Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny

Komentarze

Transkrypt

Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny
Bartosz Królczyk
Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów
Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Agenda spotkania
Początek spotkania: 10:00
1. Przedstawienie założeń projektu klastra WIDP wraz z ich korzyściami,
kosztami i harmonogramem projektu
2. Przedstawienie propozycji i dyskusja na temat finansowania projektu z
konkursu POIG 5.1 i członków klastra.
3. Aktualizacja informacji dotyczących Działania POIG 5.1 w szczególności
omówiona zostanie procedura przystąpienia do konkursu i działania
wymagane od uczestników inicjatywy zainteresowanych przystąpieniem do
Klastra.
Przewidywane zakończenie: 11:30
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Założenia projektu:
Powołanie klastra: Wielkopolski Innowacyjny
Dom Pasywny



Projekt składany na konkurs: POIG Działanie 5.1: Wspieranie
rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
dla wczesnej fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych
Minimalizacja budżetu projektu przy maksymalizacji korzyści dla
członków i przy pełnym wykorzystania dofinansowania z programu
PARP Działania 5.1 – wczesna faza rozwoju.
Kontynuacja projektu - przygotowanie kolejnego projektu na konkurs
z Działania 5.1: dla fazy rozwoju w roku 2014 z elementem
inwestycyjnym - budowa Wielkopolskiego Centrum Budownictwa
Innowacyjnego i Pasywnego
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Główne cele projektu:
1. Budowa struktury organizacyjnej klastra oraz strategii jego rozwoju na 4 lata
2. Budowa zaufania i kontaktów biznesowych pomiędzy członkami klastra (oraz pomiędzy
członkami i koordynatorem)
3. Przygotowanie projektu na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 5.1 - faza rozwoju
4. Zwiększenie kompetencji członków klastra WIDP
5. Nawiązanie kontaktów biznesowych z instytucjami i firmami z Niemiec i Austrii
6. Stworzenie warunków do rozwoju innowacji i transferu wiedzy w dziedzinie innowacyjnego
budownictwa pasywnego
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Scenariusze projektu



Projekt zbudowany jest ze scenariusza
podstawowego (Scenariusz 1) oraz 4 scenariuszy
rozbudowanych (Scenariusze II - V).
Scenariusz I jest scenariuszem minimum,
natomiast scenariusze II-V wiążą się z
dodatkowymi działaniami klastra
Scenariusze II-V mogą być realizowane razem ze
scenariuszem podstawowym (każdy z nich osobno,
w kombinacjach lub wszystkie na raz).
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
2. Przedstawienie wstępnych celów
i założeń inicjatywy WIDP

Co to jest WIDP?

Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny to inicjatywa
zmierzająca do utworzenia konsorcjum złożonego z firm
sektora budowlanego, organizacji samorządowych i
okołobiznesowych oraz instytucji naukowo-badawczych
zainteresowanych rozwojem budownictwa pasywnego w
Wielkopolsce.
 Idea powołania konsorcjum powstała w ramach
Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej, którego
koordynatorem jest Polska Izba Gospodarcza Importerów,
Eksporterów i Kooperacji, a liderem Wielkopolska Agencja
Zarządzania Energią.
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Scenariusz I - Scenariusz podstawowy.

Korzyści dla członków kooperacji

Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów biznesowych między podmiotami
zainteresowanymi rozwojem budynków pasywnych w Wielkopolsce poprzez:




Organizację 6 spotkań klastrowych
Budowę bazy danych kompetencji i potrzeb oraz mapowanie ścieżek wartości sieciowych
Udostępnienie bazy danych w Internecie dla wszystkich członków powiązania
Możliwość ubiegania się o fundusze na badania, na promocję, a nawet na
trwałe inwestycje (budowa Wielkopolskiego Centrum Budownictwa
Innowacyjnego i Pasywnego)



Przygotowanie projektu na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 5.1 - faza rozwoju
Przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra WIDP (zawierającą opracowania: Mapa wartości
sieciowych klastra WIDP, Potencjał innowacyjny klastra WIDP, Planu kampanii reklamowej
i promocji klastra, Analiza SWOT klastra WIDP)
Budowę bazy danych kompetencji i potrzeb oraz mapowanie ścieżek wartości sieciowych
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Scenariusz I - Scenariusz podstawowy.

Korzyści dla członków kooperacji

Budowa wspólnej silnej marki używanej przy promocji działań klastrowych i
oferty członków klastra




Opracowanie logo i materiałów reklamowych
Przygotowanie artykułów w prasie regionalnej i specjalistycznej
Budowę i promocję strony internetowej widp.pl
Budowanie kompetencji i poszerzanie wiedzy członków klastra w zakresie
budownictwa pasywnego



Przeprowadzenie 5 szkoleń oraz 6 warsztatów w zakresie technologii związanej
z budownictwem pasywnym w czasie spotkań klastrowych
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie doradztwa na temat budownictwa pasywnego
i programu wsparcia NFOŚIGW dla pracowników firm zrzeszonych w klastrze
Internetowe forum oraz zbiór artykułów i linków do materiałów dotyczących innowacyjnego
budownictwa pasywnego publikowanych na stronie internetowej: widp.pl
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Scenariusz II - Organizacja usług doradczych dla
indywidualnych inwestorów zainteresowanych
budową domów pasywnych

Korzyści dla członków kooperacji

Budowanie kompetencji, poszerzanie wiedzy oraz oferty członków klastra
poprzez


Przeszkolenie pracowników członków klastra w zakresie doradztwa dotyczącego
budownictwa pasywnego i korzystania z programu wsparcia NFOŚIGW
Promocja oferty klastra WIDP i jego członków oraz promocja idei
budownictwa pasywnego wśród potencjalnych klientów klastra


Organizację 100 konsultacji dla klientów indywidualnych chcących wybudować domy
pasywne, na których oprócz wiedzy rekomendowane byłyby usługi i produkty oferowane
przez członków klastra
Kampanię promocyjną uwzględniającą broszury drukowane i artykuły w prasie
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Scenariusz III - Organizacja kontaktów z
instytucjami z odpowiednich klastrów z terenów
Niemiec i Austrii

Korzyści dla członków kooperacji

Nawiązanie kontaktów biznesowych oraz wymiana najlepszych praktyk z
firmami zajmującymi się zagadnieniami budownictwa pasywnego poprzez:



Przeprowadzenie 2 wyjazdów szkoleniowych do Brandenburgii i Berlina w celu prezentacji
budynków w standardzie pasywnym oraz
Organizację 2 spotkań z klastrami/firmami związanymi z budową budynków
niskoenergetycznych z Brandenburgii i Berlina
Rozwój innowacji oraz transfer wiedzy i technologii poprzez:

Wspólne projekty badawczo/wdrożeniowe przygotowywane wraz z firmami z Wielkopolski
oraz partnerami z zagranicy przy wykorzystaniu funduszy europejskich (VII Program
Ramowy, IEE)
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Scenariusz IV - Organizacja wspólnego stoiska
na targach specjalistycznych Budma 2014

Korzyści dla członków kooperacji

Budowę wspólnej silnej marki klastra WIDP i promocja usług
poszczególnych członków poprzez:


Przygotowanie wspólnego stoiska wystawienniczego na targach Budma 2014
Przygotowanie broszur reklamowych promujących działania klastra WIDP i
markę klastra
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Scenariusz V – Przygotowanie Studium
Wykonalności do złożenia projektu inwestycyjnego
do konkursu POIG 5.1 – faza rozwoju, w roku 2013

Korzyści dla członków kooperacji

Możliwość budowy Wielkopolskiego Centrum Innowacyjnego Budownictwa
Pasywnego, który będzie:



siedzibą klastra i miejscem spotkań, treningów, szkoleń seminariów z dziedziny budownictwa
pasywnego dla członków klastra i dla podmiotów i osób zewnętrznych.
centrum wystawienniczym dla technologii, usług i produktów oferowanych przez członków
klastra.
wizytówką budownictwa pasywnego w Wielkopolsce wzorem dla innych obiektów
budowanych w standardzie pasywnym rozwiązania w nim zastosowane będą wzorem do
naśladowania.
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Budżet projektu na 12 miesięcy działalności





Suma wszystkich kosztów brutto:
Suma kosztów kwalifikowanych:
Procent kwalifikalności kosztów:
Procent dofinansowania:
Kwota do pokrycia:
403 950,00 zł
383 950,00 zł
95,05%
70,00%
135 185,00 zł
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Budżet projektu na 12 miesięcy działalności
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Harmonogram projektu na pierwsze 12 miesięcy:
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Minimalny przewidywany udział członków klastra w
pierwszym roku działania
Jednostki otoczenia-biznesu:
Instytuty badawcze:
Szkoły:
Uniwersytety/uczelnie wyższe:
Firmy:
 Jednoosobowe/mikro (architekci, doradcy):
 MSP:
 Większe firmy:
2 500,00 zł
2 500,00 zł
2 500,00 zł
5 000,00 zł

Kwota do pokrycia:
139 195,00 zł

W następnych 3 latach przewidziany udział będzie co najmniej jest pięciokrotnie niższy





1 000,00 zł
5 000,00 zł
10 000,00 zł
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Dyskusja na temat działań
podejmowanych w ramach inicjatywy
i udziału członków inicjatywy
Organizacja
konsorcjum
Wybór firm
(maj-sierpień
2012)
• ustalenia
kryteriów
wyboru
• zaproszenie
firm
(maj-wrzesień
2012)
• zebranie deklaracji
członkowskich
• Uchwalenie
regulaminu
• podpisanie umowy
konsorcyjnej
• stworzenie strategii
konsorcjum
Aplikacja o
dofinansowanie
z POIG 5.1 dla
wczesnej fazy
rozwoju (lipiec-
październik 2012)
• opracowanie wniosku
• procedura składania
• rozstrzygnięcie
konkursu
Szkolenia
praktyczne
dofinansowane
w ramach POKL
8.1.1 (maj 2012grudzień 2015)
• organizacja wyjazdów
szkoleniowych na
budowy obiektów
pasywnych w Polsce i
Niemczech
• szkolenia prowadzone
przez Politechnikę
Poznańską, PTE oraz
Polski Instytut
Budownictwa
Pasywnego
Stworzenie
wspólnej oferty
rynkowej
(październik
2012- październik
2013)
• budowa strategii
marketingowej
konsorcjum
• opracowanie oferty
rynkowej konsorcjum
• nabywanie
doświadczenia przy
wdrażanych
projektach
Aplikacja o
dofinansowanie
z POIG 5.1 dla
fazy rozwoju (?)
Budowa Centrum
Budownictwa
Innowacyjnego i
Pasywnego
(wrzesień –
listopad 2013)
(maj 2014październik 2015)
• opracowanie wniosku
• procedura składania
• rozstrzygnięcie
konkursu
• Wspólne działania
promocyjne
• Wspólna oferta rynkowa
• Wspólne działania R&D
Inicjatywa: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny, Poznań, 10 września 2012.
Działania na najbliższy miesiąc


Data następnego spotkania: 1 październik – propozycje daty do 17
września.
Do następnego spotkania należy:
1.
2.
3.
Wypełnić i przesłać Ankietę mierzącą potencjał i potrzeby członków inicjatywy
WIDP
Wypełnić deklaracje
Zapraszać firmy do przystąpienia do klastra
Bartosz Królczyk
Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Email: [email protected]
Tel.: +48 61 853 62 48
Mobile: +48 502 601 639
19

Podobne dokumenty