regulamin projektu - Zachodniopomorskie na start!

Transkrypt

regulamin projektu - Zachodniopomorskie na start!
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Inwestujmy w ludzi! Zachodniopomorskie na start.”
1
§1
Przedmiot regulaminu
1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji i uczestnictwa w projekcie
„Inwestujmy w ludzi! Zachodniopomorskie na start.”, (zwanym dalej
Projektem) – numer ewidencyjny: RPZP.08.10.00-32-K156/16, realizowanym
w ramach działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób
o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia
umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych
i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Przedmiotem regulaminu jest określenie zakresu wsparcia oferowanego
w ramach projektu, zasad udziału, praw i obowiązków uczestników
i uczestniczek projektu oraz zobowiązań Realizatorów projektu. Udział
w projekcie, w tym we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu jest
bezpłatny (z zastrzeżeniem, że koszty ewentualnego dojazdu na miejsce
szkolenia pokrywają uczestnicy/czki projektu). Adres strony internetowej
projektu: www.ZachodniopomorskieNaStart.pl
3. Projekt jest realizowany przez:
Partnera wiodącego – OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o. , Modlińska 1, 15066 Białystok
Partnera nr 1 – Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Kameralna 1 lok. 30,
03-406 Warszawa.
4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r. na
terenie województwa zachodniopomorskiego.
§2
Uczestnicy/Uczestniczki Projektu
1. Projekt jest skierowany do 148 osób fizycznych w wieku 18 lat i więcej, które
zamierzają uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
w zakresie
kształtowania
kompetencji
informatycznych
oraz
porozumiewania się w językach obcych.
2. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkałych w województwie
zachodniopomorskim na terenie powiatu choszczeńskiego lub gminy
Szczecinek (w tym miasto Szczecinek).
3. W zakresie kursów języków obcych (język niemiecki i język angielski),
wymagane jest także spełnianie dodatkowo warunku określonego w pkt. a)
lub b):
2
a) wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED 3 (tj. wykształcenie nie
wyższe niż średnie) lub;
b) wiek powyżej 50 lat.
4. W kursach ICT mogą wziąć udział wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ze
względu na dysfunkcję wzroku, z zastrzeżeniem, że każda z tych osób musi
spełniać minimum jeden warunek określony w pkt. 2 ppkt. a) lub b).
5. Docelowo w projekcie uczestniczyć będą wyłącznie osoby, które legitymują
się podstawową znajomością języka obcego (odpowiednio: język angielski
lub język niemiecki) oraz ICT1 (w formie testu on-line, testu pisemnego,
testu telefonicznego).
6. Do projektu w procesie rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 148
uczestników/czek (w tym 85 Kobiet, 35 Mężczyzn)
- 100% uczestników/czek projektu zamieszkiwać będzie na terenie
Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim
(w projekcie wyłącznie powiat choszczeński lub gmina Szczecinek);
- maksimum 65% uczestników/czek projektu będą stanowić osoby o niskich
kwalifikacjach;
- minimum 35% uczestników/czek projektu stanowić będą osoby powyżej 50
roku życia;
- 16 uczestników/czek projektu w zakresie kursów ICT stanowić będą osoby
z niepełnosprawnością ze względu na wzrok.
§3
Rekrutacja i zakwalifikowanie do projektu
1. Rekrutacja będzie odbywać się będzie w okresie X 2016 r. – V 2017 r.
w trybie ciągłym, aż do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób.
Rekrutacja będzie prowadzona ze szczególnym natężeniem w okresie IX-XII
2016 r.
2. Rekrutacja ma charakter etapowy i prowadzona jest ze szczególnym
natężeniem na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia w danym miejscu
(powiecie/gminie).
3. Rekrutacja obejmować będzie obejmować 3 etapy.
3.1 . Etap 1 obejmuje przyjmowanie i ocenę formularzy rekrutacyjnych,
w tym weryfikację możliwych do uzyskania punktów premiujących.
W przypadku równej ilości pkt. decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W ramach projektu przewiduje się następujące kryteria premiujące:
1
O podstawowej znajomości języka i/lub ICT świadczyć będą testy diagnostyczne przeprowadzone na etapie
rekrutacji
3
4.
5.
6.
7.
a) osoby bezrobotne – 15 pkt.,
b) osoby zamieszkujące Gminę Drawno, Krzęcin – 20 pkt.,
c) osoby zamieszkujące Gminę Recz, Bierzwnik – 10 pkt.,
d) osoby zamieszkujące Gminę Pełczyce, Choszczno – 5 pkt.,
e) zamieszkiwanie na terenie wiejskim - 20 pkt.,
f) kobiety – 15 pkt.,
g) osoby niepełnosprawne i osoby pełnosprawne dotknięte
DYSKRYMINACJĄ WIELOKROTNĄ (miejsce zamieszkania,
niepełnosprawność, słaba sytuacja materialna) - 10 pkt.,
h) osoby zatrudnione w branżach rolniczych, leśnictwo,
łowiectwo, handel, budownictwo - 10 pkt.
3.2 . Etap 2 obejmuje przeprowadzenie testów badających poziom
znajomości językowe oraz znajomości z zakresu ICT2.
3.3 . Etap 3 obejmuje stworzenie ostatecznej liczby osób
zakwalifikowanych oraz utworzenie listy rezerwowej.
Do pierwszej części rekrutacji uczestnik/uczestnika może przystąpić
wypełniając formularz rekrutacyjny.
Formularz rekrutacyjny zawiera pytania i oświadczenia sprawdzające
spełnienie warunków formalnych niezbędnych do udziału w projekcie (tj.
przynależność do grupy docelowej).
Aby zostać zakwalifikowanym do projektu niezbędne jest spełnienie
kryteriów:
a) w przypadku kursów językowych określonych w §2 ust. 1 i 2 oraz
dodatkowo jednego z warunków określonych w §2 ust. 3 a) lub §2 ust.
3b)
b) w przypadku kursów ICT określonych w §2 ust. 1 i 2 oraz dodatkowo
jednego z warunków określonych w §2 ust. 3 a) lub §2 ust. 3b),
a także spełnienie obowiązku wynikającego z §2 ust.4.
Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez
złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem
potwierdzającym kwalifikowalność zgodnie z punktem 6, osobiście lub
poprzez przesłanie pocztą na adres biura projektu lub e-mailem na
[email protected], lub faksem. Dokumentacja
rekrutacyjna będzie również dostępna do pobrania ze strony internetowej
projektu http://zachodniopomorskienastart.pl.
2
Test będzie przeprowadzony w kilku wariantach, tak aby jego formę dostosować do poziomu zdrowotnego,
sytuacji zawodowej, wieku, miejsca zamieszkania uczestników/czek projektu. Testy przeprowadzone zostaną
w formie badania on-line, pisemnie, telefonicznie.
4
8. Po weryfikacji dokumentacji zostanie ustalona lista osób kwalifikujących się
do projektu. Z Listy Rekrutacyjnej na Listę Uczestników osoby będą
wpisywane wg spełnianych kryteriów premiujących oraz kolejności zgłoszeń.
Po weryfikacji dokumentacji oraz kryteriów formalnych i pierwszeństwa
zostanie ustalona lista kobiet i mężczyzn kwalifikujących się do udziału
w projekcie.
9. Wnioski
złożone
drogą
elektroniczną
na
adres
[email protected] lub przesłane faksem na nr 85 869
11 70 w formie karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem potwierdzającym
kwalifikowalność będą brane pod uwagę przy kwalifikacji uczestników/czek
projektu. Zgłoszenie osoby traktowane będzie jako wiążące, przy
zastrzeżeniu, że kandydat/ka dostarczy oryginały dokumentów przed
rozpoczęciem szkolenia, w tym okaże pracownikowi biura projektu
niezbędne oryginały dokumentów.
10. Rekrutacja realizowana będzie na terenie Gminy Szczecinek i Powiatu
choszczeńskiego bezpośrednio przez Lidera projektu Open Education Group
Sp. z o.o. oraz Partnera: Fundację Szansa dla Niewidomych.
§4
Zakres wsparcia
1. W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:
a) Szkolenie z języka angielskiego dla 72 uczestników/czek projektu
obejmujące: 180 godzin lekcyjnych zajęć dla każdej z 6 grup 12osobowych.
b) Egzamin certyfikacyjny TELC ENGLISH A23 dla każdego uczestnika/czki
szkolenia z języka angielskiego (tj. 72 osoby).
c) Szkolenie z języka niemieckiego dla 60 uczestników/czek projektu
obejmujące: 180 godzin lekcyjnych zajęć dla każdej z 5 grup 12osobowych.
d) Egzamin certyfikacyjny TELC DEUTSH A24 dla każdego uczestnika/czki
szkolenia z języka niemieckiego (tj. 60 osób).
e) Szkolenie ICT dla 16 uczestników/czek projektu niepełnosprawnych ze
względu na wzrok obejmujące: 104 godziny lekcyjne dla każdej z 2
grup 8-osobowych.
f) Egzamin certyfikacyjny ICT – ITpass poziom A 16 uczestników/czek
szkolenia z zakresu ICT.
3
Wnioskodawca zastrzega, że w toku realizacji projektu, rodzaj egzaminu zewnętrznego może ulec zmianie, po
ewentualnej akceptacji IZ RPO WZ
4
j.w.
5
2. Egzaminy TELC ENGLISH A2, DEUTSH A2 oraz ITpass odbędą się w pobliżu
miejsca zamieszkania uczestników/czek projektu. Przeprowadzone zostaną
przez doświadczonych egzaminatorów.
3. Wsparcie szkoleniowe odbywać się będzie od października 2016 roku do
listopada 2017 roku.
4. Uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów
szkoleniowych, który stanie się ich własnością po zakończeniu udziału
w projekcie.
5. Wsparcie szkoleniowe będzie prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,
legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem.
6. Formy wsparcia prowadzone będą zgodnie z opracowanym rozkładem
zajęć, w miejscu wskazanym przez Partnerów.
7. Udział uczestniczek i uczestników w szkoleniu jest nieodpłatny.
§5
Ogólne zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Osoby ubiegające się o udział w projekcie muszą spełniać wszystkie poniżej
wymienione warunki formalne wymienione w §2 punkt 6.
2. Ponadto powinny dostarczyć uzupełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszeniową
oraz stosowne zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające
kwalifikowalność.
3. Przekazać Partnerom wymagane dane osobowe do celów ewaluacji,
monitoringu i sprawozdawczości oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w ww. celach.
4. Uczestniczki i uczestnicy wsparcia realizowanego w ramach projektu
zobowiązani są do informowania Projektodawcy o ewentualnych zmianach
istotnych danych osobowych (np. nazwiska, numeru telefonu, e-maila,
adresu zamieszkania), które zaszły od momentu zgłoszenia się do momentu
zakończenia udziału w projekcie.
5. Wszelkie informacje zbierane o uczestniczkach i uczestnikach będą
wykorzystywane wyłącznie do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków
sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie.
6
§6
Obowiązki uczestniczek i uczestników projektu
1. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach, każdy/a z uczestników
i uczestniczek jest zobowiązany/a do zapoznania się z niniejszym
regulaminem.
2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zobowiązują się do wypełniania list
obecności.
3. Uczestniczki i uczestnicy projektu już w trakcie rekrutacji akceptują zasady
ewaluacji projektu, co poświadczają osobiście podpisem na oświadczeniu
o zgodzie na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3, przetwarzane będą w celu
monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.
5. Uczestniczki i uczestnicy projektu zobowiązani jest do regularnego,
punktualnego i aktywnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach
projektu, w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin lekcyjnych
przewidzianych w ramach całego wsparcia oferowanego w projekcie.
Obecność na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo osobistym podpisem
na liście obecności.
6. Przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności, wynoszącego 20% liczby
godzin lekcyjnych przewidzianych w projekcie, może powodować
automatyczne wykluczenie osoby z projektu. W tej sytuacji, jest ona
zobowiązana do wniesienia opłaty stanowiącej koszt przypadający na
jednego uczestnika we wniosku o dofinansowanie.
7. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobligowany jest przystąpić do testu
sprawdzającego wiedzę, przeprowadzanym po każdym zakończonym etapie
udziału w formie wsparcia.
8. Warunkiem ukończenia projektu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego
poziom umiejętności językowych oraz komputerowych jest podejście
i zdanie egzaminów certyfikacyjnych tj. TELC A2 lub ITpass.
9. Uczestniczki i uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet
ewaluacyjnych i monitorujących w trakcie trwania Projektu, jak i po jego
zakończeniu.
10.Uczestniczki i uczestnicy zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji
dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu
monitoring ich udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych
w ramach projektu.
7
§7
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1. Uczestniczki i uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani, mogą zrezygnować
z udziału w projekcie przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia zajęć,
informując o tym Projektodawcę, a ich miejsce zajmie osoba wg kolejności
na liście rezerwowej.
2. W przypadku rezygnacji uczestniczki lub uczestnika w projekcie w trakcie
realizacji projektu, zobowiązani są oni do złożenia pisemnego oświadczenia
określającego przyczyny rezygnacji.
3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest zdarzenie losowe, uczestniczki
i uczestnicy projektu zobowiązani są dołączyć do oświadczenia
potwierdzającą ten fakt dokumentację.
4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji z udziału w projekcie jest inna niż
zdarzenie losowe lub dokumentacja potwierdzająca to zdarzenie nie
zostanie zaakceptowana przez Projektodawcę, uczestniczka lub uczestnik
zobowiązani są do wniesienia opłaty stanowiącej koszt przypadający na
jednego uczestnika we wniosku o dofinansowanie.
5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia osoby z udziału w projekcie są oni
zobowiązani do zwrotu materiałów szkoleniowych.
§8
Postanowienia końcowe
1. Podanie na etapie rekrutacji albo udziału w projekcie nieprawdziwych
danych wymaganych niniejszym Regulaminem, w szczególności
uniemożliwiających właściwą ocenę przez Projektodawcę kwalifikowalności
uczestniczki lub uczestnika do objęcia wsparciem w ramach projektu,
skutkują wykluczeniem tej osoby z dalszego udziału w projekcie.
2. W przypadku, gdy podanie nieprawdziwych danych, skutkować będzie
nieuprawnionym udzieleniem wsparcia, narażającym Projektodawcę na
straty finansowe, osoba, która dopuściła się podania nieprawdziwych
informacji, zobowiązana będzie do pokrycia strat z tego wynikających.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Projektodawca zastrzega
sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków
realizacji projektu lub dokumentów programowych. Aktualna treść
Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące
wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
8
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające
z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności
kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
9