regulamin użytkowania lokali oraz porządku

Transkrypt

regulamin użytkowania lokali oraz porządku
REGULAMIN
UŻYTKOWANIA LOKALI ORAZ PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA
MIESZKAŃCÓW W SM „KOLEJARZ” W SŁUPSKU
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
I.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) użytkowniku lokalu – rozumie się przez to zarówno członka Spółdzielni jak i użytkownika nie będącego członkiem Spółdzielni,
2)
lokalu – rozumie się przez to zarówno lokal mieszkalny jak i użytkowy oraz piwnice i inne
dodatkowe pomieszczenia użytkowe, przeznaczone do wyłącznego użytku użytkownika,
3) mieszkańcu – rozumie się przez to każdą osobę przebywająca w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię.
§ 2
Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę wspólnego mienia spółdzielczego, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie zgodnego
współżycia mieszkańców.
2. Przepisy regulaminu określają obowiązki administracji osiedla i wszystkich mieszkańców.
3. Użytkownik lokalu i mieszkaniec jest odpowiedzialny, w tym również materialnie, w zakresie postanowień niniejszego regulaminu, za wszystkie osoby z nim zamieszkałe lub w mieszkaniu przebywające (członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.)
1.
I.
PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ORAZ LOKALI
A. Obowiązki administracji osiedla.
§ 3
Administracja osiedla zobowiązana jest do:
1) Protokolarnego przekazania użytkownikom lokali otrzymywanych od Spółdzielni oraz
protokolarnego odbioru lokalu w przypadku opuszczenia go przez użytkownika.
2) Wyegzekwowania od wykonawcy usunięcia usterek wynikłych ze złego wykonawstwa
lub wad materiałów budowlanych w okresie rękojmi za wady, a w razie nie usunięcia
usterek przez wykonawcę do zabezpieczenia usunięcia ich na koszt wykonawcy.
3) Dbania o właściwy stan techniczny budynków i przyległych terenów oraz pomieszczeń
wspólnego użytku, jak: korytarze, klatki schodowe, galerie, dźwigi, korytarze piwniczne,
pralnie, suszarnie, wózkownie, place do zabaw dziecięcych, młodzieżowych i innych.
4) Zapewnienia wyposażenia budynków w numery administracyjne budynków i właściwe
oznakowanie lokali, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców,
oraz pomieszczeń technicznych w budynku.
5) Zapewnienia mieszkańcom dogodnych i bezpiecznych dojść do domów i lokali. W godzinach zmierzchu powinny być oświetlone chodniki oraz sprawnie działające oświetlenie klatek schodowych.
2
Zabezpieczenia normatywnego ogrzewania lokali w okresie grzewczym; w wypadku zaburzeń w dostawach energii cieplnej elektrycznej, wody i gazu, interweniowanie we właściwych
przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za prawidłowe dostawy.
7) Nadzorowanie i kontrolowanie zakładów świadczących usługi w zakresie utrzymywania
właściwego stanu technicznego budynku i jego urządzeń oraz czystości i porządku oraz
usuwania skutków zimy.
8) Przyjmowanie i reagowanie na wszystkie uwagi i skargi mieszkańców wynikające z niniejszego regulaminu.
9) Zdecydowanego reagowania na wszelkie przypadki niszczenia wspólnego mienia Spółdzielni i zgłaszania sprawców wandalizmu i zniszczeń oraz niewłaściwego parkowania
odpowiednim służbom (policji, straży miejskiej).
10)
Egzekwowania od sprawców szkód ich usunięcia, względnie pokrycia kosztów likwidacji szkód.
6)
B. Obowiązki członków, mieszkańców oraz użytkowników lokali.
§ 4
Lokal może być użytkowany wyłącznie na cele określone w przydziale lub w umowie. W lokalu
mieszkalnym za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni dopuszcza się wykonywanie zawodu, który nie
zagraża bezpieczeństwu, higienie, nie zakłóca spokoju i nie jest uciążliwy dla mieszkańców budynku.
§ 5
Użytkownik jest obowiązany dbać o należyte utrzymanie zajmowanego lokalu i innych użytkowanych pomieszczeń oraz dokonywać napraw urządzeń technicznych i wyposażenia lokalu w zakresie ustalonym w regulaminie określającym obowiązki spółdzielni i użytkowników
w zakresie napraw wewnątrz lokali.
2. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do troski o należyty stan zewnętrznych elementów budynków (balkony, loggie, galerie, elewacje itp.) oraz trawników, drzew, krzewów, chodników, parkingów, dróg osiedlowych, urządzeń zabawowych i innych urządzeń rekreacyjnych.
Osoby dokonujące dewastacji tych urządzeń ponoszą pełne koszty ich naprawy i usunięcia
powstałych szkód.
3. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są aktywnie przeciwdziałać przypadkom kradzieży, zniszczeń, wandalizmu wspólnego mienia, zgłaszać te przypadki na Policję, do Straży Miejskiej i
do swojej administracji.
1.
§6
1.
2.
Wszelkie przeróbki w lokalach, instalacjach, zabudowa wnęk, zabudowa instalacji wod.kan. i gazowych, zmiany funkcjonalne, stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przekucia w ścianach konstrukcyjnych itp. mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą i na
warunkach podanych przez Spółdzielnię, na koszt użytkownika.
W przypadku wymiany stolarki okiennej należy uzyskać od Spółdzielni pisemną zgodę i
warunki tej wymiany.
§7
1. Zabrania się otwierania szafek licznikowych prądu elektrycznego i gazu, manipulowania w
tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego (naprawianie bezpieczników elektrycznych),
zaworach na pionach centralnego ogrzewania i innych instalacjach znajdujących się w piwnicach, w klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytku. Osoby nie przestrze-
3
gające tego zakazu w przypadku spowodowania awarii lub strat będą obciążone kosztami
ich usunięcia i szkodami wyrządzonymi osobom trzecim.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych lub zerwania plomby na licznikach elektrycznych, gazomierzach, wodomierzach i podzielnikach kosztów c.o. należy niezwłocznie
zawiadomić pisemnie Spółdzielnię.
3. Zabrania się unieruchamiania automatów oświetleniowych przez długotrwałe przytrzymywanie przycisków, szczególnie przy użyciu różnych przedmiotów (np. zapałek).
4. Zabrania się blokowania drzwi wejściowych w pozycji półotwartej, co powoduje ich wypaczenie się i psucie samozamykaczy.
§ 8
1. W piwnicach zabrania się instalowania dodatkowych punktów świetlnych, gniazdek elektrycznych oraz użytkowania prywatnych pralek, lodówek i zamrażarek bez pisemnej zgody
Spółdzielni.
2. Celem zapobieżenia marnotrawstwu nie należy pozostawiać w piwnicach, pomieszczeniach
wspólnego użytku i korytarzach piwnicznych zapalonych świateł.
§9
1. Na okres zimy użytkownicy powinni zabezpieczyć lokale przed utratą ciepła przez uszczel2.
nienie okien i drzwi ( również okienek piwnicznych).
W celu zabezpieczenia lokali przed skutkami przecieków użytkownicy zobowiązani są do
usuwania śniegu z balkonów i logii.
§ 10
Zabrania się bez pisemnej zgody Spółdzielni:
1. Instalowania na budynkach zewnętrznych anten radiowych, telewizyjnych i satelitarnych
oraz szyldów i reklam.
2. Montowania przepływowych elektrycznych piecyków i podgrzewaczy wody oraz kuchni
elektrycznych w mieszkaniu.
3. Zabudowywania logii i balkonów, okładanie ścian loggii i balkonów panelami oraz boazerią,
zmiany kolorystyki elewacji budynku m.in. zewnętrznej strony stolarki okiennej, balustrad,
balkonów i loggii.
4. Montowania krat zewnętrznych na oknach, balkonach i loggiach.
5. Otwierania włazów i wchodzenia na dach budynku.
6. Zakładania ogródków i kwietników przy budynku, sadzenia drzew i krzewów oraz ich grodzenia.
7. Zabudowywania instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody.
8. Wykorzystywania tylko dla indywidualnych potrzeb użytkowników jednego mieszkania pomieszczeń wspólnego użytkowania tj. pralni, suszarni i wózkowni oraz dodatkowej piwnicy
lub innego pomieszczenia.
9. Dokonywania wszelkich zmian i przeróbek oraz ponadnormatywnego wyposażenia w pomieszczeniach wspólnego użytku, zmian funkcjonalnych, stawiania lub rozbierania ścianek
działowych, wykonania glazury, terakoty itp.
10. Dokonywania zmian w wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej.
4
11. Wykonywania wszelkiego rodzaju robót i przeróbek w lokalu naruszających stan zgodny z
dokumentacją techniczną, a w szczególności: przeróbki instalacji technicznych, wykuć, wyburzeń, wykładania ścian glazurą, itp.
§ 11
W trosce o wspólne mienie spółdzielcze każdy z mieszkańców i użytkowników obowiązany jest:
1) O wszelkich uszkodzeniach instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elementów budynku i innych urządzeń, pojawieniu się zawilgoceń, pleśni na ścianach itp. natychmiast powiadomić pisemnie administrację osiedla.
2) Udostępnić lokal w terminie uzgodnionym z administracją osiedla dla wykonania robót mających bezpośredni związek z niszczeniem substancji sąsiednich lokali lub naprawy przechodzącej przez lokal instalacji wod.-kan., gazowej i c.o. oraz innych robót, które muszą być
wykonane od wewnątrz lokalu.
§ 12
Do obowiązków użytkowników lokali należy zamykanie na klucz głównego wejścia z klatki
schodowej do pomieszczeń piwnic. W przypadku konieczności wymiany zamka lub wkładki patentowej w drzwiach głównego wejścia z klatki schodowej do pomieszczeń piwnic wymiany powyższego zamka lub wkładki patentowej wraz z dorobieniem kluczy dokonują we własnym zakresie i na własny koszt członkowie korzystający z danego wejścia do piwnic.
Jeżeli użytkownicy lokali nie wywiążą się z powyższego obowiązku pomimo wezwania Spółdzielni, Spółdzielnia może wykonać powyższe roboty obciążając kosztem ich wykonania w równych kwotach wszystkich członków korzystających z danego wejścia do piwnic.
§ 13
Pracownicy Spółdzielni lub osoby upoważnione przez Spółdzielnię uprawnione są do:
1)
kontrolowania wszystkich urządzeń i instalacji oraz ogólnego stanu technicznego i sanitarnego wszystkich lokali.
2)
sprawdzania stanu bezpieczeństwa pożarowego.
3)
dokonywania wspólnie z funkcjonariuszem policji kontroli meldunkowej.
4)
dokonywania odczytów urządzeń pomiarowych w lokalu.
Członkowie Spółdzielni i użytkownicy lokali zobowiązani są udostępnić w w/w celach użytkowany lokal.
II.
PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY, ESTETYKI OSIEDLA I OTOCZENIA
§ 14
1.
2.
Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania czystości, ładu i porządku w lokalach,
na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach oraz na terenach administrowanych przez
Spółdzielnię, w szczególności wokół pojemników i kontenerów na śmieci.
W klatkach schodowych które nie są sprzątane na zlecenie Spółdzielni obowiązuje świadczenie
pracy własnej mieszkańców na rzecz utrzymania czystości w klatkach schodowych.
a) Praca własna mieszkańców danej klatki schodowej polega na obowiązku utrzymania
czystości w klatce schodowej, galeriach i przedsionkach pomiędzy galerią a mieszkaniem.
b) Ustala się następujący zakres robót i częstotliwość ich wykonywania przez użytkowników lokali:
5
3.
1) Zamiatanie klatki schodowej, schodów i podestów zewnętrznych codziennie.
2) Mycie klatki schodowej, podestów cokołów, balustrad wraz z pochwytami raz w
tygodniu.
3) Mycie lamperii klatek schodowych w miarę potrzeb lecz nie rzadziej jak raz w miesiącu.
4) Mycie drzwi wejściowych do budynków i korytarzy piwnicznych okien i ram
okiennych raz w miesiącu oraz pranie firanek.
5) Odkurzanie ścian i schodów raz w miesiącu.
6) W razie opadów śniegu, odśnieżanie i uszarstnianie schodów i podestów zewnętrznych.
c)
Harmonogram prac porządkowych mieszkańców administracja osiedla wywiesza na
tablicy ogłoszeń danej klatki schodowej.
d) Nadzór nad utrzymaniem czystości w budynku sprawuje administracja osiedla, mieszkańcy w ramach wzajemnej kontroli oraz „Gospodarz klatki schodowej” o ile został wybrany przez mieszkańców danej klatki schodowej.
e) Nie wywiązywanie się użytkownika lokalu z obowiązku należytego utrzymywania
czystości, wynikającego z harmonogramu spowoduje:
- obowiązek ponoszenia przez użytkownika lokalu kosztów z tytułu zlecenia zastępczego wykonania prac porządkowych, których użytkownik lokalu nie wykonał,
- obowiązek ponoszenia przez użytkownika lokalu kosztów odszkodowania za
szkody jakie Spółdzielnia w związku z tym poniesie m.in. mandaty, kary pieniężne-grzywny nałożone na Spółdzielnię lub jej pracowników przez organy kontrolne,
- zgodnie ze statutem Spółdzielni, wykluczenie członka ze Spółdzielni.
Do obowiązków administracji osiedla należy:
a) utrzymanie porządku i czystości m.in.
- na terenach zielni, terenach zabawowo - rekreacyjnych , ciągach komunikacyjnych
(chodniki, place, parkingi, drogi osiedlowe itd.),
- w kabinach dźwigów, w komorach zsypowych i w miejscach z pojemnikami na odpadki stałe,
- w korytarzach piwnicznych, pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz w klatkach schodowych sprzątanych na zlecenie Spółdzielni,
b) wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni,
c) odśnieżanie i uszarstnianie ciągów komunikacyjnych w sezonie zimowym, poza indywidualnymi dojściami i indywidualnymi schodami do lokalu,
d) bieżące uaktualnianie na tablicach ogłoszeń informacji i komunikatów oraz usuwanie
obcych ogłoszeń i reklam umieszczonych bez pisemnej zgody Spółdzielni.
4.
Sprzątanie, odśnieżanie oraz uszarstnianie indywidualnych dojść oraz indywidualnych
schodów do lokalu należy do obowiązków użytkowników tych lokali.
5.
Jeżeli ponad 50 % użytkowników lokali, zamieszkałych na danej klatce schodowej zwróci się do Spółdzielni by Spółdzielnia przejęła obowiązek sprzątania klatki schodowej, to Zarząd Spółdzielni wyrazi na to zgodę pod warunkiem, że użytkownicy lokali zamieszkali na
tej klatce będą wnosić do Spółdzielni opłaty za sprzątanie klatki schodowej wg stawek
uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
§ 15
1. Zabrania się wyrzucania przez okna, z balkonów, logii i galerii jakichkolwiek śmieci, niedopałków papierosów itp. – wykładania na parapetach okien pożywienia dla ptactwa, ze względu na brudzenie przez nie ścian domów, chodników oraz ubrań przechodniów. Ptaki można
karmić na balkonach i zieleńcach w specjalnych karmnikach.
6
2. Śmieci i odpadki należy wynosić do pojemników lub zsypów w zawiązanych workach foliowych. Zabrania się wystawiania śmieci na klatkę schodowa. W przypadku korzystania z zsypów na śmieci nie należy do nich wrzucać przedmiotów mogących spowodować ich zapchanie. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów, użytkownik lokalu
obowiązany jest niezwłocznie uprzątnąć zanieczyszczone miejsca.
3. Użytkownik lokalu, który przywiózł zaopatrzenie zimowe, meble lub inne przedmioty obowiązany jest po ich wniesieniu oczyścić i doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
4. Zabrania się rozciągać sznurów między drzewkami i suszenia na terenach osiedlowych, na
oknach, balkonach, loggiach i galeriach.
5. Zabrania się naklejania reklam, ogłoszeń itp. na przybudówkach wejściowych do klatek
schodowych oraz na drzwiach wejściowych. Na wieszanie reklam, ogłoszeń itp. na tablicach
ogłoszeń należy uzyskać pisemną zgodę Spółdzielni.
§ 16
1. Urządzenia wodno-kanalizacyjne i sanitarne w lokalu muszą być użytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem i utrzymane w dobrym stanie technicznym i w należytej czystości.
2. Do muszli klozetowej nie wolno wrzucać popiołu, kości, śmieci, szmat itp. części stałych,
ponieważ powodują one zapchanie przewodów i pionów kanalizacyjnych. W razie zapchania
poziomów i pionów kanalizacyjnych użytkownicy lokali, w przypadku udowodnionej ich
winy, będą obciążeni kosztami usunięcia szkód spowodowanych zatkaniem się kanalizacji.
§ 17
1. W celu utrzymania na odpowiednim poziomie stanu sanitarnego i porządkowego, zabrania
się hodowli w budynkach drobiu, gołębi i zwierząt futerkowych.
2. O pojawieniu się gryzoni i robactwa w piwnicach lub klatkach schodowych należy niezwłocznie powiadomić administrację osiedla. Niszczenie gryzoni, robactwa i insektów w lokalu należy do obowiązków użytkownika lokalu.
§ 18
1. Trzepanie dywanów i chodników może się odbywać wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach od 600 – 2200 z wyjątkiem niedziel i świąt w których trzepanie jest
zabronione.
2. Nie wolno trzepać dywanów, chodników, pościeli, ubrań itp. na balkonach, loggiach, galeriach i na klatkach schodowych, oraz z okien, z balkonów, z loggii, z galerii.
§ 19
1. Podlewanie kwiatów na balkonach, loggiach i parapetach okiennych powinno odbywać się z
umiarem, tak aby strugi wody nie niszczyły elewacji, nie brudziły położonych niżej okien,
balkonów, logii i galerii .
2. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców osiedla jest opieka nad trawnikami, drzewami, krzewami oraz w miarę możliwości przystrajanie balkonów kwiatami.
III.
PRZEPISY DOTYCZĄCE PRANIA I SUSZENIA
§ 20
7
1. Warunkiem korzystania z pralni, która powinna być właściwie oznakowana przez administrację osiedla, jest opomiarowanie zużywanych mediów – ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej.
2. Osoby zainteresowane z korzystania z pralni winny pisemnie wystąpić do Spółdzielni o warunki opomiarowania mediów.
3. Opomiarowanie mediów dostarczanych do pralni wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt użytkownik, zgodnie z warunkami wydanymi przez Spółdzielnię.
4. Opłaty do Spółdzielni za media zużywane w pralni wnosi społeczny opiekun pralni, wybrany
przez mieszkańców, rozliczając się z tego tytułu z pozostałymi użytkownikami pralni.
5. W pomieszczeniach pralni można dokonywać prania w godz. Od 6 00 – 2200, natomiast nie
wolno prać ani prasować w celach zarobkowych.
6. W czasie prania pomieszczenia należy wietrzyć, a po zakończeniu prania pralnię należy posprzątać, zamknąć grzejnik c.o. oraz pomieszczenie pralni a klucz do niej należy bezzwłocznie zwrócić społecznemu opiekunowi pralni , który zobowiązany jest sprawdzić czystość i
stan pralni, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawiadomić administrację osiedla.
7. Bieliznę i pościel należy suszyć w pomieszczeniu wspólnej suszarni. Po wysuszeniu należy
suszarnię posprzątać i zamknąć grzejnik c.o., a klucze przekazać społecznemu opiekunowi
suszarni (lub gospodarzowi klatki schodowej, jeżeli został wybrany przez mieszkańców).
8. Zabrania się bez pisemnej zgody Spółdzielni wstawiania do wspólnej pralni lub suszarni
prywatnych pralek oraz stołów do prasowania jak również innych przedmiotów sprzętu gospodarstwa domowego mebli oraz materiałów budowlanych.
9. Korzystanie z pomieszczeń wspólnego użytku przez jednego użytkownika jest możliwe pod
warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na powyższe przez większość pozostałych użytkowników uprawnionych do korzystania z tych pomieszczeń. Za korzystanie z pomieszczeń
wspólnego użytku przez jednego użytkownika pobierane są opłaty w wysokości ustalonej
przez Zarząd Spółdzielni.
V. PRZEPISY DOTYCZĄCE ZASAD UŻYTKOWANIA WÓZKOWNI
§ 21
1. Pomieszczenia wózkowni przeznaczone są wyłącznie do przechowywania wózków dziecięcych, rowerów, sanek i nart przez co najmniej dwie rodziny w budynku.
2. Zabrania się bez pisemnej zgody Spółdzielni składowania oraz wstawiania do wózkowni
sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, materiałów budowlanych, motorowerów i motocykli.
3. Z pomieszczeń wózkowni, która powinna być właściwie oznakowana przez administrację
osiedla ma prawo korzystać każdy użytkownik lokalu w danym budynku. Klucze do wózkowni przechowuje wybrany przez mieszkańców społeczny opiekun wózkowni (lub gospodarz klatki schodowej jeżeli został przez mieszkańców wybrany).
4. Po wstawieniu do wózkowni wózka dziecinnego, roweru, sanek lub nart, klucz od wózkowni
należy niezwłocznie przekazać społecznemu opiekunowi (lub gospodarzowi klatki schodowej).
5. Wszyscy użytkownicy wózkowni zobowiązani są do sprzątania i utrzymania pomieszczeń
wózkowni w czystości, ładzie i porządku.
6. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w korzystaniu z wózkowni należy zgłaszać do
administracji osiedla.
VI. PRZEPISY DOTYCZĄCE ZASAD UŻYTKOWANIA DŻWIGÓW (wind) I PLATFORM OSOBOWYCH
8
§ 22
1. Osoby korzystające z dźwigów lub platform osobowych zobowiązane są przestrzegać in2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
strukcji umieszczonych w kabinie dźwigu lub przy platformie osobowej
W związku z ograniczonym udźwigiem do 500 kg do kabiny może wejść jednorazowo 6
osób – zgodnie z tabliczką znamionową umieszczoną nad drzwiami przystankowymi. Kabina obciążona ponad 500 kg nie realizuje wezwań.
Platformy osobowe przeznaczone są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, ich udźwig
wynosi 150 kg.
Drzwi przystankowe dźwigu można otwierać dopiero po zatrzymaniu się kabiny. Przed
wejściem do windy należy sprawdzić czy kabina jest za drzwiami. Próby otwierania drzwi
przystankowych gdy kabina jest w ruchu grożą wypadkiem.
Gdy kabina dźwigu zatrzyma się między przystankami należy użyć przycisku oznaczonego
„ALARM”. Jeżeli platforma osobowa zatrzyma się między przystankami należy wcisnąć czerwony przycisk na jednostce hydraulicznej i przytrzymać do chwili, gdy platforma znajdzie się
na najniższym przystanku.
Dzieci do 12 lat mogą korzystać z dźwigu i platformy osobowej tylko pod opieką dorosłych.
Otwieranie drzwi przedziałowych w windzie i przewożenie mebli może być dokonywane
przez osobę upoważnioną przez administratora nieruchomości. Po przewiezieniu mebli
drzwi przedziałowe należy zamknąć. Niedomknięte drzwi przedziałowe są przyczyną zatrzymywania się kabiny między piętrami. Przewożenie mebli i urządzeń platformą osobową
jest zabronione.
O zauważonych usterkach należy informować konserwatora bądź administrację osiedla.
W przypadku stwierdzenia dewastacji kabiny i innych urządzeń dźwigowych oraz platformy osobowej winni dewastacji będą obciążani kosztami powstałych szkód. Sprawców
dewastacji w tym osoby postronne odryglowujące drzwi przystankowe należy zgłosić niezwłocznie na Policję i do administracji osiedla.
Wszyscy użytkownicy dźwigów oraz platform osobowych winni dbać o właściwą ich
eksploatację oraz o ich stan estetyczny i czystość.
Zabrania się w dźwigu:
− palenia tytoniu,
− wrzucania nie zgaszonych niedopałków papierosów do podszybia,
− wrzucania ulotek reklamowych do podszybia,
− przewożenia materiałów łatwopalnych, żrących i cuchnących.
VII. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
§ 23
Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego, a w
szczególności:
1. Utrzymać w odpowiednim stanie technicznym instalację elektryczną, gazową oraz przybory i
urządzenia elektryczne i gazowe, jak również instalację suchych pionów p. poż.
2. Przechowywać wszelkie materiały palne w odległościach nie mniejszych niż 0,6 m od urządzeń ogrzewniczych i punktów świetlnych.
3. Zawiadomić administrację osiedla lub pogotowie Spółdzielni o najdrobniejszych przyczynach mogących spowodować powstanie pożaru lub wybuchu gazu. O ile w/w powiadomienie
nie jest skuteczne o w/w zagrożeniach należy powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarną, Policję), które uprawnione są do usunięcia w/w zagrożeń.
9
§ 24
W budynkach i na przyległych do nich terenach nie wolno dokonywać czynności, które mogą
spowodować powstanie lub rozprzestrzenianie się pożaru, a w szczególności zabrania się:
1. Przechowywania w lokalach i piwnicach materiałów łatwo palnych, a w szczególności makulatury i pojemników z paliwem do pojazdów mechanicznych.
2. Garażowania motocykli, skuterów lub motorowerów w pomieszczeniach na ten cel nie przeznaczonych np. w mieszkaniach, korytarzach i piwnicach, wózkowniach.
3. Palenia tytoniu i używania nie zabezpieczonego ognia w piwnicach, windach, korytarzach i
klatkach schodowych.
4. Zastawiania klatek schodowych i korytarzy meblami, opakowaniami, wózkami dziecięcymi
lub innymi przedmiotami utrudniającymi swobodne poruszanie się.
5. Używania pieców z uszkodzonymi drzwiczkami, paleniskami oraz zmiany w podłączeniu palenisk do przewodów kominowych.
6. Korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych.
7. Zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp.
urządzeń elektrycznych oraz gazomierzy i wodomierzy.
8. Dokonywania przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji zawodowych wszelkiego rodzaju przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych i gazowych.
W razie pożaru należy:
- zachować spokój,
- zaalarmować straż pożarną,
- zawiadomić posterunek policji i administrację osiedla,
- przystąpić do akcji ratowniczej, podporządkowując się w tym zakresie zarządzeniom kierującego akcja ratowniczą.
VIII. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW
§ 25
1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców jest wzajemna życzliwość, po2.
3.
4.
5.
6.
moc i nie zakłócanie sobie spokoju.
Dzieci powinny bawić się na najbliższym placu zabaw dla dzieci lub w innych miejscach na
ten cel przeznaczonych. Należy przestrzegać aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na
klatkach schodowych, w kabinach dźwigów lub w korytarzach piwnic i w pomieszczeniach
wspólnego użytku (w pralni, suszarni, wózkowni). Za niewłaściwe zachowanie się dzieci jak:
hałasowanie, brudzenie ścian i elewacji, niszczenie zieleńców, drzew i krzewów, urządzeń,
instalacji, dźwigów itp. odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie. W przypadku wymiernych szkód jest to również odpowiedzialność finansowa.
Dla zapewnienia zgodnych warunków współżycia należy uszanować prawo mieszkańców do
wypoczynku, nie należy nastawiać zbyt głośno aparatów radiowych lub telewizyjnych.
Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do przeciwdziałania wszelkim przejawom
zakłócania przez nie prawa współlokatorów do wypoczynku.
W godzinach od 2200 do 600 obowiązuje w domu cisza nocna.
Wejście do klatek schodowych, dźwigów i galerii należy zamykać bez trzaskania drzwiami.
Wejścia do lokali, piwnic, pomieszczeń wspólnego użytku, do korytarzy piwnicznych należy
stale zamykać na klucz.
§ 26
10
1.
5.
W domach mieszkalnych wolno trzymać psy i koty pod warunkiem, że zwierzęta te nie zagrażają
zdrowiu oraz:
Właściciel zwierzęcia obowiązany jest do dotrzymywania obowiązkowych szczepień.
2. Właściciel psa w wieku powyżej 2 m-cy zobowiązany jest zgłosić psa do rejestracji w Urzędzie Miejskim, w terminie 30 dni od daty nabycia psa.
3. Właściciel psa zobowiązany jest poinformować organ rejestrujący psa o fakcie zmiany adresu, bądź o pozbyciu się psa.
4. Właściciele lub osoby dzierżące psy lub koty zobowiązani są do:
− Przestrzegania wymogów sanitarno-porządkowych, w szczególności usuwania zanieczyszczeń przez nie spowodowanych,
− Dbania o nie zakłócanie spokoju przez zwierzęta oraz o zachowanie ciszy nocnej,
− Psa należy prowadzić w kagańcu i na smyczy ze względu na szkody dokonywane przez
nie w zieleni, kwiatach i krzewach – spuszczanie psa ze smyczy na terenach osiedla jest
niedozwolone,
− Oznakowania psa znaczkiem rejestracyjnym.
Zabrania się:
− Przetrzymywania psa na balkonach, loggiach i galeriach.
− Karmienia zwierząt na klatkach schodowych i korytarzach.
− Wprowadzania zwierząt do piaskownic, na place zabaw dla dzieci, na boiska.
− Wprowadzania zwierząt do sklepów, lokali gastronomicznych, aptek i pomieszczeń
obiektów użyteczności publicznej w przypadku oznakowania w/w obiektów przez Spółdzielnię lub użytkownika – powyższy zakaz nie dotyczy psów przewodników dla osób
niewidomych.
− Zakłócania przez psa ciszy nocnej i wypoczynku mieszkańców.
6.
Spółdzielnia może wprowadzić zakaz przebywania psów na niezabudowanej części terenu pod warunkiem umieszczenia tego zakazu na tablicy informacyjnej zainstalowanej w widocznym miejscu – w takim przypadku Spółdzielnia wyznaczy i oznaczy miejsca przeznaczone do przebywania psów.
7.
Bezpańskie psy będą sukcesywnie wyłapywane przez pracowników „Schroniska dla
zwierząt”. Psy umieszczone w schronisku właściciel może odebrać w terminie 7 dni z poniesieniem ustalonych przez kierownika Schroniska opłat za przechowanie i za okazaniem dowodu dokonanych szczepień oraz rejestracji zwierzęcia.
8.
Spółdzielnia współdziała z organem prowadzącym rejestrację psów oraz ze Strażą Miejską w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków obowiązujących w tym zakresie.
9.
W przypadku nie stosowania się do przepisów będą wymierzane przez Straż Miejską
kary grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 27
1. Nie należy uruchamiać w celach kontrolnych i napraw silników samochodowych i motocykli
w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych.
2. Ruch pojazdów po wewnętrznych osiedlowych drogach dojazdowych może się odbywać tylko z ograniczoną i bezpieczną szybkością.
3. Parkowanie samochodów i motocykli może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Wjeżdżanie pojazdami na chodniki, trawniki, place zabaw itp. jest niedozwolone ze
względu na uszkadzanie nawierzchni. Osoby powodujące tego rodzaju szkody pokrywają
koszty napraw.
4. Przypadki łamania przepisów drogowych przez właścicieli samochodów i motocykli administracja i mieszkańcy mają obowiązek zgłaszać Policji lub Straży Miejskiej.
11
§ 28
Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w klatkach schodowych budynków, pomieszczeniach piwnicznych wspólnego użytku, korytarzach piwnicznych i pozostałych miejscach publicznych jak np. placach, chodnikach, terenach zieleni itp.
§ 29
1. Traci moc Regulamin porządku domowego S.M. „Kolejarz” w Słupsku z dnia 11.04.2006 r.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą SM „Kolejarz” Uchwałą Nr 6/07 z dnia 19.03.2007 r.
SEKRETARZ RADY
PRZEWODNICZĄCY RADY