WYKAZ SYMBOLI EKOLOGICZNYCH

Transkrypt

WYKAZ SYMBOLI EKOLOGICZNYCH
Karta pracy nr 7: „Symbole ekologiczne” – TEKST ŹRÓDŁOWY
WYKAZ SYMBOLI EKOLOGICZNYCH
Nr 1 i 2 symbole oznaczające: „nieszkodliwy dla środowiska", umieszczane za zgodą niezależnych instytucji (w
Polsce jest to Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - PCBC), które stoją na straży przestrzegania przez
producentów norm oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. (Np. symbol przedstawiający ręce
„obejmujące świat”.)
Nr 3 symbol zamieszczany na atestowanych jakościowo produktach spożywczych. Oznacza żywność wyprodukowaną
w gospodarstwach rolnych nie stosujących nadmiernego nawożenia, a naturalne metody uprawy i ochrony roślin.
W Polsce znak ten nadawany jest przez Stowarzyszenie „Ekoland" po uprzednich wnikliwych badaniach na zawartość
azotanów, fosforanów, metali ciężkich i innych substancji.
Nr 4 symbol oznaczający olej nadający się do recyklingu.
Nr 5 tym symbolem oznaczone są wyroby wykonane z papieru, które można poddać procesowi recyklingu. Papier
lakierowany, powlekany itp. nie nadaje się do powtórnego przetworzenia. (Symbol przedstawiający znak = symbol
recyklingu: strzałki białe.)
Nr 6 znak stwierdzający, iż produkt lub jego opakowanie zostały wyprodukowane z papieru makulaturowego. Niestety
nie jest możliwe wykonanie np. papieru biurowego w 100% z makulatury. Domieszki świeżej masy celulozowej, tzw. włókien pierwotnych,
stanowią około 15-20%. (Symbol przedstawiający znak = symbol recyklingu: strzałki białe.)
Nr 7 i 8 symbole spotykane na opakowaniach szklanych nadających się do ponownego wykorzystania. (Symbol
przedstawiający rękę wrzucającą butelkę oraz człowieka wrzucającego butelkę.)
Nr 9 symbol najczęściej spotykany na puszkach z napojami oznaczający, iż produkt lub jego opakowanie został w
całości wykonany z aluminium.
Nr 10 i 11 oznaczenia świadczące o rodzaju tworzywa sztucznego, które można poddać procesowi recyklingu. W
pierwszym przypadku jest to polietylen (PE) - np. woreczki foliowe, w drugim politereftalan 4-etylenowy (PET),
tworzywo, z którego wykonywane są butelki na napoje.
Nr 12 znak mówiący „Stop nie wyrzucać do śmieci", umieszczany na tzw. odpadach niebezpiecznych (żarówkach,
niektórych bateriach, akumulatorach, farbach, lekach), które powinny być składowane oddzielnie. (Symbol
przedstawiający kosz oraz gest rąk pokazujący, aby nie wrzucać do śmieci danego odpadu.)
Nr 13 symbol znany jako „Zielony punkt", oznacza, iż producent towaru przystąpił do systemu obowiązującego w
ośmiu krajach europejskich. Zobowiązuje on do odprowadzania określonej kwoty od każdego wprowadzanego na
rynek opakowania, zasilającej fundusz dofinansowujący zbiórkę i odzysk opakowań. (Istnieje również możliwość
ponoszenia przez producenta bezpośredniej odpowiedzialności za zbiórkę i ponowne wykorzystanie produktu, nie
wpłaca on wówczas środków do funduszu, ale jest zobowiązany do odzysku ściśle określonej ilości wyprodukowanych
przez siebie opakowań.)
Nr 14 symbol oznaczający, iż opakowanie posiada atest dopuszczający je do kontaktu z żywnością.
Nr 15 symbol spotykany na kosmetykach, do których testowania nie wykorzystywano zwierząt.
Nr 16 symbol gwarantujący, iż produkty aerozolowe (dezodoranty, środki czystości), urządzenia chłodnicze i
klimatyzacyjne nie zawierają związków chloro- i fiuorowęglowodorowych, przyczyniających się do rozkładu warstwy
ozonowej Ziemi.
Nr 17 symbol oznaczający, iż mamy do czynienia z farbą ekologiczną, czyli nie zawierającą metali ciężkich. (Symbol
przedstawiający trójlistną koniczynkę - liść.)
Nr 18, 19 i 20 są to przykłady licznych „zielonych znaków" nadawanych towarom, których jeden ze składników
szkodliwych dla środowiska został zastąpiony innym, bardziej przyjaznym. Oznaczenia te są nadawane przez samych
producentów celem zachęcenia konsumentów do zakupu. Nie mamy pewności jednak, iż produkt jest przyjazny dla
środowiska i (lub) podlega procesowi recyklingu. (Symbole z sylwetkami drzew.)
Nr 21 symbol ISO 14 001, oznacza produkt powstały w zgodzie z europejskimi normami ochrony środowiska.

Podobne dokumenty