plik - Akademia Odpadowa

Komentarze

Transkrypt

plik - Akademia Odpadowa
REGULAMIN KONKURSU
GRA SIECIOWA „EPOKA ODPADOWA”
Organizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia
dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Cel i tematyka konkursu
§1
Stowarzyszenie Ekopsychologia ogłasza konkurs dla użytkowników serwisu „Akademia
Odpadowa”, którzy skorzystają z gry sieciowej „Epoka Odpadowa”.
§2
Celem Konkursu jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz podnoszenie wiedzy
na temat recyklingu odpadów wśród użytkowników serwisu „Akademia Odpadowa”.
Zasady uczestnictwa
§3
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, z wyjątkiem pracowników Stowarzyszenia
Ekopsychologia i współpracowników realizujących projekt „Akademia Odpadowa” oraz ich
najbliższych rodzin.
2. W konkursie biorą udział użytkownicy serwisu „Akademia Odpadowa”, którzy:
• Uczestniczą w grze sieciowej „Epoka Odpadowa”
• Przestrzegają regulaminu serwisu „Akademia Odpadowa” oraz regulaminu
niniejszego Konkursu.
• Użytkownicy posiadający ten sam numer IP zobowiązują się nie utrzymywać ze sobą
stosunków handlowych w grze „Epoka Odpadowa”.
• Użytkownicy ze sobą spokrewnieni zobowiązują się nie utrzymywać ze sobą
stosunków handlowych w grze „Epoka Odpadowa”.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Nagrody i inne ustalenia
§4
1. Udział w grze sieciowej „Epoka Odpadowa” oraz jej wyniki będą na bieżąco rejestrowane
w serwisie „Akademia Odpadowa”.
2. W konkursie będą przyznawane nagrody miesięczne oraz nagrody podsumowujące
wszystkie wyniki gry sieciowej.
3. Nagrodami miesięcznymi jest zestaw stojaków na worki do segregowania odpadów.
W ramach konkursu zostanie przyznanych 18 nagród miesięcznych.
4. Nagroda miesięczna może zostać przyznana uczestnikowi tylko raz. W przypadku gdy ta
sama osoba uzyska najwyższy wynik w następnym miesiącu nagroda przechodzi na kolejną
osobę na liście rankingowej.
5. Nagrodami za najlepsze wyniki w całym konkursie są:
I miejsce - notebook (1 x 2000 złotych)
II miejsce – lustrzanka cyfrowa (1 x 1600 złotych)
III miejsce – konsola Playstation (1 x 1250 złotych)
10 wyróżnień - zestaw stojaków na worki do segregowania odpadów (10 x 200 złotych)
6. Kryteria oceny: wyniki uzyskane w grze.
7. W przypadku uzyskania przez kilku użytkowników takiej samej liczby punktów
organizatorzy zastrzegają sobie prawo losowego wyboru zwycięzcy, przy udziale
dwuosobowej Komisji.
8. W przypadku, gdy osoba poda nieprawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym (imię
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) traci prawo do nagrody. Nagroda tym samym
przypada kolejnej osobie na liście rankingowej.
9. W przypadku, gdy uczestnik konkursu złamie zapisy regulaminu serwisu „Akademia
Odpadowa” oraz regulamin Gry Sieciowej „Epoka Odpadowa” straci prawo do nagrody.
Nagroda tym samym przypada kolejnej osobie na liście rankingowej.
10. Decyzje o nagrodzonych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§5
1. Lista nagrodzonych osób oraz lista rankingowa będzie umieszczana w serwisie „Akademia
Odpadowa”.
2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione pocztą elektroniczną o wynikach
konkursu.
3. Pełnoletnie osoby nagrodzone są zobowiązane przed odebraniem nagrody do przesłania
podpisanego formularza konkursowego oraz kserokopii dowodu osobistego (lub innego
dokumentu tożsamości) na adres:
Stowarzyszenie Ekopsychologia
Ul. Grabina 6/18
32-840 Zakliczyn
4. Niepełnoletnie osoby nagrodzone są zobowiązane przed odebraniem nagrody do
przesłania podpisanego przez siebie oraz prawnego opiekuna formularza konkursowego
oraz kserokopii legitymacji szkolnej (lub innego dokumentu tożsamości) na adres:
Stowarzyszenie Ekopsychologia
Ul. Grabina 6/18
32-840 Zakliczyn
5. W przypadku, gdy dane podane w formularzu rejestracyjnym (imię i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania) nie będą zgodne z dokumentem tożsamości osoba traci prawo do nagrody.
Nagroda tym samym przypada kolejnej osobie na liście rankingowej.
6. Nagrody niniejszego Konkursu, o ile ich wartość przekracza 760 zł, podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości
nagrody, który to podatek laureat nagrody wpłaca na rzecz Organizatora jako płatnika
podatku. W takim przypadku warunkiem wysłanie nagrody jest przesłanie dowodu wpłaty
podatku na konto wskazane przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w piśmie
wysłanym do laureata. Poza tym do aktów gotowości odbioru nagrody należeć mogą tylko
proste czynności, potrzebne Organizatorowi do wydania nagrody.
7. Niedopełnienie aktu gotowości odbioru nagrody przez nagrodzonego, niezapłacenie
podatku od wygranej lub nieodebranie nagrody w uzgodnionym terminie zwolni Organizatora
z obowiązku wydania nagrody z wygaśnięciem roszczeń z tytułu udziału w Konkursie.
Nagroda tym samym przypada kolejnej osobie na liście rankingowej.
8. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu, a w przypadku nagród, o których mowa w pkt 9.3., w ciągu 14
dni od otrzymania przez Organizatora dowodu wpłaty podatku od nagrody, dokonanej na
konto podane w formularzu konkursowym.
9. Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora Konkursu wydania nagrody,
jeżeli upłynęło 60 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie dopełnił
formalności niezbędnych do odebrania nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn
niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz
wygranego kolejnego na liście rankingowej.
§6
Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu oraz serwisu
„Akademia Odpadowa” przez nadesłanie takiej zgody w formie oświadczenia (ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn.
zm.).
§7
Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
§8
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.