Untitled - Przedszkole Nr 35 w Gdyni

Komentarze

Transkrypt

Untitled - Przedszkole Nr 35 w Gdyni
ZADANIE: Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez praktyczne nauczanie matematyki.
1. Poszukiwanie atrakcyjnych metod i form pracy rozwijających u dzieci zdolności matematyczne.
2. Wspieranie dzieci zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań matematycznych.
3. Tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
Zadania
Kryteria osiągnięć
Sposoby realizacji
Diagnozowanie
umiejętności
matematycznych dzieci
na każdym etapie
rozwoju
1.Prowadzenie obserwacji pedagogicznych
dziecka 3,4-letniego
2.Dokonanie diagnozy umiejętności
matematycznych dzieci 5,6-letnich
3.Prowadzenie rozmów indywidualnych
z rodzicami
Tworzenie bazy
i środowiska
wspomagającego rozwój
dzieci w zakresie
edukacji
matematycznej.
1.Rozpoznanie istniejącej bazy dydaktycznej
oraz potrzeb nauczycieli w tym zakresie:
- sporządzenie wykazu literatury metodycznej,
znajdującej się w bibliotece przedszkolnej
dotyczącej edukacji matematycznej,
2.Wzbogacenie bazy przedszkolnej w pomoce
dydaktyczne ułatwiające i podnoszące
atrakcyjność organizacji zajęć z dziećmi,
3. Opracowanie publikacji dla rodziców oraz
ustalenie spotkań ze specjalistami z Poradni
Psych.Pedag.Nr 3 w Gdyni na temat „Przyczyny
niepowodzeń dzieci przedszkolnych w
nabywaniu kompetencji matematycznych”,
- wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie
się wiedzą z innymi nauczycielami, również


Monitorowanie Terminy
Odpowiedzialni
Znany jest poziom
umiejętności
matematycznych dzieci
Wyniki obserwacji
i diagnozy wykorzystywane
są do planowania pracy
w poszczególnych grupach,
tworzenia indywidualnych
planów wspomagania
rozwoju dziecka oraz
środowiska edukacyjnego
Zbiorcze
zestawienie
umiejętności
dzieci
Wrzesień / Nauczyciele grup
październik
2014
 Znane są potrzeby
nauczycieli,
 Przedszkole posiada
niezbędną literaturę,
 Nauczyciele tworzą kąciki
matematyczne
wyposażone
w niezbędne akcesoria do
rozwijania aktywności
matematycznej,
 Nauczyciele nawiązali
współpracę z poradnią
i nauczycielami
z innych przedszkoli,
-wykaz literatury
-lustracje kącików
-rejestr spotkań ze
specjalistami,
-zapisy
w dziennikach
zajęć, planach
Wrzesień
W ciągu
roku
Na bieżąco
Nauczycielki grup
Zadania
Sposoby realizacji
innych przedszkoli,
4. Pogłębienie wiedzy merytorycznej
nauczycieli poprzez zorganizowanie rad
szkoleniowych na temat „Tworzenie warunków
i sytuacji sprzyjających rozwojowi myślenia
matematycznego”, „Dojrzałość dziecka do
uczenia się matematyki”,
5.Doskonalenie własnego warsztatu pracy –
udział nauczycieli w szkoleniach, kursach,
warsztatach,
6.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci
poprzez realizację programu „Dziecięca
matematyka” wg Edyty Gruszczyk
Kolczyńskiej
Tworzenie warunków
edukacyjnych
sprzyjających
zdobywaniu
kompetencji
matematycznych
w codziennych
czynnościach
i zabawach
Kryteria osiągnięć
Monitorowanie Terminy
 Nauczyciele znają Program
edukacji matematycznej
E.Gruszczyk
Kolczyńskiej,
W ciągu
roku
W ciągu
roku
Przez cały
rok
1.Organizowanie tematycznych zabaw: np.
Arkusz lustracji
 W salach dydaktycznych są
w dom, w porcie, na morzu, zabawy lalkami,
dobrze wyposażone kąciki
samochodami, klockami, itp.
tematyczne
- Różne kształty statków, żagli, dźwigów
portowych – poznawanie figur geometrycznych  Dzieci w zabawach
Obserwacje
– tworzenie kompozycji
tematycznych wykorzystują i doraźne
z wykorzystaniem metody orgiami,
doskonalą umiejętności
- Ważymy, mierzymy - porównywanie ciężaru
matematyczne- określenia
i wielkości.
przestrzeni, ciężaru, liczb,
- Przygotowujemy przyjęcie – rozdzielanie,
wielkości, pojemności, itd.
liczenie, dodawanie, odejmowanie, ocena
sytuacji ( czego jest za dużo, czego brakuje)
- Przygotowanie posiłków (sałatek, kanapek,
soków) –segregowanie, liczenie, porównywanie
ilości, klasyfikowanie, odmierzanie pojemności,
przelewanie
2.Wykorzystywanie czynności
samoobsługowych do rozwijania myślenia
matematycznego
- Stworzenie z dziećmi Rozkładu dnia
(uwzględniającego nazwy dni tygodnia godziny
poszczególnych czynności wykonywanych
w ciągu dnia- wprowadzenie symboli
Odpowiedzialni
obserwacje
doraźne
Rozkłady dnia
Październik, Nauczyciele grup
Styczeń,
Maj
Cały rok
Nauczyciele grup
Cały rok
Nauczyciele grup
Cały rok
Nauczyciele grup
Zadania
Sposoby realizacji
Kryteria osiągnięć
Monitorowanie Terminy
Odpowiedzialni
obrazkowych),
w starszych grupach wprowadzenie zegara,
klepsydry,
Matematyka
w rzeczywistości
przyrodniczej
i technicznej
/ obszar 4, 11, 12, 10/
1. Organizowanie środowiska edukacyjnego
 kąciki przyrodnicze, morskie Arkusz lustracji
do gromadzenia doświadczeń
wyposażone są w okazy
matematycznych przez poznawanie świata
przyrodnicze zgromadzone
przyrody i techniki
przez dzieci
- Organizowanie zabaw:
 dzieci manipulują
 badawczych, eksperymentów, doświadczeń
materiałem
w sali i ogrodzie przedszkolnym oraz innych
przyrodniczym
środowiskach przyrodniczo-technicznych
wzbogacając
 manipulacyjnych, konstrukcyjnych
doświadczenia
z wykorzystaniem materiału przyrodniczego,
matematyczne
różnorodnych akcesoriów i przedmiotów
 myślenie matematyczne
codziennego użytku,
rozwijane jest podczas
prac porządkowych
w ogrodzie
przedszkolnym –krzewy
drzewa i ich owoce (kasztany,
noski klonu, szyszki
modrzewiowe, jarzębina),
narzędzia ogrodnicze, itp.
Cały rok
Nauczyciele grup
2. „Święto kasztana”- udział w urodzinach
Przedszkola Nr 11 „Pod Kasztanami”,
połączonych ze zbieraniem kasztanów
w ogrodzie przedszkolnym,
- wykonanie przez dzieci oszeszków z ciasta
w formie upominku dla dzieci
z zaprzyjaźnionego przedszkola
- wykonanie prac przestrzennych
z uzbieranych kasztanów,
X 2014
J.Swietlik Bałon
M.Kryszczak
D.Sikorska
E.Kręcioch
Cały rok
nauczyciele grup
3. Opowieści matematyczne- projektowanie
opowiadań przyrodniczych, społecznych
ukierunkowanych na wykonanie zadań
matematycznych
 dzieci mają wiedzę na temat
kasztanów i
kasztanowców, znają
wiersze, piosenki,
opowiadania na ich temat
 dzieci potrafią planować,
projektować, wysuwać
wnioski,
Zadania
Sposoby realizacji
Kryteria osiągnięć
Monitorowanie Terminy
1. Plastyczny konkurs rodzinny „Cyferka
Matematyka
 Dzieci wraz z rodzicami
w malowidełkach”
w działaniach
tworzą tworzą kompozycje
artystycznych,
malarskie z motywem cyfr
rozwijających zdolności 2. Konkurs rodzinny „Planszowa gra rodzinna  Dzieci wraz z rodzicami
– wyprawa statkiem” z okazji urodzin
i zainteresowania dzieci
tworzą i grają w gry
Gdyni
/obszar 7, 8, 9 /
planszowe
Odpowiedzialni
XI 2014
II 2015
IV 2015
Nauczyciele grup
3. Plastyczny konkurs międzyprzedszkolny
„ Morskie origami”
4. Tworzenie prac plastycznych w wyniku
manipulowania figurami geometrycznymi,
porównywanie kształtów, wielkości,
liczenie, łączenie kilku elementów
Matematyka pomaga
w rozwoju ruchowym
1. Stosowanie zabaw ruchowych z podziałem
na

Miejsce: sala , ogród

Metody
 Naśladowcze
 Rytmy
 Knissów, Labana, Orffa
 Relaksacyjne
 Metoda Weroniki Sherborn'e
 Integracyjne zabawy muzyczne
 Klanza








Myślimy i działamy
matematycznie
Cały rok
Dziecko:
 posiada umiejętność orientacji
w przestrzeni
 posiada orientację
i świadomość własnego ciała.
 rozumie i stosuje określenia
położenia w przestrzeni
 posługuje się liczbami
w aspekcie kardynalnym
i porządkowym
Analiza arkuszy Cały rok
obserwacji zajęć,
Ankiety dla
nauczyciela,
Kwestionariusza
wywiadu
z rodzicami,
wywiadu
z dziećmi
Nauczyciele grup
Cały rok
Nauczyciele grup
Rodzaj aktywności
Organizacyjno-porządkowe
Bieżne
Czworakowania
Korekcji stóp
Rzutu, chwytania, toczenia
Wspinania
Ze śpiewem
1. Tworzenie warunków do podejmowania
działań rozwijających myślenie
 W salach znajdują się strefy
aktywności matematycznej
-Arkusz
lustracji
Zadania
Sposoby realizacji
matematyczne- strefa matematyki:
tangramy, miary, wagi, liczydła, geoplany,
kod flagowy
Kryteria osiągnięć
 Kąciki matematyczne są
systematycznie wzbogacane,
modyfikowane
 Dziecko podejmuje działania
z zakresu kształtowania pojęć
matematycznych
2. Przedszkolny zegar- pojęcie czasu- rozkład  Dziecko dostrzega
dnia w przedszkolu
regularności rytmiczne
3. Wykorzystywanie gier i zabaw Edyty
Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
rozwijających:
 Orientację przestrzenną
 Rytmy
 Liczenie
 Kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie
rozwoju operacyjnego
 Mierzenie długości
 Klasyfikacja
 Układanie i rozwiązywanie zadań
arytmetycznych
 Waga
 Mierzenie płynów
 Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci
 Dzieci potrafią ustalać
zasady i reguły gry
Monitorowanie Terminy
-Zapisy
w dzienniku
- plansze
zegarów
Zdjęcia
5. Warsztaty matematyczne dla nauczycieli
i rodziców wprowadzające program „Klucz
do uczenia się „
Scenariusze
zajęć
 Dzieci i rodzice podczas
wspólnych zabaw
Październik
2014
Nauczyciele grup
Cały rok
Nauczyciele grup
Arkusze
obserwacji
4. Warsztaty „Matematyka w przedszkolu” –
udział w zajęciach EduFun
6. Dzielenie się z rodzicami wiedzą na temat
rozwijania myślenia matematycznego u
Odpowiedzialni
Animatorzy EduFun
X 2014
Cały rok
Nauczyciele grup
Nauczyciele grup
Zadania
Sposoby realizacji
dzieci: warsztaty dla rodziców, publikacje
nauczycieli, dostęp do literatury tematu
z biblioteki przedszkolnej
Kryteria osiągnięć
Monitorowanie Terminy
Odpowiedzialni
wykonują konkretne
zadania matematyczne
7. Warsztaty komputerowe – kontynuacja
współpracy z XIII Liceum
Ogólnokształcącym w Gdyni
 Dzieci potrafią korzystać
z gier i zabaw
komputerowych
Cały rok
Nauczyciele
Gr.III,IV
8. Zorganizowanie II Międzyprzedszkolnej
Olimpiady Matematycznej z udziałem
Przedszkola Nr 11 „Pod Kasztanami”
 Dzieci potrafią działać
zespołowo, wykonywać
zadania matematyczne na
czas
 Dzieci współdziałają
w zabawach z innymi
 Dzieci znają znaczenie
kodu flagowego
Kwiecień
2015
Nauczyciele
Grup III, IV
Maj 2015
Wszyscy nauczyciele
9. Zorganizowanie wspólnych zabaw
z dziećmi z Przedszkola Nr 11 „Pod
Kasztanami” z okazji urodzin naszego
przedszkola – wykorzystanie do zabaw
kodu flagowego – zaszyfrowanych
informacji
1. Wykorzystanie literatury dziecięcej do
Matematyka
rozwijania pojęć matematycznych
w literaturze dziecięcej2. Rodzice i przedstawiciele różnych zawodów
wspomaganie
(w tym rodzice) czytają swoim dzieciom w
aktywności
domu i przedszkolu w ramach akcji Cała
intelektualnej w
Polska czyta dzieciom – cała Gdynia czyta
zakresie rozwijania
dzieciom
mowy i myślenia oraz
nabywania gotowości do 3. Zorganizowanie przedstawienia z udziałem
rodziców np. Lokomotywa, Skrzacik
czytania
Kropeczka
i pisania/obszar 3, 14
4. Matematyka w literaturze dziecięcej-
-Dzieci znają utwory literackie
i potrafią wykorzystać fragmenty
do zabaw matematycznych
- opracowany wykaz literatury do
wykorzystania w kształtowaniu
Analiza arkuszy
obserwacji zajęć,
Ankiety dla
nauczyciela,
Kwestionariusz
wywiadu
z rodzicami.
Cały rok
Nauczyciele grup
Nauczyciele grup
Nauczyciele grup
Zadania
Sposoby realizacji
stworzenie bibliografii
5. Rymy i rytmy- stworzenie zbioru
wyliczanek i rymowanek dziecięcych.
6. Tworzenie przez dzieci matematycznych
opowiadań
Kryteria osiągnięć
Monitorowanie Terminy
pojęć matematycznych
- zbiór matematycznych
wyliczanek
- dzieci potrafią samodzielnie
tworzyć opowiadania
W ciągu
roku
okazjonalnie
Roczny Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2014-2015 został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na zebraniu w dniu 29.08.2014
Odpowiedzialni
Nauczyciele grup
Nauczyciele grup

Podobne dokumenty