QUANTA Flash® GBM - Inova Diagnostics

Komentarze

Transkrypt

QUANTA Flash® GBM - Inova Diagnostics
QUANTA Flash® GBM
701143
Odczynniki
Do diagnostyki In Vitro
Przeznaczenie
QUANTA Flash GBM to test chemiluminescencji (CIA) do półilościowego wykrywania
autoprzeciwciał IgG przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej (GBM) w surowicy człowieka w
analizatorze BIO-FLASH®. QUANTA Flash GBM wspomaga diagnozę zespołu Goodpasture'a wraz
z wynikami klinicznymi oraz innymi badaniami laboratoryjnymi.
Podsumowanie i wyjaśnienie testu
Autoprzeciwciała anty-GBM odgrywają ważną rolę w patogenezie i diagnozie w szybko
postępującym kłębuszkowym zapaleniu nerek w zespole Goodpasture'a (GPS)1. Na podstawie
badań dotyczącego biernego przekazywania ustalono, że przeciwciała anty-GBM mogą prowadzić
do uszkodzenia narządów docelowych. Nieleczony GPS może mieć błyskawiczny przebieg z
szybkim pogorszeniem czynności nerek a czasem może mu towarzyszyć ciężki krwotok płucny.
Wczesna identyfikacja pacjentów jest ważna ze względu na leczenie i rokowania, ponieważ
immunoterapia i plazmafereza mogą mieć lepsze rezultaty, gdy zostaną zastosowana na
wystarczająco wczesnym etapie.2 Testy określające krążące przeciwciała anty-GBM obejmują
pośrednie badanie immunofluorescencyjne (IIF), test radioimmunologiczny (RIA), test ELISA i testy
oznaczające jednocześnie kilka analitów (multiplex) .3,4
Błona podstawna kłębków nerkowych jest zbudowana z wielu różnych białek. Określono, że
większość autoprzeciwciał pacjentów z GPS wchodzi w reakcje z niekolagenową domeną (NC1)
łańcucha ∝3 kolagenu typu IV. Testy ELISA wykorzystujące swoisty antygen ∝3(IV) okazały się być
bardzo wrażliwe na i swoiste przeciwko GPS.1,4 Przeciwciała anty-GBM rzadko występują u
zdrowych osób a leczeni pacjenci lub ci w stanie remisji mają niższe poziomy przeciwciała.
Pacjenci z GPS mogą przejawiać cechy kliniczne sugerujące pewne typy autoimmunologicznego
zapalenia naczyń. Z tego powodu sugeruje się wykrywanie autoprzeciwciał anty-GBM wraz z analizą
przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów (ANCA) jako część analizy serologicznej pacjentów, u
których występuje podejrzenie zespołu płucno-nerkowego. Wczesne wykrywanie przeciwciał antyGBM jest niezwykle ważne w diagnozie i leczenie pacjentów ze względu na szybko postępujący
GPS.2,3
1
Zasady badania
Naturalną, oczyszczoną GBM opłaszcza się paramagnetyczne kulki, które przechowuje się we
wkładzie z odczynnikiem w warunkach, które utrzymują antygen w jego stanie reaktywnym. Gdy
wkład do test jest gotowy do pierwszego użycia, cały wkład zostaje kilkukrotnie odwrócony do góry
dnem, by dokładnie wymieszać odczynniki. Następnie wkład z odczynnikiem umieszcza się w
urządzeniu BIO-FLASH®.
Urządzenie wstępnie rozcieńcza próbkę surowicy pacjenta w układzie płuczącym dodanym do
jednorazowej plastikowej kuwetki. Małe ilości rozcieńczonej próbki surowicy pacjenta, kulki
opłaszczone GBM i bufor testowy łączy się w drugiej kuwetce i miesza. Kuwetkę tę inkubuje się w
temperaturze 37°C. Następnie kulki magnetyzuje się i kilkukrotnie płucze. Potem do kuwetki dodaje
się przeciwciało przeciwludzkie IgG skoniugowane z izoluminolem i inkubuje w temperaturze 37°C.
Ponownie kulki magnetyzuje się i kilkakrotnie płucze. Po dodaniu odczynników („wyzwalaczy”) do
kuwetki koniugat izoluminolu wywołuje luminescencję. Światło wyprodukowane w wyniku tej reakcji
mierzy się w umownych jednostkach luminescencji (ang. Relative Light Units, RLU) przy użyciu
układu optycznego BIO-FLASH. Ilość jednostek RLU odpowiada ilości związanego koniugatu
izoluminolu, co z kolei odpowiada ilości autoprzeciwciał IgG przeciwko GBM związanych z kulkami
opłaszczonymi GBM.
W teście QUANTA Flash GBM wykorzystuje się predefiniowaną, właściwą dla każdej serii testu,
krzywą wzorcową (Master Curve), którą urządzenie odczytuje z kodu kreskowego znajdującego się
na wkładzie z odczynnikiem. W oparciu o wyniki uzyskane przy użyciu dwóch kalibratorów tworzy
się właściwą dla urządzenia krzywą roboczą (Working Curve), którą wykorzystuje się do obliczenia
liczby jednostek chemiluminescencji (CU) na bazie RLU otrzymanych dla każdego pacjenta.
Odczynniki
1.
Wkład z odczynnikiem QUANTA Flash GBM zawiera poniższe odczynniki wystarczające do
przeprowadzenia 50 oznaczeń:
a.
kulki paramagnetyczne opłaszczone GBM, w płynie zawierającym bufor, stabilizatory
białka i konserwant.
b.
Bufor testowy – zabarwienie różowe, zawiera sól fizjologiczną buforowaną TRIS,
Tween 20, stabilizatory białka i konserwanty.
c.
Środek śledzący IgG - przeciwciała przeciw-ludzkie IgG znakowane izoluminolem,
zawiera bufor, stabilizatory białka i konserwant.
Ostrzeżenia
1.
Bufor testowy zawiera substancję chemiczną (chloramfenikol 0,02%), która według stanu
Kalifornii wywołuje raka.
2.
Jako konserwant stosowany jest azydek sodu. Azydek sodu jest trucizną i może być
toksyczny w przypadku połknięcia lub wchłonięcia przez skórę lub oczy. Azydek sodu może
wchodzić w reakcję z ołowianą lub miedzianą instalacją wodociągową, tworząc potencjalnie
wybuchowe azydki metali. Jeśli do usuwania odczynników używane są zlewy, należy
przepłukiwać je dużą ilością wody, aby nie dopuścić do gromadzenia się azydku.
3.
Podczas pracy z dostarczonymi odczynnikami należy stosować odpowiednie środki ochrony
osobistej.
4.
Rozlane odczynniki należy natychmiast usunąć. Należy przestrzegać wszystkich krajowych i
lokalnych przepisów w zakresie utylizacji odpadów.
2
Środki ostrożności
1.
Ten produkt jest przeznaczony do zastosowań diagnostycznych In Vitro.
2.
Tego testu można używać jedynie z urządzeniem BIO-FLASH.
3.
Po otwarciu, wkład z odczynnikiem musi być przechowywany w karuzeli na odczynniki tego
urządzenia. Należy uważać, by nie rozlać odczynników w chwili, gdy wkład z odczynnikiem
jest umieszczany w urządzeniu po raz pierwszy.
4.
Zanieczyszczenie chemiczne odczynników może być spowodowane nieprawidłowym
czyszczeniem lub płukaniem urządzenia. Pozostałości typowych laboratoryjnych substancji
chemicznych takich jak formalina, substancja wybielająca, etanol lub detergent, mogą
spowodować zaburzenia w teście. Należy stosować się do zaleceń dotyczących procedury
czyszczenia urządzenia przedstawionych w podręczniku użytkownika BIO-FLASH.
Warunki przechowywania
1.
Nieotwarte wkłady z odczynnikami przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Nie zamrażać.
Odczynniki są trwałe do daty ważności, pod warunkiem, że są przechowywane i używane
zgodnie z instrukcjami.
2.
Otwarte wkłady z odczynnikami należy przechowywać wewnątrz urządzenia. Zachowują one
stabilność przez 42 dni a po tym czasie należy je usunąć. Oprogramowanie BIO-FLASH
monitoruje datę przydatności do użycia wkładów u urządzeniu, krzywe kalibracyjne i serie
wkładu z odczynnikiem.
Pobieranie, przygotowanie i obsługa próbek
Ta procedura powinna być wykonana z próbką surowicy. Nie używać próbek zawierających
widoczne zanieczyszczenia, skażonych bakteryjnie lub podgrzanych. Nie używać surowicy
całkowicie zhemolizowanej, lipemicznej lub żółtaczkowej.
Po pobraniu surowica powinna być oddzielona od skrzepu. Dokument CLSI H18-A4 zaleca
następujące warunki przechowywania próbek:
1. Przechowywać próbki w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 8 godzin.
2. Jeśli badanie nie zostanie zakończone w ciągu 8 godzin, schłodzić próbkę do temperatury 28 °C.
3. Jeśli badanie nie zostanie ukończone w ciągu 48 godzin lub w przypadku transportu próbki,
należy zamrozić ją w temperaturze -20 °C lub niższej. Zamrożone próbki po rozmrożeniu i
przed badaniem muszą zostać dobrze wymieszane.
3
Badanie
Dostarczone materiały
1
wkład z odczynnikiem QUANTA Flash GBM
Wymagane materiały nie dołączone do zestawu
Urządzenie BIO-FLASH z obsługującym je komputerem
Układ płuczący BIO-FLASH (Numer części: 3000-8205)
Wyzwalacze BIO-FLASH (Numer części: 3000-8204)
Kuwetki BIO-FLASH (Numer części: 3000-8206)
Kalibratory QUANTA Flash GBM (Numer części: 701141)
Kontrole QUANTA Flash GBM (Numer części: 701142)
Stosowanie analizatora chemiluminescencyjnego BIO-FLASH
1.
Szczegółowe instrukcje odnośnie pracy z analizatorem chemiluminescencyjnym i
oprogramowaniem BIO-FLASH można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do
układu BIO-FLASH. Dodatkowe informacje i pomoc związaną z wykrywaniem i usuwaniem
usterek w testach można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy INOVA
Diagnostics, Inc. dostępnym pod adresem i numerem telefonu podanym na końcu tej instrukcji.
2.
W celu opróżnienia zbiornika na odpady stałe należy otworzyć szufladkę na odpady. Wyjąć
zbiornik na odpady stałe i odpowiednio zutylizować zużyte kuwetki. Włożyć z powrotem
zbiornik na odpady stałe, zamknąć szufladkę na odpady i kliknąć Yes w oknie Empty Waste
Drawer.
3.
Aby wymienić wyzwalacze, należy kliknąć guzik Bulks Inventory F9 (na górze po prawej
stronie).
a. Na ekranie Inventory - Bulks kliknij guzik Triggers po lewej stronie. Pokaże się nowe
okno zatytułowane Add Triggers – Remove old bottles.
b. Otwórz i wyjmij szufladkę na odpady urządzenia BIO-FLASH. Zutylizuj wszelkie kuwetki
znajdujące się w szufladce na odpady. Kliknij Yes w oknie Empty Waste Drawer. Wyjmij
butelki z wyzwalaczami z uchwytów i kliknij Next. Odkręć stare butelki z wyzwalaczami i
zastąp je nowymi wyzwalaczami. Czynności należy wykonywać po kolei i odpowiednio
dopasować oznaczone kolorem zakrętki (biały do białego, czerwony do czerwonego).
c. Stosuj się do instrukcji w nowym oknie Add Triggers – Add Trigger 2 bottle. Po
zaakceptowaniu kodu kreskowego, umieść wyzwalacz 2 w uchwycie oznaczonym
kolorem białym. Kliknij Next.
d. Stosuj się do instrukcji w oknie Add Triggers – Add Trigger 1 bottle. Po
zaakceptowaniu kodu kreskowego, umieść wyzwalacz 1 w uchwycie oznaczonym
kolorem czerwonym. Kliknij Finish. Włóż z powrotem i zamknij szufladkę na odpady.
4.
Aby wymienić zbiornik układu płuczącego, należy kliknąć guzik Bulks Inventory F9 (na
górze po prawej stronie). Na ekranie Inentory - Bulks kliknij guzik Sys. Rinse. W nowym
oknie Add System Rinse kliknij Next. Stosuj się do instrukcji w nowym oknie Add System
Rinse – Remove bottles. Po zaakceptowaniu kodu kreskowego, kliknij Finish, jeśli będzie
to konieczne.
5.
W celu opróżnienia pojemnika na odpady płynne, na ekranie Inventory - Bulks kliknij guzik
Fluid Waste. Usuń i zutylizuj odpady płynne. Kliknij Next. Po zaakceptowaniu kodu
kreskowego kliknij Finish.
4
Sposób przygotowania
Przygotowanie wkładu z odczynnikiem
Przy pierwszym użyciu wkładu z odczynnikiem, należy podjąć następujące kroki, by dokładnie
umieścić wkład w urządzeniu BIO-FLASH. Uwaga: Nie używać wkładu z odczynnikiem, jeśli
widoczne są jakiekolwiek ślady uszkodzenia.
Wkład z odczynnikiem QUANTA Flash GBM: Mikrocząstki osiadają podczas dostawy i
przechowywania i wymagają wymieszania.
1.
Gdy wkład jest używany po raz pierwszy, należy
go delikatnie obrócić 30 razy, unikając
powstania piany. Sprawdź, czy mikrocząstki
utworzyły zawiesinę. Jeśli mikrocząstki nie
utworzyły zawiesiny, należy kontynuować
odwracanie wkładu, aż powstanie pełna
zawiesina mikrocząstek. Jeśli nie uda się
utworzyć zawiesiny mikrocząstek, NIE WOLNO
UŻYWAĆ WKŁADU.
2.
Po utworzeniu zawiesiny mikrocząstek, umieść
wkład z odczynnikiem na stabilnej powierzchni,
by usunąć czerwony pasek zabezpieczający.
Przytrzymać wkład z odczynnikiem w jednej
dłoni. Drugą ręką zdecydowanym ruchem
chwycić czerwony pasek zabezpieczający z tyłu
wkładu z odczynnikiem i wyciągnąć go do końca.
3.
Naciśnij dwa paski po bokach przebijającej
zatyczki (część szara) i naciśnij górną część
wkładu z odczynnikiem, aż zatrzaśnie się we
właściwej pozycji zablokowania. Paski nie
powinny być widoczne. NIE ODWRACAĆ
OTWARTEGO WKŁADU.
4.
Umieść ostrożnie wkład z odczynnikiem w dowolnym wolnym gnieździe karuzeli na
odczynniki urządzenia BIO-FLASH. Gdy wkład zostanie umieszczony na karuzeli na
odczynniki, urządzenie wykonuje dodatkowe okresowe mieszanie kulek.
Kalibracja badania
1.
Każda nowa seria wkładu z odczynnikiem musi zostać skalibrowana przed pierwszym
użyciem a następnie co 75 dni. Oprogramowanie nie zezwoli na użycie partii, jeśli nie
zostaną spełnione te wymagania.
2.
Dokładne wskazówki, jak kalibrować wkład z odczynnikiem, można znaleźć w części
zatytułowanej QUANTA Flash® GBM Kalibratory 701141 w tej instrukcji.
3.
Po zatwierdzeniu kalibracji skalibrowana seria wkładu z odczynnikiem jest gotowa do użycia.
5
Programowanie i badanie próbek
1.
Nacisnąć przycisk Worklist na górze ekranu i wybrać przycisk Racks na dole.
2.
Wybrać statyw z próbkami do badania, zaznaczając nazwę tego statywu na ekranie lub
skanując kod kreskowy za pomocą ręcznego skanera kodów kreskowych. Zeskanować lub
wpisać nazwę próbki, wybrać typ próbki, typ pojemnika (probówka/kubeczek) i wybrać opcję
GBM z panelu testu. Powtórzyć te kroki dla wszystkich próbek.
3.
Umieścić próbki w wybranych pozycjach na statywie na próbki i umieścić go na karuzeli na
próbki urządzenia.
4.
Gdy wszystkie wymagane substancje znajdują się w urządzeniu, na górze ekranu pojawi się
zielona ikona start. Aby rozpocząć badanie, należy nacisnąć ikonę Start F4.
Kontrola jakości
Kontrole testu QUANTA Flash GBM (sprzedawane oddzielnie - INOVA, numer produktu 701142)
obejmują zarówno kontrolę pozytywną jak i negatywną GBM. Wskazówki dotyczące metody
wprowadzania wartości jednostek i odchylenia standardowego dla każdej kontroli do oprogramowania,
jak również metody badania kontroli, można znaleźć w części zatytułowanej Kontrole QUANTA Flash™
GBM 701142 tej instrukcji. Kontrole należy stosować jednokrotnie każdego dnia używania testu, jednak
użytkownicy powinny również wziąć pod uwagę krajowe/lokalne wymagania.
Obliczanie wyników
W INOVA dla każdej nowej serii testu QUANTA Flash GBM tworzona jest 6-punktowa krzywa
wzorcowa. Ta czteroparametryczna krzywa logarytmiczna jest zakodowana w kodzie paskowym
każdego wkładu z odczynnikiem. Po skalibrowaniu wkładu z odczynnikiem do przekształcenia
jednostek RLU w CU zostanie wykorzystana krzywa robocza właściwa dla urządzenia. Następnie,
zgodnie z tabelą poniżej, sklasyfikuje się reaktywność przeciwciał względem GBM.
Reaktywność
Negatywna
Pozytywna
CU
<20
≥20
Reaktywność w CU jest bezpośrednio związana z mianem przeciwciał w próbce pochodzącej od
pacjenta. Wzrosty i spadki stężeń przeciwciał u pacjenta będą odzwierciedlone w analogicznym
wzroście lub spadku CU, która to zmiana jest proporcjonalna do ilości przeciwciał.
Raportowany zakres testu wynosi od 2,9 CU do 1437,8 CU. Jeśli próbka od pacjenta da wynik
mniejszy niż 2,9 CU, wówczas system BIO-FLASH zaraportuje go jako "<2,9 CU". Ponieważ wartość
ta jest mniejsza niż 20 CU, wynik ten uznawany jest za negatywny. Jeśli próbka od pacjenta daje
wynik większy niż 1437,8 CU, wówczas system BIO-FLASH zaraportuje go jako ">1 437,8 CU". Wynik
ten uznawany jest za dodatni. Oprogramowanie BIO-FLASH udostępnia opcję automatycznego
ponownego przeprowadzenia badania. Po wybraniu tej opcji, urządzenie automatycznie przebada
ponownie każdą próbkę, która dała wynik >1 437,8 CU, rozcieńczając ją 20-krotnie i obliczając
aktualną wartość CU z zastosowaniem współczynnika dodatkowego rozcieńczania.
6
Interpretacja wyników
Test QUANTA Flash może wykrywać małe różnice w populacjach pacjentów. Każde laboratorium
powinno ustalić własny normalny zakres na podstawie własnych kontroli i populacji pacjentów,
zgodnie z indywidualnie ustalonymi procedurami.
Zaleca się, by wyniki raportowane przez laboratorium zawierały oświadczenie: "Poniższe wyniki
uzyskano przy zastosowaniu immunologicznego testu chemiluminescencji INOVA QUANTA Flash
GBM. Nie można stosować zamiennie wartości uzyskanych przy zastosowaniu metod testowych
innych producentów. Rząd wielkości poziomów raportowanego przeciwciała nie może być zawsze
skorelowany z mianem punktu końcowego."
Ograniczenia badania
1.
Nie u wszystkich pacjentów z zespołem Goodpasture'a występują przeciwciała przeciw
GBM.
2.
Wyniki tego badania powinny być użyte w powiązaniu z wynikami klinicznymi i innymi
badaniami serologicznymi.
3.
Nieodpowiednie wymieszanie odczynników przed pierwszym użyciem może spowodować
uzyskanie błędnych wyników.
4.
Charakterystyka wyników tego testu nie została ustanowiona dla podłoża innego niż
surowica.
Spodziewane wartości
W celu ustalenia spodziewanych wartości przebadano surowicę pochodzącą od 400 zdrowych
krwiodawców. Średnia wynosiła 3,3 CU a 95%percentyla zostało obliczone jako 5.1 CU. Zalecamy,
aby każde laboratorium ustaliło własne zakresy referencyjne w celu odzwierciedlenia populacji
skierowania.
Identyfikowalność
Obecnie nie istnieje żadna uznana międzynarodowa norma dotycząca pomiarów przeciwciał
przeciwko GBM.
Porównanie metody z zastosowaniem urządzenia
predykatywnego
Próbki do przeprowadzenia analizy porównawczej metody obejmowały próbki z klinicznej walidacji
metody, których wyniki mieściły się w raportowanym zakresie testu. Próbki te badano zarówno przy
użyciu testu QUANTA Flash GBM jak i predykatowego testu ELISA.
Porównanie metody
(N=138)
GBM ELISA
Pozytywny
91
Negatywny
2
Łącznie
93
9
36
45
100
38
138
Pozytywny
QUANTA
Flash®
GBM CIA
Negatywny
Łącznie
Procentowa zgodność
(95% ufności)
Zgodność procentowa
wyników pozytywnych = 91,0%
(83,6-95,8%)
Zgodność procentowa wyników
negatywnych = 94,7%
(92,3-99,4%)
Zgodność łącznie = 92,0%
(86,2-96,0%)
7
Wrażliwość i swoistość kliniczna
Do klinicznej walidacji metody wykorzystano 90 próbek pobranych od pacjentów z GPS, 50 z
reumatoidalnym zapaleniem stawów, 67 z toczniem rumieniowatym układowym, 50 z
niezróżnicowanym zapaleniem jelit, 50 z twardziną układową, 20 ze stwardnieniem rozsianym, 10 z
niezróżnicowaną chorobą tkanki łącznej, 10 z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, 32 z wirusem
zapalenia wątroby typu B, 58 z wirusem zapalenia wątroby typu C, 10 z wirusem ludzkiego
niedoboru odporności, 10 z kiłą i od 30 pacjentów z innymi chorobami. Wyniki badania
przedstawiono poniżej:
Badanie kliniczne
(N=487)
Diagnoza
Nie
Łącznie
GPS
GPS
Pozytywny
86
Negatywny
4
Łącznie
90
*Jedna próbka od pacjenta HIV.
1*
396
397
QUANTA
Flash®
GBM
87
400
487
Analiza
(95% ufności)
Wrażliwość = 95,6% (89,0-98,8%)
Swoistość = 99,7% (98,6-100,0%)
Zgodność łącznie = 99,0% (97,6-99,7%)
Precyzja i powtarzalność
Precyzję testu QUANTA Flash GBM określono, przeprowadzając badania próbek od 12 pacjentów
zgodnie z CLSI EP5-A2; uzyskane dane podsumowano poniżej:
SD
% CV
84
Średnia
(CU)
15,5
Pomiędzy
seriami
SD
% CV
0,5
3,1%
0,5
3,1%
0,3
1,7%
0,7
4,7%
80
21,5
1,0
4,8%
1,2
5,4%
0,3
1,6%
1,6
7,4%
C
80
22,0
1,2
5,3%
0,9
4,2%
0,6
2,5%
1,6
7,3%
D
80
22,7
0,7
3,3%
1,1
4,8%
0,6
2,8%
1,5
6,5%
E
84
29,1
1,2
4,1%
0,8
2,9%
0,0
0,0%
1,4
4,9%
F
84
34,0
0,9
2,6%
1,1
3,1%
0,7
2,0%
1,5
4,5%
G
84
31,1
1,1
3,6%
0,6
1,9%
0,5
1,6%
1,4
4,4%
W serii
Próbka
N
A
B
Między
dniami
SD
% CV
SD
% CV
Łącznie
H
84
49,8
1,6
3,3%
1,3
2,6%
0,6
1,3%
2,2
4.4%
I
80
96,9
3,0
3,1%
1,9
1,9%
0,4
0,4%
3,5
3,6%
J
84
401,5
11,2
2,8%
10,9
2,7%
6,4
1,6%
16,9
4,2%
K
84
657,7
20,7
3,1%
17.1
2,6%
14,8
2,3%
30,7
4,7%
L
80
1189,1
113,2
9,5%
90,3
7,6%
27,4
2,3%
147,4
12,4%
8
Granice wykrywania; zakresy liniowa i raportowane
Według CLSI EP17-A dolna granica wykrywania dla tego testu wynosi w przybliżeniu 851 RLU, co
odpowiada 0,7 CU, czyli wartości, która znajduje się zdecydowanie poniżej dolnej granicy
raportowanego zakresu. Górny limit wykrywania wynosi około 620 000 RLU, co stanowi około 38%
powyżej górnej granicy raportowanego zakresu. Cały raportowany zakres, od 2,9 CU do 1437,8 CU,
jest liniowy. Badanie liniowości przeprowadzono zgodnie z CLSI EP6-A i uzyskane dane
podsumowano poniżej:
Próbka
1
2
3
4
5
6
Zakres testu (CU)
od 1,7 do 17,6
od 3,5 do 35,1
od 4,7 do 46,9
od 10,6 do 97,1
60,9 do 610,5
od 1,90 do 962,5
Nachylenie (95% CI)
0,95 (od 0,91 do 1,00)
1,01 (0,97 do 1,05)
0,99 (0,95 do 1,04)
0,98 (0,95 do 1,01)
0,90 (0,96 do 1,01)
1,10 (1,06 do 1,13)
dla przecięcia z osią Y (95% CI)
0,02 (od -0,29 do 0,69)
-0,277 (-1,14 do 0,59)
-0,202 (-1,35 do 1,94)
-1,252 (-2,89 do 0,39)
-0,666 (-9,89 do 8,56)
3,87 (-7,73 do 15,47)
R²
0,99
0,99
0,99
1,00
1,00
1,00
Interferencja
Próbki zawierające do 10 mg/dl bilirubiny, 200 mg/dl hemoglobiny, 1000 mg/dl trójglicerydów,
224 mg/dl cholesterolu lub 500 IU/ml czynnika reumatoidalnego IgM nie powodowały zakłóceń w
teście QUANTA Flash GBM.
9
QUANTA Flash® GBM
Kalibratory
701141
Do diagnostyki In Vitro
Przeznaczenie
Kalibratory QUANTA Flash GBM są przeznaczone do stosowania z testem chemiluminescencji
(CIA) QUANTA Flash GBM w urządzeniu BIO-FLASH®. Każdy kalibrator wyznacza punkt
odniesienia dla krzywej roboczej, która jest używana do pomiaru autoprzeciwciał IgG przeciwko
kłębuszkowej błonie podstawnej (GBM) w surowicy człowieka.
Podsumowanie i zasady badania
W teście QUANTA Flash GBM wykorzystuje się predefiniowaną, właściwą dla każdej serii testu,
krzywą wzorcową (Master Curve), którą znajduje się w kodzie kreskowym na wkładzie z
odczynnikiem. Kalibratory QUANTA Flash GBM opracowano w celu uzyskania właściwej dla
urządzenia krzywej roboczej na bazie parametrów krzywej wzorcowej, przy czym punkt decyzji
zależy od charakterystyki wydajności i oceny klinicznej QUANTA Flash GBM CIA. Przed oceną ich
wartości kalibratory przebadano na wielu urządzeniach z zastosowaniem wielu serii odczynników.
Odczynniki
1.
Kalibrator 1 QUANTA Flash GBM: Dwie (2) probówki oznaczone kodem kreskowym z
buforem zawierającym przeciwciała surowicy ludzkiej przeciwko GBM, wstępnie
rozcieńczone, gotowe do użycia, 0,7 ml (zawiera bufor, stabilizatory białka i konserwanty).
2.
Kalibrator 2 QUANTA Flash GBM: Dwie (2) probówki oznaczone kodem kreskowym z
buforem zawierającym przeciwciała surowicy ludzkiej przeciwko GBM, wstępnie
rozcieńczone, gotowe do użycia, 0,7 ml (zawiera bufor, stabilizatory białka i konserwanty).
Ostrzeżenia
1.
Kalibratory zawierają substancję chemiczną (chloramfenikol 0,02%), która według stanu
Kalifornii wywołuje raka.
2.
Jako konserwant stosowany jest azydek sodu. Azydek sodu jest trucizną i może być
toksyczny w przypadku połknięcia lub wchłonięcia przez skórę lub oczy. Azydek sodu może
wchodzić w reakcję z ołowianą lub miedzianą instalacją wodociągową, tworząc potencjalnie
wybuchowe azydki metali. Jeśli do usuwania odczynników używane są zlewy, należy
przepłukiwać je dużą ilością wody, aby nie dopuścić do gromadzenia się azydku.
3.
Wszystkie materiały pochodzenia ludzkiego używane w przygotowaniu kontroli dla tego
produktu zostały przetestowane i na podstawie metod zatwierdzonych przez FDA
stwierdzono, że nie zawierają przeciwciał przeciwko HIV, HBsAg i HCV. Jednak żadna
metoda testowania nie może całkowicie zagwarantować braku obecności HIV, HBV, HCV
lub innych czynników zakaźnych. Z tego względu kalibratory QUANTA Flash GBM należy
użytkować w ten sam sposób, jak materiał potencjalnie zakaźny.5
4.
Podczas pracy z dostarczonymi odczynnikami należy stosować odpowiednie środki ochrony
osobistej.
5.
Rozlane odczynniki należy natychmiast usunąć. Należy przestrzegać wszystkich krajowych i
lokalnych przepisów w zakresie utylizacji odpadów.
10
Środki ostrożności
1.
Ten produkt jest przeznaczony do zastosowań diagnostycznych In Vitro.
2.
Kalibratory QUANTA Flash GBM przeznaczone są do zastosowania z testem QUANTA
Flash GBM.
3.
Nie przenosić kalibratorów do innych probówek. Kody kreskowe na probówkach
wykorzystywane są przez urządzenie do dopasowania kalibratorów do odpowiedniego typu
testu.
4.
Po otwarciu probówki z kalibratorem można go stosować w przez okres do 8 godzin lub
można go wykorzystać do 4 kalibracji, następnie odczynnik należy wyrzucić.
5.
Zanieczyszczenie chemiczne odczynników może być spowodowane nieprawidłowym
czyszczeniem lub płukaniem urządzenia. Pozostałości typowych laboratoryjnych substancji
chemicznych takich jak formalina, substancja wybielająca, etanol lub detergent, mogą
spowodować zaburzenia w teście. Należy stosować się do zaleceń dotyczących procedury
czyszczenia urządzenia przedstawionych w podręczniku użytkownika BIO-FLASH.
Warunki przechowywania
1.
Nieotwarte kalibratory przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Nie zamrażać. Odczynniki są
trwałe do daty ważności, pod warunkiem, że są przechowywane i używane zgodnie z
instrukcjami.
2.
Otwarte kalibratory należy wyrzucić po 8 godzinach.
Badanie
1.
Każda nowa seria wkładu z odczynnikiem musi zostać skalibrowana przed pierwszym
użyciem. Oprogramowanie nie zezwoli na wykorzystanie nowej serii, dopóki nie zostanie
skalibrowana. Dodatkowo każda seria wkładu z odczynnikiem musi zostać skalibrowana co
75 dni.
2.
Aby upewnić się, że kalibratory są homogeniczne, należy każdy z nich wymieszać. Należy
unikać powstawania piany, jako że pęcherzyki mogą zaburzać wykrywanie poziomu płynu
przez urządzenie. Zdjąć zatyczkę z każdej probówki zawierającej kalibrator i umieścić obie z
nich w stojaku na próbki, przy czym kody kreskowe muszą skierowane być przodem do
szczelin w stojaku. Umieścić stojak na próbki w karuzeli na próbki urządzenia BIO-FLASH i
zamknąć drzwi. Urządzenie odczyta kody kreskowe na probówkach zawierających
kalibratory i zidentyfikuje potrzebny wkład z odczynnikiem. Szczegółowe instrukcje odnośnie
pracy z analizatorem chemiluminescencyjnym i oprogramowaniem BIO-FLASH można
znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do układu BIO-FLASH.
3.
Urządzenie przebada każdy kalibrator w trzech powtórzeniach. Po przebadaniu kalibratorów
oprogramowanie będzie wymagać zatwierdzenia kalibracji. Na ekranie Inventory Summary
należy kliknąć przycisk strzałki Choose more options – Ctrl-M (). Wybrać opcję
Calibration Ctrl-F3. W oknie kalibracji należy zaznaczyć odpowiedni test i kliknąć Details.
4.
W nowym oknie Calibration Details należy wybrać rodzaj właśnie dokonanej kalibracji.
Pojawi się krzywa wzorcowa w formie linii przerywanej i nowa krzywa robocza w formie linii
ciągłej. Jeśli wyniki kalibracji są ważne, wówczas na dole ekranu po lewej stronie pojawi się
przycisk zatwierdzenia. Należy kliknąć przycisk Validation Calibration.
5.
Po zatwierdzeniu kalibracji skalibrowana seria wkładu z odczynnikiem jest gotowa do użycia.
Zalecane jest, aby kontrole QUANTA Flash GBM (sprzedawane oddzielnie – nr produktu
701142) przebadać po uprzednim skalibrowaniu serii wkładu z odczynnikiem.
11
Identyfikowalność
Obecnie nie istnieje żadna uznana międzynarodowa norma dotycząca pomiarów przeciwciał antyGBM.
Ograniczenia
Kalibratory te są przeznaczone do przeprowadzenia 4 kalibracji. Całkowity czas przez jaki probówki
z kalibratorem mogą pozostawać otwarte w urządzeniu wynosi 8 godzin. Jeśli kalibratory pozostaną
otwarte w urządzeniu przez dłuższy okres czasu, wówczas należy jej wyrzucić. Stosowanie tych
samych probówek z kalibratorami do więcej niż 4 kalibracji i/lub przez czas dłuższy niż 8 godzin
może skutkować nieprawidłową kalibracją testu, co z kolei może doprowadzić do uzyskania
błędnych wyników.
12
QUANTA Flash® GBM
Kontrole
701142
Do diagnostyki In Vitro
Przeznaczenie
Kontrole QUANTA Flash GBM są przeznaczone do kontroli jakości zestawu testów
chemiluminescencji (CIA) QUANTA Flash GBM przeprowadzanych przy użyciu urządzenia
BIO-FLASH®, który służy do pomiaru przeciwciał IgG przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej
(GBM) w surowicy człowieka.
Podsumowanie i zasady badania
W skład kontroli testu QUANTA Flash GBM wchodzi kontrola negatywna i kontrola pozytywna.
Każda z nich zawiera inną ilość przeciwciał przeciw GBM. Kontrola negatywna ma za zadanie
posłużyć do oceny precyzji i dokładności testu przy bardzo małych stężeniach przeciwciał. Kontrola
pozytywna ma za zadanie posłużyć do oceny precyzji i dokładności testu przy umiarkowanych i
dużych stężeniach przeciwciał.
Odczynniki
1.
Kontrola negatywna QUANTA Flash GBM: Dwie (2) probówki oznaczone kodem kreskowym
z buforem zawierającym przeciwciała surowicy ludzkiej przeciwko GBM, gotowe do użycia,
0,5 ml (zawiera bufor, stabilizatory białka i konserwanty).
2.
Kontrola pozytywna QUANTA Flash GBM: Dwie (2) probówki oznaczone kodem kreskowym
z buforem zawierającym przeciwciała surowicy ludzkiej przeciwko GBM, gotowe do użycia,
0,5 ml (zawiera bufor, stabilizatory białka i konserwanty).
Ostrzeżenia
1.
Kontrole zawierają substancję chemiczną (chloramfenikol 0,02%), która według stanu
Kalifornii wywołuje raka.
2.
Jako konserwant stosowany jest azydek sodu. Azydek sodu jest trucizną i może być
toksyczny w przypadku połknięcia lub wchłonięcia przez skórę lub oczy. Azydek sodu może
wchodzić w reakcję z ołowianą lub miedzianą instalacją wodociągową, tworząc potencjalnie
wybuchowe azydki metali. Jeśli do usuwania odczynników używane są zlewy, należy
przepłukiwać je dużą ilością wody, aby nie dopuścić do gromadzenia się azydku.
3.
Wszystkie materiały pochodzenia ludzkiego używane w przygotowaniu kontroli dla tego
produktu zostały przetestowane i na podstawie metod zatwierdzonych przez FDA
stwierdzono, że nie zawierają przeciwciał przeciwko HIV, HBsAg i HCV. Jednak żadna
metoda testowania nie może całkowicie zagwarantować braku obecności HIV, HBV, HCV
lub innych czynników zakaźnych. Z tego względu kontrole QUANTA Flash GBM należy
użytkować w ten sam sposób, jak materiał potencjalnie zakaźny.5
4.
Podczas pracy z dostarczonymi odczynnikami należy stosować odpowiednie środki ochrony
osobistej.
5.
Rozlane odczynniki należy natychmiast usunąć. Należy przestrzegać wszystkich krajowych i
lokalnych przepisów w zakresie utylizacji odpadów.
13
Środki ostrożności
1.
Ten produkt jest przeznaczony do zastosowań diagnostycznych In Vitro.
2.
Kontrole QUANTA Flash GBM przeznaczone są do zastosowania z testem QUANTA Flash GBM.
3.
Nie przenosić kontroli do innych probówek. Kody kreskowe na probówkach używane są
przez urządzenie do identyfikacji kontroli.
4.
Po otwarciu, każdą probówkę z kontrolą można używać do 15 razy, przy maksymalnym
czasie przebywania w urządzeniu wynoszącym 10 minut podczas jej wykorzystania.
5.
Zanieczyszczenie chemiczne odczynników może być spowodowane nieprawidłowym
czyszczeniem lub płukaniem urządzenia. Pozostałości typowych laboratoryjnych substancji
chemicznych takich jak formalina, substancja wybielająca, etanol lub detergent, mogą
spowodować zaburzenia w teście. Należy stosować się do zaleceń dotyczących procedury
czyszczenia urządzenia przedstawionych w podręczniku użytkownika BIO-FLASH.
Warunki przechowywania
1.
Nieotwarte kontrole przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Nie zamrażać. Odczynniki są
trwałe do daty ważności, pod warunkiem, że są przechowywane i używane zgodnie z
instrukcjami.
2.
Po otwarciu, każdą probówkę z kontrolą można używać do 15 razy, przy maksymalnym
czasie przebywania w urządzeniu wynoszącym 10 minut podczas jej wykorzystania.
Całkowity czas, przez jaki probówki z kontrolą mogą pozostawać otwarte w urządzeniu
wynosi 2,5 godz. lub 10 minut na wykorzystanie. Jeśli kontrole pozostaną w urządzeniu
otwarte, łącznie dłużej niż 2,5 godz., kontrole należy wyrzucić. Użytkowanie tych samych
probówek z kontrolami ponad 15 razy i/lub przez czas dłuższy niż 2,5 godz. łącznie, może
doprowadzić do otrzymania błędnych wyników.
3.
Aby zapewnić odpowiednią stabilność, należy usunąć kontrole z systemu natychmiast po
zbadaniu próbki i należy przechowywać je w temperaturze 2-8 °C w zamkniętej oryginalnej
fiolce.
Badanie
Tworzenie nowych materiałów QC do badania GBM
1.
Przed pierwszym użyciem kontroli QUANTA Flash GBM w urządzeniu, do oprogramowania
należy wprowadzić nazwę, serię, datę przydatności do użycia, wartość (lub dawkę) oraz
informację o docelowym odchyleniu standardowym.
2.
Na ekranie Instrument Summary kliknąć przycisk strzałki Choose more options – Ctrl-M
(). Wybrać opcję QC Ctrl-F2. Kliknąć przycisk New QC Material.
3.
Do każdego zestawu kontroli dołączony jest arkusz z danymi dotyczącymi tej właśnie serii.
W pierwszej kolejności należy wprowadzić do oprogramowania nazwę, numer serii i datę
ważności. Następnie kliknąć przycisk Add Assay. W nowym oknie należy zaznaczyć opcję
Show All Assays. Wybrać badanie GBM z listy i kliknąć Add. Na końcu należy wprowadzić
docelową dawkę i docelowe odchylenie standardowe (SD). Kliknij Save. Procedurę należy
przeprowadzić dla obu kontroli.
14
Tworzenie nowej serii dla istniejących materiałów QC.
1.
Przed pierwszym użyciem nowej serii kontroli QUANTA Flash GBM do oprogramowania
należy wprowadzić serię, datę przydatności do użycia, wartość (lub dawkę) oraz informację o
docelowym odchyleniu standardowym.
2.
Na ekranie Instrument Summary kliknąć przycisk strzałki Choose more options – Ctrl-M
(). Wybrać opcję QC Ctrl-F2. Zaznaczyć pozycję badanie GBM w kolumnie po lewej
stronie. Następnie zaznaczyć odpowiedni materiał kontrolny po prawej stronie ("GBMN" w
przypadku kontroli negatywnej lub "GBMP" w przypadku kontroli pozytywnej). Kliknąć
przycisk New QC Lot.
3.
Do każdego zestawu kontroli dołączony jest arkusz z danymi dotyczącymi tej właśnie serii.
Wprowadź informacje z tego arkusza do oprogramowania. Powinno to obejmować numer
serii, datę przydatności do użycia, docelową dawkę oraz docelowe odchylenie standardowe.
Jeśli to konieczne, kliknąć przycisk Add Assay. W nowym oknie należy zaznaczyć opcję
Shal All Assays. Wybrać badanie GBM z listy i kliknąć Add. Kliknij Save. Procedurę należy
przeprowadzić dla obu kontroli.
Zalecane jest, aby kontrole QUANTA Flash GBM wykorzystywać jeden raz, każdego dnia kiedy ma
zostać użyty test; jednak użytkownicy powinni także wziąć pod uwagę krajowe/lokalne wymagania.
Aby upewnić się, że kontrole są homogeniczne, należy każdy z nich wymieszać. Należy unikać
powstawania piany, jako że pęcherzyki mogą zaburzać wykrywanie poziomu płynu przez
urządzenie. Zdjąć zatyczkę z każdej probówki zawierającej kontrolę i umieścić obie z nich w stojaku
na próbki, przy czym kody kreskowe muszą skierowane być przodem do szczelin w stojaku.
Umieścić stojak na próbki w karuzeli na próbki urządzenia BIO-FLASH i zamknąć drzwi. Urządzenie
odczyta kody kreskowe na probówkach zawierających kontrole i zidentyfikuje potrzebny wkład z
odczynnikiem. Szczegółowe instrukcje odnośnie pracy z analizatorem chemiluminescencyjnym i
oprogramowaniem BIO-FLASH można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do układu
BIO-FLASH.
Identyfikowalność
Obecnie nie istnieje żadna uznana międzynarodowa norma dotycząca pomiarów przeciwciał antyGBM.
Ograniczenia
Kontrole te można wykorzystać 15 razy. Na etykiecie każdej probówki z kontrolą znajduje się szereg
15 pól, które można skreślać, aby śledzić ile razy kontrola została użyta. Całkowity czas, przez jaki
probówki z kontrolą mogą pozostawać otwarte w urządzeniu wynosi 2,5 godz. lub 10 minut na
wykorzystanie. Jeśli kontrole pozostaną otwarte w urządzeniu przez dłuższy okres czasu, wówczas
należy jej wyrzucić. Użytkowanie tych samych probówek z kontrolami ponad 15 razy i/lub przez czas
dłuższy niż 2,5 godz. łącznie może doprowadzić do uzyskania błędnych wyników.
15
Piśmiennictwo
1. Pedchenko V, Bondar O, Fogo AB, Vanacore R, Voziyan P, Kitching AR et al.: Molecular
architecture of the Goodpasture autoantigen in anti-GBM nephritis. N Engl J Med 2010, 363:
343-354.
2. Westman KW, Bygren PG, Eilert I, Wiik A, Wieslander J: Rapid screening assay for anti-GBM
antibody and ANCAs; an important tool for the differential diagnosis of pulmonary renal
syndromes. Nephrol Dial Transplant 1997, 12: 1863-1868.
3. Mahler M, Radice A, Sinico RA, Damoiseaux J, Seaman A, Buckmelter K et al.: Performance
evaluation of a novel chemiluminescence assay for detection of anti-GBM antibodies: an
international multicenter study. Nephrol Dial Transplant 2011.
4. Jaskowski TD, Martins TB, Litwin CM, Hill HR: Comparison of four enzyme immunoassays for
the detection of immunoglobulin G antibody against glomerular basement membrane. J Clin
Lab Anal 2002, 16: 143-145.
5. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Centers for Disease Control and
Prevention/National Institutes of Health 2007, Fifth Edition.
16
Zastosowane symbole
Diagnostyczne urządzenie medyczne In vitro
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją
Ograniczenia temperaturowe
Nie wykorzystywać ponownie
Zagrożenia biologiczne
Kod serii
Numer katalogowy
Termin przydatności do użycia
Producent
Autoryzowany przedstawiciel
Zawiera ilość wystarczającą do przeprowadzenia < n > testów
Kontrola pozytywna
Kontrola negatywna
Kalibrator 1
Kalibrator 2
Papierowe pudełko nadaje się do recyklingu
Tą stroną do góry
17
QUANTA Flash jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy INOVA Diagnostics Inc. BIO-FLASH
jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Biokit S.A. © 2012
Wyprodukowano przez:
INOVA Diagnostics, Inc.
9900 Old Grove Road
San Diego, CA 92131
Stany Zjednoczone
Pomoc techniczna (tylko na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady): 877-829-4745
Pomoc techniczna (poza terenem Stanów Zjednoczonych):
1 858-805-7950
[email protected]
Autoryzowany przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej:
Medical Technology Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert, Niemcy
Tel.: +49-6894-581020
Faks: +49-6894-581021
www.mt-procons.com
621140POL
Wrzesień 2012
Wersja 2
18

Podobne dokumenty