Siarczan potasu techniczny (503560)

Transkrypt

Siarczan potasu techniczny (503560)
Brenntag Polska Sp. z.o.o.
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel (48/77)4721500, fax (48/77)4721600
Data wydruku: 15.06.2016
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nazwa towaru:
Siarczan potasu techniczny
Kod towaru:
503560
Nazwa chemiczna\skład:
Specyfikacja nr:
Data aktualizacji:
ST-IXO 3409 - 1/2003
10-07-2014
Siarczan potasu
Nazwa INCI:
Parametr oznaczony:
Wg specyfikacji:
Zawartość potasu, %(m/m)
>= 42,75
Zawartość chloru, %(m/m)
<= 0,6
Zawartość wody, %(m/m)
typ. 0,02
Zawartość SO4, %(m/m)
typ. 56,0
pH (1% roztwór)
typ. 2,9
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, %(m/m)
typ. 0,03
Wielkość ziaren >0,300mm, %
typ. 10
Wielkość ziaren >0,125 mm, %
55 - 65
Wielkość ziaren <0,125 mm, %
35 - 45
Wielkość ziaren -pyły, %
typ. 0,05
Gęstość nasypowa po ubiciu, g/cm3
typ. 1,46
Gęstość nasypowa luzem, g/cm3
typ. 1,21
Kąt usypu, °
typ. 40
Rozpuszczalność w 20°C czystej wodzie, g w 1000 ml H2O
typ. 120
Opakowania:
Worek 25 kg
Transport:
Przechowywanie:
Klasa RID/ADR: nie podlega
Kod klasyfikacji ADR: nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza:
Numer UN: Przechowywać w szczelnie zamkniętych, orginalnych opakowaniach w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Nie
przechowywac razem z artykułami zywnościowymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
Odpowiedni materiał opakowaniowy: polietylen
Nieodpowiedni materiał opkowaniowy: aluminum
Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Unikać formowania
i wdychania pylów. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyc ręce. Zapewnić odpowiednią wentylacje ogólną
i/lub miejscową. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamkniete. Nie dopuścić do przedostania się produktu do
ust.
Okres ważności:
1095 dni
Uwagi:
Ten produkt nie jest jakości spożywczej, paszowej, farmaceutycznej. W związku z tym nie może być użyty jako
dodatek/składnik żywności, pasz lub produktów farmaceutycznych. Użycie produktu do tych zastosowań pozostaje
w zakresie odpowiedzialności klienta.
Parametr "typowy" nie stanowi specyfikacji technicznej i nie może być podstawą do reklamacji
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę przy
dostawie.
Dokument drukowany z systemu komputerowego Diferros i jest ważny bez podpisu.
Osoba odpowiedzialna - Violetta Pańczyk, tel. +48 77 4721538

Podobne dokumenty