkie informacje w tym Menu pochodzą z kart lub modułów.
Używając Modułów Dostępu Warunkowego (Conditional Access Modules - CAM) i kart można,
oprócz kanałów bezpłatnych, dodatkowo oglądać kanały płatne. Typ modułu CAM oraz karty
zależy od operatora serwisu. W celu oglądania kanałów zakodowanych należy skontaktować
się z operatorem lub dystrybutorem danego programu.
Bez użycia kart i modułów dostępne są kanały typu FTA (niekodowane).
32 Polski
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Problem
Porada
Wyświetlacz nie pokazuje żadnych
informacji.
Brak zasilania.
Włożyć poprawnie wtyczkę zasilająca
do gniazdka sieci sprawdzić przewód
połączeniowy i włącznik z tyłu odbiornika.
Brak obrazu.
Upewnić się czy odbiornik jest włączony.
Sprawdzić połączenia do telewizora.
Sprawdzić kanały i wyjście Video.
Słaba jakość obrazu.
Sprawdzić poziom sygnału.
Jeżeli jest zbyt niski, należy ustawić
dokładniej antenę satelitarną.
Brak dźwięku.
Sprawdzić poziom głośności w TV i STB.
Sprawdź czy dźwięki nie są wyciszone
(Mute) w TV oraz STB.
Sprawdź poprawność podłączenia kabla
Audio.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.
Nadajnik pilota musi być wycelowany
bezpośrednio w odbiornik.
Sprawdź i zmień baterie.
Sprawdź czy nic nie zasłania panelu
przedniego odbiornika STB.
Program nie działa lub jest
zakodowany.
Upewnić się czy jest włożona właściwa
karta dla wybranego operatora.
W przypadku zagubienia kodu PIN.
Przejść do rozdziału 5 , “Blokada
Rodzicielska” w tej instrukcji.
UWAGA!
Jeżeli porady zamieszczone powyżej nie rozwiązały problemów, prosimy o kontakt telefoniczny z firmą, która montowała Państwu zestaw lub z dystrybutorem.
Pomoże to zdiagnozować usterkę i być może ją wyeliminuje. Krokiem ostatecznym jest odnoszenie tunera do reklamacji, ponieważ większość problemów z
funkcjonowaniem sprzętu satelitarnego, są to sprawy związane z ustawieniem
czaszy anteny satelitarnej, ustawieniem tunera lub oprogramowania.
Polski 33
Specyfikacja
Specyfikacja techniczna
GŁOWICA I KANAŁY
Satelitarna(DVB-S2)
Naziemna(DVB-T)
(opcja)
Częstotliwość
Wejściowa
950-2150MHz
Złącze Wejściowe
typu F, IEC 169-24, żeńskie
Symbol Rate
DVB-S2:10-30Ms/s(QPSK),10-31Ms/s(8PSK)
2-45Ms/s
Demodulacja
QPSK, 8PSK
Code Rate
DVB-S2:Auto1/2,2/3,3/4,3/5,4/5,5/6,8/9,9/10(8PSK )
Auto 2/3,3/4,3/5,5/6,8/9,9/10(8PSK )
DVB-S:Auto1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Zasilanie głowicy i
polaryzacja
Pionowa : DC13.5V
Pozioma : DC18V
Prąd wyjściowy : MAX. 500mA
Ochrona przed przeciążeniem
Ton 22KHz kontroli
DiSEqC
Częstotliwość : 22KHz +/- 1KHz
Amplituda : 0.6V +/- 0.2V
Versja 1.1,1.2,USALS i Uncable
Częstotliwość
Wejściowa(Europa)
VHF : 174~230MHz
UHF : 470-860MHz
Szerokość Pasma
Kanałów
7 MHz (dla VHF), 8MHz (dla UHF)
Złącze Wejściowe
IEC 169-2, żeńskie (RF IN)
Demodulacja
COFDM 2K/8K-nośna
FEC Mode rate
1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Guard Interval
1/32, 1/16,1/8,1/4 active symbol duration
Napięcie Wejściow
AC100-250V~,50/60Hz
Pobór Mocy
MAX.50W (Standby: poniżej 3W )
Napięcie Wejściowe
AC100-250V~,50/60Hz
Pobór Mocy
MAX.35W (Standby: poniżej 3W )
Zasilanie
Część Satelitarna
Część Naziemna
(opcja)
Dekodowanie MPEG TS A/V
Transport Stream
MPEG-2 ISO/IEC 1318-1
Profil
MPEG-2 MP@ML
MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Aspect Ratio
4:3, 16:9, Letter Box
Rozdzielczość Video
1080i, 720p, 576p
Dekodowanie Audio
MPEG-1, Musicam Layers 1 & 2
Tryb Audio
Single channel/Dual channel/Joint Stereo/Stereo
Próbkowanie
32,44,1 i 48KHz
34 Polski
Specyfikacja
Specyfikacja techniczna
System
Procesor
ST40 CPU rdzeń: 266MHz(STi7101)
Pamięć Flash
8 MB (Opcjonalnie rozszerzenie)
Video DDR SDRAM
64 MB (Opcjonalnie rozszerzenie)
System DDR SDRAM
64 MB (Opcjonalnie rozszerzenie)
EEPROM
8KB
Złącza A/V i Interfejs
Cyfrowe wyjście(HD)
HDMI(TMDS main video output)
YPbPr
TV-Scart i RCA(SD)
Video : wyjście CVBS / RGB
Audio : wyjście L/R
VCR-Scart(SD)
Video : wyjście CVBS / CVBS wejście
Audio : wyjście L/R / L,R input bypass
Cyfrowe Wyjście Audio
Cyfrowe wyjście AC-3
Cyfrowe wyjście Digital Audio Bitstream output(S/PDIF)
S-Video
Video : wyjście S-Video
RS-232C
Prędkość 115.2Kbps, 9 pin typu D-sub
PVR Ready
USB2.0 lub USB 1.1
Złącze do dysku twardego Serial ATA (Opcja)
Złącze Ethernet (Opcja)
Szybki Ethernet (10/100)
Direct access arrangement modem
PSTN Modem(V.24)
Modem analog front end(MAFE/DAA) interface
Złącza Dostępu Warunkowego
PCMCIA
2 złącza DVB-CI
Złącze Smart Card
2 Czytniki kart Smart Card
Front panel
Wyświetlacz
Typu VFD( Vacuum Fluorescent Display)
Klawisze
7 klawiszy
Akcesoria
Pilot
IR( Częstotl. : 38Khz), Baterie : 2x1.5V AAA
Kabel HDMI (Opcja)
1.5m
Instrukcja Obsługi
Specyfikacja Fizyczna
Rozmiar (Szer x Wys x Głęb)
375 x 60 X 230mm
Waga Netto
3.5Kg
Temperatura pracy
0~50 C
Temperatur przechowywania
-10~+60 C
Polski 35
Prawidłowa utylizacja produktu
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny nie należy usuwać do
pojemników przeznaczonych na zwykłe odpady, lecz zgodnie
z ustawą o odpadach, przeznaczony jest on do ponownego
przetworzenia - recyklingu.
Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki
odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty
sprzęt elektroniczny i elektryczny do wyznaczonych punktów zbiórki
odpadów, lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do
punktów sprzedaży detalicznej.
W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy w myśl
przepisów baterie usunąć oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów.
Właściwe usunięcie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk,
przetworzenie i poddanie recyklingowi. W ten sposób pomogą Państwo zapobiec negatywnemu
wpływowi substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.
Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na
środowisko naturalne.
Informacje dla firm biznesowych.
W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych, należy
skontaktować się z przedstawicielem firmy GLOBO POLSKA w celu uzyskania informacji o
sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu
produktu niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów.
IM34 - 101012 [Polski]
Rev.01
Notatki

Podobne dokumenty