PIELĘGNIARKI są siłą na rzecz zmian

Transkrypt

PIELĘGNIARKI są siłą na rzecz zmian
PIELĘGNIARKI są siłą na rzecz zmian
EFEKTYWNA OPIEKA
RACJONALNE KOSZTY
Poprawa stanu zdrowia i dobrostanu
12 maja 2015
Strona | 0
Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian
Efektywna opieka i racjonalne koszty
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK 2015
Strona | 1
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Ul. Reymonta 8/12
01-842 Warszawa
Tel. +48 22 398 18 72
Tłumaczenie z języka angielskiego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Anna Bielik
Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym prawo do tłumaczenia na języki obce. Żaden fragment publikacji nie
może być powielany, w żadnej formie i w żaden sposób, przechowywany w systemie wyszukiwania danych,
przekazywany ani wykorzystywany w jakikolwiek sposób, bądź sprzedawany bez uprzedniej pisemnej zgody
International Council of Nurses. Krótkie fragmenty (do 300 słów) mogą być powielane bez pisemnej zgody,
pod warunkiem podania źródła.
__________________________________________________________________________________
Copyright © 2015 by International Council of Nurses
3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva, Switzerland
ISBN: 978-92-95099-28-9
Strona | 2
Spis treści
Rozdział 1:
Wstęp………………………………………………………………………….…….
5
Rozdział 2:
Finansowanie opieki zdrowotnej..……………………….……………..
15
Rozdział 3:
Wspieraj “Efektywną opiekę, racjonalne koszty” ……………….
23
Rozdział 4:
Wartość działań pielęgniarskich na rzecz “Efektywnej opieki,
35
racjonalnych kosztów” w systemach opieki zdrowotnej……..
Rozdział 5:
Kierunki działań na przyszłość, rola pielęgniarek i krajowych
stowarzyszeń pielęgniarek………………………………………………….
42
Rozdział 6:
Podsumowanie…………………………………………………………………..
49
Literatura
…………………………………………………………………………………………..
50
Strona | 3
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Maj 2015
Koszty opieki zdrowotnej stale rosną na całym świecie, co w znaczny sposób obciąża finansowo tak systemy
opieki zdrowotnej, jak i samych obywateli. Pielęgniarki, które stanowią największą grupę zawodową w
systemie opieki zdrowotnej, są dobrze przygotowane do wdrażania zmian mających na celu poprawę
efektywności i wydajności.
Pielęgniarki rozumieją i z uwagą podchodzą do złożoności procesu zaspakajania potrzeb zdrowotnych, w tym
do finansowania, efektywności kosztowej, efektywnego zarządzania zasobami, kosztami opieki zdrowotnej
oraz dostępu do tej opieki. Decyzje jakie pielęgniarki podejmują wiele razy każdego dnia w ramach
wykonywania praktyki pielęgniarskiej mogą mieć kluczowe znaczenie dla efektywności i skuteczności całego
systemu. Pielęgniarki są istotnym elementem w dążeniu do uzyskiwania najlepszej jakości opieki/dostępu do
tej opieki/optymalizacji kosztów finansowych. W związku z tym jest niezmiernie ważne, aby pielęgniarki i
osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki zwrócili uwagę na rolę pielęgniarek w procesie zapewnienia
efektywnej opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zachowaniu racjonalnych kosztów, co stanowi kluczowy
element i jest czynnikiem warunkującym zapewnienie równego i powszechnego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej, a w rezultacie poprawy skuteczności opieki zdrowotnej w skali globalnej.
Temat tegorocznej publikacji opracowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 2015 “Pielęgniarki
są siłą na rzecz zmian – efektywna opieka i racjonalne koszty” oddaje zaangażowanie Międzynarodowej Rady
Pielęgniarek (ICN) w działania mające na celu wzmocnienie i poprawę systemów opieki zdrowotnej na
świecie. Zwraca uwagę na wkład jaki pielęgniarki mogą w ten proces wnieść, gdyż jako grupa zawodowa
docierają do ludzi na obszarach miejskich, wiejskich i obszarach niezurbanizowanych, z którymi
przedstawiciele innych zawodów medycznych często nigdy się nie spotykają. Krótko mówiąc – kwestie
zdrowia na świecie nie zostaną rozwiązane bez udziału pielęgniarek, bez naszych proaktywnych działań na
wszystkich szczeblach systemu opieki zdrowotnej.
Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie narzędzi oraz informacji niezbędnych do wsparcia i
zachęcenia pielęgniarek oraz lokalnych towarzystw pielęgniarskich do podjęcia działań oraz poszerzenia
wiedzy w kwestiach finansowania służby zdrowia jako ważnego elementu w zakresie zapewnienia
odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów w możliwie najbardziej
ekonomiczny sposób. Niniejsza publikacja obejmuje ogólne spojrzenie na finansowanie opieki zdrowotnej, w
tym efektywne zarządzanie zasobami oraz skuteczne świadczenie usług, skuteczne zarządzanie, wydajność
pracowników służby zdrowia oraz znaczenie pielęgniarstwa. Przedstawione przykłady stanowią jedynie
fragment tego co można zrobić, gdy do programu transformacji pielęgniarki wniosą swoją kreatywność i
doświadczenie zawodowe. Jak zwykle załączamy materiały, z których można skorzystać.
Jesteśmy przekonani, że towarzystwa pielęgniarskie z Waszych krajów dysponują wypracowanymi przez
siebie rozwiązaniami – bylibyśmy wdzięczni jeśli moglibyście się nimi z nami podzielić. Pielęgniarki, jako grupa
zawodowa pracowników służby zdrowia będąca najbliżej pacjenta, mogą mieć ogromny wpływ na redukcję
kosztów świadczenie opieki zdrowotnej oraz poprawę jakości świadczonych usług.
Z poważaniem,
Judith Shamian
Prezydent
David C. Benton
Dyrektor Generalny
___________________________________________________________
ICN ∙CIE ∙CII
3, place Jean-Marteau, 1201 Genewa, Szwajcaria
Strona | 4
Rozdział 1
Wstęp
Nie podążaj tam gdzie wiedzie ścieżka. Zamiast tego pójdź tam gdzie jej nie ma i wytycz szlak – Ralph
Waldo Emerson.
W swojej publikacji “Wizja przyszłości pielęgniarstwa” Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) stwierdza
“Pielęgniarki z całego świata zrzeszone w ICN mówią jednym głosem. Występujemy w imieniu tych, którym
służymy oraz tych, którzy są pozbawieni opieki, domagamy się, aby każdy człowiek miał prawo do
sprawiedliwości społecznej, profilaktyki, opieki i leczenia. Stoimy w pierwszym szeregu procesu opieki
zdrowotnej, a dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, naszej liczebności, naszemu wkładowi w procesy
strategiczne i ekonomiczne, poprzez skoordynowane działania oraz współpracę z instytucjami publicznymi,
przedstawicielami zawodów medycznych, innymi partnerami, jak również jednostkami, rodzinami i
społecznościami, którym zapewniamy opiekę zdrowotną wpływamy na kształt polityki zdrowotnej na całym
świecie.” (ICN 1999).
Temat przewodni tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek “Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian –
Efektywna opieka i racjonalne koszty” odzwierciedla zaangażowanie w podejmowanie działań zmierzających
do wdrożenia, w ramach istniejących systemów opieki zdrowotnej, zmian mających na celu poprawę sytuacji
zdrowotnej nas wszystkich. Aby to osiągnąć, pielęgniarki muszą dobrze zrozumieć system świadczenia opieki
zdrowotnej w tym finansowanie świadczeń, kwestie rentowności, zarządzania zasobami, kosztów
świadczenia opieki zdrowotnej oraz dostępu do świadczeń.
W związku z tym, że personel pielęgniarski stanowi największą grupę zawodową pracowników opieki
zdrowotnej oraz pełni różnorodne role, decyzje, jakie pielęgniarki podejmują w ramach wykonywania swoich
obowiązków każdego dnia mogą mieć istotny wpływ na wydajność i skuteczność całego systemu opieki
zdrowotnej. Jest zatem niezmiernie ważne, aby pielęgniarki i decydenci zdefiniowali rolę, jaką pielęgniarki
powinny odgrywać w zagwarantowaniu skutecznego i efektywnego kosztowo systemu opieki zdrowotnej. Ma
to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia poprawy stanu zdrowia obywateli.
Rosnące koszty opieki zdrowotnej
Wzrost kosztów opieki zdrowotnej na świecie jest w znacznej mierze spowodowany rosnącymi obciążeniami
związanymi z leczeniem chorób niezakaźnych np. chorób psychicznych; ze starzeniem się społeczeństwa, z
rozwojem kosztownych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz z rosnącymi oczekiwaniami
świadczeniobiorców (Organisation for Economic Cooperation and Development OECD 2013). Rosnące koszty
opieki zdrowotnej stanowią znaczne obciążenie finansowe dla systemów opieki zdrowotnej oraz obywateli na
całym świecie. Dostęp do informacji dotyczących kosztów ma ogromne znaczenie w procesach planowania i
podejmowania decyzji dotyczących możliwie najbardziej skutecznego wykorzystania ograniczonych zasobów
finansowych, ludzkich i innych.
Strona | 5
Wskazane jest zatem możliwie jak najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Pielęgniarki, będące
najliczniejszą grupą zawodową w systemie opieki zdrowotnej, są dobrze przygotowane do osiągania lepszych
efektów przy mniejszych nakładach w ramach świadczenia wysokiej jakości opieki oraz uzyskiwania
optymalnych wyników leczenia. Ważne jest, aby pielęgniarki dobrze rozumiały system finansowania,
budżetowania, alokacji zasobów oraz planowania strategicznego w ramach systemu opieki zdrowotnej.
Uzyskanie tego typu wiedzy pozwoli pielęgniarkom na aktywne uczestnictwo w procesach kształtowania
polityki oraz alokacji zasobów, na faktyczne działanie na rzecz zmian w zakresie świadczenia efektywnej
opieki z zachowaniem racjonalnych kosztów.
Zgodnie z głównym przesłaniem niniejszej publikacji pielęgniarki dysponują częścią rozwiązań mających na
celu poprawę skuteczności opieki zdrowotnej i zapewnienie racjonalnych kosztów.
Czynniki odpowiedzialne za rosnące koszty opieki zdrowotnej
We wszystkich krajach na świecie rosnące zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną oraz opiekę
długoterminową jest czynnikiem prowadzącym do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej. Czynniki warunkujące
wzrost kosztów opieki zdrowotnej można podzielić na czynniki demograficzne i niedemograficzne. Do
czynników demograficznych zaliczamy m.in. wzrost liczby ludności oraz starzenie się społeczeństwa. Wzrost
odsetka osób starszych w społeczeństwie wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę zdrowotną w
związku ze zwiększoną zapadalnością tej grupy społecznej na choroby przewlekłe oraz niezakaźne, które
wymagają długotrwałej opieki w warunkach stacjonarnych (Palangkaraya & Yong 2009).
Starzenie się społeczeństwa jest również związane z częstszym występowaniem wielochorobowości. Na
przykład w krajach uprzemysłowionych 25 procent osób w wieku 65–69 lat oraz 50 procent osób w wieku
80–84 lat cierpi na jedną lub dwie choroby przewlekłe (WHO 2008a), co powoduje wzrost zapotrzebowania
na opiekę społeczną i zdrowotną oraz prowadzi do wzrostu liczby pacjentów wymagających opieki
długoterminowej.
Czynniki niedemograficzne obejmują inflację płacową, technologię i koszty leków. Technologia w służbie
zdrowia (nowe i kosztowne leki oraz sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny), która doprowadziła do znacznej
poprawy w zakresie opieki zdrowotnej, do poprawy stanu zdrowia obywateli, stanowi jednak główny czynnik
kosztotwórczy (OECD 2013; Costa-Font i wsp. 2009). Niski poziom wiedzy o zdrowiu przyczynia się także do
wzrostu kosztów. Ludzie mający niższy poziom wiedzy na temat utrzymania lub odzyskania zdrowia, są
częściej hospitalizowani oraz przebywają w szpitalu przez dłuższy okres czasu, osiągają gorsze wyniki leczenia,
a zatem generują wyższe koszty (Baker i wsp. 2002; Berkman i wsp. 2004).
Globalne wydatki na opiekę zdrowotną w skali rocznej kształtują się na poziomie około US$ 5.3 biliona (WHO
2010a). W związku z tym, że w niektórych rejonach świata zachorowalność na choroby zakaźne utrzymuje się
na wysokim poziomie i jednocześnie na całym świecie stale zwiększa się zapadalność na choroby niezakaźne
- choroby serca, nowotwory, cukrzycę oraz przewlekłe choroby płuc - spodziewany jest stały wzrost kosztów
opieki zdrowotnej. Ta tendencja będzie się pogłębiać w związku ze stosowaniem coraz bardziej
zaawansowanych leków oraz procedur (WHO 2010b). Problem polega na tym, że nowoczesne leki oraz
technologie medyczne diagnostyczno-terapeutyczne są wdrażane do systemu opieki zdrowotnej
zdecydowanie szybciej niż odpowiednie środki finansowe niezbędne na ich zapewnienie, co prowadzi do
wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i wymusza konieczność poprawy efektywności kosztowej.
Strona | 6
Na wysokość kosztów opieki zdrowotnej ma także wpływ zobowiązanie, jakie przyjęło na siebie oraz więcej
krajów do zapewnienia powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej (universal health coverage - UHC).
Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej (Universal health coverage)
Idea universal health coverage (UHC), u której podstaw leży zasada powszechnego dostępu do zdrowia, to
uzgodniony na szczeblu międzynarodowym cel opieki zdrowotnej i polityki jej rozwoju. UHC ma za zadanie
zagwarantowanie wszystkim ludziom dostępu do promocji zdrowia, profilaktyki, leczenia, rehabilitacji oraz
opieki paliatywnej przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości świadczonej opieki oraz
zagwarantowaniu, że świadczeniobiorcy nie będą narażeni na straty finansowe związane z koniecznością
dopłacania do tej opieki (WHO 2013a).
Należy pamiętać, że UHC nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, a dostępność dla wszystkich nie jest
równoznaczna z dostępnością wszelkiego rodzaju świadczeń. Na przykład w Tajlandii bezpłatne są
profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia, przepisywanie leków, opieka ambulatoryjna oraz hospitalizacja,
jak również droższe usługi medyczne takie jak radioterapia i chemioterapia w terapii nowotworowej, zabiegi
chirurgiczne oraz intensywna opieka medyczna w razie wypadku i w stanach nagłych. Natomiast Tajlandia nie
pokrywa kosztów leczenia nerokzastępczego w schyłkowej niewydolności nerek. W innych krajach zakres
świadczonej opieki medycznej uzależniony jest od lokalnej polityki i dostępnych zasobów (WHO 2010b).
UHC ma na celu osiągnięcie trzech ściśle powiązanych celów (Carrin i wsp. 2005):
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – wszystkie osoby, które potrzebują takiej opieki
powinny ją otrzymać, nie tylko ci, którzy za tę opiekę mogą zapłacić;
jakość opieki zdrowotnej jest na tyle dobra, że dzięki niej można wpływać na poprawę stanu zdrowia
beneficjentów tej opieki; oraz
zabezpieczenie ryzyka finansowego; zapewnienie, że koszty związane z korzystaniem z opieki nie
narażą ludzi na straty finansowe.
Oznacza to, że rządy odpowiedzialne są za pozyskiwanie środków dla UHC, sprawiedliwy podział tych
środków oraz wykorzystywanie ich w sposób gwarantujący zaspokojenie potrzeb obywateli w zakresie opieki
zdrowotnej przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości świadczonej opieki oraz zagwarantowaniu,
że świadczeniobiorcy nie będą narażeni na straty finansowe związane z koniecznością dopłacania do tej
opieki (Özaltin & Cashin 2014).
ICN wierzy, że ludzie mają prawo do powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, a opieka ta powinna być
nastawiona na pacjenta i na rodzinę, oparta na badaniach naukowych (ICN 2012a). W swoim stanowisku ICN
stwierdza, “zapewnienie równego i powszechnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zwłaszcza do
opieki pielęgniarskiej, stanowi podstawę do poprawy stanu zdrowia i dobrostanu ludności (ICN 2007).
Universal health coverage jest środkiem służącym do osiągnięcia lepszego stanu zdrowia obywateli.
Pomimo, że służba zdrowia zaangażowała się w rozwój, to społeczność międzynarodowa, a zwłaszcza kraje o
niskich dochodach, nie poświęca należytej uwagi kwestiom inwestowania w szeroko rozumianą opiekę
zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich. Personel medyczny postrzegany jest jako
obciążenie dla budżetu, nie zaś jako inwestycja w rozwój ekonomiczny oraz ograniczanie ubóstwa. Niektóre
kraje wprowadziły nawet ograniczenia dotyczące zatrudnienia personelu medycznego, co doprowadziło do
Strona | 7
bezrobocia wśród personelu medycznego w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi medyczne jest wysokie
(WHO & World Bank 2002).
Pogorszenie jakości opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia personelu pielęgniarskiego to efekt wdrożenia
reform w służbie zdrowia w ramach programów dostosowania strukturalnego Międzynarodowego Funduszu
Walutowego i Banku Światowego. Reformy te miały na celu ograniczenie kosztów poprzez lepsze zarządzanie
wynagrodzeniami w sektorze publicznym, ograniczenie wydatków publicznych, prywatyzację przedsiębiorstw
publicznych, likwidację subwencji, liberalizację gospodarki oraz dewaluację waluty narodowej (Liese &
Dussault 2004).
Służba zdrowia a Agenda Rozwoju Po Roku 2015
Milenijne Cele Rozwoju (MDGs), których docelowy termin realizacji zaplanowano na koniec roku 2015, to
niezwykle ważna inicjatywa zapewniająca polityczne wsparcie dla rozwoju służby zdrowia dzięki
zdefiniowaniu konkretnych założeń i wymiernych celów. Dobiega końca debata dotycząca celów na kolejne
lata. W dyskusji szczególny nacisk położono na konieczność zajęcia się problemami, które nie zostały
uwzględnione w MDG, takimi jak czynniki społeczne warunkujące zdrowie, w tym edukacja dziewcząt,
równość w dziedzinie zdrowia, równość płci, prawa człowieka oraz godność człowieka (WHO 2012a). Ponadto
istnieje potrzeba uwzględnienia kilku nowych priorytetów: kwestii starzenia się społeczeństwa, chorób
niezakaźnych, wpływu zmian klimatycznych na zdrowie, jak również migrację ludności i uchodźctwo.
Konieczne jest także doprecyzowanie wzajemnych powiązań między opieką zdrowotną i zrównoważonym
wzrostem.
Istnieje powszechna zgoda co do tego, że kwestie opieki zdrowotnej powinny zostać uwzględnione w celach
Rozwoju po Roku 2015; jednakże w chwili obecnej nie jest jasne jak te cele zostaną sformułowane (WHO
2012a).
Opracowaniem Agendy Rozwoju Po Roku 2015 zajął się Panel Wysokiego Szczebla powołany przez ONZ, w
skład którego weszły wybitne osobistości świata polityki i biznesu. W czerwcu 2013 r. Panel Wysokiego
Szczebla opublikował raport zawierający rekomendacje. Panel Wysokiego Szczebla otrzymał wcześniej raport
od Zespołu Zadaniowego Systemu NZ (UN System Task Team), w którym określone zostały główne ramy
działań po roku 2015 obejmujące cztery podstawowe cele: trwały rozwój gospodarczy; zrównoważony rozwój
środowiska; trwały rozwój społeczny obejmujący opiekę zdrowotną; pokój i bezpieczeństwo ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii praw człowieka, równości i stabilności (WHO 2013b).
Przewiduje się, że konsultacje zaowocują opracowaniem celów Agendy Rozwoju Po Roku 2015, a kwestie
opieki zdrowotnej stanowić będą jeden z jej ważnych elementów. Oczekuje się, że agenda obejmie tematy,
których nie udało się zakończyć w ramach Milenijnych Celów Rozwoju oraz uwzględni nowy kształt opieki
zdrowotnej (WHO 2012b).
Skutki globalnego niedoboru personelu pielęgniarskiego
Wpływ spowolnienia gospodarczego na personel pielęgniarski oraz dostęp do opieki
Światowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 roku, miał negatywny wpływ na personel
pielęgniarski oraz dostęp do opieki zdrowotnej, działał hamująco na rekrutację oraz poziom zatrudnienia w
sytuacji, w której niedobór personelu pielęgniarskiego musi sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na opiekę
zdrowotną. W wielu krajach rządy podjęły decyzje o cięciach wydatków na opiekę zdrowotną, w
Strona | 8
szczególności na personel pielęgniarski. W wielu krajach rozwijających się działania na rzecz powszechnego
dostępu do opieki zdrowotnej są utrudnione w związku z niedoborem personelu medycznego oraz jego
nierównomiernym rozlokowaniem, z brakiem umiejętności niezbędnych do zapewnienia opieki zdrowotnej
na odpowiednim poziomie (WHO 2006). Z problem niedoboru personelu medycznego borykają się także
kraje rozwinięte w związku z cięciami budżetowymi oraz globalnym pogorszeniem koniunktury gospodarczej
(Sousa i wsp. 2013). W niektórych biedniejszych krajach europejskich takich jak Rumunia, wydatki na służbę
zdrowia zostały zmniejszone o 25 procent (International Medical Travel Journal 2011).
Ponadto, w związku ze światowym kryzysem gospodarczym wiele pielęgniarek zmuszonych zostało do
szukania pracy za granicą lub do porzucenia zawodu pielęgniarki. W listopadzie 2013 Irlandzka Organizacja
Pielęgniarek i Położnych (IMNO) stwierdziła: “Irlandzka Rada Pielęgniarek i Położnych ujawniła, że w
pierwszych dziesięciu miesiącach roku 1.231 pielęgniarek wystąpiło z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do
pracy za granicą […] nie licząc 5.000 pielęgniarek, które w latach 2009 – 2012 opuściły Irlandię. IMNO uznała
powyższe dane za niezwykle niepokojące i ostrzegła, że ten odpływ personelu może się nasilać. Sekretarz
generalny INMO Liam Doran, […] dodał, że dane pokazują, że co tydzień 50 nowych absolwentów występuje z
wnioskiem o wydanie dokumentów uprawniających do podjęcia pracy za granicą oraz, że wyszkolenie każdej
pielęgniarki i położnej w ramach czteroletniego programu studiów to wydatek rzędu € 75.000 do 80.000”
(INMO 2013/2014).
Pielęgniarki stanowią najliczniejszą grupę zawodową wśród personelu medycznego, a koszty związane z
kadrą pielęgniarską stanowią znaczną część globalnych wydatków na opiekę zdrowotną. W dobie kryzysu
gospodarczego i związanych z nim oszczędności, pielęgniarki są bardzo często pierwszymi, które się zwalnia,
co odbija się negatywnie na bezpieczeństwie pacjentów i jakości świadczonej opieki. Kryzys gospodarczy miał
negatywny wpływ na sytuację pielęgniarek na Islandii, gdzie przeprowadzono łączenie placówek opieki
zdrowotnej w celu redukcji kosztów, nastąpiły zwolnienia lub redukcje etatów, ograniczono czas pracy w
godzinach nadliczbowych, co w efekcie doprowadziło to do znacznego wzrostu niezadowolenia wśród
personelu (ICN 2010). Badanie przeprowadzone w 12 krajach europejskich wykazało, że znaczny odsetek
personelu jest niezadowolony i rozważa możliwość odejścia z pracy. Niezadowolenie wśród pielęgniarek
wynikało z poziomu wynagrodzeń, braku możliwości rozwoju zawodowego oraz awansu (Aiken i wsp. 2013).
Globalny niedobór personelu pielęgniarskiego
Prezentowane poniżej przykłady z wybranych krajów obrazują skomplikowaną i ponurą rzeczywistość w
sytuacji znacznego niedoboru kadry pielęgniarskiej.
Malawi boryka się z poważnym niedoborem personelu pielęgniarskiego – w kraju jest jedynie 25% z
wymaganej liczby pielęgniarek. W 2010 roku wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 10.000
mieszkańców wyniósł 1,7, w ostatnim czasie wzrósł do 3,4 pielęgniarek na 10.000 mieszkańców,
jednakże nadal pozostaje na poziomie znacznie poniżej poziomu rekomendowanego przez WHO, czyli
50 pielęgniarek na 10.000 mieszkańców (Mphande 2014).
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w innych krajach Południowej Afryki (Nullis 2007).
W RPA wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 10.000 mieszkańców wynosi 39.3, jednak znaczny
odsetek pielęgniarek zatrudniony jest w sektorze prywatnym, a niedobory kadry pielęgniarskiej są
szczególnie dotkliwe na obszarach wiejskich. Braki personelu stanowią poważny problem w procesie
zwiększania dostępu do opieki i leczenia osób z AIDS w tym kraju.
Strona | 9
W Lesoto, kraju borykającym się z problemem AIDS, na 10.000 mieszkańców przypada 6,3
pielęgniarek, a ponad połowa stanowisk pracy pozostaje nieobsadzona, co skutkuje ograniczonym
dostępem do opieki zdrowotnej.
W Mozambiku, w którym na 10.000 mieszkańców przypadają 2 pielęgniarki, w jednym z okręgów
kraju wielu pacjentów zmarło w związku z koniecznością oczekiwania przez ponad 2 miesiące na
rozpoczęcie leczenia antyretrowirusowego.
Bardzo poważny niedobór personelu pielęgniarskiego występuje w krajach Wspólnoty Państw Ameryki
Łacińskiej i Karaibów (CELAC), takich jak Gujana, Jamajka, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyna oraz
Trynidad i Tobago. Szacuje się, że w tym regionie jest około 7.800 pielęgniarek (w 2007). Oznacza to, że na
10.000 mieszkańców przypada 12,5 pielęgniarki co prezentuje się niekorzystnie na tle krajów OECD, w
których wskaźnik ten jest wielokrotnie wyższy (World Bank 2009). W krajach CELAC mniej niż 10 procent
pielęgniarek zatrudnionych jest w podstawowej opiece zdrowotnej, a liczba ta może okazać się
niewystarczająca, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed służbą zdrowia wynikającym ze zmian
demograficznych oraz wymagań epidemiologicznych. Wskaźnik wakatów wynosi 30 procent. Istnieje szereg
przyczyn niedoboru personelu pielęgniarskiego, należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wskaźnik migracji
personelu na poziomie 8 procent w skali rocznej dodatkowo tę sytuację pogarsza.
W krajach Ameryki Północnej i Południowej liczba pielęgniarek na 10.000 mieszkańców jest bardzo
zróżnicowana i kształtuje się na poziomie od 1,4 pielęgniarek na 10.000 mieszkańców w takich krajach jak np.
Chile do 92,9 pielęgniarek na 10.000 mieszkańców w Kanadzie (WHO 2014).
Kraje CELAC borykają się z problemem dużej ilości osób z HIV/AIDS oraz wzrostem zapadalności na choroby
niezakaźne – niski odsetek pielęgniarek świadczących podstawową opiekę zdrowotną może mieć istotne
konsekwencje dla krajów CELAC w zakresie zapobiegania i kontroli tych chorób (UNAIDS 2007; Hennis &
Fraser 2004). Wcześniej prowadzone badania w krajach CELAC wykazały, że należy zwiększać zakres
podstawowej opieki zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarki np. kontrola poziomu cukru u chorych na
cukrzycę, jednakże niedobory personelu pielęgniarskiego ograniczają dostęp do tego typu opieki (Hennis &
Fraser 2004).
Kraje OECD wyraziły zaniepokojenie brakami personelu pielęgniarskiego oraz wpływem tej sytuacji na
dostępność, bezpieczeństwo i jakość opieki zdrowotnej. Większość krajów OECD boryka się z niedoborem
pielęgniarek: Australia przewiduje, że do roku 2025 liczba pielęgniarek spadnie o 109.000 (Health Workforce
Australia 2012). Z najnowszych badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii (NHS Employers 2014, str.14)
wynika, że 83 procent badanych placówek odnotowało niedobory wykwalifikowanego personelu
pielęgniarskiego.
Skutki niedoboru kadry pielęgniarskiej dla pacjentów
W tych trudnych czasach pielęgniarki odgrywają niezmiernie ważną rolę w działaniach wspierających system
opieki zdrowotnej na rzecz poprawy efektywności i racjonalności. Warunki pracy pielęgniarek oraz wskaźnik
ich zatrudnienia mają bezpośredni wpływ na jakość opieki nad pacjentami.
Badania przeprowadzone przez Wspólną Komisję do spraw Akredytacji Organizacji Ochrony Zdrowia (Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations – JCAHO) wykazały, że niewłaściwa obsada
stanowisk pielęgniarskich w USA w 24 procentach przypadków przyczyniła się do śmierci pacjenta, urazu lub
trwałej utraty funkcji. Z raportu ponadto wynika, że w 90 procentach ośrodków świadczących opiekę
Strona | 10
długoterminową obsada stanowisk pielęgniarskich jest niewystarczająca do właściwego zapewnienia nawet
najbardziej podstawowej opieki, a do roku 2020 liczba pielęgniarek będzie spadać. Należy zwrócić uwagę na
fakt, że w placówkach ochrony zdrowia noszących miano Szpitali Magnesów (“Magnet Hospitals”) na terenie
USA, w których położono nacisk na jakość opieki nad pacjentem, dążenie przez pielęgniarki do doskonałości
oraz innowacyjność w praktyce pielęgniarskiej, udało się uniknąć bądź pokonać problemy związane z
niedoborem kadry pielęgniarskiej dzięki stworzeniu dobrego środowiska pracy oraz zwiększeniu nakładów
(Joint Commission 2005).
Wyniki badań dowodzą, że w szpitalach, w których wskaźnik liczby pacjentów przypadających na jedną
pielęgniarkę jest niższy, odnotowuje się niższy wskaźnik zgonów (Aiken i wsp. 2014). Natomiast w
placówkach z niską obsadą pielęgniarską, zwiększonym obciążeniem obowiązkami oraz niestabilnymi
warunkami pracy odnotowano zdarzenia niepożądane dla pacjenta takie jak upadki oraz błędy w podawaniu
pacjentom leków (Duffield i wsp. 2011).
Poprawa warunków pracy oraz zmniejszenie wskaźnika liczby pacjentów przypadających na jedną
pielęgniarkę są powiązane ze wzrostem jakości świadczonej opieki oraz wzrostem zadowolenia pacjentów
(Aiken i wsp. 2012). Badanie wykazało, że szpitale często borykają się problemem niewystarczającej jakości
świadczonej opieki, a poprawa warunków pracy może stanowić stosunkowo niedrogie rozwiązanie
zmierzające do poprawy jakości oraz bezpieczeństwa opieki szpitalnej, jak również wpłynąć na poprawę
zadowolenia pacjentów.
Globalny niedobór personelu pielęgniarskiego odbija się negatywnie na systemach opieki zdrowotnej oraz na
pacjentach, ma także szkodliwy wpływ na same pielęgniarki.
Wpływ niedoboru kadry pielęgniarskiej na same pielęgniarki
Pacjenci mają wysokie oczekiwania wobec pielęgniarek. Z kolei pielęgniarki powinny mieć stworzone warunki
pracy i płacy stosownie do jakości świadczonej opieki. Jednakże w większości krajów na świecie sytuacja
społeczno-ekonomiczna pielęgniarek jest zła lub niekorzystna. Część pielęgniarek pracuje w bardzo trudnych
warunkach. Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, pielęgniarki narażone na znaczny stres i
są nadmiernie obciążone pracą.
Niedobory kadry pielęgniarskiej wiążą się z wydłużeniem godzin pracy pielęgniarek, nadmiernym stresem, co
prowadzi do przemęczenia, urazów oraz niezadowolenia z pracy. Pielęgniarki z krajów, w których część
personelu pielęgniarskiego wyemigrowała lub przeszła do sektora prywatnego w poszukiwaniu lepiej płatnej
pracy, są zmęczone i nadmiernie przeciążone pracą. To prowadzi do niezadowolenia z pracy, wydłużonych
godzin pracy oraz braku odpowiednich zasobów do zapewnienia odpowiedniej jakości opieki (Aiken i wsp.
2013).
Jest to jeden z powodów, dla których ICN zdecydowała się na podjęcie działań zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa pracy pielęgniarek na całym świecie poprzez projekty takie jak program Przywództwo w
negocjacjach (Leadership for Negotiation) oraz kampania Pozytywne Środowisko Pracy (Positive Practice
Environments - PPE). Celem zapoczątkowanej w 2010 roku kampanii PPE, jest poprawa jakości świadczonej
opieki zdrowotnej poprzez zwiększanie świadomości, wskazanie przykładów najlepszych praktyk oraz
przygotowanie narzędzi dla kadry zarządzającej i personelu medycznego, wdrażania projektów o zasięgu
ogólnokrajowym i lokalnym zmierzających do poprawy środowiska pracy. Kampania promuje bezpieczne,
Strona | 11
racjonalne pod względem kosztów oraz zdrowe środowisko pracy, co przyczyni się do wzmocnienia systemu
opieki zdrowotnej oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów (ICN 2013a).
Bezrobotne pielęgniarki - paradoksy
Pomimo ogólnoświatowego niedoboru personelu pielęgniarskiego, w niektórych krajach absolwenci szkół
pielęgniarskich mają problem ze znalezieniem pracy. W 2006 roku WHO poinformowała, że pielęgniarki z
Grenady, Ugandy i Zambii zostały dotknięte bezrobociem, gdyż służby zdrowia w ich krajach nie stać na
pokrycie kosztów ich wynagrodzeń (WHO 2006). Nawet w krajach uprzemysłowionych, takich jak Australia,
występuje problem bezrobocia wśród pielęgniarek. Naczelna Pielęgniarka Federacja Pielęgniarek i Położnych
w Australii (ANMF) informuje, że ponad 3.000 australijskich, wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek i
położnych ma problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia co stanowi jeden z najpoważniejszych
problemów z jakimi boryka się ta grupa zawodowa (ANMF 2014).
W efekcie mamy do czynienia z paradoksem przejawiającym się tym, że w sytuacji niedoboru personelu
pielęgniarskiego pielęgniarki mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. W 2005 roku Volqvartz zauważył,
że choć połowa stanowisk pielęgniarskich w Kenii pozostaje nieobsadzona, to jednocześnie jedna trzecia
kenijskich pielęgniarek jest bezrobotna (Volqvartz 2005). Wiele pielęgniarek w Tanzanii, na Filipinach oraz w
niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej musiało pracować na zasadach wolontariatu, aby nie stracić
prawa wykonywania zawodu oraz licząc na to, że znajdą zatrudnienie, gdy pojawią się stanowiska
finansowane ze środków publicznych (Kingma 2008). Choć dane te nie są aktualne, nic nie wskazuje na to,
żeby sytuacja uległa poprawie.
Jak wspomniano powyżej, problem bezrobocia wśród personelu medycznego występuje w sytuacji, gdy
personel ten traktowany jest jako obciążenie budżetu, a w niektórych krajach wprowadzane są limity
zatrudnienia choć zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną jest duże (WHO & World Bank 2002). Reforma
służby zdrowia nakierowana na redukcję kosztów poprzez redukcję wydatków ze środków budżetowych oraz
ograniczenie wynagrodzeń, dewaluację walut oraz likwidację subwencji spowodowała pogorszenie jakości
opieki oraz spadku liczebności personelu (Liese & Dussault 2004).
Dowody pokazują, że dla poprawy jakości opieki sprawowanej nad pacjentami konieczny jest wzrost liczby
pielęgniarek. Właściwe planowanie zatrudnienia w sposób gwarantujący zaspokojenie potrzeb zdrowotnych
ludności przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.
Dlaczego pielęgniarki powinny uczestniczyć w sprawach dotyczących finansowania i polityki w służbie
zdrowia
Kodeks Etyki ICN dla Pielęgniarek (ICN 2012b) kładzie nacisk na odpowiedzialność zawodową jaka spoczywa
na pielęgniarkach w zakresie zapewnienia ciągłości opieki oraz wzrostu zaangażowania w działania na rzecz
równości i sprawiedliwości społecznej. Działania pielęgniarek w zakresie kształtowania społecznych
uwarunkowań zdrowia, ograniczania przemocy wobec kobiet i dzieci to przykłady misji pielęgniarstwa wobec
społeczeństwa.
Pielęgniarki reprezentują interesy pacjenta, mają odpowiednią wiedzę na temat opieki nad pacjentem,
działają w społecznościach lokalnych i w związku z tym mają możliwość istotnego wsparcia procesów
tworzenia polityki zdrowotnej opartej na powszechnym dostępie i racjonalności kosztów (Lathrop 2013).
Strona | 12
Ścisła współpraca pielęgniarek z odbiorcami świadczeń zdrowotnych w różnorodnych placówkach opieki
zdrowotnej powoduje, że rozumieją one dobrze potrzeby pacjentów, wiedzą jakie czynniki środowiskowe
mogą wpływać na ich zdrowie i zdrowie ich rodzin, jak pacjenci reagują na różne rodzaje opieki i interwencji.
Pielęgniarkom często jednak brakuje wsparcia ze strony decydentów oraz środków niezbędnych do
wdrażania nowych rozwiązań w opiece zdrowotnej. Kierownicza kadra pielęgniarska uważa, że praktyka
oparta na faktach (evidence-based practice - EBP) stanowi siłę napędową przyczyniającą się do poprawy
jakości opieki, bezpieczeństwa pacjenta oraz wyników leczenia. Niestety brakuje odpowiednich funduszy i
jedynie niewielki procent budżetu przeznaczany jest na EBP (Elsevier Clinical Solutions 2014).
Pielęgniarki są kluczowym elementem systemu opieki zdrowotnej, wiedzą na czym opiera się interakcja
pomiędzy pacjentami i ich rodzinami a szeregiem różnorodnych świadczeniodawców zaangażowanych w
zapewnienie opieki. Wymaga się od nich, aby świadczyły skuteczną opiekę zdrowotną przy jednoczesnym
zapewnieniu racjonalnych kosztów, mogą zatem wypowiadać się i doradzać w zakresie oddziaływania polityki
pro-kosztowej na system opieki zdrowotnej. Aby pielęgniarki mogły wpływać na podejmowane decyzje,
potrzebna jest im wiedza w zakresie tworzenia polityka zdrowotnej, a następnie jej wdrażania. Bez
odpowiedniej znajomości mechanizmów tworzenia polityki, pielęgniarki nie zostaną włączone w ten proces
(ICN 2005a).
Pielęgniarki powinny także aktywnie działać poza sektorem
Pielęgniarki mogą wnieść istotny wkład w
opieki zdrowotnej – dzieląc się swoją wiedzą i
proces planowania działalności opieki
zdrowotnej, podejmowania decyzji oraz
doświadczeniem z instytucjami odpowiedzialnymi za
rozwój skutecznej polityki w zakresie
projektowanie domów i ich otoczenia, tak aby zapewnić
ochrony zdrowia. Mogą i powinny
ludziom zachowanie niezależności oraz minimalizować ryzyko
przyczyniać się do realizacji polityki
urazów. Jako przykład można tu podać montowanie gniazd
związanej z przygotowaniem zawodowym
elektrycznych na wysokości 120-140cm, a nie na wysokości
pracowników służby zdrowia, systemami
świadczenia opieki, finansowania służby
20-30cm, aby osoby z zaburzeniami równowagi mogły dłużej
zdrowia
oraz czynnikami wpływającymi na
samodzielnie funkcjonować w domach rodzinnych.
zdrowie.
Zastosowanie kontrastujących barw w celu ułatwienia
ICN (2008a)
orientacji w budynkach osobom o słabym wzroku oraz
minimalizacji ryzyka potknięcia lub poślizgnięcia pomoże zachować tym osobom niezależność oraz uniknąć
konieczności korzystania z opieki zdrowotnej.
Powodzenie procesu poprawy jakości w służbie zdrowia oraz
zwiększania dostępu do opieki zdrowotnej w znacznym stopniu
uzależnione jest od tego, w jakim stopniu przeszło 16 milionów
pielęgniarek na świecie włączy się w działania na rzecz
skutecznej opieki i racjonalnych kosztów. Pielęgniarkom należy
zapewnić najnowszą wiedzę na temat finansowania polityki
zdrowotnej oraz procesów podejmowania decyzji. Pielęgniarki
będące najliczniejszą grupą zawodową w służbie zdrowia są siłą
na rzecz zmian w zakresie powszechnego dostępu do opieki
zdrowotnej oraz poprawy stanu zdrowia ludności świata.
”Każda z nas musi włączyć się
do debaty, zająć miejsce przy
stole decyzyjnym i sprawić, żeby
głoś pielęgniarek został
usłyszany. Bez naszego udziału
polityka będzie niekompletna.”
Judith Shamian, Prezydent ICN
2013-2017
Dwuletni raport ICN, 2012-2013
Strona | 13
Aby wzmocnić systemy opieki zdrowotnej pielęgniarki muszą być przygotowane do tworzenia polityki,
skutecznej współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych, planowania i zarządzania w służbie zdrowia
oraz lobbowania na rzecz zwiększenia środków na opiekę zdrowotną (ICN 2005b).
Pielęgniarki muszą zatem zajmować odpowiednie stanowiska, aby móc przedstawiać kreatywne i
innowacyjne rozwiązania mające realny wpływ na codzienne życie pacjentów, na systemy opieki zdrowotnej,
społeczności oraz same pielęgniarki.
Pielęgniarki są ważnymi partnerami dla rządów i innych instytucji odpowiedzialnych za zagwarantowanie
skutecznego i racjonalnego systemu opieki zdrowotnej.
KIERUNKI DZIAŁAŃ
W miejscu pracy:
Ustal jakie są koszty zakupu podstawowych materiałów i sprzętu wykorzystywanych w Twoim
miejscu.
Co mogą zrobić pielęgniarki w celu obniżenia kosztów opieki zdrowotnej w ramach codziennej
praktyki pielęgniarskiej?
Na szczeblu ogólnokrajowym:
Z jakimi ograniczeniami wydatków muszą się zmierzyć pielęgniarki?
W jaki sposób pielęgniarki mogą zająć się tymi problemami?
Strona | 14
Rozdział 2
Finansowanie opieki
zdrowotnej
Nie możemy rozwiązywać problemów używając takiego samego schematu myślowego, jakim
posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się. – Albert Einstein
Kwestie wydatków na służbę zdrowia stale pozostają w centrum uwagi wielu krajów i pojawiło się szereg
inicjatyw finansowych mających na celu zaspokajanie potrzeb zdrowotnych ludności pomimo ograniczonych
zasobów. Finansowanie opieki zdrowotnej ma na celu pokrycie kosztów związanych z zasobami ludzkimi w
służbie zdrowia, technologią niezbędną do diagnostyki i leczenia, lekami oraz innymi wydatkami.
Finansowanie opieki zdrowotnej składa się z trzech podstawowych elementów: pozyskania odpowiednich
środków finansowych; zlikwidowania barier finansowych w dostępie do opieki zdrowotnej; jak najlepszego
wykorzystania dostępnych zasobów. Są to kluczowe narzędzia niezbędne dla realizacji celów opieki
zdrowotnej (WHO 2010b).
Zapewnienie wysokiej jakości opieki przy zachowaniu niskich kosztów wymagać będzie od pielęgniarek
wprowadzenia zmian. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest, by osoby na kierowniczych stanowiskach w
pielęgniarstwie posiadały dogłębną wiedzę oraz zrozumienie procesów i mechanizmów finansowania opieki
zdrowotnej.
Podstawowe modele finansowania służby zdrowia
Finansowanie służby zdrowia i świadczenie opieki zdrowotnej są bardziej skuteczne, gdy są ze sobą ściśle
powiązane. Mechanizmy finansowe powinny zapewniać powszechny dostęp do opieki zdrowotnej bez
nakładania na osoby ubogie dodatkowego obciążenia. Należy wdrożyć skuteczny model finansowy, który
znosiłby bariery w dostępie do opieki (np. finansowanie części usług z własnej kieszeni, znaczną odległość i
konieczność dojazdu do zakładu opieki zdrowotnej) oraz do wysokiej jakości usług.
Istnieje kilka mechanizmów finansowania ochrony zdrowia (WHO 2010b; Macdonald 2009). Należą do nich:
Finansowanie w oparciu o podatki: to model finansowania szeroko stosowany w krajach Afryki
Subsaharyjskiej oraz w Azji Południowej. W ramach tego modelu opieka zdrowotna finansowana jest przez
budżet państwa z podatków takich jak podatek dochodowy, cło, podatek akcyzowy od wyrobów
alkoholowych i tytoniowych. Jest to mechanizm wspierający osoby ubogie. Jednak istnieją pewne obawy
dotyczące jakości świadczonych usług oraz dostępności do opieki co może negatywnie wpływać na
korzystanie z opieki zdrowotnej przez osoby ubogie.
Finansowanie w oparciu o składki na ubezpieczenie społeczne: W ramach tego mechanizmu finansowanie
opieki zdrowotnej odbywa się w oparciu o składki płacone do funduszu zdrowia przez pracowników i
Strona | 15
pracodawców. W mechanizmie tym koszty i ryzyko związane z finansowaniem opieki zdrowotnej ponoszone
są przez wszystkich jej uczestników, a nie jedynie jednostki, której tej opieki wymagają. Przynależność do
systemu jest obowiązkowa, istnieją jednak pewne grupy np. osoby samozatrudnione, które mogą przystąpić
do systemu na zasadach dobrowolnych.
Prywatne ubezpieczenie: Ludzie płacą regularne składki powiązane z kosztami zapewnienia im odpowiednich
świadczeń. Oznaczać to może, że osoby, które znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zachowań płacą wyższe
składki niż osoby z grupy mniejszego ryzyka. Tego typu model występuje głownie w krajach rozwiniętych,
gdzie istnieje narodowy system opieki zdrowotnej jak np. w Kanadzie czy Wielkiej Brytanii. Osoby dobrze
sytuowane zazwyczaj dodatkowo wykupują ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia im dostęp do
prywatnej opieki zdrowotnej oraz świadczeń nie objętych narodowym systemem opieki zdrowotnej.
Członkostwo jest dobrowolne.
Opłaty pobierane od użytkowników lub opłaty bezpośrednie: W tym przypadku nie istnieje ubezpieczenie,
nie ma też wspólnego udziału w kosztach, a osoby korzystające z opieki zdrowotnej płacą za usługi medyczne
z własnej kieszeni bezpośrednio do świadczeniodawcy. Zmuszanie ludzi do płacenia w miejscu udzielania
świadczeń zniechęca ich do korzystania z tych świadczeń, zwłaszcza w przypadku świadczeń związanych z
promocją zdrowia oraz profilaktyką, oraz prowadzi do odwlekania wizyt w czasie. Taki system może ponadto
prowadzić do kłopotów finansowych osób z niego korzystających.
Bez względu na to jaki system będzie stosowany, jego najważniejszym elementem powinna być jakość. Jeśli w
opinii pacjentów opieka zdrowotna jest kiepskiej jakości, to istnieje małe prawdopodobieństwo, że będą oni z
niej korzystali. Podejmując decyzję o wyborze konkretnego modelu finansowania opieki zdrowotnej należy
pamiętać, że pacjent powinien być w centrum uwagi. Wszakże to ludzie płacąc podatki czy też składki na
ubezpieczenie społeczne zapewniają finansowanie systemu. A głównym celem pozyskiwania środków na
opiekę zdrowotną jest poprawa zdrowia i dobrostanu obywateli. Finansowanie opieki zdrowotnej jest
środkiem wiodącym do celu, a nie celem samym w sobie (WHO 2010b).
Tabela 1. Główne trendy w finansowaniu służby zdrowia
Trend
Wprowadzenie lub zwiększenie składek
pobieranych od użytkowników w ramach
systemu podatkowego
Cele
- zwiększenie przychodów, bardziej
efektywne wykorzystanie zasobów
- zwiększenie odpowiedzialności wobec
pacjentów
Wprowadzenie opieki zdrowotnej opartej
- zmniejszenie barier finansowych
na systemie ubezpieczenia społecznego
wynikających z opłat za świadczenia
finansowanej z opłat użytkowników oraz
- zachęcanie do bardziej efektywnego
przychodów pochodzących z podatków
wykorzystania zasobów
- zwiększenie przychodów
Przejście od opieki zdrowotnej
- stworzenie niezależnego, stabilnego
finansowanej z podatków do systemu
źródła finansowania służby zdrowia
ubezpieczenia społecznego
- zwiększenie przychodów
Konsolidacja różnorodnych kas chorych
- zwiększenie kapitału oraz zapobieganie
rozdrobnieniu
- poprawa efektywności
administracyjnej
Opracowane w oparciu o: Bennett & Gilson (2001)
Kraje
Wiele krajów Afryki
Subsaharyjskiej
Tajlandia, Indonezja, Indie,
Tanzania, Uganda
Tajlandia, Europa ŚrodkowoWschodnia, Ghana, Nigeria,
Zimbabwe
Meksyk, Kolumbia, inne
kraje Ameryki Łacińskiej
Strona | 16
Skoncentrowanie się na osobach gorzej sytuowanych
W przypadku finansowania powszechnej opieki zdrowotnej należy przyjąć politykę ukierunkowaną na osoby
ubogie oraz zagwarantować, żeby obywatele, których nie stać na ponoszenie dodatkowych kosztów lub
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, nie zostały wykluczone z systemu. Do najważniejszych
elementów systemu finansowania opieki zdrowotnej, powszechnego i nastawionego na potrzeby ludzi
ubogich należy (Macdonald 2009):
Wysokość składek płaconych na powszechne ubezpieczenie zdrowotne uzależniona od możliwości
finansowych
Osoby ubogie nie ponoszą ryzyka finansowego związanego z chorobą
Zapewniony jest dostęp do świadczeń – w tym dostępność geograficzna oraz jakość
W celu zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej konieczny jest system finansowania zapewniający
obywatelom stały dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej – promocji zdrowia, profilaktyki, leczenia i
rehabilitacji – bez dodatkowych obciążeń finansowych. Niestety w wielu krajach miliony obywateli nie może
korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej ze względu na konieczność ponoszenia dodatkowych opłat w
momencie udzielania świadczeń lub konieczność płacenia za niektóre świadczenia z własnej kieszeni.
Mechanizmy przedpłaty np. konsolidacja zebranych środków, likwidują przeszkody finansowe, a tym samym
zwiększają dostępność do świadczeń w momencie, gdy jest potrzeba skorzystania z opieki (WHO 2010b).
Ile kosztuje opieka zdrowotna?
W celu określenia wielkości inwestycji w służbę zdrowia, należy ustalić ile kosztują świadczenia zdrowotne.
Niedawne badania prowadzone przez WHO wykazują, że w celu zapewnienia podstawowej opieki medycznej
49 krajów o najniższym dochodzie powinno średnio wydawać niecałe US$ 44 na osobę i kwota ta powinna
wzrosnąć do roku 2015 do US$ 60 na osobę (WHO 2010b). Zawarte w tym zostały koszty poszerzenia
systemu opieki zdrowotnej w sposób zapewniający świadczenie zróżnicowanych interwencji; interwencji
związanych z chorobami niezakaźnymi oraz realizacją Milenijnych Celów Rozwoju np. ograniczeniem
umieralności dzieci, poprawą stanu zdrowia matek, zwalczaniem HIV/AIDS, malarii oraz innych chorób.
Oznacza to, że kraje o niskich dochodach stać na zapewnienie podstawowej opieki medycznej w sposób
efektywny pod względem kosztów.
Efektywne wykorzystanie zasobów
Jak zauważono w Rozdziale 1, koszty opieki zdrowotnej rosną na całym świecie, dlatego niezmiernie ważne
jest, aby dostępne zasoby były wykorzystywane w sposób efektywny i rentowny. Znaczna część zasobów
służby zdrowia wydatkowana jest w sposób niewłaściwy, rozrzutny. W USA około US$ 1.2 bln, albo
przedstawiając to w inny sposób – połowa wydatków na opiekę zdrowotną - jest marnotrawiona (PwC Health
Research Institute 2010). Według raportu amerykańskiego Instytutu Medycyny (Institute of Medicine - IOM)
nieuzasadnione wydatki na opiekę zdrowotną wyniosły łącznie $750 mld w samym tylko 2009 roku (IOM
2012). Największe marnotrawstwo – zwłaszcza w USA – związane jest z tzw. “medycyną defensywną” czyli
zlecaniem niewłaściwych lub niepotrzebnych badań i procedur, aby zabezpieczyć się na wypadek sądowego
pozwu ze strony pacjenta (Thomson Reuters 2009). Innym czynnikiem wpływającym na nadmierne koszty
jest nieprzestrzeganie zasad i lekceważenie zaleceń lekarskich przez pacjentów (IOM 2012; Sabate 2003).
Strona | 17
Europejska Sieć do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN) ocenia, że niecałe 6 procent czyli
około US$ 300 mld z rocznych globalnych wydatków na opiekę zdrowotną wynoszących US$ 5.3 bln jest
marnowanych z powodu błędów lub korupcji (EHFCN 2010). W większości krajów w niewłaściwy sposób
wykorzystywane są dostępne zasoby, są także kraje, w których to marnotrawstwo jest większe z powodu
niewłaściwej procedury zakupów, nieracjonalnego gospodarowania lekami, bądź nieefektywnego
wykorzystania zasobów ludzkich oraz zaplecza technicznego. Fakt, że poziom nieefektywności jest
zróżnicowany oznacza, że niektóre kraje zapewniają większą dostępność do opieki zdrowotnej oraz lepszą jej
skuteczność, inne natomiast gorsze. Każdy z wymienionych krajów - Brazylia, Chile i Kostaryka - wydaje
ponad US$ 400 per capita na opiekę zdrowotną; ale średnia długość życia w Brazylii wynosi 72 lata, podczas,
gdy w dwóch pozostałych krajach jest to 78 lat (Chisholm & Evans 2010).
Metody rozliczania świadczeń zdrowotnych oraz wysokość stawek płaconych świadczeniodawcom w
znacznym stopniu warunkują ich zachowanie. Mogą one być sygnałem lub zachętą wpływającą na decyzje
podejmowane przez świadczeniodawcę dotyczącą zakresu świadczonych usług takich jak np. rodzaj i liczba
zlecanych badań diagnostycznych, wystawianie recept. Odpowiednie bodźce mogą oddziaływać na
zachowania świadczeniodawców w taki sposób, aby realizowali oni cele systemu opieki zdrowotnej to jest
poprawę jakości opieki, zwiększanie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej lub efektywne
gospodarowanie zasobami. Należy przy tym pamiętać, że niektóre metody rozliczania świadczeń
zdrowotnych zachęcają świadczeniodawców do marnowania zasobów przy jednoczesnym zwiększaniu ich
przychodów. Przykładem niech będzie metoda free-for-service czyli opłata za każde wykonane świadczenie,
która stanowi silny bodziec dla świadczeniodawców do zwiększania liczby świadczeń, a tym samym
zwiększania przychodów. Podobnie jest w przypadku metody kapitacyjnej, w ramach której
świadczeniodawca otrzymuje określoną stawkę za każdego pacjenta, za określony zakres świadczeń. Stwarza
to zachętę dla świadczeniodawców do maksymalnego zwiększania liczby pacjentów w celu zwiększenia
swoich przychodów (Özaltin & Cashin 2014; Chisholm & Evans 2010).
Wiele systemów opieki zdrowotnej nie wyodrębnia kosztów pielęgniarskich lecz traktuje je jako element
składowy stawki za osobodzień, jednak jak wykazały badania rokowanie pacjentów bądź ewentualne
powikłania generujące dodatkowe koszty jest w ścisły sposób powiązane z jakością opieki pielęgniarskiej.
Dlatego też umiejętność określania odpowiedniej obsady stanowisk pielęgniarskich jest kluczowa do
osiągnięcia systemu cechującego się efektywną opieką i racjonalnymi kosztami. Decydenci powinni zatem
przyjąć taki system rozliczenia świadczeń oraz ustalić stawki w taki sposób, aby stanowiły one zachętę do
osiągania celów stojących przed systemem opieki zdrowotnej czyli do większej dbałości o pacjentów oraz
efektywnego gospodarowania zasobami.
Główne przyczyny nieefektywności
Do głównych przyczyn nieefektywności w służbie zdrowia zalicza się: (Chisholm & Evans 2010):
nadmierne stosowanie leków oryginalnych oraz zbyt małe stosowanie leków generycznych
stosowanie leków o obniżonej jakości lub leków podrobionych
nadmierne zużycie materiałów i nadmierna eksploatacja sprzętu, zbyt duża liczba procedur
medycznych
niewłaściwa lub kosztowna struktura personelu, brak motywacji u personelu
niewłaściwe hospitalizacje oraz czas trwania hospitalizacji
błędy medyczne oraz niska jakość opieki
Strona | 18
marnotrawstwo, korupcja i nadużycia
nieefektywna struktura lub niewłaściwe poziomy strategii np. finansowanie kosztownych, ale mało
efektywnych interwencji w sytuacji, gdy finansowaniu nie podlegają rozwiązania wymagające niskich
nakładów, a przynoszące znaczny efekt
Szacuje się, że na całym świecie ponad połowa wszystkich leków jest przepisywana, wydawana lub
sprzedawana w niewłaściwy sposób (WHO 2010c). Nieracjonalne stosowanie leków może przyjmować różne
formy: wystawianie kilku recept na ten sam lek lub leczenie wieloma lekami, nadmierne stosowanie
antybiotyków lub iniekcji, przepisywanie leków poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu
leczniczego oraz nieprawidłowe samoleczenie (Holloway & van Dijk 2010). Ta nieefektywność jest dodatkowo
potęgowana przez fakt, że – zgodnie z szacunkami – połowa pacjentów nie przyjmuje przepisanych leków
zgodnie z zaleceniami lekarskimi (Sabate 2003), co prowadzi do marnotrawstwa i spadku efektywności
systemu opieki zdrowotnej oraz do wzrostu oporności drobnoustrojów na leki.
Z drugiej zaś strony, racjonalne stosowanie leków, ze szczególnym uwzględnieniem leków podstawowych,
prowadzi do ograniczania wydatków na leki. Dla przykładu – Sułtanat Omanu opracował receptariusz leków
podstawowych. Dzięki bardziej racjonalnemu podejściu do stosowania leków, w latach 2003-2009
odnotowano 10-20% spadek wydatków na leki w stosunku do wydatków prognozowanych (WHO 2012c).
Racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi poprzez przesuwanie zadań lub rozdzielanie zadań pozwala
generować znaczące oszczędności. W Republice Południowej Afryki przesunięcie obowiązków związanych z
leczeniem antyretrowirusownym z lekarzy na pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej przyniosło
pozytywne efekty w postaci poprawy wykrywalności nowych przypadków gruźlicy, wzrostu liczby białych
krwinek u pacjentów, przyrostu masy ciała oraz poprawy przestrzegania zasad leczenia przy jednoczesnym
zachowaniu niższych kosztów (Fairall i wsp. 2012).
Niedostateczna wydajność sektora opieki zdrowotnej oraz niska jakość opieki
Nieefektywność i marnotrawienie zasobów w służbie zdrowia może także być efektem niskiej jakości opieki
zdrowotnej, co prowadzi do występowania działań niepożądanych takich, jak błędy medyczne, zakażenia
szpitalne oraz odleżyny, które z kolei prowadzą do wydłużenie czasu hospitalizacji oraz wzrostu kosztów
opieki zdrowotnej.
Błędy medyczne
Błędy medyczne stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta. Są one często efektem słabego
systemu opieki zdrowotnej, systemu borykającego się z problemami kadrowymi lub źle zarządzanego. Błędy
medyczne mogą skutkować wydłużeniem czasu hospitalizacji, co z kolei prowadzi do wzrostu kosztów opieki
zdrowotnej oraz obciążeń dla pacjenta i jego bliskich związanych z bólem, cierpieniem, a nawet śmiercią
(WHO 2005). W momencie zgłaszania niepożądanych zdarzeń istotne jest, aby określić źródła zagrożenia dla
bezpieczeństwa pacjenta. Należy także pamiętać, że samo zgłoszenie nie wystarczy, powinno ono stanowić
jeden z elementów poprawy bezpieczeństwa pacjenta – należy wyciągać wnioski z popełnionych wcześniej
błędów oraz wprowadzać zmiany organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniej kultury bezpieczeństwa.
Skuteczny system raportowania błędów medycznych mający na celu bezpieczeństwo pacjenta powinien
opierać na zasadzie braku sankcji za dokonanie zgłoszenia, a przekazane informacje muszą być powszechnie
dostępne tak, aby inni mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski i wdrożyć stosowne zmiany (WHO 2005).
Strona | 19
Błędy medyczne to poważny problem - jeden na czterech dorosłych chorych w Australii, Kanadzie, Nowej
Zelandii i USA oraz jeden na pięciu w Wielkiej Brytanii zgłosił, że doświadczył błędu medycznego lub
niewłaściwego podania leku w ciągu ostatnich dwóch lat (Blendon i wsp. 2003). W USA poważne – choć
możliwe do uniknięcia – błędy podczas podawania leków występują w przypadku 3,8 mln hospitalizowanych
pacjentów, co kosztuje około US$ 16.4 miliarda rocznie – oraz w przypadku 3.3 mln pacjentów
ambulatoryjnych w skali roku – co kosztuje US$ 4.2 miliarda rocznie (Massachusetts Technology
Collaborative i NEHI 2008). W raporcie “Błądzenie jest rzeczą ludzką” Institute of Medicine szacuje, że
każdego roku 7.000 zgonów w USA spowodowanych jest przez możliwe do uniknięcia błędy medyczne (IOM
1999).
Ograniczenie błędów medycznych w skali globalnej wymaga wielostronnego podejścia poczynając od
wsparcia finansowego w zakresie usprawnień organizacyjnych oraz poprawy jakości świadczonych usług po
działania ukierunkowane na określenie podstawowych przyczyn tych błędów.
Zakażenia związane z opieką zdrowotną (HCAI)
Ustalenie skali problemu jakim są zakażenia związane z opieką zdrowotną na świecie jest niezmiernie trudne
w związku z trudnościami w gromadzeniu rzetelnych danych. Niektóre badania wykazują, że w przypadku
krajów o wysokim dochodzie problem zakażeń związanych z opieką zdrowotną dotyczy 7,6 % pacjentów. Z
ustaleń Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynika, że problem dotyczy
4.131.000 pacjentów, a co roku odnotowuje się w Europie około 4.544.100 przypadków zakażeń związanych
z opieką zdrowotną. Szacowana zachorowalność na zakażenia związane z opieką zdrowotną w USA wynosiła
w 2002 roku 4,5 %, co odpowiada 9,3 zakażeniom na 1000 osobodni oraz 1,7 milionom zakażonych
pacjentów. Dane dotyczące skali problemu w krajach rozwijających się są bardzo skromne. Jednakże badania
przeprowadzone w zakładach opieki zdrowotnej wykazują, że liczba zakażeń związanych z opieką zdrowotną
kształtuje się na poziomie między 5,7% a 19,1%, najczęściej na poziomie 10,1% (WHO 2011).
Zakażenia związane z opieką zdrowotną skutkują przedłużoną hospitalizacją, długotrwałą
niepełnosprawnością oraz zwiększoną opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe; stanowią obciążenie
finansowe dla systemu opieki zdrowotnej, znaczny koszt dla pacjentów i ich rodzin oraz są przyczyną zgonów.
W samej Europie zakażenia związane z opieką zdrowotną są przyczyną wzrostu czasu hospitalizacji o 16
milionów dni oraz odpowiadają za 37 tysięcy zgonów, co generuje straty na poziomie około € 7 miliardów. W
USA zakażenia związane z opieką zdrowotną są przyczyną 99.000 zgonów rocznie oraz przyniosły straty na
poziomie około US$ 6,5 miliarda w roku 2004 (WHO 2011).
Nie ulega wątpliwości, że zakażenia związane z opieką zdrowotną są możliwą do uniknięcia przyczyną
zachorowań i śmierci oraz generują znaczne koszty finansowe. Kwestie bezpieczeństwa pacjentów powinny
być traktowane priorytetowo i należy do nich podejść w sposób kompleksowy, a pielęgniarki powinny
stanowić zasadniczy trzon systemu zapobiegania zakażeniom, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz
poprawy wydajności.
Odleżyny
Odleżyny to kwestie mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość świadczonej opieki. Badania
przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazują, że koszty leczenia odleżyn wahają się od £1.214 (stopień I) do
£14.108 (stopień IV). Jak widać koszty rosną wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania odleżyn. Leczenie
Strona | 20
odleżyn w Wielkiej Brytanii stanowi poważne obciążenie finansowe tak dla pacjentów jak i dla zakładów
opieki zdrowotnej (Dealey i wsp. 2012).
W USA, co roku u 2,5 mln pacjentów rozwijają się odleżyny, czego skutki finansowe szacuje się na US$ 9,111,6 mld rocznie. Koszty leczenia jednego pacjenta z odleżynami wahają się w granicach od US$ 20.900 do
US$ 151.700. Średni czas pobytu w szpitalu pacjenta z odleżynami wynosi 14,1 dnia, podczas gdy pacjenci bez
odleżyn są średnio hospitalizowani przez okres 5 dni (Russo i wsp. 2008).
Odleżyny nabyte w szpitalu nie są jedynie wynikiem niewłaściwej opieki pielęgniarskiej, lecz są bardziej
wynikiem niedociągnięć całego systemu opieki zdrowotnej. Wprawdzie zapobieganie wystąpieniu odleżyn to
zadanie multidyscyplinarne, jednak w procesie tym pielęgniarki ogrywają główną rolę i to one są w stanie
zapewnić skuteczną opiekę przy racjonalnych kosztach. Jeśli nie zostaną podjęte wspólne, skoordynowane
działania, to wraz ze starzeniem się społeczeństwa koszty będą rosły.
Jak pielęgniarki mogą wpływać na poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia?
Pielęgniarki, jako siła na rzecz zmian, mają możliwość wpływania na poprawę efektywności oraz ograniczenie
marnotrawstwa. Pielęgniarki we współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych oraz
decydentami mogą:
prowadzić prace nad udoskonaleniem zasad dotyczących przepisywania leków, udzielaniem
informacji, szkoleniem i praktyką
zapewniać szkolenie jednostkom i społecznościom w zakresie wykrywania i nadzoru nad
sfałszowanymi produktami leczniczymi
opracowywać w oparciu o praktykę kliniczną oraz badania i wdrażać wytyczne dotyczące najlepszych
praktyk
wdrażać system przesuwania zadań oraz innych metod lepszego dopasowania umiejętności do
potrzeb
przestrzegać oraz doskonalić procedury kontroli zakażeń, podnosić standardy higieny w szpitalach;
zapewniać lepszą ciągłość opieki; przeprowadzać większą ilość audytów klinicznych
monitorować wydajność szpitali, a uzyskane dane wykorzystywać przy podejmowaniu decyzji w
kontekście klinicznym
dążyć do zmniejszenia obciążeń administracyjnych
przeprowadzać ocenę oraz włączać do zasad postępowania wyniki analizy kosztów oraz skuteczności
przeprowadzonych interwencji, zastosowanych technologii, leków oraz rozwiązań.
Pielęgniarki są kluczowym elementem systemu opieki zdrowotnej mogącym wpływać na efektywność
kosztową oraz efektywność opieki, jednakże obecne niedobory personelu pielęgniarskiego w skali globalnej
będą stanowić jedno z poważniejszych wyzwań dla skuteczności systemu opieki zdrowotnej.
Strona | 21
KIERUNKI DZIAŁAŃ
Jakie są główne systemy finansowania służby zdrowia w Twoim kraju?
Czy systemy finansowania wspierają powszechną opiekę zdrowotną?
Jakie są główne przyczyny marnotrawstwa zasobów służby zdrowia w Twoim miejscu pracy ?
Co pielęgniarki mogą zrobić, aby ograniczyć marnotrawstwo oraz poprawić efektywność w swoim
miejscu pracy?
Strona | 22
Rozdział 3
Wspieraj “Efektywną opiekę,
racjonalne koszty”
Jeśli w pielęgniarstwie nie czynimy postępu co roku, co miesiąc, co dzień to, wierzcie mi, cofamy się –
Florence Nightingale.
ICN od wielu lat przewodzi w dążeniu pielęgniarek do zapewnienia skutecznej opieki i racjonalnych kosztów.
Jednym z celów ICN jest transfer wiedzy i rozwój kompetencji wśród pielęgniarek na całym świecie poprzez
wydawanie publikacji, prezentowanie swojego stanowiska, organizowanie konferencji i różnego rodzaju
projektów. Wizjonerskie Przywództwo (Visionary Leadership) to jedna z pięciu podstawowych wartości jakimi
w swoich działaniach kieruje się ICN. Jest ono realizowane między innymi w ramach projektów “Przywództwo
dla zmian” (Leadership for Change) oraz “Przywództwo w negocjacjach” (Leadership in Negotiation), jak
również ICN-Burdett Global Nursing Leadership Institute.
W sytuacji, gdy na całym świecie koszty zapewnienia opieki zdrowotnej stale rosną, niezbędne jest podjęcie
działań zmierzających do ograniczenia ich wysokości oraz utrzymania na poziomie, na który stać będzie
poszczególne kraje. W sytuacji narastającej presji na ograniczanie kosztów, niezwykle istotne jest optymalne
wykorzystanie istniejących w opiece zdrowotnej zasobów. Pielęgniarska kadra kierownicza i przywódcy
muszą wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia w celu realizacji planu ograniczenia kosztów przy
jednoczesnym zachowaniu jakości świadczonej opieki. Jedną z takich metod jest analiza efektywności
kosztowej.
Definicja efektywności kosztowej oraz efektywności opieki
W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych należy pamiętać o istniejących ograniczeniach finansowych
oraz niedoborach zasobów ludzkich, dlatego konieczna jest dokładna analiza kosztów świadczenia opieki oraz
jej efektów. Często słyszymy, że pielęgniarki zapewniają “efektywną opiekę” z zachowaniem „racjonalnych
kosztów”. Właściwe zrozumienie tych pojęć jest kluczowe w procesach decyzyjnych dotyczących
optymalizacji wykorzystania zasobów.
Analiza efektywności kosztowej (Cost effectiveness analysis - CEA) umożliwia decydentom określenie korzyści
zdrowotnych w aspekcie “zdrowotnym”, a nie wyłącznie w czysto finansowym np. liczbę infekcji żołądkowojelitowych jakim udało się zapobiec, zaoszczędzone lata życia, poprawa jakości życia (Neumann 2005). Analiza
ta stosowana jest w ocenie wyników zdrowotnych dwóch lub więcej interwencji medycznych. Przykładowo,
analiza efektywności kosztowej może być wykorzystana w przypadku szczepień wykonanych przez lekarzy i
przez pielęgniarki do określenia, u której grupy wyniki były lepsze, a koszty niższe. Innym przykładem może
być porównanie skuteczności działania dwóch leków na nadciśnienie tętnicze oraz kosztów ich zastosowania.
Strona | 23
W przypadku interwencji medycznych porównuje się je pod względem kosztów oraz wyników zdrowotnych
lub korzyści zdrowotnych. Celem jest osiągnięcie dobrych wyników zdrowotnych przy wykorzystaniu
mniejszej ilości zasobów co prowadzi do powiązanej z tym tematem „skuteczności opieki”.
W przypadku analizy efektywności kosztowej należy także wziąć pod uwagę „skuteczność opieki” czyli opiekę
naukowo uzasadnioną, która daje zamierzone efekty lub wyniki (Newhouse & Poe 2005). Skuteczność opieki
pielęgniarskiej to połączenie stopnia w jakim problemy zdrowotne zostały rozwiązane oraz zakresu w jakim
cele opieki zostały zrealizowane. Jeśli tę definicję uzupełnimy o racjonalność kosztów, to pielęgniarki mają
osiągnąć zamierzony cel opieki zdrowotnej po niższych kosztach z zachowaniem jakości świadczonej opieki.
Pielęgniarki jako jednostki oraz jako członkowie zespołów medycznych pomagają przybliżyć opiekę
zdrowotną skoncentrowaną na pacjencie do społeczności czyli tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
Dzięki temu poprawie ulegają wyniki zdrowotne oraz poziom ogólnej efektywności ekonomicznej
świadczonej opieki zdrowotnej (WHO 2010d).
Odpowiednie działania w celu stworzenia systemu opieki zdrowotnej charakteryzującego się
“skuteczną opieką, racjonalnymi kosztami”
Podstawowa opieka zdrowotna oraz skoncentrowana na pacjencie opieka zdrowotna
Zgodnie z Kodeksem etyki dla pielęgniarek ICN pielęgniarki są odpowiedzialne za cztery podstawowe rodzaje
działań: promocję zdrowia, zapobieganie chorobom, przywracanie zdrowia i przynoszenie ulgi w cierpieniu
(ICN 2012b). Na pielęgniarkach spoczywa także obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej gwarantującego ciągłość tej opieki; świadczenia opieki zdrowotnej skoncentrowanej na
pacjencie i jego rodzinie, opartej na dowodach naukowych przy stałym dążeniu do poprawy jakości.
Przewlekłe choroby niezakaźne takie jak choroby serca, nowotwory, przewlekłe choroby układu
oddechowego, cukrzyca czy też zaburzenia zdrowia psychicznego są główną przyczyną śmierci oraz
niepełnosprawności we współczesnym świecie (Lozano, R. i wsp. 2012, Vos T i wsp. 2012). Pielęgniarki
dysponują odpowiednią wiedzą na temat czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych jakimi są
uzależnienie od nikotyny, alkoholu, brak aktywności fizycznej oraz niezdrowa dieta. Prowadzone przez
pielęgniarki działania w zakresie promocji zdrowia oraz zapobiegania chorobom mają ogromny wpływ na
zmianę stylu życia i zachowań jednostek oraz całych społeczności. Stosując w promocji zdrowia oraz
profilaktyce chorób podejście zgodne z cyklem życia pielęgniarki mogą pomóc zmniejszać obciążenie
chorobami oraz ograniczać związane z tym koszty opieki zdrowotnej. Na pielęgniarkach spoczywa też ważna
rola rzecznika przebudowy systemu opieki zdrowotnej tak, aby główny nacisk kładziony był na promocję
zdrowia oraz profilaktykę zachorowań.
Należy pamiętać, że podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest preferowaną i skuteczną formą świadczenia
opieki zdrowotnej, a koszty jej zapewnienia są akceptowalne dla rządów i obywateli (WHO 2008a).
Wydajność krajowych systemów opieki zdrowotnej jest wyższa, gdy bazują one na podstawowej opiece
zdrowotnej – opiece finansowanej ze środków publicznych, obejmującej szeroki zakres podstawowych
świadczeń, powszechnie dostępnych dla obywateli. Tego typu podejście wymaga zmiany podejścia do opieki
zdrowotnej i przejścia z opieki bazującej na leczeniu szpitalnym do opieki koncentrującej się i będącej blisko
społeczeństwa, w ramach której pielęgniarki podejmują skuteczne i racjonalne pod względem kosztów
interwencje. Jak to zostało potwierdzone przez Komisję ds. Makroekonomii i Zdrowia opieka zdrowotna
Strona | 24
blisko pacjentów może być zapewniona przez pielęgniarki po kosztach US$ 34 na pacjenta przy zastosowaniu
modelu podstawowej opieki zdrowotnej (CMH 2001).
Jednak systemy opieki zdrowotnej na świecie w znacznej mierze bazują na zapewnieniu opieki zdrowotnej w
ramach szpitali oraz ośrodków III stopnia referencyjności, podczas gdy skuteczności i bezpieczeństwu
podstawowej opieki zdrowotnej poświęca się zdecydowanie mniej uwagi (Iha 2008). Prowadzi to do wzrostu
kosztów i niskiej skuteczności systemów opieki zdrowotnej oraz niezadawalających wyników zdrowotnych.
Zaangażowanie pielęgniarek w podstawową opiekę zdrowotną zostało zawarte w Kodeksie etyki dla
pielęgniarek ICN, który został przyjęty po raz pierwszy przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) w
roku 1953 “pielęgniarki są odpowiedzialne za cztery podstawowe rodzaje działań: promocję zdrowia,
zapobieganie chorobom, przywracanie zdrowia i przynoszenie ulgi w cierpieniu”
ICN (2012b)
W większości krajów świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane przez pielęgniarki, które
mają wyjątkową możliwość postawienia pacjenta w centrum uwagi, dzięki czemu świadczona opieka jest
bardziej skuteczna, wydajna i sprawiedliwa. Pielęgniarki często mieszkają wśród lokalnej społeczności,
rozumieją lokalny język, kulturę oraz specyfikę problemów zdrowotnych i potrzeb zdrowotnych tej
społeczności. To dzięki pielęgniarkom możliwe jest zagwarantowanie ciągłości opieki (ICN 2008b).
Pielęgniarki są filarem systemu świadczenia opieki zdrowotnej, systemu zorientowanego na pacjenta,
zapewniającego ciągłość opieki, kompleksowość działań co stanowi podstawę opieki holistycznej.
Poszerzanie zakresu praktyki pielęgniarskiej w celu zwiększenia dostępności oraz poprawy jakości
W wielu krajach, które postanowiły wdrożyć działania mające na celu poprawę świadczonej opieki
zdrowotnej postanowiono dokonać przeglądu zadań pracowników służby zdrowia, w tym zadań
pielęgniarskich, oraz opracować nowe, bardziej zaawansowane zadania mające przynieść poprawę
dostępności do opieki (OECD 2010).
Pielęgniarka Zaawansowanej Praktyki (APN): Coraz więcej krajów analizuje i wdraża zadania pielęgniarki
zaawansowanej praktyki. ICN podaje następującą definicję Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki “APN jest
zarejestrowaną pielęgniarką, która nabyła fachową i gruntowną wiedzę (zalecaną na poziomie
magisterskim), zespół umiejętności podejmowania decyzji i kliniczne kompetencje oraz cechy, właściwe dla
udoskonalonej praktyki, sformułowane w kraju, w którym wydane zostało prawo wykonywania zawodu” (ICN
2009a).
W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi, rosnącymi kosztami oraz wyzwaniami związanymi z
dostępem do opieki zdrowotnej, coraz więcej krajów rozważa wprowadzenie zadań zaawansowanej praktyki
w celu redukcji kosztów oraz zwiększenia dostępności do świadczeń i poziomu satysfakcji pacjentów.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że wdrożenie modelu Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki (APN)
poprawia dostępność do świadczeń i skraca czas oczekiwania. APN jest w stanie świadczyć opiekę na tym
samym poziomie co lekarz dla określonej grupy pacjentów np. tych z mniej groźnymi chorobami oraz
wymagających rutynowej kontroli. W przypadku większości przeprowadzonych analiz obserwuje się wyższy
Strona | 25
poziom satysfakcji pacjentów co w znacznych stopniu wynika z ilości czasu jaki pielęgniarka jest w stanie
poświęcić pacjentowi oraz ilości przekazywanych przez nią informacji i porad (OECD 2010).
Wystawianie zleceń przez pielęgniarki: Nadanie pielęgniarkom uprawnień do wystawiania zleceń to
rozwiązanie nowatorskie, a jednocześnie coraz częściej stosowane w systemach opieki zdrowotnej. W
przypadku, gdy zlecenia wystawiane są przez pielęgniarkę mniejsze są koszty po stronie pacjentów (koszty
związane z transportem, czasem i pieniędzmi) oraz po stronie całego systemu opieki zdrowotnej – mniejsze
obciążenie obowiązkami lekarzy, dzięki czemu mogą oni poświęcić więcej czasu na bardziej złożone lub
cięższe przypadki; mniejsza liczba hospitalizacji dzięki zapewnieniu leczenia w odpowiednim czasie. Ponadto
zwiększa się dostępność do opieki zwłaszcza na obszarach, na których ta dostępność jest niewystarczająca
lub dla grup będących w niekorzystnej sytuacji, pacjenci mają większą możliwość wyboru, wzrasta
efektywność gospodarowania zasobami (ICN 2009b, Kroezen 2012). Wyniki przeprowadzanych na świecie
badań potwierdzają założenie o bezpieczeństwie wystawiania zleceń przez pielęgniarki.
Efektywne zarządzanie dla systemów opieki zdrowotnej opartych na “skutecznej opiece, racjonalnych
kosztach”
Konieczność zapewnienia efektywnej opieki zdrowotnej i racjonalnych kosztów pobudza reformy systemu
opieki zdrowotnej zmierzające do osiągnięcia określonych wyników zdrowotnych z zachowaniem
zrównoważonych i przystępnych kosztów. W obecnych czasach, gdy systemy opieki zdrowotnej są bardzo
złożone, żadna grupa zawodowa w ramach personelu medycznego nie może uważać, że ma monopol na
wiedzę. Dlatego konieczna jest współpraca między przedstawicielami różnych zawodów medycznych w taki
sposób, aby posiadana przez nich wiedza została w pełni wykorzystana w celu zapewnienia holistycznej
opieki (ICN 2004; Bower i wsp. 2003). W tym celu trzeba na nowo okryć metody świadczenia opieki
medycznej w sposób gwarantujący jak najlepsze zaspokojenie potrzeb zdrowotnych jednostek, rodzin i
społeczeństwa. W czasach rosnącego popytu konsumentów, zmieniających się czynników chorobotwórczych
oraz rosnącej liczby chorób przewlekłych, zapewnienie wysokiej jakości, skutecznej opieki zdrowotnej oraz
racjonalnych kosztów wymaga podjęcia skoordynowanych działań zespołowych.
Praca zespołowa
Praca zespołowa stanowi praktyczną odpowiedź na wyzwania przed jakimi stoją systemy opieki zdrowotnej
na całym świecie. W obecnych czasach wszyscy oczekują pracy zespołowej, a współpraca stanowi jej główny
element. Jednakże pomimo coraz większej świadomości potencjalnych korzyści wynikających z zespołowego
podejścia do opieki zdrowotnej, wiele zakładów opieki zdrowotnej boryka się z problemem braku efektywnej
pracy zespołowej, co negatywnie wpływa na wyniki zdrowotne pacjentów (Lemiex-Charles & McGuire 2006).
Wśród czynników stanowiących barierę dla pracy zespołowej oraz praktyki opartej na współpracy wymienia
się brak odpowiedniej struktury, brak systemu wsparcia, odpowiednich kompetencji, szczebli hierarchii
zawodowej, częstą rotację personelu wynikającą z pracy w systemie zmianowym oraz przenoszenie
pacjentów co utrudnia pracę zespołową i koordynację (ICN 2004; Storch1994).
Podejście zespołowe daje dobre efekty nie tylko w przypadku kompleksowych świadczeń podstawowej opieki
zdrowotnej, ale również w odniesieniu do stałej opieki specjalistycznej czy też specjalistycznej opieki w
nagłych przypadkach (Bower i wsp. 2003). Pielęgniarki odgrywają ważną rolę w zapewnieniu ciągłości opieki
medycznej oraz w koordynowaniu opieki świadczonej przez przedstawicieli różnych zawodów medycznych
wymagającej współpracy interdyscyplinarnej oraz dobrej komunikacji. Jednak jak pokazują badania relacje
Strona | 26
między lekarzami a pielęgniarkami są w wielu przypadkach nienajlepsze. Złe relacje na linii lekarz –
pielęgniarka mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, błędów medycznych oraz skutkować
słabymi wynikami zdrowotnymi (Rosenstein & O’Daniel 2005; IOM 1999). Z drugiej zaś strony poprawa
jakości współpracy, koordynacja opieki oraz praca zespołowa wpływają na zmniejszenie liczby błędów
medycznych, poprawę jakości świadczonej opieki, wyników zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjentów
(IOM 1999). Dobre relacje lekarz-pielęgniarka są charakterystyczne dla Szpitali Magnesów, co sprawia, że
miejsca te zapewniają pozytywne środowisko pracy oraz satysfakcję z wykonywanej pracy, a to z kolei
wpływa na poprawę jakości opieki pielęgniarskiej (Laschinger i wsp. 2003).
W większości krajów pielęgniarki zapewniają świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, znają zatem
dobrze korzyści płynące ze zintegrowanego podejścia do opieki zdrowotnej, wiedzą jak ważne jest przyjęcie, a
następnie umacnianie współpracy i partnerstwa. W swojej codziennej praktyce w wielu zakładach opieki
zdrowotnej pielęgniarki są liderami multidyscyplinarnych zespołów. Współzależność między różnymi
podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną stanowi jeden z kluczowych elementów praktyki współpracy
oraz integracji kompetencji. Praktyka współpracy (collaborative practice) wychodzi poza relacje lekarz –
pielęgniarka i uwzględnia innych specjalistów np. farmaceutów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych,
pracowników opieki społecznej, psychoterapeutów itp. W ramach konkretnej praktyki współpracy rodzaj
współpracy będzie uzależniony od różnorodności dyscyplin reprezentowanych w ramach współpracy, będzie
też kładł nacisk na inne kwestie w zależności od zróżnicowanych kontekstów kulturowych oraz uwarunkowań
lokalnych (ICN 2004). Dzięki profesjonalnej współpracy możliwe jest przekazywanie oraz podział obowiązków,
integracja wiedzy w celu zapewnienia opieki zdrowotnej nakierowanej na pacjenta.
Praca zespołowa to podstawa opieki zdrowotnej, w której centrum jest pacjent, a pielęgniarki wnoszą ważny
wkład w funkcjonowanie i efektywność działania zespołów medycznych. We współczesnym systemie
świadczenia kompleksowej opieki zdrowotnej, żadna grupa zawodowa nie jest w stanie samodzielnie
zapewnić stałej opieki zdrowotnej oraz konsultacji. Aby móc zagwarantować ciągłość opieki oraz koordynację
działań niezbędne są współpraca oraz kierowanie do specjalistów (ICN 2004). Pielęgniarki są swego rodzaju
spoiwem, które utrzymuje system opieki zdrowotnej w niezmiennej formie dla lepszego zarządzania
interakcjami zachodzącymi w ramach zespołów. Dlatego też należy przebudować systemy opieki zdrowotnej
w taki sposób, by zwiększyć udział i wkład pielęgniarek w działanie zespołów medycznych oraz zapewnienie
opieki zdrowotnej, w której centrum jest pacjent.
Skuteczna komunikacja: Skuteczna komunikacja to jeden z istotnych elementów zapewnienia
bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości opieki zdrowotnej. Z drugiej zaś strony niewłaściwa komunikacja w
ramach zespołu medycznego stanowi podstawową przyczynę blisko 66% wszystkich błędów medycznych
(Institute for Health Care Communication 2011). Przeprowadzone badania wykazują, że istnieje silna,
pozytywna korelacja między umiejętnościami komunikacyjnymi zespołu medycznego a chęcią pacjenta do
przestrzegania zaleceń medycznych, prowadzenia samokontroli w chorobach przewlekłych oraz stosowania
działań profilaktycznych (Institute for Health Care Communication 2011).
Skuteczna komunikacja w zespołach medycznych ma wpływ na jakość stosunków interpersonalnych w
miejscu pracy, poziom satysfakcji z wykonywanej pracy i oddziałuje na poziom bezpieczeństwa pacjentów.
Gdy komunikacja dotycząca podziału zadań oraz zakresu obowiązków odbywa się w sposób efektywny,
obserwuje się znaczny spadek rotacji personelu pielęgniarskiego oraz wzrost poziomu satysfakcji z
wykonywanej pracy (Lein & Wills 2007).
Strona | 27
Jeśli pacjent nie rozumie postawionej diagnozy, znaczenia działań profilaktycznych oraz planu leczenia, bądź
nie jest w stanie uzyskać dostępu do opieki medycznej ze względu na problemy z komunikacją, mogą
wówczas wystąpić działania niepożądane. Równie istotne jest, aby pielęgniarka rozumiała pacjenta. Badania
pokazują, że jakość interakcji między pacjentem i świadczeniodawcą wpływa bezpośrednio na sposób
postrzegania przez pacjenta jakości świadczonych usług (Wanzer i wsp. 2004).
Biorąc pod uwagę znaczenie skutecznej komunikacji w procesie zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz
jakości świadczonej opieki, należy potraktować priorytetowo doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
pielęgniarek oraz przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych w ramach struktur organizacyjnych.
Wspólna nauka, by razem pracować dla poprawy opieki zdrowotnej: Nadmierne skupianie się na
kształceniu klinicznym oraz segregacja zawodowa nie przygotowują we właściwy sposób przedstawicieli
różnych zawodów medycznych do pracy zespołowej oraz przywództwa we współczesnym systemie opieki
zdrowotnej (Frenk i wsp. 2010). Do jednych z najbardziej obiecujących rozwiązań zaliczyć można nauczanie
interdyscyplinarne (IPE) czyli kształcenie, w ramach którego studenci przygotowujący się do wykonywania
różnych zawodów medycznych na pewnym etapie edukacji uczą się razem (WHO 2010d). Właściwe
kształcenie interdyscyplinarne obejmuje wzajemny szacunek dla innych zawodów medycznych, dąży do
zwalczania negatywnych stereotypów oraz wspiera praktykę medyczną Pacjent w Centrum Opieki (Reeves i
wsp. 2008). Aby praca zespołowa oraz dobra praktyka współpracy były jak najbardziej efektywne niezbędne
jest, żeby instytucje edukacyjne stworzyły możliwość wspólnego kształcenia się.
Identyfikowanie problemów; dzielenie się rozwiązaniami
Pielęgniarki mają możliwość bezpośredniego identyfikowania problemów i w razie konieczności znajdowania
rozwiązań, co może przyczynić się do rozwoju systemu oferującego efektywną opiekę zdrowotną i racjonalne
koszty. Jeśli zbierze się w jednym miejscu problemy z jakimi muszą sobie radzić pielęgniarki oraz zastosowane
przez nie rozwiązania, to powstanie niezwykle cenne źródło informacji (Benton i wsp. 2003). W codziennej
pracy pielęgniarki muszą zmierzyć się z szeregiem problemów, niestety nie wszystkie z nich są w stanie
rozwiązać samodzielnie. Jeśli natomiast zaczną ze sobą współpracować, to jako grupa maja zdecydowanie
większe szanse na znalezienie rozwiązań dla większości problemów. Krótkie spotkania poświęcone
rozwiązywaniu problemów powinny być organizowane regularnie.
Rola pielęgniarek w zarządzaniu dla poprawy skuteczności opieki zdrowotnej
Aby można było mówić o “skutecznej opiece” oraz “racjonalnych kosztach” w systemach opieki zdrowotnej,
pielęgniarki powinny aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu. Mowa tu o szerokim spektrum działań
obejmujących zarządzanie zaopatrzeniem, zwalczanie podrobionych wyrobów medycznych, walkę z
opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz przeciwdziałanie przepisywaniu nadmiernej liczby leków
bez wyraźnej potrzeby.
Zarządzanie dostawami: W sytuacji stałego wzrostu kosztów opieki zdrowotnej od pielęgniarek oczekuje się
zaangażowania w zarządzanie zasobami w służbie zdrowia, w tym w zarządzanie sprzętem i dostawami.
Pielęgniarki zajmujące stanowiska kierownicze odgrywają znaczącą rolę w alokacji zasobów oraz w
podejmowaniu decyzji budżetowych. Jednocześnie pielęgniarki muszą korzystać z materiałów medycznych
oraz sprzętu w sposób racjonalny pamiętając przy tym o kosztach oraz starając się minimalizować straty.
Przykładowo, zakładanie rękawiczek jednorazowych przy ścieleniu łóżek to marnotrawstwo, które może
spowodować braki w sytuacjach, gdy rękawiczki te są najbardziej potrzebne np. przy zmianach opatrunków
Strona | 28
lub w sytuacjach, w których przestrzeganie zasad higieny jest szczególnie ważne. Pielęgniarki muszą umieć
ocenić kiedy materiały i sprzęt są zbędne, a kiedy – ze względu na dobro pacjenta – są konieczne (ICN 2012a).
Korzystanie z materiałów oraz sprzętu we właściwy sposób jest podstawą zapewnienia racjonalnej opieki.
Należy jednak unikać „pozornych oszczędności”. Ponowne użycie materiałów jednorazowych np. strzykawek
czy cewników może być uzasadnione ekonomicznie, ale grozi infekcjami i w efekcie powoduje wzrost
kosztów opieki zdrowotnej (Ellis & Hartley 2005). Wielokrotne użycie strzykawki może prowadzić do
wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C, zakażenia wirusem HIV (Centers for Disease Control and
Prevention 2011), należy zatem pamiętać, że bezpieczeństwo pacjenta jest ważniejsze niż obniżanie kosztów.
Pielęgniarki oraz dział zakupów muszą się sprawnie komunikować w celu wyboru najlepszych produktów dla
określonego zastosowania; powinien istnieć system zarządzania łańcuchem dostaw, aby zagwarantować
odpowiednie dostawy, w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie, w rozsądnej cenie (Ellis & Hartley 2005;
McMahon i wsp. 1992).
Największe wyzwanie w zarządzaniu dostawami stanowi zapewnienie odpowiednich zapasów niezbędnych
do zagwarantowania odpowiednich świadczeń. Brak zasobów w placówkach opieki zdrowotnej niesie za sobą
poważne konsekwencje dla jakości świadczonej opieki oraz dla środowiska pracy pielęgniarek i
przedstawicieli innych zawodów medycznych.
Zwalczanie leków sfałszowanych: Pielęgniarki poważnie podchodzą do spraw związanych ze skutecznością
opieki, z racjonalnością kosztów, jakością opieki oraz bezpieczeństwem pacjentów. Stale rosnąca liczba
podrobionych wyrobów medycznych stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów, dla pracy
zespołu medycznego, dla jakości świadczonej opieki. Podrobione wyroby medyczne stanowią nie tylko
zagrożenie dla pacjenta oraz są nieskuteczne; powodują także marnotrawstwo zasobów oraz
zaprzepaszczenie szansy na wyleczenie lub zapobieżenie chorobom (World Health Professions Alliance 2011).
Podrobione wyroby medyczne powodują wzrost kosztów opieki zdrowotnej poprzez wzrost zagrożenia
chorobami oraz wzrost liczby zgonów; zagrażają bezpieczeństwu zdrowia publicznego powodując wzrost
ryzyka wystąpienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe; podważają zaufanie pacjentów do
pracowników służby zdrowia oraz całego systemu opieki zdrowotnej. Dlatego też ICN wspólnie z innymi
międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się opieką zdrowotną podjęła działania na rzecz zwiększenia
świadomości zagrożeń wynikających ze stosowania podrobionych wyrobów medycznych. Kampania
Zwalczajmy wyroby podrobione „The Fight the Fakes” (www.fightfakes.org) ma za zadanie zachęcenie
organizacji oraz osób prywatnych do zgłaszania przypadków podrobionych wyrobów medycznych.
Pielęgniarki są odpowiedzialne za administrowanie leków i coraz częściej wystawiają recepty na leki,
zwłaszcza w podstawowej opiece zdrowotnej, są zatem dobrze przygotowane do monitorowania działania
leków, muszą zwracać szczególną uwagę na przypadki sfałszowanych wyrobów medycznych np. niewłaściwe
opakowanie lub oznakowanie. Pielęgniarki odgrywają także ważną rolę w prowadzeniu edukacji na temat
zagrożeń związanych z zakupem przez internet produktów leczniczych z nielegalnych źródeł.
Pielęgniarki cieszą się dużym zaufaniem pacjentów i ogółu społeczeństwa co pokazują wyniki badania
Instytutu Gallupa Gallup Honesty and Ethics Poll przeprowadzonego w USA. W sondażu Instytutu Gallupa
przeprowadzonym w 2013 roku oraz w wielu poprzednich latach znaczny odsetek obywateli amerykańskich
ocenił szczerość oraz standardy etyczne pielęgniarek jako “wysokie” lub “bardzo wysokie (Gallup 2013).
Strona | 29
Podejmując działania na rzecz zwalczania sfałszowanych wyrobów medycznych pielęgniarki mają możliwość
wspierania bezpieczeństwa pacjentów oraz odzyskania zaufania społeczeństwa do instytucji opieki
zdrowotnej.
Oprócz działań związanych z wyrobami medycznymi oraz racjonalnością kosztów na pielęgniarkach spoczywa
inna ważna rola – zapobiegania wielokrotnemu zażywaniu leków na receptę lub polifarmacji.
Zarządzanie różnorodnymi lekami na receptę: Współcześni pacjenci cierpią na wiele współistniejących,
przewlekłych chorób, wielu z nich często otrzymuje szereg leków na receptę. Pielęgniarki wiedzą jakim
wyzwaniem jest opieka nad pacjentami w podeszłym wieku cierpiących na choroby przewlekłe, którzy
dostają wiele recept, odwiedzają wielu różnych lekarzy, od których mogą dostać sprzeczne zalecenia oraz
recepty na leki, których nie należy stosować jednocześnie ze względu na możliwe interakcje.
Polifarmacja - zjawisko zażywania większej ilości leków niż w istocie się potrzebuje – prowadzi do
marnotrawstwa zasobów oraz stanowi zagrożenie dla zdrowia (WHO 2012d). Szacuje się, że w Wielkiej
Brytanii w okresie od 1995 do 2010 liczba pacjentów przyjmujących 10 lub więcej leków uległa potrojeniu
(Duerden i wsp. 2013). Przyjmowanie dużej ilości leków na receptę ma negatywne skutki i może prowadzić
do działań niepożądanych spowodowanych przez interakcje między lekami. Przeciwdziałanie temu zjawisku
to poważne wyzwanie, które w wielu przypadkach nie odnosi zamierzonego celu. Powszechnie uznaje się, że
zintegrowana opieka zdrowotna stanowi właściwy model opieki nad osobami cierpiącymi na choroby
współistniejące.
Interwencje mające na celu zapobieganie polifarmacji oraz promocję racjonalnego stosowania leków
obejmują: (WHO 2012c)
Szkolenie lekarzy oraz pozostałego personelu odpowiedzialnego za wystawianie recept
Przestrzeganie zaleceń klinicznych dotyczących wyrobów medycznych
Opracowanie i stosowanie krajowego Wykazu Leków Podstawowych
Powołanie regionalnych i szpitalnych komitetów ds. leków
Nadzór, kontrolę, ocenę oraz przekazanie informacji zwrotnej personelowi medycznemu
Edukację społeczeństwa dotycząca zagrożeń związanych z polifarmacją
Eliminowanie zachęt finansowych dla osób wystawiających recepty do zwiększania liczby
wystawionych recept.
Ponadto niezbędna jest współpraca z pacjentami w celu zapewnienia właściwego przyjmowania przepisanych
leków. Wymaga to edukowania pacjentów i uświadamiania im znaczenia oraz korzyści płynących z
dostosowania się do zaleceń oraz eliminowania marnotrawstwa leków. Pielęgniarki powinny odgrywać
kluczową rolę w tym procesie. Konieczna jest nie tylko zmiana złych nawyków pacjentów, ale również zmiana
systemu wystawiania recept.
Wydajny personel medyczny dla “skutecznej opieki, racjonalnych kosztów”
Niezmiernie ważne jest, żeby w procesie planowania personelu medycznego uwzględniać aktualne potrzeby
społeczeństwa. Należy dążyć do tego, aby struktura zatrudnienia gwarantowała zapewnienie podstawowych
świadczeń zdrowotnych. Braki kadrowe stanowią jedną z głównych przyczyn ograniczonej dostępności do
Strona | 30
podstawowej opieki zdrowotnej na świecie. Jednym z rozwiązań tego problemu może być „podział
obowiązków” lub „przekazywanie obowiązków”. Przekazywanie obowiązków to proces delegowania zadań
mniej wyspecjalizowanemu personelowi medycznemu. Reorganizacja personelu medycznego oraz podział
obowiązków, przekazywanie obowiązków to praktyczne rozwiązania służące poprawie dostępności do opieki
medycznej oraz efektywnemu wykorzystywaniu zasobów ludzkich (WHO 2008b).
Jak już wspomniano, przy większej liczbie wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego obserwuje się
spadek śmiertelności u pacjentów oraz mniejszą liczbę zdarzeń niepożądanych (Aiken i wsp. 2014).
Jednocześnie obszerne badania przeprowadzone w Anglii wykazały, że im większa liczba pomocniczego
personelu medycznego w stosunku do personelu pielęgniarskiego, tym wyższy wskaźnik ryzyka śmiertelności
szpitalnej, podczas gdy mniejsza liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę związana była ze
spadkiem liczby zgonów spowodowanych wystąpieniem niepowodzenia w leczeniu (failure to rescue)
(Griffiths i wsp. 2013).
System zachęt i nagród stanowi ważny element w strategii przyciągania i zatrzymania personelu medycznego
oraz w procesie zwiększania motywacji oraz poprawy efektywności pracy. Czynniki motywacyjne mogą być
pozytywne lub negatywne, finansowe lub pozafinansowe, materialne lub niematerialne (ICN 2005a).
Pozapłacowe czynniki motywacyjne – niezależność w pracy (samodzielność), elastyczny czas pracy,
docenianie zaangażowania i wyników pracy, coaching i mentoring oraz rozwój zawodowy – odgrywają
również ważną rolę w zwiększaniu efektywności pracy (Mathauer & Imhoff 2006).
Brak odpowiedniego systemu motywacyjnego może mieć negatywne skutki np. problem z utrzymaniem
wykwalifikowanego personelu, wyższe koszty organizacyjne.
Chroniczne niedoinwestowanie służby zdrowia w połączeniu z kiepskimi warunkami pracy oraz nieefektywną
polityką, niskimi zarobkami, znacznym obciążeniem pracą oraz narażeniem na czynniki szkodliwe i
niebezpieczne powodują, że w wielu krajach obserwuje się pogorszenie warunków pracy. Ma to negatywny
wpływ na pozyskiwanie i utrzymanie personelu medycznego, produktywność i wydajność zakładów opieki
zdrowotnej, a w rezultacie skuteczność leczenia pacjentów (ICN 2013a).
W sytuacji, gdy w miejscu pracy panują niezdrowe warunki pracy, trudno oczekiwać, żeby pielęgniarki
wykonywały swoje obowiązki w sposób optymalny, a zatem trudno też się spodziewać wysokiej skuteczności
leczenia. Niezdrowe środowisko pracy jest często przyczyną, która powoduje, że pielęgniarki decydują się
wyjechać za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i wyższego wynagrodzenia, to z kolej prowadzi
do wzrostu niedoboru pielęgniarek w kraju ojczystym. Do głównych czynników migracji należą: brak wsparcia
ze strony kadry kierowniczej, brak udziału w procesach podejmowania decyzji, brak materiałów i sprzętu,
pomijanie przy awansach oraz znaczne obciążenie pracą (Kingma 2008; WHO 2006). Rozwiązaniem tej
sytuacji może być wdrożenie w miejscu pracy innowacyjnego rozwiązania jakim jest Pozytywne Środowisko
Pracy (positive practice environments - PPEs). Pozytywne środowisko pracy to zbiór uwarunkowań
wspierających godną pracę oraz dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników pracy. W szczególności
dotyczy to dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy personelu, wspierania działań związanych
zapewnieniem odpowiedniego poziomu opieki nad pacjentami, poprawy motywacji, produktywności i
wydajności jednostek i organizacji (ICN 2013a). Korzyści pozytywnego środowiska pracy obejmują spadek
wskaźnika absencji oraz wzrost wskaźnika retencji personelu, wzrost morale oraz wydajności pracy, jak
również wzrost ogólnych efektów pracy (ICN 2013a).
Strona | 31
Rozwój umiejętności komunikacji oraz zdolności przywódczych w miejscu pracy przyczynia się do poprawy
samopoczucia oraz wzrostu satysfakcji personelu (Registered Nurses Association of Ontario 2006). Lepsze
środowisko pracy, to większe zadowolenie pielęgniarek z wykonywanej pracy oraz mniej obaw związanych z
jakością świadczonej opieki w szpitalach (Aiken i wsp. 2008). Badanie wykazało także znaczny spadek ryzyka
zgonu pacjentów oraz wystąpienia niepowodzenia w leczeniu (failure to rescue) w szpitalach zapewniających
lepsze środowisko opieki nad pacjentem.
„Szpitale Magnesy” (Magnet Hospitals) odgrywają wiodącą rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad
pacjentem, wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej oraz innowacyjności w praktyce. Placówki zdrowia noszące
miano Szpitali Magnesów charakteryzują się wysoką autonomią w podejmowaniu decyzji, możliwością
kontroli środowiska pracy oraz pozytywnymi relacjami pielęgniarka-lekarz. Szpitale Magnesy zapewniają
pozytywne środowisko pracy dzięki czemu unikają problemów związanych z brakami personelu oraz obsadą
stanowisk pracy (Joint Commission 2005).
Pielęgniarki zajmujące kierownicze stanowiska oraz decydenci stają w obliczu wyzwania jakim jest
zapewnienie pozytywnego środowiska pracy jako narzędzia wzrostu wydajności pracy personelu oraz
poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej przy użyciu bodźców finansowych i pozafinansowych –
wrażliwych i skutecznych narzędzi wspierających realizację celów związanych z zatrudnieniem oraz
utrzymaniem personelu.
Wykorzystanie personelu pielęgniarskiego
Pomimo faktu, że pielęgniarki stanowią największą grupę zawodową wśród przedstawicieli zawodów
medycznych, a koszty opieki pielęgniarskiej stanowią jeden z istotnych elementów budżetów szpitali, to
kwestia rozliczania tych kosztów pozostawia wiele do życzenia na całym świecie (Sermeus i wsp. 2008). Jak
zauważono w poprzednim rozdziale, w przypadku wielu systemów opieki zdrowotnej nie udało się
wyodrębnić kosztów opieki pielęgniarskiej z kosztów ogólnych. Właściwa obsada personelu pielęgniarskiego
jest kluczowym elementem w dążeniu do stworzenia systemów charakteryzujących się efektywną opieką i
racjonalnymi kosztami – badania wykazały, że kwestia rokowań bądź ewentualnych powikłań u pacjentów
generujących dodatkowe koszty jest w ścisły sposób powiązana z jakością opieki pielęgniarskiej. Jednak
ogólny poziom zatrudnienia oraz obsada personelu pielęgniarskiego będą w znacznym stopniu uzależnione
od środków finansowych jakimi dysponuje szpital oraz kwestii rozliczenia kosztów, w tym kosztów
związanych z opieką pielęgniarską.
W większości krajów nie stosuje się zróżnicowania kosztów opieki pielęgniarskiej w budżetach szpitali,
chociaż intensywność opieki pielęgniarskiej cechuje znaczna zmienność, występują też różnice w kosztach
bezpośrednich opieki pielęgniarskiej pomiędzy tymi samymi oddziałami, a także w ramach różnych oddziałów
internistycznych/chirurgicznych (Welton i wsp. 2006). Intensywność opieki pielęgniarskiej to ilość
bezpośrednich i pośrednich działań pielęgniarskich niezbędnych do prawidłowego wypełniania funkcji
pielęgniarskich oraz czynników mających wpływ na poziom nakładu pracy niezbędnego do wykonania tych
czynności (Morris i wsp. 2007). Z pojęciem intensywności opieki pielęgniarskiej powiązane są pojęcia
obciążenia pracą pielęgniarską, oceny ciężkości stanu pacjenta oraz czasu poświęcony na zapewnianie opieki
pacjentowi.
Strona | 32
W celu zapewnienia właściwego udziału pielęgniarek w finansach służby zdrowia oraz pomiaru obciążenia
pracą pielęgniarek opracowane zostały systemy klasyfikacji opieki pielęgniarskiej. Jednak systemy te w wielu
przypadkach wykorzystywane są jedynie dla pielęgniarskiej opieki specjalistycznej i nie znalazły szerokiego
zastosowania.
W ramach swoich działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, od 1989 ICN pracuje nad Międzynarodową
Klasyfikacją Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP). ICNP jest systemem ujednoliconego języka pielęgniarskiego, który
umożliwia standaryzację dokumentacji pielęgniarskiej w placówkach opieki zdrowotnej, wpływa na poprawę
komunikacji, wymianę informacji oraz wykorzystania zebranych informacji do innych celów, takich jak:
prezentowanie lub przewidywanie trendów w praktyce pielęgniarskiej
alokacja środków stosowanie do potrzeb
wpływ na politykę zdrowotną
ICNP jest istotnym narzędziem dla praktyki pielęgniarskiej (ICN).
Przegląd literatury pokazał, że kraje takie jak Dania, Włochy, Holandia, Portugalia, Hiszpania oraz USA
refundują koszty pielęgniarskie w ramach pokrywania ogólnych kosztów tzw. „zakwaterowania i wyżywienia”
bez specjalnego zagłębiania się w specyficzne aspekty opieki pielęgniarskiej (Laport i wsp. 2008). Oznacza to,
że nie jest brana pod uwagę liczba przepracowanych przez pielęgniarki godzin. Okazuje się jednak, że przyjęta
w USA zasada stałej dziennej stawki skutkuje niedoszacowaniem rzeczywistych kosztów pielęgniarskich o
32,2 procent (Welton i wsp. 2006).
Badania nad alokacją kosztów pielęgniarskich dostarczają informacji niezbędnych do opracowania średniej
ważonej dla personelu pielęgniarskiego w większości z wyżej wymienionych krajów. Stosowanie metody
uśrednionej nie bierze niestety pod uwagę zmienności natężenia pracy pielęgniarskiej w ramach
Jednorodnych Grup Pacjentów (DRGs) (Welton &Halloran 2005).
Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa (NMDS) został opracowany w kilku krajach w celu zapewnienia dokładnego
opisu praktyki pielęgniarskiej. W Belgii istnieje system “wagi pielęgniarstwa” bazujący na belgijskim Zbiorze
Danych dla Pielęgniarstwa (B-NMDS), który wykorzystywany jest do klasyfikowania dni opieki stacjonarnej na
28 kategorii w celu odpowiedniej alokacji środków budżetowych i który uwzględnia zróżnicowane wymogi
kadrowe personelu pielęgniarskiego wynikające ze stopnia zależności pacjenta od opieki, ciężkości choroby,
stopnia złożoności opieki oraz czasu niezbędnego do zapewnienia opieki. W oparciu o B-NMDS można
określić standardowy czas dla każdej kategorii klasyfikacji pacjenta bez konieczności stosowania
czasochłonnych metod pomiarowych (Sermeus i wsp. 2008; Sermeus i wsp. 2009).
B-NMDS ma duży potencjał jeśli chodzi o systemy zarządzania w pielęgniarstwie oraz alokację zasobów
biorącą pod uwagę natężenie pracy pielęgniarskiej.
Strona | 33
KIERUNKI DZIAŁAŃ
Zastanów się w jaki sposób możesz poprawić jakość świadczonej opieki oraz jak możesz wpływać
na poziom kosztów. Jakie zmiany byś wprowadziła, aby to osiągnąć?
Z jakimi wyzwaniami trzeba się zmierzyć, aby zapewnić efektywną opiekę z zachowaniem
racjonalnych kosztów?
Gdzie i jakiego szukałabyś wsparcia, aby wdrożyć nowe rozwiązania?
Strona | 34
Rozdział 4
Wartość działań pielęgniarskich na
rzecz “Efektywnej opieki,
racjonalnych kosztów” w systemach
opieki zdrowotnej
Przekazanie władzy ludziom, którzy są zatrudnieni w organizacji stanowi klucz do uwolnienia
potencjału rozwoju organizacji – James M. Kouzes.
Istnieją liczne dowody na to, że pielęgniarstwo jest z jednej strony zasobem efektywnym kosztowo, z drugiej
zaś niedocenianym oraz nie w pełni wykorzystywanym. Uczestnicy niedawnego spotkania ICN-Bank Światowy
zwrócili uwagę na fakt, że “pielęgniarki są wykorzystywane poniżej optymalnego poziomu w zakresie
świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzania oraz procesów stanowienia polityki oraz nie są wykorzystywane
w pełnym zakresie w wielu społecznościach, które miałyby szanse skorzystać w przypadku wdrożenia
zintegrowanego, zespołowego podejścia” (ICN/World Bank 2014).
Pielęgniarki muszą jasno artykułować i wykazywać wartość oraz efektywność kosztową zawodu pielęgniarki
oraz wpływ pracy pielęgniarek na wyniki leczenia pacjentów, na innych pracowników służby zdrowia oraz na
decydentów na wszystkich szczeblach. Muszą ponadto umieć prowadzić negocjacje i zabiegać o pozyskiwanie
środków niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej.
Na pielęgniarkach spoczywa obowiązek uczestniczenia w badaniach oraz rozwoju innowacyjnych modeli
opieki zdrowotnej, które dostarczą wiarygodnych dowodów na efektywność zawodu pielęgniarki w zakresie
planowania, zarządzania oraz rozwoju polityki. Zgodnie ze stanowiskiem ICN “W związku ze wzrostem
zapotrzebowania na opiekę zdrowotną oraz rosnącymi kosztami tej opieki, które obejmują koszty świadczenia
usług pielęgniarskich, pielęgniarki muszą podjąć inicjatywę w zakresie definiowania, badania i oceny
rezultatów swojej pracy oraz efektywności ekonomicznej tych działań (ICN 2001)”. Szerokie
rozpowszechnianie wyników badań dotyczących wartości oraz efektywności ekonomicznej zawodu
pielęgniarki stanowi ważny element wspierania oraz wpływania na politykę zdrowotną.
Pielęgniarki świadczą opiekę zdrowotną w szkołach, miejscach pracy, więzieniach oraz wielu środowiskach
lokalnych. W ramach swoich działań zajmują się promocją zdrowia, ratowaniem życia oraz poprawianiem
jakości życia. Ale jak przedstawia się sytuacja, gdy na temat spojrzymy z perspektywy świadczenia efektywnej
z punktu widzenia pacjenta opieki pielęgniarskiej przy jednoczesnym zapewnieniu optymalizacji pod
względem kosztów? Poniżej przedstawiono wybrane przykłady z kilku krajów.
Efektywna opieka i racjonalne koszty w ramach interwencji pielęgniarskich
Pielęgniarki świadczą racjonalne pod względem kosztów usługi na różnych płaszczyznach, co z punktu
widzenia systemów opieki zdrowotnej i rządów prowadzi do zmniejszenia kosztów finansowych oraz bardziej
Strona | 35
wydajnego gospodarowania innymi zasobami. Istnieje bardzo bogata literatura dotycząca pielęgniarek i
tematu opłacalności. Poniżej przedstawione przykłady obrazują wkład pielęgniarek w zakresie świadczenia
efektywnej opieki przy zachowaniu racjonalnych kosztów.
Tajwan — Poprawa zdrowia psychicznego: Pielęgniarki na Tajwanie wdrożyły opiekę szpitalną w
warunkach domowych (hospital-based home care - HHC) dla pacjentów z chorobami psychicznymi w
efekcie czego uzyskano lepsze wyniki leczenia pacjentów w zakresie objawów psychotycznych,
funkcjonowania w społeczeństwie oraz zadowolenia z opieki; w stosunku do pacjentów, którzy byli
objęci tradycyjną poszpitalną opieką ambulatoryjną. Średni koszt leczenia pacjentów z pierwszej grupy
wyniósł US$ 1,420.6, zaś z grupy drugiej US$ 3,208.2, co jasno pokazuje, że pielęgniarki zapewniają
efektywną opiekę i przy zachowaniu racjonalnych kosztów (Tsai i wsp. 2005).
Hiszpania — poprawa funkcjonowania pacjentów: model opieki w warunkach domowych, w ramach
którego pielęgniarka prowadzi opiekę nad pacjentem usprawnił dostęp do opieki zdrowotnej oraz
pozytywnie wpłynął na poprawę funkcjonowania pacjentów, zmniejszył obciążenie opiekunów,
wpłynął na wzrost poziomu satysfakcji (Morales-Asencio i wsp. 2008).
Wielka Brytania — Zmniejszenie chorobowości sercowo-naczyniowej: W latach 2009-2010, 453
pielęgniarki specjalistki z Brytyjskiej Fundacji Serca (British Heart Foundation) odwiedziły łącznie
111,645 pacjentów, zatelefonowały do 171,449 pacjentów, przeprowadziły 658 szkoleń, a w efekcie
tych zainicjowanych przez pielęgniarki działań o 8,438 spadła liczba hospitalizacji. Pielęgniarki
odwiedzały pacjentów w ich domach oraz przychodniach, monitorowały ich stan zdrowia, odpowiednio
modyfikowały dawki leków, zapewniały wsparcie i służyły informacją. Pielęgniarki korzystały z
różnorodnych modeli opieki: ambulatoryjny, wizyty domowe oraz telemonitoring. Ewaluacja końcowa
programu wykazała, że dzięki działaniom pielęgniarek kardiologicznych średnio o 35% spadła liczba
hospitalizacji, co przyniosło średnie oszczędności na poziomie £1,826 na pacjenta, po odjęciu kosztów
związanych z pracą pielęgniarek. Odnotowano ponadto znaczną poprawę jakości życia oraz zdrowia
fizycznego pacjentów, a pielęgniarki kardiologiczne stały się filarem skoordynowanych,
interdyscyplinarnych działań na rzecz pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi (Pattenden i wsp.
2004).
USA — Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie: W rodzinach, które w trakcie trwania ciąży
lub po porodzie odwiedzane były w domu przez pielęgniarkę środowiskową odnotowano znaczny
spadek przemocy wobec dzieci, w których sprawcą była matka w odniesieniu do rodzin, u których nie
było wizyt patronażowych. Wśród kobiet, które zgłaszały 28 lub więcej przypadków przemocy
domowej, w odniesieniu do matek, które były odwiedzane przez pielęgniarki odnotowano znacznie
mniej przypadków przemocy wobec dzieci na przestrzeni 15 lat niż w przypadku matek, które tego typu
opieki pielęgniarskiej nie otrzymały (Eckenrode i wsp. 2000).
USA — Planowanie ciąży: W przypadku kobiet, u których z wizytami patronażowymi były pielęgniarki
środowiskowe odnotowano mniejszą liczbę kolejnych ciąż; mniejszą liczbę ciąż w krótkich odstępach
czasowych oraz krótszy okres korzystania z pomocy finansowej oraz bonów żywnościowych. Wizyty
domowe mają długotrwały wpływ na życie kobiet zamieszkałych w ośrodkach miejskich (Kitzman i wsp.
2000).
Japonia — Poprawa dobrostanu psychicznego: Badania wykazują, że w przypadku kobiet z depresją
post partum, które były odwiedzane w domu przez pielęgniarkę psychiatryczną cztery razy w tygodniu
odnotowano znaczną poprawę w zakresie objawów depresyjnych, w porównaniu z kobietami, które
takiej opieki były pozbawione. Analiza jakościowa korzyści wynikających z wizyt domowych wskazuje
na cztery rodzaje korzyści tj. “uspokojenie myśli”, “oczyszczenie umysłu”, “poprawa umiejętności
Strona | 36
radzenia sobie w sytuacjach trudnych” oraz “zanik poczucia wyobcowania”. Powyższe wyniki pokazują,
że wizyty domowe pielęgniarek psychiatrycznych przyczyniają się do poprawy dobrostanu
psychicznego oraz przemian społecznych u kobiet z depresją post partum (Tamaki 2008).
Skuteczność pielęgniarek w przypadku opieki nad pacjentami z HIV/AIDS
Opieka nad pacjentami z HIV/AIDS stanowi poważne obciążenie dla personelu pielęgniarskiego oraz na
całego systemu opieki zdrowotnej. Pielęgniarki są głównymi osobami odpowiedzialnymi za opiekę nad tego
typu pacjentami, zapobieganie infekcjom, zwalczanie dyskryminacji i stygmatyzacji ze względu na HIV i AIDS
oraz zapewnienia szerokiej dostępności leczenia antyretrowirusowego.
USA — obniżenie poziomu wiremii: Badanie mające na celu ocenę skuteczności opieki środowiskowej
prowadzonej przez Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki (APN) obejmującej promowanie
przestrzegania reżimu terapeutycznego HIV oraz leczenia psychiatrycznego wykazało, że u pacjentów
objętych opieką środowiskową Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki, którzy mieli zapewnioną
minimum jedną wizytę w tygodniu oraz jednoczesną opiekę medyczną i psychiatryczną przez okres
jednego roku zaobserwowano znaczny spadek poziomu wiremii oraz wzrost liczby komórek CD4 w
stosunku do grupy kontrolnej (Blank i wsp. 2011). Projekt ten wykazał skuteczność opieki
środowiskowej prowadzonej przez Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki (APN) nakierowanej na
poprawę wyników leczenia osób zakażonych wirusem HIV ze współistniejącymi chorobami
psychicznymi.
Chiny — poprawa przestrzegania zaleceń terapeutycznych: Badanie zmierzające do określenia
skuteczności pielęgniarskiej opieki domowej połączonej z pielęgniarską pomocą telefoniczną mającą na
celu zapewnienie przestrzegania zaleceń terapeutycznych, oraz jakości życia osób zażywających
heroinę i zakażonych HIV, wykazało, że grupa, która objęta była pielęgniarską opieką domową
połączoną z pielęgniarską pomocą telefoniczną przez okres ośmiu miesięcy częściej zgłaszała
przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami niż grupa kontrolna. Odnotowano ponadto istotny wpływ
podjętych działań na poziom depresji oraz poprawę jakości życia w wymiarze funkcjonowania
fizycznego, psychicznego i środowiskowego. Wizyty domowe i kontakt telefoniczny okazały się
skutecznym działaniem w ramach promowania przestrzegania zaleceń terapii antyretrowirusowej oraz
w poprawie jakości życia oraz objawów depresyjnych wśród uczestników badania (Wang i wsp. 2010).
RPA — poprawa wyników leczenia: Badanie dotyczące przesunięcia części dotychczasowych zadań
lekarskich i przekazania ich pielęgniarkom wykazało, że opieka nad osobami zakażonymi wirusem HIV
świadczona przez pielęgniarki może być równie skuteczna jak opieka lekarska, a przy tym przynosić
dodatkowe korzyści takie jak znaczącą poprawę wykrywalności gruźlicy, wzrost liczby leukocytów,
przyrost masy ciała oraz poprawę przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Ponadto nie odnotowano
negatywnego wpływu na wskaźnik przeżywalności, gdy za administrowanie leków
antyretrowirusowych odpowiedzialne były pielęgniarki. Wyniki badania pokazują, że jeśli zapewnione
zostanie dodatkowe szkolenie oraz wsparcie pielęgniarki będą mogły zapewnić osobom z HIV opiekę
medyczną równie bezpieczną i skuteczną jak opieka świadczona przez lekarzy (Fairall i wsp. 2012).
Wdrażanie nowych technologii w celu zwiększenia efektywności opieki
Pielęgniarki wdrażają nowe technologie w celu zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, poprawy
wyników leczenia oraz zmniejszenia kosztów tej opieki. Wyniki badań pokazują, że opieka świadczona z
zastosowaniem telemedycyny daje porównywalne efekty jak ta świadczona w sposób tradycyjny, jest jednak
znacznie tańsza.
Strona | 37
Kanada — skrócenia czasu pobytu: na podstawie kilku przykładów można stwierdzić, że zastosowanie
nowoczesnych technologii w pielęgniarskiej opiece domowej prowadzi do skrócenia czasu pobytu w
szpitalu, zmniejszenia liczby hospitalizacji oraz wizyt na oddziałach ratunkowych.
Badania wykazują spadek o 85% liczby hospitalizacji oraz o 55% liczby wizyt na oddziałach
ratunkowych wśród pacjentów uczestniczących w programie telemedycyny w prowincji Nowy
Brunszwik. Dzięki programowi telemedycyny nastąpił spadek liczby pielęgniarskich wizyt
domowych, co zwiększyło produktywność pielęgniarek (Canadian Home Care Association 2006).
Dzięki uruchomieniu 24-godzinnej infolinii medycznej obsługiwanej przez pielęgniarki na terenie
całej Kanady o prawie 32% spadła liczba wizyt nie wymagających pilnej interwencji medycznej na
oddziałach ratunkowych, co wpłynęło na spadek kosztów (Stacey i wsp. 2004).
W Ottawie zastosowanie telemedycyny do monitorowania pacjentów kardiologicznych w domu
przyniosło w ciągu jednego roku zmniejszenie o 45% liczbę liczby readmisji do szpitala pacjentów
z dusznicą (Woodend i wsp. 2008).
USA — dotarcie do społeczności wiejskich: pielęgniarki przeprowadzają wizyty kontrolne u niemowląt
z chorobami płuc z obszarów wiejskich za pośrednictwem telefonu. Grupami docelowymi programu są
rodziny zamieszkujące obszary wiejskie, dla których problemem jest dotarcie do odległego centrum
medycznego na kolejne wizyty kontrolne. Ocena programu, który uznawany jest za pierwszy program
kontynuacji leczenia u niemowląt z zastosowaniem telefonu, wykazuje, że wyniki leczenia są zbliżone
do tych osiąganych przy zastosowaniu tradycyjnego modelu opieki. Program skutecznie poprawia
dostęp do opieki bez negatywnego wpływu na jej jakość (AHRQ 2008).
Skuteczność działań pielęgniarskich w walce z uzależnieniami
Profilaktyka uzależnień stanowi ważny obszar interwencji pielęgniarskich, a badania potwierdzają znaczący
udział pielęgniarek w tym zakresie.
Tajlandia — ograniczanie zachowań niebezpiecznych: badania nad skutecznością terapii
ukierunkowanej na wzmocnienie motywacji do zmiany (Motivational Enhancement Therapy MET)
prowadzonej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich w Tajlandii wśród osób
pijących ryzykownie pokazują, że terapia ta prowadzona przez pielęgniarki POZ jest skutecznym
rodzajem interwencji wśród alkoholików płci męskiej (Noknoy i wsp. 2010).
Kanada — Rzucanie palenia oraz ograniczenie nadmiernego spożycia alkoholu: Kolejny przykład z
Kanady pokazuje jak dzięki wsparciu i działaniom edukacyjnym pielęgniarek może nastąpić do
ograniczenie palenia oraz spożycia alkoholu, skrócenie czasu pobytu w szpitalu, zmniejszenie liczby
hospitalizacji na rzecz wzrostu wizyt ambulatoryjnych, co w efekcie przynosi spadek kosztów oraz
poprawę wyników leczenia (Murphy 2005).
Efektywność pracy pielęgniarek a sytuacja kadrowa i poziom wykształcenia pielęgniarek
Środowisko pracy stawia przed pielęgniarkami szereg wyzwań. Wśród nich wymienić należy umiejętności
oraz stopień obciążenia pracą – im niższy poziom zatrudnienia pielęgniarek, tym wyższe obciążenie pracą
oraz gorsze wyniki leczenia pacjentów. Inne czynniki to korelacja poziomu wykształcenia zawodowego
pielęgniarek i efektów leczenia pacjentów.
USA — Spadek śmiertelności, zmniejszenie poziomu odczuwalności bólu: Kilka badań wykazuje na
związek pomiędzy większą liczbą pielęgniarek o zróżnicowanych kwalifikacjach a spadkiem
śmiertelności wśród pacjentów, spadkiem ryzyka zakażenia dróg oddechowych, moczowych oraz
Strona | 38
zakażenia ran, spadkiem ryzyka urazów, wystąpienia odleżyn oraz błędów w podawaniu leków (Irvine
& Evans 1995; Shields & Ward 2001).
Europa — lepsze wykorzystanie zasobów: Badania przeprowadzone przez Aiken i wsp. (2014) w
dziewięciu krajach europejskich mające na celu zbadanie czy istnieje korelacja między poziomem
obciążenia pracą oraz poziomem wykształcenia pielęgniarek a śmiertelnością szpitalną po typowych
zabiegach chirurgicznych wykazały, że:
wzrost obciążenia pracą pielęgniarki o jednego pacjenta powoduje wzrost o 7 % ryzyka
śmiertelności szpitalnej w ciągu 30 dni od przyjęcia do szpitala
wzrost poziomu wykształcenia pielęgniarek (stopień licencjata) o 10% wiązał się z 7procentowym spadkiem ryzyka śmiertelności szpitalnej w ciągu 30 dni od przyjęcia do szpitala
Powyższe badania wykazały, że w szpitalach, w których 60% pielęgniarek ma tytuł licencjata oraz
średnio 6 pacjentów pod swoją opieką ryzyko śmiertelności szpitalnej jest o prawie 30% niższe niż w
placówkach, w których 30% pielęgniarek ma tytuł licencjata oraz średnio 8 pacjentów pod swoją
opieką (w badaniach uczestniczyła Polska - Instytut Pielęgniarstwa CM UJ).
Opłacalność działań pielęgniarskich w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
Na podstawie poniżej przedstawionych przykładów z krajów, w których funkcjonuje opieka zdrowotna nad
uczniami w szkołach, można stwierdzić, że pielęgniarki zapewniają opłacalną kosztowo opiekę dla uczniów w
szkołach.
USA — idea zjednoczonej opieki medycznej: Badanie mające ocenić jakość oraz efektywność
ekonomiczną opieki medycznej świadczonej na zasadach telemedycyny prowadzonej w szkołach
podstawowych na obszarach miejskich i wiejskich w oparciu o tradycyjną kablową infrastrukturą
telefoniczną. Opracowany został model opieki telemedycznej, który bazuje na pielęgniarce
zatrudnionej na pełny etat, konsultancie w zakresie psychiatrii zatrudnionym na pół etatu, powiązany
jest z praktyką pediatryczną oraz psychiatrą dziecięcym za pośrednictwem tradycyjnego łącza
telefonicznego jak również z elektronicznym stetoskopem, endoskopem i otoskopem
laryngologicznym. Wyniki badania wykazały, że każda pomoc udzielona w ten sposób przyniosła
średnie oszczędności - dla rodziny w wysokości 3.4 godziny czasu pracy (US$ 43), dla oddziału
ratunkowego w wysokości US$ 177 oraz dla lekarza w wysokości US$ 54. Zastosowanie technologii
telemedycznej okazało się skuteczne w przypadku doraźnej pomocy pediatrycznej w stanach nagłych
świadczonej dla uczniów tych szkół. Pediatrzy, pielęgniarki, rodzice i dzieci zgodnie stwierdzili, że
podstawowa opieka zdrowotna świadczona w szkołach podstawowych z zastosowaniem telemedycyny
stanowi możliwą do przyjęcia alternatywę dla tradycyjnej metody świadczenia opieki zdrowotnej.
Telemedycyna oparta na tradycyjnej kablowej infrastrukturze telefonicznej jest racjonalną pod
względem kosztów alternatywą mającą na celu poprawę dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i
podstawowej opieki psychiatrycznej na obszarach o niedostatecznym dostępie do tego typu opieki
(Young & Ireson 2003).
USA —uzasadnione ekonomicznie: Na przestrzeni ostatnich lat w wielu okręgach szkolnych podjęto
decyzję o ograniczeniu zakresu świadczeń pielęgniarek szkolnych. Jednakże z przeprowadzonej analizy
kosztów i korzyści szkolnych programów profilaktyki zdrowotnej wynika, że w ciągu roku szkolnego
szkolne programy profilaktyki zdrowotnej, których koszt wynosi US$ 79 mln, generują oszczędności w
zakresie opieki medycznej w wysokości US$ 20 mln; oszczędności związane ze spadkiem wydajności
pracy rodziców w wysokości US$ 28.1 mln; oraz oszczędności związane ze spadkiem wydajności pracy
nauczycieli w wysokości US$129.1 mln. W efekcie, program generuje dla społeczeństwa zysk netto w
wysokości US$ 98.2 mln. Każdy dolar zainwestowany w ten program może wygenerować zysk dla
społeczeństwa w wysokości US$ 2.20. 89 procent testów symulacyjnych dało zysk netto (Wang i wsp.
Strona | 39
2014). Przedstawione wyniki badań pokazują, że opieka pielęgniarska w szkołach stanowi opłacalną
inwestycję środków publicznych, zasługuje zatem na szczególną uwagę polityków i decydentów przy
podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji środków budżetowych na finansowanie pielęgniarek
szkolnych.
Jakość i opłacalność kosztowa pracy pielęgniarek oraz lekarzy POZ
W większości krajów pielęgniarki stanowią główną grupę personelu, zapewniającą podstawową opiekę
zdrowotną (POZ). Do ich zadań w ramach POZ należy promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, profilaktyka
chorób, koordynacja opieki oraz wystawianie recept. Badania nad skutecznością działań pielęgniarskich w
ramach POZ pokazują, że efektywność opieki pielęgniarskiej jest wyższa lub porównywalna z efektywnością
opieki lekarskiej. Poniżej przedstawione zostały przykłady.
Globalnie — rozszerzenia zakresu kompetencji zawodowych: Został przeprowadzony przegląd
systematyczny o zasięgu międzynarodowym w celu określenia odpowiedzi na następujące pytanie
badawcze: Jaki jest wpływ pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek
środowiskowych na pacjentów i ich stan zdrowia w porównaniu z tradycyjnym modelem opieki
prowadzonej przez lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ? Z raportu wynika, że
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mogą zapewnić skuteczną opiekę oraz osiągnąć
pozytywne wyniki leczenia pacjentów porównywalne z wynikami osiąganymi przez lekarzy POZ.
Pielęgniarki osiągają dobre efekty w zarządzaniu opieką medyczną oraz przestrzeganiu przez
pacjentów zaleceń lekarskich. Pielęgniarki potrafią skutecznie radzić sobie z szerokim wachlarzem
zadań np. zarządzaniem chorobami chronicznymi, profilaktyką zachorowań oraz promocją zdrowia
(Keleher i wsp. 2009).
Kanada, Wielka Brytania i USA — inwestowanie w zaawansowane role pielęgniarek: Podobnie,
przeprowadzono przegląd systematyczny obejmujący porównanie pielęgniarek dyplomowanych (NPs)
oraz lekarzy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i USA, w ramach
którego dowody naukowe niskiej i średniej jakości wykazują (low to moderate quality evidence), że
wyniki leczenia pacjenta są porównywalne w przypadku pielęgniarek dyplomowanych i lekarzy,
natomiast zadowolenie pacjenta oraz jakość świadczonej opieki są wyższe w przypadku pielęgniarki.
Średniej jakości dowody naukowe wskazują, że w przypadku pielęgniarki dyplomowanej konsultacje
trwają dłużej, a wywiad jest bardziej szczegółowy niż w przypadku lekarza. Nie odnotowano znaczącej
różnicy w zakresie liczby wystawianych recept, powtórnych konsultacji oraz liczby wystawionych
skierowań (Horrocks i wsp. 2002).
Anglia i Walia — poprawa zadowolenia pacjentów: Porównanie efektywności opieki oraz jej
efektywności kosztowej w przypadku lekarzy internistów oraz pielęgniarek w ramach POZ pokazuje, że
wyniki są zbliżone w przypadku obu grup zawodowych, natomiast wyższe zadowolenie pacjentów
odnotowuje się w przypadku pacjentów pozostających pod opieką pielęgniarki. Opieka pielęgniarska
jest nieznacznie bardziej efektywna kosztowo od opieki lekarza internisty (Venning i wsp. 2000).
USA — lepszy stosunek jakości do kosztów: W roku 2009 średni krajowy koszt wizyty pielęgniarskiej w
USA był o 20% niższy od wizyty lekarskiej (Eibner i wsp. 2009). Przeprowadzona została metaanaliza
mająca na celu przegląd wyników badań dotyczących porównania wpływu jaki ma pielęgniarka
dyplomowana oraz internista na jakość opieki zdrowotnej, jej bezpieczeństwo i skuteczność. Analiza
obejmowała artykuły opublikowane w latach 1990–2009. Przegląd systematyczny wykazał, że efekty
opieki pielęgniarskiej w porównaniu z opieką lekarską (lub opieką prowadzoną przez zespoły, w
których składzie nie było pielęgniarki) były porównywalne bądź lepsze w przypadku wszystkich 11
zagregowanych wyników. Dowody naukowe wysokiej jakości wykazały na wyższe stężenie lipidów w
Strona | 40
surowicy u pacjentów znajdujących się pod opieką pielęgniarki dyplomowanej w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej. Dowody naukowe wysokiej jakości wykazały ponadto, że poziom zadowolenia
pacjentów z opieki, stan zdrowia, funkcjonowanie organizmu, liczba wizyt w oddziałach ratunkowych
oraz hospitalizacji, poziom glukozy we krwi, ciśnienie krwi oraz śmiertelność były zbliżone dla
pielęgniarki i lekarza (Stanik-Hutt i wsp. 2013).
W zwięzłym streszczeniu literatury poświęconej zagadnieniom pielęgniarstwa Bauer (2010) stwierdził, że
wszystkie badania naukowe opublikowane w czasopismach poddanych recenzji naukowej w pełni
potwierdzają konkluzje the Office of Technology Assessment's 1981 (LeRoy & Solowitz 1981), że pielęgniarki
mogą zastąpić lekarzy w znacznej części świadczonych przez nich usług medycznych – poczynając od 25% w
przypadku niektórych specjalności aż do 90% w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej – zapewniając
przy tym porównywalne wyniki. W żadnym z przeprowadzonych badań nie stwierdzono, żeby jakość opieki
świadczonej przez pielęgniarki była niższa od tej świadczonej przez lekarza w przypadku pokrywających się
zakresów kompetencji. Niezależnie od tego z jakim rodzajem warunków mamy do czynienia udowodnione
zostało, że w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki świadczą opiekę charakteryzującą się
wysoką jakością, a jednocześnie efektywną pod względem kosztów.
Te różnorodne przykłady pokazują, że zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w obrębie społeczności czy też
w warunkach domowych pielęgniarki świadczą efektywną opiekę optymalizując przy tym koszty.
Pielęgniarkom brakuje jednak wsparcia we wdrażaniu opartej na dowodach naukowych opieki, ponadto
wykorzystanie dostępnych badań przy wdrażaniu rozwiązań mających na celu poprawę jakości lub
rentowności odbywa się często ze znacznym opóźnieniem. Pielęgniarki są bardzo dobrze przygotowane do
pełnienia funkcji głównego ogniwa podstawowej opieki zdrowotnej oraz łącznika i punktu wejścia do
kolejnych poziomów (szczebli) opieki zdrowotnej. Aby osiągnąć ten cel konieczna jest pełna mobilizacja
potencjału personelu pielęgniarskiego do tworzenia zdrowego społeczeństwa w zdrowym świecie.
Strona | 41
Rozdział 5
Kierunki działań na przyszłość,
rola pielęgniarek i krajowych
stowarzyszeń pielęgniarek
Plan działania
Pielęgniarki oraz Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie mają istotny wpływ na stabilność finansowania opieki
zdrowotnej, poziom kosztów oraz skuteczność świadczonej opieki. Każdego dnia pielęgniarki stają przed
nowymi wyzwaniami związanymi z pozyskiwaniem środków niezbędnych do zapewnienia z jednej strony
opieki pacjentom, z drugiej zaś ochrony osobistej. Pomimo różnorodnych problemów pielęgniarki są w stanie
nabyć umiejętności i odnaleźć w sobie siłę niezbędne do wpływania na oraz tworzenia polityki zdrowotnej.
Pielęgniarki często działają w sytuacjach zagrożenia życia, mają więc odpowiednią wiedzę i doświadczenie
niezbędne do wpływania na poprawę opieki zdrowotnej poprzez wspieranie procesów tworzenia skutecznej
polityki zdrowotnej. Często jednak w swoich działaniach napotykają na problemy w dotarciu ze swoim
przekazem do decydentów. W wielu krajach nie odgrywają aktywnej roli w procesach tworzenia polityki lub
nie dano im takiej możliwości (ICN 2005a).
Brak zaangażowania politycznego pielęgniarek stanowi jedną z głównych barier w procesie poprawy
skuteczności opieki pielęgniarskiej, funkcjonowania zespołów medycznych oraz jakości opieki. Niektóre
badania wykazują, że pielęgniarki tracą czas i energię na zajmowanie się problemami związanymi z dostawą
materiałów i sprzętu niezbędnych do właściwej opieki nad pacjentem, podczas gdy sprawy te mogłyby być
skuteczniej rozwiązane poprzez odpowiednie wsparcie administracyjne oraz udział pielęgniarek w tworzeniu
polityki i w procesach decyzyjnych (Tucker 2002).
Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek “Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian – efektywna
opieka i racjonalne koszty” stanowi wezwanie skierowane do pielęgniarek i Krajowych Towarzystw
Pielęgniarskich do podjęcia działań - indywidualnie i zbiorowo – mających na celu rozwiązanie problemu
finansowania opieki zdrowotnej, jak również poprawę jakości opieki i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów
w sposób jak najbardziej efektywny ekonomicznie. Co mogą zrobić pielęgniarki dla zapewnienia bardziej
skutecznego i stabilnego systemu finansowania opieki zdrowotnej?
Współpracując z decydentami oraz innymi pielęgniarkami pamiętaj, żeby:
Korzystać z własnego doświadczenia. Pielęgniarki dysponują bogatym doświadczeniem, które można
wykorzystać w kształtowaniu efektywnych mechanizmów finansowania służby zdrowia. Jednak, żeby
skutecznie prowadzić działania z zakresu rzecznictwa interesów, posiadane doświadczenie trzeba
przełożyć na język liczb i faktów.
Strona | 42
Korzystać z doświadczenia innych. Pielęgniarki borykają się z tymi samymi problemami.
Wykorzystajmy nasze własne doświadczenie oraz zbierzmy informację jakie rozwiązania się
sprawdziły w innych miejscach, a nie wymyślajmy prochu na nowo. Zastosujmy sprawdzone
rozwiązania w sposób przemyślany i sprawny korzystając z własnego doświadczenia.
Poznać terminologię stosowaną przez ekonomistów oraz argumenty jakich używają, gdy chcą
przekonać decydentów do zwiększenia nakładów finansowych. Konieczne jest zrozumienie tematyki
związanej z efektywnością kosztową, stosunkiem kosztów do zysków, efektywnością opieki oraz
oceną skuteczności opieki, tak aby móc się skutecznie komunikować z decydentami.
Kierować własne argumenty do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Zdrowia, jak również do
sektora prywatnego.
Być na bieżąco jeśli chodzi o zmiany. Niezwykle ważne jest, żeby wiedzieć co się dzieje w systemie
finansowania służby zdrowia, jak wygląda sytuacja dostępności do świadczeń, co niepokoi obywateli
oraz z jakimi problemami boryka się kraj. Pielęgniarki muszą znać bieżącą sytuację w kraju,
uczestniczyć w dialogu społecznym, czytać prasę, śledzić media.
Na bieżąco przedstawiać swoje pomysły podejmując dialog z innymi osobami i prezentując swoje
argumenty w postaci faktów i liczb. W przypadku zagadnień kluczowych takich jak konieczność
zwiększania nakładów na opiekę zdrowotną, stosowanie środków ochronnych czy poziom
zatrudnienia pielęgniarek, argumenty emocjonalne zazwyczaj nie są brane pod uwagę.
Pisać i publikować samodzielnie lub we współpracy. Odpowiednie artykuły publikowane w
czasopismach, gazetach i magazynach mogą pomóc w kształtowaniu opinii. Należy na bieżąco śledzić
aktualne zagadnienia – możliwe jest, że wiedza i doświadczenie pielęgniarek okaże się przydatna.
Należy współpracować z naukowcami zajmującymi się tematyką pielęgniarstwa, aby mieć dostęp do
nowych rozwiązań, wyników badań; uczestniczyć w dyskusjach.
Mobilizować opinię publiczną do uczestnictwa w inicjatywach oddolnych, wykorzystywać lokalne
radio, aby dotrzeć do obywateli. Prezentować sprawy, z którymi inni mogą się identyfikować.
Przyłączać się do grup specjalnych zainteresowań takich jak grupy pacjentów czy grupy
konsumenckie, zgodnych z własnymi zainteresowaniami i w grupach tych prezentować własne
stanowisko. Nasze działania mogą być bardziej skuteczne jeśli działać będziemy w większych grupach
– wiarygodnych i o ugruntowanej pozycji.
Znać kluczowych graczy, polityków i urzędników na szczeblu lokalnym, regionalnym i
ogólnokrajowym. Składać im regularne wizyty, pamiętając o tym, żeby do tych wizyt być dobrze
przygotowanym. Opracować agendę, zastanowić się jakie tematy będą omawiane oraz jaką przyjąć
strategię w przypadku pojawienia się trudnych pytań. W trakcie spotkań należy być przekonującym, a
jednocześnie zwięzłym i rzeczowym. Aby być traktowanym jako wiarygodny partner rozmów, należy
korzystać wyłącznie z wiarygodnych danych i sprawdzonych informacji. Trzeba utrzymywać regularny
kontakt z kluczowymi interesariuszami i decydentami. Nasz kontakt nie może się ograniczać do
spotkań wyłącznie, gdy chcemy coś konkretnego załatwić.
Nawiązać kontakt i podjąć współpracę z wybitnymi przedstawicielami i liderami środowiska
pielęgniarskiego, którzy mogą wesprzeć podejmowane przez nas działania. Przykładem mogą być
pielęgniarki zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Zdrowia.
Strona | 43
Utrzymywać kontakt z pielęgniarkami zajmującymi kluczowe stanowiska. Chodzi o osoby działające
w polityce lub zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Zdrowia lub innych organizacjach
zajmujących się problematyką opieki zdrowotnej. Mogą to także być pielęgniarki, które zostały
członkami władz różnego szczebla bądź członkami parlamentu. Pielęgniarki zasiadają we władzach
organizacji pożytku publicznego, działają w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach
działających na zasadzie wolontariatu. Takie grupy mogą być pomocne w realizacji zamierzonych
celów polityki zdrowotnej.
Prezentować swoje stanowisko w formie ustnej bądź pisemnej, zasiadać i uczestniczyć w działaniach
organów decyzyjnych, organizacji zajmujących się lobbingiem, spotykać się z wpływowymi osobami.
Utrzymywać dobre kontakty z przedstawicielami mediów.
Przygotowanie i wdrażanie odpowiedniej strategii finansowania opieki zdrowotnej wymaga stałego lobbingu i
rzecznictwa, a nie jedynie doraźnych działań. Chodzi o to, aby doprowadzić do sytuacji skutkującej
korzyściami dla wszystkich uczestników i żeby podjęte działania zaowocowały pozytywnymi zmianami dla
całego systemu, pacjentów i pielęgniarek. Tworzenie skutecznej polityki społecznej i zdrowotnej wymaga od
pielęgniarek współpracy z szerokim kręgiem zainteresowanych stron obejmujących organizacje zrzeszające
pacjentów, zrzeszenia przedstawicieli innych zawodów medycznych, inne organizacje takie jak organizacje
zajmujące się ochroną praw człowieka, ochroną praw kobiet itp.
Rola Krajowych Towarzystw Pielęgniarskich
Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie reprezentujące interesy pielęgniarek oraz będące ich głosem w kraju i na
arenie międzynarodowej mają ogromne możliwości prezentowania niezmiernie ważnej roli jaką odgrywają
pielęgniarki w tworzeniu i rozwoju polityki zdrowotnej, w skutecznym i sprawnym przekształcaniu systemu
ochrony zdrowia. Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie są sumieniem, moralnym kompasem dla zawodu,
którego interesy reprezentują. Pielęgniarki oraz społeczeństwo oczekują od Towarzystw wskazania kierunku
działań i przewodnictwa w zakresie kluczowych kwestii dotyczących opieki zdrowotnej oraz związanych z tym
regulacji. Kwestie te i regulacje obejmują dostęp do opieki zdrowotnej, jakość tej opieki, bezpieczeństwo
pacjenta oraz bezpieczne środowisko pracy. Finansowanie opieki zdrowotnej stanowi podstawę tych
wszystkich spraw.
Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie dysponują szerokim zakresem kompetencji oraz zasobami, które
wykorzystują dla dobra całego społeczeństwa oraz pielęgniarek. Zbiorowa mądrość oraz wiedza jaka została
zgromadzona w ramach oraz przez Towarzystwa to bogactwo, które powinno zostać w pełni wykorzystane.
Pielęgniarki, osoby zajmujące stanowiska kierownicze, nauczyciele akademiccy oraz naukowcy powinni
współpracować z Towarzystwami Pielęgniarskimi w trosce o zdrowe społeczeństwo. Aby ten cel osiągnąć
Towarzystwa powinny w swoich działaniach uwzględnić mechanizmy finansowania opieki zdrowotnej. Jakie
działania powinny podjąć Towarzystwa Pielęgniarskie w celu wsparcia skutecznej polityki zdrowotnej oraz
wsparcia pielęgniarek w ich dążeniu do zapewnienia efektywnej opieki i racjonalnych kosztów? Poniżej
przedstawiono kilka propozycji:
Działanie 1: Określenie wizji. Niezwykle ważne jest, aby tworząc wizję przyszłości znać i rozumieć
teraźniejszość, ponieważ decyzje i wybory dotyczące efektywności kosztowej oraz skuteczności opieki jakich
Strona | 44
dokonują Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie oddziałują na skuteczność systemów zdrowotnych. Aby
osiągnąć ten cel Towarzystwa Pielęgniarskie muszą angażować w swoje działania pielęgniarską kadrę
kierowniczą, klinicystów, naukowców, wykładowców oraz innych uczestników np. decydentów,
przedstawicieli innych organizacji związanych z opieką zdrowotną. Wizja ta powinna być swoistą mapą
drogową wytyczająca kierunki działań Krajowych Towarzystw Pielęgniarskich na rzecz polityki zdrowotnej.
Działanie 2: Przeprowadzanie analizy sytuacji. Analiza sytuacji powinna obejmować elementy składowe
systemu opieki zdrowotnej tj. finansowanie, dostęp do świadczeń, poziom zatrudnienia pielęgniarek oraz
wyzwania przed nimi stojące, środowisko pracy, dostęp do materiałów, sprzętu oraz środków ochrony
osobistej. Analizy takiej nie trzeba robić od podstaw, gdyż szereg podstawowych informacji dostępnych jest
w sprawozdaniach rocznych Ministerstwa Zdrowia oraz innych ośrodków opieki zdrowotnej. Odpowiednie
dane to podstawa przy opracowywaniu strategii na rzecz rozwoju oraz wdrażaniu zmian. Zebrane dane i
wyniki przeprowadzonej analizy sytuacji powinny być udostępniane członkom Krajowego Towarzystwa
Pielęgniarskiego.
Działanie 3: Należy posługiwać się terminologią stosowaną przez ekonomistów oraz używać argumentów,
które przemówią do decydentów w zakresie zmian prawnych, potrzeby zwiększenia nakładów lub
konieczności zwiększenia poziomu zatrudnienia. Aby skutecznie porozumiewać się z decydentami niezbędna
jest znajomość tematyki związanej z racjonalnością kosztów, skutecznością opieki, porównaniem kosztów i
korzyści, oceną skuteczności opieki.
Działanie 4: Należy na bieżąco śledzić aktualne i nowo pojawiające się priorytety polityki rządu (np. kwestie
powszechnej opieki zdrowotnej, cele Rozwoju Po Roku 2015) i formułować swoje argumenty w odniesieniu
do tych priorytetów.
Działanie 5: Sprawić, aby Towarzystwo Pielęgniarskie traktowane było jako źródło fachowej wiedzy w
zakresie opieki zdrowotnej. Przygotowywać stanowiska Towarzystwa poparte rzetelnymi danymi
zaczerpniętymi z odpowiednich publikacji, badań naukowych oraz szanowanych źródeł informacji.
Wykorzystywać stanowiska ICN publikowane na stronie internetowej (www.icn.ch/publications/positionstatements/ ) dostosowując je do lokalnych uwarunkowań.
Działanie 6: Lobbować w rządzie oraz instytucjach rządowych tak, aby głos środowiska pielęgniarskiego był
słyszany oraz, żeby zapewnić udział Krajowych Towarzystw Pielęgniarskich w działaniach obejmujących m.in.
finansowanie opieki zdrowotnej, a co za tym idzie kwestie dostępu do opieki, jakości opieki, bezpieczeństwa
pacjentów oraz środowiska pracy. Określać najlepsze strategie dotyczące zaangażowania Towarzystwa w
różnego rodzaju procesy kształtowania polityki. Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie mogą np. dążyć do
faktycznego uczestnictwa w radach ds. polityki, przedstawiać swoje wnioski, podawać do wiadomości
publicznej swoje stanowisko w omawianych sprawach, lobbować u kluczowych postaci. Regularnie
informować decydentów na temat kluczowych zagadnień związanych regulacjami w opiece zdrowotnej oraz
ich wpływu na pacjentów, pielęgniarki oraz skuteczność leczenia. Należy pamiętać, żeby w trakcie
prezentowania swojego stanowiska posługiwać się faktami i wiarygodnymi danymi.
Działanie 7: Być na bieżąco ze sprawami związanymi z opieką zdrowotną oraz sprawami publicznymi,
zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Śledzić jakie nowe regulacje prawne proponuje rząd. Szukać
informacji na temat procesów rozwoju polityki, sposobów jej realizacji i zastanawiać się w jaki sposób
Towarzystwo Pielęgniarskie mogłoby te procesy wspierać. Pamiętać, żeby ze wszystkich ustaleń i zobowiązań
Strona | 45
przyjętych w trakcie spotkań lub w trakcie wymiany korespondencji wywiązywać się terminowo. Upewnić się,
że wszelkie prezentowane w imieniu Towarzystwa poglądy, uwagi, oświadczenia sformułowane są w sposób
profesjonalny oraz przejrzysty.
Działanie 8: Nawiązać współpracę strategiczną z innymi organizacjami mającymi wizje, stanowisko i obawy
zbliżone do tych prezentowanych przez Krajowe Towarzystwo Pielęgniarskie. Określenie zasad współpracy to
skuteczna metoda zwiększenia wpływów i znaczenia podejmowanych działań z zachowaniem podstawowych
wartości wyznawanych przez Towarzystwo oraz środowisko pielęgniarskie. Przykładem może być współpraca
pomiędzy różnymi organizacjami działającymi w ramach i na rzecz opieki zdrowotnej np. członkostwo ICN w
World Health Professions Alliance (WHPA), (www.icn.ch/projects/world-health-professions-alliance/ ).
Działanie 9: Wypracowywać jednolite stanowisko z innymi organizacjami. Zgodne stanowisko
przedstawicieli zawodu pielęgniarskiego jest niezbędne dla zapewnienia, że przekaz płynący od pielęgniarek
jest jednolity i spójny. Organizacje pielęgniarskie muszą wzajemnie wspierać swoje działania oraz
współpracować w kluczowych sprawach nie tracąc przy tym własnej tożsamości. Należy sformułować
kluczowe przesłania jakie będą kierowane do decydentów. Jeśli do decydentów docierać będą sprzeczne
przekazy od różnych organizacji pielęgniarskich działających w danym kraju, to jest mało prawdopodobne,
aby te głosy zostały wysłuchane.
Działanie 10: Szkolić członków Krajowych Towarzystw Pielęgniarskich w kwestiach polityki obejmującej
finansowanie opieki zdrowotnej, koszty opieki zdrowotnej oraz dostępność do świadczeń. Mobilizować
członków do aktywnego wspierania stanowiska Towarzystwa, do pokazywania siły i jedności. Informować
członków na bieżąco i przekazywać regularne informacje, aby uniknąć plotek i błędnych informacji. Krajowe
Towarzystwo Pielęgniarskie powinno wyznaczyć na stanowisko rzecznika osobę dynamiczną, elokwentną,
dobrze poinformowaną oraz zaangażowaną w prezentowanie polityki Towarzystwa. Osoba taka powinna być
postrzegana jako konstruktywna, posiadająca dużą wiedzę oraz gotowa do aktywnego udziału w dyskusjach.
Rzecznik musi także korzystać ze wskazówek i uwzględniać uwagi kierownictwa Towarzystwa oraz
przekazywać najważniejsze tematy omawiane w tracie procesu kształtowania polityki.
Działanie 11: Przygotowywać młodą kadrę pielęgniarską do pełnienia roli liderów w działaniach mających
na celu wpływanie na politykę zdrowotną. Zapewnić młodym pielęgniarkom mentoring np. zabierając je na
fora ds. polityki, aby mogły się zapoznać z procesem kształtowania polityki oraz poznać czołowe osoby
uczestniczące w tworzeniu tej polityki. Zapewnić wsparcie, doradztwo, aby mogły zdobywać doświadczenie
oraz rozwijać swoje zdolności. Wspierać je, gdy zdecydują się przyjąć na siebie dodatkowe obowiązki i zaczną
aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz kształtowania polityki związanej z finansowaniem opieki
zdrowotnej, wartościami w pielęgniarstwie, dostępem do opieki zdrowotnej czy jakością opieki.
W każdym przypadku konieczne jest budowanie i utrzymywanie konstruktywnych relacji z wpływowymi
osobami np. kluczowymi postaciami odpowiedzialnymi za konkretne aspekty polityki lub głównymi graczami
sceny politycznej. Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie muszą być postrzegane jako organizacje rzetelne oraz
proponujące rozwiązania. Faktyczne uczestnictwo Towarzystw Pielęgniarskich w kształtowaniu polityki
będzie możliwe tylko wówczas, gdy będą one prowadzić konstruktywną dyskusję, a ich pisemne wnioski lub
uwagi będą przemyślane. Równie ważne jest, aby wszelkiego rodzaju kontakty i spotkania odbywały się
regularnie, a nie wyłącznie wówczas, gdy Towarzystwo ma jakąś sprawę do załatwienia.
Strona | 46
Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie muszą zmobilizować swoich członków oraz wykorzystać swoją fachową
wiedzę, aby ich udział w kształtowaniu dobrej polityki był jak największy. W tym celu niezbędna jest dogłębna
wiedza dotycząca procesu kształtowania polityki zdrowotnej oraz znajomość zasad finansowania opieki
zdrowotnej.
Program badań naukowych
Badania naukowe postrzegane są często jako działania “wieży z kości słoniowej” – czyli w odosobnieniu
intelektualnym, z dala od hałasu świata zewnętrznego, w oderwaniu od codziennej pracy pielęgniarskiej.
Należy jednak podkreślić, że badania naukowe stanowią nieodłączny element pracy pielęgniarskiej, a każda
pielęgniarka i każde krajowe Towarzystwo Pielęgniarskie odgrywa ważną rolę w badaniach naukowych z
zakresu pielęgniarstwa. Aby pielęgniarki w pełni wpływały na politykę w zakresie opieki zdrowotnej
konieczne jest tworzenie nowej wiedzy dzięki prowadzeniu badań naukowych oraz pozyskiwanie istniejącej
wiedzy z dostępnej literatury. Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie mają możliwość mobilizowania zasobów
finansowych oraz ludzkich wśród swoich członków do pozyskiwania nowych informacji dzięki badaniom
naukowym oraz rozpowszechniania wyników przeprowadzonych badań. Kształtowanie skutecznej polityki
zdrowotnej musi być oparte na solidnych danych naukowych.
Jednym z wyzwań, przed jakimi stoi pielęgniarstwo jest udział w procesie kształtowania polityki. Badania
naukowe mogą pomóc w pozyskaniu wiedzy na temat zaangażowania pielęgniarek w projektowanie polityki
zdrowotnej. Znalezienie odpowiedzi na pytania - jakie czynniki wpływają na ograniczanie, a jakie na
zwiększanie udziału pielęgniarek w procesach kształtowania polityki zdrowotnej? Jaki charakter mają te
czynniki – wewnętrzny czy zewnętrzny? - jest niezwykle istotne. Wiedza taka jest niezbędna do tworzenia
strategii mających na celu likwidację barier oraz zwiększania udziału pielęgniarek w procesach kształtowania
polityki zdrowotnej.
W związku z tym, że zasoby finansowe i ludzkie są ograniczone, badania naukowe powinny prowadzić do
znalezienia lepszych i bardziej skutecznych metod promowania zdrowia oraz zapobiegania chorobom,
lepszych metod leczenia i opieki zdrowotnej. Istnieje obszerna literatura dotycząca efektywności kosztowej
oraz skuteczności opieki w przypadku interwencji pielęgniarskich. Informacje te powinny być powszechnie
dostępne dla pielęgniarskiej kadry kierowniczej oraz decydentów. Jednakże konieczne jest również lepsze
zrozumienie kwestii optymalizacji personelu pielęgniarskiego dzięki wdrażaniu takich innowacyjnych
rozwiązań jak przekazywanie obowiązków oraz podział obowiązków. Niezbędne są dalsze badania dotyczące
kombinacji umiejętności oraz wyników leczenia. Na pielęgniarkach i Krajowych Towarzystwach
Pielęgniarskich spoczywa obowiązek wspierania tych działań.
Optymalna alokacja personelu pozostaje celem priorytetowym dla pielęgniarek i szeroko rozumianej służby
zdrowia. Pielęgniarki stanowią największą grupę wśród pracowników opieki zdrowotnej, odgrywają też
kluczową rolę w zapewnieniu opieki zdrowotnej oraz jej poprawie. W celu ochrony tych istotnych funkcji
(Aiken i wsp. 2014) konieczne jest wypracowanie solidnych metod kalkulacji kosztów. Międzynarodowa
Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa,
która zapewnia poprawę spójności i jakości pozyskiwania danych. Aby jednak te dane miały większą wagę
konieczne jest stworzenie dodatkowych narzędzi. Przykładem może być belgijski Zbiór Danych dla
Pielęgniarstwa (B-NMDS), który stosowany jest do alokowania środków budżetowych zgodnie z potrzebami
Strona | 47
wynikającymi ze zróżnicowanej intensywności opieki pielęgniarskiej w szpitalach na terenie Belgii (Sermeus i
wsp. 2009). Wyniki badań mających na celu powiązanie ICNP i B-NMDS są obiecujące (Hardiker i wsp. 2014).
Poziom wykształcenia pielęgniarek a jakość oraz skuteczność opieki stanowi kolejny, niezwykle fascynujący
obszar badań. Pielęgniarki oraz Krajowe Towarzystwa Pielęgniarskie mogą zająć się tym tematem w celu
wypracowania nowej wiedzy, która później zostałaby wykorzystana przy opracowywaniu polityki kształcenia.
Jaki poziom wykształcenia zapewnia największe szanse świadczenia racjonalnej opieki w podstawowej opiece
zdrowotnej, na oddziałach intensywnej terapii, w szpitalnych oddziałach ratunkowych itp.? Niektóre Krajowe
Towarzystwa Pielęgniarskie dysponują odpowiednim potencjałem do przeprowadzenia bądź zlecenia tego
typu badań, dla innych będzie to spore wyzwanie. Istnieje jednak szereg badań, których wyniki należy
rozpowszechnić. Rozpowszechnianie badań naukowych stanowić może dobry punkt wyjścia dla wielu
Krajowych Towarzystw Pielęgniarskich.
Program badań naukowych jest niezbędny do zapewnienia wsparcia przemian w pielęgniarstwie oraz
wspierania pielęgniarek w dążeniu do bycia „siłą na rzecz zmian – zapewnienia efektywnej opieki i
racjonalnych kosztów”. Przyszłość badań naukowych w pielęgniarstwie wygląda obiecująco, jednak wiele
pozostaje do zrobienia, aby pielęgniarstwo oraz kwestie prawne opierały się na rzetelnych danych. Zbiorowa
mądrość, zaangażowanie oraz wiedza pielęgniarek na całym świecie daje nadzieję na zapewnienie wszystkim
ludziom wysokiej jakości opieki zdrowotnej popartej naukowymi danymi.
Strona | 48
Rozdział 6
Podsumowanie
Pielęgniarstwo jest często określone mianem “śpiącego giganta”, którego należałoby zbudzić, aby w pełni
pokazał swoje możliwości i drzemiący w nim potencjał. Określenie to jest szczególnie trafne, gdy mowa jest o
zaangażowaniu w politykę zdrowotną oraz finansowanie opieki zdrowotnej. Pielęgniarki stanowią trzon
systemu świadczenia opieki zdrowotnej, jednak są marginalizowane w procesach rozwoju polityki zdrowotnej
oraz procesach decyzyjnych. Jak zostało przedstawione w Rozdziale 4 na przykładach kilku krajów, istnieje
szereg dowodów wskazujących na to, że pielęgniarki osiągają zbliżone, a niejednokrotnie lepsze efekty
świadczonej opieki w różnych rodzajach zakładów opieki zdrowotnej, zatem ich udział w kształtowaniu
polityki jest niezbędny. Jeśli energia drzemiąca w milionach pielęgniarek zostanie uwolniona dzięki wsparciu
kadry zarządzającej oraz decydentów oraz poprzez ich aktywne włączenie w kształtowanie polityki, wówczas
pielęgniarki mogą stać się prawdziwą siłą na rzecz przemian systemów opieki zdrowotnej. Należałoby
usystematyzować i wdrożyć rozwiązania zaprezentowane w przedstawionych przykładach, a wówczas
korzyści finansowe byłyby ogromne. Skuteczna opieka i racjonalne koszty stałyby się powszechne.
Pielęgniarki świadczą wszechstronną opiekę niejednokrotnie przy braku lub ograniczonym dostępie do
zasobów oraz wsparcia organizacyjnego. Pielęgniarki często określa się mianem “filaru systemu świadczenia
opieki zdrowotnej”. Widać jednak, że ten filar ulega erozji i traci swoją siłę czego przykładem może być
spadek liczby pielęgniarek pracujących w siedzibie głównej WHO (ICN 2013b). Mimo to Światowe
Zgromadzenie Zdrowia, które jest najwyższym forum Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wielokrotnie
podkreślało jak znaczącą rolę odgrywają pielęgniarki w rozwoju wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz
wdrażaniu efektywnych interwencji medycznych. Stale malejąca liczba pielęgniarek działających w
ministerstwach Zdrowia oraz WHO wymaga podjęcia natychmiastowych działań.
Temat przewodni tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 2015 “Pielęgniarki są siłą na rzecz
zmian – efektywna opieka i racjonalne koszty” jest aktualny i na czasie. Jak wynika z badań
przeprowadzonych w wielu krajach pielęgniarki faktycznie świadczą efektywną opiekę z zachowaniem
racjonalnych kosztów. Zmiany w systemach opieki zdrowotnej tak, aby gwarantowały poprawę
dostępności opieki, wzrost jakości świadczonej opieki oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów, są jak
najbardziej możliwe. Jednak, aby to osiągnąć konieczne jest pełne uczestnictwo pielęgniarek w procesie
kształtowania polityki.
Strona | 49
Litertura:
Aiken LH , Sloane DM, Bruyneel L , Van den Heede K, Griffiths P, Busse R, Diodidous M, Kinnunen J, Kóska M,
Lesaffre E, McHugh MD, Moreno.Casbas MT, Rafferty AM, Schwendimann R, Scott PA, Tishelman C, van
Achterberg T & Sermeus W (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European
countries: a retrospective observational study. The Lancet, 383 (9931): 1824 - 1830, 24 May 2014.
Aiken LH, Douglas MS, Bruyneel L, Van de Heede K & Sermeus W (2013). Nurses’ reports of working
conditions and hospital quality of care in 12 countries in Europe. International Journal of Nursing Studies. 50:
143-153.
Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, Sloane DM, Busse R, McKee M, Bruyneel L, Rafferty AM, Griffiths P,
Moreno-Casbas MT, Tishelman C, Scott A, Brzostek T, Kinnunen J, Schwendimann R,, Heinen M, Zikos D,
Strømseng Sjetne I, Smith HL & Kutney-Lee A (2012). Patient Safety, satisfaction and quality of hospital care:
cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ 2012;
344:e1717.
Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Lake ET, Cheney T (2008). Effects of hospital care environment on patient
mortality and nurse outcomes, Journal of Nursing Administration 2008 May;38(5):223-9. doi:
10.1097/01.NNA.0000312773.42352.d7.
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (2008). Innovation Profile: Periodic Nurse Initiated
Telephone Contact Provides Quality Follow-up Care to Infants with Lung Disease in Rural Areas. Available at:
https://innovations.ahrq.gov/profiles/periodic-nurse-initiated-telephone-contact-provides-quality-followupcare-infants-lung
Australia Nursing and Midwifery Federation (ANMF) (2014). Securing jobs for graduate nurses. 11 December
2014. Available at: http://anmf.org.au/news/entry/securing-jobs-for-graduate-nurses-and-midwives
Baker DW, Gazmararian JA, Williams MV, Scott T, Parker RM, Green D, Ren J, Peel J (2002). Functional health
literacy and the risk of hospital admission among Medicare managed care enrollees. American Journal of
Public Health, 92: 1278-1283.
Bauer JC (2010). Nurse Practitioners as an Underutilized Resource for Health Reform: Evidence-Based
Demonstrations of Cost-Effectiveness. J Am Acad Nurse Pract. 22:228-231
Bennett S & Gilson L (2001). Health financing: designing and implementing pro-poor policies. London: DFID,
Health Systems Resource Centre.
Benton D (2013). Fake medicines are everybody’s business. Fight the Fakes Opinion Piece. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/projects/Fight-the-Fakes_Op_Ed.pdf
Benton D, Chapman C, Smith E (2003). Sharing experiences and learning. Nursing Management,
2003;10(8):24-27.
Berkman ND, DeWalt DA, Pignone MP, Sheridan SL, Lohr KN, Lux L,Sutton SF, Swinson T & Bonio AJ (2004).
Literacy and Health Outcomes (AHRQ Publication No. 04-E007-2). Rockville, MD: Agency for Healthcare
Research and Quality. Available at:
http://archive.ahrq.gov/downloads/pub/evidence/pdf/literacy/literacy.pdf
Strona | 50
Blank MB, Hanrahan NP, Fishbein M, Wu ES, Tennille JA, Ten Have TR, Kutney-Lee AM, Gross R, Hines JM,
Coyne JC & Aiken LH (2011). A Randomized Trial of a Nursing Intervention for HIV Disease Management
Among Persons With Serious Mental Illness. Psychiatric Services 62:1318–1324, 2011
Blendon R, Schoen C, DesRoches C, Osborn R, & Zapert, K (2003). Common Concerns Amid Diverse Systems:
Health Care Experiences In Five Countries. Health Affairs, 22, no.3 (2003):106-121.
Bloom, D.E., Canning, D. & Jamison, D (2004). Health, Wealth and Welfare. Finance and Development, 41(1):
10-15. International Monetary Fund (IMF). Available at:
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004/03/pdf/bloom.pdf
Bower P, Campbell S, Bojke C & Sibbald B (2003). Team structure, team climate and the quality of care in
primary care: an observational study. Quality & Safety in Health Care 12(4):273-279.
Canadian Home Care Association (2006). High Impact Practices. September 11, 2008.
Available at: www.cdnhomecare.ca/media.php?mid=1744
Carrin G, James C, Evans DB (2005). Achieving universal health coverage: developing the health financing
system. Geneva, WHO.
Centers for Disease Control and Prevention (2011). A Patient Safety Threat – Syringe Reuse Available at
http://www.cdc.gov/injectionsafety/patients/syringereuse_faqs.html
Chisholm D & Evans DB (2010). Improving health system efficiency as a means of moving towards universal
coverage. World Health Report 2010 background paper, no. 28. Geneva: WHO. Available at:
www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/whr_background/en
Commission on Macroeconomics of Health (CMH) (2001). Macroeconomics and health: investing in health for
economic development. Geneva: WHO.
Costa-Font, J, Courbage C & McGuire A. (eds.2009). The Economics of New Health Technologies: Incentives,
Organisation and Financing. Oxford: Oxford University Press.
Dambisya Y (2007). EQUINET Newsletter #82 December: What do we need to do to keep health workers in
Africa? Available at: www.equinetafrica.org/newsletter/index.php?iissue=82
Dealey C, Posnett ,J, Walker AJ (2012). The cost of pressure ulcers in the United Kingdom. Wound Care.
21(6):261-2, 264, 266.
Duerden M, Avery T & Payne R (2013). Polypharmacy and medicines optimisation: safe and sound. London:
The King’s Fund. Available at:
www.kingsfund.org.uk/sites/files/kf/field/field_publication_file/polypharmacy-and-medicines-optimisationkingsfund-nov13.pdf
Duffield CM, Diers D, O'Brien Pallas L, Aisbett C, Roche MA, King MT & Aisbett K (2011). Nursing staffing,
nursing workload, the work environment and patient outcomes. Applied Nursing Research, vol.24, issue 4 pp.
244-255.
Eckenrode, J., Ganzel, B., Henderson, C.R., Smith, E., Olds, D.L, et al. (2000). Preventing Child Abuse and
Neglect With a Program of Nurse Home Visitation: The Limiting Effects of Domestic Violence. JAMA.
284(11):1385-1391
Strona | 51
Eibner C, Hussey PS, Ridgely MS, McGlynn EA (2009). Controlling Health Care Spending in Massachusetts: An
Analysis of Options. RAND Health.
Ellis JR & Hartley CL (2005). Managing and Coordinating Nursing Care. Fourth Edition. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins.
Elsevier Clinical Solutions (2014). National Survey and Forum for Nurse Executives Leveraging Evidence-based
Practice to Enhance Healthcare Quality, Reliability, Patient Outcomes and Cost-containment. Available at:
http://visit.clinicaldecisionsupport.com/l/7222/2014-05-12/n9fy1
European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) (2010). The financial cost of healthcare fraud.
Available at: www.ehfcn.org/media/documents/The-Financial-Cost-of-Healthcare-Fraud---Final-(2).pdf
Fairall L, Bachmann MO, Lombard C, Timmerman V, Uebel K, Zwarenstein M, Boulle A, Georgeu D, Colvin CJ,
Lewin S, Faris G, Conick R, Draper B, Tshabalala M, Kotze E, van Vuren C, Steyn D, Chapman R & Bateman E
(2012). Task Shifting of Antiretroviral Treatment from Doctors to Primary-Care Nurses in South Africa
(STRETCH): A Pragmatic, Parallel, Cluster-Randomized Trial. The Lancet. 380 (9845): 889 - 898.
Ferrel BJA (2002). Community development and health project: A 5-year (1995-1999) experience in
Mozambique, Africa. International Nursing Review, 49: 27-37.
Frenk J, Chen LC et al. (2010). Health professionals for a new century: transforming education to strengthen
health systems in an interdependent world. The Lancet, 376:1923–1958
Gallup (2013). Gallup Honesty/ Ethics in professions. Available at: www.gallup.com/poll/1654/honestyethics-professions.aspx
Griffiths P, Jones S & Bottle A (2013). Is “failure to rescue” derived from administrative data in England a
nurse sensitive patient safety indicator for surgical care? Observational study. International Journal of
Nursing Studies, 50: 292-300.
Hardiker NR, Sermeus W, Jansen K (2014). Challenges associated with the secondary use of nursing data.
Stud Health Technol Inform. 2014;201:290-7.
Health Workforce Australia (2012). Health Workforce 2025: Doctors, Nurses and Midwives, Vol.1. March
2012. Available at: www.hwa.gov.au/sites/uploads/health-workforce-2025-volume-1.pdf
Hennis A & Fraser HS (2004). Diabetes in the English-speaking Caribbean (Special report). Pan American
Journal of Public Health, 15 (2), 90-93.
Holloway K & Van Dijk L (2010). Rational use of medicines. In: The World Medicine Situation. Geneva: WHO.
Horrocks S, Anderson E, Salisbury C (2002). Systematic review of whether nurse practitioners working in
primary care can provide equivalent care to doctors. BMJ, 324:819-23.
Iha A (2008) ed. Summary of the evidence on patient safety: implications for research. Geneva, World Health
Organization, The Research Priority Setting Working Group of the Alliance for Patient Safety.
Institute for Health Care Communication (2011). Impact of Communication in Healthcare. Available at:
http://healthcarecomm.org/about-us/impact-of-communication-in-healthcare/
Strona | 52
Institute of Medicine (2012). “Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning Health Care in
America.” Smith M, Saunders R, Stuckhardt L & McGinnis JM (editors). Washington, D.C. The National
Academies Press. Available at: www.iom.edu/Reports/2012/Best-Care-at-Lower-Cost-The-Path-toContinuously-Learning-Health-Care-in-America.aspx
Institute of Medicine (1999). To Err Is Human: Building a Safer Health System. Committee on Quality of
Health Care in America. Washington, DC: National Academy Press.
International Council of Nurses (undated). International Classification for Nursing Practice (ICNP) Information
Sheet. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/Practice/icnp/ICNP_FAQs.pdf
International Council of Nurses (2014). ICN Biennial Report 2012-2013, p.23. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/publications/biennial_reports/ICN_Biennal_Report_2012-2013.pdf
International Council of Nurses (2013a). ICN Fact Sheet on Positive Practice Environments. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/9d_FS-Positive_Practice_Environments.pdf
International Council of Nurses (2013b). Going, Going, Gone: The nursing presence in the World Health
Organization (revised 2013). A Fact Sheet for National Nurses Associations. Available at:
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/7b_FSDoes_Nursing_Matter_within_WHO.pdf
International Council of Nurses (2012a). Position statement on Publicly funded accessible health services.
Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/D07_Publicly_Funded_Accessible
_Health_Services.pdf
International Council of Nurses (2012b). ICN Code of Ethics for Nurses. Geneva: ICN. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf
International Council of Nurses (2010). The Impact of the Economic Recession on Nurses and Nursing in
Iceland. Developed by Elsa B. Friofinnsdottir & Jon Aoalbjorn Johnson. Geneva: International Centre for
Human Resources in Nursing (ICHRN).
International Council of Nurses (2009a). Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse: Definition and
Characteristics. A Nursing Matters Fact Sheet. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/1b_FS-NP_APN.pdf
International Council of Nurses (2009b). Implementing Nurse Prescribing. Geneva. ICN
International Council of Nurses (2008a). Position statement on Participation of nurses in health service
decision-making and policy development. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/D04_Participation_Decision_Maki
ng_Policy_Development.pdf
International Council of Nurses (2008b). Nursing Perspectives and Contributions to Primary Health Care.
Geneva: ICN. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/publications/free_publications/primary_health_care.pdf
Strona | 53
International Council of Nurses (2007). ICN Position Statement on Nurses and Primary Health Care. Available
at:
www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/D02_Nurses_Primary_Health_Car
e.pdf
International Council of Nurses (2005a). Guidelines on shaping effective health policy. Geneva: ICN. Available
at: www.icn.ch/images/stories/documents/publications/guidelines/guideline_shaping.pdf
International Council of Nurses (2005b). Nurse retention and recruitment: Developing a motivated
workforce, developed by Zurn P, Dolea C & Stilwell B. Geneva: ICN. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/publications/free_publications/primary_health_care.pdf
International Council of Nurses (2004). Collaborative Practice in the 21st Century. Developed by Madrean
Schober & Nancy MacKay. Geneva: ICN.
International Council of Nurses (2001). ICN position statement on Promoting the value and cost-effectiveness
of nursing. Available at:
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_statements/D06_Promoting_Value_Co
st-effectiveness_Nursing.pdf
International Council of Nurses (1999). ICN’s Vision for the Future of Nursing. Geneva, ICN. Available at:
www.icn.ch/about-icn/the-icns-vision/
International Council of Nurses and the World Bank (2014). Strengthening Community and Frontline Health
Workers for Universal Health Coverage. Event Summary, July 2014. Geneva: ICN. Available at:
www.nurse.or.jp/nursing/international/icn/report/pdf/2014m/08-06.pdf
International Medical Travel Journal (2011). European health systems under siege. Medical tourism news. 8
July 2011. Available at: www.imtj.com/news/?EntryId82=297309
Irish Nursing and Midwifery Organisation (Dec 2013/Jan 2014). "Media watch - Budget cuts focus". World of
Irish Nursing Dec 2013/Jan 2014 Vol 21 (10). Available at:
www.inmo.ie/Home/Index/7820/11149
Irvine D & Evans M (1995). Job satisfaction and turnover amongst nurses: Integrating research findings across
studies. Nursing Research 44 (4): 246-253, Blackwell Publishing, UK. Cited in International Council of Nurses
(2004). The Global Shortage of Registered Nurses: An Overview of Issues and Actions p.34, developed by
James Buchan and Lynn Calman for ICN. Geneva, ICN. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/publications/GNRI/Global_shortage_Overview.pdf
Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (2005). Health Care at the Crossroads:
Strategies for Addressing the Evolving Nursing Crisis. Available at:
www.jointcommission.org/assets/1/18/health_care_at_the_crossroads.pdf
Keleher H, Parker R, Abdulwadud O & Francis K (2009). Systematic review of the effectiveness of primary
care nursing. Int J Nurs Pract.15(1):16-24
Kingma M (2008). Nurses on the Move: Historical Perspective and Current Issues. OJIN: The Online Journal of
Issues in Nursing.13 (2), Manuscript 1.
Strona | 54
Kitzman H, Olds DL, Sidora K, Henderson CR, Hanks C, Col R, Luckey DW, Bondy J, Cole K & Clazner J (2000).
Enduring Effects of Nurse Home Visitation on Maternal Life Course: A 3-Year Follow-up of a Randomized
Trial. JAMA. 2000;283(15):1983-1989.
Kroezen M (2012). Nurse prescribing of medicines in Western European and Anglo-Saxon countries: A survey
of forces, conditions and jurisdictional control. International Journal of Nursing Studies 49 (2012): 1002-1012.
Laport N, Sermeus W, Vanden Boer G & Van Herk P (2008). Adjusting for nursing case mix in hospital
reimbursement: a review of international practice. Policy Politics and Nursing Practice, 9 (2): 94-102.
Laschinger HKS, Almost J & Tuer-Hodes J (2003). Workplace Empowerment and Magnet Hospital
Characteristics: Making the Link. JONA, 33 (7/8)
Lathrop B (2013). Nursing Leadership in Addressing the Social Determinants of Health. Policy, Politics &
Nursing Practice. 14 (1): 41-47
Latter S, Courtenay M (2004). Effectiveness of nurse prescribing: a review of the literature, Journal of Clinical
Nursing, Volume 13, Issue 1, Pages 26-32, 2004 Blackwell Publishing Ltd.
Lein C & Wills CE (2007). Using patient-centered interviewing skills to manage complex patient encounters in
primary care. American Academy of Nurse Practitioners, 19:215-220
Lemiex-Charles L & McGuire WL (2006). What do we know about health care team effectiveness? A review of
the literature. Medical Care Research and Review. June 2006. 63(3):263-300.
Liese B & Dussault G (2004). Africa Region Human Development Working Paper Series. The State of the
Health Workforce in Sub-Saharan Africa: Evidence of Crisis and Analysis of Contributing Factor. Washington
D.C.: The World Bank, Africa Region.
LeRoy L & Solowitz S (1981). The Costs and Effectiveness of Nurse Practitioners. Office of Technology
Assessment.
Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. (2012). Global and regional mortality from 235 causes of death for 20
age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet.
2012; Vol. 380, No. 2859, pp. 2095–2128.
Macdonald, T.H. (2009). Removing the Barriers to Global Health Equity. Oxon: Radcliffe Publishing.
Massachusetts Technology Collaborative (MTC) and NEHI (2008). Saving Lives, Saving Money: The Imperative
for CPOE in Massachusetts. Updated to 2008 figures. Cambridge, MA: NEHI.
Mathauer I & Imhoff I (2006). Health worker motivation in Africa: The role of non-financial incentives and
human resource management tools. Human Resources for Health, 4:24.
McElmurry, B. et al. (2002). Primary health care in the Americas: frame work, experiences, challenges and
perspectives. Nº 25. Series. Organization and Management of Health Systems and Services. Washington, DC.
PAHO/WHO.
McMahon R, Barton E & Piot M. (1992). On being In charge: a guide to management in primary health care.
Geneva: WHO.
Strona | 55
Morales-Asencio JM, Gonzalo-Jiménez E, Martin-Santos FJ, Morilla-Herrera JC, Celdráan-Mañas M, Carrasco
AM, García-Arrabal JJ, Toral-Lopez I (2008). Effectiveness of a nurse-led case management home care model
in Primary Health Care. A quasi-experimental, controlled, multi-centre study. Health serv Res, 23(8):193
Morris R, MacNeela P, Scott A, Treacy P & Hyde A (2007). Reconsidering the conceptualization of nursing
workload: literature review. Journal of Advanced Nursing 57 (5): 463-471.
Mphande H (2014). “Shortage of nurses hit Malawi: Has only 25% of required number”, Nyasa Times.
September 18, 2014. Available at: www.nyasatimes.com/2014/09/18/shortage-of-nurses-hit-malawi-hasonly-25-of-required-numbers/
Murphy GT (2005). Health human resource planning, modeling activities for primary health care nurse
practitioners. Ottawa: CNA. Canadian Nurse Practitioner Initiative.
Neumann PJ (2005). Using cost-effectiveness analysis to improve health care: opportunities and barriers.
Oxford: Oxford University Press.
Newhouse R & Poe S (2005). Measuring Patient Safety. Sudsbury, MA: Jones and Bartlett.
Needleman, J., Buerhaus, P., Mattke, S., Stewart, M., Zelevinsky, K. (2002). Nurse-staffing levels and the
quality care in hospitals. The New England Journal of Medicine, 346(22): 1715-1722.
NHS Employers (2014). NHS Qualified Nurse Supply and Demand Survey – Findings. Report produced for the
Health Education England Nursing Supply Steering Group. Available at: http://hee.nhs.uk/wpcontent/uploads/sites/321/2014/05/NHS-qualified-nurse-supply-and-demand-survey-12-May1.pdf
Noknoy S, Rangsin R, Saengcharnchai P, Tantibhaedhyangkul U, McCambridge J (2010). RCT of effectiveness
of motivational enhancement therapy delivered by nurses for hazardous drinkers in primary care units in
Thailand. Alcohol and alcoholism, 45 (3): 263-70.
Nullis C (2007).The Associated Press, 24 May 2007. Available at:
www.seattlepi.com/national/article/Nursing-shortages-in-Africa-hurt-AIDS-treatment-1238508.php
Organisation for Economic Co-operation and Development (2013). Public Spending on health and long-term
care: a new set of projects. OECD Economic Policy Papers No.06. Available at:
www.oecd.org/eco/growth/Health%20FINAL.pdf
Organisation for Economic Co-operation and Development (2010). Nurses in advanced roles: A description
and evaluation of experience in 12 developed countries. Available at:
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=delsa/hea/wd/hwp%282010%295&docl
anguage=en
Özaltın A & Cashin C, eds. (2014). Costing of Health Services for Provider Payment: A Practical Manual Based
on Country Costing Challenges, Trade-offs, and Solutions. Joint Learning Network for Universal Health
Coverage. Available at:
http://jointlearningnetwork.org/uploads/files/resources/JLN_Costing_Toolkit_Interactive_FINAL.pdf
Palangkaraya A & Yong J (2009). Population Ageing and its Implications on Aggregate Health Care Demand.
International Journal of Health Care Finance and Economics. 9 (4): 391-402.
Strona | 56
Pan American Health Organization (2007). Renewing Primary Health Care in the Americas: A position paper
of the Pan American Health Organization (PAHO/WHO). Washington D.C.: PAHO.
Pattenden J, Lewin B & Blue L (2004). Heart Failure Specialist Nurse. Evaluation of a new service April 2002 –
December 2003. British Heart Foundation.10. London: Department of Health.
Pooja K (2007). Providing the providers — remedying Africa's shortage of health care workers. NEJM,
356:2564-2567.
PricewaterhouseCoopers’ Health Research Institute (2010). “The price of excess: Identifying waste in health
care spending.” Available at: www.pwc.com/us/en/healthcare/publications/the-price-of-excess.jhtml
Reeves S, Zwarenstein M, Goldman J, Barr H, Freeth D, Hammick M & Koppel I (2008). Interprofessional
education: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic
Reviews, Issue 1.
Registered Nurses Association of Ontario (2006). Healthy Work Environment Best Practice Guidelines:
Collaborative Practice Among Nursing Teams. Toronto: RNAO. Available at:
http://rnao.ca/bpg/guidelines/collaborative-practice-among-nursing-teams-guideline
Rosenstein AH & O'Daniel M (2005). Disruptive behavior & clinical outcomes: Perceptions of nurses and
physicians. AJN. 105(1):54-64.
Russo CA, Steiner C & Spector W (2008). Hospitalizations Related to Pressure Ulcers, 2006.HCUP Statistical
Brief #64. December 2008. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. Available at:
www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb64.pdf
Sabate E (2003). Adherence to long-term therapies. Geneva: WHO.
Sermeus W, Gillet G, Gillain D, Grietens J, Laport N, Michiels D, Thonon O, Vanden Boer G, Van Herck P & Van
den Heede K. (2009). Development and validation of nursing resource weights for the Belgian Nursing
Minimum Dataset in general hospitals: A Delphi questionnaire survey approach. International Journal of
Nursing Studies, 46 (2): 256–267
Sermeus W, Delesie L, Van den Heede K, Diya L / Lesaffre E (2008). Measuring the intensity of nursing care:
Making use of the Belgian Nursing Minimum Data Set. International Journal of Nursing Studies, 45 (7): 10111021.
Shields M & Ward M (2001). Improving nurse retention in the National Health Service in England: the impact
of job satisfaction and intentions to quit. Journal of Health Economics 20: 677-701, Elsevier Publishing. Cited
in International Council of Nurses (2004). The Global Shortage of Registered Nurses: An Overview of Issues
and Actions p.34, developed by James Buchan and Lynn Calman for ICN. Geneva: ICN. Available at:
www.icn.ch/images/stories/documents/publications/GNRI/Global_shortage_Overview.pdf
Silva AMVAD & Fernandes RMP (2008). Foreign Nurses in Portugal. Lisbon, Portugal, Ordem dos Enfermeiros.
Sousa A, Scheffler RM, Nyoni J & Boerma T (2013). A comprehensive health labour market framework for
universal health coverage. Bulletin of the World Health Organization, 91:892-894. Available at:
www.who.int/bulletin/volumes/91/11/13-118927/en/
Strona | 57
Stacey D, Noorani H Z, Fisher A, Robinson D Joyce J & Pong RW (2004). A clinical and economic review of
telephone triage services and survey of Canadian call centre programs. Ottawa: Canadian Coordinating Office
for Health Technology Assessment (CCOHTA) 2004: 11.
Stanik-Hutt J, Newhouse RP, White KM, Johantgen M, Bass EB, Zangaro G, Wilson R, Fountain L, Steinwachs
DM, Heindel L & Weiner JP (2013). The Quality and Effectiveness of Care Provided by Nurse Practitioners.
Journal for Nurse Practitioners, 9 (8):492-500.
Storch JL (1994). Division of Labour in health care: Pragmatics and ethics. Humane Medicine, 10(4): 262-269.
Tamaki A (2008). Effectiveness of home visits by mental health nurses for Japanese women with post-partum
depression. Int J Ment Health Nurs, 17 (6): 419-427.
Thomson Reuters (2009). Where can $700 billion in waste be cut annually from the US healthcare system?
White paper; Thomson Reuters; Ann Arbor, USA.
Tsai SL, Chen M & Yin TJC (2005). A comparison of the cost-effectiveness of hospital-based home care that of
a conventional out-patient follow-up for patients with mental illness. Journal of Nursing Research, 13 (3):165173.
Tucker A (2002). When problem solving is a problem. Harvard University Gazette, 10 October 2002. Available
at: www.news.harvard.edu/gazette/2002/10.10/11-tucker.html
United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) (2007). Keeping score: AIDS responses in the
Caribbean: a consolidated analysis based on Caribbean reports submitted to the United Nations General
Assembly Special Session on HIV and AIDS, 2006.
Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, et al. (2012). Years lived with disability (YLDs)
for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of
Disease Study 2010. Lancet. 2012;380(9859):2163–96. Available at:
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61729-2
Van Ruth LM, Mistiaen P & Francke AL (2008). Effects of Nurse Prescribing of Medication: A Systematic
Review. The Internet Journal of Healthcare Administration. 2008 5 (2).
Volqvartz J (2005). The brain drain. The Guardian, March 11.
Venning P, Durie A, Roland M, Roberts C & Leese B (2000). Randomised controlled trial comparing cost
effectiveness of general practitioners and nurse practitioners in primary care. BMJ, 320: 1048-1053.
Wang LY, Vernon-Smiley M, Gapinski MA, Desist M, Maughan E, Sheetz A (2014). Cost-Benefit Study of
School Nursing Services. JAMA Pediatr. 168(7):642-648.
Wang H, Zhou J, Huang L, Li X, Fennie KP, Williams AB (2010). Effects of nurse-delivered home visits
combined with telephone calls on medication adherence and quality of life in HIV-infected heroin users in
Hunan of China. J Clin Nurs, 19 (3-4): 380-388.
Wanzer M B, Booth-Butterfield M & Gruber K (2004). Perceptions of health care providers’ communication:
Relationships between patient-centered communication and satisfaction. Health Care Communication, 16(3),
363-384.
Welton JM, Fischer MH, DeGrace S & Zone-Smith L (2006). Hospital nursing costs, billing, and
reimbursement. Nurs Econ, 24(5):239–245.
Strona | 58
Welton JM & Halloran EJ (2005). Nursing diagnoses, diagnosis-related group, and hospital outcomes. Journal
of Nursing Administration, 35 (12):541-549.
Woodend A, Sherrard H, Stuewe M, Fraser M, Cheung T & Struthers C (2008). Telephone monitoring in
patients with cardiac disease who are high risk for admission. Heart & Lung, 37 (1): 36-45.
World Bank (2009). The Nurse Labor & Education Markets in the English-speaking CARICOM: Issues and
Options for Reform. Report No. 48988-LAC. Human Development Department, Caribbean Country
Management Unit Latin America and the Caribbean Region. Available at:
http://siteresources.worldbank.org/INTJAMAICA/Resources/The_Nurse_Labor_Education_Market_Eng.pdf
World
Health
Organization
(2014).
World
Health
Statistics
2014.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112738/1/9789240692671_eng.pdf?ua=1
Available
at:
World Health Organization (2013a). World Health Report 2013. Research for Universal Health Coverage.
Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85761/2/9789240690837_eng.pdf?ua=1
World Health Organization (2013b). Monitoring the achievement of the health-related Millennium
Development Goals Health in the post-2015 United Nations development agenda. Report by the Secretariat.
World Health Organization (2012a). Positioning Health in the Post-2015 Development Agenda WHO
discussion paper, October 2012. Available at:
www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/WHOdiscussionpaper_October2012.pdf?ua
=1
World Health Organization (2012b). Informal Member State Consultation on Health in the Post -2015
Development Agenda, 14 December 2012. Summary Report. Available at:
www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/summary_informal_consultation_memberst
ates_20121214.pdf?ua=1
World Health Organization (2012c). The Pursuit of Responsible Use of Medicines: Sharing and Learning from
Country Experiences. Technical Report prepared for the Ministers Summit. Available at:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75828/1/WHO_EMP_MAR_2012.3_eng.pdf
World Health Organization (2012d). The Pursuit of Responsible Use of Medicines: Sharing and Learning from
Country Experiences. Geneva: WHO
World Health Organization (2011). Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection
Worldwide: A Systematic Review of the Literature. Geneva: WHO.
World Health Organization (2010a). Health accounts. Available at: www.who.int/health-accounts/en/
World Health Organization (2010b). The World Health Report 2010. Health systems financing: the path to
universal coverage. Available at: www.who.int/whr/2010/10_chap01_en.pdf
World Health Organization (2010c). The World Medicines Situation. Geneva: WHO.
World Health Organization (2010d). Strategic Directions for Strengthening Nursing and Midwifery Services
2011–2015. Available at: www.who.int/hrh/nursing_midwifery/en/
Strona | 59
World Health Organization (2008a). The World Health Report 2008. Primary Health Care: Now More Than
Ever. Available at: http://www.who.int/whr/2008/whr08_en.pdf?ua=1
World Health Organization (2008b). Treat, Train, Retain: Task Shifting, Global Recommendations and
Guidelines.
World Health Organization (2006). The World Health Report 2006. Working together for health. WHO;
Geneva, Switzerland.
World Health Organization (2005). World Alliance for Patient Safety: WHO Draft Guidelines for Adverse Event
Reporting and Learning Systems. Geneva: WHO.
World Health Organization and World Bank (2002). Building Strategic Partnerships in Education and Health in
Africa. Report presented at the consultative meeting on improving collaboration between health
professionals, governments and other stakeholders in human resources for health development, Addis
Ababa, Ethiopia.
World Health Professions Alliance (WHPA) (2011). Joint Statement on Counterfeit Medical Products.
Available at: www.whpa.org/WHPA_Joint_Statement_on_Counterfeiting.pdf
Young TL & Ireson C (2003). Effectiveness of school-based telehealth care in urban and rural elementary
schools. Pediatrics, 112 (3): 1088-1094.
Strona | 60

Podobne dokumenty