nasze szkraby

Komentarze

Transkrypt

nasze szkraby
UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY ŻŁOBKOWEJ W
NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU, KLUBIE MALUCHA „NASZE SZKRABY”
Warszawa, dnia……………………………………..
pomiędzy
Państwem…………………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałymi w …………………………………………………………………………………………………………………
legitymującymi się dowodami osobistymi o numerach:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. do taty:…………………………………. Tel. do mamy:…………………………………….
z jednej strony,
a Niepublicznym Żłobkiem, Klubem Malucha „Nasze Szkraby”
z drugiej strony,
zawarto umowę o treści:
1. Umowa dotyczy przyjęcia dziecka (imię i nazwisko)…………………………………………………………..
urodzonegodnia………………………………………………..
zameldowanego w ……………………………………………………………………………………………………………..
do grupy żłobkowej prowadzonej przez Niepubliczny Żłobek „Nasze Szkraby” w Warszawie,
przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 98/9.
2. Umowa zawarta jest na okres od…………………………………..do……………………………………………
3. ”Nasze Szkraby” oferują opiekę nad dzieckiem przyjętym do grupy żłobkowej od
poniedziałku do piątku w godz. Od 7:30 do 18:00 oraz opiekę godzinową i opiekę nocną w
zależności od zapotrzebowania rodziców za dodatkową opłatą.
4. ”Nasze Szkraby” zapewniają śniadanie o godzinie 8:30, a około godziny 10:45 drugie
śniadanie. Od godziny 13:00 zapewniają gorący posiłek. O godzinie 16:00 zapewniają
podwieczorek. Wyżywienie przynoszą rodzice.
5. Rodzaje opłat za pobyt w żłobku:
 wpisowe, płatne jednorazowo, pobierane przy zapisie wynosi 400 PLN ( w
ramach wpisowego dziecko objęte jest ubezpieczeniem NNW firmy Generali).
 Czesne miesięczne za opiekę do 8 godzin dziennie wynosi 1150 PLN.
6. Płatność za opiekę godzinową powinna być dokonywana na rachunek bankowy o
numerze: 39 1160 2202 0000 0002 1491 7667 prowadzony w Banku Millennium w terminie
do 5-go każdego miesiąca i jest dokonywana za miesiąc z góry.
7. Nieodebranie dziecka do godziny 18:00 obliguje rodziców/opiekunów do opłacenia
kosztów dodatkowych w wysokości 20 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę pobytu.
8. Grupa żłobkowa działa również w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.
9. W razie widocznych objawów choroby u dziecka prosimy o zaświadczenie lekarskie, że
dziecko jest zdrowe i nie zaraża innych dzieci.
10. Dzieci są odbierane ze żłobka „Nasze Szkraby” tylko przez osoby pisemnie do tego
upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów.
11. Rodzice/opiekunowie upoważniają następujące osoby do odbioru dziecka (imię i
nazwisko oraz numer dowodu osobistego).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. W razie nagłej choroby dziecku zostanie udzielona pomoc lekarska, a
rodzice/opiekunowie zostaną o tym fakcie natychmiast poinformowani telefonicznie.
13. Ważne uwagi dotyczące dziecka ( alergie, choroby przewlekłe, dawkowanie lekarstw,
specjalne zalecenia dla opiekunów żłobkowych itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia biegnącego od 1. Dnia kolejnego miesiąca po dacie złożenia
pisemnego rozwiązania umowy.
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Podpis rodziców lub opiekunów
Pieczątka i podpis właściciela

Podobne dokumenty