sage symfonia twoim partnerem w biznesie

Komentarze

Transkrypt

sage symfonia twoim partnerem w biznesie
Ulotka_mont_DRUK
20-11-07
16:06
Page 1
Oprogramowanie dla biznesu
SAGE SYMFONIA
TWOIM PARTNEREM W BIZNESIE
Systemy SYMFONIA®, oferowane przez Sage Symfonia, to rodzina produktów u∏atwiajàcych zarzàdzanie i uzyskanie precyzyj-
• Automatyzacja procesów zbierania danych w uk∏adzie
zleceƒ
nych informacji, niezb´dnych do podejmowania najwa˝niejszych
decyzji w przedsi´biorstwie. Systemy te stanowià trzon rozwiàzaƒ biznesowych, a rozszerzone o odpowiednie funkcjonalnoÊci
• Sprawna alokacja czasu pracy, a w konsekwencji
kosztów pracy do poszczególnych zleceƒ
doskonale dopasowujà si´ do indywidualnych potrzeb firmy.
• Szybkie, proste i bie˝àce raportowanie z zebranych
Aplikacje tworzàce Systemy SYMFONIA® mogà praco-
danych: wskaêniki finansowe, porównania, analizy
waç samodzielnie lub wspó∏pracowaç ze sobà w ramach
zintegrowanego systemu informatycznego. Sà tak˝e
otwarte na wspó∏prac´ z dost´pnymi na rynku
• U∏atwione rozliczanie w czasie zarówno przychodów,
jak i kosztów dotyczàcych zleceƒ d∏ugoterminowych
rozwiàzaniami dedykowanymi bran˝y budowlanej
i aplikacjami specjalistycznymi innych producentów.
• Intuicyjny modu∏ dla developerów wspomagajàcy proces obs∏ugi kontrahentów kupujàcych mieszkania od momen-
Dla bran˝y budowlanej rekomendujemy aplikacje dodatkowe:
tu przygotowania umowy po wystawienie faktury
„4Customer” firmy East4West Sp. z o.o., „Budynki” - modu∏
dla developerów firmy MAP solutions Sp. z o.o., „Winbud”
• Skuteczne wsparcie procesów kosztorysowania
- program do kosztorysowania firmy Chandney Software Sp. z o.o.
w oparciu o rzeczywiste ceny towarów w firmie,
automatyzuje tworzenie zamówieƒ na podstawie kosztorysu
Sage Symfonia - warto nam zaufaç
Dzi´ki elastycznoÊci i otwartoÊci na aplikacje specjalistyczne
Oferujemy szeroki zakres us∏ug dostosowanych do indywidual-
SYMFONIA
jest kompleksowym rozwiàzaniem, cenionym
nych potrzeb biznesowych przedsi´biorstwa. Zapewniamy aktu-
przez U˝ytkowników. Potwierdzeniem tego zaufania jest przy-
alizacj´ i sta∏y rozwój systemów SYMFONIA® zgodnie ze zmie-
znane po raz kolejny z∏ote god∏o „Laur Klienta 2007” w kategorii
niajàcymi si´ przepisami i potrzebami ró˝nych bran˝. Posiadamy
"Oprogramowanie biznesowe dla przedsi´biorstw".
Centra Szkoleniowe zlokalizowane na terenie ca∏ego kraju.
Z naszych rozwiàzaƒ korzysta ju˝ wiele firm dzia∏ajà-
JakoÊç oferowanych przez nas produktów i us∏ug potwierdza
cych w bran˝y budowlanej, m.in.: Gdaƒska Fabryka
d∏ugoletnia wspó∏praca z ponad 151.000 naszych U˝ytkow-
Okien Sp. z o.o., Providentia Invest Sp. z o.o, Cushman
ników oraz ich lojalnoÊç wobec marki SYMFONIA®
®
& Wakefield Polska Sp. z o.o., Przedsi´biorstwo Robót
Drogowych i Mostowych S.A.
Sage Symfonia wchodzi w sk∏ad Grupy Sage, która nale˝y do
grona trzech najwi´kszych dostawców rozwiàzaƒ wspomagajà-
KorzyÊci z zastosowania rozwiàzania w bran˝y
cych zarzàdzanie na Êwiecie, co pozwala nam ∏àczyç wieloletnie
budowlanej:
doÊwiadczenie na polskim rynku z innowacyjnymi i sprawdzonymi w innych krajach rozwiàzaniami.
• Wysokie bezpieczeƒstwo dost´pu do informacji
o stopniu realizacji planów dla osób odpowiedzialnych
za poszczególne zlecenia
Sage Symfonia Sp. z o.o.
01-233 Warszawa; ul. J. Bema 89
tel.: (0-22) 455 56 00,
faks: (0-22) 455 57 00
www.symfonia.pl
Ulotka_mont_DRUK
20-11-07
16:06
Page 2
SYMFONIA® Forte
dzia∏a w Cushman & Wakefield
sporzàdzenia nowych raportów i po∏àczenie ich z dotychczasowymi systemami Klienta oraz przeprowadzenie szkoleƒ dla
pracowników. W ramach implementacji System SYMFONIA®
Forte zosta∏ indywidualnie skonfigurowany zgodnie z wymagaCushman & Wakefield to wiodàca na Êwiecie firma
niami firmy Cushman & Wakefield. JednoczeÊnie w firmie Klien-
doradcza w zakresie nieruchomoÊci. Na polskim rynku
ta wdro˝ono szereg dodatkowych rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych
Cushman & Wakefield dzia∏a od 1991 roku i zatrudnia
wydajnà prac´ i efektywnà eksploatacj´ ca∏ego systemu.
obecnie ponad 150 pracowników.
Wdro˝enie oprogramowania zaj´∏o zaledwie 7 dni roboczych.
Firma dostarcza zintegrowane rozwiàzania poprzez aktywne
Integrator, firma MAP solutions, wspiera technicznie wdro˝ony
doradztwo, realizacj´ inwestycji i zarzàdzanie w imieniu wynaj-
system. We w∏asnym zakresie przeprowadzi∏a te˝ szkolenia
mujàcych, najemców i inwestorów na ka˝dym etapie procesu
u˝ytkowników w siedzibie Klienta. Do ca∏oÊci wdro˝onych Sys-
powstawania i eksploatacji nieruchomoÊci. Rozwiàzania te obej-
temów® SYMFONIA firma Cushman & Wakefield Polska posia-
mujà pomoc klientom przy kupnie, sprzeda˝y, finansowaniu,
da wykupiony pakiet serwisowy, dzi´ki czemu ma z góry za-
najmie i zarzàdzaniu aktywami. Firma Êwiadczy równie˝ doradz-
pewnionà aktualizacj´ oprogramowania. MAP solutions dokonu-
two w zakresie wyceny, planowania i badaƒ strategicznych oraz
je te˝ dalszej rozbudowy modu∏u Handel Forte o dodatkowe
analizy portfeli nieruchomoÊci.
funkcjonalnoÊci:
Powodem wdro˝enia SYMFONII® Forte by∏a koniecznoÊç zmian
• przygotowanie wydruków z modu∏u pod potrzeby Klienta
oraz potrzeba zwi´kszenia wydajnoÊci pracy. Oczekiwaniem
• dodatkowe zestawienie do analizy dokumentów sprzeda˝y
Klienta by∏o umo˝liwienie wykonywania szczegó∏owej sprawo-
• dodatkowe informacje do dokumentów sprzeda˝y
zdawczoÊci, dokonywania wielowymiarowych analiz oraz
• import dokumentów z plików zewn´trznych
optymalizacji pracy firmy. Nowe programy wybrane przez
Cushman & Wakefield Polska to SYMFONIA® Kontroling Forte
Dzi´ki wdro˝eniu Systemu SYMFONIA® spó∏ka
oraz Handel Forte - oba w wersjach 2007. Firma wczeÊniej pra-
Cushman & Wakefield Polska osiàgn´∏a korzyÊci takie
cowa∏a na programie SYMFONIA Finanse i Ksi´gowoÊç Forte
jak: rozwój, efektywnoÊç, wzrost produktywnoÊci,
oraz wykorzystywa∏a narz´dzie Homebanking umo˝liwiajàce
oszcz´dnoÊci kosztów i czasu oraz automatyzacj´
®
wspó∏prac´ Systemu SYMFONIA z programami bankowoÊci
pracy, co przek∏ada si´ na wzrost konkurencyjnoÊci
elektronicznej. System SYMFONIA® zosta∏ zaimplementowany,
rynkowej firmy.
®
poniewa˝ spe∏nia∏ wszystkie wymogi spó∏ki.
Wdro˝enie przeprowadzone przez MAP solutions Sp. z o.o.,
Samo wdro˝enie zosta∏o dokonane przez Z∏otego Autory-
Z∏otego Autoryzowanego Partnera Sage Symfonia
zowanego Partnera Sage Symfonia, MAP solutions Sp. z o.o.
Wdro˝enie obj´∏o 4 nowe stanowiska. Kluczowymi etapami
by∏y: implementacja i integracja systemu, dodanie mo˝liwoÊci
Producent: Sage Symfonia Sp. z o.o. 01-233 Warszawa; ul. J. Bema 89 tel.: (0-22) 455 56 00, faks: (0-22) 455 57 00 www.symfonia.pl
Z∏oty Autoryzowany Partner:
MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo; ul. LeÊna 5B
tel.: (0-22) 774 51 66 www.mapsolutions.pl

Podobne dokumenty