GENDER STUDIES - FAKULTET Rok akademicki 2014/2015

Komentarze

Transkrypt

GENDER STUDIES - FAKULTET Rok akademicki 2014/2015
GENDER STUDIES - FAKULTET
Rok akademicki 2014/2015
Prowadząca: dr Honorata Jakubowska
e-mail: [email protected]
Dyżury: poniedziałek i czwartek, g. 8.30-9.30, p. 123
ZAGADNIENIA
1. Dyskusja wokół gender w Polsce. Społeczny odbiór feminizmu w Polsce.
2. Wprowadzenie: gender studies, women's studies, men's studies, queer theory.
3. Pojęcie płci. Płeć biologiczna – płeć społeczno-kulturowa. Esencjalizm vs. konstruktywizm
społeczny.
4. Przekraczanie płci, poza płeć.
5. Męskość w gender studies. Kryzys męskości?
6. „Tworzenie płci” w interakcjach społecznych (interakcjonizm symboliczny, etnometodologia).
Płeć jako kategoria performatywna.
7. Ucieleśnianie płci.
8. Socjalizacja jako proces nabywania płci kulturowej.
9. Płeć a życie rodzinne.
10. Ekonomia płci – kobiety i mężczyźni na rynku pracy.
11. Społeczne debaty o macierzyństwie, aborcji i in vitro.
12. Polityka płci – aktorzy życia publicznego.
13. Język i płeć
14. Medialne reprezentacje kobiecości i męskości.
15. Płeć i sport.
WARUNKI ZALICZENIA
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale oczywiście wskazana i mile widziana. Przedmiot
kończy się pisemnym egzaminem, który będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z nich będzie w
formie krótkich pytań, na które będę oczekiwała krótkich odpowiedzi. Część druga będzie miała
natomiast bardziej opisowy i zadaniowy charakter. Wszystkie zagadnienia na egzaminie będą
dotyczyły treści prezentowanych podczas wykładów.
OCENA KOŃCOWA
Ocena z egzaminu będzie oceną końcową z przedmiotu. Może zostać ona podniesiona w przypadku
tych osób, które będą regularnie uczęszczały na wykłady, a także ze względu na aktywność na
zajęciach.
WYBRANA LITERATURA
 Arcimowicz K. (2003). Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda – Fałsz – Stereotyp. Gdańsk:
GWP.
 de Beauvoir S. (2003). Druga płeć. Warszawa: Czarna Owca.
 Bourdieu (2004). Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa
 Bradley H. (2008). Płeć. Warszawa: Sic!
 Buczkowski A. (2005). Społeczne tworzenie ciała. Kraków: UNIVERSITAS.
 Butler J. (2008). Uwikłani w płeć. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 Duch –Krzystoszek D. (2007). Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie.
Warszawa: IFiS PAN.
 Frąckowiak-Sochańska M., Królikowska S. (red.) (2010). Kobiety w polskiej transformacji 19892009. Podsumowania, interpretacje, prognozy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 Friedan B. (2012). Mistyka kobiecości. Warszawa: Czarna Owca.
 Fuszara M. (red.). (2002). Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? Warszawa:
Instytut Spraw Publicznych.
 Fuszara M. (2005). Kobiety w polityce. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 Fuszara M. (red.). (2008). Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej
Polsce. Warszawa: Trio.
 Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej (2014). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 Graff A. (2001). Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa: WAB.
 Graff, A. (2008). Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa: WAB.
 Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J. (2010). Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim. Lublin:
Wydawnictwo UMCS.
 Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, raport Kongresu Kobiet
Polski.
 Kowalczyk I., Zierkiewicz E. (red.) (2002). Kobiety w kulturze popularnej oraz (2005). Kobiety,
feminizm i media. Poznań-Wrocław: Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA.
 Melosik Z. (2002). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Wolumin.
 Mizielińska J. (2004). (De)Konstrukcje kobiecości. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 Mizielińska J. (2006). Płeć, ciało, seksualność. Kraków: UNIVERSITAS.
 Putnam Tong R. (2002). Myśl feministyczna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
 Renzetti C.M., Curran D.J. (2008). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
 Siemieńska R. (red.). (2005). Płeć, wybory, władza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 Slany K., Struzik J., Wojnicka K. (red.)(2011). Gender w społeczeństwie polskim, Kraków: Nomos.