Zeszyty Naukowe - Repozytorium UPH

Transkrypt

Zeszyty Naukowe - Repozytorium UPH
34
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach
Nr 107
Seria: Administracja i Zarządzanie
(34) 2015
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Siedlce 2015
ZN nr 107
Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015
Recenzenci Zeszytów Naukowych seria Administracja i Zarządzanie:
prof. Anca Gheorghiu (Hyperion University, Bucharest, Romania); ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz (KUL);
prof. Ana Paula Ferreira Fernandes Lopes (Institute of Acoounting and Administration of Porto, Portugal); prof.
nzw. dr hab. Ryszard Mojak (UMCS, Lublin); prof. Gerd Mülenbeck (University of Applied Sciences, Nordhausen,
Germany); prof. Maria Paradiso (Universita del Sannio, Benevento, Italy); prof. Yury Pauliuchuk (BrestState
Technical University, Belarus); prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (UŁ); prof. Nathalie Tessier (Universite Catholique de Lyon, France); prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk (PW); prof. dr hab. Tadeusz Waściński (PW), prof. nzw.
dr hab. Andrzej Wrzyszcz (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Beata Jeżyńska (UMCS), prof. dr hab. Marek Szewczyk
(UAM), prof. dr hab. Zbysław Dobrowolski (UJ), prof. Vilma Atkociuniene (Aleksandras Stulgiuskis University)
Rada Naukowa:
Przewodniczący: prof. nzw. dr hab. Jarosław Stanisław Kardas
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
Członkowie: prof. Anda Gheorghiu (Hyperion University, Bucharest, Romania); prof. David Amborski (Ryerson
University, Canada); prof. dr hab. Stefan Antczak (Akademia Obrony Narodowej); prof. Daniela Baglieri (University
of Messina, Italy); prof. dr hab. Ewa Bojar (Politechnika Lubelska); prof. A.V. Charnavalau (A.S.Pushkin State
University, Brest, Belarus); prof. nzw. dr hab. Marek Cisek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach);
prof. Curteanu Doru (University of Bucharest, Romania); prof. Alexander P. Egorshin (Institute of Management
and Business, Nizhniy Novgorod, Russia); prof. Maria Jose del Pino Espejo (Universidad Pablo de Olvide, Sevilla,
Spain); prof. Karel Klima (Uniwersytet Pilzno, Czechy); prof. dr hab. Wiesław Kotarba (Politechnika Warszawska);
prof. Elvira Kuhn (University of Applied Sciences, Trier, Germany); prof. dr Jörg Kupjetz (University of Applied Sciences,
Frankfurt am Main, Germany); prof. Ilidio Tomas Lopes (School of Management and Technology, Portugal);
prof. dr hab. Marian Podstawka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa); prof. Vojko Potocan
(University of Maribor, Slovenia); prof. Toma Sorin (University of Bucharest, Romania); prof. nzw. dr hab. Janusz
Toruński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach); prof. Wang Xingfu (Fudan University in Shanghai,
China); prof. dr hab. Jarosław Wołejszo (Akademia Obrony Narodowej); prof. Ryszard Wróblewski (Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach); dr Edyta Bombiak – sekretarz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach), prof. Christopher Ziemnowicz (University of North Carolina, USA), prof. dr hab. Krzysztof Opolski (UW)
Redakcja Zeszytów Naukowych seria Administracja i Zarządzanie:
Redaktor Naczelny: prof. nzw. dr hab. Leszek Kania, Zastępca Redaktora Naczelnego: dr Edyta Bombiak
Redaktorzy tematyczni: zarządzanie: dr Marzena Wójcik-Augustyniak, ekonomia: dr Jolanta Brodowska-Szewczuk,
logistyka: dr Regina Demianiuk, prawo i administracja: dr Michał Krawczyk
Redaktorzy językowi: jęz. angielski – William Joseph O’Sullivan, jęz. niemiecki – Elwira Kühn, jęz. rosyjski – Yury Pauliuchuk
Redaktor statystyczny: dr Anna Marciniuk-Kluska, Redaktor ds. współpracy międzynarodowej: dr Anna Świrska
Sekretarze redakcji: mgr Mariusz Cielemęcki, dr Stanisław Szarek
Projekt graficzny okładki: mgr Marcin Chrząścik
Adres Redakcji:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
08-110 Siedlce, ul. Żytnia 17/19, DS 4, pok. 113, tel. 25 643 1517
e-mail: [email protected]
Wszystkie artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych UPH seria Administracja i Zarządzanie
są recenzowane, niemniej wyrażają indywidualne poglądy autorów.
Niniejsze wydanie papierowe jest wersją pierwotną.
© Copyright by Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2015
PL ISSN 2082-5501
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Żytnia 17/19, www.wydawnictwo.uph.edu.pl
Ark. wyd. 17.2. Ark. druk. 16.9.
Druk: ELPIL Siedlce
Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015
ZN nr 107
SPIS TREŚCI
Część I. STUDIA, ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE
Leszek Kozioł, Anna Wojtowicz
Zarządzanie wiedzą wspierające zdolności innowacyjne przedsiębiorstw
− jakościowa analiza danych
11
Marian Mroziewski
Autentyczność postaw decydentów instytucji administracji publicznej
jako czynnik poziomu ich kompetencji moralnych
oraz klimatu moralnego organizacji
21
Dariusz Prokopowicz, Beata Domańska-Szaruga
Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe
37
Monika Niedziółka
Ryzyko w sektorze publicznym
49
Justyna Trippner-Hrabi
Zadania kierowników międzynarodowych zespołów wiedzy
59
Sylwester Kozak
Wpływ koncentracji sektora bankowego na poziom kosztów pracy
w bankach w Polsce w latach 1997-2014
69
Tomasz Kopczyński, Maciej Brzozowski
Myślenie systemowe w zarządzaniu projektami: model teoretyczny
oraz jego weryfikacja na grupie polskich przedsiębiorstw
79
Jan Žukovskis, Paula Pypłacz, Janusz Sasak
Strategie innowacyjnego wsparcia firm rodzinnych
w kontekście technologii komputerowych
89
Ramaz Putkaradze
Historyczne uwarunkowania stosunków gospodarczych
Gruzji i Unii Europejskiej
97
Leila Kadagishvili
Integracja gospodarcza i nowe wyzwania dla Gruzji
107
Iasha Meskhia, Shota Shaburishvili
Podstawy badań technologicznego środowiska biznesu
117
ZN nr 107
Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015
Lela Jamagidze
Znaczenie granic w stosunkach handlowych między Gruzją a UE
125
Yuriy Kyrylych
Modelowanie wpływu liberalizacji finansowej w zakresie wskaźników
równowagi makroekonomicznej wewnętrznych krajów UE
135
Patrick Gilormini
Indyjska Społeczna Odpowiedzialność Biznesu: Od filantropii do oceny
zrównoważonego rozwoju biznesu i społeczeństwa
151
Hanna Trojanowska
Kompetencje menedżerskie w implementacji modelu Hofstede
w zewnętrznej i wewnętrznej rekrutacji
163
Anna Maria Rak, Ewa Multan
Przedsiębiorczość rolników indywidualnych w Polsce − stan i kierunki rozwoju
175
Zbigniew Ciekanowski
Rola menedżera w organizacji
185
Ema Halavach, Aliaksandr Rubakhau, Mirosław Załech
Маркетинговая оценка развития конференц-туризма в выбранных
регионах Восточной Европы – шансы и риски
(Marketingowa ocena rozwoju turystyki konferencyjnej
w wybranych regionach Europy Wschodniej – szanse a ryzyko)
197
Elżbieta Radzka, Jolanta Jankowska
System zarządzania jakością wody pitnej w Polsce
221
Część II. RECENZJE I OPINIE
Tomasz Dąbrowski
Recenzja książki Marcina Konarskiego, Marka Wocha,
Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce,
Warszawa 2014, ss. 251
233
Jerzy J. Kolarzowski
Rozdroża prakseologii w drugiej połowie XX wieku: T. Kotarbiński i P. Bourdieu
241
Część III. KRONIKA NAUKOWA
Agnieszka Szaniawska, Ewa Multan
XIV Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Nowe nurty w nauce młodych” 245
Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015
ZN nr 107
Część IV. STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE
Milena Gęsina
Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności
jako zewnętrzne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego
249
Joanna Korulczyk
Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce
257
Katarzyna Starzyńska
Funkcje i cele reklamy
261
ZN nr 107
Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015
CONTENTS
Part I. STUDIES, ARTICLES AND SCIENCE MESSAGES
Leszek Kozioł, Anna Wojtowicz
Knowledge Management to Support Innovation Capability Companies
− quantitative data analysis
11
Marian Mroziewski
Authenticity of the attitudes of decision-makers in public administration
institutions as a factor in their level of moral competences as well
as the moral climate of an organization
21
Dariusz Prokopowicz, Beata Domańska-Szaruga
Macroeconomic crisis management
37
Monika Niedziółka
Risk in the public sector
49
Justyna Trippner-Hrabi
International knowledge team leaders tasks
59
Sylwester Kozak
The impact of the banking sector concentration on the labour cost
in Polish banks in the years 1997-2014
69
Tomasz Kopczyński, Maciej Brzozowski
Systems thinking in project management: theoretical framework
and empirical evidence from Polish companies
79
Jan Žukovskis, Paula Pypłacz, Janusz Sasak
The strategy of innovation development of family businesses in the context
of the information and communication technologies (ICT)
89
Ramaz Putkaradze
Historical determinants of the economic relations
of Georgia and the European Union
97
Leila Kadagishvili
Economic integration and the new challenges of Georgia
107
Iasha Meskhia, Shota Shaburishvili
Basics of researche of the technological environment of business
117
Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015
ZN nr 107
Lela Jamagidze
The significance of borders in Georgia−UE trade relations
125
Yuriy Kyrylych
Modelling the impact of financial liberalization on indicators
of the internal macroeconomic equilibrium of EU countries
135
Patrick Gilormini
Indian Corporate Social Responsibility: From philanthropy to assessing
the sustainability of business and society
151
Hanna Trojanowska
Managerial competences in the implementation of the Hofstede model
in external and internal recruitment
163
Anna Maria Rak, Ewa Multan
Entrepreneurship of farmers in Poland − the current situation
and development trends
175
Zbigniew Ciekanowski
Manager’s role in the organization
185
Ema Halavach, Aliaksandr Rubakhau, Mirosław Załech
Marketing evaluation of conference tourism in selected regions
of Eastern Europe − opportunities and risks
197
Elżbieta Radzka, Jolanta Jankowska
Management system of drinking water quality in Poland
221
Part II. REVIEWS AND OPINIONS
Tomasz Dąbrowski
Book Review Marcin Konarski, Marek Woch, The evolution of the
local law of the self-government units in Poland, Warsaw 2014, pp. 251
233
Jerzy J. Kolarzowski
Praxiology crossroads in the second half of the twentieth century:
T. Kotarbiński i P. Bourdieu
241
Part III. SCIENTIFIC CHRONICLE
Agnieszka Szaniawska, Ewa Multan
XIV Conference of science student associations
"New trends in science among young"
ZN nr 107
245
Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015
Part IV. SCIENCE STUDENT ASSOCIATION
Milena Gęsina
The Structural Funds and the Cohesion Fund as an external sources
of funding local government units
249
Joanna Korulczyk
Prospects of the development of the intermodal transport in Poland
257
Katarzyna Starzyńska
Functions and objectives of advertising
261
Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015
ZN nr 107

Podobne dokumenty