zapytanie ofertowe_wiaty przystankowe_ 2015

Komentarze

Transkrypt

zapytanie ofertowe_wiaty przystankowe_ 2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH DLA MZK.
Niniejsze postępowanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Nazwa i adres Zamawiającego:
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 20
Tel. 58 56 230 01 Fax. 58 56 252 11
e-mail : [email protected]
1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 9 nowych wiat przystankowych w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego w następującej kompletacji:
a/ wiata z czterema szybami w ścianie tylnej i dwiema szybami w ścianach bocznych- wszystkie o wymiarach
1920 x 855 x 8 mm – szt. 4
b/ wiata z czterema szybami w ścianie tylnej o wymiarach 1920 x 855 x 8 mm i dwiema szybami w ścianach
bocznych- o wymiarach 1920 x 375 x 8 mm - szt. 4
c/ wiata z czteroma szybami w ścianie tylnej o wymiarach 1920 x 855 x 8 i dwiema szybami w ścianach
bocznych o wymiarach 1920 x1250x8 mm – szt.1; oraz dwie gabloty dostosowane do zabudowy w ścianach
bocznych. Warunki techniczne montażu gablot zostaną ustalone po rozstrzygnięciu postępowania.
- wysokość całkowita poszczególnych wiat max. 2450 mm ± 100 mm
- długości dachów wszystkich wiat 4600 mm ± 100 mm
- szerokość dachów wiat dla zadania a i c 2000 mm ±100 mm
- szerokość dachów wiat dla zadania b -1050 mm ±100 mm
1.2. Wiaty winny spełniać niżej wymienione warunki techniczne i estetyczne:
- gabloty, szyby w nowych wiatach powinny być kompatybilne z elementami wyposażenia użytkowanych wiat Typu
Merkury 2004 ST, Orion 2004 ST,
- elementy konstrukcyjne wiat lakierowane na kolor RAL 6005
- elementy konstrukcyjne ścianek bocznych, tylnych oraz dachu wykonane z profili stalowych zamkniętych,
ocynkowanych ogniowo,
- słupki pionowe o wym. 40 x 40 x 2 mm,
- belka pozioma dolna i belka pozioma górna o wym. 80 x 40 x 3 mm
- elementy konstrukcyjne dachu z profili stalowych zamkniętych wraz z rynną
- dach wiaty w kształcie łuku, pokryty przyciemnianym poliwęglanem komorowym o grubości min. 4,5 mm,
wystający poza obrys podstawy wiaty,
- przeszklenie ścian: szyby hartowane z oznaczeniem przeszkód przeźroczystych w postaci 2 pasów, w kolorze
żółtym, naniesionych na szybę metodą sitodruku , każdy pas szerokości 150 mm, mocowane do konstrukcji za
pomocą kątowników oporowych przynitowanych do konstrukcji wiaty i dociskowych stalowych ocynkowanych,
lakierowanych natryskowo lub proszkowo w kolorze wiaty wraz z uszczelkami nakładanymi na krawędzie szyb na
całej jej długości.
- gablota reklamowa nie podświetlana (dot.zadania c) wykonana z profoli aluminiowych, lakierowanych
proszkowo w kolorze wiaty stanowiąca integralną częśc wiaty o wym.1290x1920 mm. Drzwi gabloty otwierane na
bok, przeszklone szybą hartowaną o grubości min. 5 mm, wyposażone w zamki na klucz pasujący do wszystkich
zamków.
1.3. Każda wiata powinna być dodatkowo wyposażona w :
- siedzenia ławki wykonane z listew drewnianych lakierowanych o wymiarach min. 35x100x2600 mm
- ramka (aluminiowa) rozkładu jazdy format A4 wyposażona w zamek, tył blacha, mocowana na słupku -2 szt na
jedną wiatę.
- znak przystankowy D-15 o wymiarach 500 x 625 mm na wysięgniku
- elementy betonowe do posadowienia wiaty.
1
1.4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dotyczący oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg PN-EN 1090-1+A1:2012 potwierdzający, że dostarczone
konstrukcje stalowe wiat spełniają wymogi w/w normy, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305 /2011 z dnia
09.03.2011 r. obowiązującego od 01 lipca 2014 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do
obrotu wyrobów budowlanych oraz wszystkie inne niezbędne atesty i certyfikaty CE, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
1.5. Po zamontowaniu wiat spełniających wszystkie wymagane przepisy i oznaczonych znakami CE , B (konstrukcja
wiaty, gablota, szyby) wraz z protokołem odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: informację identyfikującą
producenta, dokumentację techniczną przedmiotowych wiat, zasady kontroli okresowej i konserwacji.
1.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferty wariantowej.
1.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
W trakcie prowadzenia robót ,należy wyznaczyć piesze ciągi komunikacyjne oraz oznakować i zabezpieczyć
wszelkiego rodzaju wykopy na terenie prowadzonych prac.
Ruch autobusowy oraz pieszy na przystanku, odbywać się będzie w sposób ciągły z zachowaniem należytego
poziomu bezpieczeństwa dla pasażerów korzystających z przystanku.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1. Wykażą brak podstaw do ich wykluczenia w powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne
oświadczenie – załącznik nr 4 ;
2.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie – załącznik nr 3 ;
2.3. Złożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert;
2.4. Złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5. Złożą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja.
Termin realizacji zamówienia 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia liczonej od dnia
dokonania odbioru końcowego wiat przez okres min. 36 miesięcy.
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
4.1. Oferta musi być sporządzona pismem czytelnym w języku polskim.
4.2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
4.3. Cena oferty netto i brutto, musi być podana cyfrowo i słownie.
4.4. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej zaadresowanej na adres Zamawiającego opatrzonej
napisem: „Oferta na zakup wiat przystankowych – nie otwierać przed 25.06.2015 r.;
godz. 11:10” oraz zamkniętej kopercie wewnętrznej z podaniem nazwy i adresu oferenta.
5. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert.
5.1. Oferty należy dostarczyć do siedziby MZK, pokój 26, w terminie do dnia 25.06.2015 r. do godz. 11:00.
5.2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.06.2015 r. o godz. 11:10
2
5.3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Sposób rozliczenia i warunki płatności.
6.1. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą wiat przystankowych dokonywane będzie w złotych
polskich.
6.2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest dostarczenie i montaż wiat w miejscach wskazanych przez MZK,
wraz z dokumentacją zgodnie z pkt. 1.5.
6.3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu f - ry VAT.
7. Kryteria oceny ofert.
Cena – 100%
Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Wzór umowy.
3. Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy PZP
4. Wzór oświadczenia z art.24 ust. 1 ustawy PZP
SPORZĄDZIŁ
16.06.2015 r.
INSPEKTOR
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/ - / Andrzej Lenc
ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR
/ - / mgr inż. Henryk Klecha
3